BIENNALE!DES!ANTIQUAIRES!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIENNALE!DES!ANTIQUAIRES!"

Transcriptie

1 Persdossier 18juni2014 De BIENNALEDESANTIQUAIRES Hétevenementvanhetnajaar2014 Pagina 1 van 17

2 INHOUDSTABEL VanBiennaledesAntiquaires BiennaledesAntiquaires Voorstelling.. 3 Historiek... 4 Biennale2014 DeScenografie. 5 Deexposanten. 7 HetGrandPalais Gastronomie HetSyndicatNationaldesAntiquaires Voorstelling. 15 Organisatie. 16 Praktischeinlichtingen. 17 Pagina2van17 JacquesBabandoCommunication/JacquesBabandoetXavierSamson 159rueMontmartre,75002Paris.

3 VOORSTELLING vandebiennaledesantiquaires Hétevenementvanhetnajaar2014 DeBiennaledesAntiquaires,datsindsdejaren1950garantstaatvoordeuitstralingvanhetberoep vanantiquairindewereld,opentvan11tot21september2014haardeureninhetgrandpalaisen verenigtdeschattenvandebelangrijkstehandelaars. Voor haar 27 e editieheeftchristiandeydier,voorzittervanhetsyndicatnationaldesantiquaires, beroepgedaanopjacquesgrangeeendecorateurdiewereldwijderkendis.hijherinterpreteertde tuinen van het KasteelvanVersaillesetdeTrianon, onder de prestigieuze koepel van het Grand Palais. Sindsmeerdanzesdecenniaeenbelangrijkeenniettemissenafspraakvoordekunsthandel DeBiennale,eenwaartijdelijkmuseum,verenigtdebesteantiquairsdiehungrootstemeesterwerken komenvoorstellen. HetSNA,datblijftzwerenbijdeernstenprofessionalismevandeantiquairsdiehetvertegenwoordigt, eistvanhaarexposanteneenonberispelijkekwaliteitzoalszeerduidelijkvastgelegdinhetreglement vande«commissievoortoelatingvanobjecten». NetzoalsbijdevorigeeditiesisdeHogeJuweelkunstgoedvertegenwoordigd. Deopeningvoorhetpubliekwordtvoorafgegaandooreenvernissagedieheelwatkunstliefhebbers samenbrengtentweegaladiners:inhetchâteaudeversaillestenvoordelevanderestauratievande jardinsdubosquetdelareine,eninhetgrandpalaistenvoordelevandefondationhôpitauxdeparis HôpitauxdeFrance,voorgezetendoorMevrouwJacquesChirac. Pagina3van17 JacquesBabandoCommunication/JacquesBabandoetXavierSamson 159rueMontmartre,75002Paris.

4 HISTORIEK VandeBiennaledesAntiquaires Deideevooreen«antiekbeurs»ontstondindejaren50.Hetwasmeerbepaaldin1956,onder auspiciënvandenieuwevoorzittervanhetsyndicatnationaldesantiquaires,pierrevandermeersch. Hundroom?Eententoonstellingsamenstellenwaardeschoonheidvandeobjectendeconcurrentie kanaangaanmetdievandevrouwendiedetentoonstellingbezochten,waardeelegantie,hetprestige enhetfeesteenmenigtekunstliefhebbersenverzamelaarskonbehagen. André Malraux opende de deuren van het Grand Palais, eenmythischparijsmonument dat werd opgericht voor de Wereldtentoonstellingin1900. Het is in 1962 dat de eerste Biennale Internationale des Antiquaires plaatsvindt, in haar huidige vorm. Het is een concentratie van de grootste antiquairs, decorateurs, juweelmakers en boekhandelaars, zowel Fransen als buitenlanders, onderdeglazenkoepel,ineen feeëriek decor gevormd door paviljoens,tuinenenfonteinen. IndeloopdertijdhebbenpersoonlijkhedenzoalsAndréCrivelli,JeaniRaphaëlMillièsiLacroix,Pieri LuigiPizzi,JeaniMichelWilmotte,ChristianLacroixofKarlLagerfeldmethuntalentbijgedragenaan derealisatievanditgebeurenwaarletoutparisvangroteverzamelaarsendeinternationaleelitezich naartoehaast. Foto:JeudedametijdensdeIII e editiein1959,portedeversailles. Pagina4van17 JacquesBabandoCommunication/JacquesBabandoetXavierSamson 159rueMontmartre,75002Paris.

5 SCENOGRAFIE VandeBiennaledesAntiquaires DitjaarwordtdescenografievandeBiennaletoevertrouwdaanJacquesGrange. Jacques Grange, die wereldwijd erkend is, decoreert huizen van grotepersoonlijkhedenzoalsyves SaintLaurent,IsabelleAdjani,CarolinevanMonacoenFrancisFordCoppola.Hijwerdopgeleidaande EcolesBoulleetCamondoinParijs.ZijntalentwerdbekroondmetdetitelvanChevaliersdesArtet Lettres,alsookdievanChevalierdel ordredelalégiond honneur. Volgens Jacques Grange is «de Biennale 2014 eendenkbeeldigetuindieleidtnaaruitzonderlijke objecten».zeverwijstnaardetuinenvanversaillesontworpendoorandrélenôtre. HetplanvandeBiennaleisgebouwdvolgensdriehoofdassendieleidennaardriepaviljoens.Hekken en heggen accentueren het perspectief, dankzij een zeer grafisch spel tussen fonteinen, bosjes en parterre. Een olfactieve fontein, door het huis Francis Kurkdjian, duwt de bezoekerzodrahijbinnenkomt middenindexviiieeeuw,doordebosquetdelareinewaarvandezeparfumhaarinspiratiehaalt. HetgaathiernietomhetherbouwenofhernemenvandetuinenvanVersailles,maaromzichlaten inspirerendoorhungeschiedenis,hunmogelijkhedenomzoeenuniekewandelingtecreërenonder deglazenkoepelvanhetgrandpalais. Pagina5van17 JacquesBabandoCommunication/JacquesBabandoetXavierSamson 159rueMontmartre,75002Paris.

6 DeBiennalevraagtmeerdan20dageninstallatieenbegintmiddenaugustus. Alles moet klaar zijn op 8 september in de morgen wanneer de commissie van Experts langskomt die verantwoordelijkisvoorhetcontrolerenvandevoorgesteldewerken. Enkelecijfers: 4100m 2 interichtenstands 14000m 2 interichtenruimtes(tuinen,stands,restaurants,enz.) 2000m 3 planten 3500m 3 hout 25kmelektrischekabels 2000mensendiewerkenaanderealisatievandeBiennale Pagina6van17 JacquesBabandoCommunication/JacquesBabandoetXavierSamson 159rueMontmartre,75002Paris.

7 De EXPOSANTEN VandeBiennaledesAntiquaires AlleexposantendieaanwezigzijnopdeBiennalezijnledenvanhetSyndicatNationaldesAntiquaires.Zehebben allen het charter van «Gewoonten en gebruiken» ondertekend van het Syndicat. Lid zijn van het SNA is een teken van ethiek, authenticiteit en internationale uitstraling. De Biennale des Antiquaires verwelkomt 81 exposanten,galeriehouders,handelaarsennodigeactorenindemarktvankunstenhogejuweelkunstdietotde belangrijksteactorenbehorenindeprofessionelewereld.zezullenhunkunstwerken,objectenenuitzonderlijke juweelstukkenvoorstellen. Archeologie Zwitserland GALERIECHENELi Frankrijk Frankrijk Zilverwerk Ijzersmeedwerk Duitsland Frankrijk KunstuitAzië DecoratievekunstenuitdeXX e eeuw Frankrijk Pagina7van17 JacquesBabandoCommunication/JacquesBabandoetXavierSamson 159rueMontmartre,75002Paris.

8 Frankrijk Frankrijk Frankrijk Etnischekunst:AfrikaAmerikaOceanië Juweelkunst Design VerenigdKoninkrijk/Frankrijk HogeJuweelkunst ALEXANDREREZA Frankrijk BOUCHERONPARIS Frankrijk BULGARIiFrankrijk CARTIERiFrankrijk CHANELJOAILLERIE Frankrijk CHAUMET Frankrijk DAVIDMORRISiFrankrijk DIORJOAILLERIEiFrankrijk GIAMPIEROBODINO Italië GRAFFDIAMONDS VerenigdKoninkrijk PIAGETiFrankrijk SIEGESLONiVerenigdeStaten VANCLEEF&ARPELS Frankrijk WALLACECHAN HongiKong Oudeboeken,zeldzameboeken,manuscripten Pagina8van17 JacquesBabandoCommunication/JacquesBabandoetXavierSamson 159rueMontmartre,75002Paris.

