Businessplan. Kredietunie Brabant. Coöperatieve kredietvereniging voor Zuid Oost Brabant. Aangesloten bij de landelijke vereniging van:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Businessplan. Kredietunie Brabant. Coöperatieve kredietvereniging voor Zuid Oost Brabant. Aangesloten bij de landelijke vereniging van:"

Transcriptie

1 Businessplan Kredietunie Brabant Coöperatieve kredietvereniging voor Zuid Oost Brabant Aangesloten bij de landelijke vereniging van: 17 november 2013

2 Inhoud 1. Wat is een kredietunie? Markt Marktverkenning Z-O Brabant Initiatiefnemers, Missie en Ambitie Product KUB Doelstellingen KUB Werking van de Kredietunie Rentebeleid Voordelen lidmaatschap KUB Structuur, bezetting en benoeming... 9 Structuur KUB... 9 Commissies KUB Bezetting en profielen bestuur Benoeming en procedures Partners/concurrenten a. Partners: met wie doen wij dit? b. Concurrenten c. Bakkenist als partner WFT (Wet Financieel Toezicht) Hoofdlijnen kredietbeleid Kredietverleningsproces Coaching en Coaches a. Coaching b. De coach Relatie met Vereniging van Samenwerkende Kredietunies en Krediet Coöperaties. (SKU) Interne organisatie/bezetting Inrichting systemen Kredietgevers Kredietnemers Financiële uitgangspunten KUB Financiële paragraaf Planning start/activiteiten Kritische succesfactoren

3 1. Wat is een kredietunie? Een Kredietunie is een coöperatie waarin MKB-ondernemers geldmiddelen ter beschikking stellen aan andere MKB-ondernemers die eveneens lid zijn van de coöperatie. Kredietgevende leden fungeren tevens als coach voor ervaren of beginnende collegaondernemers, de kredietnemers. Zij zetten zich in voor het succes van de ondernemer en vergroten daarmee de kans op het welslagen van zijn of haar onderneming. Een kredietunie bevordert de onderlinge solidariteit tussen kredietgevers en kredietnemers, heeft geen winstoogmerk en is op democratische leest geschoeid. Zowel kredietgevers als kredietnemers zijn lid en mede-eigenaar van de coöperatie. Een eventueel positief saldo aan het eind van het jaar komt ten goede aan de leden. Kredietunies zijn al een groot succes in het buitenland. Wereldwijd zijn er kredietunies met 190 miljoen leden, die lid zijn van de World Council of Creditunions. (WOCCU). In USA wordt 10% van het totale spaartegoed (830 miljard US Dollar) belegd in credit unions. Kredietunie Brabant (afgekort KUB) richt zich in eerste instantie op innovatieve MKB bedrijven in de regio Z-Oost Brabant (sterk in de maakindustrie en high tech) die actief zijn in de sectoren Industrie, ICT, Handel, Logistiek, Cultuur. Leden Geldgevers of Kredietverschaffers Geldstroom KUB ALV RvC Bestuur Kredietcommissie Coaching commissie Kascontrolecommissie Kennis / ervaring Leners of Kredietnemers Geldstroom Coach / adviseur 3

4 2. Markt Banken verstrekken maar mondjesmaat kredieten met omvang tussen en Dit is slecht voor de economische ontwikkeling (geen ruimte voor investeringen en innovatie). Kredietunies zijn hiervoor een alternatieve financieringsbron. Er zijn ondernemers die met combinatie van hun kennis, ervaring en geld graag collegaondernemers willen helpen. Relatiebankieren voor kleine kredieten is voor banken commercieel niet meer interessant. Op jaarbasis vragen kleinbedrijf-ondernemers voor 12,3 miljard aan krediet aan (augustus 2010-augustus 2011). 40% van deze aanvragen (en 30% van aanvragen middenbedrijf) wordt afgewezen en/of er worden teveel zekerheden gevraagd. Er is een kredietbehoefte van ongeveer 4,5 miljard. Een deel hiervan mag verondersteld worden bedrijfseconomisch verantwoord te zijn. Concurrentie Door gebrek aan financieringsbronnen groeien alternatieve financieringsbronnen en kanalen voor het MKB, waaronder: BMKB regeling (Borgstelling MKB), Groeifaciliteit vanuit EZ, Innovatiefonds MKB+, MKB Obligatiefonds, Crowdfunding gericht op MKB, Qredits (microfinanciering), Particulier opgezette MKB fondsen etc. Kredietunies zijn onderscheidend omdat kapitaal en kennis wordt geleverd vanuit de eigen community, namelijk de leden van de kredietunie. 3. Marktverkenning Z-O Brabant KUB richt zich in eerste instantie op de Regio Eindhoven-SRE, dit zijn 21 gemeentes met daarin: bedrijven met meer dan 2 FTE s, waarvan: (bron CBS) Industrie Handel Vervoer 555 ICT 635 Cultuur 45 Totaal

