De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag. Datum 20 november 2012 Betreft Toelichting op Wet Hof

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 20 november 2012 Betreft Toelichting op Wet Hof"

Transcriptie

1 > Retouradres Postbus EA Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag Raad voor de financiële verhoudingen Korte Voorhout CW Den Haag Postbus EA Den Haag Contactpersoon Gerber van Nijendaal T Betreft Toelichting op Wet Hof Geachte voorzitter, De Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) maakt graag van de gelegenheid gebruik om nader te reflecteren op de Wet houdbare overheidsfinanciën (Wet HOF). 1 De Raad heeft hier eerder dit jaar een advies over uitgebracht. 2 Deze bijdrage gaat met name in op de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de Europese afspraken die moeten leiden tot een beheersing van de EMU-schuld en het EMU-saldo, voor zover die de decentrale overheden raken. 1. Stelsel van financiële verhoudingen De Raad betreurt het dat er nu een geïsoleerd voorstel komt zonder dat daarbij de gevolgen voor de financiële verhoudingen goed in kaart zijn gebracht. De Raad heeft eerder een meer samenhangende benadering bepleit die bijdraagt aan een doelmatig functioneren van de overheid als geheel. 3 De overheidsfinanciën staan onder zware druk. Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen zullen niet ontkomen aan het (blijven) treffen van ingrijpende maatregelen. Bezuinigingen, hervormingen en taakwijzigingen zijn noodzakelijk. In zijn rapport Verdelen, vertrouwen en verantwoorden heeft de Raad aangegeven welke spelregels daarbij in acht genomen moeten worden. 4 Gemeenten, provincies en waterschappen zijn binnen het bestuurlijke stelsel volwaardige democratisch gelegitimeerde bestuurslagen. Dat houdt in dat zij zelfstandig in staat moeten worden gesteld vraagstukken ter hand te nemen en de volle verantwoordelijkheid daarvoor te nemen. De budgettaire vrijheden van decentrale 1 Tweede Kamer , Rfv, Advies houdbare overheidsfiancien (Wet Hof) 19 maart Rfv, Inzet komende kabinetsperiode voor de financiëe verhoudingen, 26 september Rfv, Verdelen, vertrouwen en verantwoorden, november Pagina 1 van 6

2 overheden worden bepaald door de Provinciewet, de Gemeentewet, de Waterschapswet, de wet Financiering decentrale overheden (Fido) en het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Daarnaast worden decentrale overheden gehouden aan afspraken over beperking lokale lastenstijging. Er bestaan overigens nu al afspraken over beheersing van het EMU-saldo door decentrale overheden. In aanvulling daarop komt nu de Wet Hof, waarmee begrotingsvrijheid van decentrale overheden verder wordt ingeperkt. Het is in dit licht een gemiste kans dat de afspraken niet in de Provinciewet, de Gemeentewet en de Waterschapswet worden vastgelegd. Dat had een meer integrale benadering bevorderd. 2. Probleem verschil kasstelsel en stelsel van baten en lasten Decentrale overheden hanteren, in tegenstelling tot het Rijk dat een kasstelsel kent, een baten-lastenslelsel. Het baten-lasten stelsel heeft grote voordelen. Het draagt bij aan spreiding van lasten over de tijd en generaties en het voorkomt pieken en dalen in belastingen als gevolg van investeringen. Kern van het probleem dat de Wet Hof oproept, is dat EMU-norm, die uitgaat van het moment van transactie, bedoeld is om schuldreductie te bewerkstelligen. De Nederlandse overheid heeft de kans laten lopen om in Europees verband vast te leggen dat benutting van opgebouwde reserves en het aanwenden van eigen vrij beschikbare vermogens buiten de definitie van de EMU-normen dient te blijven. Hierdoor is een onbedoeld effect van het sturen op tekortnormen geïntroduceerd, namelijk dat het aanwenden opgebouwde reserves maar ook van eigen vrij beschikbare vermogens, effect heeft op het EMU-saldo. Dit terwijl er geen sprake is van een toename van de schuld. Aanscherping norm op twee aspecten De Raad stelt vast dat voor decentrale overheden al een macro-norm voor het EMU-tekort geldt. De huidige wettelijke verankering van de EMU-tekortnormen in de wet Hof betekent echter een aanscherping op twee aspecten. A) De Europese begrotingsregels gelden voor alle overheidslagen samen. Al in 2004 hebben Rijk en decentrale overheden in Nederland bestuurlijke afspraken gemaakt om het maximaal toegestane tekort van 3 procent bbp te verdelen. De decentrale overheden hebben destijds 0,5 procent van het bbp toegewezen gekregen als maximaal begrotingstekort. Voor de rijksoverheid bleef zo 2,5 procent van het bbp over. De 0,5 procent voor de decentrale overheden werd voor het leeuwendeel toegewezen aan de gemeenten (0,38 procent). Provincies kregen 0,07 procent en waterschappen 0,05 procent. Uitgaande van een maximaal toekomstig EMU-saldo van nul zou dat betekenen dat decentrale overheden niet meer mogen uitgeven (in kastermen) dan zij aan inkomsten in een jaar binnenkrijgen. Decentrale overheden moeten voortaan sturen Pagina 2 van 6

