Uiterwijk Winkel Verzekeringen BV. Dienstverleningsdocument. Informatiewijzer Diensten en Beloning

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uiterwijk Winkel Verzekeringen BV. Dienstverleningsdocument. Informatiewijzer Diensten en Beloning"

Transcriptie

1 Dienstverleningsdocument Informatiewijzer Diensten en Beloning Inleiding In ons dienstverleningsdocument proberen wij u een zo goed mogelijk beeld te geven van onze dienstverlening in het algemeen en welke beloningsvormen wij hanteren. Daarnaast proberen wij u in dit informatiedocument een indicatie te geven van de hoogte van onze beloning en wel naar soort financieel product of dienst. Dit doen wij door een ondergrens en een bovengrens aan te geven. Het gaat hier om onze werkwijze in het algemeen en kan uiteraard op uw verzoek aan uw specifieke wensen worden aangepast. Wij vinden het belangrijk, dat u van deze informatie kennis kunt nemen, voordat wij onze werkzaamheden voor u starten. Deze informatie reiken wij uit bij ons eerste gesprek, of we sturen of mailen het vooraf. U kunt deze informatie uiteraard ook vinden op onze website. Bedrijfsgegevens Bedrijfsnaam : Uiterwijk Winkel Verzekeringen Adresgegevens : Hoofdstraat 8 Postcode en Plaats : 7901 JP Hoogeveen Telefoon : Fax. : Internet adres : adres : Lidmaatschappen en registraties: AFM : Uiterwijk Winkel Verzekeringen is geregistreerd onder nummer door de Autoriteit Financiële Markten; KVK: Uiterwijk Winkel Verzekeringen is geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer ; Kifid : Uiterwijk Winkel Verzekeringen is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening onder aansluitnummer ; Adfiz : Uiterwijk Winkel Verzekeringen is aangesloten bij de branchevereniging voor financiële dienstverleners; NVGA : Uiterwijk Winkel Verzekeringen is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Gevolgmachtigde Assurantiebedrijven; Schouten: Uiterwijk Winkel Verzekeringen heeft haar aansprakelijkheid verzekerd bij Schouten Insurance International onder polisnummer 1441; SEH : Uiterwijk Winkel Verzekeringen voldoet voor de advisering in hypotheken aan de door de Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs vastgestelde eisen met betrekking kennis, ervaring en integriteit; FFP : Uiterwijk Winkel Verzekeringen is aangesloten bij de Federatie Financieel Planners en voldoet aan de door deze Federatie gestelde kwaliteitseisen. Opgesteld door Uiterwijk Winkel Verzekeringen d.d. 9 augustus 01 1

2 Kenmerken van ons kantoor 1. Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM)onder nummer voor de volgende producten of diensten: Schade -en Levensverzekeringen Hypothecair krediet Consumptief krediet Spaar -en Betaalrekeningen Electronisch geld Gevolmachtigde voor Schade -en Levensverzekeringen Hiernaast hebben wij de vergunning om u te adviseren in de keuze van beleggingsfondsen binnen bankproducten.. Algemene Voorwaarden Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al onze dienstverlening en werkzaamheden. In onze Algemene Voorwaarden is een beperking van onze aansprakelijkheid opgenomen. Deze treft u separaat aan.. Onafhankelijk adviseren Ons kantoor is volledig vrij. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verplichting hebben om u te adviseren voor de financiële producten van bepaalde banken, verzekeraars of andere financiële instellingen te kiezen. 4. Zelfstandigheid van de onderneming Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft stemrechten of een aandeel in het kapitaal van ons bedrijf.. Met wie doen we zaken Periodiek maken wij een selectie uit de financiële producten die banken en verzekeringsmaatschappijen aanbieden. Op basis van deze selectie werken wij met een aantal voorkeursmaatschappijen samen. Wij bepalen zelf wie dat zijn. Op uw verzoek informeren wij u graag welke verzekeringsmaatschappijen en banken wij voor u hebben geselecteerd. 6. Intern beloningsbeleid De beloning van onze medewerkers wordt niet beïnvloed door het aantal adviezen dat wordt gegeven of door het aantal financiële producten waarin wordt bemiddeld. Alle medewerkers binnen onze onderneming hebben een vast salaris die marktconform is. Onze medewerkers worden aangesproken op integer, solide en klantgericht gedrag. Ons beloningsbeleid ondersteunt op deze manier de zorgvuldigheid van ons proces in het (financiële) belang van u als klant. 7. Volmachten Wij hebben een volmacht van meerdere verzekeraars voor schade -en levensverzekeringen. Dit houdt in dat wij van deze verzekeraars de bevoegdheid hebben gekregen om binnen de grenzen van de gegeven volmacht zelfstandig verzekeringen te accepteren en schadegevallen af te wikkelen. Opgesteld door Uiterwijk Winkel Verzekeringen d.d. 9 augustus 01