5 4. Initiatiefnemers, Missie en Ambitie Het initiatief voor een regionale kredietunie in Zuid-Oost Brabant komt vanuit het bestuur van de Stichting Innovatie Project Nuenen (STIP Nuenen). STIP heeft sinds 2006 ongeveer 60 regionale MKB bedrijven ondersteund bij hun Innovatie projecten. Inmiddels is er een werkgroep gevormd bestaande uit 4 regionaal maatschappelijk betrokkenen (ondernemer, bankier, organisatie adviseur en accountant). Zij signaleren kredietbehoeftes bij het regionale MKB en aanwezig kapitaal bij regionale succesvolle ondernemers. KUB was op 3 oktober 2013 een van de vijf mede oprichters van de landelijke Vereniging van Samenwerkende Kredietunies en Krediet Coöperaties (SKU) met Jan Kamminga als Bestuursvoorzitter. Zie ook Initiatiefnemers Jan Fremeijer Paul Silvis Willian Groenen Robert Vos Vanuit Samenwerkende Kredietunies: Jan Kamminga Bram Schilleman Ondernemer Voormalig partner KPMG (accountant) SpartnerS (organisatieadviseur) 4WRDFinance (voormalig bankier) Samenwerkende Kredietunies (SKU) Bakkenist KUB richt zich in eerste instantie op kredietverlening aan regionale MKB bedrijven die: een omzet hebben tot 10 miljoen, of een balanstotaal hebben van minder dan 10 miljoen, of minder dan 50 werknemers hebben. KUB verschaft kredieten van tot per kredietnemer, in de sectoren Industrie, ICT, Handel, Logistiek en Cultuur, waarbij de focus ligt op de regio Zuid-Oost Brabant (sterk in Maakindustrie, Innovatie en High Tech). 5

6 Kenmerken KUB: heeft als missie en ambitie om ondernemers in het midden- en kleinbedrijf blijvend toegang te bieden tot financiering van productiemiddelen en werkkapitaal, waarbij de afhankelijkheid van banken vermindert, is maatschappelijk betrokken, is een zelf financierende kredietverenigingen van, voor en door leden afkomstig uit de regio, wil de onderlinge solidariteit tussen kredietgevers en kredietnemers bevorderen, waarbij kredietgevende leden de kredietnemende leden begeleiden en adviseren (coachen) door overdracht van kennis en ervaring, en heeft geen winstoogmerk, en de organisatie kent een balans tussen vrijwilligers en professionals. Kredietunies zijn democratisch ingesteld, ze zijn en blijven eigendom van de leden. 5. Product KUB Het betreft financieringen tussen en van productiemiddelen en/of werkkapitaal en/of innovatie van producten of bedrijfsprocessen. Het is niet de bedoeling om onroerend goed, startende bedrijven of eigen vermogen te financieren. De looptijd van de lening is maximaal 7 jaar waarbij de aflossingsverplichting onmiddellijk start (leningsvorm is annuïteit). Gedurende de looptijd kent de lening een vaste rente. Het verschaffen van kennis en ervaring aan kredietnemer wordt gekoppeld aan de kredietverlening. Dit gebeurt in de vorm van een coach door één van de kredietverstrekkende leden of een andere door de coaching commissie geselecteerde persoon (niet verenigbaar met lidmaatschap kredietcommissie). De rol van de coach wordt per verstrekt krediet vastgesteld. Kredietverstrekkende leden worden online en realtime geïnformeerd over de kredietportefeuille van de kredietunie en hun individuele kredietportefeuille. 6

