HANDLEIDING OM HET AANVRAAGFORMULIER IN TE VULLEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HANDLEIDING OM HET AANVRAAGFORMULIER IN TE VULLEN"

Transcriptie

1 HANDLEIDING OM HET AANVRAAGFORMULIER IN TE VULLEN Ontwikkelingsstrategie Leader Midden-West-Vlaanderen Secretariaat Leader Midden-West-Vlaanderen Peter Benoitstraat 13, 8800 ROESELARE Contactpersonen : Pieter Santens Philip Vanhie tel : of tel : fax : fax :

2 A. PROCEDURE VOOR INDIENING Indien de aanvraag volledig is ingevuld, gedagtekend en correct ondertekend door de projectverantwoordelijke, kan het dossier ingediend worden bij het programmasecretariaat (1 exemplaar). Het dossier wordt ook digitaal overgemaakt aan het programmasecretariaat op het volgende adres: Na een eventuele goedkeuring, zal gevraagd worden twee volledige en correct ondertekende aanvraagformulieren in te dienen. Het is hierbij eveneens mogelijk dat eventuele wijzigingen zullen worden gevraagd. De aanvrager is diegene die voor de realisering van het project verantwoordelijk is. Eindbegunstigden zijn instanties of ondernemingen in de overheids- of particuliere sector. Voor het opstellen van het aanvraagformulier kan de initiatiefnemer een beroep doen op de begeleiding van het programmasecretariaat en de Plaatselijke Groep. In sommige gevallen zullen meerdere instellingen betrokken zijn bij de indiening van de aanvraag en de uitvoering van het project. Het is evenwel absoluut noodzakelijk dat één instelling aangeduid wordt als hoofdpromotor, zijnde de instelling die verantwoordelijk is voor de indiening van de aanvraag en de uitvoering van het project zowel ten opzichte van de technische werkgroep, de Plaatselijke Groep, het provinciebestuur, de beheersdienst (VLM), de Vlaamse overheid als ten opzichte van de Europese Commissie. Facturen in het kader van het project worden naar het adres van de hoofdpromotor gestuurd en enkel deze komen in aanmerking voor cofinanciering. Indien er tussen hoofdpromotor en copromotor een samenwerkingsovereenkomst werd afgesloten, kunnen ook facturen op naam van de copromotor worden ingediend. De contactpersoon is de persoon waarmee regelmatige contacten tussen het Leadersecretariaat en de promotor zullen plaatsvinden. Informatie over doel en werking van de aanvrager en een exemplaar van de statuten en de samenstelling van de beheersorganen mag u steeds in bijlage voegen. 2

3 B. HANDLEIDING BIJ HET AANVRAAGFORMULIER Hieronder worden de verschillende vragen in het aanvraagformulier overlopen en indien nodig zal extra uitleg worden verschaft. Uiteraard kan u steeds op het Leadersecretariaat terecht met eventuele vragen of opmerkingen. Het is de taak van de coördinator om u, als aanvrager, te ondersteunen. Gelieve het vermelde aantal karakters bij sommige vragen niet te overschrijden. Het zijn immers deze gegevens die ook in externe communicatie kunnen en zullen gebruikt worden. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS VAN HET PROJECT 1. Vul de administratieve gegevens van het project in 1.1. De Projectnaam is de naam die het project zal meekrijgen en die in alle communicaties en dossiers zal gebruikt worden. De naam mag maximum 75 tekens tellen Naam promotor. De promotor is de hoofdverantwoordelijke voor de realisering van het project Begindatum project. Vul de datum in waarop de projectfase waarvoor Leadersteun wordt aangevraagd een aanvang neemt. Een Leaderproject moet starten ten laatste drie maanden na goedkeuring! 1.4. Einddatum project. Vul de datum in waarop de projectfase waarvoor Leadersteun wordt aangevraagd normaliter wordt beëindigd. Het is aangewezen hier een marge in te bouwen om onvoorziene vertragingen te ondervangen. Facturen die na deze datum zijn opgemaakt, komen niet meer in aanmerking voor Leadersteun! 2. Geef een korte samenvatting van het project Omschrijf hier in max. 700 tekens, inclusief spaties kort waarover het project gaat. GEGEVENS VAN DE (HOOFD)PROMOTOR, COPROMOTOR EN DE PARTNERS (Hoofd)promotor: is de hoofdverantwoordelijke van het project en het aanspreekpunt voor het Leadersecretariaat en de beheersdienst (VLM). Copromotor: werkt mee aan de uitvoering van het project en kan via het indienen van facturen cofinanciering aanvragen in het kader van het project. Tussen hoofden copromotor wordt een samenwerkingsovereenkomst opgesteld. Partner: steunt het project inhoudelijk en/of financieel (als sponsor ) maar wenst GEEN facturen in te brengen en GEEN cofinanciering aan te vragen in het kader van het project. Tussen hoofdpromotor en partner wordt GEEN samenwerkingsovereenkomst opgesteld. Indien de partner het project financieel 3

4 ondersteunt, bezorgt deze een bewijs (bijvoorbeeld een uittreksel van een verslag, een brief, ) waarin het bedrag voor het project vermeld staat. Dit bewijs wordt als bijlage bij het aanvraagformulier gevoegd. 3. Vul de identificatiegegevens van de promotor in 3.1. Naam organisatie 3.2. Voor- en achternaam contactpersoon 3.3. Functie contactpersoon 3.4. Straat en nummer 3.5. Postnummer en gemeente 3.6. Telefoonnummer 3.7. Gsm-nummer adres 3.9. Website Juridische vorm Publiekrechtelijke rechtspersoon is een rechtspersoon die door de openbare overheid in het leven werden geroepen (gemeenten, gemeentelijke verzelfstandigde agentschappen, OCMW s en verzelfstandigde agentschappen van het OCMW, provincies, provinciale verzelfstandigde agentschappen en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden). Privaatrechtelijke rechtspersoon is een rechtspersoon die hetzij door een privaat initiatief, hetzij door de overheid (optredend als privaat persoon) tot is stand gekomen en gehandhaafd wordt (verenigingen zonder winstoogmerk, stichtingen, vennootschappen en verenigingen met een winstoogmerk) Rechtsvorm Onderworpen aan wetgeving op overheidsopdrachten? Voor meer informatie over de wetgeving op overheidsopdrachten verwijzen we naar de website: 4. Op welk rekeningnummer mag de subsidie gestort worden Gelieve hier IBAN en BIC code weer te geven van de promotor. 5. Werkt u samen met copromotoren? Kruis het juiste antwoord aan en vul, indien van toepassing de identificatiegegevens van de copromotor(en) in. 6. Welke rol vervul(t)(en) de copromotor(en)? Geef het percentage weer van het aandeel in de totale projectkosten door de copromotor(en). Het is hierbij belangrijk op te merken dat hoofd- en copromotor(en) samen minsten 15% van de totale projectkost moeten dragen. Zoniet wordt uw project niet aanvaard! 4

5 Resterende middelen kunnen eventueel gerealiseerd worden door bijkomende steun vanuit de provincie, gemeente of stad, sponsoring, partners, De steun kan niet gecombineerd worden met andere Europese of Vlaamse subsidies voor dezelfde projectkosten. De middelen van het plattelandsfonds zijn trekkingsrechten en worden beschouwd als eigen gemeentelijke middelen. Daardoor kunnen ze wel gecombineerd worden met de Leadersubsidie. 7. Werkt u samen met partners of gaat u in de toekomst samenwerken met partners? 8. Vul de gegevens in van de partners of de toekomstige partners Hier omschrijft u welke partners mee instappen in het project. Geef aan of hun rol inhoudelijk is (bijvoorbeeld kennisdeling, ter beschikking stellen van software, ) of financieel (onder de vorm van sponsoring). Omschrijf kort de samenwerking. Tot slot wordt gevraagd in hoeverre u reeds contact opnam met deze partner(s). Hoewel het geen verplichting is, pleit het in sommige gevallen niet in uw voordeel indien nog niet alle partners werden gecontacteerd. Hun medewerking kan van belang zijn voor het welslagen van uw projectvoorstel. 9. Beschrijf kort de kerntaken van de promotor en de eventuele copromotoren Geef informatie over doel en werking van de promotor en geef aan dat u als promotor de nodige expertise en professionaliteit in huis heeft voor het uitvoeren van het project. Haal referenties aan die dit kunnen onderbouwen. Verder beschrijft u hier de specifieke rol van de promotor en de (verschillende) copromotor(en). Wie zal wat doen in het project. Welke doelen hebben de hoofdpromotor en copromotor(en) als organisatie en hoe gaan ze dit omzetten in het project? INHOUDELIJKE GEGEVENS VAN HET PROJECT OMSCHRIJVING VAN HET PROJECT 10. Omschrijf het volledige project. Geef een inhoudelijke omschrijving van het project en ga daarbij nader in op : De voorgestelde werkwijze, aanpak, methodologie; De verschillende stadia van uitvoering; De kritische succesfactoren (maatregelen die moeten genomen worden om de efficiëntie en effectiviteit van het project te maximaliseren); De wijze waarop de sturing en opvolging van het project zal gebeuren; De bekendmaking van het project; De relaties met eigen sector, met andere sectoren en met andere instanties; 5

