Deel II: Algemene voorwaarden KBC-Kredietkaart Platinum Flex

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deel II: Algemene voorwaarden KBC-Kredietkaart Platinum Flex"

Transcriptie

1 Deel II: Algemene voorwaarden KBC-Kredietkaart Platinum Flex Geregistreerd in Brussel op 13 juni 2014 en van kracht met ingang van 17 juni Deze uitgave telt 9 bladzijden. Dit Deel II. Algemene voorwaarden maakt een ondeelbaar geheel uit met Deel I. Bijzondere voorwaarden om er samen de kredietovereenkomst mee te vormen die de kredietgever aan de kredietnemers aanbiedt. Artikel 1 Ondertekening en herroepingsrecht 1.1 De kredietovereenkomst komt tot stand door de ondertekening door alle partijen binnen de termijn vermeld in Deel I. Bijzondere voorwaarden ( Dit aanbod is geldig van tot en met. ). De onderhavige kredietopening vervangt meteen een eventueel bestaande kredietopening, opneembaar in dezelfde kredietrekening als die waarvan sprake hierna, en beëindigt die met wederzijdse toestemming. Ook wordt een eventuele bestaande debetstand van de kredietrekening onmiddellijk toegerekend op het nieuw geopende krediet. 1.2 De kredietnemers hebben het recht om de kredietovereenkomst te herroepen binnen een termijn van veertien kalenderdagen te rekenen vanaf de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten. Dat recht kunnen zij uitoefenen zonder opgave van redenen en zonder betaling van enige boete. De kredietnemers moeten hun herroepingsrecht uitoefenen met een ter post aangetekende brief gericht aan KBC Bank NV, Dienst CBG Consumer Finance - Operations, Havenlaan 2, 1080 Brussel. De kredietnemers geven aan de kredietgever de toestemming om de kredietovereenkomst uit te voeren gedurende de herroepingstermijn. Wanneer de kredietovereenkomst niet wordt herroepen, blijft de kredietovereenkomst van kracht. De kredietnemers, die de kredietovereenkomst herroepen, zijn verplicht om het kredietbedrag dat zij hebben opgenomen, onverwijld en uiterlijk binnen de 30 kalenderdagen vanaf de uitoefening van hun herroepingsrecht, aan de kredietgever terug te betalen, samen met de verschuldigde rente. Deze rente wordt berekend vanaf de datum van kredietopneming tot de datum van terugbetaling en tegen een rentevoet gelijk aan de debetrentevoet van het krediet. Het bedrag aan debetrente dat per dag verschuldigd is, wordt in Deel I. Bijzondere voorwaarden vermeld. Geen enkele andere vergoeding mag wegens de herroeping van de kredietovereenkomst van de kredietnemers geëist worden, met uitzondering van de vergoeding van kosten die de kredietgever aan een overheidsorgaan zou hebben betaald en die niet in aanmerking komen voor terugbetaling. Voornoemde termijn van 30 kalenderdagen gaat in de dag waarop de kredietnemers hun herroepingsbrief hebben verzonden. De kredietnemers die hun herroepingsrecht aldus uitoefenen, zijn niet langer gebonden voor de nevendiensten die zij zouden gesloten hebben bij de kredietgever, of bij een derde partij op basis van een overeenkomst met de kredietgever. De ontbinding van de nieuwe kredietovereenkomst doet evenwel geen afbreuk aan de beëindiging door wederzijdse toestemming van de eventueel bestaande kredietopening die onderhavige overeenkomst beoogde te vervangen. De debetstand van de kredietrekening blijft in dat geval te beschouwen als de uitvoering van onderhavige kredietovereenkomst (waarvan werd afgezien). Artikel 2 Gebruiksvoorwaarden van het krediet De kredietopening kan worden opgenomen en heropgenomen op de wijze zoals in art. 7 beschreven. Alle (her) opgenomen bedragen worden geboekt in het debet van de kredietrekening waarvan het nummer in het eerste maandelijkse overzicht aan de kredietnemers zal worden meegedeeld. De eventuele latere kennisgeving door de kredietgever van een nieuw rekeningnummer brengt geen enkele wijziging van de kredietovereenkomst zelf teweeg. Opgenomen bedragen kunnen te allen tijde en zonder herbeleggingsvergoeding door de kredietnemers vervroegd terugbetaald worden door overschrijving op de kredietrekening. De kredietopening mag niet overwegend aangewend worden in het kader van de uitoefening van een zelfstandige beroepsactiviteit. Artikel 3 Duur, schorsing en opzegging van het krediet 3.1 De kredietopening is van onbepaalde duur. 3.2 De kredietgever kan overgaan tot schorsing van de kredietovereenkomst, indien daartoe objectieve gronden bestaan. Gedurende de schorsing blijven de verplichtingen van de kredietnemers onverminderd uitvoerbaar. 3.3 De kredietopening kan door elk van beide partijen opgezegd worden door middel van een bij de post aangetekende brief en met inachtneming van een opzeggingstermijn. Die termijn bedraagt één maand bij opzegging door de kredietnemers, en twee maanden bij opzegging door de kredietgever. Uiterlijk bij het verstrijken van de opzeggingstermijn moet het eventueel debetsaldo van de kredietrekening door de kredietnemers worden aangezuiverd. Artikel 4 Debetrente, kosten, jaarlijks kostenpercentage en nalatigheidsrente 4.1 De kredietgever behoudt zich het recht voor om de debetrentevoet te wijzigen op gelijk welk ogenblik. Als nieuwe debetrentevoet zal de kredietgever de debetrentevoet nemen die hij voor nieuwe kredietnemers bekendmaakt in uitvoering van het koninklijk besluit van 23 maart 1995 betreffende de prijsaanduiding van homogene financiële diensten. De kredietnemers worden uiterlijk de dag voordat de wijziging ingaat, in kennis gesteld van de nieuwe debetrentevoet via het rekeningoverzicht (op papier of op een andere duurzame drager). Een verhoging van de debetrentevoet heeft voor gevolg dat meer debetrente verschuldigd is. 4.2 Alle in het debet van de kredietrekening geboekte bedragen brengen maandelijks rente op ten voordele van de kredietgever. De debetrente wordt aan de hand van de overeengekomen debetrentevoet op basis van werkelijk aantal dagen berekend op de opgenomen bedragen. De op dagbasis toe te passen rentevoet wordt bekomen op basis van de formule: de jaarlijkse debetrentevoet / 365. Er wordt geen debetrente aangerekend op de opgeno- Zetel van de vennootschap: KBC Bank NV Havenlaan Brussel België BTW BE RPR Brussel FSMA A Een onderneming van de KBC-groep AA1306 V /- P.1/9

2 men bedragen die door de kredietnemers worden terugbetaald en die de kredietgever ontvangt vóór de vijfde kalenderdag van de maand die volgt op de maand waarin de opgenomen bedragen worden geboekt in het debet van de kredietrekening. De kredietnemers vernemen via het maandelijkse overzicht (uitgavenstaat) wanneer de opgenomen bedragen worden geboekt in het debet van de kredietrekening. Zijn de opgenomen bedragen vóór de vijfde kalenderdag van de maand niet terugbetaald, dan wordt op die bedragen met terugwerkende kracht debetrente aangerekend vanaf de eerste kalenderdag van de maand die volgt op de maand waarin de opgenomen bedragen worden geboekt in het debet van de kredietrekening. Naast debetrente zijn de kredietnemers jaarlijks kosten verschuldigd wegens de terbeschikkingstelling van één of meerdere kaarten waarmee over het krediet kan worden beschikt (zie Deel I. Bijzondere voorwaarden). De kosten van de verplichte kredietkaart en van de facultatieve partnerkaart zijn verschuldigd op de eerste kalenderdag van de tweede maand volgend op het sluiten van de kredietovereenkomst (pro rata), vervolgens telkens op 1 januari van elk kalenderjaar. Tot slot zijn de kredietnemers de transactiekosten verschuldigd waarvan sprake in art. 7. Alle kosten zijn betaalbaar door inboeking in de kredietrekening. 4.3 Het jaarlijks kostenpercentage wordt berekend op basis van de volgende veronderstellingen: de onmiddellijke en volledige opneming van het vermelde kredietbedrag door de betaling bij een handelaar. De betaling bij een handelaar is het meest gebruikelijke mechanisme voor kredietopneming. Daarvoor zijn geen transactiekosten verschuldigd; de duur van het krediet bedraagt één jaar; de vermelde debetrentevoet die onveranderlijk is (ondanks de clausule inzake wijziging van de debetrentevoet in art. 4.1); terugbetaling van het kredietbedrag in gelijke maandelijkse kapitaalaflossingen (op het einde van elke maand); de debetrente wordt, voor de berekening van het JKP, berekend overeenkomstig de veronderstelde kredietopnemingen en kapitaalaflossingen. De debetrente en de kosten worden betaald op de tijdstippen bepaald in de algemene voorwaarden. 4.4 De nalatigheidsintrestvoet is gelijk aan de laatst toegepaste debetrentevoet, verhoogd met een coëfficiënt van 10% (voor de huidige jaarlijkse nalatigheidsintrestvoet: zie Deel I. Bijzondere voorwaarden). De verschuldigde nalatigheidintrest is betaalbaar op dezelfde tijdstippen en op dezelfde wijze als de debetrente. De nalatigheidsintrest is van rechtswege en zonder ingebrekestelling verschuldigd. 4.5 De kredietgever kan de kosten voor de opneming van contanten via een geldautomaat eenzijdig wijzigen. Alle wijzigingen zullen minstens 2 maanden voor de inwerkingtreding en schriftelijk of op een duurzame drager worden meegedeeld aan de kredietnemers. De kredietnemers worden geacht deze wijzigingen te hebben aanvaard, indien zij de kredietgever niet vóór de datum van inwerkingtreding hebben meegedeeld dat zij de wijzigingen niet aanvaarden. In dat geval hebben de kredietnemers het recht om de raamovereenkomst kosteloos op te zeggen vóór de datum van inwerkingtreding. Voorgenoemd wijzigingsrecht kan door de kredietgever slechts één maal worden uitgeoefend en de initieel overeengekomen kost kan maximaal met 25% worden verhoogd. Artikel 5 Betalingen door de kredietnemers en domiciliëring De kredietnemers verbinden zich ertoe het debetsaldo van hun kredietrekening maandelijks aan te zuiveren a rato van het bedrag berekend zoals vermeld in Deel I. Bijzondere voorwaarden. Bovendien zullen zij er op toezien dat een debetstand nooit langer zal duren dan de periode die de partijen zijn overeengekomen (zie eveneens Deel I. Bijzondere voorwaarden). De kredietnemers machtigen de kredietgever om alle verschuldigde en opeisbare bedragen in te vorderen door debitering van hun bankrekening vermeld in Deel I. Bijzondere voorwaarden. Deze invordering zal uitgevoerd worden de eerste bankwerkdag van de maand volgend op de maand van ontvangst van het maandelijkse overzicht van de verrichtingen. De kredietnemers verbinden er zich toe om op hun bankrekening steeds voldoende dekking aan te houden. De kredietnemers stemmen ermee in om op vraag van de kredietgever een afzonderlijk domiciliëringsmandaat te ondertekenen opdat de kredietgever betaling kan verkrijgen op de wijze zoals hiervoor beschreven. Zolang deze invordering onbetaald blijft, zal deze opnieuw worden aangeboden ter inning van de verschuldigde en opeisbare bedragen tot aan het volgende maandelijkse overzicht. De kredietnemers machtigen de kredietgever eveneens om alle verschuldigde en opeisbare bedragen die ontstaan uit deze kredietovereenkomst, alsook de aansluitingsbijdragen voor de eventueel daaraan verbonden verzekering Financiële bescherming, gezamenlijk in te vorderen. Alle ontvangen betalingen worden door de kredietgever in de kredietrekening geboekt. De kredietnemers dragen er zorg voor dat er op de kredietrekening geen creditstand ontstaat. Hoe dan ook geeft een eventuele creditstand op de kredietrekening geen recht op enige creditrente. Onder voorbehoud van wat is bepaald in artikel 6.2, worden de betalingen eerst toegerekend op de eventueel verschuldigde nalatigheidsrente en aanmaningskosten, dan op de kaartkosten, vervolgens op de debetrente en ten slotte op het kapitaal. De kredietnemers worden geïnformeerd over het bedrag van de debitering via het maandelijkse overzicht. Artikel 6 Niet-naleving en beëindiging van de overeenkomst 6.1 Een overschrijding van het kredietbedrag of een overschrijding in de tijd (betalingsachterstand) is niet toegestaan. Treedt er desondanks een overschrijding op, dan zijn de kredietnemers van rechtswege en zonder ingebrekestelling de volgende bedragen verschuldigd: het bedrag in overschrijding; de vervallen debetrente en kosten; de nalatigheidsrente op basis van werkelijk aantal dagen berekend op het bedrag van de overschrijding tegen de geldende nalatigheidsrentevoet; de administratieve kosten van aanmaning ten belope 7,50 euro, vermeerderd met de portokosten en a rato van maximaal één aanmaning per maand. 6.2 In geval van overschrijding van het kredietbedrag of de nulstellingstermijn of in geval twee termijnbedragen onbe- AA1306 V /- P.2/9 Deel II: Algemene voorwaarden KBC-Kredietkaart Platinum Flex

