Besluitenlijst Gemeenteraad Montferland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Besluitenlijst Gemeenteraad Montferland"

Transcriptie

1 10b DO (ō Besluitenlijst Gemeenteraad Montferland Besluiten van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Montferland, gehouden op donderdag in de raadszaal (Gouden Handen, Emmerikseweg 17) aanvang 19:30 uur. Voorzitter: Griffier: Aanwezig: P. de Baat (voorzitter); D. Berends; M.G.J. van Balveren, M.H.C.T. Berendsen, J.M. Böhmer, H.J.G. Burgers - Krus, R.W.M. Cremer, A.J.B.G. Dieker, P.W. van Dijken, M.A.H. Fränzel, W.J.A. Gerritsen (tot agendapunt 13) J. Gerritsen (vanaf agendapunt 13),H.J. Groote, J.H.M. van Halteren, M.R.W. Heebing (vanaf agendapunt 13) O.G. van Leeuwen (tot agendapunt 13), K.F.T. Looman, W.B.M. Linssen (vanaf agendapunt 13), C.G.H. Polman (Vanaf agendapunt 13), T.J.H. Melissen, J.W.G. Menting, J.R. Mos, G.J.M. Mijnen (tot agendapunt 13), G.R.W. Polman, C.M.W. Reesing-Som, E.T.J.M. Rutting- Baars, W.G.H. Sinderdinck (tot agendapunt 13), M.G.E. Som (tot agendapunt 13), J.H.E. van Schriek (Vanaf agendapunt 13), M.J.A. Steenkamp, F.G.J.M. Tiemessen, I.T.J.M. Wolsing; Afwezig: ; Wethouders: I.T.J.M. Wolsing (tot agendapunt 13), W.A.R. Visser (tot agendapunt 13), W.J.A. Gerritsen, O.G. van Leeuwen (vanaf agendapunt 13), G.J.M. Mijnen (vanaf agendapunt 13, W.G.H. Sinderdinck (vanaf agendapunt 13), M.G.E. Som (vanaf agendapunt 13). 1. Opening en mededelingen Geen afmeldingen ontvangen. De primus bij een eventuele hoofdelijke stemming is nr. 16, dhr. F.G.J.M. Tiemessen. 2. Vaststelling agenda De voorzitter stelt voor om als agendapunt toe te voegen: Afscheid wethouders Wolsing en Visser, dit wordt een nieuw agendapunt 9, de bestaande agendapunten worden qua nummering hierop aangepast. De voorzitter stelt voor de agendapunten Aanpassing re-integratieverordening en vaststelling verordening loonkostensubsidie en Aanpassing reintegratieverordening en vaststelling verordening loonkostensubsidie als hamerstukken te behandelen. De raad stemt hiermee in. De raad stemt hiermee in. 3. Burgerspreekrecht Geen aanmeldingen voor het burgerspreekrecht. Agenda gewijzigd vastgesteld 4. Vragen CDA inzake GFT-bak (dhr. Menting) CDA inzake sociale raad (dhr. Van Leeuwen) Lijst Groot Montferland inzake GFT-bak en inzake Groote) parkeren gehandicapten (dhr. i

2 2 5. Raadsmonitor Niet aan de orde 6. Ingekomen stukken Conform Besloten De raad gaat akkoord met de voorgestelde wijze van afhandeling. Ter bespreking worden aangevraagd de volgende raadsbrieven (die worden in een eerst volgende commissievergadering behandeld; reguliere brieven worden ) CDA Raadsbrief 10 evaluatie NK Wielrennen Brief nr. 23 Beleid reclameborden (18ink05040). D66 Raadsbrief 9 beroepsprocedure zandwinning Werfhout Raadsbrief 10 evaluatie NK Wielrennen LBM Raadsbrief 10 evaluatie NK Wielrennen PvdA Raadsbrief 9 beroepsprocedure zandwinning Werfhout Lijst Groot Montferland Raadsbrief 7 Jaarplan 2018 Sociaal Domein Achterhoek Raadsbrief 10 evaluatie NK Wielrennen Raadsbrief 11 sociaal domein Raadsvoorstellen verzamelagenda 7. Benoemen nieuwe leden Raad van Toezicht Reflexis Openbaar Basisonderwijs 8. Aanpassing re-integratieverordening en vaststelling verordening loonkostensubsidie Besluit Conform Besloten Conform Besloten Raadsvoorstellen Besluit 9. Afscheid wethouder Wolsing en Visser 10. Terugkoppeling uitkomsten coalitiegesprekken en aanbieden akkoord De fracties VVD, CDA, D66 en LBM Het coalitieakkoord ligt ter vaststelling voor. stellen het akkoord vast, de fracties PvdA en Lijst Groot Montferland worden geacht tegen te hebben gestemd.

3 3 11. Verslag commissie benoembaarheid wethouders en mogelijkheid tot benoeming wethouders De commissie benoembaarheid heeft rapportages ontvangen van bureau Berenschot dat in opdracht van de voorzitter onderzoek heeft verricht waarbij centraal stond de vraag of aan de benoeming van een kandidaat wethouder risico's zijn verbonden voor de integriteit van het gemeentebestuur, die voortvloeien uit aan zijn persoon verbonden omstandigheden dan wel zijn financiële of zakelijke belangen. Op basis van deze rapportages en afzonderlijke gesprekken met de vijf kandidaten heeft de commissie benoembaarheid wethouders de gemeenteraad en de kandidaten zelf, geïnformeerd. De commissie heeft kenbaar gemaakt geen voornoemde risico's te zien bij een eventuele benoeming. De beoogde coalitie heeft een voorstel voorbereid t.a.v. de benoeming van een vijftal kandidaat wethouders die samen met de burgemeester het college van B&W zouden moet vormen. De voorzitter vraagt aan de fracties in de raad of er naast de in het voorstel opgenomen kandidaten nog andere kandidaten zijn? Er worden geen andere kandidaten voorgesteld. De fracties CDA, LBM, VVD en D66 stellen voor om de onderstaande personen te benoemen tot wethouder van de gemeente Montferland, en wel als volgt: 1. van Leeuwen, O.G. (Oscar) (m), meteen tijdsbestedingsfactor van 10007o 2. Sinderdinck, W.G.H. (Wim) (m), meteen tijdsbestedingsfactor van locp/o 3. Gerritsen, W.J.A. (Walter) (m), met een tijdsbestedingsfactor van 80o7o. 4. Som, M.G.E. (Martin) (m), met een tijdsbestedingsfactor van 80o7o 5. Mijnen, G.J.M. (Ruth) (v), met een tijdbestedingsfactor van 8007o Over personen wordt schríftelijk gestemd. De voorzitter geeft een toelichting op de stemprocedure. Hij geeft daarbij aan dat voor elke benoeming een aparte stemronde wordt gehouden. Voor een geldig ingevuld stembriefje wordt men geacht een naam op het stembriefje te schrijven. Omdat het geen voordracht betreft mogen kandidaten, zijnde raadslid, zelf meestemmen. Het stembureau wordt benoemd door de voorzitter van de raad en bestaat uit mevrouw Looman (CDA), mevrouw Burgers (PvdA) en de heer Groote (Lijst Groot Montferland). De bode loopt rond om te laten zien dat de stembus leeg is. Stemronde 1 De raad wordt voorgesteld om te benoemen: Van Leeuwen, O.G. (Oscar) (m), met een tijdsbestedingsfactor van 10007o Het stembureau constateert dat er 25 stembriefjes zijn ingeleverd. Van Leeuwen benoemd als wethouder Het stembureau constateert dat er 3 blanco stemmen zijn uitgebracht, 1 stem op dhr. Walter Gerritsen en 21 stemmen op dhr. Van Leeuwen. De voorzitter meldt dat daarmee dhr. Van Leeuwen, O.G. (Oscar)is benoemd tot wethouder van de gemeente Montferland.