6 Indien van toepassing: de te realiseren infrastructuur (technisch concept, plannen, bestek, e.d.m.); Andere relevante elementen. In dit onderdeel omschrijft u het volledige project, ook het gedeelte waar u geen middelen voor aanvraagt bij Leader. Omschrijf dus de verschillende fases die u al doorlopen hebt van projectidee, de voorgeschiedenis van het project en wat nog zal gebeuren na afloop van het projectdeel in Leader. Leader heeft immers de bedoeling meerwaarde te creëren bovenop de geplande zaken of reguliere werking. Met andere woorden, zonder Leadersteun zou de (extra) projectfase er niet komen. Geef dus weer of het project haalbaar is en hoe u het project zal uitwerken. 11. Omschrijf het onderdeel van het project waarvoor u een subsidie aanvraagt. Hierin beschrijft u het deel waarvoor cofinanciering wordt aangevraagd. Dit beschrijft u zo concreet mogelijk, andere zaken die bij het project horen maar waarvoor er geen cofinanciering wordt aangevraagd worden hierin niet vermeld. Gebruik hierbij maximaal tekens! Dit stuk kan/zal worden gebruikt in communicatie vanuit het Leadersecretariaat, de Vlaamse Landmaatschappij (i.e. de beheersdienst voor Leader) en/of het Vlaams Ruraal Netwerk. 12. Sluit het project aan bij een vroeger project waarvoor u een Europese, Vlaamse of provinciale subsidie kreeg. Geef desgevallend aan of u in het verleden al subsidiesteun ontving en door welke instantie(s) deze werd gegeven. Dit kan zijn voor een voortraject of studie, voor het optrekken van de gebouwen waarin activiteiten zullen worden georganiseerd met Leadersteun, Geef hier ook mee in hoeverre in deze voorgaande projecten al dan niet bestaand personeel werd gefinancierd met deze steun. DOELSTELLINGEN VAN HET PROJECT 13. Wat zijn de doelstellingen van het project? Gelieve uw doelstellingen zo veel en zo goed als mogelijk SMART te formuleren. Doelstellingen zijn dus met andere woorden Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden. Een SMART-doelstelling is richtinggevend: het geeft aan wat je tegen wanneer wil bereiken. 14. Verduidelijk uw projectplanning en -organisatie Omschrijf hier alleen de hoofd- en subactiviteiten. Zie ook tabblad 2 Projectplanning en organisatie waar dieper kan ingegaan worden op de concrete planning en timing. 6

7 THEMA VAN HET PROJECT 15. Bij welk thema en actielijn past het project? U kiest één (1) thema en via de Lokale Ontwikkelingsstrategie kan u de actielijn aankruisen. Indien meerdere actielijnen van toepassing zijn, kiest u de meest relevante. 16. Verduidelijk de link met de Lokale Ontwikkelingsstrategie. Geef aan hoe uw projectopzet en projectdoelstellingen gelinkt kunnen worden aan de in de Lokale Ontwikkelingsstrategie beschreven zaken. Met andere woorden, hoe draagt uw projectvoorstel bij tot de ambities van Leader Midden-West-Vlaanderen. 17. Omschrijf de link met landbouw of platteland. Geef ook aan waarom het een specifiek plattelandsproject betreft. Beschrijf de acties voor, met of van plattelandsbewoners en/of landbouwers. 18. Omschrijf hoe het project bijdraagt aan de horizontale doelstellingen van Europa. De horizontale doelstellingen van Europa zijn werkgelegenheid, klimaat en armoede. Geef ook aan hoe het project rekening houdt met de prioritaire thema s innovativiteit en duurzaamheid. Werkgelegenheid: Creërt het project extra werkgelegenheid in de streek direct en/of indirect? Klimaat: Een duurzaam project heeft respect voor de grenzen van het milieu. Het leefmilieu is immers de bron van onze huidige en toekomstige behoeftenvoorziening. Het streven naar een duurzaam behoud en beheer van onze natuurlijke rijkdommen. Dit veronderstelt een effectieve milieubescherming en een vermindering van de hoeveelheid gebruikte (uitputtelijke) hulpbronnen: energie, water, grondstoffen, oppervlakte natuur. Armoede: Heeft het project oog voor armoedebestrijding en/of heeft het aandacht voor kwetsbare doelgroepen? Innovativiteit: Omschrijf het vernieuwende aspect. Het project is vernieuwend omwille van: - plan van aanpak/methodiek (nog niet toegepast binnen streek, organisatie, dorp, ) - samenstelling partnerschap, samenwerkingsaspecten, - de vooropgestelde doelstelling(en) 7

8 - betrokkenheid van doelgroepen, actoren - het beoogde resultaat Duurzaamheid: Duurzame ontwikkeling streeft naar het juiste evenwicht tussen sociale, ecologische en economische factoren, met aandacht voor mondiale en lange termijneffecten. Deze factoren worden ook soms kortweg de 3 P s genoemd: - PEOPLE = ruimtelijke sociale kwaliteit: leefbaarheid, veiligheid, toegankelijkheid, groen, sociale mix, culturele waarden - PLANET = milieu- of ecologische kwaliteit: ruimtegebruik, (stromen) energie, water, materiaal en afval, verkeer en mobiliteit, natuur en ecologie, bodem - PROSPERITY = economische kwaliteit: winst, welvaart, betaalbaarheid, functievermenging, functionele en ruimtelijke flexibilteit, economische vitaliteit, imago (architectonische en ruimtelijke uitstraling) De informatie omtrent de duurzaamheidseffecten kan gezien worden als een eerste reflectie-instrument om de eigen planning en werking vanuit verschillende invalshoeken te bekijken en om geïntegreerd te werken rond duurzame ontwikkeling te stimuleren. De sociale aspecten = people Duurzame ontwikkeling is gericht op sociale rechtvaardigheid. Dat betekent dat er oog is voor de kansengroepen in onze samenleving. De aspecten van inclusief gelijke kansenbeleid moeten gegarandeerd worden. DWZ dat er rekening wordt gehouden met kansengroepen zoals allochtonen, vrouwen, personen met een mentale en/of fysieke beperking, kansarmen en holebi s. Het hangt evengoed samen met (mogelijkheden tot) sociale ontmoeting, zelfontplooiing en empowerment. De ecologische aspecten = planet Een duurzaam project heeft respect voor de grenzen van het milieu. Het leefmilieu is immers de bron van onze huidige en toekomstige behoeftenvoorziening. Het streven naar een duurzaam behoud en beheer van onze natuurlijke rijkdommen. Dit veronderstelt een effectieve milieubescherming en een vermindering van de hoeveelheid gebruikte ( uitputtelijke) hulpbronnen: energie, water, grondstoffen, oppervlakte natuur. Economische aspecten = prosperity Voor een duurzaam project moet getracht worden, naast de ecologische en sociale, de positieve effecten op de lokale economie te maximaliseren en de negatieve effecten te vermijden of te beperken 8

9 19. Welke relatie heeft het project met initiatieven vanuit het Vlaamse, provinciale en lokale beleid? Beknopte opgave van de relaties met het Vlaams, provinciaal en lokaal beleid. Hierbij enkele voorbeelden : gemeentelijke beleidsplannen, structuurplannen, beleidsplannen toerisme, provinciaal structuurplan, 20. Hoe zal het project structureel verankerd worden na de projectperiode Is er in continuïteit voorzien? Er moet een uitgewerkt scenario bijgevoegd worden met een beschrijving van de situatie nadat de Europese cofinanciering is toegekend over een termijn van 5 (vijf) jaar. Alle investeringen moeten immers tot 5 (vijf) jaar na datum van goedkeuring dezelfde functie behouden. Controles hierop zijn ten allen tijde mogelijk! Vb. Bestuur verbouwt een gebouw ifv multifunctioneel gebruik. In het scenario staat aangegeven wie de ruimte uitbaat, of er een conciërge aangesteld wordt, hoe reservaties van verenigingen verwerkt worden, of er een zaalcomité aangesteld wordt. Vb. Een begeleidingstraject wordt opgestart. In het scenario staat aangegeven hoe de promotor na afloop van de betoelaging verdergaat met het project. Wat met het eventueel aangeworden personeel? Waar worden centen actief gezocht? Hoe zal de evaluatie gebeuren? VERGUNNINGEN VOOR HET PROJECT 21. Zijn er voor de uitvoering van het project specifieke overheidsvergunningen nodig? Bijvoorbeeld een bouwvergunning, milieuvergunning,... Indien u al de vergunningen in uw bezit hebt, gelieve ze in bijlage bij te voegen. Indien een noodzakelijke stedenbouwkundige vergunning nog niet verkregen is, dient een stedenbouwkundig attest nr 1 of stedenbouwkundig uittreksel (in het kader van het nieuw decreet RO) te worden bijgevoegd. Gelieve aan te tonen of aan te duiden welke stappen u reeds ondernomen hebt of zult ondernemen en aan te geven binnen welke periode u verwacht te zullen beschikken over de nodige vergunningen. 22. Beschikt u al over die vergunningen? Omdat het voor de Plaatselijke Groep een risico inhoudt om steun toe te kennen aan promotoren die voor de uitvoering van hun project afhankelijk zijn van het verkrijgen van een vergunning, is het aangewezen de vergunningsaanvraag te doen voor dat de Plaatselijke Groep een beslissing moet nemen. Op die manier kan het 9

10 tijdspad realistisch worden ingeschat. Het is immers zo dat een Leaderproject moet starten ten laatste drie maanden na goedkeuring door de Plaatselijke Groep! INVESTERINGSPROJECTEN 23. Is uw project een investeringsproject? Bij een investeringsproject bedragen de investeringskosten 50% of meer van de totale projectkost. 24. Is de promotor eigenaar van de investering? Indien niet, is een overeenkomst tussen eigenaar van de investering en de promotor absoluut noodzakelijk ifv een goedkeuring. 25. Vul de gegevens in over de locatie van de investeringsprojecten. 26. Is het project al voorgelegd aan de kwaliteitskamer van de provincie? Indien dit al gebeurd is, graag de datum van de bespreking invullen en eventueel het advies als bijlage bij het aanvraagformulier voegen. Indien het nog niet gebeurd is, kan u contact opnemen met het provinicaal Plattelandsloket. Plattelandsloket West-Vlaanderen tav de heer Kristof Verhoest Provinciehuis Boeverbos Koning Leopold III laan Brugge DIENSTVERLENINGSPROJECTEN 27. Is uw project een dienstverleningsproject? Bij een dienstverleningsproject bedragen de investeringskosten minder dan 50% van de totale projectkost. 28. Vul de gegevens in over de locatie van de dienstverleningsprojecten. Geef een overzicht van alle buurten, dorpen, gemeenten waar het project zich afspeelt. Voeg eventueel een kaart bij dit formulier. 10

