Rapportage. Klanttevredenheidsonderzoek bodemkwaliteitsmeetnet provincie Groningen. Team Water Afdeling Landelijk Gebied en Water 26 juli 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage. Klanttevredenheidsonderzoek bodemkwaliteitsmeetnet provincie Groningen. Team Water Afdeling Landelijk Gebied en Water 26 juli 2005"

Transcriptie

1 Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek bodemkwaliteitsmeetnet provincie Groningen 2005 Team Water Afdeling Landelijk Gebied en Water 26 juli 2005

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Uitgangspunten Doel klanttevredenheidsonderzoek Methode Resultaten Inleiding Informatievoorziening De dienstverlening Conclusies en aanbevelingen Informatievoorziening Aankondiging Rapportage Dienstverlening

3 1. Inleiding 1.1 Uitgangspunten Begin jaren 90 is in de provincie Groningen het bodemkwaliteitsmeetnet opgericht met het doel om de bodemkwaliteit te monitoren. Hierbij zijn een aantal percelen geselecteerd die op basis van bodemtype en landgebruik geschikt zijn om in het bodemkwaliteitsmeetnet op te nemen. De eigenaren van deze percelen zijn schriftelijk verzocht om mee te werken met het bodemonderzoek. Op deze manier zijn ongeveer 150 perceeleigenaren geselecteerd die hun medewerking wilden verrichten. Omdat de medewerking van de perceeleigenaren essentieel is voor het bodemkwaliteitsmeetnet en omdat zij hieraan al jaren hebben meegedaan, is besloten om een klanttevredenheidsonderzoek te doen. 1.2 Doel klanttevredenheidsonderzoek Doel van het onderzoek is om te peilen of de perceeleigenaren tevreden zijn over de samenwerking en de informatievoorziening en of er specifieke wensen van hun kant zijn. Het resultaat moet eraan bijdragen dat de betrokken perceeleigenaren ook in de toekomst bereid blijven om met de provincie samen te werken om het bodemkwaliteitsmeetnet in stand te houden. 2. Methode Bij dit onderzoek is gebruik gemaakt van de Handreiking klanttevredenheidsonderzoek (Provincie Groningen, april 2003). Er is gebruik gemaakt van het stappenplan in deze handreiking. Hieronder volgt in het kort een beschrijven van de gevolgde stappen. Stap 1: de oriëntatiefase: In deze fase is samen met het BIC een plan van aanpak opgesteld. Tevens is het plan van aanpak met een klankbordgroep besproken. Stap 2: het vooronderzoek. In het vooronderzoek is vastgelegd welke vragen er gesteld moeten worden aan. Hiertoe is een beschrijving gemaakt van de relatie met de klant. Er zijn twee soorten klantenrelaties relaties te onderscheiden; de relatie tussen de provincie en de perceeleigenaren en de relatie tussen veldmedewerkers en de perceeleigenaren. De provincie vraagt de eigenaren per brief toestemming om de percelen te betreden. De perceeleigenaren krijgen de analyseresultaten van de bemonstering thuisgestuurd, met een begeleidende brief. De veldmedewerkers van Waterlaboratorium Noord (WLN) nemen voor hun bezoek telefonisch contact op met de eigenaren en maken afspraken over het tijdstip van bemonstering. Een aantal percelen wordt elk jaar bezocht. Dit zijn de landbouwpercelen op zand. De overige percelen worden eens per vier of acht jaar bezocht. 3

4 Vanuit de beschrijving van de contacten met de klanten zijn er drie thema s gekozen die onderzocht zijn: - informatievoorziening; - klantvriendelijkheid ; - de wijze waarop de klant benaderd wil worden. Bij informatievoorziening gaat het om zowel de schriftelijke als mondelinge informatie die de eigenaren krijgen. De volgende aspecten zijn daarbij onderzocht: - volledigheid/juistheid; - duidelijkheid/begrijpelijkheid; - tijdigheid; - op welke wijze (hoe). Bij klantvriendelijkheid gaat het om de benadering van de eigenaren door de veldmedewerkers en de medewerkers van de provincie. De volgende aspecten zijn daarbij onderzocht: - de zorgvuldigheid van de veldbetreding; - het nakomen van gemaakte afspraken; - de klantvriendelijkheid van de veldmedewerkers/provincieambtenaren; - het in goede orde achterlaten van het te betreden perceel. De vragenlijsten konden anoniem ingevuld worden. Deelnemers mochten desgewenst hun persoonlijke gegevens doorgeven als zij specifieke wensen hadden, maar deze zijn niet openbaar gemaakt. Gezien het grote aantal klanten (ongeveer 150 eigenaren) is het klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd met een korte multiple choice vragenlijst. Dit maakt de verwerking eenvoudiger, kost minder tijd en geld, en vergroot de kans op deelname door de klanten. Door middel van een brief is het klantonderzoek bij de perceeleigenaren aangekondigd. Hierbij is een verrassing aangeboden indien zij zouden meewerken. Stap 3: de ontwikkeling van de vragenlijsten Uit de handreiking klanttevredenheidsonderzoek zijn een aantal vragen geselecteerd over dienstverlening en informatievoorziening. In de beoordeling is uitgegaan van een 7-puntenschaal. Uit de vragenlijst over de dienstverlening zijn de volgende vragen geselecteerd: - nakomen van afspraken; - bereikbaarheid contactpersoon; - correctheid behandeling (behulpzaam, vriendelijk, deskundig). Uit de vragen over informatievoorziening zijn de volgende vragen geselecteerd, toegespitst op het bodemkwaliteitsmeetnet: - volledigheid/juistheid van de informatie; - duidelijkheid/begrijpelijkheid van de informatie; - tijdigheid van de informatie; - wijze van informeren. De vragenlijst is te vinden in de bijlage I. Stap 4: Bepaling van de populatie Alle deelnemers aan het bodemkwaliteitsmeetnet zijn schriftelijk benaderd voor het onderzoek. Er is onderscheid gemaakt in eigenaren die elk jaar worden benaderd en eigenaren die om de 4 jaar worden benaderd. 4

5 Stap 5: De verwerking van de resultaten De resultaten van het onderzoek zijn verwerkt met het spreadsheetprogramma Excel. Per vraag is de gemiddelde score berekend. Tevens is een overzicht gemaakt van het aantal deelnemers dat op elke vraag heeft geantwoord. De resultaten van de perceeleigenaren die jaarlijks zijn bezocht zijn vergeleken met de resultaten van de eigenaren die niet jaarlijks bezocht worden. Stap 6: Eindrapportage Er is gekozen voor een eenvoudige eindrapportage. De resultaten zijn gestuurd naar de veldmedewerkers, de deelnemers (grondeigenaren) en intern verspreid bij diegenen die bij het bodemkwaliteitsmeetnet betrokken zijn. Daarnaast zijn de resultaten gemeld bij het BIC, het MT, de vakgedeputeerde en de Cdk. Deze laatste in verband met zijn verantwoordelijkheden op het gebied van de dienstverlening door de provincie en de rapportage daarover in het burgerjaarverslag. De resultaten en de voorgenomen verbeterpunten worden opgenomen in het afdelingsplan. Stap 7: Het nemen van verbetermaatregelen Uit het klanttevredenheidsonderzoek volgen een aantal aanbevelingen ter verbetering van de dienstverlening. In het hoofdstuk Aanbevelingen worden deze genoemd. Stap 8: Herhalen van het onderzoek Over twee jaar zal het onderzoek herhaald worden om na te gaan of de verbeteringen effect hebben gehad op de klanttevredenheid. 5

