EFFECTEN VAN DE VERSNELDE LIBERALISERING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EFFECTEN VAN DE VERSNELDE LIBERALISERING"

Transcriptie

1 Augustus 2001 ECN-C EFFECTEN VAN DE VERSNELDE LIBERALISERING Consequenties van de versnelde liberalisering voor de concurrentiepositie van Nederlandse energiebedrijven M.B.T. Kaal

2 Verantwoording Dit rapport (ECN-C ) is voortgekomen uit een studie die is uitgevoerd in het kader van het ENGINE-programma van ECN door de unit Beleidsstudies (projectnummer ). Met dank aan Remko Ybema en Hugo Burger voor hun enthousiasmerende en constructieve invloed. In het bijzonder wil ik Martin Scheepers voor de opbouwende kritiek en Monique Voogt voor de prettige samenwerking bedanken. Beiden hebben een wezenlijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van dit rapport. Tenslotte ben ik Rien Bongers (Nuon), Alexandra van Huffelen (Essent), Yvette Gremmen (Eneco) en Mario van Essen (Remu) zeer erkentelijk voor hun verhelderende en vaak verfrissende bijdrage. Abstract One of the conclusions of the Energy report, published at the end of 1999, was that it would be feasible to speed up the pace of liberalization in the Netherlands. This conclusion will lead to the liberalization of the retail-customers in 2004 and the market for renewable energy in This will be an incentive to more competition and put a greater pressure on energy-companies to concentrate in order to benefit from economies of scale. Less preparation time implies also that there will be less layers of isolation against cost-leaders and hence a more intense (price-based) competition. The central question in this report is whether and to what extent the effects of policy, in particular the accelerated liberalization, affect the strategic behavior and competitiveness of the Dutch Regional Electricity Companies (RECs). To address this question four face-to-face interviews have been held with experts from the four major RECs. In these interviews the experts gave their opinion about the Dutch policy regarding the accelerated liberalization and the rate and extend of the privatization. Subsequently their perspective on the impact of the policy on their competitiveness and their analysis of the Dutch energy market was recorded. After that, the experts exposed their outlook on the future energy market and the ambition and most likely direction of their companies. The data collection was complemented with numerous relevant public interviews of experts derived from various newspapers and energy magazines. The data thus collected was analyzed with the help of a theoretical framework consisting out of the insights of Porter, Prahalad and Hamel and at a more detailed level marketing-theories regarding positioning and branding. This resulted in an overview of the current market position of the Dutch RECs and an outlook for the years to come. 2 ECN-C

3 INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING 5 1 INLEIDING 13 2 DE HUIDIGE POSITIE VAN DE ENERGIEBEDRIJVEN Historische ontwikkeling bij energiebedrijven Situatie tot het midden van de jaren tachtig Schaalvergroting en scheiding productie en distributie Gevolgen van de schaalvergroting Een inventarisatie van de energiedistributiebedrijven Nuon Essent Eneco NRE & Remu (Endesa) Haarlemmermeer, Intergas & Obragas (RWE) Overige zelfstandig opererende energiedistributiebedrijven Effecten van het overheidsbeleid 24 3 CONCEPTEN VOOR STRATEGIEONTWIKKELING Inleiding Theoretische concepten De theorie van Porter De theorie van Prahalad en Hamel Concepten met betrekking tot het strategisch positioneren New Product Development (NPD) Theoretische consequenties van een versnelde liberalisering Merkpositionering door de energieleveranciers Nuon Essent Eneco Remu Energieleveranciers in het BSR-grid Nieuwe producten en diensten van de energieleveranciers Nuon Essent Eneco Remu Overzicht en conclusie 48 4 RELEVANTE ONTWIKKELINGEN OP ENERGIEMARKTEN Inleiding Potentiële toetreders op de kleinverbruikersmarkt Buitenlandse energiebedrijven Branchevreemde marktpartijen Belangenorganisaties Ontwikkeling van nieuwe verkoopkanalen Veranderen van aanbieder Energiediensten 55 5 DE VOLGENDE GENERATIE ENERGIEBEDRIJVEN Inleiding De invloed van het liberaliseringstempo op de concurrentiepositie 56 ECN-C

4 5.3 Mobiliteitsverwachting Verwachte intensiteit van de concurrentie Winstverwachtingen Nuon Essent Eneco Remu Conclusies 62 6 CONCLUSIES 63 7 GERAADPLEEGDE EN AANBEVOLEN LITERATUUR 69 4 ECN-C

