WETGEVENDE KAMERS CHAMBRES LEGISLATIVES BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WETGEVENDE KAMERS CHAMBRES LEGISLATIVES BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE"

Transcriptie

1 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 5589 WETGEVENDE KAMERS CHAMBRES LEGISLATIVES BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE N Aanbestedende overheid : Brusselse Hoofdstedelijke Raad en Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, Lombardstraat 57-59, 1005 Brussel, tel , fax Contactpersonen : Berenschot Osborne : F. Vanhuysse of E. Van Crombrugge, tel , fax a) Wijze van aanbesteding : beperkte aanbesteding. b) Vorm van de opdracht : werken. 3. a) Plaats van de opdracht : Lombaardstraat 57, 1000 Brussel. b) Voorwerp van de opdracht : uitvoering van renovatiewerken in een gebouw van het Brussels Parlement. c) Opdracht onderverdeeld in vijf percelen : mogelijkheid een offerte in te dienen voor één of meerdere percelen of voor het geheel van de percelen. Aan te duiden bij de aanvraag om deelneming. Perceel 1 : binnenwanden en binnenschrijnwerk, onder meer : Wegnemen van bestaande wanden in plaasterplaten. Dichten van openingen in bestaande wanden in plaasterplaten. Plaatsesn van nieuwe wanden in plaasterplaten. Wegnemen van bestaande deuren en deurkaders. Plaatsen van nieuwe binnendeuren en binnenramen. Plaatsen van nieuwe houten plinten. Perceel 2 : schilderwerken en vloerbekleding, onder meer : Schilderen van plafonds; Schilderen van muren en binnenwanden in plaasterplaten. Schilderen van deuren. Schilderen van houten plinten. Wegnemen van tapijt. Wegnemen van linoleum. Plaatsen van linoleum. Perceel 3 : buitenzonnewering, onder meer : Plaatsen van buitenzonnewering aan de voorgevel, verdiepingen +7, +8, +9. Plaatsen van buitenzonnewering aan de achtergevel op alle verdiepingen. Perceel 4 : schoonmaakwerken, onder meer : Renovatie van bestaande linoleum. Schoonmaak van trappen, vloeren, wanden, binnen- en buitenschrijnwerk, sanitairen, verlichtingstoestellen. Perceel 5 : elektriciteit, data en telefonie, onder meer : Bijplaatsen van stopcontracten in wandgoten. Aanpassing van bestaande elektrische verdeelborden. Uitbreiding van een bestaande telefooncentrale. Uitbreiding van een bestaande audio-distributie systeem. 4. Uitvoeringstermijn : Perceel 1 : drie weken. Perceel 2 : acht weken. Perceel 3 : acht weken. Perceel 4 : vier weken. Perceel 5 : tien weken Kandidaturen : a) Uiterste datum voor de aanvragen om deelneming : dinsdag 22 augustus N Pouvoir adjudicateur : Conseil de la Région de Bruxelles- Capitale et l Assemblée réunie de la Commission communautaire commune, rue du Lombard 57-59, 1005 Bruxelles, tél , fax Personnes à contacter : Berenschot Osborne : F. Vanhuysse ou E. Van Crombrugge, tél , fax a) Mode de passation : adjudication restreinte. b) Forme de marché : travaux. 3. a) Lieu d exécution : rue du Lombard 57, 1000 Bruxelles. b) Objet du marché : réalisation de travaux de rénovation dans un bâtiment du Parlement bruxellois. c) Marché divisé en cinq lots : possibilité de remettre offre pour un ou pour plusieurs des lots, ou l ensemble des lots. A spécifier lors de la demande de participation. Lot 1 : cloisons intérieures et menuiserie intérieure, entre autres : Enlèvement de cloisons existantes en plaques de plâtre. Fermetures d ouvertures dans les cloisons existantes en plaques de plâtre. Réalisation de nouvelles cloisons en plaques de plâtre. Enlèvement de portes et encadrements de portes existants. Placement de nouvelles portes et fenêtres intérieures. Placement de nouvelles plinthes en bois. Lot 2 : travaux de peintures et recouvrements de sols, entre autres : Peintures de plafonds. Peintures de murs et cloisons en plaques en plaques de plâtre. Peintures de portes. Peintures de plinthes en bois. Enlèvement de tapis. Enlèvement de linoléum. Placement de linoléum. Lot 3 : protection solaire, entre autres : Placement de screens extérieurs côté façade avant, étages +7, +8, +9. Placement de screens extérieurs côté façade arrière, à tous les étages. Lot 4 : nettoyage, entre autres : Rénovation du linoléum existant. Nettoyage des sols, cloisons, menuiseries intérieures et extérieures, sanitaires, d appareils d éclairage, d escaliers. Lot 5 : électricité, data et téléphonie, entre autres : Placement de prises supplémentaires dans des goulottes existantes. Adaptation de tableaux de distribution existants. Installation d un réseau informatique. Extension d une centrale téléphonique existante. Extension d un système de distribution audio. 4. Délai d exécution : Lot 1 : trois semaines. Lot 2 : huit semaines. Lot 3 : huit semaines. Lot 4 : quatre semaines. Lot 5 : dix semaines Les candidatures : a) Date limite de réception des demandes de participation : mardi 22 août 2000.

