Afdeling Wetenschappelijk Onderzoek/Monetair en economisch beleid. Vermogensbeheer Nederlandse gezinnen: analyse op basis van een enquête

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Afdeling Wetenschappelijk Onderzoek/Monetair en economisch beleid. Vermogensbeheer Nederlandse gezinnen: analyse op basis van een enquête"

Transcriptie

1 Afdeling Wetenschappelijk Onderzoek/Monetair en economisch beleid Vermogensbeheer Nederlandse gezinnen: analyse op basis van een enquête W.A. van den End, J.I. Kakes, M.C.J. van Rooij en A.C.J. Stokman Onderzoeksrapport WO nr. 687 / Meb Series nr Mei 2002 De Nederlandsche Bank

2

3 VERMOGENSBEHEER NEDERLANDSE GEZINNEN: analyse op basis van een enquête W.A. van den End, J.I. Kakes, M.C.J. van Rooij en A.C.J. Stokman* *Met dank aan M.W.M. Admiraal, C.R. Bierdrager, mw. J.F. van Breugel, en R.B.M. Vet voor statistische assistentie. Alleen bestemd voor interne verspreiding tot verschijnen KB op 19 juni 2002 Onderzoeksrapport WO nr. 687/Meb Series nr Mei 2002 De Nederlandsche Bank NV Afdeling Wetenschappelijk Onderzoek/ Afdeling Monetair en economisch beleid Postbus AB AMSTERDAM

4

5 SAMENVATTING Vermogensbeheer Nederlandse gezinnen: analyse op basis van een enquête W.A. van den End, J.I. Kakes, M.C.J. van Rooij en A.C.J. Stokman Dit rapport biedt een beschouwing van het vermogensbeheer van Nederlandse huishoudens, mede op basis van een in maart in opdracht van de Bank gehouden enquête. Uit het onderzoek blijkt dat het vermogensbezit steeds sterker wordt gedomineerd door risicodragende activa (aandelen en huizen). Hierdoor zijn gezinnen gevoeliger geworden voor het sentiment op de huizenmarkt en de beurs. Zo heeft de hausse op de huizenmarkt de afgelopen jaren tot zeer omvangrijke bestedingen van consumenten geleid, gefinancierd uit de verzilvering van de overwaarde van de woning. In het topjaar 2000 werd EUR 10 miljard besteed, het afgelopen jaar liep dit terug tot EUR 4½ miljard. Ook blijkt uit de enquête dat er een grote groep mensen van plan is om voor het 65 ste levensjaar te stoppen met werken, en dat om die reden voorzieningen worden getroffen om zo n stap te financieren. Dit kan het beleid gericht op stimulering van de abeidsparticipatie onder ouderen frustreren. Trefwoorden: beleggen in aandelen, verzilvering overwaarde eigen huis, financiering vervroegd uittreden JEL-codes: D12, E21, G11, J26 ABSTRACT Portfolio management by Dutch households: an analysis on the basis of a survey W.A. van den End, J.I. Kakes, M.C.J. van Rooij and A.C.J. Stokman This report analyses the portfolio behaviour of Dutch households. The study is partly based on information from a broad survey commissioned by the Nederlandsche Bank, held in March of this year. The investigation shows that risk bearing elements are becoming more and more important in households assets. Hence, Dutch consumers have become much more sensitive to unexpected events on the stock exchange or housing market. The survey shows that the boom on the Dutch housing market was accompanied by very sizeable consumer spending especially in the year 2000 (EUR 10 billion), followed by half this amount in This was financed by equity withdrawal (e.g. through second mortgages). Another remarkable outcome is that many workers are planning to retire before reaching the age of 65, for which they make financial arrangements. This, of course, could frustrate government policy to stimulate the low participation rate among the older part of the working force. Keywords: investments in shares, surplus-value owner-occupied houses, early-retirement financing JEL-codes: D12, E21, G11, J26

6

7 - 1-1 INLEIDING Het afgelopen decennium is de vermogenspositie van Nederlandse gezinnen sterk verbeterd. Dit is voor een belangrijk deel het gevolg van de spectaculaire prijsstijging van huizen en aandelen. Tegelijk met de vermogenstoename is de samenstelling van het bezit, alsmede de hoogte van de schuld aanzienlijk gewijzigd. In het algemeen houden Nederlandse huishoudens meer vermogen aan in hun huis en in aandelen, sparen ze minder en lenen ze meer. Het is aannemelijk dat in overeenstemming met de vermogensontwikkelingen, huishoudens het beheer van hun vermogen bewuster en actiever ter hand zijn gaan nemen. De vermogenstoename bij gezinnen betekent ook dat de consumptieve bestedingen meer dan voorheen worden bepaald door vermogenseffecten, terwijl de financiële positie van gezinnen gevoeliger is geworden voor ontwikkelingen in vermogensmarkten. In het eerste deel van dit rapport zal vanuit de literatuur enige achtergrond worden gegeven over het vermogensbeheer door gezinnen en bestedingseffecten van aandelen- en huizenbezit (paragraaf 2). Daarnaast zullen enkele algemene ontwikkelingen worden geschetst in de vermogenspositie van Nederlandse huishoudens (paragraaf 3). In het tweede deel van het rapport wordt op basis van een in opdracht van de Nederlandsche Bank uitgevoerde enquête een aantal belangrijke aspecten van het vermogensbeheer door Nederlandse huishoudens belicht. Om te beginnen is voor specifieke groepen huishoudens onderzocht hoe hun vermogensportefeuille er gemiddeld uitziet en hoe actief zij deze beheren. Hierbij is tevens gevraagd naar de motivatie voor het aanhouden van bepaalde vermogenstitels (paragraaf 4). Een belangrijk bestanddeel van het vermogen voor veel huishoudens is het eigen woningbezit en de daaraan gekoppelde hypotheek. Daarom wordt hier in een aparte paragraaf aandacht aan besteed, waarbij tevens berekeningen van recente bestedingseffecten uit de huizenmarkt worden gepresenteerd (paragraaf 5). Vervolgens wordt ingegaan op het vermogensbeheer door Nederlandse huishoudens in relatie tot de oudedagsvoorziening, aangezien uit de enquête naar voren komt dat dit een belangrijke factor is bij financiële beslissingen van huishoudens (paragraaf 6). Tenslotte worden inschattingen van huishoudens over toekomstige prijsontwikkelingen van aandelen en huizen belicht (paragraaf 7). Het rapport besluit met samenvattende conclusies.