5 SAMENVATTING Proloog Vanaf januari 1999 verkeert de Nederlandse elektriciteitssector in een transitiefase waarin energienutsbedrijven (productie- en distributiebedrijven) zich opmaken voor een concurrentiestrijd op de vrije markt. De Nederlandse regering heeft ervoor gekozen -mede om een geordende voorbereiding op een vrije markt te faciliteren- de energiemarkt gefaseerd te liberaliseren. In anticipatie op de liberalisering stonden een efficiency-inhaalslag en een versnelling van de trend naar schaalvergroting hoog op de agenda van de Nederlandse energiebedrijven. In eerste aanzet zou de transitiefase eindigen op 1 januari 2007, wanneer ook de kleinverbruikers vrij zouden zijn hun eigen aanbieder te kiezen. Omdat een snellere liberalisering in omliggende landen geen problemen opleverde oordeelde de Nederlandse regering in het Energierapport dat het mogelijk moest zijn ook het liberaliseringtempo in Nederland te versnellen. Besloten werd de liberalisering van de kleinverbruikers te vervroegen naar één januari Op de markt voor groene stroom mogen de kleinverbruikers al vanaf 1 juli 2001 vrij inkopen. Probleemstelling Centraal in dit rapport staat de vraag wat de effecten van deze versnelde liberalisering zijn op de concurrentiepositie van de Nederlandse energiebedrijven. De theoretische veronderstelling dat een versnelde liberalisering de energiebedrijven minder tijd laat om zich te positioneren en hun producten te differentiëren zal worden getoetst. Energiebedrijven zouden door een langer voorbereidingstraject beter in staat moeten zijn om loyaliteit bij bestaande klanten te verwerven. Dit verlaagt de kans dat concurrentie op de kleinverbruikersmarkt op basis van de prijs plaats zal vinden. De invloed van een versnelde liberalisering zal vooral merkbaar zijn bij de energiebedrijven met een distributieachtergrond. Zij verzorgen immers de stroomvoorziening voor de kleinverbruikers en willen deze relatie ook in een vrije markt continueren. Het lijkt aannemelijk dat de rol van de energiebedrijven met een retailstrategie op een vrije markt sterk af zal hangen van de mate waarin zij erin slagen het product energie te differentiëren. Uit het overzicht van de strategieën blijkt dat er verschillende ideeën bestaan over hoe deze relatie op een vrije markt het beste vorm kan worden gegeven. En welke retailstrategie daarbij het beste aansluit. Alleen de drie grootste (regionale) energiebedrijven, Essent, Nuon en Eneco, ondersteunen tot nu toe hun retailstrategie met een landelijke campagne. Strategieën Essent voert een brede multi-utility strategie, omdat het bedrijf naast elektriciteit, warmte en gas ook afvalverwerking en informatiediensten integreert in zijn producten en dienstenpakket. De kern van het nieuw gevormde retailbedrijf van Essent vormen de leveringsbedrijven van Essent samen met de Serviceorganisatie Inhome. Het energiebedrijf biedt een scala van producten en diensten aan met als verbindend thema ontzorging in en rondom het huis of het kantoor. Evenals Nuon heeft Essent installatiebedrijven overgenomen om het contact met de klant te intensiveren en meer uit de anonimiteit te kunnen treden. Op deze manier willen beide bedrijven meer loyaliteit op de kleinverbruikersmarkt genereren; een strategie die generaliseerbaar is naar de (klein)zakelijke markt. Essent heeft in Duitsland energiebedrijven met een vergelijkbare strategie (brede multi-utility) geacquireerd. Dit sluit aan bij de strategie focus en groei van Essent wat betekent dat het bedrijf zijn groei vooral in de breedte (schaalgrootte) zoekt. Nuon zet in op een smalle multi-utility strategie omdat afvalverwerking en kabeldiensten als speerpunten ontbreken. Nuon heeft, evenals Eneco, zijn kabeldiensten afgestoten omdat het erg veel investeringen vereist, zowel financieel als in human capital, om in de nabijheid van een single player te presteren. De acquisities van branchevreemde bedrijven, met andere kerncompetenties dan Nuon zelf, verraden dat Nuon zijn groeistrategie meer in de diepte zoekt. Op basis van zijn stakeholdersfilosofie wil Nuon evenwicht zien te vinden in de belangen van vier interacterende groepen: de klan- ECN-C

6 ten, aandeelhouder, werknemers en de maatschappij. Bij het laatstgenoemde speelt het milieu een zeer belangrijke rol hetgeen tot uiting komt in de ambitie om kennisleider op het gebied van duurzame energie te zijn. Nuon heeft net als Essent Home care concepten ontwikkeld. Daarbij investeert ook Nuon in het intensiveren van de relatie met de kleinverbruiker door de acquisitie van installatiebedrijven met een landelijk dekkend servicenetwerk en een landelijke service en onderhoudsketen voor woningen. Dergelijke netwerken openen tevens een portaal naar nieuwe klanten. Nuon wil zich tevens onderscheiden als leverancier van geïntegreerde waterketenoplossingen aan bedrijven en overheden. Het derde energiebedrijf van Nederland, Eneco, ziet niets in een multi-utility strategie. Het heeft zijn kabeltv-diensten en telecomactiviteiten verkocht en ook uit de combinatie met waterlevering ziet het energiebedrijf geen synergie ontstaan. In 2000 is Eneco erg gericht geweest op een Nationale consolidatie door middel van fusies en overnames. Eneco is als laatste energiebedrijf van start gegaan met een reclamecampagne waaruit blijkt dat het energiebedrijf tevens inzet op de retailmarkt. Daarnaast heeft Eneco een contract met Air Miles afgesloten om de loyaliteit van de klanten te vergroten. Energie zonder toeters en bellen tegen een redelijke prijs sluit aan bij de kerncompetentie die Eneco heeft opgebouwd in het business-to-business segment. Remu is overgenomen door het Spaanse Endesa waardoor het zich beter kan ontwikkelen als sterk regionaal bedrijf met meer kansen om nieuwe initiatieven te ontplooien in Nederland en omringende landen. Remu voorziet dat de concurrentiestrijd op de kleinverbruikersmarkt op termijn overgenomen zal worden door branchevreemde retailers. Remu wil, als onderdeel van een contrapositionering, de markt veroveren in samenwerking met dergelijke retailers. Remu zal dan de back-office activiteiten voor zijn rekening nemen. Remu heeft om positioneringsmoeilijkheden te vermijden de spin-out echte-energie in de markt gezet. Deze dotcommer biedt alleen duurzame energie aan en het backoffice gedeelte, Any-G, staat in de startblokken om haar diensten aan derden te leveren. Privatisering De randvoorwaarden in de transitie naar liberalisering worden door de overheid vastgesteld. Met name op het gebied van privatisering kwam er een tegenbeweging op gang naar juist meer publieke zeggenschap. De energiebedrijven zijn het er unaniem over eens dat een snelle privatisering onontkoombaar is en een logisch onderdeel vormt van de liberalisering. Vooral Essent en Nuon betreuren het dat de huidige regeling, waarin 49% van de netten in 2002 mag worden geprivatiseerd, minder inkomsten genereert om te kunnen expanderen. Zij willen de inkomsten graag aanwenden om nieuwe waarde toe te voegen door middel van acquisities. Daarnaast kan volgens Nuon een toename van liquide middelen de interesse van buitenlandse investeerders of een fusiepartner verhogen. In het geval van Essent heeft een minder voortvarende privatisering dan verwacht gevolgen voor de op handen zijnde beursintroductie. Eneco denkt dat het huidige privatiseringstraject geen belemmeringen oplevert en dat buitenlandse investeerders er niet door zullen worden afgeschrikt om zich op de Nederlandse markt te begeven. Remu meent dat de overheid niets te zoeken heeft bij risicovolle ondernemingen en acht een strenge DTe meer dan voldoende toegerust om machtsmisbruik te voorkomen. Drinkwatervoorziening Wat betreft het beleid inzake de privatisering van de drinkwatervoorziening staat de overheid op het standpunt dat de gezondheidszorg bij een geliberaliseerde drinkwatervoorziening niet voldoende gewaarborgd is. De energiebedrijven delen de opvatting dat het onzeker is of de wetgeving voor de drinkwatervoorziening dezelfde kant op zal gaan als die voor de energievoorziening. Essent neemt daarom een afwachtende houding aan. Eneco ziet geen synergie tussen energie- en waterlevering ontstaan als waterlevering in een apart bedrijf moet worden ondergebracht. Remu wil een strakke regulering maar liever geen privatisering van de watervoorziening. Nuon is juist erg teleurgesteld in het huidige standpunt van de overheid omdat het zijn ambitie om internationaal te kunnen expanderen bemoeilijkt. Belangrijkste belemmeringen Als belangrijkste belemmeringen voor de realisatie van bedrijfsdoelstellingen worden door Nuon en Essent de kapitaalvermindering als gevolg van een halfslachtige privatisering genoemd. Nuon en 6 ECN-C