11 INDICATOREN Indicatoren zijn variabelen die meetbaar zijn en de verandering kunnen weergeven (vb. bezoekersaantallen, ). Aan de hand van de indicatoren kan nagegaan worden of u deze resultaten bereikt hebt. In de rapportering naar het secretariaat en de beheersdienst wordt er telkens een stand van zaken gegeven in verband met de indicatoren die nu ingevuld worden. Sowieso moet dit gebeuren na afloop van uw project in de einddeclaratie. U vult de indicatoren in die passen bij uw project. 29. Hoeveel mensen kunnen dankzij het project van de verbeterde voorzieningen genieten? Geef een realistische inschatting. 30. Voor hoeveel mensen bieden de verbeterde voorzieningen op het vlak van werkgelegenheid een meerwaarde? Houd zowel rekening met de directe als met de indirecte jobs. 31. Hoeveel landbouwbedrijven of landbouwers worden direct of indirect bij het project betrokken? 32. PG-indicatoren + Geef minimaal drie andere indicatoren. Dit zijn de indicatieve resultaatsgebieden / indicatoren die u aan het einde van iedere maatregel terugvindt in de Lokale Ontwikkelingsstrategie. U kiest zelf (minstens) 3 eigen meetbare indicatoren en geeft bij elke indicator een streefcijfer. 33. Wat zijn de kritieke succesfactoren om het project te doen slagen en om de gewenste resultaten te bereiken? Wat zijn de potentiële valkuilen voor uw project. Waar kunnen moeilijkheden optreden of wat is het risico opdat het project niet goed of niet volledig kan volbracht worden? Hoe denkt u deze het hoofd te bieden tijdens de looptijd van uw project? 11

12 FINANCIËLE GEGEVENS VAN HET PROJECT Een goedgekeurd project krijgt een budget voor de duur van het project, maar het budget wordt opgedeeld in jaarlijkse schijven (in samenhang met de jaarlijkse Vlaamse en provinciale begrotingen). De N+2-regel is van toepassing. Dit betekent dat uw toegewezen budget van een bepaald jaar (N) tot maximaal tweeënhalf jaar (N+2) erna uitgegeven kan worden. Als dit deel van uw budget na tweeënhalf jaar niet gebruikt is, gaat het verloren. Concreet betekent dit dat in een goedgekeurd project met bijvoorbeeld een timing van 01/01/2015 tem 31/12/2016 de middelen op budgetjaar 2015 tot en met 30 juni 2017 aangewend kunnen worden en de middelen op budgetjaar 2016 tot en met 30 juni Is de btw terugvorderbaar voor dit project? De terugvorderbaarheid van BTW moet duidelijk worden weergegeven per promotor. Dit heeft consequenties voor het invullen van de financiële tabel (vraag 35). Indien de BTW terugvorderbaar is, dan moeten de projectkosten exclusief BTW worden meegegeven. 35. Maak een gedetailleerde kostenopgave in tabblad 3 van de Exceltabel die u bij dit formulier voegt. 36. Maak een financiering op in tabblad 4 van de Exceltabel die u bij dit formulier voegt. Afhankelijk van het btw-statuut zijn de kosten inclusief of exclusief btw subsidieerbaar. GEDETAILLEERDE KOSTENOPGAVE: ALGEMENE REGEL Enkel "daadwerkelijk verrichte uitgaven" komen voor cofinanciering in aanmerking. De betalingen geschieden in de vorm van geld, onder voorbehoud van de volgende uitzonderingen: afschrijvingen, bijdragen in natura en indirecte kosten (overhead). De uitgaven, waarvoor de betaling dient te gebeuren in de vorm van geld, moeten gestaafd worden met een factuur en met een betaalbewijs (rekeninguittreksel). Contante betalingen komen in principe niet in aanmerking, tenzij de leverancier verklaart dat de factuur vereffend is of voor kleine overheadkosten zoals betaling van een kasticket kunnen contante betalingen wel in aanmerking komen. Enkel de kosten, die vermeld staan in het project en die zijn goedgekeurd door de Plaatselijke Groep komen voor cofinanciering in aanmerking. Belangrijke 12

13 wijzigingen hieraan kunnen enkel aanvaard worden indien deze VOORAF zijn goedgekeurd door de Plaatselijke Groep en de beheersdienst VLM. BTW vormt enkel een subsidiabele uitgave, wanneer zij effectief en definitief (m.a.w. niet terugvorderbaar is) door de promotor wordt gedragen. Bij elke betalingsaanvraag dient vermeld te worden wat het BTW-statuut is van de aanvrager. Bij een gemengd BTW-statuut moet de promotor meedelen welk percentage van de BTW terugvorderbaar is. Om een project te kunnen goedkeuren, moet de zogenaamde eigen inbreng minstens 15% van de totale projectkost bedragen. Dit is de som van de inbreng van de hoofdpromotor en eventuele copromotoren. De resterende projectkosten, dus naast de eigen inbreng en de Leadersteun, kunnen eventueel gerealiseerd worden door bijkomende steun vanuit de provincie, gemeente of stad, sponsoring, partners, De steun kan niet gecombineerd worden met andere Europese of Vlaamse subsidies voor dezelfde projectkosten. De middelen van het plattelandsfonds zijn trekkingsrechten en worden beschouwd als eigen gemeentelijke middelen. Daardoor kunnen ze wel gecombineerd worden met de Leadersubsidie. De subsidiabele uitgaven worden uitgesplitst in zes rubrieken: Rubriek 1: Investeringsuitgaven; Rubriek 2: Personeelskosten; Rubriek 3: Werkingskosten; Rubriek 4: Overhead; Rubriek 5: Externe prestaties; Rubriek 6: Bijdragen in natura; Rubriek 7: Inkomsten (opgelet: deze moeten worden afgetrokken!). Hieronder worden de kostenrubrieken afzonderlijk besproken. Eerst wordt er vermeld onder welke voorwaarden de betrokken uitgaven subsidiabel zijn. Daarna wordt vermeld op welke manier de kostprijs en de betaling van de uitgaven moet bewezen worden. HET IS BELANGRIJK DAT IN DE VERSCHILLENDE RUBRIEKEN ALLE UITGAVEN ZO GEDETAILLEERD MOGELIJK WORDEN NEERGESCHREVEN EN DAT EEN OPSPLITSING WORDT GEMAAKT PER JAAR. DIT SPEELT EEN GROTE ROL BIJ HET VASTLEGGEN VAN ONS BUDGET IN FUNCTIE VAN DE N+2-REGEL. RUBRIEK 1: INVESTERINGSUITGAVEN De volgende investeringskosten zijn subsidiabel: 13

14 De bouw of verbetering van onroerende goederen, met inbegrip van de inrichting van de onroerende goederen; Uitgaven voor de aankoop van machines/installaties, met inbegrip van specifieke computerprogrammatuur; Erelonen van architecten, ingenieurs en adviseurs die rechtstreeks gelinkt zijn aan de investering of de onroerende goederen; De uitvoering van landschapswerken; Aankoop van multimediamateriaal (als het multimediamateriaal een essentieel onderdeel is van het project, wordt dit materiaal bij investeringskosten ingediend en wordt dit niet afgeschreven); De uitvoering van haalbaarheidsstudies en het verkrijgen van octrooien en licenties die rechtstreeks aan de investeringen gekoppeld zijn. De volgende investeringskosten zijn niet subsidiabel: De verwerving inclusief leasing van onroerende goederen, bijvoorbeeld grond en gebouwen; De huurkoop van machines; Studies zonder realisatie. Bewijsstukken Investeringskosten zijn verifieerbaar aan de hand van facturen en betaalbewijzen. RUBRIEK 2: PERSONEELSKOSTEN Personeelskosten komen alleen in aanmerking voor de duur van het project en voor het personeel dat rechtstreeks bij de inhoudelijke uitvoering van het project betrokken is. Het bijhouden van een sluitende tijdsregistratie is verplicht met registraties per halve dag. De loonkosten worden via een standaardtabel berekend (en later gedeclareerd). De volgende elementen zijn verwerkt in de standaardloontabel: brutoloon, werkgeversbijdrage, vakantiegeld, eindejaarspremie, verzekering arbeidsongevallen, vervoerkosten woon-werkverkeer en maaltijdcheques. De volgende loonkosten zijn niet subsidiabel: Loonkosten voor loutere supervisie (meestal door de directie); Uitgaven voor extralegale voordelen als groepsverzekeringen, extralegaal pensioen, hospitalisatieverzekering, (Die kosten zijn onder geen enkele rubriek subsidiabel); Beroepskleding, verzekering burgerlijke aansprakelijkheid; Kosten voor aanwerving; Ontslagvergoeding, opzeggingsvergoeding. 14

15 RUBRIEK 3: WERKINGSKOSTEN Werkingskosten zijn subsidiabel op voorwaarde dat er een rechtstreeks verband bestaat met de doelstellingen van het project en als ze noodzakelijk zijn voor de algemene werking van het project. Ingediende werkingskosten mogen de redelijke behoefte van het project niet overtreffen. Onder werkingskosten wordt verstaan: Exploitatiekosten; Opleidingskosten; Netwerkkosten; Betaald vrijwilligerswerk; Kosten met betrekking tot public relations; Rechtstreeks aan het project verbonden uitgaven voor verbruiksmaterialen, hulpgoederen, grondstoffen en gereedschappen met korte levensduur; De aankoop van multimediamateriaal wordt afgeschreven op drie jaar; Folders, brochure, gadgets, foto s, website, (opmaak, drukken, publiceren, verspreiden); Kosten voor persvoorstellingen, evenementen, e.d. zijn subsidiabel als ze gericht zijn op externen; Activiteitenonkosten: de kosten die de organisatie van activiteiten binnen het project met zich meebrengt, bijvoorbeeld huur van de zaal, huur van de geluidsinstallatie, ; Kosten voor het gebruik van gespecialiseerde apparatuur; Als de verplaatsing een essentieel onderdeel is van het project, kan een kilometervergoeding worden ingediend. Bewijsstukken Werkingskosten zijn verifieerbaar aan de hand van kastickets, facturen, onkostennota s en betalingsbewijzen. Enkel bij werkingskosten worden contante betalingen aanvaard, mits er wordt voldaan aan volgende voorwaarden: Aanwezigheid van een gedetailleerd kasticket (met daarop minimaal naam leverancier, datum, prijs en de aangekochte goederen) of in het geval van een factuur, dat de leverancier door middel van stempel, datum en handtekening op de factuur verklaart dat de factuur werd vereffend. Aanwezigheid van een kasboek, dat kan opgevraagd worden door de beheersdienst of bij terreincontrole. 15