9 MeubilairenkunstobjectenuitdeXVII e,xviii e enxixeeeuw Frankrijk Meubilair,kunstwerkenenschilderijenuitdeXVIII e enxix e eeuw Objectenvanwetenschap,marine,tabakenopium Porseleinenfaïence Frankrijk Sculpturen Frankrijk Moderneenhedendaagsesculpturen Frankrijk Schilderijenenoudetekeningen VerenigdKoninkrijk Frankrijk Pagina9van17 JacquesBabandoCommunication/JacquesBabandoetXavierSamson 159rueMontmartre,75002Paris.

10 SchilderijenentekeningenuitdeXIXenbeginXX Schilderijen,moderneenhedendaagsetekeningen Frankrijk Schilderijen,tekeningen,moderneenhedendaagsesculpturen VerenigdKoninkrijk Frankrijk Pagina10van17 JacquesBabandoCommunication/JacquesBabandoetXavierSamson 159rueMontmartre,75002Paris.

11 Pagina11van17 JacquesBabandoCommunication/JacquesBabandoetXavierSamson 159rueMontmartre,75002Paris. Het GRANDPALAIS avenuewinstonchurchill,paris8 ème HetGrandPalais,datwerdopgerichtnaaraanleidingvandewereldtentoonstellingvan1900inhartje Parijs,iseenemblematischeplaatsvoorFranserfgoed.HetGrandPalaisiseenwaararchitecturaal kunststukjedatwordtgesymboliseerddooreenschitterendeglaspartij.hetiseenhistorisch monumentwaarhetpubliekzichelkjaarverdringtomdeevenemententeontdekkendieplaatsvinden onderdebeuk,detentoonstellingenvandegaleriesnationales(sinds1964)ofhetpalaisdela Découverte(sinds1937). Natwaalfjaargeslotentezijnen15000vervangenklinknagels,110000m²herschilderde oppervlaktes,60tongebruikteverf,16000m²vervangenramen,6600m3betonen10000ton gegotencement,heropenthetgrandpalaiseindelijkhaardeurenvoorhetpublieknaaraanleidingvan dexxiieeuropesedagenvanheterfgoed.op17september2005kunnendebezoekersde schitterendegerestaureerdeenverlichteglaspartijbewonderen,dienogwordtverfraaiddoorhet tentoonstellenvandetweebekendewereldbollenvancoronelli. Sindshaarheropeningin2005heefthethaardynamiekvanvroegerhervondenenkanhetmet energiede21 e eeuwaandoen,verlevendigddoorhaarwaardenvanaltijd:haaruitmuntendheiden esthetiek.hetheeftonlangszowelzeergevarieerdealsprestigieuzeeninternationaleevenementen ontvangenzoalsmonumenta,modeshowsvanchanel,christiandiorenyvessaintlaurent,schatten uitegypte,deetésdeladanse,enuiteraarddexxiiiebiennaledesantiquairesineenregievan FrançoisiJosephGraf. DeoprichtingvanhetEtablissementPublicdelaRéuniondesMuséesNationauxetduGrandPalaisdes ChampsElyséesin2011vormteenkeerpuntinhaargeschiedenis:hetisvoortaandetaakvandeze instellingomdeinrichtingvandeplaatsverdertezetten,zeterbeschikkingtestellenvanburgersen erdeuitstralingvantevergroten.

12 Het GASTRONOMISCHRESTAURANT VandeBiennaledesAntiquaires DeBiennaledesAntiquaires,eenniettemissenevenementvandeinternationalekunsthandel,viert ditjaaropnieuwde ArtdeVivre inalhaarvormen,enmetnameookgastronomie. Voor die gelegenheid stelt het tijdelijke gastronomische restaurant van de tentoonstelling, geënsceneerddoorpoteletchabotvoorelkelunchenelkediner,opdeavondenvandenocturnes,een exclusiefmenuvoorvaneenuitzonderlijkegrotechef. GuyMartin Donderdag11september2014 IngaleriedeBeaujolaisgeeftLeGrandVéfouruitoplesJardinsduPalaisi Royal. Guy Martin stelt sinds 1991 inventieve en vrolijke recepten voor waardoor hij de belangrijkste nationale maar ook internationale onderscheidingen heeft gekregen (verkozen tot chef van de 21e eeuw in Japan en geklasseerd bij de zeven beste koks ter wereld). Hij haalt zijn inspiratieuitzijnreizenenliefdevoordejapansecultuur. MauroColagreco Vrijdag12september2014 Chef van Mirazur, in Menton, sinds Hij werdmeermaalsbekroond doordegidsgault&millau(revelatievanhetjaar(2007),kokvanhetjaar (2009)enbeloondmettweesterrendoordegidsMichelin. MichelRochedy&StéphaneBuron Zaterdag13september2014 LeChabichouiseenviersterrenhotelinCourchevel1850,inSavoie.Het is eveneens een Frans restaurantdattweemaalwerdbekroondinde Michelingids.Hetduurtnietlangvoorhethaareerstesterbinnenrijft van de Guide Michelin (1979), gevolgd door een tweede ster in Met de komst van Stéphane Buron in 1987, sousi chefen Meilleur Ouvrier de France, vindt Michel Rochedy de perfectepartner.samen behoudenzedetweeprestigieuzesterren. Pagina12van17 JacquesBabandoCommunication/JacquesBabandoetXavierSamson 159rueMontmartre,75002Paris.

13 PhilippeMille Zondag14september2014 PhilippeMilleomschrijftzijnkeukenals«klassiekmaaraangepast aan de smaak van tegenwoordig». Januari 2010, een professionele en persoonlijke bocht: hij verlaat de hoofdstad richting de ChampagneistreekwaarhijaandeslaggaatbijLesCrayères.In2011 krijgthijeenstervandeguidemichelinendetitel MeilleurOuvrier defrance.indiezelfdegeestbehaalthijin2012eentweedester. JeanZMichelLorain Maandag15september2014 In 1971 beloont een eerste ster van de gids Michelin het werk van JeaniMichelLorainbij la Côte Saint Jacques.Jacqueline Lorain, zijn echtgenote, laat zich dan gelden als een erkende sommelier. In 2001 neemtjeanimichellorainalleendeteugelsovervanhethuisenbesluit hijomdezalenvanhetrestaurantondertebrengenaandeoeversvan derivieromsteedsmeercomforttebiedenaanzijnklanten. EmmanuelRenaut Dinsdag16september2014 Als voormalige tweede man van Marc Veyratin de auberge de l'eridan,openthijhetrestaurant«floconsdesel»,inmegève.renaut krijgt de titel van meilleur ouvrier de France in DeGuide Michelingeefthemeenderde«ster»in2012. SounChieu Woensdag17september2014 RégisMarcon Donderdag18september2014 Allesbegintin1948wanneerMarieLouiseenJoannèsMarconzichvestigenin StBonnetleFroid.Hetisin1979datRégis,dejongstevanzijnzonen,dezaak overneemt met zijn echtgenote Michèle. Sinds meer dan 30 jaar heeft l'auberge des Cimes zich voortdurend ontwikkeld om een nieuwe en betere serviceteleverenaanhaarklanten,waaronderveletrouwefans. Pagina13van17 JacquesBabandoCommunication/JacquesBabandoetXavierSamson 159rueMontmartre,75002Paris.

