Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814."

Transcriptie

1 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het oninkrijk der Nederlanden sinds Nr maart 2013 Regeling van de Minister van Financiën van 26 februari 2013, kenmerk: FM 2013/372M, houdende regels tot vaststelling van de eindtermen en en voor examens financiële dienstverlening Wft (Regeling eindtermen en en examens financiële dienstverlening Wft) De Minister van Financiën, Gelet op artikel 9, tweede lid, van het esluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft; ESLUIT: Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder besluit: esluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft. Artikel 2 De eindtermen en en behorende bij de verschillende modules, bedoeld in artikel 9, tweede lid, van het besluit, worden vastgesteld overeenkomstig de volgende bijlagen: a. module basis: de eindtermen en en in bijlage 1; b. module consumptief krediet: de eindtermen en en in bijlage 2; c. module schadeverzekeringen particulier: de eindtermen en en in bijlage 3; d. module schadeverzekeringen zakelijk: de eindtermen en en in bijlage 4; e. module vermogen: de eindtermen en en in bijlage 5; f. module inkomen: de eindtermen en en in bijlage 6; g. module hypothecair krediet: de eindtermen en en in bijlage 7; h. module pensioenverzekeringen: de eindtermen en en in bijlage 8; i. module volmacht algemeen: de eindtermen en en in bijlage 9; j. module volmacht schade extra: de eindtermen en en in bijlage 10; k. module volmacht overig: de eindtermen en en in bijlage 11. Artikel 3 In de bijlagen 1 tot en met 11 wordt het beheersniveau van de en aangeduid met de taxonomiecodes: a. (=ennis); b. (=egrip); c. V (=Vaardigheid); d. C (=Competentie). Artikel 4 De Regeling vaststelling en examens financiële dienstverlening Wft en de Regeling en voor permanente educatie financiële dienstverlening Wft worden ingetrokken. Artikel 5 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari Artikel 6 Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling eindtermen en en examens financiële dienstverlening Wft. Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. De Minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem 1 Staatscourant 2013 nr maart 2013

2 ennis IJLAGE 1 EIND EN TOETSTERMEN MODULE ASIS Taak 1 Informeren en doorverwijzen van de klant, het aangaan van de financiële relatie Nummer Omschrijving ennisniveau Eindterm 1a De persoon baseert de informatieverstrekking in de eerste lijn van de financiële dienstverlening op elementaire kennis van de financiële huishouding van de klant. 1a.1 De kandidaat kan de definitie van sparen, ontsparen en lenen geven. 1a.2 De kandidaat kan in een eenvoudige economische kringloop de geldstromen en goederenstromen aangeven. 1a.3 De kandidaat kan de verschillende levensfasen uit het levensfasenmodel benoemen en kan de gevolgen van de levensfase voor de financiële overzichten (opbrengsten/uitgaven en bezittingen/schulden) voor een klantenhuishouding beschrijven. 1a.4 De kandidaat kan de belangrijkste kenmerken van de samenlevingsvormen (huwelijk, geregistreerd partnerschap en ongehuwd samenwonen) opnoemen. 1a.5 De kandidaat kan de elementaire regelingen van het erfrecht noemen. 1a.6 De kandidaat kan de onderstaande begrippen binnen de Successiewet omschrijven: schenking, vrijstelling (jaarlijkse en eenmalige verhoogde); verkrijging krachtens erfrecht. 1a.7 De kandidaat kan noemen voor welke vier handelingen toestemming van de partner vereist is volgens het urgerlijk Wetboek: handelingen met betrekking tot de eigen woning, aangaan huurkoop, persoonlijke borgstelling en het doen van anders dan gebruikelijke giften. 1a.8 De kandidaat kan de onderstaande begrippen binnen de Inkomstenbelasting omschrijven: ox 1 belastbaar inkomen uit werk en woning: winst uit onderneming, loon (begrip loon), resultaat overige werkzaamheden, periodieke uitkeringen en verstrekkingen, inkomsten uit eigen woning; ox 2 belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang; ox 3 belastbaar inkomen uit sparen en beleggen: bezittingen, schulden, heffingsvrij vermogen, vrijstellingen. 1a.9 De kandidaat kan noemen welke bescheiden als legitimatiemiddelen geaccepteerd worden. Eindterm 1b De persoon baseert zijn informatieverstrekking van spaar- en betaalfaciliteiten op kennis van betaal- en spaarrekeningen met inbegrip van daaraan verbonden spaar- en betaalfaciliteiten en elektronisch geld. 1b.1 De kandidaat kan de belangrijkste kenmerken noemen van een betaalrekening op één of meer namen. 1b.2 De kandidaat kan de procedure voor het openen van een betaalrekening uitleggen. 1b.3 De kandidaat kan R-, EVA- en VIS-toetsing omschrijven en de doelstelling van de toetsing aangeven. 1b.4 De kandidaat kan de producten voor toonbankbetaling noemen en beschrijven (chartaal geld, pinbetaling, chipknip en creditcard). 1b.5 De kandidaat kan de producten voor girale betaling beschrijven (gewone overboeking, internetbetaling, incasso, acceptgiro en periodieke overboeking). 1b.6 De kandidaat kan de drie spaarmotieven (zekerheidsmotief, doelmotief en vermogensmotief) beschrijven. 1b.7 De kandidaat kan uitleggen waarom een bank spaargeld aantrekt. 1b.8 De kandidaat kan de kenmerken van de meest gangbare spaarrekeningen noemen en de kort omschrijven. 1b.9 De kandidaat kan vormen van niet-direct opneembaar spaargeld noemen. 1b.10 De kandidaat kan het verschil uitleggen tussen sparen, beleggen en investeren. 1b.11 De kandidaat kan noemen op welke wijze een klant geld kan boeken of onttrekken aan een spaarrekening. 1b.12 De kandidaat kan in hoofdlijnen omschrijven in welke gevallen banksparen fiscaal gefaciliteerd kan worden. 1b.13 De kandidaat kan in hoofdlijnen omschrijven wat de fiscale consequenties zijn van banksparen. 1b.14 De kandidaat kan het verband aangeven tussen de spaarvorm en de hoogte van de rentevergoeding (incl. internetspaarrekening). 1b.15 De kandidaat kan de drie aspecten noemen (liquiditeit, rendement en risico), die de voorkeur van een klant voor een bepaald spaarproduct bepalen. 1b.16 De kandidaat kan de verschillen tussen een besloten en open beleggingsfonds noemen. 1b.17 De kandidaat kan de beleggingscategorieën noemen (aandelen, obligaties, vastgoed, liquide middelen, derivaten en beleggingsobjecten) en op hoofdlijnen omschrijven. 1b.18 De kandidaat kan rangorde aanbrengen in de beleggingscategorieën op basis van het risico. 1b.19 De kandidaat kan uitleggen welke invloed een rentebeweging heeft op aandelen- en obligatiekoersen. 1b.20 De kandidaat kan noemen voor wie het depositogarantiestelsel bedoeld is. 1b.21 De kandidaat kan de dekking en de functie van het depositogarantiestelsel omschrijven. 2 Staatscourant 2013 nr maart 2013

3 Vaardigheden Vaardigheid (V) Norm/Resultaat/Prestatie-indicator Toelichting op vaktechnische of communicatieve aspecten van de vaardigheid of omstandigheden rond de vaardigheid Eindterm 2a De persoon beschikt over het vermogen om te rekenen in vereiste situaties. 2a.1 Eenvoudige berekeningen maken. Uitrekenen van enkelvoudige interestberekeningen, die opstellen m.b.t. verschillende producten of belastingen en zeer eenvoudige berekeningen van samengestelde interest correct uitvoeren. andidaat gebruikt zonodig een rekenmachine, tabellen, etc. In de praktijk zijn dit soort berekeningen geautomatiseerd. De kandidaat moet de berekening kunnen uitleggen aan de klant. Eindterm 2b De persoon beschikt over het vermogen om de juiste gegevens voor het (intake)gesprek te inventariseren en te verwerken. 2b.1 Identiteit klant controleren. Is alert dat juiste document(en) getoond worden, onderkent vervalsingen. Raadpleegt, indien nodig, databestanden voor identiteitsverificatie. Signaleert mogelijke onjuistheden en meldt dit volgens de procedure. epaalt, in geval van stichting of vennootschap, vanuit v-informatie en/of statuten of de persoon tekenbevoegd is. Diverse manieren en documenten kunnen van toepassing zijn. 2b.2 alanspositie en/of inkomstenuitgaven-overzicht opstellen. 2b.3 Eenvoudige factuur of declaratie opstellen. 2b.4 Financiële overeenkomst vastleggen. Op basis van de klantgegevens een overzicht opstellen van bezittingen, schulden en persoonlijk vermogen. Is in staat om een factuur op te stellen. Legt klant opzet declaratie/factuur uit, verantwoordt de geleverde diensten. Werkt volgens regels en procedures en nauwkeurig. Is flexibel met betrekking tot het hanteren van verschillende regels en procedures voor verschillende product- en dienstencombinaties. Legt overeenkomst op de juiste wijze vast in systemen. Het betreft in deze module alleen eenvoudige balansposities en inkomsten/uitgavenoverzichten. Eventueel met behulp van rekenmachine. erekeningen zijn in de praktijk geautomatiseerd. Grondslagen voor de berekening, zoals maand, jaar, 365 dagen en dergelijke, zijn in de praktijk gegeven bij de diverse producten. Is bekend met TW en assurantiebelasting. Inzake een groot aantal producten en diensten, zoals betalen, sparen, verzekeren, financieringen en beleggingen, worden standaard documenten aangemaakt, opgestuurd en vastgelegd. Competenties Competentie (C) Context ritische kenmerken van de situatie Waardering door de kandidaat Eindterm 3a De persoon demonstreert en/of bewijst dat hij een zakelijk (intake)gesprek kan voeren met de klant. 3a.1 Intakegesprek voeren. Eerste fysieke of Is zakelijk, klantvriendelijk, effectief, onbevooroordeeld Is de eerste indruk goed? Voelt de klant zich en respectvol. telefonische contact met de klant inzake financiële Gebruikt een gevarieerde vraagtechniek, luistert welkom bij de organisatie? en ik oplettend en zorgvuldig en nauwkeurig? behoeften en vragen. ennismakingsgesprek. goed, leidt het gesprek. Inventariseert alle benodigde gegevens. Controleert identiteit van de klant. Administreert de klantgegevens nauwkeurig. Werkt volgens de procedure(s), telefoonregels en bedrijfsvoorschriften. ent de kenmerken van een product op basis van de omschrijving op het formulier of op het invulscherm. Vraagt, indien nodig, toelichting bij weinig voorkomende handelingen of wijzigingen in productadministratie. Weet ik wat ik moet doen, of moet ik hulp vragen? Eindterm 3b De persoon demonstreert en/of bewijst dat hij de klant kan informeren over financiële diensten, rekening houdend met de verschillende sociaaleconomische en sociaal-culturele kenmerken van de klant. 3b.1 lanten informeren. In gesprek met zowel interne als externe klanten. 3b.2 Stortingen en/of opnames met betrekking tot chartaal geld behandelen. Is klantvriendelijk en resultaatgericht. Vraagt door als dat nodig is. Vat de klantbehoefte goed samen. Houdt rekening met sociaaleconomische en sociaal-culturele kenmerken van de klant. Hanteert heftige klantemoties met empathie en strategie. Plant de (juridisch) juiste actie(s). Wijst de klant, indien nodig, door naar de juiste persoon of afdeling, laat de klant niet zwemmen. Vraagt naleving van geplande acties. ij een bank of een Telt correct. niet-kashoudende winkel Administreert volgens voorschriften. of kantoor. Is alert op fraude en dergelijke. Past de meldingsplicht toe. Heb ik alles gedaan om de klant in contact te brengen met de juiste persoon of afdeling? Heb ik gehandeld binnen mijn bevoegdheden? 3 Staatscourant 2013 nr maart 2013

