info De deeltijdse werknemer : feestdagen EN VERDER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "info 04 2007 De deeltijdse werknemer : feestdagen EN VERDER"

Transcriptie

1 Afgiftekantoor 2800 Mechelen 1 P Verschijnt maandelijks 2e jaargang info De deeltijdse werknemer : feestdagen Michel Davagle In ons vorige nummer hebben we reeds een bijdrage gewijd aan de tewerkstelling van de deeltijdse werknemer. Toen spitsten we ons toe op het werkrooster. In dit nummer komen we nog even terug op dit onderwerp en belichten we de toepassing van de feestdagenwetgeving voor de deeltijdse werknemer. De werknemer wordt met een vast werkrooster aangeworven Als de feestdag of de vervangingsdag van de feestdag samenvalt met een gewone activiteitsdag, heeft de werknemer recht op zijn loon in verhouding tot het aantal uren dat hij normaal had moeten werken. Als de werknemer bijvoorbeeld alle dinsdagen 10 uur moet werken en als 1 mei op een dinsdag valt, dan stemt die feestdag overeen met 10 gewerkte uren en ontvangt de werknemer voor de inhaalrustdag een loon voor 10 arbeidsuren. Maar als de werknemer op dinsdag telkens drie uur werkt, stemt de feestdag overeen met 3 uur en ontvangt de werknemer voor de inhaalrustdag een loon dat overeenstemt met 3 arbeidsuren. Als de werknemer echter normaal gezien op dinsdag niet werkt, kan hij de feestdag niet vervangen en ontvangt hij geen loon voor de feestdag van 1 mei. EN VERDER ARBEIDSREGLEMENTERING - De deeltijdse werknemer: feestdagen 1 - Register voor werktijdregeling wordt sociaal document 2 - Aanvang adoptieverlof voortaan gekoppeld aan daadwerkelijk onthaal van het kind 2 - Outplacementsanctie wordt toch niet verhoogd 3 ARBEIDSOVEREENKOMSTEN - Berekeningswijze van de opzeggingsvergoeding 3 - De arbeidsovereenkomst tussen leden van een zelfde familie 4 LOONAANPASSINGEN - Indexaties, conventionele verhogingen en retroactieve conventionele aanpassingen 5 De werknemer wordt met een variabel werkrooster aangeworven De deeltijdse werknemer die op een feestdag werkt, heeft recht op een inhaalrustdag. Deze inhaalrustdag telt evenveel uren als hij op die feestdag heeft gewerkt. Als de werknemer bijvoorbeeld op dinsdag 1 mei 10 uur moet werken, zal hij recht hebben op een inhaalrustdag van een gelijke duur als het effectieve aantal uren dat hij op de feestdag heeft gepresteerd. In dit voorbeeld is dit dus 10 arbeidsuren. Voor de inhaalrustdag ontvangt hij tevens een loon dat overeenstemt met 10 arbeidsuren. Als hij op dinsdag 1 mei echter slechts 3 uren moet werken, bedraagt ook de inhaalrust 3 uren en ontvangt de werknemer voor de inhaalrustdag een loon dat overeenstemt met 3 gewerkte uren. Als de werknemer niet op de feestdag werkt, heeft hij geen recht op inhaalrust voor die feestdag. Hij ontvangt in dat geval een loon gelijk aan het loon dat hij ontvangen heeft voor de periode van vier weken die de feestdag voorafging, gedeeld door het aantal dagen waarop het personeel in de onderneming tijdens deze periode heeft gewerkt. Hij ontvangt dan bijvoorbeeld EUR: 20 = 50 EUR. Serviam+ Info is tot stand gekomen i.s.m. Kluwer.

2 ARBEIDSREGLEMENTERING Register voor werktijdregeling wordt sociaal document Carine Govaert Werkgevers die gelegenheidswerknemers tewerkstellen in de horeca, zullen de keuze krijgen tussen een DIMONA met volledige registratie, en een DIMONA met aanmelding van het beginuur en vermelding van de bloktijd. Afwijkingen ten opzichte van de bloktijden moeten genoteerd worden in het register voor werktijdregeling. De wet houdende diverse bepalingen (III) van 1 maart 2007 bestempelt het register voor werktijdregeling als een sociaal document. Dit wil zeggen dat het aangevuld en bewaard moet worden zoals een personeelsregister of een individuele rekening. De regering zal nog de bedrijfstakken en categorieën van ondernemingen aanwijzen waar men een register voor werktijdregeling moet bijhouden, de personen die verantwoordelijk zijn voor het aanvullen van het register, en de werknemers die in het register moeten worden opgenomen. Overtredingen kunnen bestraft worden met een administratieve boete van 750 tot EUR. Bron: Wet van 1 maart 2007 houdende diverse bepalingen (III), B.S. 14 maart 2007, Ed. 1, bl (art ) Aanvang adoptieverlof voortaan gekoppeld aan daadwerkelijk onthaal van het kind Steven Bellemans Het adoptieverlof moet voortaan aanvangen binnen de twee maanden na het daadwerkelijke onthaal van het kind in het gezin van de werknemer. Bij een gelijktijdig onthaal van meerdere kinderen in zijn gezin, zal de werknemer bovendien slechts één keer aanspraak kunnen maken op adoptieverlof. Huidige regeling De werknemer die een kind adopteert, heeft recht op adoptieverlof gedurende een ononderbroken periode van: - maximum 6 weken wanneer het kind geen 3 jaar oud is bij aanvang van het verlof; - maximum 4 weken wanneer het kind 3 jaar of ouder is bij aanvang van het verlof. Een verdubbeling van de maximumduur is mogelijk voor gehandicapte kinderen. Het adoptieverlof moet aanvangen binnen de 2 maanden nadat het kind isingeschrevenals deel uitmakend van het gezin van de werknemer in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister van zijn woonplaats. De periode van het adoptieverlof moet ononderbroken zijn. De werknemer is echter niet verplicht om het volledige verlof op te nemen. In dit geval moet het verlof minstens één week duren of een veelvoud van een week. De uitoefening van het recht op adoptieverlof eindigt in ieder geval wanneer het kind de leeftijd van 8 jaar bereikt in de loop van het verlof. Aanpassingen Het onthaal van een kind in het adoptiegezin is de basis voor het toekennen van het adoptieverlof. Op dit moment wordt dit onthaal gekoppeld aan de inschrijving van het kind in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de gemeente. De praktijk wijst echter uit dat de geadopteerde kinderen vaak langer dan twee maanden in het gezin van de werknemer verblijven vooraleer de inschrijving gebeurt. De opname van het adoptieverlof (binnen twee maanden volgend op de inschrijving) vormt dan vaak een probleem. De wet houdende diverse bepalingen die nu voorligt, werkt dit euvel weg door de opname van het adoptieverlof te koppelen aan andere elementen die wijzen op de werkelijke opname van het kind in het gezin. De wijze waarop de werknemer het bewijs kan leveren van het onthaal van een kind in zijn gezin, zal later vastgelegd worden bij KB. Een tweede aanpassing van het huidige regime regelt de situatie van de werknemer die binnen eenzelfde tijdspanne meer dan één kind in zijn gezin onthaalt. Hij zal het adoptieverlof voortaan slechts één keer kunnen opnemen, vermits het onthaal gelijktijdig gebeurt. De concrete tijdspanne die wijst op een gelijktijdig onthaal wordt later vastgelegd bij KB. Tot slot wordt een gelijkaardige regeling uitgewerkt binnen de wet van 1 april 1936 op de arbeidsovereenkomst wegens dienst op binnenschepen. Inwerkingtreding De datum van inwerkingtreding van dit onderdeel van de wet houdende diverse bepalingen (III) van 1 maart 2007 wordt later vastgelegd bij KB. Op die manier kan de wetgever vermijden dat bij de inwerkingtreding de nodige uitvoeringsmaatregelen zouden ontbreken. Bron: Wet van 1 maart 2007 houdende diverse bepalingen nr. (III) (art ), B.S. 14 maart 2007, p