2 5590 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS b) Adres waarop de deelnemingsaanvragen in drie exemplaren moeten worden ingediend : Brusselse Hoofstedelijke Raad, ter attentie van de heer M. Pirotte, secretaris-generaal, 1005 Brussel. c) Nederlands of Frans. 7. Uiterste verzendingsdatum voor de uitnodiging tot inschrijving : alle percelen, maandag 28 augustus Zie bestek. 9. Zie bestek. 10. Selectiecriteria : de mogelijke kandidaten die uitgenodigd zullen worden om een offerte in te dienen zullen gekozen worden op basis van de inlichtingen verschaft aangaande de volgende punten : 1 Inlichtingen over de persoonlijke situatie van de aannemer : Sociale zekerheid : de inschrijver moet in regel zijn met zijn verplichtingen voor de bijdragebetalingen voor sociale zekerheid volgens de bepalingen van artikel 90 van het koninklijk uitvoeringbesluit van 8 januari 1996 over de overheidsopdrachten, 3 als hij Belg is en 4 als hij buitenlander is. 2 Minimumvoorwaarden van financiële en economische aard : elke inschrijver moet zijn financiële en economische capaciteit kunnen bewijzen door bij zijn offerte een verklaring te voegen met het totaal omzetcijfer en het omzetcijfer met betrekking tot de producten die het voorwerp uitmaken van deze opdracht, verwezenlijkt door de onderneming gedurende de laatste drie boekjaren. Indien om een gerechtvaardigde reden de kandidaat niet in staat is de gevraagde referenties te bieden wordt toegestaan zijn economische en financiële capaciteit te bewijzen met enig ander document dat de aanbestedende overheid geschikt acht. 3 Minimumvoorwaarden van technische aard : elke inschrijver moet zijn technische bekwaamheid bewijzen door aan zijn offerte toe te voegen : de lijst van de gelijkaardige werken uitgevoerd gedurende de laatste drie jaren, hun bedrag, hun datum en hun bestemmelingen, vergezeld van een attest van goede uitvoering Datum van de verzending van het bericht : 4 augustus b) Adresse à laquelle les demandes de participation doivent être transmises en trois exemplaires : Conseil de la Région de Bruxelles- Capitale, à l attention de M. M. Pirotte, secrétaire général, 1005 Bruxelles. c) Français ou néerlandais. 7. Date limite d envoi des invitations à présenter une offre : lots 1 à 5, lundi 28 août Voir cahier des charges. 9. Voir cahier des charges. 10. Critères de sélection : les candidats possibles invités à remettre offre seront sélectionnés sur base de l information fournie au sujet des points suivants : 1 Renseignements concernant la situation personnelle de l entrepreneur : Sécurité sociale : le soumissionnaire doit être en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions de l article 90 de l arrêté royal d exécution du 8 janvier 1996 sur les marchés publics, 3 s il est Belge et 4 s il est étranger. 2 Conditions minimales de caractères financier et économique : tout soumissionnaire devra prouver ses capacités financière et économique en joignant à son offre une déclaration concernant le chiffre d affaires global et le chiffre d affaires relatif aux produits faisant l objet du marché, réalisés par l entreprise au cours des trois derniers exercices. Si, pour une raison justifiée, le candidat n est pas en mesure de fournir les références demandées, il est admis à prouver ses capacités économique et financière par tout autre document considéré comme approprié par le pouvoir adjudicateur. 3 Conditions minimales de caractère technique : tout soumissionnaire devra prouver sa capacité technique en joignant à son offre : La liste des activités pour des travaux similaires effectués pendant les trois dernières années, leur montant, leur date et leurs destinataires, accompagnés de certificats de bonne exécution Date d envoi de l avis : 4 août DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER SERVICES DU PREMIER MINISTRE Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden Services fédéraux des Affaires scientifiques, techniques et culturelles N Aanbestedende overheid : DWTC, vertegenwoordigd door de heer Eric Beka, secretaris-generaal, Wetenschapsstraat 8, 1000 Brussel. Leidend ambtenaar : het bestek en alle bijkomende inlichtingen betreffende de opdracht kunnen tijdens de kantooruren worden bekomen bij de heer M. Beumier, adviseur-generaal, tel , fax , of bij Mevr. D. De Swaef, adjunct-adviseur, tel , Het bestek is gratis. Aard en voorwerp van de opdracht : opdracht van diensten (CPC 9240) voor het organiseren van een opleiding in het Nederlands of het Frans van het bewakingspersoneel bij de Federale Wetenschappelijke Instellingen, ten einde de interne bewakingsdiensten in orde te stellen met de wet van 10 april N Pouvoir adjudicateur : SSTC, représenté par M. Eric Beka, secrétaire général, rue de la Science 8, 1000 Bruxelles. Fonctionnaire dirigeant : le cahier des charges et tous les renseignements complémentaires concernant le marché peuvent être obtenus pendant les heures de bureau auprès de M. M. Beumier, conseiller général, tél , fax , ou auprès de Mme D. De Swaef, conseiller adjoint, tél , Le cahier des charges est gratuit. Nature et objet du marché : marché de services (CPC 0240) concerant l organisation d une formation en français et en néerlandais du personnel de surveillance auprès des Etablissements scientifiques fédéraux, afin de régulariser le service interne de gardiennage et cela conformément à la loi du 10 avril 1990.