4 Competentie (C) Context ritische kenmerken van de situatie Waardering door de kandidaat 3b.3 financiële overzichten (opbrengsten/uitgaven en bezittingen/schulden) opstellen voor een moment in de toekomst. Voor een (eenvoudige) huishouding. Houdt rekening met levensloop. Onderkent de relatie naar fiscale vormen van sparen die niet geadviseerd mogen worden. Onderkent de wenselijkheid om schulden af te bouwen, verwijst in deze gevallen door naar een vakbekwame collega. Onderkent bij spaardoelen de risico s die afgedekt moeten worden, en verwijst door naar andere vakbekwame personen. Heb ik mijn hand niet overspeeld door het gesprek aan te gaan met de klant? Taak 2 eheren van de relatie en het verlenen van service met betrekking tot financiële diensten ennis Nummer Omschrijving ennisniveau Eindterm 1c De persoon baseert de informatieverstrekking in de eerste lijn van de financiële dienstverlening op kennis met betrekking tot financieringsmogelijkheden van de klant 1c.1 De kandidaat kan aangeven welke factoren de kredietwaardigheid bepalen en deze factoren (moraliteit, financiële positie, zekerheden) omschrijven. 1c.2 De kandidaat kan omschrijven wat een consumptief krediet is. 1c.3 De kandidaat kan de begrippen kredietsom en kredietvergoeding omschrijven. 1c.4 De kandidaat kan de kenmerken van een geldkrediet en een goederenkrediet noemen. 1c.5 De kandidaat kan de vormen van consumptief krediet (aflopend krediet, doorlopend krediet, rekening-courant krediet, huurkoop) benoemen en op hoofdlijnen beschrijven. 1c.6 De kandidaat kan het doel van de R-toetsing aangeven. 1c.7 De kandidaat kan uitleggen dat de handelingsbekwaamheid, samenlevingsvorm en leeftijd van de kredietaanvrager een rol spelen bij het verlenen van het consumptief krediet. 1c.8 De kandidaat kan de juridische gevolgen van niet-nakoming van een kredietovereenkomst uitleggen. 1c.9 De kandidaat kan de volgende begrippen omschrijven: recht van hypotheek, hypotheekgever, hypotheeknemer. 1c.10 De kandidaat kan op hoofdlijnen omschrijven hoe de informatieverstrekking over krediet aan de klant moet plaatsvinden. 1c.11 De kandidaat kan de rol van de aanbieder van krediet binnen de verschillende distributiekanalen omschrijven. 1c.12 De kandidaat kan omschrijven wat een hypothecair krediet is. 1c.13 De kandidaat kan de begrippen renterisico, liquiditeitsrisico en valutarisico bij het aantrekken en uitzetten van gelden beschrijven. 1c.14 De kandidaat kan uitleggen wat registergoederen zijn. 1c.15 De kandidaat kan uitleggen wat de invloed van de taxatiewaarde is op de hoogte van het hypotheekbedrag. 1c.16 De kandidaat kan de verschillende taxatiewaarden in een taxatierapport van een woning beschrijven. 1c.17 De kandidaat kan aangeven welke inkomsten en lasten de kredietwaardigheid bepalen. 1c.18 De kandidaat kan uitleggen wat de invloed van het inkomen is op de hoogte van het hypotheekbedrag. 1c.19 De kandidaat kan het begrip woonquote omschrijven. 1c.20 De kandidaat kan doel en strekking van de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) aangeven. 1c.21 De kandidaat kan uitleggen wat de rol van de notaris is bij de verkrijging van de onroerende zaak en het hypothecair krediet. 1c.22 De kandidaat kan uitleggen dat de handelingsbekwaamheid, samenlevingsvorm en leeftijd van de kredietaanvrager een rol spelen bij het sluiten van een overeenkomst. 1c.23 De kandidaat kan de verschillende aflossingsvormen van een hypothecair krediet beschrijven. 1c.24 De kandidaat kan de begrippen vaste hypotheek, krediethypotheek, bankhypotheek beschrijven. 1c.25 De kandidaat kan de begrippen variabele rente en vaste rente beschrijven. 1c.26 De kandidaat kan aangeven wat de invloed is van de rentevaste periode op de hoogte van de hypotheekrente. Eindterm 1d De persoon baseert de informatieverstrekking in de eerste lijn van de financiële dienstverlening op kennis van de persoonlijke risico s van de klant en mogelijke (verzekerings-)oplossingen. 1d.1 De kandidaat kan de functie en inhoud van een klantprofiel omschrijven. 1d.2 De kandidaat kan de categorieën van de risico s opnoemen, waarvan de gevolgen te verzekeren zijn. 1d.3 De kandidaat kan de risico s noemen die verbonden zijn aan materieel bezit en kan opsommen welke verzekeringen daarbij gesloten kunnen of moeten worden. 1d.4 De kandidaat kan voorbeelden noemen van risico s die verbonden zijn aan de gezondheid en kan opsommen welke verzekeringen daarbij gesloten kunnen of moeten worden. 1d.5 De kandidaat kan voorbeelden noemen van de aansprakelijkheidsrisico s en risico s die verbonden zijn aan vermogen van de klant, en welke verzekeringen daarbij gesloten kunnen of moeten worden. 1d.6 De kandidaat kan voorbeelden noemen van risico s die verbonden zijn aan (lang) leven en dood en kan opsommen welke verzekeringen daarbij gesloten kunnen of moeten worden. 4 Staatscourant 2013 nr maart 2013

5 Nummer Omschrijving ennisniveau 1d.7 De kandidaat kan de werknemersverzekeringen noemen en kan opsommen voor wie deze werknemersverzekeringen gelden. 1d.8 De kandidaat kan de volksverzekeringen opnoemen en voor wie deze volksverzekeringen gelden. 1d.9 De kandidaat kan de risico s opnoemen die afgedekt zijn door sociale verzekeringen. 1d.10 De kandidaat kan de mogelijkheden van gemoedsbezwaarden omschrijven. 1d.11 De kandidaat kan uitleggen uit welke bestanddelen (inclusief kosten en eventuele assurantiebelasting) de door de klant te betalen premie voor een schadeverzekering bestaat. 1d.12 De kandidaat kan de rol en taken van de verzekeraars en pensioenfondsen noemen bij het afdekken van de financiële gevolgen van risico s die de klant kan lopen. 1d.13 De kandidaat kan de meest gangbare inkomensverzekeringen ingeval van arbeidsongeschiktheid benoemen. 1d.14 De kandidaat kan het doel van en de dekking op een ongevallenverzekering omschrijven. 1d.15 De kandidaat kan de diverse wettelijke regelingen inzake de vergoeding van medische kosten omschrijven. 1d.16 De kandidaat kan de meest voorkomende mogelijkheden voor het verzekeren van de medische kosten omschrijven. 1d.17 De kandidaat kan de diverse mogelijkheden noemen die er zijn om het ouderdoms- en nabestaandenpensioen aanvullend te verzekeren. 1d.18 De kandidaat kan op hoofdlijnen een omschrijving geven van de verschillende pensioenregelingen. Eindterm 1e De persoon baseert de informatieverstrekking in de eerste lijn van de financiële dienstverlening op kennis van elementaire relevante verzekeringsbegrippen. 1e.1 De kandidaat kan de wet van de grote aantallen uitleggen. 1e.2 De kandidaat kan uitleggen waarom verzekeraars reserveren. 1e.3 De kandidaat kan uitleggen waarom verzekeraars rekening houden met het gemiddelde schadebedrag per verzekerde. 1e.4 De kandidaat kan uitleggen waarom en op welke wijze verzekeraars risico s spreiden. 1e.5 De kandidaat kan de componenten opnoemen waaruit de premie van een verzekering bestaat. 1e.6 De kandidaat kan de kenmerken en voorbeelden noemen van voorzieningen en particuliere- en sociale verzekeringen. 1e.7 De kandidaat kan de meest gangbare bezitsverzekeringen voor de klant benoemen en kort beschrijven. 1e.8 De kandidaat kan de meest gangbare begrippen bij bezitsverzekering van de klant benoemen. 1e.9 De kandidaat kan de meest gangbare aansprakelijkheidsverzekeringen voor de klant benoemen en kort beschrijven. 1e.10 De kandidaat kan het doel en de functie van de WAM uitleggen. 1e.11 De kandidaat kan het doel omschrijven van gezinsrechtsbijstands-verzekering, motorrijtuigenrechtsbijstandsverzekering en bedrijfsrechtsbijstandsverzekering. Eindterm 1f De persoon baseert de informatieverstrekking in de eerste lijn van de financiële dienstverlening op kennis van de ordening van en het toezicht op de financiële markt. 1f.1 De kandidaat kan de volgende informatiebronnen noemen die gericht zijn op de belangen van de klant: overheid (AFM), markt (Nibud, Consumentenbond) en de diverse brancheorganisaties. 1f.2 De kandidaat kan beschrijven wat een financiële bijsluiter, een productwijzer en het dienstverleningsdocument is. 1f.3 De kandidaat kan noemen bij welk soort product een financiële bijsluiter beschikbaar moet zijn. 1f.4 De kandidaat kan in hoofdlijnen omschrijven wanneer een productwijzer en een dienstverleningsdocument beschikbaar moet zijn en welke (financiële) informatie in productwijzer en een dienstverleningsdocument vermeld moet worden. 1f.5 De kandidaat kan de klachten- en geschilleninstellingen, lachten instituut financiële dienstverlening (ifid), Stichting Geschillen en lachten Zorgverzekeringen (SGZ) en tuchtraad noemen en kort beschrijven op welke gebieden zij werkzaam zijn. 1f.6 De kandidaat kan het begrip rechtstreekse verkoop omschrijven en daarbij aangeven welke advies- en distributiekosten worden gemaakt. 1f.7 De kandidaat kan de werkwijze van verkoop via bemiddeling uitleggen, daarbij aangeven welke kosten daarvoor gemaakt worden, en welke beloning daarvoor ontvangen wordt. 1f.8 de kandidaat kan uitleggen wat het provisieverbod voor complexe producten inhoudt en waarom het is ingevoerd vanuit het klantbelang. 1f.9 De kandidaat kan voorbeelden noemen van onafhankelijke distributiekanalen (bemiddeling). 1f.10 De kandidaat kan uitleggen in welk geval gekozen wordt voor rechtstreekse verkoop of verkoop via bemiddeling. 1f.11 De kandidaat kan de kenmerken van een abonnementensysteem en andere beloningsvormen (fee/vast tarief) noemen. 1f.12 De kandidaat kan voorbeelden opsommen van wanneer en waarvoor passende provisieregels (inducementnorm) van toepassing zijn. 1f.13 De kandidaat kan de wettelijke vormen van toezicht op de financiële markten noemen en op hoofdlijnen omschrijven (prudentieel, systeem en gedrag). 1f.14 De kandidaat kan het doel van prudentieel en gedragstoezicht uitleggen. 1f.15 De kandidaat kan omschrijven wat onder zorgplicht wordt verstaan. 1f.16 De kandidaat kan uitleggen waarom de overheid de zorgplicht wettelijk regelt. 5 Staatscourant 2013 nr maart 2013

6 Nummer Omschrijving ennisniveau 1f.17 De kandidaat kan de rol van de AFM in het kader van de zorgplicht toelichten. 1f.18 De kandidaat kan noemen op welke financiële dienstverleners de zorgplicht van toepassing is. 1f.19 De kandidaat kan het begrip adviesregel omschrijven. 1f.20 De kandidaat kan noemen wie het toezicht in het kader van de Wft uitoefent. 1f.21 De kandidaat kan beschrijven welke beroepsmogelijkheden bestaan bij sancties van De Nederlandsche ank (DN) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM), uitspraken klachteninstituten en rechterlijke uitspraken. 1f.22 De kandidaat kan omschrijven wat de eigen verantwoordelijkheid van de klant volgens de Wft inhoudt. 1f.23 De kandidaat kan de drie plichten van de aanbieder ten opzichte van een bemiddelaar opnoemen: het controleren van de Wft-vergunning van de bemiddelaar, de bemiddelaar van adequate informatie voorzien, en de meldplicht aan de AFM inzake belangrijke of stelselmatige misstanden bij een bemiddelaar. 1f.24 De kandidaat kan noemen welke plicht de bemiddelaar heeft naar de aanbieder van de financiële dienst (het controleren van de Wft-vergunning van de aanbieder). 1f.25 De kandidaat kan het belang van een vergunning voor de financiële dienstverlener beschrijven. 1f.26 De kandidaat kan de verschillende samenwerkingsvormen en samenwerkingsorganisaties binnen de verzekeringsbranche noemen. 1f.27 De kandidaat kan het doel van FISH aangeven. 1f.28 De kandidaat kan de verschillende distributievormen in de verzekeringsbranche noemen met daarbij de voor de klant belangrijkste voor- en nadelen van elke distributievorm. 1f.29 De kandidaat kan de werkzaamheden beschrijven die de bemiddelaar verricht voor de klant bij het tot stand brengen van de overeenkomst van een financieel product. Hij kan daarbij aangeven welke kosten daarvoor gemaakt worden en welke beloning daarvoor ontvangen wordt. 1f.30 De kandidaat kan de werkzaamheden beschrijven die de bemiddelaar verricht voor de klant bij het beheer en de uitvoering tijdens de looptijd van een financieel product. Hij kan daarbij aangeven welke kosten daarvoor gemaakt worden en welke beloning daarvoor ontvangen wordt. 1f.31 De kandidaat kan de werkzaamheden beschrijven die de bemiddelaar verricht voor de klant bij het beëindigen van een financieel product. 1f.32 De kandidaat kan de drie verschillende vormen van effectendienstverlening benoemen: execution only, beleggingsadvisering en vermogensbeheer. 1f.33 De kandidaat kan een korte omschrijving geven van de zes kwaliteitseisen die gesteld worden aan de financiële dienstverlener: betrouwbaarheid, deskundigheid, financiële zekerheid, adequate en integere bedrijfsvoering, zorgplicht en transparantie. 1f.34 De kandidaat kan de fasen van het adviestraject (inventarisatie, risicoanalyse, advies, beheer en mutatie en nazorg en schadebehandeling) benoemen. 1f.35 De kandidaat kan omschrijven voor welke financiële dienstverlener de beroepsaansprakelijkheidsverzekering verplicht is. 1f.36 De kandidaat kan de verschillende soorten bemiddelaars (verbonden bemiddelaar, gebonden bemiddelaar, ongebonden bemiddelaar) beschrijven. 1f.37 De kandidaat kan beschrijven hoe een ongebonden bemiddelaar werkt op basis van een objectieve en op basis van een selectieve analyse. Eindterm 1g De persoon baseert de informatieverstrekking in de eerste lijn van de financiële dienstverlening op kennis van relevante en actuele wet- en regelgeving in de verzekeringssector. 1g.1 De kandidaat kan omschrijven op welke manier een geldige verzekeringsovereenkomst tot stand komt. 1g.2 De kandidaat kan omschrijven hoe via de diverse distributiekanalen een verzekeringsovereenkomst tot stand komt. 1g.3 De kandidaat kan op hoofdlijnen de acceptatieprocedure bij een verzekeraar omschrijven. 1g.4 De kandidaat kan de drie functies van het aanvraagformulier noemen. 1g.5 De kandidaat kan omschrijven wat een verzekeringnemer, de verzekerde, premiebetaler en de begunstigde is. 1g.6 De kandidaat kan uitleggen wat een voorlopige dekking is. 1g.7 De kandidaat kan uitleggen wat een dekkingsbevestiging is. 1g.8 De kandidaat kan de juridische omschrijving van het begrip verzekeren geven. 1g.9 De kandidaat kan de kenmerken van een schadeverzekering noemen. 1g.10 De kandidaat kan de kenmerken van een sommenverzekering noemen. 1g.11 De kandidaat kan de kenmerken van een persoonsverzekering noemen. 1g.12 De kandidaat kan de werking van het mededelingsplicht-artikel beschrijven en de mogelijke gevolgen daarvan. 1g.13 De kandidaat kan de wettelijke bepalingen ten aanzien van eigen gebrek beschrijven. 1g.14 De kandidaat kan de wettelijke bepalingen ten aanzien van opzet en roekeloosheid beschrijven. 1g.15 De kandidaat kan het indemniteitsbeginsel beschrijven. 1g.16 De kandidaat kan de begrippen onderverzekering, oververzekering en dubbele verzekering beschrijven. 1g.17 De kandidaat kan het begrip onopzegbare polis beschrijven. 1g.18 De kandidaat kan de drie situaties noemen, waarin een onopzegbare polis toch door de verzekeraar opgezegd kan worden. 1g.19 De kandidaat kan een aflopende verzekering beschrijven. 1g.20 De kandidaat kan opnoemen in welk geval een verzekering opzegbaar is door de verzekeraar. 6 Staatscourant 2013 nr maart 2013

