HANDLEIDING OM HET AANVRAAGFORMULIER IN TE VULLEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HANDLEIDING OM HET AANVRAAGFORMULIER IN TE VULLEN"

Transcriptie

1 HANDLEIDING OM HET AANVRAAGFORMULIER IN TE VULLEN Ontwikkelingsstrategie Leader Midden-West-Vlaanderen Secretariaat Leader Midden-West-Vlaanderen Peter Benoitstraat 13, 8800 ROESELARE Contactpersonen : Pieter Santens Philip Vanhie tel : of tel : fax : fax :

2 A. PROCEDURE VOOR INDIENING Indien de aanvraag volledig is ingevuld, gedagtekend en correct ondertekend door de projectverantwoordelijke, kan het dossier ingediend worden bij het programmasecretariaat (1 exemplaar). Het dossier wordt ook digitaal overgemaakt aan het programmasecretariaat op het volgende adres: Na een eventuele goedkeuring, zal gevraagd worden twee volledige en correct ondertekende aanvraagformulieren in te dienen. Het is hierbij eveneens mogelijk dat eventuele wijzigingen zullen worden gevraagd. De aanvrager is diegene die voor de realisering van het project verantwoordelijk is. Eindbegunstigden zijn instanties of ondernemingen in de overheids- of particuliere sector. Voor het opstellen van het aanvraagformulier kan de initiatiefnemer een beroep doen op de begeleiding van het programmasecretariaat en de Plaatselijke Groep. In sommige gevallen zullen meerdere instellingen betrokken zijn bij de indiening van de aanvraag en de uitvoering van het project. Het is evenwel absoluut noodzakelijk dat één instelling aangeduid wordt als hoofdpromotor, zijnde de instelling die verantwoordelijk is voor de indiening van de aanvraag en de uitvoering van het project zowel ten opzichte van de technische werkgroep, de Plaatselijke Groep, het provinciebestuur, de beheersdienst (VLM), de Vlaamse overheid als ten opzichte van de Europese Commissie. Facturen in het kader van het project worden naar het adres van de hoofdpromotor gestuurd en enkel deze komen in aanmerking voor cofinanciering. Indien er tussen hoofdpromotor en copromotor een samenwerkingsovereenkomst werd afgesloten, kunnen ook facturen op naam van de copromotor worden ingediend. De contactpersoon is de persoon waarmee regelmatige contacten tussen het Leadersecretariaat en de promotor zullen plaatsvinden. Informatie over doel en werking van de aanvrager en een exemplaar van de statuten en de samenstelling van de beheersorganen mag u steeds in bijlage voegen. 2

3 B. HANDLEIDING BIJ HET AANVRAAGFORMULIER Hieronder worden de verschillende vragen in het aanvraagformulier overlopen en indien nodig zal extra uitleg worden verschaft. Uiteraard kan u steeds op het Leadersecretariaat terecht met eventuele vragen of opmerkingen. Het is de taak van de coördinator om u, als aanvrager, te ondersteunen. Gelieve het vermelde aantal karakters bij sommige vragen niet te overschrijden. Het zijn immers deze gegevens die ook in externe communicatie kunnen en zullen gebruikt worden. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS VAN HET PROJECT 1. Vul de administratieve gegevens van het project in 1.1. De Projectnaam is de naam die het project zal meekrijgen en die in alle communicaties en dossiers zal gebruikt worden. De naam mag maximum 75 tekens tellen Naam promotor. De promotor is de hoofdverantwoordelijke voor de realisering van het project Begindatum project. Vul de datum in waarop de projectfase waarvoor Leadersteun wordt aangevraagd een aanvang neemt. Een Leaderproject moet starten ten laatste drie maanden na goedkeuring! 1.4. Einddatum project. Vul de datum in waarop de projectfase waarvoor Leadersteun wordt aangevraagd normaliter wordt beëindigd. Het is aangewezen hier een marge in te bouwen om onvoorziene vertragingen te ondervangen. Facturen die na deze datum zijn opgemaakt, komen niet meer in aanmerking voor Leadersteun! 2. Geef een korte samenvatting van het project Omschrijf hier in max. 700 tekens, inclusief spaties kort waarover het project gaat. GEGEVENS VAN DE (HOOFD)PROMOTOR, COPROMOTOR EN DE PARTNERS (Hoofd)promotor: is de hoofdverantwoordelijke van het project en het aanspreekpunt voor het Leadersecretariaat en de beheersdienst (VLM). Copromotor: werkt mee aan de uitvoering van het project en kan via het indienen van facturen cofinanciering aanvragen in het kader van het project. Tussen hoofden copromotor wordt een samenwerkingsovereenkomst opgesteld. Partner: steunt het project inhoudelijk en/of financieel (als sponsor ) maar wenst GEEN facturen in te brengen en GEEN cofinanciering aan te vragen in het kader van het project. Tussen hoofdpromotor en partner wordt GEEN samenwerkingsovereenkomst opgesteld. Indien de partner het project financieel 3

4 ondersteunt, bezorgt deze een bewijs (bijvoorbeeld een uittreksel van een verslag, een brief, ) waarin het bedrag voor het project vermeld staat. Dit bewijs wordt als bijlage bij het aanvraagformulier gevoegd. 3. Vul de identificatiegegevens van de promotor in 3.1. Naam organisatie 3.2. Voor- en achternaam contactpersoon 3.3. Functie contactpersoon 3.4. Straat en nummer 3.5. Postnummer en gemeente 3.6. Telefoonnummer 3.7. Gsm-nummer adres 3.9. Website Juridische vorm Publiekrechtelijke rechtspersoon is een rechtspersoon die door de openbare overheid in het leven werden geroepen (gemeenten, gemeentelijke verzelfstandigde agentschappen, OCMW s en verzelfstandigde agentschappen van het OCMW, provincies, provinciale verzelfstandigde agentschappen en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden). Privaatrechtelijke rechtspersoon is een rechtspersoon die hetzij door een privaat initiatief, hetzij door de overheid (optredend als privaat persoon) tot is stand gekomen en gehandhaafd wordt (verenigingen zonder winstoogmerk, stichtingen, vennootschappen en verenigingen met een winstoogmerk) Rechtsvorm Onderworpen aan wetgeving op overheidsopdrachten? Voor meer informatie over de wetgeving op overheidsopdrachten verwijzen we naar de website: 4. Op welk rekeningnummer mag de subsidie gestort worden Gelieve hier IBAN en BIC code weer te geven van de promotor. 5. Werkt u samen met copromotoren? Kruis het juiste antwoord aan en vul, indien van toepassing de identificatiegegevens van de copromotor(en) in. 6. Welke rol vervul(t)(en) de copromotor(en)? Geef het percentage weer van het aandeel in de totale projectkosten door de copromotor(en). Het is hierbij belangrijk op te merken dat hoofd- en copromotor(en) samen minsten 15% van de totale projectkost moeten dragen. Zoniet wordt uw project niet aanvaard! 4

5 Resterende middelen kunnen eventueel gerealiseerd worden door bijkomende steun vanuit de provincie, gemeente of stad, sponsoring, partners, De steun kan niet gecombineerd worden met andere Europese of Vlaamse subsidies voor dezelfde projectkosten. De middelen van het plattelandsfonds zijn trekkingsrechten en worden beschouwd als eigen gemeentelijke middelen. Daardoor kunnen ze wel gecombineerd worden met de Leadersubsidie. 7. Werkt u samen met partners of gaat u in de toekomst samenwerken met partners? 8. Vul de gegevens in van de partners of de toekomstige partners Hier omschrijft u welke partners mee instappen in het project. Geef aan of hun rol inhoudelijk is (bijvoorbeeld kennisdeling, ter beschikking stellen van software, ) of financieel (onder de vorm van sponsoring). Omschrijf kort de samenwerking. Tot slot wordt gevraagd in hoeverre u reeds contact opnam met deze partner(s). Hoewel het geen verplichting is, pleit het in sommige gevallen niet in uw voordeel indien nog niet alle partners werden gecontacteerd. Hun medewerking kan van belang zijn voor het welslagen van uw projectvoorstel. 9. Beschrijf kort de kerntaken van de promotor en de eventuele copromotoren Geef informatie over doel en werking van de promotor en geef aan dat u als promotor de nodige expertise en professionaliteit in huis heeft voor het uitvoeren van het project. Haal referenties aan die dit kunnen onderbouwen. Verder beschrijft u hier de specifieke rol van de promotor en de (verschillende) copromotor(en). Wie zal wat doen in het project. Welke doelen hebben de hoofdpromotor en copromotor(en) als organisatie en hoe gaan ze dit omzetten in het project? INHOUDELIJKE GEGEVENS VAN HET PROJECT OMSCHRIJVING VAN HET PROJECT 10. Omschrijf het volledige project. Geef een inhoudelijke omschrijving van het project en ga daarbij nader in op : De voorgestelde werkwijze, aanpak, methodologie; De verschillende stadia van uitvoering; De kritische succesfactoren (maatregelen die moeten genomen worden om de efficiëntie en effectiviteit van het project te maximaliseren); De wijze waarop de sturing en opvolging van het project zal gebeuren; De bekendmaking van het project; De relaties met eigen sector, met andere sectoren en met andere instanties; 5

6 Indien van toepassing: de te realiseren infrastructuur (technisch concept, plannen, bestek, e.d.m.); Andere relevante elementen. In dit onderdeel omschrijft u het volledige project, ook het gedeelte waar u geen middelen voor aanvraagt bij Leader. Omschrijf dus de verschillende fases die u al doorlopen hebt van projectidee, de voorgeschiedenis van het project en wat nog zal gebeuren na afloop van het projectdeel in Leader. Leader heeft immers de bedoeling meerwaarde te creëren bovenop de geplande zaken of reguliere werking. Met andere woorden, zonder Leadersteun zou de (extra) projectfase er niet komen. Geef dus weer of het project haalbaar is en hoe u het project zal uitwerken. 11. Omschrijf het onderdeel van het project waarvoor u een subsidie aanvraagt. Hierin beschrijft u het deel waarvoor cofinanciering wordt aangevraagd. Dit beschrijft u zo concreet mogelijk, andere zaken die bij het project horen maar waarvoor er geen cofinanciering wordt aangevraagd worden hierin niet vermeld. Gebruik hierbij maximaal tekens! Dit stuk kan/zal worden gebruikt in communicatie vanuit het Leadersecretariaat, de Vlaamse Landmaatschappij (i.e. de beheersdienst voor Leader) en/of het Vlaams Ruraal Netwerk. 12. Sluit het project aan bij een vroeger project waarvoor u een Europese, Vlaamse of provinciale subsidie kreeg. Geef desgevallend aan of u in het verleden al subsidiesteun ontving en door welke instantie(s) deze werd gegeven. Dit kan zijn voor een voortraject of studie, voor het optrekken van de gebouwen waarin activiteiten zullen worden georganiseerd met Leadersteun, Geef hier ook mee in hoeverre in deze voorgaande projecten al dan niet bestaand personeel werd gefinancierd met deze steun. DOELSTELLINGEN VAN HET PROJECT 13. Wat zijn de doelstellingen van het project? Gelieve uw doelstellingen zo veel en zo goed als mogelijk SMART te formuleren. Doelstellingen zijn dus met andere woorden Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden. Een SMART-doelstelling is richtinggevend: het geeft aan wat je tegen wanneer wil bereiken. 14. Verduidelijk uw projectplanning en -organisatie Omschrijf hier alleen de hoofd- en subactiviteiten. Zie ook tabblad 2 Projectplanning en organisatie waar dieper kan ingegaan worden op de concrete planning en timing. 6

