Jaargang 13 - aflevering 2 juni 2004

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaargang 13 - aflevering 2 juni 2004"

Transcriptie

1 Jaargang 13 - aflevering 2 juni 2004 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 13 afl.2 pag 2 Samenstelling Bestuur: Voorzitter : Bert Vixseboxse Straat.v.Malakka KM Vice-voorzitter & Contacten Ledenservice Bedrijven : Leon Dias Decimastraat JZ Secretaris : Jan Blom Zambiastraat DG Penningmeester & Ledenadministratie : Anne Bajema Argentiniëstraat AW Redactie Info-Bulletin: Bram Hoevenaar Algerijestraat CC Voor vragen en opmerkingen kunt u telefonisch contact opnemen met één van de bestuursleden (bij voorkeur tussen en uur), of een sturen naar onderstaand adres. Secretariaat BHTD: POSTBUS 634, 2600 AP Delft Internetadres: In dit nummer onder andere: Notulen algemene vergadering voegwerkzaamheden grondverzakking eigen huis en overwaarde Gironummer t.n.v. Penningmeester BHTD, Delft De vereniging stelt zich ten doel: a: handhaving en verbetering van het volle eigendoms- en woongenot van haar leden; b: behartiging van de zakelijke belangen van haar leden in hun kwaliteit van huiseigenaar, voor zover deze belangen die leden of een deel daarvan gemeenschappelijk aangaan. c: Behartigen van andere gemeenschappelijke belangen betreffende woon- en leefklimaat. De BHTD is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Haaglanden, kantoor Delft, onder nummer

2 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 13 afl.2 pag 3 JAARGANG 13 - AFLEVERING 2 VAN HET INFO-BULLETIN Periodiek van de BHTD juni 2004 Inhoud: Pagina VAN UW VOORZITTER 4 NOTULEN JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING 5 LEDENPAS AFGESCHAFT 8 VOEGWERKZAAMHEDEN 8 GRONDVERZAKKING 9 VENTILATIE 9 BETONROT 10 WINDMOLENS 10 SCHILDERWERK 11 EIGEN HUIS EN OVERWAARDE 11 VERKOOP WONINGEN STIJGT, PRIJS OOK 19 CONTROLE VEILIGHEID GASLEIDINGEN 20 INBRAAKPREVENTIE 21 SLUIT SPAARHYPOTHEEK NIET OVER 22 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 13 afl.2 pag 4 VAN UW VOORZITTER Onze Algemene Vergadering had maar een gering aantal bezoekers. Uw bestuur gaat er maar van uit dat u geen opmerkingen hebt over de manier waarop we de vereniging besturen. Wel jammer was dat u het verhaal van ir. B. van der Chijs over de verbazingwekkende gang van zaken rond de A4 en de A13 hebt gemist. Bij Rijkswaterstaat leest men ons Info-Bulletin kennelijk ook: vóór de vergadering kregen we een aantal exemplaren van de Startnotitie A4 Delft-Schiedam en een samenvatting daarvan toegestuurd; die hebben we aan de aanwezigen uitgereikt. Een paar belangrijke punten uit het verhaal van van der Chijs waren: voor het verlengen van de A4 zou een groot aantal huizen in Schiedam en Vlaardingen onbewoonbaar, en dus gesloopt moeten worden vanwege de uitlaatgassen, die het verkeer op die weg veroorzaakt; de kosten daarvan zijn niet in het budget voorzien. Ook het ombouwen van het Kethelplein staat niet in de begroting. De aandacht van de politiek is gericht op de aanleg van de A4, weinig aandacht is er geweest voor het opstellen van een verkeersplan voor de hele regio en een gefaseerde uitvoering daarvan. In Tanthof is een aantal bouwprojecten in de pijplijn of al in uitvoering. De discussies over het buurthuis en de tandartsenpraktijk aan de Amazoneweg zijn nog niet afgerond. Verder heeft de gemeente een opdracht voor het maken van een ontwerp voor de geplande bebouwing bij station zuid verstrekt. Het Belangenplatform dringt aan op een studie over de te verwachten verkeerssituatie; als er kantoren bij station-zuid komen en het vrachtverkeer vanaf de Vulcanusweg via de Tanthofdreef naar de Kruithuisweg moet, voorzien we grote problemen bij de, nu al onvoldoende, toegang tot Tanthof-Oost. Langs Abtswoude is op de plaats van de afgebroken boerderij op nummer 40 het blok van 5 woningen al op zijn hoogste punt aangekomen. Achter de voormalige boerderij op Abtswoude 42 wordt terrein vrijgemaakt voor 3 woningen. Op de bunker zullen in 4 woonlagen appartementen in een waaiervorm met uitzicht op Midden- Delfland komen. Verder zijn er plannen voor 4 lage huizen in de weide tussen de bunker en de Straat van Malakka; twee huizen komen vlak achter de bunker en de andere twee vlak bij de Straat van Malakka, ten zuiden van de tennisbanen. Het middengedeelte van de wei blijft open met een pad naar Midden-Delfland.

