Kinderen en scheidingsdeskundigen: Kinderen toegelaten?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kinderen en scheidingsdeskundigen: Kinderen toegelaten?"

Transcriptie

1 Kinderen en scheidingsdeskundigen: Kinderen toegelaten? Auteurs: Katrien Herbots en Elke Roevens i.s.m. Prof. J. Put Onderzoeksvraag Het Kinderrechtenverdrag vormt een geheel van rechten die als minimumstandaard de menselijke waardigheid van elk kind garanderen. Het verenigt drie leidende principes, in het algemeen aangeduid als de drie p s, waarbij verwezen wordt naar de gehanteerde Engelstalige terminologie: protection, provision en participation rights. Het gaat om rechten op het gebied van bescherming van, welzijn voor en participatie van het kind. Deze bijdrage gaat nader in op één aspect van de drie leidende principes, namelijk participation rights. Participatie, als containerbegrip, verwijst naar de mogelijkheid van het kind om mee vorm te geven aan de eigen leefwereld. In het licht van het comprehensief karakter van het verdrag, namelijk dat niet één recht los staat van noch kan worden verwezenlijkt zonder respect voor de andere bepalingen, wordt participatie onder meer samen gelezen met het belang van het kind. Deze open notie vormt bij alle maatregelen betreffende het kind een eerste overweging. In beginsel legt het Kinderrechtenverdrag verplichtingen op voor lidstaten, hetgeen betekent dat kinderrechten in de realiteit niet automatisch doorwerken in de verhoudingen tussen het kind en zijn ouders, zijn leefomgeving en derden in het algemeen. Dit neemt niet weg dat kinderrechten door deze laatsten kunnen worden gerespecteerd en dat hieraan belang kan worden gehecht. Ook kinderen van wie de ouders uit elkaar gaan, genieten kinderrechten. Tijdens het scheidingsproces komen deskundigen van uiteenlopende beroepsgroepen, elk met hun eigen opdracht, regelmatig tussenbeide. Dit doet de vraag rijzen in hoeverre zij bij het uitwerken van een regeling (voor de kinderen) belang hechten aan verschillende factoren die een zekere invulling geven aan kinderrechten. In het bijzonder vloeit hieruit de vraag voort in hoeverre bij het uitwerken van regelingen het belang van het kind bij scheidingsdeskundigen leeft, evenals in welke mate zij belang hechten aan participatie van het kind. Beschrijving project Het Ipos-project beoogt scheidingstrajecten te optimaliseren met als doel de levenskwaliteit van gezinnen tijdens en na een scheiding te verhogen. 1

2 Hiervoor worden gedurende vier jaar personen in scheiding, hun kinderen en scheidingsdeskundigen bevraagd en opgevolgd aan de hand van gestandaardiseerde vragenlijsten. Steekproef Tussen 17 maart 2008 en 16 maart 2009 werd in de rechtbanken te Antwerpen, Mechelen, Gent en Kortrijk aan alle personen in scheiding via folders met antwoordkaarten gevraagd om deel te nemen aan het IPOS project. Van de 8896 kaarten kwamen er 3924 (44 %) terug met bereidheid tot deelname, waarvan uiteindelijk 1850 (20.8 %) volwassen de vragenlijst volledig invulden. Van deze 1850 volwassenen namen ook 182 kinderen deel aan het onderzoek. Hiervan werden voor de analyses 171 bruikbare vragenlijsten geselecteerd. Van de 998 vragenlijsten die de scheidingsdeskundigen invulden, werden voor deze fact sheet 689 vragenlijsten geselecteerd waarin antwoord werd gegeven op de geanalyseerde vragen. De deskundigen die aangaven in hun professionele rol actief te zijn als bemiddelaar in familiezaken, werden meegenomen onder de beroepscategorie bemiddelaar (33.4%). De anderen werden ondergebracht onder de categorieën magistraat (9.3%), notaris (7.8%), advocaat (28.6%), hulpverlener (11.6%) en justitieassistent (9.3%). De beroepscategorie bemiddelaar werd verder onderverdeeld op basis van de beroepscategorie waaronder zij oorspronkelijk aangeschreven werden om de vragenlijst in te vullen. Zo is 48% van de bemiddelaars bemiddelaar-advocaat, 4.3% bemiddelaarhulpverlener, 16.4% bemiddelaar-notaris. 31.4% werd initieel reeds aangeschreven als bemiddelaar. Resultaten Hieronder worden uit de bevraging van de deskundigen de resultaten gelicht die een antwoord kunnen bieden op de onderzoeksvraag. Naast een resultaatweergave per bevraagde beroepsgroep en de vastgestelde verschillen hiertussen, worden eveneens de verschillen opgenomen in belangscores tussen de beroepsgroepen die aangaven professioneel actief te zijn als bemiddelaar in familiezaken. 1. Belang van het kind Binnen alle beroepscategorieën vinden de meeste respondenten (tussen 48.5% en 66.7%, zie Tabel 1) het heel belangrijk (score 10) om de aandacht gericht te houden op het belang van het kind bij de onderhandelingen tijdens de scheiding om tot een goede regeling voor de kinderen te komen. Tabel 1. Belangscore het gericht houden van de aandacht op het belang van het kind bij de onderhandelingen om tot een goede regeling voor de kinderen te komen in % (N= 673) beroepscategorieën totaal not adv bem mag hulp jus 1 heel onbelangrijk

3 heel belangrijk totaal gemiddelde score De gemiddelde score van de advocaten en notarissen ligt het laagst (resp en 9 tegenover bemiddelaars: 9.17; hulpverleners: 9.38; justitieassistenten: 9.5 en magistraten: 9.27). De verschillen in de gemiddelde score zijn echter niet significant (p>.05) wat wil zeggen dat het gevonden verschil toevallig is en de beroepsgroepen in werkelijkheid op dezelfde wijze zouden antwoorden. 2. Participatie Om het belang na te gaan dat de scheidingsdeskundigen hechten aan de participatie van het kind binnen het scheidingsproces, wordt bekeken in hoeverre zij belang hechten aan een open en ondersteunende communicatie en het rechtstreeks betrekken van kinderen om tot een goede regeling voor de kinderen te komen Open en ondersteunende communicatie Binnen alle beroepscategorieën vindt een groot aandeel respondenten (tussen 28.3% en 51.9%, zie Tabel 2) het heel belangrijk (score 10) om een open en ondersteunende communicatie te hebben met de kinderen over de scheiding om zo tot een goede regeling voor de kinderen te komen. Tabel 2. Belangscore een open en ondersteunende communicatie met de kinderen over de scheiding om tot een goede regeling voor de kinderen te komen in % (N= 673) beroepscategorieën totaal not adv bem mag hulp jus 1 heel onbelangrijk heel belangrijk totaal gemiddelde score * 7.87* * 8.45 *score notarissen en advocaten < score hulpverleners (p<.05) De gemiddelde score die de advocaten en notarissen geven ligt het laagst (resp en 7.66 tegenover bemiddelaars: 8.2; hulpverleners: 8.95; justitieassistenten: 8.45 en magistraten: 8.1). Enkel het gemiddelde van de advocaten en notarissen verschilt significant van dat van de hulpverleners. Als onder de bemiddelaars de mate van belangrijkheid van open en ondersteunende communicatie vergeleken wordt, verschillen de bemiddelaars-advocaat en bemiddelaarsnotaris niet van de bemiddelaars-hulpverlener. 3