3 Onze werkwijze Belangrijkste doel van ons traject is, dat wij u op basis van de door ons gemaakte financiële inventarisatie passend kunnen adviseren. Wij proberen u zodanig te informeren, dat u een gefundeerde keuze kunt maken voor een financieel product die bij u en uw toekomst past. Het kan tenslotte om langlopende verplichtingen gaan en soms kan er een, in meer of mindere mate, groot aandeel van uw besteedbaar inkomen mee gemoeid zijn. Alleszins reden om het traject zo zorgvuldig mogelijk in te richten. 1. Bevestiging van uw opdracht Wij vinden het erg belangrijk vast te leggen voor welke persoonlijke financiële doelstelling u ons kantoor opdracht hebt gegeven een uit te brengen. Wij zullen vervolgens van onze kant bevestigen welke honorering voor onze dienstverlening met u is afgesproken. Dit zullen wij doen in de vorm van een schriftelijke opdrachtbevestiging die aan u ter ondertekening wordt voorgelegd. Hierin worden tevens onze Algemene Voorwaarden van toepassing verklaard op al onze dienstverlening en werkzaamheden.. Ons traject In zijn algemeenheid bestaat ons traject uit de volgende onderdelen: 1. Kennismaking In deze fase van het traject informeren wij u naast ons dienstverleningsdocument over de werkwijze, dienstverlening, kosten en nazorg van ons kantoor en de kaders waarbinnen wij adviseren. Denkt u bijvoorbeeld aan ons productassortiment of de financiële instellingen met wie wij samenwerken. Ook bespreken wij uw inbreng in het traject en welke afspraken we hierover maken. Aansluitend inventariseren wij op hoofdlijnen het doel waarvoor u ons vraagt en uw persoonlijke -en financiële gegevens oftewel uw financiële klantprofiel.. Beeldvorming Wij diepen de informatie die tijdens de kennismaking naar voren is gekomen verder uit en maken een uitgebreide inventarisatie van uw financiële klantprofiel. Hierin komen uw wensen en persoonlijke financiële doelstellingen uitgebreid aan de orde en nog belangrijker de prioriteiten die u hierin stelt. Wij stellen financiële scenario's voor u op die u vervolgens inzicht in de financiële gevolgen van uw keuzes zodat u uw mening op basis van deze informatie kunt vormen. Het gaat tenslotte om het maken van keuzes die financieel verantwoord zijn en dat is de basis voor de inrichting van ons.. Oplossing Op basis van het beeld dat is ontstaan stellen wij ons op. Dit is naar onze mening voor u de best passende oplossing. Wij lichten ons toe en motiveren waarom wij u dit financieel product adviseren. Om ervoor te zorgen dat ons ook correct wordt uitgevoerd, verzorgen wij de contacten met de financiële instelling en controleren wij de door de financiële instelling geleverde documenten. 4. Nazorg In deze fase adviseren wij u welke nazorg noodzakelijk en/of wenselijk is. Het doel van de nazorg is de financiële gevolgen van de vastgestelde wijzigingen tijdig te signaleren. Wij Opgesteld door Uiterwijk Winkel Verzekeringen d.d. 9 augustus 01