6 3. Resultaten 3.1 Inleiding De vragenlijst is opgestuurd naar 113 perceeleigenaren. Hiervan worden er 42 jaarlijks bezocht en 71 niet jaarlijks. Er hebben in totaal 61 de vragenlijst teruggestuurd, een respons van 54%. Van deze groep zijn er 19 perceeleigenaren die jaarlijks bezocht worden, dat is 45% van alle eigenaren die jaarlijks bezocht worden. Van de eigenaren die niet jaarlijks worden bezocht, heeft 59% (42 eigenaren) gereageerd. Zoals in Hoofdstuk 2 is beschreven, is bij de enquête uitgegaan van het zevenpuntenschaal. Per vraag is de gemiddelde score berekend voor alle deelnemers. Daarnaast zijn per vraag de gemiddelde score berekend voor de deelnemers die jaarlijks bezocht zijn en deelnemers die niet jaarlijks bezocht zijn. De vragen zijn uitgesplitst op de onderdelen aankondiging en rapportage (informatievoorziening) en dienstverlening. De gemiddelde score voor deze onderdelen is berekend door het gemiddelde te nemen van de score per aspect. Voor het onderdeel aankondiging is dit dus het gemiddelde van de score op de aspecten volledigheid en juistheid, duidelijkheid en begrijpelijkheid enzovoorts. In paragraaf 3.2 worden de resultaten voor het onderdeel informatievoorziening beschreven, in paragraaf 3.3 voor het onderdeel dienstverlening. 3.2 Informatievoorziening In tabel 3.1 worden de resultaten van de enquête weergegeven voor wat betreft de informatievoorziening. Het betreft de gemiddelde score per vraag, per onderdeel en de totale score voor informatievoorziening. Tabel 3.1: uitslag enquête informatievoorziening onderdeel aspect alle deelnemers jaarlijks niet-jaarlijks score omschrijving score omschrijving score omschrijving aankondiging Volledigheid en juistheid 2 tevreden 2 tevreden 3 enigszins tevreden duidelijkhheid en begrijpelijkheid 3 enigszins tevreden 2 tevreden 3 enigszins tevreden tijdigheid 2 tevreden 2 tevreden 2 tevreden wijze waarop 2 tevreden 2 tevreden 3 enigszins tevreden gemiddeld aankondiging 2 tevreden 2 tevreden 3 enigszins tevreden rapportage Volledigheid en juistheid 3 enigszins tevreden 3 enigszins tevreden 3 enigszins tevreden duidelijkhheid en begrijpelijkheid 3 enigszins tevreden 3 enigszins tevreden 3 enigszins tevreden tijdigheid 3 enigszins tevreden 3 enigszins tevreden 3 enigszins tevreden wijze waarop 3 enigszins tevreden 3 enigszins tevreden 2 tevreden totaal rapportage 3 enigszins tevreden 3 enigszins tevreden 3 enigszins tevreden gemiddeld informatievoorziening 3 enigszins tevreden 2 tevreden 3 enigszins tevreden Hieronder volgt de toelichting per vraag. Vraag 1: Hoe tevreden bent u over de informatievoorziening voor wat betreft de aankondiging van de bemonstering? a. Volledigheid en juistheid van de informatie Van alle deelnemers geeft 78% aan tevreden tot zeer tevreden te zijn over de volledigheid en juistheid van de informatie. Een vijftal deelnemers geeft aan enigszins tot zeer te zijn. Gemiddeld wordt voor deze vraag 2 punten gescoord, wat betekent dat de deelnemers tevreden zijn. Bij de deelnemers die jaarlijks bezocht worden is 5%, bij de deelnemers die niet-jaarlijks bezocht worden is 9 % enigszins tot zeer. Als verbeterpunt wordt genoemd de onbekendheid waar en wanneer er bemonsterd gaat worden. b. Duidelijkheid en begrijpelijkheid Van alle deelnemers geeft 65% aan tevreden tot zeer tevreden te zijn. 7 % is tevreden nog en 11% is enigszins tot zeer. Indien het gemiddelde score van alle deelnemers wordt berekend, dan zijn de deelnemers tevreden nog. 6

7 Van de deelnemers die jaarlijks bezocht worden geeft 79% aan tevreden tot zeer tevreden te zijn, 6 % is enigszins tevreden. Bij de deelnemers die niet jaarlijks bezocht worden is 59% tevreden tot zeer tevreden, 22% is enigszins tevreden. Als verbeterpunt wordt genoemd een betere uitleg over het onderzoek. c. tijdigheid Over dit onderdeel zijn de deelnemers over het algemeen tevreden. Dit geldt voor de deelnemers die jaarlijks en niet jaarlijks bezocht worden. Wel zijn er door een aantal deelnemers enige verbeterpunten opgenoemd. Zo wil een aantal deelnemers eerder gewaarschuwd worden, variërend van een halve dag tot enkele weken. Ook wenst een aantal dat het tijdstip van betreding wordt vermeld. d. wijze waarop 71 % van de deelnemers zijn tevreden tot zeer tevreden over de wijze waarop de aankondiging van de bemonstering plaatsvindt. 8 % is tot zeer. Van de deelnemers die elk jaar bezocht worden is 89% tevreden tot zeer tevreden en 6%. Bij de deelnemers die niet-jaarlijks bezocht worden is 70 % tevreden tot zeer tevreden, 22 % is enigszins tevreden of tevreden nog, 8% is tot zeer. Als verbeterpunt wordt genoemd dat er naast een schriftelijke aankondiging ook een telefonische aankondiging dient plaats te vinden. Ook is er na een telefonische afzegging verder geen contact meer geweest met een eigenaar, terwijl er toch een bemonstering heeft plaatsgevonden. Alle bovengenoemde onderdelen in beschouwing nemend, zijn de deelnemers tevreden over de aankondiging van de bemonstering. Van de deelnemers die jaarlijks bezocht worden is 86% tevreden tot zeer tevreden. Bij de deelnemers die niet jaarlijks worden bezocht is 68% tevreden tot zeer tevreden. 13 % is enigszins tevreden, en 9% is enigszins tot zeer. 10% is tevreden noch. In de onderstaande grafiek wordt de mate van tevredenheid over de aankondigingsbrief nog eens weergegeven. Figuur 3.1: procentuele verdeling mate van tevredenheid bij alle deelnemers over aankondigingbrief aankondiging zeer tevreden 5% tevreden 1% 7% 3% 17% enigszins tevreden 10% tevreden noch enigszins 57% zeer Vraag 2: Hoe tevreden bent u over de informatievoorziening voor wat betreft de rapportage van de resultaten van het onderzoek en de bijbehorende begeleidingsbrief? a. Volledigheid en juistheid van de informatie Over dit onderdeel is 69 % van de deelnemers tevreden tot zeer tevreden en 13% enigszins tevreden. 11% van de deelnemers geeft aan enigszins tot zeer te zijn. Van de deelnemers die jaarlijks bezocht worden is 10 % enigszins tot zeer, bij deelnemers die niet jaarlijks bezocht worden is 14% tot zeer. De deelnemers geven aan de volgende zaken te missen: een overzicht van de resultaten over de jaren, bemestingsadviezen, toetsing aan de normen en een interpretatie van de resultaten. 7

8 b. Duidelijkheid en begrijpelijkheid Over dit onderdeel is 56% tevreden tot zeer tevreden, 11 % is enigszins tevreden. 25% geeft aan enigszins tot zeer te zijn. Als de score van alle deelnemers bij elkaar opgeteld worden en het gemiddelde wordt bepaald, dan zijn de deelnemers enigszins tevreden. Bij deelnemers die jaarlijks bezocht worden is 61 % tevreden tot zeer tevreden, 11% is enigszins tevreden. 18% is enigszins tevreden tot zeer. Van de deelnemers die niet jaarlijks bezocht worden is 54% tevreden tot zeer tevreden. 11% is enigszins tevreden, 30% is enigszins tot zeer. Als verbeterpunten worden genoemd: een toetsing van de resultaten aan normen, een uitspraak over de kwaliteit van de bodems, een vergelijking met andere percelen het begrijpelijker maken van de rapportage voor een leek. c. tijdigheid Hierover is 62% is tevreden tot zeer tevreden, 16% is enigszins tevreden. 16% is enigszins tot zeer. Bij de deelnemers die jaarlijks bezocht worden is 67% tevreden tot zeer tevreden en 11 % enigszins tevreden. 23% geeft aan enigszins tot zeer te zijn. Bij de deelnemers die niet jaarlijks bezocht worden is 60% tevreden tot zeer tevreden en 19% enigszins tevreden. 14% is enigszins tevreden tot zeer. Als verbeterpunt wordt genoemd het eerder versturen van de resultaten, liefst voor het mestseizoen. d. wijze waarop Van alle deelnemers is 71% hierover tevreden tot zeer tevreden, 13% enigszins tevreden. 12% is enigszins tot zeer. Van de deelnemers die jaarlijks bezocht worden is 67% tevreden tot zeer tevreden en 11% enigszins tevreden. 18% is enigszins tot zeer. Bij de deelnemers die niet jaarlijks bezocht worden is 72% tevreden en 15% enigszins tevreden. 9% is enigszins tot zeer. Als verbeterpunten wordt genoemd het opnemen van een trendanalyse, conclusies, toevoeging van landelijke gemiddelden en advisering over de wijziging van de bedrijfsvoering. Als overige opmerkingen over de aankondigingbrief, de rapportage en de bijbehorende begeleidingsbrief worden de volgende zaken genoemd: het ontbreken van persoonlijk contact, geringe betrokkenheid met het onderzoek door te weinig informatie en de vraag wat er verder met de resultaten gebeurd. Verder wordt door een deelnemer opgemerkt dat de adressering up to date gehouden moet worden. Alle bovengenoemde aspecten in ogenschouw nemend zijn de deelnemers enigszins tevreden over het onderdeel rapportage. Hierbij is geen verschil tussen deelnemers die jaarlijks bezocht worden en die niet jaarlijks bezocht worden. In figuur 3.2 wordt de mate van tevredenheid over de rapportage weergegeven. 8

