info De deeltijdse werknemer : feestdagen EN VERDER

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "info 04 2007 De deeltijdse werknemer : feestdagen EN VERDER"

Transcriptie

1 Afgiftekantoor 2800 Mechelen 1 P Verschijnt maandelijks 2e jaargang info De deeltijdse werknemer : feestdagen Michel Davagle In ons vorige nummer hebben we reeds een bijdrage gewijd aan de tewerkstelling van de deeltijdse werknemer. Toen spitsten we ons toe op het werkrooster. In dit nummer komen we nog even terug op dit onderwerp en belichten we de toepassing van de feestdagenwetgeving voor de deeltijdse werknemer. De werknemer wordt met een vast werkrooster aangeworven Als de feestdag of de vervangingsdag van de feestdag samenvalt met een gewone activiteitsdag, heeft de werknemer recht op zijn loon in verhouding tot het aantal uren dat hij normaal had moeten werken. Als de werknemer bijvoorbeeld alle dinsdagen 10 uur moet werken en als 1 mei op een dinsdag valt, dan stemt die feestdag overeen met 10 gewerkte uren en ontvangt de werknemer voor de inhaalrustdag een loon voor 10 arbeidsuren. Maar als de werknemer op dinsdag telkens drie uur werkt, stemt de feestdag overeen met 3 uur en ontvangt de werknemer voor de inhaalrustdag een loon dat overeenstemt met 3 arbeidsuren. Als de werknemer echter normaal gezien op dinsdag niet werkt, kan hij de feestdag niet vervangen en ontvangt hij geen loon voor de feestdag van 1 mei. EN VERDER ARBEIDSREGLEMENTERING - De deeltijdse werknemer: feestdagen 1 - Register voor werktijdregeling wordt sociaal document 2 - Aanvang adoptieverlof voortaan gekoppeld aan daadwerkelijk onthaal van het kind 2 - Outplacementsanctie wordt toch niet verhoogd 3 ARBEIDSOVEREENKOMSTEN - Berekeningswijze van de opzeggingsvergoeding 3 - De arbeidsovereenkomst tussen leden van een zelfde familie 4 LOONAANPASSINGEN - Indexaties, conventionele verhogingen en retroactieve conventionele aanpassingen 5 De werknemer wordt met een variabel werkrooster aangeworven De deeltijdse werknemer die op een feestdag werkt, heeft recht op een inhaalrustdag. Deze inhaalrustdag telt evenveel uren als hij op die feestdag heeft gewerkt. Als de werknemer bijvoorbeeld op dinsdag 1 mei 10 uur moet werken, zal hij recht hebben op een inhaalrustdag van een gelijke duur als het effectieve aantal uren dat hij op de feestdag heeft gepresteerd. In dit voorbeeld is dit dus 10 arbeidsuren. Voor de inhaalrustdag ontvangt hij tevens een loon dat overeenstemt met 10 arbeidsuren. Als hij op dinsdag 1 mei echter slechts 3 uren moet werken, bedraagt ook de inhaalrust 3 uren en ontvangt de werknemer voor de inhaalrustdag een loon dat overeenstemt met 3 gewerkte uren. Als de werknemer niet op de feestdag werkt, heeft hij geen recht op inhaalrust voor die feestdag. Hij ontvangt in dat geval een loon gelijk aan het loon dat hij ontvangen heeft voor de periode van vier weken die de feestdag voorafging, gedeeld door het aantal dagen waarop het personeel in de onderneming tijdens deze periode heeft gewerkt. Hij ontvangt dan bijvoorbeeld EUR: 20 = 50 EUR. Serviam+ Info is tot stand gekomen i.s.m. Kluwer.

2 ARBEIDSREGLEMENTERING Register voor werktijdregeling wordt sociaal document Carine Govaert Werkgevers die gelegenheidswerknemers tewerkstellen in de horeca, zullen de keuze krijgen tussen een DIMONA met volledige registratie, en een DIMONA met aanmelding van het beginuur en vermelding van de bloktijd. Afwijkingen ten opzichte van de bloktijden moeten genoteerd worden in het register voor werktijdregeling. De wet houdende diverse bepalingen (III) van 1 maart 2007 bestempelt het register voor werktijdregeling als een sociaal document. Dit wil zeggen dat het aangevuld en bewaard moet worden zoals een personeelsregister of een individuele rekening. De regering zal nog de bedrijfstakken en categorieën van ondernemingen aanwijzen waar men een register voor werktijdregeling moet bijhouden, de personen die verantwoordelijk zijn voor het aanvullen van het register, en de werknemers die in het register moeten worden opgenomen. Overtredingen kunnen bestraft worden met een administratieve boete van 750 tot EUR. Bron: Wet van 1 maart 2007 houdende diverse bepalingen (III), B.S. 14 maart 2007, Ed. 1, bl (art ) Aanvang adoptieverlof voortaan gekoppeld aan daadwerkelijk onthaal van het kind Steven Bellemans Het adoptieverlof moet voortaan aanvangen binnen de twee maanden na het daadwerkelijke onthaal van het kind in het gezin van de werknemer. Bij een gelijktijdig onthaal van meerdere kinderen in zijn gezin, zal de werknemer bovendien slechts één keer aanspraak kunnen maken op adoptieverlof. Huidige regeling De werknemer die een kind adopteert, heeft recht op adoptieverlof gedurende een ononderbroken periode van: - maximum 6 weken wanneer het kind geen 3 jaar oud is bij aanvang van het verlof; - maximum 4 weken wanneer het kind 3 jaar of ouder is bij aanvang van het verlof. Een verdubbeling van de maximumduur is mogelijk voor gehandicapte kinderen. Het adoptieverlof moet aanvangen binnen de 2 maanden nadat het kind isingeschrevenals deel uitmakend van het gezin van de werknemer in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister van zijn woonplaats. De periode van het adoptieverlof moet ononderbroken zijn. De werknemer is echter niet verplicht om het volledige verlof op te nemen. In dit geval moet het verlof minstens één week duren of een veelvoud van een week. De uitoefening van het recht op adoptieverlof eindigt in ieder geval wanneer het kind de leeftijd van 8 jaar bereikt in de loop van het verlof. Aanpassingen Het onthaal van een kind in het adoptiegezin is de basis voor het toekennen van het adoptieverlof. Op dit moment wordt dit onthaal gekoppeld aan de inschrijving van het kind in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de gemeente. De praktijk wijst echter uit dat de geadopteerde kinderen vaak langer dan twee maanden in het gezin van de werknemer verblijven vooraleer de inschrijving gebeurt. De opname van het adoptieverlof (binnen twee maanden volgend op de inschrijving) vormt dan vaak een probleem. De wet houdende diverse bepalingen die nu voorligt, werkt dit euvel weg door de opname van het adoptieverlof te koppelen aan andere elementen die wijzen op de werkelijke opname van het kind in het gezin. De wijze waarop de werknemer het bewijs kan leveren van het onthaal van een kind in zijn gezin, zal later vastgelegd worden bij KB. Een tweede aanpassing van het huidige regime regelt de situatie van de werknemer die binnen eenzelfde tijdspanne meer dan één kind in zijn gezin onthaalt. Hij zal het adoptieverlof voortaan slechts één keer kunnen opnemen, vermits het onthaal gelijktijdig gebeurt. De concrete tijdspanne die wijst op een gelijktijdig onthaal wordt later vastgelegd bij KB. Tot slot wordt een gelijkaardige regeling uitgewerkt binnen de wet van 1 april 1936 op de arbeidsovereenkomst wegens dienst op binnenschepen. Inwerkingtreding De datum van inwerkingtreding van dit onderdeel van de wet houdende diverse bepalingen (III) van 1 maart 2007 wordt later vastgelegd bij KB. Op die manier kan de wetgever vermijden dat bij de inwerkingtreding de nodige uitvoeringsmaatregelen zouden ontbreken. Bron: Wet van 1 maart 2007 houdende diverse bepalingen nr. (III) (art ), B.S. 14 maart 2007, p