16 RUBRIEK 4: OVERHEAD De overheadkosten worden forfaitair toegekend en bedragen maximaal 15% van de personeelskosten. De overheadkosten worden vooraf expliciet aangevraagd. Het aangevraagde percentage kan tijdens de looptijd van het project niet meer gewijzigd worden. De volgende kosten worden als overheadkosten beschouwd en kunnen bijgevolg in geen enkele andere rubriek aangevraagd worden: De huur van kantoren, gebouwen, vergaderzaal, tenzij de huur direct toewijsbaar is aan een activiteit binnen het project; Kosten voor verwarming, verlichting, elektriciteit, gas, water; Kosten voor telefoon, internet, postzegels, verzendingskosten, kantoorbenodigdheden, inkt, papier/kopieën, onderhoud van de kantoren, onderhoud van de computer en printer; Representatiekosten (kleine reis- en verblijfkosten, kilometervergoeding); Kosten voor ondersteuning, zoals het sociaal secretariaat, boekhouding, juridisch advies; Kosten voor verzekering: burgerlijke aansprakelijkheid, brand, Bepaalde van de bovenvermelde kosten komen toch in aanmerking als ze rechtstreeks aan het project gelinkt kunnen worden. Bijvoorbeeld voor een grote zending met foldertjes die op naam verstuurd worden, komen het papier, de enveloppen en de postzegels wel in aanmerking omdat er een directe link is met het project. Als de projectspecificiteit voldoende blijkt uit de declaratie, komen de kosten in aanmerking als werkingskosten. Rubriek 5: Externe prestaties Deze rubriek omvat de kosten van de prestaties die door externen (derden) in het kader van het project worden geleverd: Vergoeding voor consulentenbureaus, ontwerpers, technisch advies, ; Uitgaven voor ondersteuning door externe organisaties; Uitgaven voor studies als ze verband houden met een specifieke concrete actie in het kader van het project. Erelonen van architecten, ingenieurs en adviseurs die rechtstreeks gelinkt zijn aan de investering of de onroerende goederen horen thuis in de rubriek investeringskosten. Bewijsstukken Externe prestaties zijn verifieerbaar aan de hand van facturen en betaalbewijzen. 16

17 Rubriek 6: Bijdragen in natura Inbreng in natura is maar subsidiabel als aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan: De inbreng in natura is vermeld bij het ingediende voorstel en wordt expliciet goedgekeurd. De inbreng in natura is niet achteraf toegevoegd (i.c. na de goedkeuring van het projectvoorstel door de PG). Het gaat alleen om de inbreng van onbetaald vrijwilligerswerk, gekoppeld aan een investering, waarbij de materiaalkosten bewezen worden. Bijvoorbeeld schilderwerken kunnen beschouwd worden als bijdrage in natura als de verf in het project is opgenomen en bewezen wordt. Het maximumtarief dat toegepast kan worden, is 20 euro per uur. De inbreng van de bijdrage in natura mag maximaal 15% bedragen van de totale projectkosten. Per vrijwilliger wordt er een getekend registratieformulier bijgehouden dat mee wordt ingediend bij de declaratie. Rubriek 7: Inkomsten Het project houdt voldoende rekening met eventuele projectinkomsten en probeert overfinanciering te vermijden. De promotor raamt de inkomsten en die worden in mindering gebracht op de brutoprojectkosten. De subsidie wordt verleend op de nettoprojectkosten (brutoprojectkosten - inkomsten = nettoprojectkosten). De inkomsten van de copromotor worden mee aangegeven. Als de bewezen projectkosten lager zijn dan de brutoprojectkosten, kan nooit de volledige subsidie ontvangen worden. Bij de einddeclaratie wordt een herrekening gemaakt en kan er eventueel een terugvordering volgen. Projecten waarvan de totale projectkost ten hoogste ,00 bedraagt, brengen geen inkomsten in mindering. Bewijsstukken Inkomsten worden bewezen aan de hand van een document, waarop de verschillende inkomsten en de achterliggende berekeningen worden vermeld. De volgende kostensoorten komen NIET IN AANMERKING Recupereerbare BTW; Rollend materieel: o Aankoop van rollend materieel; o Leasing van auto s afschrijving van bedrijfsvoertuigen; o Belasting op het rollend materieel; 17

18 o Verzekering van het rollend materieel; o Herstellingen aan het rollend materieel. Uitzondering: De bovenvermelde kosten voor rollend materieel komen wel in aanmerking als het rollend materieel specifiek voor het project bestemd is en als het expliciet is goedgekeurd; Aankoop van gronden en gebouwen; Studies zonder realisatie; Reguliere kosten, bijvoorbeeld de opmaak van een brochure waarvoor de organisatie al gesubsidieerd wordt; Grote afbraakwerken (waarvoor een sloopvergunning nodig is of waarbij de ratio afbraak/opbouw niet in verhouding is); Intrest door laattijdige betaling van facturen; Bankkosten (kosten voor het beheer van een rekening, debetrente); Boetes; Proceskosten; Heffingen en belastingen (met uitzondering van niet-terugvorderbare BTW); Presentiegelden, zitpenningen; Aankoop van dieren; Zaai- en pootgoed van jaarlijkse landbouwgewassen (alsook het planten ervan); Afschrijfkosten voor het gebruik van bestaande infrastructuur (gebouwen, materieel, installaties, meubilair en rollend materieel,...); Uitbatingskosten na de realisatie van de investering; Uitgaven die niet voldoen aan de - in dit reglement vastgelegde - subsidiabiliteitsregels en voorwaarden. Aandachtspunten in verband met de kosten Interne facturatie: Organisaties die hun kosten willen kennen, gaan vaak de verschillende afdelingen verzelfstandigen (bijvoorbeeld informaticaafdeling, kopiecentrum, personeelsafdeling). De diverse interne zelfstandige afdelingen kunnen dan onderling factureren (interne facturatie). Interne facturatie is in het volgende subsidiabel: o bij interne facturen als een bewijs van betaling of een bewijs van o boekhoudkundige verwerking voorgelegd kan worden. Opgelet: in geval van leveringen moet de facturerende afdeling (indien plichtig) de wet op de overheidsopdrachten naleven bij de oorspronkelijke aankoop van de goederen bij de externe leverancier (controle kan gebeuren via gunningsverslag). De ingediende kosten mogen op geen enkele wijze dubbel gesubsidieerd of overgefinancierd worden. Deze subsidie is niet cumuleerbaar met andere Europese of Vlaamse subsidies, met uitzondering 18

19 van de trekkingsrechten van het plattelandsfonds. Deze middelen worden namelijk beschouwd als eigen gemeentelijke middelen en kunnen bijgevolg wel gecombineerd worden met deze subsidie. Als een Vlaamse administratie geld geeft voor een specifiek project of projectonderdeel, wordt dat door VLM beschouwd als een Vlaamse (project)subsidie en bijgevolg niet toegelaten in combinatie met PDPO. Dat is wezenlijk anders bij steun aan de (algemene) werking van organisaties (bijvoorbeeld door dotatie), wat wel kan beschouwd worden als eigen middelen van de (co)promotor. Concrete acties die fysiek voltooid zijn voor de indiening van de projectaanvraag, komen niet in aanmerking voor subsidiëring, ongeacht of de betalingen in kwestie door de begunstigde al zijn verricht. Om de volledige goedgekeurde subsidie te ontvangen, bewijst de promotor het volledige bedrag van de voorziene uitgaven, uitgezonderd de overheadkosten. Als er minder wordt bewezen dan de voorziene totale uitgaven, wordt het goedgekeurde cofinancieringspercentage toegepast op de lagere uitgaven die effectief verricht zijn, waardoor de Leadersteun minder zal zijn dan bepaald was. In geval van inkomsten bewijst de promotor minstens de totale vastgelegde brutokosten voor de aftrek van de inkomsten. Zoniet wordt de steun procentueel bepaald. 37. Motiveer het additionele karakter van het project Het project moet een meerwaarde bieden ten opzichte van reeds bestaande initiatieven van de promotor. Additionaliteit impliceert dat het project niet louter gedragen kan worden met reguliere middelen of inzet. Geef ook aan waarom het project niet tot de reguliere taken van de promotor en copromotor behoort. 38. Motiveer waarom uw project volgens u recht heeft op een hoger steunpercentage dan 50% (maximaal 65%) of op een hoger financieringsplafond (maximaal ,00). Deze vraagt hoeft niet te worden beantwoord indien uw project valt onder actielijn (p. 42 van de strategie) of onder (p. 57 van de strategie) waar de steun sowieso op 30% (bij investeringen) of op 50% is gesteld. Onder verschillende actielijnen is het mogelijk een steunpercentage te krijgen van hetzij 50%, hetzij 65%. Hierbij horen respectievelijk ,00 en ,00 als steunplafond. De filosofie is zowel kleine als grote projecten te ondersteunen in partnerschappen, geografische of inhoudelijke afbakeningen, maar ook om de kleinere organisaties eveneens een kans te geven een goed projectvoorstel tot een goed einde te kunnen brengen. Een promotor moet in de aanvraag steeds uitgaan van 50% steun. Het is aan de Technische Werkgroep en uiteindelijk aan de Plaatselijke Groep om over het definitieve percentage en het steunbedrag te beslissen. Dit wordt meegedeeld aan de promotor in de goedkeuringsbrief. Nadien 19

20 moet, desgevraagd, een aangepaste financiële tabel aan het secretariaat worden overgemaakt. Bij de beoordeling hierover worden volgende zaken in ogenschouw genomen: Er is samenwerking tussen diverse sectoren; Het initiatief is overdraagbaar naar andere sectoren en/of regio s; Het initiatief is niet eenmalig, maar kent een duurzaam karakter; De schaalgrootte van het project (o.a. geografisch); Het opstarten van het initiatief kent een hoog risico; De wijze waarop de (hoofd)promotor is georganiseerd (in hoeverre is er personeel in dienst en in hoeverre is de promotor met een wettelijke opdracht belast); De totale projectkost van het projectvoorstel; De verhouding tussen de voorziene werkingskosten en de personeelskosten. 39. Hebt u voor het project al subsidies aangevraagd bij andere overheidsinstanties? BIJ TE VOEGEN BEWIJSSTUKKEN VERPLICHTE BEWIJSSTUKKEN 40. Kruis alle bewijsstukken aan die u bij dit formulier voegt. 41. Kruis alle bewijsstukken aan die u bij dit formulier voegt. NIET-VERPLICHTE BEWIJSSTUKKEN 42. Kruis alle bewijsstukken aan die u bij dit formulier voegt. ONDERTEKENING 43. Vul de onderstaande verklaring in Er wordt opgemerkt dat de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het project en / of actie en voor de ontvangen financiële middelen volledig bij de projectindiener ligt. Daarom wordt er reeds bij de indiening van een project gevraagd om bepaalde verbintenissen te onderschrijven. 20