3 ARBEIDSREGLEMENTERING Outplacementsanctie wordt toch niet verhoogd Steven Bellemans Werkgevers die hun outplacementverplichtingen niet nakomen, kunnen sinds 1 maart een bijkomende administratieve geldboete krijgen van EUR. De bestaande sanctiebijdrage van EUR blijft uiteraard bestaan. De boete die gestort wordt aan de RVA wordt gebruikt om de begeleiding te fi nancieren indien de werkgever zijn outplacementverplichting niet nakomt. 21 december 2006 hebben ze zich immers geëngageerd om voor de periode de totale boete voor het niet aanbieden van een outplacementbegeleiding te behouden op EUR. Het koninklijk besluit van 5 maart 2007 dat de kersverse regeling intrekt, treedt in werking op 29 maart Bron: Koninklijk besluit van 5 maart 2007 tot intrekking van het koninklijk besluit van 26 november 2006 tot uitvoering van de wet van 30 juni 1971 betreffende de administratieve geldboeten toepasselijk in geval van inbreuk op sommige sociale wetten, B.S. 19 maart 2007, p De sociale partners hebben dit drukkingmiddel nu opnieuw afgevoerd. In het interprofessioneel akkoord van ARBEIDSOVEREENKOMSTEN Berekeningswijze van de opzeggingsvergoeding Michel Davagle 1. Principe Om de berekeningsbasis voor de opzeggingsvergoeding vast te stellen, moet men rekening houden met het bedrag van het lopende loon en met de voordelen verworven op grond van de arbeidsovereenkomst. Dit is een dwingende bepaling. Dat betekent dat partijen niet van deze regel mogen afwijken voor het ontslag betekend is. Merk op dat de wetgever geen andere berekeningswijze voorstelt naargelang de vergoeding door de werkgever dan wel door de werknemer verschuldigd is. Wij menen dan ook, al wordt dit standpunt door een gedeelte van de rechtspraak betwist, dat het bedrag van de vergoeding volgens dezelfde parameters wordt bepaald. 1 maandvergoeding = laatste maandloon x 12,92 (a) + voordelen (b): 12 (a) 0,92 vertegenwoordigt het dubbel vakantiegeld (alleen voor bedienden). (b) voordelen in natura, eindejaarspremie, premie voor lastige omstandigheden, enz. 2. Het begrip «lopend loon» Onder «lopende loon» verstaan we het loon waarop de werknemer aanspraak kan maken op het ogenblik dat het ontslag gegeven wordt. Dat betekent dat indien de werkgever op 2 april 2007 de werknemer op staande voet ontslaat, het referteloon het loon is waarop de werknemer op 2 april 2007 aanspraak kan maken. Als op 1 mei 2007 een loonsverhoging voorzien was, zal dit element geen invloed hebben op de samenstelling van de berekeningsbasis voor de opzeggingsvergoeding. Hetzelfde geldt als op 1 mei 2007 een indexverhoging voorzien was. Met andere woorden, het begrip «lopend loon» stemt niet overeen met het loon dat de werknemer genoten zou hebben indien de werkgever een vooropzeg had gerespecteerd. Als een recht werd afgeschaft (bv. een geschenkencheque), moet men overwegen dat de werknemer hier ook geen recht op heeft als de arbeidsovereenkomst niet verbroken wordt. Dit soort voordelen moet dus niet in de berekeningsbasis voor de opzeggingsvergoeding worden opgenomen. Dezelfde redenering moet worden gevolgd als een uitzonderlijke bonus aan de werknemer werd toegekend, zelfs als deze in de laatste twaalf maanden voor het ontslag werd betaald. Dezelfde denkwijze moet worden gevolgd voor de uitzonderlijke toekenning van een toekomstig voordeel waarop de werknemer recht zou hebben gehad als de arbeidsovereenkomst niet verbroken was. Dat zou bij- 3

4 ARBEIDSOVEREENKOMSTEN voorbeeld het geval zijn met een éénmalige loonsverhoging, rekening houdend met het uitzonderlijke karakter van het toegekende loonvoordeel. Als een gedeelte van het loon variabel is, raden wij u aan om rekening te houden met de voordelen (behalve als het om buitengewone voordelen gaat), die werden toegekend in de periode van twaalf maanden die de verbreking van de arbeidsovereenkomst voorafging. In een arrest van het Hof van cassatie, stelt men echter dat deze berekeningswijze niet kan worden opgelegd. De rechter kan hierover naar eigen goeddunken oordelen en kan deze denkwijze dus «aanvaardbaar» achten. 3. Tijdelijke vermindering van arbeidsprestaties Het bepalen van het «lopende loon» blijkt minder evident als de arbeidsovereenkomst van de werknemer, om welke reden ook, op het ogenblik van het ontslag slechts gedeeltelijk wordt uitgevoerd, bijvoorbeeld in geval van een vermindering van de arbeidstijd in het kader van een tijdskrediet of deeltijds werken om medische redenen. De rechtspraak is hierover zeer verdeeld. Een gedeelte van de rechtspraak acht dat tijdelijke deeltijdse prestaties de aard van de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst niet wijzigen en dat de vergoeding berekend moet worden op basis van het loon dat de werknemer ontvangen zou hebben zonder vermindering van zijn arbeidsprestaties. Voor de aanhangers van deze stelling geeft deeltijds werken om medische redenen bijvoorbeeld, geen aanleiding tot een nieuwe arbeidsovereenkomst, zodat de arbeidsovereenkomst waarvan de uitvoering gedeeltelijk werd geschorst de referentie blijft om het bedrag van de opzeggingsvergoeding te bepalen. Een ander gedeelte van de rechtspraak vindt dat de arbeidsovereenkomst bij deeltijdse prestaties om medische redenen niet wordt geschorst omdat, in toepassing van een arrest van het Hof van Cassatie, de vermindering van de arbeidsprestaties de uitvoering van de arbeidsovereenkomst niet schorst. In deze optiek verwijst het begrip «lopend loon» wel degelijk naar het loon dat de werknemer geniet op het ogenblik van het ontslag. Opgelet! Eind vorig jaar maakte het Hof van Cassatie een einde aan deze reeds lang bestaande controverse met haar arrest van 11 december Voor werknemers die hun arbeidsprestaties verminderen in het kader van loopbaanonderbreking voorziet de wet nl.uitdrukkelijk dat hun opzegtermijn berekend moet worden in functie van hun voltijds salaris (art. 103 Herstelwet 22 januari 1985). Het Hof benadrukt dat deze bepaling een uitzondering vormt op het algemeen principe en dan ook beperkend geïnterpreteerd moet worden. De bepaling kan dus enkel toegepast worden voor de berekening van de opzegtermijn van de deeltijdse werknemers in loopbaanonderbreking of krachtens een zgn. thematisch verlof (ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand of palliatief verlof). Concreet betekent dit dat de opzegvergoeding van - deeltijdse werknemers in loopbaanonderbreking of met deeltijds thematisch verlof; en de opzegtermijn en opzegvergoeding van - deeltijdse werknemers wegens tijdskrediet of arbeidsongeschiktheid, berekend moeten worden aan de hand van het loon en de verworvenheden waarop de werknemer effectief recht heeft op het moment van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, m.a.w. het deeltijds loon. Het argument dat ook in de hierbovenstaande gevallen moet uitgegaan worden van het virtueel voltijds loon, vermits het deeltijds werk slechts een tijdelijk karakter heeft, doet volgens het Hof geen afbreuk aan haar stelling. 4. Toegekende voordelen De vergoeding moet dus niet enkel in functie van het aan de werknemer betaalde maandloon worden berekend, maar ook op basis van de voordelen die verworven zijn krachtens de arbeidsovereenkomst. Hiermee bedoelen we vooral: het overloon toegekend voor gepresteerde overuren, tenzij de werknemer maar af en toe overuren presteerde; de eindejaarspremie; de voordelen in natura (bv. een woning, het gebruik van een GSM, het aanbieden van gratis of goedkope maaltijden, het privégebruik van een fi rmawagen); de bijdragen die de werkgever betaalt voor een groepsverzekering, als het individuele bedrag per werknemer kan worden berekend; het dubbele vakantiegeld dat aan bedienden wordt toegekend. De waardering van voordelen in natura is niet altijd eenvoudig. Wij zijn van mening dat de reële waarde van elk voordeel moet worden geraamd en niet de overeengekomen waarde. Wat het privégebruik van een fi rmawagen betreft, moet men dus het voordeel beoordelen in functie van de besparing die het effectief voor de werknemer oplevert. Nochtans raamt een gedeelte van de rechtspraak de waarde van dit privégebruik op forfaitaire wijze. Kostenvergoedingen worden niet in aanmerking genomen voor de samenstelling van de berekeningsbasis voor de opzeggingsvergoeding. Deze vergoedingen vormen 4

