1. Inleiding. Corr.nr , EZ Nummer / 200 Zaaknr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Inleiding. Corr.nr. 2009-15752, EZ Nummer / 200 Zaaknr. 166726"

Transcriptie

1 Corr.nr , EZ Nummer / 200 Zaaknr Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen in verband met de implementatie van de toekomststrategie van Essent N.V. SAMENVATTING: Op 27 juni 2008 heeft de algemene vergadering van Essent NV besloten dat het produktie- en leveringsbedrijf van de onderneming aansluiting zal zoeken bij een sterke Europese partner. Aanleiding daarvoor vormde de overtuiging dat dit bedrijf op termijn een te geringe schaal, marktmacht en financieringscapaciteit zal hebben om zelfstandig te kunnen voortbestaan in de sinds enkele jaren volledig geliberaliseerde en steeds concurrerender energiesector. Alvorens dit besluit in praktijk kan worden gebracht, dient echter eerst het netwerkbedrijf van Essent te worden afgesplitst van de bestaande holding Essent, omdat de vorig jaar in werking getreden Wet Onafhankelijk Netbeheer dat vereist. In verband met het voorgaande is in de tweede helft van het afgelopen jaar gelijktijdig gewerkt aan de opstelling van een concreet splitsingsplan en aan de zoektocht naar een mogelijke partner van het produktie- en leveringsbedrijf. Daarbij is door de raden van bestuur en commissarissen van Essent nauw samengewerkt met de aandeelhouderscommissie van Essent. Een en ander heeft eind november jl. geresulteerd in de indiening van het Splitsingsplan Essent bij de Energiekamer van de NMA en medio januari jl. in de ondertekening van een Memorandum of Understanding betreffende de overname van het produktie- en leveringsbedrijf van Essent door het Duitse energiebedrijf RWE. Voor de daadwerkelijke totstandkoming van de beoogde splitsing en overname, is noodzakelijk dat deze worden goedgekeurd door de Minister van Economische Zaken, de betrokken Mededingingsautoriteiten en de Centrale Ondernemingsraad van Essent. Wanneer deze goedkeuringen tijdig worden verkregen, zal de algemene vergadering van aandeelhouders van Essent eind juni a.s. worden gevraagd finaal te besluiten over de overname van het produktie- en leveringsbedrijf van de onderneming door RWE. Daarvoor zal iedere individuele aandeelhouder van Essent afzonderlijk moeten besluiten over de aanmelding van zijn aandelen voor het betreffende bod. 1. Inleiding. Naar aanleiding van de internationale ontwikkelingen in de energiesector, het mislukken van de eerder voorgenomen fusie met NUON en de verplichte splitsing van de Nederlandse energiebedrijven, zijn de raden van bestuur en commissarissen en de aandeelhouderscommissie van Essent, eind 2007 gestart met een heroriëntatie op de toekomststrategie van de onderneming. Op basis van een zorgvuldige evaluatie van de verschillende in dit verband onderzochte alternatieven, is vervolgens eind juni 2008 aan de algemene vergadering van aandeelhouders voorgesteld dat het (commerciële) produktie- en leveringsbedrijf van Essent, aansluiting zou zoeken bij een sterke buitenlandse partner. Blz. 1 van 16

2 Achtergrond daarvan vormde de (door verschillende externe studies ondersteunde) overtuiging dat dit bedrijf op termijn te weinig kritische massa zou hebben om zelfstandig te kunnen blijven opereren op de steeds concurrerender (inter)nationale energiemarkt. Het bedoelde voorstel sloot aan bij de opvattingen van ons College, zoals verwoord in het Bestuursprogramma Op 25 juni 2008 hebben Provinciale Staten op basis van een daartoe eerder opgestelde Voordracht besloten "met instemming kennis te nemen van de standpunten van Gedeputeerde Staten ten aanzien van de toekomststrategie Essent en het provinciale aandelenbelang in het produktie- en leveringsbedrijf van Esssent na de splitsing van de onderneming". Dat besluit is kort daarna namens ons College uitgedragen tijdens de hiervoor genoemde algemene vergadering van aandeelhouders Essent, die de voorgestelde wijziging van de toekomststrategie van de onderneming formeel heeft goedgekeurd. In vervolg op de bedoelde besluitvorming, is na de afgelopen zomer gestart met de implementatie daarvan en is daadwerkelijk begonnen met de zoektocht naar een krachtige Europese partner voor het produktie- en leveringsbedrijf van Essent. Omdat een daaraan voorafgaande afsplitsing van het netwerkbedrijf, een voorwaarde vormt voor het kunnen vervreemden van het produktie- en leveringsbedrijf, is gelijktijdig de opstelling van een concreet splitsingsplan ter hand genomen. Zowel bij het verkoop- als bij het splitsingsproces, is door de raden van bestuur en commissarissen van Essent nauw samengewerkt met de aandeelhouderscommissie, waarin de provincie Groningen ook is vertegenwoordigd. De ten aanzien van informatie en consultatie van de aandeelhouderscommissie gemaakte afspraken, waren door de genoemde partijen eerder vastgelegd in een afzonderlijk Protocol. Bij de belangrijkste processtappen zijn de in deze commissie vertegenwoordigde grootaandeelhouders geadviseerd door de zakenbank Lazard en het advocatenkantoor Simmons & Simmons, die daartoe ook inzage hebben gehad in alle relevante stukken. Na de indiening van een concreet splitsingsplan bij de Energiekamer en het doorlopen van het in dit verband afgesproken verkoopproces, is begin dit jaar door de betrokken partijen overeenstemming bereikt over de mogelijke overname van het produktie- en leveringsbedrijf van Essent door het Duitse energiebedrijf RWE. Tot definitieve besluitvorming daarover is echter de algemene vergadering van aandeelhouders van Essent bevoegd, die voorzien is voor eind juni a.s. In deze Statenvoordracht leggen wij het voorgenomen standpunt van ons College met betrekking tot de daarbij te nemen besluiten aan u voor. Op basis van de uitspraken ter zake van Provinciale Staten, zullen wij vervolgens ons definitieve standpunt bepalen en dat tenslotte inbrengen tijdens de bedoelde aandeelhoudersvergadering. In de voorliggende Statenvoordracht zal eerst worden ingegaan op de voorgenomen splitsing van de bestaande holding Essent (paragraaf 2) en de toekomst van het netwerkbedrijf (paragraaf 3), vervolgens op de zoektocht naar een partner voor het produktie- en leveringsbedrijf (paragraaf 4) en de inhoud van de voorgestelde verkoopovereenkomst met RWE (paragraaf 5) en tenslotte op de vormgeving van de betreffende transactiestructuur (paragraaf 6). Over deze onderwerpen zijn uw Staten eerder al mondeling geïnformeerd tijdens twee daartoe georganiseerde, bijzondere informatiebijeenkomsten op 26 november jl. resp. 4 februari jl., waarbij presentaties zijn gegeven door Essent met een korte reactie door de externe adviseurs van de aandeelhouderscommissie. -2

3 2. De splitsing van de holding Essent. Voorgeschiedenis Op 31 maart 2004 heeft de toenmalige Minister van Economische Zaken een brief aan de Tweede Kamer gezonden, waarin de Kabinetsplannen tot splitsing van de Nederlandse energiebedrijven voor het eerst werden uiteengezet. In deze brief wordt o.a. opgemerkt dat de Minister het onvermijdelijk acht dat de Nederlandse energiebedrijven op den duur deel gaan uitmaken van internationale ondernemingen, die elkaar beconcurreren op een Europese markt waar een verdergaand proces van consolidatie en schaalvergroting zal plaatsvinden. Gezien de overtuiging dat er door de liberalisering van de energiemarkten op termijn geen plaats meer is voor zelfstandige Nederlandse bedrijven, kondigde de Minister in de genoemde brief vervolgens aan voornemens te zijn bij wet een volledige splitsing van de bestaande energiebedrijven op te leggen. Hij hoopte daarmee te voorkomen dat ook de netwerken t.z.t. in buitenlandse handen zouden geraken en was van oordeel dat de consumenten uiteindelijk beter af zouden zijn wanneer de distributienetten een geheel onafhankelijke positie zouden krijgen, omdat dit de beste garanties zou bieden voor de bevordering van daadwerkelijke concurrentie bij de levering van gas en stroom. Zodra daadwerkelijke splitsing zou hebben plaatsgevonden, zouden de op een inmiddels volledig geliberaliseerde energiemarkt opererende, commerciële produktie- en leveringsbedrijven, volgens de Kabinetsplannen mogen worden geprivatiseerd. De van rijkswege sterk gereguleerde en in een monopoloïde omgeving opererende netwerkbedrijven, zouden daarentegen in overheidshanden moeten blijven. Reacties De raden van bestuur en commissarissen, de centrale ondernemingsraden en de meeste grootaandeelhouders van de betrokken bedrijven hebben, met steun van verschillende belangenorganisaties, de daaropvolgende jaren veel tijd en energie gestoken in pogingen de landelijke politieke besluitvorming m.b.t. het vervolgens ingediende wetsvoorstel te beïnvloeden. Ondanks kritische reacties van o.a. de Raad van State, de Eerste Kamer en de Nederlandse Mededingingsautoriteit ten aanzien van (de onderbouwing van) de in dit verband genoemde overwegingen en opvattingen, heeft het Kabinet medio 2007 echter toch besloten tot inwerkingtreding van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (veelal de Splitsingswet genoemd). Volgens deze wet dient de afsplitsing van de netwerkbedrijven vóór 1 januari 2011 zijn beslag te hebben gekregen. De implementatie van deze wettelijke verplichting, zal resp. kan ingrijpende financiële gevolgen hebben voor de Nederlandse energiebedrijven en met name voor Essent. De splitsing brengt namelijk aanzienlijke incidentele en structurele kosten met zich mee, zal waarschijnlijk leiden tot hogere financieringslasten voor de produktie- en handelsbedrijven door de verlaging van hun zgn. credit rating vanwege het verlies van de stabiele inkomstenstroom uit het netbeheer en kan leiden tot forse schadeclaims i.v.m. de zgn. cross border leases (CBL's) die in het verleden zijn afgesloten op hun produktiecentrales en netwerken. Bij een splitsing van de holding waaronder deze CBL's destijds zijn afgesloten, bestaat namelijk het risico dat de betreffende overeenkomsten vervroegd zullen moeten worden ontbonden. De volledige eigendomssplitsing waartoe de nationale energiebedrijven vóór 1 januari 2011 moeten overgaan, is niet verplicht op grond van bestaande Europese wet- en regelgeving. Nederland is tot dusver ook het enige land in Europa dat daartoe heeft besloten, waardoor het internationale zgn. level playing field in de energiesector zal worden verstoord. Wanneer op grond van deze omstandigheid en de uitspraken van de NMa en de DTe volgens welke de onafhankelijkheid van het netbeheer in ons land niet in gevaar is, de rechter zou oordelen dat het bij dit besluit gaat om een zgn. onverbindend besluit, ontstaat vervolgens een rechtsgrond voor het eventueel vorderen van schadevergoeding. Tegen die achtergrond heeft de aandeelhoudersvergadering van Essent eind 2007 ingestemd met het starten van een daarop gerichte juridische procedure tegen de Staat. -3