3 ARBEIDSREGLEMENTERING Outplacementsanctie wordt toch niet verhoogd Steven Bellemans Werkgevers die hun outplacementverplichtingen niet nakomen, kunnen sinds 1 maart een bijkomende administratieve geldboete krijgen van EUR. De bestaande sanctiebijdrage van EUR blijft uiteraard bestaan. De boete die gestort wordt aan de RVA wordt gebruikt om de begeleiding te fi nancieren indien de werkgever zijn outplacementverplichting niet nakomt. 21 december 2006 hebben ze zich immers geëngageerd om voor de periode de totale boete voor het niet aanbieden van een outplacementbegeleiding te behouden op EUR. Het koninklijk besluit van 5 maart 2007 dat de kersverse regeling intrekt, treedt in werking op 29 maart Bron: Koninklijk besluit van 5 maart 2007 tot intrekking van het koninklijk besluit van 26 november 2006 tot uitvoering van de wet van 30 juni 1971 betreffende de administratieve geldboeten toepasselijk in geval van inbreuk op sommige sociale wetten, B.S. 19 maart 2007, p De sociale partners hebben dit drukkingmiddel nu opnieuw afgevoerd. In het interprofessioneel akkoord van ARBEIDSOVEREENKOMSTEN Berekeningswijze van de opzeggingsvergoeding Michel Davagle 1. Principe Om de berekeningsbasis voor de opzeggingsvergoeding vast te stellen, moet men rekening houden met het bedrag van het lopende loon en met de voordelen verworven op grond van de arbeidsovereenkomst. Dit is een dwingende bepaling. Dat betekent dat partijen niet van deze regel mogen afwijken voor het ontslag betekend is. Merk op dat de wetgever geen andere berekeningswijze voorstelt naargelang de vergoeding door de werkgever dan wel door de werknemer verschuldigd is. Wij menen dan ook, al wordt dit standpunt door een gedeelte van de rechtspraak betwist, dat het bedrag van de vergoeding volgens dezelfde parameters wordt bepaald. 1 maandvergoeding = laatste maandloon x 12,92 (a) + voordelen (b): 12 (a) 0,92 vertegenwoordigt het dubbel vakantiegeld (alleen voor bedienden). (b) voordelen in natura, eindejaarspremie, premie voor lastige omstandigheden, enz. 2. Het begrip «lopend loon» Onder «lopende loon» verstaan we het loon waarop de werknemer aanspraak kan maken op het ogenblik dat het ontslag gegeven wordt. Dat betekent dat indien de werkgever op 2 april 2007 de werknemer op staande voet ontslaat, het referteloon het loon is waarop de werknemer op 2 april 2007 aanspraak kan maken. Als op 1 mei 2007 een loonsverhoging voorzien was, zal dit element geen invloed hebben op de samenstelling van de berekeningsbasis voor de opzeggingsvergoeding. Hetzelfde geldt als op 1 mei 2007 een indexverhoging voorzien was. Met andere woorden, het begrip «lopend loon» stemt niet overeen met het loon dat de werknemer genoten zou hebben indien de werkgever een vooropzeg had gerespecteerd. Als een recht werd afgeschaft (bv. een geschenkencheque), moet men overwegen dat de werknemer hier ook geen recht op heeft als de arbeidsovereenkomst niet verbroken wordt. Dit soort voordelen moet dus niet in de berekeningsbasis voor de opzeggingsvergoeding worden opgenomen. Dezelfde redenering moet worden gevolgd als een uitzonderlijke bonus aan de werknemer werd toegekend, zelfs als deze in de laatste twaalf maanden voor het ontslag werd betaald. Dezelfde denkwijze moet worden gevolgd voor de uitzonderlijke toekenning van een toekomstig voordeel waarop de werknemer recht zou hebben gehad als de arbeidsovereenkomst niet verbroken was. Dat zou bij- 3

4 ARBEIDSOVEREENKOMSTEN voorbeeld het geval zijn met een éénmalige loonsverhoging, rekening houdend met het uitzonderlijke karakter van het toegekende loonvoordeel. Als een gedeelte van het loon variabel is, raden wij u aan om rekening te houden met de voordelen (behalve als het om buitengewone voordelen gaat), die werden toegekend in de periode van twaalf maanden die de verbreking van de arbeidsovereenkomst voorafging. In een arrest van het Hof van cassatie, stelt men echter dat deze berekeningswijze niet kan worden opgelegd. De rechter kan hierover naar eigen goeddunken oordelen en kan deze denkwijze dus «aanvaardbaar» achten. 3. Tijdelijke vermindering van arbeidsprestaties Het bepalen van het «lopende loon» blijkt minder evident als de arbeidsovereenkomst van de werknemer, om welke reden ook, op het ogenblik van het ontslag slechts gedeeltelijk wordt uitgevoerd, bijvoorbeeld in geval van een vermindering van de arbeidstijd in het kader van een tijdskrediet of deeltijds werken om medische redenen. De rechtspraak is hierover zeer verdeeld. Een gedeelte van de rechtspraak acht dat tijdelijke deeltijdse prestaties de aard van de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst niet wijzigen en dat de vergoeding berekend moet worden op basis van het loon dat de werknemer ontvangen zou hebben zonder vermindering van zijn arbeidsprestaties. Voor de aanhangers van deze stelling geeft deeltijds werken om medische redenen bijvoorbeeld, geen aanleiding tot een nieuwe arbeidsovereenkomst, zodat de arbeidsovereenkomst waarvan de uitvoering gedeeltelijk werd geschorst de referentie blijft om het bedrag van de opzeggingsvergoeding te bepalen. Een ander gedeelte van de rechtspraak vindt dat de arbeidsovereenkomst bij deeltijdse prestaties om medische redenen niet wordt geschorst omdat, in toepassing van een arrest van het Hof van Cassatie, de vermindering van de arbeidsprestaties de uitvoering van de arbeidsovereenkomst niet schorst. In deze optiek verwijst het begrip «lopend loon» wel degelijk naar het loon dat de werknemer geniet op het ogenblik van het ontslag. Opgelet! Eind vorig jaar maakte het Hof van Cassatie een einde aan deze reeds lang bestaande controverse met haar arrest van 11 december Voor werknemers die hun arbeidsprestaties verminderen in het kader van loopbaanonderbreking voorziet de wet nl.uitdrukkelijk dat hun opzegtermijn berekend moet worden in functie van hun voltijds salaris (art. 103 Herstelwet 22 januari 1985). Het Hof benadrukt dat deze bepaling een uitzondering vormt op het algemeen principe en dan ook beperkend geïnterpreteerd moet worden. De bepaling kan dus enkel toegepast worden voor de berekening van de opzegtermijn van de deeltijdse werknemers in loopbaanonderbreking of krachtens een zgn. thematisch verlof (ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand of palliatief verlof). Concreet betekent dit dat de opzegvergoeding van - deeltijdse werknemers in loopbaanonderbreking of met deeltijds thematisch verlof; en de opzegtermijn en opzegvergoeding van - deeltijdse werknemers wegens tijdskrediet of arbeidsongeschiktheid, berekend moeten worden aan de hand van het loon en de verworvenheden waarop de werknemer effectief recht heeft op het moment van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, m.a.w. het deeltijds loon. Het argument dat ook in de hierbovenstaande gevallen moet uitgegaan worden van het virtueel voltijds loon, vermits het deeltijds werk slechts een tijdelijk karakter heeft, doet volgens het Hof geen afbreuk aan haar stelling. 4. Toegekende voordelen De vergoeding moet dus niet enkel in functie van het aan de werknemer betaalde maandloon worden berekend, maar ook op basis van de voordelen die verworven zijn krachtens de arbeidsovereenkomst. Hiermee bedoelen we vooral: het overloon toegekend voor gepresteerde overuren, tenzij de werknemer maar af en toe overuren presteerde; de eindejaarspremie; de voordelen in natura (bv. een woning, het gebruik van een GSM, het aanbieden van gratis of goedkope maaltijden, het privégebruik van een fi rmawagen); de bijdragen die de werkgever betaalt voor een groepsverzekering, als het individuele bedrag per werknemer kan worden berekend; het dubbele vakantiegeld dat aan bedienden wordt toegekend. De waardering van voordelen in natura is niet altijd eenvoudig. Wij zijn van mening dat de reële waarde van elk voordeel moet worden geraamd en niet de overeengekomen waarde. Wat het privégebruik van een fi rmawagen betreft, moet men dus het voordeel beoordelen in functie van de besparing die het effectief voor de werknemer oplevert. Nochtans raamt een gedeelte van de rechtspraak de waarde van dit privégebruik op forfaitaire wijze. Kostenvergoedingen worden niet in aanmerking genomen voor de samenstelling van de berekeningsbasis voor de opzeggingsvergoeding. Deze vergoedingen vormen 4

