03 De consumenten aan het woord

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "03 De consumenten aan het woord"

Transcriptie

1 03 De consumenten aan het woord De ontwikkeling van de woonwensen van Duitse, Franse en se burgers. Het zorgvuldig en duurzaam ontwikkelen van nieuwe woongebieden begint bij kennis van de markt. Bouwfonds Property Development is het gewend om bij de start van elk nieuw project onderzoek te doen naar de wensen van de consument: dat is de basis. In 2011 werd door BPD het eerste grootschalige onderzoek uitgevoerd om de woonconsumenten van, en in beeld te brengen en met elkaar te vergelijken. Het leverde interessante verschillen en overeenkomsten op. Geen markt blijft echter hetzelfde. Reden genoeg om het onderzoek in 2013 onder consumenten opnieuw uit te zetten. Wederom zijn in elk van de drie landen representatief mensen ondervraagd via telefoon en internet, waarbij dezelfde vragen zijn gesteld als in Over het thema duurzaamheid is een aantal nieuwe vragen toegevoegd. De resultaten van dit veldwerk worden in dit hoofdstuk kort gepresenteerd. Massy Onduléo Woningmarkten in perspectief 2014 Bouwfonds Property Development 43

2 De consumenten aan het woord De verhuiswensen 1: Woning, huren/kopen en woningtype De eerste vraag in het onderzoek was net als in 2011: hoe snel wil de woonconsument verhuizen? Met name in kijkt men daar nu anders tegen aan dan in Andere onderwerpen die in het consumentenonderzoek aan bod kwamen: de voorkeur voor huur en koop en het gewenste woningtype. Honkvaster Een opvallende constatering is dat het aandeel ers dat op korte termijn (binnen drie jaar) en op middellange termijn (drie-tien jaar) wil verhuizen aanzienlijk is toegenomen, ondanks de crisis. In is het beeld opvallend genoeg omgekeerd. Hier namen de groepen die binnen drie jaar willen verhuizen in relatieve omvang juist af. Het maakt dat de Duitsers nog honkvaster zijn geworden. Een kleine 30 procent ziet zichzelf op enig moment verhuizen. In steeg dit juist tot een kleine 60 procent. neemt een tussenpositie in. Ook hier daalde het aantal mensen dat de overstap naar een andere woning wil maken. De groep die binnen een jaar wil verkassen nam nog wel toe, maar de daling is vooral zichtbaar bij hen die op langere termijnen willen verhuizen. Voorkeur voor kopen De voorkeur voor koop of huur verschilt sterk tussen aan de ene kant en / aan de andere kant. Duitsers willen vooral huren (meer dan 60 procent), hoewel de belangstelling voor kopen de afgelopen twee jaar is toegenomen. ers hebben een grote voorkeur voor kopen (eveneens meer dan 60 procent, dat is zelfs iets toegenomen in de laatste twee jaar). De groep die nog niet weet welke van de twee de voorkeur verdient, is hier met 10 procent het grootst. laat opvallend genoeg een tegenovergestelde beweging zien. Hier is de voorkeur voor een huurwoning in 2013 juist fors toegenomen ten opzichte van 2011 (van 34 naar 45 procent). Wellicht dat hier de economische onzekerheid en oplopende werkloosheid een rol speelt; consumenten kunnen of willen zich minder vastleggen [grafiek 3.1]. Belangstelling appartementen De laatste vraag in dit deel van het onderzoek had betrekking op het gewenste woningtype: hoe willen consumenten wonen? Het overall beeld blijkt weinig veranderd in de afgelopen twee jaar. Duitsers geven nog steeds massaal de voorkeur aan een appartement (60 procent), het gestapeld wonen is hier onlosmakelijk met de wooncultuur verbonden zeker in de grote steden. In bestaat wel een sterke belangstelling voor nieuwbouwappartementen. Ook het aantal geïnteresseerden in een niet-opgeknapte appartement nam toe, wellicht door een prijsstijging van reeds gerenoveerde appartementen. Huishoudens met een kleinere beurs kiezen dan liever voor het in eigen tijd opknappen van een woning. De Fransen en ers wonen liever in grondgebonden huizen. Nieuwbouw krijgt in en een hogere waardering dan in, waar de voorkeur voor bestaande (al dan niet gerenoveerde) woningen groter is dan voor nieuwe grondgebonden woningen. Ondanks de in gegroeide belangstelling voor particulier opdrachtgeverschap, is het aantal mensen dat opteert voor een kavel met zelfbouwhuis nog steeds minimaal. Deze groep was in 2013 het grootst in ; alleen in nam deze categorie toe. Tot slot was in de belangstelling voor niet-gerenoveerde bestaande woningen het grootst. Wellicht speelt de crisis hier een rol (lagere prijzen, meer zelf doen in de renovatie) [grafiek 3.2]. Het aantal ers dat op korte en middellange termijn wil verhuizen is duidelijk toegenomen. 3.1 Voorkeur koop of huur 3.2 Voorkeur woningtype weet niet kopen huren weet niet kavel voor zelfbouw 9 nieuwbouwwoning gerenoveerde woning niet-gerenoveerde woning 7 nieuwbouw appartement 6 gerenoveerd appartement 5 niet-gerenoveerd appartement München Ackermannbogen Het project omvat 345 woningen en m² kantoorruimte en maakt deel uit van een grotere binnenstedelijke herontwikkeling in het populaire stadsdeel Schwabing. 44 Bouwfonds Property Development Woningmarkten in perspectief 2014