3 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 13 afl.2 pag 5 Ook de natuur is volop in ontwikkeling. Midden-Delfland begint al aardig begroeid te raken. Door de afwisselende begroeiing zijn er ook veel meer vogels te horen en te zien. Het is beslist de moeite waard om er te wandelen of te fietsen. 2. Mededelingen van het bestuur; Een vriendelijk verzoek van de voorzitter om gedurende de vergadering niet te roken. 3. Vaststellen van de agenda; Geen wijzigingen en of aanvullingen. 4. Notulen van de Algemene Vergadering van 2003; Notulen zijn akkoord en er zijn geen op- of aanmerkingen. 5. Bestuursverslag (verslag van de secretaris) over 2003; Akkoord en geen op- of aanmerkingen. Een minder plezierige ontwikkeling is het toenemen van het vliegverkeer van en naar Zestienhoven, pardon, Airport Rotterdam. Vooral wat oudere, lawaaiïge vliegtuigen die over Tanthof naar het noorden wegdraaien geven veel overlast. In het verleden is gebleken dat het indienen van klachten daarover bij de milieudienst Rijnmond, telefoon invloed heeft; in het verleden heeft klagen over de herrie die een paar oude Antonov vliegtuigen maakten er mede toe bijgedragen dat deze niet meer op Airport Rotterdam werden toegelaten. Verder: alvast een goede zomer, Bert Vixseboxse. JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING Notulen Jaarlijkse Algemene Vergadering van 25 maart 2004 In de Landbouw te Delft. Aanwezig namens het bestuur: Bert Vixseboxse, Anne Bajema, Leon Dias, Bram Hoevenaar en Jan Blom. Overige aanwezigen: 7 leden (zie presentielijst) en 2 afzeggingen. 1. Opening; Bert Vixseboxse opent de vergadering om uur en heet de aanwezigen welkom op de 13 e algemene vergadering, maar spreekt tegelijkertijd zijn teleurstelling uit over de geringe opkomst. Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 13 afl.2 pag 6 6. Financieel verslag over 2003; Vooraf enige toelichting bij het Financieel verslag: - Onkosten S&P zijn lager dan begroot, doordat voorraad papier/enveloppen ruim voldoende was. - Er zijn vier (4) Info-Bulletins begroot en er zijn er slechts drie (3) uitgegeven; - De post onkosten bestuur is hoger dan begroot, de post afschrijving Pc s is echter lager dan begroot, doordat alle bestuursleden nu een computervergoeding ontvangen voor het gebruik van de privé-computer en zij de plicht hebben om de juiste werking van deze computer te waarborgen. De BHTD heeft dus geen eigen computers meer in gebruik. Het verslag wordt goedgekeurd. 7. Verslag van de kascommissie over 2003; Een getekend exemplaar van het verslag van de kascommissie is in te zien bij de penningmeester thuis. De kascommissie bestond dit jaar uit Gerard Schaap, Jan Pusch en Ton van Eyndhoven; deze laatste kan wegens verhuizing echter geen zitting in de kascommissie meer nemen; de heer Martin Vermeulen is bereid zijn plaats dit jaar in te nemen. De heer Jan Pusch is wegens ziekte dit jaar helaas verhinderd. De kascommissie deelt mee dat de administratie, evenals voorgaande jaren, duidelijk en adequaat wordt gehouden en dat de boeken in orde zijn. Bert bedankt de kascommissie voor haar inzet en inspanning en vervolgens wordt de Penningmeester gedéchargeerd. Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 13 afl.2 pag 7

4 8. Verkiezingen; - Stembureau; - geen aanmeldingen - Bestuur; - Bert vraagt de vergadering of zij akkoord gaat met herbenoeming van de huidige bestuursleden in hun huidige functie, de vergadering gaat unaniem akkoord en bij deze worden allen benoemd voor het volgende verenigingsjaar. - Kascommissie; de samenstelling van de kascommissie ondergaat wederom een wijziging, de heer Karlas (Sadatweg 24) is bereid om een vacature in te vullen. De commissie bestaat dus uit 3 leden t.e weten; Gerard Schaap, Jan Pusch en de heer Karlas. 9. Begroting voor jaar 2004 Vragen - Waarom zijn de onkosten bestuur toegenomen? Antwoord: dit komt omdat alle bestuursleden sinds 2003 een vergoeding krijgen voor het gebruik van hun persoonlijke computer. - Kunnen ledenpassen niet goedkoper of kunnen ze niet helemaal afgeschaft worden? Bedrijven maken reclame in het Info-Bulletin en op vertoon van dat Info-Bulletin zou je dan wellicht ook korting kunnen krijgen bij de leveranciers. Antwoord: Op dit moment zijn wij met een onderzoek bezig naar de prijs/prestatie verhouding van de ledenpas en u hoort hier beslist meer van. De begroting voor 2004 is hiermee akkoord. 10. Werkterrein/Activiteiten BHTD 2003; Een aantal activiteiten van de BHTD is inmiddels overgenomen door het Belangenplatform, maar ideeën uit de vergadering zijn te allen tijde welkom. 11. Rondvraag; - Karlas: opkomst van deze vergadering is erg minimaal, is het zinvol om een mailing te doen met een persoonlijke uitnodiging aan alle leden? - Corien: Bij het vaststellen van de datum moet BHTD zich ook vergewissen van het feit of het wellicht een voetbalavond ja/nee betreft; - Vera: Wellicht kunnen niet-leden ook een bijdrage leveren, zij wonen tenslotte in dezelfde wijk; - Het lijkt zinvol om gemeentelijke zaken in het Info-Bulletin te vermelden; Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 13 afl.2 pag 8 Opm: Rond oud en nieuw was een aantal prullenbakken kapot en stukken slingerden rond, via de website is dit aan de gemeente verteld en enkele dagen later was het probleem opgelost. Enkele weken later telefoon van diezelfde gemeente met de mededeling dat zij de bakken niet kunnen vinden; - In het Info-Bulletin melden dat men zich kan aanmelden als bestuurslid. 12. Sluiting: Na een constructieve Algemene Vergadering bedankt de voorzitter iedereen voor zijn of haar bijdrage en sluit de vergadering om circa 21:00 uur. 13. Thema avond De heer Ir. B. van der Chijs gaat ons nu iets vertellen over het thema van de avond: Verbazingwekkende gang van zaken rond de A4 A15. Jan Blom, secretaris Ledenpas afgeschaft Na lang overleg hebben wij besloten de uitgave van een ledenpas met ingang van nu te stoppen. De prijs van de pas was ten opzichte van de contributie die u betaalt voor het lidmaatschap van de BHTD, niet meer in de goede proporties. In de praktijk vragen de CV-onderhouds bedrijven nooit om de pas, omdat zij meestal een verzoek voor een contract via ons doorkrijgen. Het enige bedrijf dat nog wel rekening houdt met onze leden is Nieuwenhuis Verf. Met dit bedrijf is afgesproken dat zij ook op vertoon van een info-bulletin of een oude pas, zoals gebruikelijk, u klantvriendelijk zullen bedienen In en om ons huis Voegwerkzaamheden In de loop van enige maanden hebben we aanvragen voor offertes voor het voegen gekregen uit: Boliviastraat, Cubalaan, Vinkenlaan, Wielewaalstraat, Valkenlaan en Koekamp. We zijn van plan na het uitkomen van dit Info-bulletin weer een offerteronde te doen, dus, als u zich nog niet opgegeven heeft of twijfelt, laat het ons nu weten dan kan dat gelijk meegenomen worden. Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 13 afl.2 pag 9