14 GillesTournadre Vrijdag19september2014 Hetisdezoektochtnaareenleven,hetverhaalvaneencarrière dat werd begonnen op 15i jarigeleeftijdalsleerlinginde keukens van La Couronne in Rouen, de oudste herberg van Frankrijk. Daarop volgende een tournee door Frankrijk bij de grootste huizen: vier jaar bij Taillevent, een passage bij Lucas Carton, chefdepartie aan24jaar,terugkeernaarrouenin1984voordeopeningieindelijkivanzijn eigenzaak.deeerstemichelinsterhetjaarerop,eentweedesterin1990, hardnekkigverdergezetsinds20jaar. PatrickHenriroux Zaterdag20september2014 Patrick Henriroux is geboren op 20 november 1958 in Haute Saône in Vesoul(70).Sindszijnetablissement"LaPyramide"isopgenomeninde Relais & Châteaux, is MrHenriroux eveneens begeleider geworden, vervolgens supervisor aan het Palace Hôtel in Tokyo "restaurant Le Crown"inJapan. JeanZAndréCharial Zondag21september2014 Indejaren70heeftJeaniAndréCharial,kleinzoonvanRaymond Thuilier,zichvoorbereidomzijnonverschrokkengrootvaderop tevolgendoortewerkenalsduoindekeukenvanbaumanière nastagesbijlestroisgros,leshaeberlin,bocuseengirardet,de Zwitserse meester. In 1993, bij het overlijden van Thuilier, hernemen JeaniAndréenzijnechtgenoteGenevièvel'OustauetlaCabrod'Or,hettweede adres dat bekroondwordtmeteensteren900meterligtvanhetmoederhuis eveneensinrelais&châteaux. Pagina14van17 JacquesBabandoCommunication/JacquesBabandoetXavierSamson 159rueMontmartre,75002Paris.

15 De VOORSTELLING VanhetSyndicatNationaldesAntiquaires «Als leden van het Syndicat National des Antiquaires moeten we sprekenoverdeobjecten,hungeschiedenis,hunconservatieenvooralde erfenisdieweoverbrengennaartoekomstigegeneraties.wemogenniet vergeten dat we de bewakers of tijdelijke eigenaars zijn van deze kunstwerken.» ChristianDeydier,VoorzittervanhetSyndicatNationaldesAntiquaires HetSyndicatNationaldesAntiquaires(SNA),opgerichtop17oktober1901,heeftzichdevolgende deontologieeigengemaakt:«authenticiteit,kwaliteit,eerbaarheid»,enzoeenerecodegegarandeerd diewordtgedeelddoordeprofessioneleledennaarhunklantenencollega stoe. DeantiquairsdielidzijnvanhetSyndicatNationaldesAntiquairesdragenopefficiëntewijzebijtot hetfranseenmondialeerfgoeddoordekunstobjectenteidentificerenennaarwaardeteschatten,en doordemeestgerichteraadteverlenenvoorhunbehoudenonderhoud. Ookvandaagwordtmeerdan75%vandeverkoopopdemarktvanantiekenschonekunsten gerealiseerddoordeantiquairs,watderolversterktvanhetsnaenhaaractiviteitenvoorde verdedigingvanhetberoepenvandekunstmarkt. Pagina15van17 JacquesBabandoCommunication/JacquesBabandoetXavierSamson 159rueMontmartre,75002Paris.

16 De ORGANISATIE VanhetSyndicatNationaldesAntiquaires RAADVANBESTUUR Voorzitter ChristianDEYDIER Onderivoorzitter SabineBOURGEY Onderivoorzitter JeaniGabrielPEYRE SecretarisGeneraal FrançoisLAFFANOUR Penningmeester MathiasARYJAN Provincieverantwoordelijke OlivierRENARD AdjunctSecretarisGeneraal AnisabelleBERESiMONTANARI LEDENVANDERAADVANBESTUUR RobertVALLOIS DominiqueCHEVALIER OlivierDELVAILLE AlaindeMONBRISON BernardDRAGESCO LaurentKRAEMER CorinneKEVORKIAN MatthieudeBAYSER Pagina16van17 JacquesBabandoCommunication/JacquesBabandoetXavierSamson 159rueMontmartre,75002Paris.

17 PRAKTISCHEINFO VandeBiennaledesAntiquaires Data Openvoorhetpubliek Vernissage woensdag10septembervanaf18uur DinerinhetChâteauzondag7september2014 vandonderdag11totzondag21september2014 deversailles tenvoordelevanderestauratievandejardinsdeversailles Galadiner dinsdag9september2014 TenvoordelevandeFondationHôpitauxdeParisHôpitauxdeFrance, VoorgezetendoorMevrouwJacquesChirac Openingsuren alledagenvan11uurtot20uur (tot23uuropdonderdag11,dinsdag16endonderdag18september) Geslotenom19uuropzondag21september Plaats GrandPalaisiAvenueWinstonChurchill 75008Paris(Frankrijk) Transport Metro Lijnen1&13/ChampsElyséesiClémenceau Trein RERCInvalides Bus lijn72 Parking Invalides,Concorde,FrançoisIer,FranklinRoosevelt Tarieven Toegang: i30 perpersoon i25 voorgroepenvanminimum10personen,gratisbegeleider igratisvoorkunststudentenenjongerenonder12jaar i25 voordevriendenvanhetlouvreenartsdécoratifs,opvertoonvanhunkaart Catalogus:45 Speciaalaanbod:80 voor2tickets+catalogus Pagina17van17 JacquesBabandoCommunication/JacquesBabandoetXavierSamson 159rueMontmartre,75002Paris.

De collectie MICHELIN gidsen 2012 voor Frankrijk

De collectie MICHELIN gidsen 2012 voor Frankrijk De collectie MICHELIN gidsen 2012 voor Frankrijk Persdossier 6 maart 2012 Perscontact Michelin: Jessica van de Gucht Tel: + 32 (0)2 274 46 80 GSM: +32 (0)476 88 03 35 E-mail : jessica.van-de-gucht@be.michelin.com

Nadere informatie

Vaak gestelde vragen

Vaak gestelde vragen Vaak gestelde vragen 1) Wat is Open Golf Club? Open Golf Club is de eerste franse keten van kwalitatief hoogstaande golfbanen die gericht is op het toerisme Open Golf Club is aanwezig in 3 landen (Frankrijk,

Nadere informatie

26,27,28,29,30 en 31 oktober 2014.

26,27,28,29,30 en 31 oktober 2014. De Côte du Rhônewijnreis,... Beste Wijnreis-Liefhebbers, hier zijn de definitieve reisplannen voor de Côte du Rhône op 26,27,28,29,30 en 31 oktober 2014. De valiezen kunnen we afgeven bij ITA Vanhove reizen

Nadere informatie

SAVE THE DATE MARCH 2017 PERSDOSSIER BRUSSELS DESIGN MARKET 2017

SAVE THE DATE MARCH 2017 PERSDOSSIER BRUSSELS DESIGN MARKET 2017 SAVE THE DATE 18-19 MARCH 2017 PERSDOSSIER BRUSSELS DESIGN MARKET 2017 WWW.DESIGNMARKET.BE PRESS CONTACT JULIE TOBY Product Manager +32 (0)2 349 35 53 julie@best.be -- THIERRY BELENGER General Manager

Nadere informatie

international gastronomy event

international gastronomy event international gastronomy event Presenteer uw producten aan culinaire professionals BBB. 10-12 OCTOBER 2016 folieculinaire.com BBB. Inspirerende kookdemonstraties door gerenommeerde chefs, exclusieve producten

Nadere informatie

buitengevoel Het nieuwe à la carte Het nieuwe buitengevoel

buitengevoel Het nieuwe à la carte Het nieuwe buitengevoel Het nieuwe buitengevoel à la carte Het nieuwe buitengevoel In Nederland zijn de eerste twee Biossun overkappingen in de horeca geplaatst bij Theehuis Mon Chouette in Leusden en het prestigieuze restaurant

Nadere informatie

Delacre, al sinds koning Leopold II graag gezien aan het Belgische Hof

Delacre, al sinds koning Leopold II graag gezien aan het Belgische Hof Delacre, al sinds koning Leopold II graag gezien aan het Belgische Hof Brussel, 29 januari 2014 - Zoals voorgeschreven in het charter voor de Titularissen van het Brevet van Gebrevetteerd Koninklijk Hofleverancier,

Nadere informatie

OVERZICHT 1. CROMBE 3.0 2. HET NIEUWE COMPLEX 3. HET NIEUWE CONCEPT 4. DE NIEUWE HUISSTIJL 5. KORTE HISTORIE 6. UITNODIGING EN PROGRAMMA OPENING 7.