4 Uitvoering Zoals gezegd is de effectuering van de afsplitsing van het netwerkbedrijf (NWB) van de bestaande holding Essent, een voorwaarde voor het kunnen verkopen van haar produktie- en leveringsbedrijf (PLB). Nadat de aandeelhoudersvergadering van Essent medio vorig jaar had besloten tot herijking van de toekomststrategie van de onderneming c.q. het zoeken naar aansluiting van het PLB bij een sterke Europese partner, is daarom besloten de daadwerkelijke splitsing van de holding Essent NV te bespoedigen. Daartoe is eind vorig jaar een uitgewerkt Splitsingsplan opgesteld, dat vervolgens ter beoordeling is ingediend bij de Energiekamer van de NMa. In dat plan is concreet aangegeven hoe de voorgenomen operationele en vermogenstechnische ontvlechting van de holding is gedacht. Vooruitlopend daarop is eind 2007 door de holding Essent reeds de volledige eigendom van de gas- en elektriciteitsnetten overgedragen aan haar netwerkbeheerder. Na goedkeuring van het Splitsingsplan door de Minister van Economische Zaken op basis van het advies van de Energiekamer en effectuering van de splitsing, kan het PLB daadwerkelijk worden verkocht en komt het NWB in directe eigendom van de huidige aandeelhouders van Essent. Onze provincie krijgt daarin dan een aandelenbelang van 6.01%. Wanneer door de Minister met betrekking tot het Splitsingsplan Essent geen nadere vragen worden gesteld, zou de goedkeuring daarvan medio mei a.s. kunnen plaatsvinden. Milieubedrijf Na de afsplitsing van het netwerkbedrijf dat sinds 1 januari jl. door het leven gaat onder de naam Enexis, blijven in Essent NV de business units achter waarin de commerciële activiteiten worden uitgeoefend. Daartoe behoren naast het PLB, ook het bestaande milieubedrijf (MB) van Essent. Dit dochterbedrijf houdt zich o.a. bezig met het verbranden en composteren van afval en het beheer van stortplaatsen. Essent Kabelcom, leverancier van kabel- en telecomproducten, maakt vanwege haar eerdere verkoop daarentegen sinds 2007 geen deel meer uit van de holding Essent. Wanneer de algemene vergadering van aandeelhouders van oordeel is dat dit past binnen de toekomststrategie van Essent NV, die zij vorig jaar heeft vastgesteld, zal na de splitsing van de holding Essent, ook het milieubedrijf worden verkocht. Omdat het daarbij gaat om anderssoortige bedrijfsactiviteiten, wordt daartoe een afzonderlijk verkoopproces gevolgd. Na de afsplitsing van het NWB en de verkoop van het PLB, zal de eigendom van het MB in eerste instantie worden overgedragen aan een nieuwe vennootschap, waarin onze provincie een aandelenbelang van 6.01% zal krijgen. Over het tijdstip waarop tot daadwerkelijke verkoop van het MB kan resp. zal worden overgegaan, valt op dit moment echter nog niets met zekerheid te zeggen. 3. De toekomst van het netwerkbedrijf. Bedrijfsprofiel De operationele splitsing en daarmee de vorming van het nieuwe netwerkbedrijf van Essent, dat sindsdien onder de naam Enexis opereert, is per 1 januari 2009 afgerond. Enexis is verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud en beheer van de distributienetten voor elektriciteit en gas in haar verzorgingsgebieden. In totaal gaat het daarbij om km elektriciteitskabels en km gasleidingen. Enexis verzorgt in Noord-, Oost- en Zuid- Nederland de elektriciteitsaansluiting voor 2.5 miljoen huishoudens en de gasaansluiting voor 1.8 miljoen huishoudens. Het bedrijf ken de het afgelopen jaar een omzet van ruim 1.3 mrd en heeft ruim arbeidsplaatsen. Het hoofdkantoor is gevestigd in Rosmalen. -4

5 De Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) schrijft o.a. voor dat Enexis in de nieuwe situatie een zgn. "vette" netbeheerder moet zijn, die in eigen beheer of samen met één of meer andere netbeheerders alle werkzaamheden uitvoert die direct met de wettelijke taken van de netbeheerder samenhangen en beschikt over de volledige eigendom van de distributienetten en daarmee de beschikking heeft over de belangrijkste financieringsbron. De WON bepaalt verder dat de toezichthouder op de energiesector d.i. de Energiekamer, het functioneren van de Nederlandse netwerkbedrijven reguleert. Zo stelt de Energiekamer de tarieven vast die een NWB moet hanteren. Overeenkomstig de voorschriften van de WON, is het beheer van de hoogspanningsnetten van Enexis per 1 januari 2008 overgedragen aan Tennet d.i. de beheerder van de hoofdinfrastructuur voor het stroomtransport. Enexis zal de komende jaren te maken krijgen met belangrijke opgaven ten aanzien van o.a. vervangingsinvesteringen en netwerkuitbreidingen, maar ook met nieuwe netwerkconcepten die de energietransitie naar duurzaamheid moeten ondersteunen. In zijn algemeenheid zal het bedrijf, gegeven het reguleringskader, moeten streven naar een gezonde en robuuste bedrijfsvoering, die staat voor een betaalbare, duurzame en veilige energievoorziening. Financiering Overeenkomstig de WON, dient bij de splitsing van de holding Essent, een stevig en levensvatbaar netwerkbedrijf te worden gevormd, dat over voldoende financiële middelen kan beschikken om haar taken nu en in de toekomst adequaat te kunnen uitvoeren. Van rijkswege is tijdens en ook na de parlementaire behandeling van het betreffende wetsvoorstel veel aandacht besteed aan de het zgn. Besluit Financieel Beheer Netbeheerders. In deze ministeriële regeling zijn financiële ratio s opgenomen die in samenhang waarborgen moeten bieden voor de levensvatbaarheid van de netbeheerders. Het zijn o.a. deze ratio s waaraan het Splitsingsplan wordt getoetst. De meest besproken ratio betreft de norm voor de verhouding eigen vermogen/vreemd vermogen. In de ministeriële regeling is op dat punt een minimum eigen vermogen van 30% voorgeschreven. De Tweede Kamer heeft eind 2008 echter een motie aangenomen, waarin wordt gepleit voor een eigen vermogen van tenminste 50%. De Minister van Economische Zaken heeft vervolgens aangekondigd dat in de genoemde regeling de norm voor het minimale eigen vermogen zal worden verhoogd tot 40%. Daarbij heeft de Minister er overigens nadrukkelijk op gewezen dat vanwege de afsplitsing van dezelfde holding, een verhoging van de solvabiliteit van de (in een monopoloïde markt opererende) netwerkbedrijven, ten koste kan gaan van de solvabiliteit van de (in een zeer concurrerende markt opererende) produktie- en leveringsbedrijven. Overeenkomstig de balans per 31 december 2008 beschikte Enexis op dat moment over een eigen vermogen van mln en een vreemd vermogen van mln. De financieringsstructuur voldeed daarmee ultimo vorig jaar reeds vrijwel geheel aan de opgehoogde solvabiliteitseis en zal deze volgens de financiële meerjarenprojecties, de komende jaren ruimschoots overtreffen. In het genoemde vreemd vermogen is ook de achtergestelde lening van ca. 82 mln begrepen, die in het verleden door haar toenmalige aandeelhouders aan EDON is verstrekt en waarin de provincie Groningen voor ruim 26.6 mln participeert, tegen een jaarlijkse rentevergoeding van 9% d.i. bijna 2.4 mln per jaar. Deze lening gaat dus over naar Enexis en zal overigens tegen de bestaande condities worden voortgezet. Het leeuwendeel van het vreemd vermogen van Enexis bestaat echter uit een lening van ongeveer 2.5 mrd, die door Essent NV aan het netwerkbedrijf is verstrekt. Overeenkomstig de WON is het onwenselijk na de splitsing een dergelijke vorm van afhankelijkheid ("gouden koorden") tussen een netbeheerder en een produktie- en leveringsbedrijf te laten bestaan. Enexis zal deze lening daarom binnenkort moeten herfinancieren. Bij de huidige situatie op de financiële markten, is het echter lastig een lening van die omvang te plaatsen bij banken of naar de beurs te brengen. Om die reden is de huidige aandeelhouders van Essent gevraagd deze lening in eerste instantie over te nemen. -5

6 Wanneer de aandeelhouders daarmee instemmen, zal deze lening dus niet direct ten gunste van hen worden afgelost, maar krijgen zij in plaats daarvan een corresponderende vordering op Enexis, met een marktconforme, jaarlijkse rentevergoeding. Over een mogelijke herstructurering van de totale lening van 2.5 mrd door omzetting in enkele kleinere tranches met verschillende looptijden, die aansluiten bij de financieringsbehoefte van het netwerkbedrijf, vindt momenteel overleg plaats van directie en commissarissen van Enexis met de aandeelhouderscommissie. Bij overname van deze lening door de aandeelhouders van Essent c.q. Enexis, zal de provincie Groningen daarin op basis van haar aandelenbelang van 6.01% in totaliteit voor ca. 150 mln participeren, welk bedrag na verstrijken van de looptijden van de betreffende trances (momenteel wordt gedacht aan vier tranches met looptijden van resp. 3, 5, 7 en 10 jaar), gefaseerd kan worden afgelost. Tot die aflossing kan de corresponderende rentevergoeding voor een belangrijk deel (afhankelijk van de precieze rentestanden ten tijde van de overname) voorzien in compensatie van het vervallen dividend vanwege de verkoop van het produktie- en leveringsbedrijf van Essent. Enexis zelf zal overigens ook jaarlijks dividend uitkeren, maar die uitkering zal de eerste jaren vanwege de hoge kosten van de splitsing (die niet aan de afnemers mogen worden doorberekend) en de invloed daarvan op het bedrijfsresultaat, waarschijnlijk bescheiden zijn. Cross border leases In de jaren negentig van de vorige eeuw hebben de rechtsvoorgangers van Essent (PNEM/MEGA en EDON) onder de toenmalige holdings verschillende zgn. cross border leases afgesloten op produktiecentrales en gas- en elektriciteitsnetten, waarmee een belangrijk fiscaal voordeel kon worden behaald. Door de wettelijk verplichte splitsing van Essent in een netwerkbedrijf en een commercieel bedrijf, ontstaat een risico dat betrokken investeerders, een voortijdige beëindiging van een of meer van die leases overeenkomsten zullen vorderen met corresponderende schadeclaims. Op dit moment kan niet exact worden aangegeven of en zo ja, dergelijke claims zich daadwerkelijk zullen voordoen. Teneinde daarin te kunnen voorzien zullen Essent en RWE echter voor gezamenlijke rekening een fonds vormen, waaruit de bedoelde claims eventueel voldaan zouden kunnen worden. In voorkomende gevallen zal de balans van Enexis daarmee dus niet belast worden. Zolang de looptijd van de laatste leases nog niet is verstreken, zal Enexis hierover de nodige kennis en ervaring in huis moeten hebben. Enexis werkt daartoe aan de opbouw van een eigen CBL-desk en kan de eerste tijd bovendien nog terugvallen op de expertise ter zake van Essent NV. Enexis beschikt inmiddels overigens ook over externe (Nederlandse en Amerikaanse) CBL-adviseurs. Corporate governance Bij de parlementaire behandeling van de WON, is van rijkswege en door de zgn. commissie Kist aangedrongen op een actieve invulling van de aandeelhoudersrol bij de netwerkbedrijven na de splitsing. Van belang in dat verband is uiteraard de verankering van de bevoegdheden van de verschillende bestuursorganen in de statuten van de netwerkbedrijven. De statuten van Enexis zullen binnenkort moeten worden vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders van het bedrijf. Daartoe is door directie en commissarissen van Enexis overleg gevoerd met de aandeelhouderscommissie, waarbij is afgesproken dat de huidige statuten van Essent NV, zoveel mogelijk leidend zullen zijn voor de ontwerp-statuten van Enexis. Dat betekent dat de algemene vergadering van aandeelhouders naast de dwingendrechtelijke bevoegdheden, zoals de benoeming van de leden van de raad van commissarissen, de bepaling van de winstbestemming en de vaststelling van het bezoldigingsbeleid voor de leden van de raad van bestuur, o.a. ook bevoegd zullen zijn tot het vaststellen of goedkeuren van de strategie van de vennootschap en van belangrijke deelnemingen, investeringen of uitbreiding van activiteiten. -6