7 6. Doelstellingen KUB KUB heeft als doel om eind 2013, begin 2014 te starten met roadshows voor kapitaalverwerving en actief te zijn met het verstrekken van leningen vanaf het tweede kwartaal Ondersteunende instanties zijn o.a. de BZW, Brainport Development en de Provincie Noord-Brabant. In 2014 wordt met 1,8 miljoen verstrekte kredieten gerekend. Voor 2015 respectievelijk 2016 zijn deze bedragen 2,4 miljoen en 3,0 miljoen. Vanaf 2017 blijft dit stabiel 3,6 miljoen per jaar. De ambities voor over 3 jaar zijn onder andere: uitstaand krediet 6.0 mln aantal kredietgevers 174 aantal kredietnemers 36 aantal leden KUB Werking van de Kredietunie In afwachting van bij Wet te regelen nieuwe financieringsmogelijkheden voor Kredietunies, brengt KUB vooralsnog kredietgevers en kredietnemers bij elkaar door middel van het bemiddelingsmodel. Dit heet Community Funding. De leden van KUB, de community van ondernemers, financieren elkaar en helpen met coaching en advies. De rol van KUB hierbij is: het beoordelen en selecteren van kredietaanvragen ten behoeve van haar leden, de kredietvraag en het kapitaalaanbod bij elkaar brengen via een platform, zorgen voor de contractuele en financiële afwikkeling van kredieten, zorgen voor de organisatie van het beheer van het krediet en het nemen van actie namens leden indien nodig, beschikbaar stellen van coaches en monitoring van het krediet, online informatie verschaffen over de individuele kredieten via een besloten internetplatform, en leden met elkaar in contact brengen via de ALV en andere leden bijeenkomsten. Kredietgevers en kredietnemers worden lid van de coöperatie tegen een jaarlijkse contributie betaling van

8 8. Rentebeleid We gaan uit van een eenvoudig systeem. Het tarief voor kredietgever is aantrekkelijker dan de rente op bancaire deposito s. Het tarief voor kredietnemer is vergelijkbaar met de rente voor een rekening-courantkrediet van een bank. De feitelijke rentetarieven worden door het bestuur van KUB een maal per kwartaal bepaald op basis van marktgegevens. Deze tarieven zijn dan van toepassing op alle nieuw te verstrekken kredieten, totdat nieuwe tarieven worden vastgesteld. De bemiddelingsfee voor de Kredietunie is het verschil tussen de door kredietnemer betaalde annuïteit en door kredietgever ontvangen annuïteit. Huidige indicatieve rentes: 8 % renteverplichting kredietnemer 6 % rentevergoeding kredietgever 9. Voordelen lidmaatschap KUB De leden van KUB hebben behalve de voordelen van de wederzijdse financiering en het KUB netwerk toegang tot door het bestuur georganiseerde events (actuele onderwerpen lezingen, bedrijfsbezoeken etc). 8

9 10. Structuur, bezetting en benoeming Structuur KUB KUB-leden: - kredietgevers - coaches KUB-leden: - kredietnemers ALV (Algemene Leden Vergadering) Raad van Commissarissen KUB Bestuur KUB Coachingscommissie Krediet commissie Kascontrole commissie Initiatiefnemers KUB Vereniging van Samenwerkende Kredietunies 9

10 Commissies KUB In aanvang zal het bestuur alle taken uitvoeren van de toekomstige kredietcommissie en coaching commissie. De kascontrole commissie zal vanuit de eerste ledenvergadering worden aangesteld. KUB ALV (Algemene Leden Vergadering) Coachingscommissie 3 leden Werft coaches voor pool Stelt kwaliteitscriteria voor coaches op Ziet toe op naleving kwaliteit coaches Zorgt voor opleiding van coaches RvC Bestuur KUB Krediet commissie Kascontrole commissie 3 leden Bereid kredietbeleid voor Stelt eisen voor kredietaanvragen op Ontvangt kredietaanvragen Adviseert bestuur over toekenning krediet na afronding kredietaanvraagproces Monitort verstrekte kredieten Wijst coaches toe aan kredietnemer Algemeen Alleen vaste formatie ontvangt salaris Overige functionarissen zijn onbezoldigd en ontvangen een onkostenvergoeding. Die wordt vastgesteld door de ALV 3 leden Controleert penningmeester en financiële gang van zaken binnen de KUB, tenzij een accountant is benoemd 10

11 Bezetting en profielen bestuur De gewenste bezetting voor bestuur en commissies: ondernemer(s), financiële kennis juridische kennis bancaire kennis/kennis van kredietverlening 4 leden in het bestuur: de voorzitter, die binnen de regio gezien wordt als voortrekker, boven de partijen staand, eminence grise, wiens reputatie boven alle twijfel is verheven, die door een ieder als aanvaardbare vertegenwoordiger gezien wordt, die naar buiten toe het gezicht bepaalt van de kredietunie, de penningmeester, bij voorkeur een oud-bankier of accountant, die in staat is de juiste kredietanalyses te maken, althans de kredietanalyses die door anderen gemaakt worden kritisch op juistheid en volledigheid weet te beoordelen en daarover aan zijn medebestuurders kan adviseren; zorgt voor een juiste rapportage over de kredietportefeuille, de liquiditeit, de jaarrekening, de begroting etc. de secretaris, die het uitvoerend werk doet, zoals de afhandeling van de correspondentie het bijeenroepen van ledenraad en ledenvergadering, het opstellen van agenda s en notulen, verantwoordelijk is voor de bedrijfsvoering, het voeren van het operationele beheer en de ontwikkeling van de organisatie, en de coördinator van de coaches. In eerste instantie zal het bestuur tevens de functie van de krediet- en coaching commissie vervullen. 11