4 2.2. Het rechtstreeks betrekken van de kinderen De meeste advocaten, bemiddelaars, hulpverleners en magistraten scoren in de mate van belangrijkheid van het rechtstreeks betrekken van de kinderen tijdens de gesprekken om tot een goede regeling voor de kinderen te komen een 5 op een schaal van 1 tot 10 (zie Tabel 3). Bijna 22% van justitieassistenten gaven een 7 (21.9%), maar toch geeft ook 20.3% een 5. Een vijfde van de notarissen geeft een 1 (heel onbelangrijk). Tabel 3. Belangscore het rechtstreeks betrekken van de kinderen tijdens de gesprekken om tot een goede regeling voor de kinderen te komen in % (N= 673) beroepscategorieën totaal not adv bem mag hulp jus 1 heel onbelangrijk heel belangrijk totaal gemiddelde score * ** 4.66** 4.22* ** 4.83** 6.09* ** 5.61* * score notarissen en bemiddelaars < score justitieassistenten (p<.05) ** score notarissen, advocaten, bemiddelaars en magistraten < score hulpverleners (p=.000) De gemiddelde score ligt bij de hulpverleners hoger dan bij de andere beroepscategorieën (6.05 tegenover advocaten: 4.66; bemiddelaars: 4.22; justitieassistenten: 5.61; magistraten: 4.83 en notarissen: 3.74). Het gemiddelde van de justitieassistenten ligt significant hoger dan dat van de bemiddelaars en notarissen. Het gemiddelde van de hulpverleners ligt eveneens hoger dan dat van de bemiddelaars en notarissen, maar ook dan dat van de magistraten en advocaten. De bemiddelaars-hulpverlener verschillen niet in hun score op het belang van het rechtstreeks betrekken van kinderen van de bemiddelaars-notaris en bemiddelaars-advocaat. Besluit De voorgaande resultaten dienen gelezen te worden in het licht van de per beroepsgroep onderscheiden taken, functies, opleiding binnen het scheidingsproces. Uit de resultaten blijkt dat de notie het belang van het kind door iedere beroepsgroep als een belangrijke tot zeer belangrijke factor wordt ingeschat om tot een goede regeling voor de kinderen te (kunnen) komen. Het beginsel is binnen de onderscheiden beroepsgroepen bekend en wordt duidelijk algemeen gedragen. Voor sommige beroepsgroepen kent aandacht hebben voor het belang van het kind bovendien een wettelijke verankering. Zo vormt voor hulpverleners werkzaam binnen de Integrale Jeugdhulp het belang van het kind de voornaamste overweging binnen de jeugdhulpverlening, zoals dit is verankerd in het Decreet Rechtpositie Minderjarigen 1. Voor 1 Artikel 5 Decreet 7 mei 2004 betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp, BS 4 oktober

5 (echtscheidings- en jeugd)magistraten dan weer is het belang van het kind een toetsingscriterium bij onder meer beslissingen inzake regelingen betreffende het kind 2 en het eventueel opleggen van dwangmaatregelen ten opzichte van de onwillige ouder van een rechterlijke beslissing omtrent een verblijfs- en/of omgangsregeling 3. De juridisering van de notie voor sommige beroepsgroepen leidt echter niet tot een significant verschil in belangervaring ervan door de scheidingsdeskundigen. Het beginsel het belang van het kind vormt aldus, los van enige wettelijke taakomschrijving, voor iedere beroepsgroep een zeer belangrijke factor om tot een goede regeling voor de kinderen te komen. Participatie werd in deze fact sheet bekeken aan de hand van de aspecten open en ondersteunende communicatie en rechtstreeks betrekken. Uit de bevraging blijkt dat op het vlak van communicatie de gemiddelde belangscores van de notarissen en advocaten het laagst liggen. Het belang dat zij aan communicatie hechten in het kader van het uitwerken van een goede regeling is daarmee beduidend lager dan bij hulpverleners. Uit de fact sheet Ik kan zelf beslissen bij wie van mijn ouders ik wil wonen daarentegen kwam naar voren dat jongeren belang hechten aan het krijgen van informatie en het op de hoogte zijn van hun rechten. Deze beide kunnen worden beschouwd als mogelijke aspecten van communicatie. De fact sheet verwees onder meer naar de bevoorrechte positie die een scheidingsdeskundige bekleedt. Ouders in scheiding hebben immers relatief vaak contact met scheidingsdeskundigen; de jongeren zelf hebben dit in mindere mate. Voornamelijk notarissen en advocaten blijken het eerste aanspreekpunt te vormen (zie fact sheet Doen mensen tijdens hun scheiding beroep op een bemiddelaar? ). Dit terwijl de bevraging bij scheidingsdeskundigen aantoont dat zij juist de beroepsgroepen zijn die het minst belang hechten aan open en ondersteunende communicatie met de kinderen over de scheiding. De bevraging toont voorts aan dat vorm geven aan kindparticipatie via het rechtstreeks betrekken tijdens de gesprekken om tot een goede regeling voor de kinderen te komen een zekere terughoudendheid over de beroepsgroepen heen teweegbrengt. De gemiddelde belangscore ligt namelijk opmerkelijk lager dan bij andere geanalyseerde kindgerelateerde vragen. Enkel hulpverleners en justitieassistenten geven aan het belang van het rechtstreeks betrekken van kinderen gemiddeld meer dan een vijf op tien. Daarbij roept deze vraag duidelijk uiteenlopende reacties op bij scheidingsdeskundigen. Scheidingsdeskundigen die eerder werkzaam zijn binnen de welzijnsgerichte context schatten over het algemeen het belang om het kind rechtstreeks te betrekken hoger in dan de eerder juridisch geschoolde beroepsgroepen en de bemiddelaars. Dit verschil in inschatting van belangrijkheid is niet terug te vinden wanneer er binnen de groep bemiddelaars tussen de verschillende beroepsgroepen vergeleken wordt. Hoewel betrekken niet nader werd ingevuld en voor interpretatie vatbaar kan zijn (bijvoorbeeld raadplegen, overleggen, samen beslissen, het kind zelf laten beslissen ) lijkt deze vorm van kindparticipatie voor scheidingsdeskundigen minder belangrijk te zijn om tot een goede regeling te komen. 2 Zie bijvoorbeeld art. 374 en 387bis BW. 3 Zie art. 387ter BW. 5