9 Figuur 3.2: procentuele verdeling mate van tevredenheid bij alle deelnemers over rapportage rapportage zeer tevreden 4% 6% 6% 6% 13% 12% 53% tevreden enigszins tevreden tevreden noch enigszins zeer 3.3 De dienstverlening In tabel 3.2 zijn de resultaten van de enquête weergegeven voor wat betreft de dienstverlening. Daaronder volgt de toelichting. Tabel 3.2: resultaten enquête dienstverlening aspect alle deelnemers jaarlijks niet-jaarlijks score omschrijving score omschrijving score omschrijving zorgvuldigheid veldbetreding 2 tevreden 2 tevreden 2 tevreden goede orde achterlating perceel na bemonstering 2 tevreden 2 tevreden 2 tevreden nakomen gemaakte afspraken 2 tevreden 2 tevreden 2 tevreden correctheid behandeling 2 tevreden 2 tevreden 2 tevreden Totaal dienstverlening 2 tevreden 2 tevreden 2 tevreden Vraag 1: Hoe tevreden bent u over de volgende aspecten voor wat betreft het betreden van uw perceel? a. De zorgvuldigheid van de veldbetreding? Van het totaal aantal deelnemers is 84 % tevreden tot zeer tevreden, 12 % is enigszins tevreden. Eén deelnemer geeft aan zeer te zijn. Van de deelnemers die jaarlijks bezocht worden is 94% tevreden tot zeer tevreden. Er zijn geen deelnemers. Bij de niet jaarlijks bezochten is 79 % tevreden tot zeer tevreden. 3 % is zeer. Een aantal opmerkingen ter verbetering die worden genoemd zijn het ontbreken van contact, oppassen voor drainages, maatregelen ter voorkoming van ziektes en het betreden van het perceel met schone laarzen. b. Het in goede orde achterlaten van het perceel na de bemonstering? Hierover is 86% van de deelnemers tevreden tot zeer tevreden en 10% enigszins tevreden. Bij de deelnemers die jaarlijks bezocht worden is 100% tevreden tot zeer tevreden. Bij de niet jaarlijks bezochten is 80 % tevreden tot zeer tevreden. 6% is zeer. Als punten ter verbetering wordt genoemd het in acht nemen van de bedrijfshygiëne i.v.m. bruinringrotbesmetting en aardappelmoeheid. c. Het nakomen van de gemaakte afspraken? Ook over dit punt zijn zowel de jaarlijks als de niet-jaarlijks bezochte deelnemers tevreden. Bij de jaarlijks bezochte deelnemers is 94 % tevreden tot zeer tevreden. Geen enkele deelnemer is. 9

10 Bij de niet jaarlijks bezochten is 71 % tevreden tot zeer tevreden. 6 % is zeer. Als een punt van verbetering is genoemd dat er geen contact is geweest tijdens de veldbetreding. d. De correctheid (behulpzaam, vriendelijk, deskundig) van de behandeling door veldmedewerkers en medewerkers van de provincie? Ook op dit onderdeel is er over het algemeen tevredenheid bij alle deelnemers. Bij de jaarlijks bezochten is 100% van de deelnemers tevreden tot zeer tevreden. Bij de niet jaarlijks bezochten is dit 82 %. Bovendien geeft 6 % van de niet jaarlijks bezochten aan zeer te zijn. Als punt van verbetering wordt door 1 deelnemer een vergoeding genoemd. e. Overige opmerkingen De overige opmerkingen gaan niet zozeer over de dienstverlening maar meer over nut en noodzaak van het bodemkwaliteitsmeetnet. Een deelnemer vind het geldverkwisting, een ander een soort werkgelegenheidsproject. Over het algemeen zijn de deelnemers tevreden over de dienstverlening. De deelnemers die niet tevreden betreffen de percelen die niet jaarlijks bezocht worden. In figuur 3.3 wordt de mate van tevredenheid onder de deelnemers over de dienstverlening weergegeven. Figuur 3.3 procentuele verdeling mate van tevredenheid dienstverlening over alle deelnemers dienstverlening zeer tevreden 11% 1% 3% 31% tevreden enigszins tevreden tevreden noch enigszins 54% zeer 10

11 4. Conclusies en aanbevelingen 4.1 Informatievoorziening Aankondiging Uit het klantonderzoek blijkt dat de deelnemers aan het bodemkwaliteitsmeetnet van de provincie Groningen over het algemeen tevreden zijn over de informatievoorziening voor wat betreft de aankondiging van de bemonstering. Deelnemers die jaarlijks bezocht worden zijn meer tevreden dan deelnemers die niet jaarlijks bezocht worden. Mogelijk komt dit omdat de deelnemers die jaarlijks bezocht worden al meer gewend aan de werkwijze van het bodemkwaliteitmeetnet dan deelnemers die niet jaarlijks bezocht worden. Een aantal deelnemers heeft een aantal verbeterpunten voorgesteld voor wat betreft de aankondiging. Hieronder volgt een opsomming van die verbeterpunten met daarbij ons commentaar. 1. Voor wat betreft de volledigheid en de juistheid van de informatie wordt als verbeterpunt genoemd de onbekendheid waar en wanneer er bemonsterd wordt. De procedure is dat een paar weken voordat de bemonsteringsronde plaatsvindt de deelnemers per brief gewaarschuwd worden. In de brief wordt niet exact aangegeven wanneer de bemonstering plaatsvindt. De veldmedewerkers nemen daarom telefonisch contact op met een eigenaar alvorens ze het veld betreden. De huidige procedure moet voldoende waarborg bieden dat de eigenaar weet waar en wanneer er bemonsterd wordt. We zullen deze procedure voorleggen in de aankondigingbrief, met het verzoek aan de perceeleigenaren om contact op te nemen indien zij er niet mee eens zijn. 2. Voor wat betreft de duidelijkheid en begrijpelijkheid wordt als verbeterpunt genoemd een betere uitleg over het onderzoek. Vooral deelnemers die niet jaarlijks bezocht worden geven aan hierover minder tevreden te zijn. In de aankondigingbrief wordt het onderzoek niet nader uitgelegd. Het is ons voorstel om bij de aankondigingbrief een informatiebrief te sturen met achtergrondinformatie over het meetnet: waarom is het opgezet, welke resultaten zijn behaald en wat wordt met de resultaten gedaan. 3. Voor wat betreft de tijdigheid van de aankondiging wordt als verbeterpunt genoemd het eerder waarschuwen en het vermelden van het tijdstip van veldbetreding. De procedure rond de aankondiging is bij punt 1 al beschreven. Bij het telefonisch contact vermelden de veldmedewerkers ook het tijdstip wanneer ze komen. Het kan zijn dat de veldmedewerkers een eigenaar telefonisch niet kunnen bereiken of niet thuis aantreffen. In dat geval wordt het perceel toch bemonsterd. Mocht de eigenaar hiertegen bezwaar hebben dan kan hij dit melden. In de aankondigingbrief zal deze procedure vermeld worden. 4. Voor wat betreft de wijze waarop de aankondiging plaatsvindt, wordt als verbeterpunt genoemd dat er naast een schriftelijke aankondiging ook een telefonische aankondiging dient plaats te vinden. De huidige procedure omvat naast een schriftelijke ook een telefonische aankondiging. Zie commentaar bij punt 1 en 3. 11