5 ARBEIDSOVEREENKOMSTEN inderdaad geen tegenprestatie voor geleverd werk, maar zijn een terugbetaling van reële uitgaven. Sommige vergoedingen worden echter wel als loon beschouwd als zij meer bedragen dan de reële kosten. Terzake meent het Hof van cassatie, dat de kostenvergoeding zich moet beperken tot de terugbetaling van reële kosten om niet als «lopend loon» te worden beschouwd. Zo wordt in principe de verplaatsingsvergoeding niet in aanmerking genomen, tenzij het om een vermomd loon gaat. De arbeidsovereenkomst tussen leden van een zelfde familie Michel Davagle Vanuit het opzicht van de arbeidsovereenkomst en volgens de RSZ is er niets op tegen dat twee echtgenoten of een ouder en één of meer van zijn/haar kinderen een arbeidsovereenkomst met elkaar sluiten. Het is echter wel een feit dat een arbeidsovereenkomst een band van ondergeschiktheid tussen werkgever en werknemer veronderstelt. Deze band van ondergeschiktheid moet enkel mogelijk zijn. Het is dus niet noodzakelijk dat de werkgever een technisch en (of) voortdurend gezag over zijn/haar echtgeno(o)t(e) of kind uitoefent. De aanwezigheid van deze band van ondergeschiktheid is natuurlijk gemakkelijker vast te stellen als het werk wordt uitgevoerd binnen een rechtspersoon. Als de afgevaardigd bestuurster van de rechtspersoon dan bijvoorbeeld haar echtgenoot als werknemer in de onderneming tewerkstelt, volstaat het juridische gezag waarover zij beschikt, om de band van ondergeschiktheid vast te stellen. Toch is enige voorzichtigheid geboden: deze band van ondergeschiktheid mag niet fi ctief zijn, vermits hij een noodzakelijke voorwaarde is om te besluiten tot het bestaan van een arbeidsovereenkomst. LOONAANPASSINGEN Index Maand Indexcijfer Gezondheids- Sociaal Tweemaandelijks Driemaandelijks index indexcijfer indexcijfer indexcijfer maart februari Indexaties Nummer Benaming paritair comité Indexatie Cementfabrieken Vorige lonen x 1, of basislonen 2003 x 1, (schaallonen) Kleding en confectie + 0,75 % (schaallonen en reële lonen) Pannenbakkerijen + 0,44 % (schaallonen en reële lonen) Petroleumnijverheid en -handel Vorige lonen x 1, of basislonen 2006 x 1,0507 (schaallonen) Vlasbereiding + 0,0372 EUR (schaallonen aan spanning 100 en reële lonen). Vanaf maandag 2 april Vervaardigen van en handel in zakken + 0,81 % (schaallonen en reële lonen) in jute of in vervangingsmaterialen 5

6 LOONAANPASSINGEN Nummer Benaming paritair comité Indexatie Bouwbedrijf + 0,38325 % (minimumlonen). Vanaf de eerste betaalperiode van april Bosontginningen + 0,38 % (schaallonen) Zagerijen en aanverwante nijverheden + 0,38 % (minimumlonen). Te berekenen op het vorig schaalloon van de geschoolde of de meer dan geschoolde Houthandel + 0,38 % (schaallonen en reële lonen). Vanaf de eerste werkdag van april Handel in brandstoffen Indexatie verblijfsvergoedingen Leerlooierij en handel in + 0,44 % (schaallonen en reële lonen) ruwe huiden en vellen Schoeiselindustrie, laarzenmakers + 0,44 % (schaallonen en reële lonen). en maatwerkers Marokijnwerk en handschoen- + 0,44 % (schaallonen en reële lonen). nijverheid Zadelmakerij, riemen en industriële + 0,44 % (schaallonen en reële lonen). artikelen in leder Orthopedische schoeisels + 0,44 % (schaallonen en reële lonen) Technische land- en tuinbouwwerken + 0,74 % (schaallonen en reële lonen) Sigaretten + 0,44 % (schaallonen en reële lonen) Rook-, kauw- en snuiftabak + 0,44 % (schaallonen en reële lonen). De CAO-verhoging dient toegepast voor de indexaanpassing Sigaren en cigarillo s + 0,44 % (schaallonen en reële lonen). De CAO-verhoging dient toegepast voor de indexaanpassing Fabricatie van papieren buisjes + 0,4 % (schaallonen en reële lonen). Vanaf de opening der rekeningen het dichtst bij 1 april Goederenvervoer ten lande voor Rijdend personeel : indexatie ARAB- en verblijfsrekening van derden vergoedingen. Niet-rijdend personeel : indexatie ploegenpremie Goederenbehandeling voor Niet-rijdend personeel : indexatie rekening van derden ploegenpremie Zeevisserij + 0,8059 % (schaallonen en reële lonen) Bosbouw + 0,71 % (schaallonen en reële lonen) Haarsnijderijen + 0,44 % (schaallonen en reële lonen) Pelslooierijen + 0,0372 EUR (schaallonen en reële lonen) Porfi ergroeven Vorige lonen x 1,00555 of basislonen 1997 x 1,18737 (schaallonen) 6

7 LOONAANPASSINGEN Nummer Benaming paritair comité Indexatie Kleding en confectie + 0,75 % (minimumlonen) Erkende controleorganismen + 1,98 % (schaallonen en reële lonen) Hotelbedrijf Indexatie kledijvergoedingen Gas- en elektriciteitsbedrijf Vorige lonen x 1, of basislonen mei 2006 x 1,0507 (schaallonen) Retroactieve conventionele verhogingen Nummer Benaming paritair comité Conventionele verhoging Aanvullend Paritair Comité voor + 25 EUR voor het gewaarborgd gemiddeld de werklieden minimummaandinkomen (CAO nr. 43) (schaallonen) Non-ferrometalen Aanpassing maandvergoedingen van de leerlingen gedurende de eerste maand omwille van de CAO-verhoging 25 EUR voor het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (CAO nr. 43) Kleding en confectie Aanpassing maandvergoedingen van de industriële leerlingen omwille van de CAO-verhoging 25 EUR voor het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (CAO nr. 43) Scheikundige nijverheid CAO-verhoging minimumaanvangsuurloon en minimum uurloon vanaf 12 maanden anciënniteit 0,07 EUR (in stelsel 40u/week) (schaallonen). Verhoging ploegenpremies (in stelsel 40u/week). Verhoging bestaanszekerheidsvergoeding. Afschaffi ng van de dagbedragen voor arbeiders jonger dan 19 jaar. Afschaffi ng van de leeftijdspercentages voor de eindejaarspremie Textielnijverheid en breiwerk Invoering maaltijdcheques. In ondernemingen die reeds maaltijdcheques toekennen zal op ondernemingsvlak een gelijkwaardig voordeel toegekend worden Bouwbedrijf Aanpassing maandvergoedingen van de industriële leerlingen die aangeworven zijn na 31 augustus 1999 omwille van de CAO-verhoging 25 EUR voor het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (CAO nr. 43) Stoffering en houtbewerking Aanpassing maandvergoedingen van de industriële leerlingen omwille van de CAO-verhoging 25 EUR voor het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (CAO nr. 43) Rook-, kauw- en snuiftabak + 0,06 EUR (schaallonen en reële lonen). De CAOverhoging dient toegepast voor de indexaanpassing ONDER VOORBEHOUD Sigaren en cigarillo s + 0,06 EUR (schaallonen en reële lonen). De CAOverhoging dient toegepast voor de indexaanpassing ONDER VOORBEHOUD Taxi-ondernemingen Rijdend personeel : aanpassing vergoeding wegens gebrek aan voertuig en het gewaarborgd minimumuurloon omwille van de CAO-verhoging 25 EUR voor het gewaarborgd ge- 7