4 informeren u en beoordelen of dit gevolgen heeft voor het dat wij u hebben gegeven. Het is daarbij van groot belang dat u eventuele wijzigingen in uw persoonlijke situatie aan ons doorgeeft. Beloning Er zijn verschillende vormen op grond waarvan de werkzaamheden, die wij voor u verrichten, kunnen worden gehonoreerd. Dit verschilt per financieel product. Daarnaast varieert ook nog eens de hoeveelheid tijd die we nodig hebben voor het traject, per financieel product. Bij de beloning in de vorm van provisie is de keuze voor de aanbieder, waar dit financieel product wordt gesloten, eveneens bepalend voor de hoogte van deze beloning. Al met al niet eenvoudig, toch willen we proberen u een overzicht te geven van de beloningsstructuur, zoals wij deze hanteren. U zult wellicht begrijpen, dat dit overzicht niet meer kan zijn dan slechts een indicatie. De exacte beloning wordt in sterke mate bepaald door de complexiteit en inrichting van uw persoonlijke financiële situatie, het financieel product waarvoor u kiest en de werkzaamheden, die wij voor u verrichten. Op dit moment zijn deze aspecten echter nog niet bekend. Overbodig te zeggen dat wij u op het moment, dat u een definitieve keuze hebt gemaakt voor een bepaald financieel product, u exact zullen informeren over onze honorering, wanneer u dit financieel product via onze aankoopt. Mocht u het door ons geadviseerde financieel product niet via onze aankopen, dan zullen wij, de voor u gemaakte uren, bij u in rekening brengen. Dit wordt uiteraard voor de start van ons traject met u besproken. Beloningsvormen die wij hanteren : Declaratie: Onze honorering kan worden gebaseerd op de declaratie van de uren tegen een vastgesteld uurtarief of op een vaste vergoeding. Voor de honorering op basis van declaratie van uren krijgt u vooraf een indicatie van de minimale en maximale tijdsbesteding. In beide gevallen ontvangt u voor de door ons verrichte werkzaamheden een factuur - dit heeft meestal een gunstig effect op de prijsstelling (premie/rente) van het product dat u aankoopt. Hieronder vindt u ons uurtarief en een indicatie van de vaste vergoedingen gespecificeerd. Provisie: Hierbij ontvangen wij van de financiële instelling, met wie u een overeenkomst aangaat, een provisiebedrag - dit bedrag is verrekend in de premie of kosten, die de financiële instelling u in rekening brengt - u ontvangt in deze situatie geen factuur van ons kantoor. Combinatietarief: provisie en declaratie: Het is ook mogelijk om de verschuldigde factuur geheel of gedeeltelijk op basis van afsluitprovisie te voldoen. Hierbij ontvangen wij van de financiële instelling, met wie u een overeenkomst aan gaat, een provisiebedrag (dit bedrag is verrekend in de premie of kosten, die de financiële instelling u in rekening brengt). Voor de door ons ontvangen afsluitprovisie zullen wij u een creditnota sturen, die vervolgens wordt verrekend met de verschuldigde factuur. Als de uitbetaalde provisie lager is dan de overeengekomen prijs dan zal een aanvullende factuur volgen aan de afgesproken prijs. Indien de berekende provisie hoger zal zijn dan de overeengekomen prijs, zal deze verrekend worden. Opgesteld door Uiterwijk Winkel Verzekeringen d.d. 9 augustus 01 4

5 BTW : Het merendeel van onze werkzaamheden zijn vrijgesteld van Btw. Mocht onze dienstverlening voor u wel Btw-plichtig zijn, zullen wij u vooraf hierover informeren. De in dit dienstverleningsdocument genoemde tarieven zijn inclusief Btw voor zover dit van toepassing is. Beloningstabel : indicatie honorering Hieronder vindt u een tweetal tabellen, waarin wij, aan de hand van een aantal voorbeelden van onze dienstverlening, u een indicatie geven als het gaat om de honorering van onze werkzaamheden. In onze honorering zijn de verdiensten van de inkoopcombinatie met wie wij samenwerken, opgenomen. Omdat wij op dit moment uw persoonlijke financiële situatie - en doelstelling nog niet kennen en ook nog niet weten voor welk financieel product u mogelijk gaat kiezen, kan deze informatie niet meer dan een indicatie zijn. Het is mogelijk, dat de werkelijk voor u te verrichten werkzaamheden en daarmee onze honorering afwijken van de opgave, zoals deze in de beloningstabel is gedaan. Zodra wij weten voor welk financieel product u mogelijk gaat kiezen, zullen wij u uiteraard een exacte opgave doen van de honorering, welke wij van de financiële aanbieder ontvangen. Afhankelijk van de gekozen financiële instelling, zal een deel van de provisie, die wij als financieel dienstverlener ontvangen van de financiële instelling niet meteen worden betaald, maar door de aanbieder over een langere periode worden verspreid, de zogenaamde doorlopende provisie. De doorlopende provisie is ongeveer 40 % van het ale provisiebedrag. Eerst na afloop van de afgesproken periode hebben wij het ale bedrag ontvangen. Wordt de lening of polis eerder beëindigd, stopt ook de provisiebetaling. Tabel A.: indicatie honorering op basis "Uurtarief en Vaste vergoeding" Berekening: uurtarief : senior financieel adviseur :,- financieel adviseur : 0,- administratief medewerk(st)er : 6,- Geld lenen : Eerste Hypotheek Tweede Hypotheek Oversluiten of verhoging binnen de inschrijving Aanverwante producten aog/overlijden/ werkloosheid Onze dienstverlening Analyse aanbieders 1 Indicatie van aantal uren Declaratie o.g.v. uurtarief Vast bedrag als honorering Opgesteld door Uiterwijk Winkel Verzekeringen d.d. 9 augustus 01

