Zorginkoopgids AWBZ 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zorginkoopgids AWBZ 2012"

Transcriptie

1 Zorginkoopgids AWBZ 2012 Praktisch én vooruitstrevend maart 2011

2 Inhoud Voorwoord Inleiding Achtergrond en politieke context (uitvoering) AWBZ Uitgangspunten voor goede zorg Eigen regie en vraaggericht werken Zelf- en samenredzaamheid Preventie Zorg in de eigen omgeving Integrale benadering Beter resultaat per bestede euro Innovatie die zorg voor de cliënt verbetert Doelgroepspecifieke inkoop Dementie Referentie informatie zorginkoop voor dementiezorg Uitgangspunten voor goede zorginkoop dementiezorg Autismespectrumstoornissen Referentie informatie Zorginkoop voor autismezorg Uitgangspunten voor goede autismezorginkoop Maatschappelijke Opvang Referentie informatie Zorginkoop voor maatschappelijke opvang Uitgangspunten voor goede inkoop maatschappelijke opvang Gehandicaptenzorg Veranderende zorgvraag: relatie vergrijzing en gehandicaptenzorg Gezinnen met kinderen Vroeg, Voortdurend, Integraal (VVI) Goede jeugd-lvg zorginkoop Bijlagen 1: Productstructuur Intramurale AWBZ-producten Productstructuur en productspecificaties Aandachtspunten inkoop intramurale zorg Extramurale AWBZ-producten Productstructuur en productspecificaties Aandachtspunten inkoop extramurale zorg Overige zorgkosten Zorginfrastructuur Verwijzingen naar beleidsregels : Referentieinformatie Zorginkoop Kwaliteit Zorginkoopcriteria voor kwaliteit Sectorale kwaliteitskaders Inhoudelijke organisatie Kostenontwikkeling AWBZ Verpleging, Verzorging & Thuiszorg Geestelijke gezondheidszorg Gehandicaptenzorg Volume Verpleging, Verzorging & Thuiszorg Geestelijke gezondheidszorg Gehandicaptenzorg : Bronnenlijst uitgangspunten voor goede zorg

3 Zorginkoopgids AWBZ 2012 Voorwoord Voor u ligt de Inkoopgids AWBZ Deze gids is samengesteld door de werkgroep zorginkoop van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en is getoetst door veldpartijen. Plexus heeft ZN geholpen bij het opstellen van de Inkoopgids AWBZ De inkoopgids dient ter ondersteuning bij de inkoop van AWBZ-zorg in 2012 en is een handreiking voor de inkopers bij het maken van afspraken over kwaliteit, prijs en volume van de te contracteren zorg. Om het systeem te laten werken is een eenheid van taal nodig voor zorgverzekeraars, aanbieders en cliënten. Dat is één van de doelen die ZN met een inkoopgids hoopt te bereiken. Het betreft de inkoop van de natura-zorg. Naast de zorg in natura kunnen mensen in de AWBZ ook kiezen voor een persoonsgebonden budget. Zij krijgen daarvoor een geldbedrag gebaseerd op hun indicatie, waarmee zij zelf de zorg kunnen inkopen die zij door ziekte, handicap of ouderdom nodig hebben. De Inkoopgids AWBZ 2012 is anders ingestoken dan andere gidsen van voorgaande jaren. In de voorliggende gids is meer een parallel gezocht met de inkoop cure, door vanuit gezamenlijke definities van goede zorg te gaan in- en verkopen. Op gebied van evidence based en practice based werken loopt de care wat achter. Voor de inkoopgids AWBZ 2012 is om die reden gekozen voor uitgangspunten voor goede zorg, die zijn gekoppeld aan enkele doelgroepen. Vandaar praktisch én vooruitstrevend. Het inkoopproces van de zorgkantoren voldoet aan eisen van transparantie, objectiviteit en non-discriminatie. Kern ervan is dat alle zorgaanbieders gelijke kansen hebben; dat hun voorstellen op tevoren duidelijke wijze worden beoordeeld; en dat die beoordeling fair is in het licht van de gestelde criteria. De ZN-leden hebben aangegeven dat de zorginkoopgids 2012 in februari 2011 gereed moet zijn. De factor tijd is dan ook sterk bepalend geweest voor het ambitieniveau van de zorginkoopgids AWBZ We zien voorliggend document dan ook als een groeidocument. Wij wensen u goede onderhandelingen toe. Zorgverzekeraars Nederland, Dr. P.F. Hasekamp Algemeen directeur De Inkoopgids AWBZ is een landelijke handreiking waarin de zorgverzekeraars (in 2012: de zorgkantoren) hun gezamenlijke richting en ambitie neerleggen. Op basis van deze handreiking wordt het regionale inkoopbeleid geformuleerd, wat met partners in de regio wordt afgestemd. Met andere woorden: de zorginkoopgids geeft richting, maar is geen voorschrift. Aan deze landelijke inkoopgids kunnen dan ook geen rechten worden ontleend; voor de inkoop 2012 zijn de regionaal opgestelde inkoopdocumenten leidend. De voorbeelden en suggesties in deze gids zijn vooral bedoeld ter inspiratie voor de regionale inkoop. In 2012 wordt de inkoop nog door de zorgkantoren verzorgd. Zorgkantoren beschouwen 2012 als een overgangsjaar, omdat vanaf 2013 de zorgkantoren ophouden te bestaan en de verzekeraars dan de inkoop zullen verzorgen. Vanwege deze overgang kunnen de termen zorgkantoren en zorgverzekeraar in de tekst door elkaar lopen. 3

4 Inleiding De opdracht voor de zorginkoop 2012 is een lastige opdracht. Aan de ene kant is er de taak om kwalitatief goede en doelmatige zorg in te kopen, aan de andere kant heeft het zorgkantoor beperkte speel- en contracteerruimte. Binnen deze kaders doet het zorgkantoor zijn best om goede zorg in te kopen voor de cliënten in de AWBZ. Kernthema s zijn: n n n Het zoeken naar passende oplossingen voor (zorg)vragen van cliënten, waarbij de verschillende domeinen van (verzekerde) zorg en ondersteuning met elkaar verbonden dienen te worden; Kwaliteit van zorg: transparantie met aandacht voor resultaten voor de cliënt; Cliëntvolgende bekostiging. Behoeften van de cliënten centraal Voor mensen is belangrijk dat zij zelf kunnen kiezen hoe zij leven, wonen en participeren, ook wanneer zij met beperkingen of ziekte worden geconfronteerd. Cliënten doen al naar gelang hun situatie een beroep op verschillende systemen. Die systemen zouden gericht moeten zijn op het ondersteunen van de eigen kracht en mogelijkheden van de cliënt en zo nodig op het leveren van professionele hulp. Voor de cliënt zou de organisatie en financiering van die systemen geen obstakel mogen vormen. Een cliënt heeft behoefte aan samenhangende en effectieve zorg, hulp en ondersteuning, hoe en door wie die ook geleverd en/of betaald wordt. Voor cliënten is het belangrijk dat ze binnen het stelsel maximale keuzevrijheid krijgen voor zowel de aanbieder van keuze als de verzekeraar van keuze. Voldoende en passende zorg Naast de opdracht om zorg van voldoende kwaliteit in te kopen, moet er ook voldoende en bij de vraag passende zorg worden ingekocht. Om zicht te krijgen op het benodigde volume in een regio, maakt vrijwel ieder zorgkantoor een grondige kwantitatieve marktanalyse. Naast een algemene beschrijving van de regio, het soort gebied, demografische samenstelling en epidemiologische ontwikkelingen, wordt hier ook informatie in betrokken over ontwikkelingen op het gebied van wonen, mate van (gewenste) extramuralisering, dagbesteding, knelpunten en wachttijden. Ook wordt het zorggebruik in beeld gebracht aan de hand van indicatiecijfers, realisatiecijfers en het beschikbare zorgaanbod, waartegen het gewenste zorgaanbod wordt afgezet. Met deze zorginkoopgids willen we het vraaggericht inkopen van AWBZ-zorg handen en voeten geven door de behoeften van cliënten centraal te stellen. Een mens is meer dan zijn zorgbehoeften. Om mee te kunnen doen aan de samenleving en nog zo normaal mogelijk te kunnen leven ook met gezondheidsproblemen of beperkingen is naast AWBZ-zorg ook hulp uit andere domeinen nodig. Dat betekent dat samen met andere partijen, zoals gemeenten, verzekeraars, maar ook informele zorgverleners, vrijwilligers en woningbouwcorporaties, passende oplossingen voor cliënten gevonden moeten worden. Alhoewel dit buiten de scope van een AWBZ-inkoopgids valt, zullen verzekeraars zich hier actief voor inzetten. Daarbij komt nog dat in deze kabinetsperiode keuzes worden gemaakt om de AWBZ terug te brengen tot de kern, namelijk de onverzekerbare zorg. Er zijn overhevelingen voorzien van begeleiding (inclusief dagbesteding) naar de gemeenten (Wmo) en ook overheveling van de jeugdzorg naar het gemeentelijk domen. Daarnaast wil dit kabinet het scheiden van wonen en zorg doorzetten. De noodzaak tot afstemming met aanpalende domeinen wordt daarmee alleen maar groter. ZN en VNG hebben vanwege deze noodzakelijke afstemming samen het project Samenwerken aan zorg en ondersteuning gestart. Gezamenlijk is een toolkit ontwikkeld rond een vijftal thema s 1 waarop gemeente en zorgverzekeraar en/ of zorgkantoor samenwerking zoeken. In deze handreiking wordt soms naar deze toolkit verwezen. Kwaliteit van zorg Zorgverzekeraars hebben behoefte aan goede informatie over de inhoud van zorgproducten en over kwaliteit van zorg. De beschikbaarheid van informatie over kwaliteit van AWBZ-zorg is een voorwaarde om te kunnen sturen op doelmatigheid, en invulling te geven aan de regierol van de zorgverzekeraar: het contracteren van goede en betaalbare zorg voor verzekerden. 1 De vijf thema s zijn: 1. Wonen, zorg en welzijn; 2. Ketenaanpak dementie; 3. Begeleiding (pakketmaatregelen); 4. Preventie en gezondheidsbevordering; 5. Preventie in de GGZ. 4