3 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 5591 De mogelijkheid bestaat dat de opdracht wordt hernieuwd. Bestek FWI/00/09/18. Uitvoeringsplaats : de lokalen voor het volgen van de opleiding dienen door de indieners van de offerte ter beschikking gesteld te worden en de plaats dient vooraf bepaald te worden in de offerte (adres en mogelijkheden om de leslokalen te bereiken met het openbaar vervoer). Wijze van gunnen : algemene offerteaanvraag. Uitvoeringstermijn : de opleidingen worden gespreid over één jaar. Deze termijn neemt een aanvang de dag na de gunning van de opdracht. Offertes : de offertes kunnen worden ingediend in het Nederlands of het Frans. De onder dubbele omslag gestoken offertes worden per aangetekend schrijven of per drager in drievoud ingediend met duidelijke vermelding van het ontwerp en het besteknummer op de omslag en gericht aan het volgende adres : DWTC, offerteopleiding van het bewakingspersoneel, besteknummer FWI/00/09/18, Wetenschapsstraat 8, 1000 Brussel. De opening van de offertes zal gebeuren op maandag 18 september 2000, te 14 u. 30 m., in de vergaderzaal B, gelijkvloers, in de Wetenschapsstraat 8, 1000 Brussel, ten overstaan van de leidend ambtenaar. De offertes dienen in het bezit van de aanbestedende overheid te zijn voor de opening van de zitting. De opening van de offertes gebeurt in het publiek zonder afkondiging van de prijzen. Selectiecriteria : Verplicht voor te leggen stukken (artikel 17 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996) : attest van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (origineel) van het voorlaatste kalenderkwartaal of een evenwaardig document voor de buitenlandse inschrijvers; recent attest, afgeleverd door de directe belastingen (model 276 C2), dat de firma in orde is met de betalingen van belastingen of een evenwaardig document voor de buitenlandse inschrijvers; recent attest dat de firma zich niet in staat van faillissement of vereffening of in een gelijkaardige toestand bevindt; recent attest van goed gedrag en zeden van de zaakvoerder of mandataris afgeleverd ten behoeve van een openbaar bestuur of een evenwaardig document van een andere Staat; passende bankverklaringen om de economische en financiële draagkracht aan te tonen; voor de rechtspersonen, de statuten van de rechtspersoon, alsook elke wijziging van de inlichtingen betreffende haar bestuurders of zaakvoerders. Bewijs van technische bekwaamheid : De inschrijver dient het bewijs van zijn technische bekwaamheid te leveren aan de hand van de volgende referenties : attest dat de opleidingsinstelling in het bezit is van een geldige vergunning door het Ministerie van Binnenlandse Zaken; ligging van de locaties waar de opleidingen kunnen worden gevolgd en de mogelijkheden om deze centra te bereiken met het openbaar vervoer; lijst van de personen die de opleiding zullen geven met een kort curriculum vitæ; lijst van de geboden faciliteiten (syllabus, en dergelijke); alle bijkomende relevante informatie. In geval van een tijdelijke vereniging dienen de gevraagde documenten en referenties door elk van de verenigden geleverd te worden. Prijsbepaling : opdracht tegen prijslijst. Vrije varianten : zijn niet toegelaten. Borgtocht : de borgtocht wordt bepaald op 5 % van de totale aannemingssom, exclusief BTW. Gestanddoeningstermijnen : de inschrijvers zijn gehouden aan hun offertes tot zestig kalenderdagen na de opening van de offertes. Datum van verzending van offerteaanvraag aan het Bulletin der Aanbestedingen : 2 augustus La possibilité existe que ce marché soit renouvelé. Cahier spécial descharges FWI/00/09/18. Lieu d exécution : les locaux destinés à la formation doivent être mis à la disposition par les soumissionnaires et l endroit doit être défini au préalable dans l offre (adresse et possibilités d atteindre ces locaux par les transports en commun). Mode d attribution : appel d offres général. Délai d exécution : les formations seront étalées sur un an. Le délai d exécution débute le jour suivant la signification de l attribution du marché. Offres : les offres peuvent être introduites en français ou en néerlandais. Les offres mises sous double enveloppe sont envoyées par lettre recommandée ou par porteur, en triple exemplaire, en mentionnant clairement l objet du marché et le numéro du cahier des charges sur l enveloppe adressée à : SSTC, offre formation du personnel de surveillance, numéro de cahier des charges FWI/00/09/18, rue de la Science 8, 1000 Bruxelles. L ouverture des offres aura lieu le lundi 18 septembre 2000, à 14 h 30 m précises, dans la salle de réunion B, rez-de-chaussée, rue de la Science 8, 1000 Bruxelles, devant le fonctionnaire dirigeant. L ouverture des offres a lieu en public sans annonce de prix. Critères de sélection : Pièces à fournir obligatoirement (article 17 de l arrêté royal du 8 janvier 1996) : attestation de l Office nationale de la Sécurité sociale (original) de l avant-dernier trimestre calendrier ou un document équivalent pour les soumissionnaires étrangers; attestation récente prouvant que la firme est en ordre au point de vue du paiement des impôts (modèle 276 C2) ou un document équivalent pour les soumissonnaires étrangers; attestation récente prouvant que la firme n est pas en état de faillite ou de liquidation ou une situation similaire; certificat récent de bonnes vie et mœurs du gestionnaire ou de son mandataire ou un document équivalent; déclarations bancaires probantes montrant que les moyens économiques et financiers sont suffisants; pour les personnalités juridiques, les statuts de la personne juridique ainsi que tout changement d information concernant les gérants ou mandataires. Attestation de capacité technique : Le soumissionnaire doit fournir la preuve de ses capacités techniques au moyen des références suivantes : attestation que le centre de formation a été agréé par le Ministère de l Intérieur; situation des locaux où les formations seront données et les possibilités d atteindre ces locaux par les transports en commun; liste des personnes qui donneront les formations avec un bref curriculum vitæ; liste des facilités offertes (syllabus, etcétéra); toutes informations complémentaires pertinents. En cas d association momentanée, les documents et références sollicités doivent être fournis par chacun des associés. Fixation des prix : marché avec bordereau de prix. Variantes libres : ne sont pas permises. Cautionnement : la caution est fixée à5%dumontant total de l adjudication, hors T.V.A. Délai de validité : les soumissionnaires sont liés par leurs offres jusqu à soixante jours de calendrier après l ouverture des offres. Date d envoi de l appel au Bulletin des Adjudications : le 2 août 2000.

4 5592 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Krijgsmacht Forces armées Diensten van de Generale Staf Services de l Etat-Major général Algemene Dienst Aankopen In geval van openbare aanbesteding of algemene offerteaanvraag heeft de opening van de inschrijvingen plaats in het lokaal gelegen in het kwartier Koningin Elisabeth, blok 27, ingang C, Eversestraat 1, te 1140 Brussel. Behoudens andersluidende beschikkingen in de berichten hierna, kunnen de voor de inschrijvers nodige bescheiden geraadpleegd worden : In de burelen van de betrokken aankoopdiensten of -secties tijdens de hieronder aangegeven bezoekuren. In het Kantoor voor aanbestedingen, J. de Lalaingstraat 10, 1040 Brussel. (Wanneer een verkoopprijs in het aanbestedingsbericht aangegeven is.) Service général des Achats En cas d adjudication publique ou d appel d offres général, l ouverture des soumissions a lieu dans le local, situé quartier Reine Elisabeth, bloc 27, entrée C, rue d Evere 1, à 1140 Bruxelles. Sauf indications contraires aux avis ci-après, les documents nécessaires aux soumissionnaires peuvent être consultés : Dans les bureaux des services ou sections d achat concernés pendant les heures de visite indiquées ci-dessous. Au Bureau des adjudications, rue J. de Lalaing 10, à 1040 Bruxelles. (Seulement dans les cas où un prix de vente est indiqué à l avis d adjudication.) Sectie 1. Aankondigingen Section 1. Annonces N Aanbestedende overheid : Krijgsmacht, Algemene Aankoopdienst, Ondersectie Aankopen Bewapening, kwartier Koningin Elisabeth, blok 4-B2, lokaal 43, Eversestraat 1, 1140 Brussel, tel , fax Gunningswijze : algemene offerteaanvraag. SAA a) Plaats van levering : zie bestek. b) Voorwerp van de opdracht : de levering en de installatie van materieel voor schietstand Tango Two te Leopoldsburg. 4. Leveringstermijn : datum notificatie + zes maanden. 5. Aanvraag van de documenten : a) Het bestek ligt ter inzage op het volgende adres : Kantoor voor inzage en verkoop der bestekken en andere documenten betreffende de openbare aanbestedingen, J. de Lalaingstraat 10, 1040 Brussel, tel (51, 52, 55), fax b) Het bestek wordt kosteloos ter uwer beschikking gesteld, na afspraak, bij de aanbestedende overheid (zie adres in 1), of na schriftelijke vraag (fax) voor toezending. 6. a) Uiterste datum van ontvangst van de offertes : woensdag 18 oktober 2000, vóór 10 uur. b) Adres : Opsturen per post : zie punt 1. Afgifte van de offertes : zie punt 7. b. c) Taal : Nederlands of Frans. N Pouvoir adjudicateur : Forces armées belges, Service général des Achats, Sous-section des Achats de l Armement, quartier Reine Elisabeth, bloc 4-B2, local 43, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles, tél , fax Mode de passation : appel d offres général. SAA a) Lieu de livraison : voir cahier spécial des charges. b) Objet du marché : la fourniture et l installation du matériel pour le stand de tir Tango Two de Leopoldsburg. 4. Délai de livraison : date de notification + six mois. 5. a) Consultation des documents : a) Le cahier spécial des charges est en consultation à l adresse suivante : Bureau de vente et de consultation des cahiers des charges et autres documents concernant les adjudications publiques, rue J. de Lalaing 10, 1040 Bruxelles, tél (51, 52, 55), fax b) Le cahier spécial des charges est mis gratuitement à votre disposition, sur rendez-vous, chez le pouvoir adjudicateur (voir adresse au 1 er ) ou après une demande écrite (fax) pour le recevoir par la poste. 6. a) Date limite de réception des offres : 18 octobre 2000, avant 10 heures. b) Adresse : Envoi par la poste : voir au point 1. Remise des offres : voir au point 7. b. c) Langue : français ou néerlandais.