6 Opbouw/Aanwending (doel) vermogen : Hypotheekpolis Sparen/beleggen Levensverzekering om te sparen Lijfrente/Pensioen en Direct ingaand Bankproducten Spaar/beleggen Collectief Pensioen dienstverlening Analyse aanbieders 1 7 Indicatie van aantal uren Declaratie o.g.v. uurtarief Vast bedrag als honorering n.v.t Overige financiële producten: Overige complexe producten n.v.t Andere werkzaamheden Financieel planningsrapport Second Opinion in schadezaken Overige werkzaamheden Onze dienstverlening Indicatie van aantal uren Declaratie op basis van uurtarief Vast bedrag als honorering Opgesteld door Uiterwijk Winkel Verzekeringen d.d. 9 augustus 01 6

7 Tabel B. : indicatie honorering op basis van Provisie Basis berekening : Hypothecaire Lening :.000, ,-- Tweede hypothecaire lening : 0.000, ,-- Consumptief Krediet - mnd last : 0,- 00,- Levensverzekering - maandpremie : 0,- 0,-- Levensverzekering - duur : 1 jaar jaar Geld lenen : Eerste Hypotheek Tweede Hypotheek Consumptief Krediet Onze dienstverlening Analyse aantal aanbieders 1 1 Indicatie aantal uren 1 1 Provisie als % van de leensom* 0,7% 1% 0,7% 1% 1% % Indicatie provisie In euro's * Opbouw/Aanwending (doel) vermogen : Hypotheekpolis Sparen/beleggen Levensverzekering om te sparen Levensverzekering voor de oude dag Bankproducten Spaar/beleggen Collectief Pensioen dienstverlening Analyse aanbieders 1 Indicatie uren Provisie als % premie x duur* % 6% % 6% % 6% % 4% Provisie als % van saldo* 0,% 1,6% n.v.t Indicatie provisie euro's* te berekenen 0 00 Overige financiële producten : Overige complexe producten 80 % 4% * Deze ale provisie wordt niet in eenmaal ontvangen. Een deel van dit bedrag wordt verspreid over een afgesproken periode betaalt en stopt zodra de lening of polis afloopt of door u wordt opgezegd. Opgesteld door Uiterwijk Winkel Verzekeringen d.d. 9 augustus 01 7

8 Wij hopen dat u met behulp van deze informatie inzicht hebt gekregen wat onze financiële dienstverlening inhoudt en de beloning, die wij daaraan hebben gekoppeld. Inzicht op grond waarvan u uw keuzes gefundeerd kunt maken. Indien u dat wenst kunnen wij u ook hierin adviseren. Klachten Uiteraard doen wij ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u echter niet tevreden bent, vragen wij u ons dit direct te laten weten. Wij zullen ons uiterste best doen om uw klacht zo snel mogelijk te verhelpen. Bent u van mening, dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich binnen een termijn van drie maanden, wenden : Klachteninstituut Financiële Dienstverlening ( KIFID) : Postbus AG Den Haag Tel Wij zijn op basis van de Wet op het financieel toezicht verplicht aan te tonen, dat wij u dit informatiedocument hebben verstrekt en vragen u daarom dit document voor ontvangst te ondertekenen: [ plaats, datum] : [ naam] :... Opgesteld door Uiterwijk Winkel Verzekeringen d.d. 9 augustus 01 8