12 4.1.2 Rapportage Voor wat betreft de rapportage zijn de deelnemers iets minder tevreden. Dit geldt zowel voor de deelnemers die jaarlijks bezocht worden als de niet jaarlijks bezochten. Hieronder volgen een aantal verbeterpunten die door de deelnemers worden genoemd. Puntsgewijs volgt daarop onze reactie. 1. Voor wat betreft de volledigheid van de informatie wordt als verbeterpunt het opnemen van een overzicht van de resultaten over de jaren, bemestingsadviezen, toetsing aan de normen en een interpretatie van de resultaten. Bij het opsturen van de resultaten zullen we per perceel een overzicht genereren van de resultaten over de verschillende meetjaren. Ook zullen we per perceel toetsen aan de normen en een interpretatie geven van de uitslag: wel geen overschrijding met eventueel aangegeven hoe ernstig de overschrijding is. We geven geen bemestingsadviezen, dit valt buiten de opzet van het meetnet. 2. Voor wat betreft de duidelijkheid en begrijpelijkheid wordt als verbeterpunten genoemd: een toetsing van de resultaten aan normen, een uitspraak over de kwaliteit van de bodems, een vergelijking met andere percelen het begrijpelijker maken van de rapportage voor een leek. Toetsing aan de normen is al behandeld bij punt 1. Met de toetsing aan de normen is tevens een uitspraak gedaan over de kwaliteit van de bodem. Een vergelijking van de resultaten op andere percelen is tegen de afspraak die we gemaakt hebben om gegevens op perceelsniveau niet aan derden bekend te maken. Wel worden de resultaten gerapporteerd op homogeen gebiedsniveau. Gebieden met het zelfde landgebruik en het zelfde bodemtype worden vergeleken met gebieden met een ander landgebruik en bodemtype. Deze rapportages zijn op verzoek verkrijgbaar. Voor wat betreft het begrijpelijk maken van de rapportage van de leek, de deelnemers kunnen altijd vragen om een nadere toelichting. Als er veel vragen zijn over een bepaald aspect, kan de rapportage eventueel daarop aangepast worden. Zijn er weinig vragen, dan is aanpassing van de rapportage niet zinvol. 3. Voor wat betreft de tijdigheid van de resultaten noemen de deelnemers als verbeterpunt het tijdig versturen van de resultaten. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom het opsturen van gegevens vertraging oploopt. Zo kan door weersomstandigheden de bemonstering pas in januari - maart worden afgerond. De resultaten komen dan wat later binnen. Werkdruk bij het laboratorium en de provincie kan een andere reden zijn. We streven er naar om de resultaten zo snel mogelijk, liefst voor het komend mestseizoen, naar de perceeleigenaren toe te sturen. Kanttekening daarbij is dat de door de deelnemers gewenste aanvullingen zoals toetsing aan normen, trendanalyse en dergelijke extra tijd vragen. 4. Voor wat betreft de wijze van rapporteren noemen de deelnemers als verbeterpunt het opnemen van een trendanalyse, conclusies, toevoeging van landelijke gemiddelden en advisering over de wijziging van de bedrijfsvoering. De meeste punten zijn al aan de orde geweest. Conclusies en vergelijkingen met landelijke resultaten worden getrokken in een uitgebreide rapportage over meerdere meetjaren. Zie ook punt Dienstverlening Over de dienstverlening zijn de deelnemers over het algemeen tevreden. Er zijn minder opmerkingen gemaakt dan bij het onderwerp informatievoorziening. Hieronder volgt een opsomming van de gemaakte opmerkingen en onze reactie erop. 12

13 1. Bij de zorgvuldigheid van de veldbetreding worden als verbeterpunten genoemd het ontbreken van contact, oppassen voor drainages, maatregelen ter voorkoming van ziektes en het betreden van het perceel met schone laarzen. Vanuit de provincie krijgen de veldmedewerkers instructies om geen schade toe te brengen aan gewassen en op te passen voor drainages. De veldmedewerkers nemen contact op met de veldeigenaren alvorens ze het perceel betreden. Eventuele andere gewenste voorzorgsmaatregelen kunnen op dat moment worden doorgegeven. 2. Voor wat betreft het in goede orde achterlaten van het perceel na bemonstering wordt als punten ter verbetering genoemd het in acht nemen van de bedrijfshygiëne i.v.m. bruin-ringrotbesmetting en aardappelmoeheid. De veldmedewerkers nemen bij het betreden van het veld de bedrijfshygiëne in acht. 3. Voor wat betreft het nakomen van afspraken noemt 1 deelnemer dat er geen contact is geweest tijdens de veldbetreding. Zie de eerdere punten. 4. Voor wat betreft de correctheid van de behandeling door veldmedewerkers en medewerkers van de provincie wordt door 1 deelnemer een vergoeding als verbeterpunt. Deelname aan het bodemkwaliteitsmeetnet geschied op vrijwillige basis. Een vergoeding vinden wij daarom niet op zijn plaats. 5. De overige opmerkingen gaan niet zozeer over de dienstverlening maar meer over nut en noodzaak van het bodemkwaliteitsmeetnet. Een deelnemer vind het geldverkwisting, een ander een soort werkgelegenheidsproject. Bij het sturen van de aankondigingbrief zal een bijlage worden gedaan met meer informatie over het bodemkwaliteitsmeetnet. Hierin zal ook worden aangegeven wat er met de resultaten gebeurt. 13

14 Literatuurlijst 1. Handreiking klanttevredenheidsonderzoek, provincie Groningen, April 2003.

15 BIJLAGE 1 15

16 Klanttevredenheidsonderzoek Afdeling landinrichting en Water Bodemkwaliteitsmeetnet 16

17 A. Informatievoorziening 1. Hoe tevreden bent u over de informatievoorziening voor wat betreft de aankondiging van de bemonstering? volledigheid en juistheid van de informatie duidelijkheid en begrijpelijkheid van de informatie tijdigheid van de verkregen informatie de wijze waarop de informatie is verstrekt (per brief en telefonisch) zeer tevreden tevreden enigszins tevreden tevreden noch enigszins zeer 2. Op welke wijze kan volgens u de aankondiging van de bemonstering verbeterd worden? a. Voor wat betreft de volledigheid en juistheid? b. Voor wat betreft de duidelijkheid en begrijpelijkheid? c. Voor wat betreft de tijdigheid van het aankondigen van de bemonstering? d. Voor wat betreft de wijze waarop de aankondiging plaatsvindt? 17

18 3. Hoe tevreden bent u over de informatievoorziening voor wat betreft de rapportage van de resultaten van het onderzoek en de bijbehorende begeleidingsbrief? volledigheid en juistheid van de rapportage en begeleidende brief duidelijkheid en begrijpelijkheid van de rapportage en de brief het tijdig ontvangen van de resultaten de wijze waarop de informatie wordt verstrekt (rapportage/brief) zeer tevreden tevreden enigszins tevreden tevreden noch enigszins zeer 4. Op welke wijze kan de informatievoorziening omtrent de rapportage volgens u verbeterd worden? a. Voor wat betreft de volledigheid en juistheid? b. Voor wat betreft zijn de duidelijkheid en begrijpelijkheid? c. Voor wat betreft het tijdig ontvangen van de resultaten? d. Voor wat betreft de wijze waarop de informatie wordt verstrekt? 5. Hebt u verder nog opmerkingen over de aankondigingbrief, de rapportage van de resultaten van het onderzoek en de bijbehorende begeleidingsbrief? 18

19 B. Dienstverlening 6. Hoe tevreden bent u over de volgende aspecten voor wat betreft het betreden van uw perceel? zorgvuldigheid van de veldbetreding het in goede orde achterlaten van het perceel na bemonstering nakomen van gemaakte afspraken correctheid van behandeling door veldmedewerkers en medewerkers van de provincie zeer tevreden tevreden enigszins tevreden tevreden noch enigszins zeer 7. Op welke wijze kan de dienstverlening volgens u verbeterd worden voor wat betreft: a. De zorgvuldigheid van de veldbetreding? b. Het in goede orde achterlaten van het perceel na de bemonstering? c. Het nakomen van de gemaakte afspraken? d. De correctheid (behulpzaam, vriendelijk, deskundig) van de behandeling door veldwerkers en medewerkers van de provincie? 8. Hebt u verder nog opmerkingen over het betreden van uw perceel? Hartelijk bedankt voor uw medewerking. 19

Deelrapportage "Apotheken door Cliënten Bekeken" Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn

Deelrapportage Apotheken door Cliënten Bekeken Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn Deelrapportage "Apotheken door Cliënten Bekeken" Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn E Inhoud 1. Inleiding en methode 1 1.1. Achtergrond 1 1.2. Doel van het kwaliteitstraject: meten en verbeteren

Nadere informatie

Klanttevredenheid Inspectieproces

Klanttevredenheid Inspectieproces Klanttevredenheid Inspectieproces afgenomen 30 mei - 20 juni 2011 Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 14 Klanttevredenheid Inspectieproces

Nadere informatie

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012 Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012 Publicatienummer: 1715 Datum: Februari 2013 In opdracht van: Gemeente Breda Kredietbank West-Brabant Uitgave: Gemeente Breda

Nadere informatie

De vragenlijst kent 14 hoofdvragen. Gemiddeld duurt het 10 minuten om de enquête te vullen.