3 op twee saldo's en kunnen daardoor in de knel komen. Dit treft ook de realisatie van rijksdoelen die decentraal zijn belegd. Toelichting: - Boekhoudkundige aansluitverschillen tussen het transactiemoment bij het kasstelsel (Rijk) en het baten-lastenstelsel (decentrale overheden). Er blijft behoefte aan structurele EMU-tekortnorm voor decentrale overheden om de investeringen op peil te houden. Decentrale overheden schrijven af op historische boekwaarden, maar moeten herinvesteren op nieuwwaarden. Het CPB heeft berekend dat decentrale overheden alleen al om het huidige investeringsvolume in stand te houden, zij een ruimte nodig hebben van 2 mld euro 5. - Het niet mogen aanwenden van beschikbare vermogens door decentrale overheden frustreert langjarig de beoogde investeringen van decentrale overheden. Dit geldt vooral voor provincies omdat zij beschikken over veel vrij aanwendbaar vermogen door de verkoop van de aandelen van energiebedrijven. - Waterschappen staan aan de lat voor investeringen ter ontlasting van de rijksbegroting (Hoogwaterbeschermingsprogramma Water). Dit alles kan leiden tot bestuurlijk en maatschappelijk gezien ongewenste effecten. Zo dreigt een verlies van economisch potentieel: het uitblijven van investeringen heeft gevolgen voor de lokale, regionale en nationale economie. Een gelijkwaardige inspanning van de decentrale overheden waarbij zij ook hun EMU-tekort terug moeten brengen tot nul is daarom niet mogelijk zonder het investeringspotentieel van decentrale overheden aan te tasten. B) Het huidige wetsvoorstel voorziet in de mogelijkheid om de decentrale overheden een boete op te leggen voor een negatief EMU-saldo, ook in het geval dat het Rijk zelf geen boete heeft gekregen, en zelfs als de totale Nederlandse overheid onder de normen van 3% tekort en 60% schuld blijft. De achterliggende gedachte is dat de decentrale overheden de EMU-ruimte die de Rijksoverheid creëert, zouden kunnen misbruiken. De Wet Hof gaat daarmee echter onnodig verder dan Europese afspraken. 3. Nadere toelichting op het advies van de Raad De Raad is van oordeel dat gegeven de verplichtingen die voortvloeien uit de Europees afspraken over beheersing van de EMU-schuld en het EMU-saldo, gezocht zal moeten worden naar een praktische oplossing voor de geconstateerde knelpunten. Het begint met de erkenning van het bestaan van knelpunten in de toepassing van de strikte EMU-normen op decentrale overheden. Deels zijn deze knelpunten wellicht op te vangen door decentrale overheden zelf bijvboorbeeld door 5 CPB, Varianten voor verdeling toegstande tekort tussen Rijk en lokale overheid, CPB notitie, 10 oktober Pagina 3 van 6