5 Zorginkoopgids AWBZ 2012 Sectorale kwaliteitskaders: zorginhoudelijke en cliëntervaringsindicatoren Het doel van de inkoopgidsen is om de door de cliënt ervaren zorg en de medisch gewenste zorg met elkaar in overeenstemming te brengen. Daarbij spelen cliëntwaardering, effectiviteit, veiligheid, toegankelijkheid, cliëntgerichtheid en doelmatigheid een belangrijke rol. De zorgverzekeraars willen inkopen op resultaten voor de klant. De invulling van de wijze waarop deze resultaten worden behaald wordt overgelaten aan de zorgaanbieder en de cliënt. In de gids gelden de sectorale kwaliteitskaders als uitgangspunt. Elke sector heeft zijn eigen normen voor verantwoorde zorg opgesteld, bestaande uit zorginhoudelijke indicatoren (jaarlijks gemeten) en de cliëntervaringsindicatoren (tweejaarlijks gemeten m.u.v. de gehandicaptenzorg die driejaarlijks gemeten worden). Deze normen verantwoorde zorg zullen grotendeels dekkend zijn om de inkoop te kunnen verrichten. Echter de normen voor verantwoorde zorg worden op instellingsniveau (of eigenlijk: organisatie-eenheid of informatie-eenheid) verantwoord, terwijl er wordt ingekocht op productniveau. Er wordt nog veel bulkinkoop gedaan, maar er is ook een beweging gaande naar de inkoop rondom doelgroepen. Met die verschuiving van bulkproducten naar arrangementen voor doelgroepen is dus andere informatie nodig. Soms zal aanvullende informatie nodig zijn om de zorg voor bijzondere doelgroepen en/of ketenzorgprogramma s in te kopen. Om administratieve lasten te beperken zullen verzekeraars zich terughoudend opstellen bij het uitvragen van extra kwaliteitsgegevens en motiveren daar waar extra uitvraag nodig is. Uitgangspunten voor goede zorg De care loopt als het gaat om evidence based of practice based werken achter op de cure. Er zijn nauwelijks protocollen en richtlijnen. Als ze er zijn, zijn ze gericht op onderdelen van de zorg (valpreventie, verpleegtechnisch handelen, etc). In de care wordt op dit moment gewerkt aan een eerste zorgstandaard, namelijk voor de zorg voor mensen met dementie. Voor wat betreft de inkoop AWBZ blijven we niet stil zitten. Om die reden is in deze gids gekozen voor het definiëren van goede zorg aan de hand van in het veld gangbare uitgangspunten. Doelmatigheid Verzekeraars hebben een doelmatigheidsopdracht. De langdurige zorg staat de komende jaren onder grote druk: de vraag neemt toe, er is schaarste van personeel en er is budgettaire druk. Mensen leven langer, maar worden door de huidige leefstijl wel vaker chronisch ziek. De zorgsector staat voor de uitdaging hier een antwoord op te geven. Doelmatigheid is meer dan tariefsonderhandeling over enkele procenten of procentpunten. Kleine aanpassingen zijn niet langer voldoende; een fundamentele herbezinning is nodig. Nog meer efficiëntie in de dagelijkse handelingen is haast niet meer mogelijk; anders organiseren van de zorg biedt meer mogelijkheden. In plaats van geleverde uren, moet er veel meer gekeken worden naar aansluiten bij behoeften. Veel behoeften van cliënten worden tot medische problemen gemaakt, terwijl de oplossing niet per se in de zorg ligt. Verzekeraars en aanbieders moeten veel meer kijken naar het aansluiten bij behoeften van de cliënt; signaleren zonder dit altijd zelf te moeten aanpakken. De cliënt en zijn mantelzorgers hebben eigen kracht en mogelijkheden en hebben hier ook een verantwoordelijkheid in. Anders kijken naar de organisatie van zorg moet ook bij aanbieders leiden tot een verandering. Naast het inzetten van informele zorg (mantelzorg en vrijwilligers), zal ook het inzetten van arbeidsbesparende technologie noodzakelijk zijn. Cliëntvolgende bekostiging De cliënt heeft een zorgvraag die door middel van onafhankelijke indicatiestelling wordt vertaald naar een verzekerd recht op zorg. Veel zorgverzekeraars kopen de AWBZ-zorg in via een zogenaamd prijsmodel. De verzekeraar (zorgkantoor) maakt in dit model een prijsafspraak met de zorgaanbieder, gebaseerd op de mate waarin de zorgaanbieder voldoet aan de door het zorgkantoor geformuleerde criteria. De cliënt kiest vervolgens zelf uit de gecontracteerde aanbieders zijn aanbieder van voorkeur. De omvang (volume) van de geleverde zorg wordt zo bepaald door de keuze van de cliënten (geld volgt klant). De verdere vraaggerichte invulling wordt gelegd in de afspraken van de cliënten met de zorgaanbieder die worden vastgelegd in het zorg(leef)plan. De financiering is daarmee niet aanbod- maar vraaggestuurd, zodat het geld de cliënt volgt en zorgaanbieders concurreren op kwaliteit. Zorgaanbieders die het goed doen zien het aantal cliënten toenemen, terwijl zorgaanbieders die het niet goed doen, minder cliënten krijgen. Alleen daar waar keuzevrijheid, cliëntvolgende financiering en ondernemerschap niet tot het benodigde aanbod leidt, komen alternatieve financieringsvormen in beeld. Dit betreft bijzondere situaties of doelgroepen, hier is extra sturing nodig om tot een optimale ordening van de zorg in een regio te komen, zoals het geval kan zijn bij dak- en thuislozen, crisisopvang, en 24-uurs ongeplande zorg. Dit geld volgt-klant - principe moet wel plaatsvinden binnen 5

