Subsidieregeling 'Samen geeft Energie'

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Subsidieregeling 'Samen geeft Energie'"

Transcriptie

1 Subsidieregeling 'Samen geeft Energie' Karakter regeling Artikel Deze subsidieregeling is een regeling als bedoeld in artikel 2 lid 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Tilburg. De bepalingen uit deze verordening zijn van toepassing, voor zover daarvan in deze regeling niet wordt afgeweken. 2. Deze regeling geeft invulling aan de uitwerking green deal 'Samen energie besparen' van 30 oktober 2012 waarin het college besloot een subsidieregeling uit te werken voor bewonerscollectieven voor de resterende opgave van de green deal 'samen energie besparen'. Begripsomschrijvingen Artikel 2 1. Bewonerscollectief: een groep van 20 of meer particuliere woningeigenaren, woonachtig in hetzelfde appartementencomplex of blok, die gezamenlijk maatregelen willen nemen op het gebied van energiebesparing in de eigen woning. Als een woning meerdere eigenaren heeft, gelden deze eigenaren voor deze regeling als één deelnemer in het bewonerscollectief. 2. Ketengeïntegreerd samenwerkingsverband (KIS): samenwerkingsverband van een groep bedrijven die elkaar aanvullen bij de gemeenschappelijke aanpak van energiebesparende of duurzaamheid maatregelen en die door samenwerking en ketenintegratie aanzienlijke kennis en kostenvoordelen realiseren. Zij treden in Tilburg gezamenlijk op als één aanbieder van de TEG. 3. Blok: een groep gelijkvormige woningen, gelegen in één straat of buurt. 4. Particuliere woningeigenaar: natuurlijk persoon die (mede) eigenaar bewoner is van de woning of het appartementsrecht. 5. Integraal energie maatwerkadvies: deze voldoet aan de criteria zoals benoemd in de toelichting bij deze verordening. 6. Energielabel: energieprestatiecertificaat als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen. Het energielabel moet vastgesteld worden door een adviseur die in het bezit is van certificaat BRL Eindlabel: een energielabel dat wordt opgesteld na uitvoering van de werkzaamheden en wordt afgemeld bij AgentschapNL. 8. Subsidieaanvrager: de persoon of rechtspersoon die namens het bewonerscollectief de subsidie aanvraagt. 9. Onafhankelijke adviseur: deze adviseur begeleidt het bewonerscollectief bij de aanvraag van de subsidie, geeft toelichting bij het proces en de producten en begeleidt de bewoners bij het maken van de juiste keuzes. De adviseur is niet verbonden aan een KIS. Reikwijdte Artikel 3 1. Deze regeling wordt uitgevoerd in het kader van de green deal 'Samen energie besparen'. Het doel van de subsidieregeling is om bewonerscollectieven van particuliere woningeigenaren in de gemeente Tilburg te ondersteunen bij de energetische verbetering van hun woning. 2. Het totale subsidietraject is onderverdeeld in drie fasen: Fase 1: Groepsvorming. Geïnteresseerde particuliere woningeigenaren vormen een bewonerscollectief dat als collectief opdracht verstrekt voor een integraal energie maatwerkadvies. Fase 2: Integraal energie maatwerkadvies. Dit advies wordt uitgevoerd. Een onafhankelijke adviseur begeleidt het bewonerscollectief bij de keuze ten aanzien van de (georganiseerde) uitvoerende partij en de maatregelen die zij wensen. Aan het einde van de fase is duidelijk wie door gaat met de uitvoering, welke maatregelen daarbij doorgevoerd worden, welke uitvoerde partij het bewonerscollectief wenst in te schakelen. De aanneemcontracten zijn dan getekend. Fase 3: Uitvoering en oplevering. De onafhankelijke adviseur begeleidt de uitvoering van de maatregelen van de individuele bewoners van het bewonerscollectief en ziet toe op een correcte oplevering. Na de oplevering wordt het eindlabel vastgesteld en afgemeld bij AgentschapNL.

2 Subsidiebudget en hoogte van de subsidie Artikel 4: 1. Voor de in artikel 3 genoemde activiteit is een subsidiebudget beschikbaar van ,. 2. Het in het eerste lid bedoelde budget geldt als subsidieplafond als bedoeld in art. 4:22 Awb. 3. Per woning of bewonerscollectief kan per fase maximaal worden aangevraagd: Fase 1: 3.000, per bewonerscollectief; Fase 2: maximaal 50% van de kosten van het integraal energie maatwerkadvies met een maximum Fase 3: van 150, per woning en 4.000, per bewonerscollectief; 3.000, per bewonerscollectief en maximaal 75, per woning voor de kosten van de vaststelling van het eindlabel. 4. Aan het eind van fase 2 vindt er een extra subsidieverlening plaats van 150, per woning voor bewoners die gedurende fase 2 besloten hebben alsnog een integraal energie maatwerkadvies te laten maken. Het gaat dan om bewoners die in fase 1 niet deel hebben genomen. 5. De aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. 6. Als een bedrag bestemd voor het bewonerscollectief binnen een fase niet in zijn geheel besteed wordt, gaat het restant automatisch door naar een volgende fase. Eigenaar bewoners die niet door gaan naar de volgende fase kunnen geen aanspraak maken op resterende subsidiegelden. Als er op het einde van fase 3 een bedrag overblijft wordt dit gelijk verdeeld onder de deelnemers van het bewonerscollectief dat fase 3 is ingegaan. 7. De subsidie is inclusief niet verrekenbare BTW. Subsidievoorwaarden Artikel 5 1. Bij de verlening en de uitbetaling van de subsidie bij de verschillende fasen zoals benoemd in artikel 3 gelden de volgende voorwaarden: a. De aanvragers zijn allen particuliere woningeigenaren, de woningen zijn gelegen in de gemeente Tilburg en de woningen zijn gebouwd voor Van deze laatste regel kan worden afgeweken, als minstens 50% van de woningen bij aanvang aantoonbaar energielabel D of lager heeft én minimaal 50% van de deelnemende woningen nog geen wezenlijke energetische verbetering heeft ondergaan. b. Het bewonerscollectief wordt begeleid door een onafhankelijke adviseur. Per fase mag dit een andere adviseur zijn. c. Er zijn in elke fase ten minste 20 deelnemers. d. Het integrale energie maatwerkadvies moet voldoen aan de in artikel 2 lid 5 van de toelichting genoemde kwaliteitscriteria. Het bewonerscollectief moet instemmen met het delen van de gegevens uit het energie maatwerkadvies met de gemeente Tilburg. De adviseur die het advies uitvoert levert digitaal een overzicht van de gewenste gegevens per adres aan de gemeente Tilburg. e. Voor fase 3 geldt als voorwaarde dat de particuliere woningeigenaren die deelnemen aan het bewonerscollectief hebben gekozen om een pakket aan maatregelen uit te laten voeren waarmee de woning volgens de informatie uit het integrale energie maatwerkadvies ten minste twee energie labelsprongen verbetert of naar energie label B wordt gebracht. Ook moet het werk worden uitgevoerd door een door de gemeente geaccordeerd ketengeïntegreerd samenwerkingsverband. Het bewonerscollectief moet tot slot toestemming verlenen voor het melden van het behaalde eindlabel per adres door de energie adviseur aan de gemeente. 2. Het bewonerscollectief benoemt één subsidieaanvrager die namens het bewonerscollectief de subsidieaanvraag doet. 3. Het college is bevoegd om af te wijken van het gestelde onder lid 1 ad a en ad c waarbij zij dan het recht heeft om woningen die gebouwd zijn na 1980 én bewonerscollectief kleiner dan 20 eigenaar bewoners toe te staan. Aanvraag en toekenning subsidie Artikel 6 1. De subsidieaanvraag kan op elk moment bij het college worden ingediend. 2. De aanvraag wordt met behulp van het format voor de subsidieaanvraag ingediend aan het begin van fase 1, waarbij voor het gehele traject subsidie wordt aangevraagd. 3. In dit standaard format worden de volgende gegevens vermeld:

3 a. de NAW gegevens en handtekening van de aanvrager; b. de NAW gegevens en handtekening van alle overige deelnemers; c. een korte omschrijving van de activiteiten die in de drie fasen ontplooid worden; d. de offerte van de onafhankelijke adviseur. 4. Uitbetalen van het subsidiebedrag gebeurt per fase, aan het begin van elke fase. Subsidie voor de volgende fase wordt pas betaald als aangetoond is dat de afgesloten fase succesvol is doorlopen en dat nog altijd minimaal 20 deelnemers door gaan naar de volgende fase. Daarvoor moet het bewonerscollectief de volgende gegevens aanleveren: a: het aantal deelnemers met NAW gegevens voorzien van handtekening welke de subsidie aanvraagt; b: de gegevens en opgave van de werkzaamheden voor de volgende fase van de onafhankelijke adviseur met diens handtekening, en een opgave van de overige activiteiten; c: een korte omschrijving van de activiteiten die in de voorgaande fase ontplooid zijn met een opgave van de bijbehorende kosten; d: Een financiële stand van zaken tot op dat moment. Voor fase 2 aangevuld met een opdracht voor het integrale energie advies. Voor fase 3 aangevuld met de ondertekende aanneemovereenkomsten van de eigenaar bewoners en een verklaring dat de gemeente een overzicht krijgt van de behaalde eindlabels op adresniveau en een bewijs van afmelding van de eindlabels bij AgentschapNL. 5. Als het noodzakelijk is voor de beoordeling van de aanvraag of voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen na de uitbetaling, kan het college de aanvragers om aanvullende informatie vragen. Onvolledige aanvraag Artikel 7 1. Als een onvolledige aanvraag is ingediend, verzoekt het college de aanvrager deze schriftelijk aan te vullen binnen een termijn van vier weken, te rekenen vanaf de dagtekening van het verzoek van het college. 2. Het college besluit een aanvraag niet in behandeling te nemen, als de in het eerste lid genoemde termijn is verstreken zonder dat de gevraagde aanvulling is ontvangen. 3. Het recht op de resterende subsidie vervalt als 5 maanden na aanvang van een fase niet de subsidie voor de volgende fase is aangevraagd. Het college is bevoegd van deze termijn af te wijken. Beoordeling aanvraag Artikel 8 1. Het college beslist op de aanvragen voor een subsidie binnen vier weken na ontvangst. 2. Als datum van ontvangst geldt de datum waarop alle gegevens als bedoeld in artikel 6 zijn ontvangen door het college en voldoende zijn voor de beoordeling van de aanvraag. Subsidievaststelling Artikel 9 Subsidievaststelling vindt plaats na afloop van fase 3. Als het subsidie traject tussentijds eindigt, vindt er een definitieve afrekening plaats op basis van de werkelijk gemaakte kosten. Inwerkingtreding Artikel 10 Deze regeling treedt in werking op de achtste dag na haar bekendmaking. Citeertitel Artikel 11 Deze regeling kan aangehaald worden als 'Subsidieregeling Samen geeft energie'.

4 Toelichting subsidieregeling "Samen geeft Energie" Karakter regeling Artikel De bepalingen van de algemene subsidieverordening zijn van toepassing op deze subsidieregeling, tenzij de subsidieregeling anders bepaalt. Begripsomschrijvingen Artikel 2 2. De ketengeïntegreerde samenwerkingsverbanden die van de gemeente toestemming hebben gekregen om de Tilburgse Energie Garantie aan te bieden, zijn terug te vinden op de projectsite en op de site van het Klimaatbureau Tilburg ( 5. Met een integraal energie maatwerkadvies kan een eigenaar bewoner goed bepalen welke werkzaamheden hij/zij uit wil voeren, wat deze maatregelen kosten en wat deze opleveren. Dit rapport moet er zijn voor de gemeente de Tilburgse energie Garantie (TEG) toe kent. Het moet van goede kwaliteit zijn en aan de volgende kwaliteitscriteria voldoen: - Het biedt inzicht in de verschillende energetische verbeteringen die mogelijk zijn, het effect hiervan op het verbeteren van het energielabel en op het energieverbruik van het specifieke huishouden; - Het geeft de eigenaar bewoner inzicht in hoe hij/zij voor de woning een verbetering van ten minste twee labelsprongen dan wel label B bereikt; - Het geeft de offerten van de maatregelen van ten minste twee ketengeïnegreerde samenwerkingsverbanden; - Het geeft inzicht in de levensduur van de maatregelen en de terugverdientijd; - Daar waar maatregelen elkaar onderling versterken is dit aangegeven en vertaald in besparingspotentie; - De berekeningen zijn gebaseerd op de voor dit soort berekeningen geattesteerde landelijke Vabi software; - Het maakt de energielastenontwikkeling van verschillende scenario s ten aanzien van de prijsontwikkeling van energie inzichtelijk; - Het geeft concrete informatie over de Tilburgse Energie Garantie, het tweede energielabel, de financiële arrangementen en het financiële sociale vangnet van de Kredietbank Nederland. - Het is opgesteld door een gecertificeerd energie adviseur (in bezit van BRL ). De onafhankelijke adviseur zorgt dat de standaard woning in beeld is gebracht (plattegronden, gevelaanzichten, m 2 's, m 3 's, bouwfysische analyse waar relevant) zodat de KIS'en niet individueel deze exercitie uit moeten voeren. Zo worden de offerten ook goed vergelijkbaar. De KIS'en maken bij het opstellen van de offerten gebruik van het offerteformat dat daarvoor ontwikkeld is. Als het integraal energie maatwerkadvies wordt gemaakt voor een vereniging van eigenaren van een appartementencomplex, wordt er ook een apart maatwerkadvies gegeven voor het collectieve deel van het woongebouw. Vaak moet nader onderzoek dan uitsluitsel geven over de technische uitvoerbaarheid en de bijbehorende kosten van bepaalde maatregelen. Deze kosten zijn voor rekening van de Vereniging van Eigenaren. Aansluitend is dan duidelijk welke maatregelen zich terugverdienen (de zogenaamde woonlastenneutrale investeringsruimte). De huishoudens die al drie jaar of langer wonen in de betreffende woning zijn, als ze aanspraak willen doen op de Tilburgse Energie Garantie, verplicht de energie jaarafrekeningen van de afgelopen 3 jaar voor te leggen aan de adviseur van het integrale energie maatwerkadvies. Hiermee bepaalt de adviseur het zogenaamde historische energieverbruik van het huishouden (gemiddelde verbruik gemeten over drie jaar). Als een huishouden minder lang woont op het betreffende adres wordt het feitelijke gebruik bepaald op basis van de laatste energie jaarafrekening die beschikbaar is. Als ook deze informatie ontbreekt geldt de voor Energie Prestatie Adviezen (zogenaamde EPA's) gebruikelijke berekeningsmethodiek om het feitelijke energiegebruik in de 0 situatie te bepalen. De energie adviseur administreert de jaarrekeningen ten behoeve van de Tilburgse Energie garantie. De uitvoerder van het integrale energie maatwerkadvies biedt digitaal de voor de TEG benodigde gegevens aan de gemeente Tilburg aan. Dit zijn per adres: 1. het energielabel van de woning (de 0 meting); 2. de omvang van het huishouden;