7 THEMA VAN HET PROJECT 15. Bij welk thema en actielijn past het project? U kiest één (1) thema en via de Lokale Ontwikkelingsstrategie kan u de actielijn aankruisen. Indien meerdere actielijnen van toepassing zijn, kiest u de meest relevante. 16. Verduidelijk de link met de Lokale Ontwikkelingsstrategie. Geef aan hoe uw projectopzet en projectdoelstellingen gelinkt kunnen worden aan de in de Lokale Ontwikkelingsstrategie beschreven zaken. Met andere woorden, hoe draagt uw projectvoorstel bij tot de ambities van Leader Midden-West-Vlaanderen. 17. Omschrijf de link met landbouw of platteland. Geef ook aan waarom het een specifiek plattelandsproject betreft. Beschrijf de acties voor, met of van plattelandsbewoners en/of landbouwers. 18. Omschrijf hoe het project bijdraagt aan de horizontale doelstellingen van Europa. De horizontale doelstellingen van Europa zijn werkgelegenheid, klimaat en armoede. Geef ook aan hoe het project rekening houdt met de prioritaire thema s innovativiteit en duurzaamheid. Werkgelegenheid: Creërt het project extra werkgelegenheid in de streek direct en/of indirect? Klimaat: Een duurzaam project heeft respect voor de grenzen van het milieu. Het leefmilieu is immers de bron van onze huidige en toekomstige behoeftenvoorziening. Het streven naar een duurzaam behoud en beheer van onze natuurlijke rijkdommen. Dit veronderstelt een effectieve milieubescherming en een vermindering van de hoeveelheid gebruikte (uitputtelijke) hulpbronnen: energie, water, grondstoffen, oppervlakte natuur. Armoede: Heeft het project oog voor armoedebestrijding en/of heeft het aandacht voor kwetsbare doelgroepen? Innovativiteit: Omschrijf het vernieuwende aspect. Het project is vernieuwend omwille van: - plan van aanpak/methodiek (nog niet toegepast binnen streek, organisatie, dorp, ) - samenstelling partnerschap, samenwerkingsaspecten, - de vooropgestelde doelstelling(en) 7

8 - betrokkenheid van doelgroepen, actoren - het beoogde resultaat Duurzaamheid: Duurzame ontwikkeling streeft naar het juiste evenwicht tussen sociale, ecologische en economische factoren, met aandacht voor mondiale en lange termijneffecten. Deze factoren worden ook soms kortweg de 3 P s genoemd: - PEOPLE = ruimtelijke sociale kwaliteit: leefbaarheid, veiligheid, toegankelijkheid, groen, sociale mix, culturele waarden - PLANET = milieu- of ecologische kwaliteit: ruimtegebruik, (stromen) energie, water, materiaal en afval, verkeer en mobiliteit, natuur en ecologie, bodem - PROSPERITY = economische kwaliteit: winst, welvaart, betaalbaarheid, functievermenging, functionele en ruimtelijke flexibilteit, economische vitaliteit, imago (architectonische en ruimtelijke uitstraling) De informatie omtrent de duurzaamheidseffecten kan gezien worden als een eerste reflectie-instrument om de eigen planning en werking vanuit verschillende invalshoeken te bekijken en om geïntegreerd te werken rond duurzame ontwikkeling te stimuleren. De sociale aspecten = people Duurzame ontwikkeling is gericht op sociale rechtvaardigheid. Dat betekent dat er oog is voor de kansengroepen in onze samenleving. De aspecten van inclusief gelijke kansenbeleid moeten gegarandeerd worden. DWZ dat er rekening wordt gehouden met kansengroepen zoals allochtonen, vrouwen, personen met een mentale en/of fysieke beperking, kansarmen en holebi s. Het hangt evengoed samen met (mogelijkheden tot) sociale ontmoeting, zelfontplooiing en empowerment. De ecologische aspecten = planet Een duurzaam project heeft respect voor de grenzen van het milieu. Het leefmilieu is immers de bron van onze huidige en toekomstige behoeftenvoorziening. Het streven naar een duurzaam behoud en beheer van onze natuurlijke rijkdommen. Dit veronderstelt een effectieve milieubescherming en een vermindering van de hoeveelheid gebruikte ( uitputtelijke) hulpbronnen: energie, water, grondstoffen, oppervlakte natuur. Economische aspecten = prosperity Voor een duurzaam project moet getracht worden, naast de ecologische en sociale, de positieve effecten op de lokale economie te maximaliseren en de negatieve effecten te vermijden of te beperken 8

9 19. Welke relatie heeft het project met initiatieven vanuit het Vlaamse, provinciale en lokale beleid? Beknopte opgave van de relaties met het Vlaams, provinciaal en lokaal beleid. Hierbij enkele voorbeelden : gemeentelijke beleidsplannen, structuurplannen, beleidsplannen toerisme, provinciaal structuurplan, 20. Hoe zal het project structureel verankerd worden na de projectperiode Is er in continuïteit voorzien? Er moet een uitgewerkt scenario bijgevoegd worden met een beschrijving van de situatie nadat de Europese cofinanciering is toegekend over een termijn van 5 (vijf) jaar. Alle investeringen moeten immers tot 5 (vijf) jaar na datum van goedkeuring dezelfde functie behouden. Controles hierop zijn ten allen tijde mogelijk! Vb. Bestuur verbouwt een gebouw ifv multifunctioneel gebruik. In het scenario staat aangegeven wie de ruimte uitbaat, of er een conciërge aangesteld wordt, hoe reservaties van verenigingen verwerkt worden, of er een zaalcomité aangesteld wordt. Vb. Een begeleidingstraject wordt opgestart. In het scenario staat aangegeven hoe de promotor na afloop van de betoelaging verdergaat met het project. Wat met het eventueel aangeworden personeel? Waar worden centen actief gezocht? Hoe zal de evaluatie gebeuren? VERGUNNINGEN VOOR HET PROJECT 21. Zijn er voor de uitvoering van het project specifieke overheidsvergunningen nodig? Bijvoorbeeld een bouwvergunning, milieuvergunning,... Indien u al de vergunningen in uw bezit hebt, gelieve ze in bijlage bij te voegen. Indien een noodzakelijke stedenbouwkundige vergunning nog niet verkregen is, dient een stedenbouwkundig attest nr 1 of stedenbouwkundig uittreksel (in het kader van het nieuw decreet RO) te worden bijgevoegd. Gelieve aan te tonen of aan te duiden welke stappen u reeds ondernomen hebt of zult ondernemen en aan te geven binnen welke periode u verwacht te zullen beschikken over de nodige vergunningen. 22. Beschikt u al over die vergunningen? Omdat het voor de Plaatselijke Groep een risico inhoudt om steun toe te kennen aan promotoren die voor de uitvoering van hun project afhankelijk zijn van het verkrijgen van een vergunning, is het aangewezen de vergunningsaanvraag te doen voor dat de Plaatselijke Groep een beslissing moet nemen. Op die manier kan het 9

10 tijdspad realistisch worden ingeschat. Het is immers zo dat een Leaderproject moet starten ten laatste drie maanden na goedkeuring door de Plaatselijke Groep! INVESTERINGSPROJECTEN 23. Is uw project een investeringsproject? Bij een investeringsproject bedragen de investeringskosten 50% of meer van de totale projectkost. 24. Is de promotor eigenaar van de investering? Indien niet, is een overeenkomst tussen eigenaar van de investering en de promotor absoluut noodzakelijk ifv een goedkeuring. 25. Vul de gegevens in over de locatie van de investeringsprojecten. 26. Is het project al voorgelegd aan de kwaliteitskamer van de provincie? Indien dit al gebeurd is, graag de datum van de bespreking invullen en eventueel het advies als bijlage bij het aanvraagformulier voegen. Indien het nog niet gebeurd is, kan u contact opnemen met het provinicaal Plattelandsloket. Plattelandsloket West-Vlaanderen tav de heer Kristof Verhoest Provinciehuis Boeverbos Koning Leopold III laan Brugge DIENSTVERLENINGSPROJECTEN 27. Is uw project een dienstverleningsproject? Bij een dienstverleningsproject bedragen de investeringskosten minder dan 50% van de totale projectkost. 28. Vul de gegevens in over de locatie van de dienstverleningsprojecten. Geef een overzicht van alle buurten, dorpen, gemeenten waar het project zich afspeelt. Voeg eventueel een kaart bij dit formulier. 10

11 INDICATOREN Indicatoren zijn variabelen die meetbaar zijn en de verandering kunnen weergeven (vb. bezoekersaantallen, ). Aan de hand van de indicatoren kan nagegaan worden of u deze resultaten bereikt hebt. In de rapportering naar het secretariaat en de beheersdienst wordt er telkens een stand van zaken gegeven in verband met de indicatoren die nu ingevuld worden. Sowieso moet dit gebeuren na afloop van uw project in de einddeclaratie. U vult de indicatoren in die passen bij uw project. 29. Hoeveel mensen kunnen dankzij het project van de verbeterde voorzieningen genieten? Geef een realistische inschatting. 30. Voor hoeveel mensen bieden de verbeterde voorzieningen op het vlak van werkgelegenheid een meerwaarde? Houd zowel rekening met de directe als met de indirecte jobs. 31. Hoeveel landbouwbedrijven of landbouwers worden direct of indirect bij het project betrokken? 32. PG-indicatoren + Geef minimaal drie andere indicatoren. Dit zijn de indicatieve resultaatsgebieden / indicatoren die u aan het einde van iedere maatregel terugvindt in de Lokale Ontwikkelingsstrategie. U kiest zelf (minstens) 3 eigen meetbare indicatoren en geeft bij elke indicator een streefcijfer. 33. Wat zijn de kritieke succesfactoren om het project te doen slagen en om de gewenste resultaten te bereiken? Wat zijn de potentiële valkuilen voor uw project. Waar kunnen moeilijkheden optreden of wat is het risico opdat het project niet goed of niet volledig kan volbracht worden? Hoe denkt u deze het hoofd te bieden tijdens de looptijd van uw project? 11