6 een begrensd financieel regionaal kader. Bij het naderen van dit regionale plafond kan hier op enig moment spanning ontstaan. Totstandkoming zorginkoopgids Deze inkoopgids is op basis van werkgroepbijeenkomsten met vertegenwoordigers van verschillende zorgverzekeraars tot stand gekomen. Vervolgens is een concept versie besproken met veldpartijen. Voor de veldraadpleging waren zowel vertegenwoordigers van aanbieders (ActiZ, GGZ-N, BTN en VGN) als vertegenwoordigers van cliënten uitgenodigd (Platform VG, Platform GGZ, LOC, NPCF, CSO, Zorgbelang en CG-raad) om input en feedback te geven. Op basis van deze reacties is dit definitieve document opgesteld. Leeswijzer In hoofdstuk 2 wordt de achtergrond en politieke context rond de AWBZ en de uitvoering van de AWBZ door zorgverzekeraars beschreven. Hoofdstuk 3 beschrijft de uitgangspunten voor goede zorg zoals die door verschillende spelers in het veld worden benoemd. Aan de hand van deze kapstok worden in hoofdstuk 4 specifieke voorbeelden uit of van verschillende disciplines uitgewerkt: dementie (voornamelijk zorg in de VV&T), autisme (grotendeels GGZ) en maatschappelijke opvang, een relatief nieuwe speler in de AWBZ. De gehandicaptenzorg wordt iets afwijkend aangepakt, door meer de aandachtspunten en knelpunten te benoemen en niet specifieke groepen te beschrijven. Bij de doelgroepspecifieke inkoop wordt referentiemateriaal weergegeven over kwaliteit, kosten en volume. In de bijlage vindt u achtereenvolgens algemene informatie over de AWBZ productstructuur, referentie informatie, en kwaliteitsinformatie. De voorbeelden voor invulling van zorginkoop die op diverse plaatsen in dit document worden gegeven zijn uitdrukkelijk bedoeld ter illustratie. Zorgverzekeraars zullen zelf invulling geven aan de genoemde thema s. 6

7 Zorginkoopgids AWBZ Achtergrond en politieke context (uitvoering) AWBZ Wat er met de AWBZ zou gebeuren is lang onduidelijk gebleven. In het regeerakkoord van het Kabinet is het voornemen opgenomen om de AWBZ te handhaven voor verzorging, verpleging, intramurale GGZ-zorg en gehandicaptenzorg, maar de uitvoering ervan te verleggen van zorgkantoren naar de zorgverzekeraars. De zorgverzekeraars zijn verheugd over dit voornemen. ondersteuning en een meer structurele samenwerking met de gemeenten. De zorgverzekeraars vinden het solidaire karakter van de AWBZ en het naturasysteem (het zorgkantoor koopt zorg in voor de verzekerde en regelt de betaling aan de zorgverlener) van grote waarde. Deze moeten dan ook behouden blijven. In het regeerakkoord staat ook dat de AWBZ als publiekrechtelijke volksverzekering blijft bestaan. Knelpunten in de AWBZ Positie van de zorgkantoren De AWBZ is in 1968 in het leven geroepen als een volksverzekering voor zware geneeskundige risico s en langdurige zorg. In de AWBZ zijn in het laatste decennium aanzienlijke knelpunten ontstaan. De inhoudelijke samenhang tussen de zorg in de AWBZ, Zorgverzekeringswet en WMO kan beter. Voor cliënten in de AWBZ is het lastig hun weg te vinden, te midden van de vele hulpverleners, loketten en financiële regelingen. Een ander probleem is dat de zorgkosten in de AWBZ moeilijk te beheersen zijn. Dit komt onder meer door de ruime aanspraken in de AWBZ. Door de oplopende kosten komt het oorspronkelijke doel van de AWBZ het verzekeren van zware geneeskundige risico s en langdurige zorg steeds verder onder druk te staan. Visie op de toekomstige uitvoering van de AWBZ Momenteel hebben de zorgverzekeraars op grond van de AWBZ formeel de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de AWBZ. Zij hebben de uitvoering van de AWBZ via een mandaat uitbesteed aan de zorgkantoren. Het mandaat houdt in dat het zorgkantoor volmacht heeft om namens alle zorgverzekeraars in een regio de AWBZ uit te voeren voor alle AWBZ-cliënten. Er zijn 32 zorgkantoren. Deze zijn verbonden aan één van de zorgverzekeraars, meestal de grootste in de regio. Het ministerie van VWS heeft aan de zorgkantoren concessie verleend om de AWBZ in de betrokken regio s uit te voeren. De huidige concessie loopt af op 31 december wordt een overgangsjaar waarin er nog wel regiobudgetten zijn en concessiehouders, maar waarin al wel toegewerkt wordt naar uitvoering voor eigen verzekerden. In een toekomstbestendige AWBZ moet niet het zorgaanbod centraal staan, maar de vraag naar zorg van de cliënt. Zorgverzekeraars vinden dat zij de AWBZ nog verder kunnen verbeteren als zij de AWBZ voor hun eigen verzekerden gaan uitvoeren. De zorgverzekeraars willen een klantgerichte AWBZ, geïntegreerde, samenhangende zorg met keuzemogelijkheden voor de klant en een sterke focus op kwaliteit en doelmatigheid. Verzekeraars willen hun service en dienstverlening verbeteren en gerichter inkopen wat hun verzekerden willen en nodig hebben. De zorgverzekeraars kunnen door de uitvoering voor eigen verzekerden meer toegevoegde waarde en maatwerk bieden voor cliënten die langdurig behoefte hebben aan zorg en ondersteuning. De uitvoering voor eigen verzekerden draagt ook bij aan de versterking van de samenhang tussen de care in de AWBZ en cure in de Zorgverzekeringswet. Met het oog op de nieuwe uitvoering van de AWBZ investeren zorgverzekeraars extra in een betere samenhang tussen zorg en maatschappelijke Kostenbeheersing Zorgverzekeraars kunnen met de nieuwe uitvoering van de AWBZ belangrijke verbeteringen realiseren op het gebied van kwaliteit en cliëntgerichtheid. Verzekeraars kopen dan namelijk zowel de Zvw-zorg als de AWBZ-zorg in voor eigen verzekerden. Nu koopt het zorgkantoor de AWBZ-zorg in voor een regio, ongeacht bij welke verzekeraar de mensen verzekerd zijn. Zorgverzekeraars kunnen echter niet alle knelpunten oplossen. Immers, ook in de nieuwe situatie blijven nog veel van de huidige, op aanbodsturing en kostenbeheersing gerichte regelgeving en instrumenten van kracht. In de huidige AWBZ beheerst de overheid de uitgaven. Zij doet dit enerzijds via de aanspraken en indicatieregels, en anderzijds door de zorgkantoren een beperkt regionaal budget te geven. Binnen dit budget kopen zorgverzekeraars kwalitatief goede en doelmatige zorg in, aansluitend bij de wensen van cliënten. Als dit budget niet aansluit op de indicaties, ontstaan wachtlijsten of knelpunten. Zolang deze instrumenten voor kostenbeheersing van kracht 7

8 blijven, kan de omschakeling van aanbodsturing naar vraaggestuurde, cliëntgerichte zorg niet volledig worden doorgevoerd. In de toekomstige AWBZ moeten zorguitgaven beheerst worden door eenduidige aanspraken en indicatiestelling. Alleen zo kan worden gewaarborgd dat de langdurige zorg ook op de lange termijn beschikbaar blijft voor cliënten die daar volledig van afhankelijk zijn. Met het oog op de budgettaire beheersbaarheid van de AWBZ streven zorgverzekeraars naar een zorgvuldige, geleidelijke toepassing van (financiële) prikkels om de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg te verbeteren. Onderzocht moet worden welke prikkels voor zorgverzekeraars, zorgaanbieders en cliënten bijdragen aan doelmatigheid in de uitvoering, het aanbieden en gebruik van de AWBZ. AWBZ terugbrengen naar de kern Het regeerakkoord spreekt naast de uitvoering van de AWBZ door zorgverzekeraars over een aantal systeemkeuzes die gemaakt moeten worden. Het gaat dan om de volgende zaken: Omschakeling van handelingsfinanciering naar uitkomstfinanciering. Het gaat om de financiering van resultaat, wat moet leiden tot vraaggerichte zorg, betere kwaliteit en doelmatigheid, meer innovatie en minder bureaucratie; Scheiden van wonen en zorg; Overheveling van de functies begeleiding en dagbesteding naar de Wmo; Overheveling revalidatiezorg naar de Zvw; Overheveling jeugdzorg naar de gemeente; Wettelijke verankering van het PGB. Dit betekent dat de veldpartijen in de AWBZ voor de komende vier jaren een volle agenda hebben. Het grote gevaar is dat de inhoudelijke verbeteringen van de zorg ondergeschikt raken. Met het opstellen van de AWBZ inkoopgids proberen we te waarborgen dat dit niet gebeurt. 8