5 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS a) Personen die toegelaten worden bij de opening : de opening der offertes gebeurt zonder afkondiging der prijzen en in openbare zitting. b) Plaats, datum en uur van de opening : kwartier Koningin Elisabeth, blok 27, Eversestraat 1, 1140 Brussel, op woensdag 18 oktober 2000, te 10 uur. 8. Borgtocht : 5 % van het bedrag van de opdracht (exclusief BTW). 9. Voorschriften voor financiering en betaling : de betaling van de leveringen gebeurt volgens artikel 15, 2 van de bijlage aan het koninklijk besluit van 26 september P.M. 11. Uitsluitings- en selectiecriteria : Uitsluitingscriteria (artikel 43 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996). De inschrijver moet aan de volgende selectiecriteria beantwoorden : niet in staat van faillissement of van vereffening verkeren, zijn werkzaamheden niet hebben gestaakt of een gerechtelijk akkoord bekomen hebben, of in een overeenstemmende toestand verkeren als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en reglementeringen (koninklijk besluit van 8 januari 1996, artikel 43, 1 ); geen aangifte hebben gedaan van zijn faillissement, het voorwerp zijn van een procedure van vereffening of waarvan een gerechtelijk akkoord aanhangig is of van een gelijkaardige procedure bestaande in de nationale wetgevingen en reglementeringen (koninklijk besluit van 8 januari 1996, artikel 43, 2 ); niet, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, veroordeeld geweest zijn voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast (koninklijk besluit van 8 januari 1996, artikel 43, 3 ); geen ernstige fout bij zijn beroepsuitoefening hebben begaan, vastgesteld op elke grond die de aanbestedende overheid aannemelijk kan maken (koninklijk besluit van 8 januari 1996, artikel 43, 4 ). Het bewijs dat de leverancier zich niet in een van de gevallen vermeld in artikel 43, 1, 2 en 3 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 bevindt, kan geleverd worden door voorlegging van de volgende stukken : een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst en waaruit blijkt dat aan de gestelde eisen is voldaan. Wanneer een dergelijk document of getuigschrift niet uitgereikt wordt in het betrokken land, kan het vervangen worden door een verklaring onder eed of een plechtige verklaring van de betrokkene voor een gerechtelijke of overheidsinstantie, een notaris of een bevoegde beroepsorganisatie van het land van oorsprong of herkomst. De inschrijver is gebonden de hiervoor vermelde documenten te leveren bij zijn offerte, zoniet wordt hij uitgesloten. Selectiecriteria (artikelen 44 en 45 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996) : De financiële en economische capaciteit van de inschrijver zal aangetoond worden door een bankverklaring. De technische capaciteit van de inschrijver zal aangetoond worden door een lijst met de belangrijkste leveringen van gelijkaardig materieel gedurende de drie laatste jaren, met bedrag en identiteit van de instanties waar ze geleverd zijn (artikel 45, 1 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996). 12. Duur van de gestanddoeningstermijn van de offerte : drie maanden. 7. a) Personnes admises à l ouverture des offres : l ouverture des offres se fera en séance publique et sans communication des prix. b) Lieu, date et heure de l ouverture : quartier Reine Elisabeth, bloc 27, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles, le 18 octobre 2000, à 10 heures. 8. Cautionnement : 5 % du montant du marché (hors T.V.A.). 9. Modalités de financement et de paiement : le paiement des fournitures se fera suivant l article 15, 2 de l annexe à l arrêté royal du 26 septembre P.M. 11. Critères d exclusion et de sélection : Critères d exclusion (article 43 de l arrêté royal du 8 janvier 1996) : Le soumissionnaire répondra aux critères suivants : ne pas être en état de faillite, de luiquidation, de cessation d activités, de concordat judiciaire, ou se trouver dans toute situation analogue résultant d une procédure de même nature existant dans les législations ou réglementations nationales (arrêté royal du 8 janvier 1996, article 43, 1 ); ne pas avoir fait aveu de sa faillite ou fait l objet d une procédure de liquidation, de concordat judiciaire ou de toute autre procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales (arrêté royal du 8 janvier 1996, article 43, 2 ); ne pas avoir fait l objet d une condamnation prononcée par un jugement ayant force de chose jugée pour un délit affectant sa moralité professionnelle (arrêté royal du 8 janvier 1996, article 43, 3 ); ne pas avoir commis une faute grave en matière professionnelle, dûment constatée par tout moyen dont le pouvoir adjudicateur pourra justifier (arrêté royal du 8 janvier 1996, article 43, 4 ). Le preuve que le fournisseur ne se trouve pas dans les cas cités aux article 43, 1, 2 et 3 de l arrêté royal du 8 janvier 1996 repris ci-avant, peut être apportée par la production des pièces suivantes : un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative du pays d origine ou de provenance et dont il résulte que le fournisseur ne se trouve pas dans l une de ces situations. De plus, le soumissionnaire joindra à son offre une attestation délivrée par l autorité compétente certifiant que celui-ci est en règle avec les obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions légales du pays où il est établi (arrêté royal du 8 janvier 1996, article 90, 3 et 4). Lorsqu un tel document ou certificat n est pas délivré dans le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou par une déclaration sollennelle faite par l intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays d origine ou de provenance. Le soumissionnaire est tenu de fournir dans son offre les documents stipulés ci-avant sous peine d être exclu. Critères de sélection (articles 44 et 45 de l arrêté royal du 8 janvier 1996) : La capacité financière et économique du soumissionnaire sera démontrée par une déclaration bancaire appropriée (voir modèle en annexe H). La capacité technique du soumissionnaire sera démontrée par la liste de ses principales livraisons d un matériel semblable au cours des trois dernières années, avec montant et l identité des instances auxquelles elles étaient destinées (article 45, 1 ). Le soumissionnaire est tenu de fournir dans son offre les documents stipulés ci-avant sous peine de ne pas être sélectionné. 12. Délai d engagement de l offre : trois mois.