3 3.3.1 Gewenste koopprijs / woonoppervlak appartement Gewenste huurprijs / woonoppervlak appartement Gewenste koopprijs grondgebonden woning / woonoppervlak Prijs per m² woonoppervlak Totaalprijs Gewenst woonoppervlak 1.495/m² 1.820/m² m² 113 m² 2.455/m² 2.419/m² m² 95 m² 1.793/m² 1.671/m² m² 141 m² Prijs per m² woonoppervlak Totaalprijs Gewenst woonoppervlak 8,60/m² 10,43/m² m² 70 m² 8,74/m² 10,50/m² m² 71 m² 9,22/m² 9,80/m² m² 73 m² Prijs per m² woonoppervlak Totaalprijs Gewenst woonoppervlak 2.006/m² 2.433/m² m² 122 m² 2.882/m² 2.839/m² m² 103 m² 2.191/m² 2.221/m² m² 139 m² Apeldoorn Vlijtse Kade De herontwikkeling van een bedrijventerrein levert een prettige woonzone op dicht tegen de binnenstad van Apeldoorn. De verhuiswensen 2: Prijsniveau, oppervlakte en woonlasten In het tweede deel van het consumentenonderzoek zijn de woonwensen gespiegeld aan wat mensen voor een appartement of een grondgebonden woning willen betalen. Belangrijkste conclusie: de economische ontwikkeling in de drie landen weerspiegelt zich in de gewenste koop- en huurprijzen. Daling investering In willen consumenten in de koopsector duidelijk meer investeren dan twee jaar geleden: een toename van 16 procent. Bovendien kunnen zij zich het meest permitteren in een stadscentrum te wonen. Daarentegen willen ers en Fransen juist minder investeren in gestapeld wonen. De Fransen blijven op hetzelfde uitgavenniveau per vierkante meter, maar passen hun ruimtevraag neerwaarts aan waardoor ze in absolute zin minder voor een appartement over hebben. Dat geldt in nog sterkere mate voor de ers: hun investeringsbereidheid daalde met 20 procent. In absolute termen zijn de ers en Fransen bereid meer dan euro te betalen voor een appartement, terwijl dit bij de Duitsers rond de euro ligt. Daarbij moet wel gerealiseerd worden, dat de ers veel groter willen wonen (141 m²) dan de Duitsers (113 m²) en Fransen (95 m²). De se hypotheekrenteaftrek, hoewel enigszins aangepast, maakt dit verschil mogelijk; de extra vierkante meters worden qua woonlasten gecompenseerd. De Duitsers en Fransen kennen dit voordeel niet. In tegenstelling tot de ers gaan zij minder voor ruimte en meer voor een hoge kwaliteit, hoewel ook de ers op dit punt fors hebben ingeleverd [grafiek 3.3.1]. Met name in geldt dat de bouw- en grondkosten de laatste tijd fors zijn gestegen; hier moet de consument voor dezelfde kwaliteit meer betalen. Men prefereert dan een kleiner oppervlak en doet geen concessies aan de kwaliteit en de locatie. Bij de huurappartementen valt op dat het gewenste woonoppervlakte in alle drie de landen aanzienlijk lager ligt dan in de koopsector: net boven de 70 m². In en wil men in absolute zin en per m² wel meer betalen, met huurprijzen die rond 650 euro per maand bedragen. In staan de gewenste huurprijzen onder druk [grafiek 3.3.2]. Subsidie De gemiddelde koopprijs die consumenten voor een grondgebonden huis willen betalen ligt in iets lager ( euro) dan in ( euro), maar dat huis moet opnieuw wel groter zijn (139 m² tegen 122 m²). Eén van de oorzaken die dit verschil bepalen kan het omvangrijke se subsidiestelsel zijn (hypotheekrenteaftrek). De Fransen en ers zijn in twee jaar tijd wel euro gezakt in het bedrag dat zij voor een gezinswoning over hebben of kunnen betalen. De Duitsers willen juist dieper in de buidel tasten ( euro). Opnieuw deden de ers het nodige af van hun ruimtevraag [grafiek 3.3.3]. Eén trend is daarmee in alle landen zichtbaar: consumenten willen kleinere woningen, zowel appartementen als grondgebonden huizen. Ook huurappartementen moeten kleiner worden. De woonlastenquote (het deel van het inkomen dat aan wonen wordt uitgegeven) ligt in de drie landen op een gelijk niveau, zowel in 2011 als in 2013 (circa 32 procent). Wel zijn de onderlinge verschillen op dit punt kleiner geworden. Alle drie de nationaliteiten zijn bereid circa een derde deel van hun inkomen aan netto woonlasten te betalen. Consumenten willen kleinere woningen, zowel appartementen als grondgebonden huizen. Woningmarkten in perspectief 2014 Bouwfonds Property Development 47

