PENSIOENEN Marktwerking, medezeggenschap, middelloon... waar zitten de vrouwenissues?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PENSIOENEN Marktwerking, medezeggenschap, middelloon... waar zitten de vrouwenissues?"

Transcriptie

1 NEMESIS ^^ 1 november/december 1996 ^^^ GESLACHTSKEUZE Een aantal evident niet-medische handelingen wordt eerst gemedicaliseerd om vervolgens vast te stellen dat deze alleen op medische indicatie mogen worden verricht. PENSIOENEN Marktwerking, medezeggenschap, middelloon... waar zitten de vrouwenissues? BATTERED WOMAN SYNDROME Afrikaans-Amerikaanse vrouwen en geweld binnen het gezin. In hoeverre werkt het gebruik van het ( battered woman syndrome' gender-stereotyperend? Dè mishandelde vrouw is een blanke, middle class, passieve, zwakke vrouw. EVRM EN DE SLACHTOFFER-GETUIGE Baegen, Doorson en Finkensieper, een bespreking van de jurisprudentie. NEMESIS

2 I I jaargang 12. november/december nummer 6. I N H O U D S O P G A V E Verschijnt zes maal per jaar Redactie: Els van Blokland, Marjolein van den Brink, Janny Dierx, Jet Tigchelaar, Albertine Veldman, Mies Westerveld. Medewerksters: Margriet Adema, Karin van Elderen, Nora Holtrust, Ineke de Hondt, Gerdie Ketelaars, Mies Monster, Linda Senden, Selma Sevenhuijsen, Elies Steyger, Sarah van Walsum, Ria Wolleswinkel. Redactiesecretariaat: Els van Blokland - redactiesecretaris Ambonplein PW Amsterdam tel fax Nemesis: Nemesis is een uitgave van W.E.J. Tjeenk Willink b.v. De stichting Nemesis is één van de deelnemende organisaties in het Clara Wichmann Instituut, het Wetenschappelijk Instituut Vrouwen en Recht. Abonnementen: ƒ132,- per jaar inclusief opbergband, losse nummers ƒ 29,-, opbergbanden ƒ 29,50. Abonnementen-administratie: Libresso b.v., Distributie van vakinformatie, postbus 23, 7400 GA Deventer, tel Abonnementen kunnen schriftelijk tot uiterlijk 1 december van het lopende abonnementsjaar worden opgezegd. Bij niet tijdig opzeggen wordt het abonnement automatisch met eenjaar verlengd. REDACTIONEEL 165 De vrouw-en-pensioen-discussie Marktwerking, medezeggenschap, middelloon... waar zitten de vrouwenissues Mies Westerveld ARTIKELEN 168 Liever een meisje? Over de regulering van nieuwe medische technologie Margo Trappenburg 176 Het EVRM en de slachtoffer-getuige Baegen, Doorson en Finkensieper, een stand van zaken Renée Kool 183 Battered Woman Syndrome Afrikaans-Amerikaanse vrouwen en geweld binnen het gezin Linda L. Ammons Inleiding door Sarah van Walsum Van de redactie, Lezersenquête Nemesis en plannen voor 1997 ACTUALITEITENKATERN Rechtspraak 10 Nr 626 Rb Amsterdam 1 mei 1996, m.nt. Annelies Henstra 19 Nr 631 CRvB 29 mei 1996, m.nt. Malva Driessen 24 Nr 634 CRvB 29 april 1996, m.nt. Malva Driessen Wetgeving 28 Bevallingsuitkering voor zelfstandigen, Eveline van der Linden Literatuur 30 Samenstelling Tanja Kraft van Ermel Reprorecht: Het overnemen, evenals het vermenigvuldigen van artikelen en illustraties is slechts geoorloofd na schriftelijke toestemming van de redactie. Aanbevolen citeerwijze: Nemesis 1996 nr. 1, p... Omslagontwerp en lay-out: Fenna Westerdiep, Amsterdam. Advertentie-exploitatie: Bureau Van Vliet b.v., Postbus 20248, 7302 HE Apeldoorn, tel , fax N' lid van de nederlandse organisatie va] tijdschriftenuitgevers n.o.tu. ISSN And thou, who never yet ofhuman wrong Left the unbalanced scale, Great Nemesis! (Byron) Childe Harold's Pilgrimage, Canto IV