De vragenlijst kent 14 hoofdvragen. Gemiddeld duurt het 10 minuten om de enquête te vullen. 1 VIVIS Clienttevredenheidsmeting Revalidatie volwassenen na afsluiting van traject Welkom bij het tevredenheidsonderzoek van streeft naar optimale dienstverlening en daarbij is uw mening belangrijk. Wij

Nadere informatie

Kinderdagverblijf LOULOU Klanttevredenheidsonderzoek 2011

Kinderdagverblijf LOULOU Klanttevredenheidsonderzoek 2011 Kinderdagverblijf LOULOU Klanttevredenheidsonderzoek 2011 Rapport klanttevredenheidsonderzoek Den Haag, Februari 2012 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Opbouw rapport 3 1.2 Werkwijze onderzoek 3

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL

Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Respons... 3 Resultaten enquête... 4 Rapportcijfer behandeling... 4 Bereikbaarheid... 4 Wachttijden... 5 Informatievoorziening... 5

Nadere informatie

Resultaten KlantTevredenheidsOnderzoek Alympus Personeelsadvies B.V.

Resultaten KlantTevredenheidsOnderzoek Alympus Personeelsadvies B.V. Resultaten KlantTevredenheidsOnderzoek Alympus Personeelsadvies B.V. T 023 555 50 14 info@alympus.nl www.alympus.nl Samenvatting Belangrijkste resultaten Klanttevredenheidsonderzoek: Respons: 65% 7,5 als

Nadere informatie

Conceptrapportage Klantenonderzoek radiozendamateurs Agentschap Telecom

Conceptrapportage Klantenonderzoek radiozendamateurs Agentschap Telecom Conceptrapportage Klantenonderzoek radiozendamateurs Agentschap Telecom In opdracht van: Contactpersonen: Agentschap Telecom mevrouw Y. Veenstra, de heer A. Ballast Utrecht, april 2013 DUO MARKET RESEARCH

Nadere informatie

Rapportage klanttevredenheidsonderzoek Inclusief vergelijk 2012. Koro Enveloppen & Koro PackVision

Rapportage klanttevredenheidsonderzoek Inclusief vergelijk 2012. Koro Enveloppen & Koro PackVision Rapportage klanttevredenheidsonderzoek Inclusief vergelijk 2012 Opdrachtgever: Uitvoering: Koro Enveloppen & Koro PackVision Tema BV December 2014 1 I N L E I D I N G In 2014 heeft Tema voor de vijfde

Nadere informatie

Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion

Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion Resultaat externe tevredenheidsmeting Pagina 1 Rinske Rill en Dea Bobeldijk. 21 mei 1 Inhoud Samenvatting... 1. Inleiding... 4 2. Aantallen respondenten...

Nadere informatie

Klanttevredenheids onderzoek 2012

Klanttevredenheids onderzoek 2012 Klanttevredenheids onderzoek 2012 Ook dit jaar heeft TMCDAS weer een klanttevredenheidsonderzoek gedaan. In dit document vindt u de uitkomsten hiervan, de feedback, de bevindingen en de daarop gestelde

Nadere informatie

Rapport klanttevredenheid 2013

Rapport klanttevredenheid 2013 Rapport klanttevredenheid 2013 2014.1.73 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Procedure nieuwe verhuur 4 3. 3.1 Reparatieverzoeken Resultaten afgehandelde enquêtes Meerssen 2013 5 5 4. Procedure vertrekkende

Nadere informatie

Bijlage 1 Instructie verpleegkundigen die familieleden en andere naasten om medewerking vragen aan het onderzoek Naasten op de Intensive Care

Bijlage 1 Instructie verpleegkundigen die familieleden en andere naasten om medewerking vragen aan het onderzoek Naasten op de Intensive Care Bijlage 1 Instructie verpleegkundigen die familieleden en andere naasten om medewerking vragen aan het onderzoek Naasten op de Intensive Care Oktober 2014 Vraag Wanneer informeer ik naasten? Welke personen

Nadere informatie

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanten van Careyn over het consultatiebureau Inhoud: 1. Conclusies 2. Algemene dienstverlening 3. Het inloopspreekuur 4. Telefonische dienstverlening 5. Persoonlijk

Nadere informatie

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!!

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! De brief: Het Venster F.D. Rooseveltlaan 18 Postbus 2157 5600 CD Eindhoven Eindhoven, 29 november 2011 Betreft: Enquete cliënttevredenheid Beste

Nadere informatie

CABA 09-04-2013 Agendapunt: 8 AAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN

CABA 09-04-2013 Agendapunt: 8 AAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN CABA 09-04-2013 Agendapunt: 8 Sittard, 5 maart 2013 AAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN Onderwerp: Klanttevredenheidsonderzoek watertoetsloket Inleiding Voor het werkveld watertoets

Nadere informatie

Monitoren of dit wordt uitgevoerd

Monitoren of dit wordt uitgevoerd Protocol dataverzameling CQI Naasten op de Intensive Care schriftelijke en digitale versie Taken en verantwoordelijkheden onderzoeker/kwaliteitsmedewerker Versie voor CQI-vragenlijst 5.0 Oktober 2014 Taken

Nadere informatie

Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 2013

Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 2013 Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 21 Oktober 21 1 Inhoudsopgave H1 Inleiding H2 Aantal vrijwilligers per sector/locatie en respons H Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek 21

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014

Tevredenheidsonderzoek 2014 Tevredenheidsonderzoek 2014 Een onderzoek naar de zorgkwaliteit en veiligheid November 2014 1 Inhoud Inleiding... 3 Aanpak... 3 Het onderzoek... 3 De resultaten... 4 Voldoet de zorg?... 4 Tevredenheid...

Nadere informatie

Rapport patiëntenenquête. februari 2014

Rapport patiëntenenquête. februari 2014 Rapport patiëntenenquête Kliniek voor Mondzorg Boxtel februari 2014 Roozeboom consulting b.v. Nieuwe Schoolweg 2 B 9756 BB Glimmen phone +31 (0)50 406 40 40 fax +31 (0)50 406 41 40 mobile +31 (0)6 53 47

Nadere informatie

DB-vergadering 05-03-2013 Agendapunt 5

DB-vergadering 05-03-2013 Agendapunt 5 DB-vergadering 05-03-2013 Agendapunt 5 Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek watertoetsloket Portefeuillehouder(s) L.H. Dohmen / J.H.J. van der Linden Afdeling Beheer Bestuursprogramma Niet van toepassing

Nadere informatie

Demo Advies B.V. Klantenaudit Rapport meetjaar 2010. Beoordelingsrichtlijn Kwaliteitseisen UWV. 21 juni 2011. DNV Team Leader J.H.B.

Demo Advies B.V. Klantenaudit Rapport meetjaar 2010. Beoordelingsrichtlijn Kwaliteitseisen UWV. 21 juni 2011. DNV Team Leader J.H.B. Klantenaudit Rapport meetjaar 2010 Beoordelingsrichtlijn Kwaliteitseisen UWV 21 juni 2011 DNV Team Leader J.H.B. Zant Audit Team J.H.B. Zant Project Nr. 313669 Form Template VM-ARM 08-2008 (r3) Pagina

Nadere informatie

Rapportage patiëntenenquête Top Ortho Maastricht

Rapportage patiëntenenquête Top Ortho Maastricht Rapportage patiëntenenquête Top Ortho Maastricht 1 juli tot 1 oktober 2015 Roozeboom consulting b.v. Nieuwe Schoolweg 2 B 9756 BB Glimmen phone +31 (0)50 406 40 40 fax +31 (0)50 406 41 40 mobile +31 (0)6

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Aanvullend Openbaar Vervoer Kwartaalrapportage 2012-4: Deur tot deur plus vervoer Kamer tot kamer vervoer

Tevredenheidsonderzoek Aanvullend Openbaar Vervoer Kwartaalrapportage 2012-4: Deur tot deur plus vervoer Kamer tot kamer vervoer Tevredenheidsonderzoek Aanvullend Openbaar Vervoer Kwartaalrapportage 2012-4: Deur tot deur plus vervoer Kamer tot kamer vervoer Tevredenheidsonderzoek Aanvullend Openbaar Vervoer Kwartaalrapportage 2012-4:

Nadere informatie

PARTICIPATIERAADHAARLEM

PARTICIPATIERAADHAARLEM Aan de wethouder de heer J. Nieuwenburg en aan de leden van de commissie Samenleving Datum 21 januari 2014 Ons kenmerk 2014/05 Contactpersoon S.K. AugUStin Doorkiesnummer 023-511 5273 E-mail augustsk@haarlem.nl