4 4 Stemronde 2 Aan de orde is de stemming over een 2e wethouder: Sinderdinck, W.G.H. (Wim) (m), met een tijdsbestedingsfactor van 100o7o Sinderdinck benoemd als wethouder Het stembureau constateert dat er 25 stembriefjes zijn ingeleverd. Het stembureau constateert dat er 2 blanco stemmen zijn uitgebracht, 1 ander niet geldig stembriefje, 1 stem op dhr. J. van Halteren, 5 stemmen op Ingrid Wolsing en 16 stemmen op dhr. Sinderdinck. De voorzitter meldt dat daarmee dhr. Sinderdinck, W.G.H. (Wim) is benoemd tot wethouder van de gemeente Montferland. Stemronde 3 Aan de orde is de stemming over een 3e wethouder Gerritsen, W.J.A. (Walter) (m), met een tijdsbestedingsfactor van 800Zo. Gerritsen benoemd als wethouder Het stembureau constateert dat er 25 stembriefjes zijn ingeleverd. Het stembureau constateert dat er 1 ander niet geldig ingevuld stembriefje is ingeleverd, 2 stemmen zijn uitgebracht op dhr. Ap Dieker en 22 stemmen zijn uitgebracht op dhr. Gerritsen. De voorzitter meldt dat daarmee dhr. Gerritsen, W.J.A. (Walter) is benoemd tot wethouder van de gemeente montferland. Stemronde 4 Aan de orde is de stemming over een 4e wethouder Som, M.G.E. (Martin) (m), met een tijdsbestedingsfactor van 8007o Stemmen worden geteld Som benoemd als wethouder Het stembureau constateert dat er 25 stembriefjes zijn ingeleverd Het stembureau constateert dat er 2 stemmen zijn uitgebracht op dhr. Ap Dieker, 23 stemmen zijn uitgebracht op dhr. Som. De voorzitter meldt dat daarmee dhr. Som, M.G.E. (Martin) is benoemd tot wethouder van de gemeente Montferland. Stemronde 5 Aan de orde is stemming over een vijfde wethouder: Mijnen, G.J.M. (Ruth) (v), met een tijdbestedingsfactor van 8007o Het stembureau constateert dat er 25 stembriefjes zijn ingeleverd Mijnen benoemd als wethouder Het stembureau constateert dat er 3 blanco stemmen zijn uitgebracht en 22 stemmen zijn uitgebracht op mevrouw Mijnen. De voorzitter meldt dat daarmee mevr. Mijnen, G.J.M. (Ruth) is benoemd tot wethouder van de gemeente Montferland. De voorzitter bedankt de leden van het stembureau voor hun bewezen diensten. 12. Aanvaarding benoeming door wethouders en beëdiging wethouders De benoemde wethouders worden gevraagd of zij hun benoeming aanvaarden. De heer Van Leeuwen, O.G. (Oscar) aanvaardt zijn benoeming De heer Sinderdinck, W.G.H. (Wim) aanvaardt zijn benoeming De heer Gerritsen, W.J.A. (Walter) aanvaardt zijn benoeming De heer Som, M.G.E. (Martin) aanvaardt zijn benoeming Mevrouw Mijnen, G.J.M. (Ruth) aanvaardt haar benoeming De benoemingen worden tevens schríftelijk aanvaard.

5 5 Beëdiging De voorzitter leest de tekst van de eed voor: "Ik zweer dat ik, om tot wethouder benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb ontvangen of beloofd. Ik zweer dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als wethouder naar eer en geweten zal vervullen." De voorzitter leest de tekst van de belofte voor: "Ik verklaar dat ik, om tot wethouder benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb ontvangen of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen ofte laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als wethouder naar eer en geweten zal vervullen." De heer Sinderdinck, W.G.H. (Wim) ''Dat verklaar en beloof ik!" De heer Gerritsen, W.J.A. (Walter) "Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!" De heer Van Leeuwen, O.G. (Oscar) "Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!" De heer Som, M.G.E. (Martin) "Dat verklaar en beloof ik!" Mevrouw Mijnen, G.J.M. (Ruth) "Dat verklaar en beloof ik!" Schorsing Met de aanvaarding worden de wethouder geacht ontslag te nemen. Daarmee zijn in de raad vijf vacatures ontstaan. Er worden vijf nieuwe raadsleden benoemd verklaard door de voorzitter van het centraal stembureau. De benoemd verklaarden krijgen de tijd om de benoeming te aanvaarden en om verklaringen in te vullen inzake onverenigbare betrekkingen. 13. Onderzoek geloofsbrieven vervangende raadsleden Met de geloofsbrief geeft de voorzitter van het centraal stembureau aan de benoemde kennis van zijn benoeming. De benoemde geeft schríftelijk aan of hij de benoeming aanneemt. Vanavond zal de commissie de geloofsbrieven onderzoeken. Tegelijk met de mededeling dat hij zijn benoeming aanneemt worden aan de raad stukken overlegd waaruit blijkt dat de benoemde voldoet aan de eisen om als lid van de raad toegelaten te worden. Dit omvat de volgende stukken: een ondertekende verklaring met de openbare betrekkingen die hij bekleedt, Ondertekend formulier met de nevenfuncties die de benoemde bekleedt, een uittreksel uit de basisregistratie personen met zijn woonplaats, geboorteplaats en -datum, Als de commissie Onderzoek geloofsbrieven de stukken heeft onderzocht en in orde bevonden dan de oude raad besluiten om de nieuwe leden toe te laten tot de raad. Donderdag worden dan de toegelaten raadsleden beëdigd en zijn ze officieel raadslid. Instellen commissie voor onderzoek van de geloofsbrieven (Op basis RvO artikel 7 worden drie leden van de raad benoemd) de raad stemt in met het benoemen van : F.G.J.M. Tiemessen M.A.H. Fränzel J.M. Böhmer Als leden van de commissie geloofsbrieven.

6 6 RAPPORT RAADSCOMMISSIE ONDERZOEK GELOOFSBRIEVEN Aan de raad van de gemeente Montferland De COMMISSIE uit de raad van de gemeente Montferland in wier handen werden gesteld de geloofsbrieven en verdere bij de Kieswet gevorderde stukken, ingezonden door: Gerritsen, J. (Jaco) (m) Heebing, M.R.W. (Mark) (m) Linssen, W.B.M. (Wilfried) (m) Polman, C.G.H. (Chiel) (m) van Schriek, J.H.E. (John) (m) op 26 april 2018 benoemd tot leden van de raad van de gemeente Montferland, rapporteert de raad van de gemeente Montferland, dat zij bovengenoemde bescheiden heeft onderzocht en in orde bevonden. Gebleken is dat de benoemden aan alle in de gemeentewet gestelde eisen voldoen. De commissie adviseert tot hun toelating als lid van de raad van de gemeente Montferland. Plaats: 's-heerenberg Datum: 26 april 2018 De commissie voornoemd, BESLUIT: toe te laten als leden van de raad van de gemeente Montferland: Gerritsen, J. (Jaco) (m) Heebing, M.R.W. (Mark) (m) Linssen, W.B.M. (Wilfried) (m) Polman, C.G.H. (Chiel) (m) van Schriek, J.H.E. (John) (m) De gemeenteraad besluit tot toelating van de nieuw benoemde leden.

7 7 14. Installatie nieuw benoemde raadsleden Eed "Ik zweer dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb ontvangen of beloofd. Ik zweer dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen." Verklaring en belofte "Ik verklaar dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb ontvangen of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen. De heer Gerritsen, J. (Jaco) "Dat verklaar en beloof ik!" De heer Heebing, M.R.W. (Mark) "Dat verklaar en beloof ik!" De heer Linssen, W.B.M. (Wilfried) "Zo waarlijk helpe mij god almachtig!" De heer Polman, C.G.H. (Chiel) "Dat verklaar en beloof ik!" De heer van Schriek, J.H.E. (John) "Dat verklaar en beloof ik!" 15. Benoeming leden raadscommissies In het presidium is ervoor gekozen om aan de raad voor te stellen de volgende verdeling, in aantallen raadscommissieleden voor zowel commissie M&O als R&F, aan te houden: CDA 5 LBM 4 Lijst Groot Montferland 3 PvdA 3 VVD 3 D66 2