6 5594 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 13. Gunningscriteria : De kwaliteit : algemene beoordeling van de volgende elementen (in verhouding tot 60 % van de punten) : operationeel : de maat waarin het materieel voldoet aan de eisen gesteld in het bestek; technisch : evaluatie van het concept en de kwaliteit van het materieel; logistiek : evaluatie van de aspecten betreffende het logistieke karakter : garantie, onderhoudsvriendelijkheid, documentatie, vorming personeel, enz. De prijs (in verhouding tot 40 % van de punten). 14. P.M. 15. P.M. 16. P.M. 17. Datum van verzending van de aankondiging : 27 juli Datum van ontvangst van de aankondiging : 31 juli Critères d attribution : La qualité : appréciation globale des éléments suivants (à raison de 60 % des points) : opérationnel : la mesure dans laquelle le matériel répond aux exigences du cahier spécial des charges; technique : évaluation du concept et de la qualité du matériel; logistique : évaluation des aspects à caractère logistique : garanties, facilité de maintenance, documentation, formation du personnel, etc. Le prix (à raison de 40 % des points). 14. P.M. 15. P.M. 16. P.M. 17. Date d envoi de l avis : 27 juillet Date de réception de l avis : 31 juillet N Aanbestedende overheid : Krijgsmacht, Algemene Aankoopdienst, Ondersectie Aankopen Bewapening, kwartier Koningin Elisabeth, blok 4-B2, lokaal 43, Eversestraat 1, 1140 Brussel, tel , fax Gunningswijze : algemene offerteaanvraag. SAA a) Plaats van levering : zie bestek. b) Voorwerp van de opdracht : de levering en de installatie van materieel voor schietstand Charlie One te Leopoldsburg. 4. Leveringstermijn : datum notificatie + zes maanden. 5. a) Aanvraag van de documenten : a) Het bestek ligt ter inzage op het volgende adres : Kantoor voor inzage en verkoop der bestekken en andere documenten betreffende de openbare aanbestedingen, J. de Lalaingstraat 10, 1040 Brussel, tel (51, 52, 55), fax b) Het bestek wordt kosteloos ter uwer beschikking gesteld, na afspraak, bij de aanbestedende overheid (zie adres in 1), of na schriftelijke vraag (fax) voor toezending. 6. a) Uiterste datum van ontvangst van de offertes : woensdag 18 oktober 2000, vóór 11 uur. b) Adres : Opsturen per post : zie punt 1. Afgifte van de offertes : zie punt 7. b. c) Taal : Nederlands of Frans. 7. a) Personen die toegelaten worden bij de opening : de opening der offertes gebeurt zonder afkondiging der prijzen en in openbare zitting. b) Plaats, datum en uur van de opening : kwartier Koningin Elisabeth, blok 27, Eversestraat 1, 1140 Brussel, op woensdag 18 oktober 2000, te 11 uur. 8. Borgtocht : 5 % van het bedrag van de opdracht (exclusief BTW). 9. Voorschriften voor financiering en betaling : de betaling van de leveringen gebeurt volgens artikel 15, 2 van de bijlage aan het koninklijk besluit van 26 september P.M. 11. Uitsluitings- en selectiecriteria : Uitsluitingscriteria (artikel 43 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996). De inschrijver moet aan de volgende selectiecriteria beantwoorden : niet in staat van faillissement of van vereffening verkeren, zijn werkzaamheden niet hebben gestaakt of een gerechtelijk akkoord bekomen hebben, of in een overeenstemmende toestand verkeren als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en reglementeringen (koninklijk besluit van 8 januari 1996, artikel 43, 1 ); N Pouvoir adjudicateur : Forces armées belges, Service général des Achats, Sous-section des Achats de l Armement, quartier Reine Elisabeth, bloc 4-B2, local 43, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles, tél , fax Mode de passation : appel d offres général. SAA a) Lieu de livraison : voir cahier spécial des charges. b) Objet du marché : la fourniture et l installation du matériel pour le stand de tir Charlie One de Leopoldsburg. 4. Délai de livraison : date de notification + six mois. 5. a) Consultation des documents : a) Le cahier spécial des charges est en consultation à l adresse suivante : Bureau de vente et de consultation des cahiers des charges et autres documents concernant les adjudications publiques, rue J. de Lalaing 10, 1040 Bruxelles, tél (51, 52, 55), fax b) Le cahier spécial des charges est mis gratuitement à votre disposition, sur rendez-vous, chez le pouvoir adjudicateur (voir adresse au 1 er ) ou après une demande écrite (fax) pour le recevoir par la poste. 6. a) Date limite de réception des offres : 18 octobre 2000, avant 11 heures. b) Adresse : Envoi par la poste : voir au point 1. Remise des offres : voir au point 7. b. c) Langue : français ou néerlandais. 7. a) Personnes admises à l ouverture des offres : l ouverture des offres se fera en séance publique et sans communication des prix. b) Lieu, date et heure de l ouverture : quartier Reine Elisabeth, bloc 27, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles, le 18 octobre 2000, à 11 heures. 8. Cautionnement : 5 % du montant du marché (hors T.V.A.). 9. Modalités de financement et de paiement : le paiement des fournitures se fera suivant l article 15, 2 de l annexe à l arrêté royal du 26 septembre P.M. 11. Critères d exclusion et de sélection : Critères d exclusion (article 43 de l arrêté royal du 8 janvier 1996) : Le soumissionnaire répondra aux critères suivants : ne pas être en état de faillite, de luiquidation, de cessation d activités, de concordat judiciaire, ou se trouver dans toute situation analogue résultant d une procédure de même nature existant dans les législations ou réglementations nationales (arrêté royal du 8 janvier 1996, article 43, 1 );

d) d) b a c a b a c

d) d) b a c a b a c d) d) b a c a b a c Communaut s europ ennes Journal officiel des Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen En cas d adjudication publique ou d appel d offres g n ral, l ouverture des soumissions a

Nadere informatie

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE. Forces armées. Krijgsmacht. Diensten van de Generale Staf

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE. Forces armées. Krijgsmacht. Diensten van de Generale Staf BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 21.07.2000 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS 5093 MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Krijgsmacht Forces armées Diensten van de Generale Staf Services

Nadere informatie

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE. Forces armées. Krijgsmacht. Services de l Etat-Major général

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE. Forces armées. Krijgsmacht. Services de l Etat-Major général BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 24.08.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 5995 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING Forces armées Krijgsmacht Services de l Etat-Major général Diensten

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 01.06.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 6219

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 01.06.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 6219 BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 01.06.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 3691 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING Forces armées Krijgsmacht Services de l Etat-Major général Diensten