8 LOONAANPASSINGEN middeld minimummaandinkomen (CAO nr. 43) (schaallonen) Zeevisserij Sector pakhuizen : jaarlijkse brutopremie van 150 EUR. Niet van toepassing indien een ondernemingsakkoord een andere regeling voorziet. Deeltijdsen pro rata Aanvullend Paritair Comité + 25 EUR voor het gewaarborgd gemiddeld voor de bedienden minimummaandinkomen (CAO nr. 43) (schaallonen) Scheikundige nijverheid Enkel voor bedienden met functies opgenomen in de functieclassifi catie : + 11 EUR (schaallonen) ONDER VOORBEHOUD Aanvullend Nationaal Paritair Comité Aanpassing gewaarborgd minimummaandinkomen voor de bedienden omwille van de CAO-verhoging 25 EUR voor het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (CAO nr. 43) (schaallonen) Voedingsnijverheid Aanpassing gewaarborgd minimummaandinkomen omwille van de CAO-verhoging 25 EUR voor het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (CAO nr. 43) (schaallonen) Verzekeringswezen Aanpassing gewaarborgd minimummaandinkomen omwille van de CAO-verhoging 25 EUR voor het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (CAO nr. 43) (schaallonen) Banken Aanpassing maandlonen studenten omwille van de CAOverhoging 25 EUR voor het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (CAO nr. 43) (schaallonen) Beheer van gebouwen Enkel voor conciërges : aanpassing vergoeding voor verplichte aanwezigheid bij minder dan 30u effectief werk/ week omwille van de CAO-verhoging 25 EUR voor het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (CAO nr. 43) (schaallonen en reële lonen) COLOFON info is een uitgave van het economisch samenwerkingsverband Serviamplus in samenwerking met Kluwer. Deze info wordt ook op de website en deze van de partners ter raadpleging gepubliceerd. Krijgt u deze papieren versie liever niet meer in uw brievenbus, neem dan contact op met uw plaatselijke partner. U kan ook via het Contactformulier op onze website een berichtje sturen. REDACTIECOMITE: Wesley Boets, Grégory Dubois, Peggy Meert, Ann Vanderschaeghe VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: Jan Aerts, Kleine Laan 29, 9100 Sint-Niklaas, tel Ingesloten informatie en opinies worden uitsluitend ten titel van inlichting verstrekt zonder enige waarborg en zonder enige aansprakelijkheid van Serviam+ buiten elke contractuele relatie en/of elke éénzijdige verbintenis van Serviam+. Ze gelden slechts voor de datum waarop ze bezorgd worden en Serviam+ kan de juistheid en/of de volledigheid ervan niet waarborgen. Ze gelden nooit als directe of persoonlijke aanbeveling, advies of vraag. Ze maken slechts een beoordelingselement uit voor de lezer, die ervan gebruik maakt in alle vrijheid en onder zijn enige verantwoordelijkheid. Heeft u op- of aanmerkingen die tot verbetering van deze Info kunnen leiden, aarzel dan niet ons hiervan in kennis te stellen. 28

Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 april 2009. Vanaf de eerste dag van de eerste betaalperiode

Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 april 2009. Vanaf de eerste dag van de eerste betaalperiode I N F O 1. LOONAANPASSINGEN Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 april 2009 ARBEIDERS PC 106.01 Cementfabrieken Vorige lonen x 1 Vanaf de eerste dag van de eerste betaalperiode van april PC

Nadere informatie

info 07 2007 Definitieve arbeidsongeschiktheid maakt niet uit zichzelf einde aan overeenkomst wegens overmacht DEZE MAAND

info 07 2007 Definitieve arbeidsongeschiktheid maakt niet uit zichzelf einde aan overeenkomst wegens overmacht DEZE MAAND Afgiftekantoor 2800 Mechelen 1 P608141 Verschijnt maandelijks 2e jaargang info 07 2007 Definitieve arbeidsongeschiktheid maakt niet uit zichzelf einde aan overeenkomst wegens overmacht Pierre Delchevalrie

Nadere informatie

1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2. 2.1. Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 april 2013... 2

1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2. 2.1. Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 april 2013... 2 I N F O April 2013 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2 2.1. Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 april 2013... 2 2.1.1. Arbeiders... 2 2.1.2. Bedienden... 3 2.1.3.

Nadere informatie

106.01 Cementfabrieken Vorige lonen x 1 of basislonen 2012 x 1,037732 De lonen zijn ongewijzigd omwille van de indexblokkering.

106.01 Cementfabrieken Vorige lonen x 1 of basislonen 2012 x 1,037732 De lonen zijn ongewijzigd omwille van de indexblokkering. LONEN EN INDEXTIE JULI 2015 : De aanpassing geldt voor de schaallonen en de reële lonen. : De aanpassing wordt berekend op de minimumlonen. Het verschil tussen het reële loon en dat schaalloon blijft behouden.

Nadere informatie

JULI 2015 INDEXATIES EN CONVENTIONELE VERHOGINGEN

JULI 2015 INDEXATIES EN CONVENTIONELE VERHOGINGEN JULI 2015 INDEXTIE EN CONVENTIONELE VERHOGINGEN Betekenis van de letters in de kolom "welk loon?" lle lonen. De aanpassing geldt volledig voor de schaallonen () en voor de reële lonen (R). inimumlonen.

Nadere informatie

JULI 2012 INDEXATIES EN CONVENTIONELE VERHOGINGEN

JULI 2012 INDEXATIES EN CONVENTIONELE VERHOGINGEN JULI 2012 INDEXTIE EN CONVENTIONELE VERHOGINGEN Betekenis van de letters in de kolom "welk loon?" lle lonen. De aanpassing geldt volledig voor de schaallonen () en voor de reële lonen (R). inimumlonen.

Nadere informatie

1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2. 2.1. Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 juli 2012... 2

1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2. 2.1. Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 juli 2012... 2 I N F O Juli 2012 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2 2.1. Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 juli 2012... 2 2.1.1. Arbeiders... 2 2.1.2. Bedienden... 3 2.1.3.

Nadere informatie

Paritair Subcomité voor de vlasbereiding Vorige lonen x 1,0111 P

Paritair Subcomité voor de vlasbereiding Vorige lonen x 1,0111 P LONEN EN INDEXTIE OKTOBER 2016 : De aanpassing geldt voor de schaallonen en de reële lonen. : De aanpassing wordt berekend op de minimumlonen. Het verschil tussen het reële loon en dat schaalloon blijft

Nadere informatie

APRIL 2016 INDEXATIES EN CONVENTIONELE VERHOGINGEN

APRIL 2016 INDEXATIES EN CONVENTIONELE VERHOGINGEN PRIL 2016 INDEXTIE EN CONVENTIONELE VERHOGINGEN Betekenis van de letters in de kolom "welk loon?" lle lonen. De aanpassing geldt volledig voor de schaallonen () en voor de reële lonen (R). M Minimumlonen.