OVERZICHT 1. CROMBE 3.0 2. HET NIEUWE COMPLEX 3. HET NIEUWE CONCEPT 4. DE NIEUWE HUISSTIJL 5. KORTE HISTORIE 6. UITNODIGING EN PROGRAMMA OPENING 7. OVERZICHT 1. CROMBE 3.0 2. HET NIEUWE COMPLEX 3. HET NIEUWE CONCEPT 4. DE NIEUWE HUISSTIJL 5. KORTE HISTORIE 6. UITNODIGING EN PROGRAMMA OPENING 7. PARTNERS OVERZICHT 1. CROMBE 3.0 2. HET NIEUWE COMPLEX

Nadere informatie

Côtes du Rhône wijnreis

Côtes du Rhône wijnreis Côtes du Rhône wijnreis [Broederschap der Wijnproevers] Côte du Rhône reis 1 Contact Luc David Telefoon: [0477 561132] E- mail: ludavid2000@yahoo.com Kennismaking Dit programma en de wijnreis zijn gewijd

Nadere informatie

THE BRUSSELS DESIGN MARKET

THE BRUSSELS DESIGN MARKET PERSBERICHT BRUSSELS DESIGN MARKET www.designmarket.be Zaterdag 23 april et zondag 24 april 2016 THE BRUSSELS DESIGN MARKET THE LARGEST VINTAGE DESIGN MARKET IN EUROPE Brussels Design Market werd 10 jaar

Nadere informatie

Flexitarisch restaurant swych opent de deuren

Flexitarisch restaurant swych opent de deuren Flexitarisch restaurant swych opent de deuren Gastronomie aan de Amstel in NH Collection Doelen In het onlangs gerenoveerde hotel NH Collection Doelen kunnen liefhebbers van de flexitarische keuken vanaf

Nadere informatie

Thalys: passie voor cultuur

Thalys: passie voor cultuur Thalys: passie voor cultuur Cultuurdag Brussel Persdossier Nederland 26 mei 2011 Perscontacten Thalys International Patricia Baars & Violaine Tennstedt +32 2 504 05 99 +32 2 548 06 34 pers@thalys.com Bijl

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1959 Nr. 163

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1959 Nr. 163 4.(1930) Nr. 1. TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1959 Nr. 163 A. TITEL Verdrag tot regeling van zekere wetsconflieten ten aanzien van wisselbrieven en orderbriefjes, met Protocol;

Nadere informatie

Brigade The White Room van Jacob Jan Boerma bekend

Brigade The White Room van Jacob Jan Boerma bekend Brigade The White Room van Jacob Jan Boerma bekend Arturo Dalhuisen en Richard Eerhardt aan de slag bij NH Collection Grand Hotel Krasnapolsky AMSTERDAM - 22 FEBRUARI 2016 - Chef de Cuisine Arturo Dalhuisen

Nadere informatie

Kroniek vierdaagse tocht in Noord-Frankrijk van 6/09/2016 tot 9/09/2016

Kroniek vierdaagse tocht in Noord-Frankrijk van 6/09/2016 tot 9/09/2016 Kroniek vierdaagse tocht in Noord-Frankrijk van 6/09/2016 tot 9/09/2016 Dinsdag 6 september, vertrek om 7:00 uur aan de parking Nachtelenpark, iedreen op tijd... wachten op de bus. Bezoek aan Lille (Rijsel)

Nadere informatie

Wonen! Interieur. Oude materialen in plaats van afgelikt design. 136 Chapeau!

Wonen! Interieur. Oude materialen in plaats van afgelikt design. 136 Chapeau! Wonen! Interieur Oude materialen in plaats van afgelikt design 136 Chapeau! Leven in Vlaamse een solide weelde TEKST GERMAINE THYS FOTOGRAFIE HENRY PETERS Het interieur van Marc Soudant en Liesbeth Roox

Nadere informatie

DS WEEK IN PARIJS VIERING VAN 60 JAAR HISTORIE

DS WEEK IN PARIJS VIERING VAN 60 JAAR HISTORIE DS WEEK IN PARIJS VIERING VAN 60 JAAR HISTORIE Als onderdeel van de DS WEEK, die van 19 tot en met 24 mei plaatsvindt in Parijs, bereidt DS een groot evenement voor ter gelegenheid van het 60-jarige bestaan

Nadere informatie

Zaterdag 1 april 2017

Zaterdag 1 april 2017 Zaterdag 1 april 2017 Mogelijke wedstrijden: marathon, halve marathon en 10 km Na de Médoc, verkennen we nu al lopend de Bourgogne streek. Beperkt aantal plaatsen. Uiterste inschrijvingsdatum: 13 januari

Nadere informatie

E X C L U S I E F : T H E G R A N D

E X C L U S I E F : T H E G R A N D E X C L U S I E F : T H E G R A N D Sofitel Amsterdam the Grand Op vrijdag 6 en zaterdag 7 november 2009 vindt in Sofitel Amsterdam The Grand voor de derde keer het culinaire Stars, Food & Art event plaats.

Nadere informatie

Domaine Saint Pierre Sancerre Loire

Domaine Saint Pierre Sancerre Loire Domaine Saint Pierre Sancerre Loire Na vele generaties beheren Bruno en Thierry Prieur het 42 hectare grote landgoed. De familie Prieur bezit de meest prestigieuze terroirs van Sancerre zoals Monts-Damnes,

Nadere informatie

KONINKLIJK MUSEUM VAN MARIEMONT

KONINKLIJK MUSEUM VAN MARIEMONT KONINKLIJK MUSEUM VAN MARIEMONT Wetenschappelijke instelling van de Franse Gemeenschap van België Programma voor groepen 2014 Rondleidingen permanente collecties «De schatten van Mariemont»: de pronkstukken

Nadere informatie

De wedstrijd. Sinds 25 jaar, is de amaryllistentoonstelling een ode aan de jaarlijkse wedergeboorte van de natuur.

De wedstrijd. Sinds 25 jaar, is de amaryllistentoonstelling een ode aan de jaarlijkse wedergeboorte van de natuur. De wedstrijd Vanaf zaterdag 27 april tot zondag 5 mei, van 10u tot 18u, vier de terugkeer van de lente in het elegante en prestigieuze decor van het Kasteel van Belœil. Sinds 25 jaar, is de amaryllistentoonstelling

Nadere informatie

Wandeling doorheen Bourgogne

Wandeling doorheen Bourgogne Wandeling doorheen Bourgogne Commanderij De Lange Afdronk 21 oktober 2016 Hugo & figuranten Bourgogne wijngaarden: Situering en indeling Bourgogne: situering 4 regio s genoemd naar hun belangrijkste stad

Nadere informatie

BO ZAR EX PO. Wedstrijdreglement Prijs Jonge Belgische Schilderkunst 02.06 > 09.09.2007

BO ZAR EX PO. Wedstrijdreglement Prijs Jonge Belgische Schilderkunst 02.06 > 09.09.2007 BO ZAR EX PO Wedstrijdreglement Prijs Jonge Belgische Schilderkunst 02.06 > 09.09.2007 PALEIS VOOR SCHONE KUNSTEN, BRUSSEL PALAIS DES BEAUX-ARTS, BRUXELLES CENTRE FOR FINE ARTS, BRUSSELS Artikel 1 wedstrijd

Nadere informatie

22.04 > 1.05 2016. BLOEMEN EN PLANTEN IN DIALOOG MET SUBLIEME STADSLOCATIES Bijlokesite Leopoldskazerne Sint-Pietersplein Citadelpark

22.04 > 1.05 2016. BLOEMEN EN PLANTEN IN DIALOOG MET SUBLIEME STADSLOCATIES Bijlokesite Leopoldskazerne Sint-Pietersplein Citadelpark 22.04 > 1.05 2016 BLOEMEN EN PLANTEN IN DIALOOG MET SUBLIEME STADSLOCATIES Bijlokesite Leopoldskazerne Sint-Pietersplein Citadelpark INFO & TICKETS WWW.FLORALIEN.BE VIP DELUXE @Club Falligan, Ghent Tom

Nadere informatie

comfortabel vergaderen & stijlvol tafelen

comfortabel vergaderen & stijlvol tafelen comfortabel vergaderen & stijlvol tafelen Comfortabel zaken doen De ideale plek voor formele en informele ontmoetingen Ons volledig vernieuwde clubhuis, middenin een groene oase van rust, is de ideale

Nadere informatie

Attracties. Pass Het Memoriaal Het Memoriaal

Attracties. Pass Het Memoriaal Het Memoriaal Attracties Het Memoriaal 1815 Het Memoriaal Aan de voet van de Heuvel met de Leeuw vindt u het ondergrondse Memoriaal 1815. Hier beleeft u één van de meest bewogen tijden van onze Geschiedenis, alsof u