5 3. het historische energieverbruik; 4. voorgestelde maatregelen en de bijbehorende energiebesparing (in m 3 gas / GJ bij stadsverwarming ) voor dit betreffende huishouden en voor deze specifieke woning. Subsidievoorwaarden Artikel 5 1. Voordat een bewonerscollectief subsidie kan aanvragen moeten de initiatiefnemers contact zoeken met het Klimaatbureau Tilburg. Dit kan via het contactformulier op de website ( of telefonisch (14 013). Een medewerker van het klimaatbureau Tilburg begeleidt de initiatiefnemers bij het komen tot een groep van ten minste 20 woningeigenaren die geïnteresseerd zijn in het energetisch verbeteren van de woning. Ook adviseert het Klimaatbureau het bewonerscollectief bij het selecteren van een onafhankelijk adviseur die het bewonerscollectief in het verdere proces gaat begeleiden en ondersteunen. Als deze adviseur is gevonden kan het bewonerscollectief onder begeleiding van de adviseur de subsidie aanvragen. In de onderstaande tabel staan de verschillende fasen van het energetisch verbeteringstraject aangegeven, met daarbij de rol van de adviseur en het resultaat van elke fase. Fase Wat Taken adviseur Resultaat Subsidie 1 Ten minste 20 geïnteresseerden proberen samen een bewonerscollectief te vormen dat opdracht verstrekt om een integraal energie maatwerkadvies uit te laten voeren. Ten minste 20 eigenaar bewoners hebben opdracht gegeven om een integraal energie maatwerkadvies uit te voeren. 2 Ten minste 20 particuliere woningeigenaren geven opdracht voor het maken van een integraal energie maatwerkadvies met daarin opgenomen offertes van KIS en en onderzoeken onder begeleiding van de onafhankelijke adviseur of ze de voorgestelde maatregelen uit willen laten voeren. 3 Ten minste 20 particuliere woningeigenaren geven een KIS de opdracht om hun woning minimaal 2 labelsprongen te Begeleiden van de groep. Stelt voorlichtingsmateriaal ter beschikking, geeft info over te volgen stappen, het integrale energie maatwerkadvies, TEG, KIS, financieel sociaal vangnet, etc. Verzorgt het dossier van deelnemende woningen.begeleidt het bewonerscollectief bij de subsidie voor fase 2 De onafhankelijke adviseur begeleidt de groep bij de aanvraag van het integraal maatwerkadvies, en de selectie van de uitvoerende partij. Verzorgt de bewijsvoering voor de subsidie. Zorgt dat de standaard woning in beeld is gebracht (plattegronden, gevelaanzichten, m 2 's, m 3 's, bouwfysische analyse waar relevant) zodat de KIS'en niet individueel deze exercitie uit moeten voeren en de offerten goed vergelijkbaar zijn. Adviseur begeleidt namens de groep de uitvoering van de werkzaamheden en regelt de vaststelling van het eindlabel. Ten minste 20 eigenaar bewoners zijn in het bezit van een integraal energie maatwerkadvies, met de daarin verwerkte offertes van de KIS'en. Een onafhankelijke adviseur begeleidt het bewonerscollectief bij de keuze ten aanzien van de (georganiseerde) uitvoerende partij en de maatregelen die zij wensen. Aan het einde van de fase is duidelijk wie door gaat met de uitvoering, welke maatregelen daarbij doorgevoerd worden, welke uitvoerde partij het bewonerscollectief wenst in te schakelen. De aanneemcontracten zijn dan getekend. Alle opgedragen maatregelen zijn uitgevoerd en het werk is opgeleverd. Gewenste labelsprongen zijn behaald. Eindlabel is Een bedrag van max , voor het bewonerscollectief, ten behoeve van groepsvorming, voorlichtingsmateriaal, kosten onafhankelijke adviseur. 50% van de kosten van het integraal energie maatwerkadvies met een maximum van 150, per woning en een bedrag van max , voor het bewonerscollectief voor de begeleiding door de onafhankelijke adviseur. Een bedrag van 75, per woning als bijdrage voor de vaststelling van het eindlabel en een bedrag van max.

6 verbeteren of om de woning naar label B te verbeteren. vastgesteld, en afgemeld bij AgentschapNL , voor het bewonerscollectief voor de kosten van de onafhankelijke adviseur. Het financieel sociaal vangnet van Kredietbank Nederland is onder voorwaarden beschikbaar voor de particuliere woningeigenaar die niet terecht kan op de reguliere kredietmarkt. Zij kan krediet ontvangen van de Kredietbank Nederland met een borgstelling van de gemeente Tilburg. De Tilburgse Energie Garantie (TEG) is beschikbaar voor eigenaar bewoners die een garantie willen op de voorgerekende besparing op het gebruik van het aantal m3 gas of Gigajoule warmte. Dit is mogelijk voor een periode van 5 jaar, op voorwaarde dat de woning tenminste 2 energie labelsprongen verbetert, of naar energielabel B gebracht wordt. 1a. De woningen die het betreft moeten gebouwd zijn vóór In de periode na 1980 is een einde gekomen aan de grootschalige repetitiewoningbouw. Deze massabouw levert in de blok voor blok aanpak juist voordelen op. Tweede argument is dat de woningen die gerealiseerd zijn na 1980 standaard uitgevoerd zijn met dak, gevel en vloerisolatie en partieel dubbelglas. Bij deze woningen is logischerwijs dus minder effect te behalen bij het verduurzamen van de woning. Als de bewoners aan kunnen tonen dat de oorspronkelijke bouw van de woningen een energielabel heeft van D of lager én minimaal 50% van de deelnemende woningen nog geen wezenlijke energetische verbetering heeft ondergaan, kan van deze regel worden afgeweken. 1c. Een belangrijke voorwaarde voor het ontvangen van de subsidie is dat in elke fase tenminste 20 particuliere woningeigenaren meedoen in het bewonerscollectief. Het college is bevoegd om van deze regel af te wijken. Uitzondering op de regel kan bijvoorbeeld plaats vinden als onvoldoende gelijkvormige woningen aanwezig zijn of, ondanks de inspanning van het bewonerscollectief, de groep die door gaat naar een volgende fase niet voldoende groot is. De bijdrage voor de collectieven zal dan ook neerwaarts bijgesteld worden waarbij als uitgangspunt geldt dat dit evenredig plaats vindt met de afname van het bewonerscollectief. Eisen aan de aanvraag Artikel 6 1. De subsidieaanvraag kan worden ingediend bij het de gemeente Tilburg. Het format voor de aanvraag is te vinden op de projectsite en de site van het Klimaat bureau Tilburg. Op deze websites vindt u ook het adres waar de aanvraag ingediend moet worden. Onvolledige aanvraag Artikel 7 3. Uitgangspunt is dat per fase een termijn van 4 maanden redelijk is. Daarnaast is maximaal een maand nodig om de aanvraag voor de volgende fase te beoordelen. Subsidievaststelling Artikel 9 De regeling is zo opgebouwd dat het bewonerscollectief verantwoording moet afleggen over de afgeronde fase voordat de subsidie voor de volgende fase beschikbaar komt. Alleen als fase 3 niet wordt gehaald wordt de subsidie tussentijdse vastgesteld op basis van de werkelijk gemaakte kosten.