12 FINANCIËLE GEGEVENS VAN HET PROJECT Een goedgekeurd project krijgt een budget voor de duur van het project, maar het budget wordt opgedeeld in jaarlijkse schijven (in samenhang met de jaarlijkse Vlaamse en provinciale begrotingen). De N+2-regel is van toepassing. Dit betekent dat uw toegewezen budget van een bepaald jaar (N) tot maximaal tweeënhalf jaar (N+2) erna uitgegeven kan worden. Als dit deel van uw budget na tweeënhalf jaar niet gebruikt is, gaat het verloren. Concreet betekent dit dat in een goedgekeurd project met bijvoorbeeld een timing van 01/01/2015 tem 31/12/2016 de middelen op budgetjaar 2015 tot en met 30 juni 2017 aangewend kunnen worden en de middelen op budgetjaar 2016 tot en met 30 juni Is de btw terugvorderbaar voor dit project? De terugvorderbaarheid van BTW moet duidelijk worden weergegeven per promotor. Dit heeft consequenties voor het invullen van de financiële tabel (vraag 35). Indien de BTW terugvorderbaar is, dan moeten de projectkosten exclusief BTW worden meegegeven. 35. Maak een gedetailleerde kostenopgave in tabblad 3 van de Exceltabel die u bij dit formulier voegt. 36. Maak een financiering op in tabblad 4 van de Exceltabel die u bij dit formulier voegt. Afhankelijk van het btw-statuut zijn de kosten inclusief of exclusief btw subsidieerbaar. GEDETAILLEERDE KOSTENOPGAVE: ALGEMENE REGEL Enkel "daadwerkelijk verrichte uitgaven" komen voor cofinanciering in aanmerking. De betalingen geschieden in de vorm van geld, onder voorbehoud van de volgende uitzonderingen: afschrijvingen, bijdragen in natura en indirecte kosten (overhead). De uitgaven, waarvoor de betaling dient te gebeuren in de vorm van geld, moeten gestaafd worden met een factuur en met een betaalbewijs (rekeninguittreksel). Contante betalingen komen in principe niet in aanmerking, tenzij de leverancier verklaart dat de factuur vereffend is of voor kleine overheadkosten zoals betaling van een kasticket kunnen contante betalingen wel in aanmerking komen. Enkel de kosten, die vermeld staan in het project en die zijn goedgekeurd door de Plaatselijke Groep komen voor cofinanciering in aanmerking. Belangrijke 12

13 wijzigingen hieraan kunnen enkel aanvaard worden indien deze VOORAF zijn goedgekeurd door de Plaatselijke Groep en de beheersdienst VLM. BTW vormt enkel een subsidiabele uitgave, wanneer zij effectief en definitief (m.a.w. niet terugvorderbaar is) door de promotor wordt gedragen. Bij elke betalingsaanvraag dient vermeld te worden wat het BTW-statuut is van de aanvrager. Bij een gemengd BTW-statuut moet de promotor meedelen welk percentage van de BTW terugvorderbaar is. Om een project te kunnen goedkeuren, moet de zogenaamde eigen inbreng minstens 15% van de totale projectkost bedragen. Dit is de som van de inbreng van de hoofdpromotor en eventuele copromotoren. De resterende projectkosten, dus naast de eigen inbreng en de Leadersteun, kunnen eventueel gerealiseerd worden door bijkomende steun vanuit de provincie, gemeente of stad, sponsoring, partners, De steun kan niet gecombineerd worden met andere Europese of Vlaamse subsidies voor dezelfde projectkosten. De middelen van het plattelandsfonds zijn trekkingsrechten en worden beschouwd als eigen gemeentelijke middelen. Daardoor kunnen ze wel gecombineerd worden met de Leadersubsidie. De subsidiabele uitgaven worden uitgesplitst in zes rubrieken: Rubriek 1: Investeringsuitgaven; Rubriek 2: Personeelskosten; Rubriek 3: Werkingskosten; Rubriek 4: Overhead; Rubriek 5: Externe prestaties; Rubriek 6: Bijdragen in natura; Rubriek 7: Inkomsten (opgelet: deze moeten worden afgetrokken!). Hieronder worden de kostenrubrieken afzonderlijk besproken. Eerst wordt er vermeld onder welke voorwaarden de betrokken uitgaven subsidiabel zijn. Daarna wordt vermeld op welke manier de kostprijs en de betaling van de uitgaven moet bewezen worden. HET IS BELANGRIJK DAT IN DE VERSCHILLENDE RUBRIEKEN ALLE UITGAVEN ZO GEDETAILLEERD MOGELIJK WORDEN NEERGESCHREVEN EN DAT EEN OPSPLITSING WORDT GEMAAKT PER JAAR. DIT SPEELT EEN GROTE ROL BIJ HET VASTLEGGEN VAN ONS BUDGET IN FUNCTIE VAN DE N+2-REGEL. RUBRIEK 1: INVESTERINGSUITGAVEN De volgende investeringskosten zijn subsidiabel: 13

14 De bouw of verbetering van onroerende goederen, met inbegrip van de inrichting van de onroerende goederen; Uitgaven voor de aankoop van machines/installaties, met inbegrip van specifieke computerprogrammatuur; Erelonen van architecten, ingenieurs en adviseurs die rechtstreeks gelinkt zijn aan de investering of de onroerende goederen; De uitvoering van landschapswerken; Aankoop van multimediamateriaal (als het multimediamateriaal een essentieel onderdeel is van het project, wordt dit materiaal bij investeringskosten ingediend en wordt dit niet afgeschreven); De uitvoering van haalbaarheidsstudies en het verkrijgen van octrooien en licenties die rechtstreeks aan de investeringen gekoppeld zijn. De volgende investeringskosten zijn niet subsidiabel: De verwerving inclusief leasing van onroerende goederen, bijvoorbeeld grond en gebouwen; De huurkoop van machines; Studies zonder realisatie. Bewijsstukken Investeringskosten zijn verifieerbaar aan de hand van facturen en betaalbewijzen. RUBRIEK 2: PERSONEELSKOSTEN Personeelskosten komen alleen in aanmerking voor de duur van het project en voor het personeel dat rechtstreeks bij de inhoudelijke uitvoering van het project betrokken is. Het bijhouden van een sluitende tijdsregistratie is verplicht met registraties per halve dag. De loonkosten worden via een standaardtabel berekend (en later gedeclareerd). De volgende elementen zijn verwerkt in de standaardloontabel: brutoloon, werkgeversbijdrage, vakantiegeld, eindejaarspremie, verzekering arbeidsongevallen, vervoerkosten woon-werkverkeer en maaltijdcheques. De volgende loonkosten zijn niet subsidiabel: Loonkosten voor loutere supervisie (meestal door de directie); Uitgaven voor extralegale voordelen als groepsverzekeringen, extralegaal pensioen, hospitalisatieverzekering, (Die kosten zijn onder geen enkele rubriek subsidiabel); Beroepskleding, verzekering burgerlijke aansprakelijkheid; Kosten voor aanwerving; Ontslagvergoeding, opzeggingsvergoeding. 14

15 RUBRIEK 3: WERKINGSKOSTEN Werkingskosten zijn subsidiabel op voorwaarde dat er een rechtstreeks verband bestaat met de doelstellingen van het project en als ze noodzakelijk zijn voor de algemene werking van het project. Ingediende werkingskosten mogen de redelijke behoefte van het project niet overtreffen. Onder werkingskosten wordt verstaan: Exploitatiekosten; Opleidingskosten; Netwerkkosten; Betaald vrijwilligerswerk; Kosten met betrekking tot public relations; Rechtstreeks aan het project verbonden uitgaven voor verbruiksmaterialen, hulpgoederen, grondstoffen en gereedschappen met korte levensduur; De aankoop van multimediamateriaal wordt afgeschreven op drie jaar; Folders, brochure, gadgets, foto s, website, (opmaak, drukken, publiceren, verspreiden); Kosten voor persvoorstellingen, evenementen, e.d. zijn subsidiabel als ze gericht zijn op externen; Activiteitenonkosten: de kosten die de organisatie van activiteiten binnen het project met zich meebrengt, bijvoorbeeld huur van de zaal, huur van de geluidsinstallatie, ; Kosten voor het gebruik van gespecialiseerde apparatuur; Als de verplaatsing een essentieel onderdeel is van het project, kan een kilometervergoeding worden ingediend. Bewijsstukken Werkingskosten zijn verifieerbaar aan de hand van kastickets, facturen, onkostennota s en betalingsbewijzen. Enkel bij werkingskosten worden contante betalingen aanvaard, mits er wordt voldaan aan volgende voorwaarden: Aanwezigheid van een gedetailleerd kasticket (met daarop minimaal naam leverancier, datum, prijs en de aangekochte goederen) of in het geval van een factuur, dat de leverancier door middel van stempel, datum en handtekening op de factuur verklaart dat de factuur werd vereffend. Aanwezigheid van een kasboek, dat kan opgevraagd worden door de beheersdienst of bij terreincontrole. 15

16 RUBRIEK 4: OVERHEAD De overheadkosten worden forfaitair toegekend en bedragen maximaal 15% van de personeelskosten. De overheadkosten worden vooraf expliciet aangevraagd. Het aangevraagde percentage kan tijdens de looptijd van het project niet meer gewijzigd worden. De volgende kosten worden als overheadkosten beschouwd en kunnen bijgevolg in geen enkele andere rubriek aangevraagd worden: De huur van kantoren, gebouwen, vergaderzaal, tenzij de huur direct toewijsbaar is aan een activiteit binnen het project; Kosten voor verwarming, verlichting, elektriciteit, gas, water; Kosten voor telefoon, internet, postzegels, verzendingskosten, kantoorbenodigdheden, inkt, papier/kopieën, onderhoud van de kantoren, onderhoud van de computer en printer; Representatiekosten (kleine reis- en verblijfkosten, kilometervergoeding); Kosten voor ondersteuning, zoals het sociaal secretariaat, boekhouding, juridisch advies; Kosten voor verzekering: burgerlijke aansprakelijkheid, brand, Bepaalde van de bovenvermelde kosten komen toch in aanmerking als ze rechtstreeks aan het project gelinkt kunnen worden. Bijvoorbeeld voor een grote zending met foldertjes die op naam verstuurd worden, komen het papier, de enveloppen en de postzegels wel in aanmerking omdat er een directe link is met het project. Als de projectspecificiteit voldoende blijkt uit de declaratie, komen de kosten in aanmerking als werkingskosten. Rubriek 5: Externe prestaties Deze rubriek omvat de kosten van de prestaties die door externen (derden) in het kader van het project worden geleverd: Vergoeding voor consulentenbureaus, ontwerpers, technisch advies, ; Uitgaven voor ondersteuning door externe organisaties; Uitgaven voor studies als ze verband houden met een specifieke concrete actie in het kader van het project. Erelonen van architecten, ingenieurs en adviseurs die rechtstreeks gelinkt zijn aan de investering of de onroerende goederen horen thuis in de rubriek investeringskosten. Bewijsstukken Externe prestaties zijn verifieerbaar aan de hand van facturen en betaalbewijzen. 16