5 Grondverzakking Van een lid kregen we de melding dat de grond onder het huis zoveel verzakt is, dat er een vrije doorgang onder de fundatie van alle huizen van het blok mogelijk is. Dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn, maar bovendien schijnt het gevaar te kunnen opleveren bij eventuele calamiteiten als: brand en of ontploffing. Wij hebben zo hier en daar al inlichtingen gevraagd, maar vragen u, kijk ook eens even onder de vloer en kijk of je de buren kunt zien. Mocht dit euvel zich op veel plaatsen voordoen, dan moeten we misschien gaan kijken wat er aan gedaan kan worden. Als u het ons meldt via liefst dan kunnen we zien hoe groot het probleem is. N.B.De brandweer stuurde ons naar de afdeling Bouw & Woningtoezicht van de gemeente, er blijken geen aparte regels voor te bestaan, alleen is verplicht een uur brandwerendheid. De brandwerendheid blijft in orde ook via de kruipluiken van andere woningen. Het enige dat vervelend kan worden is stank van een door de verzakking brekende afvoerbuis of eventueel, maar die kans is heel klein, een lekke gasleiding. Ventilatie Van een daarin gespecialiseerde firma kregen wij een aanbod voor het reinigen van ventilatie systemen zoals die tegenwoordig in alle woningen geplaatst zijn. Enkele van de wervende teksten, waarvan wij het waarheidsgehalte nog niet kunnen inschatten laat ik hieronder volgen: Wist u dat al 5 jaar na oplevering van een nieuwe woning de afzuigcapaciteit van het mechanisch ventilatiesysteem is verminderd tot 50% door HUISSTOF! Gevolgen, huislucht, vocht, schimmelvorming en gezondheidsklachten. Soms worden de ventilatoren wel eens in de paar jaar schoongemaakt, maar de kanalen, daar zien we meestal geen kans voor. Deze firma biedt aan dit te doen, inclusief roosters en ventilator. Als sprake is van een aantal bewoners in een straat wordt de prijs gunstiger. Dus, stof om over na te denken. Geïnteresseerd? Ook dit kunt u ons laten weten N.B. Navraag bij een grote woning verhuurder gaf als antwoord; heel goed mogelijk, wij doen er niets aan, maar laten dit aan huurders over. Wel wordt ca. éénmaal per 16 jaar de ventilatorunit vervangen en worden alle kanalen schoongemaakt. Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 13 afl.2 pag 10 Betonrot Enige jaren geleden schreven wij al eens over betonrot. Het kwam toen in den lande overal te voorschijn. Er bleek helaas weinig anders aan te doen dan de beurs open te trekken want de veroorzakers waren al lang failliet. Gelukkig kregen wij na vragen nauwelijks reacties van huiseigenaren, ook woningcorporaties wisten niets te melden. Onlangs kregen wij echter een melding van een bewoner uit deelplan 621, Hoederhof e.o., dat er roest aan de fundatiebalken zat. Als u toch naar de grondverzakking kijkt, kijk dan ook even verder of er iets met de vloerbalken mis is. Als dit niet bij een op zich staand geval blijft zullen we er verder induiken en kijken wat voor oplossingen er zijn. NB. De woningen waar vroeger veel betonrot voorkwam in de door de failliete firma s geleverde vloeren zijn meestal van vóór Windmolens Wat verder van huis, maar niet onbelangrijk is het bouwen van een windmolenpark. Wij hebben dit nauwlettend gevolgd, om te voorkomen dat er geluidshinder in Tanthof zou ontstaan. Via contacten met de Gemeente en inspraak, is een vervolg onderzoek uitgevoerd, dat geresulteerd heeft in en andere plaatsing en minder molens. Eén komt er ten zuiden van de Makro en twee komen er ten zuiden van de TU wijk. De betreffende wethouder heeft ons verzekerd dat er voor Tanthof geen geluidsoverlast verwacht wordt, en mocht dit onverhoopt toch het geval zijn dan wordt er handhavend opgetreden. Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 13 afl.2 pag 11

6 Schilderwerk Van de firma Nieuwenhuis kregen wij de volgende mededeling: Ook dit jaar is ons bedrijf gevraagd u als leden van de BHTD een update te geven van ons assortiment uitbreiding. Voor de goede orde wil ik voor eventuele nieuwe leden ons bedrijf voorstellen. Nieuwenhuis Verf is een verfhandel die zowel aan de professionele eindgebruiker als aan de particuliere markt verf producten en toebehoren verkoopt. Ons assortiment kent een breed scala van verf merken die in combinatie met onze uitstekende kwasten, rollers etc. tot een professioneel eindresultaat komen. Wij leveren uit voorraad via onze 6 computergestuurde mengmachines onder andere de merken: Sikkens, Sigma, Wijzonol, Brink en Molyn, Pehalin Monovit, Delta, Lucite, Histor, Cetabever en Flexa. Deze kleuren kunnen gemaakt worden in zowel watergedragen als in terpentinegedragen producten. De kortingen voor leden van de BHTD blijven gelijk. Bijdrage van Leon Dias Voor U Gesurft De redactie plaatst in deze rubriek interessante items voor woningeigenaren, deze onderwerpen werden voor u geselecteerd op het internet. Eigen huis en overwaarde Eigen huis en overwaarde Uw eigen woning vormt doorgaans het grootste deel van uw vermogen. Dankzij de sterk gestegen huizenprijzen is er vaak een aanzienlijk positief verschil ontstaan tussen de waarde van uw woning en de hypotheekschuld. Bron: de Hypotheker Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 13 afl.2 pag 12 De overwaarde Is uw eigen woning meer waard dan de hypotheekschuld die u nog heeft? Dan heeft u overwaarde in uw woning zitten. Het geeft een gerust gevoel om te weten dat u de hypotheekschuld makkelijk kunt aflossen, als u eventueel later uw woning verkoopt. Aan de andere kant, zolang uw overwaarde "in het huis" zit, maakt u hier geen rendement over. Doorstromen naar een nieuwe woning Verkoopt u uw oude woning met winst, dan kunt u deze winst gebruiken als aanbetaling op uw nieuwe woning. Soms zal dit noodzakelijk zijn, omdat de nieuwe woning anders te duur is in verhouding tot uw inkomen. Maar er zijn ook andere mogelijkheden om de maandelijkse lasten van een nieuwe woning aanzienlijk te beperken. Geld uit uw huidige woning halen Ook als u niet van plan bent om uw woning op korte termijn te verkopen, zijn er mogelijkheden om meer te doen met de overwaarde van uw woning. Heeft u geld nodig op korte of langere termijn? De rente die u over een tweede hypotheek betaalt is veel lager dan de rente over bijvoorbeeld een doorlopend krediet. Wanneer u de overwaarde benut voor verbetering of onderhoud van de eigen woning, zoals bij een verbouwing, komt deze bovendien in aanmerking voor de reguliere hypotheekrenteaftrek. Vermogen opbouwen U kunt de overwaarde eveneens benutten om uw vermogen verder te laten groeien. Hierbij kunt u denken aan beleggen of het aanvullen van uw oudedagsvoorzieningen. Aan beleggen zijn wel bepaalde risico's verbonden en u moet voldoen aan een aantal fiscale regels. Overwaarde benutten In de loop van de jaren zal de waarde van uw huis zijn gestegen, waardoor het (veel) meer waard is dan de hoogte van het hypotheekbedrag. Deze 'overwaarde' kunt u op verschillende manieren en voor verschillende zaken benutten. 1. Bijleenregeling Vanaf 1 januari 2004 is de bijleenregeling (*1) van kracht. De regering hoopt hiermee huiseigenaren bij verhuizing te ontmoedigen hun overwaarde volledig te gebruiken voor andere zaken dan de financiering van het nieuwe onderkomen. Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 13 afl.2 pag 13

