Protocol Werving en selectie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Protocol Werving en selectie"

Transcriptie

1 Colofon ons kenmerk /5.1.2/ll datum 27 juni 2012 auteurs Linda Lemmens status DEFINITIEF, vastgesteld door CvB / instemming AMR d.d

2 pagina 2 van 14 Inhoudsopgave 1 Inleiding Achtergrond Protocol, handleiding en aanvullende afspraken Leeswijzer 4 2 Werven en selecteren van medewerkers Voorbereiding Werving Selectie Afronding 8 3 Werven en selecteren van adjunct-directeuren Voorbereiding Werving Selectie Afronding 11 4 Werven en selecteren van directeuren Voorbereiding Werving Selectie Afronding 14 5 Overige informatie Bewaren cv s 14

3 pagina 3 van 14 1 Inleiding Dit nieuwe vervangt de Procedure Werving en selectie (kenmerk /5.1.2/rm/cge) uit Het nieuwe protocol is onderdeel van een pakket aan verbeteringen op het gebied van werving en selectie bij Avans Hogeschool. Dit totale pakket aan verbeteringen valt binnen het HR Beleid , waarin duurzame inzetbaarheid van de medewerkers centraal staat. Het sollicitatieproces en het werving en selectieproces verloopt bij Avans Hogeschool al volledig digitaal, maar blijft in ontwikkeling om goed aan te sluiten op de actuele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Het protocol zal regelmatig, maar in ieder geval één jaar na implementatie, worden geëvalueerd en indien nodig worden aangepast. 1.1 Achtergrond De thans in gebruik zijnde Procedure Werving en selectie dateert van De noodzaak om dit document te herschrijven heeft verschillende oorzaken: In de praktijksituatie, zowel intern bij Avans Hogeschool als op de arbeidsmarkt, hebben veranderingen plaatsgevonden. Om effectief in te kunnen spelen op de actuele situatie is een document met alle actuele informatie gewenst. In de afgelopen jaren is de procedurebeschrijving onveranderd gebleven, maar zijn er een aantal aanvullende documenten gemaakt. Door de verscheidenheid aan documenten op het gebied van werving en selectie waren kaders en regels soms niet duidelijk. Door het integreren van informatie uit verschillende documenten in één nieuw protocol is alle informatie overzichtelijk verzameld. In 2011 heeft BE&C na een interne audit een rapport afgeleverd met aanbevelingen wat betreft werving en selectie. Een aantal aanbevelingen zijn gericht op wijzigingen van de procedurebeschrijving uit Dit nieuwe is tot stand gekomen op basis van input van betrokkenen en op basis van informatie uit een aantal documenten: de Procedure Werving en selectie uit , de aanvullende handleiding bij de procedurebeschrijving, de Notitie bij beëindiging stuurgroep mobiliteit 3, de eindrapportage naar aanleiding van een door BE&C uitgevoerde audit naar werving en selectie en de NVP sollicitatiecode. 1.2 Protocol, handleiding en aanvullende afspraken Naast dit protocol is er voor de P&O-adviseurs, medewerkers van (onderdeel van het HR Service Center van DP&O) en eventueel andere geïnteresseerden een Handleiding werving en selectie beschikbaar die aansluit bij dit protocol. Deze handleiding is een hulpmiddel met praktische informatie over de uitvoering van werkzaamheden in het werving en selectieproces. Geadviseerd wordt, conform de aanbeveling van BE&C in de rapportage van de audit, dat de samenwerking tussen elke P&O-adviseur en directie wat betreft werving en selectieprocessen, aanvullend aan dit protocol en handleiding, onderling wordt besproken en vastgelegd. Een 1 HR-Beleid , kenmerk / Procedure Werving en selectie, kenmerk /5.1.2/rm/cge 3 Notitie bij beëindiging stuurgroep mobiliteit, kenmerk /5.1.2/dvk/cge

4 pagina 4 van 14 kort document met daarin de verdeling van de belangrijkste taken en verantwoordelijkheden voldoet hiertoe. Naast maatwerk in samenwerking tussen vacaturehouder en P&O-adviseur is er ook maatwerk per individuele werving en selectieprocedure mogelijk, uiteraard met inachtneming van de gestelde kaders in dit protocol. 1.3 Leeswijzer In dit protocol wordt onderscheid gemaakt tussen werven en selecteren van adjunctdirecteuren, directeuren en alle overige medewerkers, omdat de processen bij deze drie groepen op onderdelen verschillen. Voor elke groep wordt kort, per onderdeel van het werving en selectieproces, beschreven wat de kaders zijn waarbinnen gewerkt moet worden. Deze onderdelen van het proces zijn voorbereiding, werving, selectie en afronding. In hoofdstuk 2 staat een beschrijving van het reguliere werving en selectieproces voor medewerkers en in hoofdstukken 3 en 4 wordt het proces bij directieleden behandeld. Daarna volgt nog een hoofdstuk met overige zaken die bij werving en selectie een rol kunnen spelen. Een beschrijving van het werving en selectieproces voor lectoren is nog niet beschikbaar. Deze beschrijving kan in de toekomst, aansluitend aan de implementatie van de onderzoeksnota over onderzoeksbeleid, opgesteld worden als aanvulling op dit protocol. 2 Werven en selecteren van medewerkers In dit hoofdstuk worden de kaders en regels beschreven voor de werving en selectie van alle functies behalve de functies van de leden van het College van Bestuur, adjunct directeuren, directeuren en lectoren. De tekst in dit hoofdstuk heeft betrekking op de werving en selectie van medewerkers bij academies en diensteenheden, maar is ook toepasbaar op de werving en selectie van medewerkers voor het College van Bestuur (CvB). Bij vacatures voor de functies concerncontroller, secretaris CvB en strategisch beleidsadviseur CvB is de betreffende portefeuillehouder CvB de vacaturehouder. In die gevallen kan waar in dit hoofdstuk directeur staat, dit vervangen worden door portefeuillehouder CvB. Bij vacatures voor de functies binnen het bestuurssecretariaat en beleidsevaluatie & control zijn respectievelijk de secretaris CvB en de concerncontroller de vacaturehouder. In die gevallen kan waar in dit hoofdstuk directeur staat vermeld, respectievelijk secretaris CvB en concerncontroller gelezen worden. 2.1 Voorbereiding Formatiebeheer en vacaturestelling In het bestuursreglement Stichting Avans van december 2005 is de verantwoordelijkheid en bevoegdheid voor het formatiebeheer en de werving en selectie toebedeeld aan de directeur van de academie of diensteenheid.

5 pagina 5 van Werving In 2008 zijn aan het zelfstandig stellen van vacatures door organisatieonderdelen de volgende voorwaarden gesteld 4 : Er is een Meerjarenformatieplan van het organisatieonderdeel waaruit de vacatureruimte (op lange termijn) blijkt. Deze vacatureruimte blijkt uit: o Prognose van de studentenaantallen voor de komende drie jaar. o De verwachte uitstroom van medewerkers. o De verhouding tussen vaste en tijdelijke aanstellingen. De P&O-adviseur en de F-adviseur stellen vast of er voldaan is aan de voorwaarden van de vacaturestelling (ruimte in de formatie en financiële ruimte). De directeur is verantwoordelijk voor de uitvoering van bovenstaande punten. Wanneer een organisatieonderdeel niet aan deze voorwaarden voldoet, maar toch een vacature wil stellen, moet de directeur het verzoek, voorzien van argumenten, indienen bij de portefeuillehouder van het College van Bestuur (CvB), die hierover beslist. Betreft de te stellen vacature een functie hoger dan schaal 12, dan wordt de betreffende portefeuillehouder van het CvB altijd ingelicht. Na akkoord van deze portefeuillehouder kan de vacature worden gesteld. Vacaturehouder Bij vacatures voor medewerkers is de directeur van het betreffende organisatieonderdeel de vacaturehouder. Dit betekent dat het werving en selectieproces voor deze vacature onder zijn/haar verantwoordelijkheid valt. Inhoud vacature Voor het bepalen van de inhoud van de vacature voert de directeur een situatieonderzoek uit (of laat dit uitvoeren), indien gewenst ondersteund door de P&O-adviseur. Hierbij wordt de reden van het ontstaan van de vacature in kaart gebracht. Tevens wordt bekeken of er andere medewerkers zijn binnen het organisatieonderdeel die geschikt zijn en belangstelling hebben om (een deel van) hun huidige taken te verruilen voor taken uit de vacant te stellen functie. Ontwikkeling van medewerkers speelt hierin een belangrijke rol. Na eventuele aanpassing van het takenpakket van de vacant te stellen functie wordt de definitieve inhoud ervan vastgesteld. Voorrangskandidaten Conform het Protocol en Handleiding Herplaatsing 5 dient er nog voordat de vacature (zowel intern als extern) uitgezet wordt, gecontroleerd te worden of er voorrangskandidaten beschikbaar zijn die passend zijn bij de vacature inhoud (of voorrangskandidaten die volgens het Protocol Herplaatsing passend gemaakt kunnen worden voor de functie). De P&Oadviseur van het organisatieonderdeel dat de vacature wil uitzetten, voert deze controle uit. Vacaturetekst en functie eisen De directeur stelt met behulp van de P&O-adviseur een vacaturetekst op, inclusief profiel van de gewenste kandidaat, passend binnen de arbeidsmarktcommunicatiestijl. De directeur is eindverantwoordelijk voor deze tekst. Deze tekst wordt via de in een 4 Notitie bij beëindiging Stuurgroep Mobiliteit, kenmerk /5.1.2/dvk/cge 5 Protocol Herplaatsing, kenmerk /5.1.2

