Informatienota voor de raad

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatienota voor de raad"

Transcriptie

1 gemeente Eindhoven Raadsnummer 09.R/244.00I Inboeknummer ogbstorsgg Dossiernummer t8 augustus zoog Informatienota voor de raad Betreft duurzame-energiebedrijf Eindhoven. Kennisnemen van Het rapport Nut en noodzaak duurzame-energiebedrijf gemeente Eindhoven, een verkenning. Aanleiding Uw raad heeft in juni 2008 het Uitvoeringsprogramma klimaatbeleid vastgesteld. Eindhoven heeft als doelstelling om in de periode energieneutraal te zijn. "Energieneutraliteit wordt bereikt als de (resterende) energievraag van de eigen organisatie, woningen, bedrijven en overige vaste aansluitingen binnen de gemeente Eindhoven duurzaam wordt opgewekt binnen de eigen gemeentegrenzen". Tensor Energy heeft nut en noodzaak van een duurzame-energiebedrijf Eindhoven verkend. Toelichting Het rapport bevat: een algemene schets van de ontwikkelingen op de energiemarkt; een korte beschrijving van de landelijke initiatieven op het gebied van duurzame-energiebedrijven; een beschrijving van de situatie in de gemeente Eindhoven; conclusies en aanbevelingen. Er zijn verschillende goede redenen voor het opzetten van een duurzame-energiebedrijf Eindhoven. 1 Een duurzame-energi ebedrij fis de concrete uitwerking van de definitie van energieneutrali tei t ui t het Ui tvoeri ngsprogramma kli moa tbeleid "Energieneutraliteit wordt bereikt als de (resterende) energievraag van de eigen organisatie, woningen, bedrijven en overige vaste aansluitingen binnen de gemeente Eindhoven duurzaam wordt opgewekt binnen de eigen gemeentegrenzen". Het duurzame-energiebedrijf is gericht op het ontwikkelen van een lokale markt voor duurzame energie. Dit past in de landelijk waarneembare trend. Diverse gemeenten, maar ook provincies, denken na over duurzame-energiebedrijven voor

2 een lokale en/of regionale markt. Voorbeelden zijn Apeldoorn, Breda, Tilburg, Den Haag, Limburg en Drenthe. 2 Een duurzame-energi ebedrij f pasti n het aanvalsplan kredi etcrisis, want het richt zich, evenals de projectenin het aanvalsplan kredietcrisis, op de lokale markt en kan daar nieuwe projecten i ni ti eren. 3 Een duurzame-energiebedrijf is noodzakelijk om de doelstellingen ui t het Ui tvoeri ngsprogramma kli moa tbelei d te realiseren. Een duurzame-energiebedrijf zet in op een brede energiemix: elektriciteit, warmte en biogas. De "winsten" die bij het ene project gemaakt worden, kunnen ingezet worden om nieuwe initiatieven te ontplooien. De gemeente heeft een aantal "duurzame-energiebronnen" (de bodem, daken gemeentelijke gebouwen, afval) in eigendom. Een duurzame-energiebedrijf biedt de beste mogelijkheden om slagvaardig deze bronnen aan te boren. 4 Eindhoven heeft (binnenkort) de beschikking overeen aantal eigeninstallaties die de gemeente een unieke kans bieden voor het opzetten van duurzame-energiebedrijf. Met de realisering van deze projecten heeft de gemeente al de kennis opgebouwd. Door praktisch en kleinschalig te beginnen, met voldoende impact en geloofwaardigheid, geeft de gemeente het goede voorbeeld voor stakeholders. De realisering van nieuwe projecten levert veel extra kennis en ervaring op. De inbedding van verschillende initiatieven in een duurzame-energiebedrijf verkleint de risico s van afzonderlijk projectmanagement. De meeste huidige initiatieven zijn namelijk gekoppeld aan projecten (bijvoorbeeld woningbouw of exploitatie zwembad) die duurzame-energieopwekking niet als kernactiviteit hebben. De bio-energiecentra les in Meerhoven en bij het Ottenbad staan in het aanvalsplan kredietcrisis genoemd. 5 Coordi na ti e op de verschillendeinitiatieven levert synergie op. Diverse initiatieven zijn onderdeel van bouw- en ontwikkelingsprojecten. Daardoor kan het voorkomen dat niet de hele potentie voor energieopwekking wordt benut. De realisatie van de ambitieuze doelstelling uit het uitvoeringsprogramma klimaatbeleid vraagt om een integrale en innovatieve aanpak, die centraal wordt aangestuurd. Een voorbeeld is de bio-energiecentrale Ottenbad. Daar kunnen in de toekomst andere voorzieningen met een warmtevraag op aangesloten worden. Een combinatie met WKO behoort ook tot de mogelijkheden. Bij WKO is afstemming met andere initiatieven zonder meer van belang. Tenslotte moet ook de inkoop gas en elektriciteit, de levering aan afnemers en de teruglevering aan het net goed afgestemd worden binnen de gemeente.

3 Een ander voorbeeld is de vergisting van gft met nacompostering. Op 6 mei 2012 loopt het huidige contract voor de verwerking (compostering) van gft van rechtswege af. Vergisting met nacompostering is bij diverse gelegenheden in 2009 (NVRD themadag "Gemeentelijk beleid; zijn gemeenten al uitgesorteerd?"; Brabants afval congres) gepresenteerd als de best bestaande techniek. De haalbaarheid is in verschillende projecten bewezen. Diverse gemeenten, bijvoorbeeld in de hele provincie Utrecht, stappen over naar deze verwerkingstechniek. De tarieven zijn ongeveer 6 35,ÃćâĆňâĂİ per ton. Ter vergelijking: het tarief voor compostering van gft bedraagt in ,48 per ton. Het is dus nu het moment te besluiten over te stappen op de nieuwe techniek. 6 Bij de bekendeinitiatieveni n den lande staatinkoop van energie volledig los van de verkoop van energie. Geen enkel initiatief gebruikt de mogelijkheid om de opgewekte energie te verhandelen om zo middelen te krijgen voor de financiering van nieuwe initiatieven. De realisatie van de doelstellingen wordt te veel overgelaten aan marktpartijen. De gemeente fungeert als loket voor vragen of als financier door de verlening van subsidie, maar neemt geen proactieve houding aan. De ervaring leert dat informeren en financieren alleen niet leidt tot het bereiken van ambitieuze doelstellingen. 7 Eris geen!ink tussen de projecten en de beleidsdoelstellingen. In veel gevallen wordt de term Gemeentelijk Energiebedrijf gebruikt voor het opsta rten van een losstaand duurzame-energieproject (bijv. warmtenet). Hoewel dit een goede eerste stap kan zijn, is er vaak geen link met een integraal gemeentelijk klimaatbeleid. Dit risico is kleiner wanneer de gemeente regie kan voeren op de projecten. Consequenties Wij leggen in december 2009 een kaderstellende notitie betreffende het duurzame-energiebedrijf Eindhoven ter besluitvorming aan uw raad voor. Ter inzage gelegde stukken Visiedocument Gemeente Eindhoven Nut en noodzaak gemeentelijk energiebedrijf. Burgemeester en wethouders van Eindhoven, secretaris