6 Mogelijke implicaties Scheidingsdeskundigen worden in hun professionele kennis aangesproken omtrent kinderen van scheidende personen. Aan communicatie met de kinderen over de scheiding hechten de beroepsgroepen notariaat en advocatuur in verhouding tot de overige bevraagde scheidingsdeskundigen, het minste belang. Dit terwijl net zij voor het grootste deel van personen in scheiding het eerste aanspreekpunt vormen. Gezien de belangrijke rol die aan hen door personen in scheiding wordt toegekend, verdient het aspect communicatie bijzondere aandacht, meer bepaald tijdens de opleidingen en permanente vormingen. Uit de fact sheet van bevraging van jongeren blijkt bovendien dat zij belang hechten aan een specifieke deelvorm van communicatie, namelijk informatie over hun rol tijdens het scheidingsproces. Kindparticipatie onder de vorm van rechtstreeks betrekken wordt niet alleen minder belangrijk geacht, ook liggen de antwoorden meer verspreid over de beroepsgroepen heen. Deze diversiteit duidt ongetwijfeld op het bestaan van verschillende visies terzake, maar zal deels ook te maken hebben met de vraagstelling zelf. In tegenstelling tot de overige vragen is deze vraag immers minder algemeen geformuleerd en bevraagt zij meer een eventuele rechtstreekse relatie tussen de scheidingsdeskundige en de kinderen van scheidende ouders. De term betrekken kan bovendien op verschillende wijzen geïnterpreteerd worden, gaande van een redelijk passieve en minder intense vorm, namelijk informeren, naar een meer actieve vorm (bijvoorbeeld raadplegen, overleggen) tot zeer actieve en intense betrokkenheid, door te beslissen samen met kinderen dan wel alleen door de kinderen zelf. Nader kwalitatief onderzoek dringt zich dan ook op over welke invulling door scheidingsdeskundigen aan het begrip betrekken kan worden gegeven. Scheidingsdeskundigen schatten het belang van het kind in redelijke hoge mate in om tot een goede regeling voor het kind te kunnen komen. Het belang van het kind is echter een open notie dat steeds moet worden geïndividualiseerd en gecontextualiseerd. Rekening houdend met de aard en de reden van zijn professionele tussenkomst zal iedere scheidingsdeskundige als individu en/of als beroepsgroep dit begrip moeten appreciëren en invullen. Om dit begrip betekenis te kunnen geven, vervult kindparticipatie ons inziens een niet te miskennen rol. De doorwerking van het participatiegedachtegoed in de professionele activiteit verschilt klaarblijkelijk van groep tot groep van scheidingsdeskundigen. Deze met een eerder welzijnsgerichte invalshoek, in het bijzonder hulpverleners en justitieassistenten, vinden open en ondersteunende communicatie en het rechtsreeks betrekken van kinderen tijdens de gesprekken belangrijker om tot een goede regeling voor de kinderen te komen dan deze beroepsgroepen die eerder juridisch geschoold zijn en bemiddelaars (die zoals blijkt uit de steekproefomschrijving voornamelijk samengesteld zijn uit bemiddelaars-notarissen en bemiddelaars-advocaten). Ongeacht de aard van de professionele tussenkomst zou iedere scheidingsdeskundige zich bewust moeten zijn van de wijze waarop en de mate waarin hij/zij het kind aanwezig stelt om tot een goede regeling te kunnen komen. Uit een eerdere fact sheet blijkt althans dat kinderen participatie onder de vorm van informatie over hun rol tijdens het scheidingsproces en kennis hebben van hun rechten binnen de scheiding waarderen. Nader onderzoek hoe scheidingsdeskundigen vorm geven aan participatierechten van kinderen tijdens scheiding lijkt aangewezen. 6

Doen mensen tijdens hun scheiding beroep op een bemiddelaar?

Doen mensen tijdens hun scheiding beroep op een bemiddelaar? Doen mensen tijdens hun scheiding beroep op een bemiddelaar? Auteur: Lut Daniëls i.s.m. Prof. P. Taelman en Prof. A. Buysse Onderzoeksvraag De Belgische wetgever heeft in de bemiddelingswet van 2005 bepaald

Nadere informatie

Rentezoekend Gedrag en Transfers bij Echtscheiding

Rentezoekend Gedrag en Transfers bij Echtscheiding 0 Density.002.004.006.008 Rentezoekend Gedrag en Transfers bij Echtscheiding Auteur: Sietse Bracke i.s.m. Prof. K. Schoors en Prof. G. Verschelden Onderzoeksvraag Wordt rentezoekend gedrag gecompenseerd

Nadere informatie

Ik kan zelf beslissen bij wie van mijn ouders ik wil wonen

Ik kan zelf beslissen bij wie van mijn ouders ik wil wonen Ik kan zelf beslissen bij wie van mijn ouders ik wil wonen Auteur: Katrien Herbots i.s.m. Elke Roevens en Prof. J. Put Onderzoeksvraag Kinderparticipatie, als noemer voor de rechten die ervoor zorgen dat

Nadere informatie

Wat is de levenskwaliteit bij mensen die een EOT-traject volgen? Hoe evolueert deze levenskwaliteit in de eerste 30 maanden?

Wat is de levenskwaliteit bij mensen die een EOT-traject volgen? Hoe evolueert deze levenskwaliteit in de eerste 30 maanden? Wat is de levenskwaliteit bij mensen die een EOT-traject volgen? Hoe evolueert deze levenskwaliteit in de eerste 30 maanden? Auteur: Ruben Brondeel i.s.m. Prof. A. Buysse Onderzoeksvraag Met als doel de

Nadere informatie

ONGEWENST INTRUSIEF GEDRAG: EEN STUDIE NAAR DE ROL VAN RELATIEKENMERKEN BIJ GESCHEIDEN EX-KOPPELS.

ONGEWENST INTRUSIEF GEDRAG: EEN STUDIE NAAR DE ROL VAN RELATIEKENMERKEN BIJ GESCHEIDEN EX-KOPPELS. ONGEWENST INTRUSIEF GEDRAG: EEN STUDIE NAAR DE ROL VAN RELATIEKENMERKEN BIJ GESCHEIDEN EX-KOPPELS. Auteur: Olivia De Smet i.s.m. Prof. A. Buysse Onderzoeksvraag Ongewenst intrusief gedrag houdt in dat

Nadere informatie

Welke koppels kiezen welk traject? Een analyse op basis van objectieve koppelkarakteristieken met speciale aandacht voor rente-zoekend gedrag

Welke koppels kiezen welk traject? Een analyse op basis van objectieve koppelkarakteristieken met speciale aandacht voor rente-zoekend gedrag Welke koppels kiezen welk traject? Een analyse op basis van objectieve koppelkarakteristieken met speciale aandacht voor rente-zoekend gedrag Auteur: Sietse Bracke i.s.m. Prof. K. Schoors Onderzoeksvraag

Nadere informatie

IPOS. IPOS Interdisciplinair Project voor de Optimalisatie van Scheidingstrajecten. Strategisch Basis Onderzoek gefinancierd door het IWT

IPOS. IPOS Interdisciplinair Project voor de Optimalisatie van Scheidingstrajecten. Strategisch Basis Onderzoek gefinancierd door het IWT Een Empirisch Ondersteunde Optimalisatie van Scheidingstrajecten in Vlaanderen: Naar Meer Kwaliteit van Leven voor Gezinnen Tijdens en na Scheiding IPOS Interdisciplinair Project voor de Optimalisatie