7 Nummer Omschrijving ennisniveau 1g.21 De kandidaat kan opnoemen in welk geval een verzekering opzegbaar is door de verzekeringnemer. 1g.22 De kandidaat kan opnoemen in welk geval een verzekeringnemer recht heeft op terugbetaling van de premie. 1g.23 De kandidaat kan uitleggen wat de gevolgen zijn als de klant de premie niet betaalt. 1g.24 De kandidaat kan het doel van de respijttermijn beschrijven. Vaardigheden Vaardigheid (V) Norm/Resultaat/Prestatie-indicator Toelichting op vaktechnische of communicatieve aspecten van de vaardigheid of omstandigheden rond de vaardigheid Eindterm 2c De persoon beschikt over het vermogen om leads te genereren. 2c.1 Contact met (potentiële) klanten leggen. Proactief, is alert om (mogelijke) klanten te werven. Onderkent de behoefte van de klant, zodat het goed vertaald kan worden in een passend advies. Verwijst door als dat nodig is. ehoefte en belang eindklant moet centraal gesteld worden bij dit proces. Eindterm 2d De persoon beschikt over het vermogen om informatie vast te leggen, klantdossiers te onderhouden, klant- en productgegevens te registreren en te muteren. 2d.1 lantendossiers aanleggen en onderhouden. De gegeven adviezen aan klanten zijn traceerbaar en reconstrueerbaar. Het ingevulde risicoprofiel is volledig. Noodzakelijk voor interne en externe controles, waaronder die van de AFM. Dossiers betreffen een groot aantal product- en dienstencombinaties, zowel fysiek als in elektronische systemen. Competenties Competentie (C) Context ritische kenmerken van de situatie Waardering door de kandidaat Eindterm 3c De persoon demonstreert en/of bewijst dat hij klachten van klanten kan behandelen. 3c.1 lachten behandelen. Neemt de klacht aan. Luistert inlevend naar de klant, reflecteert op emoties van klant, zegt niets toe. an (onsamenhangende) informatie van de klant samenvatten en ordenen. Handelt volgens de klachtenprocedure. aseert zijn handelen op kennis van de organisatie, de financiële dienst en het product. Neemt verantwoordelijkheid voor de behandeling van de klacht. Handelt zo mogelijk de klacht zelf af, verwijst anders door naar de juiste persoon of afdeling. en ik de procedure met betrekking tot klachten? Heb ik alles gedaan om de klant in contact te brengen met de juiste persoon of afdeling? Heb ik gehandeld binnen mijn bevoegdheden? Eindterm 3d De persoon demonstreert en/of bewijst dat hij relaties kan beheren en/of aangaan met betrekking tot het verlenen van financiële diensten, rekening houdend met zeer wisselende klantbehoeften, klantsituaties, wettelijke en organisatorische bevoegdheden. 3d.1 lant- en/of productgegevens beheren en muteren. 3d.2 lanten actief informeren gedurende de relatie. Gegevens met betrekking tot financieren en verzekeren. Verandering in de persoonlijke levenssfeer, zoals overlijden of echtscheiding. Houdt rekening met de klantbehoefte en -situatie. Houdt rekening met wettelijke en organisatorische bevoegdheden. Verwijst tijdig door naar juiste persoon of afdeling ingeval werkzaamheden buiten bevoegdheden of vakbekwaamheid liggen. Stelt risicoprofiel op of bij. Is klantvriendelijkheid, resultaatgericht en professioneel. Vraagt door om situaties helder te krijgen. Onderkent fraudesignalen. Adviseert correct inzake beschikking over rekeningen en afhandeling van aanspraken. Verwijst de klant, indien nodig, naar de juiste persoon of afdeling door. Houdt rekening met de emotie van de klant. Hanteert heftige emotie met empathie en strategie. Onderkent juridische en fiscale context. Plant de juiste acties. Vraagt naleving van geplande acties Overschat ik mij zelf niet? Verwijs ik niet te gemakkelijk door? Hoe reageerde ik op emoties? Heb ik begrip voor verschillende culturele gewoonten van de klanten Heb ik gehandeld binnen mijn bevoegdheden? 7 Staatscourant 2013 nr maart 2013

8 Professioneel gedrag Vaardigheden Vaardigheid (V) Norm/Resultaat/Prestatie-indicator Toelichting op vaktechnische of communicatieve aspecten van de vaardigheid of omstandigheden rond de vaardigheid Eindterm 4a De persoon beschikt over het vermogen om dilemma s op het gebied van integer handelen in de uitoefening van zijn beroep te analyseren en bespreekbaar te maken: dilemma s inzake serviceverlening en kosten van serviceverlening; dilemma s inzake bevoegdheden en afhandeling van klantvragen; dilemma s inzake situaties (specifiek voor financiële dienstverlening) die wettelijk niet zijn toegestaan; dilemma s inzake situaties (specifiek voor financiële dienstverlening) die maatschappelijk niet wenselijk zijn. 4a.1 De vraag van de klant afhandelen. De kandidaat neemt verantwoordelijkheid om de vraag van de klant zo goed als mogelijk af te handelen. 4a.2 Doorverwijzen naar anderen. De kandidaat onderkent tijdig tekortkomingen bij zichzelf op het gebied van deskundigheid. De kandidaat kent de grenzen van zijn kennen en kunnen en verwijst door als bepaalde vraagstukken beter beantwoord kunnen worden door andere partijen. 4a.3 Handelen in geval van een situatie die wettelijk niet is toegestaan. 4a.4 Handelen in een situatie die maatschappelijk gezien niet wenselijk is. Is alert op fraude en dergelijke. Handelt in het belang van de klant, stelt de klant centraal. Is in zijn handelen transparant. Gaat empathisch en strategisch om met emoties van de klant. Communiceert schriftelijk en op een correcte wijze met de klant. Wijst op de inhoud van de algemene voorwaarden en regels uit de overeenkomst. eoordeelt in voorkomende gevallen moraliteit, financiële soliditeit en juridische aspecten van de klant. eoordeelt in voorkomende gevallen moraliteit, financiële soliditeit en juridische aspecten van de klant. 4a.5 Integer omgaan met de klantgegevens. De kandidaat gaat integer met de klantgegevens om. Werkt volgens de voorschriften en procedures. 8 Staatscourant 2013 nr maart 2013

9 IJLAGE 2 EIND EN TOETSTERMEN MODULE CONSUMPTIEF REDIET Algemene kennis en vaardigheden ennis Nummer Omschrijving ennisniveau Eindterm 1a De persoon maakt bij zijn werkzaamheden gebruik van actuele kennis van de relevante wet- en regelgeving en de van toepassing zijnde richtlijnen op grond van de Wft en de van toepassing zijnde gedragscodes. 1a.1 De kandidaat kan de reikwijdte en regelgeving van de Wft en de uitwerking daarvan in het esluit gedragstoezicht financiële ondernemingen alsmede de gedragscode van de Nederlandse Vereniging van anken en de gedragscode van de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland uitleggen. 1a.2 De kandidaat kan de hoofdlijnen van de richtlijn 2008/48/EG (richtlijn consumentenkrediet) en de eisen die zij stelt op gebied van adverteren, precontractuele en contractuele informatie uitleggen. Vaardigheden Vaardigheid (V) Norm/Resultaat/Prestatie-indicator Toelichting op vaktechnische of communicatieve aspecten van de vaardigheid of omstandigheden rond de vaardigheid Eindterm 2a De persoon beschikt over het vermogen om mondeling en schriftelijk te communiceren. 2a.1 Gestructureerd interviewen. De kandidaat werkt gestructureerd en is onbevooroordeeld. De kandidaat vraagt door als de informatie onduidelijk of onvolledig is. 2a.2 Mondeling communiceren. De informatie en toelichting zijn correct, duidelijk en niet-misleidend en afgestemd op het begripsniveau van de klant. 2a.3 De documenten uitleggen. De informatie is correct, duidelijk en afgestemd op het begripsniveau van de klant. 2a.4 Schriftelijk communiceren. De relevante informatie is correct, duidelijk en niet-misleidend en afgestemd op het begripsniveau van de klant. 2a.5 Formulieren en offertes invullen, aanvragen en controleren. Eindterm 2b De persoon beschikt over het vermogen om ICT-toepassingen te gebruiken. 2b.1 Vragenlijsten en ICT-toepassingen, waaronder rekenmodellen toepassen. De kandidaat werkt gestructureerd en is alert op fouten. Het niveau van kennis en begrip van gesprekspartner varieert. ijvoorbeeld het toetsantwoord van het R. etreft alleen formulieren en offertes die samenhangen met het consumptief kredietadvies. De kandidaat voert de gegevens die hij van de klant ICT-programma s die ondersteunen bij de verwerking heeft gekregen op de juiste manier in en werkt secuur. van gegevens om te komen tot een passend advies. De kandidaat gebruikt de juiste ICT-toepassing en Het kunnen herkennen van foute, onjuiste uitkomsten, controleert zoveel mogelijk het systeemantwoord op zodat niet per definitie het systeemantwoord in alle bijzondere, opvallende en/of afwijkende uitkomsten gevallen leidend is. Zelf nadenken blijft ook ingeval Is alert op invoerfouten en onlogische uitkomsten. van een ICT-toepassing een verantwoordelijkheid van de kandidaat. Professioneel gedrag Vaardigheden Vaardigheid (V) Norm/Resultaat/Prestatie-indicator Toelichting op vaktechnische of communicatieve aspecten van de vaardigheid of omstandigheden rond de vaardigheid Eindterm 4a De persoon beschikt over het vermogen om de volgende dilemma s op het gebied van integer handelen in de uitoefening van zijn beroep te analyseren en bespreekbaar te maken, alsmede de keuzes af te wegen en te verantwoorden: fraudesignalen onderkennen en daarop handelen; integer omgaan met de klantgegevens; doorverwijzen. 4a.1 Fraudesignalen onderkennen en daarop handelen. De kandidaat gebruikt systemen en/of uitslag van de systemen (zoals EVA, SFH, VIS en R) op een juiste wijze. eoordeelt documenten op echtheid. De kandidaat geeft op adequate wijze opvolging aan een fraudesignaal. 4a.2 Integer omgaan met de klantgegevens. De kandidaat gaat integer met de klantgegevens om. 9 Staatscourant 2013 nr maart 2013

10 Vaardigheid (V) Norm/Resultaat/Prestatie-indicator Toelichting op vaktechnische of communicatieve aspecten van de vaardigheid of omstandigheden rond de vaardigheid 4a.3 Doorverwijzen naar anderen. De kandidaat onderkent tijdig tekortkomingen bij zichzelf op het gebied van deskundigheid. De kandidaat kent de grenzen van zijn kennen en kunnen en verwijst door als bepaalde vraagstukken beter beantwoord kunnen worden door collega s of derden. ennis Taak 1 Inventariseren van de gegevens van de klant Nummer Omschrijving ennisniveau Eindterm 1b De persoon baseert zijn inventarisatie op actuele kennis van de relevante wet- en regelgeving en de van toepassing zijnde richtlijnen op grond van de Wft en de van toepassing zijnde gedragscodes. 1b.1 De kandidaat kan de relevante wettelijke regels inzake handelingsbekwaamheid, toestemmingsvereiste en onderbewindstelling uitleggen. 1b.2 De kandidaat kan de regelgeving ter voorkoming van overkreditering opsommen. 1b.3 De kandidaat kan de procedure en werkwijze van het ureau rediet Registratie (R) uitleggen. Vaardigheden Vaardigheid (V) Norm/Resultaat/Prestatie-indicator Toelichting op vaktechnische of communicatieve aspecten van de vaardigheid of omstandigheden rond de vaardigheid Eindterm 2c De persoon beschikt over het vermogen de benodigde informatie te verzamelen. 2c.1 Gegevens voor het klantprofiel inventariseren. 2c.2 Gegevens ten behoeve van het klantprofiel controleren en vastleggen. De kandidaat bevraagt de klant gestructureerd en onbevooroordeeld. Alle relevante gegevens voor het klantprofiel worden verzameld. Als gegevens ontbreken of onduidelijk zijn, vraagt de kandidaat door. De kandidaat controleert of hij de juiste persoon voor zich heeft en of de klant beschikkingsbevoegd en/of handelingsbekwaam is. De kandidaat kan de klant begrijpelijk uitleggen waarom de gegevens nodig zijn. De kandidaat controleert de van de klant verkregen informatie op juistheid, volledigheid en tegenstrijdigheden. De kandidaat heeft uiteindelijk goed inzicht in de gestelde wensen, eisen en prioriteiten en alle benodigde gegevens voor het geven van een juist en passend advies. 2c.3 Inkomen vaststellen Aan de hand van de meegeleverde bewijsstukken, zoals loonstrook, uitkeringsspecificatie en UPO. De kandidaat kan de inkomsten en uitgaven ordenen en herberekenen tot gegevens die uitgangspunt voor de beoordeling zijn. andidaat gaat integer met de klantgegevens om. De kandidaat is alert op rekenfouten. ennis Taak 2 Analyseren van de gegevens en de kredietbehoefte van de klant Nummer Omschrijving ennisniveau Eindterm 1c De persoon baseert zijn analyse op kennis van de risico s in de verschillende levensfasen en de beschikbare instrumenten om deze risico s te beheersen. 1c.1 De kandidaat kan uitleggen hoe risico s beter beheersbaar worden. 1c.2 De kandidaat kan uitleggen hoe overkreditering voorkomen kan worden. Eindterm 1d De persoon baseert zijn analyse op kennis van de mogelijke risico s in het kader van een kredietaanvraag. 1d.1 De kandidaat kan de aard en de duur van diversen soorten inkomstenbronnen noemen. 1d.2 De kandidaat kan mogelijke risico s als gevolg van echtscheiding, arbeidsongeschiktheid, onvrijwillige werkloosheid en overlijden uitleggen. Eindterm 1e De persoon baseert zijn analyse op kennis van het proces rondom een kredietaanvraag. 1e.1 De kandidaat kan de achtereenvolgende stappen in het aanvraag-, beoordelings- en verstrekkingsproces benoemen. 10 Staatscourant 2013 nr maart 2013