3 IRedactioneel Mies Westerveld Marktwerking, medezeggenschap, middelloon... waar zitten de vrouwenissues? De vrouw-enpensioen-discussie Het rommelt in pensioenland. De eindloonreglingen staan op de tocht, de pensioenfondsen beraden zich op reparatie van sociale-verzekerings 'gaten' zoals het Anwgat en het kabinet broedt op maatregelen om de 'marktwerking in de pensioensector' te vergroten. Maar hoe zat het ook weer met zulke typische vrouwenissues als pensioendiscriminatie naar sexe en de belabberde pensioenpositie van fiexwerkers? Pensioenen, was dat niet iets met ongelijke behandeling? Met vrouwen die momenteel met grote pensioenachterstanden zitten, omdat zij in het verleden vanwege hun sexe geen pensioen of minder pensioen dan mannen mochten opbouwen? Met reparatiewetgeving die dat predikaat nauwelijks verdient en met reparatiegelden die vaker en in meerdere mate aan mannen (zoals de heer Barber) dan aan vrouwen toekomen? Natuurlijk, daar gaat het bij pensioenen ook om en aan deze onderwerpen zijn in Nemesis al vele pagina's gewijd. Ook in de naaste toekomst zal dat wel het geval blijven, want dat al die pensioenschade van vrouwen tot de laatste cent gerepareerd zal worden, nee, daar geloven zelfs de allergrootste optimisten onder ons niet in. Vrouw-en-pensioen-schade De overheid zal dat laatste overigens een zorg zijn (niet dus). In de nota Aanvullende pensioenen (TK , nr ) staat te lezen dat het initiatief tot een reparatiepensioen van de sociale partners zal moeten uitgaan en dat de kosten daarvan 'binnen de arbeidsvoorwaardenruimte gedragen zullen moeten worden op basis van een nieuwe prioriteitstelling'. Tel uitje winst dus, want jammer genoeg voor al die gedupeerde vrouwen - l'histoire se répète, zullen we maar zeggen - hebben die partners op het gebied van de werknemerspensioenvoorziening nog een aantal andere minstens zo urgente pensioenkwesties aan het hoofd. Zoals: wat er dient te gebeuren met VUT- en eindloonregelingen, van welke laatste de regering, blijkens de nota Werken aan Zekerheid (TK , ), nu ook vindt dat deze moeten verdwijnen; of al die sociale-zekerheidsgaten zal moeten dichten, zoals het WAO- en het Anw-gat nu ook echt gedicht moeten worden; en niet in de laatste plaats: hoe het veertig-jaren-dienstverbandpensioenstelsel uit de jaren zestig moet worden aangepast aan de almaar flexibeler wordende arbeidsmarkt van nu en straks. De kans, dat de reparatie van het discriminatie-onrecht dat gepensioneerde en oudere werkende vrouwen is aangedaan, binnen dit scala aan ingewikkeldheden uit het zicht en daarmee naar de achtergrond geraakt, is bepaald niet denkbeeldig. Een gulden laat zich tenslotte maar één keer uitgeven en de wijze van besluitvorming van de Pensioenfondsen uit de jaren tachtig (witte en grijze vlekken!) belooft vooralsnog niet veel goeds voor al die gedupeerde vrouwen die 'alleen maar' willen hebben wat hen onder een niet-discriminatoir systeem zou zijn toegekomen. Een harde case voor de vrouw-en-recht-advocatuur levert dit onderwerp al evenmin op, want besluitvorming als deze laat zich niet zo eenvoudig rubriceren als 'discriminatie' als, bijvoorbeeld, het uitsluiten van parttimers of het hanteren van sexe-afhankelijke sterftetabellen. Het enige dat ons te doen staat is de pensioenfondsen in hun post-barber-beleid nauwlettend en, we zouden bijna zeggen, hinderlijk te volgen. Staatssecretaris Ter Veld heeft tenslotte toegezegd, op het moment dat zij de inperking van de consequenties van 'Barber' verdedigde, dat er gelden gereserveerd zouden worden voor de door discriminatie gedupeerde vrouwen en iemand zal deze toezegging toch moeten nakomen nr