3 taald zijn gebleven (geheel of gedeeltelijk), en de kredietnemers één maand na het ter post afgeven van een aangetekende brief tot ingebrekestelling hun verplichtingen niet zijn nagekomen, en in alle gevallen van ontbinding van het krediet wegens niet-uitvoering door de kredietnemers van hun verplichtingen, wordt de kredietovereenkomst voor de toekomst ontbonden en heeft de kredietgever het recht om de onmiddellijke betaling te eisen van: het debetsaldo van de kredietrekening; de vervallen debetrente en kosten; de nalatigheidsrente pro rata op basis van werkelijk aantal dagen berekend op het verschuldigde saldo tegen de geldende nalatigheidsrentevoet; de schadevergoeding als volgt berekend: - 10% van de schijf van het verschuldigde saldo tot euro; - 5% van de schijf van het verschuldigde saldo boven euro. Dezelfde forfaitaire schadevergoeding als hiervoor bepaald mag de kredietgever ook eisen, wanneer de kredietovereenkomst wordt opgezegd conform art. 3 van deze algemene voorwaarden en de kredietnemers hun verplichtingen niet zijn nagekomen drie maanden na het ter post afgeven van een aangetekende brief tot ingebrekestelling. In geval van ontbinding van de kredietovereenkomst worden gedeeltelijke betalingen eerst toegerekend op het verschuldigd blijvend saldo en de totale kosten van het krediet, en daarna op de nalatigheidsrente en de schadevergoeding. 6.3 Indien de kredietgever in gebreke blijft het kredietbedrag ter beschikking te stellen, genieten de kredietnemers alleen het recht van ontbinding van de kredietovereenkomst evenals het recht op schadevergoeding die gelijkwaardig is aan deze die de kredietgever in haar voordeel bedongen heeft (art. 6.2). Afgezien van de vervroegde eisbaarheid van het verschuldigd blijvend saldo en de nalatigheidsintresten en kosten die een wanbetaling kan veroorzaken, dienen de kredietnemers er zich rekenschap van te geven dat de kredietgever bij wanbetaling het recht heeft zijn vordering gerechtelijk in te vorderen en de waarborgen uit te winnen. Ook zal een wanbetaling aanleiding geven tot registratie in de Centrale voor Kredieten aan Particulieren, indien de kredietnemers hetzij drie maanden na de vervaldag van een bedrag aan kapitaal en/of totale kosten, hetzij na ontbinding van de overeenkomst, aan hun verplichtingen niet volledig hebben voldaan (zie ook art. 10.3). Wanbetaling kan daarom ernstige gevolgen voor u hebben. Artikel 7 Bepalingen inzake het krediet en de kaart 7.1 Definities Voor de toepassing van deze bepalingen moet men verstaan onder: de maatschappij: Atos Worldline NV, Haachtsesteenweg 1442, 1130 Brussel; ondernemingsnummer BE , RPR Brussel. De maatschappij behandelt de schadedossiers die voortvloeien uit het misbruik van de kaart voor rekening van de kredietgever; Card Stop: centrum (call center) aangewezen door de kredietgever voor de melding van verlies of diefstal van de kaart, tel: ; de kredietgever: de uitgever van de kaart; de kaartlezer: een toestelletje waarin de kredietnemer zijn kaart steekt en de bij de kaart horende geheime code invoert. De kaartlezer berekent vervolgens een nieuwe code waarmee de kredietnemer zich kan identificeren en opdrachten kan ondertekenen. 7.2 Aan de kredietopening is een gepersonaliseerde kaart verbonden, die de kredietnemers verplicht zijn te aanvaarden. Een tweede gepersonaliseerde kaart (partnerkaart) is facultatief, d.w.z. dat de kredietnemers vrij kunnen beslissen om al dan niet een tweede kaart af te nemen met het oog op het gebruik van het krediet. Het gebruik van de beide kaarten is onderworpen aan de algemene en bijzondere voorwaarden van deze kredietopening, die samen de raamovereenkomst vormen. Om veiligheidsredenen moeten de kredietnemers, onmiddellijk bij ontvangst, hun handtekening op de kaart plaatsen met een balpen. Aan de kaart is een geheim codenummer, bestaande uit vier cijfers, verbonden. Deze geheime code wordt, naargelang de keuze van de kredietnemers, hetzij door middel van een sms-bericht verstuurd naar het door de kredietnemers opgegeven gsm-nummer, hetzij verstuurd met de post, hetzij door de kredietnemers vrij gekozen aan een bankautomaat onmiddellijk na afgifte van de kaart in het kantoor. Indien de geheime code door middel van een sms-bericht wordt verstuurd, moeten de kredietnemers dit bericht zo spoedig mogelijk verwijderen. De geheime code is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Wanneer de kredietnemers zelf een geheime code kiezen of de geheime code aanpassen, mogen ze geen code kiezen die door derden gemakkelijk kan worden achterhaald (bv de geboortedatum, 1234, 0000, ). Zowel bij de aanmaak als bij elk gebruik van de kaart blijft het geheime karakter van het codenummer verzekerd. 7.3 Gebruiksvoorwaarden van het krediet Naast het feit dat overschrijdingen van het kredietbedrag of overschrijdingen in de tijd niet zijn toegestaan, gelden voor het krediet in het algemeen en de kaart in het bijzonder de volgende gebruiksvoorwaarden: de kredietnemers kunnen met hun kaart de hieronder vermelde transacties uitvoeren. Zij geven hun toestemming voor de betalingstransacties op de wijze hieronder vermeld. De kredietnemers kunnen hun toestemming niet meer intrekken nadat die werd gegeven. Wanneer een betalingstransactie niet kan worden uitgevoerd, zal dat aan de kredietnemers worden meegedeeld via de automaat, terminal of toepassing waarop de betalingstransactie gebeurt; de kredietnemers kunnen met hun kaart goederen of diensten betalen die zij hebben aangekocht bij handelaars aangesloten op het MasterCard-netwerk. Die functie is mogelijk in binnen- en buitenland zoals beschreven in art In bepaalde gevallen moeten de kredietnemers hun geheime codenummer invoeren. De handelaar kan echter, indien nodig, gebruikmaken van een verkoopborderel en dat door de kredietnemers laten ondertekenen. Het ondertekenen van het verkoopborderel en het voorleggen van de kaart aan de handelaar en/of de elektronische identificatie van de kaart, al dan niet samen met het gebruik van de geheime code, gelden als aanvaarding van de transactie, alsook van het bedrag ervan onder voorbehoud van wat is bepaald in art. 7.10; AA1306 V /- P.3/9 Deel II: Algemene voorwaarden KBC-Kredietkaart Platinum Flex