4 LD

5 Visiedocument Gemeente Eindhoven Nut en noodzaak gemeentelijk energiebedrijf Gemeente Eindhoven

6 Visiedoeurnent Gemeente Eindhoven Inhovdsopgave 1. Nut en noodzaak Gemeenteiijk Energiebedrijf Eindhoven... {\}{\} I Algemene schets ontwikkelingen energiemarkt... ea eooa eee , Liberalisering energiernarkt. Energiehandel is risicovol Opkomst duurzame energie als alternatief voor fossiele brandstoffen. Smart grids Sluitende kringlopen (Cradle to Cradle). Samenvatting...,4 S...6, Korte beschrijving van de landelijke initiatieven op het gebied van duurzame energiebedrijven...,...,..., Landelijke initiatieven. 3.2 Korte beschrijving aantal initiatieven Duurzaam energiebedrijf Apeldoorn 3.2,2 Gemeente Den Haag Provincie Limburg Gemeente Breda Duurzaam Energiebedrijf Drenthe. 3 3 Conclusie Situatie gemeente Eindhoven. 4.1 Bestaande energiestromen gemeente Eindhoven. 4 1,1 inkoop van energie 4,1.2 Opwekking en verkoop van energie 4,2 Beleidsplandoelstellingen Conclusie. 6. Afwegingen bij het opzetten van Duurzaam Energiebedrijf Eindhoven Aanbevelingen..i...i". "o ere. "ei. " e.oe.tee..i-. oei.oei..i. ie voo.citer ee. "ee.tee.25 8 SUEAGEN te e e ea ot oa r rtt eaat te wee tta Bijlage 1: Gemeentelijke Duurzame Initiatieven Bijlage 2: Beschrijving initiatieven ÃćâĆňâĂİ voorbeeld Gemeente Apeldoorn. 28 Page 2 van 35

7 *tbabqf BABI-GV Visiedocument Gemeente Eindhoven i. Nat en noodzaak Gemeentelijk Energiebedrijf Eindhoven De Gemeente Eindhoven heeft in het raadsprogramma Duurzaamheid en Klimaatbeleld aangegeven de internationaie afspraken (Kyoto) op het gebied van het klimaat te ondersteunen en een actieve bijdrage te wigen leveren aan de uitvoering ervan om de negatieve effecten van de klimaatveranderingen terug te dringen. Daarnaast wii de gemeente Eindhoven haar imago versterken als duurzame stad. In de afgelopen jaren is via verschglende projecten invulling gegeven aan het raadsprogramrna en is gestart met het vergroten van de participatie van burgers en bedrijven bij het bewuster omgaan met energie. Hieruit is binnen de gemeente de behoefte ontstaan om de mogelijkheden te bekijken om te komen tot een Gemeentelijk Energiebedrijf (GEB). Dit GEB zal een centrale rol kunnen spelen in het verder invuliing geven aan het raadsprogramma Duurzaamheid en Klirnaatbeieid en ervoor zorgen dat bestaande initiatieven en deelprojecten op een integrale manier getoetst worden en nieuwe initiatieven op een gecoordineerde manier tot stand komen in lijn met de duurzaamheiddoelstellingen van de gemeente Eindhoven. De gemeente Eindhoven streeft naar energieneutraiiteit in de periode De gemeente Eindhoven heeft Tensor Energy gevraagd om een visiedocument op te stellen over de ontwikkelingen op het gebied van Gemeentelijke Energiebedrijven. in dit document komen de volgende onderwerpen aan de orde. Algemene schets van de ontwikkelingen op de energiemarkt Korte beschrijving van de iandelijke initiatieven op het gebied van duurzame energiebedrijven; Beschrijving van de bestaande initiatieven binnen de gemeente Eindhoven; Conclusies en aanbevelingen over de mogelijkheden gemeente Eindhoven; Pagina 5 van 35

8 ÃćâĆňâĂİ RENDO/ Cogas)). Vis iedocum ent Gemeente Eindhoven 2. Algemene schets ontwikkelingen energiemarkt 2.1 Ubera)isering energiernarkt Sinds 1 juli 2004 is de energiemarkt in Nederland volledig geliberaliseerd. Dit is gebeurd op basis van Europese afspraken over liberalisering van een aantal nutstaken (telecom, energie, vervoer) in De liberalisering is in Nederland gestart in 1998 en vervolgens in drie stappen uitgevoerd. De energiemaâń is vrijgegeven om de concurrentie tussen de verschiiiende energieleveranciers te bevorderen en de consument keuzevrijheid te geven om zelf een energieleverancier te kiezen. Voor die tijd was die keuzevrijheid er niet en konden consumenten en bedrijven alleen energie afnemen van de traditionele energieleverancier(nutsbedrijf) in de regio waar zij gevestigd waren, De overheid heeft als taak om er voor te zorgen dat de energiemarkt werkt en dat daar waar deze energiemarkt nog niet of onvoldoende werkt de consument te beschermen tegen mogelijk misbruik van machtsposities. Dit is vastgelegd in de Elektriciteitswet en de Gaswet. In deze wetten is tevens bepaald dat er een toezichthouder is op de energiemarkt. Dit is de Energiekamer, een onderdeel van de Nederlandse Mededingingsautoriteit. De Energiekarner ziet toe op de naleving van de Elektriciteitswet en de Gaswet en treedt waar nodig op om de positie van de consument te beschermen en rnarktwerking op de energiernarkt te bevorderen. De liberalisering heeft alleen betrekking op de levering van gas en elektriciteit. De aanleg en het beheer en onderhoud van de netwerken behoort tot de verantwoordelijkheid van de regionale en landelijke netbeheerders (Tennet en Gas Transportservices). Op dit gebied is er geen keuzevrijheid. De regionâż netbeheerder wordt bepaald door het adres van een aansluiting. De Energiekamer ziet erop toe dat deze regionale netbeheerders efflcient werken en geen onevenredige prijzen vragen voor hun dienstverlening. De liberalisering heeft ertoe geleid dat de traditionele Nederlandse energiebedrijven (bijv. Essent, Nuon, NRE) moeten worden opgesplitst in een leverancier en een netbeheerder. Voorheen waren dit geãŕntegreerde bedrijven, Het eigendom van de landelijke en regionale netbeheerders blijft in handen van publieke instanties (gemeentes, provincies). Het eigendom van de leverancierskant is overdraagbaar en dit heeft inmiddels tot meerdere (buitenlandse) overnames geleid (RWE (D) ÃćâĆňâĂİ Essent, Vattenfall (S)ÃćâĆňâĂİ Nuon, EON (D) -NRE Energie, DONG Energy (DK) ÃćâĆňâĂİ Intergas Energie, Centrica (UK) ÃćâĆňâĂİ Oxxio, Electrabel (6) Er zijn nog slechts een beperkt aantal traditionele energiebedrijven actief die niet verkocht zijn (Eneco, Delta), waarvan wel verwacht mag worden dat ze op termijn in andere handen terecht zullen komen, Daarnaast zijn er een aantal nieuwe spelers met wisselend succes op de markt actief geworden (o.a. Nederlandse Energie Maatschappij (NEM), Oxxia (inmiddels overgenomen door Centrica), EnergyXS (failliet), MAIN Energie, Go Energy (failliet). Naar verwachting zullen ook de succesvolle initiatieven uiteindelijk worden overgenomen. Pagina 4 van 3S