6 pagina 6 van Selectie format geplaatst, gecontroleerd op eventuele foutjes en aangepast aan de huisstijlregels van Avans Hogeschool. Betreft de vacature een docentfunctie, dan is het uitgangspunt dat er kandidaten met een masterkwalificatie, of gepromoveerde kandidaten, worden gezocht en geselecteerd conform de notitie Aanvraag 100% masters tenzij 6 en conform het Meerjarenbeleidsplan Intern en extern uitzetten van vacature Vacatures kunnen uitgezet worden voor interne en externe kandidaten. Interne kandidaten zijn medewerkers met een (vast of tijdelijk) dienstverband bij Avans Hogeschool. In een enkel geval kan op deze regel een uitzondering worden gemaakt. Een medewerker die nog in zijn of haar proeftijd zit bijvoorbeeld, hoeft in sommige gevallen niet als interne medewerker te worden gezien. Is er twijfel of een kandidaat een interne of externe kandidaat is, dan beslist de directeur DP&O. Interne kandidaten zijn zelf verantwoordelijk voor het signaleren van interne vacatures en het solliciteren daarop. De loopbaanadviseur en P&O-adviseur hebben een signalerende en adviserende functie richting een interne kandidaat die aangegeven heeft intern te willen doorstromen. Vacatures kunnen zowel eerst intern en eventueel daarna extern, als gelijktijdig intern en extern opengesteld worden. Indien de verwachting is dat er intern geschikte kandidaten zijn, dan wordt aangeraden de vacature eerst alleen intern open te stellen. Dit om interne kandidaten een kans op interne doorstroming te geven en om te vermijden dat externe kandidaten meedoen in een procedure waarin ze bij voorbaat al weinig kans hebben om aangenomen te worden. Indien de verwachting is dat er geen geschikte interne kandidaten zijn, kan de vacature gelijktijdig intern en extern uitgezet worden. De directeur en P&Oadviseur maken gezamenlijk afspraken over de volgorde van openstelling van een vacature. De P&O-adviseur heeft hierin een adviserende en signalerende rol, de directeur is verantwoordelijk voor de beslissing. Wervingskanalen De directeur kan zich door de P&O-adviseur laten adviseren over de te gebruiken wervingskanalen. Tevens kan er door de P&O-adviseur via extern advies worden ingewonnen op het gebied van wervingskanalen. Indien de vacature middels een advertentie geplaatst wordt in een krant of een vakblad, dan wordt de opmaak (indeling tekstvakken, lettertype etc.) van deze advertentie verzorgd volgens de huisstijlregels van Avans Hogeschool. Wanneer meerdere organisatieonderdelen een vacature in dezelfde uitgave van een krant of vakblad willen plaatsen, dan worden deze vacatures in één advertentie geplaatst. stelt de betreffende directeur en P&O-adviseur hiervan op hoogte. Selectiecommissie De directeur stelt een selectiecommissie samen die is toegesneden op de betreffende functie. De directeur zelf en de P&O-adviseur maken in ieder geval deel uit van deze commissie. Overige leden van de selectiecommissie zijn bijvoorbeeld directe collega s van de vacant gestelde functie. De directeur is verantwoordelijk voor de eindbeslissing van het 6 Notitie terug te vinden op de management portal van DP&O

7 pagina 7 van 14 selectieproces. De P&O-adviseur en overige leden hebben een adviserende rol in het selectieproces. De P&O-adviseur adviseert de directeur en commissie indien nodig over het te volgen proces en geeft ook een advies wat betreft de keuze voor een kandidaat. De overige leden adviseren de directeur met name over de keuze voor een kandidaat. De leden van de selectiecommissie kunnen in het gehele selectieproces, of slechts op onderdelen van het proces hun bijdrage leveren. Hierover worden binnen de commissie afspraken gemaakt. Selectie met interne kandidaten Indien er een interne kandidaat reageert op een vacature (of uiteraard meerdere interne kandidaten), dan dient er een gesprek met deze interne kandidaat plaats te vinden, tenzij de kandidaat duidelijk niet voldoet aan de in de vacature gestelde eisen. In het laatste geval wijst de directeur de interne kandidaat in persoon of telefonisch af, met vermelding van de motivering voor de afwijzing. De selectieprocedure met de interne kandidaat dient geheel afgerond te worden voorafgaand aan de gesprekken met de externe kandidaten. Wordt de interne kandidaat geschikt bevonden voor de vacante functie, dan dient de interne kandidaat voor deze functie aangenomen te worden. De interne kandidaat heeft voorrang op mogelijke externe kandidaten op basis van goed werkgeverschap. Cv selectie De selectiecommissie of een gedeelte van de commissie maakt een selectie uit de brieven en Cv s van de kandidaten die op de vacature gereageerd hebben. Deze kandidaten worden door de directeur (of secretariaat van het betreffende organisatieonderdeel) uitgenodigd voor een selectiegesprek. De namen van de overige kandidaten worden zo snel mogelijk doorgegeven aan Deze sollicitanten worden door gemotiveerd schriftelijk afgewezen. Indien gewenst kan een aantal potentieel geschikte sollicitanten die niet worden uitgenodigd reserve gehouden worden. Reserve houden van kandidaten is nuttig in het geval er uit de selectiegesprekken geen geschikte kandidaat komt en er nieuwe selectiegesprekken gehouden moeten worden. Ook dit kan worden doorgegeven aan Deze reserve sollicitanten krijgen vanuit een bericht waarin hun status van reserve kandidaat uitgelegd wordt. Selectiegesprekken De commissie, of een deel ervan, voert (mogelijk in verschillende samenstellingen) één of twee selectiegesprekken met de kandidaten. Het natrekken van referenties of laten uitvoeren van een assessment kan onderdeel van de selectie zijn. De leden van de selectiecommissie en de P&O-adviseur adviseren de directeur over de selectie. De directeur is verantwoordelijk voor de eindbeslissing en draagt zorg voor een gemotiveerde afwijzing van de kandidaten die na de selectiegesprekken afgewezen worden. Dit gebeurt bij voorkeur telefonisch. Indien gewenst kan men met het afwijzen van de sollicitanten wachten tot na het arbeidsvoorwaardengesprek met de geselecteerde kandidaat. Betreft het een vacature voor een functie hoger dan schaal 12, dan ligt de bevoegdheid voor de benoeming bij het CvB, niet bij de directeur. De betreffende portefeuillehouder van het CvB moet dan voor afronding van het selectieproces akkoord gaan met het aanstellen van de gekozen kandidaat.

8 pagina 8 van Afronding Arbeidsvoorwaardengesprek en contractvorm De directeur voert (na overleg) met de P&O-adviseur zo spoedig mogelijk na de selectiegesprekken een arbeidsvoorwaardengesprek met de geselecteerde kandidaat en bereidt de aanstelling voor. Uitgangspunt bij in dienst treden van een nieuwe medewerker is de D4 aanstelling (tijdelijke aanstelling van 1 jaar met bij goed functioneren mogelijkheid tot verlenging met nog 2 jaar). Met deze aanstellingsvorm blijft er een flexibele schil van medewerkers aanwezig. Het aantal vaste aanstellingen binnen een organisatieonderdeel van Avans Hogeschool mag maximaal 85% van het totaal aantal fte. van dit organisatieonderdeel zijn. 7 Zoals eerder aangegeven is formatiebeheer en daarmee ook de verhouding tussen vaste en flexibele contracten de verantwoordelijkheid van de directeur. Het is mogelijk dat de D4 aanstellingsvorm nu en in de toekomst voor werving in specifieke sectoren op de arbeidsmarkt onvoldoende wervend is. Alleen indien er zodanige krapte op arbeidsmarkt ontstaat dat het aanbieden van een D3 contract (bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd) nodig is om geschikte kandidaten binnen te halen, dan kan de directeur na afstemming met de P&O-adviseur hiertoe besluiten. De P&O-adviseur bewaakt samen met de directeur de integriteit van deze beslissing. Worden directeur en P&O-adviseur het niet eens, dan beslist de directeur P&O over de aanstellingsvorm. De directeur van elk organisatieonderdeel verantwoordt zich in de managementrapportages voor het gevoerde formatiebeleid. Wat betreft arbeidsvoorwaarden dienen er afspraken met de kandidaat gemaakt te worden die passen binnen de kaders van de CAO-hbo en van het arbeidsvoorwaardenbeleid van Avans Hogeschool. De P&O-adviseur adviseert de directeur hierover. Communicatie De directeur informeert de rest van de selectiecommissie en vervolgens de medewerkers van het betreffende organisatieonderdeel over de uitkomst van het selectieproces. 3 Werven en selecteren van adjunct-directeuren In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het werving en selectieproces voor adjunct-directeuren. Waar dit proces overeenkomt met het reguliere werving en selectieproces, wordt hiernaar verwezen. 3.1 Voorbereiding Vacaturestelling De vacaturestelling van de functie adjunct-directeur is de verantwoordelijkheid van het College van Bestuur (CvB), in overleg met de directeur van het betreffende organisatieonderdeel en de directeur DP&O. Dit gebeurt in afstemming met de academie- of dienstraad. 7 Notitie bij beëindiging Stuurgroep Mobiliteit, kenmerk /5.1.2/dvk/cge