Nadere informatie

Een inhoudsanalyse van EOT-overeenkomsten: een basisportret

Een inhoudsanalyse van EOT-overeenkomsten: een basisportret Een inhoudsanalyse van EOT-overeenkomsten: een basisportret Onderzoeksvraag In deze fact sheet worden de eerste bevindingen van een inhoudelijke analyse van overeenkomsten voorafgaand aan echtscheiding

Nadere informatie

Het bemiddelingsbeding in de EOT-overeenkomst

Het bemiddelingsbeding in de EOT-overeenkomst Het bemiddelingsbeding in de EOT-overeenkomst R. Hemelsoen m.m.v. K. Herbots en prof. G. Verschelden Onderzoeksvraag In deze fact sheet wordt aan de hand van de sociaalwetenschappelijke methode van de

Nadere informatie

Input Traject Regeling levenskwaliteit

Input Traject Regeling levenskwaliteit Het belang van facilitatief werken en kwaliteit van scheidingsregelingen voor de levenskwaliteit van ex-gehuwden Auteur: Rachid Baitar i.s.m. Prof P. Rober en Prof. A. Buysse Onderzoeksvraag In deze studie

Nadere informatie

BELANG VAN DE MINDERJARIGE. Artikel 5

BELANG VAN DE MINDERJARIGE. Artikel 5 BELANG VAN DE MINDERJARIGE Artikel 5 Het belang van de minderjarige vormt de belangrijkste overweging bij het verlenen van jeugdhulp. Het belang van de minderjarige wordt vastgesteld in dialoog met de

Nadere informatie

Kinderrechten toepassen Aanknopingspunten en kritische reflecties

Kinderrechten toepassen Aanknopingspunten en kritische reflecties Kinderrechten toepassen Aanknopingspunten en kritische reflecties Sara Lembrechts Kenniscentrum Kinderrechten vzw (KeKi) Overzicht Wat is KeKi? Opzet van de presentatie Betekenis van kinderrechten Juridisch

Nadere informatie

Als ouders uit elkaar gaan

Als ouders uit elkaar gaan INHOUD WORKSHOP (on)bekwaamheid minderjarige Ouderlijk gezag Co-ouderschap versus exclusief ouderlijk gezag Verblijfs- en omgangsregeling Positie minderjarige kinderen wanneer ouders uit elkaar gaan Bundel

Nadere informatie

Kinder- en Jongerentelefoon. Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen.

Kinder- en Jongerentelefoon. Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen. Advies Kinder- en Jongerentelefoon Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen. Parlementaire vraag van de heer J. Roegiers over bijkomende subsidiëring van de Kinder- en Jongerentelefoon

Nadere informatie

Behoeftes rijksambtenaren in kaart Flitspanelonderzoek oktober Een uitgave in het kader van het strategisch personeelsbeleid Rijk

Behoeftes rijksambtenaren in kaart Flitspanelonderzoek oktober Een uitgave in het kader van het strategisch personeelsbeleid Rijk Behoeftes rijksambtenaren in kaart Flitspanelonderzoek oktober 2017 Een uitgave in het kader van het strategisch personeelsbeleid Rijk Managementsamenvatting In het kader van de totstandkoming van het

Nadere informatie

Een vragenlijst voor de Empowerende Omgeving

Een vragenlijst voor de Empowerende Omgeving Een vragenlijst voor de Empowerende Omgeving Introductie Met de REQUEST methode wordt getracht de participatie van het individu in hun eigen mobiliteit te vergroten. Hiervoor moet het individu voldoende

Nadere informatie

Samenvatting Medewerkersonderzoek Hogeschool der Kunsten 2012. 1. Hogeschool der Kunsten

Samenvatting Medewerkersonderzoek Hogeschool der Kunsten 2012. 1. Hogeschool der Kunsten Samenvatting Medewerkersonderzoek Hogeschool der Kunsten 2012 1. Hogeschool der Kunsten Eind 2012 is in de Hogeschool der Kunsten Den Haag een medewerkersonderzoek uitgevoerd. Voor het Koninklijk Conservatorium

Nadere informatie

Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding

Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding Ouderschapsplan opstellen bij scheiding en afschaffing van flitsscheiding Maart 2009 / F&A 9882 Ministerie van Justitie Directie Voorlichting Schedeldoekshaven 100 Postbus 20301 2500 EH Den Haag T 070

Nadere informatie

afhankelijk van hun wettelijke vertegenwoordigers en waardoor ze vaak niet zelf kunnen beslissen over de

afhankelijk van hun wettelijke vertegenwoordigers en waardoor ze vaak niet zelf kunnen beslissen over de POSTION PAPER OVER DE POSITIE VAN BEGELEIDE MINDERJARIGEN 1 IN ASIEL- EN ANDERE VERBLIJFSPROCEDURES Migratie is een realiteit waarvoor we onze ogen niet mogen sluiten. Zowel meerder- als minderjarigen

Nadere informatie

Datum 13 oktober 2015 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het bericht 'Aantal vechtscheidingen groeit explosief'

Datum 13 oktober 2015 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het bericht 'Aantal vechtscheidingen groeit explosief' 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Ouderschapsplannen in België De verblijfplaats van kinderen na scheiding Prof. dr. Charlotte Declerck Docent personen- en samenlevingsrecht UHasselt Advocaat Wet 18 juli 2006 tot het bevoorrechten van

Nadere informatie

scheiding Ouders blijven ouders Hoorrecht

scheiding Ouders blijven ouders Hoorrecht Het is niet niks als je ouders gaan scheiden. Misschien verschiet je er geweldig van. Misschien vind je de nieuwe duidelijkheid juist wel goed. Hoe dan ook, bij zo n scheiding moet er van alles worden

Nadere informatie

Kinderopvang: dienstencheques bieden geen garantie voor kwaliteitsvolle opvang

Kinderopvang: dienstencheques bieden geen garantie voor kwaliteitsvolle opvang ADVIESBRIEF Kinderopvang: dienstencheques bieden geen garantie voor kwaliteitsvolle opvang Brief aan: Minister-president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke

Nadere informatie

EXTERNE LEIDRAAD VOOR DE TOEPASSING VAN ARTIKEL 62 VAN DE BANKWET

EXTERNE LEIDRAAD VOOR DE TOEPASSING VAN ARTIKEL 62 VAN DE BANKWET 1/5 EXTERNE LEIDRAAD VOOR DE TOEPASSING VAN ARTIKEL 62 VAN DE BANKWET SOORTEN CUMULBEPERKINGEN STRUCTUUR ARTIKEL 62 De wettelijke cumulbeperkingen, zoals geformuleerd in artikel 62 van de wet van 25 april

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 676 Voorstel van wet van het lid Luchtenveld tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

Nadere informatie

Grootouders en het welzijn van kleinkinderen na echtscheiding. Maaike Jappens 1 & Jan Van Bavel 1,2

Grootouders en het welzijn van kleinkinderen na echtscheiding. Maaike Jappens 1 & Jan Van Bavel 1,2 Grootouders en het welzijn van kleinkinderen na echtscheiding Maaike Jappens 1 & Jan Van Bavel 1,2 1Vrije Universiteit Brussel, 2 KU Leuven Grootouders kunnen een belangrijke rol spelen in het leven van

Nadere informatie

Echtscheiding en contactbreuk tussen kleinkinderen en grootouders

Echtscheiding en contactbreuk tussen kleinkinderen en grootouders Echtscheiding en contactbreuk tussen kleinkinderen en grootouders Maaike Jappens 1 & Jan Van Bavel 1,2 1Vrije Universiteit Brussel, 2 KU Leuven Grootouders spelen vaak een belangrijke rol in het leven

Nadere informatie

Concept per mail d.d. 28 januari 2005, definitieve versie volgt per reguliere post.