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 29.06.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN VLAAMS PARLEMENT. Het Kinderrechtencommissariaat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 29.06.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN VLAAMS PARLEMENT. Het Kinderrechtencommissariaat BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 29.06.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 4423 VLAAMS PARLEMENT N. 7745 Het Kinderrechtencommissariaat Kandidaatstelling onderhandelingsprocedure Oproep tot gegadigden voor

Nadere informatie

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING. Krijgsmacht. Forces armées. Services de l Etat-Major général

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING. Krijgsmacht. Forces armées. Services de l Etat-Major général BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 04.05.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 2913 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING Forces armées Krijgsmacht Services de l Etat-Major général Diensten

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 15.06.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 6943

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 15.06.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 6943 BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 15.06.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 4059 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING Forces armées Krijgsmacht Services de l Etat-Major général Diensten

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 13.04.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 13.04.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 13.04.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 2417 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING Forces armées Krijgsmacht Services de l Etat-Major général Diensten

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 21.09.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 11550

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 21.09.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 11550 BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 21.09.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 6763 SERVICES DU PREMIER MINISTRE DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER N. 11550 Institut royal météorologique de Belgique 1. Nom, adresse,

Nadere informatie

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING. Forces armées. Krijgsmacht. Services de l Etat-Major général

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING. Forces armées. Krijgsmacht. Services de l Etat-Major général BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 28.09.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 7019 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING Forces armées Krijgsmacht Services de l Etat-Major général Diensten

Nadere informatie

CHAMBRES LEGISLATIVES WETGEVENDE KAMERS. Chambre des Représentants. Kamer van Volksvertegenwoordigers

CHAMBRES LEGISLATIVES WETGEVENDE KAMERS. Chambre des Représentants. Kamer van Volksvertegenwoordigers BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 31.08.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 6211 CHAMBRES LEGISLATIVES WETGEVENDE KAMERS Chambre des Représentants Kamer van Volksvertegenwoordigers N. 10449 N. 10449 Adjudication

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 23.03.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN VLAAMS PARLEMENT. Oproep tot kandidaatstelling

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 23.03.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN VLAAMS PARLEMENT. Oproep tot kandidaatstelling BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 23.03.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 1847 VLAAMS PARLEMENT N. 3364 Oproep tot kandidaatstelling Oproep tot gegadigden voor het stellen van hun kandidatuur voor het uitvoeren

Nadere informatie

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING. Krijgsmacht. Forces armées. Services de l Etat-Major général

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING. Krijgsmacht. Forces armées. Services de l Etat-Major général BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 22.06.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 4261 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING Forces armées Krijgsmacht Services de l Etat-Major général Diensten

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 09.11.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 14815

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 09.11.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 14815 BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 09.11.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 8797 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING Forces armées Krijgsmacht Services de l Etat-Major général Diensten

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 02.11.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN VLAAMS PARLEMENT. Gegunde opdracht

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 02.11.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN VLAAMS PARLEMENT. Gegunde opdracht BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 02.11.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 8573 VLAAMS PARLEMENT N. 14617 Gegunde opdracht 1. Aanbestedende overheid : Het Vlaams Parlement, vertegenwoordigd door zijn bureau,

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 07.09.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 10650

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 07.09.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 10650 BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 07.09.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 6387 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING Forces armées Krijgsmacht Services de l Etat-Major général Diensten

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 04.06.2014 MONITEUR BELGE 42651 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2014/22260] 14 MEI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de inlichtingenformulieren

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 06.07.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN VLAAMS PARLEMENT. Oproep tot kandidaatstelling

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 06.07.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN VLAAMS PARLEMENT. Oproep tot kandidaatstelling BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 06.07.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 4621 VLAAMS PARLEMENT N. 8086 Oproep tot kandidaatstelling Oproep tot gegadigden voor het stellen van hun kandidatuur tot deelneming

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 5481

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 5481 3267 CHAMBRES LEGISLATIVES WETGEVENDE KAMERS Chambre des Représentants Kamer van Volksvertegenwoordigers N. 5481 Procédure négociée avec publicité préalable pour un marché public de services pour l outtasking

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD 36987 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2013/03172] 29 MAI 2013. Arrêté royal portant approbation du règlement du 12 février 2013 de l Autorité des services

Nadere informatie

WETGEVENDE KAMERS CHAMBRES LEGISLATIVES BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

WETGEVENDE KAMERS CHAMBRES LEGISLATIVES BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 18.01.2002 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS 169 WETGEVENDE KAMERS CHAMBRES LEGISLATIVES BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE N. 344 Niet-gegunde

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 28893 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2008 1822 [C 2008/09406] 2 JUNI 2008. Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst met punten voor prestaties verricht door advocaten belast met gedeeltelijk

Nadere informatie

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE 49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE Art. 3. Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «Art. 15. De subsidies die ten bate van het Nationaal Geografisch Instituut zijn

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 10.08.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 10.08.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 10.08.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 5615 SERVICES DU PREMIER MINISTRE DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER Service fédéral d Information Federale Voorlichtingsdienst N. 9698

Nadere informatie

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 31.05.2002 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 31.05.2002 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 31.05.2002 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS 3597 BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE N. 6369 Oproep tot kandidaatstelling 1. Aanbestedende

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 9807

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 9807 BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.08.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 5853 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING Forces armées Krijgsmacht Services de l Etat-Major général Diensten

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 27.04.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 4792

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 27.04.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 4792 BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 27.04.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 2727 CHAMBRES LEGISLATIVES WETGEVENDE KAMERS Chambre des Représentants Kamer van Volksvertegenwoordigers N. 4792 1. Pouvoir adjudicateur

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 20.07.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN VLAAMS PARLEMENT. Oproep tot kandidaatstelling

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 20.07.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN VLAAMS PARLEMENT. Oproep tot kandidaatstelling BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 20.07.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 5031 VLAAMS PARLEMENT N. 8422 Oproep tot kandidaatstelling 1. Aanbestedende overheid : Vlaams Parlement, Leuvenseweg 27, 1000 Brussel.