5 ARBEIDSOVEREENKOMSTEN inderdaad geen tegenprestatie voor geleverd werk, maar zijn een terugbetaling van reële uitgaven. Sommige vergoedingen worden echter wel als loon beschouwd als zij meer bedragen dan de reële kosten. Terzake meent het Hof van cassatie, dat de kostenvergoeding zich moet beperken tot de terugbetaling van reële kosten om niet als «lopend loon» te worden beschouwd. Zo wordt in principe de verplaatsingsvergoeding niet in aanmerking genomen, tenzij het om een vermomd loon gaat. De arbeidsovereenkomst tussen leden van een zelfde familie Michel Davagle Vanuit het opzicht van de arbeidsovereenkomst en volgens de RSZ is er niets op tegen dat twee echtgenoten of een ouder en één of meer van zijn/haar kinderen een arbeidsovereenkomst met elkaar sluiten. Het is echter wel een feit dat een arbeidsovereenkomst een band van ondergeschiktheid tussen werkgever en werknemer veronderstelt. Deze band van ondergeschiktheid moet enkel mogelijk zijn. Het is dus niet noodzakelijk dat de werkgever een technisch en (of) voortdurend gezag over zijn/haar echtgeno(o)t(e) of kind uitoefent. De aanwezigheid van deze band van ondergeschiktheid is natuurlijk gemakkelijker vast te stellen als het werk wordt uitgevoerd binnen een rechtspersoon. Als de afgevaardigd bestuurster van de rechtspersoon dan bijvoorbeeld haar echtgenoot als werknemer in de onderneming tewerkstelt, volstaat het juridische gezag waarover zij beschikt, om de band van ondergeschiktheid vast te stellen. Toch is enige voorzichtigheid geboden: deze band van ondergeschiktheid mag niet fi ctief zijn, vermits hij een noodzakelijke voorwaarde is om te besluiten tot het bestaan van een arbeidsovereenkomst. LOONAANPASSINGEN Index Maand Indexcijfer Gezondheids- Sociaal Tweemaandelijks Driemaandelijks index indexcijfer indexcijfer indexcijfer maart februari Indexaties Nummer Benaming paritair comité Indexatie Cementfabrieken Vorige lonen x 1, of basislonen 2003 x 1, (schaallonen) Kleding en confectie + 0,75 % (schaallonen en reële lonen) Pannenbakkerijen + 0,44 % (schaallonen en reële lonen) Petroleumnijverheid en -handel Vorige lonen x 1, of basislonen 2006 x 1,0507 (schaallonen) Vlasbereiding + 0,0372 EUR (schaallonen aan spanning 100 en reële lonen). Vanaf maandag 2 april Vervaardigen van en handel in zakken + 0,81 % (schaallonen en reële lonen) in jute of in vervangingsmaterialen 5

6 LOONAANPASSINGEN Nummer Benaming paritair comité Indexatie Bouwbedrijf + 0,38325 % (minimumlonen). Vanaf de eerste betaalperiode van april Bosontginningen + 0,38 % (schaallonen) Zagerijen en aanverwante nijverheden + 0,38 % (minimumlonen). Te berekenen op het vorig schaalloon van de geschoolde of de meer dan geschoolde Houthandel + 0,38 % (schaallonen en reële lonen). Vanaf de eerste werkdag van april Handel in brandstoffen Indexatie verblijfsvergoedingen Leerlooierij en handel in + 0,44 % (schaallonen en reële lonen) ruwe huiden en vellen Schoeiselindustrie, laarzenmakers + 0,44 % (schaallonen en reële lonen). en maatwerkers Marokijnwerk en handschoen- + 0,44 % (schaallonen en reële lonen). nijverheid Zadelmakerij, riemen en industriële + 0,44 % (schaallonen en reële lonen). artikelen in leder Orthopedische schoeisels + 0,44 % (schaallonen en reële lonen) Technische land- en tuinbouwwerken + 0,74 % (schaallonen en reële lonen) Sigaretten + 0,44 % (schaallonen en reële lonen) Rook-, kauw- en snuiftabak + 0,44 % (schaallonen en reële lonen). De CAO-verhoging dient toegepast voor de indexaanpassing Sigaren en cigarillo s + 0,44 % (schaallonen en reële lonen). De CAO-verhoging dient toegepast voor de indexaanpassing Fabricatie van papieren buisjes + 0,4 % (schaallonen en reële lonen). Vanaf de opening der rekeningen het dichtst bij 1 april Goederenvervoer ten lande voor Rijdend personeel : indexatie ARAB- en verblijfsrekening van derden vergoedingen. Niet-rijdend personeel : indexatie ploegenpremie Goederenbehandeling voor Niet-rijdend personeel : indexatie rekening van derden ploegenpremie Zeevisserij + 0,8059 % (schaallonen en reële lonen) Bosbouw + 0,71 % (schaallonen en reële lonen) Haarsnijderijen + 0,44 % (schaallonen en reële lonen) Pelslooierijen + 0,0372 EUR (schaallonen en reële lonen) Porfi ergroeven Vorige lonen x 1,00555 of basislonen 1997 x 1,18737 (schaallonen) 6

7 LOONAANPASSINGEN Nummer Benaming paritair comité Indexatie Kleding en confectie + 0,75 % (minimumlonen) Erkende controleorganismen + 1,98 % (schaallonen en reële lonen) Hotelbedrijf Indexatie kledijvergoedingen Gas- en elektriciteitsbedrijf Vorige lonen x 1, of basislonen mei 2006 x 1,0507 (schaallonen) Retroactieve conventionele verhogingen Nummer Benaming paritair comité Conventionele verhoging Aanvullend Paritair Comité voor + 25 EUR voor het gewaarborgd gemiddeld de werklieden minimummaandinkomen (CAO nr. 43) (schaallonen) Non-ferrometalen Aanpassing maandvergoedingen van de leerlingen gedurende de eerste maand omwille van de CAO-verhoging 25 EUR voor het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (CAO nr. 43) Kleding en confectie Aanpassing maandvergoedingen van de industriële leerlingen omwille van de CAO-verhoging 25 EUR voor het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (CAO nr. 43) Scheikundige nijverheid CAO-verhoging minimumaanvangsuurloon en minimum uurloon vanaf 12 maanden anciënniteit 0,07 EUR (in stelsel 40u/week) (schaallonen). Verhoging ploegenpremies (in stelsel 40u/week). Verhoging bestaanszekerheidsvergoeding. Afschaffi ng van de dagbedragen voor arbeiders jonger dan 19 jaar. Afschaffi ng van de leeftijdspercentages voor de eindejaarspremie Textielnijverheid en breiwerk Invoering maaltijdcheques. In ondernemingen die reeds maaltijdcheques toekennen zal op ondernemingsvlak een gelijkwaardig voordeel toegekend worden Bouwbedrijf Aanpassing maandvergoedingen van de industriële leerlingen die aangeworven zijn na 31 augustus 1999 omwille van de CAO-verhoging 25 EUR voor het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (CAO nr. 43) Stoffering en houtbewerking Aanpassing maandvergoedingen van de industriële leerlingen omwille van de CAO-verhoging 25 EUR voor het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (CAO nr. 43) Rook-, kauw- en snuiftabak + 0,06 EUR (schaallonen en reële lonen). De CAOverhoging dient toegepast voor de indexaanpassing ONDER VOORBEHOUD Sigaren en cigarillo s + 0,06 EUR (schaallonen en reële lonen). De CAOverhoging dient toegepast voor de indexaanpassing ONDER VOORBEHOUD Taxi-ondernemingen Rijdend personeel : aanpassing vergoeding wegens gebrek aan voertuig en het gewaarborgd minimumuurloon omwille van de CAO-verhoging 25 EUR voor het gewaarborgd ge- 7