9 Zorginkoopgids AWBZ Uitgangspunten voor goede zorg Doel van zorginkoop is goede zorg inkopen, die aansluit bij de behoeften van de cliënt en die een goede prijs/kwaliteit - ver houding heeft. Maar wat is goede zorg? Visiedocumenten van beleidsorganen, cliënt- en beroepsverenigingen beschrijven welke thema s voor hen de komende jaren een hoofdrol spelen in de ontwikkeling van goede zorg. 2 Opvallend is dat in deze documenten vaak dezelfde thema s terugkomen: 1. Eigen regie en vraaggericht werken 2. Zelf- en samenredzaamheid 3. Preventie 4. Zorg in de eigen omgeving 5. Integrale benadering 6. Beter resultaat per bestede euro 7. Innovatie die de zorg voor de cliënt verbetert Zorgverzekeraars Nederland sluit hierbij aan en neemt deze uitgangspunten over in deze Inkoopgids AWBZ Onderstaand worden deze overkoepelende uitgangspunten voor goede zorg uitgewerkt. Voor ieder uitgangspunt is beschreven hoe zorginkoop kan bijdragen aan het realiseren ervan. De thema s zijn tevens een raamwerk voor de doelgroepspecifieke zorginkoop beschreven in hoofdstuk 4. Voor ieder van de uitgangspunten geldt dat kwaliteit en uitkomsten voor de cliënt leidend zijn. Dus niet separaat benoemd als thema voor goede zorg, maar integraal door alle uitgangspunten heen blijft kwaliteit voorop staan. Daarnaast geldt voor ieder van de uitgangspunten dat door zorgverzekeraars steeds getracht wordt een brug te slaan over de schotten van de Zvw, Wmo en AWBZ heen en daar waar zich grensvlakken bevinden actief samenwerking te zoeken met andere partijen, in het bijzonder de gemeente. Het is derhalve bij alle uitgangspunten voor goede zorg van belang om deze bij de inkoop te vertalen naar regioniveau. Zorgkantoren kunnen de uitgangspunten voor goede zorg integraal overnemen in hun regionale inkoopdocumenten, maar ook accenten leggen door één of enkele uitgangspunten te kiezen of er zelf een regionaal speerpunt aan toe te voegen. 3.1 Eigen regie en vraaggericht werken Allereerst dient de zorg zo georganiseerd te worden dat de zorgvraag van de cliënt het uitgangspunt is. Ondersteuning van 2 Bijage 3: Bronnenlijst uitgangspunten voor goede zorg de cliënt moet vorm krijgen vanuit het perspectief van die cliënt en niet vanuit budgetten, wetten en regelingen. Eigen regie van de cliënt is een uitgangspunt voor goede zorg. De cliënt moet aan het roer staan en betrokken worden bij de zorginkoop. Dit kan zich vertalen in keuze voor zorgaanbieders, keuze voor financieringswijze (ZIN of PGB) en keuze in ondersteuning die wordt geleverd. Daarnaast is het aan de cliënt, aanbieder en verzekeraar om creatief te kijken hoe in de zorgbehoeften kan worden voorzien. Dit geldt ook wanneer deze niet uitsluitend door aanbod uit collectieve middelen gedekt worden. Dat kan bijvoorbeeld door aanbod van aanvullende pakketten, of door meer gebruik te maken van zelf- en samenredzaamheid. Zorginkoop kan eigen regie en vraaggericht werken van de cliënt bijvoorbeeld versterken door: De cliënt centraal te stellen door inzicht te krijgen in de discrepantie tussen zorgvraag en zorgaanbod. Bijvoorbeeld door structureel input van cliëntenorganisaties (algemeen en categoraal) te organiseren en de ledenraad hier actief bij te betrekken; Diversiteit in aanbod van zorg in te kopen en vrije keuze uit dit aanbod te stimuleren; Instellingen die met ervaringsdeskundigen werken te belonen; Beschikbaarheid van keuze-informatie te stimuleren; Te sturen op specifieke uitkomstmaten; Voorwaarden te stellen aan processen: elke aanbieder maakt schriftelijk afspraken met de cliënt over de te leveren zorg in het zorg(leef)plan, aanbieders werken verbetergericht. 3.2 Zelf- en samenredzaamheid Mensen zijn meer dan hun zorgvraag. Wanneer - tijdelijk of langdurig - ondersteuning nodig is, moet die gericht zijn op blijvende participatie en zelfredzaamheid. Zelfredzaamheid bevorder je niet alleen door je te richten op de (verantwoordelijkheid van de) cliënt, maar ook door aandacht voor zijn sociale omgeving. Hierin kan de gemeente een belangrijke rol spelen. Binnen de Wmo zijn gemeenten verantwoordelijk voor negen prestatievelden, waaronder ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers. Maar ook zorginkopers hebben vanuit de AWBZ een belangrijke taak. In de huidige situatie, binnen de bestaande productiegedreven bekostigingssystematiek, moet ruimte gecreëerd worden om te werken aan deze stimulering van de eigen redzaamheid. 9

10 Zorginkoop kan zelf- en samenredzaamheid bijvoorbeeld versterken door: Te zorgen dat het juiste type zorg wordt geleverd. Sturen op de verhouding geïndiceerde zorg versus geleverde zorg, in combinatie met cliënttevredenheid; Actief in gesprek te gaan met de gemeente over de rol die de gemeente kan spelen bij het creëren van een woon-, leefomgeving waarin burgers zo lang mogelijk zelfredzaam blijven; Mantelzorgprojecten te ondersteunen; Zorgaanbieders te stimuleren hun cliënten te motiveren om zelf dingen te blijven doen ( teveel zorg is erger dan te weinig zorg ). Dit door instellingen die werken volgens de principes van herstelgerichte zorg te belonen. 3.3 Preventie Zelf- en samenredzaamheid zijn belangrijke factoren die bijdragen aan preventie. Daarnaast kan zorginkoop preventie bijvoorbeeld versterken door: Inzicht te hebben in het zorggebruik van belangrijke doelgroepen en de preventiemogelijkheden daarvan; In de zorginkoop aandacht te hebben voor de eigen verantwoordelijkheid van de verzekerden, bijvoorbeeld door een eigen bijdrage en premiestelling; Actief deel te nemen aan samenwerking met aanbieders, gemeentes en werkgevers, zodat de belangrijkste preventiemogelijkheden worden ingezet en onnodig gebruik van duurdere op genezing en verzorging gerichte voorzieningen wordt voorkomen; Te sturen op indicatoren die een toename van zorg kunnen voorkomen, zoals de zorginhoudelijke indicatoren decubitus en valpreventie. Uitgangspunt moet blijven dat mensen in de eerste plaats zelf verantwoordelijk zijn voor hun gezondheid en voor het omgaan met verminderde gezondheid. Het kan iemand overkomen dat hij minder gezond is of wordt, maar we weten ook steeds meer dat gezondheid voor een belangrijk deel door gedrag en leefstijl bepaald kan worden. Kwaliteit van leven wordt bevorderd door meer het accent te leggen op het stimuleren van gezond gedrag, preventie en zelfzorg, waar mogelijk en verantwoord. Een lage mate van zorg en vroegtijdige ondersteuning kunnen voorkomen dat mensen sneller zwaardere zorg nodig hebben. Vroege signalering en vroeghulp kunnen voorkomen dat personen onnodig in gezondheid achteruit gaan. Preventie betekent niet alleen voorkomen dat mensen ziek worden, maar ook voorkomen dat zwaardere ondersteuning nodig is. Op basis van inzicht in het huidige en ideale zorgverloop van doelgroepen kunnen zorginkopers stimuleren dat in iedere fase de juiste ondersteuning geboden wordt. Als zorgverzekeraars de AWBZ inkoop uitvoeren ontstaan hiertoe nieuwe mogelijkheden, omdat zij over het merendeel van het zorgtraject in de keten invloed kunnen uitoefenen. Preventie is bij uitstek een uitgangspunt waarbij de samenhang tussen de verschillende domeinen een belangrijke rol speelt. Samenwerking met bijvoorbeeld de gemeente is dan ook een speerpunt bij preventie. 3.4 Zorg in de eigen omgeving Curatieve en op preventie gerichte zorg groeien meer naar elkaar toe, waarbij de eigen leefomgeving een belangrijke rol speelt. Daarnaast zien we een verschuiving in de zorg richting langdurig zieken. De 21e eeuw wordt wel de eeuw van de chronische ziekten genoemd. Mensen leven langer met een chronische ziekte, en willen ook bij een langdurige zorgbehoefte zo veel mogelijk meedoen aan de samenleving. Scheiding van wonen en zorg is opgenomen in het regeerakkoord. De lage ZZP s zullen steeds meer van een intramurale setting overgaan naar zorg thuis, in de eigen omgeving. De grenzen tussen cure en care vervagen en samenwerking met gemeente en woningbouwbeleid wordt steeds urgenter. Ook mantelzorgers en vrijwilligers spelen bij zorg in de eigen omgeving een belangrijke rol. Zelf- en samenredzaamheid en preventie zijn belangrijke factoren die bijdragen aan zorg in de eigen omgeving. Daarnaast kan zorginkoop de zorg in de eigen omgeving versterken door bijvoorbeeld: Steeds inzichtelijk te hebben waar cliënten hun zorg willen ontvangen, door periodieke aftstemming met cliëntenorganisaties; Meer extramurale zorgproducten in te kopen (bijvoorbeeld meer VPT en minder ZZP s); Op wijk- en buurtniveau zorg in te kopen, zoals inkoop van integrale zorg voor chronisch zieken in de eigen omgeving; Het stimuleren van vrijwilligers en mantelzorgers om bij te dragen aan de zorg voor hun naasten. 10