9 pagina 9 van Werving Vacaturehouder De vacaturehouder bij de functie adjunct-directeur is de directeur van het betreffende organisatieonderdeel. De directeur DP&O is altijd betrokken bij het werving en selectieprocedures van adjunct-directeuren. Inhoud vacature Bij de vacature voor adjunct-directeur bepalen de portefeuillehouder CvB, de directeur, indien van toepassing een tweede adjunct-directeur en de voorzitter van de deelraad de inhoud van de vacature. Bij het formuleren van de functie-eisen wordt zowel de functiebeschrijving als de specifieke situatie bij het organisatieonderdeel meegenomen. Voorrangskandidaten Bij vacatures voor adjunct-directeur wordt dezelfde procedure ten aanzien van voorrangskandidaten gevolgd als bij overige medewerkers. De P&O-adviseur van het CvB voert deze controle uit. Intern en extern uitzetten van vacature Vacatures voor de functie adjunct-directeur kunnen uitgezet worden voor interne en externe kandidaten. Interne kandidaten zijn, ook bij vacatures voor adjunct-directeur, medewerkers met een (vast of tijdelijk) dienstverband bij Avans Hogeschool. Bij het vaststellen of een sollicitant een interne of externe kandidaat is, gelden dezelfde uitgangspunten als bij de overige functies zoals beschreven in hoofdstuk 2 (2.2 Intern en extern uitzetten van vacature). De vacature voor de functie adjunct-directeur kan zowel eerst intern en later extern worden uitgezet, als gelijk intern en extern worden uitgezet. De directeur beslist hierover in overleg met de directeur DP&O. Vacaturetekst De werving en het eerste gedeelte van de selectie kan uitbesteed worden aan een wervingen selectiebureau. In dat geval wordt de vacaturetekst inclusief profiel van de gewenste kandidaat opgesteld door de directeur, in samenwerking met het geselecteerde bureau en passend binnen de arbeidsmarktcommunicatiestijl. De directeur stelt de inhoud van de vacaturetekst definitief vast. Indien dit deel van de procedure niet wordt uitbesteed, dan wordt de vacaturetekst inclusief profiel opgesteld door de directeur in overleg met de directeur DP&O en een vertegenwoordiger van de deelraad. De tekst wordt, net als bij overige vacatures, via gecontroleerd, in een format geplaatst en aangepast aan de huisstijlregels van Avans Hogeschool. Wervingskanalen Indien de werving niet uitbesteed wordt aan een werving- en selectiebureau, dan laat de directeur zich adviseren door de directeur DP&O over de te gebruiken wervingskanalen. Indien de vacature door middel van een advertentie geplaatst wordt in een krant of een vakblad, dan wordt de opmaak van deze advertentie verzorgd volgens de huisstijlregels van Avans Hogeschool.

10 pagina 10 van Selectie Naast communicatie via de gebruikelijke interne kanalen voor het uitzetten van een vacature, worden vacatures voor de functie van adjunct-directeur ook altijd via het secretariaat van DP&O naar alle directieleden binnen Avans Hogeschool gestuurd. Selectiecommissie Er wordt voor vacatures voor adjunct-directeur een selectiecommissie gevormd waarin deelnemen: de directeur, de eventuele tweede adjunct-directeur van het betreffende organisatieonderdeel, de coördinator van de P&O-adviseurs en een vertegenwoordiger van de deelraad van het organisatieonderdeel. Indien relevant voor de functie kunnen er nog een of meerdere andere medewerkers deelnemen (bijvoorbeeld een lector of een vertegenwoordiger van een bepaald onderdeel binnen het organisatieonderdeel). De directeur is eindverantwoordelijk voor de selectie van een kandidaat die, na een positief advies van de portefeuillehouder CvB, voorgedragen wordt aan het CvB. De overige leden van de selectiecommissie hebben in het selectieproces een adviserende rol. De coördinator van de P&O-adviseurs adviseert de directeur en commissie indien nodig over het te volgen proces en geeft ook een advies wat betreft de keuze voor een kandidaat. De overige leden adviseren de directeur met name over de keuze voor een kandidaat. Interne kandidaten De rechten van de interne kandidaat zijn bij sollicitatie op een functie adjunct-directeur gelijk aan de rechten van een interne kandidaat zoals beschreven in hoofdstuk 2.3 Selectie met interne kandidaten. Cv selectie Indien de cv selectie niet uitbesteed wordt, maakt de selectiecommissie (of in overleg een vertegenwoordiging daarvan) een selectie uit de brieven en cv s van de kandidaten die op de vacature gereageerd hebben. Deze kandidaten worden door het secretariaat van de betreffende academie of diensteenheid uitgenodigd voor een selectiegesprek. Is de werving en het eerste deel van de selectie wel uitbesteed, dan draagt het betreffende bureau een aantal kandidaten voor aan de selectiecommissie. Selectiegesprekken Bij de selectie voor de functie van adjunct-directeur voert de bovenstaand beschreven commissie (mogelijk in verschillende samenstellingen) twee selectiegesprekken met de kandidaten. De leden van de selectiecommissie adviseren de directeur van het betreffende organisatieonderdeel over de selectie. Deze directeur is verantwoordelijk voor het kiezen van de kandidaat en draagt ook zorg voor een gemotiveerde afwijzing van de kandidaten die na de selectiegesprekken afgewezen worden. Dit gebeurt bij voorkeur telefonisch. Indien gewenst kan men met het afwijzen van de sollicitanten wachten tot na het arbeidsvoorwaardengesprek met de geselecteerde kandidaat. De geselecteerde externe kandidaat dient een selectie assessment te ondergaan en er moeten referenties opgevraagd worden. De directeur van het organisatieonderdeel controleert de referenties. De P&O-adviseur van het betreffende organisatieonderdeel vraagt het assessment aan. Het rapport van dit assessment wordt, na toestemming van de kandidaat, altijd gedeeld met de directeur van het betreffende organisatieonderdeel en de

11 pagina 11 van Afronding directeur DP&O. Hierna volgt er een gesprek tussen de portefeuillehouder van het CvB en de kandidaat adjunct directeur. Bij een positief advies van de portefeuillehouder doet de directeur een voordracht voor benoeming van de kandidaat bij het CvB. In deze voordracht wordt het doorlopen werving en selectieproces beschreven en wordt tevens het cv en eventueel de resultaten van het assessment van de kandidaat aangeboden. Het CvB beslist over de benoeming van de kandidaat. Arbeidsvoorwaardengesprek en contractvorm De directeur beslist samen met de directeur DP&O welke aanstellingsvorm gehanteerd wordt. De P&O-adviseur van het betreffende organisatieonderdeel voert, na overleg met de directeur P&O, samen met de directeur zo spoedig mogelijk na de selectie een arbeidsvoorwaardengesprek met de geselecteerde kandidaat voor de functie van adjunctdirecteur en bereidt de aanstelling voor. Wat betreft arbeidsvoorwaarden dienen er afspraken met de kandidaat gemaakt te worden die passen binnen de kaders van de CAO-hbo en het arbeidsvoorwaardenbeleid van Avans Hogeschool. De directeur DP&O adviseert de directeur hierover. Communicatie De directeur informeert het betreffende organisatieonderdeel over de aanstelling van de nieuwe adjunct-directeur. Het CvB communiceert vervolgens naar de organisatie over de benoeming van de adjunct-directeur. 4 Werven en selecteren van directeuren In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het werving en selectieproces voor directeuren. Waar dit proces overeenkomt met het reguliere werving en selectieproces, wordt daarnaar verwezen. 4.1 Voorbereiding Vacaturestelling De vacaturestelling van de functie directeur is de verantwoordelijkheid van het College van Bestuur (CvB), in overleg met de Directeur DP&O. Dit gebeurt in afstemming met de academie- of dienstraad en de adjunct-directeur van de academie of diensteenheid. Vacaturehouder De vacaturehouder bij de functie directeur is de betreffende portefeuillehouder van het CvB. De directeur DP&O is altijd betrokken bij werving en selectieprocedures van directeuren. Inhoud vacature De inhoud van de vacature van directeur wordt bepaald in overleg tussen de portefeuillehouder CvB, de adjunct-directeur(en) van het betreffende organisatieonderdeel (indien van toepassing), de directeur DP&O en de voorzitter van de deelraad van het

12 pagina 12 van Werving organisatieonderdeel. Bij het formuleren van de functie-eisen wordt zowel de functiebeschrijving als de specifieke situatie bij het organisatieonderdeel meegenomen. Voorrangskandidaten Bij vacatures voor functies van directeur wordt dezelfde procedure ten aanzien van voorrangskandidaten gevolgd als bij overige medewerkers. De directeur DP&O voert deze controle uit. Intern en extern uitzetten van vacature Vacatures voor de functie directeur kunnen uitgezet worden voor interne en externe kandidaten. Interne kandidaten zijn, ook bij de vacature directeur, medewerkers met een (vast of tijdelijk) dienstverband bij Avans Hogeschool. Bij het vaststellen of een sollicitant een interne of externe kandidaat is, gelden dezelfde uitgangspunten als bij de overige functies zoals beschreven in hoofdstuk 2 (2.2 Intern en extern uitzetten van vacature). De vacature kan zowel eerst intern en later extern worden uitgezet, als gelijk intern en extern worden uitgezet. De portefeuillehouder CvB beslist hierover in overleg met de directeur DP&O. Vacaturetekst De werving en het eerste gedeelte van de selectie kan uitbesteed worden aan een wervingen selectiebureau. In dat geval wordt de vacaturetekst inclusief profiel van de gewenste kandidaat opgesteld door de portefeuillehouder van het CvB, in samenwerking met het geselecteerde bureau en passend binnen de arbeidsmarktcommunicatiestijl. De portefeuillehouder stelt de inhoud van de tekst definitief vast. Indien dit deel van de procedure niet wordt uitbesteed, dan wordt de vacaturetekst inclusief profiel van de gewenste kandidaat opgesteld door de portefeuillehouder van het CvB in overleg met de P&O-adviseur van het CvB. De tekst wordt net als bij overige vacatures via gecontroleerd, in een format geplaatst en aangepast aan de huisstijlregels van Avans Hogeschool. Wervingskanalen Indien de werving niet uitbesteed wordt aan een werving- en selectiebureau, dan laat de portefeuillehouder CvB zich adviseren door de directeur DP&O over de te gebruiken wervingskanalen. Indien de vacature middels een advertentie geplaatst wordt in een krant of een vakblad, dan wordt de opmaak van deze advertentie verzorgd volgens de huisstijlregels van Avans Hogeschool. Naast communicatie via de gebruikelijke interne kanalen voor het uitzetten van de vacature, worden vacatures voor de functie van directeur ook altijd via het secretariaat van DP&O naar alle directieleden binnen Avans Hogeschool gestuurd.