21 Het aanvraagformulier moet ondertekend worden door de mensen die hiervoor bevoegd zijn. (vb voor gemeenten moet dit ondertekend worden door de burgemeester en secretaris, voor de provincie door de gouverneur en de griffier, voor een vzw door de voorzitter en/of secretaris zoals staat bepaald in de statuten, ). Een niet correct ondertekend aanvraagformulier is niet ontvankelijk! 21

ontvangstdatum en paraaf thema en subthema

ontvangstdatum en paraaf thema en subthema Subsidieaanvraag in het kader van het programma voor plattelandsontwikkeling PDPO III 2014-2020 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Administratie Land- en Tuinbouw. Afdeling Duurzame Landbouw

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Administratie Land- en Tuinbouw. Afdeling Duurzame Landbouw Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Administratie Land- en Tuinbouw Afdeling Duurzame Landbouw HANDLEIDING BIJ HET AANVRAAGSCHEMA VOOR STEUN BIJ : PROJECTEN TER BEVORDERING VAN KWALITEITSVOLLE HOEVE-

Nadere informatie

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap HANDLEIDING BIJ HET AANVRAAGSCHEMA VOOR STEUN BIJ

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap HANDLEIDING BIJ HET AANVRAAGSCHEMA VOOR STEUN BIJ Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Administratie Land- en Tuinbouw Afdeling Duurzame Landbouw HANDLEIDING BIJ HET AANVRAAGSCHEMA VOOR STEUN BIJ PROJECTEN M.B.T. ONDERZOEK NAAR OPLOSSINGEN VOOR HET GEBRUIK

Nadere informatie

COMMUNICATIE & DECLARATIEDOSSIER. Enkele richtlijnen. 20/11/09 Hulp voor promotoren. Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling

COMMUNICATIE & DECLARATIEDOSSIER. Enkele richtlijnen. 20/11/09 Hulp voor promotoren. Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling Europa investeert in zijn platteland COMMUNICATIE & DECLARATIEDOSSIER Enkele richtlijnen 1 Gouden Tip van het secretariaat Laat eerst je declaratiedossier

Nadere informatie

e-invoicing Stimuleren van e-government toepassingen, in het bijzonder elektronisch facturen naar overheden, bij Vlaamse ondernemers

e-invoicing Stimuleren van e-government toepassingen, in het bijzonder elektronisch facturen naar overheden, bij Vlaamse ondernemers - e-invoicing Stimuleren van e-government toepassingen, in het bijzonder elektronisch facturen naar overheden, bij Vlaamse ondernemers Bijlage 5 Controlerichtlijnen van de Afdeling Inspectie en Ondersteuning

Nadere informatie

HANDLEIDING LEADER Wegwijzer voor het indienen van een subsidiedossier bij LEADER

HANDLEIDING LEADER Wegwijzer voor het indienen van een subsidiedossier bij LEADER HANDLEIDING LEADER Wegwijzer voor het indienen van een subsidiedossier bij LEADER 2 INHOUD 1 Praktische instructies voor de subsidieaanvraag... 4 1.1 Administratieve gegevens van het project 4 1.2 Gegevens

Nadere informatie

Toelichtingen bij het invullen van de projectfiche

Toelichtingen bij het invullen van de projectfiche Toelichtingen bij het invullen van de projectfiche Algemeen: De projectfiche is opgevat als een formulier. Er kan niets gewijzigd worden aan de inhoud en de opmaak van de projectfiche. In de grijze velden

Nadere informatie

Lancering plattelandsprojecten. Cultuurcentrum De Mastbloem maandag 19 januari 2009

Lancering plattelandsprojecten. Cultuurcentrum De Mastbloem maandag 19 januari 2009 Lancering plattelandsprojecten Cultuurcentrum De Mastbloem maandag 19 januari 2009 Toelichting promotoren 1. Hoe communiceren 2. Hoe declareren 3. Uitbetaling, controle en bekendmaking ontvangen middelen

Nadere informatie

Aanvraag van subsidies voor projecten toegankelijkheid sport en jeugdwerk voor kinderen in armoede - 2016

Aanvraag van subsidies voor projecten toegankelijkheid sport en jeugdwerk voor kinderen in armoede - 2016 Aanvraag van subsidies voor projecten toegankelijkheid sport en jeugdwerk voor kinderen in armoede - 2016 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

p r o v i n c i e L i m b u r g

p r o v i n c i e L i m b u r g p r o v i n c i e L i m b u r g In te vullen door de behandelende afdeling dossiernummer D i r e c t i e Mens Beleidscel Cultuur AANVRAAG PROJECTSUBSIDIE Projectsubsidies voor erfgoed in Limburg Waarvoor

Nadere informatie

Clusters voor industriële ontwikkeling

Clusters voor industriële ontwikkeling Clusters voor industriële ontwikkeling Open projectoproep Bijlage 4 Controlerichtlijnen 1 van de Afdeling Inspectie en Ondersteuning (AIO) met betrekking tot de financiële opvolging Indieningsperiode 22

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT STUDENTENSTEUN

SUBSIDIEREGLEMENT STUDENTENSTEUN SUBSIDIEREGLEMENT STUDENTENSTEUN Naam organisatie: Land: Naam verantwoordelijke: Adres: Postcode + gemeente: Telefoon: Fax: E mail: Website: Rekeningnummer (Europees) + bank: Datum aanvraag: Handtekening

Nadere informatie

Hoofdstuk 2: Toekenningsvoorwaarden

Hoofdstuk 2: Toekenningsvoorwaarden REGLEMENT BETREFFENDE DE COFINANCIERING VAN EUROPESE PROJECTEN Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Inleiding Binnen de perken van de dotatie, die op de goedgekeurde begroting van de provincie Antwerpen voorzien

Nadere informatie

Aanvraag tot ondersteuning van een project in het zuiden

Aanvraag tot ondersteuning van een project in het zuiden Aanvraag tot ondersteuning van een project in het zuiden DIS/AOPZ/18-06-2014 Internationale samenwerking Gemeenteplein 2, 8790 WAREGEM T 056 62 13 87 F 056 60 66 96 internationalesamenwerking@waregem.be

Nadere informatie

Impulssubsidie innovatieve projecten in de welzijns- en gezondheidssector

Impulssubsidie innovatieve projecten in de welzijns- en gezondheidssector Dienst Welzijn en Gezondheid Boomgaardstraat 22 te 2600 Berchem T 03 240 58 68 Contactpersoon : Carine Vermeulen E-mail: impulsbeleid@welzijn.provant.be Impulssubsidie innovatieve projecten in de welzijns-

Nadere informatie

Aanvraag van een subsidie voor een project voor Brussel

Aanvraag van een subsidie voor een project voor Brussel Aanvraag van een subsidie voor een project voor Brussel ABBF-01-151217 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

INTERLOKALE VERENIGING PLAATSELIJKE GROEP KEMPEN EN MAASLAND DRAAIBOEK

INTERLOKALE VERENIGING PLAATSELIJKE GROEP KEMPEN EN MAASLAND DRAAIBOEK INTERLOKALE VERENIGING PLAATSELIJKE GROEP KEMPEN EN MAASLAND DRAAIBOEK Versie 2015-06-08 1 INHOUDSOPGAVE I. Projectoproep... 4 1.1 Leadergebied... 4 1.2 Projectpromotoren... 4 1.3 Projectoproepen... 4

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor projecten in het kader van duurzame ontwikkeling van visserijgebieden (EVF As4)

Aanvraag van een tegemoetkoming voor projecten in het kader van duurzame ontwikkeling van visserijgebieden (EVF As4) Aanvraag van een tegemoetkoming voor projecten in het kader van duurzame ontwikkeling van visserijgebieden (EVF As4) Secretariaat Plaatselijke Groep Provinciaal Ankerpunt Kust Wandelaarskaai 7, 8400 OOSTENDE

Nadere informatie

Invulformulier voor projectvoorstellen rond Sociale Innovatie

Invulformulier voor projectvoorstellen rond Sociale Innovatie Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Invulformulier voor projectvoorstellen rond Sociale Innovatie ALGEMENE PROJECTINFORMATIE Titel: Acroniem: Startdatum: Einddatum: Duur (in maanden max. 12):

Nadere informatie

Beslissing van de Provincieraad van 23/05/2013. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen en definities/begripsomschrijvingen. Artikel 1

Beslissing van de Provincieraad van 23/05/2013. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen en definities/begripsomschrijvingen. Artikel 1 Provinciaal reglement houdende de toekenning van een opstart- of projectsubsidie aan initiatieven vanuit de sectoren Welzijn, Jeugd, Gelijke kansen en Wonen Beslissing van de Provincieraad van 23/05/2013

Nadere informatie

Aanvraag van een subsidie voor een project voor Brussel

Aanvraag van een subsidie voor een project voor Brussel Aanvraag van een subsidie voor een project voor Brussel ABBF-01-140924 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

COMMUNICEREN & DECLAREREN

COMMUNICEREN & DECLAREREN COMMUNICEREN & DECLAREREN December 2013 Toelichting promotoren 1. Hoe communiceren? 2. Hoe declareren? 3. Vragen? 1 1. Hoe communiceren? Communicatierichtlijnen voor promotoren Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling

Nadere informatie

Inhoudelijk en financieel verslag van een experimenteel jeugdwerkinitiatief

Inhoudelijk en financieel verslag van een experimenteel jeugdwerkinitiatief Inhoudelijk en financieel verslag van een experimenteel jeugdwerkinitiatief Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen Afdeling Jeugd Arenbergstraat 9 1000 BRUSSEL Contactpersoon: Emily