4 IRedactioneel Mies Westerveld Een kwestie van vooruitzien Alleen, daarmee zijn we er niet. Los daarvan doemt voor de nabije en iets verdere toekomst een heel ander pensioenprobleem op, dat niet zozeer de (al of bijna) gepensioneerde werknemer aangaat, als wel degenen die nog maar korte tijd werk- en deelnemer zijn of dit nog moeten worden, ja zelfs de nu nog niet geboren deelnemer van de toekomst. Niet dat wij ons willen gaan opwerpen als behartiger van de belangen van de ongeboren vrucht, maar pensioen is wel een kwestie van vooruitzien, niet slechts voor vijf of tien jaar, maar voor enkele decennia. Oud-en-arm-grens Dit vooruitzien brengt een aantal te verwachten ontwikkelingen in beeld, die - en dit is de reden het onderwerp hier onder de aandacht te brengen - vooral voor vrouwen van groot gewicht zijn. Mannen overigens ook, want zij hebben als de betrekkelijke haves in pensioenland het meeste te verliezen, maar het zullen toch vooral vrouwen zijn die in de toekomst onder de ouden-arm-grens zakken, als de politiek de opvatting dat het met pensioenen 'best een tandje minder kan' in daden gaat omzetten. Inperking van onderlinge solidariteit Zo ligt er, eerste voorbeeld, het door de individualisering actueel geworden vraagstuk, in hoeverre een collectief pensioenstelsel bestaansrecht heeft op het moment dat 'de' werknemer als groep zijn homogeniteit begint te verliezen. Of, indien men dit een te zwaar aangezette vraag vindt, of er binnen het huidige pensioenstelsel ruimte is voor voorzieningen op maat voor het steeds groeiende leger van flexwerkers, bij uitstek een vrouwenonderwerp. De regering beschouwde dit, dat is het ontbreken van een aanvullende pensioenvoorziening voor op- en afroepkrachten, in 1990 nog als een betrekkelijk non-item. Immers, aldus de nota Aanvullende pensioenen: 'deze categorie werknemers valt over het algemeen in de lagere inkomensklassen, zodat er aan opbouw van aanvullend pensioen naast de AOW nauwelijks behoefte is'. (TK , , nr. 1, p. 31.) Of het inderdaad terecht is deze veelomvattende en in effecten verstrekkende tendens op deze, welhaast achteloze wijze af te doen, is evenwel zeer de vraag. Anders dan de regering, meen ik dan ook dat het laatste woord hierover nog lang niet is gesproken. Wie-betaalt-voor-wie-vraagstuk Een tweede, de laatste jaren veelbesproken onderwerp is de komende vergrijzing/ontgroening en het daarmee samenhangende wie-betaalt-voor-wie-vraagstuk tussen en binnen de generaties. Anders dan wel wordt aangenomen, speelt deze kwestie niet alleen bij de op omslagbasis gefinancierde AOW, want ook de doorsnee werknemerspensioenvoorziening kent elementen van inkomensherverdeling van werkenden naar gepensioneerden. Denk aan de hiervoor genoemde (beoogde) reparatie van vrouwenpensioenen, het helen van pensioenbreuken of het dichten van de 'pensioensprong' die in eindloonregelingen optreedt bij een promotie op latere leeftijd. Dit gegeven heeft een voorname rol gespeeld bij de totstandkoming van wat nu het regeringsstandpunt is, dat de werknemerspensioenen hoognodig versoberd moeten worden. Marktwerkingstendens Daar doorheen speelt een derde issue, te weten de privatiserings- of marktwerkingstendens die met 'paars' is ingezet. Meer keuzevrijheid voor de burger om zijn eigen pensioenpakket samen te stellen, meer onderlinge concurrentie tussen pensioenfondsen en andere (pensioen)verzekeraars; dat vergroot de efficiency, bespaart kosten, kortom dat levert een per saldo doelmatiger en goedkoper eindresultaat op. Ziehier in zeer kort bestek de voor deze tendens aangedragen argumenten, met als relevante exponenten (onder meer) de inmiddels ingevoerde wettelijke verplichting de partnerpensioenvoorziening facultatief te stellen met als afstandsbonus een hoger eigen oudedagspensioen; en het (in de nota Werken aan Zekerheid aangekondigde) voornemen om de pensioenplicht voor werknemers te limiteren tot een inkomen van ƒ Voor het meerdere kan dan, zo wordt verwacht, een gezonde concurrentieslag losbarsten tussen de pensioenfondsen onderling en de tot deze markt toetredende verzekeringsmaatschappijen. Facultatiefstelling Ten aanzien van de genoemde facultatiefstelling valt op dat het, merkwaardig genoeg - zeker in het licht van alle beroering die het inkrimpen van de AWW heeft teweeggebracht - tot op heden opvallend stil is gebleven rondom deze maatregel. Kennelijk is het uitkleden van vrouwenrechten - nabestaande partners zijn nu eenmaal vaker vrouwen dan mannen - minder kwalijk als het de gedaante aanneemt van een keuzerecht dan van het schrappen van een bestaande voorziening, waarna het vervolgens toch ook aan de burger is om het risico al dan niet te verzekeren. Wat daarvan ook zij, nu de betreffende maatregel een feit is, wordt de vraag actueel hoe de verschillende pensioenfondsen de facultatiefstelling gestalte gaan geven en wat deze in de praktijk zal gaan betekenen voor de positie van langstlevende echtgenoten (m/v). Ten aanzien van het tweede voorbeeld geldt, dat maatregelen ter versterking van 'de markt in pensioenland' als voornaamste (neven)effect hebben, dat het voor pensioenfondsen bijkans onmogelijk wordt gemaakt nog langer een sociaal pensioenbeleid te ontwikkelen. Dat bezwaar geldt voor de nu beoogde inkomenslimitering, maar geldt in nog veel sterkere mate voor het veel verdergaande voorstel dat de hoogleraar Nijenrode annex columnist Bomhof onlangs deed, (in het NRC Handelsblad van 15 juli 1996) om de monopoliepositie van pensioenfondsen te doorbreken. Als ik wederom blijf bij de positie van de discriminatieslachtoffers: de kans dat pensioenfondsen hun premie-overschotten zullen aanwenden voor de reparatie van vrouw-enpensioen-schade (in plaats van voor premieverlaging) wordt navenant kleiner, als zij tegelijkertijd de concurrentie moeten aangaan met verzekeringsmaatschappijen, die een dergelijke geldverslindende 'liefdadigheid' niet in hun pakket hebben. Concreet betekent zo'n limitering dan ook een inperking van de onderlinge solidariteit - en wel tot inkomensgroepen onder de 166 NEMESIS

5 I Redactioneel Mies Westerveld nieuwe bovengrens - daar men voor het meerdere de wijk zal nemen naar een verzekeraar die voor hetzelfde geld meer pensioen kan leveren. De rode draad bij al deze voorbeelden is dat vrouwen bij de huidige en nog komende discussies over het pensioenstelsel veel te winnen, maar vooral ook heel veel te verliezen hebben. Vrouwen zullen zich hier dan ook zeer nadrukkelijk in moeten mengen, nadrukkelijker nog dan tot nu toe het geval is geweest en dit liever vandaag dan morgen. Want een slimme meid... Auteursrichtlijnen Het verdient aanbeveling vóór het inzenden van bijdragen contact op te nemen met de redactiesecretaris. Beknopte artikelen hebben de voorkeur. Een artikel beslaat maximaal tien pagina's A4, regelafstand 1, lettertype courier 10, of bevat maximaal 4000 woorden. Nemesis hanteert de voorkeurspelling, het zogenaamde Groene Boekje. Het notenapparaat dient functioneel te zijn en niet te omvangrijk. Inhoudelijke tekst dient in het notenapparaat vermeden te worden. Nemesis gaat ervan uit dat de aangeboden artikelen niet ook elders zijn aangeboden of gepubliceerd. Op het redactie-adres is een uitgebreide auteursinstructie beschikbaar nr