13 pagina 13 van Selectie Selectiecommissie Er wordt een selectiecommissie gevormd waarin deelnemen: de portefeuillehouder CvB, de directeur DP&O, de adjunct-directeur(en) van het betreffende organisatieonderdeel (indien van toepassing), een collega-directeur en ten minste één vertegenwoordiger van de deelraad van het organisatieonderdeel. Indien relevant voor de functie kunnen er nog één of meerdere andere medewerkers deelnemen (bijvoorbeeld een lector of een vertegenwoordiger van een bepaald onderdeel binnen de academie). De portefeuillehouder CvB is eindverantwoordelijk voor het selecteren van een kandidaat die voorgedragen wordt aan het CvB. De overige leden van de selectiecommissie hebben in het selectieproces een adviserende rol. De directeur DP&O adviseert de portefeuillehouder CvB en commissie indien nodig over het te volgen proces en geeft ook een advies wat betreft de keuze voor een kandidaat. De overige leden adviseren de directeur met name over de keuze voor een kandidaat. Interne kandidaten De rechten van de interne kandidaat zijn bij sollicitatie voor de functie directeur overeenkomstig met de rechten van een interne kandidaat zoals beschreven in hoofdstuk 2.3 Selectie met interne kandidaten. Cv selectie Indien de cv selectie niet uitbesteed wordt, maakt de selectiecommissie (of in overleg een vertegenwoordiging daarvan) een voorselectie uit de brieven en cv s van de kandidaten die op de vacature gereageerd hebben. Deze kandidaten worden door het secretariaat van DP&O uitgenodigd voor een selectiegesprek. Is de werving en het eerste deel van de selectie wel uitbesteed, dan draagt het betreffende bureau één of meerdere kandidaten voor aan de selectiecommissie. Selectiegesprekken Bij de selectie voor de functie directeur voert de bovenstaand beschreven commissie één of twee selectiegesprekken met de kandidaten (mogelijk in verschillende samenstellingen per gesprek). De leden van de selectiecommissie adviseren de portefeuillehouder CvB over de selectie. De portefeuillehouder CvB is verantwoordelijk voor het kiezen van de kandidaat en draagt zorg voor een gemotiveerde afwijzing van de kandidaten die na de selectiegesprekken afgewezen worden. Dit gebeurt bij voorkeur telefonisch. Indien gewenst kan men met het afwijzen van de sollicitanten wachten tot na het arbeidsvoorwaardengesprek met de geselecteerde kandidaat. De geselecteerde externe kandidaat dient een selectie assessment te ondergaan en er moeten referenties opgevraagd worden. De portefeuillehouder CvB controleert de referenties. De P&O-adviseur van het CvB vraagt een assessment aan. Het rapport van dit assessment wordt, na toestemming van de kandidaat, altijd gedeeld met de portefeuillehouder van het CvB en de directeur DP&O. Vervolgens zorgt de portefeuillehouder CvB voor het voordragen van de kandidaat voor benoeming bij het CvB. Het CvB beslist over de benoeming van de kandidaat.

14 pagina 14 van Afronding Contractvorm De portefeuillehouder CvB beslist samen met de Directeur DP&O welke aanstellingsvorm gehanteerd wordt. Wat betreft arbeidsvoorwaarden dienen er afspraken met de kandidaat gemaakt te worden die passen binnen de kaders van de CAO-hbo en het arbeidsvoorwaardenbeleid van Avans Hogeschool. De directeur DP&O adviseert de portefeuillehouder CvB hierover. Arbeidsvoorwaardengesprek De directeur DP&O voert na overleg met de portefeuillehouder CvB zo spoedig mogelijk na de selectie een arbeidsvoorwaardengesprek met de geselecteerde kandidaat voor de functie van directeur en bereidt de aanstelling voor in samenwerking met de P&O-adviseur van het CvB. Communicatie Het CvB communiceert eerst naar de medewerkers van het betreffende organisatieonderdeel en vervolgens naar de rest van de organisatie over de benoeming van het directielid. 5 Overige informatie De informatie in dit hoofdstuk geldt zowel voor directiefuncties als voor overige functies. 5.1 Bewaren cv s Voor het bewaren van cv s worden de uitgangspunten van de NVP Sollicitatiecode aangehouden. Gegevens van afgewezen sollicitanten dienen, zowel door DP&O als door de leden van de selectiecommissie, binnen vier weken na de afwijzing te worden vernietigd, tenzij de betreffende sollicitant bij het beëindigen van de sollicitatieprocedure toestemming heeft gegeven om zijn/haar gegevens te bewaren. In dat geval mogen de gegevens alleen bij maximaal een jaar worden bewaard, waarna de persoon in kwestie weer door een medewerker van moet worden benaderd voor het verlengen van deze termijn met nogmaals een jaar. Aan kandidaten die geschikt bevonden zijn na de sollicitatiegesprekken, maar die niet aangenomen zijn, wordt altijd gevraagd of de gegevens bewaard mogen worden voor mogelijk toekomstige vacatures. Ook aan andere kandidaten die mogelijk in de toekomst geschikt kunnen zijn voor een functie binnen Avans Hogeschool, kan gevraagd worden of de sollicitatiegegevens bewaard mogen worden voor de termijn van één jaar. Bewaren van deze gegevens gebeurt ook uitsluitend bij

SOLLICITATIECODE VOOR DE ORGANISATIES LEIDEN, LEIDERDORP, OEGSTGEEST, ZOETERWOUDE EN SERVICEPUNT71.

SOLLICITATIECODE VOOR DE ORGANISATIES LEIDEN, LEIDERDORP, OEGSTGEEST, ZOETERWOUDE EN SERVICEPUNT71. SOLLICITATIECODE VOOR DE ORGANISATIES LEIDEN, LEIDERDORP, OEGSTGEEST, ZOETERWOUDE EN SERVICEPUNT71. Artikel 1 Definities a. bestuursorgaan : de betreffende deelnemende organisaties Leiden, Leiderdorp,

Nadere informatie

Kwaliteitsmanagementsysteem

Kwaliteitsmanagementsysteem Afkorting KD-22 Datum Pagina 1 van 8 Datum vaststelling : 26-07-2010 Eigenaar : Directeur-bestuurder Vastgesteld door : MT Datum aanpassingen aan : 20-01-2015 1. DOELSTELLING Cavent heeft beleid geformuleerd

Nadere informatie

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard. Benoemingsbeleid. Onderwijzend personeel en directie. Geschreven door: L.J..

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard. Benoemingsbeleid. Onderwijzend personeel en directie. Geschreven door: L.J.. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard Benoemingsbeleid Onderwijzend personeel en directie Geschreven door: L.J.. van Heeren Biezenvijver 5, 3297 GK PUTTERSHOEK Telefoon: 078 6295999 E-mailadres:

Nadere informatie

Door middel van deze sollicitatiecode verplicht het bevoegd gezag zich de rechten van de sollicitant te waarborgen met betrekking tot:

Door middel van deze sollicitatiecode verplicht het bevoegd gezag zich de rechten van de sollicitant te waarborgen met betrekking tot: Sollicitatiecode GSF Doel van sollicitatie code Door middel van deze sollicitatiecode verplicht het bevoegd gezag zich de rechten van de sollicitant te waarborgen met betrekking tot: Een zorgvuldige selectieprocedure;

Nadere informatie

Reglement Selectie- en benoemingscommissie Stichting Saxion

Reglement Selectie- en benoemingscommissie Stichting Saxion Reglement Selectie- en benoemingscommissie Stichting Saxion Vastgesteld op: 28 september 2007 en bijgewerkt d.d. 1 februari 2015. Kenmerk: 2007003464 (0110.01) 1. Missie en doelstellingen De selectie-

Nadere informatie

Procedure werving en selectie Raad van Toezicht De Groeiling

Procedure werving en selectie Raad van Toezicht De Groeiling Procedure werving en selectie Raad van Toezicht De Groeiling De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken 1 Bestuurskantoor De Groeiling Aalberseplein

Nadere informatie

Krammer 8. 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 WERVING & SELECTIE DIRECTEUREN

Krammer 8. 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 WERVING & SELECTIE DIRECTEUREN Krammer 8 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 WERVING & SELECTIE DIRECTEUREN 1.0 Vacatures 1.1. Vacaturemelding. Indien er een directeursvacature ontstaat, wordt dit z.s.m. schriftelijk kenbaar

Nadere informatie

Reglement werving en selectie leden Raad van Toezicht

Reglement werving en selectie leden Raad van Toezicht Reglement werving en selectie leden Raad van Toezicht Het reglement Werving en Selectie is vastgesteld en ondertekend d.d. 10 december 2012 te Purmerend S.J.P. van Geldorp voorzitter RvT SPOOR P. Tange

Nadere informatie

Sollicitatiecode Windesheim

Sollicitatiecode Windesheim Sollicitatiecode Windesheim 1. Algemeen De sollicitatiecode Windesheim is afgeleid van de code die in oktober 2009 is vastgesteld door de NVP (Nederlandse Vereniging voor personeelsmanagement en organisatieontwikkeling)

Nadere informatie

6752206&+(0$ Het onderstaande overzicht geeft schematische de procedure weer, op de volgende pagina s is de procedure nader uitgewerkt.