17 Rubriek 6: Bijdragen in natura Inbreng in natura is maar subsidiabel als aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan: De inbreng in natura is vermeld bij het ingediende voorstel en wordt expliciet goedgekeurd. De inbreng in natura is niet achteraf toegevoegd (i.c. na de goedkeuring van het projectvoorstel door de PG). Het gaat alleen om de inbreng van onbetaald vrijwilligerswerk, gekoppeld aan een investering, waarbij de materiaalkosten bewezen worden. Bijvoorbeeld schilderwerken kunnen beschouwd worden als bijdrage in natura als de verf in het project is opgenomen en bewezen wordt. Het maximumtarief dat toegepast kan worden, is 20 euro per uur. De inbreng van de bijdrage in natura mag maximaal 15% bedragen van de totale projectkosten. Per vrijwilliger wordt er een getekend registratieformulier bijgehouden dat mee wordt ingediend bij de declaratie. Rubriek 7: Inkomsten Het project houdt voldoende rekening met eventuele projectinkomsten en probeert overfinanciering te vermijden. De promotor raamt de inkomsten en die worden in mindering gebracht op de brutoprojectkosten. De subsidie wordt verleend op de nettoprojectkosten (brutoprojectkosten - inkomsten = nettoprojectkosten). De inkomsten van de copromotor worden mee aangegeven. Als de bewezen projectkosten lager zijn dan de brutoprojectkosten, kan nooit de volledige subsidie ontvangen worden. Bij de einddeclaratie wordt een herrekening gemaakt en kan er eventueel een terugvordering volgen. Projecten waarvan de totale projectkost ten hoogste ,00 bedraagt, brengen geen inkomsten in mindering. Bewijsstukken Inkomsten worden bewezen aan de hand van een document, waarop de verschillende inkomsten en de achterliggende berekeningen worden vermeld. De volgende kostensoorten komen NIET IN AANMERKING Recupereerbare BTW; Rollend materieel: o Aankoop van rollend materieel; o Leasing van auto s afschrijving van bedrijfsvoertuigen; o Belasting op het rollend materieel; 17

18 o Verzekering van het rollend materieel; o Herstellingen aan het rollend materieel. Uitzondering: De bovenvermelde kosten voor rollend materieel komen wel in aanmerking als het rollend materieel specifiek voor het project bestemd is en als het expliciet is goedgekeurd; Aankoop van gronden en gebouwen; Studies zonder realisatie; Reguliere kosten, bijvoorbeeld de opmaak van een brochure waarvoor de organisatie al gesubsidieerd wordt; Grote afbraakwerken (waarvoor een sloopvergunning nodig is of waarbij de ratio afbraak/opbouw niet in verhouding is); Intrest door laattijdige betaling van facturen; Bankkosten (kosten voor het beheer van een rekening, debetrente); Boetes; Proceskosten; Heffingen en belastingen (met uitzondering van niet-terugvorderbare BTW); Presentiegelden, zitpenningen; Aankoop van dieren; Zaai- en pootgoed van jaarlijkse landbouwgewassen (alsook het planten ervan); Afschrijfkosten voor het gebruik van bestaande infrastructuur (gebouwen, materieel, installaties, meubilair en rollend materieel,...); Uitbatingskosten na de realisatie van de investering; Uitgaven die niet voldoen aan de - in dit reglement vastgelegde - subsidiabiliteitsregels en voorwaarden. Aandachtspunten in verband met de kosten Interne facturatie: Organisaties die hun kosten willen kennen, gaan vaak de verschillende afdelingen verzelfstandigen (bijvoorbeeld informaticaafdeling, kopiecentrum, personeelsafdeling). De diverse interne zelfstandige afdelingen kunnen dan onderling factureren (interne facturatie). Interne facturatie is in het volgende subsidiabel: o bij interne facturen als een bewijs van betaling of een bewijs van o boekhoudkundige verwerking voorgelegd kan worden. Opgelet: in geval van leveringen moet de facturerende afdeling (indien plichtig) de wet op de overheidsopdrachten naleven bij de oorspronkelijke aankoop van de goederen bij de externe leverancier (controle kan gebeuren via gunningsverslag). De ingediende kosten mogen op geen enkele wijze dubbel gesubsidieerd of overgefinancierd worden. Deze subsidie is niet cumuleerbaar met andere Europese of Vlaamse subsidies, met uitzondering 18

19 van de trekkingsrechten van het plattelandsfonds. Deze middelen worden namelijk beschouwd als eigen gemeentelijke middelen en kunnen bijgevolg wel gecombineerd worden met deze subsidie. Als een Vlaamse administratie geld geeft voor een specifiek project of projectonderdeel, wordt dat door VLM beschouwd als een Vlaamse (project)subsidie en bijgevolg niet toegelaten in combinatie met PDPO. Dat is wezenlijk anders bij steun aan de (algemene) werking van organisaties (bijvoorbeeld door dotatie), wat wel kan beschouwd worden als eigen middelen van de (co)promotor. Concrete acties die fysiek voltooid zijn voor de indiening van de projectaanvraag, komen niet in aanmerking voor subsidiëring, ongeacht of de betalingen in kwestie door de begunstigde al zijn verricht. Om de volledige goedgekeurde subsidie te ontvangen, bewijst de promotor het volledige bedrag van de voorziene uitgaven, uitgezonderd de overheadkosten. Als er minder wordt bewezen dan de voorziene totale uitgaven, wordt het goedgekeurde cofinancieringspercentage toegepast op de lagere uitgaven die effectief verricht zijn, waardoor de Leadersteun minder zal zijn dan bepaald was. In geval van inkomsten bewijst de promotor minstens de totale vastgelegde brutokosten voor de aftrek van de inkomsten. Zoniet wordt de steun procentueel bepaald. 37. Motiveer het additionele karakter van het project Het project moet een meerwaarde bieden ten opzichte van reeds bestaande initiatieven van de promotor. Additionaliteit impliceert dat het project niet louter gedragen kan worden met reguliere middelen of inzet. Geef ook aan waarom het project niet tot de reguliere taken van de promotor en copromotor behoort. 38. Motiveer waarom uw project volgens u recht heeft op een hoger steunpercentage dan 50% (maximaal 65%) of op een hoger financieringsplafond (maximaal ,00). Deze vraagt hoeft niet te worden beantwoord indien uw project valt onder actielijn (p. 42 van de strategie) of onder (p. 57 van de strategie) waar de steun sowieso op 30% (bij investeringen) of op 50% is gesteld. Onder verschillende actielijnen is het mogelijk een steunpercentage te krijgen van hetzij 50%, hetzij 65%. Hierbij horen respectievelijk ,00 en ,00 als steunplafond. De filosofie is zowel kleine als grote projecten te ondersteunen in partnerschappen, geografische of inhoudelijke afbakeningen, maar ook om de kleinere organisaties eveneens een kans te geven een goed projectvoorstel tot een goed einde te kunnen brengen. Een promotor moet in de aanvraag steeds uitgaan van 50% steun. Het is aan de Technische Werkgroep en uiteindelijk aan de Plaatselijke Groep om over het definitieve percentage en het steunbedrag te beslissen. Dit wordt meegedeeld aan de promotor in de goedkeuringsbrief. Nadien 19

20 moet, desgevraagd, een aangepaste financiële tabel aan het secretariaat worden overgemaakt. Bij de beoordeling hierover worden volgende zaken in ogenschouw genomen: Er is samenwerking tussen diverse sectoren; Het initiatief is overdraagbaar naar andere sectoren en/of regio s; Het initiatief is niet eenmalig, maar kent een duurzaam karakter; De schaalgrootte van het project (o.a. geografisch); Het opstarten van het initiatief kent een hoog risico; De wijze waarop de (hoofd)promotor is georganiseerd (in hoeverre is er personeel in dienst en in hoeverre is de promotor met een wettelijke opdracht belast); De totale projectkost van het projectvoorstel; De verhouding tussen de voorziene werkingskosten en de personeelskosten. 39. Hebt u voor het project al subsidies aangevraagd bij andere overheidsinstanties? BIJ TE VOEGEN BEWIJSSTUKKEN VERPLICHTE BEWIJSSTUKKEN 40. Kruis alle bewijsstukken aan die u bij dit formulier voegt. 41. Kruis alle bewijsstukken aan die u bij dit formulier voegt. NIET-VERPLICHTE BEWIJSSTUKKEN 42. Kruis alle bewijsstukken aan die u bij dit formulier voegt. ONDERTEKENING 43. Vul de onderstaande verklaring in Er wordt opgemerkt dat de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het project en / of actie en voor de ontvangen financiële middelen volledig bij de projectindiener ligt. Daarom wordt er reeds bij de indiening van een project gevraagd om bepaalde verbintenissen te onderschrijven. 20

21 Het aanvraagformulier moet ondertekend worden door de mensen die hiervoor bevoegd zijn. (vb voor gemeenten moet dit ondertekend worden door de burgemeester en secretaris, voor de provincie door de gouverneur en de griffier, voor een vzw door de voorzitter en/of secretaris zoals staat bepaald in de statuten, ). Een niet correct ondertekend aanvraagformulier is niet ontvankelijk! 21

Projectkosten. Subsidiabiliteit van de kosten

Projectkosten. Subsidiabiliteit van de kosten Projectkosten Om de projectkosten te bepalen, wordt het volledige project in beschouwing genomen, ook de delen die niet worden ingediend bij Leader voor subsidiëring, maar die er wel een eenheid mee vormen.