Aanvraagformulier SUBSIDIE 'SAMEN GEEFT ENERGIE'

Aanvraagformulier SUBSIDIE 'SAMEN GEEFT ENERGIE' Aanvraagformulier SUBSIDIE 'SAMEN GEEFT ENERGIE' De aanvraag betreft subsidie voor het bewonerscollectief van tenminste 20 eigenaar bewoners van tenminste 20 adressen die akkoord zijn met de aanvraag van

Nadere informatie

Specifieke subsidieregeling energiebesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2014 2015

Specifieke subsidieregeling energiebesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2014 2015 Onderwerp: Specifieke subsidieregeling energiebesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2014 2015 Ons kenmerk:15uit01574 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; Gelet op de beschikking

Nadere informatie

Specifieke subsidieregeling energiesbesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2013-2014

Specifieke subsidieregeling energiesbesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2013-2014 Onderwerp: Specifieke subsidieregeling energiesbesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2013-2014 Ons kenmerk: 13BWB00034 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelet op de beschikking

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 februari 2014;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 februari 2014; De raad van de gemeente Schiermonnikoog; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 februari 2014; B E S L U I T: vast te stellen de: Subsidieverordening Verduurzaming particuliere

Nadere informatie

INTERESTSUBSIDIEREGELING ENERGIEBESPARING BESTAANDE BOUW PARTICULIEREN 2013-2015

INTERESTSUBSIDIEREGELING ENERGIEBESPARING BESTAANDE BOUW PARTICULIEREN 2013-2015 INTERESTSUBSIDIEREGELING ENERGIEBESPARING BESTAANDE BOUW PARTICULIEREN 2013-2015 SUBSIDIEVERSTREKKING ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALINGEN In deze regeling wordt verstaan onder: a. ASV: de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 4 september 2012;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 4 september 2012; Download subsidieverordening De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 4 september 2012; besluit: De volgende verordening Verordening subsidiëring

Nadere informatie

Samen geeft energie Fatima

Samen geeft energie Fatima Samen geeft energie Fatima Samen geeft energie Project van de gemeente Tilburg Gebaseerd op burgerinitiatief energiebesparing bij particuliere woningeigenaren groep van 20 vergelijkbare woningen in een

Nadere informatie

Nadere subsidieregels "Nul op de Meter 2015"

Nadere subsidieregels Nul op de Meter 2015 Nadere subsidieregels "Nul op de Meter 2015" Besluit van burgemeester en wethouders van Zoetermeer d.d. 10 februari 2015, nr. 2015-000474 tot vaststelling van de nadere subsidieregels Nul op de Meter 2015.

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 februari 2012, nr. 9A;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 februari 2012, nr. 9A; Gemeenteblad Elektronisch uitgegeven van de gemeente Tubbergen Jaargang: 2012 Nummer: 16 Uitgifte: 10 maart 2012 Bekendmaking van het besluit van de gemeenteraad d.d. 5 maart 2012, nr. 9B, tot vaststelling

Nadere informatie

De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders dd.;

De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders dd.; Raadsbesluit nr.: Registratie-nr.: 09.08468 De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders dd.; besluit: De volgende verordening, Verordening subsidiëring

Nadere informatie

Regeling subsidie Duurzaam wonen in Kennemerland

Regeling subsidie Duurzaam wonen in Kennemerland Regeling subsidie Duurzaam wonen in Kennemerland 10 februari 2014 BIVO/2014/30040 *Z0107302622* R E G E L I N G S U B S I D I E D U U R Z A A M W O N E N I N K E N N E M E R L A N D Inhoudsopgave Hoofdstuk

Nadere informatie

REGELING ENERGIEBESPARING PARTICULIERE WONINGEN TE TZUM

REGELING ENERGIEBESPARING PARTICULIERE WONINGEN TE TZUM REGELING ENERGIEBESPARING PARTICULIERE WONINGEN TE TZUM Het bestuur van stichting MAST; overwegende: dat het bestuur van stichting MAST budget heeft gereserveerd voor bijdragen in de kosten van het treffen

Nadere informatie

Subsidieregeling Energiezuinige Woning Zaanstad 2014

Subsidieregeling Energiezuinige Woning Zaanstad 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zaanstad. Nr. 43867 5 augustus 2014 Subsidieregeling Energiezuinige Woning Zaanstad 2014 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Nadere regels initiatievenbudget Samen werken aan duurzame energie Almere 2015-2017

Nadere regels initiatievenbudget Samen werken aan duurzame energie Almere 2015-2017 Nadere regels initiatievenbudget Samen werken aan duurzame energie Almere 2015-2017 Het college van burgemeester en wethouders van Almere, Gelet op artikel 2, eerste lid aanhef en onder h en artikel 3

Nadere informatie

Bijlage nota gs: 502478/502484 Uitvoeringsregeling subsidie duurzaam renoveren Noord- Holland 2015

Bijlage nota gs: 502478/502484 Uitvoeringsregeling subsidie duurzaam renoveren Noord- Holland 2015 Bijlage nota gs: 502478/502484 Uitvoeringsregeling subsidie duurzaam renoveren Noord- Holland 2015 Besluit van gedeputeerde staten van Noord-Holland van, nr., tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling

Nadere informatie

Specifieke subsidieregeling duurzame energie en energiebesparende. maatregelen gemeente Overbetuwe 2010-2011

Specifieke subsidieregeling duurzame energie en energiebesparende. maatregelen gemeente Overbetuwe 2010-2011 Onderwerp: Specifieke subsidieregeling duurzame energie en energiebesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2010-2011 Ons kenmerk: 10bwb00554 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelet

Nadere informatie

gelet op de titels 4.1 en 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t:

gelet op de titels 4.1 en 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t: Gemeente Bloemendaal 2008023905 De raad van de gemeente Bloemendaal; overwegende dat: - de gemeente in mei 2004 een uitvoeringsprogramma klimaatbeleid heeft vastgesteld; - daarin de wens is uitgesproken

Nadere informatie

Onderwerp: Vaststellen verordening subsidie energiebesparing bestaande particuliere woningen Tubbergen.

Onderwerp: Vaststellen verordening subsidie energiebesparing bestaande particuliere woningen Tubbergen. ARCHIEF aadid. 5 M R T M n gemeente Tubbergen y Aan de gemeenlgfradbesiöïen Vergadering: 5 maart 2012 Nummer: 9A Tubbergen, 23 februari 2012 Onderwerp: Vaststellen verordening subsidie energiebesparing

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 3 november 2009;

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 3 november 2009; Raadsbesluit Corsa registratie : 09.51705 Raadsbesluitnr. : Behoort bij voorstel : 09.51704 Datum B&W : 3 november 2009 De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van Burgemeester

Nadere informatie

Subsidieregeling Energielening particulieren Noord-Brabant

Subsidieregeling Energielening particulieren Noord-Brabant Subsidieregeling Energielening particulieren Noord-Brabant Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig

Nadere informatie

Subsidievoorwaarden Zon op je Dak 2009

Subsidievoorwaarden Zon op je Dak 2009 Subsidievoorwaarden Zon op je Dak 2009 Datum: 25 augustus 2009 Van: Projectbureau ARC Algemeen Projectbureau ARC (Amsterdam Reduceert CO 2 ) verstrekt namens de 14 stadsdelen van de gemeente Amsterdam

Nadere informatie

Subsidieregeling aanpak jeugdwerkloosheid regio Midden Brabant

Subsidieregeling aanpak jeugdwerkloosheid regio Midden Brabant Subsidieregeling aanpak jeugdwerkloosheid regio Midden Brabant Artikel 1 Karakter regeling Deze subsidieregeling is een regeling als bedoeld in artikel 2 lid 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente

Nadere informatie

Nijverdal, 13 maart 2012. Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 7 februari 2012

Nijverdal, 13 maart 2012. Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 7 februari 2012 Gemeente Hellendoorn Besluit Nijverdal, 13 maart 2012 Nr. 12INT00289 De raad van de gemeente Hellendoorn; Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 7 februari 2012 Besluit

