Opvoedingsondersteuning binnen de Centra voor Jeugd en Gezin in de regio Zaanstreek-Waterland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opvoedingsondersteuning binnen de Centra voor Jeugd en Gezin in de regio Zaanstreek-Waterland"

Transcriptie

1 Opvoedingsondersteuning binnen de Centra voor Jeugd en Gezin in de regio Zaanstreek-Waterland GGD Zaanstreek-Waterland Sjors Gerritsen Sandra Bleeker September 2009

2 Inhoudsopgave Aanleiding 2 1. Inleiding Begrip en definitie 3 2. Kaders en cijfers Landelijke kaders Regionale kaders Landelijke en regionale cijfers Conclusie 5 3. Visie Inleiding Een visie op opvoedingsondersteuning Aandachtspunten 8 4. Randvoorwaarden voor een aanbod 9 opvoedingsondersteuning 4.1 Aanbod opvoedingsondersteuning Randvoorwaarden 10 Bronnen 11 Bijlagen 1. Basismodel CJG Aanbod opvoedingsondersteuning GGD 13 Zaanstreek-Waterland (april, 2009) GGD Zaanstreek-Waterland 1

3 Aanleiding Sinds een aantal jaren zijn gemeenten verplicht om gezondheidsbeleid lokaal vorm te geven. De GGD ondersteunt hierbij vanuit diverse disciplines. In de periode hebben de negen gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland (Z-W) opvoedingsondersteuning als een speerpunt gekozen van het regionaal gezondheidsbeleid. Parallel hieraan loopt de ontwikkeling van de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG), waarin de opvoedingsondersteuning een belangrijke plaats krijgt. Het team Opvoeding & Ondersteuning van GGD Zaanstreek-Waterland is druk doende om een robuust en toekomstvast aanbod opvoedingsondersteuning neer te zetten. In deze notitie staat de visie van de GGD op opvoedingsondersteuning en de plaats hiervan in het CJG centraal. De vele ontwikkelingen die zich momenteel in hoog tempo opvolgen maken een pas op de plaats op zijn tijd gepast. Deze notitie bestaat uit vier hoofdstukken: - Om te beginnen een inleiding, waarin de definitie van opvoedingsondersteuning wordt toegelicht. - In hoofdstuk twee wordt een kader geschetst om opvoedingsondersteuning vorm te geven. Recente landelijke en regionale cijfers m.b.t. opvoedingsondersteuning, voor zover beschikbaar, worden gepresenteerd. - De visie op opvoedingsondersteuning komt in hoofdstuk drie aan de orde. Twee verschillende benaderingen: de public health benadering en de risicogerichte benadering, positioneren twee invalshoeken van het Centrum voor Jeugd en Gezin: enerzijds de lokaal ingerichte opvoedingsondersteuning en anderzijds de regionaal georganiseerde zorgcoördinatie in het voorkomen van erger. Hoofdstuk drie wordt afgesloten met een vijftal aandachtspunten om rekening mee te houden bij het verder vormgeven van opvoedingsondersteuning binnen het CJG. - Tot slot wordt in hoofdstuk vier het aanbod opvoedingsondersteuning van de GGD en Evean Jeugdgezondheidszorg vergeleken met de tot nu toe bekende veelbelovende en effectieve interventies. En wordt de stand van zaken van de randvoorwaarden, nodig voor een goed aanbod opvoedingsondersteuning, besproken. Deze notitie is bedoeld om een nadere omschrijving te geven van opvoedingsondersteuning en een onderscheid aan brengen met de regionaal ingestoken zorgstructuren die via de Centra Jeugd en Gezin vorm krijgen in de regio. Alles met de bedoeling om binnen de regio Zaanstreek-Waterland op zo eenduidig mogelijke wijze met elkaar samen te werken in de verdere totstandkoming van de verschillende centra in de verschillende gemeenten. Sjors Gerritsen Sandra Bleeker September 2009 GGD Zaanstreek-Waterland 2

4 1. Inleiding Ouders dragen de primaire verantwoordelijkheid voor de opvoeding van hun kinderen. Daarmee hebben zij de vrijheid om hun kinderen op te voeden volgens de normen en waarden die zij zelf bepalen. Gemeenten en professionele voorzieningen kunnen ouders hierbij ondersteunen. Opvoedingsondersteuning krijgt een centrale plaats in de Centra voor Jeugd en Gezin. Het CJG moet de plek zijn waar zowel ouders, kinderen als professionals terecht kunnen met al hun vragen rondom gezondheid, opgroeien en opvoeden 1. Opgroei- en opvoedhulp bestaat uit het bevorderen van gezond opgroeien en opvoeden, maar ook uit het bieden van informatie, advies, ondersteuning en hulp bij vragen en problemen Begrip en definitie Opvoedingsondersteuning omvat alle soorten ondersteuning van ouders die een opvoedvraag of opvoedprobleem hebben. De gegeven definitie luidt: het ondersteunen van ouders bij de opvoeding, om een optimale ontwikkeling van kinderen te bevorderen 2. Opvoedingsondersteuning heeft als doel om de ouderlijke opvoedvaardigheden te verbeteren, opvoedcompetenties te vergroten, een positief ondersteunend opvoedklimaat te bevorderen en het sociale netwerk rondom een gezin te versterken. Daarvoor zijn ouders de doelgroep, het liefst ouders die zelf aangeven problemen of knelpunten te ervaren. Het in een zo vroeg mogelijk stadium verminderen of oplossen van de problemen bij het opvoeden en opgroeien, draagt bij aan het behalen van deze doelstellingen. Het uiteindelijke doel van de ondersteuning van de ouders is een positieve ontwikkeling van kinderen te optimaliseren. Daartoe is tevens een specifiek op de kinderen gerichte inzet nodig, met name naarmate de kinderen ouder worden. Een aanbod voor kinderen, waarbij ook de ouders zijn betrokken heeft een aanvullende werking. Voor GGD ZW is opvoedingsondersteuning niet alleen gericht op de ondersteuning van ouders, maar is tevens aandacht nodig voor de kinderen zelf. De definitie zou moeten luiden: het ondersteunen van ouders en kinderen bij opvoeding en opgroeien, om een optimale ontwikkeling van ouders en kinderen te bevorderen. Vandaar de benaming van de betreffende afdeling binnen GGD ZW: Opvoeding & Ondersteuning. 2. Kaders en cijfers 2.1 Landelijke kaders Wettelijke en beleidskaders ten aanzien van opvoedingsondersteuning zijn prestatieveld 2 van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Wet publieke gezondheid (Wpg), de Wet op de jeugdzorg, het landelijk basismodel Centrum voor Jeugd en Gezin (zie bijlage 1) en het Verdrag voor de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties. Deze kaders vormen voor de gemeente achtergrond om opvoedingsondersteuning vanuit het gemeentelijke domein te organiseren voor haar burgers. We gaan er vanuit dat deze kaders bekend zijn. 1 Factsheet Centrum voor Jeugd en Gezin. Eerste contouren van het CJG, overeengekomen tussen: VNG, IPO, GGD Nederland, Actiz, MO groep. Jeugd en Gezin, 22 juni Opvoedingsondersteuning in het Centrum voor Jeugd en Gezin. Een handreiking, onderdeel van de Gereedschapskist Centrum voor Jeugd en Gezin. VNG en Jeugd en Gezin, mei GGD Zaanstreek-Waterland 3

5 2.2 Regionale kaders Eén van de regionale kaders ten aanzien van opvoedingsondersteuning is de regionale nota gezondheidsbeleid ( ) 3. Opvoedingsproblematiek is hierin één van de drie regionale speerpunten. De gemeenten hebben hiermee de intentie uitgesproken om lokaal aandacht te besteden aan een aanpak voor opvoedingsproblematiek, waarbij de aard van de uitwerking per gemeente, afhankelijk van de lokale situatie, verschillend kan zijn. De lokale Wmo nota s bieden een kader om opvoedingsondersteuning vorm te geven. De Wmo kent aan gemeenten immers de opdracht toe om vijf functies van opvoed- en opgroeiondersteuning in te vullen, deze zijn: 1. Informatie en voorlichting 2. Signalering 3. Toeleiding 4. Lichte pedagogische hulp 5. Coördinatie van zorg Verder is de implementatie van Triple P van belang. Triple P staat voor positief pedagogisch programma, een in Australië ontwikkeld programma dat zich richt op de preventie van psychosociale problematiek bij kinderen door opvoedingsondersteuning aan ouders. Specifiek voor het programma is de integrale aanpak met vijf niveaus van interventie die elkaar opvolgen. De eerste drie niveaus vallen binnen de niet-geïndiceerde zorg, vrij toegankelijk voor ouders en kinderen. De niveaus vier en vijf kennen vormen van ondersteuning en hulpverlening die slechts op basis van een indicatie toegankelijk zijn. Met deze niveaus ontstaat een keten aan opvoedingsondersteuning. Op alle vijf niveaus moeten voldoende interventies beschikbaar zijn om een sluitend aanbod opvoedingsondersteuning aan te kunnen bieden. 4 In 2006 hebben alle negen gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland Triple P ingevoerd. 2.3 Landelijke en regionale cijfers Opvoedbeleving Uit het 0-11 jarigen onderzoek (2007) van de GGD Zaanstreek-Waterland blijkt dat 4,4% van de ouders in de regio Z-W de opvoeding als (zeer) moeilijk ervaart, tegenover 15% landelijk. Vooral ouders van 4-11 jarigen en allochtone ouders geven vaker aan de opvoeding moeilijk te vinden Opvoedvragen en problemen Uit de landelijke jeugdmonitor van het CBS 6 blijkt dat alle ouders wel eens zorgen hebben over de opvoeding. Toch gaat het in Nederland met verreweg de meeste gezinnen en kinderen goed. Bij 15% van de gezinnen worden opvoedproblemen gesignaleerd: bij 1% gaat het om zware problematiek, bij 4% om matige problematiek en bij 10% om lichte problematiek. Arme ouders, eenoudergezinnen, niet-westerse ouders, ouders van jongens, laagopgeleide ouders, ouders van kleine gezinnen en gezinnen met één werkende ouder hebben vaker opvoedproblemen dan gezinnen met twee werkende ouders 7. In de regio Z-W heeft ruim drie procent vaak vragen over opvoeding. Allochtone ouders en ouders van jongetjes hebben vaker vragen over opvoeding. Ouders hebben de meeste vragen 3 Nota gezondheidsbeleid regio Zaanstreek-Waterland Triple P: Positief Pedagogisch Programma. Een veelbelovend model voor opvoedingsondersteuning. Geraldien Blokland, expertisecentrum opvoedingsondersteuning/nji. 5 Factsheet Zwangerschap, opvang, school en opvoeding. Enquête 0 t/m 11 jarigen Zaanstreek-Waterland GGD Zaanstreek-Waterland, mei De landelijke jeugdmonitor. CBS, GGD Zaanstreek-Waterland 4