4 het aangaan van oneigenlijke constructies om de begrotingsregels te omzeilen (niet verboden maar feitelijk ongewenst, zoals leaseconstructies). De nu voorliggende tekst van de Wet Hof wijkt niet wezenlijk af van de eerdere concept-tekst. Wel is de individuele tekortnorm voor decentrale overheden geschrapt. Het wetsvoorstel legt de nadruk op het maken van bestuurlijke afspraken tussen de rijksoverheid en de decentrale overheden. Dit is lijn met de opzet van de bestuurlijke afspraken zoals door de Raad in zijn advies verwoord. De Raad bepleit een betere wettelijke borging van de afspraken in de Wet HOF. Dit om onnodige sancties te vermijden. Ook is in de tekst nu erkenning voor specifieke situaties die kunnen leiden tot een overschrijding (toestaan van investeringen die bijdragen aan het ontlasten van de rijksbegroting doordat bijvoorbeeld waterschappen en provincies die rijksinvesteringen overnemen) en het toepassen van een soort hardheidsclausule achteraf. De Raad acht dit niet meer dan redelijk maar wijst er op dat hiermee het gevaar dreigt dat de rijksoverheid sluipenderwijs mee gaat sturen door aan te geven welke investeringsuitgaven door decentrale overheden al dan niet geoorloofd zijn. Dat is strijdig met de wettelijk verankerde autonomie en open huishouding van decentrale overheden. De Raad stelt voor om in de wet Hof (art. 3) uitdrukkelijk vast te leggen dat aan het begin van elke kabinetsperiode bestuurlijk overleg plaatsvindt waarin de rijksoverheid vaststelt wat als een gelijkwaardige inspanning van de decentrale overheden kan worden aangemerkt in de ontwikkeling van het feitelijke EMU-saldo. Het dient te gaan om een macronorm voor decentrale overheden gezamenlijk. Het gaat om de verdeling van het toegestane tekort. Een apart aandachtspunt daarbij is dat weliswaar gesproken wordt over een meerjarige EMU-norm voor decentrale overheden, maar daarbij moet worden opgelet hoe dit inpasbaar is in de Europese systematiek. In de Europese systematiek is immers sprake van een jaarlijkse overschrijding van de EMU-norm (weliswaar gecorrigeerd voor conjuncturele invloeden, maar deze conjuncturele component ontbreekt in de norm voor decentrale overheden). Ook moet op voorhand ruimte worden gemaakt voor de invloed van investeringsbeslissingen die voortvloeien uit rijksbeleid (zoals investeringsopgaven of het afschaffen van het BTW-compensatiefonds) of macro-economische ontwikkelingen. De Raad acht het verder logisch om in de Wet Hof te erkennen dat decentrale overheden een structurele tekortruimte nodig hebben. Een gespecificeerde EMUnorm voor decentrale overheden maakt nu geen onderdeel uit van de Wet Hof. Het is evenwel wenselijk om in het wetsvoorstel een bepaling op te nemen waarin de tekortnorm voor decentrale overheden wordt uitgesplitst. Een dergelijke uitsplitsing is nodig om te bepalen in welke mate welke overheid bijdraagt aan overschrijding van de EMU-normen. Dit is ook van belang omdat de situatie voor provincies, gemeenten en waterschappen onderling sterk verschilt. Voor gemeenten is het Pagina 4 van 6

5 belangrijkste praktische bezwaar dat bij een toelaatbaar EMU-tekort van nul, in de toekomst zij de ruimte missen voor het doen van vervangings- en uitbreidingsinvesteringen. Naast dit probleem is het belangrijkste knelpunt voor provincies de beperking om het beschikbare vermogen aan te wenden voor (geplande) investeringen. Voor waterschappen geldt dat zij door een investeringsintensieve huishouding (mede door het deelakkoord Water) gevoelig zijn voor overschrijdingen. Tegelijkertijd zal moeten worden voorkomen dat individuele decentrale overheden uiteindelijk bijdragen aan een overschrijding van de macro EMU-norm. Het is ook van belang om voor elk overheid een individuele norm (referentiewaarde) te hebben. Decentrale overheden moeten daar niet op voorhand op sturen want anders leidt dat tot een vergaande onderinvestering. Als elke overheid zijn eigen referentiewaarde als uitgangspunt houdt, blijft veel economische investeringspotentieel onbenut. Het dient slecht als signaal. In het eerste kwart van het lopende jaar kan op basis van het totaal van begrotingen van de decentrale overheden inzicht worden verkregen of de macro EMU-norm dreigt te worden overschreden. Globaal zal er een uitruil plaatsvinden tussen overschrijdingen bij de ene overheid(slaag) en onderschrijdingen bij de andere overheid(slaag). Bij eventuele overschrijding kan in bestuurlijk overleg, op basis van een analyse (eenmalige of structurele overschrijdingen), worden bezien welke maatregelen genomen moeten of kunnen worden. Indien aan het einde van de cyclus blijkt dat er sprake is van een overschrijding van het EMU-saldo door Nederland, ligt het in de rede eerst de individuele overheid die de norm overtreedt aan te spreken, en niet het collectief van overheden van een bestuurslaag. In het bestuurlijk overleg zal verder moeten worden bezien of deze overschrijding onontkoombaar was. Het sanctiemechanisme moet alleen in werking treden bij overschrijding van de macronorm en de sanctie moet alleen neerslaan bij de overheid die haar micronorm overschrijdt op niet-verschoonbare gronden. Decentrale overheden die zich aan de norm hebben gehouden, moeten s niet alsnog getroffen kunnen worden door een korting op het gemeentefonds of provinciefonds. 4. Aparte aandachtspunten - De op handen zijnde decentralisaties (Jeugd, AWBZ-WMO, Participatiewet) vragen om extra investeringen. Deze decentralisaties zijn weliswaar niet kapitaalsintensief, maar vergen in de aanloop wel enige investeringen van gemeenten die uit de bestaande EMU-ruimte opgevangen moeten worden. - Afschaffing van het BTW-compensatiefonds leidt volgens de huidige voornemens tot een overschrijding van de EMU norm (ruim 2,5 mld euro). - Nog afgezien van de vraag of boetes tussen overheden de meest aangewezen weg is om overheidshandelen te reguleren is de Raad van oordeel dat de boete Pagina 5 van 6