4 de kredietnemers kunnen met hun kaart en de kaartlezer op een beveiligde manier betalingen van op het internet aangekochte goederen en diensten uitvoeren op de website van handelaars die betalingen met de MasterCard-betaalknop aanvaarden. De kredietnemers hebben echter de mogelijkheid om via KBC-Online uit te sluiten dat met de kaart op de website van handelaars betalingen worden uitgevoerd, al dan niet met de Mastercard-betaalknop. De kredietnemers kunnen eveneens door opgave van hun kaartnummer en de vervaldatum van hun kaart, goederen of diensten betalen die telefonisch, per briefwisseling, per telefax of via het internet worden verkocht. De kredietnemers kunnen door eenmalige opgave van hun kaartnummer en de vervaldatum van de kaart ook een reeks van goederen of diensten (bv. abonnementen) betalen. In dat laatste geval zijn de kredietnemers ertoe gehouden om zelf die betalingen stop te zetten bij de handelaar(s) op het ogenblik dat onderhavige overeenkomst wordt beeindigd of hun kaart wordt geblokkeerd, vernietigd, of teruggegeven. Onder voorbehoud van wat is bepaald in art. 7.10, geldt het door de handelaar ingevulde verkoopborderel als vermoeden van een door de kredietnemers aan de kredietgever gegeven opdracht tot betaling van de handelaar. De kredietnemers verbinden zich ertoe om deze betalingswijze alleen te gebruiken bij handelaars die hun goed bekend zijn. De kredietgever kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld wanneer een handelszaak de kaart niet aanvaardt. Alle geschillen die ontstaan tussen de kredietnemers en de handelaar moeten uitsluitend tussen deze laatsten worden beslecht en ontslaan de kredietnemers geenszins van hun verplichtingen die voortvloeien uit deze overeenkomst. Voor deze betalingen met de kaart zijn geen transactiekosten verschuldigd. de kredietnemers kunnen op vertoon van hun kaart en door ondertekening van een verkoopborderel contant geld opnemen aan de loketten van bankfilialen en wisselkantoren met het MasterCard-embleem. Die functie is mogelijk in binnen- en buitenland zoals beschreven in art Door het ondertekenen van het verkoopborderel, samen met het voorleggen van de kaart, geven de kredietnemers aan de kredietgever de onherroepelijke opdracht de financiële instelling te vergoeden voor de geldopnemingen, vermeerderd met de kosten gelijk aan een percentage van het opgenomen bedrag (zie deel I. Bijzondere voorwaarden), met een minimumkost per geldopneming (zie deel I. Bijzondere voorwaarden), onder voorbehoud van wat is bepaald in art In voorkomend geval worden extra kosten, aangerekend door een buitenlandse bank, onmiddellijk in mindering gebracht van het gevraagde bedrag. de kredietnemers kunnen met hun kaart en hun geheime codenummer contant geld opnemen aan de geldautomaten uitgerust met het MasterCardembleem. De opnemingen zijn gelimiteerd tot 620 euro per vier dagen. Die functie is mogelijk in binnen- en buitenland zoals beschreven in art Door de elektronische identificatie van hun kaart, samen met het gebruik van het geheime codenummer, geven de kredietnemers de onherroepelijke opdracht aan de kredietgever om in hun naam en voor hun rekening de financiële instelling te vergoeden voor de geldopneming(en), vermeerderd met kosten gelijk aan een percentage van het bedrag van de geldopneming (zie deel I. Bijzondere voorwaarden), met een minimumkost (zie deel I. Bijzondere voorwaarden), onder voorbehoud van wat is bepaald in art In voorkomend geval worden extra kosten, aangerekend door een buitenlandse bank, onmiddellijk in mindering gebracht van het gevraagde bedrag. de kredietnemers kunnen van hun kredietrekening geld overschrijven op de bankrekening. Die vraag voor overschrijving gebeurt schriftelijk t.a.v. het callcenter van de kredietgever, of via het internet of via de kantoren van de kredietbemiddelaars. Een eerste terbeschikkingstelling van het kredietbedrag kan via een overschrijving door de kantoren van de kredietbemiddelaars op de dag van de kredietondertekening en is gratis. Onder voorbehoud van wat is bepaald in art 7.10, geldt het door de kredietgever ingevulde verkoopborderel als vermoeden van een door de kredietnemers aan de kredietgever gegeven opdracht tot overschrijving. Wanneer de overschrijving gebeurt via de kantoren van de kredietbemiddelaars (met uitzondering van de eerste overschrijving op de dag van de kredietondertekening), of schriftelijk of via het internet, zijn de kredietnemers kosten verschuldigd gelijk aan een percentage van het bedrag van de overschrijving (zie deel I. Bijzondere voorwaarden), met een minimumkost (zie deel I. Bijzondere voorwaarden). bij een betaling in een tankstation met behulp van de kaart is het exacte bedrag van de betaling niet vooraf bekend en wordt een vast bedrag van de gebruikslimiet gereserveerd tijdens de tankbeurt. Het exacte bedrag van de tankbeurt zal onmiddellijk na de tankbeurt worden afgetrokken van het resterende saldo van de gebruikslimiet van de kaart. Het gereserveerde bedrag wordt op dat ogenblik vrijgegeven. Ook andere handelaars kunnen in bepaalde gevallen reserveringen uitvoeren, waardoor de gebruikslimiet tijdelijk kan worden verlaagd (bijvoorbeeld autoverhuurbedrijven, hotels, ). 7.4 De kredietnemers kunnen zelf bepalen in welke landen zij met hun kaart kunnen betalen bij handelaars en geld kunnen opnemen (alle landen, alle landen met uitzondering van de Verenigde Staten, enkel Europa). Zij kunnen dat zelf registreren via KBC-Online. De kredietnemers kunnen eveneens contact opnemen met hun KBC-bankkantoor of met het KBC-Telecenter op het nummer Meer informatie kunnen ze bekomen via [ of via het KBC- Telecenter op het nummer Als de kredietnemers hieromtrent niets hebben geregeld, kunnen zij hun kaart overal ter wereld gebruiken met uitzondering van de Verenigde Staten. Voor kaarten met toegang tot alle landen met uitzondering van de Verenigde Staten blijven transacties op basis van de geheime code in de Verenigde Staten mogelijk. Bij elke wijziging kunnen de kredietnemers een einddatum (in Belgische tijd) aanduiden. Daarna wordt de gebruiksinstelling teruggezet naar de standaardinstelling. 7.5 De kaart blijft eigendom van de kredietgever. Bij beeindiging of schorsing van het krediet dient de kaart spontaan aan de kredietgever te worden teruggegeven, onverminderd het recht van de kredietgever om de kaart in dat geval onmiddellijk te laten blokkeren of door een bankautomaat of in een verkooppunt te laten inhouden. AA1306 V /- P.4/9 Deel II: Algemene voorwaarden KBC-Kredietkaart Platinum Flex

5 7.6 Verplichtingen met betrekking tot de kaart Fraudepreventie en de behandeling van schadedossiers voortvloeiend uit misbruik van kaarten wordt verricht door de maatschappij voor de kredietgever. Aangezien een veilige werking van het MasterCard-netwerk vereist dat de kaart alleen door een rechtmatige kredietnemer wordt gebruikt, verbinden de kredietnemers zich ertoe: de kaart te gebruiken overeenkomstig de voorwaarden van deze raamovereenkomst; de kaart zorgvuldig te bewaren en in het bijzonder het geheime karakter van hun persoonlijke codenummer te bewaren door het aan niemand mee te delen en door het evenmin te noteren op de kaart zelf of op enig ander document dat samen met de kaart wordt bewaard; hun kaart nooit onbeheerd achter te laten (bv. op de werkplek, in een hotel of in een voertuig - zelfs wanneer het afgesloten is - of in feitelijk voor het publiek toegankelijke ruimten); nooit eigenmachtig de kaart aan derden (inbegrepen echtgenoot, familieleden en vrienden) over te dragen of door hen te laten gebruiken; een veilige code te kiezen die niet door derden op gemakkelijke wijze kan worden achterhaald; bij betaling met hun kaart bij een handelaar ervoor te zorgen dat de kaart steeds onder hun toezicht wordt gebruikt; de kaart niet te vouwen, niet in de buurt van een magnetisch veld te brengen en niet bloot te stellen aan extreme fysische omstandigheden of op een andere wijze te beschadigen; de kaart slechts te gebruiken in voldoende veilige omstandigheden, waarbij onder meer het geheime karakter van het codenummer wordt gewaarborgd; de toepasselijke limieten niet te overschrijden; de kaart alleen te gebruiken voor wettige doeleinden; de kaart nooit te gebruiken om te gokken op het internet; het bedrag van de gebruikslimiet niet te overschrijden; onmiddellijk de diefstal, het verlies, de vervalsing, het onrechtmatige gebruik of niet-toegestane gebruik of elk ander risico van misbruik van hun kaart, zoals het tenietgaan van het geheime karakter van het persoonlijke codenummer, te melden, zodat de voorgeschreven maatregelen kunnen worden genomen om misbruik te voorkomen; de kredietnemers kunnen iedere dag van de week, het weekend inbegrepen, en zowel s nachts als overdag, Card Stop telefonisch bereiken op het nummer voor melding van diefstal, verlies of elk ander risico van misbruik van hun kaart; deze telefonische melding moet binnen drie dagen worden bevestigd per aangetekende brief, telefax, telex of telegram op het adres van de maatschappij en de kredietgever; deze meldingen dienen ook onmiddellijk te gebeuren telkens wanneer de kaart wordt ingehouden op een terminal of in een geldautomaat; de maatschappij alle inlichtingen te geven waarvan zij kennis hebben betreffende de omstandigheden van de diefstal of het verlies, en de kredietgever te helpen bij zijn onderzoek; verlies of diefstal van hun kaart binnen 24 uur bij de plaatselijke politie te melden; onmiddellijk de maatschappij en/of de kredietgever in kennis te stellen van de boeking op rekening van onrechtmatig uitgevoerde verrichtingen alsook van elke fout of onregelmatigheid bij het voeren van die rekening. 7.7 Verplichtingen van de kredietgever De kredietgever verbindt zich ertoe: niet ongevraagd een kaart te bezorgen aan de kredietnemers, behalve ter vervanging van de bestaande kaart overeenkomstig art 7.8; gedurende een periode van minstens vijf jaar te rekenen vanaf de uitvoering van de transacties een interne registratie van de verrichtingen bij te houden; de kredietnemers de nodige middelen te verschaffen om de kennisgeving voorgeschreven in art 7.6 op elk ogenblik te verrichten en de kredietnemers een identificatiemiddel te geven waarmee zij de kennisgeving kunnen bewijzen; elk nieuw gebruik van de kaart - voor zover technisch mogelijk - te beletten zodra de kredietnemers de kennisgeving van verlies, diefstal of misbruik hebben gedaan; de kredietnemers periodiek in te lichten over de te nemen voorzorgsmaatregelen om elk onrechtmatig gebruik van hun kaart te verhinderen; ervoor te zorgen dat de geheime code niet toegankelijk is voor andere partijen. Wanneer een betalingsopdracht door de kredietnemer werd geïnitieerd, is de kredietgever, onverminderd de toepassing van de artikelen 34, 49 2 en 3 en 54 van de Wet Betalingsdiensten, tegenover de kredietnemers aansprakelijk voor de juiste uitvoering van de betalingstransactie, tenzij de bank van de begunstigde het bedrag van de transactie heeft ontvangen. Wanneer de kredietgever op grond van voorgaande bepaling aansprakelijk is, zal hij onmiddellijk het bedrag van de betalingstransactie ten gunste van de begunstigde ter beschikking stellen en, voor zover van toepassing, de betaalrekening van de begunstigde crediteren met het overeenkomstige bedrag. De kredietgever is eveneens aansprakelijk voor de kosten waarvoor de kredietnemers verantwoordelijk zijn en de rente die hun wordt aangerekend wegens de nietuitvoering of gebrekkige uitvoering van de betalingstransactie, evenals voor aanvullende vergoedingen voor eventuele verdere financiële gevolgen. 7.8 Geldigheid en vernieuwing van de kaart De kaart blijft geldig tot de laatste dag van de vervalmaand die erop is vermeld. Op dat ogenblik zal aan de kredietnemers een nieuwe kaart ter beschikking worden gesteld. De kredietnemers verbinden zich ertoe de oude kaart bij ontvangst van een nieuwe kaart onmiddellijk te vernietigen. 7.9 Maandelijks overzicht De kredietgever stuurt de kredietnemers maandelijks een overzicht van alle door hen uitgevoerde verrichtingen. Daarop staan ook de inlichtingen vermeld die zijn voorgeschreven door art 59 Wet Consumentenkrediet. Kredietnemers die ervoor gekozen hebben om brieven en berichten te ontvangen in hun KBC-Online-inbox, stemmen ermee in dat het maandelijkse overzicht in hun KBC- Online-inbox ter beschikking wordt gesteld. Als zij bovendien in KBC-Online hebben aangeduid dat zij per op de hoogte wensen gebracht te worden als er een nieuw belangrijk bericht is voor hen, dan krijgen zij telkens wanneer het maandelijkse overzicht in de KBC- Online-inbox ter beschikking is, een op het adres dat bij de contactgegevens in KBC-Online is opge- AA1306 V /- P.5/9 Deel II: Algemene voorwaarden KBC-Kredietkaart Platinum Flex