9 (.BASOI- BABI BV Visiedacument Gemeente Eindhoven 2.2 Energiehandel is risicevoj De energiernarkt is een risicomarkt. De prijs van gas en elektriciteit wordt bepaald door marktontwikkelingen en is aan stevige fluctuaties onderhevig. De prijs van gas en elektriciteit komt tot stand op internationale groothandelsmarkten (TTF, OTC, ENDEX) waar de energie op lange termijn (tot aan 2014) verhandeld wordt. Daarnaast is er een energiebeurs (APX) waar eiektriciteit day-ahead verhandeld wordt. Producenten, netbeheerders en leveranciers zorgen er samen voor dat het landelijke net in balans is. De prijs voor elektriciteit en vooral gas is direct gekoppeld aan de olieprijs. In de zomer van 2008 leidde de stijging van de olieprijs tot 147 dollar per vat tot een ongekende stijging van de elektriciteit- en gasprijzen. Als gevolg van de daaropvolgende kredietcrisis en recessie volgde een extreme daling van de prijzen. Dit voorbeeld illustreert de extreme prijsgevoeligheid van gas en elektriritelt. Kennis van de werking van de energiemarkt en actuele marktontwikkelingen is cruciaal voor het beheersen van energiekosten en het optimaliseren van rendement. ket moment van in- of verkopen is bepalend. Op het gebied van duurzame energie is er een levendige handel ontstaan in Garanties van Oorsprong en CO2-emissie rechten. Ga nties van Oors ron GvO s worden voor duurzame elektriciteit en voor elektriciteit uit warmtekrachtkoppeling (WKK) uitgegeven. Dit gebeurt op basis van de Elektriciteitswet 1998 en verschillende Ministeriele Regelingen. ln de eerste plaats zijn GvO s in Nederland het enige bewijs dat een energieleverancier duurzame elektriciteit levert aan zijn klanten, de eindverbruikers. Dit is wettelijk zo bepaald, Verder worden GvO s gebruikt voor stroometikettering. Energieleveranciers zijn namelijk verplicht om door middel van een stroometiket oq de eindafrekening aan eindverbruikers te laten zien welke stroom geleverd wordt. In dit etiket mag alleen groene stroom worden vermeld als de energieleverancier GvO s heeft. GvO s worden in Nederland ook gebruikt om subsidie te verkrijgen. Producenten kunnen voor hun duurzame elektriciteitsproductie subsidie krijgen. In het verleden was dat de MEP-subsidie, nu is dat de SDE (Stimulering Duurzame Energieproductie). Voor duurzaam gas (gas uit biovergisting) zijn de eerste GvO s in aantocht. Er zijn op dit gebied momenteel slechts een paar kleinschalige initiatieven en daardoor zijn er nog te weinig GvO s beschikbaar om te voldoen aan de groeiende vraag. Steeds meer bedrijven en gemeenten gaan over tot compensatie van de COz-uitstoot die gepaard gaat met het verbruiken van aardgas door de aanplant van bomen, CO -emissiehand l is de handel in COz-emissierechten. Emissierechten geven bedrijven het recht om een bepaalde hoeveelheid CO (een emissieplafond of cap) uit te stoten. De overheid wijst bedrijven een hoeveelheid emissierechten toe. De bedrijven ontvangen aan het begin van het jaar rechten. Aan het einde van het jaar moeten ze rechten inleveren overeenkomstig hun werkelijke uitstoot. Tussendoor kunnen zij handelen. Niet alleen aangewezen bedrijven maar ook andere bedrijven, instellingen en burgers kunnen in ernissierechten handelen. De regels voor COi-emissiehandel zijn gebaseerd op de Europese richtlijn voor handel in broeikasgasemissierechten. Pagina 5 van 35

10 tbasgi" BABf-BV Visiedocurnent Gemeente Eindhoven 2.3 Opkomst duurzame energie als alternatief voor fossiele brandstoffen Volgens het internationaal Energie Agentschap (IEA) koerst de wereld af op een ernstig tekort aan oge na Olievelden raken sneger uitgeput dan gedacht en investeringen in het opsporen en ontginnen van nieuwe velden blijven achter bij wat nodig is. Het IEA verwacht dat de olieprijzen na 2013 zullen oplopen tot 100 dollar per vat of meer. In 2030 zal de vraag naar olie gestegen zijn tot 106 miljoen vaten per dag, een kwart meer dan nu. Door de huidige groeivertraging van de wereideconomie stijgt de vraag naar olie nu weliswaar amper, maar dat effect is tijdelijk. Door de lagere vraag en de lagere oiieprijzen van afgelopen tijd, worden nieuwe investeringen uitgesteld, waardoor het aanbod minder hard groeit. De groei zal weer aantrekken, vooral door de uitdijende transportsector in China, het Midden-Oosten en india. Het IEA maakt zich grote zorgen dat oiieproducenten de verwachte toenemende vraag niet kunnen bijbenen. Te meer doordat bestaande olievelden sneller uitgeput blijken te raken dan voorheen gedacht, Dat concludeert het agentschap op basis van een analyse van achthonderd olievefden wereldwijd. Uit onderzoek van IEA bwjkt verder dat fossiele brandstoffen in 2030 nog steeds SO procent van alle energie leveren. Olie blijft de belangrijkste energiebron. De mondiale vraag naar energie groeit tot 2030 met 45 procent. Zonder verder beleid zal de uitstoot van broeikasgassen net zo hard toenemen. Europees beleid Begin 2007 presenteerde de Europese Commissie haar ambities voor het klimaat- en energiebeleid. Uitgangspunt is dat de aarde niet verder mag opwarmen dan met 2 graden Celsius. Hiervoor is het nodig dat: de uitstoot van broeikasgassen in industrielanden in 2020 is teruggebracht tot 3096 onder het niveau van In maart 2007 werden de EU-landen het eens over een reductiedoelstelling van 20% in Als er een nieuwe internationale kllmaatafspraak tot stand komt voordat het Kyoto-protocol in 2012 afioopt, verhoogt de EU dit percentage zelfs tot 30Yo. Daarnaast moet het aandeel duurzame energie, zoals wind en water, omhoog tot 20% in Voor biobrandstoffen geldt een apart percentage van 10% van de transportbrandstoffen. hfationaol beleid Het kabinet heeft de volgende doelen geformuleerd; Verhoging van het energiebesparingpercentage van 1% naar 2% per jaar; Vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in 2020 met 30% ten opzichte van het niveau in 1990; Verhoging van het aandeel duurzame energie tot 20% van het totale energiegebruik in Om het verdergaande %ductiepercentage voor 2020 te realiseren, is het plan Nieuwe energie voor het klimaat (werkprogramma schoon en zuinig, ) opgesteld. Hierin staan onder meer de volgende maatregelen aangekondigd: pagina 5 van 35