8 8 Voorgesteld wordt te benoemen: Als leden van de raadscommissies M&O en R&F de volgende personen te benoemen: Cie M&O Cie R&F Wilfried Linssen Jurge Menting CDA Chiel Polman Raymond Cremer CDA Frank Tiemessen Marcel Berendsen Merel Balduk Karlijn Looman LBM Lijst Groot Montferland Ap Dieker Miranda van Balveren Hilde Smits Ellen Witt Roy Polman Remco Peters Erik Wassing Henk Groote LBM Lijst Groot Montferland Diede Balduk John van Schriek Jeroen Prang Henk Peters Ronny Evers Boris van Oosterom Corrie Vonk Henk Groote Benoeming commissieleden en plaatsvervangend commissieleden bij acclamatie. PvdA Ingrid Wolsing Dini Burgers PvdA Els Rutting Andre Menting Justin van Moll VVD Karin Reesing - Som Maik Steenkamp VVD Jaco Gerritsen Jos Berntsen Henk Tomas Willem Cornelissen D66 Freek van der Duin Edwin Verschoor D66 Julia de Bruijn - Politiek Guido Seeqers aan te wijzen als plaatsvervangers, van de per fractie aangewezen commissieleden, de per fractie zitting hebbende raadsleden. 16. Benoeming commissievoorzitters en plaatsvervangend voorzitters Voorgesteld wordt om te benoemen als voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de commissie M&O dan wel commissie R&F : Commissievoorzitter en plaatsvervangers Commissie R&F Jan van Flalteren Jurge Menting (plaatsvervanger) Commissie M&O Rob Mos Karin Reesing-Som (plaatsvervanger) Voorzitters en plaatsvervangend voorzitters worden bij acclamatie benoemd. 17. Vertegenwoordigers gemeenschappelijke regelingen Schríftelijke stemming De voorzitter legt uit hoe de stemmingen verlopen. Voorzitter benoemd de leden van het stembureau: A.J.B.G. Dieker M.J.A. Steenkamp E.T.J.M. Rutting-Baars Stemming afvaardiging Euregio Rijn-Waal Er zijn twee plekken voor raadsleden in Euregio Rijn- Waal. Daarvoor hebben zich kandidaat gesteld Raymond Cremer, Jan van Halteren, Dini Burgers. De voorzitter stelt voor om de stemming voor de twee plekken te bundelen. De raad stemt daarmee in.

9 9 De raad krijgt een stembiljet waarop twee namen ingevuld worden. Staan er geen twee namen dan zal het als een ongeldig ingevuld stembriefje meetellen. Twee keer dezelfde naam is ook een ongeldig ingevuld stembriefje. Het stembureau constateert dat er 25 stembriefjes zijn ingeleverd. De uitgebrachte stemmen zijn als volgt verdeeld: Dhr. R. Cremer 18 Dhr. Van Halteren 21 Mevr. Burgers 11 Benoemd zijn de heren Van Halteren en Cremer De voorzitter concludeert dat daarmee benoemd zijn tot vertegenwoordiger in de Euregio Rijn Waal de heren Jan Van Halteren en Raymond Cremer. Als plaatsvervangend leden worden voorgesteld de heren Sjaak Böhmer en Wilfried Linssen. De plaatsvervangend leden van de Euregio Rijn Waal worden bij acclamatie benoemd Stemming RDL Er zijn drie plekken in het algemeen bestuur van de RDL. Daarvoor hebben zich kandidaat gesteld dhr. Maik Steenkamp, dhr. Henk Groote, dhr. Marcel Berendsen en dhr. John van Schriek. De raad krijgt een stembiljet waarop drie namen ingevuld worden. Staan er geen drie namen dan zal het als een ongeldig ingevuld stembriefje meetellen. Drie of twee keer dezelfde naam is ook een ongeldig ingevuld stembriefje. Het stembureau constateert dat er 25 stembriefjes zijn ingeleverd. De uitgebrachte stemmen zijn als volgt verdeeld: Dhr. Steenkamp 24 Dhr. Groote 16 Dhr. Berendsen 24 Dhr. Van Schriek 10 Benoemd zijn de heren Steenkamp, Groote en Berendsen De voorzitter concludeert dat daarmee tot leden van het AB van de Reinigingsdienst de Liemers benoemd zijn de heren Maik Steenkamp, Henk Groote en Marcel Berendsen. Als plaatsvervangende leden worden voorgesteld mevrouw Ingrid Wolsing, de heer Menting, mevrouw Fränzel. De plaatsvervangende leden AB RDL worden bij acclamatie benoemd Stemming Euregio Gronau Er zijn drie plekken in het algemeen bestuur van de Euregio Gronau. Daarvoor hebben Bjĵ acclamatie zijn zich kandidaat gesteld dhr. Frank Tiemessen, dhr. Rob Mos en mevrouw Dini Burgers. benoemd dhr. Tiemessen, dhr. Mos en mevr. Burgers Als plaatsvervangend lid voor de AB leden van de Euregio Gronau is kandidaat dhr. Sjaak Böhmer Het plaatsvervangend lid van de euregio Gronau wordt bij acclamatie benoemd.

10 10 18 Benoeming leden auditcommissie en plaatsvervangend leden auditcommissie Benoemd worden als leden en plaatsvervangend leden van de auditcommissie: Auditcommissie gemeente Montferland Karlijn Looman CDA Marcel Berendsen (plv) LBM Lijst Groot Montferland PvdA WD D66 Jan van Halteren John van Schriek (plv) Erik Wassing Henk Groote (plv) Dini Burgers Ingrid Wolsing (plv) Jaco Gerritsen Maik Steenkamp (plv) Mark Heebing De leden en plaatsvervangend leden van de auditcommissie worden bij acclamatie benoemd

11 Moties over niet geagendeerde onderwerpen Motie ingediend door Rutting-Baars (PvdA), Dieker (CDA), Steenkamp (VVD) en Van Halteren (LBM) 0PvdA Mtuttfrriami lokaalbelang montferland Regnr.: Motie behorende bij een (niet) geagendeerd onderwerp De raad van de gemeente Montferland bijeen d.d Gelet op:» gesprekken met twee families, wonende aan de rand van beoogde gebied DocksNLD2, omtrent hun fysieke positie in relatie tot het plan DockNLD2; * de uitzonderlijke situatie waarin zij zich gaan bevindingen op het moment dat DocksNLD2 tot ontwikkeling gaat komen. «De verschillende bestaande mogelijkheden (wettelijk en wenselijk) en dat daaruit geconcludeerd kan worden dat een voor de hand liggend vergelijk zou kunnen worden gevonden in een optie waarin "Eventuele uitkoop en herplaatsing aan de rand van Azewijn van de betreffende families" aan de orde kan zijn maar dat deze mogelijkheid eerst grondig onderzocht moet worden; * het ontbreken van mandaat van de wethouder, een dergelijk onderzoek blokkeert. Constaterende dat: «om tot onderzoek te kunnen komen het gewenst is dat de Raad mandaat verleent aan het college om een dergelijk onderzoek uit te voeren; * de opdracht inhoudt een onderzoek uit te voeren op haalbaarheid in zowel financiële als procedurele zin naar een "eventuele uitkoop en herplaatsing aan de rand van Azewijn" van de families. Motie aangenomen waarbij de fractie Lijst Groot Montferland wordt geacht tegen te hebben gestemd Is van mening dat: * het van groot belang is om de verdere ontwikkelingen van DockNLD2 niet te blokkeren getracht moet worden een passende en voor de gemeente verantwoorde oplossing te vinden voor de situatie van de families. Roept het college van B&W op om: «het onderzoek uit te voeren na vaststelling van het bestemmingsplan DockNLD2» de Raad te Informeren omtrent haar bevinden m.b.t. het onderzoek inzake de on- en mogelijkheden van "eventuele uitkoop en herplaatsing aan de rand van Azewijn" van de families in relatie tot de ontwikkelingen van DockNLD2 in zowel financiële als procedurele zin