Nadere informatie

LONEN EN INDEXATIES APRIL Indexaties

LONEN EN INDEXATIES APRIL Indexaties LONEN EN INDEXTIE PRIL 2016 : De aanpassing geldt voor de schaallonen en de reële lonen. M: De aanpassing wordt berekend op de minimumlonen. Het verschil tussen het reële loon en dat schaalloon blijft

Nadere informatie

Loonsverhoging januari 2017

Loonsverhoging januari 2017 Loonsverhoging januari 2017 Loonaanpassing A de aanpassing geldt voor de schaallonen en voor de reële lonen M De aanpassing wordt berekend op het schaalloon. Het verschil tussen het reële loon en dat schaalloon

Nadere informatie

LONEN EN INDEXATIES FEBRUARI Indexaties

LONEN EN INDEXATIES FEBRUARI Indexaties LONEN EN INDEXATIE FEBRUARI 2016 A: De aanpassing geldt voor de schaallonen en de reële lonen. : De aanpassing wordt berekend op de minimumlonen. Het verschil tussen het reële loon en dat schaalloon blijft

Nadere informatie

OKTOBER 2014 INDEXATIES EN CONVENTIONELE VERHOGINGEN

OKTOBER 2014 INDEXATIES EN CONVENTIONELE VERHOGINGEN OKTOBER 2014 INDEXTIE EN CONVENTIONELE VERHOGINGEN Betekenis van de letters in de kolom "welk loon?" lle lonen. De aanpassing geldt volledig voor de schaallonen () en voor de reële lonen (R). M Minimumlonen.

Nadere informatie

info 10 2007 Kamercommissie keurt wetsontwerp sociale verkiezingen goed DEZE MAAND

info 10 2007 Kamercommissie keurt wetsontwerp sociale verkiezingen goed DEZE MAAND Afgiftekantoor 2800 Mechelen 1 P608141 Verschijnt maandelijks 2e jaargang info 10 2007 Kamercommissie keurt wetsontwerp sociale verkiezingen goed Guido Despiegelaere Minister van Werk Peter Vanvelthoven

Nadere informatie

I N F O Augustus 2015

I N F O Augustus 2015 I N F O Augustus 2015 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2 2.1. Conventionele verhogingen vanaf 1 augustus 2015... 2 2.1.1. Arbeiders... 2 2.1.2. Bedienden... 2 2.1.3. Arbeiders

Nadere informatie

LONEN EN INDEXATIES APRIL 2014

LONEN EN INDEXATIES APRIL 2014 LONEN EN INDEXTIE PRIL 2014 : De aanpassing geldt voor de schaallonen en de reële lonen. M: De aanpassing wordt berekend op de minimumlonen. Het verschil tussen het reële loon en dat schaalloon blijft

Nadere informatie

APRIL 2015 INDEXATIES EN CONVENTIONELE VERHOGINGEN

APRIL 2015 INDEXATIES EN CONVENTIONELE VERHOGINGEN PRIL 2015 INDEXTIE EN CONVENTIONELE VERHOGINGEN Betekenis van de letters in de kolom "welk loon?" lle lonen. De aanpassing geldt volledig voor de schaallonen () en voor de reële lonen (R). M Minimumlonen.

Nadere informatie

I N F O Oktober 2013

I N F O Oktober 2013 I N F O Oktober 2013 EASYPAY Info oktober 2013 Ref. nr: 249 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2 2.1. Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 oktober 2013... 2 2.1.1.

Nadere informatie

Loonaanpassingen in juli 2014

Loonaanpassingen in juli 2014 Loonaanpassingen in juli 2014 Indexeringen en conventionele verhogingen: verwachtingen (nietlimitatief) PC 218: ongeveer + 0,80 % index in januari 2015 GMMI/Sociale uitkeringen: + 2 % in januari 2015 Loonindexeringen

Nadere informatie

1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2. 2.1. Conventionele verhogingen vanaf 1 juni 2015... 2

1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2. 2.1. Conventionele verhogingen vanaf 1 juni 2015... 2 I N F O Juni 2015 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2 2.1. Conventionele verhogingen vanaf 1 juni 2015... 2 2.1.1. Arbeiders... 2 2.1.2. Bedienden... 3 2.1.3. Arbeiders en bedienden...

Nadere informatie

105.00 Paritair comité voor de non-ferro metalen De betaling van de aanvullende werkloosheidstoeslag bij volledige werkloosheid wordt beëindigd.

105.00 Paritair comité voor de non-ferro metalen De betaling van de aanvullende werkloosheidstoeslag bij volledige werkloosheid wordt beëindigd. LOONAANPASSINGEN PER 1 JULI 2015 Index juni 2015 (basis 2013) 101,01 (basis 2004) 123,64 Gezondheidsindexcijfer (basis 2013) 101,33 (basis 2004) 122,38 Viermaandelijks gemiddelde 100,66 105.00 Paritair

Nadere informatie

Cementfabrieken Vorige lonen x 1 of basislonen 2012 x 1, De lonen zijn ongewijzigd omwille van de indexblokkering.

Cementfabrieken Vorige lonen x 1 of basislonen 2012 x 1, De lonen zijn ongewijzigd omwille van de indexblokkering. LONEN EN INDEXTIE OKTOBER 2015 : De aanpassing geldt voor de schaallonen en de reële lonen. M: De aanpassing wordt berekend op de minimumlonen. Het verschil tussen het reële loon en dat schaalloon blijft

Nadere informatie

LONEN EN INDEXATIES APRIL 2015. 1. Indexaties

LONEN EN INDEXATIES APRIL 2015. 1. Indexaties LONEN EN INDEXTIE PRIL 2015 : De aanpassing geldt voor de schaallonen en de reële lonen. M: De aanpassing wordt berekend op de minimumlonen. Het verschil tussen het reële loon en dat schaalloon blijft

Nadere informatie

Loonindexeringen en -aanpassingen in april

Loonindexeringen en -aanpassingen in april Loonaanpassingen in april 2014 Indexeringen en conventionele verhogingen: verwachtingen (nietlimitatief) PC 218: ongeveer + 0,90 % index in januari 2015 GMMI/Sociale uitkeringen: + 2 % in december 2014

Nadere informatie

1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2. 2.1. Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 april 2014... 2

1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2. 2.1. Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 april 2014... 2 I N F O April 2014 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2 2.1. Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 april 2014... 2 2.1.1. Arbeiders... 2 2.1.2. Bedienden... 3 2.1.3.

Nadere informatie

Technische tabel B Indexcijfers van de maand 01/2015. Basis 2013

Technische tabel B Indexcijfers van de maand 01/2015. Basis 2013 Indexcijfers van de maand 01/2015 Basis 2013 Officiële basisindex 2013 99,98 (- 0,11) Gezondheidsindex 2013 100,40 (+ 0,12) Afgevlakte gezondheidsindex 100,26 (+ 0,07) Het indexcijfer van januari zal worden

Nadere informatie

I N F O Augustus 2016

I N F O Augustus 2016 I N F O Augustus 2016 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2 2.1. Conventionele verhogingen vanaf 1 augustus 2016... 2 2.1.1. Arbeiders... 2 2.1.2. Bedienden... 2 2.1.3. Arbeiders

Nadere informatie

1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2. 2.1. Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 mei 2014... 2

1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2. 2.1. Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 mei 2014... 2 I N F O Mei 2014 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2 2.1. Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 mei 2014... 2 2.1.1. Arbeiders... 2 2.1.2. Bedienden... 2 2.1.3. Arbeiders

Nadere informatie

Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 februari 2006

Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 februari 2006 1. LOONAANPASSINGEN Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 februari 2006 ARBEIDERS PC 102.06 Grint- en zandgroeven in openlucht (Antwerpen, West- en Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams Brabant)

Nadere informatie

1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2. 2.1. Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 april 2015... 2

1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2. 2.1. Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 april 2015... 2 I N F O April 2015 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2 2.1. Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 april 2015... 2 2.1.1. Arbeiders... 2 2.1.2. Bedienden... 3 2.1.3.

Nadere informatie

Februari 2016 Definitieve versie

Februari 2016 Definitieve versie I N F O Februari 2016 Definitieve versie 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2 2.1. Conventionele verhogingen vanaf 1 februari 2016... 2 2.1.1. Arbeiders... 2 2.1.2. Bedienden...

Nadere informatie

LONEN EN INDEXATIES APRIL Indexaties

LONEN EN INDEXATIES APRIL Indexaties LONEN EN INDEXTIES PRIL : De aanpassint teldt voor de schaallonen en de reële lonen. M: De aanpassint wordt berekend op de minimumlonen. Het verschil tussen het reële loon en dat schaalloon blijft behouden.