11 Nummer Omschrijving ennisniveau 1e.2 De kandidaat kan de mogelijkheden van de kredietgever voor beslaglegging en uitwinning benoemen. 1e.3 De kandidaat kan de pre- en postcontractuele informatieverplichtingen benoemen en verklaren. 1e.4 De kandidaat kan het aanbod en de marktpositie van de verschillende categorieën kredietverleners alsook de rol en functie van het intermediair beschrijven. 1e.5 De kandidaat kan benoemen welke factoren een rol kunnen spelen bij de beoordeling van een kredietaanvraag. Competenties Competentie (C) Context ritische kenmerken van de situatie Waardering door de kandidaat Eindterm 3a De persoon demonstreert en/of bewijst dat hij aan de hand van het huidige en eventuele toekomstige inkomen en het (toekomstige) vermogen het klantprofiel kan opstellen. 3a.1 Gegevens voor het klantprofiel analyseren. 3a.2 lantprofiel opstellen. De krediet-aanvraag (en niet meer). De kandidaat berekent de kredietsom, de limiet, de maandtermijn, het contractbedrag, de looptijd, de leencapaciteit en risico s op de juiste wijze, indien gewenst met behulp van de software. De kandidaat interpreteert het toetsantwoord van het R op de juiste wijze. egrijp ik, in grote lijnen, hoe de kredietsom, de limiet, de maandtermijn, het contractbedrag, de looptijd, de leencapaciteit en risico s tot stand komt? Is op basis van de resultaten van de analyses. an ik de gegevens met elkaar in verband Zowel huidige als toekomstige situatie. brengen? ijv. hoog inkomen versus jonge leeftijd. Het klantprofiel is volledig: doelstelling, Durf ik overmatig uitgavenpatroon ten opzichte financiële positie, risicobereidheid, kennis en van het inkomen te benoemen bij de klant? ervaring. De kandidaat bepaalt de budgetdiscipline van de klant. De kandidaat inventariseert en analyseert de risico s die de doelstellingen van de klant kunnen bedreigen. Risico s zijn juist berekend. ennis Taak 3 Adviseren (en eventueel bemiddelen) van een passende oplossing Nummer Omschrijving ennisniveau Eindterm 1f De persoon baseert zijn advies op actuele kennis van de relevante wet- en regelgeving en de van toepassing zijnde richtlijnen en verplichte gedragscodes. 1f.1 De kandidaat kan de wijze waarop de wettelijke bepalingen van de WC in de kredietovereenkomst zijn opgenomen, uitleggen. 1f.2 De kandidaat kan het (wettelijke) traject voor schuldsanering beschrijven. Eindterm 1g De persoon baseert zijn advies op een inschatting van de fiscale gevolgen van het kredietvoorstel, zodat de bruto- en nettolasten op de juiste wijze kunnen worden berekend, ook in geval een krediet bestemd is voor de eigen woning. 1g.1 De kandidaat kan de fiscale behandeling van kredieten in box 1 en box 3 van de inkomstenbelasting uitleggen. Eindterm 1h De persoon baseert zijn advies op kennis van consumptieve kredietproducten met bijbehorende voorwaarden. 1h.1 De kandidaat kan het verband tussen de economische looptijd van objecten en de looptijd en restantschuld van het krediet uitleggen. 1h.2 De kandidaat kan de eigenschappen en toepassingsmogelijkheden van alternatieve financieringsvormen uitleggen. 1h.3 De kandidaat kan de verschillende kredietvormen en de krediettechnische kenmerken van de verschillende aflossingsvormen uitleggen. 1h.4 De kandidaat kan de mogelijke zekerheden en gevolgen daarvan omschrijven. 1h.5 De kandidaat kan uitleggen hoe de leencapaciteit van een aanvrager wordt beoordeeld. 1h.6 De kandidaat kan de kosten van de verschillende kredietvormen omschrijven en onderling vergelijken. 1h.7 De kandidaat kan de meest gebruikelijke arbeidsongeschiktheids-, werkloosheids- en overlijdensrisicoverzekeringen beschrijven. 11 Staatscourant 2013 nr maart 2013

12 Vaardigheden Vaardigheid (V) Norm/Resultaat/Prestatie-indicator Toelichting op vaktechnische of communicatieve aspecten van de vaardigheid of omstandigheden rond de vaardigheid Eindterm 2d De persoon beschikt over het vermogen om na een eerste inventarisatie en een toetsing aan de (verplichte) gedragscodes een inschatting te maken ten aanzien van de haalbaarheid van de financiering. 2d.1 Alternatieve financieringsoplossingen bepalen. De kandidaat houdt rekening met bestaande vermogensbestanddelen. De oplossing is een goed alternatief voor het financieringsdoel. 2d.2 Haalbaarheid van de financiering inschatten. De kandidaat maakt een realistische inschatting of de aanvraag uiteindelijk geaccepteerd zal worden. Eindterm 2e De persoon beschikt over het vermogen om met betrekking tot het advies: de mogelijkheden te presenteren; adviesverantwoordelijkheid te nemen; te handelen op gewijzigde omstandigheden tijdens het adviestraject. 2e.1 De mogelijkheden presenteren. De kandidaat legt aan de klant alle mogelijkheden voor en bespreekt deze met de klant, zodat deze een bewuste en verantwoorde keuze kan maken. Alle relevante financiële consequenties zijn voor de klant duidelijk. 2e.2 Adviesverantwoordelijkheid nemen. De kandidaat formuleert zijn advies en motiveert dit. De kandidaat bespreekt het advies en de motivering met de klant, waarbij hij de klant duidelijk maakt hoe het advies aansluit bij zijn profiel. 2e.3 Handelen op gewijzigde omstandigheden tijdens het adviestraject. De kandidaat kan de gevolgen van wezenlijke wijzigingen tijdens het advies- en aanvraagtraject voor klant en aanbieder inschatten op consequenties en hiernaar op een juiste manier handelen. Eindterm 2f De persoon beschikt over het vermogen om het adviestraject adequaat vast te leggen in het dossier. 2f.1 Het adviestraject op de juiste wijze vastleggen in het klantdossier. Dossier bevat de juiste gegevens en deze zijn op een gemakkelijke manier terug te vinden. Te beoordelen is of de advisering op een juiste manier heeft plaatsgevonden. Een belangrijk aspect van het advies is, dat de analyses cijfermatig worden onderbouwd. Een cijfermatige analyse is in een aantal gevallen, bijvoorbeeld bij het bepalen van de hoogte van de risicodekking, noodzakelijk om te kunnen nagaan of het advies aansluit bij het klantprofiel. Ook is het noodzakelijk dat de klant inzicht heeft in de financiële implicaties of financiële onderbouwing (bijvoorbeeld bij de geadviseerde dekking voor een risicoverzekering) om het advies goed te kunnen beoordelen. Advies geven is niet uitsluitend de wens van de klant volgen, maar daadwerkelijk advies geven op basis van eigen inzicht en kunnen. Indien het advies niet wordt opgevolgd, zal de klant moeten worden gewaarschuwd voor de consequenties van het niet (geheel of gedeeltelijk) opvolgen van het advies. ijvoorbeeld: ontslag werknemer tijdens aanvraagtraject kredietofferte alsnog aankaarten bij geldverstrekker. In verband met de zorgplicht is een goede vastlegging en archivering van belang. Ook in het kader van het toezicht is het van belang dat het dossier compleet en goed reconstrueerbaar is. Competenties Competentie (C) Context ritische kenmerken van de situatie Waardering door de kandidaat Eindterm 3b De persoon demonstreert en/of bewijst dat hij op basis van de informatie het juiste advies kan geven dat aansluit bij de wensen en behoeften van de klant. 3b.1 Het advies ontwerpen. Situatie van de klant. Het kredietadvies sluit aan bij het klantprofiel. Advies voldoet aan de wettelijke regels en regels met betrekking tot zelfregulering. erekent de bruto- en nettolasten op de juiste wijze, ook in het geval van een krediet bestemd voor de eigen woning. De kandidaat maakt inzichtelijk of arbeidsongeschiktheid en onvrijwillige werkloosheid en overlijdensrisico s extra verzekerd moeten worden, zodat de klant een bewuste keuze kan maken. De variabelen looptijd en het termijnbedrag zijn zo bepaald dat de (maand)lasten betaalbaar zijn. andidaat voorkomt overkreditering. De kandidaat verwerkt in het advies de mogelijke gevolgen voor de financiering bij, op het moment van het advies bekend zijnde, verandering van de leefsituatie van de klant. an het advies en de (extra) zekerheden verantwoorden? an ik inzicht verschaffen in de afwegingen die bij de beoordeling een rol hebben gespeeld? an ik de fiscale gevolgen van het kredietvoorstel goed inschatten? 12 Staatscourant 2013 nr maart 2013

13 Competentie (C) Context ritische kenmerken van de situatie Waardering door de kandidaat 3b.2 Over passende, toegestane producten adviseren. 3b.3 Het advies aan de klant uitleggen. Risico afdekken vanuit het product. lantgesprek. De kandidaat stelt op de juiste wijze de verzekerde som voor de aanpalende producten vast. Advies met betrekking tot aanpalende producten past bij gesloten financiering, risico en wensen van de klant. De kandidaat kan de gevolgen aan de klant Is de opbouw van de premie voor de klant inzichtelijk maken. lant heeft inzicht in de transparant? risico s. Inclusief de fiscale gevolgen van het kredietvoorstel, ook in geval van een krediet bestemd voor de eigen woning. De (maand) lasten zijn voor de klant inzichtelijk. De premieopbouw en -samenstelling van het consumptief krediet en de eventuele kredietbeschermer(s) zijn voor de klant inzichtelijk. Eindterm 3c De persoon demonstreert en/of bewijst dat hij het resultaat van de kredietaanvraag met de klant kan bespreken en uitleg kan geven over het vervolg, de kredietovereenkomst en andere relevante stukken. 3c.1 Het resultaat van de kredietaanvraag bespreken. lantgesprek. De klant begrijpt hoe het aanvraag-, ijvoorbeeld: U gaf aan dat u snel wilde beoordelings- en verstrekkingsproces verloopt aflossen, daarom... en de mogelijke consequenties van non-betaling. De kredietovereenkomst en andere relevante stukken zijn uitgelegd en in relatie gebracht met het klantprofiel. Alle vragen van de klant zijn beantwoord. Eindterm 3d: De persoon demonstreert en/of bewijst dat hij de klant kan informeren in geval van afwijzing van de financiering. 3d.1 De klant informeren in geval van afwijzing van de financiering. lantgesprek. Factoren die bepalend zijn bij een eventuele afwijzing van de aanvraag zijn uitgelegd. Taak 4 eheren en actueel houden van het advies Gebruik maken van de vaardigheden die horen bij een slechtnieuwsgesprek: korte introductie, slecht nieuws meedelen, opvangen emoties, argumenten toelichten en hoe verder. ennis Nummer Omschrijving ennisniveau Eindterm 1i De persoon verricht zijn werkzaamheden met betrekking tot het beheer en actueel houden van het advies op basis van kennis van het proces rondom kredietbeheer. 1i.1 De kandidaat kan de procedures en gevolgen uitleggen van de administratieve afhandeling en mutaties in het kader van kredietbeheer. 1i.2 De kandidaat kan de wettelijke regels in het kader van achterstalligheid en het ontstaan van non-betaling omschrijven. 1i.3 De kandidaat kan uitleggen hoe en wanneer vertragingsrente in rekening wordt gebracht. 1i.4 De kandidaat kan in geval van algehele of gedeeltelijke extra aflossing uitleg geven over de (mogelijke) kosten en de invloed op de resterende of theoretische looptijd en termijnbedrag. Vaardigheden Vaardigheid (V) Norm/Resultaat/Prestatie-indicator Toelichting op vaktechnische of communicatieve aspecten van de vaardigheid of omstandigheden rond de vaardigheid Eindterm 2g De persoon beschikt over het vermogen om het beheertraject adequaat vast te leggen in het dossier. 2g.1 Het beheer-traject op de juiste wijze vastleggen in het klantdossier Dossier bevat de juiste gegevens en deze zijn op een makkelijke manier terug te vinden. Te beoordelen is of het beheer op een juiste manier heeft plaatsgevonden. In verband met de zorgplicht is een goede vastlegging en archivering van belang. Ook in het kader van het toezicht is het van belang dat het dossier compleet en goed reconstrueerbaar is. De Wet escherming Persoonsgegevens moet daarbij betrokken worden. 13 Staatscourant 2013 nr maart 2013

14 Competenties Competentie (C) Context ritische kenmerken van de situatie Waardering door de kandidaat Eindterm 3e De persoon demonstreert en/of bewijst dat hij op grond van veranderde omstandigheden in kan schatten of aanpassing van het krediet wenselijk is, zodat de verstrekking ook op langere termijn passend is. 3e.1 Het bedrag aan te restitueren rente en kosten voor vervroegde aflossing berekenen. 3e.2 De eventuele consequenties van wijzigingen voor de lopende financiering bepalen. Ingeval van algehele en gedeeltelijke aflossing. estaande overeenkomst. Het bedrag is berekend aan de hand van de gegevens uit de administratie. De kandidaat bepaalt op de juiste wijze aan de hand van de nieuwe informatie wat de eventuele consequenties zijn voor de lopende financiering. De verstrekking is ook op langere termijn passend. De kandidaat houdt rekening met het actuele klantprofiel en de actuele situatie. De kandidaat voorkomt overkreditering. 14 Staatscourant 2013 nr maart 2013