7 Evenals thans bij Essent NV het geval is, krijgt Enexis verder een aandeelhouderscommissie, die o.a. zal fungeren als platform voor regelmatig overleg met de raden van bestuur en commissarissen van het bedrijf. In verband met de zeggenschap ten aanzien van het opereren van de netwerkbedrijven, dient overigens te worden bedacht dat de Energiekamer beschikt over vergaande, regulerende bevoegdheden ter zake. Deze bevoegdheden betreffen niet alleen de tariefstelling voor de eindverbruikers, maar ook het toezicht op de kwaliteit van de gas- en elektriciteitsnetten en de daarin te plegen investeringen door de individuele netbeheerders. Zoals gezegd krijgt de provincie Groningen na de komende eigendomssplitsing, een aandelenbelang van 6.01% in Enexis. Het is de bedoeling dat de aandelen Enexis aan de huidige aandeelhouders van Essent NV worden overgedragen middels een uitkering in natura (d.w.z. geen uitkering in geld, maar overdracht van aandelen in fysieke zin) uit de bestaande reserves van Essent. Naar verwachting zal een daartoe strekkend voorstel eind mei a.s. worden voorgelegd aan de algemene vergadering van aandeelhouders van Essent. Voorlopig standpunt GS De provincie Groningen aanvaardt het aandeelhouderschap in Enexis, dat ontstaat door de wettelijk verplichte splitsing. Het publieke belang dat gemoeid is met het netbeheer, zal mede worden geborgd door een actieve invulling van het aandeelhouderschap. De publieke medeverantwoordelijkheid voor het netwerkbedrijf wordt daarnaast gestalte gegeven door een (tijdelijke) participatie in het vreemd vermogen daarvan. De provincie Groningen blijft overigens voorstander van een overname van alle transport- en distributienetten in ons land door Tennet. 4. De zoektocht naar een partner voor het produktie- en leveringsbedrijf. Bedrijfsprofiel Tot het produktie- en leveringsbedrijf van Essent behoren naast de business units waarin deze activiteiten zijn ondergebracht, ook de business units Essent Energie Diensten, Essent Trading (Genève), Deutsche Essent en verschillende deelnemingen, zoals die in Stadtwerke Bremen. Met 2.7 miljoen klanten en een omzet van ongeveer 7.5 mrd, is het PLB Essent het grootste energiebedrijf van Nederland en ook koploper waar het gaat om duurzame energie. Als produktiebedrijf is het PLB Essent actief in Nederland, België en Duitsland met een totale opwekkingscapaciteit van ca MW. In ons land neemt het PLB Essent ongeveer een kwart van de elektriciteitsproduktie voor haar rekening. De handel in energie en emissierechten vindt plaats vanuit Genève. In totaal zijn met de commerciële energieactiviteiten van Essent in Nederland ongeveer en in Duitsland ongeveer arbeidsplaatsen gemoeid. Protocol en werkwijze Na het besluit van de aandeelhoudersvergadering van Essent dd. 27 juni 2008 tot het zoeken naar aansluiting van het produktie- en leveringsbedrijf bij een sterke, eventueel buitenlandse partner, zijn de raden van bestuur en commissarissen en de aandeelhouderscommissie eerst met elkaar in overleg getreden over de vormgeving van dit proces en ieders rol en betrokkenheid daarbij. In dat verband is besloten dat de RvB en RvC zouden optreden als trekker van het proces, onder regelmatige informatie en consultatie van de aandeelhouderscommissie. In een afzonderlijk Protocol is een daarbij te volgen stappenplan met verschillende specifieke ijkmomenten vastgelegd. De leden van de aandeelhouderscommissie hebben zich in dat verband tevens verplicht tot geheimhouding van alle ontvangen vertrouwelijke informatie en daartoe een schriftelijke Verklaring getekend. -7

8 In verband met de ondersteuning bij hun oordeels- en besluitvorming ter zake, hebben de in de aandeelhouderscommissie vertegenwoordigde grootaandeelhouders vervolgens besloten, de adviesrelatie met Lazard en Simmons & Simmons te continueren. Deze externe adviseurs waren eerder ook betrokken bij het fusieproces met NUON en uit dien hoofde reeds zeer goed ingevoerd in het dosssier Essent. Met de betrokken medewerkers daarvan is zowel ambtelijk als bestuurlijk veelvuldig overleg gevoerd over een groot aantal onderwerpen van financiële en/of juridische aard, die zich in verband met de voorgenomen afsplitsing van het netwerkbedrijf en de overname van het produktie- en leveringsbedrijf hebben aangediend. Criteria en selectieproces Het proces dat in de praktijk is doorlopen om tot een geschikte partner c.q. overnamekandidaat te komen, had het karaker van een "gecontroleerde" veiling. Daarbij was uitgangspunt om op basis van het vooraf overeengekomen stappenplan (formulering selectiecriteria, opstelling lijst mogelijke kandidaten, toepassing toelatingscriteria, opstelling long list, toetsing op selectiecriteria, opstelling shortlist) tot een uiteindelijke keuze te komen. Bij de formulering van de te hanteren selectiecriteria is nadrukkelijk aandacht gegeven aan de wensen van de aandeelhouderscommissie en eerdere uitspraken van Provinciale Staten, zoals medio vorig jaar in enkele provincies gedaan in de opmaat naar het voorstel aan de algemene vergadering van aandeelhouders van Essent tot wijziging van de toekomststrategie van de onderneming. De in dit verband afgesproken criteria betroffen: * Waarde (prijs, executierisico's). * Toekomst (marktpositie, financiële ratio s, slagkracht). * Medewerkers (werkgelegenheid, hoofdkantoor, sociaal plan); * Organisatie (incorporatie Essent, corporate governance). * Publiek belangen (duurzaamheid, voorzieningszekerheid, klantenperspectief). * Dealzekerheid (interne goedkeuring, zekerheid financiering, duur van het bod). * Mededingingsaspecten (mogelijke belemmeringen en consequenties voor PLB Essent). Vervolgens is vanuit 34 bestaande grote en middelgrote Europese energiebedrijven, een keuze gemaakt van 14 bedrijven, die op een "longlist" zijn geplaatst en zijn uitgenodigd tot het uitbrengen van een indicatief bod. Op basis van de hiervoor genoemde criteria is daaruit vervolgens een keuze gemaakt van 4 bedrijven, die op een "shortlist" zijn geplaatst en zijn gevraagd te bieden voor de tweede ronde. Na een hernieuwde toetsing aan de genoemde criteria is daaruit één partij gekozen, waarmee finale onderhandeling zijn gevoerd. Deze onderhandelingen hebben tenslotte geresulteerd in de ondertekening op 12 januari jl. door de betrokken raden van bestuur van een "Memorandum of Understanding" met het Duitse energiebedrijf RWE, waarvan een voorlopige "Sale and Purchase Agreement" (verkoopovereenkomst) deel uitmaakt. De gelijkluidende definitieve overeenkomst, is getekend op 20 februari jl. Zoals gezegd is de keuze voor het aangaan van een verkoopovereenkomst met RWE, gebaseerd op een toetsing aan de hiervoor genoemde selectiecriteria. Een overzicht van de voordelen van de voorgestelde transactie met RWE voor de klanten, werknemers en aandeelhouders van Essent, is opgenomen in de door Essent opgestelde presentatie ten behoeve van haar aandeelhouders, die ter inzage is gelegd in de Statenkast. 5. De verkoopovereenkomst met RWE. Aandeelhouders die besluiten hun aandelen aan te melden voor het betreffende bod, treden daarmee in formele zin toe tot de "sale and purchase agreement". De volledige, in het Nederlands vertaalde tekst daarvan, is (onder oplegging van geheimhouding) ter inzage gelegd in de Statenkast. In het vervolg van deze paragraaf zal kort worden ingegaan op de belangrijkste elementen daarvan. -8

9 Prijs Het bod van RWE op het produktie- en leveringsbedrijf van Essent dat geldig is tot 22 juli 2009, bedraagt 9.3 mrd, zonder verrekening van schulden, kas en reserveringen. Afhankelijk van het verloop van de kasstroom in verband met de lopende bedrijfsactiviteiten van het PLB in de tijd tot de daadwerkelijke verkoop, zal in totaal een bedrag tussen 7.0 mrd en 7.5 mrd beschikbaar zijn voor uitkering aan de huidige aandeelhouders van Essent, wanneer tenminste 80% van de aandelen worden aangemeld voor het bod. De bovenstaande transactie staat los van de totale dividenduitkering van 444 mln van Essent NV over het afgelopen boekjaar, die begin mei a.s. betaalbaar zal worden gesteld. Naast de bovengenoemde uitkeringen, zullen op termijn de verkoopopbrengst van het milieubedrijf van Essent, de aflossingen op de lening aan het netwerkbedrijf van Essent en de ongebruikte reserveringen i.v.m. de verkoop van het produktie- en leveringsbedrijf van Essent (waarop hierna nog nader zal worden ingegaan), voor uitkering beschikbaar komen. Het genoemde bod van RWE komt overeen met een multiple van 12.5 maal de geschatte EBITDA (bedrijfsresultaat vóór aftrek van interest, belastingen en afschrijvingen) van Essent over het afgelopen boekjaar. Deze uitkomst is aanzienlijk hoger dan de gemiddelde multiple van 11.0, die kan worden ontleend aan recente andere transacties in de energiesector (en deels dateren uit de tijd voordat de huidige ernst van de kredietcrisis duidelijk was). Lazard heeft aangegeven dat deze uitkomst ook uitstijgt boven de uitkomst van de waardeberekeningen die in 2007 zijn uitgevoerd in verband met de destijds voorgenomen fusie van Essent met NUON. Toekomst organisatie Essent krijgt als dochter van RWE een eigen raad van bestuur (met vier leden, waarvan twee uit de RWE- en twee uit de Essent-organisatie) en een eigen raad van commissarissen (met een onafhankelijke Nederlandse voorzitter) en zal blijven opereren onder de bestaande merknaam en merkenstrategie. Essent zal alle huidige en toekomstige RWE-activiteiten in Nederland en België onder haar hoede nemen en daarmee de regionale verankering van haar activiteiten verzekeren. RWE en Essent zullen verder in een convenant afspraken vastleggen ten aanzien van de voortzetting van het voorziene investeringsprogramma van Essent in de komende vijf jaar. De voorgenomen overname van het PLB Essent door RWE zal moeten worden goedgekeurd door de betrokken Mededingingsautoriteiten. Werkgelegenheid De Essent-vestigingen in Zwolle, Arnhem, 's-hertogenbosch en Genève blijven bestaan. Het behoud van de werkgelegenheid van het vaste personeel van Essent, wordt voor tenminste 5 jaar door RWE gegarandeerd. Met de Centrale Ondernemingsraad (COR) en de vakbonden is een Sociaal Plan en een daarbij behorend Convenant afgesloten. De bestaande sector-cao en ABP-pensioenvoorziening zullen worden gerespecteerd. De COR heeft eind februari jl. een positief advies afgegeven over de overeenkomst van Essent en RWE. -9