Concept per mail d.d. 28 januari 2005, definitieve versie volgt per reguliere post. Concept per mail d.d. 28 januari 2005, definitieve versie volgt per reguliere post. Aan de Minister van Justitie Postbus 20301 2500 EH Den Haag datum : uw kenmerk : 5320693/04/6 kenmerk : CR35/nummer/05/TH/WA

Nadere informatie

Visietekst rond scheiding in AWW door SAW. Recent wetenschappelijk onderzoek: IPOS en Scheiding in Vlaanderen (SIV) Signalen uit de praktijk

Visietekst rond scheiding in AWW door SAW. Recent wetenschappelijk onderzoek: IPOS en Scheiding in Vlaanderen (SIV) Signalen uit de praktijk Uitgangspunten Visietekst rond scheiding in AWW door SAW Recent wetenschappelijk onderzoek: IPOS en Scheiding in Vlaanderen (SIV) Signalen uit de praktijk Wetenschappelijk onderzoek De grootste groep van

Nadere informatie

Profielpeiling nieuwe burgemeester

Profielpeiling nieuwe burgemeester feb ru ari 2016 Gemeente Haarlem, afdeling Data Informatie & Analyse (DIA) Digipanel Haarlem Profielpeiling nieuwe burgemeester 1 Achtergrond van het onderzoek Onlangs heeft burgemeester Bernt Schneiders

Nadere informatie

Protocol omgang met gescheiden ouders

Protocol omgang met gescheiden ouders Protocol omgang met gescheiden ouders 1. Algemeen Als ouders van een kind gaan scheiden is dat een zeer ingrijpende gebeurtenis. Dat geldt voor de ouders, maar zeker ook voor hun kinderen. Om duidelijk

Nadere informatie

Samenvatting. Vraagstelling. In het onderhavige onderzoek staan de volgende vragen centraal:

Samenvatting. Vraagstelling. In het onderhavige onderzoek staan de volgende vragen centraal: Samenvatting Naar schatting hebben jaarlijks ongeveer 50 à 60 duizend minderjarige kinderen te maken met een scheiding. Deze kinderen hebben gemiddeld vaker problemen dan kinderen van gehuwde of samenwonende

Nadere informatie

Samenvatting. BS Het Veenpluis/ Zevenhuizen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Het Veenpluis

Samenvatting. BS Het Veenpluis/ Zevenhuizen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Het Veenpluis Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Het Veenpluis Enige tijd geleden heeft onze school BS Het Veenpluis deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 225988

Nadere informatie

De school stelt het welzijn en de ontwikkeling van het kind voorop, is geen partij in een echtscheiding en blijft neutraal tegenover beide ouders.

De school stelt het welzijn en de ontwikkeling van het kind voorop, is geen partij in een echtscheiding en blijft neutraal tegenover beide ouders. Protocol omgaan met gescheiden ouders April 2015 We praten over een scheiding; hiermee bedoelen we zowel de ontbinding van een huwelijk, van een geregistreerd partnerschap als het uit elkaar gaan van ouders

Nadere informatie

OUDERSCHAPSPLAN II. juli 2011

OUDERSCHAPSPLAN II. juli 2011 OUDERSCHAPSPLAN II juli 2011 mr C.J.A. Snouckaert van Schauburg-Buchwaldt De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel noch de auteur noch Boers

Nadere informatie

Waarom wordt bemiddeling niet vaker gebruikt als alternatief om geschillen te beslechten?

Waarom wordt bemiddeling niet vaker gebruikt als alternatief om geschillen te beslechten? DIRECTORAAT-GENERAAL INTERN BELEID BELEIDSAFDELING C: BURGERRECHTEN EN CONSTITUTIONELE ZAKEN JURIDISCHE ZAKEN Waarom wordt bemiddeling niet vaker gebruikt als alternatief om geschillen te beslechten? SAMENVATTING

Nadere informatie

HET BURGERPANEL OVER DE SOCIALE AGENDA

HET BURGERPANEL OVER DE SOCIALE AGENDA HET BURGERPANEL OVER DE SOCIALE AGENDA Gemeente Leiderdorp Januari 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/10 Datum Januari

Nadere informatie

Does it matter how they matter? Jongeren uit NSG over hoe zij merken dat ze belangrijk zijn voor ouders en hun nieuwe partners.

Does it matter how they matter? Jongeren uit NSG over hoe zij merken dat ze belangrijk zijn voor ouders en hun nieuwe partners. Does it matter how they matter? Jongeren uit NSG over hoe zij merken dat ze belangrijk zijn voor ouders en hun nieuwe partners. Auteur: Sofie Maes i.s.m. Prof. A. Buysse en Prof. P. Rober Onderzoeksvraag

Nadere informatie

BEMIDDELINGSOVEREENKOMST. mr. [naam en achternaam], advocaat-scheidingsmediator, kantoorhoudende te [woonplaats], aan de [straat en huisnummer],

BEMIDDELINGSOVEREENKOMST. mr. [naam en achternaam], advocaat-scheidingsmediator, kantoorhoudende te [woonplaats], aan de [straat en huisnummer], BEMIDDELINGSOVEREENKOMST De ondergetekenden: mr. [naam en achternaam], advocaat-scheidingsmediator, kantoorhoudende te [woonplaats], aan de [straat en huisnummer], en de partners: [naam en achternaam],

Nadere informatie

Onderzoek (v)echtscheidingen

Onderzoek (v)echtscheidingen Onderzoek (v)echtscheidingen 31 augustus 2012 Over het onderzoek Aan het onderzoek deden 4.445 ouders mee die in scheiding liggen of die gescheiden zijn op het moment dat ze minderjarige kinderen hadden,

Nadere informatie

uitgave januari 2015

uitgave januari 2015 uitgave januari 2015 Veel kinderen stellen vragen aan de Kinderrechtswinkel over wat er met hen gebeurt als hun ouders uit elkaar gaan. Bijvoorbeeld of zij kunnen beslissen bij welke ouder ze willen wonen

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek mei 2012. Bevraging van alle ouders

Tevredenheidsonderzoek mei 2012. Bevraging van alle ouders Tevredenheidsonderzoek mei 2012 Bevraging van alle ouders Uitgewerkt door de Schoolraad, zomer 2012 Dit rapport is tot stand gekomen met de hulp van velen. Dank aan allen die hebben bijgedragen tot dit

Nadere informatie

Gerechtelijke Jeugdbijstand in hoogdringende gevallen. Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen.