6 over gezondheid en ontwikkeling (bijvoorbeeld eten, praten, slapen, zindelijkheid). Verder hebben ouders vragen over luisteren en gehoorzamen en het stellen van grenzen en regels. De landelijke top vijf van opvoedvragen 7 heeft betrekking op: 1. Grenzen stellen 2. Lastig gedrag 3. Emotionele ontwikkeling 4. Vertraging in ontwikkeling 5. Gezondheid en lichamelijke ontwikkeling In vergelijking met bovenstaande top vijf van opvoedvragen zijn de thema s van de vragen in de regio Z-W gelijk, alleen de volgorde verschilt. In Zaanstreek-Waterland staan vragen over gezondheid en ontwikkeling hoger dan landelijk. Vragen over grenzen stellen staan lager, in vergelijking met landelijk Hulp zoeken bij opvoeding Bijna alle ouders hebben af en toe behoefte aan steun of feedback van anderen als de opvoeding tijdelijk wat minder soepel loopt. Deze steunbehoefte is universeel en hoort bij het ouderschap. Uit de landelijke jeugdmonitor van het CBS blijkt dat van de ouders die zich in 2007 zorgen maakten ongeveer 60% hulp heeft gezocht of advies heeft gevraagd aan mensen buiten het gezin of de familie- en vriendenkring. De huisarts, het consultatiebureau en de leerkracht worden door veel ouders om advies gevraagd (CBS, 2008) 7. Van de ouders met opvoedvragen in de regio Z-W krijgt 11,6% hier al hulp voor. Ruim 4% krijgt voor deze opvoedingsvragen geen hulp, maar heeft hier wel behoefte aan. 2.4 Conclusie Er zijn ouders met vragen. Die vragen komen voort uit problematiek met verschillende zwaarte. Hoeveel vragen dat in potentie zijn is niet eenduidig vast te stellen. Dat maakt het moeilijk om tot een helder omschreven doelgroep te komen en maakt het moeilijk om een vast aanbod te formuleren. Het lijkt daarom belangrijker om veel aandacht te schenken aan toegankelijkheid en bereikbaarheid van het aanbod, het aanbod flexibel op te zetten en aan te passen aan de vragen die naar voren komen. Die vragen kunnen variëren door de tijd heen, maar zijn allemaal gericht op ondersteuning bij opvoedings- en opgroeivragen. GGD Zaanstreek-Waterland 5

7 3. Visie 3.1 Inleiding De visie op opvoedingsondersteuning moet passen binnen de visie op het Centrum voor Jeugd en Gezin. De belangrijkste uitgangspunten voor de samenwerking in het Centrum Jong (CJ) voor jeugd en gezin, in de gemeente Zaanstad, zijn als volgt omschreven: De cliënt staat centraal: in de eerste plaats het kind zelf, dan de ouders of verzorgers. Centrum Jong is een plek waar (toekomstige) ouders terecht kunnen voor allerlei vragen op het gebied van preventieve (gezondheids)zorg. De cliënten ervaren geen scheidslijnen in de dienstverlening die ze ontvangen vanuit de verschillende organisaties die in het Centrum Jong samenwerken. Relevante informatie over kinderen en jongeren wordt zoveel mogelijk gedeeld tussen professionals om die dienstverlening zo soepel mogelijk te laten verlopen. De privacywetgeving wordt daarbij uiteraard gerespecteerd. Er wordt wijkgericht gewerkt. Centrum Jong onderhoudt goede contacten met medewerkers van voorzieningen waar kinderen en ouders veel komen (kinderopvang, peuterspeelzaal, school, buurthuis, huisarts, wijkagent). Bovendien moet de visie op opvoedingsondersteuning in één lijn staan met de visie op opvoeden. Bij de visie op opvoeden zijn de principes van Triple P het uitgangspunt Een visie op opvoedingsondersteuning De grondslag voor de visie op opvoedingsondersteuning kan grofweg in twee richtingen worden ingedeeld: 1. de public health benadering of 2. de risicogerichte benadering. Ad 1: De public health benadering of anders gezegd, de op de gehele populatie gerichte preventiebenadering gaat uit van het bevorderen van competent ouderschap van alle ouders. Een gezonde opvoedingssituatie staat hierin voorop. Het bieden van opvoedhulp bij problematische opvoedingssituaties maakt deel uit van dat totale aanbod, maar is sluitstuk en geen hoofdzaak. De public health benadering heeft als basis het geven van informatie en advies (als eerste WMO-functie), met als mogelijke uitloop dat ouders en/of kinderen een aanbod krijgen voor hulp en ondersteuning. Het CJG is bij uitstek bedoeld om deze informatieen adviesfunctie zo laagdrempelig mogelijk, met een zo groot mogelijk bereik en voor zo veel mogelijk ouders, kinderen en professionals aan te bieden. Een kwalitatief goed en compleet aanbod opvoedingsondersteuning is gericht op alle vragen van alle ouders en/of kinderen in alle ontwikkelingsfasen. Dit is waar te maken vanuit de public health benadering. Er zijn verschillende manieren waarop opvoedingsondersteuning vorm krijgt. Afhankelijk van het doel van opvoedingsondersteuning zijn bepaalde methodieken of programma s geschikt om in te zetten. 7 Triple P uitgangspunten: Kinderen een veilige en stimulerende omgeving bieden. Kinderen laten leren door positieve ondersteuning. Een aansprekende discipline hanteren. Realistische verwachtingen hebben van het kind. Als ouder/verzorger goed voor jezelf zorgen. Werken aan empowerment of zelfregulatie (van ouders). GGD Zaanstreek-Waterland 6

8 Deze vormen van opvoedingsondersteuning vanuit de CJG s zijn voor de GGD basisaanbod: Positieve opvoedinformatie (schriftelijk, mondeling, digitaal). Extra huisbezoeken n.a.v. vragen of signalen. Voorlichting tijdens thema-avonden. Cursussen over opvoeden en gezondheid, voor ouders en kinderen. Goed toegankelijke pedagogische advisering tijdens spreekuren. Video-Home Training. Meerdere vormen zullen zich ontwikkelen, aangeboden door verschillende organisaties, aangesloten bij de lokale omstandigheden en gewenste invulling. Gemeenten kunnen een divers aanbod organiseren vanuit het CJG, gebruikmakend van een breder aanbod van bestaande organisaties. Door de onderlinge verbanden tussen betrokken organisaties weet men sneller gebruik te (laten) maken van het aanbod dat er is en kan een aanbod worden ontwikkeld dat een antwoord biedt op specifieke problematiek. Een dergelijk neutraal en niet-problematiserend aanbod bevordert de positieve uitstraling en daarmee de laagdrempeligheid van zowel het aanbod opvoedingsondersteuning als het CJG als geheel. Het betekent dat het CJG binnen de gemeente optimaal aan moet sluiten bij de omgeving, bekend is bij de instellingen en voorzieningen en aanschuift bij overlegsituaties die zich daarvoor lenen. Ad 2: De risicogerichte benadering gaat juist uit van opvoedingsondersteuning die zich primair en uitsluitend richt op risicogroepen en gezinnen waarbij zich al problemen voordoen en waarbij erger kan worden voorkomen. Deze risicogerichte benadering is tevens een onderdeel van het CJG. De jeugdgezondheidszorg (JGZ), met het consultatie bureau en de periodieke gezondheidsonderzoeken in de leeftijdscategorie 4-19, vormt de kern van het CJG. De JGZ levert een grote bijdrage aan de signalerende functie ten opzichte van risicogezinnen vanuit het CJG. Naarmate de verbanden tussen scholen, kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, verloskundigen, huisartsen en andere laagdrempelige voorzieningen beter worden gelegd en meer zullen leiden tot informatie-uitwisseling, zal de signalering van problematische situaties beter en sneller verlopen. Het zal leiden tot een versnelling van mogelijke interventies of het doen van een hulpaanbod. Om dit optimaal tot stand te brengen zijn er afspraken nodig inzake de verantwoordelijkheidsverdeling voor de betreffende situatie met de hulp- en dienstverlenende voorzieningen, vaak op regionaal niveau georganiseerd. Deze afspraken krijgen regionale invulling, aangezien het van belang is om eenduidige en eensluidende afspraken met elkaar te maken. Deze back-office van de CJG s bestaat uit een netwerk van afspraken en onderlinge relaties om kennis en deskundigheid en vormen van hulp- en dienstverlening die niet direct toegankelijk zijn, snel en efficiënt toegankelijk te maken. Onderwerpen die in de back-office invulling zullen krijgen, zijn b.v.: 8 de verantwoordelijkheid voor de coördinatie van zorg, van de jeugdverpleegkundige of jeugdarts, naar een functionaris van de andere betrokken organisaties (zoals GGZ, verslavingszorg, SMD of BJAA) of naar een gezinsmanager in het kader van de MPGaanpak; de onderlinge afspraken tussen de betrokken organisaties i.h.k.v. zorg en ondersteuning; de samenhang tussen onderwerpen als kindermishandeling, huiselijke geweld, veiligheidshuis en MPG; de procesmatige bemoeienis met het deze zorg door de coördinator CJG. 8 De regionale projectleider RAAK/backoffice CJG zal een grote bijdrage leveren bij het verder invullen van de backoffice van de CJG s in de regio Zaanstreek-Waterland. GGD Zaanstreek-Waterland 7