Nadere informatie

ontvangstdatum en paraaf thema en subthema

ontvangstdatum en paraaf thema en subthema Subsidieaanvraag in het kader van het programma voor plattelandsontwikkeling PDPO III 2014-2020 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Administratie Land- en Tuinbouw. Afdeling Duurzame Landbouw

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Administratie Land- en Tuinbouw. Afdeling Duurzame Landbouw Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Administratie Land- en Tuinbouw Afdeling Duurzame Landbouw HANDLEIDING BIJ HET AANVRAAGSCHEMA VOOR STEUN BIJ : PROJECTEN TER BEVORDERING VAN KWALITEITSVOLLE HOEVE-

Nadere informatie

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap HANDLEIDING BIJ HET AANVRAAGSCHEMA VOOR STEUN BIJ

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap HANDLEIDING BIJ HET AANVRAAGSCHEMA VOOR STEUN BIJ Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Administratie Land- en Tuinbouw Afdeling Duurzame Landbouw HANDLEIDING BIJ HET AANVRAAGSCHEMA VOOR STEUN BIJ PROJECTEN M.B.T. ONDERZOEK NAAR OPLOSSINGEN VOOR HET GEBRUIK

Nadere informatie

COMMUNICATIE & DECLARATIEDOSSIER. Enkele richtlijnen. 20/11/09 Hulp voor promotoren. Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling

COMMUNICATIE & DECLARATIEDOSSIER. Enkele richtlijnen. 20/11/09 Hulp voor promotoren. Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling Europa investeert in zijn platteland COMMUNICATIE & DECLARATIEDOSSIER Enkele richtlijnen 1 Gouden Tip van het secretariaat Laat eerst je declaratiedossier

Nadere informatie

e-invoicing Stimuleren van e-government toepassingen, in het bijzonder elektronisch facturen naar overheden, bij Vlaamse ondernemers

e-invoicing Stimuleren van e-government toepassingen, in het bijzonder elektronisch facturen naar overheden, bij Vlaamse ondernemers - e-invoicing Stimuleren van e-government toepassingen, in het bijzonder elektronisch facturen naar overheden, bij Vlaamse ondernemers Bijlage 5 Controlerichtlijnen van de Afdeling Inspectie en Ondersteuning

Nadere informatie

HANDLEIDING LEADER Wegwijzer voor het indienen van een subsidiedossier bij LEADER

HANDLEIDING LEADER Wegwijzer voor het indienen van een subsidiedossier bij LEADER HANDLEIDING LEADER Wegwijzer voor het indienen van een subsidiedossier bij LEADER 2 INHOUD 1 Praktische instructies voor de subsidieaanvraag... 4 1.1 Administratieve gegevens van het project 4 1.2 Gegevens

Nadere informatie

Aanvraag van subsidies voor projecten toegankelijkheid sport en jeugdwerk voor kinderen in armoede - 2016

Aanvraag van subsidies voor projecten toegankelijkheid sport en jeugdwerk voor kinderen in armoede - 2016 Aanvraag van subsidies voor projecten toegankelijkheid sport en jeugdwerk voor kinderen in armoede - 2016 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Toelichtingen bij het invullen van de projectfiche

Toelichtingen bij het invullen van de projectfiche Toelichtingen bij het invullen van de projectfiche Algemeen: De projectfiche is opgevat als een formulier. Er kan niets gewijzigd worden aan de inhoud en de opmaak van de projectfiche. In de grijze velden

Nadere informatie

Deel 1 : Ontvankelijkheidscriteria PDPO III MR OKW- SW (enkel voor de plattelandscoördinator en beheersdienst)

Deel 1 : Ontvankelijkheidscriteria PDPO III MR OKW- SW (enkel voor de plattelandscoördinator en beheersdienst) Deel 1 : Ontvankelijkheidscriteria PDPO III MR OKW- SW (enkel voor de plattelandscoördinator en beheersdienst) Naam project: Promotor + copromotor: Soort cofinanciering? PDPO III Maatregel OKW - samenwerking

Nadere informatie

Lancering plattelandsprojecten. Cultuurcentrum De Mastbloem maandag 19 januari 2009

Lancering plattelandsprojecten. Cultuurcentrum De Mastbloem maandag 19 januari 2009 Lancering plattelandsprojecten Cultuurcentrum De Mastbloem maandag 19 januari 2009 Toelichting promotoren 1. Hoe communiceren 2. Hoe declareren 3. Uitbetaling, controle en bekendmaking ontvangen middelen

Nadere informatie

UITVOERINGSREGELS LEADER-PROJECT

UITVOERINGSREGELS LEADER-PROJECT UITVOERINGSREGELS LEADER-PROJECT 2014-2020 Projectvoorstellen moeten uiteraard passen binnen de lokale ontwikkelingsstrategie van het LEADER-gebied. Daarin worden niet alleen inhoudelijke eisen gesteld

Nadere informatie

Vlaamse overheid. Departement Landbouw en Visserij. Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling. Aanvraagformulier

Vlaamse overheid. Departement Landbouw en Visserij. Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling. Aanvraagformulier Vlaamse overheid Departement Landbouw en Visserij Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling Aanvraagformulier Projectoproep onderzoek biologische land-en tuinbouw 2007 AANVRAAGSCHEMA VOOR HET BEKOMEN VAN

Nadere informatie

Ondersteunende richtlijnen voor het indienen van een project

Ondersteunende richtlijnen voor het indienen van een project Ondersteunende richtlijnen voor het indienen van een project Koolmijnlaan 31/3-4, 3580 BERINGEN tel: 011 45 66 15 fax: 011 43 22 72 E-mail: info@pwaberingen.be website: www.pwaberingen.be Laatste versie:

Nadere informatie

Aanvraag van een subsidie voor Oost- Vlaamse bovenlokale sportondersteuning

Aanvraag van een subsidie voor Oost- Vlaamse bovenlokale sportondersteuning Pagina 1 van 6 Aanvraag van een subsidie voor Oost- Vlaamse bovenlokale sportondersteuning Provincie Oost-Vlaanderen directie Sport en Recreatiedomeinen dienst Sport Gouvernementstraat 1-9000 Gent tel.

Nadere informatie

p r o v i n c i e L i m b u r g

p r o v i n c i e L i m b u r g p r o v i n c i e L i m b u r g In te vullen door de behandelende afdeling dossiernummer D i r e c t i e Mens Beleidscel Cultuur AANVRAAG PROJECTSUBSIDIE Projectsubsidies voor erfgoed in Limburg Waarvoor

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT STUDENTENSTEUN

SUBSIDIEREGLEMENT STUDENTENSTEUN SUBSIDIEREGLEMENT STUDENTENSTEUN Naam organisatie: Land: Naam verantwoordelijke: Adres: Postcode + gemeente: Telefoon: Fax: E mail: Website: Rekeningnummer (Europees) + bank: Datum aanvraag: Handtekening

Nadere informatie

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap AANVRAAGSCHEMA VOOR HET VERKRIJGEN VAN STEUN BIJ

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap AANVRAAGSCHEMA VOOR HET VERKRIJGEN VAN STEUN BIJ Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Administratie Land- en Tuinbouw Afdeling Duurzame Landbouw Aanvraagformulier AANVRAAGSCHEMA VOOR HET VERKRIJGEN VAN STEUN BIJ PROJECTEN M.B.T. ONDERZOEK NAAR OPLOSSINGEN

Nadere informatie

ESKIMO. Indieningsperiode 19 februari mei 2014

ESKIMO. Indieningsperiode 19 februari mei 2014 ESKIMO Stimuleren van de ESCO-markt voor kmo s Gesloten projectoproep Bijlage 4 Controlerichtlijnen 1 van de Afdeling Inspectie en Ondersteuning (AIO) met betrekking tot de financiële opvolging Indieningsperiode

Nadere informatie

Aanvraag projectsubsidie REGLEMENT BETREFFENDE DE SUBSIDIËRING VAN BIJZONDERE CULTURELE INITIATIEVEN (PROJECTSUBSIDIE) BINNEN DE GEMEENTE MAASMECHELEN

Aanvraag projectsubsidie REGLEMENT BETREFFENDE DE SUBSIDIËRING VAN BIJZONDERE CULTURELE INITIATIEVEN (PROJECTSUBSIDIE) BINNEN DE GEMEENTE MAASMECHELEN Aanvraag projectsubsidie REGLEMENT BETREFFENDE DE SUBSIDIËRING VAN BIJZONDERE CULTURELE INITIATIEVEN (PROJECTSUBSIDIE) BINNEN DE GEMEENTE MAASMECHELEN Waartoe dient dit formulier? Met dit formulier kunnen

Nadere informatie

Clusters voor industriële ontwikkeling

Clusters voor industriële ontwikkeling Clusters voor industriële ontwikkeling Open projectoproep Bijlage 4 Controlerichtlijnen 1 van de Afdeling Inspectie en Ondersteuning (AIO) met betrekking tot de financiële opvolging Indieningsperiode 22

Nadere informatie

HET REGLEMENT VOOR TOERISTISCHE IMPULSEN van de PROVINCIE WEST-VLAANDEREN. AANVRAAGFORMULIER STARTSUBSIDIE voor het project

HET REGLEMENT VOOR TOERISTISCHE IMPULSEN van de PROVINCIE WEST-VLAANDEREN. AANVRAAGFORMULIER STARTSUBSIDIE voor het project Pagina 1 van 10 HET REGLEMENT VOOR TOERISTISCHE IMPULSEN van de PROVINCIE WEST-VLAANDEREN AANVRAAGFORMULIER STARTSUBSIDIE voor het project.. Uiterlijk vóór 1 maart of vóór 1 september van het betrokken

Nadere informatie

Vlaamse overheid Departement Landbouw en Visserij Afdeling Landbouw- en Visserijbeleid. Reglement bij het aanvraagformulier

Vlaamse overheid Departement Landbouw en Visserij Afdeling Landbouw- en Visserijbeleid. Reglement bij het aanvraagformulier Vlaamse overheid Departement Landbouw en Visserij Afdeling Landbouw- en Visserijbeleid Reglement bij het aanvraagformulier Programma s met voorlichtings- en afzetbevorderingsacties voor producten met een

Nadere informatie

Inhoudelijk en financieel verslag van een experimenteel jeugdwerkinitiatief

Inhoudelijk en financieel verslag van een experimenteel jeugdwerkinitiatief Inhoudelijk en financieel verslag van een experimenteel jeugdwerkinitiatief Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen Afdeling Jeugd Arenbergstraat 9 1000 BRUSSEL Contactpersoon: Emily