6752206&+(0$ Het onderstaande overzicht geeft schematische de procedure weer, op de volgende pagina s is de procedure nader uitgewerkt. 02/7133/P&O/PB 6 maart 2002 :HUYLQJVHOHFWLHHQEHJHOHLGLQJELMGH+$1 'HSURFHGXUH De nieuwe procedure wordt gehanteerd bij de invulling van structurele vacatures. Bij de invulling van tijdelijke vacatures (korter

Nadere informatie

Artikel 1 Het bevoegd gezag draagt er zorg voor dat de met betrekking tot de functie en functievervulling relevante informatie wordt verstrekt.

Artikel 1 Het bevoegd gezag draagt er zorg voor dat de met betrekking tot de functie en functievervulling relevante informatie wordt verstrekt. Sollicitatiecode Driestar Educatief heeft voor de werving en selectie van haar personeel per 2 april 2013 de navolgende sollicitatiecode vastgesteld conform artikel C-1 cao-hbo. Artikel 1 Het bevoegd gezag

Nadere informatie

WERVING EN SELECTIE. Definitieve versie. 29 november 2005 - versie 2.6 - definitief

WERVING EN SELECTIE. Definitieve versie. 29 november 2005 - versie 2.6 - definitief WERVING EN SELECTIE Definitieve versie 29 november 2005 - versie 2.6 - definitief 1. Inleiding 1.1. De personeelsfunctionaris is verantwoordelijk voor de werving en selectie van personeel voor de alsmede

Nadere informatie

REGELING WERVING EN SELECTIE

REGELING WERVING EN SELECTIE REGELING WERVING EN SELECTIE Inleiding Bij het ontstaan van een vacature op één van de scholen stelt de desbetreffende directie de algemeen directeur hiervan in kennis. Onder diens verantwoording zal dan

Nadere informatie

Werving- en selectiebeleid

Werving- en selectiebeleid Werving- en selectiebeleid Inhoud 1 Inleiding... 2 1.1 Wettelijk kader of ander formeel kader:... 2 1.2 Vertrouwelijkheid procedure... 2 2 Doelstellingen... 2 3 Ontstaan van een vacature (OP en/of OOP)...

Nadere informatie

Geldig vanaf 1 december 2008. Inleiding

Geldig vanaf 1 december 2008. Inleiding Procedure werving en selectie van personeel aan de Universiteit van Amsterdam 1 Vastgesteld bij besluit van het College van Bestuur van 13 november 2008. Geldig vanaf 1 december 2008 Inleiding Het is de

Nadere informatie

Reglement werving en selectie leden Raad van Toezicht 1

Reglement werving en selectie leden Raad van Toezicht 1 Reglement werving en selectie leden Raad van Toezicht 1 Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. stichting : de in de gemeente Zaanstad gevestigde stichting voor openbaar onderwijs

Nadere informatie

de algemene leden vergadering van de vereniging het bestuur van de vereniging, als bedoeld in artikel 7 van de statuten

de algemene leden vergadering van de vereniging het bestuur van de vereniging, als bedoeld in artikel 7 van de statuten Benoemingsprocedure bestuursleden voor het bestuur van de Vereniging scholen der EBG te Zeist 1. Begripsbepalingen In dit document wordt verstaan onder: ALV bestuur bestuurder bestuursreglement directeur

Nadere informatie

Werving en selectieprocedure medewerkers

Werving en selectieprocedure medewerkers Werving en selectieprocedure medewerkers STATUS: VASTGESTELD 17 APRIL 2007 Inleiding Met deze regeling wordt invulling gegeven aan artikel 11.8 uit de CAO Primair Onderwijs 2006-2008. Dit artikel is als

Nadere informatie

BIJLAGE I: PROCEDURE WERVING EN SELECTIE VAN NIEUW PERSONEEL GEMEENTE UDEN (onderdeel Werving en Selectiebeleid vastgesteld 07-10-2014)

BIJLAGE I: PROCEDURE WERVING EN SELECTIE VAN NIEUW PERSONEEL GEMEENTE UDEN (onderdeel Werving en Selectiebeleid vastgesteld 07-10-2014) BIJLAGE I: PROCEDURE WERVING EN SELECTIE VAN NIEUW PERSONEEL GEMEENTE UDEN (onderdeel Werving en Selectiebeleid vastgesteld 07-10-2014) Onderwerp Te nemen stappen Beslissing door Termijn Ontstaan tijdelijke

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen. Nr. 237 14 augustus 2015 Notitie Werving & Selectie Gelderse Omgevingsdiensten ODRN 2015

Nadere informatie

Sollicitatieprocedure SKVOB e.o. per 01/08/2014. Versie.12 Datum: 10/04/2014 (Definitief vastgesteld door de GMR d.d.09/04/2014)

Sollicitatieprocedure SKVOB e.o. per 01/08/2014. Versie.12 Datum: 10/04/2014 (Definitief vastgesteld door de GMR d.d.09/04/2014) Sollicitatieprocedure SKVOB e.o. per 01/08/2014. Versie.12 Datum: 10/04/2014 (Definitief vastgesteld door de GMR d.d.09/04/2014) Preambule De sollicitatieprocedure heeft tot doel de meest geschikte kandidaat

Nadere informatie

Werving- en Selectieprocedure

Werving- en Selectieprocedure Werving- en Selectieprocedure Vastgesteld in de bestuursvergadering van 19 mei 2008 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2 2. Werving & voorrangsbenoemingen 3 2.1 Wijze van werving 2.2 De vacature 2.3 Voorrangsbenoemingen

Nadere informatie

Informatiepakket Hoofd Stafbureau

Informatiepakket Hoofd Stafbureau Informatiepakket Hoofd Stafbureau 1/8 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 2 Protocol sollicitatieprocedure Hoofd Stafbureau Esloo 3 Voorbeeld vacaturetekst 4 Functiebeschrijving Hoofd Stafbureau Esloo 5 Sollicitatiecode

Nadere informatie

4.1 Regeling werving en selectie van de stichting r.-k en openbaar primair onderwijs PANTA RHEI

4.1 Regeling werving en selectie van de stichting r.-k en openbaar primair onderwijs PANTA RHEI 4.1 Regeling werving en selectie van de stichting r.-k en openbaar primair onderwijs PANTA RHEI Het bestuur van de stichting r.-k en openbaar primair onderwijs PANTA RHEI gelet op de bepalingen van de

Nadere informatie

IMDES SOLLICITATIE-CODE. Sollicitatie Beleid van IMDES Van toepassing voor alle sollicitanten bij IMDES

IMDES SOLLICITATIE-CODE. Sollicitatie Beleid van IMDES Van toepassing voor alle sollicitanten bij IMDES IMDES SOLLICITATIE-CODE Sollicitatie Beleid van IMDES Van toepassing voor alle sollicitanten bij IMDES donderdag 12 april 2012 Algemeen Dit protocol is bedoeld om een regeling te treffen die enerzijds

Nadere informatie

DRAAIBOEK WERVING & SELECTIE SECRETARIS DIRECTEUR HOOGHEEMRAADSCHAP VAN DELFLAND

DRAAIBOEK WERVING & SELECTIE SECRETARIS DIRECTEUR HOOGHEEMRAADSCHAP VAN DELFLAND Concept DRAAIBOEK WERVING & SELECTIE SECRETARIS DIRECTEUR HOOGHEEMRAADSCHAP VAN DELFLAND Voor meer informatie: Mevrouw Angelika Stift, P&O adviseur, telefoon 015-26 08 239. Delft, 03 juli 2007 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

1.1. Het invullen van de vacature... 1 1.2. Formatievoorspeller... 2 1.3. Enkele praktische tips... 3

1.1. Het invullen van de vacature... 1 1.2. Formatievoorspeller... 2 1.3. Enkele praktische tips... 3 Inhoudsopgave Voorwoord... VI 1. Het ontstaan van een vacature... 1 1.1. Het invullen van de vacature... 1 1.2. Formatievoorspeller... 2 1.3. Enkele praktische tips... 3 2. Het formuleren van de inhoud

Nadere informatie

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling BAR organisatie,

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling BAR organisatie, Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling BAR organisatie, besluit tot het vaststellen van de PROCEDURE WERVING EN SELECTIE BAR-ORGANISATIE De procedure voor de werving en selectie wordt

Nadere informatie

Sollicitatieprocedures en sollicitatiecode

Sollicitatieprocedures en sollicitatiecode BELEID SKOBOS Nr... Vastgesteld: mei 2013 Sollicitatieprocedures en sollicitatiecode Toelichting: de sollicitatieprocedures en de sollicitatiecode zijn opnieuw vastgesteld. Aanleiding hiertoe is de behoefte

Nadere informatie

Sollicitatieprocedure Leraar basisonderwijs LB

Sollicitatieprocedure Leraar basisonderwijs LB Postbus 124 8080 AC ELBurg De Borchstee De Duif Het Octaaf De Petra De Regenboog De Wildemaet Sollicitatieprocedure Leraar basisonderwijs LB BELEIDSSTUK 43 Vaststelling door AB d.d 29 maart 2011 Instemming

Nadere informatie

Uitspraaknr. 07.013. De klacht. De feiten

Uitspraaknr. 07.013. De klacht. De feiten Uitspraaknr. 07.013 Sollicitatie, niet tijdig doorgeven van aangepaste functie-eisen, brede inzetbaarheid invalleerkracht, communicatie; klacht gedeeltelijk gegrond; primair onderwijs. De klacht Een invalleerkracht

Nadere informatie

Solliciteren? SPORTIEF BESTEED

Solliciteren? SPORTIEF BESTEED Solliciteren? Om jouw sollicitatie bij Sportief Besteed zo soepel mogelijk te laten verlopen, hebben wij dit document opgesteld. Als eerste stellen wij een aantal verplichtingen waar jouw sollicitatie

Nadere informatie

De Universitair Hoofddocent (UHD) 5. De Universitair Hoofddocent (UHD). 1 (Associate professor) 1. Algemeen:

De Universitair Hoofddocent (UHD) 5. De Universitair Hoofddocent (UHD). 1 (Associate professor) 1. Algemeen: De Universitair Hoofddocent (UHD) 1. Algemeen a. Doelstelling van de functie b. Niveaubeschrijving functie c. Het UFO profiel van de Universitair Hoofddocent 2. De Universitair Hoofddocent bij FNWI a.