10 Duurzaamheid RWE zal met de Nederlandse overheid een convenant afsluiten met ambitieuze afspraken over o.a. de reductie van CO2-uitstoot en de ontwikkeling van CO 2 -opslag, de inzet van biomassa, de elektriciteitsproduktie uit windenergie en het streven van Nederland een innovatiecentrum voor windenergie te maken. Ook voor de landen waar RWE nu al actief is, heeft het bedrijf een ambitieus programma om de energievoorziening te verduurzamen. Essent en RWE hebben hierover een afzonderlijke notitie opgesteld, die ter inzage is gelegd in de Statenkast. Maatschappelijk verantwoord ondernemen RWE onderschrijft het huidige beleid van Essent op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en het veiligheids- en gezondheidsbeleid voor de medewerkers. Het MVO- Jaarverslag 2007 van RWE is ter inzage gelegd in de Statenkast. EPZ Essent en het Zeeuwse energiebedrijf Delta zijn ieder voor de helft eigenaar van het elektriciteitsproduktiebedrijf EPZ, waartoe o.a. de kerncentrale Borssele behoort. Overeenkomstig de statuten van EPZ kunnen haar aandelen alleen (direct of indirect) door publiekrechtelijke lichamen worden gehouden. Omdat RWE niet aan die eis voldoet, wordt met Delta gesproken over een mogelijke aanpassing van de statuten op dit punt. Wanneer deze gesprekken niet tot resultaat leiden, kan RWE kiezen voor een herstructurering van de eigendom van het EPZ-belang van Essent, op basis waarvan de juridische eigendom daarvan overgaat naar een bijzondere vennootschap, die volledig zal worden gehouden door de huidige aandeelhouders van Essent. Een door Essent opgestelde notitie over dit onderwerp is ter inzage gelegd in de Statenkast. Garanties en vrijwaringen Alvorens Essent en RWE tot de nu voorliggende verkoopovereenkomst zijn gekomen, heeft RWE uitgebreid inzicht gekregen in het opereren van het PLB Essent. Op basis van die informatie heeft RWE haar bod bepaald. Toch zijn er bij zo'n transactie altijd aspecten en onderwerpen, waarbij een koper aan informatie alleen niet voldoende zekerheid kan ontlenen. Het gaat daarbij bijv. om lopende discussies met de belastingdienst, bestaande geschillen, operationele risico's etc. Dergelijke onderwerpen zijn ook in de onderhandelingen tussen RWE en Essent naar voren gekomen. Bij dit soort transacties is het gebruikelijk dat de verkopers aan de koper garanties afgeven op bepaalde aspecten van het te verkopen bedrijf en dat zij de koper vrijwaren voor specifiek benoemde risico's die hun oorsprong in het verleden hebben. Gebruikelijk is verder dat aan deze garanties en vrijwaringen termijnen zijn verbonden en dat een deel van de koopprijs opzij wordt gezet voor eventuele claims van de koper op de verkopers onder deze garanties en vrijwaringen. In de overeenkomst tussen RWE en Essent is de omvang van die reservering, ook wel "escrow" genaamd, bepaald op een bedrag van 875 mln. Dit is het maximale bedrag dat RWE kan claimen van de verkopende aandeelhouders, met uitzondering van mogelijke CBL-claims (zie hieronder). Lazard en Simmons & Simmons zijn van oordeel dat de gemaakte afspraken betreffende de garanties en vrijwaringen en de hoogte van de escrow, kunnen worden aangemerkt als een goed onderhandelingsresultaat. -10

11 CBL-fonds Zoals in paragraaf 3 al is opgemerkt, hebben de rechtsvoorgangers van Essent (PNEM/MEGA en EDON) in de jaren negentig van de vorige eeuw zgn. cross border leases afgesloten op hun produktiecentrales en gas- en elektriciteitsnetten. Het daar beschreven financiële risico van een gedwongen voortijdige beëindiging, zou zich gezien de aard van deze leases, dus zowel bij het netwerkbedrijf, als bij het produktie- en leveringsbedrijf kunnen voordoen. Aan de beheersing van deze risico's, is in verband met de precieze vormgeving van de afsplitsing van het NWB en de verkoop van het PLB, zeer veel aandacht besteed. Een groot deel van de bestaande leases is in overleg met de betrokken investeerders, de afgelopen maanden ook vrijwillig beëindigd. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen blijft het vooralsnog echter niet geheel duidelijk of er ooit CBL-claims zullen komen en wat in dat geval de daadwerkelijke schade zou kunnen zijn. Omdat de CBL's hun oorsprong in het verleden hebben en de bedoelde financiële risico's ontstaan door de splitsing van Essent die van rijkswege in elk geval dient plaats te vinden, ligt het in eerste aanleg niet voor de hand dat RWE deze risico s overneemt. Aan de andere kant wil RWE graag het PLB Essent overnemen en daar horen de CBL's bij. Tegen die achtergrond is in de overeenkomst tussen Essent en RWE afgesproken dat de verkopers een aantal garanties en vrijwaringen geven die de feitelijke situatie m.b.t. de CBL's betreffen. Om het risico te beperken dat verkopende aandeelhouders rechtstreeks door RWE kunnen worden aangesproken op basis van die afspraken, is als onderdeel van de transactie verder overeengekomen dat het financiële risico van een vervroegde beëindiging van de CBL's van Essent gedekt wordt door instelling van een afzonderlijk CBL-fonds. De verkopende aandeelhouders en RWE zullen elk voor 50% participeren in dat fonds. De omvang daarvan is gesteld op 125% van de berekende waarde benodigd om de eind 2008 nog bestaande CBL's vervroegd af te wikkelen. Na afloop van de looptijd van de CBL's in dit fonds overblijvende bedragen, zullen pro rata aan de verkopende aandeelhouders en RWE terugbetaald worden. Naar verwachting zal omstreeks 2015 duidelijk zijn of en zo ja, welk beroep daadwerkelijk op dit fonds is of zal worden gedaan. Mochten onverhoopt de kosten die gepaard gaan met beëindiging van de CBL's de omvang van het hiervoor genoemde fonds toch overschrijden, dan zullen de verkopende aandeelhouders in de meeste gevallen ten gevolge van een afzonderlijke vrijwaring aan RWE, deze lasten voor hun rekening moeten nemen. Hoewel zij van oordeel zijn dat de kans op dit resterende risico zeer gering is, adviseren Lazard en Simmons & Simmons de aandeelhouders daarvoor vrijwillig additioneel 25% van de waarde te reserveren, die benodigd is om de eind 2008 nog bestaande CBL's vervroegd af te wikkelen. Afgaande op de opinies van de Amerikaanse adviseurs van Essent, alsmede een zgn. "business judgment" van Essent zelf, menen onze adviseurs dat het CBL-fonds in combinatie met de bedoelde opinies, voldoende comfort biedt voor het opvangen van de betreffende risico s. Aanbiedingsgrenzen Essent zal het hiervoor genoemde bod gestand doen wanneer tenminste 80% van de aandelen Essent daarvoor worden aangeboden. Wanneer dit percentage niet wordt gehaald, brengt dit geen verdere kosten of verplichtingen voor Essent met zich mee, tenzij haar aandeelhouders binnen een jaar zouden besluiten het produktie- en leveringsbedrijf aan een andere partij te verkopen. Wanneer meer dan 80%, maar minder dan 95% van de aandelen Essent worden aangeboden, zal de verkoopprijs van 9.3 mrd met 125 mln worden verlaagd, omdat RWE in dat geval geen fiscale eenheid met het PLB Essent kan vormen. -11

12 Wanneer meer dan 95% van de aandelen Essent worden aangeboden, kan RWE desgewenst op basis van bestaande wetgeving de resterende aandeelhouders verplichten hun aandelen ook aan te bieden. Voorlopig standpunt GS De provincie Groningen verkoopt na de splitsing van de holding Essent, haar aandelen in het produktie- en leveringsbedrijf van Essent aan RWE en treedt daartoe toe tot de Offer, Sale and Purchase Agreement van Essent en RWE dd. 20 februari De transactiestructuur. Zoals op grond van het voorgaande duidelijk zal zijn, zullen er na de splitsing en de daadwerkelijke verkoop van het produktie- en leveringsbedrijf van Essent, nog enkele "loshangende draden" zijn. Voor de behartiging van verschillende belangen die nu plaatsvindt door of vanuit de bestaande holding Essent, dient een ander "tehuis" te worden gevonden, omdat deze holding binnenkort immers niet meer bestaat. Als noodzakelijk en onlosmakelijk onderdeel van de uitvoering van de verkoopovereenkomst van Essent en RWE, zullen daarom door Essent enkele nieuwe rechtspersonen (zgn. "special purpose vehicles") worden opgericht, die een specifiek doel dienen en waarvan de tot die overeenkomst toetredende provincies en gemeenten (tijdelijk) aandeelhouder zullen worden. De betreffende transactiestructuur is complex, maar noodzakelijk. Deze structuur heeft mede tot doel de aansprakelijkheid van individuele aandeelhouders zo veel mogelijk te beperken en de afwikkeling van splitsing en verkoop zo gestructureerd mogelijk te laten verlopen. Het moet bijv. worden voorkomen dat verkopende aandeelhouders ieder afzonderlijk in de afwikkeling van garantieclaims zouden kunnen worden betrokken. De in dit verband op te richten vennootschappen zullen worden ontbonden zodra het doel waarvoor ze zijn opgericht is gerealiseerd of niet langer wordt nagestreefd. Het is voor verkopende aandeelhouders dus niet mogelijk wel hun aandelen aan te bieden voor het bod van RWE, maar niet in te stemmen met deelneming in de bedoelde rechtspersonen. Hierna volgt een korte toelichting op het doel van elk van deze rechtspersonen en een uiteenzetting van de wettelijke procedure die voor het aangaan van de betreffende deelnemingen is vereist. De beide eerstgenoemde vennootschappen zullen functioneren als holdingmaatschappij van een gehele onderneming (netwerkbedrijf resp. milieubedrijf); de overige vennootschappen zullen functioneren als tijdelijke houdstermaatschappij van een specifieke "asset" of belang. a. Enexis Holding NV Voor de algemene vergadering van aandeelhouders Essent van eind mei a.s., zal een voorstel worden geagendeerd tot het overdragen van de aandelen in het netwerkbedrijf aan de huidige aandeelhouders van Essent middels een uitkering in natura ten laste van de bestaande reserves van Essent. Het precieze tijdstip van de uitvoering van dit voorstel hangt af van de goedkeuring van rijkswege van het eind vorig jaar ingediende Splitsingspan en van de uitvoering van de transactie met RWE. De vennootschap Enexis Holding NV zal een governance krijgen die vrijwel overeenkomt met die van de huidige vennootschap Essent NV. In tegenstelling tot de meeste hierna genoemde rechtspersonen, zal deze vennootschap een blijvend karakter hebben. -12

13 b. Essent Milieu Holding BV Essent Milieu Holding BV zal de houder zijn van het milieubedrijf van Essent, zolang de verkoop daarvan nog niet is afgerond. Na die verkoop zal deze BV nog slechts actief zijn als beheerder van een bedrag aan contanten (escrow) dat dient ter dekking van mogelijke aansprakelijkheden en het voeren van eventuele garantie- of vrijwaringsprocedures. Daarbij zal de activiteit van deze BV slechts een "van geval tot geval"-karakter hebben en geen voortdurende bestuursactiviteiten vereisen. Na afronding van de verkoop van het milieubedrijf en het vervallen van aansprakelijkheden onder de betreffende verkoopovereenkomst, zal deze BV weer kunnen worden opgeheven. c. EPZ BV RWE neemt het PLB Essent over incl. de eigendom van het bestaande 50%-belang van Essent in EPZ. Met RWE is afgesproken dat indien dat noodzakelijk of wenselijk is, de juridische eigendom van de aandelen EPZ zal worden ondergebracht in de EPZ BV. Anders dan enkele jaarlijks terugkerende, maar overigens weinig tijd kostende activiteiten, zoals de vaststelling van de jaarrekening, zal deze BV waarschijnlijk een betrekkelijk "slapend" bestaan leiden. De governance van EPZ BV zal worden vormgegeven middels het "standaard model (zie hiervoor het slot van deze paragraaf). d. Verkoop PLB BV In deze rechtspersoon worden de verplichtingen onder de verkoopovereenkomst met RWE ondergebracht, zoals de afgegeven garanties en vrijwaringen. Deze rechtspersoon is namens de verkopende aandeelhouders ook de partij die met RWE de overeenkomst sluit over de corresponderende escrow van 875 mln. De vennootschap heeft als belangrijkste taak het voeren namens de verkopende aandeelhouders van eventuele procedures over garanties, vrijwaringen en andere claims en zal volgens het model van de "standaard governance" worden ingericht. e. CBL BV Deze BV heeft als functie het geven van eventuele opdrachten tot uitbetaling (samen met RWE) van bedragen uit het CBL-fonds aan wederpartijen, in geval van een mogelijke voortijdige beëindiging van CBL's en de behartiging van de belangen van de verkopende aandeelhouders bij alle daarop betrekking hebbende aangelegenheden. Omvang van de activiteiten en tijdsbeslag zullen waarschijnlijk vergelijkbaar zijn met die van de hiervoor genoemde BV. De governance van de CBL BV zal worden vormgegeven middels het "standaard model". f. Extra Zekerheid BV Hoewel de kans daarop klein wordt geacht, zouden er op het moment van afronding van de transactie met RWE (bijv. vanwege de huidige situatie op de financiële markten) onvoldoende zekerheden van voldoende kwaliteit kunnen zijn om te voldoen aan alle verplichtingen hieromtrent in de financiering van de CBL's van het PLB. Om in dat geval alsnog te voldoen aan de voorwaarden voor afronding van de verkoop aan RWE die op dit punt in de verkoopovereenkomst zijn opgenomen, zouden de verkopende aandeelhouders er vrijwillig voor kunnen kiezen deze zekerheden zelf te stellen. Tijdens de aandeelhoudersvergadering Essent van medio april a.s. en eventueel tijdens de daarop volgende aandeelhoudersvergadering Essent van eind mei a.s., zal worden bezien of dit daadwerkelijk nodig of verstandig is. Dan zal ook worden bepaald op welke wijze deze eventuele extra zekerheid vorm zal worden gegeven. -13