7 Eneco vinden dat de richtlijnen van de NMa geen rekening houden met wat er over de grenzen gebeurt en zien het als een belemmering dat zij op de binnenlandse markt niet meer mogen opschalen. Op Remu na zijn de overige energiebedrijven het erover eens dat de NMa Europa als relevante geografische markt mag aanmerken. Eneco noemt het ontberen van schaalgrootte in combinatie met de opgelegde efficiencykortingen van de DTe en de intensievere concurrentie. Hierdoor blijven er minder liquide middelen over voor investeringen in ICT en marketing. Remu ziet politiek aandeelhoudersschap als de grootste belemmering. Fair play In de aanloop naar de vrije markt mochten productiebedrijven eerder 49% privatiseren en kregen bovendien voorrang bij het verdelen van de importcontracten. Essent en Nuon zijn van mening dat de hierdoor verkregen voordelen marginaal zijn. Nuon voegt daaraan toe dat het zelf koos voor de desinvestering in EPON. Remu en Eneco zijn van mening dat de productiebedrijven een gouden voordeel in handen krijgen gespeeld en relatief eenvoudig de markt kunnen monopoliseren en de prijzen hoog houden. Eneco is van mening dat buitenlandse aanbieders relatief veel hebben betaald voor een positie op de Nederlandse markt en het is maar de vraag of ze dat in een concurrerende markt kunnen terugverdienen. Versnelde liberalisering De energiebedrijven zijn het eens dat een versnelde liberalisering leidt tot een proactieve houding. De aangekondigde versnelling resulteert over het algemeen in een versnelde uitvoering van de bestaande bedrijfsstrategie en helpt bedrijfsprocessen te rationaliseren. Dat maakt ze weer scherper ten opzichte van buitenlandse energiebedrijven die wel gewend zijn op de vrije markt te concurreren. Het leerproces komt alleen maar op gang door de degens op een geliberaliseerde markt te kruisen. Voor Essent levert een versnelde liberalisering tevens voordeel in de voorbereiding voor de gewenste beursgang. Eneco voegt eraan toe dat de concurrentiepositie ten opzichte van buitenlandse concurrenten alleen maar zou zijn verslechterd zonder een versnelde liberalisering omdat er dan waarschijnlijk ook pas twee jaar van tevoren serieus zou zijn begonnen met de voorbereiding. De voordelen voor de kleinverbruikers moeten vooral worden gezocht in een verbeterde service. Prijsvoordelen zullen volgens de ondervraagde experts teniet worden gedaan door de regulerende energiebelasting zodat de kleinverbruikers op korte termijn weinig zullen merken van prijsvoordelen. Duurzaam voorop Op 1 juli 2001 is de markt voor groene stroom vrij. Energiebedrijven kunnen hierdoor alvast ervaring opdoen met de vereiste vaardigheden op een vrije markt. In dit kader hebben de energiebedrijven hun eigen groene energieproduct ontwikkeld: Natuurstroom (Nuon), Ecostroom (Eneco), Groene stroom (Essent) en Remu-ecostroom. Deze producten zijn met elkaar vergelijkbaar waarbij opvalt dat Nuon geen biomassa gebruikt voor het product en Essent geen prijsopslag vraagt. Voorts is de eerder vermelde spin-out van Remu, echte-energie, een manier om duurzame energie nadrukkelijker te kunnen positioneren. Churn (voortdurende proces van klantsegmentering) Momenteel zijn de klantenbestanden van de Nederlandse energiebedrijven regionaal en dus arbitrair opgedeeld. Nadat de markt vrij is zal er een transitie plaatsvinden naar een indeling op benefits (gemeenschappelijke fysieke behoefte) of doelsegmenten (gemeenschappelijke psychologische behoefte). Hierbij zal een deel van de huidige klantenbasis verloren gaan. Deze klanten vertegenwoordigen echter niet allemaal dezelfde waarde. Sommigen zijn bijvoorbeeld eerder bereid een prijsopslag te betalen, moeilijker terug te winnen of staan meer open voor additionele producten en diensten. Belangrijk voor het behouden van een gezonde markt is dat energiebedrijven niet hun klantenbasis maximaliseren maar de waarde optimaliseren. Onderdeel hiervan vormt het vergroten van de loyaliteit van bestaande klanten door een duidelijke merkpositionering. ECN-C