6 nomen. De kredietnemers kunnen er ook voor kiezen om hun maandelijks overzicht via Doccle te ontvangen. Als de kredietnemers er niet voor gekozen hebben om brieven en berichten te ontvangen via KBC-Online of Doccle of als zij laten weten er niet langer voor te kiezen, wordt het maandelijkse overzicht met de post verstuurd naar het laatst door hen opgegeven adres. Wanneer de kredietnemers met hun kaart in een lidstaat van de Europese Unie een van de opdrachten geven waarin deze overeenkomst voorziet, dan zal de transactie in de regel binnen zes maanden na de verrichting op het maandelijkse overzicht worden vermeld en in de kredietrekening worden geboekt. Elke betwisting over een transactie op het maandelijkse overzicht die niet juist werd geregistreerd of geboekt, dient schriftelijk te worden gemeld aan de maatschappij, op het adres vermeld onder art 7.1, binnen dertien maanden na de debitering ervan, opdat de kredietgever het bewijs kan leveren dat de transactie werd geauthentiseerd, juist werd geregistreerd en geboekt en niet werd beïnvloed door een technische storing of een ander gebrek zoals bedoeld in art In geval van een niet-toegestane betalingstransactie, zal de kredietgever, na marginale toetsing met betrekking tot bedrog vanwege de kredietnemers, onmiddellijk het bedrag van de niet-toegestane betalingstransactie terugbetalen en in voorkomend geval de rekening die met dat bedrag was gedebiteerd herstellen in de toestand zoals die zou zijn geweest, als de niettoegestane betalingstransactie niet had plaatsgevonden, eventueel vermeerderd met rente op dat bedrag. Bovendien zal de kredietgever de eventuele verdere financiële gevolgen, in het bijzonder het bedrag van de door de kredietnemers gedragen kosten ter bepaling van de te vergoeden schade, vergoeden. Daarna worden het maandelijkse overzicht en het vermelde saldo onherroepelijk als volledig aanvaard beschouwd. Elke boeking op het overzicht van een transactie waarvoor geen toestemming werd gegeven, moet onmiddellijk worden gemeld aan de maatschappij. Elke andere fout of onregelmatigheid vastgesteld op het overzicht moet onmiddellijk worden gemeld aan de kredietgever. De verrichtingen in vreemde valuta s die worden genoteerd aan de Brusselse beurs, worden in de munt van de kredietrekening omgerekend tegen een koers die door de maatschappij wordt bepaald op basis van de indicatieve koers van de Europese Centrale Bank van de dag waarop zij die verrichtingen ontvangt. De verrichtingen in vreemde valuta s die niet worden genoteerd aan de Brusselse beurs, worden in de munt van de kaartrekening omgerekend tegen de koers die de maatschappij ontvangt van de internationale maatschappijen op de dag waarop ze de gegevens van die verrichtingen ontvangt. Voor de landen die geen deel uitmaken van de Europese Muntunie wordt die koers verhoogd met een marge (zie deel I. Bijzondere voorwaarden). Dat geldt zowel voor geldopnemingen bij buitenlandse geldautomaten of banken als voor betalingen in buitenlandse handelszaken. De wisselkoersen schommelen en ze kunnen verschillen tussen het tijdstip van de transactie en dat van de debitering van de kredietrekening. Om veiligheidsredenen wordt het kaartnummer op het maandelijkse overzicht verkort weergegeven. De eerste zes karakters van het kaartnummer en de laatste vier worden getoond. Voor de overige karakters wordt als opvulteken hoofdletter X gebruikt. Ook op aanvraag- en baliedocumenten, op de KBC-Matic, in KBC-Online en andere communicatie uitgaande van de bank, wordt het kaartnummer op dezelfde verkorte manier getoond Risicoregeling misbruik van de kaart De kredietgever draagt de risico s van elke verzending van de kaart aan de kredietnemers of van elk middel dat het gebruik ervan mogelijk maakt. De kredietnemers zijn vanaf de aflevering van de kaart aansprakelijk voor alle schuldvorderingen die uit het gebruik ervan ontstaan, onder voorbehoud van de volgende bepalingen. In geval van verlies of diefstal van de kaart of bij onrechtmatig gebruik van de kaart wanneer de kredietnemer heeft nagelaten de veiligheid van de gepersonaliseerde veiligheidskenmerken te waarborgen, dragen de kredietnemers het risico voortvloeiend uit het onrechtmatige gebruik ervan, tot op het ogenblik van de in artikel 7.6 voorgeschreven melding. Het risico ten laste van de kredietnemers is per schadegeval evenwel beperkt tot 150 euro. Als schadegeval wordt alle schade beschouwd die voortvloeit uit het misbruik van dezelfde verloren of gestolen kaart. Voormelde risicobeperking geldt niet in geval van bedrog, opzet of grove nalatigheid van de kredietnemers. De rechter oordeelt in laatste instantie over het feit of er, in de gegeven omstandigheden, een grove nalatigheid aanwezig is, zonder dat hij daarbij gebonden is door de kwalificatie van de kredietgever. De kredietnemers moeten er zich wel van bewust zijn dat zij de kaart op een veilige en voorzichtige wijze moeten bewaren en gebruiken, zoals nader verklaard in art 7.6. Bij gebrek daaraan kan de kaart worden misbruikt. De kredietgever waarschuwt de kredietnemers dat onder meer de volgende houdingen van die aard zijn dat ze schadegevallen in de hand werken waarvoor de kredietnemers aansprakelijk kunnen worden gesteld; als grove nalatigheid kan onder meer worden beschouwd: het niet naleven door de kredietnemers van hun verplichtingen met betrekking tot de kaart of het overtreden van de veiligheidsvoorschriften, zoals het samen bewaren van de kaart en het geheime codenummer in een herkenbare vorm, het meedelen van de code aan derden, waaronder echtgenoot, familieleden of vrienden; het laten gebruiken van de kaart door derden; het gebruik van de kaart in onveilige omstandigheden; het onbeheerd achterlaten van de kaart (bv. op de werkplek, in een hotel of in een voertuig - zelfs als het afgesloten is - of in feitelijk voor het publiek toegankelijke ruimten (bv. een ziekenhuis)), of het niet naleven door de kredietnemers van hun verplichtingen, het niet onmiddellijk waarschuwen van de maatschappij bij verlies of diefstal van de kaart, bij de boeking van elke transactie waarvoor de kredietnemers geen toestemming hebben gegeven of bij de vaststelling van een fout of onregelmatigheid op de rekeningafschriften, het niet onmiddellijk laten blokkeren van de kaart nadat die werd ingehouden in een geldautomaat of betaalterminal of in de andere gevallen, vermeld in artikel 7.6. De kredietnemers dragen geen risico voor de eventuele schade te wijten aan verlies, diefstal of misbruik van de kaart die is ontstaan na de in art 7.6 voorgeschreven melding, behalve in geval van bedrog vanwege de kredietnemers. In afwijking van deze regeling en behoudens bedrog of opzet vanwege de kredietnemers, zijn deze laatsten niet aansprakelijk: AA1306 V /- P.6/9 Deel II: Algemene voorwaarden KBC-Kredietkaart Platinum Flex

7 wanneer de transactie werd verricht zonder fysieke voorlegging van de kaart en zonder elektronische identificatie; het enkele gebruik van een vertrouwelijke code of van een ander soortgelijk bewijs van identiteit is niet voldoende om tot de aansprakelijkheid van de kredietnemer te leiden; wanneer de kaart werd nagemaakt door een derde of onrechtmatig werd gebruikt, voor zover de kredietnemer in het bezit was van de kaart. Noch de kredietgever, noch de maatschappij, noch de instellingen die de buitenlandse systemen beheren, kunnen aansprakelijk worden gesteld wanneer de terminals en apparaten of bepaalde gebruiksmogelijkheden van de kaart tijdelijk niet beschikbaar zijn wegens onderhoudswerkzaamheden, defecten of overmacht Bewijsovereenkomst Van elke verrichting worden de relevante gegevens geregistreerd. Voor de meeste verrichtingen wordt een document in de vorm van een biljet aan de kredietnemers bezorgd. Het door de bankautomaat of verkooppuntterminal afgegeven document (saldobiljet of kassabon) wordt bij wijze van inlichting of met het oog op controle aan de kredietnemers ter hand gesteld. De kredietnemers en de kredietgever aanvaarden, elk voor wat hen betreft, dat de journaalband of een gelijkwaardige gegevensdrager waarop alle gegevens betreffende de verrichtingen worden geregistreerd, een bindend en afdoend schriftelijk bewijsmiddel is dat de transactie juist werd geregistreerd en geboekt en niet werd beïnvloed door een technische storing of een ander gebrek. De kredietnemers kunnen evenwel met alle middelen het tegenbewijs daarvan leveren. Bij ontvangst van een telefonische opdracht kan de kredietgever een ad-hocformulier invullen en voorzien van datum en tijdstip. Dat formulier geldt als bewijs van de opdracht, behoudens tegenbewijs Wijziging kaartmodaliteiten In toepassing van Art. 16 van de Wet van 10 december 2009 betreffende de betalingsdiensten, behoudt de kredietgever zich het recht voor om op eender welk ogenblik de bepalingen met betrekking tot de kaart vermeld in art. 7, met uitzondering van art aan te vullen of te wijzigen. Deze wijziging wordt twee maanden voorafgaand aan haar toepassing schriftelijk of via een duurzame drager aan de kredietnemer meegedeeld. De kredietnemers worden geacht deze wijzigingen te hebben aanvaard indien zij de kredietgever niet vóór de datum van inwerkingtreding hebben meegedeeld dat zij de wijziging niet aanvaarden. In dat geval hebben zij het recht om het contract uiterlijk voor de inwerkingtreding kosteloos op te zeggen. Uiterlijk bij het verstrijken van de opzeggingstermijn moet het eventueel debetsaldo van de kredietrekening door de kredietnemers worden aangezuiverd. De uitbreiding of verbetering van de mogelijkheden van het systeem worden aan de kredietnemers op de gebruikelijke wijze meegedeeld en kan ingaan vanaf de dag van de mededeling Sms-dienst Als de kredietnemers hun gsm-nummer hebben meegedeeld, biedt de kredietgever de kredietnemers automatisch een gratis sms-dienst aan waarbij de kredietgever, al dan niet via de kredietbemiddelaar, louter informatieve, niet-commerciële sms-berichten stuurt naar de kredietnemers met het oog op een accurate dienstverlening die betrekking heeft op het kaartgebruik. Een actuele lijst en beschrijving van de inhoud van die sms-dienst is beschikbaar in elk KBC-bankkantoor en op de KBC-website ( De kredietgever verstuurt de sms-berichten naar het gsmnummer van de kredietnemers dat is opgenomen in de bereikbaarheidsgegevens van de kredietnemers bij de kredietbemiddelaar. De kredietnemers kunnen die gegevens raadplegen via hun KBC-bankkantoor of via KBC-Online (als de kredietnemer een KBC-Online abonnement heeft). Als de kredietnemers liever geen sms-berichten van die gratis sms-dienst willen ontvangen, dan kunnen zij zich uitschrijven via of via hun KBC-bankkantoor. Meer informatie over het gebruik van het gsm-nummer vindt men in de algemene privacyverklaring, beschikbaar in elk KBC-bankkantoor en op de KBC-website ( Omdat de sms-dienst enkel een bijkomende en informatieve dienstverlening is, kunnen de kredietnemers de kredietgever niet aansprakelijk stellen voor het niet- of laattijdig ontvangen van een sms-bericht via die smsdienst Blokkering van de kaart In toepassing van art. 30 van de wet Betalingsdiensten, is de kredietgever gerechtigd de kaart geheel of gedeeltelijk te laten blokkeren of door een bankautomaat of in een verkooppunt te doen inhouden, om objectief gerechtvaardigde redenen die verband houden met de veiligheid van de kaart, het vermoeden van niet-toegestaan of bedrieglijk gebruik van de kaart of wanneer het risico dat de kredietnemers hun betalingsplicht niet kunnen nakomen aanzienlijk is toegenomen, en onder meer in de volgende gevallen: wanneer driemaal opeenvolgend een foutief geheim codenummer wordt ingevoerd; wanneer de kaart defect wordt bevonden; wanneer de kaart in de bankautomaat of verkooppuntterminal wordt achtergelaten; wanneer de kaart in het systeem met verzet werd aangetekend op verzoek van de kredietnemers of op initiatief van de kredietgever of van de maatschappij; wanneer blijkt dat de kredietnemers de gebruikslimiet overschrijden; wanneer blijkt dat de kredietnemers hun kaart gebruiken om te gokken op het internet; wanneer de overeenkomst wordt beëindigd. De kredietgever zal de kredietnemers over die blokkering informeren via een (bijlage bij het) rekeningafschrift, een gewone brief, een KBC-Onlinebericht, een faxbericht, een bericht per elektronische post, een sms of op een andere gepaste wijze. Artikel 8 Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbank 8.1 Beide partijen verklaren het Belgisch recht van toepassing op de kredietovereenkomst. De Belgische wetgeving is eveneens van toepassing op de relaties tussen de kredietgever en de kredietnemers voorafgaand aan de sluiting van de kredietovereenkomst. De Belgische wet op het consumentenkrediet is alleen van toepassing voor zover de overeenkomst binnen het toepassingsgebied van deze wet valt. De toezichthoudende autoriteiten zijn: AA1306 V /- P.7/9 Deel II: Algemene voorwaarden KBC-Kredietkaart Platinum Flex