11 tensor BABf GV Visiedocument Gemeente Eindhoven Er komt een nieuwe subsidieregeling voor grootschalig duurzame eneigie. de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE}, als opvolger van de MEP. Hiermee wordt geinvesteerd in de productie van duurzame elektriciteit en WKK-elektriciteit. Daarnaast geeft de nieuwe regeling impulsen aan de productie van Groen Gas. Om de doelen te halen, moet de productie van windenergie op land de komende vier jaar worden verdubbeld en vindt stimulering plaats van het plaatsen van windvermogen op zee. Provinciaal beleid Het energiebeleid van de provincie Noord-Brabant is in het kort samen te vatten als zuinig en inventief: eerst investeren in energiebesparing en daarna in duurzame energie, bio-energie en windenergie bijvoorbeeld. Concreet heeft de provincie een aantal thema s benoemd waar ze op inzet: energiebesparing bij Brabantse bedrijven en in Brabantse woningen bijvoorbeekj. Daarnaast ziet de provincie drie duurzame energietechnieken ais het meest kansrijk: bio-energie, energie uit plantaardige en dierlijke stoffen, windenergie en koude- en warrnteopslag. 2.4 Smart grids Het energiesysteem zal de komende jaren drastisch veranderen. Door afnemende energievoorraden en stijgende klirnaatdruk zullen nieuwe technologieen, zoals decentrale energiesysternen en elektrisch rijden, een steeds grotere rol van betekenis gaan spelen. Onze energie-infrastructuur is hier niet op voorbereid en voor een aantal toepassingen zelfs ongeschikt. Energienetten moeten letterlijk intelligent worden (Smart Grids) en meer, nieuwe functionaliteiten krijgen die de gebruikswaarden vergroten. Daarbij valt te denken aan: Het energienet wordt tweerichtingsverkeer, waardoor de consument met zijn decentraal opgewekte energie (zonnestroom, wind, micro-wkk) producent wordt en dat ook in de energiekosten terugziet; Het net wordt zo slim dat het zichzelf repareert, back-up inschakelt en bij uitval een alternatieve route zoekt; Het net regelt in communicatie met de energiemeter wanneer elektrische apparaten aangaan en tegen welke energieprijs; Het net beschikt (decentraal) over slirnrne opslag van stroom en warmte en zet die in wanneer dat optimaal is; Woningen communiceren met het net en weten wanneer een elektrische auto (of scooter) optimaal kan worden geladen of wanneer hieruit stroom kan worden getrokken; Het slirnrne net zorgt hierdoor voor nieuwe beheer inzichten voor haar eigenaren en voor meer comfort voor haar gebruikers; Kernwoorden zijn intelligent, decentraal, opslag, lct, monitoren, meten en afrekenen (billing}. Pagina 7 van 35

12 tensor BABI BV Visiedocument Gemeente Eindhoven Een smart grid bestaat uit een aantai die technisch haalbaar zijn, maar die qua invoering nog in de kinderschoenen staan. Er is samenwerking nodig tussen alle betrokken partijen en het zal veel innovatiekracht en volharding vragen. Het zelf aanleggen van een smart grid zal stuiten op wettelijke bezwaren, want het beheer en onderhoud van netwerken is nu voorbehouden aan de landelijke en regionale netbeheerders. 2.5 Sluitende kringlopen (Cradle to Cradle) De ambitie om toe te werken naar een CO>-neutrale gemeente sluit naadloos aan bij de filosofie van cradle-to-cradle {van wieg tot wieg), waarbij sluitende kringlopen het uitgangspunt zijn. Volledig hergebruik van grondstoffen is hierbij het uitgangspunt. Vanuit het principe afval = voedsel pleiten de bedenkers ÃćâĆňâĂİ William McDonough (architect) en Michael Braungart (chemicus) ÃćâĆňâĂİ voor nieuwe productiemethoden waarin het concept afval wordt geelimineerd. Cradle-to-cradle zoekt zoveel mogelijk aansluiting bij de ontwerpuitgangspunten van natuurlijke ecosystemen. Na gebruik produceert het eenmaal weggegooide product voedsel voor de directe omgeving of, via complete recyciing, grondstoffen voor een nieuw industrieel proces. In plaats van een economie die langzaam haar eigen graf graaft {cradle-to-grave), vindt via deze benadering transformatie plaats naar een economie die kan blijven groeien, zichzelf regenereert en daardoor bijdraagt aan verdere groei van onze welvaart, de natuur en de biodiversiteit om ons heen (cradle-to-cradle). 2.6 Samenvatting Op basis van de voorgaande paragrafen hebben de volgende ontwikkelingen bijgedragen aan het ontstaan van de discussie over het opzetten van gemeentelijke energiebedrijven: De sqlitsing van traditionele energiebedrijven in een leverancier en een netbeheerder; De netbeheerders zijn veelal intern gericht door druk op efficiãńnter werken vanuit de Energiekamer en door moeite met de ornvorrning tot een commerciir le organisatie; Concurrentie op de leveranciersmarkt zorgt voor toenemende aandacht voor klantbehoud; Door de overname van Nederlandse leveranciers door buitenlandse bedrijven gaat veel aandacht uit naar fusieperikelen en het vormen van nieuwe organisaties; Veel provincies en gemeenten krijgen als aandeelhouder van de traditionele energiebedrijven door de overname de beschikking over financiãńle middelen; Leveranciers en netbeheerders hebben op dit moment geen aandacht voor lokale initiatieven, In- en verkopen van energie brengt risico s met zich mee, wat vraagt om een duidelijke strategie; Vervanging van traditionele bronnen door duurzame alternatieven verlaagt de afhankegjkheid van handel; Teruglevering van duurzame energie aan het openbare net opent mogelijkheden tot het maken van extra rendement; Handel in GvO s en ernissierechten biedt nieuwe mogelijkheden tot rendement en het behalen van COz-reductiedoelstellingen; Er is een internationale noodzaak tot de overstap naar duurzame bronnen; Landelijk en provinciaal beleid bieden aanknopingspunten voor het bereiken van duurzame doelstellingen; I Pagina 8 van 35

13 Visiedocument Gemeente Eindhoven Samenwerking met het Rijk, de provincie en andere gemeenten vergroot de kans op succes en is noodzakehjk voor het behalen van de doelstellingen; De opkomst van smart grids is een interessante ontwikkeling en een noodzaak voor volledige onafhankelijkheid en zelfvoorziening; Voor smart grids zijn er nog veel technische en juridische beperkingen om direct toepasbaar te zijn; De aanieg van eigen smart grid is momenteel juridisch onhaalbaar in verband met beperkingen in de Elektriciteit- en Gaswet, Volledige energieneutraliteit vraagt om inventieve oplossingen, waarbij alle reststrornen benut worden; Cradle to cradle is een prima uitgangspunt voor beleid, maar het ontbreekt nog aan direct toepasbare toepassingen. Cradle to cradle is wel interessant op de middellange termijn. Pagina 9 van 35