6 exorbitant hoog is, namelijk maximaal de hoogte van de overschrijding. Daarbij is er geen sprake van wederkerigheid. Als de rijksoverheid de norm overschrijdt is geen boete aan decentrale overheden verschuldigd. De Raad voor de financiële verhoudingen, Mr. M.A.P. van Haersma Buma, voorzitter Dr. C.J.M. Breed, secretaris Pagina 6 van 6

Naar een herijking van de financiële verhouding tussen Rijk en provincies. maart 2009. Rfv

Naar een herijking van de financiële verhouding tussen Rijk en provincies. maart 2009. Rfv Naar een herijking van de financiële verhouding tussen Rijk en provincies maart 2009 Rfv /2/ Inhoud /3/ Voorwoord 5 Samenvatting 7 1. Algemeen 15 1.1 Adviesaanvraag 15 1.2 Bestuurlijke achtergrond 16 1.3

Nadere informatie

Bestuursakkoord 2011-2015. Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Interprovinciaal Overleg, Unie van Waterschappen en Rijk

Bestuursakkoord 2011-2015. Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Interprovinciaal Overleg, Unie van Waterschappen en Rijk Bestuursakkoord 2011-2015 Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Interprovinciaal Overleg, Unie van Waterschappen en Rijk Bestuursakkoord 2011-2015 1. Preambule Een krachtige, kleine en dienstverlenende

Nadere informatie

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie

Drempelbedrag. Kamerstukken II 2012/13, 33 540, nr. 16. [1]

Drempelbedrag. Kamerstukken II 2012/13, 33 540, nr. 16. [1] WIJZING VAN DE WET FINANCIERING DECENTRALE OVERHEDEN IN VERBAND MET HET RENTEDRAGEND AANHOUDEN VAN LIQUIDE MIDDELEN IN S RIJKS SCHATKIST (VERPLICHT SCHATKISTBANKIEREN) De regering heeft met belangstelling

Nadere informatie

Beoordelingskader Interbestuurlijke Verhoudingen. Normen en toetspunten voor beleid en regelgeving met impact op decentrale overheden

Beoordelingskader Interbestuurlijke Verhoudingen. Normen en toetspunten voor beleid en regelgeving met impact op decentrale overheden Beoordelingskader Interbestuurlijke Verhoudingen Normen en toetspunten voor beleid en regelgeving met impact op decentrale overheden Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) Juli

Nadere informatie

September 2008. Het BBV en de IPSAS

September 2008. Het BBV en de IPSAS September 2008 Het BBV en de IPSAS Het BBV en de IPSAS In de literatuur over verslaggeving van de overheid duikt de laatste jaren een nieuw fenomeen op, de International Public Sector Accounting Standards

Nadere informatie

FINANCIEEL TOEZICHT OP DE WATERSCHAPPEN NA HET BESTUURSAKKOORD WATER

FINANCIEEL TOEZICHT OP DE WATERSCHAPPEN NA HET BESTUURSAKKOORD WATER ESSAY JUNI 2011 FINANCIEEL TOEZICHT OP DE WATERSCHAPPEN NA HET BESTUURSAKKOORD WATER 1 De risico s van waterschappen nemen toe door de decentralisatie van taken. Hoe is het financieel toezicht momenteel

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directie Openbaar Bestuur en Democratie Cluster Bestuurlijke en Financiële

Nadere informatie

Rekenkamercommissie gemeente Groningen

Rekenkamercommissie gemeente Groningen Onderzoek Lokale Lasten Rekenkamercommissie gemeente Groningen Secretariaat: Postbus 20.001 9700 PB Groningen tel. 050 367 7727 e-mail: rekenkamercommissie@griffie.groningen.nl website: www.groningen.nl/rkc

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 171 Besluit van 23 april 2015, houdende regels met betrekking tot de voorwaarden waaronder kosten in mindering gebracht mogen worden op de transitievergoeding