9 Naar aanleiding van het voorgaande staan de volgende uitgangspunten centraal in de visie op opvoedingsondersteuning: Alle ouders en kinderen hebben recht op steun. Het aanbod dient laagdrempelig te zijn. Vraaggerichtheid van het aanbod en ondersteuning op maat staan centraal. Een uitgangspunt van het aanbod is zelfregulatie en betrokkenheid van ouders. Deskundigheid van de professional is een belangrijke randvoorwaarde. Een doorlopende lijn van interventies en hulpverlening moet gewaarborgd zijn. De regionale back-office van de CJG s maakt kennis, deskundigheid en vormen van hulp- en dienstverlening snel en efficiënt toegankelijk. 3.3 Aandachtspunten Aansluitend bij de uitgangspunten van de visie op opvoedingsondersteuning heeft ieder Centrum voor Jeugd en Gezin een aanbod opvoedingsondersteuning. In principe vindt dat plaats vanuit de front-office, een fysieke locatie, hoewel cursussen soms op een andere locatie worden uitgevoerd en on-line-advisering onafhankelijk van locatie is. Naast het basisaanbod kan per centrum nog een maatwerkaanbod uitgevoerd worden. Hiermee sluit men aan bij signalen, wensen en behoeften van kinderen en ouders uit het betreffende gebied. Het is aan elke gemeente om eigen keuzes te maken inzake het aanbod opvoedingsondersteuning. Vanuit het CJG vindt de coördinatie van de opvoedingsondersteuning plaats. De coördinator CJG zorgt voor afstemming van zowel het aanbod als tussen alle aanbieders, geeft overzicht van het aanbod, bevordert samenwerking tussen de diverse partijen, inventariseert de wensen en behoeften van ouders en kinderen, speelt in op ontwikkelingen en bewaakt de kwaliteit van het aanbod. Zoals hiervoor genoemd bestaat de back-office van CJG s in de regio Z-W uit een netwerk van afspraken en onderlinge relaties om kennis en deskundigheid en vormen van hulp- en dienstverlening die niet direct toegankelijk zijn, snel en efficiënt toegankelijk te maken. Aandachtspunten zijn: 1. Door afstemming en samenwerking tussen organisaties wordt het makkelijker om een eenduidige boodschap in het kader van opvoedingsondersteuning uit te dragen. Het gezamenlijk omarmen van Triple P helpt hierbij, maar is niet sluitend. 2. Het is nog een vraag hoe de informatie inzake opvoedingsondersteuning beschikbaar dient te zijn voor de verbonden organisaties. Het is soms b.v. van belang voor school om te weten dat er iets aan de hand is in het gezin van een kind. Tegelijkertijd is het voor ouders prettiger om te weten dat niet alle informatie wordt doorgegeven. 3. In de praktijk blijkt dat ouders soms gebruik maken van het aanbod in andere gemeenten, juist om te voorkomen dat er informatie bekend wordt binnen de eigen omgeving. 4. De coördinatie van het aanbod dat op regionaal niveau gedaan moet worden (omdat het lokale niveau daarvoor te klein is), met name op het gebied van cursussen en trainingen, vraagt de nodige aandacht. 5. Om het aanbod opvoedingsondersteuning goed neer te zetten en toegankelijk te maken voor de hele doelgroep is het belangrijk dat er PR gevoerd wordt die eenduidig en positief is en bij voorkeur voor alle regiogemeenten gelijk. 9 9 Het rapport Opvoedspreekuren Zaanstreek-Waterland, optimaliseren bereik, kwaliteit en samenwerking (april 2009) beschrijft de functie van opvoedadviseur en coördinator opvoedspreekuren. De opvoedadviseur (Triple P niveau 3) heeft een duidelijke PR functie op centrumniveau. Daarnaast is de coördinator verantwoordelijk voor de regionale mediastrategie (Triple P niveau 1). Een positief voorbeeld hiervan is de mediacampagne Positief Opvoeden. Deze heeft recentelijk plaatsgevonden in de regio Zaanstreek-Waterland. Daarnaast is er een aantal websites, waaronder en en heeft CJ in gemeente Zaanstad en eigen folderlijn. GGD Zaanstreek-Waterland 8

10 4. Randvoorwaarden voor een aanbod opvoedingsondersteuning 4.1 Aanbod opvoedingsondersteuning De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor evidence based werken. Dat wil zeggen: het inzetten van een aanbod waarvan wetenschappelijk is bewezen dat het effectief is. In Nederland zijn de meeste programma s nog niet wetenschappelijk getoetst. In Tabel 1 staat een overzicht van veelbelovende en effectieve interventies ingedeeld naar gemeentelijke functie en leeftijdsgroep. In vet staat aangegeven welke programma s de GGD en Evean Jeugdgezondheidszorg aanbieden in de regio Z-W. Tabel 1: Veelbelovende en effectieve interventies ingedeeld naar gemeentelijke functie en leeftijdsgroep (Prinsen et al., 2006) 10. Functie 0-4 jarigen 4-12 jarigen jarigen Informatie Veiligheidskaarten MIM Triple P Instapje Opstap Bij de hand Kaleidoscoop Piramide Triple P Rugzak Overstap Oudercursus Opvoeden zo Oudercursus drukke kinderen Fantasia Triple P Oudercursus beter omgaan met pubers Gezonde School (en genotmiddelen) Signalering Samen Starten KIPPPI VOBO KIPPPI SDQ VOBO SDQ Pedagogische hulp Videohome Training (VHT) Stevig ouderschap VoorZorg (Olds) Home-Start Triple P Oudercursus Opvoeden zo Oudertraining drukke kinderen Videohome Training (VHT) Home-Start KOPP Triple P Match Oudercursus Opvoeden zo Oudertraining drukke kinderen Leefstijl PAD Marietje Kessels Doe effe normaal Videohome Training (VHT) KOPP Triple P Oudercursus beter omgaan met pubers Oudertraining praten met kinderen Levensvaardigheden Toeleiding Coördinatie zorg Geen veelbelovende of effectieve interventies Geen veelbelovende of effectieve interventies In bijlage 2 is het volledige aanbod opvoedingsondersteuning van GGD Zaanstreek-Waterland opgenomen. 10 Prinsen, B. Dat gaat werken. Van veelbelovende praktijken op weg naar effectieve opvoedingsondersteuning in de jeugdgezondheidszorg. Utrecht, NIZW Jeugd, GGD Zaanstreek-Waterland 9

11 4.2 Randvoorwaarden Hieronder staat de huidige stand van zaken van de belangrijkste randvoorwaarden voor een goed aanbod opvoedingsondersteuning. Financiën Een deel van het aanbod opvoedingsondersteuning geldt voor alle negen regiogemeenten en wordt gefinancierd via de GGD begroting. Voor 2009 staat is het regionale aanbod gespecificeerd in twee cursussen Plezier op School, twee cursussen Opvoeden zo en twee pubercursussen. In de praktijk is het geworden 4 Plezier op School, 1 Opvoeden zo in je eentje en 1 pubercursus. Flexibiliteit is nodig en wellicht een planning per gemeente. De gemeenten Zaanstad en Purmerend maken met de GGD extra afspraken voor een aanbod gericht op de eigen inwoners. Per januari 2010 wordt het team Opvoeding & Ondersteuning van de GGD uitgebreid met twee pedagogen van Evean JGZ, in het kader van de integratie JGZ 0-19 jaar. Deze uitbreiding biedt mogelijkheden voor de verdere ontwikkeling en kwaliteitsverdieping van de opvoedingsondersteuning voor de regio Zaanstreek-Waterland. Inbedding Opvoedingsondersteuning wordt ingebed binnen de CJG s die er, tot nu toe, zijn in de regio Z-W. Deze Centra bieden de structuur om een aanbod opvoedings- en opgroeiondersteuning neer te zetten. De samenwerkende partners kunnen relatief eenvoudig toeleiden naar dit aanbod of verdere hulp. Bovendien bieden de CJG s de mogelijkheid om een inhoudelijk vervolg aan te bieden. Deskundigheid Alle negen regiogemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland hebben in 2006 Triple P ingevoerd. Dit programma vormt een belangrijke kern van de visie op opvoeden en opvoedingsondersteuning in de regio Z-W. Alle medewerkers van de jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar zijn Triple P geschoold. De diverse draaiboeken, protocollen/procedures en het voorlichtingsmateriaal (schriftelijk en digitaal) worden naar de Triple P gedachte aangepast. Dit is voor de andere betrokken organisaties ook nodig. Coördinatie Voor de gemeente Zaanstad coördineert de GGD het aanbod opvoedingsondersteuning, verzorgt de uitvoering hiervan en bewaakt de kwaliteit. De gemeente Purmerend heeft de GGD middelen gegeven voor een extra aanbod alleen voor de eigen inwoners. De GGD is hier één van de minstens tien aanbieders van opvoedingsondersteuning. Recentelijk (april 2009) heeft de DSP-groep een onderzoek naar het aanbod opvoedingsondersteuning in Purmerend, en de plek hiervan in het toekomstige CJG, afgerond (Samen groeien!, april 2009). In vijf andere gemeenten (Beemster, Landsmeer, Oostzaan, Waterland en Zeevang) ontwikkelt en coördineert SO&T een aanbod opvoedingsondersteuning voor jongeren en hun ouders. Vooralsnog is de coördinatie rondom opvoedingsondersteuning per gemeente verschillend. Dit is een punt van aandacht. Flexibiliteit De GGD heeft een aantal pedagogisch medewerkers en medewerkers JGZ in huis die de opvoedingsondersteuning uitvoeren, door themabijeenkomsten te geven, trainingen uit te voeren en opvoedspreekuren te houden. Daarbij is een pool van trainers opgebouwd die ingezet kunnen worden in de uitvoering, op momenten dat de GGD onvoldoende capaciteit heeft voor de vraag. Deze pool maakt het mogelijk om flexibel om te kunnen gaan met een wisselende vraag naar een bepaald product. Flexibiliteit is nodig om de functie opvoedingsondersteuning optimaal uit te kunnen voeren. PR Een belangrijke voorwaarde voor een goed aanbod opvoedingsondersteuning is toegankelijkheid of laagdrempelig zijn. Hiervoor is het van belang om eenduidige en positieve PR te voeren. Bij voorkeur voor alle negen regiogemeenten hetzelfde. GGD Zaanstreek-Waterland 10