6 IArtikel Margo Trappenburg Universitair docent bij de vakgroep Politieke Wetenschappen van de RUL; gedetacheerd bij de vakgroep Medische Ethiek van de EUR t.b.v. het EG project ~Communicable Diseases, Lifestyles and Personal Responsibility, Ethics and Rights' Over de regulering van nieuwe medische technologie Liever geen meisje? 9 In publieke debatten over medisch ethische kwesties kunnen verschillende dominante patronen van argumenteren worden onderscheiden. Een van de argumenten in de discussie dat 'medici er zijn voor de medische behoeften en niet voor alles dat u verder nog zou willen in het leven', blijkt in het debat over de toelaatbaarheid van geslachtskeuze een belangrijke rol te spelen. De kwestie of de genderkliniek nu wel of niet een medische dienst aanbiedt, is daarbij van groot belang. Een aantal evident niet-medische handelingen wordt eerst gemedicaliseerd om vervolgens vast te stellen dat deze alleen op medische indicatie mogen worden verricht. Dit is een nogal verwrongen constructie. Tegen de achtergrond van een algemene discussie over belangrijke normen ten aanzien van het gezin en de relatie tussen ouders en kinderen daarin, kan worden getracht een oordeel te vormen over nieuwe vormen van voortplanting. In het septembernummer van Filosofie Magazine beschrijft Daan Rovers de publieke commotie rond de Genderkliniek (officieel de Stichting Gender Preselection) in Utrecht en het wegebben daarvan. Aanvankelijk was de morele verontwaardiging groot, zo constateert Roovers. Het idee dat aanstaande ouders voortaan het geslacht van hun kinderen zelf zouden kunnen bepalen ging velen te ver. Na een gênant televisie-optreden van een medewerker van de Utrechtse kliniek waaruit overduidelijk bleek dat deze nauwelijks op de hoogte was van de jongste wetenschappelijke ontwikkelingen, sloeg de verontwaardiging om in meewarigheid. Roovers: 'Daarmee was meteen het hele probleem van de sexeselectie opgelost. Het werkt niet, dus niemand boog zich nog over de vraag of het moreel toelaatbaar was. Je gaat aanstaande moeders immers ook niet verbieden om met een blauw lint onder hun kussen te slapen? Als zij denken dat dit de kans op een zoon verhoogt, moeten ze dat vooral doen.' 1 De analyse van Roovers lijkt iets te haastig. Het wegzakken van de maatschappelijke verontwaardiging over de Genderkliniek is vooral het niet langer verschijnen van ingezonden brieven en bijdragen op de opiniepagina's van dag- en weekbladen en dat hangt, zou ik zeggen, meer samen met het feit dat op zeker moment alle argumenten wel gewisseld zijn dan met een groeiende waardering voor de eerst zo bekritiseerde praktijk. Dat de Genderkliniek niet alsnog zal worden getroffen door belemmerende regelgeving of een rechtstreeks verbod is bij lange na niet zeker. Onlangs is bij het parlement een Wet op de bijzondere medische verrichtingen ingediend, waarin de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de bevoegdheid wordt toegekend om 'indien gewichtige belangen daartoe aanleiding geven' bepaalde medische verrichtingen te koppelen aan een vergunning. Artikel 3 van hetzelfde wetsontwerp voorziet zelfs in de mogelijkheid van een algeheel verbod: 'Indien een medische verrichting, gezien de maatschappelijke, ethische of juridische aspecten ongewenst is en de omstandigheden van dien aard zijn dat de totstandkoming van een regeling van die verrichting niet kan worden afgewacht, kan bij algemene maatregel van bestuur worden bepaald dat het verboden is zodanige medische verrichting uit te voeren.' 2 Blijkens de memorie van toelichting heeft de minister hierbij met name gedacht aan 'geslachtskeuze om niet medische redenen' en aan 'bepaalde IVF toepassingen die mogelijk risico's voor het nageslacht met zich brengen'. 3 In ander verband gaf de minister te kennen dat zij de problematiek van de vrije geslachtskeuze wilde regelen in een toekomstige Wet op de fertilisatietechnieken, die vermoedelijk in de loop van 1997 zal worden ingediend. 4 In dit artikel zal nader worden stilgestaan bij de aanvaardbaarheid van technieken van geslachtsselectie. Daarbij gaat het niet alleen om de techniek van zaadselectie zoals die wordt gepraktizeerd in de Genderkliniek, maar ook om het ver- 1. Daan Roovers, Liever een jongetje. De zegetocht van de Genderkliniek, Filosofie Magazine, jrg. 5, nr. 7, sept. 1996, p , p TK , 24788, nr. 1 (Wet op de bijzondere medische verrichtingen). 3. TK , 24788, nr TK , nr. 3, Brief van de minister van VWS, 20 oktober 1995, Geslachtskeuze. 168 NEMESIS