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN HOOFDSTUK 1 ALGEMENE INLEIDING Met de AOW kent Nederland een oudedagsvoorziening die vrijwel iedere ingezetene het sociaal minimum garandeert. De vanzelfsprekendheid van

Nadere informatie

De Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG De Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 17 december 2007 Inlichtingen bij drs. M.M.S. Mekel Uw kenmerk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 891 Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Contactpersoon Projectnaam Ons kenmerk 1. Aanleiding

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Contactpersoon Projectnaam Ons kenmerk 1. Aanleiding 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

No.W10.05.0095/II 's-gravenhage, 17 juni 2005

No.W10.05.0095/II 's-gravenhage, 17 juni 2005 ................................................................................... No.W10.05.0095/II 's-gravenhage, 17 juni 2005 Bij Kabinetsmissive van 24 maart 2005, no.05.001059, heeft Uwe Majesteit,

Nadere informatie

Gemeente Leiderdorp Managementletter Interim-controle 2012

Gemeente Leiderdorp Managementletter Interim-controle 2012 Managementletter Interim-controle 2012 Ernst & Young Accountants LLP Wassenaarseweg 80 2596 CZ Den Haag Postbus 90636 2509 LP Den Haag Tel.: +31 (0) 88-407 1000 Fax: +31 (0) 88-407 4187 www.ey.nl College

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 533 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enkele andere belastingwetten in verband met de introductie van een regeling voor

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1133 Balanstest en uitkeringstoets door het bestuur van een BV: ondersteunende rol van de accountant (samenstelpraktijk) 12 februari 2015 NBA-handreiking

Nadere informatie

BELEIDSDOORLICHTING SCHATKISTBANKIEREN

BELEIDSDOORLICHTING SCHATKISTBANKIEREN BELEIDSDOORLICHTING SCHATKISTBANKIEREN MINISTERIE VAN FINANCIËN Agentschap van de Generale Thesaurie DEN HAAG, november 2009 INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING... 3 1 INLEIDING... 6 2 SCHATKISTBANKIEREN: HISTORIE

Nadere informatie

Vastgesteld verslag Nationaal Beraad 10-02-2015

Vastgesteld verslag Nationaal Beraad 10-02-2015 Vastgesteld verslag Nationaal Beraad 10-02-2015 Aanwezig: Bas Eenhoorn (Digicommissaris, voorzitter), Hans van der Stelt (directeur Bureau Digicommissaris), Roger van Lier (programmamanager financiën Bureau

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 27 193 (R 1658) Wijziging van de bepalingen ten aanzien van octrooigemachtigden in de Rijksoctrooiwet en de Rijksoctrooiwet 1995 Nr. 3 MEMORIE

Nadere informatie

Aan de leden van de vaste Commissie voor Infrastructuur en Milieu uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de leden van de vaste Commissie voor Infrastructuur en Milieu uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Aan de leden van de vaste Commissie voor Infrastructuur en Milieu uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Utrecht, 12 juni 2012 Betreft: Algemeen overleg van 26 juni 2012,

Nadere informatie

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN RAAD MET RESERVES Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN Colofon De rekenkamercommissie van Heerenveen bestaat uit twee raadsleden en drie externe leden en wordt ondersteund

Nadere informatie

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties De heer dr. R.H.A. Plasterk Postbus 20011 2500 EA Den Haag. Datum 19 januari 2015

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties De heer dr. R.H.A. Plasterk Postbus 20011 2500 EA Den Haag. Datum 19 januari 2015 > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties De heer dr. R.H.A. Plasterk Postbus 20011 2500 EA Den Haag Raad voor het openbaar bestuur Korte Voorhout

Nadere informatie

Gemeenten in perspectief 2014-2018

Gemeenten in perspectief 2014-2018 Gemeenten in perspectief 2014-2018 Prof. dr. M.A. Allers (COELO) Drs. B. Steiner (bruno steiner advies) COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Gemeenten in perspectief 2014-2018

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 200 Nr. 1 NOTA OVER DE TOESTAND VAN S RIJKS FINANCIËN Aangeboden 16 september 2003 Tekstgedeelte van de Miljoenennota 2004 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 668 Beleidsplan Crisisbeheersing 2004 2007 Nr. 11 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

Strompelend hervormingsproces in de energiesector. Analyse van de recente ontwikkelingen

Strompelend hervormingsproces in de energiesector. Analyse van de recente ontwikkelingen Tijdschrift voor Openbare Financiën 55 Strompelend hervormingsproces in de energiesector. Analyse van de recente ontwikkelingen M.D.L. Veraart* Samenvatting Het blijven roerige tijden in de Nederlandse

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 638 Mensenhandel Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 oktober 2002

Nadere informatie