Jeugdbeleid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jeugdbeleid 2014-2017"

Transcriptie

1 Jeugdbeleid een kubus vol kansen I nleiding Gezondhe id & Opvoedin g Ontspanning & Vr ije Tijd Onder wij s & Educatie I ntegr aal jeugdbele id Par ticipat ie & Over last 1

2 Inhoud Voorwoord 4 Inleiding Waarom integraal jeugdbeleid? 5 Wettelijke taken 6 Wat willen we bereiken? 7 Monitoring 7 Leeswijzer 7 Thema 1: Gezondheid & Opvoeding Inleiding 8 Gezondheidszorg 9 Preventieve jeugdzorg 10 Centrum Jong 11 Digitaal Dossier JGZ en Verwijsindex 12 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 13 Transitie Jeugdzorg 14 Drugspreventie 15 Samenvatting Thema 1 16 Thema 2: Onderwijs & Educatie Inleiding 18 A. Voorschoolse educatie Registratie, toezicht en handhaving Nieuwe vestiging kindercentra Ontwikkeling van Peuters en VVE Zorgstructuur 24 B. Basisonderwijs Basisscholen Huisvesting en exploitatie BO Onderwijsachterstanden Brede school ontwikkeling Zorgstructuur Passend Onderwijs 29 C. Voortgezet onderwijs 30 2

3 1. Deelname voortgezet onderwijs Slagingspercentage VO Slagingspercentage vervolgopleiding32 D. Educatieve zorgstructuren Leerplicht en VSV Jongerenloket 34 Samenvatting Thema 2 35 Thema 3: Ontspanning & vrije tijd Inleiding 38 Openbare ruimte/ speelplekken 38 Vrijetijdsbesteding 39 Jongerenwerk (SCWO) 41 Cultuureducatie 42 De Bieb 42 Samenvatting 43 Thema 4: Participatie & Overlast Inleiding 46 Jongerenparticipatie 47 Jeugd en Veiligheid 50 Ambulant jongerenwerk 50 Jeugdnetwerk Wormerland 52 Samenvatting 53 Activiteitenplan Bronnen 57 3

4 Voorwoord De afgelopen jaren is veel werk verzet om te komen tot een integrale aanpak van het jeugdbeleid in de gemeente. Voor u ligt de Nieuwe nota Integraal Jeugdbeleid van de gemeente Wormerland. In deze nota wordt aan de hand van een 4-tal thema s deze integrale benadering geschetst van alle aspecten van het jeugdbeleid. 1. Gezondheid en opvoeding 2. Onderwijs en educatie 3. Ontspanning en vrije tijd 4. Participatie en overlast We hebben gekozen voor de kubus als metafoor om aan te geven dat binnen het integraal jeugdbeleid alles met elkaar in verbinding staat en er veel dwarsverbanden te ontdekken zijn. Uitgangspunten voor het nieuwe jeugdbeleid zijn: We streven naar goede basisvoorzieningen voor de jeugd op het gebied van de gezondheid, zorg, educatie en vrije tijd. We werken met alle ketenpartners samen aan integraal jeugdbeleid om onze jeugd zich zoveel mogelijk binnen hun mogelijkheden te laten ontwikkelen. We willen de cohesie in de samenleving bevorderen door een breed en divers aanbod van activiteiten en een bruisend verenigingsleven. Ontspannen, ontmoeten, ontdekken en ontwikkelen zijn daarbij sleutelbegrippen. We bieden ruimte aan de jeugd om zelf initiatieven te ontwikkelen en zich te ontplooien. Hierbij gaan we uit van de betrokkenheid en eigen kracht van onze jeugd bij de samenleving. Binnen onze gemeente richten we ons niet alleen op jongeren die problemen hebben maar willen we de aandacht vooral richten op preventie: tijdig signaleren, vergroten van kansen en mogelijkheden en voorkomen van problemen. Met de transitie van de jeugdzorg van de provincie naar de gemeenten staan we de komende jaren voor de grote uitdaging om, nog meer dan voorheen, samen met onze ketenpartners te zorgen voor een goede 4

5 zorgstructuur voor de jeugd onder het motto: lokaal wat kan, regionaal wat moet. Anna De Groot, Wethouder Jongerenbeleid 5

6 Inleiding Waarom integraal jeugdbeleid? Wettelijke taken Wat willen we bereiken? Monitoring Leeswijzer In de gemeente Wormerland wonen inwoners (peildatum 1 januari 2012). Hiervan is zo n 29% jonger is dan 24 jaar. Het aantal jongeren is tussen 2000 en 2011 met 5,8% toegenomen en bedraagt nu personen, waarvan jongens en meisjes. Deze toename is groter dan de stijging in GGD-Regio Zaanstreek/ Waterland, maar iets kleiner dan in Provincie Noord-Holland 1. In de tweejaarlijkse meting Kinderen in Tel 2 worden de Nederlandse gemeenten op grond van hun scores op diverse indicatoren gerangschikt van 1 tot 415. Hierbij staat plaats 1 voor de gemeente waar kinderen het slechtst opgroeien en plaats 415 voor de gemeente waar kinderen het beste uit zijn. De gemeente Wormerland scoort met een 305e plaats een ruime voldoende als kindvriendelijke gemeente (NB de minst kindervriendelijke gemeente staat op plaats 1!). Er zijn 304 van de 415 gemeente waar kinderen het slechter hebben en 110 gemeente waar kinderen het beter hebben (Zaanstad plaats 94). Op zich doen de kinderen van de gemeente Wormerland het dus helemaal niet zo slecht. Maar het kan natuurlijk altijd beter. Waarom integraal jeugdbeleid? Integraal jeugdbeleid vertrekt vanuit de gedachte dat kinderen en jeugdigen om zich goed te ontwikkelen een stimu lerende leefomgeving nodig hebben 3. Vanuit het perspectief van kinderen betekent dit onder meer dat er in de directe woon- en leefomgeving (gezin, buurt, kindercentra, scholen, etc.) in beginsel voldoende basisvoorzieningen aanwezig zijn om de ontwikkeling van jeugdigen (en de rol van ouders daarin) te ondersteunen. Voor kinderen die extra aandacht nodig hebben om te kunnen 1 Lokale Jeugdspiegel gemeente Wormerland, ( 2 Kinderen in Tel laat de ontwikkelingen zien, maar ook de verschillen tussen de leefsituaties van kinderen in de Nederlandse gemeenten. Het is een samenwerking tussen de verschillende organisaties, zie 3 Passend Jeugdbeleid, samenhangend opvoeden in alle leefmilieus, A. de Jong en P.M. Stam, (maart 2013) 6

7 participeren in de samenleving geldt daarnaast dat zij in een vroeg stadium een op hun behoefte afgestemd aanbod kunnen ontvangen. Integraal of passend jeugdbeleid richt zich op alle jeugdigen (en hun sociale context) en niet alleen op specifieke (kwetsbare) groepen. Het verankert op een duur zame wijze het beleid op het terrein van de ruimtelijke ordening (ruimte om te spelen), het onderwijs (ruimte om te leren), sport (ruimte om te bewegen en te presteren), welzijn/vrijwilligerswerk (ruimte om te ontplooien), arbeid (ruimte om te participeren), volkshuisvesting (ruimte om te wonen), zorg (ruimte voor ondersteuning) en veiligheid (ruimte om te experimenteren). Voor de opbouw en inrichting van de ondersteuning van kinderen, ouders en primaire leefmilieus worden professionals die met kinderen werken aangesproken op en uitgedaagd tot het beschikbaar stellen van hun professionaliteit aan de primaire leer- en leefmilieus: gezin en omgeving (buurt, sportvereniging, etc.); kinderopvang en peuterspeelzalen; primair onderwijs; buitenschoolse opvang; voortgezet onderwijs en MBO; digitale leefomgeving. De gemeente speelt steeds vaker een regisserende rol bij de realisatie van samenhangend beleid voor de beleidsterreinen jeugd en onderwijs. Zij is hier niet meer alleen voor verantwoordelijk maar dient samen met diverse partijen hier vorm aan te geven. Het idee van de gemeente als regisseur van het jeugd- en onderwijsbeleid is halverwege de jaren negentig ontstaan tegen de achtergrond van een groeiend besef dat gemeenten steeds meer taken en verantwoordelijkheden toegedeeld gaan krijgen vanuit het rijk en provincie. Gemeenten hebben hiervoor verschillende instrumenten: Wettelijke taken Subsidieverlening Voor de afstemming met scholen, die onder verantwoordelijkheid van schoolbesturen vallen, is de Lokaal educatieve agenda in het leven geroepen: een overleg waar gemeentebestuur en onderwijs op de belangrijkste aspecten hun beleid met elkaar bespreken en afstemmen. De regierol van gemeenten bestaat hiermee uit een ingewikkeld spel van sturen op resultaten, inspireren, subsidiëren, faciliteren, enthousiasmeren en verleiden. Jeugdbeleid is hiermee niet meer het primaat van een beleidsterrein maar een integraal onderdeel van alle beleidsterreinen. Wettelijke taken: Binnen het lokaal jeugd-/onderwijsbeleid zijn verschillende organisaties actief binnen hun eigen wet en regelgeving. De gemeente heeft binnen de jeugdketen de regiefunctie om alle ketens op elkaar aan te laten sluiten. Dit gebeurt op zowel lokaal niveau als op regionaal niveau. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van diverse wettelijke taken op terrein van jeugd- en onderwijsbeleid. 7