7 2. Nieuwe woning Als u al een aantal jaren een koopwoning heeft, dan is de kans groot dat er een 'overwaarde' in uw huis zit. Als u op zoek gaat naar een nieuwe woning kunt u deze overwaarde op verschillende manieren gebruiken om uw nieuwe woning te financieren (*2). 3. Verbouwing U kunt de overwaarde in uw huis ook verzilveren om uw woning te verbouwen (*3) of (achterstallig) onderhoud uit te voeren. Door uw bestaande hypotheek te verhogen of door een tweede hypotheek (*4) te nemen krijgt u de beschikking over het benodigde geldbedrag. De rente die u over dit extra hypotheekdeel betaalt is in dit geval aftrekbaar. 4. Sparen en beleggen Als u weet dat uw woning flink in waarde is gestegen heeft u op papier eigenlijk een mooi vermogen staan, maar in de praktijk heeft u hier niet direct een voordeel bij. Tenzij u de overwaarde te gelde maakt en hiermee gaat beleggen (*5). Maar aan dit 'beleggen met geleend geld' kleven de nodige risico's. 5. Pensioenvoorziening Net als veel andere mensen wilt u misschien niet meer (geheel) afhankelijk zijn van de overheid of uw werkgever voor uw oudedagsvoorzieningen. U kunt het heft in eigen hand nemen en zelf uw maatregelen treffen. De overwaarde van uw woning kan hierbij van pas komen. TOELICHTING *1. De bijleenregeling Per 1 januari werd de bijleenregeling van kracht. De regering hoopt hiermee huiseigenaren bij verhuizing te ontmoedigen hun overwaarde volledig te gebruiken voor andere zaken dan de financiering van het nieuwe onderkomen. Ook al lijkt de regeling op het eerste gezicht vrij logisch, met deze maatregel worden uw mogelijkheden om te verhuizen anders. Dit vereist een deskundige analyse van de uitgebreide mogelijkheden. Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 13 afl.2 pag 14 De hypotheekrenteaftrek is ooit ingevoerd voor de financiering van de aankoop, onderhoud en verbetering van de eigen woning. Het voordeel van de renteaftrek was voor veel verhuizende huiseigenaren reden om de volledige aankoop te financieren. Volgens de overheid gebruikten zij de overwaarde liever voor andere zaken zodat zij konden profiteren van maximaal fiscaal voordeel. Door de bijleenregeling wordt u aangemoedigd om de overwaarde in ieder geval grotendeels te gebruiken voor de financiering van uw nieuwe woning. Overwaarde De verkoopwinst die u behaalt bij de verkoop van uw woning, de zogenoemde overwaarde, berekent de belastingdienst door de opbrengst te verminderen met de verkoopkosten en de resterende hypotheekschuld. Bij de verkoopkosten moet gedacht worden aan bijvoorbeeld makelaarskosten. Het resultaat van deze berekening wordt door de belastingdienst geen overwaarde of winst maar vervreemdingssaldo genoemd. Vervreemdingssaldo Het vervreemdingssaldo is het bedrag dat u moet gebruiken bij de financiering van uw nieuwe onderkomen. Dit vervreemdingssaldo moet u vervolgens in mindering brengen op de nieuwe maximaal mogelijke hypotheek, het saldo van de aankoopprijs plus kosten. Met andere woorden, u kunt ervoor kiezen een lagere hypotheek te nemen door het vervreemdingssaldo in mindering te brengen (kijk hier voor voorbeeldberekeningen op het Internet). Maar daarnaast kunt u ook kiezen voor het aangaan van een financiering met een niet aftrekbaar leningdeel ter grootte van maximaal het vervreemdingssaldo. Starter of doorstromer Voor starters op de woningmarkt blijft de situatie ongewijzigd. Zij mogen voor het aankoopbedrag en alle bijkomende kosten een maximaal mogelijke hypotheek afsluiten. Bijkomende kosten zijn onder andere de overdrachtsbelasting, makelaars- en notariskosten. De grootste wijziging is voor mensen die al een woning hebben en doorstromen naar een nieuwe woning. Ook heeft de regeling consequenties voor mensen die hun relatie beëindigen en worden uitgekocht door hun partner. In beide gevallen kunt u een vervreemdingssaldo creëren.

8 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 13 afl.2 pag 15 Kleiner wonen of huren Het saldo van alle vervreemdingssaldi noemt de fiscus de eigenwoningreserve. Deze blijft vijf jaar geldig. Verhuist u dus vaak, dan loopt u het risico dat het bedrag waarover u rente mag aftrekken heel klein wordt. De belastingdienst houdt namelijk uw vervreemdingssaldi bij. Heeft u dus bij twee achtereenvolgende verkopen in totaal winst gemaakt, dan bent u verplicht dit bedrag te fiscaal te "gebruiken" bij uw volgende verhuizing. Een oplossing zou kunnen zijn om vijf jaar te huren. Na die vijf jaar is de eigenwoningreserve vervallen en kunt u bij de koop van een nieuwe woning het volledige hypotheekbedrag aftrekken. Voor mensen die kleiner gaan wonen geldt dat eigenwoningreserve alleen hoeft te worden ingebracht tot maximaal de oorspronkelijke hypotheeksom of de prijs van de woning indien die lager is. Meer aandacht Ook al lijkt het vaak op het eerste gezicht logisch om de verkoopwinst in mindering te brengen op de totale financiering van een woning, toch kan er aan de hand van een uitvoerig en deskundig hypotheek en fiscaal advies voor elke situatie een andere verrassende uitkomst komen in uw (fiscale) voordeel. Dit vereist echter een onafhankelijke adviseur die uw gehele financiële situatie analyseert en alle mogelijkheden voor u op een rijtje zet. Kortom, de regeling vereist nog meer aandacht bij het aangaan van een nieuwe hypotheek als u gaat verhuizen. *2. Overwaarde benutten voor een nieuwe woning Als u al een aantal jaren een koopwoning heeft, dan is de kans groot dat er een 'overwaarde' in uw huis zit. In de loop van de jaren zal de waarde van uw huis waarschijnlijk zijn gestegen, waardoor het (veel) meer waard is dan de hoogte van het hypotheekbedrag. Overwaarde Is er sprake van overwaarde afkomstig uit de verkoop van een vorige woning dan gelden er beperkingen. De fiscus heeft namelijk bepaald dat de winst van een vorige woning moet worden gebruikt voor de financiering van de nieuwe woning. Deze maatregel staat bekend als de bijleenregeling (zie elders). Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 13 afl.2 pag 16 Lagere hypotheek De bijleenregeling moedigt u aan om de overwaarde aan te wenden voor de verlaging van uw nieuwe hypotheek. Dit biedt doorgaans wel rust en relatief lage maandlasten maar leidt niet in alle gevallen tot de fiscaal meest aantrekkelijke constructie. Hypotheekbedrag zo hoog mogelijk Ondanks de effecten van de bijleenregeling kunt u er ook voor kiezen de eigen middelen voor iets anders te gebruiken dan verlaging van de hypotheekschuld. Denk hierbij aan slimme constructies waarbij u op basis van sparen of beleggen lagere maandlasten en een hogere aflossing op einddatum kunt creëren. Dit ondanks een beperking in de hypotheekrenteaftrek. Beleggen of sparen Een voorbeeld van een dergelijke constructie is om uw eigen geld in een spaar- of beleggingsdepot te storten. In dit geval houdt u het te lenen bedrag zo hoog mogelijk. Het rendement op de beleggingen kan dan bijvoorbeeld ook worden gebruikt om de maandlasten te verlagen. Deze constructie wordt geheel afgestemd op uw persoonlijke situatie waarbij rekening wordt gehouden met de herkomst van de eigen middelen. Beleggen is niet zonder risico. U moet hierbij dus wel beseffen dat u het risico loopt dat u de hypotheek niet geheel kunt aflossen of dat uw maandelijkse lasten hoger worden als het beleggingsresultaat tegenvalt. Dit is dan ook een constructie die niet voor iedereen is weggelegd. Meer lenen dan op basis van uw inkomen mogelijk is Tenslotte kan het inbrengen van eigen middelen een positieve invloed hebben op het bedrag dat u maximaal mag lenen. Tegenwoordig zijn er steeds meer hypotheekinstellingen die, als u eigen geld inbrengt, bereid zijn om u een extra bedrag te lenen boven op het maximum dat u mag lenen op basis van uw inkomen. In sommige gevallen tot meer dan 1,5 keer het bedrag aan eigen middelen. Persoonlijke situatie De hoogte van het hypotheekbedrag is dus afhankelijk van de manier waarop u uw eigen middelen en/of overwaarde aanwendt. Welke constructie voor u het meest geschikt is hangt af van uw persoonlijke