12 Bronnen 1. Factsheet Centrum voor Jeugd en Gezin. Eerste contouren van het CJG, overeengekomen tussen: VNG, IPO, GGD Nederland, Actiz, MO groep. Jeugd en Gezin, 22 juni Opvoedingsondersteuning in het Centrum voor Jeugd en Gezin. Een handreiking, onderdeel van de Gereedschapskist Centrum voor Jeugd en Gezin. VNG en Jeugd en Gezin, mei De Landelijke Jeugdmonitor. CBS, Nota gezondheidsbeleid Gemeenten regio Zaanstreek-Waterland, maart Triple P: Positief Pedagogisch Programma. Een veelbelovend model voor opvoedingsondersteuning. Geraldien Blokland, expertisecentrum opvoedingsondersteuning/nji, datum onbekend. 6. Factsheet Zwangerschap, opvang, school en opvoeding. Enquête 0 t/m 11 jarigen Zaanstreek-Waterland GGD Zaanstreek-Waterland, mei Informatiebulletin Centrum Jong. Centrum Jong voor jeugd en gezin (gemeente Zaanstad), september Samen groeien! Onderzoek naar aanbod opvoedingsondersteuning in Purmerend en de plek in het toekomstige CJG. DSP-groep, april Opvoedspreekuren Zaanstreek-Waterland. Optimaliseren bereik, kwaliteit en samenwerking. SO&T (M. Zweers) en GGD Zaanstreek-Waterland, april Preventieoverzicht opvoedingsondersteuning in Zuidoost Brabant. GGD Brabant-Zuidoost, mei Prinsen, B. Dat gaat werken. Van veelbelovende praktijken op weg naar effectieve opvoedingsondersteuning in de jeugdgezondheidszorg. Utrecht, NIZW Jeugd, Centrum Jong, voor jeugd en gezin, betreffende GGD Zaanstreek-Waterland, vs. 7. S. Gerritsen, juli GGD Zaanstreek-Waterland 11

13 Bijlage 1: Basismodel CJG Om de naam CJG te mogen gebruiken moet het volgende worden gebundeld: A. Jeugdgezondheidszorg, Consultatiebureaus en GGD B. 5 WMO-functies Informatie & advies Signalering Toeleiding naar hulp Licht pedagogische hulp Coördinatie van zorg o.a. maatschappelijk werk, gezinscoaching en opvoedondersteuning C. Schakel met Bureau Jeugdzorg D. Schakel met Zorg- en Adviesteams Lokaal Maatwerk Naast het Basismodel zijn er veel functies die op basis van lokaal maatwerk aan het CJG kunnen worden gekoppeld. Bijvoorbeeld: Kinderopvang, Peuterspeelzaal, voor- en vroegschoolse educatie Leerplichtambtenaren Ontwikkelingen op Brede School en Passend Onderwijs Welzijnswerk: algemeen Maatschappelijk Werk, Jongerenwerk en Straathoekwerk Eerstelijnszorg, zoals huisarts, kraamzorg, verloskunde Jeugd GGZ Gemeentelijke diensten Werk & Inkomen, waaronder Jeugdloket Schuldhulpverlening bij zowel ouder als jongere Politie en Justitie GGD Zaanstreek-Waterland 12

14 Bijlage 2: Aanbod Opvoeding & Ondersteuning GGD ZW Binnen de Centra Jong/voor Jeugd en Gezin is preventie een belangrijk aspect. Daarbij is het van groot belang dat elk centrum gekoppeld is aan een eigen omgeving: een eigen kern, een eigen wijk of buurt, met de daarbij horende kenmerken. Deze kenmerken wegen mee in de gedifferentieerde vormgeving van de aanvullende dienstverlening. Coördinatie en afstemming door één partij is daarbij van groot belang. GGD ZW is druk doende om deze preventieve kant goed neer te zetten binnen een eigen cluster Opvoeding & Ondersteuning. Binnen een Centrum Jong/voor Jeugd en Gezin zijn meerdere vormen van laagdrempelige ondersteuning nodig. Opvoedspreekuren Het opvoedspreekuur staat open voor ouders met vragen over de lichamelijke en psychosociale ontwikkeling van hun kinderen. Ouders kunnen een afspraak maken om met een opvoedadviseur te spreken. In één of meerdere gesprekken kan de problematiek worden geanalyseerd en zo mogelijk worden verholpen. Ook is het mogelijk om door te verwijzen naar andere vormen van ondersteuning. De spreekuren worden door specifieke mensen uitgevoerd, opgeleid in de Triple P, niveau 3 methodiek. Het aantal gesprekken binnen de spreekuren zal gemiddeld op 4 uitkomen: mensen worden 1 keer gesproken of (maximaal) 8 keer. Zodra de problematiek Triple P niveau 3 ontstijgt, worden mensen doorverwezen. Op dit moment vinden er op diverse plaatsen reeds spreekuren plaats. Trainingen GGD ZW heeft het aanbod van trainingen voor ouders en kinderen sterk uitgebreid. Er is nu een aanbod van trainingen: - voor kinderen: o Sociale vaardigheden (in diverse leeftijdsgroepen), o Jeugd en Scheiding (i.s.m. SMD), o Tum Tum (kinderen met leermoeilijkheden, i.s.m. MEE), o Plezier op School (mede i.s.m. Dijk en Duin). - voor ouders: o Opvoeden & Zo o Opvoeden & Zo in je eentje o Beter omgaan met pubers o Positief Opvoeden (Triple P, i.s.m. Spirit) GGD ZW is bezig het onderdeel cursussen zo te organiseren dat we een breed aanbod kunnen leveren, zowel door de inzet van eigen mensen, als door het inschakelen van externen. De kosten voor deelname aan deze cursussen verschilt, door de variërende ureninzet per training. Gemiddeld kost een training voor kinderen 90 uur door de inzet van twee trainers, intake-gesprekken, nagesprekken, oudergesprekken en terugkoppeling school. Per kind: 650,-- Een oudercursus vraagt gemiddeld genomen iets minder uren, ca. 60 uur. Per deelnemende ouder: 450,-- Themabijeenkomsten Vanuit de GGD en Evean is er het aanbod om themabijeenkomsten te verzorgen voor ouders binnen scholen, KDV, PSZ of ander voorzieningen. Het is mogelijk om over een GGD Zaanstreek-Waterland 13

15 brede range van onderwerpen een lezing te organiseren, variërend van pesten, zindelijkheid, sexualiteit, tot het omgaan met pubers, regels of alcohol en drugs. Per bijeenkomst kost het ca. 2 uur, 140,-- Video-Home Training Video-Home Training (VHT) is een doeltreffende methodiek die is gericht op het verbeteren van de basiscommunicatie in gezinssituaties. Het gaat daarbij met name om situaties waarin verbale instructie en ondersteuning voor dit gezin niet toereikend is. Er worden drie keer beeldopnamen in het gezin gemaakt in de thuissituatie. Deze beeldopnamen worden geanalyseerd, waarbij vooral wordt gekeken naar de geslaagde contactmomenten in de interactie tussen ouder(s) en kind. Deze momenten worden bekeken en besproken. Na zes maanden is een follow-up contact. Per gezin zijn de bestede uren 20,5 uur, kosten: 1435,-- Informatiemateriaal Er is hard gewerkt aan allerlei voorlichtingsmateriaal. Er zijn15 folders ontwikkeld met onderwerpen voor ouders en kinderen tussen 0 en 12 jaar, specifiek voor de Centra Jong in Zaanstad. Die folders worden in heel Zaandam uitgezet, op scholen, consultatie bureaus, kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Deze folders dienen als basis voor het aanbod in andere Centra voor Jeugd en Gezin. Kosten zijn afhankelijk van aantallen en drukkosten, en evt. aanpassingen. On-line informatie De Centra Jong hebben een eigen website: Dat is mooi, want vindbaarheid en communicatie is belangrijk. De aanvullende website de Opvoedwegwijzer.nl geeft veel handreikingen voor ouders en kinderen over mogelijkheden tot informatie en ontwikkeling. GGD ZW onderhoudt deze website. Via deze website kunnen mensen online vragen stellen, die door de pedagogen van de GGD worden beantwoord. Vorig jaar zijn er al bijna 70 vragen gesteld. Daarnaast zijn er andere websites die van informatie worden voorzien of waarop linken worden aangebracht om de vindbaarheid van informatie voor burgers te vergroten. Kosten hangen af van de aard van de werkzaamheden. GGD Zaanstreek-Waterland 14

Opvoedingsondersteuning, wat werkt?

Opvoedingsondersteuning, wat werkt? Opvoedingsondersteuning, wat werkt? Wat is er nodig voor een effectieve opvoedingsondersteuning van alle opvoeders in Nederland Bert Prinsen Ede, 4 juni 2010 Onderwerpen: * Visie op opvoeden en opvoedingsondersteuning

Nadere informatie

De kracht van pedagogisch adviseren

De kracht van pedagogisch adviseren De kracht van pedagogisch adviseren Colofon Uitgever: Datum uitgave: december 2010 Eindredactie: Rieneke de Groot, Monique Albeda & Geeske Hoogenboezem Bezoekadres: Nieuwe Gouwe Westzijde 1, 2802 AN Gouda

Nadere informatie

Preventieoverzicht opvoeden

Preventieoverzicht opvoeden 0-4 Ouders met kinderen 0-4 Stevig Ouderschap Stevig Ouderschap is een preventieprogramma dat zich richt op risicogezinnen en dat dmv. vroegtijdige opvoedingsondersteuning problemen op dit gebied wil voorkomen.