8 - 2-2 KORT OVERZICHT VAN DE LITERATUUR In samenhang met de toenemende omvang van gezinsvermogens, zowel in Nederland als in andere landen, krijgt dit onderwerp ook meer belangstelling in de theoretische en empirische literatuur. Daarbij wordt onder andere ruim aandacht geschonken aan vermogensbeheer, risicospreiding en vermogenseffecten. In deze paragraaf wordt kort ingegaan op deze elementen, die verderop in dit rapport nader worden geanalyseerd. 2.1 Risicospreiding en beleggingen Naarmate huishoudens meer vermogen bezitten ligt een actiever vermogensbeheer en een bredere spreiding over verschillende vermogenstitels voor de hand. Een belangrijke afweging daarbij is of men belegt in risicovolle vermogensvormen zoals aandelen; hierbij spelen verschillende factoren een rol. In de eerste plaats hangt de beslissing om in aandelen te beleggen samen met de hoogte van het inkomen. Een hoger inkomen vermindert immers de belemmering van transactiekosten en verschaft een financiële buffer tegen fluctuaties in aandelenkoersen. Om diezelfde redenen is de vermogensomvang van huishoudens een bepalende factor. Omdat de mogelijkheden om informatie te interpreteren toenemen met het opleidingsniveau, is ook dit kenmerk veelal positief gecorreleerd met aandelenbezit. Tot slot valt te verwachten dat participatie in de aandelenmarkt afhankelijk is van de leeftijd (zie bijvoorbeeld King en Leape, 1987). Met het klimmen van de jaren neemt namelijk het vermogensbezit toe, alsmede de informatievergaring die van belang is voor beleggen op de beurs. Volgens empirisch onderzoek is dit informatieargument echter niet overtuigend. Aandelenbezit blijkt in de praktijk namelijk te pieken bij vijftigers en minder voor te komen bij de jongere en oudere generaties (zie Guiso et al., 2002). Naast de vraag of gezinnen aandelen bezitten, is het relevant hoeveel ze hierin beleggen. In tegenstelling tot het aandelenbezit zou het relatieve bedrag dat wordt aangehouden in aandelen moeten afnemen met de leeftijd en de vermogensomvang. Jongere beleggers hebben immers in het algemeen minder vermogen, maar een hogere inkomensverwachting en een langere tijdshorizon dan oudere beleggers. Het relatief hoge rendement op aandelen geeft jonge huishoudens de kans meer vermogen op te bouwen, terwijl het gunstiger inkomensperspectief als buffer voor het hogere risico dient. In verschillende landen blijkt het verband tussen de aandelencomponent in de portefeuille enerzijds en de leeftijd en het vermogen van de belegger anderzijds evenwel minder eenduidig te zijn dan de theorie suggereert (Guiso et al., 2002). Terwijl de participatie in de aandelenmarkt toeneemt met leeftijd en vermogen, passen gezinnen hun portefeuillesamenstelling blijkbaar niet aan bij hun wijzigende omstandigheden. Waarschijnlijk zijn

9 - 3 - huishoudens onvoldoende toegerust om de optimale portefeuillesamenstelling te berekenen over de levenscyclus, of weerhoudt de onzekerheid over hun toekomstige inkomen jongeren van het opnemen van meer aandelen in portefeuille. 2.2 De rol van huizenbezit Voor veel gezinnen vormt de eigen woning, met de bijbehorende financiering, de belangrijkste component van het vermogen. Het feit dat een woning in de eerste plaats wordt gekocht om in te wonen (het consumptiemotief), zorgt ervoor dat gezinnen meer kapitaal in een huis aanhouden dan op basis van pure investeringsmotieven gewenst zou zijn. Dit geldt vooral voor jonge huishoudens met een eigen woning, aangezien deze doorgaans minder financieel vermogen hebben opgebouwd. Meer in het algemeen kan het eigenwoningbezit op uiteenlopende wijze het spaar- en beleggingsgedrag beïnvloeden. Enerzijds hebben (met name jonge) huizenbezitters, omdat huizen onderhevig kan zijn aan prijsfluctuaties, een grotere neiging risicovrije activa aan te houden als bescherming (zie Flavin en Yamashita, 1998). Een additionele reden voor een risico-averse houding van huizenbezitters is dat zij worden geconfronteerd met maandelijkse hypotheeklasten en onzekerheid over het nakomen daarvan willen verkleinen (Fratantoni, 1998). Anderzijds is het denkbaar dat huiseigenaren juist meer risicovolle titels zoals aandelen aanhouden, als gevolg van de onderpandfunctie van een huis en het ontstaan van nieuwe financiële producten die het benutten van dit onderpand hebben vergemakkelijkt. Zo kan bij gestegen onderpandwaarde bijvoorbeeld tot oversluiting van de hypotheek worden overgegaan, waarbij een deel van de lening wordt belegd in aandelen. Ook bepaalde hypotheekproducten, zoals de beleggingshypotheek, leiden ertoe dat huiseigenaren tevens aandeelhouders worden. 2.3 Vermogensbezit en bestedingseffecten Een stijgend vermogensbezit heeft een toenemende invloed op het spaar- en bestedingsgedrag van consumenten. Dergelijke vermogenseffecten kunnen worden beschreven aan de hand van de permanente inkomenshypothese (zie Capel en Jansen, 2002). Vermogenseffecten ontstaan wanneer een onverwachte verandering in het permanente inkomensniveau leidt tot aanpassingen in het consumptiepatroon. Uit empirisch onderzoek blijkt dat vermogenseffecten de laatste jaren steeds belangrijker zijn geworden (zie bijvoorbeeld Dyan en Maki, 2001). De omvang van deze effecten is overigens afhankelijk van het type vermogenscomponent: prijsveranderingen van huizen hebben in de regel meer invloed op de bestedingen dan prijsveranderingen van aandelen (zie bijvoorbeeld Case et al, 2001 en Ludwig en Sløk,