8 Het gaat hierbij om: de uitvoering van de Wet Kinderopvang (WK); de uitvoering van de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) en Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO), inclusief Huisvesting onderwijs en Leerlingenvervoer. de uitvoering van de Leerplichtwet en RMC en Kwalificatiewetgeving; uitvoering Wet Educatie en Beroepsonderwijs de Wet Werk en Bijstand (WWB); Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Door een koppeling te maken tussen het landelijk beleid met het provinciale en lokale beleid wordt de keten Jeugd- en Onderwijsbeleid verder versterkt. Om onze jeugd zo optimaal mogelijk te laten opgroeien, zijn veel inspanningen van verschillende partijen nodig. Ouders en/of verzorgers spelen daarin een belangrijke rol. Het onderwijsbeleid is erop gericht dat onze jeugd zich optimaal kan ontwikkelen, binnen de mogelijkheden van het kind. In de meeste gevallen gaat dit goed, soms is extra ondersteuning nodig. Ondersteuning die zo goed mogelijk aansluit op de mogelijkheden van de ouders. Samenwerking van organisaties op het gebied van zorg, opvang, onderwijs, cultuur, sport, etc. is hiervoor belangrijk. Wat willen we bereiken? We willen dat alle kinderen en jongeren in de gemeente Wormerland gezond zijn en een kans geven om een goede toekomst op te bouwen, maatschappelijk betrokken te zijn en te blijven, maatschappelijke uitval onder de jongeren tegen te gaan en overlast van jongeren te voorkomen. We willen ook dat kinderen waarbij de ontwikkeling even niet goed gaat op tijd worden geholpen. Liefst zoveel mogelijk preventief want dan profiteren meer kinderen en zijn we veel goedkoper uit dan wanneer er achteraf moeten worden ingrepen. In een tijd waar gemeenten steeds kritische moeten kijken naar hun uitgaven een belangrijk punt. Monitoring Om ervoor te zorgen dat het jongeren goed gaat en goed blijft gaan is het belangrijk dat we ook weten waar de jeugd nu staat. De GGD Zaanstreek/ Waterland voert regelmatig voor de aangesloten gemeenten metingen uit over gezondheid en welbevinden van de jeugd in de gemeente. Jeugdmonitor 0-12 jr 4 : In het najaar van 2011 hebben bijna ouders van kinderen tussen de 0 en de 12 jaar een vragenlijst ingevuld. Deze vragenlijst bevatte vragen over o.a. de gezondheid, leefstijl en de woonomgeving van hun kind. Deze monitor wordt periodiek herhaald. E-movo 5 : In het voorjaar van 2010 is door GGD Zaanstreek/ Waterland het project E- MOVO (Elektronische Monitor en Voorlichting) uitgevoerd. Leerlingen uit klas 2 en klas 4 van het regulier voortgezet onderwijs, uit het praktijkonderwijs en uit het speciaal 4 Jeugdmonitor 5 E-movo 8

9 onderwijs vulden hiervoor op school online een vragenlijst in over hun gezondheid en leefstijl. Deze monitor wordt periodiek herhaald. Naast bovenstaande regionale monitors worden ook op landelijk niveau de voortgang van de Jeugd bijgehouden door koppeling van landelijke databases : de lokale jeugdspiegel 6. De resultaten van deze monitors worden per hoofdstuk gebruik als uitgangspunt voor het te ontwikkelen of reeds ingezette beleid. Leeswijzer Hoofdstuk 1: Gezondheid & Opvoeding geeft in zicht in de verschillende zorgstructuren die er voor moeten zorgen dat jongeren gezond kunnen opgroeien. Hoofdstuk 2: Onderwijs & Educatie laat zien welke partijen de jeugd en hun ouders helpen om zich binnen hun mogelijkheden optimaal te ontwikkelen. In Hoofdstuk 3: Ontspanning & Vrije tijd laten we zien welke voorzieningen er voor de jeugd zijn om zich te ontspannen. In Hoofdstuk 4: Participatie & Overlast gaan we in op de manieren waarop de jeugd steeds meer zijn eigen ruimte in gaat nemen in onze maatschappij

10 Thema 1 Gezondheid & Opvoeding Inleiding Gezondheidszorg Preventieve jeugdzorg Jeugdgezondheidszorg Centrum Jong - Opvoedingsondersteuning - zorgcoördinatie Digitaal Dossier JGZ & Verwijsindex Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Veilige inzet vrijwilligers Transitie Jeugdzorg Drugspreventie Inleiding De overheid heeft in het kader van de Wet collectieve preventie volksgezondheid de taak om voor hun burgers maatregelen te treffen in het kader van ziekte preventie en gezondheidsbevordering. Gemeenten hebben deze taak overgedragen aan de GGD. Naast de wettelijke preventieve taken ten aanzien van de gezondheid zijn de laatste tijd deze taken sterk uitgebreid op het gebied van opvoedingsondersteuning en bevorderen van een gezonde leefstijl. In dit hoofdstuk wordt het Zorgnetwerk rondom het kind beschreven van Wormerland. Bij de beschrijving gaan we van algemene naar specifieke voorzieningen die ervoor zorgen dat onze jeugd gezond is en zich kan ontwikkelen binnen zijn/haar mogelijkheden. Gezondheidszorg De gemeente dient iedere 4 jaar een gezondheidsnota op te stellen. Hierin worden o.a. met de GGD afspraken gemaakt over prioriteiten en uit te voeren activiteiten omtrent de gezondheid van de burgers van Wormerland. In de Gezondheidsnota worden voor de gemeente Wormerland de volgende prioriteiten benoemd: Terugdringen overgewicht bij de jeugd: 7 Gezondheidsnota gemeente Wormerland (verschijnt 2 e helft 2013) 10

11 In de afgelopen dertig jaar is het aandeel mensen met overgewicht in Nederland toegenomen, zowel bij volwassenen als bij 4- tot 20 jarigen. In 2009/2011 hebben zo n 6,5 miljoen mensen in ons land matig of ernstig overgewicht. Dat komt neer op een op de 10 personen (41%). Dat is veel meer dan begin jaren tachtig, toen nog 27 % te zwaar was. Op grond van de jeugdmonitor en E-movo is het nog niet mogelijk om hierover uitspaken te doen. Overgewicht vormt een groot toekomstig probleem voor zowel de individuele burger als de maatschappij in zijn geheel. Mensen met overgewicht lopen groter risico op diabetes en daaraan gerelateerde ziekten of voortijdig te overlijden. Het landelijk beleid richt zich niet alleen op realisatie van feitelijke gewichtsafname maar ook op de neveneffecten als een gezonder voedingsgedrag, bewegingsstimulering en gezondheidswinst. Beweegstimulering Mensen zijn de afgelopen jaren steeds minder gaan bewegen. Er is een directe relatie tussen overgewicht en beweging. Jongeren worden vaker met de auto gehaald en gebracht waardoor ze onvoldoende lichaamsbeweging krijgen. Op grond van de jeugdmonitor cijfers is 85% van de kinderen in de leeftijd 8-12 jaar lid van een sportvereniging. (76% van de VO scholieren). En voldoet 76% van de VO scholieren aan de beweegnorm en gaat 82% met de fiets of lopend naar school. Er zijn echter nog behoorlijke verschillen; zo zijn in Wormerland vmbo leerlingen minder actief dan havo/vwo leerlingen. Terugdringen van (schadelijk) alcoholgebruik bij jongeren Gezien de cijfers en de problemen die overmatig alcoholgebruik met zich meebrengen, is blijvende inzet op het alcoholgebruik onder jongeren van groot belang. De startleeftijd van alcoholgebruik moet omhoog en het overmatige gebruik van jongeren moet omlaag. Teveel alcohol is bewezen schadelijk voor de gezondheid en levert maatschappelijke problemen op (agressie, verkeersongelukken, ongewilde en onveilige seks). Op grond van de E-movo heeft bijna 50% van de scholieren de afgelopen maand regelmatig alcohol gedronken. Waarbij 1/3 e van de scholieren aangeeft aan binge drinking 8 te doen. Ook ten aanzien van alcohol gebruik scoort de groep VMBO leerlingen en vierdeklassers hoger dan de tweedeklassers. Wat willen we bereiken? Terugdringen van overgewicht bij de jeugd: Door gerichte gezondheidsscreening door de jeugdgezondheidszorg gevolgd door gerichte advisering voor de jeugd en hun ouders willen we ouders bewust maken van de risico s van overgewicht en aanwennen van een gezonde leefstijl. Bewegingsstimulering: De gemeente Wormerland voert d.m.v. subsidiëring van sportverenigingen een actief beweegstimuleringsbeleid. Ouders voor wie de contributie een financiële drempel is voor 8 Bingedrinking:, ook wel comazuipen wordt gebruikt voor overmatig drinken door jongeren. Comazuipen leidt frequent tot bewusteloosheid en ziekenhuisopnames en wordt gezien als een vorm van alcoholmisbruik. 11