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz)

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) & De Friesland Zorgverzekeraar Toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Niet-toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Inhoud Presentatie Hervormingen Langdurige

Nadere informatie

Verder treft u hieronder de integrale teksten van het regeerakkoord aan die van toepassing zijn op het werk van Wmo-raden:

Verder treft u hieronder de integrale teksten van het regeerakkoord aan die van toepassing zijn op het werk van Wmo-raden: Vrijheid en verantwoordelijkheid Regeerakkoord VVD-CDA De Koepel Wmo-raden heeft voor u het huidige regeerakkoord en bijbehorende stukken doorgenomen. Er zijn weinig specifieke opmerkingen over de WMO

Nadere informatie

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Opening Anneke Augustinus Manager Care Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Foto: website Activite Waarom vandaag? Delen kennis en ervaringen zodat: Het zorgkantoor voldoende

Nadere informatie

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief scheiden van Verblijf van wonen naar Wonen en zorg & van verblijf naar wonen door extramuralisering en scheiden wonen/zorg Programma Doel van vandaag Meer grip

Nadere informatie

De AWBZ en de VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) na de verkiezingen van september 2012.

De AWBZ en de VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) na de verkiezingen van september 2012. De AWBZ en de VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) na de verkiezingen van september 2012. Savant-Zorg Regionale gecertificeerde organisatie voor verpleging en verzorging. Wij bieden verpleging en

Nadere informatie

!7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING

!7: ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING !7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE Uitgangspunten en inkoopdoelen 2015 Verpleging en Verzorging (V&V) U hebt recht op langdurige zorg als dat nodig is. Denk aan

Nadere informatie

Raadsledendag 20 september

Raadsledendag 20 september Raadsledendag 20 september Wet langdurige zorg & Zorgverzekeringswet Marlies Kamp Manon Jansen Programmamanagement HLZ 3 Presentatie 1. Wet langdurige zorg 2. Zorgverzekeringswet 3. Implementatie 4. Communicatie

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013 Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen 8 mei 2013 Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Daarbij

Nadere informatie

Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s

Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s Regio: Rotterdam (gemeenten Rotterdam, Capelle a.d. IJssel en Krimpen a.d IJssel) John Boumans Accountmanager VV&T Achmea Zorgkantoor Agenda Vormen van begeleiding,

Nadere informatie

Transitie Langdurige Zorg

Transitie Langdurige Zorg Transitie Langdurige Zorg Manager Inkoop Verpleging, Verzorging, Thuiszorg Manager Inkoop Verpleging, Verzorging, Thuiszorg AWBZ in historisch perspectief 1968 Ontstaan van de AWBZ voor langdurige onverzekerbare

Nadere informatie

Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink

Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink Stand van zaken regeerakkoord op dit moment Kern is versterking van zorg thuis ( extramuraliseren ) via Wmo en Zorgverzekeringswet Uit

Nadere informatie

Recente ontwikkelingen Platform Wooninitiatieven in Zuid-Nederland

Recente ontwikkelingen Platform Wooninitiatieven in Zuid-Nederland Recente ontwikkelingen Platform Wooninitiatieven in Zuid-Nederland Presentatie op zaterdag 2 november Gabie Conradi, adviseur programma Aandacht voor Iedereen Inleiding Maatschappelijke en politieke trends:

Nadere informatie

Visie decentralisatie AWBZ extramurale begeleiding

Visie decentralisatie AWBZ extramurale begeleiding Visie decentralisatie AWBZ extramurale begeleiding STAND VAN ZAKEN DECENTRALISATIE BEGELEIDING Ontwikkelingen: - Wijzigingswet Wmo: besluitvorming Tweede Kamer (april 2012) - Controversieel verklaring

Nadere informatie

Aantal cliënten per stelsel nu en. Straks 18.400. Figuur 1 - Aantal cliënten (18-) naar huidig en toekomstig stelsel

Aantal cliënten per stelsel nu en. Straks 18.400. Figuur 1 - Aantal cliënten (18-) naar huidig en toekomstig stelsel Gehandicaptenzorg van AWBZ naar Jeugdwet Vanaf 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor de volledige jeugdzorg. Vanuit verschillende domeinen wordt dan de zorg voor kinderen en jongeren onder de 18

Nadere informatie

VRM en de zorgverzekeraar

VRM en de zorgverzekeraar VRM en de zorgverzekeraar Achmea Divisie Zorg & Gezondheid en Menzis Dinsdag 11 december 2012 Zwolle 1 Wat gaan we doen Introductie visie verzekeraar op chronische zorg Hoe gaat de verzekeraar om met de

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

Meer eigen regie in Zvw

Meer eigen regie in Zvw Meer eigen regie in Zvw Onze dochter Sofie is met 27 weken geboren. Ze heeft bij de geboorte een hersenbeschadiging gekregen, waardoor ze verschillende beperkingen heeft. De meest ingrijpende is een zeer

Nadere informatie

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 V&V en GZ Disclaimer De documenten opgesteld door het zorgkantoor ten behoeve van de inkoop van langdurige zorg 2015 zijn onder voorbehoud van wijzigend beleid

Nadere informatie

Nadere uitwerking toekomst van de AWBZ

Nadere uitwerking toekomst van de AWBZ Nadere uitwerking toekomst van de AWBZ Samenvatting van de brief van Staatssecretaris Bussemakers aan de Tweede Kamer d.d. 12 juni 2009. Inleiding In dit schrijven geeft Staatssecretaris J. Bussemaker,

Nadere informatie

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk

Nadere informatie

Inkoopbeleid 2013 sector Verpleging & Verzorging

Inkoopbeleid 2013 sector Verpleging & Verzorging Inkoopbeleid 2013 sector Verpleging & Verzorging Sector Verpleging en Verzorging AWBZ Raakvlakken met WMO en ZVW Met name ouderenzorg Extramuraal: thuiszorg Intramuraal verzorging- en verpleeghuizen Ontwikkelingen

Nadere informatie

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Wat gaat er veranderen? 4 Over de Wlz 4 Van ondersteuningsvraag tot passende zorg 6 Overgangsrecht 9 2. Standpunten van Ieder(in)

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie De Friesland Zorgverzekeraar Wijzigingen Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 1 juli 2014 naar Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 7 juli 2014

Nadere informatie

Zorginkoop Wlz 2017. Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017. April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam

Zorginkoop Wlz 2017. Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017. April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam Zorginkoop Wlz 2017 Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017 April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam Inkoopplan Jaarlijks bepalen we onze inkoopdoelen die

Nadere informatie

Opbouw. Zorgverzekeringswet 2006 Redenen voor hervorming. De kern van Zvw. Privaat zorgstelsel met veel publieke randvoorwaarden

Opbouw. Zorgverzekeringswet 2006 Redenen voor hervorming. De kern van Zvw. Privaat zorgstelsel met veel publieke randvoorwaarden Opbouw De visie van zorgverzekeraars Jaarcongres V&VN, 10 april 2015 Marianne Lensink Het stelsel en de rol van zorgverzekeraars Opgaven voor de toekomst: - minder meer zorguitgaven - transparantie over