7 Liever geen meisje? Margo Trappenburg schijnsel van de selectieve abortus op basis van geslacht. 5 Allereerst wordt een overzicht gegeven van veel gebruikte manieren van redeneren in publieke debatten over medisch-ethische kwesties. Bij elk van deze redeneerpatronen hoort een bepaald type regulering. Vervolgens zal worden nagegaan in hoeverre elk van deze redeneringen wordt gebruikt in het debat over de toelaatbaarheid van geslachtskeuze. Ten slotte zal worden geprobeerd de Wet op de bijzondere medische verrichtingen en de Wet op de fertilisatietechnieken in te passen in de typologie van redeneerpatronen en daaraan gekoppelde vormen van regulering. Op basis daarvan wordt een voorlopig oordeel gevormd over beide vormen van regulering. Redeneerpatronen Grofweg kunnen er in publieke debatten over medischethische kwesties (orgaandonatie, genetische manipulatie, experimenten met embryo's) vier dominante manieren of patronen van argumenteren worden onderscheiden. 6 Juridiseren Het eerste redeneerpatroon is juridisch: men zoekt aansluiting bij regels en principes in het bestaande recht en tracht aldus een antwoord te vinden op de vragen die door de moderne medische technologie worden opgeroepen. Neem bijvoorbeeld de veel besproken vraag of er mag worden geëxperimenteerd met embryo's die overblijven na een (geslaagde) reageerbuisbevruchting. Aanhangers van de juridische redeneerwijze zullen deze vraag willen beantwoorden op basis van datgene wat er in het Burgerlijk Wetboek en in de Wet afbreking zwangerschap bepaald is omtrent de status van een embryo. Het feit dat de Wet afbreking zwangerschap pas ingaat op het moment dat een zwangerschap wordt geconstateerd, dat wil zeggen, doorgaans twee weken na de conceptie, kan er dan bijvoorbeeld toe leiden dat het experimenteren met embryo' s tot aan die termijn van twee weken toelaatbaar wordt verklaard. 7 Schade-principe Het tweede redeneerpatroon is liberaal-filosofisch. Men gaat uit van de autonomie en de keuzevrijheid van volwassen, wilsbekwame personen en van het zogeheten schade-principe zoals dat is verwoord door John Stuart Mill: 'the sole end for which mankind are warranted, individually or collectively, in interfering with 5. Het is tegenwoordig mogelijk om door prenataal onderzoek het geslacht van een ongeboren kind vast te stellen. In theorie is het daarmee ook mogelijk een zwangerschap te laten beëindigen omdat het kind niet het gewenste geslacht heeft. Dit schijnt in Nederland nauwelijks voor te komen. In andere landen, met name in India en China, heeft de praktijk van de geslachtsspecifieke abortus merkbare demografische gevolgen. Vgl. Jodi Danis, Sexism and "the Superfluous Female': Arguments for Regulating Pre-Implantation Sex- Se/ecfton, HarvardWomen'sLaw Journal, jrg. 18,1995, p Zie voor een uitgebreide bespreking van deze redeneerpatronen: M.J. Trappenburg, Soorten van gelijk. Medisch-ethische discussies in Nederland, diss. RUL 1993, Tjeenk Willink, Zwolle, m.n. hfdst. 6 en 7. In mijn proefschrift wijken de etiketten van de redeneerpatronen iets af van de hier gebruikte termen. Strikt religieuze redeneringen (techniek x druist in tegen de wil van de Heer, is in strijd met het Bijbels gebod etc.) blijven hier buiten beschouwing. De praktijk the liberty of action of any of their number is self-protection (...) the only purpose for which power can be rightfully exercised over any member of a civilized community, against his will, is to prevent harm to others. His own good, either physical or moral, is not a sufficient warrant.' 8 Gedrag mag pas aan banden worden gelegd als het ondubbelzinnig schadelijk is voor andere personen. Kenmerkend voor deze manier van redeneren is de scheiding die wordt aangebracht tussen het eigen morele oordeel over de toelaatbaarheid van deze of gene techniek enerzijds en het antwoord op de vraag of deze techniek op morele gronden verboden zou moeten worden aan de andere kant: men is zelf van mening dat het aborteren van een gewenst kind vanwege een te verwachten handicap slecht, dubieus of zondig is, maar men wil deze overtuiging niet dwingend opleggen. Zelf zou men niet voelen voor postmenopauzaal moederschap, maar men kan het billijken dat andere vrouwen van middelbare leeftijd daar anders over denken. Gedrag mag pas aan banden worden gelegd als het ondubbelzinnig schadelijk is voor andere personen. Arbeidsdeling Het derde patroon is, zou je kunnen zeggen, dat van de arbeidsdeling op normatieve gronden. De algemene gedachte hier is dat het maatschappelijk leven bestaat uit een x aantal velden, domeinen of rechtvaardigheidssferen. In elke sfeer gelden andere morele normen: wat op de markt of in de winkel is toegestaan, is ontoelaatbaar in de rechtszaal of het parlement. Kiezen voor deze manier van redeneren betekent dat men morele dilemma's probeert op te lossen door de grenzen van de verschillende sferen in herinnering te roepen of te herijken. Men betoogt bijvoorbeeld dat medici moeten voorzien in medische behoeften; artsen zijn geen handelaars, zij zijn er dus niet om zogeheten 'wens-geneeskunde' te praktizeren. Neem de reageerbuisbevruchting. Onvruchtbaarheid kan (met enige goede wil misschien) worden begrepen als een pathologische aandoening. Voor vrouwelijke onvruchtbaarheid na de overgang geldt dat niet; die is een natuurlijk gegeven, desnoods een fout van de natuur, maar geen reden voor medisch ingrijpen. Ergo: IVF voor de over- leert dat deze argumenten in Nederland nooit meer afzonderlijk kunnen leiden tot regelgeving. Wetten invoeren met als argument dat zij overeenstemmen met Gods woord, Zijn wil of wat dies meer zij komt in een geseculariseerde samenleving als de onze niet voor. Wel spelen dergelijke overwegingen indirect een rol (wij moeten respect hebben voor of ruimte geven aan deze of gene religieuze overtuiging). Zie over het geseculariseerde karakter van de Nederlandse gezondheidsethiek ook: H. Zwart, Ethische consensus in een pluralistische samenleving, diss. KUN, Thesis Publishers, Amsterdam Zie bijvoorbeeld H.J.J. Leenen, Handboek Gezondheidsrecht. Deel I. Rechten van mensen in de gezondheidszorg, 3e. dr., Samsom/Tjeenk Willink, Alphen a/d Rijn 1994, hfdst John Stuart Mill, On Liberty, ed. with an introduction by Gertrude Himmelfarb, Penguin Books, Harmondsworth 1974 (1859), p nr