Nadere informatie

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING. Krijgsmacht. Forces armées. Services de l Etat-Major général

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING. Krijgsmacht. Forces armées. Services de l Etat-Major général BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 05.01.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 3 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING Forces armées Krijgsmacht Services de l Etat-Major général Diensten

Nadere informatie

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 22490 BELGISCH STAATSBLAD 04.04.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN [C 2016/00214] Omzendbrief van 23 maart 2016 tot wijziging van de omzendbrief van 21 juni 2007 betreffende

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 731 MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2010 45 [C 2010/31002] 17 DECEMBER 2009. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot

Nadere informatie

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER BELGISCH STAATSBLAD 09.05.2012 MONITEUR BELGE 27295 FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2012 1310 [C 2012/14127] 22 APRIL 2012. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit

Nadere informatie

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE 64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2010 3685 [C 2010/22451] F. 2010 3685 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2010/22451] 15 OKTOBER

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 12.10.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN VLAAMS PARLEMENT

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 12.10.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN VLAAMS PARLEMENT BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 12.10.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 7649 VLAAMS PARLEMENT N. 12931 Oproep tot gegadigden voor het deelnemen aan een onderhandelingsprocedure voor het leveren van informaticamateriaal

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 15.02.2002 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS VLAAMS PARLEMENT. Gegunde opdracht

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 15.02.2002 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS VLAAMS PARLEMENT. Gegunde opdracht BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 15.02.2002 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS 879 VLAAMS PARLEMENT N. 1734 Gegunde opdracht 1. Aanbestedende overheid : Vlaams Parlement, Leuvenseweg 27, 1000 Brussel. 2. Gekozen

Nadere informatie

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE 13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID N. 2004 842 [C 2004/21028] 13 FEBRUARI 2004. Ministerieel besluit tot vastlegging

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 19.01.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 539

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 19.01.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 539 249 CHAMBRES LEGISLATIVES WETGEVENDE KAMERS Sénat Senaat N. 539 1. Pouvoir adjudicateur : Questure du Sénat, place de la Nation 1, 1009 Bruxelles, tél. 025 017 380, fax 025 017 372, e-mail : pm@senate.be.

Nadere informatie

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 57936 MONITEUR BELGE 15.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD Les propositions sont introduites auprès du Ministre-Président du Gouvernement flamand et comprennent au moins les données suivantes : 1 les prénoms

Nadere informatie

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Percentage betrekkingen toe te wijzen. Pourcentage d emplois à attribuer

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Percentage betrekkingen toe te wijzen. Pourcentage d emplois à attribuer BELGISCH STAATSBLAD 23.08.2012 MONITEUR BELGE 49465 Trappen van de hiërarchie Degrés delahiérarchie aan het Nederlands Kader au Cadre néerlandais Percentage betrekkingen toe te wijzen Pourcentage d emplois

Nadere informatie

CHAMBRES LEGISLATIVES WETGEVENDE KAMERS. Chambre des Représentants. Kamer van Volksvertegenwoordigers

CHAMBRES LEGISLATIVES WETGEVENDE KAMERS. Chambre des Représentants. Kamer van Volksvertegenwoordigers BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 26.01.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 431 CHAMBRES LEGISLATIVES WETGEVENDE KAMERS Chambre des Représentants Kamer van Volksvertegenwoordigers N. 1069 Appel d offres général

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD 103249 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2013/22606] 21 DECEMBRE 2013. Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un régime

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 07.12.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 16500

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 07.12.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 16500 BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 07.12.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 9775 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING Forces armées Krijgsmacht Services de l Etat-Major général Diensten

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 16.03.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 2865

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 16.03.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 2865 BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 16.03.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 1669 CHAMBRES LEGISLATIVES WETGEVENDE KAMERS Sénat Senaat N. 2865 1. Pouvoir adjudicateur : Questure du Sénat, rue de Louvain 7, 1009

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 35968 MONITEUR BELGE 07.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD CHAPITRE V. Dispositions abrogatoires et finales Art. 15. Dans la deuxième colonne de l annexe 3 PJPol, les mots «Inspecteur général et Inspecteur général

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE ROYAUME DE BELGIQUE. (texte applicable au 18-08-2008) (tekst van toepassing op 18-08-2008) 8-1-1996

KONINKRIJK BELGIE ROYAUME DE BELGIQUE. (texte applicable au 18-08-2008) (tekst van toepassing op 18-08-2008) 8-1-1996 ROYAUME DE BELGIQUE (texte applicable au 18-08-2008) KONINKRIJK BELGIE (tekst van toepassing op 18-08-2008) 8-1-1996 CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER Arrêté royal relatif

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad. MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

CONSEIL DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

CONSEIL DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 29.03.2001 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS 1955 CONSEIL DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE N. 3318 1. Le nom, l adresse, les numéros de téléphone, de télégraphe, de télex et de télécopieur

Nadere informatie

WETGEVENDE KAMERS CHAMBRES LEGISLATIVES. Chambre des Représentants. Kamer van Volksvertegenwoordigers

WETGEVENDE KAMERS CHAMBRES LEGISLATIVES. Chambre des Représentants. Kamer van Volksvertegenwoordigers BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 14.12.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 9935 CHAMBRES LEGISLATIVES WETGEVENDE KAMERS Chambre des Représentants Kamer van Volksvertegenwoordigers N. 16921 N. 16921 1. Pouvoir

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

CHAMBRES LEGISLATIVES WETGEVENDE KAMERS. Kamer van Volksvertegenwoordigers. Chambre des Représentants

CHAMBRES LEGISLATIVES WETGEVENDE KAMERS. Kamer van Volksvertegenwoordigers. Chambre des Représentants BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 08.03.2002 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS 1379 WETGEVENDE KAMERS CHAMBRES LEGISLATIVES Kamer van Volksvertegenwoordigers Chambre des Représentants N. 2685 1. Aanbestedende overheid

Nadere informatie

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE. Krijgsmacht. Forces armées. Diensten van de Generale Staf

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE. Krijgsmacht. Forces armées. Diensten van de Generale Staf BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 22.02.2002 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS 1049 MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Krijgsmacht Forces armées Diensten van de Generale Staf Services

Nadere informatie

8-1-1996 ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE. (texte applicable au 01-10-2005) (tekst van toepassing op 01-10-2005)

8-1-1996 ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE. (texte applicable au 01-10-2005) (tekst van toepassing op 01-10-2005) ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE (texte applicable au 01-10-2005) (tekst van toepassing op 01-10-2005) 8-1-1996 CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER Arrêté royal relatif

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 02.02.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 1348

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 02.02.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 1348 627 CHAMBRES LEGISLATIVES WETGEVENDE KAMERS Chambre des Représentants Kamer van Volksvertegenwoordigers N. 1348 Appel d offres général pour un marché public de fournitures pour la livraison et l installation

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 14.09.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 2. Entrent en vigueur le 1 er janvier 2007 :

BELGISCH STAATSBLAD 14.09.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 2. Entrent en vigueur le 1 er janvier 2007 : 46851 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2006 3572 [C 2006/09648] 1 SEPTEMBER 2006. Koninklijk besluit tot vaststelling van de vorm, de inhoud, de bijlagen en de nadere regels voor de neerlegging van

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 17.05.2002 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS N. 5551. Algemene offerteaanvraag

VLAAMS PARLEMENT BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 17.05.2002 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS N. 5551. Algemene offerteaanvraag BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 17.05.2002 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS 3169 VLAAMS PARLEMENT N. 5551 Algemene offerteaanvraag 1. Aanbestedende overheid : Vlaams Parlement, Leuvenseweg 27, 1000 Brussel.