Nadere informatie

Richtlijn JGZ-richtlijn Kindermishandeling

Richtlijn JGZ-richtlijn Kindermishandeling Richtlijn JGZ-richtlijn Kindermishandeling Onderbouwing Opvoedingsondersteuning in de JGZ De JGZ-medewerker heeft een taak bij het schatten van de opvoedingscompetentie en opvoedingsonmacht van ouders.

Nadere informatie

Bijdrage aan Gewoon Opvoeden vanuit de JGZ. 18 maart

Bijdrage aan Gewoon Opvoeden vanuit de JGZ. 18 maart Bijdrage aan Gewoon Opvoeden vanuit de JGZ 1 18 maart 2014 1 Utrechts model Zorg voor Jeugd Een sterke samenleving: Gewoon Opvoeden Steun waar nodig: Een basiszorg voor jeugd met als spil de buurtteams

Nadere informatie

Wat doet Thuisbegeleiding? Informatie over Thuisbegeleiding

Wat doet Thuisbegeleiding? Informatie over Thuisbegeleiding Wat doet Thuisbegeleiding? Informatie over Thuisbegeleiding Informatie over Thuisbegeleiding Thuisbegeleiding biedt hulp aan multiproblemgezinnen en risicogezinnen, en aan volwassenen met psychiatrische

Nadere informatie

Centrale helpdesk voor gemeenten. Samenwerken voor de jeugd

Centrale helpdesk voor gemeenten. Samenwerken voor de jeugd Centrale helpdesk voor gemeenten Samenwerken voor de jeugd Inhoud Woord vooraf 3 1. Meer preventie en meer opvoedondersteuning 5 Centrum voor Jeugd en Gezin 5 Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg 6 Digitaal

Nadere informatie

Ervaringen van een RAAK-regio

Ervaringen van een RAAK-regio Ervaringen van een RAAK-regio Zaanstreek Waterland Voorgeschiedenis In Zaanstreek Waterland: - een sterke traditie van samenwerking tussen welzijnsorganisaties, jeugdzorginstellingen, jeugdgezondheidszorg

Nadere informatie

Centrum Jeugd & Gezin Maasland

Centrum Jeugd & Gezin Maasland 1 Centrum Jeugd & Gezin Maasland Presentatie BJZ Centrum Jeugd & Gezin Maasland "Meer dan een gebouw alleen" 5 juni 2012 2 Het Centrum Jeugd & Gezin Maasland voor Kinderen en jongeren (0-23 jaar) Ouders

Nadere informatie

Preventieoverzicht opvoeden

Preventieoverzicht opvoeden Doelgroep Naam Boodschap Soort Organisatie die 0-4 jaar Ouders met kinderen 0-4 jaar Video Interactie Begeleiding Doel van de methodiek is het ondersteunen, bevorderen of herstellen ontwikkelingsproblemen

Nadere informatie

4.2.2. Shantala babymassage (individuele begeleiding)

4.2.2. Shantala babymassage (individuele begeleiding) 4.2. Aanbod voor ouders van het jonge kind Dit aanbod is veelal gericht op ouders met kinderen tot 4 jaar. Een aantal producten zijn inzetbaar voor een bredere doelgroep. De producten Home-Start, Vroegtijdige

Nadere informatie

Evaluatie Centrum Jeugd en Gezin 2011

Evaluatie Centrum Jeugd en Gezin 2011 Evaluatie Centrum Jeugd en Gezin 2011 Inleiding In januari 2011 is in de gemeente Goirle het Centum Jeugd en Gezin (CJG) geopend. Het CJG is bedoeld voor iedereen met vragen over opvoeden of opgroeien.

Nadere informatie

Opvoeden en opgroeien in Slotervaart. Ouder-en-kindcentra, brede scholen en community centers in stadsdeel Slotervaart, Amsterdam

Opvoeden en opgroeien in Slotervaart. Ouder-en-kindcentra, brede scholen en community centers in stadsdeel Slotervaart, Amsterdam Opvoeden en opgroeien in Slotervaart Ouder-en-kindcentra, brede scholen en community centers in stadsdeel Slotervaart, Amsterdam Opzet presentatie Situatie stadsdeel Slotervaart Invulling van de vijf gemeentelijke

Nadere informatie

De lessen kunnen op elk gewenst tijdstip bekeken worden. Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige.

De lessen kunnen op elk gewenst tijdstip bekeken worden. Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige. 4.2.12. Digitale opvoedondersteuning voor ouders van het jonge kind Ondersteuning in de vorm van een aantal online lessen voor ouders met kinderen tot 4 jaar, om ze voor te bereiden op de (toekomstige)

Nadere informatie

Deelrapportage met resultaten uit de gezondheidsenquête volwassenen/ouderen 2010

Deelrapportage met resultaten uit de gezondheidsenquête volwassenen/ouderen 2010 Opvoedondersteuning Deelrapportage met resultaten uit de gezondheidsenquête volwassenen/ouderen 2010 Opvoedvragen zijn van alle tijden. Als ouders vragen hebben over de opvoeding van hun kind, zoeken zij

Nadere informatie

Positief Opvoeden, Triple P in de transitie stelsel jeugd

Positief Opvoeden, Triple P in de transitie stelsel jeugd Positief Opvoeden, Triple P in de transitie stelsel jeugd Jacqueline van Rijn Jolyn Berns www.nji.nl Marion van Bommel Sandra Hollander Oktober 2013 Triple P Triple P is een evidence based opvoedondersteuningsprogramma,

Nadere informatie

Onderwijs- en jeugdbeleid 24 september Terug naar eerste pagina

Onderwijs- en jeugdbeleid 24 september Terug naar eerste pagina Onderwijs- en jeugdbeleid 24 september 2009 Programma 1. Opening door wethouder Everink 2. Toelichting op gemeentelijk onderwijs- en jeugdbeleid Locale Educatieve Agenda (LEA) Centrum voor Jeugd en Gezin

Nadere informatie

Digitale opvoedondersteuning voor aanstaande ouders

Digitale opvoedondersteuning voor aanstaande ouders Bijvoorbeeld over: borst- en flesvoeding; ouderschap; verzorging van je kind; balans tussen kind en relatie. Ouders die deelnemen aan deze thema- of voorlichtingsbijeenkomst hebben (nieuwe) kennis en informatie

Nadere informatie

4.3. Aanbod voor (ouders van) basisschoolkinderen

4.3. Aanbod voor (ouders van) basisschoolkinderen Alle ouders met kinderen tot 4 jaar die in ons werkgebied wonen. Pedagoog. 4.3. Aanbod voor (ouders van) basisschoolkinderen Dit aanbod is gericht op kinderen die naar de basisschool gaan en hun ouders.

Nadere informatie

Een prenataal traject bestaande uit één tot vier huisbezoeken voor een selectieve groep zwangere vrouwen. Aantal uitgevoerde huisbezoeken.

Een prenataal traject bestaande uit één tot vier huisbezoeken voor een selectieve groep zwangere vrouwen. Aantal uitgevoerde huisbezoeken. 4.1. Aanbod voor aanstaande ouders Onze producten gericht op de prenatale periode bieden aanstaande ouders begeleiding en ondersteuning die start tijdens de zwangerschap. Het is ter voorbereiding op de

Nadere informatie

> Een veel belovend model voor opvoedondersteuning

> Een veel belovend model voor opvoedondersteuning > Een veel belovend model voor opvoedondersteuning Inhoud presentatie Wat is Triple P? Waarom Triple P? Triple P: een keten van interventies Implementatie in Eindhoven Meerwaarde Wat is Triple P? POSITIEF

Nadere informatie

Zorg voor Jeugd in Vlaardingen

Zorg voor Jeugd in Vlaardingen Zorg voor Jeugd in Vlaardingen Inge Parlevliet CJG Rijnmond 1 Alles onder 1 dak Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is het centrale punt waar jongeren (0-23) ouders/verzorgers, aanstaande ouders en professionals

Nadere informatie

Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige.

Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige. Een online cursus waarin per les informatie wordt gegeven over een specifiek onderwerp. Bijvoorbeeld over: borst- en flesvoeding; ouderschap; verzorging van je kind; balans tussen kind en relatie. De lessen

Nadere informatie

Programma. Passend onderwijs ZAT - CJG; samen sterk voor de jeugd. Landelijk Steunpunt ZAT s

Programma. Passend onderwijs ZAT - CJG; samen sterk voor de jeugd. Landelijk Steunpunt ZAT s Passend onderwijs ZAT - CJG; samen sterk voor de jeugd Themaconferenties WSNS-coördinatoren en bestuurders Dinsdag 22 september 2009, Rotterdam Woensdag 30 september 2009, Weert Maandag 5 oktober 2009,

Nadere informatie

Presentatie. Kortdurende Pedagogische Hulpverlening in het Centrum voor Jeugd en Gezin te Apeldoorn. CJG structuur Interventie

Presentatie. Kortdurende Pedagogische Hulpverlening in het Centrum voor Jeugd en Gezin te Apeldoorn. CJG structuur Interventie Kortdurende Pedagogische Hulpverlening in het Centrum voor Jeugd en Gezin te Apeldoorn Drs.S. Blom Schakel Orthopedagoog Generalist (NVO) Coördinator Opvoedsteunpunt CJG structuur Interventie Presentatie

Nadere informatie

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : J A A R

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : J A A R THUISSITUATIE, KINDEROPVANG EN OPVOEDING K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R Jeugd 2010 2 Kinderenonderzoek 2010 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied,