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING ENERGIEBESPARING BESTAANDE BOUW PARTICULIEREN 2009

SUBSIDIEREGELING ENERGIEBESPARING BESTAANDE BOUW PARTICULIEREN 2009 SUBSIDIEREGELING ENERGIEBESPARING BESTAANDE BOUW PARTICULIEREN 2009 SUBSIDIEVERSTREKKING Artikel 1, Doel Gedeputeerde staten kunnen, met inachtneming van deze regeling, een incidentele prestatiesubsidie

Nadere informatie

Regeling subsidie Duurzaam wonen in Kennemerland

Regeling subsidie Duurzaam wonen in Kennemerland Regeling subsidie Duurzaam wonen in Kennemerland Het college van burgemeester en wethouders van Velsen, Overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren op het gebied van energiebesparing; gelet

Nadere informatie

Gemeente Delft. Subsidie informatie. Bestaande stad bespaart energie

Gemeente Delft. Subsidie informatie. Bestaande stad bespaart energie Gemeente Delft Subsidie informatie Bestaande stad bespaart energie De subsidie Bestaande stad bespaart energie is bestemd voor het stimuleren van energiebesparende maatregelen en het gebruik van duurzame

Nadere informatie

Agenda. 1. WELKOM: Kennismaking. 2. Gemeente Tilburg (Paul van Dijk): - Rol Gemeente - Ervaringen Berkel-Enschot en Fatima - Subsidieregeling

Agenda. 1. WELKOM: Kennismaking. 2. Gemeente Tilburg (Paul van Dijk): - Rol Gemeente - Ervaringen Berkel-Enschot en Fatima - Subsidieregeling Agenda 1. WELKOM: Kennismaking 2. Gemeente Tilburg (Paul van Dijk): - Rol Gemeente - Ervaringen Berkel-Enschot en Fatima - Subsidieregeling 3. Waarom energiebesparende maatregelen? 4. 5-stappenplan Welkom

Nadere informatie

Specifieke subsidieregeling duurzame energie en energiebesparende. maatregelen gemeente Overbetuwe 2008-2011

Specifieke subsidieregeling duurzame energie en energiebesparende. maatregelen gemeente Overbetuwe 2008-2011 Onderwerp: Specifieke subsidieregeling duurzame energie en energiebesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2008-2011 Ons kenmerk: 10bwb00075 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelet

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 - Bepalingen Subsidieregeling zonnepanelen voor Haagse daken 2014

Hoofdstuk 2 - Bepalingen Subsidieregeling zonnepanelen voor Haagse daken 2014 Subsidieregeling zonnepanelen voor Haagse daken 2014 Zakelijk Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Doel van de regeling Doelstelling van deze subsidieregeling is om het gebruik van zonnepanelen te

Nadere informatie

Startformulier Interestsubsidieregeling Energiebesparing Bestaande Bouw particulieren 2013-2015 Provincie Groningen

Startformulier Interestsubsidieregeling Energiebesparing Bestaande Bouw particulieren 2013-2015 Provincie Groningen Startformulier Interestsubsidieregeling Energiebesparing Bestaande Bouw particulieren 2013-2015 Provincie Groningen Met dit formulier kunt u een lening aanvragen voor energiebesparende maatregelen voor

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING INNOVATIEVE ENERGIEPROJECTEN BESTAANDE BOUW WONINGCORPORATIES 2012

SUBSIDIEREGELING INNOVATIEVE ENERGIEPROJECTEN BESTAANDE BOUW WONINGCORPORATIES 2012 SUBSIDIEREGELING INNOVATIEVE ENERGIEPROJECTEN BESTAANDE BOUW WONINGCORPORATIES 2012 SUBSIDIEVERSTREKKING Artikel 1, Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. voorwaarden: de voorwaarden

Nadere informatie

Gelet op het artikel 90, tweede en derde lid van de Wet raadgevend referendum;

Gelet op het artikel 90, tweede en derde lid van de Wet raadgevend referendum; Subsidieregeling raadgevend referendum Regeling van de Referendumcommissie van 12 november 2015, houdende nadere regels over de verstrekking van subsidies voor activiteiten die tot doel hebben het publieke

Nadere informatie

Subsidieverordening Energiebesparing gemeente Hoogeveen 2014

Subsidieverordening Energiebesparing gemeente Hoogeveen 2014 De raad van de gemeente Hoogeveen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en gelet op artikel 147 van de Gemeentewet BESLUIT: de navolgende verordening:

Nadere informatie

GEDEPUTEERDE STATEN VAN FRYSLÂN EN DE COMMISSARIS VAN DE KONINGIN IN DE PROVINCIE FRYSLÂN,

GEDEPUTEERDE STATEN VAN FRYSLÂN EN DE COMMISSARIS VAN DE KONINGIN IN DE PROVINCIE FRYSLÂN, Uitgegeven: 2 april 2010 2010, no. 32 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Besluit van Gedeputeerde Staten van Fryslân van 23 maart 2010 (nr 883832), houdende verlening van mandaat en machtiging aan het Dagelijks

Nadere informatie

Subsidieaanvraagformulier Subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015

Subsidieaanvraagformulier Subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015 Versie 07-05-2015 Subsidieaanvraagformulier Subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015 (voor het invullen aub eerst het gehele formulier doornemen) Raadhuisplein 2 Postbus 500 3850 AM Ermelo t

Nadere informatie

Gemeente Zoeterwoude. Wetstechnische informatie. Officiële naam regeling Subsidieverordening Duurzame Agrarische Bedrijven Zoeterwoude 2013-2015

Gemeente Zoeterwoude. Wetstechnische informatie. Officiële naam regeling Subsidieverordening Duurzame Agrarische Bedrijven Zoeterwoude 2013-2015 Gemeente Zoeterwoude Wetstechnische informatie Overheidsorganisatie Gemeente Zoeterwoude Officiële naam regeling Subsidieverordening Duurzame Agrarische Bedrijven Zoeterwoude 2013-2015 Vastgesteld door

Nadere informatie

HOOFDSTUK 25: STIMULERING DUURZAAMHEID EN WONINGBOUWPRODUCTIE

HOOFDSTUK 25: STIMULERING DUURZAAMHEID EN WONINGBOUWPRODUCTIE ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING ZWOLLE HOOFDSTUK 25: STIMULERING DUURZAAMHEID EN WONINGBOUWPRODUCTIE Artikel 25:1 Begripsomschrijving In dit hoofdstuk wordt verstaan onder: 1. duurzame woning: een nieuwbouw

Nadere informatie

Subsidieregeling Evenementen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den Ussel;

Subsidieregeling Evenementen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den Ussel; gemeente Capelle aan den Ijssel Subsidieregeling Evenementen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den Ussel; gelet op de Algemene subsidieverordening Capelle aan den Ussel

Nadere informatie

HOOFDSTUK 25: STIMULERING DUURZAAMHEID EN WONINGBOUWPRODUCTIE

HOOFDSTUK 25: STIMULERING DUURZAAMHEID EN WONINGBOUWPRODUCTIE ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING ZWOLLE HOOFDSTUK 25: STIMULERING DUURZAAMHEID EN WONINGBOUWPRODUCTIE Artikel 25:1 Begripsomschrijving In dit hoofdstuk wordt verstaan onder: 1. duurzame woning: een nieuwbouw

Nadere informatie

Korte inhoud voorstel

Korte inhoud voorstel 62 Gemeente Bloemendaal Aan de Gemeenteraad. Raadsvergadering : 27 september 2007 Nummer : 62 Commissie : Commissie Grondgebied Portefeuillehouder : wethouder drs. Th.H.M. Wolf mpa Afdeling : II-Bouwen