Nadere informatie

Enquête Telefonische dienstverlening

Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Colofon Titel:Enquête Enquete Telefonische dienstverlening Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

INLEIDING. Namens het managementteam van de SPGH, Mirjam Diderich. Directeur. Hellendoorn 15 januari 2015

INLEIDING. Namens het managementteam van de SPGH, Mirjam Diderich. Directeur. Hellendoorn 15 januari 2015 RESULTATEN OUDER-ENQUÊTE 01 INLEIDING In dit document worden de resultaten besproken van de ouderenquête die is afgenomen in november 01 (schooljaar 01-015). Doelstelling van de enquête is het meten van

Nadere informatie

1 Samenvatting kwaliteitsmeting 2010

1 Samenvatting kwaliteitsmeting 2010 1 Samenvatting kwaliteitsmeting 2010 1.1 Inleiding De acht deelnemende gemeenten in Noord-Groningen willen meer grip krijgen op de kwaliteit van het doelgroepenvervoer. Daarom hebben zij Mobycon gevraagd

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015)

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) In het voorjaar van 2015 is een tevredenheidsonderzoek onder de particuliere klanten van Warmtenet Hengelo gehouden. Aan alle particuliere klanten van Warmtenet

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 2015

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 2015 Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 1 Juni 1 Doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de huidige mate van tevredenheid van tolken en vertalers, afnemers van tolk- en vertaaldiensten

Nadere informatie

Belevingsonderzoek Inspectie Jeugdzorg. Onderzoek onder geïnspecteerden naar de beleving van het contact met Inspectie Jeugdzorg

Belevingsonderzoek Inspectie Jeugdzorg. Onderzoek onder geïnspecteerden naar de beleving van het contact met Inspectie Jeugdzorg Belevingsonderzoek Inspectie Jeugdzorg Onderzoek onder geïnspecteerden naar de beleving van het contact met Inspectie Jeugdzorg Maart 2012 F968 Colofon In 2008 heeft de Inspectieraad aan het programma

Nadere informatie

Actuele informatie over wegwerkzaamheden binnen handbereik!

Actuele informatie over wegwerkzaamheden binnen handbereik! Actuele informatie over wegwerkzaamheden binnen handbereik! Helène van der Poel Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW) Sharon Schoppema Provincie Noord-Holland Wim Smittenaar Nationale Databank Wegverkeersgegevens

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index April 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: april 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond en

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK ZAANLANDS LYCEUM 2014

TEVREDENHEIDSONDERZOEK ZAANLANDS LYCEUM 2014 TEVREDENHEIDSONDERZOEK ZAANLANDS LYCEUM 2014 Inleiding In maart van dit jaar heeft adviesbureau Van Beekveld en Terpstra in opdracht van het College van Bestuur van OVO Zaanstad op de scholen van OVO een

Nadere informatie

Datum publicatie: 22 oktober 2014. De ervaring van de cliënt Een onderzoek naar de klanttevredenheid onder de cliënten van InnZorg

Datum publicatie: 22 oktober 2014. De ervaring van de cliënt Een onderzoek naar de klanttevredenheid onder de cliënten van InnZorg Datum publicatie: oktober 1 Auteur: Remko Boonstra Een onderzoek naar de klanttevredenheid onder de cliënten van InnZorg Voorwoord Voor u ligt het onderzoeksrapport van het onderzoek naar de klanttevredenheid

Nadere informatie

UW PARTNER IN SCHOONMAAKONDERHOUD

UW PARTNER IN SCHOONMAAKONDERHOUD UW PARTNER IN SCHOONMAAKONDERHOUD Voorwoord Voor u ligt de brochure van Fm Portal Schoon BV (nader genoemd; FPS). In deze brochure treft u informatie aan over onze dienstverlening. Als uw interesse in

Nadere informatie

Enquête Dienstverlening in het stadhuis

Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Colofon Titel:Enquête Dienstverlening in het stadhuis Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Schakel(en) tussen klanten

Schakel(en) tussen klanten Schakel(en) tussen klanten Onderzoek naar klanttevredenheid dienstverlening Agentschap SZW EUROPESE UNIE Europees Sociaal Fonds Het Agentschap SZW voert Europese en nationale subsidieregelingen uit op

Nadere informatie

Aanbevelingen, conclusies en verbeteracties gebaseerd op resultaten van het Klanttevredenheidsonderzoek NV Schade 2012/ 2013

Aanbevelingen, conclusies en verbeteracties gebaseerd op resultaten van het Klanttevredenheidsonderzoek NV Schade 2012/ 2013 Aanbevelingen, conclusies en verbeteracties gebaseerd op resultaten van het Klanttevredenheidsonderzoek NV Schade 2012/ 2013 November 2013 Aanbevelingen, conclusies en verbeteracties Het Klanttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Rapportage levensverzekeringen 2011

Klanttevredenheidsonderzoek. Rapportage levensverzekeringen 2011 Klanttevredenheidsonderzoek Rapportage levensverzekeringen 2011 Rapportcijfer: per klantgroep 2010-2011 Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 10 uitdrukken hoe tevreden u bent over uw verzekeraar?

Nadere informatie

Totaalrapportage Niesing Bouwbedrijf B.V.

Totaalrapportage Niesing Bouwbedrijf B.V. Totaalrapportage Niesing Bouwbedrijf B.V. Bouwstroom : Alle bouwstromen Aantal respondenten : 4 Periode : Alle resultaten tot op heden Vergeleken met : heel Nederland Aantal respondenten in de regio :

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad. Geachte heer/mevrouw,

De leden van de gemeenteraad. Geachte heer/mevrouw, inlichtingen bij mevrouw E.M. Rozeboom doorkiesnummer (035) 548 17 49 uw BSN ons kenmerk erm/jz/ 2008.4668 datum 7 juli 2008 De leden van de gemeenteraad onderwerp Jaarverslag 2007 bezwaarschriftencommissie

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting. Rijn en Valleizorg. Ervaringen met de zorg thuis

Rapportage CQI-meting. Rijn en Valleizorg. Ervaringen met de zorg thuis Rapportage CQI-meting Rijn en Valleizorg Ervaringen met de zorg thuis Onderzoeksleider: Margo de Leijer Meetorganisatie: Kleemans B.V. Onderzoeksperiode: November 2012 Januari 2013 Datum rapportage: 04-02-2013

Nadere informatie

7,2 JEUGDTHERMOMETER GGZ CENTRUM KINDEREN EN JEUGD. Jongeren vanaf 12 jaar Ouders / verzorgers Ouderbegeleiding

7,2 JEUGDTHERMOMETER GGZ CENTRUM KINDEREN EN JEUGD. Jongeren vanaf 12 jaar Ouders / verzorgers Ouderbegeleiding JEUGDTHERMOMETER GGZ CENTRUM KINDEREN EN JEUGD Jongeren vanaf 12 jaar Ouders / verzorgers Ouderbegeleiding 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 7,2 Ralph Feenstra en Annet Nugter Afdeling Onderzoek & Monitoring Juli 2011

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

Rapport evaluatie-onderzoek Agentschap Telecom. Onderzoek naar de beleving van kwaliteit, effectiviteit, tevredenheid, vertrouwen en klachten.

Rapport evaluatie-onderzoek Agentschap Telecom. Onderzoek naar de beleving van kwaliteit, effectiviteit, tevredenheid, vertrouwen en klachten. Rapport evaluatie-onderzoek Agentschap Telecom Onderzoek naar de beleving van kwaliteit, effectiviteit, tevredenheid, vertrouwen en klachten. Januari 2010 Colofon De Inspectieraad heeft in 2008 opdracht

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek vrijwilligersorganisaties Actieradius najaar 2011

Klanttevredenheidsonderzoek vrijwilligersorganisaties Actieradius najaar 2011 Klanttevredenheidsonderzoek vrijwilligersorganisaties Actieradius najaar 2011 In het najaar van 2011 heeft Actieradius- vrijwillige inzet Land van Cuijk een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder

Nadere informatie

Erasmus Klanttevredenheidsonderzoek 2013 Klanten zijn tevreden maar missen binding

Erasmus Klanttevredenheidsonderzoek 2013 Klanten zijn tevreden maar missen binding Erasmus Klanttevredenheidsonderzoek 2013 Klanten zijn tevreden maar missen binding April 2013 Wat vinden de klanten van Erasmus? Erasmus Leven klanten zijn tevreden, dienstverlening op orde Klanten zijn

Nadere informatie

Klanttevrendenheidsonderzoek (KTO) Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW)