8 LOONAANPASSINGEN middeld minimummaandinkomen (CAO nr. 43) (schaallonen) Zeevisserij Sector pakhuizen : jaarlijkse brutopremie van 150 EUR. Niet van toepassing indien een ondernemingsakkoord een andere regeling voorziet. Deeltijdsen pro rata Aanvullend Paritair Comité + 25 EUR voor het gewaarborgd gemiddeld voor de bedienden minimummaandinkomen (CAO nr. 43) (schaallonen) Scheikundige nijverheid Enkel voor bedienden met functies opgenomen in de functieclassifi catie : + 11 EUR (schaallonen) ONDER VOORBEHOUD Aanvullend Nationaal Paritair Comité Aanpassing gewaarborgd minimummaandinkomen voor de bedienden omwille van de CAO-verhoging 25 EUR voor het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (CAO nr. 43) (schaallonen) Voedingsnijverheid Aanpassing gewaarborgd minimummaandinkomen omwille van de CAO-verhoging 25 EUR voor het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (CAO nr. 43) (schaallonen) Verzekeringswezen Aanpassing gewaarborgd minimummaandinkomen omwille van de CAO-verhoging 25 EUR voor het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (CAO nr. 43) (schaallonen) Banken Aanpassing maandlonen studenten omwille van de CAOverhoging 25 EUR voor het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (CAO nr. 43) (schaallonen) Beheer van gebouwen Enkel voor conciërges : aanpassing vergoeding voor verplichte aanwezigheid bij minder dan 30u effectief werk/ week omwille van de CAO-verhoging 25 EUR voor het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (CAO nr. 43) (schaallonen en reële lonen) COLOFON info is een uitgave van het economisch samenwerkingsverband Serviamplus in samenwerking met Kluwer. Deze info wordt ook op de website en deze van de partners ter raadpleging gepubliceerd. Krijgt u deze papieren versie liever niet meer in uw brievenbus, neem dan contact op met uw plaatselijke partner. U kan ook via het Contactformulier op onze website een berichtje sturen. REDACTIECOMITE: Wesley Boets, Grégory Dubois, Peggy Meert, Ann Vanderschaeghe VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: Jan Aerts, Kleine Laan 29, 9100 Sint-Niklaas, tel Ingesloten informatie en opinies worden uitsluitend ten titel van inlichting verstrekt zonder enige waarborg en zonder enige aansprakelijkheid van Serviam+ buiten elke contractuele relatie en/of elke éénzijdige verbintenis van Serviam+. Ze gelden slechts voor de datum waarop ze bezorgd worden en Serviam+ kan de juistheid en/of de volledigheid ervan niet waarborgen. Ze gelden nooit als directe of persoonlijke aanbeveling, advies of vraag. Ze maken slechts een beoordelingselement uit voor de lezer, die ervan gebruik maakt in alle vrijheid en onder zijn enige verantwoordelijkheid. Heeft u op- of aanmerkingen die tot verbetering van deze Info kunnen leiden, aarzel dan niet ons hiervan in kennis te stellen. 28

Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 april 2009. Vanaf de eerste dag van de eerste betaalperiode

Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 april 2009. Vanaf de eerste dag van de eerste betaalperiode I N F O 1. LOONAANPASSINGEN Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 april 2009 ARBEIDERS PC 106.01 Cementfabrieken Vorige lonen x 1 Vanaf de eerste dag van de eerste betaalperiode van april PC

Nadere informatie

info 07 2007 Definitieve arbeidsongeschiktheid maakt niet uit zichzelf einde aan overeenkomst wegens overmacht DEZE MAAND

info 07 2007 Definitieve arbeidsongeschiktheid maakt niet uit zichzelf einde aan overeenkomst wegens overmacht DEZE MAAND Afgiftekantoor 2800 Mechelen 1 P608141 Verschijnt maandelijks 2e jaargang info 07 2007 Definitieve arbeidsongeschiktheid maakt niet uit zichzelf einde aan overeenkomst wegens overmacht Pierre Delchevalrie

Nadere informatie

1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2. 2.1. Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 april 2013... 2

1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2. 2.1. Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 april 2013... 2 I N F O April 2013 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2 2.1. Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 april 2013... 2 2.1.1. Arbeiders... 2 2.1.2. Bedienden... 3 2.1.3.

Nadere informatie

106.01 Cementfabrieken Vorige lonen x 1 of basislonen 2012 x 1,037732 De lonen zijn ongewijzigd omwille van de indexblokkering.

106.01 Cementfabrieken Vorige lonen x 1 of basislonen 2012 x 1,037732 De lonen zijn ongewijzigd omwille van de indexblokkering. LONEN EN INDEXTIE JULI 2015 : De aanpassing geldt voor de schaallonen en de reële lonen. : De aanpassing wordt berekend op de minimumlonen. Het verschil tussen het reële loon en dat schaalloon blijft behouden.

Nadere informatie

JULI 2015 INDEXATIES EN CONVENTIONELE VERHOGINGEN

JULI 2015 INDEXATIES EN CONVENTIONELE VERHOGINGEN JULI 2015 INDEXTIE EN CONVENTIONELE VERHOGINGEN Betekenis van de letters in de kolom "welk loon?" lle lonen. De aanpassing geldt volledig voor de schaallonen () en voor de reële lonen (R). inimumlonen.

Nadere informatie

JULI 2012 INDEXATIES EN CONVENTIONELE VERHOGINGEN

JULI 2012 INDEXATIES EN CONVENTIONELE VERHOGINGEN JULI 2012 INDEXTIE EN CONVENTIONELE VERHOGINGEN Betekenis van de letters in de kolom "welk loon?" lle lonen. De aanpassing geldt volledig voor de schaallonen () en voor de reële lonen (R). inimumlonen.

Nadere informatie

1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2. 2.1. Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 juli 2012... 2

1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2. 2.1. Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 juli 2012... 2 I N F O Juli 2012 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2 2.1. Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 juli 2012... 2 2.1.1. Arbeiders... 2 2.1.2. Bedienden... 3 2.1.3.

Nadere informatie

info 10 2007 Kamercommissie keurt wetsontwerp sociale verkiezingen goed DEZE MAAND

info 10 2007 Kamercommissie keurt wetsontwerp sociale verkiezingen goed DEZE MAAND Afgiftekantoor 2800 Mechelen 1 P608141 Verschijnt maandelijks 2e jaargang info 10 2007 Kamercommissie keurt wetsontwerp sociale verkiezingen goed Guido Despiegelaere Minister van Werk Peter Vanvelthoven

Nadere informatie

LONEN EN INDEXATIES APRIL 2014

LONEN EN INDEXATIES APRIL 2014 LONEN EN INDEXTIE PRIL 2014 : De aanpassing geldt voor de schaallonen en de reële lonen. M: De aanpassing wordt berekend op de minimumlonen. Het verschil tussen het reële loon en dat schaalloon blijft

Nadere informatie

I N F O Augustus 2015

I N F O Augustus 2015 I N F O Augustus 2015 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2 2.1. Conventionele verhogingen vanaf 1 augustus 2015... 2 2.1.1. Arbeiders... 2 2.1.2. Bedienden... 2 2.1.3. Arbeiders

Nadere informatie

APRIL 2015 INDEXATIES EN CONVENTIONELE VERHOGINGEN

APRIL 2015 INDEXATIES EN CONVENTIONELE VERHOGINGEN PRIL 2015 INDEXTIE EN CONVENTIONELE VERHOGINGEN Betekenis van de letters in de kolom "welk loon?" lle lonen. De aanpassing geldt volledig voor de schaallonen () en voor de reële lonen (R). M Minimumlonen.

Nadere informatie

1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2. 2.1. Conventionele verhogingen vanaf 1 juni 2015... 2

1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2. 2.1. Conventionele verhogingen vanaf 1 juni 2015... 2 I N F O Juni 2015 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2 2.1. Conventionele verhogingen vanaf 1 juni 2015... 2 2.1.1. Arbeiders... 2 2.1.2. Bedienden... 3 2.1.3. Arbeiders en bedienden...