10 ). Dit wordt veroorzaakt door de bredere spreiding van het huizenbezit onder de bevolking en de geringere volatiliteit van huizenprijzen. Weliswaar zijn aandelen beter verhandelbaar maar, zoals hierboven gesteld, maken gezinnen actiever gebruik van de onderpandfunctie van hun woning om krediet op te nemen, onder meer voor het doen van bestedingen. Het belang van deze factoren verschilt overigens per land. Zo kennen Angelsaksische landen een breder verspreid aandelenbezit en zijn financiële instrumenten verder ontwikkeld om vermogensbezit liquide te maken. Tegen deze achtergrond worden voor de VS vermogenseffecten geschat van 3 tot 5% voor aandelen en 4 tot 6% voor huizen 1. Voor Europese landen worden met name voor aandelen iets lagere effecten gevonden, variërend van 1 tot 3,5%, terwijl de gemiddelde invloed van huizenprijzen met 2 tot 8% vergelijkbaar is met de VS (zie IMF, 2002). Het sterke vermogenseffect door de uitbundige huizenmarkt was de afgelopen jaren in Nederland duidelijk zichtbaar in de vorm van tweede hypotheken en oversluitingen, waarmee gezinnen een deel van de gestegen overwaarde op hun woning hebben verzilverd. In paragraaf 5 wordt aan de hand van de enquêteresultaten ingegaan op dit bestedingseffect. 1 Bedoeld wordt extra bestedingen als percentage van de vermogensstijging uitgesmeerd over drie jaar.

11 - 5-3 VERMOGENSONTWIKKELINGEN IN NEDERLAND VANUIT MACROPERSPECTIEF 3.1 Sterke groei vermogensbezit Tabel 1 toont de geaggregeerde vermogensontwikkeling van Nederlandse gezinnen in de afgelopen 15 jaar. In deze periode is het netto vermogen (bezittingen minus schulden) in termen van het beschikbare gezinsinkomen (de vermogensquote) toegenomen tot circa 800%. Huishoudens in Nederland zijn daarmee over het algemeen vermogender dan in de zeven grootste industrielanden. Alleen huishoudens in Japan en het Verenigd Koninkrijk hebben vergelijkbaar hoge vermogensniveaus 2. Het particulier vermogen in Nederland is met name in de jaren negentig gegroeid (grafiek 1). De stijging van huizenprijzen hangt zowel samen met de gunstige conjuncturele omstandigheden en de gedaalde rente in de jaren negentig, als met een aantal specifiek Nederlandse factoren. Zo zijn inkomens gestegen en hebben banken door verruiming van de verstrekkingscriteria de leencapaciteit van gezinnen vergroot (zie de Haas et al. 2000). Verder worden huizenprijzen in zekere zin op een hoog niveau gehouden door het beperkte aantal bouwlocaties in Nederland en het genereuze belastingsysteem met volledige aftrekbaarheid van hypotheekrentelasten. Tabel 1 Vermogen Nederlandse huishoudens % beschikbare inkomen Netto vermogen a) Financiële activa a) Huizenbezit Overig (illiquide) bezit Schuld a) Inclusief pensioenvermogen Bron: CPB 2 Zie voor een internationale vergelijking van gezinsvermogens OECD Economic Outlook 70, december 2001.

12 - 6 - Grafiek 1 Beurskoersen en huizenprijzen Januari 1990= Beurskoersen (AEX) Huizenprijzen (bron: Kadaster) 3.2 Huishoudens houden meer risicodragende activa aan Prijsstijgingen van aandelen en huizen vormen de belangrijkste factor achter de vermogenstoename van gezinnen. De andere bron voor vermogensvorming, besparingen uit inkomen, heeft in de loop van de tijd verhoudingsgewijs een steeds kleinere bijdrage aan de vermogensopbouw geleverd (grafiek 2). Daarmee is de vermogensstijging overwegend het gevolg van autonome ontwikkelingen en minder het gevolg van actief handelen door gezinnen. Dit is een internationaal verschijnsel (zie bijvoorbeeld Tracy en Schneider, 2001 voor de VS). Niettemin gaat achter de vermogensstijging in Nederland ook een sterk toegenomen participatie van huishoudens in vermogensmarkten schuil. Zo steeg het percentage huishoudens met direct aandelenbezit of met aandelen in een beleggingsfonds van 11% in 1995 volgens CBS-cijfers, tot 27% in 2002 volgens de enquêteresultaten. Beleggingsfondsen hebben sterk bijgedragen aan de bredere verspreiding van het aandelenbezit onder de bevolking. Deze fondsen maken het immers mogelijk beleggingen tegen geringe kosten te spreiden over vermogenstitels met verschillende risicokarakteristieken en zijn om die reden aantrekkelijk voor gezinnen die met een relatief klein kapitaal beleggen. Daarnaast bezitten gezinnen indirect aandelen via hypotheken met een beleggingselement en via de deelname aan pensioenfondsen en levensverzekeringspolissen. Contractuele besparingen vormen na het eigenwoningbezit het grootste vermogensbestanddeel van gezinnen; in 2001 vertegenwoordigde deze post ruim 30% van de bezittingen. Omdat meer dan de helft van de pensioengelden is belegd in aandelen, is het belang van de beurs voor de