Dienstverleningsdocument. Informatiewijzer Diensten en Beloning

Dienstverleningsdocument. Informatiewijzer Diensten en Beloning Dienstverleningsdocument Informatiewijzer Diensten en Beloning Inleiding In ons dienstverleningsdocument proberen wij u een zo goed mogelijk inzicht te geven waar onze dienstverlening in zijn algemeenheid

Nadere informatie

Assurantiebedrijf Zijlstra

Assurantiebedrijf Zijlstra Dienstverleningsdocument Informatiewijzer Diensten en Beloning Inleiding In ons dienstverleningsdocument proberen wij u een zo goed mogelijk inzicht te geven waar onze dienstverlening in zijn algemeenheid

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. Informatiewijzer Diensten en Beloning

Dienstverleningsdocument. Informatiewijzer Diensten en Beloning Dienstverleningsdocument Informatiewijzer Diensten en Beloning Inleiding In ons dienstverleningsdocument proberen wij u een zo goed mogelijk inzicht te geven waar onze dienstverlening in zijn algemeenheid

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Hoogkamer Assurantiën B.V.

Dienstverleningsdocument Hoogkamer Assurantiën B.V. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. Wie zijn wij?

Dienstverleningsdocument. Wie zijn wij? Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Zakelijke Verzekeringen TBG Advies B.V.

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Zakelijke Verzekeringen TBG Advies B.V. 2015 DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Zakelijke Verzekeringen TBG Advies B.V. Ohmweg 57 G 2952 BD Alblasserdam Tel. 078-6920100 www.tbgadvies.nl Dienstverleningsdocument TBG Advies B.V. TBG Advies B.V. hecht aan

Nadere informatie

Let op! Geld lenen kost geld. Dienstverleningsdocument VAN DIJK LEASE & FINANCIERING

Let op! Geld lenen kost geld. Dienstverleningsdocument VAN DIJK LEASE & FINANCIERING Let op! Geld lenen kost geld Dienstverleningsdocument VAN DIJK LEASE & FINANCIERING Geachte cliënt, Wij willen u graag informeren over de dienstverlening van Van Dijk Lease & Financiering en onze werkwijze.

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

FPN Groep Dienstverlening Particulier

FPN Groep Dienstverlening Particulier FPN Groep Dienstverlening Particulier Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Dienstenwijzer Concordia de Keizer Dienstverleningsdocument Dienstenwijzer Concordia de Keizer Januari 2015 1 Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag

Nadere informatie

Wie zijn wij? Naam en adresgegevens Lamers & Van de Wijdeven Hypotheken en Verzekeringen Oude Provincialeweg 54 A Postbus 71 5527 ZH Hapert

Wie zijn wij? Naam en adresgegevens Lamers & Van de Wijdeven Hypotheken en Verzekeringen Oude Provincialeweg 54 A Postbus 71 5527 ZH Hapert Ons kantoor is gespecialiseerd in hypotheken en verzekeringen. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Buitenerf 118-4824 HK Breda - 06-25086676 www.venadvies.nl info@venadvies.nl

DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Buitenerf 118-4824 HK Breda - 06-25086676 www.venadvies.nl info@venadvies.nl DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Buitenerf 118-4824 HK Breda - 06-25086676 www.venadvies.nl info@venadvies.nl Voordat u besluit om van onze dienstverlening gebruik te maken wilt u weten waar u aan

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Op grond van de Wet financieel toezicht (Wft) zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een (financiële) overeenkomst / opdracht tot dienstverlening onderstaande

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Koopman Assurantien BV, Hoofdstraat 37, 7665 AN te Albergen.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Koopman Assurantien BV, Hoofdstraat 37, 7665 AN te Albergen. DIENSTENWIJZER Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Koopman Assurantien BV, Hoofdstraat 37, 7665 AN te Albergen. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Internet. Dienstverleningsdocument

Internet. Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstenwijzer Van Bruggen Adviesgroep

Dienstenwijzer Van Bruggen Adviesgroep Welkom Hartelijk welkom bij Van Bruggen Adviesgroep. We staan graag voor u klaar. Voor al uw financiële zaken kunt u terecht bij één van onze 50 kantoren, verspreid over Nederland. Uw keuze voor Van Bruggen

Nadere informatie

Ons bedrijf en medewerkers van ons bedrijf zijn aangesloten bij: ADFIZ, SEH, AFM, KIFID en we zijn ingeschreven in de kamer van koophandel.