4 Ludwigsburg Das Stadtquartier Ludwig Uhland

5 De verhuiswensen 3: Woningtype Waar en hoe willen consumenten wonen? Willen ze hoog in de lucht, dicht op elkaar of juist vrijstaand, met meer ruimte om de woning? De drie landen laten kleine, maar soms toch opvallende verschillen zien op dit punt. Vrijstaande woning populair Ook in 2013 is de vrijstaande woning veruit het meest populaire woningtype in alle drie de landen. Twee-onderéén-kap woningen zijn alleen in populair, loftwoningen juist niet. De Fransen hebben nog het meest van alle drie de landen belangstelling voor een seniorenwoning-met-zorg, hoewel het om kleine percentages gaat [grafiek 3.4]. Bij het gestapeld wonen hebben de meeste consumenten een voorkeur voor kleinschalige, lage woongebouwen. Hoge appartementsgebouwen (met meer dan acht verdiepingen) worden niet veel gevraagd, maar in nog het meest (in 2013 zelfs méér dan in 2011). In en nam de belangstelling voor deze woonvorm af. Niet gewenst Het rijtjeshuis wordt door ruim 40 procent van de Fransen en een derde van de Duitsers niet gewenst. In wijst slechts 20 procent deze voor se consumenten zeer bekende woonvorm af, hoewel het aantal mensen dat zegt er graag te willen wonen wel minder werd [grafiek 3.5]. Tenslotte de populariteit van de twee-onder-één-kap woning. De Fransen blijken hier het minst voor te porren; minder dan de helft vindt dit een begerenswaardig woningtype. Duitsers hebben er al meer belangstelling voor, maar het zijn vooral de ers die graag één bouwmuur delen met de buren [grafiek 3.6]. Ook in 2013 is de vrijstaande woning het meest populair in alle drie landen. De verhuiswensen 4: Locatie en de buurt Volgens veel makelaars is er maar één ding heilig bij de woningkeuze: locatie, locatie, locatie. Wordt dit onderschreven door consumenten en waar willen zijn dan wonen? Andere omgevingsfactoren die mogelijk van belang zijn: de sociale structuur van de wijk en de verbindingen met openbaar vervoer. Rand van de stad Vele Duitse woonconsumenten wonen graag in de stad, maar ook het wonen in een huis aan de rand van de stad trekt vele doelgroepen aan. In nam de vraag naar centrum-stedelijk wonen iets af ten gunste van de woonwijken rondom de centra, waarschijnlijk door de prijsstijgingen. Het kleinschalig wonen in gebouwen aan de rand van de stad stijgt in populariteit. In blijft de vraag naar wonen in de stad stabiel. Woongebieden de rand van de steden kunnen nog steeds op grote belangstelling rekenen. Goed bereikbaar Een goede locatie moet ook goed bereikbaar zijn. Zeker in stedelijke gebieden is een ontsluiting met openbaar vervoer van groot belang. Het belang van goed openbaar vervoer nam in iets af, in juist toe. Dat laatste land is koploper op dit aspect: meer dan 80 procent van de consumenten neemt dit aspect mee. De situatie in is niet wezenlijk veranderd (lichte daling). ers vinden over het algemeen de bereikbaarheid van de woning met openbaar vervoer minder belangrijk dan Duitsers en Fransen, hoewel de verschillen ten opzichte van de zuiderburen gering zijn [grafiek 3.7]. 3.4 Woningtypen waarin men graag wil wonen 3.5 Populariteit rijtjeswoning vrijstaande woning twee-onder-één-kap rijtjeswoning seniorenwoning met zorgcomponent seniorenwoning zonder zorgcomponent penthouse loftwoning appartement in een gebouw > 8 etages appartement in een gebouw met 4-8 etages appartement in een gebouw met max. 4 etages Belang van een goede verbinding met het openbaar vervoer zeer belangrijk belangrijk niet zo belangrijk onbelangrijk Populariteit twee-onder-één-kap woning daar zou ik graag wonen ik zou daar zeker niet willen wonen ik kan me enigszins voorstellen daar te wonen 50 Bouwfonds Property Development Woningmarkten in perspectief 2014 Woningmarkten in perspectief 2014 Bouwfonds Property Development 51