12 deelname kunnen via de gemeente of basisscholen een aanvraag in dienen voor een financiële tegemoetkoming. Daarnaast biedt de inzet van combinatiefunctionarissen extra mogelijkheden om de beweegstimulering een meer structurele plek in de gemeente te geven. Terugdringen schadelijk alcoholgebruik bij jongeren: Vanuit de jeugdgezondheidszorg, het jeugd- en jongerenwerk en politie wordt actief aandacht besteed aan het voorkomen en verminderen van alcohol gebruik van jongeren en evt. overlast als gevolg van alcohol gebruik door de jeugd in de buitenruimte. (Zie ook het thema participatie & overlast). Preventieve jeugdzorg In de Wet Maatschappelijke Ontwikkeling is de burger zelf meer verantwoordelijk geworden voor het regelen van zijn dagelijkse levensbehoeften. De gemeente kan, als dit niet op een andere manier kan worden geregeld, aanvullend bijspringen met professionele hulp. Met andere woorden: de burger voorziet zelf (of in eigen kring) zoveel mogelijk in zijn zorgbehoefte en de gemeente springt in voor het deel waarbij dat niet mogelijk is. Het beleid van de gemeente Wormerland is opgenomen in de nota WMO 9 Prestatieveld 2 richt zich specifiek op ondersteuning van jongeren met problemen met opgroeien en van ouders met problemen bij het opvoeden. En heeft betrekking op de in de gemeente wonende jeugdigen en in voorkomende gevallen op hun ouders, bij wie sprake is van een verhoogd risico als het gaat om ontwikkelingsachterstand of uitval. Hierbij wordt gewerkt van preventief (De nulde en eerstelijns zorg) naar een curatieve aanpak (tweedelijns). Met de decentralisatie van de jeugdzorg wordt de gemeente verantwoordelijk voor de gehele jeugdzorg (basisvoorziening, preventieve en geïndiceerde zorg) Preventieve jeugdzorg - Centrum Jong Op het gebied van preventie en vrij toegankelijke hulp aan jeugdigen en ouders met lichte problemen zijn landelijk vijf functies afgesproken waar preventief jeugdzorg op lokaal niveau minimaal aan moet voldoen. Daarnaast, om goede verbindingen te leggen met de geïndiceerde jeugdzorg, voor de kinderen die deze vorm van hulpverlening wel nodig hebben. Preventief jeugdzorg onderscheid de volgende vijf functies: Informatie en advies: Hier gaat het om gevraagde en om ongevraagde informatie over opvoeden en opgroeien (voorlichting), en het beantwoorden van specifieke vragen van ouders en jeugdigen. Signalering van problemen: Het vroegtijdig signaleren van problemen van jeugdigen en opvoeders, ook als de betrokkenen de problemen zelf mogelijk (nog) niet goed onderkennen. Toeleiding naar het hulpaanbod: Nadat een vraag of probleem is gesignaleerd, hetzij door een jeugdige of ouder, hetzij door anderen, moet zo snel mogelijk hulp worden geboden. Licht pedagogische hulp: Kortdurende advisering en lichte hulpverlening op momenten dat de opvoeding dreigt te stagneren. 9 WMO nota gemeente Wormerland

13 Coördinatie van zorg: Hulp inzetten bij gezinnen met meervoudige problematiek, die geen greep meer hebben op hun eigen situatie. Lokaal dient er een sluitend netwerk te komen dat de problemen van het gezin of jeugdige bij de verschillende instanties bundelt. Er dienen vervolgens afspraken gemaakt te worden over afstemming van hulpverlening. Deze vijf gemeentelijke functies van preventief jeugdzorg vormen samen met het basistakenpakket van de jeugdgezondheidszorg uit de Wet collectieve preventie volksgezondheid de basis voor het model van het Centrum Jeugd en Gezin. Huidige stand van zaken Wormerland De gemeentelijke taken voor preventief jeugdbeleid worden uitgevoerd door de GGD Zaanstreek/ Waterland en zijn fysiek ondergebracht bij het Centrum Jong. 13

14 Centrum Jong Het Centrum Jong is een herkenbare en laagdrempelige voorziening voor informatie en advies bij opvoedvragen voor zowel ouders, kinderen en professionals. Daarnaast zorgt het Centrum Jong voor afstemming, betere samenwerking, informatie-uitwisseling en coördinatie van hulp en zorg door en tussen instanties. Het uitgangspunt hierbij is één kind, één gezin, één dossier, één organisatie en één financiering. Dit houdt in dat er één plan moet komen wanneer meerdere organisaties bij één gezin betrokken zijn. Hierin moet worden vastgelegd wie verantwoordelijk is voor de coördinatie van zorg. Het CJG heeft tot taak om de versnippering en verkokering in het lokale jeugdbeleid tegen te gaan en meer samenhang te brengen tussen het lokale jeugd- en onderwijsbeleid, de integrale jeugdgezondheidszorg en de regionale jeugdzorg. Pedagogische civil society Ouders van opgroeiende kinderen hebben vaak veel vragen over de opvoeding van hun kinderen. Door nabije informatie & advies uit de eigen familie, kinderopvang,school of sportvereniging kunnen veel van deze vragen beantwoord worden. Deze gemeenschappelijke bemoeienis rondom het kind, wordt ook wel de pedagogische civil society genoemd. In een goed functionerende pedagogische civil society bestaat er bij burgers de bereidheid om met elkaar in de eigen sociale netwerk en in het publieke domein verantwoordelijkheden rond het opgroeien en opvoeden van kinderen te delen. Ouders, jongeren en buurtbewoners, maar ook familieleden, leraren, sportcoaches, kortom: burgers, zijn op zo n manier onderling betrokken dat het bevorderend is voor het opvoeden en opgroeien van kinderen en jeugdigen. De gemeente en het Centrum Jong spelen door hun centrale positie een belangrijke rol in het versterken van de pedagogische civil society. Huidige stand van zaken Centrum Jong In de gemeente Wormerland is één centrum voor jeugd en gezin: Centrum Jong Valkstraat CW Wormer Het Centrum Jong richt zich op ouders en kinderen in de leeftijd 0-19 jaar, waarbij de coördinatie belegd is bij de GGD Zaanstreek/ Waterland, en voert taken uit op het gebied van de Wet collectieve preventie volksgezondheid (wcpv), Jeugdgezondheidszorg. Opvoedingsondersteuning en zorgcoördinatie. Kernpartners van het Centrum Jong zijn: GGD jeugdgezondheidszorg, Bureau Jeugdzorg, Maatschappelijke dienstverlening, MEE en Schoolmaatschappelijk werk. Daarnaast wordt samengewerkt met kraamzorg, peuterspeelzaalwerk, kinderopvang, basisonderwijs, jeugd- en jongerenwerk en politie van de gemeente. Wat willen we bereiken? We willen dat het Centrum Jong een laagdrempelige voorziening is waar alle ouders en jongeren terecht kunnen met vragen over opgroeien en opvoeden. De coördinator van het Centrum Jong een stimulerende, signalerende rol speelt en sturing geeft aan de onderlinge samenwerking van de verschillende ketenpartners op het beleidsterrein Jeugd en Onderwijs. 14

15 Centrum Jong speelt een centrale rol binnen de zorgteams van de kinderopvang/peuterspeelzalen, zorgadviesteams van de basisscholen en het voortgezet onderwijs (procescoördinatie, casuïstiekoverleg en voortgangsbewaking dossiers). Er is extra aandacht voor de vragen en problematiek van jongeren in nauw overleg met de jongerenwerker (SCWO) van de gemeente. 15

16 Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg en Verwijsindex Het tijdig en integraal aanpakken van (beginnende) problemen begint met een goede signalering. Een voorwaarde hierbij is het gedegen uitwisselen en overdragen van informatie over het kind en gezin. Om dit te ondersteunen is de ontwikkeling van het Elektronisch Kind Dossier (EKD) in de jeugdgezondheidszorg en de ontwikkelingen in de Verwijsindex risicojongeren (VIR) essentieel. Het Digitaal dossier jeugdgezondheidszorg Het papieren dossier dat in de Jeugdgezondheidszorg wordt gebruikt voor het registreren van zorggegevens is gedigitaliseerd tot het digitaal dossier JGZ. Hiermee zal de signalering van risicokinderen en een integrale aanpak JGZ 0 19 kunnen worden verbeterd. Ook voor overheden komt met dit instrument nauwkeurige beleidsinformatie beschikbaar. Matchpoint/ Verwijsindex Matchpoint 10 is een elektronische applicatie die risicosignalen over jongeren en informatie van betrokken hulpverleners in een vroeg stadium bij elkaar brengt. Matchpoint is bedoeld om instellingen die zich zorgen maken over een kind/gezin met elkaar in contact te brengen waardoor er snel en effectief gereageerd kan worden. Het systeem bevat alleen gegevens dat er iets aan de hand is met een kind niet wat. De instellingen zijn bij een positieve match verplicht om contact met elkaar op te nemen en een gezamenlijke aanpak af te spreken. Als meer dan 2 instellingen een kind melden dat treedt de GGD of BJZ op als zorgcoördinator. Het systeem heeft tot doel dat instellingen niet meer langs elkaar kunnen werken en is een belangrijk instrument voor de ondersteuning van de werkzaamheden van hulpverleningsnetwerken. De proces coördinatie van het Digitaal Dossier JGZ en de Verwijs Index Risico jongeren wordt beheerd door de GGD Zaanstreek/ Waterland & Centrum Jong. Huidige stand van zaken Digitaal dossier jeugdgezondheidszorg is ingevoerd en operationeel. De komende jaren zal het DD-JGZ management informatie op wijkniveau kunnen genereren voor de aangesloten gemeenten waardoor gerichte aanpak mogelijk zal worden. Verwijsindex: De gemeente Wormerland is aangesloten bij de bovenregionale verwijsindex Matchpoint en aangesloten op de landelijke verwijsindex. Nog niet alle professionele organisaties die met kinderen werken zijn aangesloten bij de verwijsindex. Wat willen we bereiken Om goed in te kunnen spelen op veranderingen is het nodig dat de gemeente over goede management informatie over de gezondheidstoestand van de jeugd op wijkniveau beschikt. GGD Zaanstreek/ Waterland levert periodiek management informatie over de gezondheidstoestand van de jeugd op wijkniveau aan de gemeente. We vinden het als gemeente belangrijk dat alle professionele instellingen die met kinderen en jeugdige werken aangesloten zijn bij de verwijsindex en in geval van 10 Matchpoint 16

17 bezorgdheid melding doen in het systeem. Vanuit Centrum Jong wordt hierin een initiërende en stimulerende rol verwacht. In 2016 zijn alle instellingen die met jongeren werken aangemeld bij de Verwijsindex Matchpoint. 17