12 12 Motie wordt ingediend door Burgers (PvdA), Groote (Lijst Groot Montferland) en Dieker (CDA) Montfľľlaiul Reţļnr.: 20186?- Motie behorende bij een (niet) geagendeerd onderwerp De raad van de gemeente Montferland bijeen d.d Gelet op: Het feit dat vanuit de Kemtakendiscussie in de gemeente Montferland het finale besluit is genomen om uit oogpunt van bezuiniging op de gemeentelijke lasten, gebouwen t.b.v. het algemeen belang In het kader van leefbaarheid, af te stoten en over te dragen aan een vereniging of een beheersstichting. Het feit dat de gemeente Montferland in deze transitie gestreefd heeft naar het financieel gezond overdragen van gebouwen d.m.v. eenmalige vergoedingen b.v. van een investering in de energie-installatle, in duurzaamheid of In het kwijtschelden van boeklngslasten. Dit alles om zorg te dragen voor een financieel gezonde overname en een haalbare jaarlijkse exploitatie. Het feit dat de gemeente Montferland zich In haar Beleidsvisie Spreiding Voorzieningen heeft uitgesproken om per kern één accommodatie c.q. voorziening In stand te houden In het kader van leefbaarheid. Motie wordt met algemene stemmen aangenomen. Constaterende dat: Stichtingen en verenigingen zich richten op het financieel zo gezond mogclijk exploiteren van de accommodatie t.b.v. de toekomstbestendigheid. Zij zich nu onverwacht geconfronteerd zien met een Jaarlijkse OZB-aanslag welk bedrag direct op de exploitatie drukt. Zij aangegeven hebben dat het tegenstrijdig is om enerzijds als gemeente de accommodatie Jaarlijks financieel te belasten terwijl anderzijds deze accommodatie juist door de gemeente nodig wordt bevonden om een belangrijke bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van het dorp. Met deze motie grote waardering wordt getoond voor alle vrijwilligers die zich belangeloos Inzetten voor het maatschappelijk belang en voor de samenleving In Montferland. Overwegende dat: De gemeente de wettelijke verplichting heeft tot het heffen van OZB op alle gebouwen. Derhalve wordt voorgesteld om de voorzieningen wel aan te slaan, maar vervolgens door de beheersstichting c.q. vereniging een aanvraag te laten indienen voor compensatie van het volledige vastgestelde WOZ-bedrag. De regeling wordt gedefinieerd als: Compensatieregeling OZB Maatschappelijk Belang gemeente Montferland. n.b. Onder voorzieningen c.q. accommodatie in wordt verstaan: alle gebouwen die een maatschappelijke functie hebben, die als bestemming het algemeen belang hebben en die worden beheerd door vrijwilligers.

13 13 Roept het college van B&W op om: Binnen drie maanden een uitvoeringsvoorstel op te stellen met daarin een Regeling voor Compensatie OZB Maatschappelijk Vastgoed. de financiële consequenties van de regeling In kaart te brengen alsmede de gebouwen op welke deze regeling betrekking heeft. De Regeling zal structureel van aard zijn en Ingaan met terugwerkende kracht vanaf Namens: PvdA Montfeyíand Lijst Groot Montferland CDA Montferland Deze motie is aangenomen ) verworpen in de vergadering van Sluiting Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van De raad van de De grifflet^^'y nte Montferland, De voorzitter, jļrs. 'Ď. Berends Mr./ľ. De Baat MPM Besluitenlijst Gemeenteraad Montferland

Besluitenlijst Gemeenteraad Montferland

Besluitenlijst Gemeenteraad Montferland Besluitenlijst Gemeenteraad Montferland Besluiten van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Montferland, gehouden op donderdag 28-2-2018 in de raadszaal (Gouden Handen, Emmerikseweg 17) aanvang

Nadere informatie

Besluitenlijst Gemeenteraad Montferland

Besluitenlijst Gemeenteraad Montferland Besluitenlijst Gemeenteraad Montferland Besluiten van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Montferland, gehouden op donderdag 31-1-2019 in de raadszaal (Gouden Handen, Emmerikseweg 17) aanvang

Nadere informatie

Besluitenlijst Gemeenteraad Montferland

Besluitenlijst Gemeenteraad Montferland Besluitenlijst Gemeenteraad Montferland Besluiten van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Montferland, gehouden op donderdag 28-6-2018 aanvang 19.30 uur geschorst op vrijdag 29-06-2018

Nadere informatie

I.T.J.M. Wolsing, T.J.H.M. Loeff-Hageman, W.A.R. Visser, W.J.A. Gerritsen. 3. Burgerspreekrecht Geen aanmeldingen voor inspraak

I.T.J.M. Wolsing, T.J.H.M. Loeff-Hageman, W.A.R. Visser, W.J.A. Gerritsen. 3. Burgerspreekrecht Geen aanmeldingen voor inspraak Besluiten van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Montferland, gehouden op donderdag 24 april 2014 in de raadszaal (Gouden Handen, Emmerikseweg 17) aanvang 19:30 uur. Voorzitter: Griffier:

Nadere informatie

Besluitenlijst Gemeenteraad Montferland

Besluitenlijst Gemeenteraad Montferland Besluitenlijst Gemeenteraad Montferland Besluiten van de openbare (en voor wat betreft agendapunt 17 besloten en geheime) vergadering van de raad van de gemeente Montferland, gehouden op donderdag 26-5-2016

Nadere informatie

Besluitenlijst Gemeenteraad Montferland

Besluitenlijst Gemeenteraad Montferland Besluitenlijst Gemeenteraad Montferland Besluiten van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Montferland, gehouden op donderdag 28-1-2016 in de raadszaal (Gouden Handen, Emmerikseweg 17) aanvang

Nadere informatie

Besluitenlijst Gemeenteraad Montferland

Besluitenlijst Gemeenteraad Montferland Besluitenlijst Gemeenteraad Montferland Besluiten van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Montferland, gehouden op donderdag 20-4-2017 in de raadszaal (Gouden Handen, Emmerikseweg 17) aanvang

Nadere informatie

Besluitenlijst Gemeenteraad Montferland

Besluitenlijst Gemeenteraad Montferland Besluitenlijst Gemeenteraad Montferland Besluiten van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Montferland, gehouden op donderdag 23-2-2017 in de raadszaal (Gouden Handen, Emmerikseweg 17) aanvang

Nadere informatie

I.T.J.M. Wolsing, T.J.H.M. Loeff-Hageman, W.A.R. Visser, W.J.A. Gerritsen.

I.T.J.M. Wolsing, T.J.H.M. Loeff-Hageman, W.A.R. Visser, W.J.A. Gerritsen. Besluiten van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Montferland, gehouden op donderdag 30-10-2014 in de raadszaal (Gouden Handen, Emmerikseweg 17) aanvang 19:30 uur. Voorzitter: Griffier:

Nadere informatie

Besluitenlijst Gemeenteraad Montferland

Besluitenlijst Gemeenteraad Montferland Besluitenlijst Gemeenteraad Montferland Besluiten van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Montferland, gehouden op donderdag 24-11-2016 in de raadszaal (Gouden Handen, Emmerikseweg 17)

Nadere informatie

Besluitenlijst Gemeenteraad Montferland

Besluitenlijst Gemeenteraad Montferland Besluitenlijst Gemeenteraad Montferland Besluiten van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Montferland, gehouden op donderdag 31-3-2016 in de raadszaal (Gouden Handen, Emmerikseweg 17) aanvang

Nadere informatie

Besluitenlijst Gemeenteraad Montferland

Besluitenlijst Gemeenteraad Montferland Besluitenlijst Gemeenteraad Montferland Besluiten van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Montferland, gehouden op donderdag 27-9-2018 aanvang 19.30 uur in de raadszaal (Gouden Handen,

Nadere informatie

Besluitenlijst Gemeenteraad Montferland

Besluitenlijst Gemeenteraad Montferland \ą\)o0\ũ^\ Besluitenlijst Gemeenteraad Montferland Besluiten van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Montferland, gehouden op donderdag 18-4-2019 in de raadszaal (Gouden Handen, Emmerikseweg

Nadere informatie

Besluitenlijst Gemeenteraad Montferland

Besluitenlijst Gemeenteraad Montferland \-ţb Do ISŌn Besluitenlijst Gemeenteraad Montferland Besluiten van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Montferland, gehouden op donderdag 28-9-2017 in de raadszaal (Gouden Handen, Emmerikseweg

Nadere informatie

\~ļboooąozb. De gemeenteraad gaat akkoord met deze toevoeging aan de agenda. Er worden twee moties over niet geagendeerde onderwerpen aangekondigd en

\~ļboooąozb. De gemeenteraad gaat akkoord met deze toevoeging aan de agenda. Er worden twee moties over niet geagendeerde onderwerpen aangekondigd en \~ļboooąozb Besluitenlijst Gemeenteraad Montferland Besluiten van de openbare vergadering v a n de raad v a n de g e m e e n t e Montferland, g e h o u d e n op donderdag 1 8-5 - 2 0 1 7 in de raadszaal