6 3.8.1 Verslechtering van de sociale structuur is voor mij aanleiding om te verhuizen De toekomstige energiekosten spelen een grote rol bij de keuze van een nieuwe woning Door de huidige economische situatie zal ik eerder gaan huren in plaats van kopen Door de huidige economische situatie zal ik eerder gaan kopen in plaats van huren De afstand van mijn werkplek is het belangrijkste criterium voor het bepalen van een nieuwe woonplaats De architectuur/uitstraling van mijn woning is belangrijker dan de plattegrond Door de huidige economische situatie zal ik mijn verhuizing uitstellen is volledig van toepassing is redelijk van toepassing is niet zo van toepassing is helemaal niet van toepassing De verhuiswensen 5: Stellingen Wonen is keuzes maken: het ene aspect weegt zwaarder dan het andere. Hoeveel geld mag goed wonen bijvoorbeeld kosten? We legden de consumenten op dit punt een aantal stellingen voor. Allereerst het bedrag dat het wonen mag kosten. Veel Duitsers zijn bereid een derde deel van het huishoudinkomen voor een goede woonkwaliteit uit te geven, in is deze groep kleiner en dalend. Ook in is dit aandeel in de laatste twee jaar afgenomen. Dan de plek versus het huis. Voor steeds meer ers en Duitsers is de locatie belangrijker dan de woning. De Fransen blijven nagenoeg gelijk. Verslechtering wijk We zagen al eerder dat de Fransen scherp kijken naar de sociale omgeving. Ruim tweederde van alle verhuisgeneigde Fransen wil verhuizen vanwege de verslechtering van de sociale structuur in de wijk. Dit getal is de laatste twee jaar zelfs iets groter geworden. In en telt dit argument voor 40 procent van de verhuisgeneigden; in deze twee landen groeide juist het aantal mensen dat dit aspect niet meeweegt [grafiek 3.8.1]. Naast de woonlocatie is ook de werkplek belangrijk. Ondanks ontwikkelingen als thuiswerken, blijft de afstand tot de werkplek voor méér dan de helft van de Duitsers en Fransen het belangrijkste criterium bij een verhuizing. In nam het belang van dit aspect met 10 procent toe ten opzichte van Ook in is er sprake van een geringe toename [grafiek 3.8.2]. Groot contrast Met betrekking tot de toekomstige energiekosten en de keuze van de woning zien we een groot contrast tussen enerzijds en / anderzijds. Bij de Duitse en Franse consumenten speelt dit thema een zeer grote rol. In vindt ruim een derde dit thema niet belangrijk bij het kiezen van een nieuwe woning. Wel nam de omvang van deze groep aanzienlijk af: in 2011 liet nog 50 procent weten de energiekosten niet mee te tellen bij de woningkeuze [grafiek 3.8.3]. Grote eensgezindheid is er bij de ondervraagden over het belang van de plattegrond ten opzichte van de architectuur/uitstraling van de woning. Ruim 60 procent vindt de plattegrond belangrijker. In is dit aandeel nog iets toegenomen, in en juist iets afgenomen. De laatste stelling had betrekking op de afweging van locatie versus beschikbaar budget. Bij de Duitsers groeide de groep die het centrumstedelijk wonen niet meer kan betalen. De verhuiswensen 6: Economische situatie De ontwikkeling van de economie bepaalt in belangrijke mate hoeveel geld consumenten kunnen uitgeven aan het wonen. Ook is er een invloed op de verhuisbeslissing: in economisch mindere tijden nemen sommige consumenten minder snel de beslissing om te verkassen, tenzij ze daar door de nood toe worden gedwongen. Huurdersland In de drie landen lijkt de economische ontwikkeling tussenin 2011 en 2013 niet te leiden tot een keuze om eerder te gaan huren in plaats van kopen. Ongeveer een derde van de ondervraagden bevestigt deze stelling. Vooral Duitsers hebben op dit punt een duidelijk uitgesproken mening: is helemaal niet van toepassing. Hier speelt wellicht mee dat nu al overwegend een huurdersland is [grafiek 3.9.1]. De omgekeerde vraag (eerder kopen in plaats van huren vanwege de economische situatie in het land) wordt door de helft van de Duitsers ondersteund; deze groep nam heel beperkt in omvang toe. In is het percentage dat wil kopen juist afgenomen (minus tien procent). In zegt ruim 40 procent eerder te gaan kopen dan huren, een groei van zes procent [grafiek 3.9.2]. Vertrouwen in de toekomst Een uitstel van de verhuizing door de economische situatie wordt in door een overgrote meerderheid afgewezen. De helft van de Fransen en ers zal dit wel doen. Hier laten de florissante Duitse economische ontwikkeling en het vertrouwen in de toekomst zich gelden [grafiek 3.9.3]. Ook het zoeken naar een goedkopere woning of het neerwaarts aanpassen van de kwaliteitswensen wijzen de Duitsers massaal af, nog duidelijker dan in Een kleine meerderheid van de Fransen en ers doet dit ook. Deze uitspraak lijkt enigszins in tegenspraak met eerdere uitkomsten over de afnemende ruimtevraag van kopers en huurders. Wellicht dat men wel oppervlakte wil inleveren, maar geen genoegen wil nemen met minder woonkwaliteit. Belangstelling tweede woning Opvallend is de gestegen belangstelling in voor de aankoop van een tweede woning als investering of vakantiehuis. 25 procent van de ers kan zich dit goed voorstellen (relatief zeker is 8 procent), bij de Fransen en Duitsers ligt dit percentage bij 18 procent. Duitsers en Fransen leggen daarbij vooral de nadruk op de investeringskant: de tweede woning als appeltje voor de dorst c.q. pensioenvoorziening. 52 Bouwfonds Property Development Woningmarkten in perspectief 2014 Woningmarkten in perspectief 2014 Bouwfonds Property Development 53