8 de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand & Energie, Algemene Directie Controle en Bemiddeling, Koning Albert II-laan 16, 1000 Brussel, en de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel en de Nationale Bank van België (NBB), de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel. 8.2 De kredietnemers aanvaarden de exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechters, onverminderd het recht van de kredietgever om een beroep te doen op de rechter van het land waar een van de kredietnemers zijn woon- of verblijfplaats heeft. Artikel 9 Waarborgen 9.1 Tot zekerheid van de uitvoering van hun verbintenissen dragen de kredietnemers, binnen de wettelijke beperkingen, aan de kredietgever hun bestaande en toekomstige rechten over die voortvloeien uit het verrichten van (al dan niet zelfstandige) arbeid, evenals hun bestaande en toekomstige rechten zoals bedoeld in art. 1410, 1 Ger. W. Wanneer de Wet dd. 12 april 1965 van toepassing is, dienen beide partijen daartoe een afzonderlijke overeenkomst te ondertekenen. Dit artikel geldt niet voor minderjarige kredietnemers. Tot zekerheid van hun verbintenissen dragen de kredietnemers aan de kredietgever hun volgende bestaande en toekomstige schuldvorderingen op derden over: vorderingen uit hoofde van verkoop-, verhuur-, diensten-, bewaargevings- en verzekeringscontracten, vorderingen op financiële instellingen met uitzondering van deze die hierna in pand worden gegeven, vorderingen in contractuele en extracontractuele aansprakelijkheid, vorderingen op overheden of publiekrechtelijke instanties (o.a. de fiscus), vorderingen voortvloeiende uit de verkoop van onroerende of roerende goederen. Tot zekerheid van hun verbintenissen geven de kredietnemers daarenboven aan de kredietgever in pand: alle bestaande en toekomstige rekeningtegoeden die zij bij een financiële instelling (zullen) aanhouden. 9.2 Van het krediet mag geen gebruik worden gemaakt zolang alle waarborgen niet op afdoende wijze (volwaardig en onbetwistbaar) gevestigd zijn en behouden worden. Een toegestane afwijking mag niet in het nadeel van de kredietgever uitgelegd worden. Artikel 10 Bescherming van de persoonlijke levenssfeer 10.1 De kredietgever heeft voor het onderzoek van de kredietaanvraag het volgende externe bestand geraadpleegd: de Centrale voor Kredieten aan Particulieren en het Bestand van de Niet-gereglementeerde registraties, waarvan de Nationale Bank van België (NBB), de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel de houder is De kredietgever, als verantwoordelijke voor de verwerking, gebruikt de (persoons-)gegevens van de kredietnemers in overeenstemming met de privacywet, zijn privacyverklaring ( en de contracten die hij met de kredietnemers heeft. De kredietnemers geven aan de kredietgever de ondubbelzinnige toestemming om alle gegevens over de persoon, producten, diensten en verrichtingen in een of meer interne bestanden te verwerken voor de volgende doeleinden: de toekenning van de kredietopening, het beheer ervan en alle andere verrichtingen die ermee verband houden; het voorkomen en bestrijden van misbruik, fraude en inbreuken van cliënten; het beheer van betwistingen; het voldoen aan wettelijke verplichtingen alle andere doeleinden waarvoor de kredietgever aangifte heeft gedaan bij de Belgische privacycommissie ( De toestemming houdt eveneens in dat de kredietgever in welbepaalde gevallen het recht heeft om de aangegane verbintenissen en de wijze waarop die al dan niet werden nagekomen, mee te delen aan alle bij wet toegelaten derden met een wettig belang of uit hoofde van een wettelijke bepaling (onder meer de Nationale Bank van België voor registratie in de Centrale voor Kredieten aan Particulieren; zie ook hierna 10.3). De kredietgever kan de persoonsgegevens en de gegevens over zijn producten, diensten en verrichtingen verwerken voor de promotie van zijn diensten en producten. Dat betekent dat de gegevens van de kredietnemers kunnen worden gebruikt om hen te contacteren met informatie, reclame of voorstellen op hun maat (direct marketing). De kredietnemers kunnen zich altijd verzetten tegen het gebruik van hun gegevens voor direct marketing (verzet uit te oefenen via gewone brief bij de kredietgever). Elke kredietnemer kan overeenkomstig de wettelijke voorwaarden zijn eigen gegevens opvragen en die in voorkomend geval laten rechtzetten Centrale voor Kredieten aan Particulieren Deze overeenkomst maakt het voorwerp uit van registratie in de Centrale voor Kredieten aan Particulieren overeenkomstig artikel 3, 1, 10 of 20 van de Wet van 10 augustus 2001 betreffende de Centrale voor Kredieten aan Particulieren. De registratie in de Centrale voor Kredieten aan Particulieren heeft als doel de kredietgevers inlichtingen te verstrekken betreffende de al lopende kredieten en eventuele achterstallige betalingen van de kredietnemers. De kredietnemers hebben het recht die inlichtingen kosteloos in te zien, te laten rechtzetten of verwijderen. Zij oefenen die rechten uit op de wijze zoals omschreven in artikel 7 van de Wet van 10 augustus 2001 en in artikel 13 van het Koninklijk Besluit van 7 juli Behoudens in het geval van vervroegde verwijdering van de geregistreerde gegevens om voormelde reden(en), zijn de bewaartermijnen van de geregistreerde gegevens de volgende: drie maanden en acht werkdagen na de datum van het einde van de kredietovereenkomst; in voorkomend geval, tot de datum waarop aan de Centrale voor Kredieten aan Particulieren wordt meegedeeld dat de kredietopening is terugbetaald na de vervroegde beëindiging of na de opzegging ervan en in zoverre dat er na terugbetaling geen nieuwe kredietopneming meer mogelijk is. In geval van een wanbetaling in de zin van de Wet van 10 augustus 2001 en het Koninklijk Besluit van 7 juli 2002, wordt de registratie verlengd. De bewaartermijnen van de gegevens betreffende wanbetalingen zijn: twaalf maanden vanaf de datum van de regularisatie van de kredietovereenkomst; maximaal tien jaar vanaf de datum van de eerste registratie van een wanbetaling, ongeacht of de kredietovereenkomst al dan niet werd geregulariseerd. De nieuwe bewaartermijn begint te lopen bij een nieuwe wanbetaling na afloop van de termijn van tien jaar. AA1306 V /- P.8/9 Deel II: Algemene voorwaarden KBC-Kredietkaart Platinum Flex

9 10.4 Spaar & Pluk -programma Het gebruik van de kaart kan de kredietnemers aankoopcheques opleveren via het Spaar & Pluk-programma van Atos Worldline. De kredietgever geeft de identiteits- en contactgegevens van de kredietnemers door aan Atos Wordline voor dat programma. De kredietnemers kunnen zich op elk tijdstip kosteloos verzetten tegen de verdere verwerking van die gegevens door Atos Worldline. Ze kunnen ook kosteloos uittreden uit het Spaar & Plukprogramma in een brief gericht aan Atos Wordline NV (Spaar & Pluk), Haachtsesteenweg 1442 in 1130 Brussel. Meer informatie over het Spaar & Pluk-programma en het reglement ervan staan op de website De kredietgever zelf is niet betrokken bij het aanbieden van die aankoopcheques en voordelen en kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van wijziging of annulering ervan. Artikel 11 Diverse bepalingen 11.1 De kredietnemers verbinden zich hoofdelijk en ondeelbaar voor alle rechten en verplichtingen die uit de overeenkomst voor hen voortvloeien. Het bedrag van de schuldvordering van de kredietgever wordt tegenover de kredietnemers rechtsgeldig bewezen door een door de kredietgever echt en waarachtig verklaarde opgave, onverminderd art. 74, 21 van de Wet marktpraktijken Het krediet is strikt persoonlijk ( intuitu personae ) ten aanzien van de kredietnemers gezamenlijk. De beëindiging van de overeenkomst ten aanzien van één van de kredietnemers impliceert de beëindiging van de overeenkomst ten aanzien van alle kredietnemers. De kredietnemers zullen alles in het werk stellen om hun kredietwaardigheid te handhaven. Zij verbinden zich ertoe de kredietgever zonder uitstel op de hoogte te brengen van eventuele belangrijke wijzigingen in hun vermogenstoestand en/of terugbetalingscapaciteit, en in het algemeen van wijzigingen in de aan de kredietgever verstrekte inlichtingen (bv. adresveranderingen, het afsluiten van de bankrekening zoals bedoeld in art. 5) De kredietnemers geven elkaar volmacht om, alleen optredend, in naam van alle kredietnemers de kredietovereenkomst te herroepen conform art. 1, een kredietopzegging te doen of in ontvangst te nemen, of de kredietovereenkomst met wederzijdse toestemming te beëindigen. Hetzelfde geldt voor elke andere kennisgeving met betrekking tot het krediet en voor elke uitoefening, respectievelijk nakoming, van hun rechten en verplichtingen voorvloeiende uit de overeenkomst. Ook stellen de kredietnemers de kredietgever aan als bijzondere gemachtigde om de relevante en wettelijk bepaalde gegevens uit de bevolkingsregisters en uit het vreemdelingenregister die op hen betrekking hebben te verkrijgen Onverminderd de toepassing van de artikelen 25 tot en met 27 van de Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, behoudt de kredietgever zich het recht voor de overeenkomst (of zijn rechten die daaruit voortvloeien) geheel of gedeeltelijk over te dragen of een derde geheel of gedeeltelijk in de plaats te stellen van zijn rechten. De kredietnemers verbinden zich ertoe bij een eventuele overdracht van de overeenkomst de overnemer als hun nieuwe kredietgever te aanvaarden Onverminderd de gronden van stuiting naar gemeen recht, stuit een ingebrekestelling per brief (al dan niet ter post aangetekend) de verjaring. Artikel 12 Taal en klachten De taal van onderhavige overeenkomst is ook de taal waarin de aan de kredietovereenkomst voorafgaande informatie aan de kredietnemers is verstrekt en waarin tussen de kredietgever en de kredietnemers tijdens de uitvoering van de overeenkomst zal worden gecommuniceerd. Voor eventuele klachten in verband met de kredietopening, ongeacht of deze op afstand is gesloten of niet, kunnen de kredietnemers zich wenden tot: KBC Bank NV Dienst CBG Consumer Finance - Operations Havenlaan Brussel Tel Fax KBC Bank NV Klachtenmanagement Brusselsesteenweg Leuven Tel Fax OMBUDSFIN Belliardstraat bus Brussel Tel Fax FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Algemene Directie Controle en Bemiddeling Koning Albert II-laan Brussel Fax Website: Recht van 0,15 euro betaald op aangifte door KBC Bank NV. AA1306 V /- P.9/9 Deel II: Algemene voorwaarden KBC-Kredietkaart Platinum Flex

Deel II: Algemene voorwaarden Pinto Visa

Deel II: Algemene voorwaarden Pinto Visa Deel II: Algemene voorwaarden Pinto Visa Dit Deel II. Algemene voorwaarden maakt een ondeelbaar geheel uit met Deel I. Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet om er samen de kredietovereenkomst

Nadere informatie

Pinto Visa-kredietopening Dit document vormt geen juridisch bindend aanbod. KBC Consumer Finance behoudt zich alle wijzigingen voor.