13 - 7 - Grafiek 2 Bronnen bruto vermogenstoename ¹ Procentuele bijdrage Besparingen Vermogenswinst ¹ Eigen berekeningen DNB o.b.v CPB gegevens. vermogenspositie van gezinnen nog eens groter dan het directe aandelenbezit doet vermoeden. Ook in internationaal opzicht neemt Nederland hiermee, zeker binnen Europa, een opvallende positie in. Volgens Guiso et al. (2002) is de directe en indirecte participatiegraad alleen hoger in de VS. Een specifieke factor, die het (indirecte) aandelenbezit waarschijnlijk heeft gestimuleerd, is de toegenomen concurrentie en conglomeraatvorming in de Nederlandse financiële sector. Het samengaan van banken, verzekeraars en beleggingsinstellingen heeft immers een impuls gegeven aan de ontwikkeling van producten met een beleggingselement, zoals levensverzekeringen waarbij premies worden belegd in effecten. Net als het aandelenbezit is het eigenwoningbezit de laatste decennia in Nederland toegenomen, van 35% begin jaren zeventig tot 52% van de huishoudens in Het toegenomen bezit van aandelen en huizen kan tevens een aanwijzing zijn dat huishoudens doelbewuster met hun vermogen omgaan. Zo renderen aandelen op langere termijn immers beter dan een spaarrekening. Dergelijke lange-termijn overwegingen van gezinnen zijn tegen de achtergrond van de toegenomen informatiestroom over financiële producten, de gestegen welvaart en de vergrijzing goed verklaarbaar. 3.3 Spaar- en bestedingsgedrag gevoeliger voor aandelen- en huizenprijzen De vermogenstoename is sinds de tweede helft van de jaren negentig meer en meer het spaargedrag van gezinnen gaan beïnvloeden. Door waardestijgingen van hun eigen woning en hun beleggingsportefeuille, zijn gezinnen minder gaan sparen. Dit is één van de redenen waarom de spaarquote (vrije besparingen in

14 - 8 - termen van beschikbaar inkomen) daalde van 5,6% in 1995, tot -1,3% in Parallel hieraan namen huishoudens meer krediet op. Zoals in tabel 1 is af te lezen, steeg de schuld/inkomensratio hierdoor tot 186% in 2001, een ontwikkeling die wordt gedomineerd door de hypothecaire schuld. De gestegen schuld is indicatief voor de ruimere mogelijkheden om krediet op te nemen. Zo hebben nieuwe hypotheekvormen het contant maken van het woningbezit en daarmee consumptie uit vermogenswinst vergemakkelijkt. De gestegen schuld ging samen met een hoger risicoprofiel van de bezittingen. Tussen 1991 en 2001 nam het relatieve belang van de eigen woning en het aandelenbezit in het totale vermogen toe van 36% tot ruim 49%, terwijl het aandeel van risicovrije bezittingen (deposito s en obligaties) daalde van 19% tot 13%. Deze verschuivingen in de vermogenscompositie betekenen dat het gezinsvermogen gevoeliger is geworden voor het sentiment op de huizenmarkt en de beurs. De daling van de aandelenkoersen sinds 2000 was vorig jaar dan ook één van de oorzaken van een daling van de netto vermogensquote, voor het eerst in 10 jaar. Mogelijk in reactie op de verslechterende vermogenspositie herschikten gezinnen vorig jaar hun portefeuille, waaraan waarschijnlijk ook de neergaande conjunctuur en het afgenomen consumentenvertrouwen hebben bijgedragen. Dit uitte zich vorig jaar in het oplopen van de spaarquote tot 3,5% en een forse stijging van het ingelegd spaargeld bij banken. Bij beleggingsfondsen kwam de voorzichtigere opstelling van huishoudens tot uitdrukking in een toegenomen voorkeur voor minder risicovolle vermogensbestanddelen, zoals obligaties (grafiek 3). Grafiek 3 Netto inleg Beleggingsfondsen Miljarden euro's Aandelenfondsen Obligatiefondsen Alle fondsen Bron : DNB. 3 Bron: Centraal Economisch Plan 2002, CPB.

15 - 9 - De toegenomen afhankelijkheid van huishoudens van ontwikkelingen op de aandelenbeurs kwam ook naar voren in de stijging van pensioenpremies, waartoe sommige pensioenfondsen dit jaar besloten, in reactie op tegenvallende rendementen op beleggingen. Het verhogen van de premies komt in veel gevallen neer op het (gedeeltelijk) terugdraaien van kortingen, die waren ingesteld tijdens de jaren van een opgaande beurs. De fluctuaties in de pensioenspremies zijn illustratief voor het toegenomen aandelenbezit van pensioenfondsen en daarmee voor de toegenomen gevoeligheid voor vermogensprijzen (zie DNB, 2001). De recente ontwikkelingen duiden erop dat de toegenomen participatie van huishoudens in de vermogenmarkten ook in de toekomst tot grotere fluctuaties in de economie kan leiden. Financieel beheer, besparingen en daarmee consumptieve bestedingen zullen immers sterker dan voorheen meebewegen met cycli in financiële markten. Wat dat betreft markeert 2001 geen trendbreuk, maar zijn de recente ontwikkelingen exemplarisch voor het toegenomen belang van vermogensprijzen.