Nadere informatie

Barcelona. Barcelona. Montjuïc

Barcelona. Barcelona. Montjuïc Montjuïc De Montjuïc is een heuvel gelegen in de buurt van het centrum van. De heuvel, waarop zowel een wereldtentoonstelling als de Olympische Spelen gehouden werden, heeft een heel aantal bezienswaardigheden

Nadere informatie

museum op maat 2015 >< 2016

museum op maat 2015 >< 2016 museum op maat 2015 >< 2016 ingang groepen Koningsplein 3, 1000 Brussel (via GRESHAM ) F muséeoldmastersmuseum + muséemodernmuseum Regentschapsstraat 1A (gelieve aan te bellen). muséemagrittemuseum + muséefin-de-sièclemuseum

Nadere informatie

ST JEAN DE LOSNE Basis Informatie

ST JEAN DE LOSNE Basis Informatie ST JEAN DE LOSNE Basis Informatie St Jean de Losne is een stadje gelegen in een omgeving met talrijke waterwegen. Op deze waterwegen zijn er veel binnenvaartschepen, maar de haven is ook de grootste plezierjachthaven

Nadere informatie

Musée Bourdelle, Parijs

Musée Bourdelle, Parijs Reportage Musée Bourdelle, Parijs Project: Musée Bourdelle, Parijs / Frankrijk Architect: DBLH Architectes, Parijs / Frankrijk Lichtplanners: Julia Kravtsova, Vyara Stefanova, Parijs / Frankrijk Fotograaf:

Nadere informatie

Duitsland - Eifel Hotel Auberge Altringer***

Duitsland - Eifel Hotel Auberge Altringer*** Duitsland - Eifel Hotel Auberge Altringer*** 147 103 p.p. 4 dagen half pension Verblijf 3/7-18/8 Kamertype 250 (kamer 2/3 pers.) 44 p.p. DEIH29N Luxemburg Wellness Hotel Wiltz**** 159 106 p.p. 4 dagen

Nadere informatie

Organiseer uw Dag op ontdekking in Pairi Daiza

Organiseer uw Dag op ontdekking in Pairi Daiza Organiseer uw Dag op ontdekking in Pairi Daiza Ontdek onze «Jardin des Mondes» vanuit een ander perspectief en laat uw personeel genieten van een ontspannende en onvergetelijke dag! Sinds verscheidene

Nadere informatie

PROGRAMMA BRUSSEL VAN 23-09-2011 TOT 25-09-2011

PROGRAMMA BRUSSEL VAN 23-09-2011 TOT 25-09-2011 PROGRAMMA BRUSSEL VAN 23-09-2011 TOT 25-09-2011 Beste vrienden en ladies hierbij het defintieve programma voor Brussel. Vrijdag 23-09-2011 Check-in in het hotel vanaf 16.00 u. Charlotte en ikzelf zullen

Nadere informatie

Duitsland - Rijn Steigenberger Grandhotel Petersberg****

Duitsland - Rijn Steigenberger Grandhotel Petersberg**** Duitsland - Rijn Steigenberger Grandhotel Petersberg**** 348 261 p.p. 5 dagen kamer met ontbijt Vertrek 18/7-26/8 Kamertype 050 (kamer 2/3 pers.) DRNH57N België - Kust Hotel Royal Astor*** 244 183 p.p.

Nadere informatie

Uw vertrekbasis : LE BOAT Port du Canal F- 67870 Boofzheim Frankrijk Tel 0033 (0) 388 748 997

Uw vertrekbasis : LE BOAT Port du Canal F- 67870 Boofzheim Frankrijk Tel 0033 (0) 388 748 997 Uw vertrekbasis : LE BOAT Port du Canal F- 67870 Boofzheim Frankrijk Tel 0033 (0) 388 748 997 WIJ VRAGEN U OM ONDERSTAANDE PRAKTISCHE INFORMATIE MET BETREKKING TOT UW VERTREKBASIS GOED DOOR TE LEZEN Deze

Nadere informatie

EXCURSIE PARIJS HAVO 4 10 t/m 14 oktober 2016

EXCURSIE PARIJS HAVO 4 10 t/m 14 oktober 2016 EXCURSIE PARIJS HAVO 4 10 t/m 14 oktober 2016 Programma - Inleiding - Programma in Parijs - Praktische zaken in Parijs - Gedragsprotocol - Gegevensformulier - Inleveren gedragsprotocol - Eventuele vragen

Nadere informatie

last minutes vliegvakanties

last minutes vliegvakanties Franse Pyreneeën 541 351 Hotel Saint Louis de France*** Vertrek: 22/8 vanuit Brussel 3 nachten Volpension uw voordeel: 190 p.p. Turkije Alanya 755 528 Titan Garden**** Vertrek: 9/9 vanuit Brussel All inclusive

Nadere informatie

Benoît Maire The Object of Criticism

Benoît Maire The Object of Criticism PERSMAP Benoît Maire The Object of Criticism 16.01 06.03.2011 1 Index Over de tentoonstelling 3 Beeldmateriaal 4 Andere tentoonstellingen 5 Verwacht 5 Algemene informatie 5-6 2 Over de tentoonstelling

Nadere informatie

Houten split-level woning. Impasse D Orimont 1, 76740 Le Bourg Dun. Seine Maritieme, Normandie

Houten split-level woning. Impasse D Orimont 1, 76740 Le Bourg Dun. Seine Maritieme, Normandie Houten split-level woning Impasse D Orimont 1, 76740 Le Bourg Dun Seine Maritieme, Normandie De vrijstaande split-level woning staat tegen een berghelling op 3000 m2 terrein in het dal van de Orimont.

Nadere informatie

Het recept voor de huisgemaakte g e r e c h t e n. bij Châteauform

Het recept voor de huisgemaakte g e r e c h t e n. bij Châteauform Het recept voor de huisgemaakte g e r e c h t e n bij Châteauform De huisgemaakte gerechten bij Châteauform'... Châteauform' bestaat al 16 jaar - de tijd vliegt! Als er een gebied is waar de tijd beter

Nadere informatie

PERSBERICHT CAMPAGNE GEFINANCIERD MET STEUN VAN DE EUROPESE UNIE

PERSBERICHT CAMPAGNE GEFINANCIERD MET STEUN VAN DE EUROPESE UNIE PERSBERICHT CAMPAGNE GEFINANCIERD MET STEUN VAN DE EUROPESE UNIE DE CHEF CÉDERIC DE MEY WORDT BELGISCH AMBASSADEUR VOOR EUROPEES LAMSVLEES Tot en met 2017 stelt deze jonge chef met internationale ervaring

Nadere informatie

la Caverne de Geulhem

la Caverne de Geulhem la Caverne de Geulhem Mergel: streeknaam voor kalksteen; ontstaan uit ondiepe krijtzeeën, ruim 120 miljoen jaar geleden. een Rijk en Boeiend verleden... De winning van mergel in Limburg is minstens 2000

Nadere informatie

Zet koers naar. Bretagne! #FanvanBretagne.

Zet koers naar. Bretagne! #FanvanBretagne. Zet koers naar Bretagne! #FanvanBretagne www.bretagne-vakantie.bzh 1 Een warm onthaal van de Bigoudène van A l Aise Breizh A l Aise Breizh is HET merk van de trotse Bretons! Via hun humoristische t-shirts,

Nadere informatie

BRUSSELS MUSEUM VAN DE MOLEN EN VOEDING (BMMV)

BRUSSELS MUSEUM VAN DE MOLEN EN VOEDING (BMMV) BRUSSELS MUSEUM VAN DE MOLEN EN VOEDING (BMMV) Windmolenstraat, 21 / Lindestraat, 189 1140 Evere 02/245 37 79 SWEET CANDY De zoete geschiedenis achter snoep 23/09/2011 31/08/2012-1 - A. HET MBMA Het Brussels

Nadere informatie

KUNST& DESIGN VESTING HEUSDEN 2017

KUNST& DESIGN VESTING HEUSDEN 2017 KUNST& DESIGN VESTING HEUSDEN 2017 VESTING HEUSDEN VIERT HET THEMAJAAR MONDRIAAN TO DUTCH DESIGN Graag nodigen we je uit om een bezoek te brengen aan Heusden, één van de mooiste vestingsteden van Nederland,

Nadere informatie

Persdossier Oktober 2013

Persdossier Oktober 2013 Persdossier Oktober 2013 Inhoud Het concept van GuestToGuest De innovaties van GuestToGuest GuestToGuest in cijfers Wie zijn we? Onze waarden Contact Pers Het concept GuestToGuest «GuestToGuest biedt de

Nadere informatie

N 75. JACQUES NÈVE Horloger d Art + 32 (0) J. PRATT Comptoir Général, Paris

N 75. JACQUES NÈVE Horloger d Art + 32 (0) J. PRATT Comptoir Général, Paris N 75 JACQUES NÈVE Horloger d Art + 32 (0)477 27 19 08 - jneve@horloger.net - www.horloger.net J. PRATT Comptoir Général, Paris BELANGRIJKE MYSTERIE-KLOK Omstreeks 1890 Régule H. 123 cm, B. 35 cm, D. 40

Nadere informatie

Home. à la carte. Het restaurant bij u thuis

Home. à la carte. Het restaurant bij u thuis Het restaurant bij u thuis Geen zin om te koken? Lekker thuisblijven genietend van topkwaliteit? Tafelen in eigen huis of op een door u een gekozen locatie, zonder zelf de handen uit de mouwen te steken.