Pinto Visa-kredietopening Dit document vormt geen juridisch bindend aanbod. KBC Consumer Finance behoudt zich alle wijzigingen voor. Pinto Visa-kredietopening Dit document vormt geen juridisch bindend aanbod. KBC Consumer Finance behoudt zich alle wijzigingen voor. DEEL I. EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET (artikel

Nadere informatie

Deel II: Algemene voorwaarden KBC-Visa Vision, KBC-MasterCard Globe

Deel II: Algemene voorwaarden KBC-Visa Vision, KBC-MasterCard Globe Deel II: Algemene voorwaarden KBC-Visa Vision, KBC-MasterCard Globe Dit Deel II. Algemene voorwaarden maakt een ondeelbaar geheel uit met Deel I. Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Krediet PINTO VISA. Editie 10

ALGEMENE VOORWAARDEN Krediet PINTO VISA. Editie 10 1 Totstandkoming van het krediet De overeenkomst komt tot stand door de ondertekening ervan door alle partijen binnen 20 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum van de raadpleging van de Centrale voor

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE KASFACILITEIT I - Van kracht op 23 maart 2015

BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE KASFACILITEIT I - Van kracht op 23 maart 2015 BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE KASFACILITEIT I - Artikel 1 Terminologie De Bank : bpost bank N.V. Markiesstraat 1 bus 2-1000 Brussel, BTW BE 0456.038.471, RPR Brussel, handelend als kredietgever.

Nadere informatie

Reglement KBC-Visa. Definities Art. 1 Voor de toepassing van dit reglement moet men verstaan

Reglement KBC-Visa. Definities Art. 1 Voor de toepassing van dit reglement moet men verstaan Reglement KBC-Visa AA0022N1 V08-2005 -/- p. 1 van 5 Inleiding Het onderhavige reglement regelt de bijzondere rechten, verplichtingen en verantwoordelijkheden die het gebruik van de kaart meebrengt zowel

Nadere informatie

Reglement KBC-Prepaid Kaart

Reglement KBC-Prepaid Kaart Reglement KBC-Prepaid Kaart Geregistreerd te Brussel op 24 mei 2013 en van kracht met ingang van 17 juni 2013. Deze uitgave telt 8 bladzijden. 1 Inleiding 2 Definities 3 De kaart 4 Laden van de kaart 5

Nadere informatie

Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet (BS 9 juli 1991) zoals gewijzigd bij wet van 13 juni 2010 (BS 21 juni 2010).

Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet (BS 9 juli 1991) zoals gewijzigd bij wet van 13 juni 2010 (BS 21 juni 2010). Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet (BS 9 juli 1991) zoals gewijzigd bij wet van 13 juni 2010 (BS 21 juni 2010). Art. 11 1 Te gelegener tijd voordat de consument door een kredietovereenkomst

Nadere informatie

Reglement Centea-Visa

Reglement Centea-Visa Reglement Centea-Visa Geregistreerd te Antwerpen op 26 oktober 2010 en van kracht met ingang van 17 november 2010. Deze uitgave telt 6 bladzijden. Het vervangt alle voorgaande met betrekking tot haar voorwerp.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN De overeenkomst komt pas tot stand door ondertekening van de overeenkomst door alle partijen. De overeenkomst is opgesteld in zoveel exemplaren als er partijen met een onderscheiden

Nadere informatie

Informatieblad Credivance - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET]

Informatieblad Credivance - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] Informatieblad Credivance - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres Website Kosterijland

Nadere informatie

Informatieblad DEFAM Doorlopend krediet (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet)

Informatieblad DEFAM Doorlopend krediet (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Informatieblad DEFAM Doorlopend krediet (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres Website

Nadere informatie

Informatieblad Alpha Credit Nederland - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET]

Informatieblad Alpha Credit Nederland - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] Informatieblad Alpha Credit Nederland - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres Website

Nadere informatie

Informatieblad DEFAM - DK (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet)

Informatieblad DEFAM - DK (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Informatieblad DEFAM - DK (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres Website Kredietbemiddelaar

Nadere informatie

Informatieblad DEFAM Doorlopend Krediet 1,5% en 2% [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET]

Informatieblad DEFAM Doorlopend Krediet 1,5% en 2% [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] Informatieblad DEFAM Doorlopend Krediet 1,5% en 2% [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres

Nadere informatie

Productinformatie Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet

Productinformatie Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet Productinformatie Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever International Card Services BV, Telefoonnummer 020-6 600 123 E-mailadres

Nadere informatie

Bijlage: Europese Standaardinformatie inzake consumentenkrediet (ESIC) versie juli 2013

Bijlage: Europese Standaardinformatie inzake consumentenkrediet (ESIC) versie juli 2013 Bijlage: Europese Standaardinformatie inzake consumentenkrediet (ESIC) versie juli 2013 De kredietofferte van iedere aanbieder bevat dit standaard informatieblad. Met dit blad kunt u onze offerte gemakkelijk

Nadere informatie

Reglement KBC-Mobile Banking

Reglement KBC-Mobile Banking Reglement KBC-Mobile Banking Geregistreerd te Leuven op 25 maart 2013 en van kracht met ingang vanaf 18 juni 2013. Deze uitgave telt 5 bladzijden. Dit reglement regelt de contractuele relatie met betrekking

Nadere informatie

WERKING EN REGLEMENT VAN DE DIENST DYNAPHONE

WERKING EN REGLEMENT VAN DE DIENST DYNAPHONE WERKING EN REGLEMENT VAN DE DIENST DYNAPHONE 1. Algemeenheden Dit document dateert van 1 april 2010 en vervangt het vorige document houdende de werking en het reglement van de dienst Dynaphone. Het treedt

Nadere informatie

Reglement KBC-Mobile Banking

Reglement KBC-Mobile Banking Reglement KBC-Mobile Banking Geregistreerd te Leuven op 15 oktober 2013 en van kracht met ingang vanaf 18 december 2013. Deze uitgave telt 6 bladzijden. Dit reglement regelt de contractuele relatie met

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. FRGE-lening: Algemene voorwaarden Pagina 1 van 6

ALGEMENE VOORWAARDEN. FRGE-lening: Algemene voorwaarden Pagina 1 van 6 ALGEMENE VOORWAARDEN 1. De overeenkomst komt pas tot stand door ondertekening van de overeenkomst door alle partijen. De overeenkomst is opgesteld in zoveel exemplaren als er partijen met een onderscheiden

Nadere informatie

algemene verkoopsvoorwaarden

algemene verkoopsvoorwaarden algemene verkoopsvoorwaarden 1. 2. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen MASTERmail en de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk

Nadere informatie

ING Business Account Reglement. Versie 08/2014

ING Business Account Reglement. Versie 08/2014 I. Voorwerp en kader van dit Reglement ING Business Account Reglement Versie 08/2014 Het Reglement van de ING Business Account (hierna het "Reglement" genoemd) legt de relaties vast tussen ING België nv

Nadere informatie

Informatieblad DEFAM - DK WOZ (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet)

Informatieblad DEFAM - DK WOZ (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Informatieblad DEFAM - DK WOZ (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres Website Kosterijland

Nadere informatie

Productinformatie Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet

Productinformatie Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet Productinformatie Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever Adres International Card Services BV, Telefoonnummer 020-6 600

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de kredietopening van onbepaalde duur: Directe Reserve

Algemene voorwaarden van de kredietopening van onbepaalde duur: Directe Reserve Algemene voorwaarden van de kredietopening van onbepaalde duur: Directe Reserve Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke afwijkingen worden de betrekkingen tussen Fortis Bank nv, hierna ook genoemd de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. I. Algemeen. Art. 1 Toepassingsgebied. Art. 2 Definities. Art. 3 Website. Art. 4 Sluiten van de overeenkomst

ALGEMENE VOORWAARDEN. I. Algemeen. Art. 1 Toepassingsgebied. Art. 2 Definities. Art. 3 Website. Art. 4 Sluiten van de overeenkomst ALGEMENE VOORWAARDEN I. Algemeen Art. 1 Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarin Brochus producten verkoopt of op een andere wijze een leveringsverplichting

Nadere informatie

Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie.

Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie. Beste klant, Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie. Om uw Colruyt-kaart zo snel mogelijk te kunnen bezorgen heb ik nog enkele gegevens nodig. Gelieve daarvoor

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemene voorwaarden 1/7

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemene voorwaarden 1/7 ALGEMENE VOORWAARDEN 1. De overeenkomst komt pas tot stand door ondertekening van de overeenkomst door alle partijen. De overeenkomst is opgesteld in zoveel exemplaren als er partijen met een onderscheiden

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Effectenkrediet. Bijzondere Voorwaarden Effectenkrediet

Bijzondere Voorwaarden Effectenkrediet. Bijzondere Voorwaarden Effectenkrediet Bijzondere Voorwaarden Effectenkrediet 1 2 1 Definities Algemene Voorwaarden van BinckBank BinckBank Effecten Effectenkrediet Gebonden Rekening Kredietnemer Kredietovereenkomst Rekening Schriftelijk Transfer

Nadere informatie

Voorwaarden. MoneYou Doorlopend. Krediet

Voorwaarden. MoneYou Doorlopend. Krediet Voorwaarden MoneYou Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Algemeen 3 Voorwaarden MoneYou Doorlopend Krediet Voor de in deze voorwaarden bedoelde Producten gelden ook de Voorwaarden MoneYou. 1. Uitvoering kredietovereenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VISAKAAR T- 1/6

ALGEMENE VOORWAARDEN VISAKAAR T- 1/6 ABK Bank coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ledeganckkaai 7 2000 ANTWERPEN ALGEMENE VOORWAARDEN VISAKAART Voorafgaande bepalingen Art. 1 Onderhavige voorwaarden regelen de bijzondere

Nadere informatie

Reglement KBC-Bankkaart

Reglement KBC-Bankkaart Reglement KBC-Bankkaart Geregistreerd te Brussel op 13 mei 2014 en van kracht met ingang van 19 juli 2014. Deze uitgave telt 9 bladzijden. Inleiding 1 Definities 2 De kaart, handtekeningstrook en de geheime

Nadere informatie

Precontractuele informatie kaarten Fortis VISA en Fortis MASTERCARD

Precontractuele informatie kaarten Fortis VISA en Fortis MASTERCARD Precontractuele informatie kaarten Fortis VISA en Fortis MASTERCARD Identificatie Fortis Bank - ICS Fortis Bank nv, (Warandeberg 3, 1000 Brussel, RPR Brussel 0403.199.702, BTW BE 0403.199.702, CBFA-nr.