8 Merkpositionering Op de kleinverbruikersmarkt is een sterk merk belangrijk. Er kan een meerwaarde aan het product worden toegevoegd door er associaties aan te koppelen. Niet producten maar percepties concurreren. In de retailbranche zal er een sterke segmentatie plaatsvinden. De verschillende positioneringen van de energiebedrijven zijn geplot op het Brand Strategy Research-grid (BSR-grid). De waarden die op de X-as staan zijn ik gericht (energie is een functioneel hulpmiddel) en sociaal (energie is een middel tot ontspanning, warmte sfeer). De Y-as begint met de waarde extravert (energie is een basis voor leven, genieten en plezier) en eindigt onderaan met introvert (energie is de basis voor overleven, noodzaak). Innovatie extravert Partner ik-gericht sociaal Premium introvert Waarborg Figuur S.1 Brand Strategy Research-grid (BSR-grid) Nuon wil zich positioneren als een premium brand waarbij zij de Mercedes onder de energieleveranciers wil zijn. Met een kennisleiderschap op het gebied van duurzame energie probeert Nuon het commodity-imago te doorbreken. Het dynamische aspect van groene energie past beter in een positionering als innovator. Essent wil een vertrouwensrelatie opbouwen met haar klanten met als doel een partnership op te bouwen. Als partner van haar klanten wil Essent een verlengstuk van het huishouden zijn waarbij het de klanten zorgen ontneemt en oplossingen aanbiedt. De producten en diensten van Essent moeten warmte en gezelligheid in het gezinsleven brengen. Eneco gelooft dat een energiebedrijf maar op een gebied kan excelleren en kiest daarom voor energie als basisproduct. Voorlopig kiest Eneco voor functionaliteit (energie zonder toeters en bellen) hetgeen past bij een waarborgpositionering. Gelet op de laatste reclamecampagne is het goed mogelijk dat deze positionering in de toekomst meer tussen een innovatorpositionering (andere tijden) en premiumpositionering (A-merk) zal komen te liggen. Remu geeft aan een vernieuwer te willen zijn door een contrapositionering na te streven waarbij het zou kunnen samenwerken met branchevreemde retailbedrijven. De positionering zal in dat geval worden overgelaten aan retailer(s). Remu denkt dat op de lange termijn de concurrentie op de kleinverbruikersmarkt niet tussen energiebedrijven zal plaatsvinden. New Product Development (NPD) Alle onderzochte energiebedrijven geven aan zich in een fase te bevinden waarin zij pro-actief werken aan een raamwerk om nieuwe diensten en producten te kunnen ontwikkelen voor de toekomst. Nuon en Essent zijn van mening dat prijskopers toch niet loyaal zijn en dat een energiebedrijf dus andere producten en diensten aan zal moeten bieden dan alleen energie (omzetvergroting door productverbreding). Om die reden voeren beiden een multi-utility strategie die zij zien als een manier om een winstgevende continue groei te bereiken. Op de kleinverbruikersmarkt vertalen zij deze strategie in allerlei producten en diensten die ontzorging en gemak in en rondom het huis als thema hebben. Zij bouwen voort op het betrouwbare imago dat zij als nutsbedrijf hebben opgebouwd. Het behouden of vergroten 8 ECN-C