Nadere informatie

1. PROJECTINDIENING. Naam: Adres: Rechtsvorm: Doel en werking: BTW-plichtig: JA / NEEN BTW-nummer: E-mail: Contactpersoon instelling Functie:

1. PROJECTINDIENING. Naam: Adres: Rechtsvorm: Doel en werking: BTW-plichtig: JA / NEEN BTW-nummer: E-mail: Contactpersoon instelling Functie: Vlaamse overheid Departement Landbouw en Visserij Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling Aanvraagformulier Demonstratieprojecten 2007 AANVRAAGSCHEMA VOOR HET BEKOMEN VAN STEUN IN HET KADER VAN: DEMONSTRATIEPROJECTEN

Nadere informatie

Praktische gids bij het uitvoeren van een LSM-project

Praktische gids bij het uitvoeren van een LSM-project Praktische gids bij het uitvoeren van een LSM- 1 Projectadministratie De promotor van het houdt een aparte overzichtelijke en geordende administratie bij met het oog op: een doeltreffende beheersing van

Nadere informatie

Subsidiereglement Bedrijf en buurt

Subsidiereglement Bedrijf en buurt Subsidiereglement Bedrijf en buurt Goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 oktober 2009 Bekendgemaakt op 29 oktober 2009 Artikel 1 - Doel van de subsidie De Stad Gent wil als lokale overheid een impuls geven

Nadere informatie

Belangrijke informatie i.v.m. het budget

Belangrijke informatie i.v.m. het budget Belangrijke informatie i.v.m. het budget 1. Betoelaagd bedrag De gevraagde toelage en de verdeling ervan dient in overeenstemming te zijn met de reële kosten in relatie tot de duur, de aard, de benodigde

Nadere informatie

Aanvraag van een onderhoudspremie voor monumenten

Aanvraag van een onderhoudspremie voor monumenten Aanvraag van een onderhoudspremie voor monumenten Onroerend Erfgoed Antwerpen Anna Bijnsgebouw Lange Kievitstraat 111-113 bus 53 2018 ANTWERPEN Tel. +32 (0)3 224 62 10 Fax +32 (0)3 224 62 23 antwerpen@onroerenderfgoed.be

Nadere informatie

Bijlage 6. Belangrijke informatie i.v.m. het budget. 1. Algemeen. 2. Betoelaagd bedrag. 3. Personeelskosten

Bijlage 6. Belangrijke informatie i.v.m. het budget. 1. Algemeen. 2. Betoelaagd bedrag. 3. Personeelskosten Bijlage 6 Belangrijke informatie i.v.m. het budget 1. Algemeen We raden u ten stelligste aan uw boekhoudkundige dienst te betrekken bij de opmaak van uw budgetvoorstel. Behalve de hier vermelde informatie

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor culturele projectsubsidies

Aanvraagformulier voor culturele projectsubsidies Aanvraagformulier voor culturele projectsubsidies 1. Gegevens aanvrager(s) Naam van aanvrager (vereniging of individu) :... Naam contactpersoon (enkel in te vullen indien de aanvrager een vereniging is)

Nadere informatie

Aanvraag werkingssubsidie Samen leven dienst sociale netwerken

Aanvraag werkingssubsidie Samen leven dienst sociale netwerken Aanvraag werkingssubsidie Samen leven dienst sociale netwerken Indien mogelijk vragen we u om het formulier digitaal in te vullen. Dit aanvraagformulier hoort bij de subsidiereglementen voor: bovenlokale

Nadere informatie

KANDIDAATSDOSSIER. Projectrekening Streekfonds Een Hart voor Limburg

KANDIDAATSDOSSIER. Projectrekening Streekfonds Een Hart voor Limburg Een Hart voor Limburg streekfonds beheerd door de Koning Boudewijnstichting HERCKENRODESINGEL 10 B-3500 HASSELT TEL +32-11-87 85 99 FAX +32-11-87 85 57 WWW.EENHARTVOORLIMBURG.BE EENHARTVOORLIMBURG@CONCENTRA.BE

Nadere informatie

LANDBOUW. De provincieraad van Antwerpen, BESLUIT:

LANDBOUW. De provincieraad van Antwerpen, BESLUIT: 83 LANDBOUW Provincieraadsbesluit van 25 september 2014 in verband met de goedkeuring van het reglement voor de subsidiëring van initiatieven voor duurzame en verbrede landbouw Gelet op het provinciedecreet;

Nadere informatie

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Administratie Land- en Tuinbouw. Afdeling Land- en Tuinbouwvorming. Aanvraagformulier

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Administratie Land- en Tuinbouw. Afdeling Land- en Tuinbouwvorming. Aanvraagformulier Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Administratie Land- en Tuinbouw Afdeling Land- en Tuinbouwvorming Aanvraagformulier AANVRAAGSCHEMA VOOR HET VERKRIJGEN VAN STEUN BIJ : PROJECTEN TER BEVORDERING VAN

Nadere informatie

Projectoproep Inclusie Invest (Versie 2.2)

Projectoproep Inclusie Invest (Versie 2.2) Projectoproep Inclusie Invest (Versie 2.2) Samen de kansen vergroten om inclusief en betaalbaar te kunnen wonen waar ondersteuning kan geboden worden! Veilig investeren met respect! www.inclusieinvest.be

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot subsidiëring van bovenlokale sportondersteuning

Reglement met betrekking tot subsidiëring van bovenlokale sportondersteuning directie Sport & Recreatiedomeinen dienst Sport Reglement met betrekking tot subsidiëring van bovenlokale sportondersteuning Artikel 1 VOORWERP Binnen de perken van de daartoe op het budget van de Provincie

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR CULTUREEL- ERFGOEDPROJECTEN Erfgoedcel Aalst

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR CULTUREEL- ERFGOEDPROJECTEN Erfgoedcel Aalst SUBSIDIEREGLEMENT VOOR CULTUREEL- ERFGOEDPROJECTEN Erfgoedcel Aalst INLEIDING De Erfgoedcel Aalst sloot met de Vlaamse Gemeenschap een cultureel-erfgoedconvenant af voor de beleidsperiode 2009-2014. In

Nadere informatie

Aanvraagformulier projectsubsidie integratie

Aanvraagformulier projectsubsidie integratie Aanvraagformulier projectsubsidie integratie In te vullen door de aanvragers 1. Vul hieronder enkele gegevens van je organisatie in: IBAN: B E - - 2. Vul hieronder enkele gegevens van de verantwoordelijke

Nadere informatie

EUROPESE MIGRATIE & VEILIGHEIDSFONDSEN

EUROPESE MIGRATIE & VEILIGHEIDSFONDSEN Voorbeeld Aanvraagformulier EUROPESE MIGRATIE & VEILIGHEIDSFONDSEN Actie: ASIEL Stap 1 2 Stap 1 Projectnaam: Geef het project een logische naam van maximaal 50 tekens inclusief spaties. Toegestaan zijn

Nadere informatie

De productie van het project mag pas een aanvang nemen nadat de aanvraag om steun werd ingediend.

De productie van het project mag pas een aanvang nemen nadat de aanvraag om steun werd ingediend. Controlerichtlijnen van de Afdeling Inspectie Economie (AIE) van toepassing op de mediaoproep. 1. Afbakening steunperiode. Start en beëindiging van een project: : De productie van het project mag pas een

Nadere informatie

Financieringsreglement Projectsubsidie Opvoedingsondersteuning

Financieringsreglement Projectsubsidie Opvoedingsondersteuning Financieringsreglement Projectsubsidie Opvoedingsondersteuning Artikel 1 Wat is de doelstelling van een projectsubsidie? De stad Antwerpen kan, onder de voorwaarden bepaald in dit reglement en binnen de

Nadere informatie

Subsidie voor de verplaatsing van glastuinbouwbedrijven gericht op de verbetering van de landbouwinfrastructuur

Subsidie voor de verplaatsing van glastuinbouwbedrijven gericht op de verbetering van de landbouwinfrastructuur Let op: Deze PDF-versie van het aanvraagformulier geeft u inzicht in de gevraagde gegevens. U wordt verzocht voor de definitieve versie van uw aanvraag het online-formulier te gebruiken dat vanaf 1 februari

Nadere informatie

Reglement projecttoelage voor activiteiten ten voordele van een goed doel.

Reglement projecttoelage voor activiteiten ten voordele van een goed doel. Reglement projecttoelage voor activiteiten ten voordele van een goed doel. Doel Artikel 1. Binnen de perken van de in de districtsbegroting voorziene kredieten geeft het district Berchem met een projecttoelage

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor projecten in Nederland

Aanvraagformulier voor projecten in Nederland CORDAID Aanvraagformulier voor projecten in Nederland Vooraf Cordaid raadt u aan om, voordat u begint met het invullen van dit formulier, na te gaan of uw project in aanmerking komt voor financiering.