16 NADERE VERKENNING VERMOGENSBEHEER OP BASIS VAN ENQUÊTE Hierboven is de samenstelling en ontwikkeling van de gezamenlijke vermogens van de Nederlandse huishoudens beschouwd vanuit macro-economisch perspectief en de literatuur. Een enquête is bij uitstek geschikt om op een meer gedetailleerd niveau voor verschillende groepen huishoudens informatie te verzamelen over de verdeling van vermogenscomponenten, de motieven voor het aanhouden van diverse vermogenstitels en het financieel gedrag. 4.1 Opzet van de enquête In opdracht van de Nederlandsche Bank heeft het NIPO onder een representatieve steekproef van 1157 huishoudens een enquête uitgevoerd naar het vermogensbeheer door deze huishoudens. Vervolgens zijn de antwoorden gewogen naar de totale Nederlandse populatie van 6,8 miljoen huishoudens. De enquêtering heeft begin maart plaatsgevonden waarbij deelnemers via pc en modem in staat zijn gesteld de vragen te beantwoorden. Groot voordeel hiervan is dat men op zijn gemak de enquête kan invullen met alle relevante bescheiden bij de hand op een moment dat het hem of haar het beste uitkomt. Bovendien is deze wijze van enquêteren, mede vanwege de hoge mate van anonimiteit, bij uitstek geschikt voor privacy gevoelige onderwerpen, zoals vragen omtrent de eigen financiële situatie. Deze paragraaf bespreekt onder andere het vermogensbeheer van een aantal inkomensgroepen dat uit de enquête-uitkomsten naar voren komt. Hierbij wordt ingegaan op bezittingen, schulden en motivering voor het aanhouden van diverse vermogenstitels. De inkomensklassen (laag/middel/hoog) zijn zodanig gekozen dat iedere categorie 2 à 2,5 miljoen huishoudens omvat 4. Voor een goede interpretatie van de gegevens dient te worden bedacht dat hogere inkomensklassen doorgaans relatief veel tweeverdienergezinnen omvatten, terwijl de laagste inkomensklasse voor een belangrijk deel uit alleenstaanden en uitkeringsgerechtigden (met name bijstand en AOW) bestaat. 4 De grenzen tussen de drie inkomensklassen liggen bij een bruto huishoudinkomen per jaar van respectievelijk en

17 Bezittingen Over het algemeen hebben Nederlandse huishoudens hun vermogen weinig gespreid over verschillende financiële producten. Afgaande op de enquête-uitkomsten wordt het vermogen gemiddeld op minder dan vier manieren aangehouden (meestal op een betaal- en spaarrekening en in de eigen woning). Niet geheel verrassend komt uit de antwoorden naar voren dat hoe hoger het huishoudinkomen en het gezinsvermogen, hoe uitgebreider de vermogensportefeuille en hoe actiever het beheer (tabel 2). Iedereen beschikt over een betaalrekening, maar het aantal rekeningen en het totale saldo lopen op naarmate huishoudens zich in een gunstigere financiële positie bevinden. Ook voor andere financiële producten, zoals spaarrekeningen, bedrijfsspaarregelingen en koopsom- of lijfrentepolissen, geldt doorgaans dat het bezit, het aantal en de gemiddelde waarde stijgen naarmate de inkomensklasse hoger is. Zo komen koopsom- en lijfrentepolissen in de hoge inkomensgroep ruwweg drie keer meer voor dan bij de lage inkomensgroep. Daarnaast is de totale waarde van de aangekochte koopsom- en lijfrentepolissen, indien aangekocht, bij de hoge inkomensgroep eveneens gemiddeld grofweg drie keer die van de lage inkomensgroep. Tabel 2 Bezit vermogenstitels Aantal huishoudens in bezit van vermogenstitel (%), gemiddeld aantal vermogenstitels, gemiddelde waarde Vermogenstitel In bezit titel (%) Gemiddeld aantal Gemiddelde waarde (dzd euro) L M H T L M H T L M H T Betaalrekening ,5 2,3 2,6 2,2 1,3 4,8 6,8 4,2 Spaarrekening ,5 2,0 2,1 1,8 6,8 11,9 13,6 11,1 Bedrijfsspaarregeling ,3 1,4 1,7 1,5 1,8 2,6 3,5 2,9 Lijfrente ,2 1,5 1,5 1,5 5,9 7,3 13,9 11,1 Koopsom ,1 1,9 2,9 2,1 4,5 7,5 12,0 9,9 Spaarverzekering ,5 1,4 1,6 1,5 2,0 7,4 10,6 6,9 Beleggingsfonden ,1 3,1 3,2 3,0 6,7 15,1 24,3 17,7 Individuele aandelen ,2 4,9 4,4 4,5 6,0 14,3 24,3 18,3 Individuele obligaties ,0 1,8 1,7 1,7 6,3 21,5 18,5 18,6 Opties ,0 1,6 2,8 2,4 12,2 2,5 5,0 5,6 Aandelenlease ,8 1,6 1,7 1,7 3,1 6,3 6,4 5,6 Niet hypothecaire lening ,3 1,1 1,2 1,2 4,9 10,5 9,3 8,3 Credit card ,2 1,4 1,6 1,5 0,4 0,2 0,4 0,3 Producten op afbetaling ,5 1,8 1,1 1,6 0,9 1,5 2,0 1,3 Eigen woning ,0 1,0 1,0 1,0 173,7 196,6 265,5 222,4 Hypotheek op eigen woning ,1 1,3 1,6 1,4 68,9 92,1 132,1 106,0 Toelichting: vanwege de mogelijkheid meerdere antwoorden te geven kan de som van de percentages boven de 100 uitkomen; L=lage inkomensklasse, M=middelste inkomensklasse, H= hoge inkomensklasse, T=totale populatie. Bron: DNB-enquête, maart 2002