14 g. Bruglening BV De functie van deze BV bestaat uit het houden van de over te nemen bruglening van in totaal ca. 2.5 mrd aan Enexis, het innen van de rentebetalingen en aflossingen en het uitkeren daarvan aan de huidige aandeelhouders van Essent. Bij een eventuele herfinanciering van alle tranches van deze lening in de markt na het verstrijken van de betreffende looptijden, zal deze BV weer kunnen worden opgeheven. De governance van de Bruglening BV zal worden vormgegeven middels het "standaard model". h. Claim Staat BV Begin 2008 is Essent NV een procedure gestart tegen de Staat, waarin zij een verklaring voor recht vraagt dat (delen van) de Splitsingswet onverbindend zijn. Wanneer dit wordt vastgesteld, ontstaat een rechtsgrond voor het claimen van vergoeding van de schade die de aandeelhouders van Essent hierdoor indirect hebben geleden c.q. nog zullen leiden. De functie van de Claim Staat BV bestaat uit het voeren van zo'n eventuele schadevergoedingsprocedure. Na uitspraak in hoogste instantie over deze claim, zal deze BV weer worden opgeheven. De governance van de Claim Staat BV zal worden vormgegeven middels het "standaard model". Standaard governance model Hiervoor is een aantal keren melding gemaakt van governance middels het "standaard model". De hoofdlijnen van dat model zijn: * Een eenvoudige BV-structuur, ingericht met de mogelijkheid van elektronische besluitvorming. * Een kwaliteitseis inhoudende dat alleen overheidslichamen (eventueel toevoeging "die verkoper van Essent zijn geweest") aandeelhouder kunnen zijn. * Een bestuur bestaande uit één of meer personen (zelfstandig bevoegd), te bepalen door de algemene vergadering van aandeelhouders (AvA). * De mogelijkheid bij AvA-besluit een Raad van Commissarissen (RvC) in te stellen; in beginsel is er echter geen RvC. * Instelling van een Aandeelhouderscommissie (AhC) conform de huidige AhC van Essent. * Bestuursbesluiten tot aanstelling van juridische of financiële adviseurs behoeven de goedkeuring van de AhC. * Een (bijzondere) AvA kan bijeengeroepen worden door de AhC en door aandeelhouders die alleen of gezamenlijk tenminste 1% van het aandelenkapitaal houden. * Uitkeringen (dividend en vrije reserves) staan ter vrije beschikking van de AvA. * Besluitvorming in de AvA geschiedt bij enkelvoudige meerderheid van stemmen (zonder quorum vereiste), behalve besluiten tot statutenwijziging en ontbinding, waarvoor een meerderheid van tweederde van de uitgebrachte stemmen nodig is (zonder quorum vereiste). Goedkeuringsprocedure toezichthouders De hiervoor genoemde vennootschappen zullen alle worden opgericht door Essent NV. De aandeelhouders zullen hun deelnemingen daarin ter goedkeuring moeten voorleggen aan de daartoe bevoegde toezichthouders. Voor de gemeenten zijn dit de Colleges van Gedeputeerde Staten; voor de provincies is dit de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De toezichthouders kunnen een dergelijk verzoek alleen weigeren indien dit in strijd is met de wet of in strijd wordt geacht met het algemeen belang. De voorbereidingen voor de goedkeuringsprocedure zijn inmiddels opgestart en worden vanuit de bestaande AhC Essent gecoördineerd. De doorlooptijd van een goedkeuringsprocedure kent een wettelijke termijn van maximaal 13 weken, die eventueel met 13 weken kan worden verlengd door de toezichthouders. -14

15 Voorlopig standpunt GS De provincie Groningen neemt deel in hiervoor genoemde rechtspersonen, die door Essent worden opgericht in verband met de behartiging van bijzondere aandeelhoudersbelangen die voortkomen uit de splitsing van de holding Essent en de verkoop van het produktie- en leveringsbedrijf van Essent. Wij stellen u voor het in ontwerp bij deze voordracht gevoegde besluit vast te stellen. Bijlagen In verband met deze Voordracht zijn in de Statenkast zowel een openbaar als een vertrouwelijk informatiepakket ter inzage gelegd. Deze bevatten de volgende stukken: A. Openbaar informatiepakket 1. De presentatie van Essent ten behoeve van de in januari en februari jl. voor de verschillende provinciale en gemeentelijke aandeelhouders georganiseerde informatiebijeenkomsten; 2. De presentatie van de voorzitter van de aandeelhouderscommissie ten behoeve van de algemene vergadering van aandeelhouders dd. 13 januari jl. 3. Het Responsibility Report (MVO Jaarverslag) 2007 van RWE; 4. Een notitie van Essent over de duurzaamheidsstrategie van RWE; 5. Een notitie van Essent over het belang in de kerncentrale Borssele; 6. Een notitie van Essent over de omvang en verdeling van de verkoopopbrengst. B. Vertrouwelijk informatiepakket 1. Het Memorandum of Understanding (Engelse tekst) inzake de voorgenomen verkooptransactie, dat op 12 januari jl. is getekend door de beide raden van bestuur; 2. De definitieve Sales and Purchase Agreement, die op 20 februari jl. is getekend door de beide raden van bestuur. Groningen, Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen: M.J. van den Berg, voorzitter. H.J. Bolding, secretaris. -15

16 Nr. /200 Provinciale Staten van Groningen: Gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van ; BESLUITEN: 1. in te stemmen met het voorgenomen besluit van Gedeputeerde Staten van Groningen tot verwerving van aandelen door de Provincie Groningen in Enexis Holding NV en tot deelneming in de overname van de bestaande bruglening van Essent aan Enexis; 2. in te stemmen met het voorgenomen besluit van Gedeputeerde Staten van Groningen dat de Provincie Groningen haar aandelen in Essent verkoopt en toetreedt tot de Offer, Sale and Purchase Agreement tussen Essent NV en RWE AG dd. 20 februari 2009; 3. in te stemmen met het voorgenomen besluit van Gedeputeerde Staten van Groningen tot deelneming van de Provincie Groningen in de rechtspersonen Enexis Holding NV, Essent Milieu Holding BV, EPZ BV, Verkoop PLB BV, CBL BV, Extra Zekerheid BV, Bruglening BV en Claim Staat BV. Groningen, Provinciale Staten voornoemd:, voorzitter., griffier. -16

Raadsvoorstel 59. Gemeenteraad. Vergadering 12 mei 2009

Raadsvoorstel 59. Gemeenteraad. Vergadering 12 mei 2009 Vergadering 12 mei 2009 Gemeenteraad Onderwerp : Uitvoering toekomstrategie Essent: voorgenomen verkoop aandelen Essent PLB aan RWE AG. B&W vergadering : 31 maart 2009 Dienst / afdeling : MO.CF & MO.BJZ

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 28 april 2009 Nummer voorstel: 2009/50

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 28 april 2009 Nummer voorstel: 2009/50 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 28 april 2009 Nummer voorstel: 2009/50 Voor raadsvergadering d.d.: 12-05-2009 Agendapunt: Onderwerp:

Nadere informatie

Aan de Raad. No. : 4/4. Muntendam : 15 april 2009. Onderwerp : Verkoop aandelen Essent. --------------------------------- Inleiding

Aan de Raad. No. : 4/4. Muntendam : 15 april 2009. Onderwerp : Verkoop aandelen Essent. --------------------------------- Inleiding Aan de Raad. No. : 4/4. Muntendam : 15 april 2009. Onderwerp : Verkoop aandelen Essent. --------------------------------- Inleiding Voor u ligt een raadsstuk inzake de uitvoering van de Toekomststrategie

Nadere informatie

Corr.nr. 2008-29565, EZ Nummer 17/2008 Zaaknr. 105823

Corr.nr. 2008-29565, EZ Nummer 17/2008 Zaaknr. 105823 Corr.nr. 2008-29565, EZ Nummer 17/2008 Zaaknr. 105823 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen i.v.m. de toekomststrategie en het aandeelhouderschap Essent. SAMENVATTING:

Nadere informatie

Betreft : RAADSVOORSTEL - verkoop aandelen Essent

Betreft : RAADSVOORSTEL - verkoop aandelen Essent Betreft : RAADSVOORSTEL - verkoop aandelen Essent Datum voorstel : 24 maart 2009 Raadsvergadering d.d. : 21 april 2009 Volgnummer : 2009R0015, agendanummer 7 Taakveld : Directie Portefeuillehouder : wethouder

Nadere informatie

Inleiding. Raadsvergadering d.d. 7 april 2009 agendapunt 8. Aan: De Gemeenteraad. Vries, 17 maart 2009. Uitvoering Toekomststrategie Essent

Inleiding. Raadsvergadering d.d. 7 april 2009 agendapunt 8. Aan: De Gemeenteraad. Vries, 17 maart 2009. Uitvoering Toekomststrategie Essent Raadsvergadering d.d. 7 april 2009 agendapunt 8 Aan: De Gemeenteraad Vries, 17 maart 2009 Onderwerp: Uitvoering Toekomststrategie Essent Portefeuillehouder: H.H. Assies Behandelend ambtenaar: Simone Veenstra

Nadere informatie

Startnotitie. Procedure vervreemding aandelen Essent. 1 Context

Startnotitie. Procedure vervreemding aandelen Essent. 1 Context Startnotitie 1 Context Op 1 juli 2008 is het groepsverbod uit de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) in werking getreden. Als gevolg daarvan dient het beheer en eigendom van energienetwerken en de productie

Nadere informatie

Provinciale Staten van Flevoland Statenvergadering d.cj^i Conform besloten «nei

Provinciale Staten van Flevoland Statenvergadering d.cj^i Conform besloten «nei PROVINCIE FLEVOLAND Provinciale Staten van Flevoland Statenvergadering d.cj^i Conform besloten «nei statenvoorstel Aan Provinciale Staten statenvergadering 11 mei 2009 Ondenwerp Verkoop aandelen Essent.

Nadere informatie

GEMEENTE LITTENSERADIEL

GEMEENTE LITTENSERADIEL GEMEENTE LITTENSERADIEL Agendanummer 18 Raadsvoorstel Raadsvergadering : 20 april 2009 Onderwerp : Uitvoering toekomststrategie Essent Portefeuillehouder : burgemeester J. Liemburg Voorstel : 1. in te

Nadere informatie

Financiële consequenties Project Maastricht (verkoop Essent PLB)

Financiële consequenties Project Maastricht (verkoop Essent PLB) Financiële consequenties Project Maastricht (verkoop Essent PLB) P.L.M. Geraets RA Provincie Limburg 3 maart 2009 1 Presentatie RvB Essent op 22 januari 2009 Het bod van RWE betreft alleen de commerciële

Nadere informatie

1. Huidige aandelenverhouding en verliesbijdrage

1. Huidige aandelenverhouding en verliesbijdrage 11 november 2003 Nr. 2003-19.448, EZ Nummer 38/2003 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen inzake aandelenoverdracht en baanverlenging van Groningen Airport Eelde N.V.