12 Benoeming en procedures Alle leden worden door de ALV gekozen, op voordracht van de RvC, of door een x aantal leden van de ALV Naast de voorzitter wordt een plv. voorzitter, secretaris en een plv. secretaris uit haar midden benoemd Zittingsduur is maximaal 6 jaar ALV RvC Bestuur KUB KUB Wordt gekozen door de ALV, op voordracht van de Raad van Commissarissen Leden van de coachings-, krediet- en kascommissie worden benoemd door het bestuur Krediet commissie Coachingscommissie Kascontrole commissie 12

13 11. Partners/concurrenten a. Partners: met wie doen wij dit? Stichting Innovatie Projecten Nuenen Provincie Noord-Brabant BZW (Brabants Zeeuwse Werkgeversorganisatie) Brainport Gemeente Eindhoven Ondernemersverenigingen Service clubs (Rotary, Lions, Kiwanis) Vereniging van Samenwerkende Kredietunies, op achtergrond Bakkenist. b. Concurrenten KUB is geen concurrent van de banken, want: kredietverlening door KUB is te gering om als concurrent bestempeld te worden. voor banken is kredietverlening tot niet rendabel en ongewenst. propositie van KUB is niet alleen kredietverlening, maar ook coaching. KUB gaat samenwerking zoeken met banken in de regio; voor hen is dit een mogelijkheid om klantvraag direct naar het juiste loket door te verwijzen. Er zijn andere alternatieve financieringsmogelijkheden voor het MKB die ieder een klein marktaandeel hebben (commerciële fondsen, crowdfunding zoals geldvoorelkaar.nl etc) c. Bakkenist als partner Bakkenist is een gerenommeerd, landelijk organisatie- en adviesbureau dat voor leden van SKU (Vereniging van Samenwerkende Kredietunies en Krediet Coöperaties) onder meer een modern internet platform ontwikkeld heeft (KUNIS, in samenwerking met Crowdaboutnow) waarmee het Community Funding model toegepast kan worden. KUB heeft onder andere gekozen voor dit Community Funding model vanwege het belangrijke voordeel van volledige transparantie in het kredietverleningsproces voor de leden van KUB. 13

14 12. WFT (Wet Financieel Toezicht) WFT en kredietunie s Status met AFM Coöperatie: notarieel opgerichte vereniging met als doel voorzien in stoffelijke behoeften leden. Bemiddelingsmodel valt niet onder toezicht DNB, na ontheffing AFM DNB werkt met Ministerie EZ en Financiën aan wetgeving voor apart kredietuniestelsel in WFT Vormgeving kredietunies met bemiddelingsmodel voorgelegd aan AFM AFM beoordeelt of vormgeving Kredietunies voldoet aan financiële regelgeving Ontheffing nodig van AFM op WFT artikel 4.3 lid 1 Doorlooptijd aanvraag ontheffing max 13 weken 13. Hoofdlijnen kredietbeleid Een kredietnemer kán meerdere kredieten vanuit KUB ontvangen tot een totaal van waarbij geldt dat de aflossingen binnen maximaal 7 jaar moeten plaatsvinden en waarbij een marktconform rentepercentage zal gelden. Er worden uitsluitend annuïtaire leningen afgesloten. Vanuit beheers oogpunt is er een minimum inleg per krediet ad Kredietverleningsproces Beoogde doorlooptijd van het kredietverleningsproces is maximaal 8 weken: maximaal 4 weken door bestuur KUB (beoordelen aanvraag, opstellen overeenkomst) 4 weken inschrijving mogelijk door leden KUB via internet platform na volstorting kredietaanvraag door Kredietgevers wordt krediet afgegeven aan Kredietnemer Krediet- Aanvraag* Beoordeling door kredietcie. Bestuur besluit j/n publiceren Opstellen kredietovk Publicatie: open voor inschrijving Wel/niet volstorting aanvraag Bestuur stelt coach aan Krediet is verleend * Moet voldoen aan aantal eisen, waaronder businessplan en financiële onderbouwing 14