Nadere informatie

1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2. 2.1. Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 april 2014... 2

1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2. 2.1. Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 april 2014... 2 I N F O April 2014 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2 2.1. Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 april 2014... 2 2.1.1. Arbeiders... 2 2.1.2. Bedienden... 3 2.1.3.

Nadere informatie

Loonindexeringen en -aanpassingen in april

Loonindexeringen en -aanpassingen in april Loonaanpassingen in april 2014 Indexeringen en conventionele verhogingen: verwachtingen (nietlimitatief) PC 218: ongeveer + 0,90 % index in januari 2015 GMMI/Sociale uitkeringen: + 2 % in december 2014

Nadere informatie

1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2. 2.1. Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 april 2015... 2

1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2. 2.1. Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 april 2015... 2 I N F O April 2015 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2 2.1. Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 april 2015... 2 2.1.1. Arbeiders... 2 2.1.2. Bedienden... 3 2.1.3.

Nadere informatie

LONEN EN INDEXATIES APRIL 2015. 1. Indexaties

LONEN EN INDEXATIES APRIL 2015. 1. Indexaties LONEN EN INDEXTIE PRIL 2015 : De aanpassing geldt voor de schaallonen en de reële lonen. M: De aanpassing wordt berekend op de minimumlonen. Het verschil tussen het reële loon en dat schaalloon blijft

Nadere informatie

1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2. 2.1. Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 mei 2014... 2

1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2. 2.1. Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 mei 2014... 2 I N F O Mei 2014 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2 2.1. Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 mei 2014... 2 2.1.1. Arbeiders... 2 2.1.2. Bedienden... 2 2.1.3. Arbeiders

Nadere informatie

Extra s. Arbeiders en bedienden van de hotelnijverheid (Horeca) paritair comité 302. Rechtsbronnen. Het begrip extra

Extra s. Arbeiders en bedienden van de hotelnijverheid (Horeca) paritair comité 302. Rechtsbronnen. Het begrip extra Arbeiders en bedienden van de hotelnijverheid (Horeca) paritair comité 302 bijwerking: september 2013 - doc.nr. 204 Extra s Opgelet! Vanaf 1 oktober 2013 zullen belangrijke nieuwigheden van kracht worden

Nadere informatie

info 06 2007 Tijdskrediet wordt tegelijkertijd soepeler en strenger DEZE MAAND

info 06 2007 Tijdskrediet wordt tegelijkertijd soepeler en strenger DEZE MAAND Afgiftekantoor 2800 Mechelen 1 P608141 Verschijnt maandelijks 2e jaargang info 06 2007 Tijdskrediet wordt tegelijkertijd soepeler en strenger Ann Vanderschaeghe In het Generatiepact zette de regering haar

Nadere informatie

NIEUWE OPZEGTERMIJNEN VANAF 2012. 1. Toepassing in de tijd van de nieuwe reglementering

NIEUWE OPZEGTERMIJNEN VANAF 2012. 1. Toepassing in de tijd van de nieuwe reglementering 1 NIEUWE OPZEGTERMIJNEN VANAF 2012 1. Toepassing in de tijd van de nieuwe reglementering De nieuwe reglementering is van toepassing op de arbeidsovereenkomsten waarvan de uitvoering is ingegaan vanaf 1

Nadere informatie

Informatief sociaal secretariaat cepa vzw 2010/06

Informatief sociaal secretariaat cepa vzw 2010/06 Informatief sociaal secretariaat cepa vzw 2010/06 DIMONA NEW : OVERGANG Werkgevers die tussen 3 en 31 mei 2010 Dimona-aangiften hebben ingediend via de klassieke webtoepassing zijn sedert kort door de

Nadere informatie

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik Out Sim Handleiding te lezen voor gebruik Om tot een eenvormig statuut voor arbeiders en bedienden te komen, moeten er vanaf 1 januari 2014 nieuwe regels worden toegepast ingeval van beëindiging van een

Nadere informatie

Nieuwe ontslagregels 2012

Nieuwe ontslagregels 2012 Nieuwe ontslagregels 2012 De IPA wet 2011-2012 voorziet in een eerste stap naar de harmonisering tussen arbeiders en bedienden. Hiervoor worden de ontslagregels vanaf 1 januari 2012 voor beide statuten

Nadere informatie

info 02 2007 De outplacementprocedure voor de werknemers van 45 jaar en ouder EN VERDER

info 02 2007 De outplacementprocedure voor de werknemers van 45 jaar en ouder EN VERDER Afgiftekantoor 2800 Mechelen 1 P608141 Verschijnt maandelijks 2e jaargang info 02 2007 De outplacementprocedure voor de werknemers van 45 jaar en ouder Michel Davagle In dit nummer brengen wij het eerste

Nadere informatie

MEI 2013 INDEXATIES EN CONVENTIONELE VERHOGINGEN

MEI 2013 INDEXATIES EN CONVENTIONELE VERHOGINGEN MEI 2013 INDEXTIE EN CONVENTIONELE VERHOGINGEN Betekenis van de letters in de kolom "welk loon?" lle lonen. De aanpassing geldt volledig voor de schaallonen () en voor de reële lonen (R). M Minimumlonen.

Nadere informatie

OPZEGGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST

OPZEGGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST OPZEGGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST ISBN 978-90-4653-621-6 D/2011/2664/488 BP/R_P-BI11063 Verantwoordelijke uitgever : Hans Suijkerbuijk Ragheno Business Park Motstraat 30 B-2800 Mechelen Telefoon: 0800-14500

Nadere informatie

1250200 Zagerijen en aanverwante nijverheden

1250200 Zagerijen en aanverwante nijverheden Paritair Comité voor de houtnijverheid 1250200 Zagerijen en aanverwante nijverheden Anciënniteitspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2009(94.284)... 2 Ploegenarbeid... 3 Collectieve

Nadere informatie

info 03 2007 De outplacementprocedure voor de werknemers van 45 jaar en ouder (vervolg) EN VERDER

info 03 2007 De outplacementprocedure voor de werknemers van 45 jaar en ouder (vervolg) EN VERDER Afgiftekantoor 2800 Mechelen 1 P608141 Verschijnt maandelijks 2e jaargang info 03 2007 De outplacementprocedure voor de werknemers van 45 jaar en ouder (vervolg) Michel Davagle In dit nummer krijgt u het

Nadere informatie

Eindejaarspremie. Verplichting tot betalen van een eindejaarspremie

Eindejaarspremie. Verplichting tot betalen van een eindejaarspremie Definitie Eindejaarspremie Een eindejaarspremie of dertiende maand is een vergoeding voor een jaar prestaties, die meestal rond de jaarwisseling uitbetaald wordt. De eindejaarspremie wordt niet bij het

Nadere informatie

Dirk Heylen. Bedrijfsauto s: juridische aspecten van een goede carpolicy

Dirk Heylen. Bedrijfsauto s: juridische aspecten van een goede carpolicy Welkom Dirk Heylen Bedrijfsauto s: juridische aspecten van een goede carpolicy Juridische aspecten van een goede carpolicy 1. De carpolicy in de relatie werkgever-werknemer. 2. Invloed van de nieuwe fiscale

Nadere informatie

DEELTIJDSE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR WERKLIEDEN VOOR BEPAALDE TIJD

DEELTIJDSE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR WERKLIEDEN VOOR BEPAALDE TIJD DEELTIJDSE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR WERKLIEDEN VOOR BEPAALDE TIJD TUSSEN:..., met maatschappelijke zetel te..., ingeschreven in de Kruispuntbank van de Ondernemingen onder het nummer...; hierna genoemd

Nadere informatie

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet Directie reglementering Tijdskrediet en Loopbaanonderbreking Communicatie Datum 29.12.2014 Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet In toepassing van het federaal regeerakkoord van 09.10.2014

Nadere informatie

KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht

KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht Guido Lamal Advocaat-Vennoot Curia 1. RSZ op beëindigingsvergoedingen 2. Wet Eenheidsstatuut 3. CAO nr. 109 4. Opzeggingsvergoeding in geval van vermindering van arbeidsprestaties

Nadere informatie

Opzegging van de arbeidsovereenkomst

Opzegging van de arbeidsovereenkomst Opzegging van de arbeidsovereenkomst Didier VOTQUENNE Advocaat-Vennoot bij de Advocatenassociatie Taquet, Clesse & Van Eeckhoutte te Brussel a Wotters Kluwer business Inhoudstafel Hoofdstuk 1. Opzegging