Nadere informatie

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015 De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is ZorgImpuls maart 2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk heeft veel taken

Nadere informatie

Geschiedenis Zvw-AWBZ- Wmo-Jeugdwet

Geschiedenis Zvw-AWBZ- Wmo-Jeugdwet 1 Geschiedenis Zvw-AWBZ- Wmo-Jeugdwet Per 1 januari 2015 is de Wet langdurige zorg (Wlz) in werking getreden (Stb. 2014, 494). Deze is in de plaats gekomen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Nadere informatie

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 V&V en GZ Disclaimer De documenten opgesteld door het zorgkantoor ten behoeve van de inkoop van langdurige zorg 2015 zijn onder voorbehoud van wijzigend beleid

Nadere informatie

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 29689 Herziening Zorgstelsel 25424 Geestelijke gezondheidszorg Nr. 599 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim

Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim Netwerkbijeenkomst decentraliseren = innoveren, georganiseerd door Zorg voor Innoveren, Utrecht, 26 juni 2014 Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Amersfoort, maart 2015 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Respons en achtergrondkenmerken 3 Inkoop 4 Administratieve lasten en kwaliteitseisen 5 Gevolgen

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Presentatie VGN. Sanne Lubbers Martin Holling. 16 december 2014

Wet langdurige zorg (Wlz) Presentatie VGN. Sanne Lubbers Martin Holling. 16 december 2014 Wet langdurige zorg (Wlz) Presentatie VGN Sanne Lubbers Martin Holling 16 december 2014 Inhoud Hoofdlijnen van Het doel van de wet Verschillen met de AWBZ Zorginkoop Specifieke onderwerpen 2 Waarom een

Nadere informatie

Omgevingsanalyse Sector Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Opvang

Omgevingsanalyse Sector Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Opvang Omgevingsanalyse Sector Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Opvang Ten behoeve van het Zorginkoopdocument 2014 1 Versie: 1.0 Versiedatum: 12 april 2013 Projectgroep Zorginkoopbeleid 2014 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Tot stand gekomen in het kader van het project RAAK-MKB Ontwerpen voor zorgverleners Auteurs Dr. F. Verhoeven; onderzoeker lectoraat Co-design (HU) Ing. K. Voortman-Overbeek;

Nadere informatie

Ik word verantwoordelijk geacht voor de AWBZ en daarom krijg ik veel van de kritiek op mijn bordje.

Ik word verantwoordelijk geacht voor de AWBZ en daarom krijg ik veel van de kritiek op mijn bordje. Directie Voorlichting en Communicatie Parnassusplein 5 Postbus 20350 2500 EJ Den Haag T 070 340 79 11 T 070 340 60 00 F 070 340 62 92 Hebt u 's avonds of in het weekend dringend een voorlichter nodig,

Nadere informatie

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET Folder Soorten PGB - 1 Over Uw Budget Mag ik mij even aan u voorstellen? Mijn naam is Rob Hansen en ben eigenaar van het bedrijf. Ik heb het bedrijf opgericht in 2004

Nadere informatie

Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg.

Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg. Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg. Joop Blom, voorzitter commissie Zorg en Welzijn en Wonen NVOG VOOR: Vereniging Gepensioneerden DuPont Nederland op 23 april 2015. Ontwikkelingen.

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid Persoonlijke Verzorging en Verpleging 2015. Juni juli 2014

Zorginkoopbeleid Persoonlijke Verzorging en Verpleging 2015. Juni juli 2014 Zorginkoopbeleid Persoonlijke Verzorging en Verpleging 2015 Juni juli 2014 Programma 1. Introductie Coöperatie VGZ 2. Visie overheid HLZ en context 3. Visie Coöperatie VGZ 4. Inkoop, declaratie en monitoring

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb)

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

Zorg en ondersteuning voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Elly van Kooten. Directie Maatschappelijke Ondersteuning, Ministerie van VWS

Zorg en ondersteuning voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Elly van Kooten. Directie Maatschappelijke Ondersteuning, Ministerie van VWS Zorg en ondersteuning voor mensen met ernstige psychische aandoeningen Presentatie Congres Phrenos 13 november 2014 Elly van Kooten Directie Maatschappelijke Ondersteuning, Ministerie van VWS 1 Inhoud

Nadere informatie

Doet scheiden lijden?

Doet scheiden lijden? Doet scheiden lijden? Extramuralisering na Zorgakkoord en Kamerbrief Jasper Klapwijk Strateeg Espria Woonzorg Nederland Apeldoorn, 30 mei 2013 Extramuralisering voor zorgaanbieders Waar staan we? Zorgakkoord

Nadere informatie

Benchmark doelmatigheid caresector

Benchmark doelmatigheid caresector Benchmark doelmatigheid caresector Politiek & wetenschap Nog te vaak ontbreekt de doelmatigheidsprikkel in de zorg Om doelmatige zorg te kunnen blijven leveren, moet er een brede maatschappelijke discussie

Nadere informatie

EXTRAMURALISATIE LICHTE ZORGZWAARTEPAKKETTEN

EXTRAMURALISATIE LICHTE ZORGZWAARTEPAKKETTEN FACTSHEET ZZP 1, 2 EN 3 EXTRAMURALISATIE LICHTE ZORGZWAARTEPAKKETTEN ACHTERGROND, GEVOLGEN, FEITEN EN CIJFERS Voor de twaalf Drentse gemeenten Marion Wijnstra Erwin Matijsen Oktober 2012 ACHTERGROND EN

Nadere informatie

Het Nederlandse Zorgstelsel

Het Nederlandse Zorgstelsel Het Nederlandse Zorgstelsel Een heldere blik op de regels in de gezondheidszorg Corné Adriaansen 12 september 2012 Door de bomen het bos niet meer te zien? Zorgstelsel Nederland 2012 Financieringsstromen

Nadere informatie

Transities in de langdurende zorg. Lizette de Laat Rens de Haas

Transities in de langdurende zorg. Lizette de Laat Rens de Haas Transities in de langdurende zorg Lizette de Laat Rens de Haas Initiatief Deze workshop is ontstaan vanuit een gezamenlijk initiatief van de gemeente Tilburg en de Tilburgse zorgaanbieders De Wever en

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 maart 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 maart 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

perspectief zorgverzekeraar Jeroen Crasborn Senior adviseur zorgstrategie Rvb & Directie Zilverenkruis Achmea

perspectief zorgverzekeraar Jeroen Crasborn Senior adviseur zorgstrategie Rvb & Directie Zilverenkruis Achmea perspectief zorgverzekeraar Jeroen Crasborn Senior adviseur zorgstrategie Rvb & Directie Zilverenkruis Achmea 1 2 3 Zorgkostenstijging is van alle jaren maar extra waakzaamheid geboden Ontwikkeling zorguitgaven

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over de gevolgen van extramuralisering voor zorgaanbieders (2013Z05339).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over de gevolgen van extramuralisering voor zorgaanbieders (2013Z05339). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp.

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp. 17 misverstanden over de Wet langdurige zorg (Wlz) Per 1 januari 2015 komt de Wet langdurige zorg (Wlz) in de plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is van toepassing op cliënten

Nadere informatie

Zorginnovatie bij CZ D2D D2P D2D D2P D2D D2P P2D P2M P2D P2M P2D P2M

Zorginnovatie bij CZ D2D D2P D2D D2P D2D D2P P2D P2M P2D P2M P2D P2M Zorginnovatie bij CZ D2D D2P P2D P2M D2D D2P P2D P2M D2D D2P P2D P2M Durft u zich te onderscheiden? Dan zijn wij bijzonder geïnteresseerd in uw ideeën voor innovatie in de zorg! Het zijn woelige tijden

Nadere informatie

Factsheet: Monitor Hervorming van de Langdurige Zorg 2015

Factsheet: Monitor Hervorming van de Langdurige Zorg 2015 Factsheet: Monitor Hervorming van de Langdurige Zorg 2015 ActiZ 1 oktober 2014 drs. S. van Klaveren K.J. van de Werfhorst MSc Projectnummer: 419052 Correspondentienummer: DH-0110-4067 Inhoud SAMENVATTING