Gerechtelijke Jeugdbijstand in hoogdringende gevallen. Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen. Advies Gerechtelijke Jeugdbijstand in hoogdringende gevallen Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen. Voorstel van decreet houdende wijziging van de decreten inzake bijzondere jeugdbijstand,

Nadere informatie

Samenvatting. BS Alexanderschool/ Denekamp. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Alexanderschool

Samenvatting. BS Alexanderschool/ Denekamp. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Alexanderschool BS Alexanderschool/ Denekamp Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Alexanderschool Enige tijd geleden heeft onze school BS Alexanderschool deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling.

Nadere informatie

Het verwijzingsproces door het Juridisch Loket

Het verwijzingsproces door het Juridisch Loket Fact sheet 2009-2 Het verwijzingsproces door het Juridisch Loket Starten mediations? Auteur: J.A. Schimmel Achtergrond Het ministerie van Justitie heeft vanaf april 2005 twee beleidsmaatregelen ingevoerd

Nadere informatie

Hoe bekend is het EnergiePrestatieCertificaat? Eerste resultaten van de EPC nulmeting.

Hoe bekend is het EnergiePrestatieCertificaat? Eerste resultaten van de EPC nulmeting. Hoe bekend is het EnergiePrestatieCertificaat? Eerste resultaten van de EPC nulmeting. Om de bekendheid van het EnergiePrestatieCertificaat in te schatten werd eind augustus, begin september 2008 een telefonische

Nadere informatie

Retentie in het beroep van leraar

Retentie in het beroep van leraar Retentie in het beroep van leraar Een analyse op basis van de longitudinale SONAR-data Ilse Laurijssen Retentie in het beroep van leraar Een analyse op basis van de longitudinale SONAR-data Ilse Laurijssen

Nadere informatie

Werkinstructie voor de CQI Naasten op de IC

Werkinstructie voor de CQI Naasten op de IC Werkinstructie voor de CQI Naasten op de IC 1. De vragenlijst Waarvoor is de CQI Naasten op de IC bedoeld? De CQI Naasten op de IC is bedoeld is bedoeld om de kwaliteit van de begeleiding en opvang van

Nadere informatie

Onderzoek naar de mening van burgers over de berekening van kinderalimentatie

Onderzoek naar de mening van burgers over de berekening van kinderalimentatie Onderzoek naar de mening van burgers over de berekening van kinderalimentatie September 2011 Bregje Dijksterhuis (HvA) & Nina Vels (LBIO) Inhoud 1 Inleiding... 2 1.1 Doel... 2 1.2 Onderzoeksvragen... 2

Nadere informatie

(Groot)ouders en de scheiding van hun zoon/dochter. Maaike Jappens 1 & Jan Van Bavel 1,2

(Groot)ouders en de scheiding van hun zoon/dochter. Maaike Jappens 1 & Jan Van Bavel 1,2 (Groot)ouders en de scheiding van hun zoon/dochter Maaike Jappens 1 & Jan Van Bavel 1,2 1Vrije Universiteit Brussel, 2 KU Leuven Een echtscheiding is meestal een ingrijpende gebeurtenis voor de ex-partners

Nadere informatie

Wat is co-ouderschap? 1. Wat is co-ouderschap wettelijk gezien. 2. Wat is belangrijk voor een goed co-ouderschap. 3. Co-ouderschap in de praktijk

Wat is co-ouderschap? 1. Wat is co-ouderschap wettelijk gezien. 2. Wat is belangrijk voor een goed co-ouderschap. 3. Co-ouderschap in de praktijk Wat is co-ouderschap? 1. Wat is co-ouderschap wettelijk gezien 2. Wat is belangrijk voor een goed co-ouderschap 3. Co-ouderschap in de praktijk 4. Voordelen bij co-ouderschap 5. Nadelen bij co-ouderschap

Nadere informatie

Beroepsgeheim in beweging : Informatie-uitwisseling tussen jeugdhulp en justitie.

Beroepsgeheim in beweging : Informatie-uitwisseling tussen jeugdhulp en justitie. Beroepsgeheim in beweging : Informatie-uitwisseling tussen jeugdhulp en justitie. Artikel 75.1. Decreet IJH ( ook genoemd artikel 75.1. Mozaïekdecreet) Er beweegt heel wat rond het beroepsgeheim. Deze

Nadere informatie

Kaderconventie van de Raad van Europa over de bijdrage van cultureel erfgoed aan de samenleving, opgemaakt in Faro op 27 oktober 2005

Kaderconventie van de Raad van Europa over de bijdrage van cultureel erfgoed aan de samenleving, opgemaakt in Faro op 27 oktober 2005 Sectorraad Kunsten en Erfgoed Kaderconventie van de Raad van Europa over de bijdrage van cultureel erfgoed aan de samenleving, opgemaakt in Faro op 27 oktober 2005 Advies 2010/2 (SARiV) Advies 243-05 (SARC)

Nadere informatie

DE NIEUWE FAMILIE- EN JEUGDRECHTBANK. Geert Decock 27 maart 2015

DE NIEUWE FAMILIE- EN JEUGDRECHTBANK. Geert Decock 27 maart 2015 DE NIEUWE FAMILIE- EN JEUGDRECHTBANK Geert Decock 27 maart 2015 1. Inleiding 2. De kamers van de familie- en jeugdrechtbank 3. Territoriale bevoegdheid 4. Het familiedossier en het protectioneel dossier

Nadere informatie

Bijstandspersoon in de integrale jeugdhulp. 7 december 2012

Bijstandspersoon in de integrale jeugdhulp. 7 december 2012 Bijstandspersoon in de integrale jeugdhulp 7 december 2012 Bijstandspersoon aangeduid door minderjarige Een studiedag in 2010 6 december 2012 www.steunpuntjeugdhulp.be 3 Het recht op bijstand in het decreet

Nadere informatie

Huishoudens die niet gecontacteerd konden worden

Huishoudens die niet gecontacteerd konden worden 4.2. Participatiegraad Om de vooropgestelde steekproef van 10.000 personen te realiseren, werden 35.023 huishoudens geselecteerd op basis van het Nationaal Register. Met 11.568 huishoudens werd gepoogd

Nadere informatie

Mr TH.P.M. Moons, kantoorhoudende te Amersfoort, aan de Piet Mondriaanlaan nr. 75. de partners: mevrouw, wonende te. en de heer, wonende te ;

Mr TH.P.M. Moons, kantoorhoudende te Amersfoort, aan de Piet Mondriaanlaan nr. 75. de partners: mevrouw, wonende te. en de heer, wonende te ; BEMIDDELINGSOVEREENKOMST De ondergetekenden: Mr TH.P.M. Moons, kantoorhoudende te Amersfoort, aan de Piet Mondriaanlaan nr. 75 en de partners: mevrouw, wonende te en de heer, wonende te ; VERKLAREN HET

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE BELGISCHE NATIONALE ORDE VAN ADVOCATEN

REGLEMENT VAN DE BELGISCHE NATIONALE ORDE VAN ADVOCATEN REGLEMENT VAN DE BELGISCHE NATIONALE ORDE VAN ADVOCATEN BEMIDDELING IN FAMILIEZAKEN I. DE COMMISSIE VOOR BEMIDDELING IN FAMILIEZAKEN Artikel 1 Er wordt een commissie voor bemiddeling in familiezaken opgericht,