14 tensor BflGf GV Visiedocument Gemeente Eindhoven Korte beschrijving van de landelijke initiatieven op het gebied van duurzame energiebedrijven Veel provincies en gemeentes hebben ambitieuze doelstellingen op het gebied van duurzame energie. ln aansluiting op rijksbeleid en Kyoto-doelstellingen komt er steeds meer aandacht om deze ambitie te realiseren. Duurzame projecten zijn op dit moment vaak te kleinschalig voor enetgiebedrijven (netbeheerders). Bij andere marktpartijen ontbreekt vooralsnog de prikkel om met duurzaamheid aan de slag fe gaan en zij hebben zich niet gecommitteerd aan de gemeentelijke doelstellingen. Dit leidt in veel gevallen tot een afwachtende houding. Daarom nemen steeds meer lokale overheden het heft in eigen hand. Gemeentes en provincies hebben een aantal opties bij het behalen van hun ambitieuze doeistellingen (o,a. Trias Energetica). Verminderen van hun eigen energievraag door energiebesparing (gemeentelijke gebouwen, openbare verlichting etc.) (voorbeeldfunctie) ; Vermindering van vraag door energiebesparing bij eindgebruikers (bewoners, bedrijven); Toepassen van duurzame bronnen bij o.a. nieuwbouw, renovatie, warmtewinning; Het (verder) optimaliseren van de toepassing van fossiele bronnen voor wat energie-efficiency en betrouwbaarheid (verstandig gebruiken van eindige bronnen); Compenseren van de CO>-uitstoot door bosaanplant; l.okale initiatieven stimuleren en realiseren; Partijen, organisatie en mensen verbinden, Informeren, adviseren en communiceren over duurzame mogelijkheden aan investeerders en bewoners (loketfunctie), Verstrekken van subsidiegelden aan opwekkers van duurzame energie; Orn de ambities te realiseren is een combinatie van hiervoor genoemde opties noodzakelijk. Hierbij kan een centrale rol zijn weggelegd voor een gemeentelijk energiebedrijf. In de meeste gevallen gaat het bij de huidige Gemeentelijke energiebedrijven om de invulling van slechts een of twee van bovengenoemde opties. De vraag is dan ook wat nu precies de definitie is van een gemeentelijk energiebedrijf. Tensor Energy hanteert ten behoeve van dit onderzoek de volgende definitie: Een gemeentelijk energiebedrijf (of duurzaam energiebedrijfj is een lokaal energiebedrijf dat duurzame energieproiecten initieert, coordineert en/of beheert met als primaire doel de gestelde klimaatsdoeistellingen te realiseren. Oe duurzaam opgewekte energie van het gemeentelij k energiebedrjif wordtin eersteinstantie aangewend voor eigen verbruik van zowel de gemeente ais van de bedrij ven en inwoners van deze gemeente. Oe resterende energie wordt teruggeleverd aan de markt, welke kan bestaan uit omliggende gemeenten, bedrij ven of bewoners maar ook uit andere energiebedrijven, de groothandelsmarkt en zelfs energiebeurzen. Het rendement dat met de duurzame energieproductie wordt behaald, wordt aangewend ter financiering van nieuwe duurzame energieprojecten. Pagina 10 van RS-

15 tbnsoi- BRBf BV Visiedocument Gemeente Eindhoven In dit hoofdstuk worden de bekende en meest actuele gemeentelijke en provinciale initiatieven in kaart gebracht en met elkaar vergeleken. Het overzicht waarnaar wordt ver wezen in paragraaf 3.1 is niet uitputtend, maar bevat de initiatieven die in de laatste maanden in de publiciteit zijn gekomen. Uit het onderzoek komen een aantal initiatieven naar voren die bijzonder leerzaam zijn, In paragraaf 3.2 worden de meest interessante facetten hiervan beschreven. Ten slotte worden in paragraaf 3.3 een aantal algemene condusies getrokken over de status van de verschillende initiatieven. 3.X Landelijke initiatieven De afgelopen maanden zijn veel lokale initiatieven in het nieuws geweest. Tegegjkertijd zijn er initiatieven ontplooid die tot op heden nauwelijks het nieuws hebben gehaald. De meest recente of interessante initiatieven zijn geinventariseerd en vergeleken op een aantal kenmerken. Een nadere uitwerking hiervan is te vinden in bijlage 1: Gemeentelijke Duurzame Initiatieven. Uit de inventarisatie van de verschillende initiatieven zijn in grote lijnen de volgende groepen te destilleren: Mediahlfpe: partijen die geroepen hebben een provinciaal of gemeentelijk energiebedrijf op te gaan richten maar tot op heden nog niets concreets hebben gedaan of alleen nog maar een motie hebben ingediend om mogelijkheden te gaan onderzoeken, Voorbeelden hiervan zijn: Zutphen, Zoetermeer, Amsterdam en Provincie Drenthe en Utrecht; 2. "Smalle" initiatieven. Prima initiatieven, veelal alleen gericht op de levering van warmte. Hoewel ze in de media genoemd worden als GEB, voldoen ze niet aan de integrale definitie die in dit rapport is gehanteerd. Voorbeelden hiervan zijrc Veenendaal, Culemborg, Den Haag, Haarlemmermeer, Hengelo en Delft. Potenti8e GEB s: dit zijn partijen die concreet aan de stag zijn of gaan en zich inzetten om met meerdere middelen energie te besparen en duurzaam op te wekken en dit ook actief te gaan vermarkten. Ze zijn zeer gericht bezig met het realiseren van hun doelstellingen. Voorbeelden hiervan zijn Apeldoorn, Tilburg, Heerhugowaard en Provincie Limburg. 3.2 Korte beschrijving aantal initiatieven Uit de bijlage blijkt dat veel gemeenten bezig zijn met klimaatbeleid, maar er nog niet zoveel uitgewerkt is op het gebied van gemeentelijke energiebedrijven. voor dit onderzoek is met een aantal gemeenten/ provincies een interview gehouden om een gevoel te krijgen bij het gevolgde traject en om een beoordeling te kunnen geven van het initiatief. In de volgende paragrafen Duurzaam energiebedrijf Apeldeorn Korte samenvattin en huidi e status In de Routekaa rt Apeldoorn Energieneutraal 2020 is een palet aan maatregelen uitgewerkt om te komen tot een energieneutrale gemeente in Om de gemeentegjke ambitie energieneutraal 2020 te bereiken is een transitie en versnelling benodigd in keuzes ten aanzien van techniek, maar ook op het gebied van organisatie, proces en financiãńn. Duidelijk is dat partijen en belangen verenigd moeten Pagina Xl van 35

16 Visiedocurnent Gemeente Eindhoven worden om een collectieve exploitatie van lokale bronnen te bereiken. Deze benodigde transitie en versnelling vinden op dit moment onvoldoende plaats, dit komt door het feit dat er geen probleemeigenaar van het cotiectief is, Het oprichten van een lokaal duurzaam energiebedrijf wordt in de Routekaart aangehaald als randvoorwaarde om de benodigde versnelling te realiseren voor de 2020-doelstelling. De volgende argumenten spelen hierbij een rol: Verbinden van kennis, organisaties en verschillende doelen (bijv. grondwater/wko) zorgt voor efficiency Combineren van zaken met verschillende rentabiliteit onder een financieel/juridische constructie beperkt risico s Binnen een dergelijke constructie wordt uitgegaan van de toekomstwaarde voor Apeldoorn (bijv. waarde van het vastgoed of dubbelgebruik van de ondergrond) Oe gemeente Apeldoorn ziet het als haar rol om nu als ontwikkelaar/initiator van het concept op te treden: hoe zou een lokaal energiebedrijf eruit kunnen zien. Voor meer detailinformatie, zie bijlage 2. Centrale co5rdinatie door de gemeente Apeldoorn; installatie van een werkgroep met zowei medewerkers van de gemeente Apeldoorn en met externe deskundigen; Politieke overeenstemming bereikt voordat de pers is ingeschakeld; Concreet onderzoek naar mogelijke en ruwe uitwerking van. o Gewenste rechtsvorm; o Gewenst organisatiemodel; o Business case voor het duurzame energiebedrijf. De gemeente Apeldoorn wil een echt energiebedrijf worden o Apeldoorn wil de hele energleketen bedienen van initiatief tot exploitatie en wil een volwaardig energiebedrijf worden; o Apeldoorn wil flexibel in techniek zijn en kunnen op- en afregelen; o Apeldoorn wil flexibel zijn in de eigendomsverhoudlngen; Het voeren van een energiebedrijf zoals beschreven door Apeldoorn is het voeren van een risicodragende onderneming Gemeente Den Haag Korte samenvattin en huidi e status Aardwarmte Den Haag is een samenwerking van E.ON Benelux, Eneco, Haagse Hitte (= gemeente Den Haag), Energiek (=Staedion), Vestia en Haag Wonen. Op 17 september 200B ondertekenden de zes betrokken partijen hiervoor de oprichtlngsakte van de VOF Aardwarmte Oen Haag. Met is het eerste Nederlandse aardwarmteproject voor woonwijken. Woningcorporatie Staedion is gestart met de bouw van Het Venster in Den Haag. Het zijn de eerste woningen die worden aangesloten op het aardwarmteproject dat voor de verwarming van nieuwe woningen in Den Haag Zuidwest gaat Pagina 12 van 35