15 IJLAGE 3 EINDTERMEN EN TOETSTERMEN MODULE SCHADEVERZEERINGEN PARTICULIER Onder materiële verzekeringen (rubriek A) worden de volgende particuliere schadeverzekeringen verstaan: 1. ezit Opstal en inboedel Glas ostbaarheden/geld Computer/elektronica Reis en annulering Recreatiegoederen Caravan en kampeerwagen 2. Verkeer Motorrijtuigen Motorrijtuigcasco Motorrijtuigaansprakelijkheid Motorrijtuigrechtsbijstand Verhaalsrechtsbijstand Motorrijtuigen Ongevallen in- of opzittenden 3. Transport Pleziervaartuig Onder vermogensbeschermende schadeverzekeringen (rubriek ) worden de volgende particuliere schadeverzekeringen verstaan: 1. Aansprakelijkheid Particulieren 2. Rechtsbijstand Gezinsrechtsbijstand Onder zorg- en ongevallenverzekeringen (rubriek C) worden de volgende particuliere schadeverzekeringen verstaan: 1. Zorg Zorgverzekeringen Collectieve (aanvullende) zorg 2. Ongevallen Collectieve (aanvullend) ongevallen Algemene kennis en vaardigheden ennis Nummer Omschrijving ennisniveau Eindterm 1a De persoon baseert zijn werkzaamheden met betrekking tot materiële schadeverzekeringen voor particulieren vermogensbeschermende schadeverzekeringen voor particulieren zorg- en ongevallenverzekeringen voor particulieren op actuele kennis van het verzekeringsrecht en de van toepassing zijnde richtlijnen, gedragscodes en convenanten. 1a.1 De kandidaat kan herkennen of een product of dienst voldoet aan de definitie van een verzekeringsovereenkomst. 1a.2 De kandidaat kan onderscheiden of een verzekering voldoet aan de definitie van een schadeverzekering of van een sommenverzekering. 1a.3 De kandidaat kan beoordelen of een schadeverzekering voldoet aan de definitie van een persoonsverzekering. 1a.4 De kandidaat kan omschrijven wat de gevolgen zijn van het niet tijdig betalen van de eerste premie en de vervolgpremie van een schadeverzekering, nadat de verzekeringnemer een aanmaning heeft ontvangen. 1a.5 De kandidaat kan uitleggen of er dekking is op een verzekering voor een schade door aard en gebrek, opzet en roekeloosheid 1a.6 De kandidaat kan uitleggen of en op welke wijze er aan de klant voorlopige dekking kan worden toegezegd. 1a.7 De kandidaat kan opsommen in welke gevallen er bij een verzekering al dan niet in strijd gehandeld wordt met het indemniteitsbeginsel. 1a.8 De kandidaat kan uitleggen welke feiten op grond van de mededelingsplicht bij een aanvraag van een schadeverzekering meegedeeld moeten worden en wat de gevolgen zijn van het niet mededelen van deze feiten. 1a.9 De kandidaat kan benoemen in welke gevallen een schadeverzekering opzegbaar is en welke opzegtermijn er in een bepaald geval in acht dient te worden genomen. 1a.10 De kandidaat kan de meest voorkomende relevante richtlijnen opsommen, o.m. Letselschaderichtlijnen, Richtlijn Waardevermindering en het Fraudeprotocol. 15 Staatscourant 2013 nr maart 2013

16 Nummer Omschrijving ennisniveau 1a.11 De kandidaat kan de meest voorkomende relevante gedragscodes opsommen, o.m. Gedragscode geïnformeerde verlenging en contractstermijnen particuliere schade- en inkomensverzekeringen en Gedragscode Letselschade. 1a.12 De kandidaat kan de meest voorkomende relevante convenanten opsommen, o.m. waliteitscode Rechtsbijstand. Vaardigheden Vaardigheid (V) Norm/Resultaat/Prestatie-indicator Toelichting op vaktechnische of communicatieve aspecten van de vaardigheid of omstandigheden rond de vaardigheid Eindterm 2a De persoon beschikt over het vermogen om mondeling en schriftelijk te communiceren. 2a.1 Gestructureerd interviewen. De kandidaat werkt gestructureerd en is onbevooroordeeld. Interviewtechniek en vraagpunten van het onderzoek zijn goed uitgewerkt en worden goed uitgevoerd. De kandidaat stelt de juiste en relevante vragen. De interviewtechniek is gebaseerd op de onderdelen: luisteren, doorvragen, confronteren en inleven in de klant 2a.2 Mondeling communiceren. De relevante informatie en de persoonlijke toelichting zijn correct, duidelijk en niet-misleidend en afgestemd op het begripsniveau van de klant. 2a.3 Formulieren en offertes invullen, aanvragen, controleren en indienen. 2a.4 De documenten zoals formulieren en offertes uitleggen. De kandidaat werkt gestructureerd en is alert op fouten. De aanvraag wordt op de correcte wijze ingediend. De informatie is correct, duidelijk en afgestemd op het begripsniveau van de klant. Het niveau van kennis en begrip van gesprekspartner varieert. andidaat interviewt klant in verschillende levensfasen en met betrekking tot verschillende gebeurtenissen. Het niveau van kennis en begrip van gesprekspartner varieert. 2a.5 Schriftelijk communiceren. De informatie is correct, duidelijk en niet-misleidend en Het niveau van kennis en begrip van gesprekspartner afgestemd op het begripsniveau van de klant. Document varieert. kent een heldere structuur en goede opbouw. andidaat Demonstreert hoe hij de communicatie aanpast naar gebruikt tekeningen/grafische voorstellingen. de verschillende belanghebbenden. Professioneel gedrag Vaardigheden Vaardigheid (V) De kandidaat kan Norm/Resultaat/Prestatie-indicator Toelichting op vaktechnische of communicatieve aspecten van de vaardigheid of omstandigheden rond de vaardigheid Eindterm 4a De persoon beschikt over het vermogen om de volgende dilemma s op het gebied van integer handelen in de uitoefening van zijn beroep te analyseren en bespreekbaar te maken, alsmede de keuzes af te wegen en te verantwoorden: fraudesignalen onderkennen en daarop handelen; integer omgaan met de klantgegevens; doorverwijzen. 4a.1 Fraudesignalen onderkennen en daarop handelen. De kandidaat beoordeelt documenten op echtheid. De kandidaat geeft op adequate wijze opvolging aan een fraudesignaal. 4a.2 Integer omgaan met de klantgegevens. De kandidaat gaat integer met de klantgegevens om. Respecteert privacy en patiëntenrechten (o.a. WGO, WM, WP). 4a.3 Doorverwijzen naar anderen. De kandidaat onderkent tijdig tekortkomingen bij zichzelf op het gebied van deskundigheid. De kandidaat kent de grenzen van zijn kennen en kunnen en verwijst door als bepaalde vraagstukken beter beantwoord kunnen worden door collega s of derden. ijvoorbeeld: het dilemma van financiële dienstverlener die inventariseert, en bemerkt dat de aanvraag niet strookt met de waarheid. Waarborgt dat interne automatisering goed beveiligd en reproduceerbaar is in geval van calamiteiten. orgt dat gebruikers systeem middels een rollen en rechtensysteem alleen die gegevens kunnen raadplegen die passen bij de functie. Taak 1 Inventariseren van de gegevens van de klant ennis Nummer Omschrijving ennisniveau Eindterm 1b De persoon baseert zijn inventarisatie met betrekking tot materiële schadeverzekeringen voor particulieren vermogensbeschermende schadeverzekeringen voor particulieren; en zorg- en ongevallenverzekeringen voor particulieren op actuele kennis van de relevante wet- en regelgeving. 16 Staatscourant 2013 nr maart 2013

17 Nummer Omschrijving ennisniveau 1b.1 De kandidaat kan de relevante wettelijke regels inzake handelingsbekwaamheid, toestemmingsvereiste en onderbewindstelling uitleggen. 1b.2 De kandidaat kan passende preventiemaatregelen bij de verschillende risico s selecteren. Vaardigheden Vaardigheid (V) Norm/Resultaat/Prestatie-indicator Toelichting op vaktechnische of communicatieve aspecten van de vaardigheid of omstandigheden rond de vaardigheid Eindterm 2b De persoon beschikt over het vermogen om de benodigde informatie met betrekking tot de inventarisatie te verzamelen. 2b.1 Gegevens verzamelen. andidaat bevraagt de klant gestructureerd en onbevooroordeeld. Alle relevante gegevens voor het klantprofiel worden verzameld. Als gegevens ontbreken of onduidelijk zijn, vraagt de kandidaat door. andidaat controleert of hij de juiste persoon voor zich heeft en of de klant beschikkingsbevoegd en/of handelingsbekwaam is. andidaat kan de klant begrijpelijk uitleggen waarom de gegevens nodig zijn. andidaat gaat integer met de klantgegevens om. 2b.2 De genomen preventiemaatregelen inventariseren. andidaat inventariseert alle genomen preventiemaatregelen. De kandidaat legt uit, indien nodig, in welke omstandigheden preventieve maatregelen wenselijk, effectief of zelfs verplicht zijn. De kandidaat overtuigt de klant van de voordelen van preventie. 2b.3 De gegevens controleren en invoeren. De kandidaat controleert de van de klant verkregen informatie op juistheid, volledigheid en tegenstrijdigheden. De kandidaat gebruikt de juiste ICT toepassing en controleert zoveel mogelijk het systeemantwoord op bijzondere, opvallende en/of afwijkende uitkomsten. De kandidaat heeft uiteindelijk goed inzicht in de gestelde wensen, eisen en prioriteiten en alle benodigde gegevens voor het geven van een juist en passend advies. De klant begrijpt de omstandigheden of de preventiemaatregelen niet. Competenties Competentie (C) Context ritische kenmerken van de situatie Waardering door de kandidaat Eindterm 3a De persoon demonstreert en/of bewijst dat hij de gegevens voor het klantprofiel kan inventariseren en het klantprofiel correct kan opstellen. 3a.1 De gegevens voor het klantprofiel inventariseren. lantgesprek. De gegevens zijn administratief volledig en in één keer goed. De genomen preventiemaatregelen zijn goed geïnventariseerd. Het schadeverleden van de klant is goed uitgewerkt, zodat een adequaat schadebeeld ontstaat. De kandidaat vraagt door in bijzondere situaties en wanneer klantgegevens onvolledig of mogelijk onjuist zijn, zodat hij/zij een passende dekking kan adviseren. ijvoorbeeld voor niet-ingezetene of Nederlander die langdurig in buitenland woont en/of werkt. De kandidaat vraagt in het geval van verkeersobjecten door naar de specifieke kenmerken. 3a.2 Het klantprofiel opstellen. De kandidaat vraagt door als verschafte informatie tegenstrijdig of onvolledig is en de inventarisatie geen goed beeld oplevert. Het klantprofiel is volledig (doelstelling, financiële positie, risicobereidheid, kennis) voor zover relevant voor het opstellen van een passend advies m.b.t. particuliere schadeverzekeringen. lant kan zich herkennen in het klantprofiel. Vermeldt de klant alle zaken of laat hij informatie achter, omdat hij bang is dat die leidt tot afwijkende voorwaarden of afwijzing? Wat doe ik als de opgave of aanvraag niet strookt met de waarheid? Wat doe ik als de klant nonchalant of onwillig is? Levert de informatie een consistent beeld van het risico op? an hij de uitkomsten van de inventarisatie verantwoorden. 17 Staatscourant 2013 nr maart 2013

18 Taak 2 Het opstellen van een risicoanalyse ten behoeve van het advies ennis Nummer Omschrijving ennisniveau Eindterm 1c De persoon baseert de risicoanalyse met betrekking tot materiële schadeverzekeringen voor particulieren, vermogensbeschermende schadeverzekeringen voor particulieren, en zorg- en ongevallenverzekeringen voor particulieren op actuele kennis van verzekeringstechnische risicoanalyse van particuliere huishoudens. ALGEMEEN 1c.1 De kandidaat kan onderscheiden de materiële risico s die hij loopt evenals de risico s ten aanzien van vermogen en een ongeval. 1c.2 De kandidaat kan de namen noemen van de in het verzekeringsbedrijf meest gebruikelijke verzekeringsvormen die de verschillende risico s (deels) afdekken. 1c.3 De kandidaat kan uitleggen welke zaken of belangen van de klant onder de dekking van verzekeringen kunnen worden geschaard. 1c.4 De kandidaat kan het belang kort uitleggen van de dekking en de eventuele verschillen daartussen van de in het verzekeringsbedrijf meest gebruikelijke verzekeringen voor de specifieke situatie van de klant. 1c.5 De kandidaat kan de volgende verzekeringstechnische begrippen definiëren: inboedel, opstal, motorrijtuig, verzekerden, alles tenzij dekking, negatieve- en positieve dekkingsomschrijving, bepalingen dwingend- en aanvullend recht kwalitatieve aansprakelijkheid, vermoeden van schuld. RURIE A MATERIËLE SCHADEVERZEERINGEN 1c.6 De kandidaat kan bij materiële verzekeringen onderscheiden: de risico s met betrekking tot het object zelf en de aansprakelijkheidsrisico s die de objecten met zich meebrengen. 1c.7 De kandidaat kan in hoofdlijnen het verschil in dekking omschrijven tussen verzekeringen die betrekking hebben op hetzelfde risico-object.(samenloop en oneigenlijke samenloop). ONDERDEEL A1 EZIT 1c.8 De kandidaat kan voorbeelden opsommen van de risico s rond bezit die te maken hebben met tijdelijk stallen van inboedel elders. 1c.9 De kandidaat kan de dekkingsgevolgen beschrijven bij verbouwing van een gebouw. ONDERDEEL A3 TRANSPORT 1c.10 De kandidaat kan de specifieke risico s en dekkingen die te maken hebben met pleziervaartuigen benoemen, zoals beperkte dekking AVP voor pleziervaartuigen, bijzondere aansprakelijkheid internationale wateren, vaargebied, vaarbewijs, uitsluitingen (osmose e.d.). RURIE VERMOGENSESCHERMENDE SCHADEVERZEERINGEN ONDERDEEL 1 AANSPRAELIJHEID 1c.11 De kandidaat kan de aansprakelijkheidsrisico s onderscheiden ingeval de klant huurder van een opstal is. 1c.12 De kandidaat kan de aansprakelijkheidsrisico s onderscheiden ingeval de klant een vergunning op basis van de Flora- en faunawet beoogt. RURIE C ZORG- EN ONGEVALLEN ONDERDEEL C1 ZORG 1c.13 De kandidaat kan de namen noemen van de in het verzekeringsbedrijf gebruikelijke (verplichte) verzekeringsvormen die ziektekostenrisico s (deels) afdekken. 1c.14 De kandidaat kan kort het belang voor de klant van de aanvullende zorgverzekering benoemen. 1c.15 De kandidaat kan in een specifieke situatie afwijkende risico s en/of risicoverzwarende factoren voor de aanvullende zorgverzekering benoemen. 1c.16 De kandidaat kan het verschil uitleggen tussen een natura- en een restitutiepolis. 1c.17 De kandidaat kan uitleggen wat het belang is van de eventuele gegevens die worden opgevraagd voor de beoordeling van het ter verzekering aangeboden risico voor een aanvullende zorgverzekering. RURIE C2 ONGEVALLEN 1c.18 De kandidaat kan de verschijningsvormen van de ongevallenverzekering en de dekkingsrubrieken omschrijven. Vaardigheden Vaardigheid (V) Norm/Resultaat/Prestatie-indicator Toelichting op vaktechnische of communicatieve aspecten van de vaardigheid of omstandigheden rond de vaardigheid Eindterm 2c De persoon beschikt over het vermogen om de risico s te analyseren en te beoordelen. 2c.1 eoordelen welke risico s moeten worden De analyse is volledig en uitputtend. afgedekt door een verzekeringsoplossing. Op basis van de risicobereidheid van de klant maakt de adviseur een keuze uit verschillende risicomitigerende oplossingen (volledig verzekeren, deels verzekeren met eigen risico, risico zelf dragen, risicoreductie door preventieve maatregelen). 18 Staatscourant 2013 nr maart 2013