Nadere informatie

ARBEIDSDUURVERMINDERING 2012 IN DE BOUW

ARBEIDSDUURVERMINDERING 2012 IN DE BOUW ARBEIDSDUURVERMINDERING 2012 IN DE BOUW 1 ARBEIDERS (P.C. 124) 1.1 REALISATIE VAN DE ARBEIDSDUURVERMINDERING In de bouwnijverheid wordt de arbeidsduurvermindering gerealiseerd via het toekennen van 12

Nadere informatie

info 01 2008 Aanpassing jaarloongrenzen op 1 januari 2008 DEZE MAAND

info 01 2008 Aanpassing jaarloongrenzen op 1 januari 2008 DEZE MAAND Afgiftekantoor 2800 Mechelen 1 P608141 Verschijnt maandelijks 3e jaargang info 01 2008 Aanpassing jaarloongrenzen op 1 januari 2008 Bieke Cauwenberghs & Myriam Dauphin De Sociale Herstelwet van 22 januari

Nadere informatie

2020000 Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren

2020000 Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren 2020000 Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren Een aanvullend vakantiegeld... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 5 november 2002 (64.902)... 2 Overlonen... 4 Collectieve

Nadere informatie

Ter beschikking gesteld door ACV-metaal Picanolgroup

Ter beschikking gesteld door ACV-metaal Picanolgroup EINDEJAARSPREMIE P.C.111 WEST-VLAANDEREN Collectieve arbeidsovereenkomst van 06/03/2001 gesloten in het Gewestelijk Paritair Comité West-Vlaanderen voor de Metaal-, Machine en Elektrische Bouw. Hoofdstuk

Nadere informatie

- 7 - HOOFDSTUK III. INSCHRIJVING

- 7 - HOOFDSTUK III. INSCHRIJVING - 7 - HOOFDSTUK III. INSCHRIJVING Artikel 6 De werkgevers die werknemers in vast dienstverband aanwerven als vaklui, dienen hiervan onverwijld kennis te geven aan de Administratieve Commissie met het oog

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR AANGIFTE SOCIALE RISICO'S INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR A S R Kwartaal:2013-04 Werkloosheid Inhoudstafel Inleiding... 5 Voor wie?... 6 Wanneer?...7 Wat invullen?... 8 Bijkomende informatie... 11 28/11/2013

Nadere informatie

ECOCHEQUES Een nieuw middel tot koopkrachtverhoging. Carla Timmermans en Kathelijne Verboomen, 8 en 9 oktober 2009

ECOCHEQUES Een nieuw middel tot koopkrachtverhoging. Carla Timmermans en Kathelijne Verboomen, 8 en 9 oktober 2009 ECOCHEQUES Een nieuw middel tot koopkrachtverhoging Carla Timmermans en Kathelijne Verboomen, 8 en 9 oktober 2009 Eco-cheques en maaltijdcheques Situering : Interprofessioneel akkoord 2009-2010 Geen plaats

Nadere informatie

12. Einde van de arbeidsovereenkomst

12. Einde van de arbeidsovereenkomst 12. Einde van de arbeidsovereenkomst Gezien zijn hogere loon heeft een kaderlid over het algemeen recht op een langere opzeggingsperiode dan een bediende. We geven hieronder een kort overzicht van de reglementering

Nadere informatie

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 1 april 2014 DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 De wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen

Nadere informatie

Sector van de vlasbereiding

Sector van de vlasbereiding Sector van de vlasbereiding 2014 Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren. 1 De meeste zaken die in de textielagenda staan, zijn ook voor

Nadere informatie

Einde van de overeenkomst

Einde van de overeenkomst je rechten op zak Einde van de overeenkomst Een arbeidsovereenkomst kan niet zomaar van vandaag op morgen worden verbroken. Dit kan alleen als er een wederzijds akkoord is, in geval van overmacht of om

Nadere informatie

MOEDERSCHAPSVERLOF GEBOORTEVERLOF OUDERSCHAPSVERLOF ADOPTIEVERLOF

MOEDERSCHAPSVERLOF GEBOORTEVERLOF OUDERSCHAPSVERLOF ADOPTIEVERLOF MOEDERSCHAPSVERLOF GEBOORTEVERLOF OUDERSCHAPSVERLOF ADOPTIEVERLOF WETTELIJKE BASIS i Arbeidswet van 16 maart 1971. Wet van 13 april 2011 tot wijziging, wat betreft de meeouders, van de wetgeving inzake

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR AANGIFTE SOCIALE RISICO'S INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR A S R Kwartaal:2013-03 Werkloosheid Inhoudstafel Inleiding... 5 Voor wie?... 6 Wanneer?...7 Wat invullen?... 8 Bijkomende informatie... 12 29/08/2013

Nadere informatie

Nieuwe regels voor uitzendarbeid

Nieuwe regels voor uitzendarbeid Nieuwe regels voor uitzendarbeid N E W S L E T T E R, 1 7 J U L I 2 0 1 3 I N H O U D : Nieuw motief: instroom Opeenvolgende dagcontracten Uitgebreider informeren van de Geleidelijke afschaffing van de

Nadere informatie

BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014

BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014 BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014 Algemeen Er is een nieuwe regeling ter bepaling van de opzeggingstermijnen uitgewerkt die in werking treedt op 1 januari 2014. De

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 10 VAN 8 MEI 1973 BETREFFENDE HET COLLECTIEF ONTSLAG, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREEN-

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 10 VAN 8 MEI 1973 BETREFFENDE HET COLLECTIEF ONTSLAG, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREEN- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 10 VAN 8 MEI 1973 BETREFFENDE HET COLLECTIEF ONTSLAG, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREEN- KOMSTEN NR. 10 BIS VAN 2 OKTOBER 1975, NR. 24 VAN 2 OKTOBER 1975,

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW NOVEMBER 2011

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW NOVEMBER 2011 NIEUWSBRIEF ABANTE VZW NOVEMBER 2011 Geachte heer Geachte mevrouw Deze maand belichten we nog enkele interessante thema s met betrekking tot het personeelsbeleid van jullie firma. We openen met deeltijdse

Nadere informatie

J.V. Uitvoeringsbesluit - KB 30.03.1967 Artikel 46 EVOLUTIE VAN ARTIKEL 46

J.V. Uitvoeringsbesluit - KB 30.03.1967 Artikel 46 EVOLUTIE VAN ARTIKEL 46 Artikel 46 Oorspronkelijke tekst Toepasselijk vanaf 01.01.1967 en voor het eerst op de in 1967 te nemen vakantie Tekst volgens het KB van 02.04.1970 Toepasselijk vanaf 01.01.1970 en voor het eerst op de

Nadere informatie

info 09 2006 Werkgever moet outplacementbegeleiding zelf voorstellen aan ontslagen 45-plusser EN VERDER

info 09 2006 Werkgever moet outplacementbegeleiding zelf voorstellen aan ontslagen 45-plusser EN VERDER Afgiftekantoor 2800 Mechelen 1 P608141 Verschijnt maandelijks 1e jaargang info 09 2006 Werkgever moet outplacementbegeleiding zelf voorstellen aan ontslagen 45-plusser Carine Govaert & Guido Despiegelaere

Nadere informatie

Invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden - inzake de opzeggingstermijnen en proefperioden

Invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden - inzake de opzeggingstermijnen en proefperioden Invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden - inzake de opzeggingstermijnen en proefperioden Als U het misschien al weet verscheen op 26 december 2013 de nieuwe wet betreffende de invoering

Nadere informatie

Jaarlijkse vakantie. 1. Wat is jaarlijkse vakantie?