Nadere informatie

Jongeren en Gezondheid 2010 : Socio-demografische gegevens

Jongeren en Gezondheid 2010 : Socio-demografische gegevens Jongeren en Gezondheid 2010 : Socio-demografische gegevens Steekproef De steekproef van de studie Jongeren en Gezondheid 2010 bestaat uit 10772 leerlingen van het vijfde leerjaar lager onderwijs tot het

Nadere informatie

Definities van de gehanteerde termen:

Definities van de gehanteerde termen: Protocol Scheiding in school 1 Dit protocol: legt uit wie voor de wet ouder van een kind is; formuleert een aantal richtlijnen waar de school zich aan zal houden om misverstanden te voorkomen; beschrijft

Nadere informatie

Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion

Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion Resultaat externe tevredenheidsmeting Pagina 1 Rinske Rill en Dea Bobeldijk. 21 mei 1 Inhoud Samenvatting... 1. Inleiding... 4 2. Aantallen respondenten...

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Swoaistee/ Groningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Swoaistee

Samenvatting. BS De Swoaistee/ Groningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Swoaistee Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Swoaistee Enige tijd geleden heeft onze school BS De Swoaistee deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 218522 ouders

Nadere informatie

Opzet en uitvoering onderzoek 'Motie Straus'

Opzet en uitvoering onderzoek 'Motie Straus' Opzet en uitvoering onderzoek 'Motie Straus' Aansluiting mbo-opleidingen op de arbeidsmarkt gev16-0731mr/bes_alg 1 1. Inleiding Aanleiding en achtergrond onderzoek Op 14 oktober 2015 heeft Tweede Kamerlid

Nadere informatie

Protocol School en Scheiding

Protocol School en Scheiding Protocol School en Scheiding Dit protocol legt uit wie voor de wet ouder van een kind is, beschrijft hoe de Nutsscholen omgaan met de informatievoorziening aan nietsamenwonende ouders, formuleert een aantal

Nadere informatie

De Minister van Veiligheid en Justitie. Postbus 20301 2500 EH Den Haag. Advies wetsvoorstel toevoegen gegevens aan procesdossier minderjarige

De Minister van Veiligheid en Justitie. Postbus 20301 2500 EH Den Haag. Advies wetsvoorstel toevoegen gegevens aan procesdossier minderjarige POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl AAN De Minister van Veiligheid en Justitie

Nadere informatie

Een vragenlijst voor de Empowerende Omgeving

Een vragenlijst voor de Empowerende Omgeving Een vragenlijst voor de Empowerende Omgeving Introductie In het EQUAL Request project wordt getracht de participatie van het individu in het eigen reïntegratietraject te vergroten. Hiervoor moet het individu

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Petteflet/ Groningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Petteflet

Samenvatting. BS De Petteflet/ Groningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Petteflet Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Petteflet Enige tijd geleden heeft onze school BS De Petteflet deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 218522 ouders

Nadere informatie

vfas- (SCHEIDINGS)BEMIDDELINGSOVEREENKOMST FAMILIEMEDIATOR

vfas- (SCHEIDINGS)BEMIDDELINGSOVEREENKOMST FAMILIEMEDIATOR vfas- (SCHEIDINGS)BEMIDDELINGSOVEREENKOMST FAMILIEMEDIATOR De ondergetekenden: De vfas-advocaat scheidingsbemiddelaar, hierna te noemen vfas-advocaat familiemediator mr. R.R.J.A. Olie-Hallmans, in deze

Nadere informatie

Uitwisseling tussen teamleden in sociale teams cruciaal voor prestatie

Uitwisseling tussen teamleden in sociale teams cruciaal voor prestatie Uitwisseling tussen teamleden in sociale teams cruciaal voor prestatie Voorlopige resultaten van het onderzoek naar de perceptie van medewerkers in sociale (wijk)teams bij gemeenten - Yvonne Zuidgeest

Nadere informatie

Ouders op (be)zoek. Feedback van ouders op de online aangeboden informatie van Opvoeden.nl. december 2011. door: in opdracht van:

Ouders op (be)zoek. Feedback van ouders op de online aangeboden informatie van Opvoeden.nl. december 2011. door: in opdracht van: Ouders op (be)zoek Feedback van ouders op de online aangeboden informatie van Opvoeden.nl december 2011 door: in opdracht van: Inhoudsopgave Voorwoord blz. 3 1. Onderzoeksgroep blz. 4 2. Simulaties blz.

Nadere informatie

METING KWALITEIT VAN LEVEN IN WOONZORGCENTRA

METING KWALITEIT VAN LEVEN IN WOONZORGCENTRA / Feedbackrapport METING KWALITEIT VAN LEVEN IN WOONZORGCENTRA RVT MARIA BOODSCHAP / Deel 2: Kwaliteit van leven bewoners met cognitieve problemen bevraagd via 11/5-15/5 / 2015 / 7-okt-15 Leeswijzer InterRAI

Nadere informatie

Scheiding en nieuwe gezinnen : Gezinstransities vanuit het perspectief van kinderen en jongeren.

Scheiding en nieuwe gezinnen : Gezinstransities vanuit het perspectief van kinderen en jongeren. Scheiding en nieuwe gezinnen : Gezinstransities vanuit het perspectief van kinderen en jongeren. 1. Probleemstelling : scheiding en daaropvolgende gezinstransities zet de ontwikkeling van kinderen onder

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 145 Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met het bevorderen van voortgezet

Nadere informatie

Omgaan met het dossier. Decreet Integrale Jeugdhulp Decreet rechtspositie minderjarige in de IJH - april 2015

Omgaan met het dossier. Decreet Integrale Jeugdhulp Decreet rechtspositie minderjarige in de IJH - april 2015 Omgaan met het dossier Decreet Integrale Jeugdhulp Decreet rechtspositie minderjarige in de IJH - april 2015 Recht op dossier Tussen hamer en aambeeld? Doel van papierwinkel? Externe harde schijf hulpverlener

Nadere informatie

Samenvatting. BS St Jozefschool/ De Rijp. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS St Jozefschool

Samenvatting. BS St Jozefschool/ De Rijp. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS St Jozefschool Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS St Jozefschool Enige tijd geleden heeft onze school BS St Jozefschool deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 170941

Nadere informatie

Ouders over tevredenheidmetingen.