9 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 13 afl.2 pag 17 situatie en wensen. Ook is het mogelijk om de verschillende mogelijkheden met elkaar te combineren. *3. Tweede hypotheek Als u uw woning wilt verbouwen of achterstallig onderhoud wilt (laten) uitvoeren, kunt u dit financieren door een extra hypotheek te nemen, een zogeheten tweede hypotheek. De hypotheekrente is in dit geval aftrekbaar zolang het om uw 'hoofdverblijf' gaat. Tweede hypotheek De tweede hypotheek is in feite een extra hypotheek op hetzelfde onderpand. U bent vrij in de keuze van de hypotheekvorm en de rentesoort voor dit nieuwe hypotheekdeel. U hoeft de tweede hypotheek niet bij dezelfde maatschappij als de eerste af te sluiten, maar dat zal in de praktijk wel vaak het geval zijn. Andere hypotheekinstellingen zullen niet happig zijn op een tweede hypotheek, waarvan de eerste bij een andere maatschappij loopt. Bij eventuele betalingsproblemen krijgt de verstrekker van de eerste hypotheek namelijk voorrang. Kosten Een tweede hypotheek is over het algemeen de goedkoopste manier van financieren van een verbouwing: de hypotheekrente is meestal een stuk lager dan de rente voor een persoonlijke lening. Aangezien u de hypotheekrente mag aftrekken is het fiscaal gezien zelfs vaak voordeliger dan het betalen van een verbouwing met uw spaargeld. U zult echter wel enkele kosten moeten maken voor het aangaan van de hypotheek, zoals afsluitkosten, notariskosten en de kosten van een taxatie. Een tweede hypotheek is dan ook niet echt geschikt voor het opnemen van kleine bedragen. Overwaarde aantonen Als u bij het aangaan van de eerste hypotheek al het maximale hypotheekbedrag heeft geleend ten opzichte van de executiewaarde, dan zal u moeten aantonen dat uw huis meer waard is geworden. Over het algemeen kunt u dit doen via een taxatierapport. In sommige gevallen volstaat de WOZ-waardebepaling, die u eens in de vijf jaar van uw gemeente krijgt. Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 13 afl.2 pag 18 Waardestijging door verbouwing Stijgt de woning pas echt in waarde ná de verbouwing, dan zal er in het taxatierapport een executiewaarde na verbouwing opgenomen moeten worden. U moet er rekening mee houden dat de hypotheekinstelling in dit geval het geld niet in één keer aan u uitkeert, maar deels in een bouwdepot achterhoudt. Dit deel krijgt u pas als u de facturen van de verbouwing kunt overleggen. Dit kan lastig zijn als u bepaalde zaken moet aanbetalen. Soms is een geldverstrekker echter wel bereid om een voorschot te geven. Krediethypotheek Een populaire tweede hypotheek voor verbouwingen is de krediethypotheek. Bij deze hypotheek bent u het meest flexibel in uw aflossing en de schuld die u open heeft staan. Bij sommige hypotheekinstellingen is een krediethypotheek mogelijk tot ruim boven de verkoopwaarde van de woning. *4. Overwaarde en sparen en beleggen Als u weet dat uw woning flink in waarde is gestegen heeft u op papier eigenlijk een mooi vermogen staan, maar in de praktijk heeft u hier niet direct een voordeel bij. Tenzij u de overwaarde te gelde maakt en hiermee gaat beleggen. Maar aan dit 'beleggen met geleend geld' kleven de nodige risico's. Opnemen overwaarde Een eenvoudige manier om uw overwaarde op te nemen is om bij het aangaan van uw hypotheek al een hogere inschrijving te nemen. Dit kan u de mogelijkheid geven om uw hypotheek tussentijds te verhogen. Heeft u geen hogere inschrijving genomen dan bent u genoodzaakt uit te zien naar een tweede hypotheek. De tweede hypotheek is in feite een extra hypotheek op hetzelfde onderpand. Eventueel kunt u overwegen om de gehele hypotheek om te zetten of over te sluiten naar een nieuwe hypotheek met een hoger bedrag. Rente niet aftrekbaar Als u uw overwaarde te gelde heeft gemaakt, zult u over dit extra hypotheekdeel rente moeten betalen. En deze rente is niet meer aftrekbaar. U zult met het opgenomen bedrag een hoger rendement moeten halen dan de hypotheekrente die u betaalt, om voordelig uit te