7 De verhuiswensen 7: Duurzaamheid deel Betekenis duurzaamheid in relatie tot de eigen woning We constateerden het eerder in dit onderzoek: duurzaamheid wordt bij alle consumenten steeds belangrijker. In en was dat al langer het geval, maakt een inhaalslag. Het consumentenonderzoek van 2013 is daarom uitgebreid met een ruime hoeveelheid vragen over duurzaamheid. In dit rapport zijn zes vragen toegevoegd uit het complete duurzaamheidsonderzoek. Bevolkingssamenstelling in de wijk Goed aansluiting op het verkeersnet met de fiets Goede aansluiting op het verkeersnet met het openbaar vervoer Sociaal klimaat in de wijk Duurzame bouwmaterialen De eerste vraag had betrekking op de betekenis van duurzaamheid in relatie tot de eigen woning: waar letten consumenten op? De drie landen laten een min of meer consistent beeld zien: locatie- en omgevingsfactoren worden minder meegewogen dan de woningkenmerken. Opvallend is verder dat de scores van Duitsers en Fransen op nagenoeg op alle punten en dan met name bij de buurtkenmerken fors hoger liggen dan die van de se consumenten [grafiek 3.10]. Bereidheid meer te betalen Een tweede vraag had betrekking op de vraag of consumenten bereid zijn meer te betalen voor een energiezuinige woning. Deze bereidheid blijkt in en substantieel hoger te liggen dan in. Opvallend is de groep met de laagste maandinkomens in : hiervan wil juist meer dan 60 procent graag een energiezuinige woning en men wil hier ook de portemonnee voor trekken. Deze groep is in de twee andere landen aanzienlijk kleiner [grafiek 3.11]. Lagere energierekening Dan de vraag of mensen door de stijgende energieprijzen overwegen te verhuizen naar een energiezuinige woning. gaat hier aan de leiding, gevolgd door en. Van de groep met in geeft maar liefst 60 procent aan over te willen stappen naar een woning met een lagere energierekening Bereidheid meer te betalen voor een energiezuinige woning naar maandinkomen volledig mee eens in hoge mate mee eens neutraal in hoge mate mee oneens volledig mee oneens Duurzaam en energiebesparend verwarmen Warmte-isolatie voor wanden, dak en vloer > < > < > < Voor een energiezuinige woning ben ik bereid meer te betalen Lyon Lyon Islands Het project is meermalen onderscheiden met prestigieuze prijzen, waaronder de Grand Prix du Logement Durable voor duurzaam wonen. De bereidheid om meer te betalen voor een energiezuinige woning ligt in en substantieel hoger. 54 Bouwfonds Property Development Woningmarkten in perspectief 2014

8 3.12 Gemiddelde jaarlijkse energierekening bouwjaren Bouwjaar van het huidige woonhuis van de ondervraagden Bouwjaar van het huidige woonhuis van de ondervraagden 2000 t/m t/m t/m 1974 voor t/m t/m t/m 1974 voor t/m t/m t/m 1974 voor Verwacht u de komende vijf jaar meer, minder of ongeveer hetzelfde aan energie uit te geven dan afgelopen vijf jaar? veel meer zal uitgeven meer zal uitgeven ongeveer hetzelfde zal uitgeven minder zal uitgeven veel minder zal uitgeven 3.14 Energieverbruik is een belangrijk issue bij een nieuwe woning De verhuiswensen 7: Duurzaamheid deel 2 Wat betreft een behaaglijke woonkamertemperatuur blijken met name de Duitsers te hechten aan een hoge temperatuur. Vooral de ouderen stoken de verwarming graag op. Bij de Fransen speelt dit minder en de ers houden het graag op 20 graden. Hoogste rekening Wanneer het bouwjaar van de woningen van de ondervraagden wordt afgezet tegen de gemiddelde jaarlijkse energierekening, dan blijken huishoudens in de hoogste rekening te betalen. Ongeacht het bouwjaar wordt jaarlijks euro overgemaakt naar het energiebedrijf. ers geven minder uit, gevolgd door de Fransen. Woningen van een jonger bouwjaar laten in alle drie landen een lager verbruik zien [grafiek 3.12]. Kijkend naar de energie-uitgaven in de komende vijf jaar, verwachten de ers overwegend dat zij op dit punt gelijk blijven. Bij de Duitsers en Fransen houdt meer dan 60 procent rekening met een lastenstijging. Het onderscheid tussen wel of speelt nauwelijks een rol [grafiek 3.13]. Energiebewust Ook bij de vraag of energieverbruik een belangrijk issue is bij de keuze voor een nieuwe woning, scoren en het hoogst. 80 procent van de woonconsumenten in deze landen kijkt hiernaar, tegen iets meer dan 50 procent in. Wel zijn de ers met substantieel energiebewuster dan hun landgenoten zonder verhuisplannen [grafiek 3.14]. Tot slot een keuzevraag: Indien u euro meer kan uitgeven, waar besteedt u dit het liefste aan? De Duitsers kiezen met voorsprong voor energiebesparende maatregelen. ers laten in dat geval eerder het oog vallen op een nieuwe keuken of badkamer [grafiek 3.15]. ers met concrete verhuisplannen zijn meer energiebewust. Wageningen Nieuw Kortenoord Een project van duizend woningen dat duurzaamheid ademt op tal van aspecten. Door gebruik van warmte-koudeopslag, PV-cellen, warmte-terugwinning en zonneboilers kunnen bewoners hun energierekening fors omlaag krijgen. ja misschien nee Indien ik euro meer kan uitgeven, besteed ik dit het liefst aan aanschaf van een nieuwe keuken of badkamer vergroting/uitbouw van de woning energiebesparende maatregelen in de woning aanschaf van nieuwe meubels Bouwfonds Property Development Woningmarkten in perspectief 2014 Woningmarkten in perspectief 2014 Bouwfonds Property Development 57