Nadere informatie

19:30 uur, locatie Raadzaal Gouden Handen, Emmerikseweg 17 te 's-heerenberg

19:30 uur, locatie Raadzaal Gouden Handen, Emmerikseweg 17 te 's-heerenberg Agenda Gemeenteraad *De agendacommissie heeft een aantal agendapunten op de zogenaamde verzamelagenda geplaatst, ter bevordering van efficiënt vergaderen. Een politiek debat over deze agendapunten blijft

Nadere informatie

Verboden handelingen en gedragscode raadsleden Artikel 15 Opleggen geheimhoudingsplicht Artikel 25

Verboden handelingen en gedragscode raadsleden Artikel 15 Opleggen geheimhoudingsplicht Artikel 25 Bijlage bij het voorstel inzake de gedragscode leden van de gemeenteraad en gedragscode burgemeester en wethouders bepalingen uit de Gemeentewet over de integriteit. RAADSLEDEN Nevenfuncties Artikel 12

Nadere informatie

Gemeente n Eergen op Zoom

Gemeente n Eergen op Zoom Gemeente n Eergen op Zoom RVB03-0231 Gewijzigd 0X8mplaa r 2? Datum raadsvergadering Nummer Onderwerp : 27 februari 2003 : SB/03/03 : Afleggen eed of verklaring en belofte door duoburgerleden. Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

*Z09DA89CA34* Besluitenlijst gemeenteraadsvergadering Goeree-Overflakkee

*Z09DA89CA34* Besluitenlijst gemeenteraadsvergadering Goeree-Overflakkee *Z09DA89CA34* Besluitenlijst gemeenteraadsvergadering Goeree-Overflakkee Datum: 24 mei 2018 Tijd: 19.30-23.11 uur Locatie: Raadzaal, Bestuurscentrum Het Rondeel, Dwarsweg 40, Middelharnis Voorzitter: mw.

Nadere informatie

Ron Druppers en Riëtte Habes Hans van Maanen en Wim Ubaghs

Ron Druppers en Riëtte Habes Hans van Maanen en Wim Ubaghs Besluitenlijst raadsvergadering van 26 april 2018, aanvang 19.30 uur Aanwezig Voorzitter Griffier Raadsadviseur Marc Witteman Marijke de Jong Jacqueline Willenborg De leden VVD Rianne Beekman, Pauline

Nadere informatie

GEMEENTE "X* De fractie BN&M stelt voor om het raadslid de heer J.G.T.M. Kersten met ingang van 12 juli 2016 te benoemen tot wethouder.

GEMEENTE X* De fractie BN&M stelt voor om het raadslid de heer J.G.T.M. Kersten met ingang van 12 juli 2016 te benoemen tot wethouder. GEMEENTE "X* BEUNINGEN Raadsvoorstel Onderwerp Toelating en beëdiging raadslid Raadsvergadering 12 juli 2016 Nummer(agenda) Commissie 1 Registratienummer BW16.00412 Datum Registratiecode III III 1 III

Nadere informatie

Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 28 september 2017

Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 28 september 2017 Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 28 september 2017 Aanwezig: dhr. P.J.F.S. van Aart (PvdA), dhr. M.R. Beek (ProVeenendaal), dhr. J.G. van den Berg (ChristenUnie), mw.s. Bette van de Nadort (ChristenUnie),

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

Concept-Besluitenlijst

Concept-Besluitenlijst Registratienummer: 2015173765 Uitnodiging tot het bijwonen van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Bloemendaal 16 december 2015 om 20.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis te Overveen

Nadere informatie

C O N C E P T. gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 maart 2017, corsanummer ;

C O N C E P T. gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 maart 2017, corsanummer ; De raad van de gemeente Enschede; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 maart 2017, corsanummer 1700033154; overwegende, dat - de behoefte bestaat een interne klachtenadviesprocedure

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1124228 Datum: 28 april 2014 Behandeld door: A.B. Visser Afdeling / Team: Raadsgriffie Onderwerp: Benoeming leden raadscommissies en hun plaatsvervangers,

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 18 september 2014 om 20.00 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

Invulling vacature wethouder en instelling commissie onderzoek geloofsbrieven

Invulling vacature wethouder en instelling commissie onderzoek geloofsbrieven Raad Onderwerp: V200900004 Invulling vacature wethouder en instelling commissie onderzoek geloofsbrieven Raadsvoorstel Inleiding: Op 7 januari 2009 heeft de heer Groen aangegeven dat hij per 2 februari

Nadere informatie

Gemeenteraad Landsmeer

Gemeenteraad Landsmeer Gemeenteraad Landsmeer BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING VAN 04 december 2014 Voorzitter Raadsgriffier Aanwezige raadsleden Afwezige raadsleden Aanwezige collegeleden A.N. Nienhuis C.B.H. Heusingveld N.H.W.

Nadere informatie

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld.

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld. Begrippenlijst gemeenteraad Absolute meerderheid Manier van besluiten waarbij een voorstel is aangenomen als meer dan de helft van alle uitgebrachte stemmen vóór is. Agenda Programma van de vergadering,

Nadere informatie

Verordening klachtenbehandeling gemeente Enschede

Verordening klachtenbehandeling gemeente Enschede GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Enschede Nr. 178717 13 oktober 2017 Verordening klachtenbehandeling gemeente Enschede De raad van de gemeente Enschede; gelezen het voorstel van het college

Nadere informatie

b e s l u i t : Verordening op de raadsvoorbereiding 2014

b e s l u i t : Verordening op de raadsvoorbereiding 2014 De raad van de gemeente Ridderkerk; gelezen het voorstel van het Presidium, nummer 26065; gelet op artikel 82 van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast te stellen de Verordening op de raadsvoorbereiding

Nadere informatie

Verordening op de raadscommissies van de gemeente Bergen op Zoom. Gezien het voorstel van de voorzitter van de raad d.d. 7 juni 2018 nr.

Verordening op de raadscommissies van de gemeente Bergen op Zoom. Gezien het voorstel van de voorzitter van de raad d.d. 7 juni 2018 nr. CVDR Officiële uitgave van Bergen op Zoom. Nr. CVDR612268_2 6 december 2018 Verordening op de raadscommissies van de gemeente Bergen op Zoom. De raad van de gemeente Bergen op Zoom; Gezien het voorstel

Nadere informatie

Gemeentewet, overzicht van de artikelen betreffende de Rekenkamer

Gemeentewet, overzicht van de artikelen betreffende de Rekenkamer Gemeentewet, overzicht van de artikelen betreffende de Rekenkamer Hoofdstuk IVa. De Rekenkamer Paragraaf 1. De gemeentelijke rekenkamer Artikel 81a 1. De raad kan een rekenkamer instellen. 2. Indien de

Nadere informatie

Gemeente Hattem Verordening op de raadscommissies gemeente Hattem. gelezen het voorstel van het presidium d.d. 16 februari 2017,

Gemeente Hattem Verordening op de raadscommissies gemeente Hattem. gelezen het voorstel van het presidium d.d. 16 februari 2017, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Hattem Nr. 38584 15 maart 2017 Gemeente Hattem Verordening op de raadscommissies gemeente Hattem 2017 De raad van de gemeente Hattem; gelezen het voorstel

Nadere informatie

De Provinciewet en de Rekenkamer

De Provinciewet en de Rekenkamer De Provinciewet en de Rekenkamer HOOFDSTUK XIa. DE BEVOEGDHEID VAN DE REKENKAMER Artikel 183 1. De rekenkamer onderzoekt de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het provinciebestuur

Nadere informatie

de heer W.W.J. Janssen (GroenLinks) de heer W.G. Smit (BurgerBelangen Nu) de heer J. Fraters, Nieuwe Schakel mevrouw W.

de heer W.W.J. Janssen (GroenLinks) de heer W.G. Smit (BurgerBelangen Nu) de heer J. Fraters, Nieuwe Schakel mevrouw W. VERSLAG RAADSVERGADERING 1 juli 2014 Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Voorzitter Griffier de heer T.R. Poppens mevrouw M.A.C. van

Nadere informatie

Zaaknummer : Datum : 27 maart 2017

Zaaknummer : Datum : 27 maart 2017 Raadsvoorstel agendapunt 5 Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 433742 Datum : 27 maart 2017 Programma : Bestuur en organisatie Blad : 1 van 8 Cluster : Bestuur Portefeuillehouder : Mr.