Jaarlijkse vakantie. 1. Wat is jaarlijkse vakantie? Jaarlijkse vakantie 1. Wat is jaarlijkse vakantie? Jaarlijkse vakantie is het recht om gedurende een aantal dagen arbeid te onderbreken met doorbetaling van loon. Hierbij kan je 2 begrippen onderscheiden:

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 35 VAN 27 FEBRUARI 1981 BETREFFENDE SOMMIGE BEPALINGEN VAN HET ARBEIDSRECHT TEN AANZIEN VAN DE

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 35 VAN 27 FEBRUARI 1981 BETREFFENDE SOMMIGE BEPALINGEN VAN HET ARBEIDSRECHT TEN AANZIEN VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 35 VAN 27 FEBRUARI 1981 BETREFFENDE SOMMIGE BEPALINGEN VAN HET ARBEIDSRECHT TEN AANZIEN VAN DE DEELTIJDSE ARBEID, GEWIJZIGD DOOR COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR.

Nadere informatie

Inhoudstafel. Inleiding 1. Deel I Tijdskrediet

Inhoudstafel. Inleiding 1. Deel I Tijdskrediet Inleiding 1 Deel I Tijdskrediet Hoofdstuk I Toepassingsgebied 5 Hoofdstuk II Soorten tijdskrediet 7 Hoofdstuk III Tijdskrediet zonder motief 9 1. Soorten tijdskrediet zonder motief? 9 2. Voorwaarden 10

Nadere informatie

Smals Datum : 06 oktober 2015 TO&P ASR NOTA

Smals Datum : 06 oktober 2015 TO&P ASR NOTA Smals Datum : 06 oktober 2015 TO&P ASR NOTA Ter attentie van : Batch-verzenders ASR Kopij aan : RSZ, RVA Onderwerp : Glossariawijzigingen vereenvoudiging sector werkloosheid Aantal bladzijden : 66 Inhoudstafel

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van Juli. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Juli. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van Juli. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Juli. Solutions for Human Resources. 2011 Solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS Résidence de la Lyre, 19 1300 Wavre Tel : +32 (0)10 43 98 83 www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep S

Nadere informatie

DE NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN EN DE AFSCHAFFING VAN DE CARENZDAG KRIJGEN EEN WETTELIJKE BASIS

DE NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN EN DE AFSCHAFFING VAN DE CARENZDAG KRIJGEN EEN WETTELIJKE BASIS DE NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN EN DE AFSCHAFFING VAN DE CARENZDAG KRIJGEN EEN WETTELIJKE BASIS Op 5 juli 2013, net voor het verstrijken van het ultimatum gesteld door het Grondwettelijk Hof, bereikte een

Nadere informatie

De werkgevers dienen maandelijks, en dit uiterlijk vóór de 15de van de volgende maand een bijdrage te betalen.

De werkgevers dienen maandelijks, en dit uiterlijk vóór de 15de van de volgende maand een bijdrage te betalen. DE EINDEJAARSPREMIE I. Wettelijke verplichtingen werkgever I.1. Voorafbetaling De werkgevers dienen maandelijks, en dit uiterlijk vóór de 15de van de volgende maand een bijdrage te betalen. Deze bijdrage

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDER - DEELTIJDS

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDER - DEELTIJDS ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDER - DEELTIJDS Tussen. vertegenwoordigd door... verder genoemd de werkgever, enerzijds en. verder genoemd de werknemer, anderzijds wordt overeengekomen wat volgt : Aanvang

Nadere informatie

Knipperlichten Sociaal Recht

Knipperlichten Sociaal Recht Knipperlichten Sociaal Recht 25 februari 2010 Edward Carlier Advocaat www.reliancelaw.be Overzicht nieuwigheden 2009 1. Recht op individuele voortzetting collectieve ziekteverzekering; 2. Verhoogde ontslagkost

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van September. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van September. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van September. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van September. Solutions for Human Resources. 2013 Solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS 23 rue de l orne 1435 Mont St Guibert www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met GROUP S sociaal secretariaat».

Nadere informatie

ÔÔOpzegging einde contract Wat is de duur van mijn opzeggingsperiode? De regels zijn dezelfde als bij voltijdse medewerkers.

ÔÔOpzegging einde contract Wat is de duur van mijn opzeggingsperiode? De regels zijn dezelfde als bij voltijdse medewerkers. je rechten op zak Deeltijds werken Sinds het einde van de jaren 70 nam deeltijds werken vooral bij vrouwen sterk toe. De wetgeving voorziet in speciale regels om te voorkomen dat deeltijdse werknemers

Nadere informatie

LONEN EN INDEXATIES JANUARI 2015

LONEN EN INDEXATIES JANUARI 2015 LONEN EN INDEXTIE JNURI 2015 : De aanpassing geldt voor de schaallonen en de reële lonen. : De aanpassing wordt berekend op de minimumlonen. Het verschil tussen het reële loon en dat schaalloon blijft

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources. 2012 Solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS Résidence de la Lyre, 19 1300 Wavre Tel : +32 (0)10 43 98 83 www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep S

Nadere informatie

1. Deze circulaire heeft betrekking op de anciënniteitspremies die aan werknemers worden toegekend tijdens hun loopbaan bij een werkgever.

1. Deze circulaire heeft betrekking op de anciënniteitspremies die aan werknemers worden toegekend tijdens hun loopbaan bij een werkgever. Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten Directie I/5B Circulaire nr. Ci.RH.241/608.543 (AAFisc Nr. 27/2011) dd. 23.05.2011 Personenbelasting Beroepsinkomen Anciënniteitspremie Vrijgesteld

Nadere informatie

Art 10 2 een ancienniteit van 20 jaar als werknemer hebben op het ogenblik van de schriftelijke kennisgeving

Art 10 2 een ancienniteit van 20 jaar als werknemer hebben op het ogenblik van de schriftelijke kennisgeving beroepsverleden formulering gelijkstelling Vereist voor tijdskrediet Formule 50 plus Zie CAO NAR Collectieve nr.77bis tot vervanging van de collectieve nr.77 van 14 februari 2001 tot invoering van een

Nadere informatie

De wet voorziet dat het recht op vakantie afhangt van het aantal dagen. werknemers die tijdens het vorige kalenderjaar hebben gewerkt het

De wet voorziet dat het recht op vakantie afhangt van het aantal dagen. werknemers die tijdens het vorige kalenderjaar hebben gewerkt het Verlof en vakantie De wet voorziet dat het recht op vakantie afhangt van het aantal dagen dat je het vorige jaar hebt gewerkt. Concreet betekent dit dat werknemers die tijdens het vorige kalenderjaar hebben

Nadere informatie

Informatiefiche Arbeidsduur in de sector 319.01

Informatiefiche Arbeidsduur in de sector 319.01 Informatiefiche Arbeidsduur in de sector 319.01 1. De wekelijkse arbeidsduur voor voltijdse werknemers De gemiddelde wekelijkse arbeidsduur bedraagt 38 uur per week (zie CAO van 1/07/1998 betreffende veralgemening

Nadere informatie

info 06 2006 Mag de werkgever de inhoud van de persoonlijke e-mails van zijn werknemers controleren? EN VERDER

info 06 2006 Mag de werkgever de inhoud van de persoonlijke e-mails van zijn werknemers controleren? EN VERDER Afgiftekantoor 2800 Mechelen 1 P608141 Verschijnt maandelijks 1e jaargang info 06 2006 Mag de werkgever de inhoud van de persoonlijke e-mails van zijn werknemers controleren? Virginie Simon en Frederic

Nadere informatie

Industriële en commerciële sectoren. Fonds sluiting ondernemingen

Industriële en commerciële sectoren. Fonds sluiting ondernemingen Industriële en commerciële sectoren Fonds sluiting ondernemingen Na 1 april 2007 Fonds sluiting ondernemingen (FSO) Het FSO is een publieke instelling die vergoedingen uit betaalt aan slachtoffers van

Nadere informatie

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 9 Afdeling 1. Basiswetgeving 9 Afdeling 2. Afwijkingen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW OKTOBER 2009

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW OKTOBER 2009 NIEUWSBRIEF ABANTE VZW OKTOBER 2009 Geacht lid In de nieuwsbrief van deze maand besteden we aandacht aan de nieuwe barema s die vanaf oktober gelden in het PC 218, het aanvullend nationaal paritair comité