9 Conclusie: Drieduizend consumenten, tien highlights Duitsers zijn behoorlijk honkvast, terwijl ers en Fransen wel weer plannen hebben om in de komende jaren te gaan verhuizen. Het gewenste woningtype blijft een zaak van nationale wooncultuur. In zijn de huurwoning en het appartement in een kleinschalig gebouw het meest geliefd. Fransen en ers wonen liever met de voeten op de grond. De eerste opteren meer voor huur, de laatste meer voor koop. Fransen en ers houden de hand op de knip: ze willen duidelijk minder investeren in het wonen dan in In willen de kopers wel meer uitgeven aan een woning dan twee jaar geleden; de rentes zijn laag, de economische vooruitzichten rooskleurig. Groot is uit: consumenten willen kleinere woningen, zowel appartementen als grondgebonden huizen. Ook huurappartementen moeten kleiner worden. Woonlasten mogen niet teveel stijgen. De belangstelling van de ers voor wonen in kleine en grote nieuwbouwwijken neemt af, terwijl de Fransen en Duitsers dit soort wijken meer zijn gaan waarderen. Duitsers letten het meest op de bereikbaarheid van hun woning met het openbaar vervoer. De Fransen letten het meest op de sociale samenstelling van de buurt: is er sprake van ons soort mensen. Duitse en Franse consumenten vinden energiekosten een zeer belangrijk thema bij de keuze voor een woning. ers lagen op dit punt ver achter, maar het aantal niet-geïnteresseerden nam sinds 2011 substantieel af. Een goede plattegrond wordt in alle drie de landen verkozen boven de kwaliteit van de architectuur. In is het vertrouwen in de toekomst het grootst. Het zoeken naar een goedkopere woning of het neerwaarts aanpassen van de kwaliteitswensen wordt massaal afgewezen. Fransen en ers willen meer concessies doen, of zij stellen de verhuizing naar een andere woning uit. De bereidheid van consumenten om meer te betalen voor een energiebesparende woning ligt in en substantieel hoger dan in. ers kijken alleen naar energiekosten en bouwmaterialen, de Duitsers en Fransen zien een duurzame wijk breder: goed openbaar vervoer, goed sociaal klimaat in de wijk en een prettige bevolkingssamenstelling. Amsterdam Meerpad Woningmarkten in perspectief 2014 Bouwfonds Property Development 59

Wonen in ongewone tijden. De resultaten van het Woononderzoek Nederland 2012

Wonen in ongewone tijden. De resultaten van het Woononderzoek Nederland 2012 Wonen in ongewone tijden De resultaten van het Woononderzoek Nederland 2012 Wonen in ongewone tijden De resultaten van het Woononderzoek Nederland 2012 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 4 1 Inleiding 7 2 Kerncijfers

Nadere informatie

Regionale woningmarktgebieden. Verschillen en overeenkomsten. NAi Uitgevers

Regionale woningmarktgebieden. Verschillen en overeenkomsten. NAi Uitgevers Regionale woningmarktgebieden Verschillen en overeenkomsten NAi Uitgevers : verschillen en over eenkomsten Andries de Jong Lia van den Broek Stephaan Declerck Sander Klaver Frank Vernooij NAi Uitgevers,

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Student City. Uitgevoerd in opdracht van Gemeente Rotterdam. Co Poulus, Richard van den Berg, Rik Lukey. December 2007 r2007-0104cp