Ouders over tevredenheidmetingen. Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 fax 09/233.35.89 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be Mei 2009 december 2010 Ouders over tevredenheidmetingen. Dit is een bundeling van bemerkingen

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN, Gelet op het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp;

DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN, Gelet op het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp; Ministerieel besluit met betrekking tot de werking van de gemandateerde voorzieningen en van de sociale diensten in de integrale jeugdhulp en de organisatie van bemiddeling in de regio Oost-Vlaanderen

Nadere informatie

Welkom. Pedagogische verwaarlozing anno 2013. Het Kind Eerst (juni 2013) www.hetkindeerst.nl

Welkom. Pedagogische verwaarlozing anno 2013. Het Kind Eerst (juni 2013) www.hetkindeerst.nl Welkom Pedagogische verwaarlozing anno 2013 Bron: Haren de Krant d.d. 22 april 2010 1 2 Het Kind Eerst (juni 2013) www.hetkindeerst.nl Vraagstelling n.a.v. twitterbericht d.d. 12-06-2013 van Chris Klomp

Nadere informatie

memorandum 2007 kinderrechtencommissariaat

memorandum 2007 kinderrechtencommissariaat memorandum 2007 kinderrechtencommissariaat spiegel uw beleid aan kinderrechten Memorandum aan de federale overheid Door de ratificatie van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind nam

Nadere informatie

RECHT OP BIJSTAND. Artikel 24

RECHT OP BIJSTAND. Artikel 24 RECHT OP BIJSTAND Artikel 24 1. De minderjarige heeft het recht om zich in alle contacten met de jeugdhulpaanbieders, de toegangspoort en de trajectbegeleiding en in de uitoefening van zijn rechten, opgesomd

Nadere informatie

Juist in het openbaar onderwijs

Juist in het openbaar onderwijs Juist in het openbaar onderwijs Over de aandacht voor levensbeschouwing op de openbare school Legitimatie MARLEEN LAMMERS Wie denkt dat het openbaar onderwijs geen aandacht mag besteden aan levensbeschouwing,

Nadere informatie

Samenvatting. BS Beijumkorf/ Groningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Beijumkorf

Samenvatting. BS Beijumkorf/ Groningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Beijumkorf Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Beijumkorf Enige tijd geleden heeft onze school BS Beijumkorf deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 218522 ouders

Nadere informatie

BS It Pertoer/ Weidum Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS It Pertoer Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst

BS It Pertoer/ Weidum Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS It Pertoer Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst BS It Pertoer/ Weidum Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS It Pertoer Enige tijd geleden heeft onze school BS It Pertoer deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland

Nadere informatie

Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 4.3 (2010-2011)

Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 4.3 (2010-2011) Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 4.3 (2010-2011) Verkeerskundige interpretatie van de belangrijkste tabellen (Analyserapport) D. Janssens, S. Reumers, K. Declercq, G. Wets Contact: Prof. dr. Davy

Nadere informatie

Werk maken van kinderrechten

Werk maken van kinderrechten Werk maken van kinderrechten De decreten integrale jeugdhulp in de praktijk Sectoraal cijferrapport: Bezoekruimten van de Centra Algemeen Welzijnswerk Inhoudstafel 1 Kerncijfers... 3 2 Het DRM als referentiekader

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Jaap Barink Juni 2015 Inhoud Samenvatting... 4 Inleiding... 6 1. Indienen melding...

Nadere informatie

WGBO bij kinderen. Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

WGBO bij kinderen. Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst WGBO bij kinderen Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst Januari 2016 Rechten van de patiënt (WGBO) De relatie tussen een patiënt en een arts of andere hulpverlener hoort gebaseerd te zijn op wederzijds

Nadere informatie

Informatieverstrekking aan gescheiden ouders.

Informatieverstrekking aan gescheiden ouders. Informatieverstrekking aan gescheiden ouders. Inleiding. Ouders hebben het recht om door de school geïnformeerd te worden of in overleg te gaan over de vorderingen van hun kind en de ontwikkelingen op

Nadere informatie

Samenvatting 2013/2014

Samenvatting 2013/2014 Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Nienekes Enige tijd geleden heeft onze school BS De Nienekes deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 209645 ouders

Nadere informatie

Als je ouders uit elkaar gaan

Als je ouders uit elkaar gaan Scheiding Als je ouders uit elkaar gaan Alles over scheiden Bemiddelen in familiezaken www.bemiddelingvzw.be Als je ouders apart gaan wonen www.tweehuizen.be De Scheidingsschool www.descheidingsschool.be

Nadere informatie

10 stappenplan (echt)scheiding

10 stappenplan (echt)scheiding Een scheiding is vaak vrij onoverzichtelijk. Met deze indeling in 10 stappen kan je precies zien wat je nog moet doen en waar je in het hele proces bent. Stap 1 Vaststellen van het gezamenlijke vermogen

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 19 SEPTEMBER 2011 C.10.0278.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.10.0278.N H. S., eiser, vertegenwoordigd door mr. Bruno Maes, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel, Central

Nadere informatie

Jongerencentrum Cidar V.Z.W.

Jongerencentrum Cidar V.Z.W. Jongerencentrum Cidar V.Z.W. Informatie over de Klachtenregeling, de Evaluaties van de hulpverlening, de Rechten van kinderen en ouders, de Cliëntrechten, de Rechten van kinderen in de Jeugdhulp. Inleiding

Nadere informatie

Onderzoek mediagebruik Maastricht mei 2017

Onderzoek mediagebruik Maastricht mei 2017 Onderzoek mediagebruik Maastricht 2016 mei 2017 1 Publicatiedatum donderdag 4 mei 2017 Contact Gemeente Maastricht Team Communicatie (043) 350 42 00 communicatie@maastricht.nl pagina 2 Onderzoek Mediagebruik

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Antoniusschool. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Antoniusschool

Samenvatting. BS De Antoniusschool. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Antoniusschool BS De Antoniusschool/ Wijchen Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Antoniusschool Enige tijd geleden heeft onze school BS De Antoniusschool deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling

Nadere informatie

Als ouders niet meer samen zijn

Als ouders niet meer samen zijn Als ouders niet meer samen zijn Informatiefolder over de rechten en plichten van gescheiden ouders bij hulpverlening aan kinderen ALS OUDERS NIET MEER SAMEN ZIJN INFORMATIEFOLDER OVER DE RECHTEN EN PLICHTEN

Nadere informatie

Uitslagen. School. Oudervragenlijst 2011. Archipelschool "de Sprong"

Uitslagen. School. Oudervragenlijst 2011. Archipelschool de Sprong Uitslagen Oudervragenlijst 2011 School Archipelschool "de Sprong" Inhoudsopgave Rapportage vragenlijst... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5

Nadere informatie

De ouders van het kind zijn de moeder en de vader zoals hierboven omschreven

De ouders van het kind zijn de moeder en de vader zoals hierboven omschreven Protocol School en Scheiding Dit protocol: legt uit wie voor de wet ouder van een kind is; formuleert een aantal richtlijnen waar de school zich aan zal houden, ter voorkoming van misverstanden; beschrijft

Nadere informatie

Beleid Informatieverstrekking en beslissingsrecht gescheiden ouders

Beleid Informatieverstrekking en beslissingsrecht gescheiden ouders Beleid Informatieverstrekking en beslissingsrecht gescheiden ouders Inleiding In de dagelijkse praktijk hebben scholen vaak te maken met gescheiden ouders en blijkt dat scholen verschillend omgaan met

Nadere informatie

Samenvatting. BS Rehoboth/ Boskoop. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Rehoboth. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS Rehoboth/ Boskoop. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Rehoboth. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Rehoboth Enige tijd geleden heeft onze school BS Rehoboth deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 227360 ouders en

Nadere informatie