18 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling In december 2012 gaf 51 procent van de beroepskrachten in onderwijs, zorg, welzijn, jeugdzorg, kinderopvang en justitie aan iets gehoord, gelezen of gezien over de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Ruim 80 procent van de ondervraagden vindt de meldcode nodig om huiselijk geweld en kindermishandeling te verminderen. De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij signalen van geweld 11. Sinds 1 juli 2013 zijn beroepskrachten, volgens de wet Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling verplicht een meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring. De verplichting tot het hebben van een meldcode geldt niet voor vrijwilligersorganisaties. Al wordt dit wel toegejuicht door het rijk. De meldcode beschrijft in 5 stappen wat bijvoorbeeld een huisarts, leerkracht, verpleegkundige, begeleider in de kinderopvang of hulpverlener moet doen bij vermoedens van geweld: Stap 1:In kaart brengen van signalen. Stap 2:Overleggen met een collega en eventueel raadplegen van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) of het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) of een deskundige op het gebied van letselduiding. Stap 3:Gesprek met de cliënt/ouder. Stap 4:Wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. Bij twijfel altijd het AMK of SHG raadplegen. Stap 5:Beslissen: hulp organiseren of melden. Iedere organisatie of zelfstandige beroepsbeoefenaar maakt de meldcode specifiek voor de eigen praktijk. Bijvoorbeeld door te benoemen wie de stappen moet doorlopen. Zo kan een school afspreken dat de leerkracht de signaleren bespreekt met de vertrouwenspersoon. Volgens de wet Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling moeten organisaties die met ouders en kinderen werken, beschikken over iemand die je kunt consulteren over kindermishandeling. Deze fungeert als aanspreekpunt voor een ieder die kindermishandeling vermoedt of ermee geconfronteerd wordt. De aandachtsfunctionaris heeft een belangrijke rol bij de implementatie van de meldcode in de organisatie, bewaakt de interne procedure van de instelling met betrekking tot kindermishandeling en zorgt voor een kwalitatief goed verlopende procedure bij een vermoeden van kindermishandeling. Hoofdtaken van de aandachtsfunctionaris zijn: ondersteunen, motiveren en adviseren ontwikkelen, implementeren, onderhouden protocol profileren informeren, vertalen van beleid naar praktijk en visa versa organiseren van deskundigheidsbevordering registreren, documenteren en evalueren deelnemen aan regionaal overleg 11 Professionals die werken met een meldcode grijpen drie keer zo vaak in als collega s die zo n code niet gebruiken. Beroepskrachten moeten daarom beschikken over een meldcode voor het omgaan met signalen van geweld ( 18

19 VWS heeft een toolkit beschikbaar gesteld, gericht op het maken en gebruiken van de meldcode. Huidige beleid Veel instellingen werken met eigen protocollen ten aanzien van het signaleren, melden en bespreken van vermoedens van kindermishandeling. Wat willen we bereiken? Als gemeente vinden we het belangrijk dat alle professionals bekend zijn met en werken volgens de richtlijnen van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit betekent dat: wij actief met alle partijen in gesprek zullen gaan over de manier waarop zij de meldcode invoeren en benodigde ondersteuning hierbij; bij alle organisaties een aandachtsfunctionaris is aangesteld die toeziet op de implementatie van de meldcode in de organisatie, de interne procedure van de instelling met betrekking tot kindermishandeling bewaakt en zorgt voor een kwalitatief goed verlopende procedure bij een vermoeden van kindermishandeling. Veilige inzet vrijwilligers Wij stellen hoge eisen aan alle instellingen en verenigingen. De negatieve berichten over kindermisbruik en onoorbaar gedrag door vrijwilligers dwingen ons om hier stelling te nemen. We vinden dat ouders en kinderen er vanuit moeten kunnen gaan dat de jeugdactiviteiten in Wormerland veilig zijn en de kans op onoorbaar gedrag door (jeugd)begeleiders minimaal is. Wat willen we bereiken? We willen het komend jaar met de verenigingen in gesprek hoe we de veiligheid van kinderen kunnen vergroten. Hierbij valt te denken aan invoering van het vierogen principe, handelingsprotocol (jeugd)begeleiders, protocol melding onoorbaar gedrag, en/of VOG. Transitie Jeugdzorg Vanaf 2015 worden de gemeenten naast de preventieve jeugdzorg ook verantwoordelijk voor de geïndiceerde jeugdzorg en hiermee voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen, jongeren en opvoeders. Om dit te regelen komt er een nieuwe wet voor de Jeugdzorg. In deze wet worden taken en middelen gebundeld die nu nog vallen onder: het gemeentelijke preventieve jeugdbeleid (nulde en eerste lijns); de vrijwillige provinciale jeugdzorg; de jeugd-lvg (licht verstandelijke gehandicapten); de jeugd-ggz (geestelijke gezondheidszorg); de jeugdbescherming en jeugdreclassering. De Eerste kamer moet de plannen nog goedkeuren. Het kabinet wil de wet in 2015 in werking laten treden. 19

20 De nieuwe Jeugdwet regelt niet alleen de decentralisatie van de jeudgzorg van provincie naar de gemeenten maar ook een inhoudelijke vernieuwing van en bezuiniging op de jeugdhulp. Deze hulp moet laagdrempelig zijn en de eigen kracht en het sociale netwerk van kinderen, jongeren en ouders beter benutten en versterken. Gemeenten krijgen een zgn. jeugdhulpplicht. Dit betekent dat ze in de toekomst moeten zorgen voor een toereikend aanbod voor jongeren en hun ouders. Alle jeugdhulptaken dienen binnen de gemeente aanwezig te zijn. Naast het preventieve jeugdzorgaanbod zal een zgn. Jeugdteam, bestaande uit generalistisch werkende professionals met een brede expertise, direct hulp kunnen bieden en/of organiseren rond een gezin. Huidige stand van zaken De jeugdzorg wordt momenteel op provinciaal en boven stedelijk niveau geregeld. De komende jaren zullen in het teken staan van de transitie van de geïndiceerde jeugdzorg naar de gemeenten. Wat willen we bereiken? We willen een stevig fundament leggen voor de totale jeugdzorg op lokaal niveau. Op dit fundament dient zowel de preventieve en geïndiceerde jeugdzorg te staan, als ook directe hulp en een vangnetfunctie. Daar waar deze zorg niet op lokaal niveau kan worden geboden moet traploos kunnen worden opgeschaald naar bovenlokale hulpverlening op velerlei terreinen. Drugspreventie De Brijder Verslavingszorg ontwikkelt activiteiten en voert vooral op preventie gerichte projecten uit rondom alcoholgebruik, drugsgebruik en gokken bij de jeugd en jongeren. Dit is vaak in samenwerking met de GGD en/of andere organisaties. Deze projecten hebben een preventief karakter. Ook verzorgt de Brijder verslavingszorg begeleiding bij verslavingen en traint men professionals in het kader van deskundigheidsbevordering. De Brijder wordt voor een deel gefinancierd door de gemeente Zaanstad. Als centrumgemeente ontvangt Zaanstad hiervoor rijksmiddelen. Daarnaast ontvangt de Brijder Verslavingszorg middelen vanuit het zorgkantoor. Huidige stand van zaken? Op grond van de cijfers heeft 1 op de 5 jongeren uit Wormerland wel eens softdrugs, hasj of wiet gebruikt. Dit komt overeen met gebruikcijfers binnen de regio. Onrustwekkend is dat 5% van de scholieren uit Wormerland aangeeft ooit harddrugs (XTC, amfetamine, cocaïne) te hebben gebruikt (regio 4%) en dat 3% van de scholieren aangeeft de afgelopen maand harddrugs te hebben gebruikt (regio: 2%). Bovenstaande beeld ten aanzien van softdrugs gebruik wordt door de ambulant jongerenwerker bevestigd. Veel jongeren gebruiken recreatief softdrugs, een enkeling gebruikt continue. De jongerenwerker probeert met deze jongeren in gesprek te gaan over de risico s en of door te geleiden naar gespecialiseerde hulpverlening. Wat willen we bereiken? 20

21 Wij willen samen met de jongerenwerker en de Brijder, door middel van themabijeenkomsten voor jongeren en hun ouders, een bewustwording campagne opzetten over het risico van (hard)drugsgebruik onder jongeren. 21

22 Samenvatting Thema 1: Gezondheid & Opgroeien Jeugdgezondheidszorg Gezondheidszorg activiteiten Speerpunten gezondheidsbeleid: 1. Terugdringen van overgewicht bij jeugd/ Beweegstimulering 2. Terugdringen schadelijk alcoholgebruik bij jongeren Doelgroep Jeugd doelstelling Bevordering van een gezonde leefstijl Beleidsvrijheid Uitvoering van wettelijke taken Gemeentelijk beleid Regionale afstemming uitvoering GGD Zaanstreek/ Waterland bekostiging GGD- budget (BS = Bestaand Structureel Beleid) Centrum Jong Centrum Jong activiteiten Doelgroep doelstelling Beleidsvrijheid uitvoering bekostiging Preventieve jeugdzorg - Jeugdgezondheidszorg - Voorzorg - Informatie en advies - Signaleren van problemen - Toeleiding naar hulpaanbod - Licht pedagogische hulp - Zorgcoördinatie 0-19 jarigen, ouders en beroepskrachten educatieve veld Voorkomen en verminderen van problematiek bij opgroeien en opvoeden. Ondersteunen van beroepskrachten bij de realisatie van een goede zorgstructuur. Wettelijke taak GGD Zaanstreek/ Waterland & Centrum Jong Centrum Jong budget (BS) Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg: Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg activiteiten Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg Doelgroep Gemeenten, beleidsambtenaren doelstelling Management rapportage systeem Inzicht in problematiek op wijkniveau Beleidsvrijheid Wettelijke taak uitvoering GGD Zaanstreek/ Waterland bekostiging GGD budget (BS) Verwijsindex/ Matchpoint 22