Nadere informatie

1^ ox. Agenda Gedeputeerde Staten ^ ; ^ ^

1^ ox. Agenda Gedeputeerde Staten ^ ; ^ ^ P R O V I N C I E F L E V O L A N D Agenda ^ ; ^ ^ Onderwerp Aandelenverkoop NUON. Beslispunten het voornemen uit te spreken het Flevolandse aandelenpakket in NUON te verkopen aan Vattenfall; op basis

Nadere informatie

Enexis Holding NV. Doel. Aandelenbelang 30,8% Provincie Noord- Brabant. C.W. Jacobs, lid GS Noord-Brabant Th. Rietkerk, lid GS Overijssel

Enexis Holding NV. Doel. Aandelenbelang 30,8% Provincie Noord- Brabant. C.W. Jacobs, lid GS Noord-Brabant Th. Rietkerk, lid GS Overijssel Enexis Holding NV Doel Enexis beheert het energienetwerk in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland voor de aansluiting van ongeveer 2,5 miljoen huishoudens, bedrijven en overheden. a. het (doen) distribueren

Nadere informatie

Memo. Informatienotitie stand van zaken aandeelhouderschap Eneco, Inleiding

Memo. Informatienotitie stand van zaken aandeelhouderschap Eneco, Inleiding Centrale Staf Bestuurlijke processturing Doorkiesnummers: Telefoon 015 2602545 Aan College van B & W Van S. Bolten Afschrift aan Memo Datum 04-11-2008 Opsteller M.R.Ram Bijlage Onderwerp Stand van zaken

Nadere informatie

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt :

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Aan de Raad Made, 29 maart 2011: Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 12 mei 2011 Nummer raadsnota: 8 Onderwerp: Aandelenverkoop Intergas energie BV Portefeuillehouder: Bijlagen:

Nadere informatie

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken.

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken. Raad VOORBLAD Onderwerp Verkoop Nuon-aandelen Agendering x Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch Domein Informerende

Nadere informatie

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten. voorgenomen verkoop aandelen Attero Holding NV aan Waterland

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten. voorgenomen verkoop aandelen Attero Holding NV aan Waterland zaak_id bericht_nummer Collegevoorstel bericht_id zaak_zaaknummer Openbare Werken Regnr 2014-3207 B&W dd 1-4-2014 Openbaar Programma Ja, namelijk uitgesteld (één week) Veelzijdige stad in het groen DT

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Zaaknummer: BECJDL06. Verkoop aandelen Intergas

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Zaaknummer: BECJDL06. Verkoop aandelen Intergas Collegevoorstel Inleiding De directie van Intergas heeft na intensieve onderhandelingen overeenstemming bereikt met Enexis over een bod van in totaal 200 miljoen op alle aandelen van Intergas. Omdat de

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Recent heeft voor u ter inzage gelegen de brief van NRE Holding N.V. inzake het

gemeente Eindhoven Recent heeft voor u ter inzage gelegen de brief van NRE Holding N.V. inzake het gemeente Eindhoven Raadsnummer 05.RI266.OOI inboeknummer osbstor3o4 Dossiernummer 523.354 6 juni soos Raads voorhangbrief Betreft verkoop NRE 1 Inleiding Recent heeft voor u ter inzage gelegen de brief

Nadere informatie

Commissie Bestuur en Middelen

Commissie Bestuur en Middelen Griffie Commissie Bestuur en Middelen Datum commissievergadering : 23 oktober 2008 DIS-stuknummer : 1455318 Behandelend ambtenaar : Ch. Dietvorst-ten Tije en M. de Hart Directie/bureau : Economie & Mobiliteit/

Nadere informatie

Bouwstenen voor raadsvoorstel over de Uitvoering Toekomststrategie Essent 27 februari 2008

Bouwstenen voor raadsvoorstel over de Uitvoering Toekomststrategie Essent 27 februari 2008 Bouwstenen voor raadsvoorstel over de Uitvoering Toekomststrategie Essent Samenvatting Voor u ligt het raadsvoorstel en ontwerp-besluit inzake de uitvoering van de Toekomststrategie van Essent. Op grond

Nadere informatie

Behoort bij punt 11 van de agenda voor de raadsvergadering van 30 juni 2008. Onderwerp: Raadsvoorstel Toekomststrategie en aandeelhouderschap Essent

Behoort bij punt 11 van de agenda voor de raadsvergadering van 30 juni 2008. Onderwerp: Raadsvoorstel Toekomststrategie en aandeelhouderschap Essent Behoort bij punt 11 van de agenda voor de raadsvergadering van 30 juni 2008 Onderwerp: Raadsvoorstel Toekomststrategie en aandeelhouderschap Essent Afdeling: Algemene Zaken / Concerncontrol Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Doel van vandaag. Toelichting op verkoop DNWG als onderdeel van de gefaseerde ontwikkeling van de Totaaloplossing voor PZEM

Doel van vandaag. Toelichting op verkoop DNWG als onderdeel van de gefaseerde ontwikkeling van de Totaaloplossing voor PZEM Doel van vandaag I Toelichting op verkoop DNWG als onderdeel van de gefaseerde ontwikkeling van de Totaaloplossing voor PZEM II Voorbereiding goedkeuring verkoop DNWG door aandeelhouders op 12 juni 2017

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST INZAKE OVERNAME VAN ACTIVITEITEN VAN

KOOPOVEREENKOMST INZAKE OVERNAME VAN ACTIVITEITEN VAN KOOPOVEREENKOMST INZAKE OVERNAME VAN ACTIVITEITEN VAN BV KOOPOVEREENKOMST OP HOOFDLIJNEN Ondergetekenden: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid..bv. te. ( KvK nummer ) vertegenwoordigd

Nadere informatie

2009-377. Uitvoering Toekomststrategie Essent

2009-377. Uitvoering Toekomststrategie Essent 2009-377 Uitvoering Toekomststrategie Essent Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie op 15 april 2009 - provinciale staten op 22 april 2009 - fatale beslisdatum: 22 april

Nadere informatie

Statenvoorstel 20/09 A

Statenvoorstel 20/09 A Statenvoorstel 20/09 A Voorgestelde behandeling: PS-vergadering : 24 april 2009 Statencommissie : Commissie Bestuur en Middelen 3 april 2009 Onderwerp Uitvoering Toekomststrategie Essent Aan Provinciale

Nadere informatie

Aan de leden van Provinciale Staten. Nr.: 2004-13.951/23/A.7, EZ Groningen, 3 juni 2004

Aan de leden van Provinciale Staten. Nr.: 2004-13.951/23/A.7, EZ Groningen, 3 juni 2004 Aan de leden van Provinciale Staten Nr.: 2004-13.951/23/A.7, EZ Groningen, 3 juni 2004 Behandeld door : J.H. Rietman Telefoonnummer : (050) 316 4367 Antwoord op : Bijlage : Onderwerp : splitsing energiebedrijven

Nadere informatie

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 16 mei 2017

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 16 mei 2017 No.: Portefeuillehouder: Wethouder F.J.A. Hommel Afdeling: Middelen Behandelaar: J.M. Duine De raad van de gemeente Tholen Tholen, 16 mei 2017 Onderwerp: Voorstel om geen wensen en bedenkingen in te brengen

Nadere informatie

Statenvoorstel../08 A

Statenvoorstel../08 A Statenvoorstel../08 A Voorgestelde behandeling: PS-vergadering : 27 juni 2008 Statencommissie : Commissie Bestuur en Middelen, 6 juni 2008 Onderwerp Toekomststrategie en aandeelhouderschap Essent Aan Provinciale

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendapunt: 8. Onderwerp: Consultatie raad over instemming met voorstellen tot splitsing Nuon en verkoop aandelen in N.V.

Raadsvoorstel. Agendapunt: 8. Onderwerp: Consultatie raad over instemming met voorstellen tot splitsing Nuon en verkoop aandelen in N.V. Raadsvoorstel Agendapunt: 8 Onderwerp: Consultatie raad over instemming met voorstellen tot splitsing Nuon en verkoop aandelen in N.V. Nuon Energy Portefeuillehouder: wethouder T.M.M. Kok Samenvatting:

Nadere informatie

VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN WERELDHAVE N.V., gevestigd in de gemeente Haarlemmermeer (Schiphol),

VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN WERELDHAVE N.V., gevestigd in de gemeente Haarlemmermeer (Schiphol), VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN WERELDHAVE N.V., gevestigd in de gemeente Haarlemmermeer (Schiphol), zoals ter besluitvorming voor te leggen aan de algemene vergadering van aandeelhouders te

Nadere informatie

Voorstel/alternatieven

Voorstel/alternatieven Voorstraat 31, Wissenkerke 4491 EV Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke Tel 14 0113 Fax 0113 377 300 Raadsvergadering d.d. 8 juni 2017. Aan de Raad No. 14. Wissenkerke, 30-5-2017 Onderwerp: Verkoop netwerkgroep

Nadere informatie

Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen over de herfinanciering Groningen Seaports NV

Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen over de herfinanciering Groningen Seaports NV 12 januari 2016 Corr.nr. 2016-00694, ECP Nummer 3/2016 Zaaknr. 612717 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen over de herfinanciering Groningen Seaports NV 1. Samenvatting

Nadere informatie

Aan de leden van de Statencommissie Bestuur en Financiën. Nr.: /48/A.16, EZ Groningen, 2 december 2005

Aan de leden van de Statencommissie Bestuur en Financiën. Nr.: /48/A.16, EZ Groningen, 2 december 2005 Aan de leden van de Statencommissie Bestuur en Financiën Nr.: 2005-22958/48/A.16, EZ Groningen, 2 december 2005 Behandeld door : Rietman, H. Telefoonnummer : (050) 3164367 Antwoord op : Bijlagen : 3 Onderwerp

Nadere informatie

24 november 2008 ET/EM / 8182526

24 november 2008 ET/EM / 8182526 Aan De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 24 november 2008 ET/EM / 8182526 Onderwerp Nadere informatie naar aanleiding

Nadere informatie

Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis. dhr. E. Goldsteen... maak een keuze.. Financiën 1. Bestuur

Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis. dhr. E. Goldsteen... maak een keuze.. Financiën 1. Bestuur RAADSVOORSTEL status: commissiestuk Agendapunt: 9 Onderwerp: Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis Commissie: 6-4-2009, nr. 9 Raadsvoorstel: 17-3-2009, nr. 53 Portefeuillehouder : Beleidsterrein:

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL EN -BESLUIT. 279506 E. van Bree FBV El. aanbieding aandelen Essent NV. 10 - Middelen. Actie vanuit eerder besluit

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL EN -BESLUIT. 279506 E. van Bree FBV El. aanbieding aandelen Essent NV. 10 - Middelen. Actie vanuit eerder besluit SAMENVATTING RAADSVOORSTEL EN -BESLUIT REGISTRATIENR. BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORTEFEUILLEHOUDER 279506 E. van Bree FBV El ONDERWERP aanbieding aandelen Essent NV AGENDANUMMER B02 BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN

Nadere informatie

Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) Essent NV d.d. 28 september 2009. Besluitenlijst d.d. d.d. adj.secr. gem.secr.

Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) Essent NV d.d. 28 september 2009. Besluitenlijst d.d. d.d. adj.secr. gem.secr. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team BV_PC Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) Essent NV d.d. 28 september 2009 1- Notagegevens Notanummer 231818 Datum

Nadere informatie

Aan Provinciale Staten van Overijssel

Aan Provinciale Staten van Overijssel www.prv-overijssel.nl Aan Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 48 52 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum

Nadere informatie

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V.

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag eerste half jaar 2015 Stemgedrag op vergaderingen van aandeelhouders en genomen aandeelhoudersbesluiten buiten vergadering 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W RA B 3 14/439. Raad. Onderwerp: Voorgenomen verkoop Attero Holding N.V.

Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W RA B 3 14/439. Raad. Onderwerp: Voorgenomen verkoop Attero Holding N.V. svoorstel, Verzoek aan de raad op grond van artikelen 160, lid 1 sub e en 169, lid 4 van de Gemeentewet (het kenbaar maken van wensen en bedenkingen over ontwerpbesluit college) Onderwerp: Voorgenomen

Nadere informatie

1. De heer J. Smit volmacht te verlenen voor het uitoefenen van stemrecht in de Buitengewone

1. De heer J. Smit volmacht te verlenen voor het uitoefenen van stemrecht in de Buitengewone B en W-nummer 15.0613; besluit d.d. 30-6-2015 BB-nummer 15.058 Onderwerp Enexis Burgemeester en wethouders besluiten: 1. Tijdens de aandeelhoudersvergadering van 1 juli 2015 in te stemmen met het voorstel

Nadere informatie

Agendanummer: Begrotingswijz.:

Agendanummer: Begrotingswijz.: Agendanummer: Begrotingswijz.: CF1 Onderwerp : Verkoop van Intergas Aan de raad van de gemeente Waalwijk Waalwijk, 22 maart 2011, 0. Samenvatting Door de directie van Intergas en een klankbordgroep waarin

Nadere informatie

De Minister van Economische Zaken, Gelet op de artikelen 93, derde lid, van de Elektriciteitswet 1998 en 85, derde lid, van de Gaswet;

De Minister van Economische Zaken, Gelet op de artikelen 93, derde lid, van de Elektriciteitswet 1998 en 85, derde lid, van de Gaswet; CONCEPT Regeling van de Minister van Economische Zaken van, nr. WJZ, houdende nadere regels met betrekking tot het verlenen van instemming met wijzigingen ten aanzien van de eigendom van elektriciteitsnetten

Nadere informatie

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : 1. Raadsbesluiten 1. Brief Intergas d.d. 11 september

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : 1. Raadsbesluiten 1. Brief Intergas d.d. 11 september Aan de Raad Made, 4 oktober 2006 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 16 oktober 2006 Onderwerp: Herkapitalisatie Intergas NV Nummer raadsnota: Portefeuillehouder: Bijlagen:

Nadere informatie

Kapitaalinjectie netbeheerder intergas

Kapitaalinjectie netbeheerder intergas Raad Onderwerp: V20100333 Kapitaalinjectie netbeheerder intergas Samenvatting: Inleiding: De gemeente heeft aandelen Intergas BV. Door gewijzigde wetgeving worden stengere eisen gesteld aan de solvabilteitspositie

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst

Informatiebijeenkomst Informatiebijeenkomst Aandeelhouders DELTA 16/17/18 januari 2017 Doel informatiebijeenkomst Toelichting verkoop DELTA Retail als onderdeel van de gefaseerde ontwikkeling van de Totaaloplossing voor DELTA

Nadere informatie

1. Decertificering en dematerialisatie van aandelen

1. Decertificering en dematerialisatie van aandelen 1 TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN ALANHERI N.V. ("ALANHERI" OF "DE VENNOOTSCHAP") Behorende bij agendapunt 8 van de op 27 mei 2011 te houden algemene vergadering

Nadere informatie

AANDEELHOUDERSOVERENKOMST GREEN VISION HOLDING B.V. tussen SDI TECHNOLOGY VENTURES B.V. PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ OOST NEDERLAND B.V.

AANDEELHOUDERSOVERENKOMST GREEN VISION HOLDING B.V. tussen SDI TECHNOLOGY VENTURES B.V. PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ OOST NEDERLAND B.V. AANDEELHOUDERSOVERENKOMST GREEN VISION HOLDING B.V. tussen SDI TECHNOLOGY VENTURES B.V. PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ OOST NEDERLAND B.V. STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR GREEN VISION HOLDING en GREEN VISION

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN INTENTIEVERKLARING. [ ], [ ], (kantoorhoudende [ ], te [ ],hierna te noemen: de Verkoper,

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN INTENTIEVERKLARING. [ ], [ ], (kantoorhoudende [ ], te [ ],hierna te noemen: de Verkoper, INTENTIEVERKLARING DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap naar Nederlands recht [ ], (statutair) gevestigd [ ], [ ], (kantoorhoudende [ ], te [ ],hierna te noemen: de Verkoper, te dezen rechtsgeldig

Nadere informatie

DELTA NV verkeert in zwaar weer. Voornaamste oorzaak is de lage elektriciteitsprijs en het tollingcontract

DELTA NV verkeert in zwaar weer. Voornaamste oorzaak is de lage elektriciteitsprijs en het tollingcontract Onderwerp: Initiatiefvoorstel Zeeland solidariseert Initiatiefvoorstel met betrekking tot de problematiek van DELTA NV in relatie met de kerncentrale van het lid Temmink (GroenLinks ) Samenvatting DELTA

Nadere informatie

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vennootschap draagt de naam: [ ]. 2. De vennootschap heeft haar zetel in de gemeente [ ]. Doel Artikel 2 De vennootschap heeft ten doel: a. [ ]; b. het oprichten

Nadere informatie

Raadsplein info/debat. Voorgesteld besluit raad

Raadsplein info/debat. Voorgesteld besluit raad Raadsplein info/debat Datum 30 november 2015 onderwerp Wezo (21.15-22.30 uur) portefeuillehouder Jan Brink informant Borchers, F (Fred) 5127 eenheid/afdeling Sociale Zaken SZA Voorgesteld besluit raad

Nadere informatie

Voordracht 50. Haarlem, 25 mei 2000 Onderwerp: aankoop aandelen FIRON BV Bijlagen: - ontwerpbesluit - concept-koopovereenkomst

Voordracht 50. Haarlem, 25 mei 2000 Onderwerp: aankoop aandelen FIRON BV Bijlagen: - ontwerpbesluit - concept-koopovereenkomst Voordracht 50 Haarlem, 25 mei 2000 Onderwerp: aankoop aandelen FIRON BV Bijlagen: - ontwerpbesluit - concept-koopovereenkomst Inleiding Bij besluit van 10 september 1990, nummer 45 hebben uw Staten besloten

Nadere informatie

gj, ^^ provincie groningen

gj, ^^ provincie groningen gj, ^^ provincie groningen ^ ^ bezoekadres: I Martinikerkhof 12 Aan Provinciale Staten postadres: Postbus 610 9700 AP Groningen algemeen telefoonnr: 050 316 49 II algemeen faxnr.: www.provinciegroningen.nl

Nadere informatie

Betreft vergadering Provinciale Staten 12 december 2014. Commissiegriffier Margreeth Trimpe 0118 63 14 37 me.trimpe@zeeland.nl

Betreft vergadering Provinciale Staten 12 december 2014. Commissiegriffier Margreeth Trimpe 0118 63 14 37 me.trimpe@zeeland.nl Griffier van de Staten Geleidebrief Kaderstellend 1-1 Naam voorstel Nummer SERV-187 Statenvoorstel verkoop aandelen DELTA in Windpark Kreekraksluis B.V. Betreft vergadering Provinciale Staten 12 december

Nadere informatie

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 6 mei 2015

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 6 mei 2015 No.: Portefeuillehouder: G.J. Harmsen Afdeling: Openbaare Werken Behandelaar: M.L.F. de Bruijn De raad van de gemeente Tholen Tholen, 6 mei 2015 Onderwerp: Consultatie over ontwerpbesluit AB OLAZ met betrekking

Nadere informatie

Commissie voor Economische Zaken en Bestuur

Commissie voor Economische Zaken en Bestuur Griffie Commissie voor Economische Zaken en Bestuur Datum commissievergadering : - Document nummer : 2765009 Behandelend ambtenaar : Lia Nelis Directie/bureau : Economie & Mobiliteit/Sociaal Economisch

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VI- 16 Planning & Control 10 maart 2009

agendanummer afdeling Simpelveld VI- 16 Planning & Control 10 maart 2009 Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VI- 16 Planning & Control 10 maart 2009 onderwerp Verkoop aandelen Essent aan RWE Inleiding Op 26 juni 2008 hebben de aandeelhouders ingestemd, met het uitwerken

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN JOINT VENTURE OVEREENKOMST tussen [ ] en [ ] CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN INHOUDSOPGAVE Artikel Pagina 1 Doel... 4 2 Oprichting en inbreng...

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsbijlage Voorstel om in beginsel in te stemmen met de verkoop van de aandelen van de N.V. Nutsbedrijf Regio Eindhoven

gemeente Eindhoven Raadsbijlage Voorstel om in beginsel in te stemmen met de verkoop van de aandelen van de N.V. Nutsbedrijf Regio Eindhoven r++ gemeente Eindhoven Dienst Bestuursondersteuning Raadsbijlage nummer 34 Inboeirnummer OOT000506 Beslisdatum BfkW 15 februari 2000 Dossiemummer 007.503 Raadsbijlage Voorstel om in beginsel in te stemmen

Nadere informatie

Geachte voorzitter, RIS Aan de voorzitter van de Commissie Bestuur. Kim Erpelinck. Bestuursdienst. 4 april 2017

Geachte voorzitter, RIS Aan de voorzitter van de Commissie Bestuur. Kim Erpelinck. Bestuursdienst. 4 april 2017 Typ teksttyp teksttyp tekst T. de Bruijn Wethouder van Financiën, Verkeer, Vervoer en Milieu 001 Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag Aan de voorzitter van de Commissie Bestuur Datum 4 april 2017

Nadere informatie

Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder wet: Wet op het financieel toezicht.

Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder wet: Wet op het financieel toezicht. Besluit van [datum] houdende bepalingen ter uitvoering van artikel 5:81, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht (Vrijstellingsbesluit overnamebiedingen Wft) Op voordracht van Onze Minister van

Nadere informatie

NETBEHEERDER EN NETWERKBEDRIJF NA SPLITSING

NETBEHEERDER EN NETWERKBEDRIJF NA SPLITSING NETBEHEERDER EN NETWERKBEDRIJF NA SPLITSING 1. Inleiding In het wetgevingsoverleg van 13 februari jl. over het Voorstel tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet in verband met nadere regels

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING. d.d. 25 januari Als gevolg van het besluit tot statutenwijziging luiden de statuten met onmiddellijke ingang als volgt:

STATUTENWIJZIGING. d.d. 25 januari Als gevolg van het besluit tot statutenwijziging luiden de statuten met onmiddellijke ingang als volgt: STATUTENWIJZIGING d.d. 25 januari 2018 Als gevolg van het besluit tot statutenwijziging luiden de statuten met onmiddellijke ingang als volgt: NAAM Artikel 1 De stichting is genaamd: Stichting Zeeuwland.

Nadere informatie

Raads informatiebrief

Raads informatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer 09. R3425. OOI Inboeknummer ogbstozggz Dossiernummer 950.4I5 8 december zoog Raads informatiebrief Betreft Akkoord op Hoofdlijnen en Verkopersovereenkomst in verband met

Nadere informatie

Samen aan de IJssel Inleiding

Samen aan de IJssel Inleiding Samen aan de IJssel Samenwerking tussen de gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel, kaders voor een intentieverklaring en voor een onderzoek. Inleiding De Nederlandse gemeenten bevinden

Nadere informatie

Den Haag, 23 juni Betreft: Verkoop Propertize. Geachte heer Dijsselbloem,

Den Haag, 23 juni Betreft: Verkoop Propertize. Geachte heer Dijsselbloem, De Minister van Financiën Postbus 20201 2500 EE Den Haag Lange Houtstraat 26 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.nlfi.nl T +31 (0) 70 20 50 600 Nummer 2015/159 Den Haag, 23 juni 2016 Betreft:

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: (1) [ ] B.V., gevestigd en kantoorhoudende te [ ], hierna te noemen "[ ], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer; (2) [ ] B.V., gevestigd en

Nadere informatie

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 11 mei Agenda nr: 15 Onderwerp: Voornemen verkoop aandelen Essent aan RWE. Aan de Raad,

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 11 mei Agenda nr: 15 Onderwerp: Voornemen verkoop aandelen Essent aan RWE. Aan de Raad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 11 mei 2009. Agenda nr: 15 Onderwerp: Voornemen verkoop aandelen Essent aan RWE Aan de Raad, 1. Doel van de raadsnota, samenvatting en besluiten. Voor u ligt het raadsvoorstel

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. 1&/ZO\l /5S. Dat. ontv.: - 7 JUL 2011. Routing

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. 1&/ZO\l /5S. Dat. ontv.: - 7 JUL 2011. Routing Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 o.nl postbus@o. nl Provinciate Staten van O PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. 1&/ZO\l /5S Dat. ontv.: -

Nadere informatie

Bouwstenen voor raadsvoorstel over de Uitvoering Toekomststrategie Essent 27 februari 2008 VERTROUWELIJK