Nadere informatie

Hoofdstuk 2: Toekenningsvoorwaarden

Hoofdstuk 2: Toekenningsvoorwaarden REGLEMENT BETREFFENDE DE COFINANCIERING VAN EUROPESE PROJECTEN Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Inleiding Binnen de perken van de dotatie, die op de goedgekeurde begroting van de provincie Antwerpen voorzien

Nadere informatie

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Administratie Land- en Tuinbouw. Afdeling Duurzame Landbouw. Aanvraagformulier. Demonstratieprojecten 2005

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Administratie Land- en Tuinbouw. Afdeling Duurzame Landbouw. Aanvraagformulier. Demonstratieprojecten 2005 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Administratie Land- en Tuinbouw Afdeling Duurzame Landbouw Aanvraagformulier Demonstratieprojecten 2005 AANVRAAGSCHEMA VOOR HET BEKOMEN VAN STEUN IN HET KADER VAN:

Nadere informatie

Impulssubsidie innovatieve projecten in de welzijns- en gezondheidssector

Impulssubsidie innovatieve projecten in de welzijns- en gezondheidssector Dienst Welzijn en Gezondheid Boomgaardstraat 22 te 2600 Berchem T 03 240 58 68 Contactpersoon : Carine Vermeulen E-mail: impulsbeleid@welzijn.provant.be Impulssubsidie innovatieve projecten in de welzijns-

Nadere informatie

PROJECTFICHE. Pilootprojecten voor de Stimulering van stilte- en rustbeleving in een landelijke omgeving (STeR)

PROJECTFICHE. Pilootprojecten voor de Stimulering van stilte- en rustbeleving in een landelijke omgeving (STeR) PROJECTFICHE Pilootprojecten voor de Stimulering van stilte- en rustbeleving in een landelijke omgeving (STeR) Dit tweede deel omvat uitsluitend de projectfiche als officieel aanvraagformulier. Oproep

Nadere informatie

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking SUBSIDIEREGLEMENT DEPARTMENT CULTUUR Cultuurloket SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking Goedgekeurd door de provincieraad

Nadere informatie

Aanvraag tot ondersteuning van een project in het zuiden

Aanvraag tot ondersteuning van een project in het zuiden Aanvraag tot ondersteuning van een project in het zuiden DIS/AOPZ/18-06-2014 Internationale samenwerking Gemeenteplein 2, 8790 WAREGEM T 056 62 13 87 F 056 60 66 96 internationalesamenwerking@waregem.be

Nadere informatie

INTERLOKALE VERENIGING PLAATSELIJKE GROEP KEMPEN EN MAASLAND DRAAIBOEK

INTERLOKALE VERENIGING PLAATSELIJKE GROEP KEMPEN EN MAASLAND DRAAIBOEK INTERLOKALE VERENIGING PLAATSELIJKE GROEP KEMPEN EN MAASLAND DRAAIBOEK Versie 2015-06-08 1 INHOUDSOPGAVE I. Projectoproep... 4 1.1 Leadergebied... 4 1.2 Projectpromotoren... 4 1.3 Projectoproepen... 4

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE DE SUBSIDIËRING VAN BIJZONDERE CULTURELE INITIATIEVEN (PROJECTSUBSIDIE) BINNEN DE GEMEENTE MAASMECHELEN

REGLEMENT BETREFFENDE DE SUBSIDIËRING VAN BIJZONDERE CULTURELE INITIATIEVEN (PROJECTSUBSIDIE) BINNEN DE GEMEENTE MAASMECHELEN REGLEMENT BETREFFENDE DE SUBSIDIËRING VAN BIJZONDERE CULTURELE INITIATIEVEN (PROJECTSUBSIDIE) BINNEN DE GEMEENTE MAASMECHELEN Hoofdstuk I Voorwerp van het subsidiereglement artikel 1. Doel en doelgroep

Nadere informatie

Aanvraag activiteitensubsidie gezondheidspromotie

Aanvraag activiteitensubsidie gezondheidspromotie Aanvraag activiteitensubsidie gezondheidspromotie Indien mogelijk vragen we u om het formulier digitaal in te vullen. Dit aanvraagformulier hoort bij het subsidiereglement voor gezondheidspromotie. Dit

Nadere informatie

Aanvraag van een subsidie voor een project voor Brussel

Aanvraag van een subsidie voor een project voor Brussel Aanvraag van een subsidie voor een project voor Brussel ABBF-01-140924 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Uitvoering projecten LEADER-Achterhoek

Uitvoering projecten LEADER-Achterhoek Let op: Deze PDF-versie van het aanvraagformulier geeft u inzicht in de gevraagde gegevens. U wordt verzocht voor de definitieve versie van uw aanvraag het online-formulier te gebruiken dat vanaf 1 juni

Nadere informatie

Aanvraag van een subsidie voor een project voor Brussel

Aanvraag van een subsidie voor een project voor Brussel Aanvraag van een subsidie voor een project voor Brussel ABBF-01-151217 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor projecten in het kader van duurzame ontwikkeling van visserijgebieden (EVF As4)

Aanvraag van een tegemoetkoming voor projecten in het kader van duurzame ontwikkeling van visserijgebieden (EVF As4) Aanvraag van een tegemoetkoming voor projecten in het kader van duurzame ontwikkeling van visserijgebieden (EVF As4) Secretariaat Plaatselijke Groep Provinciaal Ankerpunt Kust Wandelaarskaai 7, 8400 OOSTENDE

Nadere informatie

Subsidieaanvraag voor een participatieproject in cultuur, jeugdwerk of sport in 2010

Subsidieaanvraag voor een participatieproject in cultuur, jeugdwerk of sport in 2010 Subsidieaanvraag voor een participatieproject in cultuur, jeugdwerk of sport in 2010 Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen Afdeling Volksontwikkeling en Lokaal Cultuurbeleid Arenbergstraat

Nadere informatie

AANVRAAG TOT COFINANCIERING IN HET KADER VAN HET PROGRAMMA VOOR PLATTELANDSONTWIKKELING

AANVRAAG TOT COFINANCIERING IN HET KADER VAN HET PROGRAMMA VOOR PLATTELANDSONTWIKKELING AANVRAAG TOT COFINANCIERING IN HET KADER VAN HET PROGRAMMA VOOR PLATTELANDSONTWIKKELING 2007-2013, As 4 Leader Pajottenland+ Samenwerking Pajottenland+ en Hageland+ Jeugdproject Goed Beter Best Voor het

Nadere informatie

1. PROJECTINDIENING. Naam: Adres: Rechtsvorm: Doel en werking: BTW-plichtig: JA / NEEN BTW-nummer: E-mail: Contactpersoon instelling Functie:

1. PROJECTINDIENING. Naam: Adres: Rechtsvorm: Doel en werking: BTW-plichtig: JA / NEEN BTW-nummer: E-mail: Contactpersoon instelling Functie: Vlaamse overheid Departement Landbouw en Visserij Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling Aanvraagformulier Demonstratieprojecten 2007 AANVRAAGSCHEMA VOOR HET BEKOMEN VAN STEUN IN HET KADER VAN: DEMONSTRATIEPROJECTEN

Nadere informatie

Fysieke investeringen in innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen

Fysieke investeringen in innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen Let op: Deze PDF-versie van het aanvraagformulier geeft u inzicht in de gevraagde gegevens. U wordt verzocht voor de definitieve versie van uw aanvraag het online-formulier te gebruiken dat vanaf 1 februari

Nadere informatie

Beslissing van de Provincieraad van 23/05/2013. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen en definities/begripsomschrijvingen. Artikel 1

Beslissing van de Provincieraad van 23/05/2013. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen en definities/begripsomschrijvingen. Artikel 1 Provinciaal reglement houdende de toekenning van een opstart- of projectsubsidie aan initiatieven vanuit de sectoren Welzijn, Jeugd, Gelijke kansen en Wonen Beslissing van de Provincieraad van 23/05/2013

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor culturele projectsubsidies

Aanvraagformulier voor culturele projectsubsidies Aanvraagformulier voor culturele projectsubsidies 1. Gegevens aanvrager(s) Naam van aanvrager (vereniging of individu) :... Naam contactpersoon (enkel in te vullen indien de aanvrager een vereniging is)

Nadere informatie

COMMUNICEREN & DECLAREREN

COMMUNICEREN & DECLAREREN COMMUNICEREN & DECLAREREN December 2013 Toelichting promotoren 1. Hoe communiceren? 2. Hoe declareren? 3. Vragen? 1 1. Hoe communiceren? Communicatierichtlijnen voor promotoren Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling

Nadere informatie

Reglement Projectsubsidie

Reglement Projectsubsidie Reglement Projectsubsidie Klimaatsubsidie provincie Antwerpen Goedgekeurd door de provincieraad op 28 april 2016 Artikel 1. - Doelgroep De deputatie verleent subsidies aan: Steden en gemeenten in de provincie

Nadere informatie

Praktische gids bij het uitvoeren van een LSM-project

Praktische gids bij het uitvoeren van een LSM-project Praktische gids bij het uitvoeren van een LSM- 1 Projectadministratie De promotor van het houdt een aparte overzichtelijke en geordende administratie bij met het oog op: een doeltreffende beheersing van

Nadere informatie

Invulformulier voor projectvoorstellen rond Sociale Innovatie

Invulformulier voor projectvoorstellen rond Sociale Innovatie Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Invulformulier voor projectvoorstellen rond Sociale Innovatie ALGEMENE PROJECTINFORMATIE Titel: Acroniem: Startdatum: Einddatum: Duur (in maanden max. 12):

Nadere informatie

REGLEMENT: UITVOERING LOKALE ONTWIKKELINGSSTRATEGIEËN (LEADER) Wegwijzer voor indiening van een subsidiedossier voor Leader.