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 26 maart Dhr. Jongenelen, dhr. Langedijk, dhr. Nieuwenhuizen en dhr.

Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 26 maart Dhr. Jongenelen, dhr. Langedijk, dhr. Nieuwenhuizen en dhr. Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 26 maart 2019 Voorzitter: Wethouders: Ambtenaren: Griffier: Aanwezig: Afwezig: RAAD 1. Opening 2. 2A. Vaststelling agenda Besluit toelating Mw. G.N.

Nadere informatie

Verordening op de raadscommissie van de gemeente Leek gelezen het voorstel van het presidium van 6 november 2015, registratienummer ;

Verordening op de raadscommissie van de gemeente Leek gelezen het voorstel van het presidium van 6 november 2015, registratienummer ; CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR381436_1 3 februari 2017 Verordening op de raadscommissie van de gemeente Leek 2015 De raad van de gemeente Leek; gelezen het voorstel van het presidium van 6 november

Nadere informatie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Heerhugowaard Officiële naam regeling Verordening op de Rekenkamerfunctie gemeente Heerhugowaard 2017 Citeertitel Verordening

Nadere informatie

GESTRUCTUREERDE VRAGENLIJST BEWUSTWORDINGSGESPREK KANDIDAAT DB-LEDEN

GESTRUCTUREERDE VRAGENLIJST BEWUSTWORDINGSGESPREK KANDIDAAT DB-LEDEN GESTRUCTUREERDE VRAGENLIJST BEWUSTWORDINGSGESPREK KANDIDAAT DB-LEDEN Vragen voor gesprekken van dijkgraaf en secretaris met kandidaat DB-leden Dit formulier wordt van te voren door het kandidaat DB-lid

Nadere informatie

gemeenteraad Aanvang Datum voorzitter 20: Dhr. Vroom Agenda: 1 Opening en vaststellen agenda

gemeenteraad Aanvang Datum voorzitter 20: Dhr. Vroom Agenda: 1 Opening en vaststellen agenda gemeenteraad Aanvang Datum voorzitter 20:00 09-06-2016 Dhr. Vroom Agenda: 1 Opening en vaststellen agenda 2 Bepalen volgorde bij hoofdelijke stemming en benoeming stembureau De voorzitter bepaalt door

Nadere informatie

RAAD. BESLUITENLIJST 19 februari 2015

RAAD. BESLUITENLIJST 19 februari 2015 RAAD BESLUITENLIJST 19 februari 2015 Ag.punt 1. 2. 3. Onderwerp Inspraak burgers over geagendeerde onderwerpen Er zijn geen insprekers. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/67

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/67 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 7-10-2014 Nummer voorstel: 2014/67 Voor raadsvergadering d.d.: 07-10-2014 Agendapunt: 4 Onderwerp:

Nadere informatie

Bijlage 3: Gedragscode integriteit politieke ambtsdragers gemeente Heerde, december 2015, versie 4.0.

Bijlage 3: Gedragscode integriteit politieke ambtsdragers gemeente Heerde, december 2015, versie 4.0. 1 Inhoud Paragraaf 1 Algemene bepalingen... 3 Paragraaf 2 Voorkomen van belangenverstrengeling... 3 Paragraaf 3 Informatie... 5 Paragraaf 4 Omgang met geschenken en uitnodigingen... 5 Paragraaf 5 Gebruik

Nadere informatie

De voorzitter bepaalt door het lot welk lid van de gemeenteraad als eerste stemt ingeval van hoofdelijke stemming.

De voorzitter bepaalt door het lot welk lid van de gemeenteraad als eerste stemt ingeval van hoofdelijke stemming. gemeenteraad Agenda Aanvang Datum 20:00 22-09-2016 Opening en vaststellen agenda 2 Bepalen volgorde bij hoofdelijke stemming en benoeming stembureau De voorzitter bepaalt door het lot welk lid van de gemeenteraad

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 10.0097 Rv. nr.: 10.0097 B&W-besluit d.d.: 7-9-2010 B&W-besluit nr.: 10.0897 Naam programma +onderdeel: Onderwerp: Vaststelling Verordening op de Commissie voor de Bezwaarschriften 2011 in

Nadere informatie

Na het advies van de commissie onderzoek geloofsbrieven wethouders gehoord te hebben, stel ik u voor te besluiten:

Na het advies van de commissie onderzoek geloofsbrieven wethouders gehoord te hebben, stel ik u voor te besluiten: Raadsvoorstel agendapunt 5 Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 424933 Datum : 6 maart 2017 Programma : Bestuur en organisatie Blad : 1 van 8 Cluster : Bestuur Portefeuillehouder: dhr.

Nadere informatie

Toespraak bij de beëdiging van burgemeester Han Noten t.g.v. zijn herbenoeming als burgemeester van Dalfsen op 30 januari 2017

Toespraak bij de beëdiging van burgemeester Han Noten t.g.v. zijn herbenoeming als burgemeester van Dalfsen op 30 januari 2017 Toespraak bij de beëdiging van burgemeester Han Noten t.g.v. zijn herbenoeming als burgemeester van Dalfsen op 30 januari 2017 -------------------------------------------------------- Geachte burgemeester

Nadere informatie

GRIFFIE Gemeenteblad 2018, NR. 92

GRIFFIE Gemeenteblad 2018, NR. 92 GRIFFIE Gemeenteblad 2018, NR. 92 BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE BRUNSSUM GEHOUDEN OP DINSDAG 23 OKTOBER 2018 OM 19.00 UUR IN DE RAADZAAL VAN HET BESTUURSCENTRUM

Nadere informatie

GEWIJZIGD. A. In artikel 13, tweede lid wordt gewijzigd zodat het komt te luiden als volgt:

GEWIJZIGD. A. In artikel 13, tweede lid wordt gewijzigd zodat het komt te luiden als volgt: Voordracht aan Provinciale Staten GEWIJZIGD van Presidium Vergadering December 2014 Nummer 6740 Onderwerp Wijziging Reglement van orde voor de vergaderingen van Provinciale Staten, e.a. 1 Ontwerpbesluit

Nadere informatie

b e s l u i t : Verordening rekenkamercommissie Meppel

b e s l u i t : Verordening rekenkamercommissie Meppel De raad van de gemeente Meppel; gelet op artikel 81o van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast te stellen de volgende Verordening rekenkamercommissie Meppel Paragraaf 1 BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Besluitenlijst raad 30 maart 2017.

Besluitenlijst raad 30 maart 2017. Besluitenlijst raad 30 maart 2017. Omschrijving van het Besluit voorstel 1 Opening en mededelingen. Als eerste agendapunt wordt de geloofsbrieven van de heer E. Biesheuvel onderzocht (agendapunt 7). De

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 16, 82 en 107a, tweede lid van de Gemeentewet en artikel V4 van de Kieswet,

Gelet op de artikelen 16, 82 en 107a, tweede lid van de Gemeentewet en artikel V4 van de Kieswet, De raad van de gemeente Harderwijk, Gelezen het voorstel van het presidium van de gemeenteraad, Gelet op de artikelen 16, 82 en 107a, tweede lid van de Gemeentewet en artikel V4 van de Kieswet, Besluit:

Nadere informatie

Wettelijk kader integriteit

Wettelijk kader integriteit Wettelijk kader integriteit Afleggen eed of belofte Provinciewet Artikel 14 lid 1: Alvorens hun functie te kunnen uitoefenen, leggen de leden van Provinciale Staten in de vergadering, in handen van de

Nadere informatie

Gemeente Midden-Delfland - Verordening op de raadscommissies 2007

Gemeente Midden-Delfland - Verordening op de raadscommissies 2007 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Midden-Delfland Nr. 88886 26 april 2018 Gemeente Midden-Delfland - Verordening op de raadscommissies 2007 Gemeente Midden-Delfland - Verordening op de raadscommissies

Nadere informatie

Organisatieverordening van de gemeenteraad van Harderwijk 2016

Organisatieverordening van de gemeenteraad van Harderwijk 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Harderwijk Nr. 69445 4 april 2018 Organisatieverordening van de gemeenteraad van Harderwijk 2016 De raad van de gemeente Harderwijk, Gelezen het voorstel

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen* In dit reglement wordt verstaan onder: - amendement: voorstel van een raadslid tot wijziging van een ontwerpverordening of ontwerpbeslissing

Nadere informatie

Besluitenlijst raad 26 januari 2017

Besluitenlijst raad 26 januari 2017 Besluitenlijst raad 26 januari 2017 Omschrijving van het voorstel Besluit 1 Opening. In het kader van nationale gedichten dag zullen er drie gedichten door raadsleden worden voorgedragen. Voordracht gedicht

Nadere informatie

Na agendapunt 10 wordt de volgorde gewijzigd: 12, 13, 15, 11, 14, 16 en verder.