Nadere informatie

PROJECTSUBSIDIEREGLEMENT ERFGOEDPROJECTEN IN DE MIJNSTREEK

PROJECTSUBSIDIEREGLEMENT ERFGOEDPROJECTEN IN DE MIJNSTREEK PROJECTSUBSIDIEREGLEMENT ERFGOEDPROJECTEN IN DE MIJNSTREEK Versie april 2015 Erfgoedcel Mijn-Erfgoed E. Coppéelaan 87 3600 Genk T 089 811 411 info@mijnerfgoed.be 2 SUBSIDIEREGLEMENT CULTUREEL ERFGOEDPROJECTEN

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES WELZIJN 2016. Algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES WELZIJN 2016. Algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES WELZIJN 2016 Algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin Datum ontvangst (wordt door de administratie ingevuld): Naam van de organisatie : Gevraagd bedrag:. Hoe de aanvraag

Nadere informatie

GEMEENTE ZEMST Provincie Vlaams-Brabant

GEMEENTE ZEMST Provincie Vlaams-Brabant GEMEENTE ZEMST Provincie Vlaams-Brabant Dienst Ontwikkelingssamenwerking (015)61 88 99 Fax (015)62 71 77 e-mail: ontwikkelingssamenwerking@zemst.be Openingsuren: ma-do-vrij: 9u-12u di: 9u-12u & 16u-19u

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER. Paraaf ontvangst:

AANVRAAGFORMULIER. Paraaf ontvangst: AANVRAAGFORMULIER Niet door aanvrager in te vullen Datum ontvangst Provincie : Maatregel/Regeling: Projectnaam: Datum ontvangstbevestiging provincie: Datum ontvangst bij DLGbetaalorgaan: Paraaf ontvangst:

Nadere informatie

Aanvraagformulier tot stedelijke ondersteuning voor culturele initiatieven en activiteiten

Aanvraagformulier tot stedelijke ondersteuning voor culturele initiatieven en activiteiten Cel cultuurcoördinatie Dries Peeters Cultuurbeleidscoördinator Elisabethlaan 103 3200 Aarschot 016 63 02 80 dries.peeters@aarschot.be DP/CBC Voorbehouden aan de administratie 76230/332-02 Schepencollegebeslissing

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Reglement houdende de ondersteuning van jeugdinfrastructuur. HOOFDSTUK 1: Algemene bepalingen

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Reglement houdende de ondersteuning van jeugdinfrastructuur. HOOFDSTUK 1: Algemene bepalingen BIJLAGE Bijlage nr. 1 Reglement houdende de ondersteuning van jeugdinfrastructuur HOOFDSTUK 1: Algemene bepalingen Artikel 1.- Dit besluit wordt genomen in uitvoering van de verordening nr. 11-02 van 20

Nadere informatie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie B Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie Inleiding Deze projectoproep kadert binnen de verderzetting van Actie 24 van het Kankerplan: Steun aan pilootprojecten

Nadere informatie

Aanvraagformulier Coöperatiefonds Rabobank Eindhoven-Veldhoven

Aanvraagformulier Coöperatiefonds Rabobank Eindhoven-Veldhoven Aanvraagformulier Coöperatiefonds Rabobank Eindhoven-Veldhoven Uitsluitend met dit formulier kunt u een verzoek om financiële steun indienen bij Coöperatiefonds Rabobank Eindhoven-Veldhoven. Het fonds

Nadere informatie

Aanvraag projectsubsidies inzake samenleven in diversiteit

Aanvraag projectsubsidies inzake samenleven in diversiteit Aanvraag projectsubsidies inzake samenleven in diversiteit DIS/APISID/09-04-2013 Dienst Internationale Samenwerking/Integratie Gemeenteplein 2, 8790 WAREGEM T 056 62 13 87 F 056 60 66 96 integratie@waregem.be

Nadere informatie

, gevestigd te. Aanvraag door individuele landbouwer Aanvraag door samenwerkingsverband van landbouwers

, gevestigd te. Aanvraag door individuele landbouwer Aanvraag door samenwerkingsverband van landbouwers Let op: Deze PDF-versie van het aanvraagformulier is bedoeld voor conceptdoeleinden. U wordt verzocht voor de definitieve versie van uw aanvraag het online-formulier te gebruiken dat beschikbaar is via

Nadere informatie

Algemene informatie Tegemoetkoming reis-, verblijf- transportkos- ten in het kader van het kunstendecreet

Algemene informatie Tegemoetkoming reis-, verblijf- transportkos- ten in het kader van het kunstendecreet Algemene informatie Tegemoetkoming reis-, verblijf- in de transportkos- en ten in het kader van het kunstendecreet Algemene Doel De tegemoetkoming in de reis-, verblijf- en transportkosten is één van de

Nadere informatie

Projectindiening. demonstratie- en disseminatieproject. duurzame technologieën op vlak van WATER OPROEP 4. Concepten voor efficiënt waterbeheer

Projectindiening. demonstratie- en disseminatieproject. duurzame technologieën op vlak van WATER OPROEP 4. Concepten voor efficiënt waterbeheer Projectindiening demonstratie- en disseminatieproject duurzame technologieën op vlak van WATER OPROEP 4 Concepten voor efficiënt waterbeheer Bij het invullen van de aanvraag gelden de volgende principes:

Nadere informatie

Subsidies voor mobiliteitsprojecten en actieprogramma s

Subsidies voor mobiliteitsprojecten en actieprogramma s Subsidies voor mobiliteitsprojecten en actieprogramma s Komimo Subsidies voor mobiliteitsprojecten Inhoudstabel Inhoudstabel 1 De grote lijnen 2 I. Mobiliteitsprojecten 3 I.1. De spelregels 3 I.2. De centen

Nadere informatie

PROJECTSUBSIDIE VOOR SENSIBILISERING ROND MILIEU EN NATUUR

PROJECTSUBSIDIE VOOR SENSIBILISERING ROND MILIEU EN NATUUR MILIEURAAD PROJECTSUBSIDIE VOOR SENSIBILISERING ROND MILIEU EN NATUUR Omschrijving en doelstellingen De milieuraad wenst de bevolking van Oudenaarde te sensibiliseren voor milieuzorg in de ruime zin van

Nadere informatie

ZIN IN EEN ACTIVITEIT IN UW BUURT?

ZIN IN EEN ACTIVITEIT IN UW BUURT? ZIN IN EEN ACTIVITEIT IN UW BUURT? dienst co dienst informatie en feestelijkheden Zin in een activiteit in uw buurt? Wil je met je straat of buurt een activiteit organiseren? Dat kan! Het gemeentebestuur

Nadere informatie

*Hier geeft u de naam van de Aanvrager 1 (penvoerder) van het samenwerkingsverband. relatienummer indien u zich registreert op MijnRVO.

*Hier geeft u de naam van de Aanvrager 1 (penvoerder) van het samenwerkingsverband. relatienummer indien u zich registreert op MijnRVO. Let op: Deze PDF-versie van het aanvraagformulier is bedoeld voor conceptdoeleinden. U wordt verzocht voor de definitieve versie van uw aanvraag het online-formulier te gebruiken dat beschikbaar is via

Nadere informatie

Aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning waarvoor een eenvoudige dossiersamenstelling volstaat

Aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning waarvoor een eenvoudige dossiersamenstelling volstaat Aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning waarvoor een eenvoudige dossiersamenstelling volstaat Onderwerp van de aanvraag 1. Beschrijf hieronder bondig voor welke werken of handelingen u een vergunning

Nadere informatie

Aanvraag van een erfgoedpremie volgens de standaardprocedure

Aanvraag van een erfgoedpremie volgens de standaardprocedure Aanvraag van een erfgoedpremie volgens de standaardprocedure OE_PR-02-150629 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////T

Nadere informatie

Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3

Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3 Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3 Aan het college van burgemeester en schepenen VLAREM-03-03022009 In te vullen door de behandelende afdeling dossiernummer

Nadere informatie

Financiële richtlijnen activiteitssubsidie

Financiële richtlijnen activiteitssubsidie Financiële richtlijnen activiteitssubsidie Het invullen de aanvraag Op het aanvraagformulier voor een activiteitssubsidie vindt u een financieel plan. Hierop vult u de verwachte uitgaven de activiteit

Nadere informatie

Aanvraagformulier cultuursubsidies

Aanvraagformulier cultuursubsidies Aanvraagformulier cultuursubsidies Gelieve alvorens dit formulier in te vullen aandachtig het subsidiereglement cultuurprojecten district Merksem te lezen. 1. Gegevens Naam van het project Artikel 6 Datum

Nadere informatie

Aanvraag van een planologisch attest

Aanvraag van een planologisch attest Bijlage I Model I Aanvraag van een planologisch attest AFDELINGSCODE- (Vul hier het adres in van de gedelegeerd planologisch ambtenaar) In te vullen door de behandelende afdeling ontvangstdatum Bezorg

Nadere informatie

Artikel 1.- Artikel 2.-

Artikel 1.- Artikel 2.- ontwerp subsidiereglement houdende de ondersteuning van jeugdinfrastructuur HOOFDSTUK : : Algemene A bepalingen Artikel.- Dit besluit wordt genomen in uitvoering van de verordening nr. -02 van 20 januari

Nadere informatie

Projectaanvraag implementatieproject

Projectaanvraag implementatieproject Aanvraag voor steun van Kom op tegen Kanker Projectaanvraag implementatieproject 1. Titel project. Projectvoorstel (in totaal niet meer dan 5 blz) a. Opzet Omschrijf het projectresultaat, het product,

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor projecten in Nederland

Aanvraagformulier voor projecten in Nederland CORDAID SERVICE FONDS Aanvraagformulier voor projecten in Nederland Vooraf Cordaid raadt u aan om, voordat u begint met het invullen van dit formulier, na te gaan of uw project in aanmerking komt voor

Nadere informatie

Subsidieaanvraagformulier

Subsidieaanvraagformulier Dit is een concept subsidieaanvraagformulier om u in staat te stellen het aanvraagformulier van te voren te bekijken. Uw definitieve subsidieaanvraag dient u digitaal in via www.gelderland.nl/sum Projecttitel:

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES GEZONDHEID 2016

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES GEZONDHEID 2016 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST V L A A M S E G E M E E N S C H A P S C O M M I S S I E AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES GEZONDHEID 2016 Naam van de organisatie : Adres : Telefoon : Dit formulier omvat 2 delen:

Nadere informatie

Gebruik het juiste verplichte sjabloon (zie website) Begroting in te dienen in EXCEL- formaat, niet in PDF

Gebruik het juiste verplichte sjabloon (zie website) Begroting in te dienen in EXCEL- formaat, niet in PDF FINANCIËLE LUIK IMPULSREGLEMENT Gebruik het juiste verplichte sjabloon (zie website) Begroting in te dienen in EXCEL- formaat, niet in PDF 1 AANZET PROJECTBEGROTING PER PROJECTJAAR UITGAVEN: PERSONEELSKOST

Nadere informatie

Aanvraag van een planologisch attest

Aanvraag van een planologisch attest Bijlage I Model I Aanvraag van een planologisch attest AFDELINGSCODE- (Vul hier het adres in van de gedelegeerd planologisch ambtenaar) In te vullen door de behandelende afdeling ontvangstdatum Bezorg

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor internationale projecten

Aanvraagformulier voor internationale projecten Aanvraagformulier voor internationale projecten Vooraf Cordaid raadt u aan om, voordat u begint met het invullen van dit formulier, na te gaan of uw project in aanmerking komt voor financiering. U kunt

Nadere informatie

Algemene informatie. tegemoetkoming reis-, verblijf- transportkosten. Kunstendecreet. over de. in de. en in het kader van het.