17 tbnsor BflBl BV vis iedac uwe nt Gemeente Eindhouen zorgen. De VOF Aardwarmte Den Haag draagt zorg voor de ontwikkeling van de warmtebron, het bijbehorende warmtestation, de leidingen en de aansluiting van bijna alle woningen die de corporaties in de komende 5 jaar in het projectgebied Den Haag Zuidwest bouwen. De totale investering bedraagt circa 50 mgjoen euro, Alle woningen worden voorzien van een lage-temperatuur verwarmingssysteem, voornamelijk met vloerverwarming. Deze verwarming werkt met water dat minder warm hoeft te zijn dan bij een gewone centrale verwarming. Het past prima bij de temperatuur van het warme water dat uit de aarde wordt opgepompt. Bovendien wordt het comfort in de woningen hiermee verder verhoogd. De gebruiker van de warmte is niet duurder uit dan bij conventionele gasverwarming. Door gebruikte maken van warmte die van meter diepte wordt opgepompt, komt er jaarlijks ton minder CO2 in de lucht. ln het najaar 2009 wordt gestart met de bouw, Focus op warmte en combinatie van restwarmte met bedrijven en woningen; Verbruikers niet duurder uit dan bij conventionele warmte; Het betreft alleen de opzet van een warmtebedrijf. Afhankelijkheid van traditionele energieleveranciers; Provincie Limburg Korte samenvattin en huidi e status Het Energieprogramrna Provincie Limburg is een concrete uitwerking van de wijze waarop de provincie Limburg haar bijdrage wil leveren aan de ambities voor CO>-reductie, duurzame energieopwekking en energiebesparing, zoals deze op nationaal en Europees niveau voor 2020 zijn vastgelegd. Dat betekent dat Limburg in 2020: haar CO,-uitstoot met 20% heeft verlaagd ten opzichte van 1990, 20% van haar energiebehoefte duurzaam opwekt en 20% energie heeft bespaard ten opzichte van Bovendien wil de Provincie in 2011 aansprekende energietransitieprojecten hebben gerealiseerd. indien de Provincie deze kilmaatdoelen wil realiseren dan is een maximale inspanning nodig. Zonder duidelijke regie wordt grootschalige energiebesparing en duurzame energie op korte termijn niet gerealiseerd. Binnen alle coalitleprograrnma s vinden dan ook activiteiten plaats die bijdragen aan het Energieprograrnma. In het Energieprogramma Provincie Limburg kiest de provincie voor een brede energiemix, Om als Provincie Limburg mogelijke initiatiefnemers te bewegen te investeren in duurzame energie en energiebesparing, wordt een effectief stimuleringsinstrurnentarium ontwikkeld, Voor dit instrurnentariurn wordt de bijlage van de Provincie geraamd op EUR 39,5 miljoen. Het Energieprograrnma beoogt eind 2011 zichtbare resultaten te hebben geboekt. Basis voor deze resultaten vormen de uitvoering en realisatie van tien energietransitieprojecten. Deze projecten bevinden zich inmiddels in een initiatie fase. Er zijn gesprekken met meerdere stakeholders gevoerd en er zijn diverse werkgroepen gestart. De Provincie Limburg spreekt niet over het opzetten van een Duurzaam Energiebedrijf, maar laat de realisatie van doelstellingen over aan de markt. Daarbij speelt de Provincie een proactieve rol ais het gaat om stimuleren en opzetten van aansprekende voorbeeidprojecten, wegnemen van juridische drempels (vergunningen, wetgeving), communicatie over resultaten, opzetten van lnvesterlngsfonds met eigen bijdrage. Pagina 13 van 35

18 Censor GflBI BV Visiedocument Gemeente Eindhoven Ambitieuze, duidelijke doelstellingen; Sterke lobby binnen de provincie voor het winnen van steun voor het Energieprogramma; Goed doordacht plan; Heldere projectorganisatie en projectplan die bruikbaar is voor opzetten GEB; Brede energiemix voor het bereiken van klimaatdoelstellingen; Belang van integrale aanpak; Belang van regisserende en initiãńrende rol voor provincie in energietransitie projecten om de burgers en het bedrijfsleven te betrekken en te laten zien dat de transitie naar een nieuwe energieweretd mogelijk is; investeringsplan(kiimaatfonds) nog niet volledig gefinancierd; Gemeente Breda Korte samenvattin en huidi e status De gemeente Breda stelt zich tot doei om in 2044 een COz-neutrale stad te zijn, met ais tussenstappen 2596 CO>-neutraal (t.o.v. 2006) in 2015 en 45% COq-neutraal (t.o.v. 2006) in Het doel voor 2020 komt overeen met de landelijke doelstelling. Deze doelste/lingen komen voort uit berekeningen en worden op basis daarvan haalbaar geacht en zijn vastgelegd in het in de visie "Steek positieve energie in het klimaat". Als invulling van deze visie, heeft de gemeente Breda het initiatief genomen tot uitvoering van project "Biornassacentrale Breda". Centrale coordinatie door de gemeente Breda bij de uitvoering van het project. Het project kan als voorbeeld dienen voor de overige partijen in Breda; Met project zit op veel zaken nog in de onderzoeksfase. Zo zijn de organisatievorm, klantenafhandeling en financiering nog niet duidelijk; Met initiatief voldoet niet aan de ÃćâĆňâĂİ in dit rapport- gehanteerde definitie; Het betreft het opzetten van een biomassacentraie; De opgewekte elektriciteit wordt teruggeleverd aan het net, de elektriciteit wordt niet gebruikt ter compensatie/ verdiscontering van het verbruik van de gemeentelijke voorzieningen. Dit is een gemiste kans Duurzaam Energiebedrijf Drenthe Korte samenvattin en huidi e status Het initiatief Duurzaam Energiebedrijf Drenthe vormt onderdeel van het Programma Klimaat en Energie van de provincie Drenthe. Het initiatief bevindt zich in de onderzoeksbse en het is nog niet bekend wat de organisatievorrn gaat worden, maar het zou een vereniging of stichting kunnen zijn. De provincie Drenthe wil als initiator en aanjager gaan fungeren maar ook geld verstrekken middels een revolving fund of zelfs als aandeelhouder of exploitant voor eventuele grote projecten zoals "energie uit asfalt". Pagina 14 van 35