Student City. Uitgevoerd in opdracht van Gemeente Rotterdam. Co Poulus, Richard van den Berg, Rik Lukey. December 2007 r2007-0104cp Student City Student City Uitgevoerd in opdracht van Gemeente Rotterdam Co Poulus, Richard van den Berg, Rik Lukey December 2007 r2007-0104cp ABF RESEARCH VERWERSDIJK 8 2611 NH DELFT T [015] 2123748 Inhoudsopgave

Nadere informatie

De energierekening van huishoudens en woningen

De energierekening van huishoudens en woningen Gemeente Amsterdam Dienst Wonen Zorg en Samenleven Augustus 2011 De energierekening van huishoudens en woningen Amsterdam stelt zich ambitieus op in het streven naar vermindering van het energiegebruik

Nadere informatie

Duurzaamheid & energiebesparing

Duurzaamheid & energiebesparing Duurzaamheid & energiebesparing Resultaten peiling EnschedePanel Juni 2013 Samenvatting Eind maart is een peiling onder het EnschedePanel gehouden over duurzaamheid. In totaal hebben 2.224 panelleden aan

Nadere informatie

Voorwoord. Carla Bode, Wethouder Wonen

Voorwoord. Carla Bode, Wethouder Wonen Woonvisie 2011 2016 Voorwoord...2 Inleiding...3 Hoofdstuk 1 Woonbeleid en zijn omgeving...4 Hoofdstuk 2 Woonmonitor 2009...5 Hoofdstuk 3 Visie en doelstellingen wonen...7 Hoofdstuk 4 Woningbouwprogramma...8

Nadere informatie

Eigen Huis Marktindicator. 1e kwartaal 2013. Rapport

Eigen Huis Marktindicator. 1e kwartaal 2013. Rapport Marktindicator Rapport H. Boumeester C. Lamain April Marktindicator Marktindicator 1 e kwartaal Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van: Vereniging Auteurs: H. Boumeester C. Lamain April Onderzoeksinstituut

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Trends in internetgebruik

Onderzoeksrapport Trends in internetgebruik Onderzoeksrapport Trends in internetgebruik Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Navigeren op internet verandert 3 1.2 Wat willen we met dit onderzoek? 3 1.3 Hoe zit de domeinnamenmarkt in elkaar? 4 1.4 Over

Nadere informatie

Eigen huis verliest gouden glans

Eigen huis verliest gouden glans Eigen huis verliest gouden glans Visie op de Nederlandse huizenmarkt 2015-2025 ING Economisch Bureau Maart 2015 Wat moeten huizenkopers weten? Trends op de woningmarkt tot 2025 Een koophuis is geen investering

Nadere informatie

Onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld. Februari 2014

Onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld. Februari 2014 Onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld Februari 2014 Voorwoord Hierbij presenteren wij u de resultaten van ons onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld. Dit rapport is onderdeel van de Shared

Nadere informatie

Duurzaamheid Houten Resultaten onderzoek Burgerpanel 2013 In opdracht van de gemeente Houten

Duurzaamheid Houten Resultaten onderzoek Burgerpanel 2013 In opdracht van de gemeente Houten Duurzaamheid Houten Resultaten onderzoek Burgerpanel 2013 In opdracht van de gemeente Houten September 2013 Rianne van Beek MSc Freek Damen MSc Totta Research N.V. Burgemeester Stramanweg 105F 1101 AA

Nadere informatie

Publieksmonitor. Wijzer in geldzaken. Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Veldkamp

Publieksmonitor. Wijzer in geldzaken. Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Veldkamp Publieksmonitor Wijzer in geldzaken Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Veldkamp Publieksmonitor Wijzer in geldzaken Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in

Nadere informatie

Highlights Monitor Woningbouwcapaciteit 2013 3 juni 2013

Highlights Monitor Woningbouwcapaciteit 2013 3 juni 2013 Highlights Monitor Woningbouwcapaciteit 2013 3 juni 2013 Conclusies De nieuwe gegevens van een Monitor Plancapaciteit laten een stagnerende markt zien. De meest in het oog springende verandering ten opzichte

Nadere informatie

Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening.

Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening. Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een, chronische ziekte of psychische aandoening Februari 2014 in samenwerking met: PG werkt samen Dit is een uitgave Ieder(in) voorheen

Nadere informatie

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Woonbond Kennis- en Adviescentrum Nieuwe Achtergracht

Nadere informatie

cross channel retail de toekomst

cross channel retail de toekomst cross channel retail de toekomst 2015 inleiding 1 De manier waarop mensen winkelen verandert in razend tempo. Consumenten kopen en oriënteren zich zowel in de winkel als online. We noemen dit cross channel

Nadere informatie

ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden

ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden 1 ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden 3 Voorwoord 4 Inleiding 8 Waarde 12 Wat 16 Waar 2 Wie 26 Waarom 34 Conclusie: Voor u telt rendement

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 3. Visie op nieuwbouw... 5. Aanbevelingen... 11

Inhoudsopgave. Voorwoord... 3. Visie op nieuwbouw... 5. Aanbevelingen... 11 Inhoudsopgave Voorwoord......................................................................................................................... 3 Visie op nieuwbouw...........................................................................................................