Nadere informatie

Extra s. Arbeiders en bedienden van de hotelnijverheid (Horeca) paritair comité 302. Rechtsbronnen. Het begrip extra

Extra s. Arbeiders en bedienden van de hotelnijverheid (Horeca) paritair comité 302. Rechtsbronnen. Het begrip extra Arbeiders en bedienden van de hotelnijverheid (Horeca) paritair comité 302 bijwerking: september 2013 - doc.nr. 204 Extra s Opgelet! Vanaf 1 oktober 2013 zullen belangrijke nieuwigheden van kracht worden

Nadere informatie

FEBRUARI 2016 INDEXATIES EN CONVENTIONELE VERHOGINGEN

FEBRUARI 2016 INDEXATIES EN CONVENTIONELE VERHOGINGEN FEBRURI 2016 INDEXTIE EN CONVENTIONELE VERHOGINGEN Betekenis van de letters in de kolom "welk loon?" lle lonen. De aanpassing geldt volledig voor de schaallonen () en voor de reële lonen (R). inimumlonen.

Nadere informatie

info 06 2007 Tijdskrediet wordt tegelijkertijd soepeler en strenger DEZE MAAND

info 06 2007 Tijdskrediet wordt tegelijkertijd soepeler en strenger DEZE MAAND Afgiftekantoor 2800 Mechelen 1 P608141 Verschijnt maandelijks 2e jaargang info 06 2007 Tijdskrediet wordt tegelijkertijd soepeler en strenger Ann Vanderschaeghe In het Generatiepact zette de regering haar

Nadere informatie

LONEN EN INDEXATIES MAART Indexaties

LONEN EN INDEXATIES MAART Indexaties LONEN EN INDEXATIE MAART 2016 A: De aanpassing geldt voor de schaallonen en de reële lonen. M: De aanpassing wordt berekend op de minimumlonen. Het verschil tussen het reële loon en dat schaalloon blijft

Nadere informatie

I N F O December 2012

I N F O December 2012 I N F O December 2012 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2 2.1. Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 december 2012... 2 2.1.1. Arbeiders... 2 2.1.2. Bedienden... 3

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Ouderschapsverlof 12.07.2016 Rev. 31.07.2017 Juridische dienst Info@salar.be Ouderschapsverlof is een thematisch verlof dat werknemers de mogelijkheid biedt de arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of

Nadere informatie

Ouderschapsverlof. 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be

Ouderschapsverlof. 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be Ouderschapsverlof De redactie en uitgever streven naar optimale betrouwbaarheid en volledigheid van de verstrekte informatie, waarvoor ze echter

Nadere informatie

Juli 2015 Definitieve versie

Juli 2015 Definitieve versie I N F O Juli 2015 Definitieve versie 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2 2.1. Conventionele verhogingen vanaf 1 juli 2015... 2 2.1.1. Arbeiders... 2 2.1.2. Bedienden... 3 2.1.3.

Nadere informatie

LOONAANPASSINGEN PER 1 JUNI Index mei 2017 (basis 2013) 105,00 (basis 2004) 128,52

LOONAANPASSINGEN PER 1 JUNI Index mei 2017 (basis 2013) 105,00 (basis 2004) 128,52 LOONAANPASSINGEN PER 1 JUNI 2017 Index mei 2017 (basis 2013) 105,00 (basis 2004) 128,52 Gezondheidsindexcijfer (basis 2013) 105,42 (basis 2004) 127,32 Viermaandelijks gemiddelde 103,21 100.00 Aanvullend

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Juridische dienst

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Juridische dienst Ouderschapsverlof 12.07.2016 Juridische dienst Info@salar.be Ouderschapsverlof is een thematisch verlof dat werknemers de mogelijkheid biedt de arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of te verminderen

Nadere informatie

NIEUWE OPZEGTERMIJNEN VANAF 2012. 1. Toepassing in de tijd van de nieuwe reglementering

NIEUWE OPZEGTERMIJNEN VANAF 2012. 1. Toepassing in de tijd van de nieuwe reglementering 1 NIEUWE OPZEGTERMIJNEN VANAF 2012 1. Toepassing in de tijd van de nieuwe reglementering De nieuwe reglementering is van toepassing op de arbeidsovereenkomsten waarvan de uitvoering is ingegaan vanaf 1

Nadere informatie

Informatief sociaal secretariaat cepa vzw 2010/06

Informatief sociaal secretariaat cepa vzw 2010/06 Informatief sociaal secretariaat cepa vzw 2010/06 DIMONA NEW : OVERGANG Werkgevers die tussen 3 en 31 mei 2010 Dimona-aangiften hebben ingediend via de klassieke webtoepassing zijn sedert kort door de

Nadere informatie

LOONAANPASSINGEN PER 1 JUNI Index mei 2016 (basis 2013) 103,08 (basis 2004) 126,17

LOONAANPASSINGEN PER 1 JUNI Index mei 2016 (basis 2013) 103,08 (basis 2004) 126,17 LOONAANPASSINGEN PER 1 JUNI 2016 Index mei 2016 (basis 2013) 103,08 (basis 2004) 126,17 Gezondheidsindexcijfer (basis 2013) 103,77 (basis 2004) 125,32 Viermaandelijks gemiddelde 101,26 100.00 Aanvullend

Nadere informatie

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik Out Sim Handleiding te lezen voor gebruik Om tot een eenvormig statuut voor arbeiders en bedienden te komen, moeten er vanaf 1 januari 2014 nieuwe regels worden toegepast ingeval van beëindiging van een

Nadere informatie

LONEN EN INDEXATIES JUNI 2016. 1. Indexaties

LONEN EN INDEXATIES JUNI 2016. 1. Indexaties LONEN EN INDEXTIE JUNI 2016 : De aanpassing geldt voor de schaallonen en de reële lonen. M: De aanpassing wordt berekend op de minimumlonen. Het verschil tussen het reële loon en dat schaalloon blijft

Nadere informatie

1. Inhoudsopgave Loonaanpassingen Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 juli

1. Inhoudsopgave Loonaanpassingen Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 juli I N F O Juli 2014 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2 2.1. Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 juli 2014... 2 2.1.1. Arbeiders... 2 2.1.2. Bedienden... 3 2.1.3.

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

INDEXERINGEN en LOONAANPASSINGEN in JANUARI 2016

INDEXERINGEN en LOONAANPASSINGEN in JANUARI 2016 INDEXERINGEN en LOONNPINGEN in JNURI 2016 Nr. PC TOELICHTING CODE PC 102.06 Witzandgroeven: Verhoging werkgeversbijdrage maaltijdcheques PC 106.02 Cao-loonsverhoging: 0,6% Verhoging ploegenpremies: 0,6%

Nadere informatie

I N F O November 2011

I N F O November 2011 I N F O November 2011 Inhoudsopgave EASYPAY Info november 2011 Ref. nr: 226 1. Loonaanpassingen... 2 1.1. Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 november 2011... 2 1.1.1. Arbeiders... 2 1.1.2.

Nadere informatie

Nieuwe ontslagregels 2012

Nieuwe ontslagregels 2012 Nieuwe ontslagregels 2012 De IPA wet 2011-2012 voorziet in een eerste stap naar de harmonisering tussen arbeiders en bedienden. Hiervoor worden de ontslagregels vanaf 1 januari 2012 voor beide statuten

Nadere informatie

I N F O Augustus 2014

I N F O Augustus 2014 I N F O Augustus 2014 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2 2.1. Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 augustus 2014... 2 2.1.1. Arbeiders... 2 2.1.2. Bedienden... 2

Nadere informatie

Antwoord RSZ: De bijzondere compenserende bijdrage is verschuldigd en wordt berekend op de volledige verbrekingsvergoeding van 7 dagen loon.

Antwoord RSZ: De bijzondere compenserende bijdrage is verschuldigd en wordt berekend op de volledige verbrekingsvergoeding van 7 dagen loon. Situatie 1: Verbreking tijdens een lopend proefbeding Een bediende is aangeworven in 2013, maar wordt in 2014 nog tijdens de lopende proefperiode ontslagen (de proef werd in 2013 afgesloten volgens het

Nadere informatie

JUNI 2016 INDEXATIES EN CONVENTIONELE VERHOGINGEN

JUNI 2016 INDEXATIES EN CONVENTIONELE VERHOGINGEN JUNI 2016 INDEXTIE EN CONVENTIONELE VERHOGINGEN Betekenis van de letters in de kolom "welk loon?" lle lonen. De aanpassing geldt volledig voor de schaallonen () en voor de reële lonen (R). M Minimumlonen.