23 Verwijsindex/ Matchpoint activiteiten Signalering en registratie van problematiek op kind niveau door beroepsveld Doelgroep Kinderen doelstelling Alle integraal jeugdbeleid partners zijn aangesloten bij Matchpoint en registreren actief zorgleerlingen Beleidsvrijheid Wettelijke taak/ Regionale afspraken uitvoering beheersorganisatie Matchpoint bekostiging WMO-jeugd budget (BS) Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling activiteiten Signaleren en voorkomen van kindermishandeling Doelgroep integraal jeugdbeleid partners doelstelling Alle jeugd partners hanteren de meldcode en hebben een interne aandachtsfunctionaris aangesteld Beleidsvrijheid Wettelijke taak uitvoering Justitie bekostiging Regionale bekostiging (BS) Veilige inzet vrijwilligers Veilige inzet vrijwilligers activiteiten Bespreekbaar maken van problematiek Doelgroep Instellingen en verenigingen doelstelling Tegengaan van onoorbaar gedrag door vrijwilligers, gemeentebrede benadering en aanpak Beleidsvrijheid Gemeentelijk beleid uitvoering Beleid en Regie Bekostiging Geen (BS) Transitie Jeugdzorg Transitie jeugdzorg activiteiten Beleidsvorming Doelgroep 0-23 jr doelstelling sluitende aanpak Jeugdzorg Beleidsvrijheid Landelijke kaders; regionale samenwerking; gemeentelijk beleid uitvoering Beleid en regie bekostiging Rijksmiddelen transitie Jeugdzorg (BS) Drugspreventie Bewustwordingscampagne risico van harddrugsgebruik door jongeren activiteiten Thematische voorlichting voor jongeren en hun ouders over middelen gebruik met name harddrugs Doelgroep Jongeren 16+ doelstelling Bewustwording, verandering van leefstijl Beleidsvrijheid Gemeentelijk beleid uitvoering Brijder/ jongerenwerk 23

24 bekostiging bestaande middelen (ambulant) jongerenwerk (BS) 24

25 Thema 2: Onderwijs & Educatie Inleiding Inleiding A. Voorschoolse Educatie B. Basisonderwijs C. Voortgezet onderwijs D. Educatieve zorgstructuren Om onze jeugd optimaal te laten opgroeien zijn veel inspanningen van verschillende partijen nodig. Ouders en verzorgers spelen daarin een belangrijke rol. Het onderwijsbeleid is erop gericht dat onze jeugd zich optimaal kan ontwikkelen binnen de mogelijkheden van het kind. In de meeste gevallen gaat dit goed, soms is extra ondersteuning nodig. Ondersteuning die aansluit op de mogelijkheden van de ouders. Samenwerking van organisaties op het gebied van zorg, opvang, onderwijs, cultuur, en sport is hiervoor essentieel. Binnen dit thema geven we een beeld van de voorzieningen en de ambities van de gemeente. Deze ambities kunnen niet alleen via subsidie worden gerealiseerd maar vraagt de gezamenlijke inspanning van alle betrokken partijen. De gemeente voert lokaal beleid waarbij geïnvesteerd wordt in het realiseren van een goed educatief voorzieningenaanbod. A. Voorschoolse educatie: Kinderopvang & Peuterspelen Algemeen We kennen in de wetgeving verschillende vormen van kinderopvang: Kinderdagverblijf (KDV, met hele en halve dagopvang voor 0-4 jarigen) buitenschoolse opvang (BSO), gastouderbureaus, gastouders Vanaf 2012 is niet alleen de kinderopvang maar ook het peuterspeelzaalwerk wettelijk geregeld. Beide categorieën vallen sindsdien onder de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen Peuterspeelzaalwerk. Deze wet regelt kwaliteitseisen, centrale registratie, toezicht en handhaving. Daarbij vallen twee zaken op. Ten eerste zijn er nu wettelijke kwaliteitseisen voor peuterspelen die 25

26 nagenoeg gelijk zijn aan die voor de kinderopvang. Ten tweede is de definitie van kinderopvang (was: opvang en verzorging ) gewijzigd in: verzorgen, opvoeden en bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen. Peuterspeelzaalwerk was al ontwikkelingsgericht en de definitie voor kinderopvang en peuterspelen is nu gelijkluidend in de wet genomen. Kinderopvang en peuterspelen groeien in de wet en in de praktijk naar elkaar toe. Genoemde wet regelt verder voor de kinderopvang ook de bekostiging. De regeling daarvoor gaat uit van een vraaggestuurde financiering van de kinderopvang. De ouders krijgen daarbij zelf de middelen in handen via de kinderopvangtoeslag van de belastingdienst. Door rijksbezuiniging op de kinderopvang staat de kinderopvang onder druk, is er meer nadruk op de bedrijfseconomische aspecten (zoals kostenbeheersing) waarbij de kwaliteit in het gedrang kan komen. De bekostiging van het peuterspeelzaalwerk is een vrije zaak voor de gemeente. 1. Registratie, toezicht en handhaving Alle vestigingen van kinderopvang en peuterspeelzalen moeten geregistreerd zijn bij het landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen (LRKP). Dat is zo geregeld met het oog op het toezicht op de kwaliteit en de kinderopvangtoeslag. De gemeente is verantwoordelijk voor de registratie van alle vestigingen van kinderopvang en peuterspelen, het toezicht op de kwaliteit en de handhaving bij gebreken. De GGD inspecteert de kinderopvang en brengt daarvan inspectierapporten uit. Hierbij wordt gekeken naar zowel het beleid als de praktijk. Er wordt o.a. gekeken naar de pedagogische aanpak, de veiligheid en de hygiëne, hoe het beleid is opgesteld en hoe dit tot uitvoer wordt gebracht in de praktijk. Ook wordt er gekeken of de personele inzet juist is, of het aantal kinderen klopt met deze inzet en de beschikbare ruimte. Daarnaast kijkt de GGD bijvoorbeeld ook of voor ouders de medezeggenschap, de verstrekte informatie en de klachtenafhandeling goed geregeld is. De inspectierapporten staan in het LRKP. Het LRKP is openbaar en staat op het internet ( ) Huidige situatie in Wormerland De registratietaak is de afgelopen jaren afdoende uitgevoerd. De gemeente heeft in 2011 en 2012 extra ingezet op toezicht en handhaving. Ook in 2012 werd het gemeentelijk handhavingsbeleid geactualiseerd in de notitie: Handhavingsbeleid Kinderopvang Wormerland Het effect is dat de gemeente van de rijksoverheid in 2012 de A-status kreeg. Dat wil zeggen dat de gemeente de uitvoering van haar taken goed op orde heeft. In 2010 was er een grote toeloop van gastouders die allemaal moesten worden geïnspecteerd. In 2013 kent Wormerland 20 registraties van vestigingen voor kinderopvang en 50 registraties van gastouders. Vanaf 2013 mogen gastouders steekproefsgewijs worden geïnspecteerd. Wormerland gaat uit van 5%. Ontwikkelingen Vanaf 2013 wordt bij het toezicht gewerkt met risicoprofielen van vestigingen, in risico oplopend van groen, geel, oranje tot rood. Groen: geen reden tot zorg voor nu en de toekomst 26

27 Geel: geen zorg nu, lichte zorg over de nabije toekomst Oranje: lichte zorg over de actuele situatie, zorg over nabije toekomst Rood: zorg over actuele situatie, serieuze zorg over de nabije toekomst Wormerland zet qua toezicht en handhaving in op het voorkomen van oranje en rood. Code rood duidt op dreigende sluiting van een vestiging. Wat willen we bereiken? Alle vestigingen voor kinderopvang en alle gastouders zijn in beeld. Geen enkele vestiging van kinderopvang raakt in risicoprofiel rood. Wat doen we ervoor? De sluitende aanpak in de registratie, toezicht en handhaving voor de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk wordt voortgezet. De periodiek inspectie van alle vestigingen voor kinderopvang wordt voortgezet. Voor de gastouders wordt steekproefsgewijs geïnspecteerd (5% van de gastouders). Het college handhaaft aan de hand van de inspectierapporten en de vastgestelde beleidsnotitie. Het college stelt jaarlijks een verslag op over de toezicht- en handhaving en biedt dat aan de gemeenteraad aan. 2. Vestiging van kindercentra/peuterspelen in Wormerland Schets De gemeente heeft geen aandeel in de daadwerkelijke uitvoering en realisatie van kinderopvang en peuterspeelzalen. Wel kan de gemeente de kinderopvang helpen via een gunstig vestigingsbeleid, bijvoorbeeld door kinderopvang instellingen ruimte te bieden binnen multifunctionele accommodaties of brede scholen. Wormerland heeft een subsidieregeling voor peuterspelen voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag. Huidige situatie in Wormerland (2013) In Wormerland is anno 2013 nog maar één instelling voor kinderopvang in diverse dorpen actief: Kinderopvang Baloe BV. Baloe heeft acht opvanglocaties en biedt aan ± 600 kinderen opvang. Baloe werkt met ruim 600 kinderen: circa 335 in dagopvang en 270 in de BSO. Daarnaast zijn er in Wormerland 50 gastouders actief met in totaal ± 130 opvangplaatsen. Het is niet bekend hoeveel kinderen er buiten de gemeente in de kinderopvang zitten. We vinden anno 2013 in de verschillende dorpskernen de volgende vormen van kinderopvang van Baloe in of nabij de scholen: Dorpskern/school Baloe, hoofdvestiging De Eendragt Vormen van kinderopvang KDV BSO Peuteropvang/peuterspelen 27

28 WormerWieken Weremere- Wormer De Harpoen, Jisp Wijdewormer Weremere- Oostknollendam BSO Peuteropvang/peuterspelen BSO KDV Peuteropvang/peuterspelen BSO KDV Peuteropvang/peuterspelen BSO KDV Peuteropvang/peuterspelen BSO KDV Peuteropvang/peuterspelen BSO Ontwikkelingen: Ten eerste staat in het regeerakkoord 2012 dat men wil komen tot een basisaanbod van twee dagdelen voor peuters dat door de rijksoverheid wordt betaald. Ten tweede wordt in het land gediscussieerd over de ontwikkeling van Integrale Kind Centra (IKC) voor twee- tot twaalfjarigen, waarbij de leeftijdsgroep 2- tot 4-jarigen onderdeel kan gaan vormen van de basisscholen. Om dit te realiseren is een principebesluit van de rijksoverheid nodig en wetgeving om de uitvoering handen en voeten te geven. Dit zal niet binnen enkele jaren zijn voltooid. Het praktijk in Wormerland loopt eigenlijk op deze ontwikkelingen vooruit met de keuze voor peuterspeelzaalwerk/peuteropvang in of nabij de basisscholen. De kinderopvang in Wormerland gaat in deze beweging mee. Ten derde heeft de gemeente vanaf 2015 bezuinigd op het budget voor peuterspelen. Wat willen we bereiken? Er zijn in elke dorpskern diverse vormen van kinderopvang en peuterspelen, in of nabij de basisscholen. Wat doen we daarvoor? Wormerland zet eigen accommodaties in via verhuur. De gemeente heeft afspraken met de schoolbesturen om leegstand in de scholen bij voorrang te benutten voor kinderopvang en peuterspelen. 3. Ontwikkeling van peuters en VVE Schets Kinderen moeten alle kansen krijgen om zich goed te kunnen ontwikkelen. Ouders zijn de eerstverantwoordelijken maar de tendens is dat ouders steeds vaker moeite hebben bij hun verzorgende en opvoedende taken van de kinderen. Niet voor niets hebben zowel kinderopvang als peuterspelen per definitie een bijdrage in de verzorging, opvoeding en de 28