Nadere informatie

Europese standaardinformatie Effectenkrediet

Europese standaardinformatie Effectenkrediet Europese standaardinformatie Effectenkrediet 2 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres Webadres BinckBank N.V. Maatschappelijke zetel: Barbarra

Nadere informatie

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd Algemene verkoopsvoorwaarden Webshop 1.Algemeen 1.1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden alle overeenkomsten, offerten, aanbiedingen, bestellingen, en alle daaruit

Nadere informatie

BRUSSELS AIRLINES MASTERCARD KAART ALGEMENE VOORWAARDEN

BRUSSELS AIRLINES MASTERCARD KAART ALGEMENE VOORWAARDEN BRUSSELS AIRLINES MASTERCARD KAART ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Brussels Airlines MasterCard kaart Deze algemene voorwaarden zijn, behoudens uitdrukkelijk afwijkende bepaling, van toepassing

Nadere informatie

Onderafdeling II. Kredietovereenkomst.

Onderafdeling II. Kredietovereenkomst. 11 de informatie over de vanaf het sluiten van de kredietovereenkomst in rekening te brengen kosten en de voorwaarden waaronder deze kosten kunnen worden gewijzigd overeenkomstig artikel 30; 12 in voorkomend

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VIVABOX THE CARD. Versie van kracht op 15/10/2015

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VIVABOX THE CARD. Versie van kracht op 15/10/2015 ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VIVABOX THE CARD Versie van kracht op 15/10/2015 1 DEFINITIES Kaart : Betekent de cadeaukaart uitgegeven door Imagor N.V. en voorgesteld door Sodexo Pass Belgium, van het merk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Persoonlijke Lening van de Rabobank 2010

Algemene voorwaarden Persoonlijke Lening van de Rabobank 2010 1/7 Algemene voorwaarden Persoonlijke Lening van de Rabobank 2010 1. Begrippen In de kredietovereenkomst en in de algemene voorwaarden worden de volgende begrippen gehanteerd. Kredietnemer Kredietgever

Nadere informatie

Reglement KBC-Kredietkaart Silver

Reglement KBC-Kredietkaart Silver Reglement KBC-Kredietkaart Silver Geregistreerd in Brussel op 13 juni 2014 en van kracht met ingang van 17 juni 2014. Deze uitgave telt 13 bladzijden. I. Reglement KBC-Kredietkaart Silver 1 Inleiding 2

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE ACCESSCARD

BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE ACCESSCARD BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE ACCESSCARD Artikel 1. ALGEMEEN Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de AccessCard. Voor alles wat er niet uitdrukkelijk in is bepaald, zijn de Algemene

Nadere informatie

Gebruikersgids. Buy Way is de uitgever van de bpost bank MasterCard.

Gebruikersgids. Buy Way is de uitgever van de bpost bank MasterCard. Gebruikersgids Buy Way is de uitgever van de bpost bank MasterCard. De bpost bank MasterCard is gekoppeld aan een kredietopening van onbepaalde duur, verleend door Buy Way Personal Finance nv (BTW BE 0400.282.277

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en particulier cliënteel

Bijzondere voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en particulier cliënteel Bijzondere voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en particulier cliënteel 1 BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR SPECIFIEKE PRODUCTEN OF DIENSTEN... 2 1.1 TERMINOLOGIE... 2 Art. 1. Terminologie... 2 1.2 REKENINGEN...

Nadere informatie

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976 1 Disclaimer en algemene voorwaarden SAMMAN Fonds vzw, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0841.212.605 SAMMAN VSO, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0844.231.976

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Doorlopend Krediet

Algemene Voorwaarden Doorlopend Krediet Algemene Voorwaarden Doorlopend Krediet Doorlopend Krediet 1 1. Begrippen Kredietnemer: Kredietgever: Krediet: Kredietlimiet: De natuurlijke persoon of personen aan wie de kredietgever een lening heeft

Nadere informatie

2.4. Een klant kan slechts titularis zijn van één Kaart (zelfde naam, zelfde voornaam en zelfde adres) en er kan slechts één Kaart per gezin zijn.

2.4. Een klant kan slechts titularis zijn van één Kaart (zelfde naam, zelfde voornaam en zelfde adres) en er kan slechts één Kaart per gezin zijn. Inhoudstafel 1. Definitie (1-2)... 1 2. Gebruiksvoorwaarden (3-4-5-19)... 2 3. Overzetting van de spaarpot (6)... 2 4. Kaart vergeten (7)... 2 5. Fidelity-actie (8)... 2 6. Diefstal, verlies of frauduleus

Nadere informatie

S T ANDAARDINFORMATIE I N Z A K E C O N S U M P T I E F K R E DIET

S T ANDAARDINFORMATIE I N Z A K E C O N S U M P T I E F K R E DIET S T ANDAARDINFORMATIE I N Z A K E C O N S U M P T I E F K R E DIET (STANDARDISED EUROPEAN CONSUMER CREDIT INFORMATION, SECCI) 1. Identiteit en contactgegevens van de aanbieder van krediet/bemiddelaar in

Nadere informatie

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES 1. Omschrijvingen Companywriters : De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 4600 Wezet (Visé) (België),

Nadere informatie

Cetelem Maestro kaart

Cetelem Maestro kaart Wij staan voor u klaar als u meer informatie nodig heeft. Hoe kunt u ons bereiken? op www.cetelem.be op het nummer 078 15 00 90 per fax op 02 508 48 85 per e-mail aan customer@cetelem.be per post naar

Nadere informatie

1.4. Orthofyto Media is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Raadpleeg deze voorwaarden daarom regelmatig.

1.4. Orthofyto Media is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Raadpleeg deze voorwaarden daarom regelmatig. 1 Algemene voorwaarden uitgeverij Orthofyto Media 1. Algemeen 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, levering en dienst of overeenkomst van Orthofyto Media. Afwijkingen

Nadere informatie

MODEL VAN OVEREENKOMST TUSSEN DE APOTHEKER TITULARIS (VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING) EN DE VZW FARMAFLUX (VERWERKER)

MODEL VAN OVEREENKOMST TUSSEN DE APOTHEKER TITULARIS (VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING) EN DE VZW FARMAFLUX (VERWERKER) FARMAFlux Archimedesstraat 11 1000 Brussel KBO 0536.680.412 MODEL VAN OVEREENKOMST TUSSEN DE APOTHEKER TITULARIS (VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING) EN DE VZW FARMAFLUX (VERWERKER) Tussen apotheker

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de Dienst PCbanking

Bijzondere Voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de Dienst PCbanking Bijzondere Voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de Dienst PCbanking Artikel 1. Algemene bepaling De Algemene Bankvoorwaarden van bpost bank regelen de Dienst PCbanking. Deze Bijzondere Voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN!! WWW.VERKOOPMIJNAUTO.BE WWW.DEALERAANKOOP.BE INHOUDSOPGAVE Art. 1 Definities begrippen Art. 2 Identiteit van de ondernemer Art. 3 Toepasselijkheid Art. 4 De openbare veiling Art.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Collect Club

Algemene voorwaarden. Collect Club Algemene voorwaarden Collect Club Inhoud 1. Definities 3 2. Overeenkomst 4 3. Toepasselijkheid, Algemene voorwaarden 5 4. Registratie, Bestelling en Abonnement 6 5. Totstandkoming Overeenkomst 7 6. De

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING CARD (Versie januari 2013)

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING CARD (Versie januari 2013) I. TERMINOLOGIE TOEPASSELIJK JURIDISCH KADER Art. 1 Terminologie In de onderstaande Algemene voorwaarden worden de volgende termen gebruikt: de kaart = de ING Card; de ING Card-rekening = de ING-rekening

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Buy Way Prepaid

Algemene voorwaarden Buy Way Prepaid Algemene voorwaarden Buy Way Prepaid Uw Kaart wordt uitgegeven door Buy Way Personal Finance nv, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Anspachlaan 1, BTW BE 0400.282.277 RPR Brussel.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015)

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015) Deze algemene voorwaarden van de ING-kredieten onderworpen aan de wetgeving op het consumentenkrediet (hierna de "Algemene voorwaarden" genoemd) hebben tot doel een beschrijving te geven van de dienstverlening

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015)

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015) Deze algemene voorwaarden van de ING-kredieten onderworpen aan de wetgeving op het consumentenkrediet (hierna de "Algemene voorwaarden" genoemd) hebben tot doel een beschrijving te geven van de dienstverlening

Nadere informatie

Europese standaardinformatie inzake consumptief krediet 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Hof Hoorneman Bankiers N.V.

Europese standaardinformatie inzake consumptief krediet 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Hof Hoorneman Bankiers N.V. Europese standaardinformatie inzake consumptief krediet 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever Hof Hoorneman Bankiers N.V. Adres Oosthaven 52, 2801 PE Gouda Telefoonnummer 0182

Nadere informatie

Keytrade Bank Luxembourg SA - Voorwaarden inzake kredietopening,

Keytrade Bank Luxembourg SA - Voorwaarden inzake kredietopening, Keytrade Bank Luxembourg SA - Voorwaarden inzake kredietopening, Artikel 1. Voorwerp van deze Algemene Voorwaarden 1.1 De Algemene Voorwaarden van Keytrade Bank Luxembourg SA (hierna de Bank ), regelen

Nadere informatie

Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel

Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel De integrale versie van de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel is beschikbaar op volgende website:

Nadere informatie

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard.

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard. Algemene Voorwaarden Hosting 1. Toepassingsgebied 2. Offertes 3. Levering 4. Duur en beëindiging 5. Eigendomsrecht 6. Aansprakelijkheid 7. Betaling 8. Overmacht 9. Bevoegdheid en Toepasselijk Recht 1.

Nadere informatie

Hoe uw VAB-Tankkaart gebruiken?