Nadere informatie

Centra voor Jeugd en Gezin in Nederland

Centra voor Jeugd en Gezin in Nederland Centra voor Jeugd en Gezin in Nederland Caroline Vink Nederlands Jeugdinstituut 28-02-2012 Inleiding: De ontwikkeling van de CJGs in Nederland Stelselwijziging De positie van het CJG in het nieuwe stelsel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 28 606 Jeugdzorg 2003 2006 Nr. 24 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

HENRIQUE SACHSE ARTS M&G, JEUGDARTS, VERTROUWENSARTS

HENRIQUE SACHSE ARTS M&G, JEUGDARTS, VERTROUWENSARTS 14 juni 2017 Summersymposium Actualiteit van OGGZ en Jeugdgezondheidszorg Verwarde personen en kwetsbare kinderen De realiteit voor jeugdigen en ouders in 2017 HENRIQUE SACHSE ARTS M&G, JEUGDARTS, VERTROUWENSARTS

Nadere informatie

Gewoon opvoeden in Groningen

Gewoon opvoeden in Groningen Gewoon opvoeden in Groningen Voorbeeld : gewoon opvoeden, alledaags opvoeden, alledaagse opvoedvragen Wat is dit? Start: Eigen voorbeeld geven. Voor iedereen verschillend, afhankelijk van de situatie van

Nadere informatie

Borging aanpak kindermishandeling binnen de Centra Jeugd en Gezin regio Eindhoven De Startfoto

Borging aanpak kindermishandeling binnen de Centra Jeugd en Gezin regio Eindhoven De Startfoto Borging aanpak kindermishandeling binnen de Centra Jeugd en Gezin regio Eindhoven 14-02-2011 De Startfoto Bijeenkomst beleidsambtenaren jeugd Bezoeken netwerken 12 en 12 + Gesprekken beleidsfunctionarissen

Nadere informatie

Het geheel moet meer worden dan de som der delen

Het geheel moet meer worden dan de som der delen Bijlage 2. Het geheel moet meer worden dan de som der delen 26-08-09 1 Inleiding 3 Werkwijze 4 Resultaten ouders 5 De steekproef Uitkomsten gesloten vragen ouders Uitkomsten open vragen ouders Resultaten

Nadere informatie

Agenda. Opwarmer. Voorstellen en Opzet. Waaruit bestaat Triple P: Positief Opvoeden? Wat is Triple P Positief Opvoeden

Agenda. Opwarmer. Voorstellen en Opzet. Waaruit bestaat Triple P: Positief Opvoeden? Wat is Triple P Positief Opvoeden Agenda 1. Voorstellen en Opzet 2. Opwarmer: Triple P en OvTJ: Hand in hand of oog om oog/tand om tand? Congres Triple P 24 april 2012 Workshop Verhouding OvTJ en Triple P Drs. Nita van Veluw, programmaleider

Nadere informatie

Notitie Centrum Jeugd & Gezin

Notitie Centrum Jeugd & Gezin Notitie Centrum Jeugd & Gezin JULI 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Aanleiding 3 3. Wat moet er komen 3 4. (Beleids) ontwikkelingen 4 4.1 Provinciaal 4 4.2 Gemeentelijk beleid 5 5. Regionale samenwerking

Nadere informatie

Investeren in opvoeden en opgroeien loont!

Investeren in opvoeden en opgroeien loont! Investeren in opvoeden en opgroeien loont! Kosteneffectiviteit van de preventie van pedagogische, psychosociale en psychosomatische problematiek door de jeugdgezondheidszorg Investeren in opvoeden en opgroeien

Nadere informatie

De jeugdgezondheidszorg als bondgenoot bij preventie en begeleiding van jongeren en seks

De jeugdgezondheidszorg als bondgenoot bij preventie en begeleiding van jongeren en seks De jeugdgezondheidszorg als bondgenoot bij preventie en begeleiding van jongeren en seks Vanessa Peters, GGD Gelderland Midden Marinka de Feijter, GGD N-O Gelderland Ineke van der Vlugt, Rutgers WPF 1

Nadere informatie

Elise Buiting PAOG Maastricht

Elise Buiting PAOG Maastricht Elise Buiting PAOG Maastricht 24-3-2014 Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven: Bestuurslid NCJ Medisch adviseur GGD HvB Uniform Basistakenpakket JGZ 2002 + Maatwerk Basistakenpakket

Nadere informatie

Ontwerp CJG Doetinchem 24-8-2009 Pagina 1 van 12

Ontwerp CJG Doetinchem 24-8-2009 Pagina 1 van 12 CONCEPT Ontwerp Centrum voor Jeugd en Gezin Doetinchem Inleiding Hoewel het met de meeste kinderen, jongeren en gezinnen in Nederland over het algemeen goed gaat en er goede basisvoorzieningen zijn om

Nadere informatie

Inhoud Basispakket JGZ per 1-1-2015 (concept maart 2014)

Inhoud Basispakket JGZ per 1-1-2015 (concept maart 2014) Inhoud Basispakket JGZ per 1-1-2015 (concept maart 2014) Inhoud Advies Commissie De Winter Opmerkingen uit standpunt staatssecretaris Van Rijn Zat al in BTP Zat nog niet in BTP, maar deed JGZ al Nieuw

Nadere informatie

Cijfers over opvoedingsvragen en -problemen

Cijfers over opvoedingsvragen en -problemen Cijfers over opvoedingsvragen en -problemen Deniz Ince December 2008 Nederlands Jeugdinstituut Infolijn t (030) 230 65 64 e infojeugd@nji.nl i www.nji.nl Zowel uit landelijke als regionale onderzoeken

Nadere informatie

Triple P en Transitie Jeugdzorg 24 april Yvonne van Westering, Nederlands Jeugdinstituut Margreet de Jongh, SO&T

Triple P en Transitie Jeugdzorg 24 april Yvonne van Westering, Nederlands Jeugdinstituut Margreet de Jongh, SO&T Triple P en Transitie Jeugdzorg 24 april 2012 Yvonne van Westering, Nederlands Jeugdinstituut Margreet de Jongh, SO&T Het hele stelsel gaat op de schop! 1. Passend Onderwijs 2. Stelselherziening Jeugdzorg

Nadere informatie

Advies 10 Notitie Jeugdbeleid

Advies 10 Notitie Jeugdbeleid Betreft : reactie op Notitie jeugdbeleid Datum : 22 december 2016 1 Inleiding Het beleid en het daarop gebaseerde uitvoeringsplan uitgewerkt in de Notitie Jeugdbeleid geldt voor de periode 2017 2018. De

Nadere informatie

Jeugdarts en de Jeugdwet 2015

Jeugdarts en de Jeugdwet 2015 Factsheet Jeugdarts en de Jeugdwet 2015 Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp: ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedproblemen, en geestelijke

Nadere informatie

HET Loket in TEN BOER. Van bureau naar keukentafel

HET Loket in TEN BOER. Van bureau naar keukentafel HET Loket in TEN BOER Van bureau naar keukentafel Maatschappelijke veranderingen Van verzorgingstaat naar participatiesamenleving Van politiek naar sociaal burgerschap WMO; participeren en eigen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Voorbeeldadvies Cijfers

Voorbeeldadvies Cijfers Voorbeeldadvies GGD Twente heeft de taak de gezondheid van de Twentse jeugd, volwassenen en ouderen in kaart te brengen. In dit kader worden diverse gezondheidsmonitoren afgenomen om inzicht te verkrijgen

Nadere informatie

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen 23 juni 2014 1 Inhoud INLEIDING... 3 MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD... 3 CRITERIA

Nadere informatie

Onderwerp Inhoudelijke Verantwoording Brede Doeluitkering Centrum voor Jeugd en Gezin 2011

Onderwerp Inhoudelijke Verantwoording Brede Doeluitkering Centrum voor Jeugd en Gezin 2011 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Inhoudelijke Verantwoording Brede Doeluitkering Centrum voor Jeugd en Gezin 2011 Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Kadernotitie Centrum Jeugd en Gezin Oostzaan 0957 19 oktober 2009 Maatschappelijke participatie

Raadsvoorstel. Kadernotitie Centrum Jeugd en Gezin Oostzaan 0957 19 oktober 2009 Maatschappelijke participatie Titel Nummer Datum Programma Fase Onderwerp Kadernotitie Centrum Jeugd en Gezin Oostzaan 0957 19 oktober 2009 Maatschappelijke participatie Centrum Jeugd en Gezin Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt

Nadere informatie

Stichting Steunpunt Opvoeding 's-hertogenbosch Opvoedingswinkel

Stichting Steunpunt Opvoeding 's-hertogenbosch Opvoedingswinkel Stichting Steunpunt Opvoeding 's-hertogenbosch Opvoedingswinkel 2e Nationaal Congres Opvoedingsondersteuning Jacqueline van Rijn 6 Juni 2008 Inhoud Presentatie Geschiedenis Missie, taken en functies Kwaliteitssysteem

Nadere informatie

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving Aanpak: Bemoeizorg De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: GGD West-Brabant

Nadere informatie

voor al uw vragen over opgroeien en opvoeden en voor gezondheidsonderzoeken

voor al uw vragen over opgroeien en opvoeden en voor gezondheidsonderzoeken voor al uw vragen over opgroeien en opvoeden en voor gezondheidsonderzoeken Het Centrum voor Jeugd en Gezin is er voor iedereen Kinderen zijn voortdurend in ontwikkeling. Zowel lichamelijk, geestelijk

Nadere informatie

Triple P: wat is het en wat gaat het voor jou betekenen?