10 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 13 afl.2 pag 19 zijn. Met sparen op een spaarrekening zult u dit over het algemeen niet halen, met beleggen is dit wel mogelijk. Beleggen en risico Als u met uw geleende geld gaat beleggen moet u goed beseffen welke risico's dit met zich meebrengt. De kans bestaat dat u uiteindelijk overblijft met een schuld en zonder vermogen. Zulke constructies zijn dan ook niet voor iedereen aan te raden. De Financiële Coach van De Hypotheker (zie op internet: kan u meer vertellen over de mogelijkheden en de risico's. *5. Overwaarde benutten voor uw pensioen Net als veel andere mensen wilt u misschien niet meer (geheel) afhankelijk zijn van de overheid of uw werkgever voor uw oudedagsvoorzieningen. Het kan ook zijn dat deze voorzieningen niet aansluiten op uw wensen. U kunt dan het heft in eigen hand nemen en zelf uw maatregelen treffen. De overwaarde van uw woning kan hierbij van pas komen. Opnemen overwaarde Om uw pensioenvoorziening aan te vullen zult u eerst de overwaarde moeten opnemen. Dit kan door uw hypotheek tussentijds te verhogen (via een hogere inschrijving of tweede hypotheek). Eventueel kunt u overwegen om de gehele hypotheek om te zetten of over te sluiten naar een nieuwe hypotheek met een hoger bedrag. Pensioentekort Met de opgenomen overwaarde kunt u op de langere termijn meer rendement maken dan u aan hypotheekrente betaalt. Hiermee kunt u een oudedagsvoorziening financieren. Zeker wanneer u overweegt om een nieuwe woning te kopen, kan deze optie erg aantrekkelijk zijn. In dat geval is het mogelijk dat u de hypotheekrente over de overwaarde van de belasting aftrekt. De Financiële Coach kan u deze constructie verder uitleggen. Samen met hem kunt u bovendien de pensioenvoorziening kiezen die het beste past bij uw situatie en wensen. Verkoop woningen stijgt, prijs ook Een koopwoning is in april in prijs gestegen. Gemiddeld werd een huis verkocht voor ,-, tegen ,- een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van het Kadaster. Een eengezinswoning ging in april gemiddeld voor Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 13 afl.2 pag ,- van de hand. Voor een appartement betaalde men vorige maand gemiddeld ,-. Ook het aantal verkochte woningen nam toe. Het Kadaster telde verkopen van eengezinswoningen en appartementen. Het totaal van is fors hoger dan de verkopen een jaar eerder. Ook ten opzichte van de eerste maanden van 2004 ligt de gemiddelde prijs hoger. In februari en maart kostte een huis ,-, in januari ,-. Bron: Kadaster Amersfoort, 24 mei 2004 Controle veiligheid gasleidingen voor verantwoording en rekening gemeenten Vereniging Eigen Huis: In de Woningwet is klip en klaar opgenomen dat gemeenten toezicht moeten houden op de kwaliteit van gasleidingen achter de meter. Dit betekent dat gemeenten ervoor moeten zorgen dat het toezicht op een deskundige wijze wordt uitgevoerd. De kosten van de controles zijn voor rekening van de gemeente. Inwoners betalen gemeentelijke belastingen waaruit dit soort activiteiten bekostigd worden. Dit stelt Vereniging Eigen Huis naar aanleiding van de commotie die rondom de inspectie van gasleidingen is ontstaan. Voorheen waren gasbedrijven als nutsbedrijf in handen van de gemeenten. Zij inspecteerden en keurden gasleidingen en namen maatregelen als een situatie daarom vroeg. Na de privatisering behielden gemeenten de inspectietaak. In de praktijk blijkt van deze taak maar weinig terecht te komen. Vereniging Eigen Huis vindt dat argumenten als 'geen capaciteit' of 'onvoldoende kennis' niet ter zake doen. Als een gemeente de inspectie van gasleidingen zelf niet kan uitvoeren, zal zij een oplossing moeten vinden door de controle uit te besteden, bijvoorbeeld aan het gasbedrijf. De gemeente blijft echter in alle gevallen eindverantwoordelijk. Er gaan in de discussie stemmen op om de rekening van de controles bij de huiseigenaren te leggen. "Ongehoord", vindt Vereniging Eigen Huis: "burgers hebben wellicht jarenlang teveel gemeentelijke lasten betaald omdat controles zijn uitgebleven. Gemeenten mogen voor het uitoefenen van hun wettelijke taak huiseigenaren geen aparte rekening sturen, omdat er geen sprake is van dienstverlening in de zin van de Gemeentewet". In mei 2000 heeft Vereniging Eigen Huis met succes actie gevoerd tegen de gemeente Alphen aan den Rijn, die haar inwoners een nota stuurde voor het controleren van de gas- en elektrotechnische installaties; een taak die was