15 15. Coaching en Coaches a. Coaching Het afnemen van coaching in enige vorm is voor kredietnemers een randvoorwaarde voor het mogen ontvangen van kredieten vanuit KUB. Hierbij kan naast kennis en ervaring ook het netwerk van de coach worden ingezet/benut. De ondersteuning van de kredietnemer met een coach vanuit de KUB gebeurt in principe via maandelijks overleg tussen kredietnemer en coach. Hierbij vindt er volledige informatieverstrekking plaats over de bedrijfsvoering en de financiële situatie naar de coach. Onderwerp van besprekingen zijn strategie, investeringen, bedrijfsvoering en financiële situatie. Proces: De coaching commissie stelt de pool van coaches vast die beschikbaar zijn en het bestuur (later de kredietcommissie) wijst een coach toe aan de kredietnemer. De kredietnemer mag zijn voorkeur uitspreken voor de coach die het beste past bij zijn bedrijfsproces. Het Bestuur beslist uiteindelijk. b. De coach De coach is lid van de kredietunie, bij voorkeur een kredietgevend lid. Hij is geen lid van het bestuur van de KUB, of lid van één van de KUB commissies en adviseert de kredietnemer, waarbij de kredietnemer niet de verplichting heeft om deze advisering op te volgen; De coach heeft daarom geen verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering of tijdige betaling van rente of aflossing van het krediet. Hij rapporteert aan het bestuur. (later kredietcie) Hij heeft wel een integrale blik op de bedrijfsvoering, die zich niet beperkt tot het krediet van de KUB. Het betreft een functie op basis van onkosten vergoeding. 16. Relatie met Vereniging van Samenwerkende Kredietunies en Krediet Coöperaties. (SKU) In oktober 2013 is SKU opgericht door 5 pilot Kredietunies: Kredietunie Zeeland, Kredietunie Midden Nederland, Bovag, NBOV (Bakkers) en STIP/Kredietunie Brabant. Voorzitter van de vereniging is Jan Kamminga. SKU werkt nauw samen met het Ministerie van EZ, DNB en AFM. 15

16 Het is de bedoeling dat nieuwe Kredietunies in Nederland zich aansluiten bij SKU en hiervan lid worden. SKU ondersteunt hen bij het opstarten van een kredietunie. SKU onderhoudt tevens de landelijke website en de kontakten met o.a. buitenlandse Kredietunie organisaties. 17. Interne organisatie/bezetting Er komt een Raad van Commissarissen en er wordt een directeur KUB aangesteld. In aanvang wordt deze rol door een lid van het bestuur ingevuld. De Directeur is verantwoordelijk voor de operationele werking KUB en is het boegbeeld naar buiten. Dit is in aanvang een onbezoldigde functie. Er wordt daarnaast in aanvang uitsluitend met vrijwilligers gewerkt, voor zover noodzakelijk. 18. Inrichting systemen Er wordt gebruik gemaakt van een door Bakkenist en Crowdaboutnow ontwikkeld platform: KUNIS (kredietunie systeem) Dit systeem is online/realtime beschikbaar en voorziet in: het publiceren van kredietvraag- en toelichting KUB, registreren van aanbod, documentenstroom, stellen van zekerheden (volledig geautomatiseerd)en wikkelt transactie af, de betalingsstromen worden erdoor geleid en de volledige transactie wordt ermee afgewikkeld. Bewaken van aflossing en kredietbewaking. Daarnaast voorziet het in automatische mailberichten rondom afwikkeling, online en realtime informatieverstrekking aan kredietgevers, de administratieve verwerking van de ledenadministratie, en de eigen financiële administratie. 16

17 19. Kredietgevers Kredietgevende leden beslissen zelf tot welk bedrag ze geld ter beschikking stellen en voor welk bedrag ze inschrijven. Zij ontvangen (indicatief) 6 % rente op jaarbasis. Dit rentepercentage ligt vast gedurende de looptijd van het krediet. De lening is annuïtair, zodat maandelijks eenzelfde bedrag wordt betaald en ontvangen: daarmee is eenvoudig de juistheid van de betaling/ontvangst te controleren. Met de laatste ontvangen termijn is ook de lening afgelost. 20. Kredietnemers Kredietnemende leden betalen (in aanvang) 8 % op jaarbasis, een concurrerend tarief. Bij het afsluiten van een lening wordt succesfee betaald aan KUB. Daarnaast moet eenmalig 1,5 % handelingskosten worden betaald. De Kredietnemer wordt gedurende de looptijd van de lening ondersteund door een coach vanuit Kredietunie. Hiervoor moet een jaarlijkse onkostenvergoeding worden voldaan van Financiële uitgangspunten KUB Opbrengsten KUB Kosten KUB Handlingkosten Bemiddelingsfee + Jaarlijkse contributie per lid + Succesfee + Handlingkosten Onkostenvergoedingen Bestuur/commissies Administratie Overig Opstartkosten (eenmalig) 17