19 Vaardigheid (V) Norm/Resultaat/Prestatie-indicator Toelichting op vaktechnische of communicatieve aspecten van de vaardigheid of omstandigheden rond de vaardigheid 2c.2 eoordelen welke zaken of belangen van de klant onder de dekking van materiële verzekeringen kunnen worden geschaard. 2c.3 eoordelen welke risico s kunnen worden afgedekt door een ongevallenverzekering, inclusief alle aanvullende dekkingen. 2c.4 eoordelen welke zaken of belangen van de klant onder de dekking van aansprakelijkheid- of rechtsbijstandsverzekeringen kunnen worden geschaard, inclusief alle subdekkingen. De klant begrijpt o.b.v. uitleg kandidaat waarop een bepaalde verstrekking wel of juist niet onder een (aanvullende) verzekering valt. De kandidaat kan de mogelijke gevolgen van een afwijkend risico en/of risicoverzwarende factor voor het acceptatietraject aan de klant duidelijk maken. De kandidaat benoemt de juiste risico s. De klant begrijpt o.b.v. uitleg van kandidaat welke verzekerde rubrieken onder de ongevallenverzekering vallen. De kandidaat kan onderscheid maken in risico s die betrekking hebben op zaken of belangen die kunnen worden afgedekt door een aansprakelijkheid- of rechtsbijstandverzekering. Aan de klant kan uitgelegd worden dat een ongevallenverzekering uitkeert als het verzekerde evenement zich voordoet, zonder naar de schuldvraag te kijken. Een jarenlange schuldvraagdiscussie wordt vermeden. Eindterm 2d De persoon beschikt over het vermogen om relevante en benodigde preventiemaatregelen te analyseren en te beoordelen en de mogelijke preventiemaatregelen te verduidelijken. 2d.1 De genomen preventiemaatregelen analyseren. 2d.2 Voor een risico beoordelen welke maatregelen het meest zinvol zijn ter voorkoming of beperking van schade. De kandidaat overtuigt de klant van de voordelen van preventie. De klant begrijpt de context of begrijpt de preventiemaatregelen niet. De kandidaat analyseert de meest passende Aan de hand van een gegeven overzicht met mogelijke preventiemaatregelen ter voorkoming of beperking preventiemaatregelen. van schade bij de klant. Competenties Competentie (C) Context ritische kenmerken van de situatie Waardering door de kandidaat Eindterm 3b De persoon demonstreert en/of bewijst dat hij het analysetraject met betrekking tot particuliere schadeverzekeringen correct kan uitvoeren. 3b.1 Risico analyse opstellen. Op basis van een volledige inventarisatie. Risicoanalyse is correct. De risicoanalyse doet recht aan de uitgangspunten en doelstellingen van de klant en de klant herkent zich erin. egrijpt klant de analyse? Herkent klant de analyse? Hoe word je daarvan overtuigd? Taak 3 Adviseren (en eventueel bemiddelen) van een passende oplossing, zowel financieel als organisatorisch ennis Nummer Omschrijving ennisniveau Eindterm1d De persoon baseert zijn advies met betrekking tot materiële schadeverzekeringen voor particulieren vermogensbeschermende schadeverzekeringen voor particulieren; en zorg- en ongevallenverzekeringen voor particulieren op grondige en actuele kennis van de particuliere schadeverzekeringsproducten. ALGEMEEN 1d.1 De kandidaat kan de meest gangbare verzekeringsbegrippen aan de klant uitleggen waaronder: premier risque, opzet, cautie en fundamenten, verzekerd bedrag en waardebepaling. 1d.2 De kandidaat kan voor eenvoudige schadegevallen de dekking op een verzekering omschrijven. 1d.3 De kandidaat kan in een casus uitleggen wanneer de dekking geheel of gedeeltelijk ontbreekt, een uitsluiting, franchise of eigen risico van toepassing is op een verzekering, en kan de mogelijke gevolgen voor de schadeafwikkeling aangeven. 1d.4 De kandidaat kan uitleggen hoe verzekerde bedragen worden vastgesteld, hoe verzekerde bedragen worden geïndexeerd, hoe waardemaatstaven worden omschreven en wat het indemniteitsbeginsel inhoudt. 1d.5 De kandidaat kan voorbeelden noemen van dezelfde dekkingen (eigenlijke en oneigenlijke samenloop) bij verschillende verzekeringen in het kader van samenloop. RURIE A MATERIËLE SCHADEVERZEERINGEN ONDERDEEL A1 EZIT 1d.6 De kandidaat kan de begrippen onder- en oververzekering, zuivere en onzuivere premier risque en de concrete gevolgen daarvan voor de bezitsverzekering(en) omschrijven. 1d.7 De kandidaat kan de meest voorkomende alternatieve en/of aanvullende vormen van bezitsverzekeringen, zoals instrumentenverzekeringen, huisdieren, hobby- en sportuitrustingverzekeringen opsommen. ONDERDEEL A2 VEREER 1d.8 De kandidaat kan de waardemaatstaven omschrijven voor de verzekering en schadevergoeding van een motorrijtuig- of aanverwante verzekering. 19 Staatscourant 2013 nr maart 2013

20 Nummer Omschrijving ennisniveau 1d.9 De kandidaat kan het belang uitleggen van het verzekeren van het juiste aantal zitplaatsen op een ongevallenverzekering voor in- of opzittenden. 1d.10 De kandidaat kan uitleggen hoe een verzekeraar gegevens over een motorrijtuig, de eigenaar en de verzekering daarvan kan verifiëren. 1d.11 De kandidaat kan de volgende begrippen omschrijven: bonus-malusregeling, royementsbrief en roy-data. ONDERDEEL A3 TRANSPORT 1d.12 De kandidaat kan de meest gangbare begrippen uit pleziervaartuigenverzekeringen verklaren aan de klant waaronder: abandonnement, averij en averij-grosse. RURIE VERMOGENSESCHERMENDE SCHADEVERZEERINGEN ONDERDEEL 1 AANSPRAELIJHEID 1d.13 De kandidaat kan de volgende aansprakelijkheidsbegrippen omschrijven: contractuele aansprakelijkheid, wettelijke aansprakelijkheid, schuldaansprakelijkheid, risicoaansprakelijkheid. 1d.14 De kandidaat kan uitleggen op welke wijze de reisverzekering aan sluit op de basis- of de aanvullende zorgverzekering. ONDERDEEL 2 RECHTSIJSTAND 1d.15 De kandidaat kan de meeste gangbare begrippen uit rechtsbijstandverzekeringen aan de klant uitleggen, zoals borg, zekerheidsstelling en onvermogenheiddekking. RURIE C ZORG- EN ONGEVALLEN ONDERDEEL C1 ZORG 1d.16 De kandidaat kan aan de klant uitleggen uit welke standaardcomponenten de premie op een basis- of aanvullende zorgverzekering bestaat. 1d.17 De kandidaat kan de verzekeringsmogelijkheden uitleggen met betrekking tot Nederlanders die wonen en werken in het buitenland en buitenlanders die wonen en werken in Nederland (expatriates, kenniswerkers, immigranten, asielzoekers). 1d.18 De kandidaat kan uitleggen welke zaken of belangen van de klant onder de dekking van zorgverzekeringen kunnen worden geschaard, inclusief alle aanvullende dekkingen, zoals onverzekerbare zorg uit AWZ, bepaalde verstrekkingen via de WMO, eenvoudige extracties door kaakchirurg alleen vergoeding indien kind tot 18 jaar etc. RURIE C2 ONGEVALLENVERZEERINGEN 1d.19 De kandidaat kan aangeven wat de gevolgen zijn als een verzekering voldoet aan de definitie van een persoonsverzekering. 1d.20 De kandidaat kan het begrip ongeval volgens polisvoorwaarden definiëren en voorbeelden geven van ongevallen. 1d.21 De kandidaat kan opnoemen wat ongevallenverzekeraars in de regel als maximum te verzekeren bedrag hanteren. Eindterm 1e De persoon baseert zijn advies met betrekking tot materiële schadeverzekeringen voor particulieren vermogensbeschermende schadeverzekeringen voor particulieren; en zorg- en ongevallenverzekeringen voor particulieren op actuele kennis van de processen bij schadeverzekeringen. ALGEMEEN 1e.1 De kandidaat kan het volledige acceptatieproces beschrijven, inclusief de mogelijkheden van voorlopige dekking. CATEGORIE C ZORG- EN ONGEVALLENVERZEERINGEN ONDERDEEL 1 ZORG 1e.2 De kandidaat kan de gevolgen van het politieke besluitvormingsproces voor de dekking en het eigen risico van het basispakket aangeven. 1e.3 De kandidaat kan het volledige acceptatieproces en de polisdekking uitleggen. Eindterm 1f De persoon baseert zijn advies met betrekking tot materiële schadeverzekeringen voor particulieren vermogensbeschermende schadeverzekeringen voor particulieren; en zorg- en ongevallenverzekeringen voor particulieren op grondige en actuele kennis van relevante wetgeving en jurisprudentie inzake schadeverzekeringen. RURIE A MATERIËLE EZITSVERZEERINGEN 1f.1 De kandidaat kan aan de klant de voordelen van een garantie tegen onderverzekering uitleggen. ONDERDEEL A 2 VEREER 1f.2 De kandidaat kan de relevante bepalingen uit de WAM uitleggen. 1f.3 De kandidaat kan aangeven wat artikel 185 WVW inhoudt. 1f.4 De kandidaat kan uitleggen wat de gevolgen van artikel 185 WVW zijn voor de aansprakelijkheid van de eigenaar of houder van een motorrijtuig. 1f.5 De kandidaat kan het belang uitleggen van het verzekeren van het juiste aantal zitplaatsen op een ongevallenverzekering voor in- of opzittenden. RURIE VERMOGENSESCHERMENDE SCHADEVERZEERINGEN ONDERDEEL 1 AANSPRAELIJHEID 20 Staatscourant 2013 nr maart 2013

PE-PLUSTOETSTERMEN. Adviseur/Module Basis

PE-PLUSTOETSTERMEN. Adviseur/Module Basis PE-PLUSTOETSTERMEN Adviseur/Module Basis College Deskundigheid Financiële Dienstverlening September 2013, Den Haag 1 ALGEMEEN PROFESSIONEEL GEDRAG VAARDIGHEDEN Eindterm 4a De persoon beschikt over het

Nadere informatie

PE-PLUS TOETSTERMEN WFT-MODULE. Consumptief Krediet

PE-PLUS TOETSTERMEN WFT-MODULE. Consumptief Krediet PE-PLUS TOETSTERMEN WFT-MODULE Consumptief Krediet College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Januari 2014, Den Haag 1 ALGEMENE KENNIS EN VAARDIGHEDEN KENNIS Eindterm 1a De persoon maakt bij zijn

Nadere informatie

TOETSTERMEN WFT-MODULE. Consumptief krediet BIJLAGE B5 ----------------------------------------

TOETSTERMEN WFT-MODULE. Consumptief krediet BIJLAGE B5 ---------------------------------------- TOETSTERMEN WFT-MODULE Consumptief krediet IJLAGE 5 ---------------------------------------- College Deskundigheid Financiële Dienstverlening 25 juli 2012, Den Haag In het onderstaande figuur is de taakstructuur

Nadere informatie

TOETSTERMEN. INHAAL/-PE-EXAMEN Basis. Bijlage E1 ----------------------------------------

TOETSTERMEN. INHAAL/-PE-EXAMEN Basis. Bijlage E1 ---------------------------------------- TOETSTERMEN INHAAL/-PE-EXAMEN Basis Bijlage E1 ---------------------------------------- College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Juni 2013, Den Haag 1 ALGEMEEN PROFESSIONEEL GEDRAG VAARDIGHEDEN

Nadere informatie

TOETSTERMEN WFT-MODULE. Consumptief krediet. Bijlage B5 ----------------------------------------

TOETSTERMEN WFT-MODULE. Consumptief krediet. Bijlage B5 ---------------------------------------- TOETSTERMEN WFT-MODULE Consumptief krediet Bijlage B5 ---------------------------------------- College Deskundigheid Financiële Dienstverlening 11 december 2012, Den Haag In het onderstaande figuur is

Nadere informatie

Kennis. Eindterm 2a De persoon beschikt over het vermogen om mondeling en schriftelijk te communiceren. 2a.1 Gestructureerd interviewen.

Kennis. Eindterm 2a De persoon beschikt over het vermogen om mondeling en schriftelijk te communiceren. 2a.1 Gestructureerd interviewen. 2. Eind- en en module consumptief krediet Algemene kennis en vaardigheden Nummer Omschrijving Eindterm 1a De persoon maakt bij zijn werkzaamheden gebruik van actuele kennis van de relevante wet- en regelgeving

Nadere informatie

Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft

Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft Regeling eindtermen en en examens financiële dienstverlening Wft ijlage 2. Eind en en module consumptief krediet Algemene kennis en vaardigheden ennis Eindterm 1a De persoon maakt bij zijn werkzaamheden

Nadere informatie

TOETSTERMEN WFT-MODULE. Basis. Bijlage B1 ----------------------------------------

TOETSTERMEN WFT-MODULE. Basis. Bijlage B1 ---------------------------------------- TOETSTERMEN WFT-MODULE Basis Bijlage B1 ---------------------------------------- College Deskundigheid Financiële Dienstverlening 11 december 2012, Den Haag 1 In het onderstaande figuur is de Wft-module

Nadere informatie

De kandidaat neemt verantwoordelijkheid om de vraag van de klant zo goed als mogelijk af te handelen.