Na agendapunt 10 wordt de volgorde gewijzigd: 12, 13, 15, 11, 14, 16 en verder. Vergadering Gemeenteraad, besluitvormende raadsvergadering 12-11-2009 Plaats: Nieuwveen Tijd: 20:00 Voorzitter: Frans Buijserd 0 BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING 12 november 2009 1 Opening 2 Vaststellen

Nadere informatie

Raadsbesluit llllllllllllll

Raadsbesluit llllllllllllll e Gemeenteraad Echt-Susteren Raadsbesluit llllllllllllll 5 1 0 8 2 2 De raad van de gemeente Echt-Susteren, gezien het voorstel van de griffier van Echt-Susteren d.d. 11 oktober 2016 met BBV nummer510818;

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 26 maart 2015 om 20.40 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

Concept-besluitenlijst van Het Debat en Het Besluit op donderdag 10 december 2015 in het gemeentehuis van Hardinxveld-Giessendam.

Concept-besluitenlijst van Het Debat en Het Besluit op donderdag 10 december 2015 in het gemeentehuis van Hardinxveld-Giessendam. gemeente Hardinxveld-Giessendam Datum raadsvergadering: 28 januari 2016 (Het Debat en Het Besluit) Agendapuntnummer: 3 (Het Debat) en 10 (Het Besluit) Concept-besluitenlijst van Het Debat en Het Besluit

Nadere informatie

Het is goed om het grote belang van die rol hier te midden van u, de gemeenteraadsleden, nog maar eens te onderstrepen.

Het is goed om het grote belang van die rol hier te midden van u, de gemeenteraadsleden, nog maar eens te onderstrepen. Toespraak van Commissaris van de Koning Ank Bijleveld-Schouten bij de eedaflegging en installatie van mevrouw Ellen Nauta-van Moorsel als burgemeester van Hof van Twente op woensdag 15 mei 2013 Burgemeester

Nadere informatie

Wijziging Verordening op de raadscommissiescapelle aan den IJssel 2014

Wijziging Verordening op de raadscommissiescapelle aan den IJssel 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Capelle aan den IJssel Nr. 133710 25 juni 2018 Wijziging Verordening op de raadscommissiescapelle aan den IJssel 2014 De raad van de gemeente Capelle aan

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1444998 Datum: 28 mei 2019 Portefeuillehouder: Domein / Team: Griffie Onderwerp: Wijziging Reglementen van orde voor de raad en raadscommissies 2019

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. itel. Besluitenlijst openbare raadsvergadering. november Agenda. raadzaal, gemeentehuis Markt 7 in Aalten

GEMEENTERAAD. itel. Besluitenlijst openbare raadsvergadering. november Agenda. raadzaal, gemeentehuis Markt 7 in Aalten Besluitenlijst openbare raadsvergadering gemeente Aalten 25 november 2014. Plaats Begintijd Voorzitter Griffier raadzaal, gemeentehuis Markt 7 in Aalten 19.30 uur Burgemeester G. Berghoef voorzitter de

Nadere informatie

De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 21 augustus 2007, VERORDENING VOOR DE REKENINGCOMMISSIE VAN DE GEMEENTE MOERDIJK

De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 21 augustus 2007, VERORDENING VOOR DE REKENINGCOMMISSIE VAN DE GEMEENTE MOERDIJK De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 21 augustus 2007, gelet op artikel 84 van de Gemeentewet, BESLUIT vast te stellen de volgende verordening: VERORDENING VOOR DE REKENINGCOMMISSIE

Nadere informatie

2. Indien de raad een rekenkamer instelt, zijn de navolgende artikelen van dit hoofdstuk alsmede hoofdstuk XIa van toepassing.

2. Indien de raad een rekenkamer instelt, zijn de navolgende artikelen van dit hoofdstuk alsmede hoofdstuk XIa van toepassing. Hoofdstuk IVa. De Rekenkamer Paragraaf 1. De gemeentelijke rekenkamer Artikel 81a 1. De raad kan een rekenkamer instellen. 2. Indien de raad een rekenkamer instelt, zijn de navolgende artikelen van dit

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR35312_2. Verordening op de raadscommissies Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

CVDR. Nr. CVDR35312_2. Verordening op de raadscommissies Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen CVDR Officiële uitgave van Bergen op Zoom. Nr. CVDR35312_2 9 mei 2017 Verordening op de raadscommissies 2008 De raad van de gemeente Bergen op Zoom; gezien het voorstel nr. GRIF/07/008; gelet op artikel

Nadere informatie

Het presidium heeft deze voorlopige agenda vastgesteld, maar de gemeenteraad stelt aan het begin van de vergadering zelf de definitieve agenda vast.

Het presidium heeft deze voorlopige agenda vastgesteld, maar de gemeenteraad stelt aan het begin van de vergadering zelf de definitieve agenda vast. Vergadering Gemeenteraad 13-12-2007 Plaats: Raadhuis van Landerd, Pastoor van Winkelstraat 5, Schaijk Tijd: 19:30 Voorzitter: 1 Opening 2 Spreekrecht voor het publiek Op grond van het "Reglement van orde

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raadscommissies

Reglement van orde voor de raadscommissies Reglement van orde voor de raadscommissies Tweede wijziging van het Reglement van orde voor de raadscommissies Geconsolideerde versie maart 2015 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Dit reglement is van

Nadere informatie

Onderwerp Benoemen van vice-voorzitter raad, voorzitters en plaatsvervangend voorzitters commissies en overige vacatures raad.

Onderwerp Benoemen van vice-voorzitter raad, voorzitters en plaatsvervangend voorzitters commissies en overige vacatures raad. Raadsvoorstel AAN AGENDAPUNT 7 NUMMER 008/11 de gemeenteraad RAADSVERGADERING 3 februari 2011 COMMISSIE ORGANISATIEONDERDEEL PORTEFEUILLEHOUDER Niet van toepassing Griffie Drs M. Burgman REGISTRATIENUMMER

Nadere informatie

Welkom. bij de. gemeenteraad

Welkom. bij de. gemeenteraad Welkom bij de gemeenteraad Welkom bij de gemeenteraad Aan het hoofd van de gemeente staat de gemeenteraad. De raad neemt beslissingen over allerlei belangrijke zaken in de gemeente. Of het nu gaat om toeristenbelasting

Nadere informatie

CM. van de Pol (wethouder VVD), N.C Knijn (wethouder CDA), W.P.J. Bijman (wethouder CDA) (na agendapunt 14)

CM. van de Pol (wethouder VVD), N.C Knijn (wethouder CDA), W.P.J. Bijman (wethouder CDA) (na agendapunt 14) ENLIJST RAAD X Roggemand II D14.003614 DATUM 22/04/2014 R. Posthumus (voorzitter), T.C. Koenders (plv. griffier) AANWEZIG CDA: N.C.J. Bijman, A.A.J. Tessel, J.A.G. Schilder-Scholten, J.A. Vlaar (wnd.vz),

Nadere informatie

Gemeenteraad: 31 mei Commissie: n.v.t. Verordening op de raadsvoorbereiding 2018

Gemeenteraad: 31 mei Commissie: n.v.t. Verordening op de raadsvoorbereiding 2018 RAADSBESLUIT Onderwerp: Verordening op de raadsvoorbereiding 2018 Gemeenteraad: 31 mei 2018 Commissie: n.v.t. BBVnr: 1327887 Raadsbesluitnr: 1327889 De raad van de gemeente Ridderkerk; gelezen het voorstel

Nadere informatie

Decentrale regelgeving

Decentrale regelgeving Decentrale regelgeving Titel regelgeving Verordening werkgeverscommissie griffie 2014 Citeertitel Verordening werkgeverscommissie griffie 2014 Besloten door: Gemeenteraad Registratie-nummer Onderwerp Bestuur

Nadere informatie

Reglement van orde voor de vergadering en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Renswoude 2016

Reglement van orde voor de vergadering en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Renswoude 2016 CVDR Officiële uitgave van Renswoude. Nr. CVDR404762_1 5 september 2017 Reglement van orde voor de vergadering en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Renswoude 2016 De raad van de gemeente Renswoude;

Nadere informatie

De raad dient een besluit te nemen ten aanzien van de invulling van de wethoudersvacatures.