18 Overigens geeft meer dan de helft van de respondenten uit de lage inkomensgroep aan niet te weten waarom een koopsom- of lijfrentepolis is aangeschaft, terwijl de hogere inkomensgroepen hiermee welbewust sparen met het oog op het (eventueel vervroegde) pensioen en - zij het in mindere mate - vanwege de fiscale behandeling van deze spaarvormen (tabel 3). Andere financiële producten worden met name aangehouden met het oog op - onverwachte - grote uitgaven (spaartegoeden, aandelenleaseconstructies en opties) of de studie van het kind (spaarverzekeringen). Beleggingen in aandelen en obligaties blijken met name voor te komen in huishoudens uit de hogere inkomensgroepen, waarbij degenen die beleggen in individuele aandelen dit vaak (deels) uit liefhebberij doen. Beleggers in individuele aandelen zijn dientengevolge ook actiever dan degenen die beleggen via beleggingsfondsen, blijkens het gemiddeld aantal wijzigingen in de afgelopen 12 maanden (6,2 tegen 3,6). Dit uit zich overigens niet altijd in een portefeuille met veel verschillende aandelenfondsen: de helft heeft ten hoogste 2 verschillende aandelenfondsen in bezit. Het gemiddeld aantal verschillende aandelen bedraagt 4,5; 1 op de 7 beleggers heeft 10 of meer individuele aandelen in zijn of haar portefeuille. Hieruit blijkt eveneens dat vermogen weinig gediversificeerd wordt aangehouden. Het feit dat de participatiegraad in de aandelenmarkt, direct of indirect via beleggingsfondsen, positief samenhangt met de inkomens- of vermogenspositie van de belegger is conform de in paragraaf 2 behandelde theorie. Een uitsplitsing van het aandelenbezit naar leeftijdsgroep laat een bolvormige verdeling zien: veertigers beleggen het meest, jongeren en ouderen hebben relatief minder in aandelen belegd (grafiek 4). Een dergelijke verdeling wordt ook in empirisch onderzoek naar het aandelenbezit in andere landen gevonden. Het deel van het vermogen dat in aandelen wordt belegd stijgt wel met het Grafiek 4 Leeftijd en aandelenbezit Percentage huishoudens met direct aandelenbezit of deelneming in beleggingsfondsen < plus Leeftijd Participatie Belang in portefeuille Bron : DNB-enquête, maart 2000.

19 Tabel 3 Motivatie voor bezit vermogenstitel % van huishoudens dat vermogenstitel bezit Spaarrekening Bedrijfs-spaarrekening Doorlopend krediet/ Persoonlijke lening L M H T L M H T L M H T Investering eigen woning e.d Consumptiegoederen Vakantie, feest, wereldreis etc Grote onverwachte uitgaven Pensioenvoorziening Studie kinderen Aflossing andere schulden Rendement/risico Fiscale redenen Hobby Geen bepaald doel Weet niet/geen antwoord Lijfrentepolis Koopsompolis Spaarverzekering Investering eigen woning e.d Consumptiegoederen Vakantie, feest, wereldreis etc Grote onverwachte uitgaven Pensioenvoorziening Studie kinderen Aflossing hypotheek, schulden Rendement/risico Fiscale redenen Hobby Geen bepaald doel Weet niet/geen antwoord Beleggingsfondsen Aandelen Opties Investering eigen woning e.d Consumptiegoederen Vakantie, feest, wereldreis etc Grote onverwachte uitgaven Pensioenvoorziening Studie kinderen Aflossing hypotheek, schulden Rendement/risico Fiscale redenen Hobby Geen bepaald doel Weet niet/geen antwoord Toelichting: vanwege de mogelijkheid meerdere antwoorden te geven kan de som van de percentages boven de 100 uitkomen; L=lage inkomensklasse, M=middelste inkomensklasse, H= hoge inkomensklasse, T=totale populatie. Bron: DNB-enquête, maart 2002

20 toenemen van de leeftijd. Daaruit blijkt dat het huidige inkomen en vermogen (dat meestal hoger is bij ouderen) bepalender is voor het samenstellen van de vermogensportefeuille dan de inkomensverwachting (die in theorie hoger is voor jongeren, die daardoor een groter deel van hun vermogen in risicodragende titels zouden aanhouden). Naast de hier besproken financiële vermogenstitels is een bijzondere rol in het vermogensbeheer weggelegd voor de woning. Het woningbezit en de daaraan verbonden hypotheekschulden zijn met name geconcentreerd bij meerverdienende huishoudens. Hierop komen we in paragraaf 5 terug. 4.3 Actief beheer Gevraagd naar de motivatie voor het aanhouden van bepaalde vermogenstitels blijkt dat huishoudens met lagere inkomens veelal geld opzij zetten met het oog op onverwachte en/of grote uitgaven, terwijl hogere inkomensgroepen sterk gericht zijn op hun inkomenssituatie (of die van hun kinderen) op oudere leeftijd. Bovendien lijken lagere inkomensgroepen minder bewust of minder actief bezig met vermogensbeheer. De categorie weet niet/geen antwoord is voor deze groep bij vrijwel alle vragen het grootst. Dat de lagere inkomensgroepen minder actief met hun vermogensbeheer bezig zijn blijkt ook uit het feit dat een ruime meerderheid (83%) bij niemand advies inwint met betrekking tot hun financiële planning en ook geen behoefte heeft aan advies. De helft van de overige inkomensgroepen vraagt wel advies; meestal aan professionele adviseurs en soms aan familie en bekenden. Driekwart hiervan werkt met een vaste tussenpersoon. Bij de meestverdienende huishoudens (bruto jaarinkomen groter of gelijk aan 68000) valt op dat 1 op de 5 een notaris heeft benaderd voor advies. Binnen de overige inkomensgroepen gebeurt dit eigenlijk niet. Driekwart van deze groep van meestverdienende huishoudens heeft een testament afgesloten tegen 40% van de gehele populatie en 25% van de lage inkomensgroep. Bij de motivatie voor de samenstelling van de portefeuille van bezittingen speelt - voor degenen waarop dit van toepassing is - met name de pensioenvoorziening een rol, gevolgd door risicospreiding, te verwachten rendementen en fiscale motieven. 4.4 Niet-hypothecaire schulden Voor alle inkomensgroepen geldt dat ruwweg een kwart van de huishoudens een doorlopend krediet, een persoonlijke lening of beide bezit. De lage inkomensgroep gebruikt deze kredietmogelijkheden voornamelijk als reserve voor grote - onverwachte - uitgaven, terwijl de hoge inkomensgroep hiermee veelal duurzame consumptiegoederen financiert. In overeenstemming hiermee kopen huishoudens uit de lage inkomensgroep relatief vaak producten op afbetaling. In tegenstelling tot de hogere inkomensgroepen

De vermogensopbouw van huishoudens: is het beleid in balans?