18 Opbrengsten uitgangspunten: bemiddelingsfee is het verschil tussen de betaalde en ontvangen annuïteit, contributie 200 per jaar per lid, succesfee per krediet, eenmalig bij afsluiten, en handlingkosten 1,5% per krediet, eenmalig bij afsluiten. Kosten uitgangspunten: handelingskosten bestaan uit kosten voor website, het verwerkingssysteem KUNIS en ondersteuning door Bakkenist, 1,5% eenmalig bij afsluiten, onkostenvergoeding Bestuur en Commissies 500 per maand per bestuurder, ondersteuning bij kredietbeoordeling 200 per kredietaanvraag, kredietbeoordeling betreffen de kosten voor het beoordelen van kredietaanvragen en het opstellen kredietovereenkomst, administratie, de aan het voeren van financiële administratie verbonden kosten, de overige kosten omvatten onder meer: marketingkosten, vergaderkosten, accountantskosten, verzekeringen etc, opstartkosten (eenmalig) betreffen aanvraag AFM ontheffing, notariskosten en, inrichtingskosten Bakkenist etc. Uitgangspunten kredietbemiddeling KUB: Kredietaanvragen en kredietomvang 2014 Aantal aanvragen in Aantal prescreenings in % van prescreenings die kredietcie. zelf onderz. 20% % goedgekeurd door toetsingscie. 80% Aantal nieuwe kredieten in Aantal nieuwe kredieten per maand in ,0 Gemiddelde omvang krediet Kredietverlening per maand Kredietverlening per jaar Successfee Rentepercentages Gemiddeld rentepercentage kredietnemers 8,00% Gemiddeld rentevergoeding kredietgevers 6,00% 18

19 Grafisch verloop van de kredietverlening over de periode Omvang totale kredietverlening Aantal uitstaande kredieten Grafisch overzicht van de kosten en opbrengsten over de periode Opbrengsten Kosten

20 22. Financiële paragraaf Kredietverlening Omvang nieuwe, verleende kredieten Omvang verleende kredieten uit Omvang verleende kredieten uit Omvang verleende kredieten uit Omvang verleende kredieten uit Omvang verleende kredieten uit Omvang verleende kredieten uit 2019 Omvang verleende kredieten uit 2020 Omvang verleende kredieten uit 2021 Omvang totale kredietverlening Aantal uitstaande kredieten Aantal leden Aantal kredietgevende leden nieuw Aantal kredietgevende leden totaal Aantal kredietnemende leden nieuw Aantal kredietnemende leden totaal Totaal aantal leden Opbrengsten Bemiddelingsfee Successfee Handlingkosten Contributie Totale opbrengsten Opbrensten als % van kredietverlening 3,8% 3,1% 2,9% 2,8% 2,8% Kosten Handlingkosten Onkostenvergoeding bestuur en commissieleden Ondersteuning bij kredietbeoordeling Administratiekantoor (boekhouding) Overige kosten Totale kosten Winst Opbrengsten Kosten Winst voor belasting

21 23. Planning start/activiteiten oprichting KUB eind 2013 start roadshows eind 2013, begin 2014 platform open voor aanvragen maart 2014 ontheffingsaanvraag AFM maart 2014 eerste kredietaanvraag op platform vanaf maart 2014 eerste kredietverstrekking vanaf mei Kritische succesfactoren vermijden van liquiditeitstekort in aanloop van start KUB: waar komt tijdelijk werkkapitaal vandaan?, funding: krijgen we voldoende geïnteresseerde ondernemers aan tafel bij roadshow?, verstrekking: hoe krijgen we voldoende kwalitatief goede kredietaanvragen, en in aanvang een krap kredietbeleid met als risico: bijna niemand krijgt een krediet 21

Microfinanciering als aanjager van ondernemerschap in Nederland

Microfinanciering als aanjager van ondernemerschap in Nederland Microfinanciering als aanjager van ondernemerschap in Nederland Advies aan het Ministerie van Economische Zaken November 2009 AUTEURSRECHTELIJK BESCHERMD Microfinanciering als aanjager van ondernemerschap

Nadere informatie

INFORMATIEMEMORANDUM GLASVEZELOBLIGATIES

INFORMATIEMEMORANDUM GLASVEZELOBLIGATIES INFORMATIEMEMORANDUM GLASVEZELOBLIGATIES INFORMATIEMEMORANDUM GLASVEZELOBLIGATIES Coöperatie HSLnet u.a. Heeze-Leende Informatiememorandum versie 14 december 2012 Copyright 2012 Coöperatie HSLnet u.a.