Nadere informatie

Brussel - Opening op 11 december 2015

Brussel - Opening op 11 december 2015 Brussel - Opening op 11 december 2015 2 ADAM is een museum en een kunstcentrum [5.000 m²] is gewijd aan de kunst en het design van de XX e eeuw en nu bevindt zich vlakbij het Atomium [Trade Mart / Heizelvlakte]

Nadere informatie

Stichting tegen Kanker, stichting van openbaar nut. Doelstelling. Activiteiten. Concrete noden. Financiële steun. Vrijwilligers in België

Stichting tegen Kanker, stichting van openbaar nut. Doelstelling. Activiteiten. Concrete noden. Financiële steun. Vrijwilligers in België Steun aan wetenschappelijk kankeronderzoek, sociale dienstverlening, informatiecampagnes en gezondheidsopvoeding Gevolgd door Donorinfo sinds: 2006 02/733 68 68 (NL) & 02/736 99 99 info@cancer.be & info@kanker.be

Nadere informatie

Kok als beroep Thomas en Lasse Het Baken 8a 28-1-2011

Kok als beroep Thomas en Lasse Het Baken 8a 28-1-2011 Kok als beroep Thomas en Lasse Het Baken 8a 28-1-2011 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Het ontstaan van koken... 3 De eerste ontdekking... 3 Het eerste beetje koken... 3 De ontwikkelingen... 3 Kok worden...

Nadere informatie

WISPO 2013. Wat is de WISPO? Elk jaar organiseert NOVA voor alle studenten van de Haagse Hogeschool Delft een

WISPO 2013. Wat is de WISPO? Elk jaar organiseert NOVA voor alle studenten van de Haagse Hogeschool Delft een WISPO 2013 Wat is de WISPO? Elk jaar organiseert NOVA voor alle studenten van de Haagse Hogeschool Delft een wintersport vakantie, genaamd de WISPO. De WISPO commissie 2013 heeft dit jaar een reis georganiseerd

Nadere informatie

www.visitbrussels.be/weekend

www.visitbrussels.be/weekend PERSDOSSIER www.visitbrussels.be/weekend Een toeristische belevenis in het hartje van elke wijk! Tijdens het weekend van 24 en 25 maart Wat gebeurt er? Het is feest in een tiental wijken van Brussel Hoofdstad!

Nadere informatie

JAPAN IKEBANA AZALEA EAST MEETS WEST JAPAN IKEBANA AZALEA CAMELIA BONSAI JAPAN CAMELIA BONSAI JAPAN JAPAN IKEBANA AZALEA

JAPAN IKEBANA AZALEA EAST MEETS WEST JAPAN IKEBANA AZALEA CAMELIA BONSAI JAPAN CAMELIA BONSAI JAPAN JAPAN IKEBANA AZALEA JAPAN IKEBANA AZALEA EAST MEETS WEST JAPAN IKEBANA AZALEA CAMELIA BONSAI JAPAN JAPAN IKEBANA AZALEA CAMELIA BONSAI JAPAN JAPAN IKEBANA TREES & THE CITY MOBILE GARDENS TREES & CITY VERTICAL GARDENING TREES

Nadere informatie

StarCuisine Van Gijnstraat GB Rijswijk (zh) t f

StarCuisine Van Gijnstraat GB Rijswijk (zh) t f StarCuisine Van Gijnstraat 25 2288 GB Rijswijk (zh) t 070-362 87 02 f 070-362 85 23 order@starcuisine.nl www.starcuisine.nl StarCuisine heet u welkom StarCuisine is alles wat u kunt verwachten van een

Nadere informatie

Parijs. Meneer Spanjaart: Meneer Billet: Mevrouw Andriese:

Parijs. Meneer Spanjaart: Meneer Billet: Mevrouw Andriese: 1 Parijs Meneer Spanjaart: +31622552115 Meneer Billet: +32486286926 Mevrouw Andriese: +31623789488 Route 1 Sacre Coeur à Moulin Rouge 2 Start: Afhankelijk van de plaats waar de bus stopt begint onze wandeling.

Nadere informatie

Basis Le Boat Tannay. Le Boat Tannay Les Petites Ilotes 58190 Tannay France GPS : E3 37.202` N47 21.624`

Basis Le Boat Tannay. Le Boat Tannay Les Petites Ilotes 58190 Tannay France GPS : E3 37.202` N47 21.624` Basis Le Boat Tannay Le Boat Tannay Les Petites Ilotes 58190 Tannay France GPS : E3 37.202` N47 21.624` Tél - 0033 (0) 386 293 552 Fax - 0033 (0) 386 293 123 Email : tannay@leboat.com Base Manager : Florent

Nadere informatie

Nort-sur-Erdre Basis Informatie

Nort-sur-Erdre Basis Informatie Nort-sur-Erdre Basis Informatie Nort-sur-Erdre biedt een zeer mooie, rustige en natuurlijk omgeving aan de rivier de Erdre. Ontdek het natuurlijk erfgoed, de mooie wandelpaden, de picknickplaatsen en meren.

Nadere informatie

190 * Champagne en fête. Hôtel Le Marius *** Hôtel Le Marius Claudine et et Jean-Michel JOSSELIN Josselin

190 * Champagne en fête. Hôtel Le Marius *** Hôtel Le Marius Claudine et et Jean-Michel JOSSELIN Josselin 190 * Champagne en fête 3 jours / 2 nuits en ½ pension 1 menu tradition et 1 menu prestige (hors boissons) 1 dégustation de 5 champagnes «Joffrey» au bar 1 bouteille de champagne par couple offerte lors

Nadere informatie

Infobrochure. Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking (EGTS) West Vlaanderen / Flandre Dunkerque Côte d Opale. I.

Infobrochure. Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking (EGTS) West Vlaanderen / Flandre Dunkerque Côte d Opale. I. Infobrochure Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking (EGTS) West Vlaanderen / Flandre Dunkerque Côte d Opale I. Inleiding Op vrijdag 03 april 2009 ondertekenden politieke vertegenwoordigers

Nadere informatie

Noordelijke Rhône. NWG proeverij 13 april. Door Jan Vegter

Noordelijke Rhône. NWG proeverij 13 april. Door Jan Vegter Noordelijke Rhône NWG proeverij 13 april Door Jan Vegter Rhône Meridionale Rhône Septentrionale Rhône Septentrionale Totale productie 123.000 hl (2013) 5% van totale Rhône productie waarvan 13% wit Gematigd

Nadere informatie

BB-GEPENSIONEERDEN 2-daagse autocarreis naar LILLE 4-5 SEPTEMBER 2012

BB-GEPENSIONEERDEN 2-daagse autocarreis naar LILLE 4-5 SEPTEMBER 2012 PROGRAMMA BB-GEPENSIONEERDEN 2-daagse autocarreis naar LILLE 4-5 SEPTEMBER 2012 Beschrijving van de groep Aantal deelnemers +/-30 deelnemers Periode 4-5 september 2012 Bestemming Lille Duur 2dagen / 1

Nadere informatie

22 F - C 23 S s I eptemb IN S er P 2 I R 0 1 A 6 T IE T O U R

22 F - C 23 S s I eptemb IN S er P 2 I R 0 1 A 6 T IE T O U R FCSI INSPIRATIETOUR 22-23 september 2016 PROGRAMMA 22 september 14.30 uur Ontvangst - inchecken Hotel Post-Plaza Leeuwarden 15.00 uur Welkom start programma 15.15 uur Vertrek te voet naar Blokhuispoort

Nadere informatie

Naar jaarlijkse gewoonte kan er met Hezof terug op reis gegaan worden.