Nadere informatie

LONEN EN INDEXATIES AUGUSTUS Indexaties

LONEN EN INDEXATIES AUGUSTUS Indexaties LONEN EN INDEXTIE UGUTU 2017 : De aanpassing geldt voor de schaallonen en de reële lonen. M: De aanpassing wordt berekend op de minimumlonen. Het verschil tussen het reële loon en dat schaalloon blijft

Nadere informatie

Coll0ectieve arbeidsovereenkomst van 15 oktober 2010 ( )... 6

Coll0ectieve arbeidsovereenkomst van 15 oktober 2010 ( )... 6 2270000 Paritair Comité voor de audiovisuele sector Bepalingen met betrekking tot de nachtarbeid van toepassing op vol- en deeltijdse werknemers die onder het toepassingsgebied vallen van afdeling 4 van

Nadere informatie

6. Deeltijds werken. Inhoudstafel UW RECHTEN

6. Deeltijds werken. Inhoudstafel UW RECHTEN 6. Deeltijds werken Sinds het einde van de jaren 70 nam deeltijds werken vooral bij vrouwen sterk toe. De wetgeving voorziet in speciale regels om te voorkomen dat deeltijdse werknemers worden benadeeld.

Nadere informatie

Eindejaarspremie. Verplichting tot betalen van een eindejaarspremie

Eindejaarspremie. Verplichting tot betalen van een eindejaarspremie Definitie Eindejaarspremie Een eindejaarspremie of dertiende maand is een vergoeding voor een jaar prestaties, die meestal rond de jaarwisseling uitbetaald wordt. De eindejaarspremie wordt niet bij het

Nadere informatie

Zagerijen en aanverwante nijverheden

Zagerijen en aanverwante nijverheden Paritair comité voor de houtnijverheid 1250200 Zagerijen en aanverwante nijverheden Anciënniteitspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2009 (94.284)... 2 Ploegenarbeid... 3 Collectieve

Nadere informatie

Loonsverhoging december 2016

Loonsverhoging december 2016 Loonsverhoging december 2016 Loonaanpassing A de aanpassing geldt voor de schaallonen en voor de reële lonen M De aanpassing wordt berekend op het schaalloon. Het verschil tussen het reële loon en dat

Nadere informatie

2070000 Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid

2070000 Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid 2070000 Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2007 (84.936)... 2 Minimumwedde

Nadere informatie

MEI 2013 INDEXATIES EN CONVENTIONELE VERHOGINGEN

MEI 2013 INDEXATIES EN CONVENTIONELE VERHOGINGEN MEI 2013 INDEXTIE EN CONVENTIONELE VERHOGINGEN Betekenis van de letters in de kolom "welk loon?" lle lonen. De aanpassing geldt volledig voor de schaallonen () en voor de reële lonen (R). M Minimumlonen.

Nadere informatie

KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht

KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht Guido Lamal Advocaat-Vennoot Curia 1. RSZ op beëindigingsvergoedingen 2. Wet Eenheidsstatuut 3. CAO nr. 109 4. Opzeggingsvergoeding in geval van vermindering van arbeidsprestaties

Nadere informatie

1250200 Zagerijen en aanverwante nijverheden

1250200 Zagerijen en aanverwante nijverheden Paritair Comité voor de houtnijverheid 1250200 Zagerijen en aanverwante nijverheden Anciënniteitspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2009(94.284)... 2 Ploegenarbeid... 3 Collectieve

Nadere informatie

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet Directie reglementering Tijdskrediet en Loopbaanonderbreking Communicatie Datum 29.12.2014 Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet In toepassing van het federaal regeerakkoord van 09.10.2014

Nadere informatie

OPZEGGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST

OPZEGGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST OPZEGGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST ISBN 978-90-4653-621-6 D/2011/2664/488 BP/R_P-BI11063 Verantwoordelijke uitgever : Hans Suijkerbuijk Ragheno Business Park Motstraat 30 B-2800 Mechelen Telefoon: 0800-14500

Nadere informatie

DEELTIJDSE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR WERKLIEDEN VOOR BEPAALDE TIJD

DEELTIJDSE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR WERKLIEDEN VOOR BEPAALDE TIJD DEELTIJDSE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR WERKLIEDEN VOOR BEPAALDE TIJD TUSSEN:..., met maatschappelijke zetel te..., ingeschreven in de Kruispuntbank van de Ondernemingen onder het nummer...; hierna genoemd

Nadere informatie

Informatief sociaal secretariaat cepa vzw 2010/01

Informatief sociaal secretariaat cepa vzw 2010/01 Informatief sociaal secretariaat cepa vzw 2010/01 De directie en alle medewerkers van het Sociaal Secretariaat Cepa wensen alle aangesloten leden te danken voor het vertrouwen. Zij wensen u en uw dierbaren

Nadere informatie

LOONAANPASSINGEN PER 1 JANUARI Index december 2016 (basis 2013) 103,54 (basis 2004) 126,73

LOONAANPASSINGEN PER 1 JANUARI Index december 2016 (basis 2013) 103,54 (basis 2004) 126,73 LOONAANPASSINGEN PER 1 JANUARI 2017 Index december 2016 (basis 2013) 103,54 (basis 2004) 126,73 Gezondheidsindexcijfer (basis 2013) 104,05 (basis 2004) 125,66 Viermaandelijks gemiddelde 101,81 Aanpassingen

Nadere informatie

AARDAPPELVERWERKENDE NIJVERHEID : Loon- en arbeidsvoorwaarden

AARDAPPELVERWERKENDE NIJVERHEID : Loon- en arbeidsvoorwaarden 13.8.2008 AARDAPPELVERWERKENDE NIJVERHEID : Loon- en arbeidsvoorwaarden K.B. geldig van 1.7.2007 af. 2.6.2008 K.B. waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4.7.2007,

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten. Collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari 2014 (121179)...

Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten. Collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari 2014 (121179)... 3170000 Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten Collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari 2014 (121179)... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari 2014 (121179) (Lonen,

Nadere informatie

APRIL 2014 INDEXATIES EN CONVENTIONELE VERHOGINGEN

APRIL 2014 INDEXATIES EN CONVENTIONELE VERHOGINGEN PRIL 2014 INDEXTIE EN CONVENTIONELE VERHOGINGEN Betekenis van de letters in de kolom "welk loon?" lle lonen. De aanpassing geldt volledig voor de schaallonen () en voor de reële lonen (R). M Minimumlonen.

Nadere informatie

LOONAANPASSINGEN PER 1 JULI Index juni 2016 (basis 2013) 103,19 (basis 2004) 126,30

LOONAANPASSINGEN PER 1 JULI Index juni 2016 (basis 2013) 103,19 (basis 2004) 126,30 LOONAANPASSINGEN PER 1 JULI 2016 Index juni 2016 (basis 2013) 103,19 (basis 2004) 126,30 Gezondheidsindexcijfer (basis 2013) 103,74 (basis 2004) 125,29 Viermaandelijks gemiddelde 101,55 102.01 Paritair

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van Augustus. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Augustus. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van Augustus. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Augustus. Solutions for Human Resources. 2012 Solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS Résidence de la Lyre, 19 1300 Wavre Tel : +32 (0)10 43 98 83 www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep S

Nadere informatie

Opzegging van de arbeidsovereenkomst

Opzegging van de arbeidsovereenkomst Opzegging van de arbeidsovereenkomst Didier VOTQUENNE Advocaat-Vennoot bij de Advocatenassociatie Taquet, Clesse & Van Eeckhoutte te Brussel a Wotters Kluwer business Inhoudstafel Hoofdstuk 1. Opzegging