Algemene informatie. tegemoetkoming reis-, verblijf- transportkosten. Kunstendecreet. over de. in de. en in het kader van het. Algemene informatie over de tegemoetkoming reis-, verblijf- in de transportkosten en in het kader van het Kunstendecreet Algemene Wat is het doel van de tegemoetkoming? De tegemoetkoming in de reis-, verblijf-

Nadere informatie

Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend glas.

Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend glas. Gemeentebestuur Kruisstraat 2 3390 Tielt-Winge tel. 016 63 40 08 - fax 016 63 95 48 info@tielt-winge.be - www.tielt-winge.be Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend

Nadere informatie

Toelichting bij aanvraagformulier Ondernemersfonds Centrum s-hertogenbosch

Toelichting bij aanvraagformulier Ondernemersfonds Centrum s-hertogenbosch Algemeen: De Stichting (SOCH) beheert het budget van het Ondernemersfonds Binnenstad conform de werkwijze en voorwaarden zoals vastgelegd in: del 11 maart 2014 Deze documenten zijn beschikbaar op www.soch.nl

Nadere informatie

FORMULIER EERSTE AANVRAAG VERGOEDING/VERLENGING VERGOEDING

FORMULIER EERSTE AANVRAAG VERGOEDING/VERLENGING VERGOEDING FORMULIER EERSTE AANVRAAG VERGOEDING/VERLENGING VERGOEDING EERSTE AANVRAAG AANVRAAG TOT VERLENGING OPGELET: 1) Enkel de werken die plaats vinden in de toekomst kunnen het onderwerp vormen van een vraag

Nadere informatie

HANDLEIDING OM HET AANVRAAGFORMULIER IN TE VULLEN

HANDLEIDING OM HET AANVRAAGFORMULIER IN TE VULLEN HANDLEIDING OM HET AANVRAAGFORMULIER IN TE VULLEN Aanvraag van een tegemoetkoming voor projecten in het kader van duurzame ontwikkeling van visserijgebieden (EVF As4) Secretariaat Plaatselijke Groep Belgisch

Nadere informatie

Inclusief onderwijs Maak het vanzelfsprekend!

Inclusief onderwijs Maak het vanzelfsprekend! 1 Projectoproep Inclusief onderwijs Maak het vanzelfsprekend! Deelnemingsformulier 2015 Hart voor Handicap streeft naar een warme en inclusieve samenleving. Een samenleving waar iedereen van tel is. Een

Nadere informatie

ONDERSTEUNINGSTRAJECT COMMUNICATIE

ONDERSTEUNINGSTRAJECT COMMUNICATIE Criteria voor de toekenning van een ondersteuningstraject rond communicatie met bijhorende toelage voor cultureel-erfgoedverenigingen in het Waasland ONDERSTEUNINGSTRAJECT COMMUNICATIE Sinds 2000 sluit

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER FONDS VOOR TALENTONTWIKKELING. 1. Titel project:.

AANVRAAGFORMULIER FONDS VOOR TALENTONTWIKKELING. 1. Titel project:. Datum: AANVRAAGFORMULIER FONDS VOOR TALENTONTWIKKELING 1. Titel project:. 2. Gegevens aanvrager Naam van persoon/feitelijke vereniging/vzw: Adres:.. Telefoon: Fax :. E-mail:.... Ondernemingsnummer (BTW-statuut

Nadere informatie

Goedgekeurd op de gemeenteraad van 26.03.2015

Goedgekeurd op de gemeenteraad van 26.03.2015 GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN INITIATIEVEN VAN VRIJWILLIGERSORGANISATIES IN DE ARMOEDEBESTRIJDING ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Wat is de doelstelling van deze subsidies? Met dit reglement

Nadere informatie

Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3

Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3 Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3 Aan het college van burgemeester en schepenen VLAREM-03-140917 In te vullen door de behandelende afdeling dossiernummer

Nadere informatie

Aanvraag subsidie Wijk aan Zet oproep februari 2015

Aanvraag subsidie Wijk aan Zet oproep februari 2015 Aanvraag subsidie Wijk aan Zet oproep februari 2015 Gebiedsgerichte werking Bezoekadres Postadres Openingsuren Bereikbaarheid Keizer Karelstraat 1. 9000 Gent tel.: 09 266 82 49 fax: 09 266 82 59 Botermarkt

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER WADDENFONDS TWEEDE TENDER

AANVRAAGFORMULIER WADDENFONDS TWEEDE TENDER AANVRAAGFORMULIER WADDENFONDS TWEEDE TENDER Projectnaam (Kies een logische aanduiding van ongeveer vijf woorden) Niet door aanvrager in te vullen! Datum ontvangst bij DLG: Paraaf ontvangst: Projectnummer:

Nadere informatie

Aanvraag van een erfgoedpremie volgens de standaardprocedure

Aanvraag van een erfgoedpremie volgens de standaardprocedure Aanvraag van een erfgoedpremie volgens de standaardprocedure OE_PR-02-150416 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////T

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland

AANVRAAGFORMULIER Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland AANVRAAGFORMULIER Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland AANVRAAGFORMULIER: R&D samenwerkingsproject Aanvraagformulier voor subsidieaanvragen voor projecten gericht op het

Nadere informatie

Financieel plan Waaraan zal de school de subsidie besteden? Worden er nog andere subsidies gevraagd voor hetzelfde project?

Financieel plan Waaraan zal de school de subsidie besteden? Worden er nog andere subsidies gevraagd voor hetzelfde project? Reglement voor subsidies aan EcoScholen Wat is de doelstelling van deze subsidies? De stad Antwerpen wil via het toekennen van subsidies in het kader van EcoScholen Antwerpse kleuter, basis- en secundaire

Nadere informatie

Subsidiereglement ten behoeve van het plaatselijk sociaal-cultureel werk Art. 1: Algemeen: Binnen de perken van het budget zoals opgenomen in de

Subsidiereglement ten behoeve van het plaatselijk sociaal-cultureel werk Art. 1: Algemeen: Binnen de perken van het budget zoals opgenomen in de Subsidiereglement ten behoeve van het plaatselijk sociaal-cultureel werk Art. 1: Algemeen: Binnen de perken van het budget zoals opgenomen in de toelichting bij het budget -zoals goedgekeurd door de gemeenteraad-

Nadere informatie

FAQ Saldoseminarie. Oproepen Mensgericht Ondernemen & Innovatie Vrijdag 4 oktober 2013 BRUSSEL

FAQ Saldoseminarie. Oproepen Mensgericht Ondernemen & Innovatie Vrijdag 4 oktober 2013 BRUSSEL FAQ Saldoseminarie Oproepen Mensgericht Ondernemen & Innovatie Vrijdag 4 oktober 2013 BRUSSEL VRAAG: Wat moeten we doen met de opmerkingen die in de goedkeuring gemaakt werden m.b.t. de kwaliteitsopstap

Nadere informatie

Richtlijnen subsidieaanvraag Vereniging Bartiméus Sonneheerdt

Richtlijnen subsidieaanvraag Vereniging Bartiméus Sonneheerdt Richtlijnen subsidieaanvraag Vereniging Bartiméus Sonneheerdt I. Algemene bepalingen: 1. De aanvrager is een rechtspersoon. 2. Het project heeft een maximale looptijd van 24 maanden. Voor wetenschappelijke

Nadere informatie

nummer 59 van 2004 Besluit namens gedeputeerde staten van Drenthe van16 juni 2004, kenmerk Ec/A3/2004006263, Productgroep Economie Nummer 59 van 2004

nummer 59 van 2004 Besluit namens gedeputeerde staten van Drenthe van16 juni 2004, kenmerk Ec/A3/2004006263, Productgroep Economie Nummer 59 van 2004 nummer 59 van 2004 Vaststelling Subsidieregeling tender ICT en zorg, onderwijs, cultuur, toerisme, arbeidsmarkt, sport, welzijn, landbouw en verkeer en vervoer 2004-2005 Besluit namens gedeputeerde staten

Nadere informatie

Praktische gids rapportindiening betalingsaanvraag externe audit

Praktische gids rapportindiening betalingsaanvraag externe audit Praktische gids rapportindiening betalingsaanvraag externe audit Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt, www.stichtinglsm.be 1 Rapportindiening Waarom rapporteren Bij elk te subsidiëren project wordt een overeenkomst

Nadere informatie

Praktische gids rapportindiening betalingsaanvraag externe audit

Praktische gids rapportindiening betalingsaanvraag externe audit Praktische gids rapportindiening betalingsaanvraag externe audit Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt, www.stichtinglsm.be 1 Rapportindiening Waarom rapporteren Bij elk te subsidiëren project wordt een overeenkomst

Nadere informatie

Innovatiefonds Oost Gelre (IOG)

Innovatiefonds Oost Gelre (IOG) Innovatiefonds Oost Gelre (IOG) Inleiding In de gemeente Oost Gelre kunnen bedrijven, verenigingen, instellingen en particulieren gebruik maken van de IOG-regeling, zijnde het innovatiefonds Oost Gelre.

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / RMIB-SFGE / 2015 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER FONDS VOOR TALENTONTWIKKELING

AANVRAAGFORMULIER FONDS VOOR TALENTONTWIKKELING Datum: AANVRAAGFORMULIER FONDS VOOR TALENTONTWIKKELING 1. TITEL PROJECT. 2. GEGEVENS AANVRAGER Naam van persoon/feitelijke vereniging/vzw: Adres:.. Telefoon: Fax :. E-mail:.... Ondernemingsnummer (BTW-statuut

Nadere informatie

Aanvraagformulier Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2013 Ontwikkelingsprojecten van en vermarkting door ondernemingen

Aanvraagformulier Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2013 Ontwikkelingsprojecten van en vermarkting door ondernemingen Aanvraagformulier Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2013 Ontwikkelingsprojecten van en vermarkting door ondernemingen Heeft u hulp nodig? Informatie over de regeling kunt u vinden op onze

Nadere informatie

Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van verenigingen met een specifiek educatieve werking

Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van verenigingen met een specifiek educatieve werking 9e Directie Dienst 91 Kunst en Cultuur Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van verenigingen met een specifiek educatieve werking HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Binnen de perken

Nadere informatie