Bouwstenen voor raadsvoorstel over de Uitvoering Toekomststrategie Essent 27 februari 2008 VERTROUWELIJK Bouwstenen voor raadsvoorstel over de Uitvoering Toekomststrategie Es sent S a menvatting Voor u ligt het raadsvoorstel en ontwerp-besluit inzake de uitvoering van de Toekomststrategie van Essent. Op grond

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Dividendbeleid voor deelnemingen Reg.nummer: 2013/109710

Raadsstuk. Onderwerp: Dividendbeleid voor deelnemingen Reg.nummer: 2013/109710 Raadsstuk Onderwerp: Dividendbeleid voor deelnemingen Reg.nummer: 2013/109710 1. Inleiding Haarlem heeft aandelen in enkele vennootschappen, zogenoemde deelnemingen. Met het deelnemen in het kapitaal van

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST MODELCASUS

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST MODELCASUS 1/6 SAMENWERKINGSOVEREENKOMST MODELCASUS ONDERGETEKENDEN 1. Gemeente Emmelerbroek, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Burgemeester drs. J. de Geus, die handelt ter uitvoering van het besluit van de gemeenteraad

Nadere informatie

Raadsvoorstel. : ontbinding Stichting OnderwijsPLEIN. Voorstel:

Raadsvoorstel. : ontbinding Stichting OnderwijsPLEIN. Voorstel: Raadsvoorstel Vergadering : 1 maart 2006 Nummer : Raad 2006/022 Datum voorstel : 7 februari 2006 Portefeuillehouder Primaathouder Onderwerp : J. de Gruijter 078 69 21 313 j.de.gruijter@alblasserdam.nl

Nadere informatie

Voorstel Instemmen met de Vaststellingsovereenkomst inzake terugbetaling commanditair kapitaal en toetreding tot STIVAM II

Voorstel Instemmen met de Vaststellingsovereenkomst inzake terugbetaling commanditair kapitaal en toetreding tot STIVAM II Aan de gemeenteraad Agendapunt Roden, Onderwerp Nieuw contract voor de verwerking van restafval met de VAM c.a. Voorstel Instemmen met de Vaststellingsovereenkomst inzake terugbetaling commanditair kapitaal

Nadere informatie

AGENDA. 5 Verlening van décharge aan de Directie voor het gevoerde beleid (stempunt)

AGENDA. 5 Verlening van décharge aan de Directie voor het gevoerde beleid (stempunt) AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SnowWorld N.V., te houden op donderdag 12 maart 2015 om 10:00 uur CET bij de vestiging van SnowWorld aan de Buytenparklaan 30, 2717

Nadere informatie

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V.

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag tweede kwartaal 2016 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse Corporate Governance Code en wil de relevante principes en best practice bepalingen van de Nederlandse

Nadere informatie

Agenda. De huidige structuur. De strategische stappen. De tijdslijn. De wettelijke splitsing. Vragen

Agenda. De huidige structuur. De strategische stappen. De tijdslijn. De wettelijke splitsing. Vragen Agenda De huidige structuur De strategische stappen De tijdslijn De wettelijke splitsing Vragen 1 Agenda De huidige structuur 2 Huidige Structuur DELTA NV 70% 50% Wholesale (=Delta Energy bv)/ Retail (=Delta

Nadere informatie

Voorstel regioraad. Auteur. : H.M. Bolhaar Datum : 16 februari 2011 Code : 2011/1 Reg.nr. : 11000644 Agendapunt: 10

Voorstel regioraad. Auteur. : H.M. Bolhaar Datum : 16 februari 2011 Code : 2011/1 Reg.nr. : 11000644 Agendapunt: 10 Voorstel regioraad Auteur : H.M. Bolhaar Datum : 16 februari 2011 Code : 2011/1 Reg.nr. : 11000644 Agendapunt: 10 Onderwerp : Overdracht aandelen Twence B.V. aan gemeenten. Samenvatting Voorgesteld wordt

Nadere informatie

wensen en bedenkingen ex artikel 160 Gemeentewet bij notariële oprichtingsakte inclusief ontwerp-statuten Steinerbos B.V.

wensen en bedenkingen ex artikel 160 Gemeentewet bij notariële oprichtingsakte inclusief ontwerp-statuten Steinerbos B.V. Betreft wensen en bedenkingen ex artikel 160 Gemeentewet bij notariële oprichtingsakte inclusief ontwerp-statuten Steinerbos B.V. Vergaderdatum 13 september 2012 Gemeenteblad 2012 / 51 Agendapunt 14 Aan

Nadere informatie

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Zeeland P/a Statengriffie. WEB /27 Economie. 2 (statenvoorstel + statuten) P.C.

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Zeeland P/a Statengriffie. WEB /27 Economie. 2 (statenvoorstel + statuten) P.C. bericht op brief van: uw kenmerk: Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Zeeland P/a Statengriffie ons kenmerk: afdeling: WEB0704616/27 Economie bijlage(n): behandeld door: 2 (statenvoorstel + statuten)

Nadere informatie

AGENDA VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

AGENDA VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS AGENDA VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TE HOUDEN OP 11 MAART 2010 OM 10.00 UUR IN HET ROSARIUM, AMSTELPARK 1, 1083 HZ AMSTERDAM 1. Opening. 2. Voorstel tot het verwerven van

Nadere informatie

I >.. j 3 ~0~7512 f L. Middelburg, 31 mei 201 1

I >.. j 3 ~0~7512 f L. Middelburg, 31 mei 201 1 Afdeling Financieel-economische zaken I P I >.. j 3 ~0~7512 f L "'3.."!i Provincie Zeeland 1 bericht op brief van: Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Zeeland uw kenmerk: ons kenmerk: 11 103395

Nadere informatie

Uitkering superdividend aan EZ 20.000.000 EZ opteert voor uitbetaling in twee tranches: - 10.000.000 in 2015-10.000.000 in 2016

Uitkering superdividend aan EZ 20.000.000 EZ opteert voor uitbetaling in twee tranches: - 10.000.000 in 2015-10.000.000 in 2016 Concept tekst Bestuurlijk Principeakkoord EZ Noord Nederland inzake NOM. Versie 12 april 2016 (inclusief aanvullende afspraken m.b.t. Onderneming X) 1. De provincies Fryslân, Groningen en Drenthe enerzijds

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

NOTULEN / VOLGNR.: Herstructurering de Meerlanden

NOTULEN / VOLGNR.: Herstructurering de Meerlanden ONDERWERP : NOTULEN / VOLGNR.: Herstructurering de Meerlanden Voorgesteld besluit: Op grond van het onderstaande hebben wij besloten om: 1. Kennis te nemen van het voorstel tot wijziging van de structuur

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

Tekst Bestuurlijk Principeakkoord EZ <-> Noord Nederland inzake NOM. Versie 19 april 2016 (inclusief aanvullende afspraken m.b.t.

Tekst Bestuurlijk Principeakkoord EZ <-> Noord Nederland inzake NOM. Versie 19 april 2016 (inclusief aanvullende afspraken m.b.t. Tekst Bestuurlijk Principeakkoord EZ Noord Nederland inzake NOM. Versie 19 april 2016 (inclusief aanvullende afspraken m.b.t. Onderneming X) 1. De provincies Fryslân, Groningen en Drenthe enerzijds

Nadere informatie

PROJECT AMSTERDAM. VOLMACHT VAN [invullen naam publiekrechtelijke rechtspersoon]

PROJECT AMSTERDAM. VOLMACHT VAN [invullen naam publiekrechtelijke rechtspersoon] PROJECT AMSTERDAM VOLMACHT VAN [invullen naam publiekrechtelijke rechtspersoon] De ondergetekende: naam : rechtsvorm : publiekrechtelijke rechtspersoon naar Nederlands recht statutaire zetel : adres :

Nadere informatie

INTENTIEVERKLARING. [ ], [ ], (kantoorhoudende [ ], te [ ], hierna te noemen: [ y] te

INTENTIEVERKLARING. [ ], [ ], (kantoorhoudende [ ], te [ ], hierna te noemen: [ y] te INTENTIEVERKLARING DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap naar Nederlands recht [ ], (statutair) gevestigd [ ], [ ], (kantoorhoudende [ ], te [ ],hierna te noemen: [ X], te dezen rechtsgeldig

Nadere informatie

Strategisch scheiden of splitsen DAEB / niet-daeb. Bram Klouwen en Bert van t Land Companen

Strategisch scheiden of splitsen DAEB / niet-daeb. Bram Klouwen en Bert van t Land Companen Strategisch scheiden of splitsen DAEB / niet-daeb Bram Klouwen en Bert van t Land Companen Agenda Inleiding Achtergrond scheiden / splitsen Juridische verankering Plan maken Strategische afweging portfolio

Nadere informatie

Plan van aanpak bij het kopen van bedrijven:

Plan van aanpak bij het kopen van bedrijven: Plan van aanpak bij het kopen van bedrijven: I. Analyse fase: 1. Vaststelling ondernemings-strategie en missie 2. Vaststelling van de financierings-structuur II. Search fase: 3. Search van overname-kandidaten

Nadere informatie

Toelichting bij aanvraagformulier voor een verklaring van geen bezwaar (vvgb) artikel 3:96 Wft. Alleen van toepassing op banken met zetel in

Toelichting bij aanvraagformulier voor een verklaring van geen bezwaar (vvgb) artikel 3:96 Wft. Alleen van toepassing op banken met zetel in Toelichting bij aanvraagformulier voor een verklaring van geen bezwaar (vvgb) artikel 3:96 Wft. Alleen van toepassing op banken met zetel in Nederland Toelichting bij aanvraagformulier voor een verklaring

Nadere informatie

*G * Raadsvoorstel/Raadsbesluit G ID / financiën. Afrekening verkoop aandelen Essent NV. Onderwerp

*G * Raadsvoorstel/Raadsbesluit G ID / financiën. Afrekening verkoop aandelen Essent NV. Onderwerp Raadsvoorstel/Raadsbesluit Ons kenmerk G.09.00717 *G.09.00717* Nummer: ID/102 Datum: 15 februari 2010 Afdeling: ID / financiën Portefeuillehouder: drs. A.R.B. van den Tillaar Bijlagen: 1 Onderwerp Afrekening

Nadere informatie

Opheffing gemeenschappelijke regeling Hypotheekfonds Noord-Brabantse Gemeenten

Opheffing gemeenschappelijke regeling Hypotheekfonds Noord-Brabantse Gemeenten College Samenvatting: Inleiding: Het doel van de gemeenschappelijke regeling Hypotheekfonds Noord Brabantse (HNG) is: - het toezien op de juiste nakoming van de overname overeenkomst; - het verifiëren

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF AANDEELHOUDERS COMMISSIE ENECO GROEP N.V.

NIEUWSBRIEF AANDEELHOUDERS COMMISSIE ENECO GROEP N.V. NIEUWSBRIEF AANDEELHOUDERS COMMISSIE ENECO GROEP N.V. 1e editie, 2017 Doel Het doel van deze nieuwsbrief is om alle aandeelhouders van Eneco Groep goed te informeren over het verloop van het proces ten

Nadere informatie

Overeenkomst van (ver)koop van aandelen. [naam vennootschap]

Overeenkomst van (ver)koop van aandelen. [naam vennootschap] Overeenkomst van (ver)koop van aandelen in [naam vennootschap] Tussen: 1. [Statutaire naam], statutair gevestigd en kantoorhoudende te [plaatsnaam] aan de [adres], hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Vergaderdatum 24 november 2006 Made, 29 oktober Agendapunt 13.1 Aan de commissie Algemeen bestuur en middelen Ambtelijke coördinatie H.

Vergaderdatum 24 november 2006 Made, 29 oktober Agendapunt 13.1 Aan de commissie Algemeen bestuur en middelen Ambtelijke coördinatie H. Vergaderdatum 24 november 2006 Made, 29 oktober 2006 Agendapunt 13.1 Aan de commissie Algemeen bestuur en middelen Ambtelijke coördinatie H. de Vries Onderwerp Biesbosch Marina Drimmelen Voorstel Kennisnemen

Nadere informatie