9 van vertrouwen is heel belangrijk om de relatie met de klant te verstevigen. Zowel Nuon als Essent hebben in dit kader acquisities gepleegd of een belang genomen in installatiebedrijven. Dat maakt het winnen van nieuwe klanten of het genereren van loyaliteit bij bestaande klanten makkelijker. De energiebedrijven onderzoeken tevens mogelijkheden voor het leveren van diensten met een toegevoegde waarde. Genoemd worden in dit kader communicatiegerelateerde diensten en informatiemanagement (beveiligingsdiensten, financiering en energiemanagement). Het criterium hierbij is dat de consument het merk altijd op een consistente manier ervaart. In een latere fase kan cross-selling van producten of diensten (afkomstig uit branches met zwakke merken) een extra waardecreatie betekenen. Essent merkt in dit kader op dat het succes van cross-selling tevens afhangt van de mate waarin de energiebedrijven er zelf in slagen een sterk merk neer te zetten. Lukt dat niet dan lopen zij het risico dat branchevreemde retailers aan het langste eind trekken. Energiebedrijven met de ambitie om retailer te worden moeten dus samen de markt maken. Remu is van mening dat een energiebedrijf op de kleinverbruikersmarkt al snel tot defensief handelen noopt en meer kosten dan voordelen oplevert. Energie is volgens Remu geen product en in energie sec zit geen waarde. Daarom ziet Remu voor het ontwikkelen van nieuwe producten meer in de samenwerking met bedrijven buiten de energiebranche. Remu denkt dat een dergelijke samenwerking of alliantie meer waarde zal creëren. Branchevreemde retailers hebben meer ervaring met het voeren van een concurrentiestrijd op de kleinverbruikersmarkt. Het backoffice-gedeelte wordt in deze opzet verzorgt door het energiebedrijf. De markt beslist in dit geval, met minder afbraakrisico, welke nieuwe producten het toekomstbeeld gaan bepalen. Eneco s focus op energie is gevoelig voor prijsconcurrentie waardoor procesinnovatie belangrijker wordt en de marges onder druk komen te staan. Eneco geeft aan dat nieuwe producten mogelijk liggen in het ondersteunen van branchevreemde initiatieven: via internet, de ANWB, verzekeraars en supermarkten. Eneco heeft momenteel een innovatieve participatie in een spaaractie (Air Miles) om de loyaliteit van bestaande klanten te winnen of nieuwe klanten veroveren. Zowel Eneco als Remu geven aan tevens in te zetten op nieuwe advies- en besparingsdiensten. Hoewel er dikwijls meer voordelen met energiediensten te behalen zijn blijkt uit buitenlands onderzoek dat kleinverbruikers zich vaak blind te staren op de prijsvoordelen die met energie-inkoop te behalen zijn. Daarnaast blijken zij besparingsdiensten en energielevering in één pakket niet logisch te vinden. Mobiliteitsverwachting Uit de mobiliteitsratio s van verschillende landen die qua liberalisering voorlopen op Nederland blijkt dat kleinverbruikers niet snel geneigd zijn om over te stappen. Op Remu na verwachten de onderzochte bedrijven dat ook op de Nederlandse kleinverbruikersmarkt de mobiliteit gering zal zijn. Uit de case studie van Yello, een Duitse energie-retailer (dochter van EnBW), blijkt tevens dat er aanzienlijke investeringen zijn gemoeid met het binnenhalen van nieuwe klanten. Hieruit blijkt ook dat kleinverbruikers sneller geneigd zijn van aanbieder te veranderen als er een significant prijsvoordeel te behalen valt. In Duitsland heeft dat in het begin geleid tot defensief handelen van de concurrentie waardoor de winstmarge van de bedrijfstak in zijn geheel verslechterde. Winstverwachting Uit de expertinterviews blijkt dat de Nederlandse energiebedrijven niet of nauwelijks bereid zijn om prijsconcurrentie in te zetten teneinde marktaandeel te kunnen behouden. De energiebedrijven verwachten wel winst te kunnen halen op de kleinverbruikersmarkt maar de marge zal klein zijn. De winst zal worden gehaald op de verpakking (differentiatie). Om die reden hebben Nuon en Essent ervoor gekozen om energie in een pakket aan te bieden samen met andere producten en diensten. Essent verwacht dat de winst in het energiedeel zal zitten maar de informatiediensten nog flinke investeringen behoeven. Eneco geeft aan dat het de kunst is om de markt middels differentiatie zo min mogelijk transparant te laten zijn. De kosten van marketing zijn volgens Eneco en Remu hoog waardoor ook de winst extra onder druk komt te staan. Daarnaast voorzien alle partijen de participatie van nieuwe aanbieders, waaronder veel prijsvechters, die de marges onder druk zullen houden. ECN-C

10 Concurrentieanalyse De ooit voorziene prime mover advantages door de energiemarkt eerder en sneller te liberaliseren zijn volgens de energiebedrijven achterhaald. Zij hebben hun concurrentiepositie ten opzichte van buitenlandse spelers niet kunnen verbeteren. Sterker nog het verschil met de belangrijkste buitenlandse energiebedrijven lijkt alleen maar groter geworden. Volgens Nuon spelen de krachtsverschillen tussen de Nederlandse en buitenlandse energiebedrijven met name op de zakelijke en midzakelijke markt. Essent acht de krachtsverhoudingen tussen grootschalige Nederlandse en grootschalige buitenlandse energiebedrijven zo ongelijkwaardig dat ze niet met elkaar te vergelijken zijn in termen van liquide middelen of mogelijkheden. Eneco voegt toe dat de krachtsverschillen tussen beiden nominaal gezien alleen maar fors zijn toegenomen. Remu gelooft dat de Nederlandse regionale spelers onderdeel zullen gaan uitmaken van de top tien in Europa. Op de kleinverbruikersmarkt hebben grootschalige buitenlandse aanbieders echter dezelfde tekortkomingen als hun Nederlandse equivalenten. De verwachting is daarom dat sommige branchevreemde organisaties beter toegerust zijn om (direct) als retailer op de Nederlandse kleinverbruikersmarkt actief te worden dan buitenlandse grootschalige energiebedrijven. Het gevaar van branchevreemde toetreders is dat zij andere motieven dan winstmaximalisatie kunnen hebben en daardoor beter op prijs kunnen concurreren. Zij zien energie wellicht als middel om het contact met hun klantenkring te intensiveren of als opstap naar nieuwe klanten. Nieuwe verkoopkanalen Bij het opzetten van nieuwe verkoopkanalen vormen de drijfveren gemak, genot en gewin belangrijke criteria. In het buitenland worden consumenten dan ook op alle mogelijke manieren bestookt: via supermarkten, verzendhuizen, allerlei winkelketens, installateurs, tankstations, deur-tot-deur verkopen etc. Een bijzondere plaats is echter ingeruimd voor de toenemende rol die internet speelt. Niet alleen worden er tal van nieuwe producten geïntroduceerd (bijvoorbeeld om het veranderen van aanbieder te vergemakkelijken) maar ook kan internet de transparantie van de markt vergroten waardoor de concurrentie in theorie (niet alle kleinverbruikers vinden energie interessant genoeg totdat er een significant prijsvoordeel kan worden behaald) kan worden aangescherpt. Puur virtuele energiebedrijven worden echter niet als een bedreiging gezien omdat er te weinig waarde zit in de verkoop van alleen energie. Bovendien is het concept vrij eenvoudig te kopiëren als er geen uitgekiende strategie aan te grondslag ligt. De volgende generatie energieaanbieders De energiebedrijven kunnen op de kleinverbruikersmarkt een positie als zelfstandige retailer ambiëren of samenwerken met branchevreemde retailers waarin het energiebedrijf het back-office gedeelte voor zijn rekening neemt. Daarnaast is het mogelijk dat zij positioneringsmoeilijkheden omzeilen door een aantrekkelijk gedeelte van het bedrijf in een spin-out, een zelfstandig bedrijfsonderdeel, onder te brengen. Als zij ervoor kiezen als zelfstandige retailer verder te gaan zullen zij de naar verwachting intensieve concurrentie aan moeten gaan met een veelheid van concurrenten die vanuit verschillende hoeken zullen opduiken en de witte ruimten tussen verschillende bedrijfstakken zullen gebruiken om nieuwe producten op de markt te zetten. Energiebedrijven die zich als retailer op de kleinverbruikersmarkt willen begeven moeten er samen voor zorgen dat de consument het logisch vindt om bij hun type bedrijf in te kopen. Consistentie kan worden bereikt door thema s als ontzorging, betrouwbaarheid of veiligheid uit te werken teneinde een sterk merk te creëren. Indien de energiebedrijven erin slagen inderdaad een sterk merk neer te zetten dan kan de volgende stap het uitbreiden van het producten en dienstenpakket met branchevreemde producten (cross-selling) zijn. Daarbij zullen zij ervoor moeten waken dat een nieuw product het merk of de positionering ondermijnd. Zowel Essent als Nuon hebben ambities om zelfstandig retailer op de Nederlandse kleinverbruikersmarkt te worden. 10 ECN-C