Nadere informatie

DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER SERVICES DU PREMIER MINISTRE. Services fédéraux des Affaires scientifiques, techniques et culturelles

DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER SERVICES DU PREMIER MINISTRE. Services fédéraux des Affaires scientifiques, techniques et culturelles BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 28.12.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 10269 SERVICES DU PREMIER MINISTRE DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER Services fédéraux des Affaires scientifiques, techniques et culturelles

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 30.11.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 30.11.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 30.11.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 9569 CHAMBRES LEGISLATIVES WETGEVENDE KAMERS Chambre des Représentants Kamer van Volksvertegenwoordigers N. 16354 Avis pour information

Nadere informatie

8-1-1996. Arrêté royal relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics

8-1-1996. Arrêté royal relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER (texte applicable au 1-1-2012) (tekst van kracht op 1-1-2012) 8-1-1996 Arrêté royal relatif aux

Nadere informatie

33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE

33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE 33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2008 2191 [C 2008/31345] 19 JUNI 2008. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT Gegunde opdracht

VLAAMS PARLEMENT Gegunde opdracht BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 16.11.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 9113 VLAAMS PARLEMENT N. 15591 Gegunde opdracht Betreft : aanduiding van managers voor de regionale luchthavens van Oostende en Deurne.

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 10 83e JAARGANG VENDREDI 11 MARS 2005 VRIJDAG 11 MAART

Nadere informatie

CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE BRUXELLES OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BRUSSEL

CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE BRUXELLES OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BRUSSEL CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE BRUXELLES OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BRUSSEL EXTRAIT DU REGISTRE DES PROCES-VERBAUX DES SEANCES DU CONSEIL DE L'ACTION SOCIALE UITTREKSEL VAN HET

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 52686 VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie [C 2015/36016] 30 JULI 2015. Ministerieel besluit tot wijziging van de kaart van de focusgebieden, opgenomen in de bijlage bij het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD 30611 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03204] 26 MAI 2015. Arrêté royal déterminant le modèle de la formule de déclaration en matière d impôt des sociétés pour l exercice d imposition 2015 (1) PHILIPPE,

Nadere informatie

CONSEIL DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

CONSEIL DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 12.04.2002 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS 2327 VLAAMS PARLEMENT N. 3957 Wijzigingsbericht Bulletin der Aanbestedingen nr. 9 van 1 maart 2002, blz. 1219, bericht 2113 Publicatieblad

Nadere informatie

30548 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

30548 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 30548 MONITEUR BELGE 16.04.2009 BELGISCH STAATSBLAD F. 2009 1369 SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT [C 2009/24134] 8 AVRIL 2009. Arrêté ministériel

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 21129 2 de eerste dag van de zesde maand volgend op de datum van de test verbonden aan de eerste georganiseerde gecertificeerde opleiding, van de een of meerdere gecertificeerde opleidingen waarvoor ze

Nadere informatie

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERIE VAN FINANCIEN N. 2002 1081 [C 2002/03145] 14 MAART 2002. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van deel 2 van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2002

Nadere informatie

74018 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

74018 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 74018 MONITEUR BELGE 15.12.2015 BELGISCH STAATSBLAD AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE [C 2015/18392] 3 DECEMBRE 2015. Avis relatif à l indexation des montants fixés à l arrêté royal

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 11.05.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 5331 N. 5332

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 11.05.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 5331 N. 5332 BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 11.05.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 3045 SERVICES DU PREMIER MINISTRE Archives générales du Royaume et Archives de l Etat dans les Provinces DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 8 februari 1999 tot vaststelling van de retributies bedoeld in artikel 20 van de wet van 10 april 1990 op de

Koninklijk besluit van 8 februari 1999 tot vaststelling van de retributies bedoeld in artikel 20 van de wet van 10 april 1990 op de Arrêté royal du 14 mai 1991 fixant les revances à percevoir visées à l'article 20 la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises gardiennage, sur les entreprises sécurité et sur les services internes gardiennage

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 21.10.2016 Ed. 2 MONITEUR BELGE 71309 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2016/22418] SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2016/22418] 13 OKTOBER 2016. Ministerieel

Nadere informatie

69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE

69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE 69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE 17 jaar = 85 pct.; 16 jaar = 70 pct.; 15 jaar = 55 pct. van het uurloon van de werklieden en werksters van 18 jaar en ouder van dezelfde categorie. C.

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 47225 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03212] 15 JUILLET 2015. Arrêté ministériel portant exécution des articles 7, 4, et 53, 1 er,3, c) et d), del arrêté royal du 28 juin 2015, concernant la taxation

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 7 81e JAARGANG VENDREDI 14 FEVRIER 2003 VRIJDAG 14

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 15.07.2014 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 15.07.2014 MONITEUR BELGE 53805 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST [C 2014/31492] 10 JUNI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de typeinhoud en de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de energieaudit opgelegd door het Besluit

Nadere informatie

België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:397278-2015:text:nl:html België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S 218-397278 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD

40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD 40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES F. 99 3542 [99/11342] 30 SEPTEMBRE 1999. Arrêté ministériel modifiant l arrêté royal du 30 décembre 1993 prescrivant

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

CHAMBRES LEGISLATIVES WETGEVENDE KAMERS. Chambre des Représentants. Kamer van Volksvertegenwoordigers

CHAMBRES LEGISLATIVES WETGEVENDE KAMERS. Chambre des Représentants. Kamer van Volksvertegenwoordigers BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 08.06.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 3899 CHAMBRES LEGISLATIVES WETGEVENDE KAMERS Chambre des Représentants Kamer van Volksvertegenwoordigers N. 6839 1. Pouvoir adjudicateur

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD 80646 MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN [C 2009/18522] [C 2009/18522] 4

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

76142 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

76142 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 76142 MONITEUR BELGE 18.12.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Art. 2. Al annexe II du même arrêté, tel qu il a été modifié à ce jour, est apportée la modification suivante : le point IV.25 est inséré, rédigé

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008. " Vervanging van het actief netwerk "

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008.  Vervanging van het actief netwerk Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008 " Vervanging van het actief netwerk " ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen worden

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge Prijs van een jaarabonnement : Prix de l abonnement annuel : België

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 13102 BELGISCH STAATSBLAD 28.03.2002 Ed. 2 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN N. 2002 1113 [C 2002/11054]

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION

FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux du 16 novembre 2006 relatif

Nadere informatie