De vermogensopbouw van huishoudens: is het beleid in balans? Occasional Studies Vol. 13-1 De vermogensopbouw van huishoudens: is het beleid in balans? Centrale bank en prudentieel toezichthouder financiële instellingen 2015 De Nederlandsche Bank n.v. Auteurs Jante

Nadere informatie

Wonen in ongewone tijden. De resultaten van het Woononderzoek Nederland 2012

Wonen in ongewone tijden. De resultaten van het Woononderzoek Nederland 2012 Wonen in ongewone tijden De resultaten van het Woononderzoek Nederland 2012 Wonen in ongewone tijden De resultaten van het Woononderzoek Nederland 2012 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 4 1 Inleiding 7 2 Kerncijfers

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank. Statistisch Bulletin Maart 2005

De Nederlandsche Bank. Statistisch Bulletin Maart 2005 05 De Nederlandsche Bank Statistisch Bulletin Maart 2005 2005 De Nederlandsche Bank nv Oplage: 1.400 Iedere openbaarmaking en verveelvoudiging voor educatieve en nietcommerciële doeleinden is toegestaan,

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank Kwartaalbericht Juni 2002

De Nederlandsche Bank Kwartaalbericht Juni 2002 De Nederlandsche Bank Kwartaalbericht Juni 2002 In dit Kwartaalbericht: Vermogensbeheer Nederlandse gezinnen onder de loep Tariefstructuren en infrastructuur betalingsverkeer Mogelijke Europese agenda

Nadere informatie

Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland

Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland rapport Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland Uitgevoerd door Tilburg University bij gelegenheid van het 85-jarig bestaan van de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland Onderzoek

Nadere informatie

Kredietverlening en bancair kapitaal

Kredietverlening en bancair kapitaal DNB Occasional Studies Vol.12/No. 3 (2014) Kredietverlening en bancair kapitaal DNB Occasional Studies Gerbert Hebbink, Mark Kruidhof, Jan Willem Slingenberg Centrale bank en prudentieel toezichthouder

Nadere informatie

Verbond van Verzekeraars. december 2014. Mee met de tijd. Naar een toekomstbestendig pensioenstelsel

Verbond van Verzekeraars. december 2014. Mee met de tijd. Naar een toekomstbestendig pensioenstelsel Verbond van Verzekeraars december 2014 Mee met de tijd Naar een toekomstbestendig pensioenstelsel Inhoud Mee met de tijd 3 1 Doelstelling en ambitie 4 2 Inventarisatie en analyse: sterktes, zwaktes, trends

Nadere informatie

Eigen huis verliest gouden glans

Eigen huis verliest gouden glans Eigen huis verliest gouden glans Visie op de Nederlandse huizenmarkt 2015-2025 ING Economisch Bureau Maart 2015 Wat moeten huizenkopers weten? Trends op de woningmarkt tot 2025 Een koophuis is geen investering

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank Statistisch Bulletin Maart 2000

De Nederlandsche Bank Statistisch Bulletin Maart 2000 De Nederlandsche Bank Statistisch Bulletin Maart 2000 2000 De Nederlandsche Bank nv Oplage: 2.300 Iedere openbaarmaking en verveelvoudiging voor educatieve en nietcommerciële doeleinden is toegestaan,

Nadere informatie

Van lenen naar (bouw)sparen. Eindrapport. Peter Boelhouwer Kees Dol Harry van der Heijden Cor Lamain

Van lenen naar (bouw)sparen. Eindrapport. Peter Boelhouwer Kees Dol Harry van der Heijden Cor Lamain Van lenen naar (bouw)sparen Eindrapport Peter Boelhouwer Kees Dol Harry van der Heijden Cor Lamain Van lenen naar (bouw)sparen Van lenen naar (bouw)sparen Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van: SNS

Nadere informatie

Overzicht Financiële Stabiliteit Voorjaar 2014

Overzicht Financiële Stabiliteit Voorjaar 2014 Overzicht Financiële Stabiliteit Voorjaar 2014 De Nederlandsche Bank Overzicht Financiële Stabiliteit Voorjaar 2014, nr. 19 2014 De Nederlandsche Bank NV Oplage: 1000 Dit document is samengesteld op basis

Nadere informatie

INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE

INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE W E V R O E G E N U I T 2 0 L A N D E N H O E Z E D E N K E N IN EEN ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR CICERO BLACKROCK INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE WAT HOUDT NEDERLANDERS

Nadere informatie

Kopers verdienen meer! Naar een evenwichtige toepassing van de NIBUD-normen

Kopers verdienen meer! Naar een evenwichtige toepassing van de NIBUD-normen Kopers verdienen meer! Naar een evenwichtige toepassing van de NIBUD-normen Dit essay is geschreven in opdracht van: NVB, Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers Auteurs: Peter Boelhouwer, hoogleraar

Nadere informatie

BELEGGEN EN BELENEN THEMAONDERZOEK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS

BELEGGEN EN BELENEN THEMAONDERZOEK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS BELEGGEN EN BELENEN THEMAONDERZOEK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS Utrecht, Juni 2010 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van een themaonderzoek naar beleggen en belenen in het primair onderwijs

Nadere informatie

Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten. december 2013 / nr. 6

Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten. december 2013 / nr. 6 Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten december 2013 / nr. 6 De Nederlandsche Bank Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten december 2013, nr. 6 2013 De Nederlandsche Bank NV Oplage: 1800 Afsluitdatum:

Nadere informatie

Stabiliteitsprogramma Nederland. CONCEPT april 2012

Stabiliteitsprogramma Nederland. CONCEPT april 2012 Stabiliteitsprogramma Nederland CONCEPT april 2012 Consistentie met het Nationaal Hervormingsprogramma In het kader van de stroomlijning van het Europese semesterproces worden het Nationaal Hervormingsprogramma