Ons bedrijf en medewerkers van ons bedrijf zijn aangesloten bij: ADFIZ, SEH, AFM, KIFID en we zijn ingeschreven in de kamer van koophandel. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Bergwerff Assurantiën B.V. Hollandsch Diep 61, 2904 EP Capelle aan den IJssel. Wij maken deel uit van Bergwerff Adviesgroep.

Nadere informatie

Van Campen & Dijkstra Makelaars in Assurantiën BV. Dienstverleningsdocument

Van Campen & Dijkstra Makelaars in Assurantiën BV. Dienstverleningsdocument Van Campen & Dijkstra Makelaars in Assurantiën BV Dienstverleningsdocument DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Dit dienstverleningsdocument wordt u aangeboden door: Van Campen en Dijksra, Registermakelaars in Assurantiën

Nadere informatie

2. Verzekeringen die een (vaste) som geld uitkeren als u of één van uw gezinsleden blijvend invalide wordt of komt te overlijden.

2. Verzekeringen die een (vaste) som geld uitkeren als u of één van uw gezinsleden blijvend invalide wordt of komt te overlijden. Bovensmilde, maart 2012 Onderwerp: Dienstenwijzer Combivé Verzekeringen en www.hondengeleiderspolis.nl A. Inleiding Via dit document geven wij weer op welke manier wij werken. Wij geven hierin bij u aan

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Holland Geldadvies

Dienstverleningsdocument Holland Geldadvies Holland Geldadvies Harderwijkerstraat 43 3881 ED PUTTEN Tel.: 0341-355.462 Fax: 0848.672.679 www. hollandgeldadvies.nl info@hollandgeldadvies.nl AFM vergunning: 12016528 Dienstverleningsdocument Holland

Nadere informatie

Dienstverleningswijzer Van Houwelingen Financiële Diensten

Dienstverleningswijzer Van Houwelingen Financiële Diensten Dienstverleningswijzer Van Houwelingen Financiële Diensten Versie 2014.5 Inhoudsopgave Dienstverleningswijzer Inleiding... 3 Dienstverleningsdocument... 4 Onze Dienstverlening... 4 Hoe worden wij beloond?...

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, Blauw & Florijn

Met vriendelijke groet, Blauw & Florijn Voor u ligt de dienstenwijzer van Blauw & Florijn. Hiermee willen we u graag een kijkje in onze keuken geven. Wij zetten in dit document op een rij wat u van ons mag verwachten. Ook laten we zien wat wij

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Onze dienstverlening

Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Onze dienstverlening Dienstenwijzer Met deze dienstenwijzer maken wij u wegwijs bij Baljeu en Staal. Naast algemene informatie over ons kantoor vindt u hier informatie over onze dienstverlening, de beloning die wij ontvangen

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal.

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, Blauw & Florijn BV

Met vriendelijke groet, Blauw & Florijn BV Voor u ligt de dienstenwijzer van Blauw & Florijn BV. Hiermee willen we u graag een kijkje in onze keuken geven. Wij zetten in dit document op een rij wat u van ons mag verwachten. Ook laten we zien wat

Nadere informatie

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn:

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn: Dienstenwijzer Dit document is een puur informatief document. Dat betekent dat u door dit document op generlei wijze verplicht bent om bepaalde diensten van ons kantoor af te nemen of om een bepaalde overeenkomst,

Nadere informatie

Onze kerngegevens: Naam: Netto Direct.nl, onderdeel van Valckenstaete Financiële Diensten BV

Onze kerngegevens: Naam: Netto Direct.nl, onderdeel van Valckenstaete Financiële Diensten BV Onze kerngegevens: Naam: Netto Direct.nl, onderdeel van Valckenstaete Financiële Diensten BV Bezoekadres: Postadres: Steenweg 61 Postbus 44 4181 AK Waardenburg 4180 BA Waardenburg Telefoon: 0418-65 10

Nadere informatie

Dienstenwijzer Lamond Verzekeringen en Financiële Diensten

Dienstenwijzer Lamond Verzekeringen en Financiële Diensten Dienstenwijzer Lamond Verzekeringen en Financiële Diensten Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant

Nadere informatie