Nadere informatie

NOTA WERVING EN SELECTIE

NOTA WERVING EN SELECTIE 1 1 NOTA WERVING EN SELECTIE 2 2 I N H O U D HOOFDSTUK PAGINA: H.1. Inleiding 3 H.2. Vacatures 3 H.3. Werving 3 3.1. werving van loopbaankandidaten 3 3.2. werving van trainees 4 3.3. werving intern 4 3.4

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van Alblasserdam, d.d. Het college van burgemeester en wethouders van Dordrecht, d.d.

Het college van burgemeester en wethouders van Alblasserdam, d.d. Het college van burgemeester en wethouders van Dordrecht, d.d. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zwijndrecht. Nr. 109939 19 november 2015 Werving & Selectie Drechtsteden Aldus vastgesteld door: Drechtsteden/Zuid-Holland Zuid Beleid en Procedure Het Drechtstedenbestuur,

Nadere informatie

GEMEENTE UDEN VITAAL Samen in beweging

GEMEENTE UDEN VITAAL Samen in beweging GEMEENTE UDEN VITAAL Samen in beweging Onderdeel WERVING & SELECTIE Gemeente Uden Vitaal De gemeente Uden is een organisatie met lef. Een dynamische organisatie die haar interne processen verbindt met

Nadere informatie

INVOERINGSPLAN FUNCTIEMIX

INVOERINGSPLAN FUNCTIEMIX INVOERINGSPLAN FUNCTIEMIX Inleiding Om directeuren goed te ondersteunen in het proces van de invoering functiemix is door het CPD dit document opgesteld. In dit document wordt een format gegeven voor hoe

Nadere informatie

RECHTEN VAN DE SOLLICITANT

RECHTEN VAN DE SOLLICITANT Niets uit deze uitgave mag worden verveeldvoudigd, in enigerlei vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever K.Brouwer, Groningen, 18 november 1997 _ RECHTEN VAN

Nadere informatie

Artikel 17.1 voorrangsvolgorde bij het vervullen van een vacature

Artikel 17.1 voorrangsvolgorde bij het vervullen van een vacature De Nieuwe Rechtspositieregeling Gemeente Amsterdam (NRGA) 17 Sollicitatiecode 1 Sollicitatieprocedure Artikel 17.1 voorrangsvolgorde bij het vervullen van een vacature (Ingangsdatum 1 januari 2012 BD2011-012770)

Nadere informatie

Aan dtkv. De Raad van Ministers De Minister van Algemene Zaken De heer I. Asjes Fort Amsterdam Alhier. 1 Grondslag

Aan dtkv. De Raad van Ministers De Minister van Algemene Zaken De heer I. Asjes Fort Amsterdam Alhier. 1 Grondslag Aan dtkv De Raad van Ministers De Minister van Algemene Zaken De heer I. Asjes Fort Amsterdam Alhier Uw nummers (letters): Onderwerp: Bijlage(n): 2015/013666 2014/061604 2015/025109 Uw brief van: 20 mei

Nadere informatie

Aan dtkv. De Raad van Ministers De Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning a.i. De heer José M.N. Jardim Alhier.

Aan dtkv. De Raad van Ministers De Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning a.i. De heer José M.N. Jardim Alhier. Aan dtkv De Raad van Ministers De Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning a.i. De heer José M.N. Jardim Alhier Uw nummers (letters): Onderwerp: Bijlage(n): 2015/001037 2015/011066 Uw brief

Nadere informatie

Handleiding Werken met PeopleXS (Managersportal)

Handleiding Werken met PeopleXS (Managersportal) Handleiding Werken met PeopleXS (Managersportal) Inhoudsopgave 1. Inloggen 2 2. Wervingsportal, indeling scherm 3 3. Sollicitanten bekijken, beoordelen en updaten 5 Wervingsteam HvA, 20121408 1/9 1. Inloggen

Nadere informatie

Branchetoetsdocument: Werving en selectie

Branchetoetsdocument: Werving en selectie pagina 1 van 5 Branchetoetsdocument: Werving en selectie Versie 4.0 VERVALLEN per -1-01-2011 en vervangen door Werving en selectie voor Alle Branches Deelbranche(s) Autowas Algemene beschrijving & doelstelling

Nadere informatie

DIRECTEUR BELEID EN STRATEGIE

DIRECTEUR BELEID EN STRATEGIE FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR BELEID EN STRATEGIE HOGESCHOOL LEIDEN Inhoudsopgave 1 Hogeschool Leiden 3 De organisatie 3 De structuur 3 De thema s 4 2 4 Plaats in de organisatie 4 Taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Samenstelling Raad van Toezicht Biblionet Groningen

Samenstelling Raad van Toezicht Biblionet Groningen Datum Onderwerp 7 december 2012 Profiel Raad van Toezicht Memo Samenstelling Raad van Toezicht Biblionet Groningen Voor de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt uitgegaan van: 1. Profiel Raad van

Nadere informatie

Een personeelsadvertentie is een instrument dat gebruikt wordt om sollicitanten te werven. PdL kan voor u deze werkzaamheden uit handen nemen.

Een personeelsadvertentie is een instrument dat gebruikt wordt om sollicitanten te werven. PdL kan voor u deze werkzaamheden uit handen nemen. HRM ondersteuning Werving en selectie U heeft vaak geen tijd om nieuw personeel te werven. Door de kennis en ervaring in de logistiek kunnen wij de vacatures goed invullen (de juiste man/vrouw op de juiste

Nadere informatie

Sollicitatiecode ref Cao PO

Sollicitatiecode ref Cao PO Sollicitatiecode ref Cao PO BIJLAGE XII SOLLICITATIECODE (behorend bij artikel 11.8 van deze CAO) Artikel 1 Bekendmaking van de vacature De werkgever draagt er zorg voor dat de met betrekking tot de functie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 11

Inhoudsopgave. Voorwoord 11 Inhoudsopgave Voorwoord 11 1. Bezint eer u met werven begint 13 1.1 Is vervanging eigenlijk wel nodig? 14 1.2 Waarom gaan mensen eigenlijk weg? 15 1.3 Exit-interview 16 1.4 Wat moet een selecteur van opleidingen

Nadere informatie

Benoeming: Iedere medewerker van Dynamiek Scholengroep heeft een benoeming bij de stichting Dynamiek Scholengroep.

Benoeming: Iedere medewerker van Dynamiek Scholengroep heeft een benoeming bij de stichting Dynamiek Scholengroep. Notitie invulling vacatures: Benoeming: Iedere medewerker van Dynamiek Scholengroep heeft een benoeming bij de stichting Dynamiek Scholengroep. Commissie Personeel (onderdeel van de taakgroep personeel):

Nadere informatie

Sollicitatiecode. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard. Geschreven door: L.J.. van Heeren. Biezenvijver 5, 3297 GK PUTTERSHOEK

Sollicitatiecode. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard. Geschreven door: L.J.. van Heeren. Biezenvijver 5, 3297 GK PUTTERSHOEK Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard Sollicitatiecode Geschreven door: L.J.. van Heeren Biezenvijver 5, 3297 GK PUTTERSHOEK Telefoon: 078 6295999 E-mailadres: info@ovohw.nl Website: www.ovohw.nl

Nadere informatie

REGELING HERPLAATSING EN VACATUREVERVULLING RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN

REGELING HERPLAATSING EN VACATUREVERVULLING RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN REGELING HERPLAATSING EN VACATUREVERVULLING RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN vastgesteld door het college van bestuur d.d. 14 januari 2008 laatstelijk gewijzigd met ingang van 13 november 2009. In aanvulling

Nadere informatie

Sollicitatiecode Stichting PCVOE

Sollicitatiecode Stichting PCVOE Sollicitatiecode Stichting PCVOE 1. Bekendmaking van de vacature De werkgever draagt er zorg voor dat de met betrekking tot de functie en functievervulling relevante informatie wordt verstrekt. 2. Bevestiging

Nadere informatie

Werving en selectieprocedure

Werving en selectieprocedure Werving en selectieprocedure Borging. Implementatie m.i.v. 26 februari 2001 Opgenomen in kwaliteitshandboek 26-2-2001 Basisdocument opgeslagen in: 1. P&O/ algemeen / notities/ (werkdocument) 2. KWALITEITSHANDBOEK

Nadere informatie

Screening bij aanstellen ondersteunend personeel Universiteit Twente

Screening bij aanstellen ondersteunend personeel Universiteit Twente Screening bij aanstellen ondersteunend personeel Universiteit Twente Kenmerk: Datum: 09-12-2013 Auteur: Mette Strubbe Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 2 2 AFBAKENING FUNCTIES... 2 2.1 Kwetsbare functie-elementen...