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp:

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp: Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp: Gevraagde Beslissing: Vaststelling Subsidieverordening voor het stimuleren van rioolgerelateerde voorzieningen in de huisaansluitingen

Nadere informatie

College van burgemeester en Wethouders van gemeente De Wolden BESLUIT:

College van burgemeester en Wethouders van gemeente De Wolden BESLUIT: College van burgemeester en Wethouders van gemeente De Wolden Gelet op artikel 160 van de gemeentewet; BESLUIT: de navolgende verordening: de Subsidieverordening Energiebesparing gemeente De Wolden vast

Nadere informatie

gelet op artikel 156, eerste lid van de Gemeentewet en op de Algemene Subsidieverordening

gelet op artikel 156, eerste lid van de Gemeentewet en op de Algemene Subsidieverordening Burgemeester en Wethouders van Dongeradeel; gelet op artikel 156, eerste lid van de Gemeentewet en op de Algemene Subsidieverordening 2013 gemeente Dongeradeel; besluiten: vast te stellen de volgende Nadere

Nadere informatie

SUBSIDIEVERORDENING DE ACHTERHOEK BESPAART 2011. De raad van de gemeente Doetinchem;

SUBSIDIEVERORDENING DE ACHTERHOEK BESPAART 2011. De raad van de gemeente Doetinchem; SUBSIDIEVERORDENING DE ACHTERHOEK BESPAART 2011 De raad van de gemeente Doetinchem; gelet op: - het besluit van 10 november 2010 (PS2010-852) van het college van provinciale staten van Gelderland bij de

Nadere informatie

Subsidieverordening Duurzaamheidfonds 2013-2015

Subsidieverordening Duurzaamheidfonds 2013-2015 Subsidieverordening Duurzaamheidfonds 2013-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begrippenlijst Voor de toepassing van de Subsidieverordening Duurzaamheidfonds Leiden 2013-2015, hierna: de Verordening,

Nadere informatie

Subsidieverordening voorziening laadpalen op eigen terrein

Subsidieverordening voorziening laadpalen op eigen terrein Subsidieverordening voorziening laadpalen op eigen terrein Het algemeen bestuur van de stadsregio Rotterdam, gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 7 november 2012; gelet op de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Subsidieverordening sociaal beleid stadsregio Rotterdam

Subsidieverordening sociaal beleid stadsregio Rotterdam STADSRECI.^^ "^"^ ROTTERDAM Subsidieverordening sociaal beleid stadsregio Rotterdam Vastgesteld in de regioraad van 17 december 2008 BOUWEN AAN SAMENHANG Subsidieverordening sociaal beleid stadsregio Rotterdam

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel Wijziging Subsidieverordening Gemeente Eindhoven 2002 inzake gesubsidieerde arbeid (flexvergoeding en opstapbaan)

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel Wijziging Subsidieverordening Gemeente Eindhoven 2002 inzake gesubsidieerde arbeid (flexvergoeding en opstapbaan) gemeente Eindhoven gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer Beslisdatum B&W Dossiernummer Raadsvoorstel Wijziging Subsidieverordening Gemeente Eindhoven 2002 inzake gesubsidieerde arbeid (flexvergoeding

Nadere informatie

Welkom Buurtbewoners Zorgvlied. www.samengeeftenergie.nl

Welkom Buurtbewoners Zorgvlied. www.samengeeftenergie.nl Welkom Buurtbewoners Zorgvlied www.samengeeftenergie.nl Agenda Terugblik op vorige bijeenkomsten Stap 1: Deelname & Groepsvorming Stap 2: Energieadvies Stap 3: Inkoopbegeleiding/Groepsvorming Aanmelding

Nadere informatie

PREMIEREGELING ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN PARTICULIEREN EN HUURDERS 2015

PREMIEREGELING ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN PARTICULIEREN EN HUURDERS 2015 PREMIEREGELING ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN PARTICULIEREN EN HUURDERS 2015 Artikel 1. Doel van de subsidie De subsidie wordt verstrekt om particuliere woningeigenaren en huurders tegemoet te komen in

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2013 NR.: 70

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2013 NR.: 70 PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2013 NR.: 70 Officiële naam regeling: Nadere subsidieregels Reiskostenvergoeding minderjarige mboscholieren Citeertitel: Nadere subsidieregels Reiskostenvergoeding minderjarige

Nadere informatie

Zaaknummer : 106000 Raadsvergadering : 28 oktober 2014 Agendapunt : 6. Commissie : - Onderwerp : Subsidieverordening Achterhoek Bespaart 2014-2015

Zaaknummer : 106000 Raadsvergadering : 28 oktober 2014 Agendapunt : 6. Commissie : - Onderwerp : Subsidieverordening Achterhoek Bespaart 2014-2015 Zaaknummer : 106000 Raadsvergadering : 28 oktober 2014 Agendapunt : 6. Commissie : - Onderwerp : Subsidieverordening Achterhoek Bespaart 2014-2015 Collegevergadering : 9 september 2014 Agendapunt : 5.

Nadere informatie

Verordening Persoonsgebonden Budget Begeleid werken Wet sociale werkvoorziening. Fivelingo

Verordening Persoonsgebonden Budget Begeleid werken Wet sociale werkvoorziening. Fivelingo Verordening Persoonsgebonden Budget Begeleid werken Wet sociale werkvoorziening Fivelingo miv 01-07-2008 Verordening Persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening De gemeenteraad

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van 12 februari 2008, nr. 2008int217572

Gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van 12 februari 2008, nr. 2008int217572 PS2008WMC06 bijlage2 Verordening van Provinciale Staten van Utrecht van 31 maart 2008, 2008int217674 tot subsidiëring van kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie (Subsidieverordening kleinschalig

Nadere informatie

Verordening investeringssubsidie en gemeentegarantie amateurverenigingen

Verordening investeringssubsidie en gemeentegarantie amateurverenigingen Verordening investeringssubsidie en gemeentegarantie amateurverenigingen Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Subsidie Evenementen 2015. Een proeve van nieuwe uitvoeringsregels subsidie evenementen

Uitvoeringsregeling Subsidie Evenementen 2015. Een proeve van nieuwe uitvoeringsregels subsidie evenementen Uitvoeringsregeling Subsidie Evenementen 2015 Een proeve van nieuwe uitvoeringsregels subsidie evenementen 1 Inhoud 1. Algemeen... 3 1.1. Citeertitel... 3 1.2. Opbouw... 3 2. Begripsbepaling... 4 3. Criteria...

Nadere informatie

Over de subsidieregeling

Over de subsidieregeling Over de subsidieregeling Wat zijn de voorwaarden? De subsidie is bedoeld voor een (voormalige) agrarische onderneming en eigenaren van een voormalig agrarisch bouwblok. De aanvragers dienen minimaal 250

Nadere informatie

Rijkspremie Meer Met Minder

Rijkspremie Meer Met Minder Rijkspremie Meer Met Minder Officiële titel Tijdelijke stimuleringsregeling energiebesparende voorzieningen aan woningen Particuliere woningeigenaren, die ook de woning bewonen (hoofdbewoning) Investeringen

Nadere informatie

Subsidieverordening Duurzaam Bouwen Lelystad 2011-2013

Subsidieverordening Duurzaam Bouwen Lelystad 2011-2013 Subsidieverordening Duurzaam Bouwen Lelystad 2011-2013 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling Subsidieverordening Duurzaam Bouwen

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Nadere regels bewonersinitiatieven Rotterdam Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, gelezen het voorstel van de directeur Activering & Welzijn van het cluster Maatschappelijke

Nadere informatie

Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016.

Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Ermelo. Nr. 30596 16 maart 2016 Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Ermelo; overwegende

Nadere informatie

Verordening materiele en financiele gelijkstelling onderwijs gemeente Blaricum 2015

Verordening materiele en financiele gelijkstelling onderwijs gemeente Blaricum 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Blaricum. Nr. 79652 23 december 2014 Verordening materiele en financiele gelijkstelling onderwijs gemeente Blaricum 2015 De raad van de gemeente Blaricum gelezen

Nadere informatie

NADERE REGELS AARDGASVOERTUIGEN HAAGLANDEN 2010 behorende bij de Subsidieverordening Luchtkwaliteit Haaglanden 2010

NADERE REGELS AARDGASVOERTUIGEN HAAGLANDEN 2010 behorende bij de Subsidieverordening Luchtkwaliteit Haaglanden 2010 Het dagelijks bestuur van het Stadsgewest Haaglanden; gelet op het artikel 8 van de Subsidieverordening Luchtkwaliteit Haaglanden 2010, vastgesteld op 30 juni 2010: BESLUIT vast te stellen: NADERE REGELS

Nadere informatie

Openstelling Friese Energiepremie 2013-2015 en bekendmaking subsidieplafond. Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân hebben besloten:

Openstelling Friese Energiepremie 2013-2015 en bekendmaking subsidieplafond. Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân hebben besloten: Uitgegeven: 25 oktober 2013 2013, nr. 67 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLÂN Openstelling Friese Energiepremie 2013-2015 en bekendmaking subsidieplafond Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân hebben besloten:

Nadere informatie

Subsidieregeling Energiebesparing bestaande bouw particulieren 2010 (SEBB 2010) provincie Fryslân

Subsidieregeling Energiebesparing bestaande bouw particulieren 2010 (SEBB 2010) provincie Fryslân Aanvraagformulier Subsidieregeling Energiebesparing bestaande bouw particulieren 2010 (SEBB 2010) provincie Fryslân Met dit formulier kunt u subsidie aanvragen voor energiebesparende maatregelen voor uw

Nadere informatie

Rapport. Datum: 28 februari 2013. Rapportnummer: 2013/014

Rapport. Datum: 28 februari 2013. Rapportnummer: 2013/014 Rapport Rapport over een klacht van de Associatie van Energie Prestatie Adviseurs te Ridderkerk over de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te Den Haag. Datum: 28 februari 2013 Rapportnummer:

Nadere informatie

Uitgegeven: 18 november 2010

Uitgegeven: 18 november 2010 Uitgegeven: 18 november 2010 2010 no. 71 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Openstelling subsidieregeling innovatieve energieprojecten bestaande bouw voor Friese woningcorporaties 16 november 2010 OPENSTELLING

Nadere informatie

Maatschappelijke partner: de organisatie(s) waar de doelgroep zich bevindt om het aanbod op af te stemmen.

Maatschappelijke partner: de organisatie(s) waar de doelgroep zich bevindt om het aanbod op af te stemmen. Subsidieregeling maatschappelijke inzet sportverenigingen 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Lochem, gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lochem 2013, besluiten:

Nadere informatie

Provinciaal blad. Haarlem, 23 juni 2008. Provinciale Staten van Noord-Holland. Provinciale Staten van Noord-Holland; H.C.J.L. Borghouts, voorzitter.

Provinciaal blad. Haarlem, 23 juni 2008. Provinciale Staten van Noord-Holland. Provinciale Staten van Noord-Holland; H.C.J.L. Borghouts, voorzitter. Provinciaal blad 2008 Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord- Holland van 24 juni 2008, nr. 2008-37944 tot bekendmaking van de deelverordening klimaat Noord-Holland 2008. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Nadere informatie

Bijlage bij het besluit van de raad van Alphen aan den Rijn van << januari 2015, Raadsbesluitnr: 2014/<<>>

Bijlage bij het besluit van de raad van Alphen aan den Rijn van << januari 2015, Raadsbesluitnr: 2014/<<>> registratienr 2014/57888 Bijlage bij het besluit van de raad van Alphen aan den Rijn van

Nadere informatie

Groninger Energiepremie

Groninger Energiepremie Groninger Energiepremie Subsidie voor energiebesparende maatregelen Vraag aan vóór 1 april 2015! Wilt u uw woning verduurzamen? Lees hier of de Groninger Energiepremie iets voor u is Wat houdt de Groninger

Nadere informatie

BELEIDSREGEL SUBSIDIEVERSTREKKING GLASISOLATIE PARTICULIERE WONINGEN DEN HAAG HET COLLEGE VAN BURGEMEESTERS EN WETHOUDERS,

BELEIDSREGEL SUBSIDIEVERSTREKKING GLASISOLATIE PARTICULIERE WONINGEN DEN HAAG HET COLLEGE VAN BURGEMEESTERS EN WETHOUDERS, Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSO/2011.1196 RIS 246784 BELEIDSREGEL SUBSIDIEVERSTREKKING GLASISOLATIE PARTICULIERE WONINGEN DEN HAAG HET COLLEGE VAN BURGEMEESTERS EN WETHOUDERS, overwegende dat: - krachtens

Nadere informatie

SUBSIDIEVERORDENING AANGEPAST SPORTEN IN DE REGIO DRECHTSTEDEN 2013

SUBSIDIEVERORDENING AANGEPAST SPORTEN IN DE REGIO DRECHTSTEDEN 2013 SUBSIDIEVERORDENING AANGEPAST SPORTEN IN DE REGIO DRECHTSTEDEN 2013 HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Begripsomschrijvingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. aangepast sporten: het

Nadere informatie

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011; Uitvoeringsregeling subsidie oprichting kredietunie MKB Noord-Holland 2015

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011; Uitvoeringsregeling subsidie oprichting kredietunie MKB Noord-Holland 2015 Besluit van gedeputeerde staten van Noord-Holland van 27 januari 2015, nr. 530613-530615, tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling subsidie oprichting kredietunie MKB Noord-Holland 2015 Gedeputeerde

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Zeeland Wijziging van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Zeeland Wijziging van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Zeeland. Nr. 7188 26 oktober 2015 Provincie Zeeland Wijziging van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland

Nadere informatie

Bijlage bij het besluit van de raad van Alphen aan den Rijn van 28 mei 2015, Raadsbesluitnr 2015/13573

Bijlage bij het besluit van de raad van Alphen aan den Rijn van 28 mei 2015, Raadsbesluitnr 2015/13573 Registratienr: 2015/14503 Bijlage bij het besluit van de raad van Alphen aan den Rijn van 28 mei 2015, Raadsbesluitnr 2015/13573 Verordening Duurzaamheidslening SVn Alphen aan den Rijn (inclusief 1 e wijziging

Nadere informatie

1. Kinderopvang: opvang vanuit een landelijk geregistreerd Kinderdagverblijf in de zin van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

1. Kinderopvang: opvang vanuit een landelijk geregistreerd Kinderdagverblijf in de zin van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Deelverordening Peuteropvang en voorschoolse educatie, gemeente Achtkarspelen 2014. Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: 1. Kinderopvang:

Nadere informatie

Veelgestelde vragen BRL9500

Veelgestelde vragen BRL9500 Veelgestelde vragen BRL9500 1. Waarom de BRL9500? Bedrijven die energieprestatiecertificaten ofwel energielabels voor gebouwen willen gaan afgeven zullen zich verplicht moeten certificeren voor BRL9500.