Nadere informatie

I = Index C = CAO NIEUWSBRIEF APRIL 2013 DEFINITIEVE LIJST MET AANPASSINGEN LOONBAREMA?S APRIL 2013

I = Index C = CAO NIEUWSBRIEF APRIL 2013 DEFINITIEVE LIJST MET AANPASSINGEN LOONBAREMA?S APRIL 2013 NIEUWSBRIEF APRIL 2013 DEFINITIEVE LIJST MET AANPASSINGEN LOONBAREMA?S APRIL 2013 In deze overzichtslijst (definitieve versie) worden zo veel als mogelijk toeslagen en vergoedingen vermeld. Deze toeslagen

Nadere informatie

Paritair subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der Haven van Antwerpen" genaamd

Paritair subcomité voor de haven van Antwerpen, Nationaal Paritair Comité der Haven van Antwerpen genaamd 21/.2Seeela7 A:;Zeje'M:eMnee:M:MgSMM;::.,Waegli:9MMC::M:',:e:Wee:«S'M:W;eaMMM:MMMee:eee:e:ee'eSeMg.M. ::gge.weeej;eim:ge.:;,eeem Paritair subcomité voor de haven van Haven van Antwerpen" genaamd Neerlegging-Dépôt:

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Client Memo Labour & Employment Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick www.liedekerke.com Onderwerp Opzeggingsvergoeding bij ontslag tijdens een periode van verminderde arbeidsprestaties:

Nadere informatie

Nr. 209 26 november 2015

Nr. 209 26 november 2015 Nr. 209 26 november 2015 Informatief Uiterste datum inzake betaling van de bedrijfsvoorheffing Wij willen u nogmaals in herinnering brengen dat de bedrijfsvoorheffing die gefactureerd wordt over de periode

Nadere informatie

Social-profitsector en vrije beroepen. Fonds sluiting ondernemingen

Social-profitsector en vrije beroepen. Fonds sluiting ondernemingen Social-profitsector en vrije beroepen Fonds sluiting ondernemingen Vanaf 1 oktober 2007 Fonds sluiting ondernemingen Het FSO is een publieke instelling die vergoedingen uitbetaalt aan slachtoffers van

Nadere informatie

www.weerwerkpremie.be

www.weerwerkpremie.be www.weerwerkpremie.be Handleiding bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2005 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 6/2005 Inhoud Woord vooraf 2 1. Op wie is de maatregel van toepassing? 3

Nadere informatie

Persbericht. Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden

Persbericht. Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden Brussel, 30 april 2009 Persbericht Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden Vice-Eerste minister en minister van werk, Joëlle

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources. 2011 Solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS Résidence de la Lyre, 19 1300 Wavre Tel : +32 (0)10 43 98 83 www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep S

Nadere informatie

JAARLIJKSE VAKANTIE EEN OVERZICHT VAN ENKELE BELANGRIJKE PRINCIPES

JAARLIJKSE VAKANTIE EEN OVERZICHT VAN ENKELE BELANGRIJKE PRINCIPES JAARLIJKSE VAKANTIE EEN OVERZICHT VAN ENKELE BELANGRIJKE PRINCIPES Elk jaar opnieuw worden de meeste werkgevers geconfronteerd met tal van vragen rond het toekennen van (het aantal) vakantiedagen en van

Nadere informatie

OPZEGTERMIJNEN VANAF 1/1/2014

OPZEGTERMIJNEN VANAF 1/1/2014 OPZEGTERMIJNEN VANAF 1/1/2014 Zowel werkgever als werknemer kunnen een einde maken aan de arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. De beëindiging van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur kan echter

Nadere informatie

We zetten hieronder even de regels voor arbeiders en bedienden verder uiteen:

We zetten hieronder even de regels voor arbeiders en bedienden verder uiteen: Nieuwe ontslagregels vanaf 1 januari 2012 In het kader van de eenmaking van het ontslagstatuut van arbeiders en bedienden, heeft de wetgever een nieuwe stap gezet. Vanaf 1 januari 2012 zullen de ontslagregels

Nadere informatie

Uitzendkracht? Ken je rechten!

Uitzendkracht? Ken je rechten! Uitzendkracht? Ken je rechten! ABVV Coördinatie Interim Samen sterk inhoud aan het werk p. 5 de arbeidsovereenkomst p. 6 loon & vergoedingen p. 7 premies p. 8 arbeidsduur p. 10 veiligheid & gezondheid

Nadere informatie

Pensioenen Stand van zaken op 20 januari 2012

Pensioenen Stand van zaken op 20 januari 2012 Pensioenen Stand van zaken op 20 januari 2012 Enkele zaken rond de pensioenregeling voor werknemers werden onlangs aangepast. We geven hier een beknopt overzicht van de nieuwe regeling zoals ze in de Wet

Nadere informatie

--------------------------

-------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 107 VAN 28 MAART 2013 BETREFFENDE HET KLIKSYSTEEM VOOR HET BEHOUD VAN DE AANVULLENDE VERGOEDING IN HET KADER VAN BEPAALDE STELSELS VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG

Nadere informatie

Bedrijfswagens: enkele arbeidsrechtelijke aspecten en courante knelpunten

Bedrijfswagens: enkele arbeidsrechtelijke aspecten en courante knelpunten Bedrijfswagens: enkele arbeidsrechtelijke aspecten en courante knelpunten Dirk Heylen advocaat-vennoot Bedrijfswagens in het arbeidsrecht: 10 courant voorkomende vragen 1. Recht van de werknemer op een

Nadere informatie

I N F O Januari 2015

I N F O Januari 2015 I N F O Januari 2015 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2 2.1. Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 januari 2015... 2 2.1.1. Arbeiders... 2 2.1.2. Bedienden... 5 2.1.3.

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Recht op tijdskrediet

Hoofdstuk 2. Recht op tijdskrediet Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2013 ter uitvoering van CAO nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen, en inzake het stelsel

Nadere informatie

onderbroken dienst (d.i. vanaf 4 uur tussen 2 diensten): + 30%

onderbroken dienst (d.i. vanaf 4 uur tussen 2 diensten): + 30% Verloning en bijkomende voordelen Als medewerker bij het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen kun je rekenen op een competitief loon. Bovendien bieden we je een indrukwekkend voordelenpakket dat niet in het

Nadere informatie

BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010

BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010 ONDERRICHTING AAN DE WERKGEVERS 2010-2 BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010 Ingevolge het K.B. van 29/03/2010 B.S. 31/03/2010 tot uitvoering van het

Nadere informatie

Lange loopbaan : 35 jaar vanaf 2012, 38 jaar vanaf 2014, 39 jaar vanaf 2016 en 40 jaar vanaf 2017 ;

Lange loopbaan : 35 jaar vanaf 2012, 38 jaar vanaf 2014, 39 jaar vanaf 2016 en 40 jaar vanaf 2017 ; INHOUD EN UITVOERING VAN HET REGEERAKKOORD OP SOCIAALRECHTELIJK VLAK Onder het motto beter laat dan nooit, ligt er na 541 dagen onderhandelen eindelijk een regeerakkoord op tafel. Naast het feit dat het

Nadere informatie

4. Het Belgische arbeidsrecht

4. Het Belgische arbeidsrecht 4. Het Belgische arbeidsrecht In het Belgische arbeidsrecht bestaat er een verschil tussen een arbeider en een bediende. Een arbeider verricht in hoofdzaak handenarbeid. Een bediende verricht in hoofdzaak

Nadere informatie

Nieuwe ontslagregeling voor arbeiders en bedienden vanaf 01 januari 2012.

Nieuwe ontslagregeling voor arbeiders en bedienden vanaf 01 januari 2012. Nieuwe ontslagregeling voor arbeiders en bedienden vanaf 01 januari 2012. 1. In het Belgisch Staatsblad van 28 april 2011 verscheen de Wet houdende aanpassing van de wet van 01 februari 2011 houdende verlenging

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.438 ------------------------------- Zitting van woensdag 19 maart 2003

A D V I E S Nr. 1.438 ------------------------------- Zitting van woensdag 19 maart 2003 A D V I E S Nr. 1.438 ------------------------------- Zitting van woensdag 19 maart 2003 Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van Maart. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Maart. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van Maart. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Maart. Solutions for Human Resources. 2013 Solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS 23 rue de l orne 1435 Mont St Guibert www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep S sociaal secretariaat».

Nadere informatie