Nadere informatie

Innovatie in de Zorg en in de farmacie

Innovatie in de Zorg en in de farmacie Innovatie in de Zorg en in de farmacie niets nieuws onder de horizon, wel bitter noodzakelijk Patrick Edgar Senior Manager Zorginkoop Is innovatie in de zorg nodig? Het gaat toch goed? Nederlanders leven

Nadere informatie

Kwartaalontmoeting IVVU-Achmea 12 maart 2013. Max Bijwaard

Kwartaalontmoeting IVVU-Achmea 12 maart 2013. Max Bijwaard Kwartaalontmoeting IVVU-Achmea 12 maart 2013 Toekomst ouderenzorg Max Bijwaard Manager VV&T Oost Te bespreken onderwerpen Nieuwe structuur inkoopafdelingen zorgkantoor Visie Achmea op de langdurige zorg

Nadere informatie

Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen

Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen Deze notitie is bedoeld om meer inzicht te geven over de budgetten en vergoedingen die op zorgboerderijen betrekking kunnen hebben als het gaat om

Nadere informatie

Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging

Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging 13-0010/mh/rs/ph Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging Gevraagde actie: - Deelt u de filosofie van Regie in eigen hand? - Bent u bereid

Nadere informatie

DECENTRALISATIE BEGELEIDING BIJEENKOMST VOOR FRIESE GEMEENTEN OVER DE DATA SET DE KLANT ALS KOMPAS. Zorgkantoor Friesland 15 december 2011

DECENTRALISATIE BEGELEIDING BIJEENKOMST VOOR FRIESE GEMEENTEN OVER DE DATA SET DE KLANT ALS KOMPAS. Zorgkantoor Friesland 15 december 2011 DECENTRALISATIE BEGELEIDING BIJEENKOMST VOOR FRIESE GEMEENTEN OVER DE DATA SET DE KLANT ALS KOMPAS Zorgkantoor Friesland 15 december 2011 WAT KUNT U VERWACHTEN 1. Aanleiding bijeenkomst 2. Begeleiding

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar, beleidskader chronische zorg

Met elkaar voor elkaar, beleidskader chronische zorg Met elkaar voor elkaar, beleidskader chronische zorg Eric Koster Cluster coördinator chronische ziekten en screeningen. Lid Kernteam vernieuwing chronische zorg. Chronisch ziekenbeleid: 1. Waarom 2. Ambitie

Nadere informatie

Position paper CNV Publieke Zaak Hervorming Langdurige Zorg

Position paper CNV Publieke Zaak Hervorming Langdurige Zorg Position paper CNV Publieke Zaak Hervorming Langdurige Zorg CNV Publieke Zaak zet zich in voor kwalitatief hoogstaande zorg. Goede zorg is een groot goed voor iedereen in Nederland. Naast onze ideeën over

Nadere informatie

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo):

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ): Collectieve Volksverzekering voor ziektekostenrisico s, waarvoor je je niet individueel kunt

Nadere informatie

Verenso. Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters

Verenso. Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters Verenso Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters WetLz April 2014 Wet Langdurige Zorg (Wet LZ) Alleen de meest kwetsbare mensen hebben in de toekomst recht op passende zorg (en

Nadere informatie

Toetsingskader. Voor de langdurige zorg. Van goede zorg verzekerd

Toetsingskader. Voor de langdurige zorg. Van goede zorg verzekerd Toetsingskader Voor de langdurige zorg Van goede zorg verzekerd 2 Het Toetsingskader voor de langdurige zorg Het Toetsingskader voor de langdurige zorg 3 Wat is het Toetsingskader? Het Toetsingskader is

Nadere informatie

ZORGINKOOP PRESENTATIE

ZORGINKOOP PRESENTATIE ZORGINKOOP PRESENTATIE voor Themadag CNV in Nijkerk Woensdag 25 mei 2016 door Sabrina Weij Zorginkoper / Relatiebeheerder Care Inhoud presentatie Uitleg werkzaamheden Zorgkantoor DSW Transities / overhevelingen

Nadere informatie

Leiden veranderingen in de VVT tot samenwerking

Leiden veranderingen in de VVT tot samenwerking Leiden veranderingen in de VVT tot samenwerking Dwingt de veranderingen in de sector Verpleging, Verzorging en Thuiszorg zorgaanbieders tot samenwerking? Frans van Rijn 21 maart 2013 1 Veranderingen in

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Factsheet AWBZ, 24 februari 2014 AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Het Rijk draagt op 1 januari 2015 een deel van de zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Samen Sterk! Gecombineerde ondersteuning voor mensen met dementie en hun mantelzorgers

Samen Sterk! Gecombineerde ondersteuning voor mensen met dementie en hun mantelzorgers Samen Sterk! Gecombineerde ondersteuning voor mensen met dementie en hun mantelzorgers Prof.dr. Rose-Marie Dröes Research Programme > Mental Health and Quality of Care Department of Psychiatry / Department

Nadere informatie

Geachte leden van de Vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Geachte leden van de Vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Sparrenheuvel 16 Postbus 520 3700 AM ZEIST Telefoon (030) 698 89 11 Telefax (030) 698 83 33 E-mail info@zn.nl Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 9.2.3.5

DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 9.2.3.5 DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 9.2.3.5 Zorgleefplan brochure bronnen www.loc.nl, (LOC, zeggenschap in de zorg is de koepelorganisatie van de cliëntenraden van de sectoren verpleging en verzorging,

Nadere informatie

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Inleiding Zorg Groep Beek (ZGB) is al vele jaren een heel goed alternatief voor cliënt gerichte thuiszorg en wijkverpleging in de Westelijke Mijnstreek.

Nadere informatie

Inkoopbeleid wijkverpleging

Inkoopbeleid wijkverpleging Inkoopbeleid wijkverpleging 2015 informatiebijeenkomst Zwolle, 25 juni 2014 Algreet Tamminga, teammanager V&V ZVW aanspraak wijkverpleging 2015 Zorg zoals verpleegkundigen die plegen te bieden

Nadere informatie

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb?

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb? Factsheet De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren Wat betekent dat voor mijn pgb? 2 Hervorming langdurige zorg - Persoonsgebonden budget Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar

Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar Hoe de zorgwetgeving verandert Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar In de zorg gaat er veel veranderen. De AWBZ gaat verdwijnen. Een groot deel van de AWBZ-zorg gaat over naar de Wmo, de Jeugdwet

Nadere informatie

Persoonsvolgende financiering in Nederland

Persoonsvolgende financiering in Nederland Persoonsvolgende financiering in Nederland Een eerlijke verdeling van beschikbare middelen? Martijn Koot 24 februari 2012 Inhoudsopgave Wie zijn wij wat is de VGN? Introductie AWBZ de langdurige zorg in

Nadere informatie

Aardverschuiving in de chronische zorg, diseasemanagement een kans!

Aardverschuiving in de chronische zorg, diseasemanagement een kans! Aardverschuiving in de chronische zorg, diseasemanagement een kans! Eric Koster Clustercoördinator chronische ziekten en screeningen, directie Publieke Gezondheid Lid kernteam Inhoud 1. Aanleiding 2. Aanpak

Nadere informatie

De Verpleging en verzorging in beweging; ontwikkelingen in wonen, welzijn en zorg

De Verpleging en verzorging in beweging; ontwikkelingen in wonen, welzijn en zorg De Verpleging en verzorging in beweging; ontwikkelingen in wonen, welzijn en zorg Grande conference 2014 Henri Plagge, arts M&G MCM Voorzitter Raad van Bestuur De Zorgboog Zorgboog Voor alle generaties;

Nadere informatie

Eigen Regie Maakt Zorg Beter

Eigen Regie Maakt Zorg Beter Eigen Regie Maakt Zorg Beter 31 maart 2011 Siska de Rijke Beleidsmedewerker Zorg CG-Raad Termen Zelfmanagement Eigen regie Eigen verantwoordelijkheid Deelnemer in plaats van afnemer Verbindende schakel

Nadere informatie

Wmo 2015 op hoofdlijnen. Michiel Geschiere (VWS)

Wmo 2015 op hoofdlijnen. Michiel Geschiere (VWS) Wmo 2015 op hoofdlijnen Michiel Geschiere (VWS) Doelstelling hervorming langdurige zorg Verbeteren kwaliteit Versterken zelf- en samenredzaamheid Vergroten financiële houdbaarheid 2 Wettelijke opdracht