Nadere informatie

De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen

De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen Nibud, 2010 Samenvatting Het Nibud heeft

Nadere informatie

Bouwsparen bij de buren. Ervaringen met bouwsparen in enkele West-Europese landen. Kees Dol Harry van der Heijden

Bouwsparen bij de buren. Ervaringen met bouwsparen in enkele West-Europese landen. Kees Dol Harry van der Heijden Bouwsparen bij de buren Ervaringen met bouwsparen in enkele West-Europese landen Kees Dol Harry van der Heijden Bouwsparen bij de buren Bouwsparen bij de buren Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van:

Nadere informatie

Module 4: concept. nieuwe economie

Module 4: concept. nieuwe economie Module 4: concept nieuwe economie Verantwoording 2010, Stichting leerplanontwikkeling (SLO), Enschede Het auteursrecht op de modules voor Economie berust bij SLO. Voor deze module geldt een Creative Commons

Nadere informatie

Restschulden in Nederland. Omvang en en effecten van van restschulden

Restschulden in Nederland. Omvang en en effecten van van restschulden Restschulden in Nederland Omvang en en effecten van van restschulden Restschulden in Nederland Het auteursrecht voor de inhoud berust geheel bij de Stichting Economisch Instituut voor de Bouw. Overnemen

Nadere informatie

Ouderen van nu en van de toekomst

Ouderen van nu en van de toekomst Ouderen van nu en van de toekomst Hun financiële spankracht, zorgbehoefte en woonwensen Werkdocument 113 Ouderen van nu en van de toekomst Hun financiële spankracht, zorgbehoefte en woonwensen Achtergrondstudie

Nadere informatie

Financiële stabiliteit: De risico s van consumptief krediet

Financiële stabiliteit: De risico s van consumptief krediet : De risico s van consumptief De laatste jaren is de rente wereldwijd relatief laag. Dit heeft bijgedragen aan vermogensprijsstijgingen en een snelle groei. Tegelijkertijd is het aantal mensen met probleemschulden

Nadere informatie

Regionale woningmarktgebieden. Verschillen en overeenkomsten. NAi Uitgevers

Regionale woningmarktgebieden. Verschillen en overeenkomsten. NAi Uitgevers Regionale woningmarktgebieden Verschillen en overeenkomsten NAi Uitgevers : verschillen en over eenkomsten Andries de Jong Lia van den Broek Stephaan Declerck Sander Klaver Frank Vernooij NAi Uitgevers,

Nadere informatie

Beleggen in Nederland: Bouwen aan Vertrouwen. oktober 2013 nummer 3 jaargang 5. 02 Vertrouwen daar draait het om. 08 We worden gezien als dé oplossing

Beleggen in Nederland: Bouwen aan Vertrouwen. oktober 2013 nummer 3 jaargang 5. 02 Vertrouwen daar draait het om. 08 We worden gezien als dé oplossing oktober 2013 nummer 3 jaargang 5 Beleggen in Nederland: Bouwen aan Vertrouwen 02 Vertrouwen daar draait het om 08 We worden gezien als dé oplossing 16 Versterking hypotheekmarkt door een Nederlandse Hypotheek

Nadere informatie

Financiële Maandstatistiek. Jaargang 8 juli 2002

Financiële Maandstatistiek. Jaargang 8 juli 2002 Institutionele beleggers De gepubliceerde cijfers en artikelen van de institutionele beleggers bevatten fouten. Dientengevolge zijn publicaties over dit onderwerp in deze maandstatistiek niet correct.

Nadere informatie

Publieksmonitor. Wijzer in geldzaken. Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Veldkamp

Publieksmonitor. Wijzer in geldzaken. Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Veldkamp Publieksmonitor Wijzer in geldzaken Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Veldkamp Publieksmonitor Wijzer in geldzaken Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in

Nadere informatie

Financieel jaarverslag verzekeringsbranche 2012

Financieel jaarverslag verzekeringsbranche 2012 Financieel jaarverslag verzekeringsbranche 1 Financieel jaarverslag verzekeringsbranche 1 Vertrouwelijk 1 Alleen voor intern gebruik Financieel jaarverslag verzekeringsbranche 1 Financieel jaarverslag

Nadere informatie

Zorgen over morgen Rapport van de Commissie Nationaal Pensioendebat

Zorgen over morgen Rapport van de Commissie Nationaal Pensioendebat Zorgen over morgen Rapport van de Commissie Nationaal Pensioendebat 2 Inhoud Samenvatting 5 Inleiding 9 Hoofdstuk 1 Nederland in Europa 13 1.1 Inleiding 13 1.2 Vergrijzing in Europa en houdbaarheid van

Nadere informatie

Bevrijd of beklemd? Werk, inhuur, inkomen en welbevinden van zzp ers. Edith Josten Jan Dirk Vlasblom Cok Vrooman

Bevrijd of beklemd? Werk, inhuur, inkomen en welbevinden van zzp ers. Edith Josten Jan Dirk Vlasblom Cok Vrooman Bevrijd of beklemd? Werk, inhuur, inkomen en welbevinden van zzp ers Edith Josten Jan Dirk Vlasblom Cok Vrooman Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, november 2014 Het Sociaal en Cultureel Planbureau

Nadere informatie

Aan dit onderzoek werkten mee: Nyenrode Prof. dr. T.M. Berkhout MRE MRICS Prof. dr. A.J. Kil MBA

Aan dit onderzoek werkten mee: Nyenrode Prof. dr. T.M. Berkhout MRE MRICS Prof. dr. A.J. Kil MBA Het financieringsbeleid van Nederlandse particuliere vastgoedbeleggers in 2012 Aan dit onderzoek werkten mee: Nyenrode Prof. dr. T.M. Berkhout MRE MRICS Prof. dr. A.J. Kil MBA ING Real Estate Finance Drs.

Nadere informatie