19 Censor BABf-GV Vlsiedocument Gemeente Eindhoven Inmiddels is er.een quick sean uitgevoerd voor de provincie en is er een motie aangenomen om een haalbaarheidsonderzoek uit te gaan voeren. De provincie Drenthe wil het Duurzaam Energiebedrijf Drenthe breed opzetten waarbij provincie, gemeenten, woningcorporaties, bedrijven en inwoners mogen participeren en wil duurzame banken betrekken als mede-investeerders. Daarnaast zullen zij van alle mogelijke subsidiebronnen (ook Europese) gebruik willen gaan maken. Drenthe wg alle mogelijkheden voor duurzame opwek gaan onderzoeken met de insteek alle mogelijkheden ook te gaan benutten. De provincie Drenthe wil de eigen opwek in eerste instantie aanwenden om het eigen verbruik te reduceren, zowel van provinciale en gemeentelijke organisaties ais van haar inwoners. Eventuele overproductie" zullen zij op de markt gaan aanbieden. Drenthe wil een initierende en faciliterende rol spelen; Drenthe wil een breed opgezet energiebedrijf oprichten; Drenthe wil gemeenten, bedrijven, woningbouwcorporaties en inwoners laten participeren; Drenthe heeft de discussie over een mogelijk energiebedrijf via de pers gespeeld; Verschillende politieke partijen hebben verschillende adviseurs ingeschakeld; In 2004 heeft Drenthe een initiatief gelanceerd {zonnepanelen) dat breed in de pers is uitgemeten en dit is nooit wat geworden. pagina is van 85

20 tensor BABf BV 3.3 Conclusie Visiedocument Gemeente Eindhoven in de laatste maanden wordt opvallend vaak het begrip Geineentelijk Energiebedrijf of Duurzaam Energiebedrijf genoemd. Nadere analyse van deze initiatieven leert het volgende: in een aantal gevallen wordt de term genoemd om in de media te komen ÃćâĆňâĂİ het lijkt een hype te zijn, zonder dat precies duidelijk is wat de doelstellingen zijn en zonder dat is nagedacht over de organisatievorm of beleid (bijvoorbeeld Zutphen, Drenthe); De termen COz-neutraal, klimaatneutraal en energieneutraal worden door elkaar gebruikt (bijvoorbeeld Zoetermeer, Eeiden, Den Haag, Amsterdam); De verkoop van Essent en Nuon aan buitenlandse bedrijven heeft ervoor gezorgd dat een groot aantal provincies en gemeenten in Nederland de beschikking krijgt over financiele middelen. Het beschikbaar hebben van dit geld leidt er nu toe dat men een gemeentelijk energiebedrijf wil gaan opzetten, terwijl er daarvoor nooit over gesproken werd (bijvoorbeeld Den Bosch, Zwolle, Zutphen, Drenthe); Er is nog geen duidelijke definitie van Het begrip Gemeentelijk Energiebedrijf. Het wordt op vele manieren uitgelegd, waarbij de rol van de gemeente telkens weer ander is. Er wordt gesproken over een gemeenschappelijk energiebedrijf, een concurrent voor de gevestigde energiebedrijven, een cooperatie, een duurzaam energiebedrijfje etc., Het GEB wordt onderwerp van een politieke strijd, waardoor de duurzame intenties niet van de grond komen (bijvoorbeeld Amsterdam, Drenthe) ; Communicatie over het opstarten van een GEB wordt niet centraal aangestuurd en via een communicatieplan aangepakt, waardoor er negatieve aandacht in de media ontrat of het oorspronkelijke plan in de media inzet wordt van een politieke strijd (bijvoorbeekl Amsterdam, Drenthe, Den Bosch); De meeste initiatieven (zie bijlage) bevinden zich nog in een plan- of initiatiefase. Er worden haalbaarheidsstudies uitgevoerd, maar er is nog geen beieids- en organisatieplan; In veel gevallen wordt de term Gemeentelijk Energiebedrijf gebruikt voor het opstarten of onderbrengen van een losstaand duurzaam energieproject (bijv. warmtenet), Hoewel dit een goede eerste stap kan zijn, is er vaak geen link met een integraal gemeentegjk Klimaatbeleid (bijvoorbeeld Culemborg, Veenendaal, Delft, Breda, De Ronde Venen); Bij geen van de initiatieven wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de opgewekte energie te verhandelen (warmte wordt geleverd aan bewoners, maar de opgewekte elektriciteit wordt vergeten) om zo extra bronnen beschikbaar M krijgen voor de financiering van nieuwe duurzame initiatieven; Het inkopen van energie staat bij alle bekende initiatieven volledig los van het verkopen van energie. Er wordt alleen gesproken over het verduurzamen van de in te kopen energie. Het verduurzamen van het energieverbruik van de gemeentelijke gebouwen wordt in sommige gemeenten meegenomen voor het behalen van de kfimaatdoelstellingen. Het betreft dan duurzame energie die is opgewekt in het buitenland (waterkracht) of buiten de gemeente (bijvoorbeeld Groningen, Breda, Haarlem); De realisatie van de doelstellingen wordt teveei overgelaten aan marktpartijen. De gemeente fungeert als ioket voor vragen of als financier door verlening van subsidie, maar neemt geen Pagina 16 van 85

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

Steek positieve energie in het klimaat

Steek positieve energie in het klimaat Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Augustus 2008 > Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Samenvatting... 7 1 Kaders voor gemeentelijk klimaatbeleid... 9 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie

Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie Heusden heeft energie De eindigheid van de fossiele brandstoffen, de economische afhankelijkheid en de sterke prijsstijging ervan vragen om nieuwe

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5. Doetinchem, 22 juni 2012 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012. Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM)

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5. Doetinchem, 22 juni 2012 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012. Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM) Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012 Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM) Voorstel: 1. Instemmen met de inhoudelijke lijn van de AGEM. 2. Instemmen met

Nadere informatie

Bevorderen van duurzame energie door gemeenten

Bevorderen van duurzame energie door gemeenten Bevorderen van duurzame energie door gemeenten Een verkennende studie naar de rol van gemeenten bij het bevorderen van duurzame energie binnen de Nederlandse energievoorziening Auteur: J. P. Raven S0038660

Nadere informatie

e-handboek Duurzame energie voor corporaties

e-handboek Duurzame energie voor corporaties e-handboek Duurzame energie voor corporaties Auteurs: Simone Bosma (PwC) hoofdstuk 5 Miriam van Ee (Eversheds) hoofdstuk 6 Inge Frins-Suntjens (Deloitte Belastingadviseurs) hoofdstuk 5 Albert Koedam (Albert

Nadere informatie

pagina Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 onderwerp Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014

pagina Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 onderwerp Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 1 Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 Programmaplan Arnhem Energiestad 1 2011-2014 0.1 Visie De energiesector is van oudsher sterk vertegenwoordigd in Arnhem. Met de specifiek in Arnhem aanwezige

Nadere informatie

Eneco Jaarverslag 2007

Eneco Jaarverslag 2007 Eneco Jaarverslag 2007 Inhoudsopgave 3 Kengetallen 4 Voorwoord 7 Nieuwe positionering 10 Kernactiviteiten 13 Verslag van de Raad van Bestuur 14 Ontwikkelingen in de energiemarkt 15 Politieke ontwikkelingen