Nadere informatie

Het traceren en ontwikkelen van potentieel leidinggevenden rechtbank Amsterdam 2013.

Het traceren en ontwikkelen van potentieel leidinggevenden rechtbank Amsterdam 2013. Het traceren en ontwikkelen van potentieel leidinggevenden rechtbank Amsterdam. 1. Doel Door het formeren van een managementpool wil de rechtbank: - medewerkers binnen de rechtbank, die zich onderscheiden

Nadere informatie

Sollicitatiecode van de Hogeschool der Kunsten Den Haag. Prae-ambule

Sollicitatiecode van de Hogeschool der Kunsten Den Haag. Prae-ambule Sollicitatiecode van de Hogeschool der Kunsten Den Haag Prae-ambule Excellent kunstonderwijs behoeft een uitmuntende artistieke, onderwijskundige, intellectuele en materiële infrastructuur. Binnen deze

Nadere informatie

Procedure werving en selectie

Procedure werving en selectie Procedure werving en selectie De Groeiling De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken Bestuurskantoor De Groeiling Aalberseplein 5 Postbus 95 2800

Nadere informatie

Digi W&S. Niet harder maar Slimmer werken. DiGiW&S is een dienstverlening van DiGiEVC

Digi W&S. Niet harder maar Slimmer werken. DiGiW&S is een dienstverlening van DiGiEVC Digi W&S Niet harder maar Slimmer werken DiGiW&S is een dienstverlening van DiGiEVC 1 DIGI W&S Werving & Selectie Tool Voor een duurzame en efficiënte W&S-procedure: DiGi W&S Tool ondersteunt van opstellen

Nadere informatie

Nota evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in leidinggevende functies in het onderwijs van de Stichting Primair Onderwijs Venray en regio

Nota evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in leidinggevende functies in het onderwijs van de Stichting Primair Onderwijs Venray en regio Nota evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in leidinggevende functies in het onderwijs van de Stichting Primair Onderwijs Venray en regio Vastgesteld Stichting Primair Onderwijs Venray en regio Statutair

Nadere informatie

4. Kwaliteitssysteem 4.6. Procedures 4.6.9. Het selecteren en aanwerven van het personeel a. minderjarigen

4. Kwaliteitssysteem 4.6. Procedures 4.6.9. Het selecteren en aanwerven van het personeel a. minderjarigen 1 / 5 beoordeeld: jef scheurweghs Goedgekeurd: coachingsteam 07/05/2004 or:25/04/2005 Geldig vanaf: 25/04/2005 SMK 3.5. De voorziening beschrijft de wijze waarop ze het selecteert De voorziening beschrijft

Nadere informatie

Sollicitatiecode &NVP&Overijssel 2013 - gedragscode voor werving & selectie

Sollicitatiecode &NVP&Overijssel 2013 - gedragscode voor werving & selectie Sollicitatiecode &NVP&Overijssel 2013 - gedragscode voor werving & selectie De NVP sollicitatiecode (hierna te noemen: de code ) bevat basisregels die arbeidsorganisaties (bedrijven en instellingen die

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Procescoach Automatisering. 1,0 fte. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. bij. PublicSpirit. Walter Huurdeman

FUNCTIEPROFIEL. Procescoach Automatisering. 1,0 fte. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. bij. PublicSpirit. Walter Huurdeman FUNCTIEPROFIEL Procescoach Automatisering 1,0 fte bij Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden PublicSpirit Walter Huurdeman Amersfoort, juli 2015 Organisatie & context Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Nadere informatie

Ik wil een baan! Solliciteren kunt u leren Sollicitatietips voor als u een WW-uitkering heeft VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN

Ik wil een baan! Solliciteren kunt u leren Sollicitatietips voor als u een WW-uitkering heeft VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Ik wil een baan! Solliciteren kunt u leren Sollicitatietips voor als u een WW-uitkering heeft VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Waarom deze brochure? Een baan vinden: dat is niet altijd even makkelijk.

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Procescoach Informatievoorziening. 1,0 fte. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. bij. PublicSpirit.

FUNCTIEPROFIEL. Procescoach Informatievoorziening. 1,0 fte. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. bij. PublicSpirit. FUNCTIEPROFIEL Procescoach Informatievoorziening 1,0 fte bij Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden PublicSpirit Walter Huurdeman Amersfoort, juli 2015 Organisatie & context Hoogheemraadschap De Stichtse

Nadere informatie

Bijlage 2 bij Mobiliteitsafspraken 2015

Bijlage 2 bij Mobiliteitsafspraken 2015 Bijlage 2 bij Mobiliteitsafspraken 2015 (AMS/GG.145 d.d. 20 november 2015): HPO Selectieprocedure Deze sheets vormen tevens onderdeel van het document AMS/DA.1066 d.d. 7 september 2015 Besproken met: OR

Nadere informatie

Profielschets van gemeentesecretaris/algemeen directeur bij de gemeente Schiedam

Profielschets van gemeentesecretaris/algemeen directeur bij de gemeente Schiedam Profielschets van gemeentesecretaris/algemeen directeur bij de gemeente Schiedam Profielschets gemeentesecretaris/algemeen directeur bij de gemeente Schiedam De stad en het bestuur Schiedam is een stad

Nadere informatie

Werving- & Selectiebeleid. Als voorgenomen besluit vastgesteld op 15-04-2013 GMR ingestemd op

Werving- & Selectiebeleid. Als voorgenomen besluit vastgesteld op 15-04-2013 GMR ingestemd op Werving- & Selectiebeleid Als voorgenomen besluit vastgesteld op 15-04-2013 GMR ingestemd op 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding. 3. 2. Het werving en selectiebeleid..... 4. 2.1 Taakverschuiving, vacature of

Nadere informatie

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Profiel Strategisch HR adviseur 8 december 2015 Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 evt. mobielnummer

Nadere informatie

TOELATINGSREGELING HUISARTSOPLEIDING

TOELATINGSREGELING HUISARTSOPLEIDING TOELATINGSREGELING HUISARTSOPLEIDING Inleiding In artikel D.10 van Besluit CHVG no. 5-2000 (Eisen en voorwaarden voor de erkenning van opleiders, opleidingsinrichtingen en opleidingsinstituten huisartsgeneeskunde)

Nadere informatie

Sollicitatiecode conform hoofdstuk I-B van het Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel (Stb. 1988, 318)

Sollicitatiecode conform hoofdstuk I-B van het Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel (Stb. 1988, 318) Sollicitatiecode conform hoofdstuk I-B van het Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel (Stb. 1988, 318) Artikel 1 Bekendmaking van de vacature 1 De werkgever draagt er zorg voor dat de met betrekking tot

Nadere informatie

Aanstellingsbeleid Onderwijsgevenden Staf

Aanstellingsbeleid Onderwijsgevenden Staf Aanstellingsbeleid Onderwijsgevenden Staf Vastgesteld in CvB: 15-06-2015 Vastgesteld in Breed Overleg: 15-06-2015 De opbouw van dit aanstellingsbeleid is als volgt: Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3

Nadere informatie

Definitieve nota d.d. 14 december 2005. Werving en selectie

Definitieve nota d.d. 14 december 2005. Werving en selectie Werving en selectie 1 Inhoud: A. Inleiding blz. 3 B. Uitgangspunten/aandachtspunten blz. 3 C. Waar komen we vandaan? blz. 3 D. Waar willen we naar toe? blz. 3 E. Visie blz. 4 F. Doelen blz. 4 Acties voor

Nadere informatie

Uitwerking klantenparticipatie P-wet 2015

Uitwerking klantenparticipatie P-wet 2015 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Uitwerking klantenparticipatie P-wet 2015 Programma Inkomen & armoedebestrijding BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 23 september 2015 heeft de raad

Nadere informatie

Informatie sollicitatieprocedure leerling-verpleegkundige niveau 4 BBL

Informatie sollicitatieprocedure leerling-verpleegkundige niveau 4 BBL Status Definitief Referentie WAD 1/12 Auteur(s) Willie Akker Informatie sollicitatieprocedure leerling-verpleegkundige niveau BBL Stichting Maasstad Ziekenhuis Alle rechten voorbehouden. Niets van deze

Nadere informatie

Nota Werving en Selectie. Gemeente Grave

Nota Werving en Selectie. Gemeente Grave Nota Werving en Selectie Gemeente Grave Grave, augustus 2001 1. Inleiding * 2. Werving * 3. Selectie * 2.1 Ontstaan van een vacature * 2.2 Bezien van de functie-inhoud * 2.3 Invullen van een vacature *

Nadere informatie

Wees niet bang om langzaam voorwaarts te gaan, wees alleen bang om stil te staan (Chinese wijsheid)

Wees niet bang om langzaam voorwaarts te gaan, wees alleen bang om stil te staan (Chinese wijsheid) Beleid Mobiliteit Wees niet bang om langzaam voorwaarts te gaan, wees alleen bang om stil te staan (Chinese wijsheid) Inleiding In het strategisch beleidsplan van de stichting staat als een van de vijf

Nadere informatie

Reflect Personeelsadvies

Reflect Personeelsadvies Werving & Selectie 1 Reflect Personeelsadvies Reflect Personeelsadvies is een onafhankelijk adviesbureau dat zich sinds 1993 bezighoudt met loopbaanontwikkeling, individuele coaching en persoonlijke vaardigheidstrainingen.