Nadere informatie

info 02 2007 De outplacementprocedure voor de werknemers van 45 jaar en ouder EN VERDER

info 02 2007 De outplacementprocedure voor de werknemers van 45 jaar en ouder EN VERDER Afgiftekantoor 2800 Mechelen 1 P608141 Verschijnt maandelijks 2e jaargang info 02 2007 De outplacementprocedure voor de werknemers van 45 jaar en ouder Michel Davagle In dit nummer brengen wij het eerste

Nadere informatie

Nationaal akkoord voor arbeiders (PC 116)

Nationaal akkoord voor arbeiders (PC 116) Nationaal akkoord 2009-2010 voor arbeiders (PC 116) CAO gesloten op 1 april 2009 in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid betreffende het Nationaal Akkoord 2009-2010 Toepassingsgebied Artikel

Nadere informatie

I N F O December 2008

I N F O December 2008 I N F O 1. LOONAANPASSINGEN Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 december 2008 ARBEIDERS PC 102.04 PC 102.06 Grint- en zandgroeven in openlucht Limb., Antw., W. en O.-Vlaand., Vl. Br. Witzand:

Nadere informatie

info 03 2007 De outplacementprocedure voor de werknemers van 45 jaar en ouder (vervolg) EN VERDER

info 03 2007 De outplacementprocedure voor de werknemers van 45 jaar en ouder (vervolg) EN VERDER Afgiftekantoor 2800 Mechelen 1 P608141 Verschijnt maandelijks 2e jaargang info 03 2007 De outplacementprocedure voor de werknemers van 45 jaar en ouder (vervolg) Michel Davagle In dit nummer krijgt u het

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW DECEMBER 2010

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW DECEMBER 2010 NIEUWSBRIEF ABANTE VZW DECEMBER 2010 Geachte heer Geachte mevrouw Tijdens de eindejaarseditie van de nieuwsbrief bekijken we met u de mogelijkheden om de kosten terug te vorderen van een werknemer wanneer

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten. Collectieve arbeidsovereenkomst van 30 maart 2016 (133133)...

Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten. Collectieve arbeidsovereenkomst van 30 maart 2016 (133133)... 3170000 Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten Collectieve arbeidsovereenkomst van 30 maart 2016 (133133)... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 30 maart 2016 (133133) (Lonen, premies,

Nadere informatie

2020000 Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren

2020000 Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren 2020000 Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren Een aanvullend vakantiegeld... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 5 november 2002 (64.902)... 2 Overlonen... 4 Collectieve

Nadere informatie

Metaalverwerkingsondernemingen Nationaal

Metaalverwerkingsondernemingen Nationaal Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw 1110001 Metaalverwerkingsondernemingen Nationaal Ecocheques, Maaltijdcheques, Hospitalisatieverzekering, Aanvullend pensioen 1 Aanvullend pensioen...

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST - DIENSTENCHEQUES

ARBEIDSOVEREENKOMST - DIENSTENCHEQUES ARBEIDSOVEREENKOMST - DIENSTENCHEQUES Artikel 1 T4HR S.A.... straat... nr.... gemeente... postnr.... erkenningsnummer van de werkgever toegekend door de Adviescommissie erkenningen dienstencheques... werft

Nadere informatie

nationale arbeidsraad

nationale arbeidsraad nationale arbeidsraad A D V I E S Nr. 1.339 ------------------------------ Zitting van dinsdag 14 februari 2001 Interprofessioneel akkoord: tijdskrediet x x x 1.840-1. Website: http ://www.nar-cnt.be E-mail:

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid

Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid 2070000 Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2007 (84.936)... 2 Verloningssysteem

Nadere informatie

PARITAIR SUBCOMITÉ VOOR DE DIENSTEN VOOR GEZINS- EN BEJAARDENHULP VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP (PSC ).

PARITAIR SUBCOMITÉ VOOR DE DIENSTEN VOOR GEZINS- EN BEJAARDENHULP VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP (PSC ). PARITAIR SUBCOMITÉ VOOR DE DIENSTEN VOOR GEZINS- EN BEJAARDENHULP VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP (PSC 318.02). COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 29 MAART 2001 BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN VIJF AANVULLENDE

Nadere informatie

Dirk Heylen. Bedrijfsauto s: juridische aspecten van een goede carpolicy

Dirk Heylen. Bedrijfsauto s: juridische aspecten van een goede carpolicy Welkom Dirk Heylen Bedrijfsauto s: juridische aspecten van een goede carpolicy Juridische aspecten van een goede carpolicy 1. De carpolicy in de relatie werkgever-werknemer. 2. Invloed van de nieuwe fiscale

Nadere informatie

Aanvullend PC voor de werklieden

Aanvullend PC voor de werklieden 1000000 Aanvullend PC voor de werklieden Waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen (GMMI)... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2011 (107.545)... 2 Overuren... 5 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE DUUR (ARBEIDER / BEDIENDE )

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE DUUR (ARBEIDER / BEDIENDE ) ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE DUUR (ARBEIDER / BEDIENDE ) Tussen Mevrouw/Meneer... optredend als gevolmachtigde van de werkgever... straat... nr.... post nr.... plaats... en Mevrouw/Meneer...... straat...

Nadere informatie

- 7 - HOOFDSTUK III. INSCHRIJVING

- 7 - HOOFDSTUK III. INSCHRIJVING - 7 - HOOFDSTUK III. INSCHRIJVING Artikel 6 De werkgevers die werknemers in vast dienstverband aanwerven als vaklui, dienen hiervan onverwijld kennis te geven aan de Administratieve Commissie met het oog

Nadere informatie

Jaarlijkse vakantie: de spelregels

Jaarlijkse vakantie: de spelregels Jaarlijkse vakantie: de spelregels Mrs. Kathy Bergen Senior Legal Consultant De zomermaanden komen eraan, een periode waarin u wordt geconfronteerd met de jaarlijkse vakantie van uw werknemers... Wat zijn

Nadere informatie

ARBEIDSDUURVERMINDERING 2012 IN DE BOUW

ARBEIDSDUURVERMINDERING 2012 IN DE BOUW ARBEIDSDUURVERMINDERING 2012 IN DE BOUW 1 ARBEIDERS (P.C. 124) 1.1 REALISATIE VAN DE ARBEIDSDUURVERMINDERING In de bouwnijverheid wordt de arbeidsduurvermindering gerealiseerd via het toekennen van 12

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf

Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf 2150000 Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf Functieclassificatie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 21 mei 2008 (88.694)... 2 Anciënniteitsverlof... 6 Collectieve

Nadere informatie

Paritair Comité voor de houtnijverheid Houthandel

Paritair Comité voor de houtnijverheid Houthandel Paritair Comité voor de houtnijverheid 1250300 Houthandel Anciënniteitspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 12 april 2007 (82.838)... 2 Drenken van hout... 3 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Sector van de vlasbereiding

Sector van de vlasbereiding Sector van de vlasbereiding 2014 Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren. 1 De meeste zaken die in de textielagenda staan, zijn ook voor

Nadere informatie

info 01 2008 Aanpassing jaarloongrenzen op 1 januari 2008 DEZE MAAND

info 01 2008 Aanpassing jaarloongrenzen op 1 januari 2008 DEZE MAAND Afgiftekantoor 2800 Mechelen 1 P608141 Verschijnt maandelijks 3e jaargang info 01 2008 Aanpassing jaarloongrenzen op 1 januari 2008 Bieke Cauwenberghs & Myriam Dauphin De Sociale Herstelwet van 22 januari

Nadere informatie

MOEDERSCHAPSVERLOF GEBOORTEVERLOF OUDERSCHAPSVERLOF ADOPTIEVERLOF

MOEDERSCHAPSVERLOF GEBOORTEVERLOF OUDERSCHAPSVERLOF ADOPTIEVERLOF MOEDERSCHAPSVERLOF GEBOORTEVERLOF OUDERSCHAPSVERLOF ADOPTIEVERLOF WETTELIJKE BASIS i Arbeidswet van 16 maart 1971. Wet van 13 april 2011 tot wijziging, wat betreft de meeouders, van de wetgeving inzake

Nadere informatie