De raad dient een besluit te nemen ten aanzien van de invulling van de wethoudersvacatures. Oplegnotitie behorende bij het raadsvoorstel en besluit: Verkiezing, onderzoek geloofsbrieven, vaststellen formatie, aanvaarding en beëdiging van wethouders Gemeenteblad 2014 nr. 19 Rol van de raad De

Nadere informatie

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Noord-Beveland oktober 2015

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Noord-Beveland oktober 2015 Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Noord-Beveland oktober 2015 INHOUD Onderwerp Pagina INHOUD 1 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 1 Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Ede, gehouden op 2 februari 2017 om uur in het raadhuis te Ede

BESLUITENLIJST van de besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Ede, gehouden op 2 februari 2017 om uur in het raadhuis te Ede Griffie BESLUITENLIJST van de besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Ede, gehouden op 2 februari 2017 om 19.00 uur in het raadhuis te Ede Voorzitter Secretaris Afwezig De heer A. Versteeg,

Nadere informatie

TOELICHTING MODEL-REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN DE GEMEENTERAAD

TOELICHTING MODEL-REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN DE GEMEENTERAAD TOELICHTING MODEL-REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN DE GEMEENTERAAD HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen Onder aanhangig wordt verstaan aan

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Verordening op de raadscommissies gemeente Heemstede 2017 De raad van de gemeente Heemstede; gelet op artikel 82, eerste lid, van de Gemeentewet; gezien het advies van de commissie Middelen van 15 februari

Nadere informatie

Besluit vast te stellen de:

Besluit vast te stellen de: VERORDENING AUDITCOMMISSIE GEMEENTE WEERT De raad van de gemeente Weert, Gelezen het voorstel van het college d.d. 20 januari 2015, gelet op de artikelen 84, 147 en 149 van de Gemeentewet; Besluit vast

Nadere informatie

U kunt de volledige raadsvergaderingen bekijken via

U kunt de volledige raadsvergaderingen bekijken via Gemeenteraadsvergadering datum 24 april 2014 U kunt de volledige raadsvergaderingen bekijken via www.harderwijk.nl/vergaderingen Presentielijst De heer J.D. Aikema, de heer B.J. van Bijsteren, de heer

Nadere informatie

Besluitenlijst raad 26 mei 2016.

Besluitenlijst raad 26 mei 2016. Besluitenlijst raad 26 mei 2016. Omschrijving van het voorstel 1 Opening en mededelingen. Besluit De heer van Ooijen (SGP)heeft zich afgemeld voor deze vergadering(20). Mevr. Rachak (PvdA)is vanaf agendapunt

Nadere informatie

Raad Raad Raad

Raad Raad Raad Regnr. Motie Aangenomen Stand van zaken Wethouder Streefdatum Mot.201703 Bezuinigingen voetbalaccommodaties: - Met de voetbalverenigingen de volgens hen gerealiseerde bezuinigingen van 75.000,- af te stemmen.

Nadere informatie

U kunt de volledige raadsvergaderingen bekijken via

U kunt de volledige raadsvergaderingen bekijken via Gemeenteraadsvergadering datum 27 maart 2014 U kunt de volledige raadsvergaderingen bekijken via www.harderwijk.nl/vergaderingen Presentielijst De heer J.D. Aikema, de heer B.J. van Bijsteren, de heer

Nadere informatie

1. Vragenuur De vragen van mevr. Gesthuizen (SP) inzake ontwikkelingen DSK terrein/van Zeggelenplein worden beantwoord door wethouder Nieuwenburg.

1. Vragenuur De vragen van mevr. Gesthuizen (SP) inzake ontwikkelingen DSK terrein/van Zeggelenplein worden beantwoord door wethouder Nieuwenburg. De hierna vermelde raadsstukken liggen ter visie en zijn verkrijgbaar bij de stadhuisbibliotheek, tel. 5113150 Datum donderdag 7 december 2006 om 19.30 uur 1. Vragenuur De vragen van mevr. Gesthuizen (SP)

Nadere informatie

Behandeling Lange Termijn Planning 10:32. commissie raad themabijeenkomst. september Verordening blijverslening 4-sep sep-18

Behandeling Lange Termijn Planning 10:32. commissie raad themabijeenkomst. september Verordening blijverslening 4-sep sep-18 16-8-2018 Lange Termijn Planning 10:32 16-8-2018 Wethouder Behandeling commissie raad themabijeenkomst september 2018 Verordening blijverslening 4-sep-18 28-sep-18 Buitengebied 4e herziening 4-sep-18 27-sep-18

Nadere informatie

Toespraak bij de beëdiging van burgemeester Roel Cazemier t.g.v. zijn. herbenoeming als burgemeester van Dinkelland op 6 oktober 2015

Toespraak bij de beëdiging van burgemeester Roel Cazemier t.g.v. zijn. herbenoeming als burgemeester van Dinkelland op 6 oktober 2015 Toespraak bij de beëdiging van burgemeester Roel Cazemier t.g.v. zijn herbenoeming als burgemeester van Dinkelland op 6 oktober 2015 Geachte heer Cazemier, beste Roel, beste Ineke, geachte leden van de

Nadere informatie

TOELICHTING OP HET REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN DE GEMEENTERAAD 2005

TOELICHTING OP HET REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN DE GEMEENTERAAD 2005 TOELICHTING OP HET REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN DE GEMEENTERAAD 2005 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen Onder aanhangig wordt bedoeld

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 december 2014 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 december 2014 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 december 2014 in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw

Nadere informatie

BESLUITENLIJST GEMEENTERAAD. Datum: 17 april Afwezig: - J.R. Ellen (Christen Unie) - mevr. M.R.L. Steenbakker (55 terneuzen) Bijlagen: AANWEZIG:

BESLUITENLIJST GEMEENTERAAD. Datum: 17 april Afwezig: - J.R. Ellen (Christen Unie) - mevr. M.R.L. Steenbakker (55 terneuzen) Bijlagen: AANWEZIG: BESLUITENLIJST GEMEENTERAAD Datum: 17 april 2014 AANWEZIG: Voorzitter: J.A.H. Lonink Raadsgriffier: mr. J.H.P. de Jong Raadsleden (29): - M. Barbé (CDA) ** - J.F. Begijn (CDA) * - G. van Boom (TOP/GB)

Nadere informatie

EERSTE WIJZIGING VAN HET REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VOOR DE RAAD 2014

EERSTE WIJZIGING VAN HET REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VOOR DE RAAD 2014 EERSTE WIJZIGING VAN HET REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VOOR DE RAAD 2014 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsomschrijvingen In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad Korendijk 2016

Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad Korendijk 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Korendijk. Nr. 20666 23 februari 2016 Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad Korendijk 2016 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

Zaaknummer: Sliedrecht, 31 maart Onderwerp: Benoeming (plaatsvervangende) leden Drechtraad en toekenning van de stemgewichten

Zaaknummer: Sliedrecht, 31 maart Onderwerp: Benoeming (plaatsvervangende) leden Drechtraad en toekenning van de stemgewichten Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Zaaknummer: Sliedrecht, 31 maart 2014 Onderwerp: Benoeming (plaatsvervangende) leden Drechtraad en toekenning van de stemgewichten Beslispunten De heren

Nadere informatie

Onderwerp: REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN DE GEMEENTERAAD EN RAADSCOMMISSIES. HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen

Onderwerp: REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN DE GEMEENTERAAD EN RAADSCOMMISSIES. HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen Onderwerp: REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN DE GEMEENTERAAD EN RAADSCOMMISSIES Artikel 1, Begripsomschrijvingen HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen In dit reglement wordt

Nadere informatie