11 Als alternatief kunnen energiebedrijven ervoor kiezen uit te groeien tot een dienstverlenende organisatie die de afrekening en de levering van energie voor zijn rekening neemt in een ondersteunende rol (back-office). Door het beste uit twee verschillende bedrijfstakken te combineren kunnen hieruit ijzersterke nieuwe concepten ontstaan. Eneco en Remu zien mogelijkheden in deze taak op de kleinverbruikersmarkt. Een derde mogelijkheid is een spin-out. Hierbij wordt een veelbelovend onderdeel van een bedrijf ondergebracht in een startende onderneming. Deze onderneming kan wel gebruik maken van de producten van het moederbedrijf maar houdt er een zelfstandige bedrijfsvoering op na. Een dergelijk bedrijf heeft als voordeel dat het zich veel vrijer kan positioneren. Remu probeert op deze manier groene stroom te vermarkten via de dotcommer echte-energie.nl. Minimum overlevingsgrootte Zonder uitzondering achten de onderzochte bedrijven een opschaling noodzakelijk om te overleven op de Europese markt. De minimale klantenbasis die daarvoor nodig is wordt geschat op 7 miljoen aansluitingen. In heel Europa verwachten de energiebedrijven ongeveer negen aanbieders waarbij zij niet de illusie koesteren dat daar één uitsluitend Nederlandse partij bij zal zijn. Uit dit overzicht blijkt dat opschaling voor de toekomst noodzakelijk is. Het biedt een basis voor de ontwikkeling en invoer van nieuwe producten en diensten. Het is makkelijker benodigde kerncompetenties te ontwikkelen en de kosten kunnen over meer klanten worden uitgestreken. De Nederlandse energiebedrijven onderkennen dit en geven afhankelijk van de mate waarin zij belang hechten aan een eigen identiteit invulling aan de noodzaak tot opschaling. Eigen identiteit Het behouden van een eigen identiteit in het Europese marktgeweld is een belangrijk streven van Nuon en Essent. Beiden willen een grotere omvang omdat het dan makkelijker is bij een eventuele overname een sterke positie in te nemen. Zij willen graag invloed op hun toekomst blijven uitoefenen. Nuon denkt meer in de richting van fusie met een bedrijf, dat op voor Nuon belangrijke issues een vergelijkbare bedrijfsfilosofie heeft, om de gewenste schaalgrootte te bereiken. Hierbij is het niet noodzakelijk dat Nuon de controle krijgt als het maar niet gecontroleerd wordt. Een fusie met twee partijen zou waarin niemand de meerderheid heeft zou Nuon in dit kader goed passen. Essent maakt zich op voor een beursgang om de gewenste schaalgrootte te verkrijgen. Essent denkt echter niet in de huidige vorm en omvang op de langere termijn te kunnen overleven. Samenwerking met andere bedrijven is daartoe absoluut noodzakelijk. Eneco en Remu vinden een eigen identiteit minder belangrijk. Remu vind een eigen identiteit absoluut onbelangrijk en is tijdens het onderzoek overgenomen door Endesa. Eneco is op zoek naar een buitenlandse partner die aan een aantal voorwaarden moet voldoen. Een belangrijke voorwaarde is dat de wijze van besturing door de overnamekandidaat Eneco een redelijke mate van zelfstandigheid laat. De nationale consolidatie vergroot de kansen van Eneco op een relatief zelfstandige positie als entrepreneur. ECN-C

Liberalisering, duurzame energie en energiebesparing

Liberalisering, duurzame energie en energiebesparing 1 Position Paper Liberalisering, duurzame energie en energiebesparing In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken Directoraat Generaal voor Energie Door Aad Correljé Erasmus Studiecentrum voor

Nadere informatie

Een onderzoek naar de factoren die de veiligheid van de geliberaliseerde energiemarkt in Nederland beïnvloeden.