Klanttevrendenheidsonderzoek (KTO) Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) Klanttevrendenheidsonderzoek (KTO) Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) Onderzoek onder geïnspecteerden naar de beleving van het contact met Rijksinspecties November 2011 G207 Colofon In 200 heeft de

Nadere informatie

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012 Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 0/0 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares (PPF) Astrid Currie, communicatieadviseur Maart 0 versie.0 Pagina versie.0 Inleiding Op initiatief

Nadere informatie

RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2009. april 2009, uitgevoerd door: www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl

RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2009. april 2009, uitgevoerd door: www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2009 april 2009, uitgevoerd door: www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Onderzoeksvariabelen - Algemene gegevens 4 - Contact en omgang 6

Nadere informatie

MEDEWERKERSTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2004 Resultaten en vervolgtraject

MEDEWERKERSTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2004 Resultaten en vervolgtraject MEDEWERKERSTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2004 Resultaten en vervolgtraject Inleiding In mei van dit jaar is een nieuw medewerkertevredenheidsonderzoek gehouden. De eerste resultaten van dit onderzoek zijn in

Nadere informatie

Onderzoek onder geïnspecteerden naar de beleving van het contact met Rijksinspecties Hoofdrapportage

Onderzoek onder geïnspecteerden naar de beleving van het contact met Rijksinspecties Hoofdrapportage Evaluatieonderzoek VROM Inspectie (VI) Onderzoek onder geïnspecteerden naar de beleving van het contact met Rijksinspecties Hoofdrapportage Oktober 2011 G20 Colofon In 2008 heeft de Inspectieraad aan het

Nadere informatie

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld.

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld. rriercoj Gemeenteraad Barneveld Postbus 63 3770 AB BARNEVELD Barneveld, 27 augustus 2015 f Ons kenmerk: Ö^OOJcfc Behandelend ambtenaar: I.M.T. Spoor Doorkiesnummer: 0342-495 830 Uw brief van: Bijlage(n):

Nadere informatie

Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF. 2012 Rapportage. Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs.

Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF. 2012 Rapportage. Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs. Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF 2012 Rapportage Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs. Ronald Zwart Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding en leeswijzer... 3 1.1 Inleiding:

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek onder bijstandsgerechtigden

Klanttevredenheidsonderzoek onder bijstandsgerechtigden Klanttevredenheidsonderzoek onder bijstandsgerechtigden Eindverslag Maart 2016 Inhoudsopgave Opdrachtgever Slide nr. Henk Teussink 1 Aanleiding onderzoek en werkwijze 3 E: h.teussink@enschede.nl T: 06

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDS ONDERZOEK. Uw mening over onze kliniek telt!

KLANTTEVREDENHEIDS ONDERZOEK. Uw mening over onze kliniek telt! KLANTTEVREDENHEIDS ONDERZOEK Uw mening over onze kliniek telt! INHOUDSOPGAVE INLEIDING ENQUÊTEFORMULIER RESULTATEN 3 4 5 2 INLEIDING Onder de behandelde patiënten van Lasik Centrum oogkliniek is een onderzoek

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK JUNI 2015

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK JUNI 2015 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK JUNI 2015 resultaten & conclusies Orthopedagogische Praktijk Ermelo 23 december 2015 Jenneke Zomer 1. Inleiding In dit verslag zijn de resultaten te vinden van het klanttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Swazoom 2015

Klanttevredenheidsonderzoek Swazoom 2015 Klanttevredenheidsonderzoek Swazoom 2015 In opdracht van Swazoom is in het voorjaar van 2015 door NL-Eyes een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. NL- Eyes is een onafhankelijk bureau voor kwantitatief

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om:

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om: COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Te besluiten om: 1. De resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 in het kader van artikel 9 Wmo juncto artikel 8.9 vierde lid

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Samenvatting Medimere

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Samenvatting Medimere Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Samenvatting Medimere Dit onderzoek is uitgevoerd door: ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV in opdracht van: Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie Landelijke

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Schema Arbeidsdeskundigen (SAD).

Klanttevredenheidsonderzoek Schema Arbeidsdeskundigen (SAD). Klanttevredenheidsonderzoek Schema Arbeidsdeskundigen (SAD). Een maal per twee jaar wordt er een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd bij een van de certificatie schema s van Hobéon SKO. Dit jaar (2014)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek leerlingenvervoer regio Gooi en Vechtstreek 2013 Rapportage

Klanttevredenheidsonderzoek leerlingenvervoer regio Gooi en Vechtstreek 2013 Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek leerlingenvervoer regio Gooi en Vechtstreek 2013 Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek leerlingenvervoer regio Gooi en Vechtstreek 2013 Rapport in opdracht van Gemeente Hilversum

Nadere informatie

Onderzoek naar patiënttevredenheid

Onderzoek naar patiënttevredenheid Onderzoek naar patiënttevredenheid Uitslag patiënten enquête 2012 Dermatologisch Centrum Amstel & Vechtstreek Oktober 2012 Introductie In dit rapport vindt u de resultaten van het onderzoek naar de tevredenheid

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Overzicht prestaties dienstverlening

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Overzicht prestaties dienstverlening Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Overzicht prestaties dienstverlening Programma Dienstverlening & Burgerzaken Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting In 2014 heeft een aantal klanttevredenheidsonderzoeken

Nadere informatie

(Nog) beter op weg over water!? Klanttevredenheidsonderzoek 2014

(Nog) beter op weg over water!? Klanttevredenheidsonderzoek 2014 2 (Nog) beter op weg over water!? Klanttevredenheidsonderzoek 2014 Riveer Onderzoeksrapport December 2014 3 INHOUD 1. Opzet van het onderzoek 1.1. Waarom? 5 1.2. Hoe? 5 2. Gebruik per veerverbinding 6

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015

Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015 Z Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015 Maart 2015 In opdracht van het Transitiebureau Wmo Team Kennisnetwerk Wmo Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Over het onderzoek 3 3. De resultaten 4 3.1 Omvang deelnemende

Nadere informatie

De resultaten van het eindoordeel over de tevredenheidsonderzoek

De resultaten van het eindoordeel over de tevredenheidsonderzoek 4.2.2 Patiënttevredenheidsonderzoek Wij hebben in 2014 een patiënttevredenheidonderzoek uitgevoerd. Elke patiënt krijgt na behandeling een enquêteformulier. Van alle vragenlijsten hebben wij er 110 ingevuld

Nadere informatie

Toelichting op de resultaten van de korte enquête (quick scan) René Alberts juni 2011

Toelichting op de resultaten van de korte enquête (quick scan) René Alberts juni 2011 Toelichting op de resultaten van de korte enquête (quick scan) René Alberts juni 2011 Inleiding In deze toelichting wordt eerst een kopie van de korte enquête getoond zodat helder is welke vragen aan de

Nadere informatie

Belanghebbenden tevredenheids onderzoek BTO 2014

Belanghebbenden tevredenheids onderzoek BTO 2014 Belanghebbenden tevredenheids onderzoek BTO 2014 Brzo inspectiejaar 2014 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting BTO 2014 3 2. Inleiding 4 2.1 Werkwijze 4 3. Resultaten van het onderzoek 5 3.1 Uitvoering van de

Nadere informatie

WOONINVEST EVALUATIE SCHOONMAAKWERKZAAMHEDEN

WOONINVEST EVALUATIE SCHOONMAAKWERKZAAMHEDEN WOONINVEST EVALUATIE SCHOONMAAKWERKZAAMHEDEN Mei 2009 WOONINVEST Charlotte van Pallandtlaan 2 Postbus 163 2270 AD Voorburg Telefoon 070 301 11 00 Telefax 070 320 83 22 algemeen@wooninvest.nl www wooninvest

Nadere informatie

Oordeel van patiënten over het bezoek aan de tandartspraktijk

Oordeel van patiënten over het bezoek aan de tandartspraktijk Oordeel van patiënten over het bezoek aan de tandartspraktijk KNMT Onderzoek & Informatievoorziening Nieuwegein juni 2015 Inleiding Sinds 2013 is de patiëntenenquête van de KNMT vernieuwd. 1 De organisatie

Nadere informatie

Beschrijving onderzoeksopzet autobedrijf.tevreden.nl. Versie oktober 2010. pagina 1 van 8

Beschrijving onderzoeksopzet autobedrijf.tevreden.nl. Versie oktober 2010. pagina 1 van 8 Beschrijving onderzoeksopzet autobedrijf.tevreden.nl Versie oktober 2010 pagina 1 van 8 Welke onderwerpen komt u in deze onderzoeksopzet tegen: 1. Doelstelling(en) onderzoek 2. Opzet onderzoek 3. Noodzaak