Hoe uw VAB-Tankkaart gebruiken? Hoe uw VAB-Tankkaart gebruiken? Tanken in het Belgische Q8-netwerk U kunt met uw VAB-Tankkaart in de Belgische Q8-stations betalen via de buitenpaal of in de shop. In het laatste geval tankt u eerst, en

Nadere informatie

ING Business Account Reglement

ING Business Account Reglement I. Voorwerp en kader van dit Reglement ING Business Account Reglement 01/08/2015 Het Reglement van de ING Business Account (hierna het "Reglement" genoemd) legt de relaties vast tussen ING België nv (hierna

Nadere informatie

Productvoorwaarden. MoneYou

Productvoorwaarden. MoneYou Productvoorwaarden MoneYou INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN 3 2 SOORTEN MONEYOU REKENINGEN 3 3 REKENINGAFSCHRIFTEN 5 4 DEBETSALDI 5 5 CONTACT MONEYOU 6 1 ALGEMEEN a. Elke Klant kan bij de Bank één of meerdere

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: definities 1.1. Ondernemer: De natuurlijk persoon (eenmanszaak) die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft door producten en diensten van op afstand (e-commerce)

Nadere informatie

Overeenkomst Huiseigenaar Persoonlijke Lening Contractnummer:

Overeenkomst Huiseigenaar Persoonlijke Lening Contractnummer: Dit contract kwam tot stand door bemiddeling van: Naam: Nr7Finance B.V. Adres: Onder de Toren 34 Postcode: 8302 BV Plaats: Emmeloord Telefoon: 088 777 23 77 Email: info@nr7finance.nl Overeenkomst Huiseigenaar

Nadere informatie

AMERICAN EXPRESS KAART ALGEMENE VOORWAARDEN EXPRESS CASH VOOR PARTICULIEREN

AMERICAN EXPRESS KAART ALGEMENE VOORWAARDEN EXPRESS CASH VOOR PARTICULIEREN AMERICAN EXPRESS KAART ALGEMENE VOORWAARDEN EXPRESS CASH VOOR PARTICULIEREN INHOUDSTAFEL I. Definities... 2 II. Toekenningsvoorwaarden... 2 III. Sluiten van de Overeenkomst... 2 IV. Kennis en aanvaarding

Nadere informatie

EUROPESE STANDAARD INFORMATIE CONSUMPTIEF KREDIET

EUROPESE STANDAARD INFORMATIE CONSUMPTIEF KREDIET EUROPESE STANDAARD INFORMATIE CONSUMPTIEF KREDIET 1. IDENTITEIT EN CONTACTGEGEVENS VAN DE KREDIETGEVER Kredietgever Hof Hoorneman Bankiers N.V. Adres Oosthaven 52, 2801 PE Gouda Telefoonnummer 0182 597777

Nadere informatie

KBC-kaartreglement. Inleiding. Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - De kaart, handtekeningstrook en de geheime code

KBC-kaartreglement. Inleiding. Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - De kaart, handtekeningstrook en de geheime code KBC-kaartreglement Deze uitgave werd geregistreerd te Brussel op 12/10/2006. Zij telt 11 bladzijden. Inleiding Dit reglement bepaalt de bijzondere rechten, verplichtingen en verantwoordelijkheden die het

Nadere informatie

Doorlopend Krediet 8,9 % U betaalt pas als u er gebruik van maakt Eenvoudig en gratis aanvragen. slechts. rente

Doorlopend Krediet 8,9 % U betaalt pas als u er gebruik van maakt Eenvoudig en gratis aanvragen. slechts. rente Doorlopend Krediet U betaalt pas als u er gebruik van maakt Eenvoudig en gratis aanvragen slechts 8,9 % rente Het Doorlopend Krediet van International Card Services (ICS) Het Doorlopend Krediet is een

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ONMIDDELLIJKE RENTE OP ÉÉN HOOFD

ALGEMENE VOORWAARDEN ONMIDDELLIJKE RENTE OP ÉÉN HOOFD ALGEMENE VOORWAARDEN ONMIDDELLIJKE RENTE OP ÉÉN HOOFD Inhoudstafel Blz. Definities 5 Voorwerp van het contract 7 Artikel 1 : Aanvang van het contract 7 Artikel 2 : Duur van het contract 7 Artikel 3 : Eénmalige

Nadere informatie

Reglement VAB-Essotankkaart voor klanten van VAB en KBC Bank

Reglement VAB-Essotankkaart voor klanten van VAB en KBC Bank Reglement VAB-Essotankkaart voor klanten van VAB en KBC Bank Inleiding Dit reglement regelt de bijzondere rechten, verplichtingen en verantwoordelijkheden van alle partijen voor het gebruik van de VAB-Essotankkaart.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS

ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS Artikel - 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden (algemene tankpas voorwaarden) zijn van toepassing op het gebruik van de

Nadere informatie

EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET

EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET PERSOONLIJKE LENING In duplo opgemaakt te AMSTERDAM / EMMELOORD Dit contract kwam tot stand via: Nr7Finance B.V. 8302 BV Emmeloord Telefoon 088 777 23 77 Telefax 0527615160 Overeenkomstnummer: Wilt u dit

Nadere informatie

BNP PARIBAS FORTIS @ ISABEL ALGEMENE VOORWAARDEN

BNP PARIBAS FORTIS @ ISABEL ALGEMENE VOORWAARDEN BNP PARIBAS FORTIS @ ISABEL ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1.1. Doel van de algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden hebben tot doel de rechten en plichten te bepalen van de

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP De consument heeft het recht aan AC-Dierenartsenpraktijk mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van boete en zonder opgave van motief binnen de

Nadere informatie

Productinformatie wehkamp.nl balansrekening

Productinformatie wehkamp.nl balansrekening Productinformatie wehkamp.nl balansrekening Inhoudsopgave WIE ZIJN WIJ? 4 CONTACTGEGEVENS 4 WAAROM DEZE INFORMATIE? 4 KENMERKEN VAN DE WEHKAMP.NL 6 BALANSREKENING Doorlopend krediet Bepaal uw eigen kredietlimiet

Nadere informatie

ING FlexiBonus Account Reglement

ING FlexiBonus Account Reglement I. Voorwerp en kader van dit Reglement ING FlexiBonus Account Reglement Het Reglement van de ING FlexiBonus Account (hierna het "Reglement" genoemd) is van toepassing op de relaties tussen de nv ING België

Nadere informatie

Tariefmededeling CBC Banque (tarieven van toepassing op 1 januari 2017)

Tariefmededeling CBC Banque (tarieven van toepassing op 1 januari 2017) Tariefmededeling CBC Banque (tarieven van toepassing op 1 januari 2017) Deze tarieven zijn van toepassing op consumenten in de zin van Boek I van het Wetboek van economisch recht, consument in de zin van

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Twee voorbeelden

Nadere informatie

worden van het toepassingsgebied van deze wet uitgesloten,

worden van het toepassingsgebied van deze wet uitgesloten, 5 [ 1...] 1 6 de hypothecaire leningen en kredietopeningen waarop Titel I van het koninklijk besluit nr. 225 van 7 januari 1936 tot reglementering van de hypothecaire leningen en tot inrichting van de

Nadere informatie

Koninklijke PostNL B.V., gevestigd in Den Haag aan de Prinses Beatrixlaan 23, 2595AK; Postbus 30250, 2500 GG Den Haag;

Koninklijke PostNL B.V., gevestigd in Den Haag aan de Prinses Beatrixlaan 23, 2595AK; Postbus 30250, 2500 GG Den Haag; ALGEMENE VOORWAARDEN COLLECTCLUB.NL Inhoud 1. Definities 2. Overeenkomst 3. Toepasselijkheid, Algemene voorwaarden 4. Registratie, Bestelling en Abonnement 5. Totstandkoming Overeenkomst 6. De Vervoersdienst

Nadere informatie

de persoon aan wie door de consulent advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger;

de persoon aan wie door de consulent advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger; Algemene voorwaarden Definities: In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gewichtsconsulent: Cliënt: Praktijkadres: Arts: Klaaske Goos Minnema, lid van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten

Nadere informatie

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT GESLOTEN BUITEN DE ONDERNEMING, MET STILZWIJGENDE VERLENGING Buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst : iedere overeenkomst tussen de vastgoedmakelaar en de opdrachtgever

Nadere informatie

Prospectus Persoonlijke Lening

Prospectus Persoonlijke Lening Prospectus Persoonlijke Lening Inhoudsopgave Pagina Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een persoonlijke lening? 1 Aanvraagprocedure 1 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Twee

Nadere informatie

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder de wet : de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet.

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder de wet : de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet. Koninklijk besluit van 21 juni 2011 tot wijziging van verschillende besluiten inzake consumentenkrediet en tot uitvoering van de artikelen 5, 1, tweede lid, en 2, en 15, derde lid, van de wet van 12 juni

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en cliënteel rechtspersonen

Bijzondere voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en cliënteel rechtspersonen Bijzondere voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en cliënteel rechtspersonen 1 BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR SPECIFIEKE PRODUCTEN OF DIENSTEN... 2 1.1 TERMINOLOGIE... 2 Art. 1. Terminologie... 2 1.3 REKENINGEN...

Nadere informatie

ING Thematische Volkslening Termijnrekening Reglement

ING Thematische Volkslening Termijnrekening Reglement 1 januari 2017 ING Thematische Volkslening Termijnrekening Reglement 23 februari 2017 1 I. Voorwerp en kader van dit Reglement Het Reglement van de ING Thematische Volkslening (hierna het 'Reglement' genoemd)

Nadere informatie

MODEL VAN OVEREENKOMST TUSSEN DE APOTHEKER TITULARIS (VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING) EN DE VZW FARMAFLUX (VERWERKER)

MODEL VAN OVEREENKOMST TUSSEN DE APOTHEKER TITULARIS (VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING) EN DE VZW FARMAFLUX (VERWERKER) FARMAFlux Archimedesstraat 11 1000 Brussel KBO 0536.680.412 MODEL VAN OVEREENKOMST TUSSEN DE APOTHEKER TITULARIS (VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING) EN DE VZW FARMAFLUX (VERWERKER) Overeenkomst verwerker

Nadere informatie

LICENTIEVOORWAARDEN & EIGENDOMSRECHT MOBIFACT

LICENTIEVOORWAARDEN & EIGENDOMSRECHT MOBIFACT LICENTIEVOORWAARDEN & EIGENDOMSRECHT MOBIFACT 1. Aanvaarding en toepasselijkheid van deze voorwaarden Door het gebruik van de diensten van CRYSTAL IT BVBA (hierna CRYSTAL IT ) en het ter beschikking gestelde

Nadere informatie

Voorwaarden Betaalpakket (Plus Betalen)

Voorwaarden Betaalpakket (Plus Betalen) Particulier Betalen Voorwaarden Betaalpakket (Plus Betalen) Hoofdstuk 1 1 Definities Bank Algemeen RegioBank N.V., statutair gevestigd te Utrecht. Privérekening De Rekening zoals beschreven in het Reglement

Nadere informatie

Reglement inzake elektronische betaalmiddelen - 1 -

Reglement inzake elektronische betaalmiddelen - 1 - Reglement inzake elektronische betaalmiddelen - 1 - Dit reglement vormt een aanvulling op het Algemeen Reglement van de Verrichtingen van VDK Spaarbank nv en regelt de bijzondere rechten, verplichtingen

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 98/2014 van 19 november 2014 Betreft: Aanvraag van de Nationale Bank van België (NBB) om toegang te krijgen tot het Rijksregister en het Rijksregisternummer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Qshops Keurmerk

Algemene voorwaarden Qshops Keurmerk Algemene voorwaarden Qshops Keurmerk De leden van Qshops Keurmerk (Qshops.org) houden zich aan de gedragscode die door onze organisatie is opgesteld. Meer informatie over de gedragscode vindt u op onze

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl. 2. Aanbod en sluiten van het contract

Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl. 2. Aanbod en sluiten van het contract Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl 1. Algemeen Onze aanbiedingen, leveringen en prestaties zijn uitsluitend onderworpen aan onderhavige algemene verkoop en leveringsvoorwaarden.

Nadere informatie

Handelsagentuurovereenkomst

Handelsagentuurovereenkomst Handelsagentuurovereenkomst Tussen de ondergetekenden De vennootschap met maatschappelijke zetel te..., met ondernemingsnummer..., hierbij vertegenwoordigd door... in de functie van... ), hierna principaal

Nadere informatie

Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden

Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden Onderhavige verkoopsvoorwaarden gelden voor alle verkoopovereenkomsten tussen Media Markt en de klant. Afwijkingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden kunnen

Nadere informatie