REGLEMENT: UITVOERING LOKALE ONTWIKKELINGSSTRATEGIEËN (LEADER) Wegwijzer voor indiening van een subsidiedossier voor Leader. REGLEMENT: UITVOERING LOKALE ONTWIKKELINGSSTRATEGIEËN (LEADER) Wegwijzer voor indiening van een subsidiedossier voor Leader Versie mei 2016 INHOUD 1 Afspraken na goedkeuring ontwikkelingsstrategie... 5

Nadere informatie

Belangrijke informatie i.v.m. het budget

Belangrijke informatie i.v.m. het budget Belangrijke informatie i.v.m. het budget 1. Betoelaagd bedrag De gevraagde toelage en de verdeling ervan dient in overeenstemming te zijn met de reële kosten in relatie tot de duur, de aard, de benodigde

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT PROJECTEN IN HET ZUIDEN

SUBSIDIEREGLEMENT PROJECTEN IN HET ZUIDEN SUBSIDIEREGLEMENT PROJECTEN IN HET ZUIDEN Naam organisatie: Ondernemingsnummer: Land: Naam verantwoordelijke: Rijksregisternummer : Adres: Postcode + gemeente: Telefoon: Fax: E mail: Website: Rekeningnummer

Nadere informatie

POP3 Overijssel Uitvoering LEADERprojecten

POP3 Overijssel Uitvoering LEADERprojecten POP3 Overijssel Uitvoering LEADERprojecten Salland 2017 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Mandemaat3 Assen Postbus 40225 8004 DE Zwolle mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 Het Plattelandsontwikkelingsprogramma

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ERFGOEDINITIATIEVEN IN TONGEREN

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ERFGOEDINITIATIEVEN IN TONGEREN SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ERFGOEDINITIATIEVEN IN TONGEREN Artikel 1 Doelstelling De stad Tongeren wil erfgoedinitiatieven in Tongeren stimuleren en financieel ondersteunen, binnen de perken van het vastgestelde

Nadere informatie

Aanvraag van een onderhoudspremie voor monumenten

Aanvraag van een onderhoudspremie voor monumenten Aanvraag van een onderhoudspremie voor monumenten Onroerend Erfgoed Antwerpen Anna Bijnsgebouw Lange Kievitstraat 111-113 bus 53 2018 ANTWERPEN Tel. +32 (0)3 224 62 10 Fax +32 (0)3 224 62 23 antwerpen@onroerenderfgoed.be

Nadere informatie

Aanvraag werkingssubsidie Samen leven dienst sociale netwerken

Aanvraag werkingssubsidie Samen leven dienst sociale netwerken Aanvraag werkingssubsidie Samen leven dienst sociale netwerken Indien mogelijk vragen we u om het formulier digitaal in te vullen. Dit aanvraagformulier hoort bij de subsidiereglementen voor: bovenlokale

Nadere informatie

Subsidiereglement Bedrijf en buurt

Subsidiereglement Bedrijf en buurt Subsidiereglement Bedrijf en buurt Goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 oktober 2009 Bekendgemaakt op 29 oktober 2009 Artikel 1 - Doel van de subsidie De Stad Gent wil als lokale overheid een impuls geven

Nadere informatie

Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten.

Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten. Besluit: Enig artikel Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten. Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten DEEL I: ALGEMEEN Art. 1 Het

Nadere informatie

Bijlage 6. Belangrijke informatie i.v.m. het budget. 1. Algemeen. 2. Betoelaagd bedrag. 3. Personeelskosten

Bijlage 6. Belangrijke informatie i.v.m. het budget. 1. Algemeen. 2. Betoelaagd bedrag. 3. Personeelskosten Bijlage 6 Belangrijke informatie i.v.m. het budget 1. Algemeen We raden u ten stelligste aan uw boekhoudkundige dienst te betrekken bij de opmaak van uw budgetvoorstel. Behalve de hier vermelde informatie

Nadere informatie

POP3 Regeling Uitvoering van LEADER projecten Overijssel Zuidwest Twente 2017

POP3 Regeling Uitvoering van LEADER projecten Overijssel Zuidwest Twente 2017 POP3 Regeling Uitvoering van LEADER projecten Overijssel Zuidwest Twente 2017 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Mandemaat3 Assen Postbus 40225 8004 DE Zwolle mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 Het Plattelandsontwikkelingsprogramma

Nadere informatie

REGLEMENT: UITVOERING LOKALE ONTWIKKELINGSSTRATEGIEËN (LEADER) Wegwijzer voor indiening van een subsidiedossier voor Leader. Versie september 2017

REGLEMENT: UITVOERING LOKALE ONTWIKKELINGSSTRATEGIEËN (LEADER) Wegwijzer voor indiening van een subsidiedossier voor Leader. Versie september 2017 REGLEMENT: UITVOERING LOKALE ONTWIKKELINGSSTRATEGIEËN (LEADER) Wegwijzer voor indiening van een subsidiedossier voor Leader Versie september 2017 INHOUD 1 Afspraken na goedkeuring ontwikkelingsstrategie...

Nadere informatie

KANDIDAATSDOSSIER. Projectrekening Streekfonds Een Hart voor Limburg

KANDIDAATSDOSSIER. Projectrekening Streekfonds Een Hart voor Limburg Een Hart voor Limburg streekfonds beheerd door de Koning Boudewijnstichting HERCKENRODESINGEL 10 B-3500 HASSELT TEL +32-11-87 85 99 FAX +32-11-87 85 57 WWW.EENHARTVOORLIMBURG.BE EENHARTVOORLIMBURG@CONCENTRA.BE

Nadere informatie

Aanvraag projectsubsidie Intercultureel samenleven Samen leven dienst sociale netwerken

Aanvraag projectsubsidie Intercultureel samenleven Samen leven dienst sociale netwerken Datum ontvangst: Dossiernummer:................................. (wordt door onze dienst ingevuld) Aanvraag projectsubsidie Intercultureel samenleven Samen leven dienst sociale netwerken Dit aanvraagformulier

Nadere informatie

Samenwerking voor innovaties op lokaal niveau Korte Voorzieningsketens Verordening POP3 subsidies provincie Gelderland

Samenwerking voor innovaties op lokaal niveau Korte Voorzieningsketens Verordening POP3 subsidies provincie Gelderland Let op: Deze PDF-versie van het aanvraagformulier geeft u inzicht in de gevraagde gegevens. U wordt verzocht voor de definitieve versie van uw aanvraag het online-formulier te gebruiken dat vanaf 15 augustus

Nadere informatie

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Administratie Land- en Tuinbouw. Afdeling Duurzame Landbouw. Aanvraagformulier

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Administratie Land- en Tuinbouw. Afdeling Duurzame Landbouw. Aanvraagformulier Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Administratie Land- en Tuinbouw Afdeling Duurzame Landbouw Aanvraagformulier Projecten ter bevordering van de biologische landbouw in Vlaanderen 2005 AANVRAAGSCHEMA

Nadere informatie

Aanvraagformulier projectoproep. Innovation in movement

Aanvraagformulier projectoproep. Innovation in movement Innovation in movement pagina 1/14 LEUVEN, EEN VITALE STAD AANVRAAGFORMULIER Tofsport Leuven Professor Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven tofsport@leuven.be In te vullen door Tofsport: Ontvangstdatum

Nadere informatie

AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE VOOR EEN PROJECT ONTWIKKELINGSEDUCATIE

AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE VOOR EEN PROJECT ONTWIKKELINGSEDUCATIE PROJECTOPROEP AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE VOOR EEN PROJECT ONTWIKKELINGSEDUCATIE Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking Directie Civiele Maatschappij Dienst Ontwikkelingseducatie Karmelietenstraat

Nadere informatie

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Booischotseweg 1 2235 Hulshout Tel: 015 22 40 17 www.hulshout.be hulshout@bibliotheek.be Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Artikel 1. Doelstelling en definitie Onder de hierna bepaalde

Nadere informatie

REGLEMENT: PLATTELANDSONTWIKKELING DOOR SAMENWERKING MET DE STEDELIJKE OMGEVING Wegwijzer voor indiening van een subsidiedossier binnen PDPO III

REGLEMENT: PLATTELANDSONTWIKKELING DOOR SAMENWERKING MET DE STEDELIJKE OMGEVING Wegwijzer voor indiening van een subsidiedossier binnen PDPO III REGLEMENT: PLATTELANDSONTWIKKELING DOOR SAMENWERKING MET DE STEDELIJKE OMGEVING Wegwijzer voor indiening van een subsidiedossier binnen PDPO III Versie 16 februari 2016 Oost-Vlaanderen INHOUD 1 Inleiding...

Nadere informatie

LANDBOUW. De provincieraad van Antwerpen, BESLUIT:

LANDBOUW. De provincieraad van Antwerpen, BESLUIT: 83 LANDBOUW Provincieraadsbesluit van 25 september 2014 in verband met de goedkeuring van het reglement voor de subsidiëring van initiatieven voor duurzame en verbrede landbouw Gelet op het provinciedecreet;

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT RESTAURATIEPROJECTEN IN DE MIJNSTREEK

SUBSIDIEREGLEMENT RESTAURATIEPROJECTEN IN DE MIJNSTREEK SUBSIDIEREGLEMENT RESTAURATIEPROJECTEN IN DE MIJNSTREEK Versie juli 2016 Erfgoedcel Mijn-Erfgoed E. Coppéelaan 87 3600 Genk T 089 811 411 info@mijnerfgoed.be 2 SUBSIDIEREGLEMENT RESTAURATIEPROJECTEN IN

Nadere informatie

Aanvraagformulier projectsubsidie integratie

Aanvraagformulier projectsubsidie integratie Aanvraagformulier projectsubsidie integratie In te vullen door de aanvragers 1. Vul hieronder enkele gegevens van je organisatie in: IBAN: B E - - 2. Vul hieronder enkele gegevens van de verantwoordelijke

Nadere informatie

Projectplan POP3: Openstelling niet-productieve investeringen water Zeeland 2016

Projectplan POP3: Openstelling niet-productieve investeringen water Zeeland 2016 Projectplan POP3: Openstelling niet-productieve investeringen water Zeeland 2016 Projecttitel: 1. Aanvrager en evt Medeaanvragers Wie vragen aan en nemen eventueel deel aan het samenwerkingsverband? Beschrijf

Nadere informatie

Niet-productieve investeringen water KRW/EVZ (Verordening POP3 subsidies provincie Gelderland)

Niet-productieve investeringen water KRW/EVZ (Verordening POP3 subsidies provincie Gelderland) Let op: Deze PDF-versie van het aanvraagformulier geeft u inzicht in de gevraagde gegevens. U wordt verzocht voor de definitieve versie van uw aanvraag het online-formulier te gebruiken dat vanaf 15 augustus

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR CULTUREEL- ERFGOEDPROJECTEN Erfgoedcel Aalst

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR CULTUREEL- ERFGOEDPROJECTEN Erfgoedcel Aalst SUBSIDIEREGLEMENT VOOR CULTUREEL- ERFGOEDPROJECTEN Erfgoedcel Aalst INLEIDING De Erfgoedcel Aalst sloot met de Vlaamse Gemeenschap een cultureel-erfgoedconvenant af voor de beleidsperiode 2009-2014. In

Nadere informatie

Subsidiedossier Projectsubsidiereglement van 4 februari 2009 ter versterking van het lokaal cultureel erfgoedveld 2 de herziene versie juni 2012