Een onderzoek naar de factoren die de veiligheid van de geliberaliseerde energiemarkt in Nederland beïnvloeden. Veiligheid van de geliberaliseerde energiemarkt Een onderzoek naar de factoren die de veiligheid van de geliberaliseerde energiemarkt in Nederland beïnvloeden. Commandeursscriptie Noud Bruinincx Veghel,

Nadere informatie

energie netwerkbedrijven in 2020 Scenario Planning Your business technologists. Powering progress

energie netwerkbedrijven in 2020 Scenario Planning Your business technologists. Powering progress energie Scenario Planning netwerkbedrijven in 2020 Your business technologists. Powering progress Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 4 De energiemarkt 2011 5 Scenario planning methodiek 7 Trends en ontwikkelingen

Nadere informatie

Discussienotitie verkoop aandelen Essent. 1. Inleiding

Discussienotitie verkoop aandelen Essent. 1. Inleiding Discussienotitie verkoop aandelen Essent 1. Inleiding Tegen de achtergrond van de op handen zijnde splitsing van Essent NV in een apart netwerkbedrijf (ENEXIS) en een apart productie- en leveringsbedrijf

Nadere informatie

Splitsing in de energiesector

Splitsing in de energiesector Splitsing in de energiesector Een verdeeld of onverdeeld succes? 8 oktober 2013 Inhoudsopgave Lijst figuren 3 Managementsamenvatting 4 1. Inleiding 9 1.1. Achtergrond en vraagstelling onderzoek 9 1.2.

Nadere informatie

Toetredingsdrempels kleinverbruikersmarkt energie

Toetredingsdrempels kleinverbruikersmarkt energie Toetredingsdrempels kleinverbruikersmarkt energie Amsterdam, oktober 2007 In opdracht van NMa/DTe Toetredingsdrempels kleinverbruikersmarkt energie Barbara Baarsma Simon Bremer Michiel de Nooij Joost

Nadere informatie

Zelfstandig en gezond

Zelfstandig en gezond Zelfstandig en gezond Middelburg, 12 november 2012 Inhoud Inhoud 1. Inleiding en verantwoording 3 2. De strategie 5 3. Een zelfstandig en gezond DELTA: goed voor alle stakeholders 8 3.1 Een zelfstandig

Nadere informatie

Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis. dhr. E. Goldsteen... maak een keuze.. Financiën 1. Bestuur

Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis. dhr. E. Goldsteen... maak een keuze.. Financiën 1. Bestuur RAADSVOORSTEL status: commissiestuk Agendapunt: 9 Onderwerp: Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis Commissie: 6-4-2009, nr. 9 Raadsvoorstel: 17-3-2009, nr. 53 Portefeuillehouder : Beleidsterrein:

Nadere informatie

De liberalisering van de Nederlandse elektriciteitsmarkt: De stand van zaken

De liberalisering van de Nederlandse elektriciteitsmarkt: De stand van zaken De liberalisering van de Nederlandse elektriciteitsmarkt: De stand van zaken mr drs. C.F. Bakas en mr L. van Gastel Sinds 1 januari 2002 hebben de middelgrote elektriciteitsafnemers, een groep van ongeveer

Nadere informatie

B01 1 9 310 9 9 6812 AR

B01 1 9 310 9 9 6812 AR 1 9 9 9 JAARVERSLAG thema Voor Essent is een belangrijk jaar geweest. We hebben 85 jaar ervaring doorgegeven aan een nieuw merk. Een nieuw merk vraagt om een nieuwe visie. Het thema dat we kozen voor ons

Nadere informatie

AIAS Working Paper 07-63 Juli 2007

AIAS Working Paper 07-63 Juli 2007 MARKTWERKING EN ARBEIDSVOORWAARDEN DE CASUS VAN HET OPENBAAR VERVOER, DE ENERGIEBEDRIJVEN EN DE THUISZORG AIAS Working Paper 07-63 Juli 2007 Marc van der Meer (redactie) Amsterdam Institute for Advanced

Nadere informatie

ADVIES aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Zeeland

ADVIES aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Zeeland ADVIES aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Zeeland Van: 1. Stichting voor Economisch Onderzoek (SEO) der Universiteit van Amsterdam, B.E. Baarsma en M. de Nooij 2. Norton Rose Advocaten, W. Koster

Nadere informatie

De privatisering. van de energiesector. -Kenniskring-

De privatisering. van de energiesector. -Kenniskring- De privatisering van de energiesector -Kenniskring- Groep: P3B4 Blok coördinator: Jan Spruijt Begeleider: Koen Demouge Projectleden Elise Walta Dimitri Kappos Jorrik Branten Quirijn Rademakers Katja Creutzberg

Nadere informatie

PUBLIEK AANDEELHOUDERSCHAP ENERGIEBEDRIJVEN

PUBLIEK AANDEELHOUDERSCHAP ENERGIEBEDRIJVEN PUBLIEK AANDEELHOUDERSCHAP ENERGIEBEDRIJVEN Commissieleden: A.W. Kist, F.J.M. Crone, D.F. Hudig, N.G. Ketting, T. de Swaan, R. Willems 26 juni 2008 INHOUD SAMENVATTING EN AANBEVELINGEN...4 1. INLEIDING...11

Nadere informatie

1.1 Ter inleiding 4 1.2 Liberalisering 4 1.3 Duurzaamheid als opgave 7

1.1 Ter inleiding 4 1.2 Liberalisering 4 1.3 Duurzaamheid als opgave 7 ENERGIERAPPORT 1999 15 november 1999 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Het Decor 1.1 Ter inleiding 4 1.2 Liberalisering 4 1.3 Duurzaamheid als opgave 7 Hoofdstuk 2: Energie, een zekere voorziening 2.1 Inleiding

Nadere informatie

17-02-2000 E/EM/00011807 1. versnelling van het liberaliseringtempo van de gas- en elektriciteitsmarkt en de markt voor groene energie