8 I Liever geen meisje? Margo Trappenburg gang ja, IVF na de overgang nee, want daar is geen therapeutisch doel mee gediend. Of neem de vraag of het, gesteld dat dit mogelijk zou zijn, ooit verantwoord kan zijn om veranderingen aan te brengen in het genetisch patroon van het nageslacht. Aanhangers van het derde redeneerpatroon zullen zeggen: ja, dat is toelaatbaar voor zover het gaat om een genetische ingreep ter voorkoming van een ernstige ziekte of handicap. Gaat het om eugenetisch ingrijpen (dat tot doel heeft het kind extra mooi, extra handig of extra intelligent te doen zijn), dan mag het niet. Gaat het om eugenetisch ingrijpen (dat tot doel heeft het kind extra mooi, extra handig of extra intelligent te doen zijn), dan mag het niet. Cultuurkritiek Het vierde redeneerpatroon is cultuur-sociologisch of cultuur-filosofisch van aard. Men wijst op de mogelijke grootschalige gevolgen van medisch-ethische kwesties of men beschouwt die kwesties als symptomen van een veel dieper liggend probleem. Zo wordt bijvoorbeeld de vraag om post-menopauzaal moederschap uitgelegd als een symptoom van een breed cultureel fenomeen: wij kunnen in onze cultuur niet langer omgaan met grenzen. 'Voor een aantal dingen in het leven is er een bepaalde tijd. (...) Er is een tijd om kinderen te krijgen en er is een tijd om dat, gelukkig of helaas, niet meer te kunnen. (...) De vraag is dan natuurlijk wel wat mensen beweegt om zo uitdrukkelijk uit de fase te willen lopen. Wat dat betreft komt de gedachtenvorming over IVF bij oudere vrouwen bepaald niet uit de lucht vallen. Het heeft alles te maken met het toenemende onvermogen om met grenzen en eindigheid om te gaan. Hoe meer de droom van de eeuwige jeugd en van onbegrensde mogelijkheden wordt aangejaagd door de reclame, des te moeilijker zal het worden om zich te schikken in de beperkingen die aan het leven nu eenmaal eigen zijn.' 9 Technieken als de reageerbuisbevruchting, prenatale diagnostiek, maar ook anticonceptie zouden getuigen van een maakbaarheidsideaal: kinderen krijgen wanneer u ze wenst en net hoe u ze hebben wilt. 10 Een oplossing van het schijnbare probleem (bijvoorbeeld een antwoord op de vraag of er een lijst moet komen met aandoeningen waarvoor prenatale diagnostiek wel en niet geïndiceerd is, of een lijst van aandoeningen waarvoor men een ongeboren kind wel of niet mag laten aborteren) doet niets af aan het echte probleem, dat immers veel dieper ligt, ergens aan de wortel van de moderne maatschappij. Oplossingsstrategieën Regulering De vier redeneerpatronen leiden tot verschillende soorten normering of regulering met elk hun eigen voor- en nadelen. Het juridische redeneerpatroon leidt vaak tot een herwaardering van bestaande regelgeving. Wetten die niet zijn gemaakt met een ultra-modern medischethisch dilemma in het achterhoofd blijken toch in staat om dat dilemma bevredigend op te lossen, zoal niet direct, dan toch zeker na toepassing van inventieve methoden van wetsinterpretatie (toepassing naar analogie bijvoorbeeld). De voordelen van deze manier van reguleren zijn evident: het gevoel dat de technologie voortschrijdt in een ongereguleerd moreel vacuüm wordt minder sterk; men hoeft zich niet het hoofd te breken over heel nieuwe regelgeving en men kan ten volle profiteren van het gezag van het bestaande rechtssysteem. Nadelen zijn er ook. Naarmate de regulering met behulp van bestaand recht meer creativiteit en inventiviteit vereist, is zij gemakkelijker onderuit te halen. De boven aangeduide positief-rechtelijke oplossing voor de problematiek van de embryo-experimenten is bijvoorbeeld finaal weggeschreven door ethicusjurist Wibren van der Burg in een artikel met de veelzeggende titel De juridische status van het embryo: een op drift geraakte fictie. n Keuzevrijheid Aanhangers van de liberaal-filosofische redeneerwijze komen doorgaans uit op het standpunt dat regulering van bepaalde medisch-ethische kwesties niet nodig of zelfs onwenselijk zou zijn. Doorgaans betoogt men dat autonome volwassen mensen zelf (moeten) kunnen beslissen over de morele vragen die zich opdringen. Dus: vrouwen kunnen het beste zelf (of in samenspraak met hun partner) beslissen of zij hun ongeboren kind onderwerpen aan prenataal onderzoek en zij kunnen het beste zelf beslissen of zij bij een negatieve uitslag hun zwangerschap willen afbreken. Wel of geen reageerbuisbevruchting en wanneer en hoe vaak is een keuze die primair zou moeten worden gemaakt door de betrokken vrouw en wel of geen medische levensbeëindiging (stoppen met een behandeling of actieve euthanasie) is evenzo een zaak voor de betrokken patiënt. De problemen in dit model schuilen enerzijds in die vragen die gaan over wilsonbekwame personen (zwaar gehandicapte pasgeborenen, zwakzinnigen), anderzijds in de financiële kant van de zaak. Als de vrouw zelf degene is die beslist over abortus, IVF, eiceldonatie of prenatale diagnostiek, wie is dan degene die voor al deze zaken betaalt? Met name waar de autonome persoon of patiënt ziekenfondsverzekerd is, kan toch met enig recht worden volgehouden dat de maatschappij of de politiek iets te zeggen zou moeten hebben over de omvang van het aangeboden verstrekkingenpakket. Het aanbieden van voorzieningen buiten dat pakket om betekent niet dat zij beschikbaar zijn voor wie daarvoor kiest, maar dat zij een privilege worden dat men zich moet kunnen permitteren. 9. HJ. Veltkamp, Een onbehagen dat niet verdwijnt, Trouw, 11 mei 1996, p H.A.M.J. ten Have, De achterliggende vragen, in: André Kalden & Peter Beker (red.), Het perfecte kind. Kunstmatige voortplanting in Nederland, Stubeg, Hoogezand 1993, p W. van der Burg, De juridische status van het embryo: een op drift geraakte fictie, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, jrg. 18, nr. 7, 1994, p NEMESIS