De kandidaat neemt verantwoordelijkheid om de vraag van de klant zo goed als mogelijk af te handelen. 1. Eind- en en module basis Algemene vaardigheden Professioneel gedrag Vaardigheden Vaardigheid (V) Norm/Resultaat/Prestatie-indicator Toelichting op vaktechnische of communicatieve aspecten van de vaardigheid

Nadere informatie

Toetstermen Wft. Disclaimer

Toetstermen Wft. Disclaimer Toetstermen Wft Disclaimer Dit document is uitgegeven door het CDFD. De inhoud is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Het CDFD is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade die

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. 5677 6 maart 2013 Officiële uitgave van het oninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Regeling van de Minister van Financiën van 26 februari 2013, kenmerk: FM 2013/372M, houdende regels tot

Nadere informatie

PE-PLUS TOETSTERMEN WFT-MODULE. Adviseur Zorgverzekering

PE-PLUS TOETSTERMEN WFT-MODULE. Adviseur Zorgverzekering PE-PLUS TOETSTERMEN WFT-MODULE Adviseur Zorgverzekering College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Januari 2014, Den Haag 1 ALGEMENE ENNIS EN VAARDIGHEDEN ennis Eindterm 1a De persoon baseert zijn

Nadere informatie

Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft

Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft ijlage 1. Eind en toetstermen module basis Algemene vaardigheden Professioneel gedrag Vaardigheden Vaardigheid (V) De kandidaat

Nadere informatie

TOETSTERMEN WFT-MODULE. Basismodule. Bijlage B1 ----------------------------------------

TOETSTERMEN WFT-MODULE. Basismodule. Bijlage B1 ---------------------------------------- TOETSTERMEN WFT-MODULE Basismodule Bijlage B1 ---------------------------------------- College Deskundigheid Financiële Dienstverlening 25 juli 2012, Den Haag 1 In het onderstaande figuur is de taakstructuur

Nadere informatie

EIND- EN TOETSTERMEN. PEplus-examen. Zorgverzekering

EIND- EN TOETSTERMEN. PEplus-examen. Zorgverzekering EIND- EN TOETSTERMEN PEplus-examen Zorgverzekering ---------------------------------------- College Deskundigheid Financiële Dienstverlening December 2013, Den Haag ALGEMENE ENNIS EN VAARDIGHEDEN ENNIS

Nadere informatie

TOETSTERMEN INHAAL-/PE-EXAMEN. Adviseur Zorgverzekeringen ----------------------------------------

TOETSTERMEN INHAAL-/PE-EXAMEN. Adviseur Zorgverzekeringen ---------------------------------------- TOETSTERMEN INHAAL-/PE-EXAMEN Adviseur Zorgverzekeringen ---------------------------------------- College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Juli 2013, Den Haag Pagina 1 van 7 ALGEMENE EN VAARDIGHEDEN

Nadere informatie

PE PLUS TOETSTERMEN WFT-MODULE. Zorgverzekeringen

PE PLUS TOETSTERMEN WFT-MODULE. Zorgverzekeringen PE PLUS TOETSTERMEN WFT-MODULE Zorgverzekeringen College Deskundigheid Financiële Dienstverlening september 2013, Den Haag 1 ALGEMENE KENNIS EN VAARDIGHEDEN KENNIS Eindterm 1a De persoon baseert zijn werkzaamheden

Nadere informatie

TOETSTERMEN WFT-MODULE. Zorgverzekeringen ----------------------------------------

TOETSTERMEN WFT-MODULE. Zorgverzekeringen ---------------------------------------- TOETSTERMEN WFT-MODULE Zorgverzekeringen ---------------------------------------- College Deskundigheid Financiële Dienstverlening December 2013, Den Haag Pagina 1 van 27 De Adviseur Zorgverzekeringen

Nadere informatie

Regeling vaststelling toetstermen examens financiële dienstverlening Wft

Regeling vaststelling toetstermen examens financiële dienstverlening Wft FI Regeling vaststelling toetstermen examens financiële dienstverlening Wft 29 januari 2007/Nr. FM 2007-00117 M Directie Financiële Markten De Minister van Financiën, Gelet op artikel 8, eerste lid, van

Nadere informatie

Registratie AFM Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12011036.

Registratie AFM Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12011036. DIENSTENWIJZER Informatie over onze dienstverlening op grond van de Wet financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie

Nadere informatie

UWPLUS DIENSTENWIJZER

UWPLUS DIENSTENWIJZER UWPLUS DIENSTENWIJZER UWPLUS DIENSTENWIJZER OVER ONZE DIENSTVERLENING Op grond van de Wet Financieel Toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst onderstaande informatie

Nadere informatie

Dienstenwijzer/Dienstverleningsdocument

Dienstenwijzer/Dienstverleningsdocument Informatie over onze dienstverlening Op grond van de Wet Financieel Toezicht zijn wij verplicht u vooraf aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie te verstrekken. In

Nadere informatie

U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen:

U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen: DIENSTENWIJZER BSR Assurantiën B.V. handelend onder de naam D+F Assurantiën KvK-nummer 24280824 Op grond van de Wet op het financieel toezicht zijn wij verplicht u, voorafgaand aan de totstandkoming van

Nadere informatie

Hypotheek adviestraject Vuysters Financiele Diensten BV

Hypotheek adviestraject Vuysters Financiele Diensten BV Hypotheek adviestraject Vuysters Financiele Diensten BV Vuysters Financiële Diensten helpt bij een goed hypotheekadvies Het aangaan van een hypothecair krediet is een belangrijke beslissing. De kosten

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Inleiding Vaes Finance is een onafhankelijke bemiddelaar op het gebied van hypotheken, verzekeringen en pensioenen. Wij dienen uitsluitend en alleen de belangen van onze klanten

Nadere informatie

http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/sessioned/jobprocessorprint/session=0270816642835...

http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/sessioned/jobprocessorprint/session=0270816642835... Page 1 of 143 (ekst geldend op: 29-08-2008) Regeling vaststelling en examens financiële dienstverlening Wft De Minister van Financiën, Gelet op artikel 8, eerste lid, van het esluit Gedragstoezicht financiële

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Het Poliskabinet, Postbus 79, 2910AB Nieuwerkerk aan den IJssel.

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Het Poliskabinet, Postbus 79, 2910AB Nieuwerkerk aan den IJssel. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Het Poliskabinet, Postbus 79, 2910AB Nieuwerkerk aan den IJssel. Deze dienstenwijzer heeft als doen om u inzicht te

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken www.gelderschpakhuys.nl versie mei 2012 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën hecht aan

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken www.gelderschpakhuys.nl versie januari 2013 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën hecht

Nadere informatie

Consumptieve kredieten 4 CONSUMPTIEVE KREDIETEN 4 (CBV14.4/CREBO:50164)

Consumptieve kredieten 4 CONSUMPTIEVE KREDIETEN 4 (CBV14.4/CREBO:50164) CONSUMPTIEVE KREDIETEN 4 (CBV14.4/CREBO:50164) sd.cbv14.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of

Nadere informatie

Inleiding Dit is het dienstverleningsdocument (tevens dienstenwijzer) van Assurantiekantoor All in One

Inleiding Dit is het dienstverleningsdocument (tevens dienstenwijzer) van Assurantiekantoor All in One DIENSTVERLENINGSDOCUMENT/DIENSTENWIJZER Assurantiekantoor All in One VOF Inleiding Dit is het dienstverleningsdocument (tevens dienstenwijzer) van Assurantiekantoor All in One Voorafgaand aan onze dienstverlening

Nadere informatie

Dienstverlening Document Helmhorst Financiële Coaching. Duidelijkheid en transparantie over dienstverlening

Dienstverlening Document Helmhorst Financiële Coaching. Duidelijkheid en transparantie over dienstverlening Dienstverlening Document Helmhorst Financiële Coaching Duidelijkheid en transparantie over dienstverlening Inleiding U oriënteert zich op de mogelijkheden van een hypothecaire geldlening, levenverzekering

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. In onze dienstenwijzer leggen wij graag uit wie wij zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten.

DIENSTENWIJZER. In onze dienstenwijzer leggen wij graag uit wie wij zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten. DIENSTENWIJZER In onze dienstenwijzer leggen wij graag uit wie wij zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten. Wie zijn wij? AV risico- en assurantieadviseurs is een onafhankelijke intermediair voor

Nadere informatie

Hyporatio kan u van dienst zijn op het gebied van hypotheken, levensverzekering(en), schadeverzekeringen en consumptief krediet.

Hyporatio kan u van dienst zijn op het gebied van hypotheken, levensverzekering(en), schadeverzekeringen en consumptief krediet. Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Hyporatio Burg. van Grunsvenplein 12 6411 AT Heerlen. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening

Nadere informatie

Dit document wordt u aangeboden door Acturance Financiële Diensten, Kamille 29, 8607 DE te Sneek.

Dit document wordt u aangeboden door Acturance Financiële Diensten, Kamille 29, 8607 DE te Sneek. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Dit document wordt u aangeboden door Acturance Financiële Diensten, Kamille 29, 8607 DE te Sneek. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DVD 2013.1 Van t Riet Assurantie Advies B.V. Pagina 1 van 5 Inleiding Op onze dienstverlening is de Wet op het financieel toezicht van toepassing. Eén van de eisen uit deze wet

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken www.gelderschpakhuys.nl versie november 2011 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën hecht

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor hecht aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform de Wet op het Financieel Toezicht bieden wij u voorafgaand aan het sluiten/kopen

Nadere informatie

Verzekeren Met advies. Goed om te weten

Verzekeren Met advies. Goed om te weten Verzekeren Met advies Goed om te weten Zoekt u de juiste verzekering, voor uzelf, voor uw bedrijf of voor uw personeel? De ING helpt u daar graag bij. In deze Dienstenwijzer Verzekeren leest u wie wij

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Snoek & Schepman Hypotheken en Pensioenen Hogewal 1 bis 2514 HA Den Haag Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Financieel Fit

Dienstverleningsdocument Financieel Fit Dienstverleningsdocument Financieel Fit Adres : Postbus : 315, 2650 AH, Berkel en Rodenrijs Telefoon : 06-23110490 Fax : Email : info@financieelfit.com Internet : www.financieelfit.com Op afspraak : Maandag

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Inleiding Op onze dienstverlening is de Wet op het financieel toezicht van toepassing. Eén van de eisen uit deze wet is dat wij u voorafgaand aan onze dienstverlening informeren

Nadere informatie

K beschrijven. 1a.4 De kandidaat kan uitleggen welke feiten op grond van de

K beschrijven. 1a.4 De kandidaat kan uitleggen welke feiten op grond van de Eind en en module Zorg ALGEMENE ENNIS EN VAARDIGHEDEN ennis Eindterm 1a De persoon baseert zijn werkzaamheden met betrekking tot zorg- en ziektekostenverzekeringen op actuele kennis van het verzekeringsrecht

Nadere informatie

Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze.

Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Dienstenwijzer Geachte cliënt, Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening gebruik te maken, weet u waar u aan toe bent en wat wij

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Van Maurik Hypotheken (onderdeel van Maurik Financiele Diensten bv) Herenstraat 24 2282 BT RIJSWIJK T 010 4129026 W www.vanmaurik.nl E info@vanmaurik.nl Informatie over onze dienstverlening

Nadere informatie

vtwfinance.nl info@vtwfinance.nl Dienstverleningsdocument

vtwfinance.nl info@vtwfinance.nl Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Inleiding Op de activiteiten van onze onderneming is de Wet Financiële Dienstverlening van toepassing. Eén van de eisen die uit deze wet volgt, is dat wij u tijdig informeren over

Nadere informatie

Eindterm 2a De persoon beschikt over het vermogen om mondeling en schriftelijk te communiceren. 2a.1 Gestructureerd interviewen

Eindterm 2a De persoon beschikt over het vermogen om mondeling en schriftelijk te communiceren. 2a.1 Gestructureerd interviewen 9. Eind- en en module zorgverzekeringen ennis Nummer Omschrijving ennisniveau Eindterm 1a De persoon baseert zijn werkzaamheden met betrekking tot zorg- en ziektekostenverzekeringen op actuele kennis van

Nadere informatie

Toetstermen Wft. Disclaimer

Toetstermen Wft. Disclaimer Toetstermen Wft Disclaimer Dit document is uitgegeven door het CDFD. De inhoud is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Het CDFD is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade die

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Adviescentrum van de Graaf 2012 - versie 3 Adviescentrum van de Graaf Pagina 1 Inleiding Op onze dienstverlening is de Wet op het financieel toezicht van toepassing. Eén van de

Nadere informatie

Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot dit klachteninstituut: KiFid 070-333 89 99

Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot dit klachteninstituut: KiFid 070-333 89 99 Dienstenwijzer Wet op het financieel toezicht december 2014 De Regt assurantiën v.o.f., handelend onder de namen De Regt adviesgroep, De Regt assurantiën, De Regt adviseurs, De Regt pensioenadviseurs,

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGS- DOCUMENT

DIENSTVERLENINGS- DOCUMENT DIENSTVERLENINGS- DOCUMENT Op alle diensten die door PSI Pensioenbeheer worden geleverd zijn Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Dienstenwijzer Visie Verzekeringen

Dienstenwijzer Visie Verzekeringen Dienstenwijzer Visie Verzekeringen Deze dienstenwijzer wordt u aangeboden door Visie Verzekeringen. In deze dienstenwijzer zetten wij uiteen waar Visie Verzekeringen voor staat en welke diensten zij verricht.

Nadere informatie

Dienstenwijzer Hakze Verzekeringen. Introductie

Dienstenwijzer Hakze Verzekeringen. Introductie Dienstenwijzer Hakze Verzekeringen Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van Hakze Verzekeringen. In dit document leggen wij u graag uit wie wij zijn, hoe wij werken en hoe wij

Nadere informatie

Inleiding. Wie zijn wij? Welke diensten verrichten wij? Arbeidsongeschiktheidsverzekering Betaal- en spaarrekeningen Gevolmachtigd agent

Inleiding. Wie zijn wij? Welke diensten verrichten wij? Arbeidsongeschiktheidsverzekering Betaal- en spaarrekeningen Gevolmachtigd agent Inleiding Op onze dienstverlening is de Wet op het financieel toezicht van toepassing. Eén van de eisen uit deze wet is dat wij u voorafgaand aan onze dienstverlening informeren over onze dienstverlening

Nadere informatie

PE-PLUSTOETSTERMEN WFT-MODULE. Hypothecair krediet

PE-PLUSTOETSTERMEN WFT-MODULE. Hypothecair krediet PE-PLUSTOETSTERMEN WFT-MODULE Hypothecair krediet College Deskundigheid Financiële Dienstverlening September 2013, Den Haag 1 ALGEMENE KENNIS EN VAARDIGHEDEN KENNIS Eindterm 1a De persoon baseert zijn

Nadere informatie

Monuta Adviesinstructie uitvaartverzekering

Monuta Adviesinstructie uitvaartverzekering Monuta Adviesinstructie uitvaartverzekering Inleiding De adviseur die zich bezighoudt met advisering over uitvaartverzekeringen, is verplicht een passend advies te geven. De adviseur dient er altijd voor

Nadere informatie

Tekst Nationaal regime MiFID. Bijlage. Toetstermen als bedoeld in artikel 36a, lid 2. toetsterm 1

Tekst Nationaal regime MiFID. Bijlage. Toetstermen als bedoeld in artikel 36a, lid 2. toetsterm 1 ijlage Toetstermen als bedoeld in artikel 36a, lid 2 Nummer Termen T* toetsterm 1 Eindterm 5a: De personen zijn in staat met betrekking tot financiële instrumenten uit te leggen aan de consument waarom

Nadere informatie

Ons dienstverleningsdocument (DVD)

Ons dienstverleningsdocument (DVD) Informatie over onze dienstverlening Wij zijn een financieel dienstverlener. Wij adviseren, bemiddelen en bieden nazorg op het gebied van financiële producten. Daarbij staat altijd úw belang voorop: wij

Nadere informatie

Klantinformatie document Altijd het beste advies voor een voordelige lening!