29 ontwikkeling van kinderen. Beide zijn een vind- en werkplaats voor ondersteuning van ouders en hun kinderen. Traditioneel is de peuterspeelzaal meer dan de kinderopvang ontwikkelingsgericht bezig en de kinderopvang krijgt in toenemende mate ook die rol. Beide instellingen zijn een prima plek voor kinderen om zich spelenderwijs te ontwikkelen. Dat gebeurt onder begeleiding van professionele, geschoolde pedagogisch medewerksters. Zij bieden kinderen een veilige, pedagogisch verantwoorde omgeving en ondersteunen ouders met jonge kinderen bij vragen rond de opvoeding en ontwikkelingsstimulering van hun kinderen. Daarnaast spelen de leidsters steeds vaker een rol in het signaleren van achterstanden op het gebied van de vijf ontwikkelingsdomeinen: cognitieve, motorische, sociale, emotionele en spraak/taal- ontwikkeling. Extra aandacht is nodig voor kinderen die in een achterstandspositie dreigen te raken. Het is vooral voor die kinderen goed als ze worden gezien door professionals voor het jonge kind en een ontwikkelingsgericht aanbod krijgen. Die professionals werken met een ontwikkelingsgericht educatief programma en zijn daarvoor geschoold. Dit gebeurt onder de noemer van VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) en dat speelt met name in gebieden waar veel risicokinderen wonen. De rijksoverheid biedt daarvoor een specifieke subsidie voor onderwijsachterstanden aan gemeenten waar een concentratie is van achterstandskinderen. Het risico op achterstanden wordt gemeten in de basisschoolperiode met de zogenaamde gewichtenregeling die kijkt naar de achtergrond van de kinderen (d.w.z.: het opleidingsniveau van hun ouders). Bij een laag opleidingsniveau krijgt een kind een extra gewicht bovenop het standaardgewicht van 1 en wel als volgt: gewicht 0,3: een ouder met opleiding minder dan 2 jaar VO (mavo, havo, vwo, vmbo) gewicht 1,2: een ouder met opleiding basisonderwijs of zmlk De subsidie kan worden benut voor bijvoorbeeld voorschoolse educatie, vroegschoolse educatie, schakelklassen, zomerscholen e.d. De regeling geldt voor de periode 2011/2014. Het rijk oriënteert zich erop hoe een regeling daarna voort te zetten. Volgens de Wet op het primair onderwijs moet de gemeente zorgen voor een aanbod van voorschoolse educatie en een goede toegang tot die educatie. Dit is in zijn algemeenheid geregeld. Dat wil zeggen dat de gemeente zelf bepaalt of er aanleiding is voor een aanbod voor voorschoolse educatie en daarvoor zelf de doelgroep definieert. Situatie in Wormerland Peuteropvang/peuterspelen in Wormerland werkt met een educatief programma. Wormerland ontvangt in de periode 2012/2014 een jaarlijkse bijdrage van circa ,- voor de aanpak van onderwijsachterstanden. Wormerland zet dat primair in op een VVEaanbod van doelgroepkinderen in de voorschoolse periode. De doelgroep is in overleg met de kinderopvang/peuterspelen en de basisscholen tweeledig gedefinieerd: kinderen met een taalrisico en kinderen met een risico qua opgroeien/opvoeden. Voor die kinderen (in 2015 waren dat er circa 15) is het extra gewenst om deel te nemen aan peuteropvang/peuterspelen. Belangrijke eisen aan het VVE-aanbod voor doelgroepkinderen zijn: werken met een VVEprogramma, getrainde leidsters en minimaal 10 uur per week. Wormerland heeft de subsidie voor peuteropvang/peuterspelen zo geregeld dat het aanbod moet voldoen aan de VVE-eisen. Dat wil zeggen dat alle kinderen een aanbod krijgen van 29

30 voorschoolse educatie, met een extra aanbod voor doelgroepkinderen. Wormerland benut de rijksbijdrage om het aanbod voor de doelgroepkinderen te dekken. Vanaf 2012 is het gesubsidieerde aanbod als volgt: Voor de reguliere peuters van 2 jaar: 6 uur per week Voor de reguliere peuters van 3 jaar: 9 uur per week Voor de doelgroeppeuters van 2 jaar: 10 uur per week Voor de doelgroeppeuters van 3 jaar: 13 uur per week In 2013 subsidieerde de gemeente zo een aanbod voor ± 70 peuters, waarvan ± 15 doelgroepkinderen. De andere peuters maken gebruik van de kinderopvangtoeslag. Er zijn afspraken met het consultatiebureau over een sluitende toeleiding van alle peuters naar peuteropvang/peuterspelen. Er is regelmatig overleg tussen kinderopvang en het consultatiebureau over de samenwerking en individuele problematiek. Wormerland benut de rijksbijdrage zo nodig ook voor de kosten van vervoer van kinderen naar de Kernschool voor kinderen die in een jaar worden omgeschakeld naar d e Nederlandse taal. Ontwikkelingen Als er in de voorschoolse periode ontwikkelingsgericht met kinderen wordt gewerkt, is het logisch om aan te sluiten op wat er daarna in de basisscholen gebeurt. De Wet op het basisonderwijs zegt daarom dat de gemeente met de betrokkenen afspraken moet maken over de doorgaande leerlijn tussen voorschools en vroegschools, en over de resultaten van vroegschoolse educatie. De basisscholen in Wormerland tellen (2013) onder het totaal van ± leerlingen de volgende aantallen gewichtenleerlingen: Gewicht 0,3 : 74 Gewicht 1,2 : 50 Totaal : 124 (9,3%) Een vuistregel is om 25 van dit aantal te nemen om het aantal achterstandspeuters te bepalen. Dat komt neer op 31 peuters. Op basis van deze cijfers kan worden gesteld dat Wormerland geen concentratie heeft van achterstandskinderen. Toch krijgt de gemeente in 2011/2014 een rijksbijdrage van circa ,- voor de aanpak van onderwijsachterstanden in de voor- en vroegschoolse periode. Wormerland zet die voornamelijk in op VVE in de voorschoolse periode. Als de verdeling van de middelen vanaf 2015 niet verandert, kan Wormerland opnieuw rekenen op een bijdrage. De scholen in Wormerland krijgen de een meer dan de ander -- op grond van hun gewichtenleerlingen ook middelen voor achterstanden en zetten die in op de reguliere 30

31 personeelsformatie. Het is niet per se de bedoeling om voor alle scholen werk te maken van VVE. Het is een zaak van de scholen om hierin een eigen standpunt te bepalen. Alleen basisschool de Eendragt is bezig met de ontwikkeling van vroegschoolse educatie. In de andere scholen werkt men wel ontwikkelingsgericht vanuit de pedagogisch-didactische kwaliteit van het onderwijspersoneel maar er wordt niet gewerkt met een VVE-programma. Wel staan alle scholen er voor open om samen met de voorschool en de gemeente werk te maken van de doorontwikkeling van VVE en de aansluiting van voor- en vroegschool. Het gaat daarbij om: afstemming van het pedagogisch beleid; een doorlopende leerlijn; een goede overdracht van peuters naar de basisschool; samenwerking en afstemming tussen het personeel van voorschoolse voorziening en de school. De scholen hebben aan hun besturen gevraagd naar een standpunt over de ambities met VVE. Het is ook gewenst om inzicht te krijgen in de effecten van voor- en vroegschoolse educatie. Een eerste globale meting is 2011 leerde dat circa 50% van de doelgroepkinderen met een taalrisico een extra jaar deed over de kleuterklas (groep 1/2). Momenteel oriënteert het veld zich op zinvolle doelstellingen voor Wormerland. Wat willen we bereiken? Geen kind stroomt met een achterstand de basisschool in. Elke peuter krijgt de kans op een ontwikkelingsgericht aanbod van peuterspelen. Kinderen met een ontwikkelingsrisico krijgen extra aandacht. Voorschools aanbod en het basisonderwijs sluiten op elkaar aan. Wat doen we daarvoor? De gemeente subsidieert een basisaanbod peuteropvang/peuterspelen voor ouders die geen aanspraak maken op de kinderopvangtoeslag. Binnen dat aanbod wordt gewerkt met een erkend VVE-programma. De gemeente subsidieert een extra aanbod voor risicopeuters De gemeente heeft afspraken met de jeugdgezondheidszorg (consultatiebureau) over de toeleiding van alle peuters en de Indicatiestelling voor de risico- peuters We maken afspraken tussen onderwijs, kinderopvang en de gemeente over de aansluiting tussen voorschoolse en schoolse periode. 4. Zorgstructuur Kinderopvang/Peuteropvang/ buitenschoolse opvang (BSO) De kinderopvang, peuterspeelzaal en BSO maken onderdeel uit van het lokale zorgnetwerk van Centrum Jong. De huidige zorgstructuur van Centrum Jong is van origine sterk gericht op de leeftijdsgroep 0-4 jarigen. Voor de leeftijdsgroep 4-12 jarigen wordt aangesloten bij de zorgteams op de verschillende basisscholen. Omdat de buitenschools opvang met veel verschillende organisaties te maken heeft, zou zij graag zien dat er een overleg komt voor 0-12 jarigen om ook binnen de huidige zorgstructuren een doorgaande lijn aan te kunnen brengen. 31