Nadere informatie

Bevindingen getroffenen en betrokkenen monstertruck-drama

Bevindingen getroffenen en betrokkenen monstertruck-drama Bevindingen getroffenen en betrokkenen monstertruck-drama Resultaten van drie belrondes onder getroffenen en betrokkenen van het monstertruckdrama op 28 september 2014 F.D.H. Koedijk, A. Kok Bevindingen

Nadere informatie

[ENQUETE COMMUNICATIE]

[ENQUETE COMMUNICATIE] 13 [ENQUETE COMMUNICATIE] Enquête communicatie Brederode Wonen Inleiding Brederode Wonen zet zich in voor optimale communicatie met haar huurders en goede informatievoorziening voor een ieder die daar

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V La Vie! Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V La Vie! Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V La Vie! Gemeten met de CQI index December 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: december 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond en werkwijze

Nadere informatie

Evaluatie-onderzoek Arbeidsinspectie

Evaluatie-onderzoek Arbeidsinspectie Evaluatie-onderzoek Onderzoek onder geïnspecteerden naar de beleving van het contact met Rijksinspecties. Hoofdrapport September 2011 G1911 Colofon In 2008 heeft de Inspectieraad aan het programma InternetSpiegel

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

Infomarkt Krispijn. 1 Beschrijving. Bekendheid en waardering

Infomarkt Krispijn. 1 Beschrijving. Bekendheid en waardering Infomarkt Krispijn Bekendheid en waardering Op donderdag 15 maart 2012 organiseerde de gemeente Dordrecht voor het eerst in de wijken Oud-Krispijn en Nieuw-Krispijn een Infomarkt, om de wijkbewoners te

Nadere informatie

PARTICIPATIERAADHAARLEM

PARTICIPATIERAADHAARLEM Aan het college van Burgemeester en Wethouders van Haarlem Datum 7 november 2014 Ons kenmerk 2014/16 Contactpersoon S.K. Augustin Doorkiesnummer 023-511 5273 E-mail augustsk@haarlem.nl Kopie aan Dhr G.

Nadere informatie

Onderzoek klanttevredenheid Proces klachtbehandeling 2011... Antidiscriminatievoorziening Limburg

Onderzoek klanttevredenheid Proces klachtbehandeling 2011... Antidiscriminatievoorziening Limburg Proces klachtbehandeling 2011................................................................... Antidiscriminatievoorziening Limburg Mei 2012...................................................................

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Onderwijsbegeleiding Oost Nederland

Tevredenheidsonderzoek Onderwijsbegeleiding Oost Nederland heidsonderzoek Onderwijsbegeleiding Oost Nederland Mei 2015 Inleiding Stichting Onderwijsbegeleiding biedt aan jongeren en hun ouders, van wie de inkomenssituatie en/of thuissituatie onvoldoende is, de

Nadere informatie

Winkelier. Winkelier creditcard; definitieve bevindingen

Winkelier. Winkelier creditcard; definitieve bevindingen POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Prins Clauslaan 20 TEL 070-381 13 00 FAX 070-381 13 01 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN Winkelier DATUM 19 januari 2006 CONTACTPERSOON

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Particulier 2012, Zorg

Klanttevredenheidsonderzoek. Particulier 2012, Zorg Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 2012, Zorg Rapportcijfer Per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 10 uitdrukken hoe tevreden u bent over uw verzekeraar? Rapportcijfer

Nadere informatie

Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf

Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf December 2011 Auteurs: Leonie Oosterwaal, beleidsmedewerker ABU Judith Huitenga en Marit Hoffer, medewerkers Servicepunt

Nadere informatie

Klanttevredenheid 2013

Klanttevredenheid 2013 Verzekeringen Makelaardij Hypotheken Pensioenen Employment Benefits Bankzaken Klanttevredenheid 2013 Vrieling Adviesgroep in 2013: 8,3! Klanttevredenheidsonderzoek Algemeen: Vrieling Verzekeringen, Vrieling

Nadere informatie

Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010

Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010 Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010 De Gemiva-SVG Groep heeft ruim 900 vrijwilligers die op zeer uiteenlopende momenten hun diensten verlenen bij activiteiten voor mensen met een

Nadere informatie

Auditrapport. Vertrouwelijk. : Vluchtelingen Werk Noord Nederland. Audit datum/data : meerdere data februari 2013. Projectnummer : 89200737-30

Auditrapport. Vertrouwelijk. : Vluchtelingen Werk Noord Nederland. Audit datum/data : meerdere data februari 2013. Projectnummer : 89200737-30 Blad: 1/5 van Auditrapport met projectnummer: 89200737-30 d.d. 15 februari 2013 Auditrapport Organisatie : Vluchtelingen Werk Noord Nederland Soort audit : Clienten audit Toetsingsnorm : Blik op Werk Hoofdlocatie

Nadere informatie

Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek

Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek Pedicure Medisch Pedicurepraktijk Op den Voet Type pedicure: Medisch Datum: 23-09- 2013 Pagina 1 van 25 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Resultaten klanttevredenheidsonderzoek...

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Samenvatting Gezondheidscentra Medi-Mere

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Samenvatting Gezondheidscentra Medi-Mere Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Samenvatting Gezondheidscentra Medi-Mere Dit onderzoek is uitgevoerd door: ARGO BV in opdracht van: Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie Landelijke Vereniging

Nadere informatie

Meting Burgerpanel Onderzoek Kanaalsturing en website. April 2011

Meting Burgerpanel Onderzoek Kanaalsturing en website. April 2011 Meting Burgerpanel Onderzoek Kanaalsturing en website April 2011 Meting Burgerpanel Onderzoek Kanaalsturing en website Trendview is onderdeel van DUO Market Research Postbus 681, 3500 AR Utrecht Tel. (030)

Nadere informatie

Klachtenprocedure. 1. Definities

Klachtenprocedure. 1. Definities Klachtenprocedure Bent u ondanks onze inspanningen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, niet tevreden over E&R Opleidingen, dan kunt u een klacht indienen. Wij zullen er alles aan doen om uw klacht

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meentschool - Afdeling SO In opdracht van Contactpersoon De Meentschool - Afdeling SO de heer A. Bosscher Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

Tevredenheid WWB-klanten 2013. Dienst SoZaWe NW Fryslân

Tevredenheid WWB-klanten 2013. Dienst SoZaWe NW Fryslân Tevredenheid WWB-klanten 2013 Dienst SoZaWe NW Fryslân COLOFON Samenstelling Andrew Britt Annelieke van den Heuvel Naomi Meys Vormgeving binnenwerk SGBO Benchmarking Druk SGBO Benchmarking Maart 2014 SGBO

Nadere informatie

Rapport onderzoek Afgevaardigden

Rapport onderzoek Afgevaardigden 1. Inleiding Op 30 november 2012 (herinnering op 12 december) hebben 28 afgevaardigden en 1 oudafgevaardigde van Badminton Nederland een mailing ontvangen met daarin een link naar de enquête Afgevaardigden

Nadere informatie

OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014

OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014 OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014 Managementrapportage Scholengemeenschap Veluwezoom wil periodiek meten hoe de tevredenheid is onder haar belangrijkste doelgroepen: leerlingen, ouders, leerkrachten en

Nadere informatie

FUMO deelnemersonderzoek 2015

FUMO deelnemersonderzoek 2015 FUMO deelnemersonderzoek 2015 FUMO Projectgroep Tevredenheidsonderzoek 5 november 2015 1 Inleiding Om te achterhalen op welke wijze de deelnemers aankijken tegen de prestaties van de FUMO, heeft de directie

Nadere informatie

Rapportage cliëntervaringsonderzoek CQI Kraamzorg. Kraamzorg JoNa BV

Rapportage cliëntervaringsonderzoek CQI Kraamzorg. Kraamzorg JoNa BV Rapportage cliëntervaringsonderzoek CQI Kraamzorg Kraamzorg JoNa BV Uitgevoerd door Kraamzorg Prestatie Monitor (Qualizorg B.V.) Periode: Van 01 01 2013 t/m 31 12 2013 Geaccrediteerd door : Inleiding In

Nadere informatie

NMT. NMT: Patiëntenenquête 2012. resultaten van tandarts: drs. FH Ferguson, Rijnsburg NMT. Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde

NMT. NMT: Patiëntenenquête 2012. resultaten van tandarts: drs. FH Ferguson, Rijnsburg NMT. Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde NMT Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde NMT: Patiëntenenquête 2012 resultaten van tandarts: drs. FH Ferguson, Rijnsburg NMT Onderzoek & Informatievoorziening Nieuwegein Juli 2012

Nadere informatie