Klantinformatie document Altijd het beste advies voor een voordelige lening! Klantinformatie document Altijd het beste advies voor een voordelige lening! Dit document is puur informatief en wij hebben hierin tevens ons dienstverleningsdocument en dienstenwijzer verwerkt. U bent

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Financieel Comfort B.V., Hoornplantsoen 50, 2652 BM Berkel en Rodenrijs.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Financieel Comfort B.V., Hoornplantsoen 50, 2652 BM Berkel en Rodenrijs. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Financieel Comfort B.V., Hoornplantsoen 50, 2652 BM Berkel en Rodenrijs. Wij willen ons graag aan u voorstellen en

Nadere informatie

Dienstenwijzer. van den Boorn Financieel Advies BV. Dienstenwijzer Juli 2014 van den Boorn Financieel Advies B.V. 1

Dienstenwijzer. van den Boorn Financieel Advies BV. Dienstenwijzer Juli 2014 van den Boorn Financieel Advies B.V. 1 Dienstenwijzer van den Boorn Financieel Advies BV Dienstenwijzer Juli 2014 van den Boorn Financieel Advies B.V. 1 1. Wie zijn wij? Van den Boorn Financieel Advies B.V. Bezoekadres Past. Moormanstraat 22,

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Nationale Financiële Adviesgroep bv

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Nationale Financiële Adviesgroep bv DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Nationale Financiële Adviesgroep bv Dit document wordt u aangeboden door Nationale Financiële Adviesgroep bv, gevestigd Laan op Zuid 196-198 te 3071 AA Rotterdam.

Nadere informatie

Dienstenwijzer / dienstverleningsdocument

Dienstenwijzer / dienstverleningsdocument Dienstenwijzer / dienstverleningsdocument Deze dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Kempenburg Intermediair b.v. Besterdring 81 5014 HH TILBURG 013-5770395 info@kempenburg.nl www.kempenburg.nl Voordat

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Siebelink Assurantiën B.V. Hazenlaan 1, 7004 BL te Doetinchem.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Siebelink Assurantiën B.V. Hazenlaan 1, 7004 BL te Doetinchem. Dienstenwijzer Siebelink Assurantiën B.V. Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Siebelink Assurantiën B.V. Hazenlaan 1, 7004 BL te Doetinchem. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren

Nadere informatie

TOELICHTING SPECIFIEKE DIENSTEN ZOALS GENOEMD IN HET ABONNEMENT

TOELICHTING SPECIFIEKE DIENSTEN ZOALS GENOEMD IN HET ABONNEMENT TOELICHTING SPECIFIEKE DIENSTEN ZOALS GENOEMD IN HET ABONNEMENT NAZORG HYPOTHECAIR KREDIET EN VERMOGENSOPBOUW BEHEER VERMOGENSOPBOUWPRODUCTEN Archivering van de documenten inzake vermogensopbouwproducten

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Alles over onze financiële dienstverlening

Dienstenwijzer. Alles over onze financiële dienstverlening Dienstenwijzer Alles over onze financiële dienstverlening Wie zijn wij A1 Hypotheken is een onafhankelijk landelijk werkende financiële dienstverlener, gespecialiseerd in hypotheken, verzekeringen, kredieten,

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT VERSIE 2012.2 Getekend voor ontvangst: Katwijk,.(datum).. (handtekening 1) (handtekening 2).. Op alle diensten die door Binnendijk & Van Rijsbergen worden geleverd zijn Algemene

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Wijziging Regeling vaststelling toetstermen examens financiële dienstverlening Wft

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Wijziging Regeling vaststelling toetstermen examens financiële dienstverlening Wft STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 11828 30 juni 2011 Wijziging Regeling vaststelling toetstermen examens financiële dienstverlening Wft 28 juni 2011 Nr.

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door P.I.M. Professionals In Maatwerk B.V. tevens handelend onder de naam Financieel Helder. Onze gegevens luiden: (P.I.M.)

Nadere informatie

Dit document ontvangt u als bijlage bij de door u aangevraagde offerte van Apple Tree.

Dit document ontvangt u als bijlage bij de door u aangevraagde offerte van Apple Tree. Dit document ontvangt u als bijlage bij de door u aangevraagde offerte van Apple Tree. De inhoud van dit document bestaat uit twee delen, te weten: Advieswijzer. In dit document leest u meer over Apple

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven V.O.F., Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven V.O.F., Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven V.O.F., Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven. Wij willen ons graag aan u voorstellen

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT D it document wordt u aangeboden door R-B & A en Partners. Wij zijn adviseurs en bemiddelaars op het gebied van Bedrijfsmatige en Particuliere Verzekeringen, Pensioenen, Levensverzekeringen,

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Inleiding Gedurende de afgelopen jaren is er in de financiële branche veel veranderd. Mede als gevolg van deze veranderingen zijn de eisen, gesteld aan financiële dienstverleners,

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Tuinte Hypotheken, De Tuin 23, 1611 KR Bovenkarspel.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Tuinte Hypotheken, De Tuin 23, 1611 KR Bovenkarspel. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Tuinte Hypotheken, De Tuin 23, 1611 KR Bovenkarspel. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze

Nadere informatie

Beleidsregel 2 b Vakbekwaamheid (artikel 4:9 Wft en de artikelen 5 tot en met 7 en 171 BGfo)

Beleidsregel 2 b Vakbekwaamheid (artikel 4:9 Wft en de artikelen 5 tot en met 7 en 171 BGfo) Beleidsregel 2 b Vakbekwaamheid (artikel 4:9 Wft en de artikelen 5 tot en met 7 en 171 BGfo) Paragraaf 1 Inleidende bepaling Artikel 1 Definities In deze beleidsregel wordt verstaan onder: Kredietbank

Nadere informatie

In deze dienstenwijzer leggen wij uit wie wij zijn en wat u van ons kan en mag verwachten.

In deze dienstenwijzer leggen wij uit wie wij zijn en wat u van ons kan en mag verwachten. In deze dienstenwijzer leggen wij uit wie wij zijn en wat u van ons kan en mag verwachten. Wie zijn wij? Wij behartigen uw belangen op het gebied van financiële diensten. Wij zijn een onafhankelijke tussenpersoon

Nadere informatie

TOETSTERMEN INHAAL-/PE-EXAMEN. Volmacht Overig. Bijlage E10 ----------------------

TOETSTERMEN INHAAL-/PE-EXAMEN. Volmacht Overig. Bijlage E10 ---------------------- TOETSTERMEN INHAAL-/PE-EXAMEN Volmacht Overig Bijlage E10 ---------------------- College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Juni 2013, Den Haag 1 ALGEMENE KENNIS EN VAARDIGHEDEN KENNIS Eindterm 1a

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER ENDASS VERZEKERINGEN

DIENSTENWIJZER ENDASS VERZEKERINGEN DIENSTENWIJZER ENDASS VERZEKERINGEN Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. Gegevens

Nadere informatie

PE-PLUSTOETSTERMEN WFT-MODULE. Schadeverzekeringen Particulier

PE-PLUSTOETSTERMEN WFT-MODULE. Schadeverzekeringen Particulier PE-PLUSTOETSTERMEN WFT-MODULE Schadeverzekeringen Particulier College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Januari 2014, Den Haag 1 ALGEMENE KENNIS EN VAARDIGHEDEN PROFESSIONEEL GEDRAG Eindterm 4a

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken h.o.d.n. www.gelderschpakhuys.nl www.getcover.nl versie januari 2011 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Den Braber & Ram assurantie adviseurs KVK 27058446 Treilerdwarsweg 83 WFT 12004249 2583 DA Den Haag KIFID 18000218 T. 070-3557483 SEH 17283 F. 070-3584067 E. info@braberram.nl

Nadere informatie

Dienstenwijzer en Dienstverleningsdocument Your Financials Heerenveen

Dienstenwijzer en Dienstverleningsdocument Your Financials Heerenveen Dienstenwijzer en Dienstverleningsdocument Your Financials Heerenveen Your Financials Heerenveen Bezoekadres : Businesspark Friesland West 27A, 8447 SL Heerenveen Postadres : Businesspark Friesland West

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Op grond van de Wet financieel toezicht (Wft) zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een (financiële) overeenkomst/opdracht tot dienstverlening

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT PARTICULIERE RELATIES

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT PARTICULIERE RELATIES DIENSTVERLENINGSDOCUMENT PARTICULIERE RELATIES Statutaire naam : Muller Dame Assurantiën B.V. Handelsnaam kantoor : Muller Dame Assurantiën B.V. Kantooradres : Kijckerweg 105 Postcode en vestigingsplaats

Nadere informatie

Afspraken worden in overleg gepland op werkdagen tussen 10.00 uur en 21.00 uur

Afspraken worden in overleg gepland op werkdagen tussen 10.00 uur en 21.00 uur Dienstenwijzer Mijn kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag wil ik u laten zien hoe mijn werkwijze is. Bij mij staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw wensen zijn mijn

Nadere informatie

<<>> HOBRO Hypotheken & Assurantiën BV

<<>> HOBRO Hypotheken & Assurantiën BV Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door : Hobro Hypotheken & Assurantiën Paukenstraat 10 5402 HK Uden T 0413-251546 RABO 15.54.64.485 KvK 16059596 AFM 12008498 info@hb-hypotheek.nl www.hb-hypotheek.nl

Nadere informatie

Dienstenwijzer Dienstverleningsdocument

Dienstenwijzer Dienstverleningsdocument Dienstenwijzer Dienstverleningsdocument Fidé Hypotheken & Verzekeringen Kuukven 17 5991 NK Baarlo info@fide.nu 06-10314515 Geachteklant, Wij willen ons graag voor stellen en u informeren over onze werkwijze.

Nadere informatie

U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen:

U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen: Informatie over: BSR Assurantiën B.V. handelend onder de naam D+F Assurantiën KvK-nummer 24280824 Op grond van de Wet op het financieel toezicht zijn wij verplicht u, voorafgaand aan de totstandkoming

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. Wie zijn wij?

DIENSTENWIJZER. Wie zijn wij? DIENSTENWIJZER U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze Dienstenwijzer vindt u informatie over ons kantoor, onze dienstverlening, onze werkwijze en de beloning die

Nadere informatie

Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft

Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft ijlage 9. Eind en toetstermen module zorgverzekeringen ennis Nummer toetsterm Omschrijving toetsterm ennisniveau Eindterm 1a De

Nadere informatie

ZLM als tussenpersoon

ZLM als tussenpersoon ZLM als tussenpersoon voor ondernemers en particulieren Inhoudsopgave Wie zijn wij 3 ZLM als bemiddelaar 3 Werkwijze 3 Verzekeringen voor particulieren 3 Verzekeringen voor ondernemers 4 Onze relatie met

Nadere informatie

klantinformatie document

klantinformatie document klantinformatie document Dit document is puur informatief en wij hebben hierin tevens ons dienstverleningsdocument en dienstenwijzer verwerkt. U bent dan ook op geen enkele wijze aan dit document gebonden.

Nadere informatie

Dienstenwijzer Verzekeren

Dienstenwijzer Verzekeren Dienstenwijzer Verzekeren U wilt iets verzekeren, privé of zakelijk. De ING helpt u daar graag bij. In deze Dienstenwijzer Verzekeren leest u wie wij zijn en hoe wij werken. Ook vertellen we u welke verzekeringen

Nadere informatie

Een advies kan niet los gezien worden van uw gehele financiële situatie. UW FINANCIEEL PLAN

Een advies kan niet los gezien worden van uw gehele financiële situatie. UW FINANCIEEL PLAN Een advies kan niet los gezien worden van uw gehele financiële situatie. (Pre) Pensioen Sparen en beleggen Zorg, inkomen en ontslag Echtscheiding UW FINANCIEEL PLAN Hypotheek en leningen Huwelijkse voorwaarden

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER SCHAKEL ADVIES B.V. Dit document wordt u aangeboden door Schakel Advies B.V., Prinses Margrietstraat 3, 3466 LL te Waarder.

DIENSTENWIJZER SCHAKEL ADVIES B.V. Dit document wordt u aangeboden door Schakel Advies B.V., Prinses Margrietstraat 3, 3466 LL te Waarder. Dit document wordt u aangeboden door Schakel Advies B.V., Prinses Margrietstraat 3, 3466 LL te Waarder. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze

Nadere informatie

André Feijs Financiële Planners

André Feijs Financiële Planners André Feijs Financiële Planners Contactgegevens André Feijs financiële planners, statutaire naam: A.J.M. Feijs Advies B.V. Valkenburgerweg 167 Wilhelminasingel 92 6419 AT Heerlen 6221 BL Maastricht Tel:

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het oninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 3652 11 februari 2014 Regeling van de Minister van Financiën van 3 februari 2014, kenmerk: FM-2014-40M, tot wijziging van

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze dienstenwijzer wordt u aangeboden door: MeerHuis financiële dienstverlening Robberstraat 1 4201 AK GORINCHEM Voordat u besluit om van onze dienstverlening

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In dit document leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. Kerngegevens

Nadere informatie

Het consumptief krediet is een lening die wordt gebruikt voor de aanschaf van producten of diensten voor alledaags gebruik. Dit zijn goederen met een

Het consumptief krediet is een lening die wordt gebruikt voor de aanschaf van producten of diensten voor alledaags gebruik. Dit zijn goederen met een 1 2 Het consumptief krediet is een lening die wordt gebruikt voor de aanschaf van producten of diensten voor alledaags gebruik. Dit zijn goederen met een beperkte houdbaarheid, zoals kleding, auto s en

Nadere informatie