Over de maakbaarheid van de voortplanting

Over de maakbaarheid van de voortplanting Reageerbuisdebat Over de maakbaarheid van de voortplanting Wybo Dondorp Guido de Wert Programma Ethiek en Gezondheid Reageerbuisdebat Over de maakbaarheid van de voortplanting Wybo Dondorp en Guido de

Nadere informatie

NIEUWE ABORTUSSTRIJD IN AMERIKA

NIEUWE ABORTUSSTRIJD IN AMERIKA PMESI ^ 1 september/oktober 1989 NIEUWE ABORTUSSTRIJD IN AMERIKA CONTRACT COMPLIANCE Positieve actie onder druk van hogerhand DE BUITENLANDSE VROUW Het vreemdelingenrecht heerst tot in haar bed NEME IS

Nadere informatie

De tijd van ons leven. Mieke van Stigt, Gerrit Kronjee en Jan Groeneveld

De tijd van ons leven. Mieke van Stigt, Gerrit Kronjee en Jan Groeneveld De tijd van ons leven Mieke van Stigt, Gerrit Kronjee en Jan Groeneveld De tijd van ons leven Samenstelling: Mieke van Stigt / Gerrit Kronjee / Jan Groeneveld Omslag: Gerrit Kronjee 2003 Levensloop, gemengde

Nadere informatie

Moet alles wat kan? Vragen rond medische beslissingen bij het begin en einde van het leven. Signalement

Moet alles wat kan? Vragen rond medische beslissingen bij het begin en einde van het leven. Signalement Moet alles wat kan? Vragen rond medische beslissingen bij het begin en einde van het leven Signalement Colofon ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. Vooruitgang vraagt om onderzoek en

Nadere informatie

narcistisch psychotisch depressief autistisch schizofreen borderline paranoide Zin en onzin van diagnostiek

narcistisch psychotisch depressief autistisch schizofreen borderline paranoide Zin en onzin van diagnostiek 2 Nieuwsbrief van de Stichting PVP 22e jaargang nummer 2 zomer 2012 narcistisch Zin en onzin van diagnostiek Doe eens normaal interview met Malou van Hintum Jaarverslag 2011 Geen kosten meer bij Bopz-zaken?

Nadere informatie

Eigen gegevens, eigen regie?

Eigen gegevens, eigen regie? ? advies over de juridische en organisatorische consequenties van 'eigenaarschap' van persoonsgegevens die binnen de overheid worden verwerkt adviseurs: drs. E.B.M Schoenmakers CMC mr. W.E.H. Sloots mr.dr.

Nadere informatie

Richtlijn omgaan met het verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis

Richtlijn omgaan met het verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis Richtlijn omgaan met het verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis Richtlijn omgaan met het verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis

Nadere informatie

IK EIS RESPECT! ERKENNING. Bart Voorsluis

IK EIS RESPECT! ERKENNING. Bart Voorsluis VAN DE REDACTIE Geweld in de cultuur houdt ons allen bezig. Waar komt het vandaan, wat eraan te doen, hoe ermee om te gaan? In het voorjaar van 2004 organiseerden het Blaise Pascal Instituut en VU-podium

Nadere informatie

PASTORAAT ROND HET VERZOEK OM EUTHANASIE OF HULP BIJ SUÏCIDE HANDREIKING VOOR STUDIE EN BEZINNING

PASTORAAT ROND HET VERZOEK OM EUTHANASIE OF HULP BIJ SUÏCIDE HANDREIKING VOOR STUDIE EN BEZINNING PASTORAAT ROND HET VERZOEK OM EUTHANASIE OF HULP BIJ SUÏCIDE HANDREIKING VOOR STUDIE EN BEZINNING UTRECHT OKTOBER 2005 R.-K.KERKGENOOTSCHAP ISBN-10 9072567218 ISBN-13 9789072567215 INHOUD INLEIDING 4 1.