Nadere informatie

brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord

brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord Presentatie 20 maart 2015 Initiatiefnemers van dit Brabantse Energieakkoord zijn vertegenwoordigers van de Brabantse Milieufederatie (BMF), de Brabants-Zeeuwse

Nadere informatie

DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF DRENTHE

DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF DRENTHE 8/6/2009 PVDA STATENFRACTIE DRENTHE DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF DRENTHE werkgroep energie:albert Huizing, Michel Berends, Hans Hornstra, Ruud Fokkens Inhoudsopgave 1 De vuursteen -4-1.1 De steen in de vijver

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag. Keuzes maken

Duurzaamheidsverslag. Keuzes maken Duurzaamheidsverslag Keuzes maken 4 Profiel van onze organisatie 6 Voorwoord 8 Over dit verslag 10 Stakeholderconsultatie 2005 4-13 1 14 Maatschappelijk verantwoord ondernemen bij Nuon 15 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

Achtergronddocument voor het Programma van eisen voor het duurzame-energiebedrijf Eindhoven

Achtergronddocument voor het Programma van eisen voor het duurzame-energiebedrijf Eindhoven Achtergronddocument voor het Programma van eisen voor het duurzame-energiebedrijf Eindhoven Tensor Energy B.V. Eindhoven, januari 2011 Pagina 1 van 29 Achtergronddocument voor het Programma van eisen Duurzame-EnergieBedrijf

Nadere informatie

Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030

Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030 Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030 Groningen, Rotterdam, maart, 2014 Verantwoording Project Opdrachtgever Samenstelling en redactie In

Nadere informatie

Terugblik 2011-2013 Vooruitblik 2014-2018. Wat hebben we bereikt? Hoe gaan we verder?

Terugblik 2011-2013 Vooruitblik 2014-2018. Wat hebben we bereikt? Hoe gaan we verder? Terugblik 2011-2013 Vooruitblik 2014-2018 Wat hebben we bereikt? Hoe gaan we verder? Inhoud 3 Inleiding 4 Activiteiten en projecten 2011-2013 6 1 Energiebesparing 8 2 Windenergie 12 3 Zonne-energie 14

Nadere informatie

Beleidsplan Zutphen Energieneutraal 2047. - Een nieuwe uitdaging vraagt om een nieuw antwoord -

Beleidsplan Zutphen Energieneutraal 2047. - Een nieuwe uitdaging vraagt om een nieuw antwoord - Beleidsplan Zutphen Energieneutraal 2047 - Een nieuwe uitdaging vraagt om een nieuw antwoord - S.R. van Galen-Avegaart Gemeente Zutphen, afdeling Klantcontact, team Omgeving december 2010 Beleidsplan Zutphen

Nadere informatie

UCI Utility Concepts & Innovations

UCI Utility Concepts & Innovations UCI Utility Concepts & Innovations Rapportage van UCI aan SenterNovem Handreiking implementatie energie-exploitatiemodellen of hernutsen met de Energie Exploitatie Maatschappij UCI, Utility, Concepts &

Nadere informatie

&U Ondernemen met nieuwe energie

&U Ondernemen met nieuwe energie &U Ondernemen met nieuwe energie &U Ondernemen met nieuwe energie 1 Voorwoord De gebouwde omgeving energieneutraal of zelfs energieleverend. Collectieven van buurtbewoners, bedrijven en scholen die samen

Nadere informatie

Een praktisch programma als antwoord op het Nationaal Energieakkoord door de gezamenlijke noordelijke overheden en de stichting Energy Valley.

Een praktisch programma als antwoord op het Nationaal Energieakkoord door de gezamenlijke noordelijke overheden en de stichting Energy Valley. Een praktisch programma als antwoord op het Nationaal Energieakkoord door de gezamenlijke noordelijke overheden en de stichting Energy Valley. Vooraf Op basis van haar positie in de energievoorziening

Nadere informatie

46 oktober 2010. compact. De Energie BV. Corporaties aan de slag met duurzaamheid

46 oktober 2010. compact. De Energie BV. Corporaties aan de slag met duurzaamheid 46 oktober 2010 compact De Energie BV Corporaties aan de slag met duurzaamheid De Energie BV Corporaties aan de slag met duurzaamheid 46 oktober 2010 compact Inhoud Voorwoord 3 1 Waarom een Energie BV?

Nadere informatie

Verkenning Decentrale energieopwekking

Verkenning Decentrale energieopwekking Verkenning Decentrale energieopwekking Rapportage van verkenning naar sectorale belemmeringen en regeldruk in de topsector Energie Dit geanonimiseerde document is in licentie gegeven op basis van een Creative

Nadere informatie

Enerzjy Koöperaasje Fryslân

Enerzjy Koöperaasje Fryslân Enerzjy Koöperaasje Fryslân Verkenning initiatief tot oprichting van een (duurzame) Enerzjy Koöperaasje Fryslân. Leeuwarden, september 2011 J. Holkema Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3

Nadere informatie

Energierapport 2011. Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie

Energierapport 2011. Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie Energierapport 2011 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie vrijdag 10 juni 2011 1 Executive Summary De energiehuishouding moet duurzamer en minder afhankelijk worden van schaarser wordende

Nadere informatie

Beleidsverkenning Energiestrategie Op weg naar een duurzame Drentse energiehuishouding

Beleidsverkenning Energiestrategie Op weg naar een duurzame Drentse energiehuishouding Beleidsverkenning Energiestrategie Op weg naar een duurzame Drentse energiehuishouding Beleidsverkenning Energiestrategie Op weg naar een duurzame Drentse energiehuishouding Economie Klimaat en energie

Nadere informatie

Programma Klimaat & Energie Actieplan 2009

Programma Klimaat & Energie Actieplan 2009 Programma Klimaat & Energie Actieplan 2009 a Programma Klimaat & Energie Actieplan 2009 Gedeputeerde staten van Drenthe Maart 2009 Colofon Dit is een uitgave van de provincie Drenthe DO09022003Programma

Nadere informatie

Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER

Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER Vastgesteld door de gemeenteraad van Heerenveen op 21 april 2008 1 Inhoudsopgave Samenvatting...3 1.Inleiding...4 2.Stap nu over: visie en ambitie...6

Nadere informatie

Strategie biogastransitie Achterhoek

Strategie biogastransitie Achterhoek Strategie biogastransitie Achterhoek Versie 25 maart 2013 Datum: 25 maart 2013 Schrijvers: Roland Bus, kwartiermaker biogastransitie Achterhoek (r.bus@regio-achterhoek.nl) Bart Steverink, In2Systems Opdrachtgever:

Nadere informatie

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING INHOUD 1. INTRODUCTIE 3 2. AANLEIDING BASIS PROGRAMMA 4 2.1 Inspelen op ontwikkelingen 6 2.2 Wat wil de gemeen(te)schap 7 2.3 Wat is er al besloten? 8 3. DOEL VAN DIT PROGRAMMA

Nadere informatie

RCI Actieplan Energie

RCI Actieplan Energie Het Rotterdam Climate Initiative is het klimaatprogramma van de gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam NV, Deltalinqs en DCMR Milieudienst Rijnmond RCI Actieplan Energie Rotterdamse uitwerking van

Nadere informatie