Subsidiedossier Projectsubsidiereglement van 4 februari 2009 ter versterking van het lokaal cultureel erfgoedveld 2 de herziene versie juni 2012 Subsidiedossier Projectsubsidiereglement van 4 februari 2009 ter versterking van het lokaal cultureel erfgoedveld 2 de herziene versie juni 2012 Binnen het Cultureel-Erfgoedconvenant Land van Waas staat

Nadere informatie

Projectoproep Inclusie Invest (Versie 2.2)

Projectoproep Inclusie Invest (Versie 2.2) Projectoproep Inclusie Invest (Versie 2.2) Samen de kansen vergroten om inclusief en betaalbaar te kunnen wonen waar ondersteuning kan geboden worden! Veilig investeren met respect! www.inclusieinvest.be

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES VOOR LOKALE DIENSTENCENTRA 2016

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES VOOR LOKALE DIENSTENCENTRA 2016 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST V L A A M S E G E M E E N S C H A P S C O M M I S S I E Algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES VOOR LOKALE DIENSTENCENTRA 2016 Datum ontvangst

Nadere informatie

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Administratie Land- en Tuinbouw. Afdeling Land- en Tuinbouwvorming. Aanvraagformulier

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Administratie Land- en Tuinbouw. Afdeling Land- en Tuinbouwvorming. Aanvraagformulier Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Administratie Land- en Tuinbouw Afdeling Land- en Tuinbouwvorming Aanvraagformulier AANVRAAGSCHEMA VOOR HET VERKRIJGEN VAN STEUN BIJ : PROJECTEN TER BEVORDERING VAN

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot het subsidiëren van projecten ter bevordering van een goede studiekeuze in het secundair onderwijs

Reglement met betrekking tot het subsidiëren van projecten ter bevordering van een goede studiekeuze in het secundair onderwijs directie Onderwijs & Vorming Reglement met betrekking tot het subsidiëren van projecten ter bevordering van een goede studiekeuze in het secundair onderwijs Artikel 1 Definities Voor de toepassing van

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 24 november 2016 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 40 Agenda nr. 10/1 Subsidiekorf platteland. Vernieuwing reglementssubsidie

Nadere informatie

HANDLEIDING LEADER Wegwijzer voor het indienen van een subsidiedossier bij LEADER

HANDLEIDING LEADER Wegwijzer voor het indienen van een subsidiedossier bij LEADER HANDLEIDING LEADER Wegwijzer voor het indienen van een subsidiedossier bij LEADER INHOUD 2 1 Praktische instructies voor de subsidieaanvraag... 4 1.1 Aanmelding van een projectidee 4 1.2 Indiening van

Nadere informatie

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT: Bovenlokale culturele projecten Goedgekeurd door de provincieraad op 27/06/2013

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT: Bovenlokale culturele projecten Goedgekeurd door de provincieraad op 27/06/2013 SUBSIDIEREGLEMENT DEPARTMENT CULTUUR Cultuurloket SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT: Bovenlokale culturele projecten Goedgekeurd door de provincieraad op 27/06/2013 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Financieringsreglement Projectsubsidie Opvoedingsondersteuning

Financieringsreglement Projectsubsidie Opvoedingsondersteuning Financieringsreglement Projectsubsidie Opvoedingsondersteuning Artikel 1 Wat is de doelstelling van een projectsubsidie? De stad Antwerpen kan, onder de voorwaarden bepaald in dit reglement en binnen de

Nadere informatie

EUROPESE MIGRATIE & VEILIGHEIDSFONDSEN

EUROPESE MIGRATIE & VEILIGHEIDSFONDSEN Voorbeeld Aanvraagformulier EUROPESE MIGRATIE & VEILIGHEIDSFONDSEN Actie: TERUGKEER Stap 1 Indien geen SVT + AMIF combinatieaanvraag 2 Stap 1 Indien wel SVT + AMIF combinatieaanvraag 3 Stap 1 TOELICHTINGEN

Nadere informatie

Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven ter bevordering van het interculturele en interlevensbeschouwelijke samenleven in Gent

Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven ter bevordering van het interculturele en interlevensbeschouwelijke samenleven in Gent Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven ter bevordering van het interculturele en interlevensbeschouwelijke samenleven in Gent Goedgekeurd in de gemeenteraad van 15 december 2009 Bekendgemaakt

Nadere informatie

Aanvraagformulier tot stedelijke ondersteuning voor culturele initiatieven en activiteiten

Aanvraagformulier tot stedelijke ondersteuning voor culturele initiatieven en activiteiten Cel cultuurcoördinatie Dries Peeters Cultuurbeleidscoördinator Elisabethlaan 103 3200 Aarschot 016 63 02 80 dries.peeters@aarschot.be DP/CBC Voorbehouden aan de administratie 76230/332-02 Schepencollegebeslissing

Nadere informatie

Aanvraag projectsubsidies inzake samenleven in diversiteit

Aanvraag projectsubsidies inzake samenleven in diversiteit Aanvraag projectsubsidies inzake samenleven in diversiteit DIS/APISID/09-04-2013 Dienst Internationale Samenwerking/Integratie Gemeenteplein 2, 8790 WAREGEM T 056 62 13 87 F 056 60 66 96 integratie@waregem.be

Nadere informatie

EUROPESE MIGRATIE & VEILIGHEIDSFONDSEN

EUROPESE MIGRATIE & VEILIGHEIDSFONDSEN Voorbeeld Aanvraagformulier EUROPESE MIGRATIE & VEILIGHEIDSFONDSEN Actie: ASIEL Stap 1 2 Stap 1 Projectnaam: Geef het project een logische naam van maximaal 50 tekens inclusief spaties. Toegestaan zijn

Nadere informatie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie B Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie Inleiding Deze projectoproep kadert binnen de verderzetting van Actie 24 van het Kankerplan: Steun aan pilootprojecten

Nadere informatie

Subsidie voor de verplaatsing van glastuinbouwbedrijven gericht op de verbetering van de landbouwinfrastructuur

Subsidie voor de verplaatsing van glastuinbouwbedrijven gericht op de verbetering van de landbouwinfrastructuur Let op: Deze PDF-versie van het aanvraagformulier geeft u inzicht in de gevraagde gegevens. U wordt verzocht voor de definitieve versie van uw aanvraag het online-formulier te gebruiken dat vanaf 1 februari

Nadere informatie

Gegevens over het begrotingsjaar en de werkingsperiode. Identificatiegegevens

Gegevens over het begrotingsjaar en de werkingsperiode. Identificatiegegevens Aanvraag van een bijzondere subsidie in het kader van de thematische oproep tot de erkende diensten Ondersteuningsplan (DOP) voor het indienen van een projectvoorstel in samenspraak met de erkende diensten

Nadere informatie

Reglement projecttoelage voor activiteiten ten voordele van een goed doel.

Reglement projecttoelage voor activiteiten ten voordele van een goed doel. Reglement projecttoelage voor activiteiten ten voordele van een goed doel. Doel Artikel 1. Binnen de perken van de in de districtsbegroting voorziene kredieten geeft het district Berchem met een projecttoelage

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES WELZIJN 2016. Algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES WELZIJN 2016. Algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES WELZIJN 2016 Algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin Datum ontvangst (wordt door de administratie ingevuld): Naam van de organisatie : Gevraagd bedrag:. Hoe de aanvraag

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor projecten in Nederland

Aanvraagformulier voor projecten in Nederland CORDAID Aanvraagformulier voor projecten in Nederland Vooraf Cordaid raadt u aan om, voordat u begint met het invullen van dit formulier, na te gaan of uw project in aanmerking komt voor financiering.

Nadere informatie

INNOVATIEVE CULTUURPROJECTEN IN HET VOORDEEL VAN KINDEREN EN JONGEREN IN EEN MAATSCHAPPELIJKE KWETSBARE SITUATIE

INNOVATIEVE CULTUURPROJECTEN IN HET VOORDEEL VAN KINDEREN EN JONGEREN IN EEN MAATSCHAPPELIJKE KWETSBARE SITUATIE INNOVATIEVE CULTUURPROJECTEN IN HET VOORDEEL VAN KINDEREN EN JONGEREN IN EEN MAATSCHAPPELIJKE KWETSBARE SITUATIE Artikel 1. - Doel Goedgekeurd door de provincieraad op 25/09/2014 De provincie Antwerpen

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot subsidiëring van bovenlokale sportondersteuning

Reglement met betrekking tot subsidiëring van bovenlokale sportondersteuning directie Sport & Recreatiedomeinen dienst Sport Reglement met betrekking tot subsidiëring van bovenlokale sportondersteuning Artikel 1 VOORWERP Binnen de perken van de daartoe op het budget van de Provincie

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER. Paraaf ontvangst:

AANVRAAGFORMULIER. Paraaf ontvangst: AANVRAAGFORMULIER Niet door aanvrager in te vullen Datum ontvangst Provincie : Maatregel/Regeling: Projectnaam: Datum ontvangstbevestiging provincie: Datum ontvangst bij DLGbetaalorgaan: Paraaf ontvangst:

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor lokale besturen ter ondersteuning van de detailhandel.

Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor lokale besturen ter ondersteuning van de detailhandel. directie Economie, Landbouw & Platteland, Europese en Internationale samenwerking dienst Economie, Europese & Internationale samenwerking Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor lokale

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van projecten ter uitvoering van het actieplan Clean power for transport

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van projecten ter uitvoering van het actieplan Clean power for transport Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van projecten ter uitvoering van het actieplan Clean power for transport DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het Energiedecreet van 8 mei 2009, artikel

Nadere informatie

GEMEENTE ZEMST Provincie Vlaams-Brabant

GEMEENTE ZEMST Provincie Vlaams-Brabant GEMEENTE ZEMST Provincie Vlaams-Brabant Dienst Ontwikkelingssamenwerking (015)61 88 99 Fax (015)62 71 77 e-mail: ontwikkelingssamenwerking@zemst.be Openingsuren: ma-do-vrij: 9u-12u di: 9u-12u & 16u-19u

Nadere informatie

Thematische Projectoproep Bewonersparticipatie - Woonbegeleiding op de sociale huurmarkt. Aanvraagformulier (PDF versie 1.1)

Thematische Projectoproep Bewonersparticipatie - Woonbegeleiding op de sociale huurmarkt. Aanvraagformulier (PDF versie 1.1) Dienst Welzijn en Gezondheid Boomgaardstraat 22 te 2600 Berchem T 03 240 56 15 Contactpersoon : Mariska Vonck E-mail: mariska.vonck@provincieantwerpen.be Thematische Projectoproep Bewonersparticipatie

Nadere informatie