Nadere informatie

Meebetalen aan de zorg

Meebetalen aan de zorg Meebetalen aan de zorg Meebetalen aan de zorg Nederlanders over solidariteit en betaalbaarheid van de zorg Sjoerd Kooiker en Mirjam de Klerk (scp) Judith ter Berg en Yolanda Schothorst (Bureau Veldkamp)

Nadere informatie

Dit artikel uit Netherlands Journal of Legal Philosophy is gepubliceerd door Boom Juridische uitgevers en is bestemd voor anonieme bezoeker

Dit artikel uit Netherlands Journal of Legal Philosophy is gepubliceerd door Boom Juridische uitgevers en is bestemd voor anonieme bezoeker Handelingen Verhullend argumenteren in het vermogensrecht Preadvies Vereniging voor Wijsbegeerte van het Recht, Springen met lemen voeten, vergadering van 12 december 2003 J.B.M. Vranken* 1 Ter inleiding

Nadere informatie

Laaggeletterdheid te lijf

Laaggeletterdheid te lijf Laaggeletterdheid te lijf Signalering ethiek en gezondheid 2011 CENTRUM VOOR ETHIEK EN GEZONDHEID Laaggeletterdheid te lijf Uitgave van het Centrum voor ethiek en gezondheid ISBN 978-90-78823-00-1 Auteursrecht

Nadere informatie

De bijzondere curator, een lot uit de loterij?

De bijzondere curator, een lot uit de loterij? De bijzondere curator, een lot uit de loterij? Adviesrapport over waarborging van de stem en de belangen van kinderen in de praktijk Onderzoeksteam Mevrouw mr. drs. N. van der Bijl Mevrouw drs. M.E. Van

Nadere informatie

Een nieuw drugsbeleid?

Een nieuw drugsbeleid? Een nieuw drugsbeleid? Voor- en nadelen van de legalisering van drugs Dr. J.C. van der Stel Overzichtsstudie in opdracht van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg en de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling

Nadere informatie

Wel ouder, maar geen oudje?

Wel ouder, maar geen oudje? Wel ouder, maar geen oudje? Een verslag van een onderzoek naar vooroordelen over en discriminatie van ouderen Mirla Gomes Ilse Mink 203 Update, juni 203 Een jaar geleden werd dit rapport geschreven, verspreid

Nadere informatie

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit Praktische tips voor HR-beleid Sjiera de Vries Cristel van de Ven Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit: Praktische tips voor HR-beleid Nederlandse

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2014 Nr. 87 VERSLAG

Nadere informatie

in dit nummer vroeggeborenen: beslissen over leven of sterven

in dit nummer vroeggeborenen: beslissen over leven of sterven nr 3 14e jaargang september 1991 in dit nummer vroeggeborenen: beslissen over leven of sterven ..,.... n U wilt een bank die ook iets voor uw kinderen doet. Wij zorgen dat ze plezier krijgen in sparen.

Nadere informatie

Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan

Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan Eerste druk Schrijf- en Adviesbureau Yvette den Brok, juli 2014. Alles uit deze brochure mag worden gebruikt of openbaar

Nadere informatie

Toekomstverkenning informele zorg

Toekomstverkenning informele zorg Toekomstverkenning informele zorg Toekomstverkenning informele zorg Alice de Boer (red.) Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, oktober 2007 Het Sociaal en Cultureel Planbureau is ingesteld bij Koninklijk

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Notitie Denktank Overlijdensschade

Notitie Denktank Overlijdensschade Notitie Denktank Overlijdensschade Notitie Denktank Overlijdensschade Nieuwe richting benadering en berekening overlijdensschade november 2014 Denktank Overlijdensschade Uitgeverij Kerckebosch bv ISBN

Nadere informatie

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling Hermans ment. Ik zeg toe dat ik haar zowel over de IB-groep als over het herontwerp en de verhuizing zal informeren. Ik meen dat wij overeenstemming hebben op het punt van de computers in het onderwerp

Nadere informatie

Prenatale kinderbescherming en de rol van de overheid

Prenatale kinderbescherming en de rol van de overheid Prenatale kinderbescherming en de rol van de overheid Advies d.d. 15 juni 2015 Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming Advies Prenatale kinderbescherming en de rol van de overheid Raad voor

Nadere informatie

Om de kwaliteit van het onderwijs

Om de kwaliteit van het onderwijs Om de kwaliteit van het onderwijs Om de kwaliteit van het onderwijs Kwaliteitsbepaling en kwaliteitsbevordering Redactie: Anne Bert Dijkstra Frans J.G. Janssens Boom Lemma uitgevers Den Haag 2012 2012

Nadere informatie

HET RECHT OP NIET WETEN

HET RECHT OP NIET WETEN HET RECHT OP NIET WETEN I I I I I I I I HET RECHT OP NIET WETEN meer dan een quidproquo Tiffi RIGHT NOT TO KNOW more than a quidproquo PROEFSCHRIFT ter verkrijging van de graad van doctor aan de Erasmus

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Arbeid en onderneming

Arbeid en onderneming Arbeid en onderneming Arbeid en onderneming Van indifferentie naar beperkt mutualisme Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt hoogleraar Arbeid en onderneming aan de Universiteit van Amsterdam

Nadere informatie

KIEZEN VOOR OUDERSCHAP?! overwegingen en redeneringen van vrouwen en mannen over het krijgen van kinderen

KIEZEN VOOR OUDERSCHAP?! overwegingen en redeneringen van vrouwen en mannen over het krijgen van kinderen KIEZEN VOOR OUDERSCHAP?! overwegingen en redeneringen van vrouwen en mannen over het krijgen van kinderen Dijkstra, onderzoek en advies september 2003 Auteurs: Sietske Dijkstra, Joke van der Zwaard, Linda

Nadere informatie