11 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 13 afl.2 pag 21 uitbesteed aan een energiebedrijf. Uiteindelijk haalde de gemeente bakzeil en werden alle nota's ingetrokken en is toegezegd de betaalde bedragen terug te storten. Amersfoort, 31 juli 2003 Inbraakpreventie Het wordt of is weer vakantietijd, helaas geldt dit niet voor de inbrekers, zij worden juist nu weer actief, daarom onderstaande waarschuwing: Jaarlijks is één op de vijftig huizen het doelwit van inbrekers. Circa 90% hiervan wordt gepleegd door gelegenheidsinbrekers.tegen inbrekers kunt u zich op diverse manieren beveiligen. Goed hang- en sluitwerk zorgt ervoor dat zij slechts met moeite en veel lawaai binnen kunnen komen. Daarnaast is een goede verlichting belangrijk, want inbrekers werken het liefst in het duister. Er zijn slagvaste armaturen die automatisch aangaan wanneer het donker wordt. In combinatie met spaarlampen kunt u uw huis tegelijk doelmatig en voordelig verlichten. Dit maakt inbreken stukken minder aantrekkelijk. Preventieve maatregelen Om de kans op een inbraak bij u thuis zo klein mogelijk te maken kunt u zelf een hoop doen. Simpele maatregelen die vanzelfsprekend lijken, blijken toch vaak vergeten te worden. Denk daarbij aan: Geen touwtje uit de brievenbus Ramen en deuren altijd afsluiten Geen sleutels in de sloten laten zitten Geen ladders onbeveiligd laten liggen Goed sleutelbeheer Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 13 afl.2 pag 22 Voor U Gelezen: In de Consumentengids van mei 2004 stond het volgende over de Spaarhypotheek te lezen: SLUIT SPAARHYPOTHEEK NIET OVER. De hypotheekrente is laag. Kunt u daarvan profiteren door uw oude hypotheek af te lossen en een nieuwe te sluiten? Bijna nooit als u een spaarhypotheek heeft een van de populairste hypotheekvormen van de laatste jaren Oversluiten van een spaarhypotheek naar een nieuwe spaarhypotheek is eerder nadelig dan voordelig, ook als u bij dezelfde geldgever blijft. De hypotheekrente die u betaalt en de rente over het opgebouwde spaarkapitaal die u ontvangt zijn aan elkaar gelijk en aan elkaar gekoppeld, Voor het voortijdig aflossen van de oude hypotheek betaalt u een boete die ongeveer gelijk is aan het voordeel van de lagere nieuwe hypotheekrente. Maar niet alleen de nieuwe hypotheekrente is lager, ook de rentevergoeding over het spaarkapitaal is dat. Verreweg de meeste geldgevers houden hier totaal geen rekening mee en steken het verschil in eigen zak. Per saldo bent u onvoordelig uit. Kostenstapeling Zou u voor de nieuwe spaarhypotheek naar een andere geldgever gaan, dan stapelen de kostenposten zich nog hoger op: afsluitprovisie, notariskosten. Aan een spaarhypotheek is bovendien een overlijdensrisicoverzekering verbonden. Ook die moet u beëindigen en bij een nieuwe geldgever opnieuw sluiten. Omdat u intussen ouder bent geworden en dus meer kans loopt te overlijden, gaat de premie flink omhoog. Sluit u op uw dertigste een spaarhypotheek af met een looptijd van 30 jaar, dan betaalt u, als man, zo n 21,50 per hypotheek per maand. Lost u deze spaarhypotheek na vijftien jaar af en neemt u elders een nieuwe, dan beloopt deze premie voor de resterende 15 jaar ongeveer 40,50 per maand. In totaal betaalt u zo n 3420 meer aan premie dan als u alles bij het oude had gelaten. Voor alle duidelijkheid: dit geldt als u oversluit van de ene spaarhypotheek naar de andere. Kiest u voor een andere hypotheekvorm, een andere rentevaste periode of en andere looptijd, dan kunnen de lasten wel dalen. U heeft dan wel een hypotheek die een stuk riskanter is. Lasten waaraan u veel langer vastzit of beide. Meer over het oversluiten van hypotheken vindt u in de Geldgids van de Consumentenbond van komende september. Bram Hoevenaar redactie IB Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 13 afl.2 pag 23

12 ACTIES VOOR LEDEN: Feenstra tel speciaal tarief voor leden BHTD Tempus Delgas tel speciaal tarief voor leden BHTD Nieuwenhuis verf tel % korting op aankopen * *op vertoon van uw Info-Bulletin. Bent U al lid van de Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft? Voor slechts 5,= per jaar maakt U onze vereniging sterk. De komende editie van het Info-Bulletin: Verschijnt Jaargang 13 aflevering 3 sep 2004 Informatie bij de Bestuursleden van de B.H.T.D. Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 13 afl.2 pag 24

Jaargang 14 - aflevering 2 juni 2005

Jaargang 14 - aflevering 2 juni 2005 Jaargang 14 - aflevering 2 juni 2005 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 14 afl.2 pag 2 Samenstelling Bestuur: Voorzitter : Bert Vixseboxse Straat.v.Malakka 72 2622 KM 2627616 Vice-voorzitter

Nadere informatie

Jaargang 19 aflevering 2 juli 2010

Jaargang 19 aflevering 2 juli 2010 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 19 afl.2 pag 2 Jaargang 19 aflevering 2 juli 2010 Samenstelling Bestuur: Voorzitter en contacten contractant Tempus : Bert Vixseboxse Straat.v.Malakka

Nadere informatie

ACCEPTGIRO INGESLOTEN

ACCEPTGIRO INGESLOTEN Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 21 afl.3 pag 2 Jaargang 21 aflevering 3 november 2012 Samenstelling Bestuur: Voorzitter Alfred Boot Straat van Malakka 70 2622 KM 2625817 Secretaris :

Nadere informatie

1. Professionele adviseurs die de tijd voor u nemen... 3. 2. De verschillende hypotheekvormen... 4. 3. Rente... 7

1. Professionele adviseurs die de tijd voor u nemen... 3. 2. De verschillende hypotheekvormen... 4. 3. Rente... 7 Hypotheekbrochure Inhoudsopgave 1. Professionele adviseurs die de tijd voor u nemen... 3 2. De verschillende hypotheekvormen... 4 3. Rente... 7 6. Belastingstelsel Wet IB 2001... 9 7. Hypotheekrente blijft

Nadere informatie

Kies de hypotheek die bij u past. NnL

Kies de hypotheek die bij u past. NnL Kies de hypotheek die bij u past NnL Persoonlijk advies Ieder mens is uniek. U verlangt dus een advies dat bij u past. Daarom werkt Nationale-Nederlanden met verzekerings- en hypotheekadviseurs. Die hebben

Nadere informatie

ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE

ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE ADVIES MET HET LUYTEN ADVIESGROEP betrouwbaar beter Bredaseweg 65 Kantoorgebouw de Havik 4872 LA ETTEN-LEUR Tel. (076) 5021087 Fax (076) 5021604 Email info@luyten.nl Internet

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012 Een betaalbare hypotheek: nu en straks Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012 Een betaalbare hypotheek: nu en straks CHF en Nibud, 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Je eerste koopwoning

Je eerste koopwoning Je eerste koopwoning Voor het eerst een huis kopen is spannend. Niet alleen omdat het een grote aankoop is, maar ook omdat er veel zaken te regelen zijn. Je moet veel beslissingen nemen: waar wil je wonen,

Nadere informatie

Wat vindt u in deze brochure?

Wat vindt u in deze brochure? Wat vindt u in deze brochure? Een huis kopen doet u niet van de ene op de andere dag. Daarvoor komt er te veel bij kijken. Vaak is het een complex proces waarin u veel keuzes en afwegingen maakt. Misschien

Nadere informatie

Bijlage: Toelichtingen en tips. 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek

Bijlage: Toelichtingen en tips. 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek Bijlage: Toelichtingen en tips Toelichting Tip 1 - Verloop en tijdsduur 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek af te sluiten? Het afsluiten

Nadere informatie

Een hypotheek die past bij uw leven

Een hypotheek die past bij uw leven AEGON Hypotheken Een hypotheek die past bij uw leven Inhoudsopgave Een eigen huis, een eigen hypotheek 4 AEGON Bankspaarhypotheek 7 AEGON SpaarHypotheek 8 AEGON LevenHypotheek 10 AEGON Levensloop Hypotheek

Nadere informatie

uw eerste koopwoning

uw eerste koopwoning uw eerste koopwoning Waar krijgt u mee te maken? We waren al begonnen met zoeken naar een huis. En toen merkten we wat we allemaal moesten regelen. Er komt heel wat kijken bij een nieuwe woning. Vooral

Nadere informatie

woning kopen Alles over uw rechten en plichten als u een woning koopt, de rol van de notaris en nog veel meer.

woning kopen Alles over uw rechten en plichten als u een woning koopt, de rol van de notaris en nog veel meer. woning kopen Alles over uw rechten en plichten als u een woning koopt, de rol van de notaris en nog veel meer. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leest u niet hoe u het huis van uw dromen vindt.