32 De BSO geeft aan dat zij binnen de huidige zorgstructuur onvoldoende haar zorgvragen kwijt kan en zou graag meer aandacht voor de oudere leeftijdsgroepen zien bv. door een interdisciplinair casuïstiek overleg 0-12 jaar. Alert4you: pilot jeugdzorg kinderopvang: Het programma 'Alert4you' is een jeugdzorgvoorziening. Het heeft tot doel om kansen en problemen van kinderen in de kinderopvang beter te signaleren en daarop alert te reageren. De kinderopvang heeft steeds vaker te maken met kinderen met opvallend gedrag. Voegsignalering, goede ondersteuning en adequate doorverwijzing kunnen de kansen van die kinderen vergroten. Als dat goed gebeurt, kunnen kinderen later zonder oplopende problemen deelnemen aan het basisonderwijs. Het programma Alert4you is gericht op een betere samenwerking tussen ouders, kinderopvang en jeugdzorg (Spirit). Het uitgangspunt is dat een kind het beste kan worden geholpen in de eigen buurt waar het leeft en woont. Als dat goed gebeurt, kunnen kinderen later zonder oplopende problemen deelnemen aan het basisonderwijs. Door middel van coaching on the job door experts van Spirit worden de leidsters in de kinderopvang begeleid en opgeleid. Kinderen kunnen daarmee in de eigen (kinderopvang-)omgeving blijven zonder doorverwijzing naar andere instanties. Huidige stand van zaken. Kinderopvang Baloe is in 2012 gestart met de pilot VVE/Alert4you en werkt hierbij nauw samen met Spirit (jeugdzorg) en basisschool Weremere. Baloe investeert zelf ook in het project met de inzet van een eigen maatschappelijk werker en het pedagogisch personeel (de leidsters). De pilot bij Baloe is tot nu toe succesvol en wordt in de regio gezien als een goed voorbeeld. De pilot Alert4you is tot en met 2013 bekostigd door de Stadsregio Amsterdam. Voor 2014 heeft Spirit opnieuw een subsidie aan de Stadsregio Amsterdam gevraagd. Vanaf 2015 is de gemeente zelf verantwoordelijk voor de (bekostiging van) de jeugdzorg. Wat willen we bereiken? Wegens bemoedigende resultaten en geloof in de werkwijze wil de gemeente per 2014 het project in cofinanciering opnemen in het preventief aanbod jeugdzorg. Bij gebleken resultaat zal de pilot per 2015 worden bekostigd vanuit de toegewezen jeugdmiddelen. Wat doen we daarvoor? We zetten in op voortzetting van Alert4You vanaf 2014, zo nodig met inzet van gemeentelijk budget. 32

33 B. Basisonderwijs 1. Basisscholen Schets Het basisonderwijs vormt een belangrijk onderdeel in het leven van 4 tot 12-jarigen. De kwaliteit van het onderwijs en de mogelijkheden tot ontplooiing vormen de basis voor de verdere schoolontwikkeling van kinderen. De basisscholen bieden veel extra ondersteuning voor kinderen met speciale onderwijsbehoeften wegens bijvoorbeeld dyslexie, hoogbegaafdheid, en gedragsproblemen door ADHD, Autisme e.d. Als de reguliere basisschool echt onvoldoende kan bieden, worden kinderen verwezen naar een speciale school voor basisonderwijs (SBO) of een school voor speciaal onderwijs (SO). Situatie in Wormerland Het basisonderwijs in de gemeente wordt door twee schoolbesturen verzorgd: Stichting SPOOR (openbaar onderwijs) en Stichting Agora (interconfessioneel). Het openbaar onderwijs is in 2004 door de gemeente verzelfstandigd en ondergebracht bij Stichting SPOOR. Deze stichting wordt bestuurd door het college van bestuur en kent een raad van toezicht. De gemeente houdt op afstand een toezichthoudende rol met de volgende taken: Benoeming van de leden van de raad van toezicht Goedkeuring wijziging statuten Ingrijpen bij ernstige taakverwaarlozing Ontbinden stichting Ter informatie ontvangen van informatie zoals begroting, jaarrekening en jaarverslag Nemen van maatregelen als het bestuur niet op tijd de begroting vaststelt Wormerland voert deze taken samen met andere gemeenten in de regio uit in de zogenaamde SPOORraad. De individuele gemeenteraad blijft beslissen over eventuele opheffing van een openbare school in de eigen gemeente. Elke gemeenteraad wijst een bestuurslid aan voor het bestuur van de SPOOR- raad. Uitgangspunt is dat de portefeuillehouder voor onderwijszaken wordt aangewezen. Wormerland heeft alleen reguliere scholen voor basisonderwijs, geen scholen voor SBO of voor SO. Kinderen kunnen voor SBO terecht in Zaanstad en Purmerend. Voor SO kunnen kinderen beperkt terecht in Purmerend en Zaanstad en zij moeten dan verderop in d regio naar school. Waar nodig bekostigt de gemeente vervoer voor de kinderen. Alle scholen in de gemeente Wormerland bieden kwalitatief goed onderwijs dat voldoet aan de normen van de Inspectie voor het Onderwijs. Er zijn geen zwakke scholen. Het inhoudelijke schoolbeleid van het primair onderwijs is de verantwoordelijkheid van de scholen en de schoolbesturen. De school staat echter niet op een eiland maar heeft raakvlakken met haar directe omgeving, de dorpskern, de gemeente e.d. De gemeente Wormerland heeft een jaarlijks subsidiebudget beschikbar voor verrijking van het onderwijs en voor de ontwikkeling van brede scholen. 33

34 2. Huisvesting en exploitatie basisonderwijs Schets De gemeente moet zorgen voor bekostiging van nieuwbouw, uitbreiding, groot onderhoud aan de buitenkant en schadegevallen. De schoolbesturen zijn zelf verantwoordelijk voor de realisatie en de instandhouding van hun schoolgebouwen. Zij moeten die als een goed huisvader beheren en onderhouden. De schoolbesturen ontvangen hiervoor vergoeding van het rijk. Situatie Wormerland De bekostiging van de huisvesting van de basisscholen is geregeld in de Verordening onderwijshuisvesting Deze verordening is actueel. Wormerland zorgt tot nu toe (naast bekostiging) ook voor daadwerkelijke realisatie van nieuwbouw van de scholen. Basisschool WormerWieken is sinds 1998 in een nieuw schoolgebouw gevestigd. In de periode 2004/2013 liep de uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP). Daarbij heeft de gemeente gezorgd voor nieuwbouw van de openbare basisscholen de Eendragt (2008), Weremere 2010) en Wijdewormer (2013). De Harpoen is in 2007 uitgebreid en gerenoveerd. Het gebouwenbestand is hiermee toekomstbestendig: voor de komende jaren wordt geen uitbreiding, nieuwbouw of groot onderhoud verwacht. Ontwikkelingen Overheveling buitenonderhoud Er ligt in 2013 een wetsontwerp bij de eerste kamer waarbij het buitenonderhoud wordt overgeheveld van gemeente naar schoolbestuur. De financiële implicatie (een korting op de algemene uitkering) valt buiten het bestek van deze nota. Als de wet definitief is, moet de gemeente de verordening onderwijshuisvesting aanpassen. Korting onderbesteding gemeente De rijksoverheid gaat de gemeente ook in de algemene uitkering korten omdat de Nederlandse gemeenten macro gezien minder aan huisvesting zouden besteden dan ze via de algemene uitkering ontvangen. In eerste indicatie van het bedrag van de korting voor Wormerland is circa ,-. De korting komt ten goede aan de schoolbesturen die dat vrij mogen besteden aan het onderwijs. Voor Wormerland is duidelijk dat deze acties als onrechtvaardig worden ervaren omdat de gemeente nu juist intensief in de huisvesting van scholen heeft geïnvesteerd. Wormerland geeft dan ook circa ,- meer uit dan dat ze via de algemene uitkering ontvangt. Dit stelt de financiële relatie met de schoolbesturen in een nieuw daglicht. Bij diverse scholen is extra ruimte gerealiseerd voor welzijnsactiviteiten of kinderopvang. Daarnaast is het zo dat de scholen krimpen door minder toeloop van leerlingen. Door die krimp ontstaat ruimte in de schoolgebouwen. Wormerland heeft uitgesproken dat die ruimte bij voorkeur wordt benut voor kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en activiteiten in het kader van de brede school. De gemeente heeft hierover afspraken gemaakt met de beide schoolbesturen in het convenant verhuur van scholen en afdracht huur aan de gemeente. 34