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

Nederlandse Investeringsinstelling

Nederlandse Investeringsinstelling Nederlandse Investeringsinstelling Adviesnotitie kwartiermaker Dit is een uitgave van Kernteam Kwartiermaker NII Foto voorpagina: taxbrackets.org Mei 2014 Inhoudsopgave 1. Aanleiding 4 2. Doel en reikwijdte

Nadere informatie

WONEN NOORDWEST FRIESLAND

WONEN NOORDWEST FRIESLAND Treasurystatuut WONEN NOORDWEST FRIESLAND Mei 2015 Sint Annaparochie Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 EXTERN KADER VAN HET TREASURYSTATUUT... 3 1.3 DOEL VAN HET TREASURYSTATUUT...

Nadere informatie

RWS partner in wonen Treasurystatuut december 2013. Treasurystatuut

RWS partner in wonen Treasurystatuut december 2013. Treasurystatuut Treasurystatuut RWS partner in wonen Stationspark 30 4462 DZ GOES Postbus 158 4460 AD GOES T (0113) 23 16 74 F (0113) 23 38 11 Info@rwsgoes.nl www.rwsgoes.nl Goes, november 2013 Vastgesteld door het bestuur

Nadere informatie

Treasurystatuut. Wetterskip Fryslân Leeuwarden 8 januari 2015. Leeuwarden, 8 januari 2015 (3 e concept)

Treasurystatuut. Wetterskip Fryslân Leeuwarden 8 januari 2015. Leeuwarden, 8 januari 2015 (3 e concept) Treasurystatuut Wetterskip Fryslân Leeuwarden 8 januari 2015 Leeuwarden, 8 januari 2015 (3 e concept) Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 DOEL VAN HET TREASURYSTATUUT... 3 1.3 DOELSTELLING

Nadere informatie

Voorwoord. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur

Voorwoord. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur Jaarverslag 1 2011 2 Voorwoord In dit (digitale) jaarverslag 2011 blikken we terug op een wederom roerig jaar op de financiële markten. De marktontwikkelingen en gesignaleerde risico s maken eens te meer

Nadere informatie

Verslag Governance Principes 2013

Verslag Governance Principes 2013 Verslag Governance Principes 2013 1. Inleiding Door de financiële en maatschappelijke ontwikkelingen van de afgelopen jaren is de aandacht voor Corporate Governance bij financiële instellingen en toezichthouders

Nadere informatie

Treasurystatuut Acantus

Treasurystatuut Acantus Treasurystatuut Acantus versie 19 juni 2015 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 EXTERN KADER VAN HET TREASURYSTATUUT... 3 1.3 DOEL VAN HET TREASURYSTATUUT... 3 1.4 DOELSTELLING VAN DE

Nadere informatie

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners juni 2004, oktober 2005, september 2011 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Begripsbepalingen... 4 1.3 Versiehistorie... 4 2. Naleving en

Nadere informatie

Transitie Jaarverslag Kamer van Koophandel 2014

Transitie Jaarverslag Kamer van Koophandel 2014 Transitie Jaarverslag Kamer van Koophandel 2014 Opdrachtgever Raad van Bestuur Status Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 28 april 2015 Verspreiding Openbaar 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag van

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 verbinding 1 Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 2 3 Inhoudsopgave VOORWOORD 7 3. MVO IN DE ORGANISATIE 21 5. KETENVERANTWOORDELIJKHEID

Nadere informatie

1 Inleiding 4. 2 Algemeen 5

1 Inleiding 4. 2 Algemeen 5 Sportvereniging en financiën Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Algemeen 5 2.1 Inleiding 5 2.2 De sportvereniging 5 2.3 De structuur van een sportvereniging 6 2.3.1 De algemene ledenvergadering 6 2.3.2 Het

Nadere informatie

Bedrijfsfinanciering: zó kan het ook! Nieuwe financieringsvormen voor het MKB, een update. Ro Braaksma Lia Smit

Bedrijfsfinanciering: zó kan het ook! Nieuwe financieringsvormen voor het MKB, een update. Ro Braaksma Lia Smit Bedrijfsfinanciering: zó kan het ook! Nieuwe financieringsvormen voor het MKB, een update Ro Braaksma Lia Smit Zoetermeer, 23 juli 2013 ISBN : 978-90-371-1076-0 Rapportnummer : A201338 Dit onderzoek is

Nadere informatie

BRN Projecten Drs. C. van Diemen

BRN Projecten Drs. C. van Diemen BEDRIJFSPLAN STICHTING WIJK IN BEDRIJF WESTFLANK Utrecht, 3 mei 2002 Berenschot Dr. V.L. Eiff Mevr. drs. M.J.B. Wiendels Drs. M. Pen BRN Projecten Drs. C. van Diemen INHOUD Blz. 1. INLEIDING... 4 1.1.