Nadere informatie

De hypotheek die bij u past. De Hypotheek van Centraal Beheer Achmea

De hypotheek die bij u past. De Hypotheek van Centraal Beheer Achmea De hypotheek die bij u past. De Hypotheek van Centraal Beheer Achmea Inhoud Uw droomhuis kunnen kopen... 3 Even uw voordelen op een rij! 4 Kies uit verschillende hypotheekvormen. 6 Hoeveel kunt u maximaal

Nadere informatie

Woongenot. Woontrends 2014-2015 Breng zon en natuur in uw interieur. Leven & Geld. de pannen. energie van. Droomhuis kopen is voor iedereen anders

Woongenot. Woontrends 2014-2015 Breng zon en natuur in uw interieur. Leven & Geld. de pannen. energie van. Droomhuis kopen is voor iedereen anders Leven & Geld Woongenot Droomhuis kopen is voor iedereen anders Kinderen helpen met hun koophuis veilig onder de pannen Krijgt u al energie van de zon? Woontrends 2014-2015 Breng zon en natuur in uw interieur

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks Informatie voor starters op de woningmarkt Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2013 Inhoudsopgave [Heading

Nadere informatie

Eigen huis. Een eigen huis. De f inanciering van uw woning. Hypotheekadvies op maat.

Eigen huis. Een eigen huis. De f inanciering van uw woning. Hypotheekadvies op maat. Eigen huis Een eigen huis. De f inanciering van uw woning. Hypotheekadvies op maat. Wonen met plezier U koopt voor het eerst een eigen huis en u zoekt een hypotheek die bij u past. Of u wilt uw huis verkopen

Nadere informatie

Voorwaarden. Hypotheek. Uw rechten en plichten, van offerte tot en met aflossing nummer 15/001. Hypotheek. fbto.nl

Voorwaarden. Hypotheek. Uw rechten en plichten, van offerte tot en met aflossing nummer 15/001. Hypotheek. fbto.nl Voorwaarden Hypotheek Uw rechten en plichten, van offerte tot en met aflossing nummer 15/001 > Hypotheek fbto.nl Voorwaarden FBTO Hypotheek Inhoud Inhoud Wie zijn wij? 7 Uitleg van woorden 8 Algemeen 10

Nadere informatie

Aankoopsom Het bedrag dat u betaalt voor een woning en wordt vastgelegd in de koopovereenkomst.

Aankoopsom Het bedrag dat u betaalt voor een woning en wordt vastgelegd in de koopovereenkomst. Hypotheekwoordenboek A Aankoopkeuring Een bouwtechnisch onderzoek naar de bouwkundige staat van een woning. In het keuringsrapport wordt melding gemaakt van bouwkundige gebreken, achterstallig onderhoud

Nadere informatie

Een woning kopen bij Woonbron Makelaars Wij willen zo veel mogelijk zekerheid

Een woning kopen bij Woonbron Makelaars Wij willen zo veel mogelijk zekerheid Een woning kopen bij Woonbron Makelaars Wij willen zo veel mogelijk zekerheid Delft, Dordrecht, Spijkenisse en Rotterdam Bent u op zoek naar een betaalbare koopwoning in Rotterdam, Delft, Dordrecht of

Nadere informatie

Basisinformatie en Algemene Voorwaarden ING Hypotheken

Basisinformatie en Algemene Voorwaarden ING Hypotheken Basisinformatie en Algemene Voorwaarden ING Hypotheken Basisinformatie en Algemene Voorwaarden ING Hypotheken U heeft een hypotheek aangevraagd bij de ING. Een hypotheek brengt aanzienlijke financiële

Nadere informatie

Financieel Slim In 6 Stappen

Financieel Slim In 6 Stappen Financieel Slim In 6 Stappen 2011/2012 Leer alles over geld en verzekeringen in slechts 60 pagina s Bespaar honderden euro s op je financiële planning Gebruik dit boek bij elk adviesgesprek dat je hebt

Nadere informatie

Startende Ondernemers in de Gemeente Stadskanaal

Startende Ondernemers in de Gemeente Stadskanaal Startende Ondernemers in de Gemeente Stadskanaal Bureau BedrijfsLeven Inhoud 1. Algemeen 05 1.1. Een eigen bedrijf starten 05 1.1.1. Succesvol ondernemen 05 1.1.2. Wat wordt er van u verwacht 05 1.1.3.

Nadere informatie

VASTGOED ADVISEUR. jaargang 28, nummer 2 april 2014. vakblad voor makelaars en taxateurs een uitgave van VBO Makelaar

VASTGOED ADVISEUR. jaargang 28, nummer 2 april 2014. vakblad voor makelaars en taxateurs een uitgave van VBO Makelaar VASTGOED ADVISEUR Drs. Chris Buijink, voorzitter NVB: We komen uit onze ivoren torens! BKR: Op weg naar integrale registratie van schulden Vinger aan de pols bij achterstallig onderhoud Social media: Verloren

Nadere informatie

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Breed Platform Verzekerden en Werk Pagina 2 van 28 Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Inhoudsopgave Leeswijzer Inleiding

Nadere informatie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden Handboek Financiële administratie 1 Inleiding... 3 Stap 1: Organisatie... 5 Stap 2: Begroting... 6 2.1 Doel van de begroting... 6 2.2 Opbrengsten...

Nadere informatie

Vermogensmarkt Bank, Beurs of de Haaien

Vermogensmarkt Bank, Beurs of de Haaien Vermogensmarkt Bank, Beurs of de Haaien Havo Economie 2010-2011 VERS 1 INHOUD Blz. HOOFDSTUK 1: DE VERMOGENSMARKT 2 1.1 Een markt voor geld 2 1.2 De vraag naar geld 4 1.2.2 Consumenten als vragers naar

Nadere informatie

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties U hebt of sluit een Overeenkomst voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties met Van Lanschot Bankiers. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek.

Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek. Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek. Vragen? Heeft u vragen, neemt u dan contact op met Triodos Bank via telefoon 030 693 65 11 of mail naar info@triodos.nl. Een

Nadere informatie

DE VERENIGING VAN EIGENAREN

DE VERENIGING VAN EIGENAREN Prijs E 8,50 excl. btw DE VERENIGING VAN EIGENAREN Besturen met uw buren www.verenigingen.nl Bestuurders van een vereniging of stichting worden vaak in het diepe gegooid. U krijgt te maken met voorgangers

Nadere informatie