Nadere informatie

TOELICHTING SUBSIDIEREGELING CONSORTIA VOOR VERDUURZAMEN BESTAANDE WONINGVOORRAAD GRONINGEN, FRIESLAND EN DRENTHE

TOELICHTING SUBSIDIEREGELING CONSORTIA VOOR VERDUURZAMEN BESTAANDE WONINGVOORRAAD GRONINGEN, FRIESLAND EN DRENTHE TOELICHTING SUBSIDIEREGELING CONSORTIA VOOR VERDUURZAMEN BESTAANDE WONINGVOORRAAD GRONINGEN, FRIESLAND EN DRENTHE Datum: 24 mei 2011 1. Waarom subsidie voor consortia? De 3 noordelijke provincies willen

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2010/78

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2010/78 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2010/78 Officiële naam regeling: Nadere subsidieregels bevordering buurtalen (Duits en Frans) in basisonderwijs en VMBO in Limburg (gewijzigd) Citeertitel: zie officiële naam

Nadere informatie

Gelet op artikel 3, van de Algemene subsidieverordening gemeente Haarlem,

Gelet op artikel 3, van de Algemene subsidieverordening gemeente Haarlem, Uitvoeringsregeling Subsidiëring innovatieve projecten algemene voorzieningen en integratie algemene voorzieningen met specialistisch aanbod ingaande 1 april 2015 Het college van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 7154 12 maart 2014 Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 5 maart 2014, nr. DT&V/beleid/2013/UIT-1108,

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Gemeenteraad 18 april 2013 12

Raadsvoorstel. Gemeenteraad 18 april 2013 12 Raadsvoorstel Gemeenteraad 18 april 2013 12 Kerkdriel, 22 februari 2013 Onderwerp Verordening subsidie isolatiemaatregelen 2013 Beslispunten 1. Vaststellen verordening subsidie isolatiemaatregelen 2013

Nadere informatie

DB vergadering van: 25 januari 2012

DB vergadering van: 25 januari 2012 DB vergadering van: 25 januari 2012 Aan: Het dagelijks bestuur Van portefeuillehouder: De heer H.H.V. Horlings Onderwerp: Nadere regels aardgasvoertuigen Haaglanden 2012 Datum: 10 januari 2012 Contactpersoon:

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING DUURZAME ENERGIEVOORZIENINGEN KLIMAATPLAN 2010-2013

SUBSIDIEREGELING DUURZAME ENERGIEVOORZIENINGEN KLIMAATPLAN 2010-2013 SUBSIDIEREGELING DUURZAME ENERGIEVOORZIENINGEN KLIMAATPLAN 2010-2013 Behorend bij het raadsvoorstel en raadsbesluit met disnr. 2010/9406 Artikel 1 Begripsbepaling In deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor subsidie Proeftuin energieneutraal renoveren particuliere woningen Overijssel.

Aanvraagformulier voor subsidie Proeftuin energieneutraal renoveren particuliere woningen Overijssel. Aanvraagformulier voor subsidie Proeftuin energieneutraal renoveren particuliere woningen Overijssel. Dit is het aanvraagformulier voor de subsidieregeling Proeftuin energieneutraal renoveren particuliere

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit financiering instandhouding provinciale monumenten in Drenthe

Uitvoeringsbesluit financiering instandhouding provinciale monumenten in Drenthe Uitvoeringsbesluit financiering instandhouding provinciale monumenten in Drenthe (geconsolideerde versie, geldend vanaf 1-1-2013) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie Drenthe Officiële

Nadere informatie

Subsidieregeling energiezuinige woningen. Besparen op uw energiekosten?

Subsidieregeling energiezuinige woningen. Besparen op uw energiekosten? Subsidieregeling energiezuinige woningen Besparen op uw energiekosten? voorjaar 2011 2 Wilt u geld besparen op uw energiekosten? Dat kan door energie te besparen of zelf duurzame energie op te wekken.

Nadere informatie

Sector Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 november 2010, kenmerk 638627;

Sector Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 november 2010, kenmerk 638627; Gemeenteraad V.R. nummer: 2010/122 Sector Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer Ede, De raad van de gemeente Ede: gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 november 2010, kenmerk 638627;

Nadere informatie

NADERE REGELS SUBSIDIEVERORDENING AARDGASVOERTUIGEN HAAGLANDEN 2009

NADERE REGELS SUBSIDIEVERORDENING AARDGASVOERTUIGEN HAAGLANDEN 2009 Het dagelijks bestuur van het Stadsgewest Haaglanden; gelet op het artikel 8 van de Subsidieverordening Aardgasvoertuigen Haaglanden 2009, vastgesteld op 23 september 2009: BESLUIT vast te stellen: NADERE

Nadere informatie

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Amersfoort 2013 (ASV), besluit vast te stellen de volgende regeling:

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Amersfoort 2013 (ASV), besluit vast te stellen de volgende regeling: SUBSIDIEREGELING INCIDENTELE SUBSIDIES AMATEURKUNST 2013 Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort; overwegende dat het gewenst is de Subsidieregeling incidentele subsidies amateurkunst zoals

Nadere informatie

Subsidieverordening Actieprogramma Binnenstad 2011-2013

Subsidieverordening Actieprogramma Binnenstad 2011-2013 De Raad van de gemeente Enschede; gelezen het voorstel van het college van (28 juni 2011; nummer); gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening;

Nadere informatie

Verordening Investeringssubsidie Sportaccommodaties 2008

Verordening Investeringssubsidie Sportaccommodaties 2008 RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Dalfsen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 april 2008, nummer 40; overwegende dat de gemeente wil stimuleren dat de inwoners van de gemeente

Nadere informatie

De provincie eist dat de gemeenten de regeling vaststellen en voor de uitvoering zorg dragen.

De provincie eist dat de gemeenten de regeling vaststellen en voor de uitvoering zorg dragen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Provinciale subsidieregeling klimaataanpak eigen woningen Programma / Programmanummer Milieu / 9720 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting De provincie

Nadere informatie

Subsidieregeling 'Investering- en stimuleringsregeling Noordwijkse verenigingen' gemeente Noordwijk 2014-2015'

Subsidieregeling 'Investering- en stimuleringsregeling Noordwijkse verenigingen' gemeente Noordwijk 2014-2015' Subsidieregeling 'Investering- en stimuleringsregeling Noordwijkse verenigingen' gemeente Noordwijk 2014-2015' Stellers : N. van der Wal Eigenaar : Maatschappelijke Ontwikkeling Planning herziening : maandag

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2005/79

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2005/79 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2005/79 Gedeputeerde Staten van Limburg besluiten in aanvulling op de Algemene Subsidieverordening 2004 vast te stellen de volgende subsidieregeling: Nadere subsidieregels

Nadere informatie

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 15 maart 2016, nr. 107872;

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 15 maart 2016, nr. 107872; raadsbesluit 2016, nr. IV-8 gemeente Winterswijk De raad van de gemeente Winterswijk; overwegende dat: de duurzaamheidslening bijdraagt aan de realisatie van de ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn

Nadere informatie

EPA maatwerkadvies en energielabelling bestaande vrije sector woningen.

EPA maatwerkadvies en energielabelling bestaande vrije sector woningen. 15-1 Collegevoorstel Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling Onderwerp EPA maatwerkadvies en energielabelling bestaande vrije sector woningen. Samenvatting Eén van de actiepunten uit BEN 2040 is het is ondersteuning

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven,

gemeente Eindhoven Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven, gemeente Eindhoven Besluit Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven, Gelet op het bepaalde in de Algemene subsidieverordening gemeente Eindhoven, titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Onderwerp: Vaststelling Algemene subsidieverordening Purmerend 2014

Onderwerp: Vaststelling Algemene subsidieverordening Purmerend 2014 De raad van de gemeente Purmerend; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 maart 1014, nr. 1104516; gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht; overwegende dat: - de sinds

Nadere informatie