Nadere informatie

Organisatie en functieprofiel. Directeur. Stichting Samenwerkingsverband. Fryslân Noard

Organisatie en functieprofiel. Directeur. Stichting Samenwerkingsverband. Fryslân Noard Organisatie en functieprofiel Directeur Stichting Samenwerkingsverband Fryslân Noard Hengelo (o), 11 februari 2014 1 Inhoudsopgave 1. Situatieschets Stichting Samenwerkingsverband Fryslân Noard Kenmerken

Nadere informatie

Het selecteren en aanwerven van het personeel

Het selecteren en aanwerven van het personeel Het selecteren en aanwerven van het personeel Blijdorp vzw Visie- en Beleidsteksten - Kwaliteitshandboek -: 3. Medewerkers / 3.1 Inzet personeelsmiddelen/ 3.1.1 Visie en Beleid Beoordeeld en goedgekeurd:

Nadere informatie

Notulen GMR-PO dinsdag 4 oktober 2011

Notulen GMR-PO dinsdag 4 oktober 2011 Notulen GMR-PO dinsdag 4 oktober 2011 Eten: Tijdens de gezamenlijke maaltijd bespreken we de behoefte aan sectieoverleg, omdat we te maken hebben met kleine locaties waar vaak maar 1 leerkracht een bepaald

Nadere informatie

Procedure benoeming directeur

Procedure benoeming directeur Procedure benoeming directeur 1. ALGEMEEN 1.1. De algemeen directeur maakt kenbaar dat de vacature vacant wordt. Met het mandaat van het bestuur is hij namens het bevoegd gezag leidend gedurende de werving-

Nadere informatie

SportCareer. de nr. 1 vacaturebank voor de sport. HANDLEIDING SPORTCAREER Versie 5.1

SportCareer. de nr. 1 vacaturebank voor de sport. HANDLEIDING SPORTCAREER Versie 5.1 de nr. 1 vacaturebank voor de sport HANDLEIDING SPORTCAREER Versie 5.1 In deze handleiding maakt u kennis met SportCareer waarmee u al vacatures online kunt brengen. De website van SportCareer werkt zeer

Nadere informatie

Presentatie dotconnectgroup. Presentatie dotconnectgroup

Presentatie dotconnectgroup. Presentatie dotconnectgroup Presentatie dotconnectgroup Presentatie dotconnectgroup 1 Wat is Rent a-recruiter? Het uitbesteden van de werving-& selectie procedure voor één of meerdere specifieke vaste vacature(s) aan een ervaren

Nadere informatie

Reglement Werving- en Selectiecommissie De Woningstichting. gevestigd te Wageningen

Reglement Werving- en Selectiecommissie De Woningstichting. gevestigd te Wageningen Reglement Werving- en Selectiecommissie De Woningstichting gevestigd te Wageningen 1 Artikel 1, Definities Stichting: de Woningstichting, gevestigd in de gemeente Wageningen. RvT: de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Werving & Selectie personeel. Reglement werving en selectie personeelsleden van de Stichting OBSG Leiderdorp. Werving en selectie

Werving & Selectie personeel. Reglement werving en selectie personeelsleden van de Stichting OBSG Leiderdorp. Werving en selectie Werving & Selectie personeel Reglement werving en selectie personeelsleden van de Stichting OBSG Leiderdorp 2007 2007 Werving en selectie Werving en selectie 1 1. Inhoud 2. Werving en selectiebeleid...

Nadere informatie

Rapport. Datum: 9 juli 1998 Rapportnummer: 1998/270

Rapport. Datum: 9 juli 1998 Rapportnummer: 1998/270 Rapport Datum: 9 juli 1998 Rapportnummer: 1998/270 2 Klacht Op 4 november 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer B. te Voorburg, met een klacht over een gedraging van het Korps

Nadere informatie

KENNISGEVING OVER PRIVACY VAN SOLLICITANTEN

KENNISGEVING OVER PRIVACY VAN SOLLICITANTEN KENNISGEVING OVER PRIVACY VAN SOLLICITANTEN Inhoud 1. Doel... 3 2. Welke persoonlijke gegevens ADM verzamelt... 3 3. Hoe ADM uw persoonlijke gegevens gebruikt... 4 4. Hoe ADM uw persoonlijke gegevens beschermt...

Nadere informatie

BIJLAGE 11 VRIJWILLIGERS ZAKEN 11.1 WERVING EN SELECTIE 11.1.1 ONTSTAAN VAN DE VACATURE

BIJLAGE 11 VRIJWILLIGERS ZAKEN 11.1 WERVING EN SELECTIE 11.1.1 ONTSTAAN VAN DE VACATURE BIJLAGE 11 VRIJWILLIGERS ZAKEN 11.1 WERVING EN SELECTIE 11.1.1 ONTSTAAN VAN DE VACATURE 1. het verantwoordelijk orgaan binnen de vereniging bepaalt of er een vacature is ontstaan of ontstaat. 2. het verantwoordelijk

Nadere informatie

Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen. Project Kweekvijver

Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen. Project Kweekvijver Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen Project Kweekvijver Overleg Datum Afgehandeld DOPO 17-6-2010 Ja BESTUUR 27-4-2010 Ja GMR 6-9-2010 Ja BESTUUR 9-11-2010 Ja Inhoudsopgave Inleiding 2 1. De Huidige

Nadere informatie

LMD brandweer. Toelatingsprocedure

LMD brandweer. Toelatingsprocedure LMD brandweer Toelatingsprocedure Toelatingsprocedure brandweer van kandidaat naar deelnemer Als leidinggevende bij de brandweer functioneer je in een turbulente omgeving. Het lijkt wel of de veranderingen

Nadere informatie

Dunamare Onderwijsgroep, Haarlem Hoofd HR Dunamare Onderwijsgroep

Dunamare Onderwijsgroep, Haarlem Hoofd HR Dunamare Onderwijsgroep Organisatie- en functieprofiel Dunamare Onderwijsgroep, Haarlem Hoofd HR Dunamare Onderwijsgroep (S14 CAO-VO) Versie 17/04/2015 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact op met Erwin van Rooijen,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Companian

Algemene Voorwaarden Companian Algemene Voorwaarden Companian Algemene Voorwaarden Pagina 1 van 6 1. Definities 2. De Werkzaamheden 3. Fee 4. Betaling 5. Aansprakelijkheid 6. Geheimhouding 7. Duur van de overeenkomst 8. Benaderen van

Nadere informatie

Profiel. Unithoofd (financieel) beleid & advies. 1 juni 2015. Opdrachtgever Gemeente Capelle aan den IJssel

Profiel. Unithoofd (financieel) beleid & advies. 1 juni 2015. Opdrachtgever Gemeente Capelle aan den IJssel Profiel Unithoofd (financieel) beleid & advies 1 juni 2015 Opdrachtgever Gemeente Capelle aan den IJssel Voor meer informatie over de functie Piet Roodenburg, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27

Nadere informatie

Model plaatsingsprocedure EUR. 1. Inleiding

Model plaatsingsprocedure EUR. 1. Inleiding Model plaatsingsprocedure EUR 1. Inleiding Als onderdeel van het reorganisatieplan wordt in het formatie plan beschreven uit welke en hoeveel functies de nieuwe organisatie zal bestaan. Op basis daarvan

Nadere informatie

Effectief solliciteren de beste start voor je Carrière. 14 mei 2013 Laura van der Knaap Nutri-akt bv

Effectief solliciteren de beste start voor je Carrière. 14 mei 2013 Laura van der Knaap Nutri-akt bv Effectief solliciteren de beste start voor je Carrière 14 mei 2013 Laura van der Knaap Nutri-akt bv Programma Korte toelichting Nutri-akt Arbeidsmarkt Sollicitatieproces Zelfreflectie Sollicitatiebrief

Nadere informatie

Commissiereglement NBA

Commissiereglement NBA Commissiereglement NBA 1. Grondslag 1.1 Dit reglement kent als grondslag artikel 11, eerste lid, van de Wet op het accountantsberoep. Daarin is bepaald dat het bestuur de NBA bestuurt. 2. Overwegingen

Nadere informatie

Profiel. Strategisch beleidsadviseur HRM. 29 april 2016. Opdrachtgever Stichting Christelijke Onderwijsgroep Vallei & Gelderland-Midden

Profiel. Strategisch beleidsadviseur HRM. 29 april 2016. Opdrachtgever Stichting Christelijke Onderwijsgroep Vallei & Gelderland-Midden Profiel Strategisch beleidsadviseur HRM 29 april 2016 Opdrachtgever Stichting Christelijke Onderwijsgroep Vallei & Gelderland-Midden Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal

Nadere informatie

De Raad van Toezicht en directie van Stichting Banenplan enerzijds en ABVAKABO/FNV en CNV publieke zaak anderzijds;

De Raad van Toezicht en directie van Stichting Banenplan enerzijds en ABVAKABO/FNV en CNV publieke zaak anderzijds; Sociaal plan Stichting Banenplan te Amersfoort. De Raad van Toezicht en directie van Stichting Banenplan enerzijds en ABVAKABO/FNV en CNV publieke zaak anderzijds; overwegende dat: door de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Voorkeursbeleid: de (on)mogelijkheden

Voorkeursbeleid: de (on)mogelijkheden Voorkeursbeleid Voorkeursbeleid: de (on)mogelijkheden Als een werkgever een diverse samenstelling van zijn personeelsbestand nastreeft, heeft hij daarvoor enkele instrumenten ter beschikking. Te denken

Nadere informatie

sollicitatiecode openbaar onderwijs

sollicitatiecode openbaar onderwijs sollicitatiecode openbaar onderwijs Deze regeling is in werking getreden op 01-06-1989. Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam van de regeling Citeertitel

Nadere informatie