Nadere informatie

Minder geld. Hoe huishoudens omgaan met een inkomensdaling. Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting

Minder geld. Hoe huishoudens omgaan met een inkomensdaling. Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Minder geld Hoe huishoudens omgaan met een inkomensdaling Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting 2 / Minder geld; hoe huishoudens omgaan met een inkomensdaling Minder geld Hoe huishoudens omgaan

Nadere informatie

Regionale kantorenmarkt Midden-Brabant

Regionale kantorenmarkt Midden-Brabant Regionale kantorenmarkt Midden-Brabant Raming van vraag en aanbod Martin van Elp Frank Verwoerd Matthieu Zuidema Concept eindrapport oktober 2014 6 Inhoudsopgave Conclusies op hoofdlijnen 9 1 Inleiding

Nadere informatie

De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen

De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen Nibud, 2010 Samenvatting Het Nibud heeft

Nadere informatie

leefbaarheid is mensenwerk gemeente borger odoorn. Nieuw Buinen Borger Valthermond Tweede Exloërmond onderzoek leefbaarheid Exloo Klijndijk Buinen

leefbaarheid is mensenwerk gemeente borger odoorn. Nieuw Buinen Borger Valthermond Tweede Exloërmond onderzoek leefbaarheid Exloo Klijndijk Buinen Tweede rmond Nieuw Eerste Exloërmond Exloërveen erveen Bronnegerveen Tweede Exloërmond rmond erveen erveen Westdorp Bronneger Ellertshaar ermond Zandberg ergroen leefbaarheid is mensenwerk onderzoek leefbaarheid

Nadere informatie

Vastgoedmonitor Gemeente Groningen 2013

Vastgoedmonitor Gemeente Groningen 2013 Vastgoedmonitor Gemeente Groningen 2013 Mei 2013 Verantwoording Project Vastgoedmonitor gemeente Groningen 2013 Opdrachtgever Gemeente Groningen Projectleider Wim Bakker MSc Colofon E&E advies Laan Corpus

Nadere informatie

Wonen voor jong en oud Uitdagingen voor een gemeente in transitie

Wonen voor jong en oud Uitdagingen voor een gemeente in transitie Wonen voor jong en oud Uitdagingen voor een gemeente in transitie Concept, september 2013 Projectnr. Woonvisie Achtkarspelen Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon

Nadere informatie

BETAALBAARHEID VAN WONEN I NZICHT EN HANDVATTEN VOOR LOKALE BESTUURDERS

BETAALBAARHEID VAN WONEN I NZICHT EN HANDVATTEN VOOR LOKALE BESTUURDERS I NZICHT EN HANDVATTEN VOOR LOKALE BESTUURDERS Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. DE CONTEXT... 6 3. INZICHT IN DE PROBLEMATIEK... 8 3.1 WELKE HUISHOUDENS IN DE DOELGROEP KOMEN IN DE KNEL? WAT IS DE TREND DAARIN?

Nadere informatie

Aan dit onderzoek werkten mee: Nyenrode Prof. dr. T.M. Berkhout MRE MRICS Prof. dr. A.J. Kil MBA

Aan dit onderzoek werkten mee: Nyenrode Prof. dr. T.M. Berkhout MRE MRICS Prof. dr. A.J. Kil MBA Het financieringsbeleid van Nederlandse particuliere vastgoedbeleggers in 2012 Aan dit onderzoek werkten mee: Nyenrode Prof. dr. T.M. Berkhout MRE MRICS Prof. dr. A.J. Kil MBA ING Real Estate Finance Drs.

Nadere informatie

Wensen en behoeften van eigenaarbewoners op het gebied van energiesparende maatregelen

Wensen en behoeften van eigenaarbewoners op het gebied van energiesparende maatregelen I Energieonderzoek SEV Wensen en behoeften van eigenaarbewoners op het gebied van energiesparende maatregelen Een kwalitatieve erkenning in de provincie Utrecht Tangram Advies & nderzoek Bas de Kleijn,

Nadere informatie

TREND SCAN WONING MARKT 2025

TREND SCAN WONING MARKT 2025 TREND SCAN WONING MARKT 2025 IN OPDRACHT VAN: Sjors de Vries, februari 2012 2 Colofon. Auteur: Sjors de Vries (BSDV), Arnhem, www.bsdv.nl Tekstredactie: Christine van Eerd, Amsterdam, www.christinevaneerd.nl

Nadere informatie

M200802. Vrouwen aan de start. Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven. drs. A. Bruins drs. D.

M200802. Vrouwen aan de start. Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven. drs. A. Bruins drs. D. M200802 Vrouwen aan de start Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven drs. A. Bruins drs. D. Snel Zoetermeer, juni 2008 2 Vrouwen aan de start Vrouwen vinden het starten

Nadere informatie