Nadere informatie

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 15 oktober 2014

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 15 oktober 2014 De Wmo 2015 Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 15 oktober 2014 Inhoud van de presentatie 1.Wat zijn de belangrijkste trends 2.Hoe is het nu geregeld? 3.Hooflijnen nieuwe stelsel 4.PGB in de Wmo 5.Eigen bijdragen

Nadere informatie

Niet alles verandert in de zorg

Niet alles verandert in de zorg Over wat blijft en wat er verandert in de zorg 15 september 2014, Hercules Diessen Niet alles verandert in de zorg. Gelukkig maar! Er gaat veel veranderen in de zorg. Maar er blijft gelukkig ook veel hetzelfde;

Nadere informatie

Doel. Inleiding. De mantelzorger als samenwerkingspartner MANTELZORGBELEID VIERSTROOM

Doel. Inleiding. De mantelzorger als samenwerkingspartner MANTELZORGBELEID VIERSTROOM MANTELZORGBELEID VIERSTROOM Doel Het doel van deze tekst is een kader beschrijven waarbinnen doelstellingen en randvoorwaarden zijn vastgelegd die de samenwerking met mantelzorgers en ondersteuning van

Nadere informatie

Een verkenning naar financiering van de ketenaanpak van kinderen met overgewicht en obesitas MANAGEMENT ADVIES

Een verkenning naar financiering van de ketenaanpak van kinderen met overgewicht en obesitas MANAGEMENT ADVIES Een verkenning naar financiering van de ketenaanpak van kinderen met overgewicht en obesitas MANAGEMENT ADVIES Aldien Poll Niels van der Vlugt aldien.nl Amsterdam augustus 2015 In opdracht van Care for

Nadere informatie

Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg.

Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg. Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg. Joop Blom, voorzitter commissie Zorg en Welzijn en Wonen VOOR: Gepensioneerden AGRIFIRM 24 en 26 maart 2015. Kort filmpje over mijn voettocht

Nadere informatie

Overgangsrecht van AWBZ cliënten en beleid Versie december 2014

Overgangsrecht van AWBZ cliënten en beleid Versie december 2014 Overgangsrecht van AWBZ cliënten en beleid Versie december 2014 Door de hervormingen van de langdurige zorg wordt begeleiding per 1 januari 2015 gedecentraliseerd naar de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Landelijke Contactdag Tourette 2016. Ed Carper

Landelijke Contactdag Tourette 2016. Ed Carper Landelijke Contactdag Tourette 2016 Ed Carper d Voorstellen Laura d Programma 10:15 Peter van der Zwan / Marjan Maarschalkerweerd 10:45 Pauze met Ed Citroen 11:30 Daniëlle Cath 12:15 Jolande van de Griendt

Nadere informatie

opening informatiebijeenkomst zorgaanbieders Zwolle, 25 juni 2014 Ria Stegehuis, directeur Zorg

opening informatiebijeenkomst zorgaanbieders Zwolle, 25 juni 2014 Ria Stegehuis, directeur Zorg Menzis wijkverpleging opening informatiebijeenkomst zorgaanbieders Zwolle, 25 juni 2014 Ria Stegehuis, directeur Zorg Programma 1. Opening bijeenkomst (Ria Stegehuis) 2. Menzis visie/ambitie Wijkverpleging

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014 De Wmo 2015 Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014 Inhoud van de presentatie 1. Wat zijn de belangrijkste trends 2. Hoe is het nu geregeld? 3. Hooflijnen nieuwe stelsel 4. PGB in de Wmo 5. Eigen

Nadere informatie

Scheiden van wonen en zorg

Scheiden van wonen en zorg Scheiden van wonen en zorg Een nieuwe koers voor welzijn en zorg 14 november 2012 Themadag Commissie Ouderenzorg Religieuzen Carla Cornuit Inleiding Carla Cornuit: bestuurder LuciVer LuciVer Een kleinschalige

Nadere informatie

Bijlage 5: Model basisset kwaliteitseisen Wmo-ondersteuning voor zeer kwetsbare burgers

Bijlage 5: Model basisset kwaliteitseisen Wmo-ondersteuning voor zeer kwetsbare burgers Bijlage 5: Model basisset kwaliteitseisen Wmo-ondersteuning voor zeer kwetsbare burgers Samenvatting In de Wmo 2015 is geregeld dat er nieuwe taken naar gemeenten gaan. Het gaat om taken die tot 2015 vallen

Nadere informatie

Opzet van mijn bijdrage

Opzet van mijn bijdrage Opzet van mijn bijdrage Enkele facts and figures over indicaties Vernieuwingsprogramma CIZ Werken aan indicatiestromen Brainstorm over indicatie in de zorgketen Indicatieproces Op weg naar eindplaatje

Nadere informatie

Presentatie Zorginkoopbeleid 2015 Verpleging & Verzorging

Presentatie Zorginkoopbeleid 2015 Verpleging & Verzorging Presentatie Zorginkoopbeleid 2015 Verpleging & Verzorging 1 Programma 1. Landelijke ontwikkelingen AWBZ 2. Visie Achmea op langdurige zorg 3. Zorginkoopbeleid AWBZ/Wlz 4. Gelegenheid tot het stellen van

Nadere informatie

17-6-2014. 1 Zorginkoop VVT. Inhoud Presentatie. 1. De AWBZ (I) 1. De AWBZ 2. Uitvoering AWBZ 3. Zorginkoop 2014 4. Toekomst zorginkoop

17-6-2014. 1 Zorginkoop VVT. Inhoud Presentatie. 1. De AWBZ (I) 1. De AWBZ 2. Uitvoering AWBZ 3. Zorginkoop 2014 4. Toekomst zorginkoop Jelle van Netten Manager Financiën & Informatievoorziening van Zorgbalans 17 juni 2014, Voorjaarsvergadering NVvA 1 Inhoud Presentatie 1. De AWBZ 2. Uitvoering AWBZ 3. Zorginkoop 2014 4. Toekomst zorginkoop

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen?

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Mark van den Einde ministerie van VWS PIANOo-bijeenkomst Hoorn (8 februari 2012) Transitie: wat verandert er? Regeer-

Nadere informatie

Wegwijzer in zorgland. Wegwijzer in zorgland

Wegwijzer in zorgland. Wegwijzer in zorgland Wegwijzer in zorgland Is een en informatieve publicatie van Pagina 1 van 8 Ziekte in de familie geeft veel onrust en frustratie Soms voelt u zich als familie ongerust over de situatie rondom uw ouder(s).

Nadere informatie

Regeerakkoord bruggen slaan en de transitie AWBZ

Regeerakkoord bruggen slaan en de transitie AWBZ Regeerakkoord bruggen slaan en de transitie AWBZ De 12 gemeenten in Brabant Noordoost-oost (BNO-o) hebben samen met een groot aantal instellingen hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de transitie AWBZ.

Nadere informatie

Woordenlijst begrippen in de zorg

Woordenlijst begrippen in de zorg Woordenlijst begrippen in de zorg Aanvullende verzekering Een aanvullende verzekering kan kosten voor gezondheidszorg die niet in het basispakket zit vergoeden. Aanvullende verzekeringen kunnen per verzekeraar

Nadere informatie

Staatssecretaris verlengt concessie zorgkantoren

Staatssecretaris verlengt concessie zorgkantoren Zorgverzekeraars Nederland nr: 36 5 september 2012 Rouvoet: Ouderenzorg hoort bij zorgverzekeraars Vrijwel alle politieke partijen willen in de komende regeerperiode de ouderenzorg, inclusief verpleging

Nadere informatie

Cijfers over dementie

Cijfers over dementie Cijfers over dementie Inleiding Door de demografische ontwikkelingen neemt het aantal mensen met dementie de komende decennia sterk toe. Mensen worden steeds ouder en er komen meer ouderen. Omdat dementie

Nadere informatie

Advies Ketenregisseurs juni 2015. Advies van de Ketenregisseurs Dementie over casemanagement dementie en het in stand houden van de netwerken

Advies Ketenregisseurs juni 2015. Advies van de Ketenregisseurs Dementie over casemanagement dementie en het in stand houden van de netwerken Advies van de Ketenregisseurs Dementie over casemanagement dementie en het in stand houden van de netwerken Juni 2015 1 1. Aanleiding De Zorgstandaard Dementie levert een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit

Nadere informatie