Nadere informatie

Corporate Governance van de Philips-groep

Corporate Governance van de Philips-groep Corporate Governance van de Philips-groep Algemeen Koninklijke Philips Electronics N.V. (de vennootschap ) is de houdstermaatschappij van de Philips-groep ( Philips of de groep ). De vennootschap die in

Nadere informatie

Prospectus Triodos Cultuurfonds NV

Prospectus Triodos Cultuurfonds NV Prospectus Triodos Cultuurfonds NV Gedateerd 21 november 2011 Statutair gevestigd te Zeist Let op! In het begrotingsakkoord 2013, dat op 25 mei aan de Tweede Kamer is gestuurd, is aangegeven dat het belastingvoordeel

Nadere informatie

Hellendoorn. Aan de raad. Punt 6. : Vaststellen nieuw G6ITI66nt6 Treasurystatuut

Hellendoorn. Aan de raad. Punt 6. : Vaststellen nieuw G6ITI66nt6 Treasurystatuut Punt 6. : Vaststellen nieuw G6ITI66nt6 Treasurystatuut Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: Het treasurybeleid van gemeenten - het aantrekken en uitzetten van gelden op korte en langere termijn - was

Nadere informatie

Crowdfunding - Naar een duurzame sector

Crowdfunding - Naar een duurzame sector Crowdfunding - Naar een duurzame sector Onderzoek naar (toezicht op) de crowdfundingsector December 2014 Inhoudsopgave Managementsamenvatting... 3 Methodiek en leeswijzer... 5 Verantwoording onderzoek...

Nadere informatie

1.1. Naam. De coöperatie draagt de naam: Coöperatie Blijstroom B.A.

1.1. Naam. De coöperatie draagt de naam: Coöperatie Blijstroom B.A. ALLEEN BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN RWC/OFB/MT Concept 14 november 2014 S T A T U T E N van: Coöperatie Blijstroom B.A. Definities: In deze statuten wordt onder de navolgende begrippen, indien met

Nadere informatie

Statenvoorstel 42/13 A

Statenvoorstel 42/13 A Statenvoorstel 42/13 A Voorgestelde behandeling Statencommissie : Commissie voor Economische Zaken en Bestuur, 31 mei 2013 (Innovatiefonds, Energiefonds en Breedbandfonds) Commissie Ecologie en Ruimte,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 779 Oprichting stichting Nationaal Energiebespaarfonds (NEF) Nr. 2 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 15 november 2013 De algemene commissie

Nadere informatie

Treasurystatuut Noordwijkse Woningstichting

Treasurystatuut Noordwijkse Woningstichting Treasurystatuut Noordwijkse Woningstichting Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen d.d. 2 december 2009 Treasurystatuut pagina 1 van 25 Inhoud Inleiding 3 1. Algemeen 5 2. Treasuryorganisatie & -besluitvorming

Nadere informatie

investeringsmemorandum 2 e serie

investeringsmemorandum 2 e serie 1. Subheading 1.1 Rendement De zon is een duurzame energiebron met veel potentie. Elk uur levert de zon voldoende energie om in de jaarlijkse behoefte van alle mensen te voorzien. Door de stille maatschap

Nadere informatie

1. Inleiding. Corr.nr. 2009-15752, EZ Nummer / 200 Zaaknr. 166726

1. Inleiding. Corr.nr. 2009-15752, EZ Nummer / 200 Zaaknr. 166726 Corr.nr. 2009-15752, EZ Nummer / 200 Zaaknr. 166726 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen in verband met de implementatie van de toekomststrategie van Essent N.V. SAMENVATTING:

Nadere informatie

nieuwsbulletin voor de ondernemer in de gemeente Pijnacker-Nootdorp Monica over de WWZ OVPN: Marcel Toet

nieuwsbulletin voor de ondernemer in de gemeente Pijnacker-Nootdorp Monica over de WWZ OVPN: Marcel Toet ovpn rs uit de gemeente Pijnacker-Nootdorp april 2015 nieuwsbulletin voor de ondernemer in de gemeente Pijnacker-Nootdorp 4 Monica over de WWZ 6 OVPN: Marcel Toet 8 OVPN: Timo van Dorp 10 Alex over Google

Nadere informatie

PROJECTPLAN. Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren.

PROJECTPLAN. Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren. PROJECTPLAN Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren. GEINITIEERD DOOR IN SAMENWERKING MET Stichting DBF Anno

Nadere informatie

De Nederlandse corporate governance code

De Nederlandse corporate governance code De Nederlandse corporate governance code Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Monitoring Commissie Corporate Governance Code 1 2 Inhoud DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE

Nadere informatie