17-02-2000 E/EM/00011807 1. versnelling van het liberaliseringtempo van de gas- en elektriciteitsmarkt en de markt voor groene energie Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA `s-gravenhage Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 17-02-2000 E/EM/00011807 1 Onderwerp versnelling van het liberaliseringtempo

Nadere informatie

stakeholder value Wie doet het licht uit? de toekomst van duurzame energie in Nederland: een stakeholder aanpak

stakeholder value Wie doet het licht uit? de toekomst van duurzame energie in Nederland: een stakeholder aanpak stakeholder value Wie doet het licht uit? de toekomst van duurzame energie in Nederland: een stakeholder aanpak Wie doet het licht uit? De toekomst van duurzame energie in Nederland: een stakeholder aanpak

Nadere informatie

Bevorderen van duurzame energie door gemeenten

Bevorderen van duurzame energie door gemeenten Bevorderen van duurzame energie door gemeenten Een verkennende studie naar de rol van gemeenten bij het bevorderen van duurzame energie binnen de Nederlandse energievoorziening Auteur: J. P. Raven S0038660

Nadere informatie

Productiviteitstrends in de energiesector

Productiviteitstrends in de energiesector Productiviteitstrends in de energiesector Een empirisch onderzoek naar het effect van regulering op de productiviteitsontwikkeling tussen 1988 en 2011 Centrum voor Innovaties en Publieke Sector Efficiëntie

Nadere informatie

HAALBAARHEID VAN ELEKTRICITEITSLEVERING AAN EINDGEBRUIKERS STROOM OP MAAT

HAALBAARHEID VAN ELEKTRICITEITSLEVERING AAN EINDGEBRUIKERS STROOM OP MAAT HAALBAARHEID VAN ELEKTRICITEITSLEVERING AAN EINDGEBRUIKERS STROOM OP MAAT SIR0048_BR_Omslag_W.indd 3 12-06-2007 11:36:32 INHOUDSOPGAVE EEN ESSAY Samenvatting 3 1 Inleiding 6 1.1 Achtergrond project en

Nadere informatie

Energiebeleid in onbalans

Energiebeleid in onbalans Energiebeleid in onbalans Amsterdam, oktober 2013 In opdracht van Eneco Energiebeleid in onbalans De energiemarkt vanuit transactiekostenperspectief Bert Tieben Carl Koopmans Ward Rougoor m.m.v. Viktória

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag. Keuzes maken

Duurzaamheidsverslag. Keuzes maken Duurzaamheidsverslag Keuzes maken 4 Profiel van onze organisatie 6 Voorwoord 8 Over dit verslag 10 Stakeholderconsultatie 2005 4-13 1 14 Maatschappelijk verantwoord ondernemen bij Nuon 15 Ontwikkelingen

Nadere informatie

es sen Essent Holding J AAR Arnhem Businesspark VERSLA Utrechtseweg 310 Gebouw B01 6812 AR Arnhem Postbus 268 2001 6800 AG Arnhem

es sen Essent Holding J AAR Arnhem Businesspark VERSLA Utrechtseweg 310 Gebouw B01 6812 AR Arnhem Postbus 268 2001 6800 AG Arnhem JAARVERSLAG 2 0 0 1 In Duitsland gebruiken we de naam Essent niet. Toch voelen we ons wel degelijk verwant, want ook in Nederland kiest men voor dezelfde core-business als hier in Bremen. Aan het gebruik

Nadere informatie

CRM in de bioscopenbranche. Voorwoord

CRM in de bioscopenbranche. Voorwoord Voorwoord CRM in de bioscopenbranche Het rapport dat nu voor u ligt, is mijn afstudeerscriptie CRM in de bioscopenbranche. Ik wil graag een aantal personen bedanken voor hun bijdrage aan de totstandkoming

Nadere informatie

STRATEGY TRENDS 2015. The CEO s agenda. Roel van Lanen Wieke Ambrosius

STRATEGY TRENDS 2015. The CEO s agenda. Roel van Lanen Wieke Ambrosius STRATEGY TRENDS 2015 The CEO s agenda Roel van Lanen Wieke Ambrosius Inhoud 1 Strategy Trends 2015: The CEO s agenda 3 1. Het heft in eigen hand 5 2. Forecast NL 11 3. Wat kiest de CEO? 17 4. Businessmodel

Nadere informatie

Jaarbericht DELTA N.V. 2013

Jaarbericht DELTA N.V. 2013 Jaarbericht DELTA N.V. 2013 2 Over dit verslag In dit jaarbericht legt DELTA verantwoording af over de activiteiten in 2013. Voor het eerst zijn dit jaar het maatschappelijke en financiële verslag zoveel

Nadere informatie

Stichting Laka: Documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie

Stichting Laka: Documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie Stichting Laka: Documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie De Laka-bibliotheek Dit is een pdf van één van de publicaties in de bibliotheek van Stichting Laka, het in Amsterdam gevestigde documentatie-

Nadere informatie

Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult

Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult H. A. Rödel Bachelorscriptie Bedrijfskunde Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult Uitgevoerd in opdracht van KMO Consult Datum:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 372 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter uitvoering van richtlijn nr. 2003/54/EG, (PbEG L 176), verordening nr. 1228/2003

Nadere informatie

Evaluatie operationele doel Optimale ordening en werking van de energiemarkt

Evaluatie operationele doel Optimale ordening en werking van de energiemarkt Evaluatie operationele doel Optimale ordening en werking van de energiemarkt Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2 2. Operationele doelstelling en instrumenten 5 2.1. Wat is de doelstelling van het beleid? 5 2.2.

Nadere informatie