Naar jaarlijkse gewoonte kan er met Hezof terug op reis gegaan worden. Zottegem, 2 februari 2015 Afzender : FOD FINANCIEN -Eerste BTW-Controle Heilig Hartplein 34 9620 Zottegem Lidnummer : Jaarlijkse reis Beste leden Naar jaarlijkse gewoonte kan er met Hezof terug op reis

Nadere informatie

volledig WK programma

volledig WK programma volledig WK programma WK Historie Jaar Gastland Finale Uitslag 2006 Duitsland Italië - Frankrijk Italië 2002 Zuid-Korea / Japan Brazilië - Duitsland Brazilië 1998 Frankrijk Frankrijk - Brazilië Frankrijk

Nadere informatie

keukens voor persoonlijkheden

keukens voor persoonlijkheden keukens voor persoonlijkheden warendorf De wortels van ons merk liggen in de stad warendorf in het hart van DUitslanD. Daar produceren wij sinds 1973 hoogwaardige keukens, die u tot voor kort onder de

Nadere informatie

Richtlijnen stage en/of studie verslag internationalisering

Richtlijnen stage en/of studie verslag internationalisering Richtlijnen stage en/of studie verslag internationalisering Elke student met buitenlandse ervaring maakt een praktisch verslag over zijn verblijf en zijn ervaringen. Studenten die in groep aan een project

Nadere informatie

Maar je kunt Frankrijk ook ontdekken per boot via de rivieren en kanalen. Wij doen dat al een paar jaar met onze boot, de Cadans III.

Maar je kunt Frankrijk ook ontdekken per boot via de rivieren en kanalen. Wij doen dat al een paar jaar met onze boot, de Cadans III. Frankrijk het meest favoriete vakantieland van Nederland. Velen gaan met de auto, caravan, camper of fiets. Voor een weekend bezoekt men vaak Parijs of een van de andere fraaie steden. Maar je kunt Frankrijk

Nadere informatie

T A B A K S T A B A K S F A B R I E K T A B A K S F A B R I E K

T A B A K S T A B A K S F A B R I E K T A B A K S F A B R I E K T A B A K S F A B R I E K W O O N S I T E De voormalige Tabaksfabriek d Heygere, beschermd als monument sinds 13 december 1991, heeft een bewogen geschiedenis achter de rug: Toen Menen in 1678 onder Frans

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF NOVEMBER

NIEUWSBRIEF NOVEMBER NIEUWSBRIEF NOVEMBER Zonder verbeelding en verbazing rest er de saaiheid 1 1 IN DE KIJKER: Verjaardag Gerarda FACEBOOK.COM/STUDENTENACADEMIEOUDENAARDE Wil je voortdurend op de hoogte blijven van alle nieuwtjes

Nadere informatie

Duurzame. Glans. Maastrichts zilver

Duurzame. Glans. Maastrichts zilver Duurzame Glans Maastrichts zilver Duurzame Glans Maastrichts zilver Na een pre-opening in maart zal Museum aan het Vrijthof in juni 2012 groots openen met de langverwachte expositie over het vermaarde

Nadere informatie

U leert in deze les om een mening vragen. U wilt dan weten wat iemand vindt.

U leert in deze les om een mening vragen. U wilt dan weten wat iemand vindt. UW MENING GEVEN spreken inleiding en doel Een mening is wat iemand denkt of vindt. U leert in deze les om een mening vragen. U wilt dan weten wat iemand vindt. U leert ook uw mening geven. Uw mening geven

Nadere informatie

Walter Elst BoekIII W alter Elst Boek III

Walter Elst BoekIII W alter Elst Boek III Walter Elst Boek III Walter Elst Boek III Walter Elst Limoenen - 50 x 34 cm - 2007 Le Château de Vianden - 30 x 50 cm - 2007 Lieflijke Ardennen - 44 x 67,5 cm - 2006 Kleine pruimen in witte papkom - 30

Nadere informatie

AMBACHTELIJK GEBAKKEN NU OOK VOOR DE HORECA

AMBACHTELIJK GEBAKKEN NU OOK VOOR DE HORECA AMBACHTELIJK GEBAKKEN NU OOK VOOR DE HORECA WWW.LEPERRON.NL ONZE FILOSOFIE We hebben authentiek zuurdesembrood uit Frankrijk. Het beste rozijnenbrood uit Nederland en de mooiste tarwe-roggebroden uit Duitsland.

Nadere informatie

In de nabije omgeving

In de nabije omgeving In de nabije omgeving Adres vakantiewoningen : (Lieu-dit) Brillebault 1, 36300 Douadic (France) in het department Indre(36) van de Region Centre-Val de Loire, in het zuiden palend aan de Limousin. Winkelen

Nadere informatie

De 17de eeuw door de ogen van Jacques Callot Een selectie uit het Prentenkabinet van het Groeningemuseum

De 17de eeuw door de ogen van Jacques Callot Een selectie uit het Prentenkabinet van het Groeningemuseum persinfo De 17de eeuw door de ogen van Jacques Callot Een selectie uit het Prentenkabinet van het Groeningemuseum p. 2 De 17 de eeuw door de ogen van Jacques Callot. Een selectie uit het Prentenkabinet

Nadere informatie

Overzicht van de diverse reizen - Cultuurreizen naar diverse steden (Berlijn, Londen en Parijs) - Een snowboardreis naar Oostenrijk.

Overzicht van de diverse reizen - Cultuurreizen naar diverse steden (Berlijn, Londen en Parijs) - Een snowboardreis naar Oostenrijk. Overzicht van de diverse reizen Sg Twickel locatie Woolderesweg juli 2014 Het TWICKEL College heeft de afgelopen schooljaren een totaalprogramma kunnen aanbieden voor de leerlingen in Havo-4 en Atheneum-5

Nadere informatie

Gezellig met z n allen koken op niveau in de ambiance van een schitterende 5 sterren keuken. Ruimte voor creatie: John Geven Studio s

Gezellig met z n allen koken op niveau in de ambiance van een schitterende 5 sterren keuken. Ruimte voor creatie: John Geven Studio s Ruimte voor creatie: John Geven Studio s Gezellig met z n allen koken op niveau in de ambiance van een schitterende 5 sterren keuken. Alle info op de volgende pagina s. John Geven Studio s, een vijf sterren

Nadere informatie

WINE TASTING GIFT BOXES. Exclusieve wijnen, whisky s en cognac. Verpakt per glas.

WINE TASTING GIFT BOXES. Exclusieve wijnen, whisky s en cognac. Verpakt per glas. WINE TASTING GIFT BOXES Exclusieve wijnen, whisky s en cognac. Verpakt per glas. Wine In Tubes Het geheim van WIT Een stijlvolle, slanke verpakking in samenspel met de authentieke smaakbeleving van de

Nadere informatie

Persbericht. Rubens: schetsen en zilverwerk! 25 september 2014

Persbericht. Rubens: schetsen en zilverwerk! 25 september 2014 Persbericht 25 september 2014 Rubens: schetsen en zilverwerk! De Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België verwelkomen twee uitzonderlijke zilverstukken geïnspireerd door Rubens. Deze bruikleen

Nadere informatie

1 Nieuw in de Michelingids België & Luxemburg 2007 pagina 2. 2 De ontwikkeling van de Michelingids gaat verder pagina 3

1 Nieuw in de Michelingids België & Luxemburg 2007 pagina 2. 2 De ontwikkeling van de Michelingids gaat verder pagina 3 Inhoud 1 Nieuw in de Michelingids België & Luxemburg 2007 pagina 2 2 De ontwikkeling van de Michelingids gaat verder pagina 3 3 De principes van de Michelingids pagina 4 4 Wat is de Michelingids? pagina

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIEREN 2010-2011

INSCHRIJVINGSFORMULIEREN 2010-2011 INSCHRIJVINGSFORMULIEREN 2010-2011 T-REX nv. Schilderstraat 23 2000 Antwerpen T: 03/448.34.34 GSM: 0032 (0) 475 509 900 Fax: +32-(0)3/646.42.15 Mail: info@t-rex.be 1 Data mega eroticabeurzen Antwerp Expo