Triple P: wat is het en wat gaat het voor jou betekenen? Triple P: wat is het en wat gaat het voor jou betekenen? Wat is Triple P? POSITIEF PEDAGOGISCH PROGRAMMA Methodiek opvoedingsondersteuning die afhankelijk van de behoefte van ouders kan variëren in intensiteit:

Nadere informatie

POSITIEF PEDAGOGISCH PROGRAMMA

POSITIEF PEDAGOGISCH PROGRAMMA POSITIEF PEDAGOGISCH PROGRAMMA Triple P: Een breed draagvlak voor opvoedingsondersteuning Krista Okma Kinderopvangcongres 25 maart 2009 Waar of Niet Waar? Leidsters zijn niet geschikt om opvoedadviezen

Nadere informatie

Informatie voor professionals

Informatie voor professionals Informatie voor professionals De GGD Noord- en Oost-Gelderland (GGD NOG) heeft, met ingang van het schooljaar 2014-2015, de werkwijze van de afdeling jeugdgezondheidszorg (deels) aangepast. In deze brief

Nadere informatie

Plan voor een scholingsaanbod CJG: in en vanuit het CJG

Plan voor een scholingsaanbod CJG: in en vanuit het CJG Plan voor een scholings CJG: in en vanuit het CJG Uitgaan van de eigen kracht van ouders en kinderen, die eigen kracht samen versterken en daar waar nodig er op af en ondersteunen Het scholingsplan CJG

Nadere informatie

Stichting CJG Rijnmond

Stichting CJG Rijnmond Ineke Moerman, arts M&G Bestuurder/algemeen directeur Stichting CJG Rijnmond 1 Historie Twee centrale hoofddoelen: Het versterken van de vroegsignalering en preventie. Het creëren van een aanbod dat past

Nadere informatie

Centrum voor Jeugd en Gezin

Centrum voor Jeugd en Gezin Centrum voor Jeugd en Gezin De rol van het CJG in het toekomstige stelsel van zorg voor jeugd Yvonne Westering, Nji Stan van Haaren, Nji Jaarcongres VNG Divosa 29 november 2012 Huidige jeugdstelsel (vereenvoudigd)

Nadere informatie

Notitie: Ontwikkelingen van het Centrum Jeugd en Gezin Goirle

Notitie: Ontwikkelingen van het Centrum Jeugd en Gezin Goirle Notitie: Ontwikkelingen van het Centrum Jeugd en Gezin Goirle Maart 2010 Deze notitie is bedoeld om het college en de raadscommissie Welzijn te informeren over de ontwikkelingen van het CJG in Goirle.

Nadere informatie

de veiligheid in de dorpen te behouden en waar mogelijk te versterken en overlast tegen te gaan.

de veiligheid in de dorpen te behouden en waar mogelijk te versterken en overlast tegen te gaan. Prestatieafspraken Jongeren(opbouw)werk 2012 In de kaders staan de doelstellingen van de productgroepen zoals de gemeente Geldermalsen die kent in het kader van de WMO. Per kader zijn de relevante doelstellingen

Nadere informatie

25 Opvoedingsondersteuning in de regio Gelre-IJssel

25 Opvoedingsondersteuning in de regio Gelre-IJssel 25 Opvoedingsondersteuning in de regio Gelre-IJssel 2011 Opvoeden is van alle tijden. De samenleving is de afgelopen decennia echter veranderd en daarmee is ook het opvoeden van onze kinderen veranderd.

Nadere informatie

Visie op de Jeugd GGZ in de regio Groot Amsterdam 2015 2016

Visie op de Jeugd GGZ in de regio Groot Amsterdam 2015 2016 Visie op de Jeugd GGZ in de regio Groot Amsterdam 2015 2016 Versie 1, april 2015 SIGRA Netwerk Jeugd GGZ INHOUDSOPGAVE 1. Doelstelling 2. Psychische aandoeningen bij de jeugd in cijfers 3. Jeugd GGZ binnen

Nadere informatie

Handreiking. Opvoedingsondersteuning in het Centrum voor Jeugd en Gezin

Handreiking. Opvoedingsondersteuning in het Centrum voor Jeugd en Gezin Handreiking Opvoedingsondersteuning in het Centrum voor Jeugd en Gezin Auteurs: Moniek van Dijk en Bert Prinsen Deze handreiking maakt onderdeel uit van de Gereedschapskist Centrum voor Jeugd en Gezin

Nadere informatie

Stichting CJG Rijnmond Organisatie voor jeugdgezondheidszorg en opvoedingsondersteuning. 23 maart 2011 Joy Ek en Els van t Klooster

Stichting CJG Rijnmond Organisatie voor jeugdgezondheidszorg en opvoedingsondersteuning. 23 maart 2011 Joy Ek en Els van t Klooster Stichting CJG Rijnmond Organisatie voor jeugdgezondheidszorg en opvoedingsondersteuning 23 maart 2011 Joy Ek en Els van t Klooster Functies Centrum voor Jeugd en Gezin Gemeentelijke taken en functies vanuit

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar GGD Kennemerland. Een gezonde jeugd heeft de toekomst

Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar GGD Kennemerland. Een gezonde jeugd heeft de toekomst Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar GGD Kennemerland Een gezonde jeugd heeft de toekomst 2 Een brochure voor samenwerkingspartners van Jeugdgezondheidszorg GGD Kennemerland In deze brochure leest u over de

Nadere informatie

Stichting Kinderopvang Alkmaar. Pedagogisch Beleid. Peuterspeelzalen

Stichting Kinderopvang Alkmaar. Pedagogisch Beleid. Peuterspeelzalen Stichting Kinderopvang Alkmaar Pedagogisch Beleid Peuterspeelzalen Inhoudsopgave 1. INLEIDING...3 2. DOEL VAN HET BELEID...3 2.1 ALGEMEEN...3 2.2 BIJDRAGE AAN ORGANISATIEDOELEN...3 2.3 ROLLEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN...4

Nadere informatie

Van enkelvoudig opvoedingsprobleem tot multiprobleemsituaties

Van enkelvoudig opvoedingsprobleem tot multiprobleemsituaties Handreiking voor het inzetten van een preventie- en zorgarrangement Van enkelvoudig opvoedingsprobleem tot multiprobleemsituaties In het nieuwe jeugdstelsel richten gemeenten hun eigen preventie- en zorgaanbod

Nadere informatie

de jeugd is onze toekomst

de jeugd is onze toekomst de jeugd is onze toekomst vereniging van groninger gemeenten Bestuursakkoord Jeugd 2008-2012 In veel Groninger gemeenten zijn er kinderen met problemen. En daarvan krijgen er te veel op dit moment niet

Nadere informatie

Voorstel aan : Gemeenteraad van 26 januari 2009 Door tussenkomst. Nummer : Onderwerp : Startnotitie Centrum Jeugd en Gezin Bijlage(n) : 1

Voorstel aan : Gemeenteraad van 26 januari 2009 Door tussenkomst. Nummer : Onderwerp : Startnotitie Centrum Jeugd en Gezin Bijlage(n) : 1 Voorstel aan : Gemeenteraad van 26 januari 2009 Door tussenkomst : Raadscommissie van 13 januari 2009 van Nummer : Onderwerp : Startnotitie Centrum Jeugd en Gezin Bijlage(n) : 1 Samenvatting : Gemeenten

Nadere informatie

Maximale impact voor een gezonde jeugd Visiedocument Jeugdgezondheidszorg Zaanstreek-Waterland

Maximale impact voor een gezonde jeugd Visiedocument Jeugdgezondheidszorg Zaanstreek-Waterland Maximale impact voor een gezonde jeugd Visiedocument Jeugdgezondheidszorg Zaanstreek-Waterland GGD Zaanstreek-Waterland voert voor de gemeenten in de regio de jeugdgezondheidszorg uit. Jeugdgezondheidszorg

Nadere informatie

COACH JE KIND. ouders worden zelfredzame opvoeders

COACH JE KIND. ouders worden zelfredzame opvoeders COACH JE KIND ouders worden zelfredzame opvoeders 1 Eigen Kracht Iedere ouder heeft wel eens vragen over het opvoeden en opgroeien van hun kinderen. De meeste ouders weten waar ze terecht kunnen, zowel

Nadere informatie

COLLEGENOTA. Onderwerp: Stand van zaken Centrum voor Jeugd en Gezin. Aantal bijlage(n): - Beslispunten:

COLLEGENOTA. Onderwerp: Stand van zaken Centrum voor Jeugd en Gezin. Aantal bijlage(n): - Beslispunten: COLLEGENOTA Portefeuillehouder: L. Feij Paraaf Datum Afdeling: MRB Steller: S. Raaijmakers Afd. Manager Medewerker Datum: 22 december 2009 Openbaar: Ja X Nee BMO Fin. Jur. Pers. Anders Naar griffier: Ja

Nadere informatie

Welke AFSPRAKEN gelden bij partijen die betrokken zijn bij de JEUGDZORG in Zeeland?

Welke AFSPRAKEN gelden bij partijen die betrokken zijn bij de JEUGDZORG in Zeeland? Welke AFSPRAKEN gelden bij partijen die betrokken zijn bij de JEUGDZORG in Zeeland? overheden Welke AFSPRAKEN gelden bij partijen die betrokken zijn bij de JEUGDZORG in Zeeland? overheden zorginstellingen

Nadere informatie

gfedcb Besluitenlijst d.d. d.d.

gfedcb Besluitenlijst d.d. d.d. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team RS/SI/MM Projectplan Centrum voor jeugd en gezin 1- Notagegevens Notanummer 2007.27935 Datum 15-10-2007 Portefeuillehouder Weth. Adema

Nadere informatie

GGD Hollands Noorden. en wijkverpleegkundigen met S1-taken

GGD Hollands Noorden. en wijkverpleegkundigen met S1-taken GGD Hollands Noorden en wijkverpleegkundigen met S1-taken Waarom een GGD? Wet Publieke Gezondheidszorg (WPG): Gezondheidsbeschermende en gezondheidsbevorderende maatregelen voor de bevolking of specifieke

Nadere informatie

De keuze van Amersfoort: integraal opererende wijkteams. Interview met Monique Peltenburg, tot voor kort programmadirecteur Sociaal Domein

De keuze van Amersfoort: integraal opererende wijkteams. Interview met Monique Peltenburg, tot voor kort programmadirecteur Sociaal Domein De keuze van Amersfoort: integraal opererende wijkteams Interview met Monique Peltenburg, tot voor kort programmadirecteur Sociaal Domein 2015 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige.

Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige. Ouders die deelnemen aan deze online cursus hebben (nieuwe) kennis en informatie opgedaan over de verschillende onderwerpen. Alle ouders met kinderen in de basisschoolleeftijd die in ons werkgebied wonen.

Nadere informatie

Wegkijken is geen optie

Wegkijken is geen optie Wegkijken is geen optie Lokale paragraaf aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling gemeente Buren 1 Inhoud Inleiding.. 3 1. Oorzaken huiselijk geweld en kindermishandeling.. 4 2. Uitgangspunten....5

Nadere informatie

Haagse Centra voor jeugd en gezin Kader voor ontwikkeling

Haagse Centra voor jeugd en gezin Kader voor ontwikkeling Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn Programmabureau Jeugd RIS145403_19-APR-2007 Haagse Centra voor jeugd en gezin 1. Achtergrond Naar aanleiding van diverse onderzoeken en gebeurtenissen

Nadere informatie

Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota

Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota 2 Samenvatting van de concept kadernota - Heel het Kind Heel het Kind Op 18 februari 2014 heeft de Eerste Kamer de nieuwe Jeugdwet aangenomen. Daarmee

Nadere informatie

Onderwerp: Borging en coördinatie van Triple P na 2014

Onderwerp: Borging en coördinatie van Triple P na 2014 Onderwerp: Borging en coördinatie van Triple P na 2014 Inleiding Bij de start van de regionale invoering van Triple P in 2010 1 als integrale werkmethodiek bij opvoedingsondersteuning hebben gemeenten

Nadere informatie

Cursus Positief opvoeden volgens Triple P - Amsterdam

Cursus Positief opvoeden volgens Triple P - Amsterdam Praktijkvoorbeeld Cursus Positief opvoeden volgens Triple P - Amsterdam Samenvatting Door de samenwerking en het gezamenlijk geven van de cursus Positief Opvoeden volgens Triple P door verschillende disciplines

Nadere informatie

Om het kind. Hervorming zorg voor de jeugd Kennisnetwerk JGZ OCW. Justitie J&G. Provincie. Gemeenten. Gemeentefonds VWS.

Om het kind. Hervorming zorg voor de jeugd Kennisnetwerk JGZ OCW. Justitie J&G. Provincie. Gemeenten. Gemeentefonds VWS. Om het kind Hervorming zorg voor de jeugd Kennisnetwerk JGZ 19-11-2012. OCW Aanval op de uitval, RMC, plusvoorziening: 320 mln Onderwijsachterstanden-beleid (incl VVE): 249 mln SO, VSO, rugzakjes, praktijk

Nadere informatie

Het adviseren bij mogelijke leerplichtontheffingen van jeugdigen van 5 tot 18 jaar met (langdurig) schoolverzuim. Aantal jeugdigen. Jeugdarts.

Het adviseren bij mogelijke leerplichtontheffingen van jeugdigen van 5 tot 18 jaar met (langdurig) schoolverzuim. Aantal jeugdigen. Jeugdarts. 4.4. Aanbod jongeren Dit aanbod is gericht op jongeren op het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) tot 23 jaar. De doelgroep van het eerste product, Advisering leerplichtontheffing,

Nadere informatie

Preventie: ontzorgen en normaliseren

Preventie: ontzorgen en normaliseren Jeugdgezondheidszorg Almere Preventie: ontzorgen en normaliseren Sylvie Neves Jeugdarts/ arts Maatschappij en Gezondheid Kim Bischoff Verpleegkundig specialist Adviesraad sociaal domein dd 14-03-2016 1

Nadere informatie

Richtlijn Opvoedondersteuning (2013)

Richtlijn Opvoedondersteuning (2013) Richtlijn Opvoedondersteuning (2013) Onderbouwing Uitgangsvraag Hoe verhouden de kosten en baten van preventie van opvoed- en psychosociale problemen en opvoedingsondersteuning zich tot elkaar? Conclusies

Nadere informatie

Visie op TripiO 2014-2017

Visie op TripiO 2014-2017 Visie op TripiO 2014-2017 Met de transitie worden verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de geïndiceerde jeugdzorg naar de gemeentes overgeheveld. Naast de taken die gemeenten al hebben op het terrein

Nadere informatie

Ouder en Kindadviseur Amsterdam Oud Oost. Onderdeel van Ouder- en kindteam Amsterdam Oud Oost

Ouder en Kindadviseur Amsterdam Oud Oost. Onderdeel van Ouder- en kindteam Amsterdam Oud Oost Ouder en Kindadviseur Amsterdam Oud Oost Onderdeel van Ouder- en kindteam Amsterdam Oud Oost Ouder- en kindadviseur De functie; laagdrempelige ondersteuning en hulp bij opvoed-opgroeivragen. Doelgroep

Nadere informatie

TRAINING NIVEAU 3: BASISZORG 0 12 jaar

TRAINING NIVEAU 3: BASISZORG 0 12 jaar TRAINING NIVEAU 3: BASISZORG 0 12 jaar Algemene beschrijving De training Triple P Niveau 3 Basiszorg 0 12 jaar richt zich op het bekwamen van professionals tot het aangaan van kortdurende ondersteuningscontacten

Nadere informatie

Het kastje en de muur. Voor iedereen met vragen over ouderschap, opvoeding en de ontwikkeling van kinderen van 0-23 jaar

Het kastje en de muur. Voor iedereen met vragen over ouderschap, opvoeding en de ontwikkeling van kinderen van 0-23 jaar Het kastje en de muur Voor iedereen met vragen over ouderschap, opvoeding en de ontwikkeling van kinderen van 0-23 jaar Visie Ouders zijn verantwoordelijk. Zij hebben recht op steun bij vragen en problemen

Nadere informatie

Medisch specialist ziekenhuis

Medisch specialist ziekenhuis Factsheet Medisch specialist ziekenhuis en de Jeugdhulp Almere 2015 Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp: ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en

Nadere informatie

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Informatienotitie AAN VAN Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders ONDERWERP plan van aanpak Centrum voor Jeugd en Gezin 2012 2013 DATUM 21 juni 2012 KOPIE AAN S. Rijninks BIJLAGE 1 REGISTRATIENUMMER

Nadere informatie

Deze notitie heeft tot doel te komen tot een nadere uitwerking van de rol en positie van de JGZ in het jeugdstelsel.

Deze notitie heeft tot doel te komen tot een nadere uitwerking van de rol en positie van de JGZ in het jeugdstelsel. Datum : 19 augustus 2015 Aan : Werkgroep BAP / AO Van : Janine Bezem Betreft : Nadere uitwerking rol en positie in jeugdstelsel Inleiding De transities in het sociaal domein hebben geleid tot dialoog over

Nadere informatie

Kinderen moeten gezond, veilig en met plezier kunnen opgroeien. Het liefst in een gezin. SAMEN ZORGEN VOOR DE JEUGD OP BONAIRE

Kinderen moeten gezond, veilig en met plezier kunnen opgroeien. Het liefst in een gezin. SAMEN ZORGEN VOOR DE JEUGD OP BONAIRE Kinderen moeten gezond, veilig en met plezier kunnen opgroeien. Het liefst in een gezin. SAMEN ZORGEN VOOR DE JEUGD OP BONAIRE WAT IS ONS GEZAMENLIJKE DOEL Ouders zijn primair verantwoordelijk voor het

Nadere informatie

Handreiking. Prenatale voorlichting, een nieuwe activiteit in opdracht van de gemeente

Handreiking. Prenatale voorlichting, een nieuwe activiteit in opdracht van de gemeente Handreiking Prenatale voorlichting, een nieuwe activiteit in opdracht van de gemeente Prenatale voorlichting, een nieuwe activiteit in opdracht van de gemeente Gemeenten hebben de opdracht een Centrum

Nadere informatie

JEUGDGEZONDHEIDSZORG ALMERE

JEUGDGEZONDHEIDSZORG ALMERE JEUGDGEZONDHEIDSZORG ALMERE ONDERWIJS EN HET SOCIALE DOMEIN Sylvie Neves Jeugdarts KNMG - arts Maatschappij en Gezondheid Jennie Huizing Adviseur Jeugd Dd 10-10-2017 KINDERMISHANDELING EN MELDCODE 4 KWIS

Nadere informatie

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR EEN GEZONDE JEUGD HEEFT DE TOEKOMST Kinderen zijn lichamelijk, geestelijk en sociaal voortdurend in ontwikkeling. Bij de meeste kinderen gaat dit zonder al te grote problemen.

Nadere informatie

Jeugdhulp in Nissewaard

Jeugdhulp in Nissewaard Jeugdhulp in Nissewaard Projectleider decentralisatie jeugdhulp Angela van den Berg Regisseur jeugd en gezin JOT kernen Jolanda Combrink Inhoud 1. Wat verandert er? 2. Beleidskaders 3. Jeugdhulpplicht

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University LAAGGELETTERDHEID IN DEN HAAG - CONCLUSIES Uitgevoerd door: CINOP Advies Etil Kohnstamm Instituut Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University DEZE FACTSHEETRAPPORTAGE IS

Nadere informatie

Addendum Productenboek 2015

Addendum Productenboek 2015 Addendum Productenboek 2015 Colofon Tekst CJG Rijnmond Datum november 2014 Ga voor meer informatie naar www.cjgrijnmond.nl Voorwoord In de zorg voor de jeugd zijn de uitgangspunten helder: meer preventie

Nadere informatie

Voor de afdeling Zorg en Welzijn zijn wij op zoek naar een gemotiveerde kandidaat voor de functie van

Voor de afdeling Zorg en Welzijn zijn wij op zoek naar een gemotiveerde kandidaat voor de functie van Gemeente Opmeer Opmeer is een krachtige en zelfstandige plattelandsgemeente in het hart van Midden-West- Friesland (NH). Het bestaat uit acht kernen met 11.370 inwoners en heeft een aantrekkelijk woonen

Nadere informatie