Nadere informatie

Javier Gómez en Arian Winterink exposeert in Museum vd Togt

Javier Gómez en Arian Winterink exposeert in Museum vd Togt Bijgewerkt: 20 oktober 2008 Zoek: ga. Begin: Nieuws Amstelveen Geschiedenis Foto's Gebeurtenissen Monumenten Partnersteden Straten Kerken Exposities Links Sponsoren Over de site Javier Gómez en Arian Winterink

Nadere informatie

PROJECTOPROEP FESTIVALBEELD EUROPALIA.TURKEY (2015) PROJECTOPROEP GERICHT TOT GRAFISCHE ARTIESTEN/ONTWERPERS/PROFESSIONELEN

PROJECTOPROEP FESTIVALBEELD EUROPALIA.TURKEY (2015) PROJECTOPROEP GERICHT TOT GRAFISCHE ARTIESTEN/ONTWERPERS/PROFESSIONELEN PROJECTOPROEP FESTIVALBEELD EUROPALIA.TURKEY (2015) PROJECTOPROEP GERICHT TOT GRAFISCHE ARTIESTEN/ONTWERPERS/PROFESSIONELEN KALENDER 23.06.14 : Deadline project 15.07.14 : Preselectie en interview met

Nadere informatie

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL JUBILEUM EDITIE. edition. 10 th. Brussels Horta. Architecture Prize.

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL JUBILEUM EDITIE. edition. 10 th. Brussels Horta. Architecture Prize. VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL 10 th edition 20 JAAR JUBILEUM EDITIE 20 JAAR Brussels Horta Architecture Prize 1996 2016 www.pbh.sadbr.be Wedstrijd georganiseerd door De SADBR, Société des Architectes

Nadere informatie

Het Brussels Museum van de Molen en de Voeding Windmolenstraat 21 Lindestraat Evere

Het Brussels Museum van de Molen en de Voeding Windmolenstraat 21 Lindestraat Evere Het Brussels Museum van de Molen en de Voeding Windmolenstraat 21 Lindestraat 189 1140 Evere 17/09/2010-31/08/2011-1- A. HET MBMA Het Brussels Museum van de Molen en de Voeding met haar geklasseerde tuinen

Nadere informatie

Heeft charisma, ware klasse en is een partner voor Het leven.

Heeft charisma, ware klasse en is een partner voor Het leven. giroflex 81 GIROFLEX 81 Heeft charisma, ware klasse en is een partner voor Het leven. 81-9462 giroflex 81 giroflex 81 een exclusieve, handgemaakte directiefauteuil van 5,5 m 2 uiterst fijn leer, 434 afzonderlijke

Nadere informatie

REPORTAGE MET KLASSIEKE CHARME

REPORTAGE MET KLASSIEKE CHARME REPORTAGE Huis MET KLASSIEKE CHARME Met oprecht respect voor oude materialen, stijlen en tradities kun je schitterende, hedendaagse projecten realiseren. Dat is wat het trendsettende bouwbedrijf Vlassak-Verhulst

Nadere informatie

Base Le Boat Dinan Le Boat 17 rue du quai 22 100 Dinan ALLE CORRESPONDENTIE MOET NAAR DE BASIS IN MESSAC:

Base Le Boat Dinan Le Boat 17 rue du quai 22 100 Dinan ALLE CORRESPONDENTIE MOET NAAR DE BASIS IN MESSAC: Base Le Boat Dinan Le Boat 17 rue du quai 22 100 Dinan ALLE CORRESPONDENTIE MOET NAAR DE BASIS IN MESSAC: LE BOAT MESSAC Port de Plaisance, BP 8 35480 Messac France Tel : 0033 (0) 299 34 60 11 Fax: 0033

Nadere informatie

Lodewijk XIV van Frankrijk: Saint-Germain-en-Laye, 5 september 1638 Versailles, 1 september 1715

Lodewijk XIV van Frankrijk: Saint-Germain-en-Laye, 5 september 1638 Versailles, 1 september 1715 Lodewijk XIV van Frankrijk: Saint-Germain-en-Laye, 5 september 1638 Versailles, 1 september 1715 Ook bekend als Lodewijk de Grote (Frans: Louis le Grand) of de Zonnekoning (Frans: le Roi-Soleil), was koning

Nadere informatie

Te koop Kasteel in departement Hérault omgeving Montpellier ,-

Te koop Kasteel in departement Hérault omgeving Montpellier ,- Te koop Kasteel in departement Hérault omgeving Montpellier 4.700.000,- Referentienummer ERB F34561927 Prijs 4.700.000,- Gebouwd in XII Algemene staat Goed Perceel van 680000m² Woonoppervlak 1700m² Ligging

Nadere informatie

Reisverslag Boedapest 2015 Deel 2 [1]

Reisverslag Boedapest 2015 Deel 2 [1] Gepubliceerd op Willem-Jan van der Zanden (http://www.wjvanderzanden.nl) Home > Reisverslag Boedapest 2015 Deel 2 Reisverslag Boedapest 2015 Deel 2 [1] Door wjvanderzanden[2]op vr, 07/24/2015-13:29 Tags:reizen

Nadere informatie

ORDO SUPREMUS MILITARIS TEMPLI HIEROSOLYMITANI MAGISTRAAL PRIORAAT JOHANNES DE DOPER KAPITTEL EN INVESTITUUR 22 JUNI 23 JUNI 2012

ORDO SUPREMUS MILITARIS TEMPLI HIEROSOLYMITANI MAGISTRAAL PRIORAAT JOHANNES DE DOPER KAPITTEL EN INVESTITUUR 22 JUNI 23 JUNI 2012 ORDO SUPREMUS MILITARIS TEMPLI HIEROSOLYMITANI MAGISTRAAL PRIORAAT JOHANNES DE DOPER KAPITTEL EN INVESTITUUR 22 JUNI 23 JUNI 2012 PROGRAMMA 22 23 Juni 2012 Vrijdag 22 juni Locatie Vanaf 17u00 verwelkoming

Nadere informatie

Virages van Lausanne naar Menton over de hoogste toppen van de Franse alpen

Virages van Lausanne naar Menton over de hoogste toppen van de Franse alpen U houdt van auto over de lekkerste rijderswegen van Europa. U wilt zich geen zorgen maken over de volgende overnachting, het hotel, het eten en of uw bolide wel op een veilige parkeerplaats staat. U heeft

Nadere informatie

RIJNLANDS ORGANISEREN

RIJNLANDS ORGANISEREN RIJNLANDS ORGANISEREN FIS CONFERENTIE BAS VAN DER VELDE 25 NOVEMBER 2015 Papendal Arnhem INHOUD 1. Wie ben ik? 2. Kleine quizz 3. Principes van Rijnlands organiseren 4. Management tools en instrumenten

Nadere informatie

Base Le Boat St. Jean de Losne. LE BOAT St Jean de Losne La Gare D Eau St Jean De Losne France. GPS : Lat x Lon , 5.

Base Le Boat St. Jean de Losne. LE BOAT St Jean de Losne La Gare D Eau St Jean De Losne France. GPS : Lat x Lon , 5. Base Le Boat St. Jean de Losne LE BOAT St Jean de Losne La Gare D Eau 21 170 St Jean De Losne France GPS : Lat x Lon 47.1079067, 5.2604744 Tél 0033 (0) 380 270 350 Fax 0033 (0) 380 270 351 Email : losne@leboat.com

Nadere informatie

Verslag van onze daguitstap naar Bergen Culturele Hoofdstad van europa 2015 23 april 2015. Onze gids was : de heer Jos Monsieur

Verslag van onze daguitstap naar Bergen Culturele Hoofdstad van europa 2015 23 april 2015. Onze gids was : de heer Jos Monsieur Verslag van onze daguitstap naar Bergen Culturele Hoofdstad van europa 2015 23 april 2015 Onze gids was : de heer Jos Monsieur De veertig deelnemers werden door Bob verwelkomt waaronder een nieuw lid Michel

Nadere informatie

Whiskyreis Schotland

Whiskyreis Schotland Slijterij Bij Bert Whiskyreis Schotland 01 03 oktober 2017 The Travel Club Teun van Wel 1 Pagina Bij Bert gaat op whiskyreis, en u mag mee! Dit najaar gaat het gebeuren, op whiskyreis met slijterij Bij

Nadere informatie