35 Sinds 2004 is het openbaar onderwijs ondergebracht bij stichting SPOOR. Voor de schaalgrootte van SPOOR is dat kleine scholen gemakkelijker in het grotere geheel kunnen worden in stand gehouden. Dat betekent dat in elke dorpskern in Wormerland een vestiging voor basisonderwijs kon worden behouden. Dat laatste staat sinds enkele jaren op de tocht door krimp van het aantal leerlingen en door krappe financiële toestand waar elk schoolbestuur mee te maken heeft gekregen. Met name de vestiging in Oostknollendam is hiermee onder druk komen te staan. In 2012 en 2013 heeft Wormerland met het oog op de leefbaarheid van het dorp een bijdrage van ,- resp ,- gedaan om de school een kans te geven een overlevingsstrategie te bepalen. Intentie daarbij is dat de vestiging in Oostknollendam in elk geval financieel gezien tot en met 2015/2016 gegarandeerd is. Wat willen we bereiken? In elke dorpskern is een vestiging voor basisonderwijs De basisscholen beschikken over voldoende huisvesting Leegstand in basisscholen wordt bij voorkeur ingezet voor kinderopvang en brede schoolactiviteiten Wat doen we ervoor? Behouden van het bestand aan schoolgebouwen anno 2013 Toepassen van het convenant verhuur van scholen en afdracht huur aan de gemeente 3. Onderwijsachterstanden Schets Aan de hand van de achtergrond van de ouders (zoals hun opleidingsniveau) worden alle basisschoolkinderen in Nederland gewogen. Daarbij is een lage of zeer lage opleiding van de ouders de indicator voor achterstandsrisico. Een kind zonder risico telt voor 1,0 en heeft dus geen gewicht. Bij een lage opleiding (minder dan 2 jaar voortgezet onderwijs) is het gewicht 0,3. Bij een zeer lage opleiding (alleen basisonderwijs) is het gewicht 1,2. Scholen krijgen voor gewichtenkinderen extra rijksvergoeding. Komt het totaal aan gewichten in een gemeente boven een bepaalde drempel, dan is sprake van concentratie van achterstanden. In dat geval ontvangt ook een gemeente een rijksbijdrage om de situatie aan te pakken. De gemeente kan dat inzetten op bijvoorbeeld voor- en vroegschoolse educatie (VVE), het vormen van speciale klassen voor (extra) les aan achterstandkinderen of een programma in schoolvakanties. Situatie in Wormerland De basisscholen in Wormerland tellen onder het totaal van ± leerlingen de volgende aantallen gewichtenleerlingen: Gewicht 0,3 74 Gewicht 1,2 50 Totaal: 124 In Wormerland kwam het leerlingengewicht in 2009 boven de drempel voor achterstanden. Dat kwam met name doordat één school (de Eendragt) een hoog gewicht had. De gemeente ontvangt hierdoor over de periode 2011/2014 een jaarlijks bedrag van circa ,-. De gemeente zet dit (in overleg met het veld van onderwijs, kinderopvang en Centrum Jong) primair in op de doelgroepkinderen in de peuterleeftijd. Zie hiervoor het hoofdstuk 35

36 Kinderopvang en peuterspeelzalen, 3 ontwikkeling van peuters en VVE. Daarnaast zet de gemeente het in op de doorgaande lijn voorschools/naschools. Kinderen die direct vanuit het buitenland op een basisschool in Wormerland komen, volstrekt geen Nederlands kennen en dat niet zullen leren in de gewone basisschool, kunnen terecht op de Kernschool in Zaandam. Daar krijgen ze een jaar een intensief aanbod, gericht op net name taalverwerving. De gemeente bekostigt dat het vervoer naar de Kernschool. Ook die kosten dekt de gemeente zo mogelijk uit de middelen voor onderwijsachterstanden. Ontwikkelingen Er zijn de komende jaren geen nieuwe concrete ontwikkelingen (zoals toename van het aantal risicoleerlingen) voorzien waarom de gemeente beleid zou moeten formuleren. Wat willen we bereiken en wat doen we ervoor? We concentreren ons op de voorschoolse voorzieningen en de aansluiting op de basisschool. Zie hoofdstuk A kinderopvang/peuterspeelzaalwerk, Brede school ontwikkeling Schets Het besef is gekomen dat kinderen zich niet alleen onder schooltijd ontwikkelen maar ook buiten schooltijd. Het gaat dan om vrije tijdsbesteding, talentontwikkeling, samen spelen en samen leren, en begeleiding, toezicht en opvoeding door volwassenen in bijvoorbeeld verenigingen. Diverse organisaties (zoals het verenigingsleven) houden zich zo bezig met de jeugd buiten schooltijd. Scholen (net als de kinderopvang) zien en kennen alle kinderen gedurende een groot deel van de dag. School en buitenschoolse organisaties raken elkaar en kunnen hun krachten bundelen in de brede school. Een belangrijke activiteit van de brede school is het verzorgen van een activiteitenprogramma, gericht op alle kinderen van vier tot twaalf jaar. Een gevarieerd programma van onderwijs, opvang, verrijkende en uitdagende naschoolse activiteiten en zorg. Zo komt de brede school ten goede aan de kinderen. Bovendien kan de brede school een bijdrage leveren aan de mogelijkheid voor ouders om zorg en arbeid goed te combineren (dagarrangement). De brede school vergt én leidt tot afstemming en samenwerking. Het kan ook nieuwe impulsen geven aan het onderwijs en het plaatselijk verenigingsleven Gemeenten kunnen de brede schoolontwikkeling stimuleren en ondersteunen met accommodaties, subsidies, personeel e.d. Situatie in Wormerland In Wormerland hebben de kernpartners van de brede school (de scholen, de kinderopvang en stichting Scwo) in 2013 een uitvoeringsplan gemaakt voor de periode 2013/2016. Dat plan voorziet in de inzet van 2,4 formatieplaatsen aan combinatiefunctionarissen die sinds de zomer van 2013 daadwerkelijk samen met het verenigingsleven een activiteitenprogramma moeten verzorgen. De inzet volgens dat plan is als volgt: Aantal formatieplaatsen Functie werkgever 36

37 0,3 0,7 0,4 0,25 0,1 0,4 0,25 2,4 brede schoolcoördinator Sport en spel Sport en spel Sport en spel sport cultuur cultuur Scwo Scwo Baloe Tinteltuin De Kraaien Muziekschool FluXus De gemeente subsidieert de combinatiefunctionarissen en benut daarvoor (naast de rijksbijdrage voor combinatiefuncties) bestaande subsidiestromen voor Scwo en scholen (ombuiging).deelnemende organisaties dragen ook zelf een deel van de kosten. De combinatiefunctionarissen moeten zorgen voor een rijk en gevarieerd programma van buitenschoolse activiteiten. Een stuurgroep van de kernpartners houdt toezicht. Een coördinator is spin in het web voor het opstellen en uitvoeren van programma s. Ontwikkelingen De invulling van combinatiefuncties staat in 2013 in de kinderschoenen en de uitwerking vergt veel inzet van alle partijen. Er worden daarom de komende jaren nog geen nieuwe ontwikkelingen voorzien. Wat willen we bereiken? 1. we willen voor alle kinderen van vier tot twaalf jaar een gevarieerd programma geboden van onderwijs, opvang, verrijkende en uitdagende naschoolse activiteiten en zorg. 2. We willen afstemming en samenwerking tussen diverse maatschappelijke organisaties die een rol kunnen hebben in de brede school Wat doen we ervoor? 1. We subsidiëren combinatiefunctionarissen in de periode 2013/ We maken afspraken met gesubsidieerde instellingen (zoals muziekschool en Scwo) over hun inzet voor de brede school. 3. We regisseren en monitoren door deelname in de stuurgroep brede school, samen met de kernpartners. 5. Zorgstructuur Passend Onderwijs De komende jaren zal de zorgstructuur in het basisonderwijs sterk veranderen. Momenteel zijn de samenwerkingsverbanden druk bezig met de uitwerking van de nieuwe wet Passend onderwijs. Met de komst van de wet Passend onderwijs worden gemeenten en schoolbesturen gezamenlijk verantwoordelijk voor de totale zorginfrastructuur rondom de jeugd. Gemeente Gemeente is verantwoordelijk voor: leerplicht onderwijshuisvesting Samenwerking Gemeente Zorg - Onderwijs Gemeente en schoolbesturen maken samen afspraken over: samenhangende onderwijs-, ondersteunings- en Schoolbesturen Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor: samenwerkingsverband PO en VO beschreven in 37

38 leerlingenvervoer onderwijsachterstanden aansluiting arbeidsmarkt preventief jeugdbeleid jeugdgezondheidszorg wmo-functies (o.a. decentralisatie begeleiding) Na decentralisatie jeugdzorg: Jeugdhulp toegang tot kinderbescherming en jeugdreclassering hulpstructuur voor jeugd: preventie signalering beoordeling toewijzing ondersteuning/ hulpaanbod overgang voorschools > po > vo > mbo consequenties Passend onderwijs voor leerlingenvervoer consequenties Passend onderwijs voor onderwijshuisvesting tegengaan voortijdig schoolverlaten en aanpak thuiszitters aansluiting onderwijs arbeidsmarkt V(S)O en MBO Ondersteuningsplan Passend Onderwijs dekkend aanbod van basisen extra ondersteuning verdeling, besteding en toewijzing van middelen voor ondersteuning procedure en criteria voor toelaatbaarheid (V)SO en sbao plaatsing en terugplaatsing beoogde en bereikte kwantitatieve en kwalitatieve resultaten informeren ouders ondersteuningsplannen PO en VO afstemmen Huidige situatie Wormerland De schoolbesturen van de gemeente Wormerland zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband Zaanstreek e.o. Momenteel zijn de aangesloten schoolbesturen met elkaar in gesprek over de invulling van het Passend onderwijs in het samenwerkingsverband en de zgn. interne zorgstructuur in de regio. De gemeente voert overleg met de samenwerkingsverbanden van het primair en voorgezet onderwijs over hun ondersteuningsplannen en de aansluiting op onderwerpen in bovenstaande middelste kolom. Dit gebeurt in het OOGO, het Op Overeenstemming Gericht Overleg. C. Voortgezet Onderwijs Schets De meeste leerlingen uit Wormerland stromen na het basisonderwijs door naar het voortgezet onderwijs in Zaandijk en Krommenie 12. In onderstaande tabel is te zien dat het merendeel van de leerlingen doorstroomt naar het St. Michael College (26.3 %) in Zaandijk, het Trias college (17%) in Krommenie en het Saenredam college (14.4 %) in Zaandijk. Schooltype Voedingsgebied praktij k Vmbo b Vmbo k vmbo g/t havo vwo Wormer land Totaal OVER Pascal college Zaandam x x 1,9% 19,7% Zaanlands lyceum Zaandam x x 2,3% 14,6% Pascal Zuid Zaandam x x x 0% 13,6% Zuiderzee college Zaandam x x x 0% 12,8% Compaen vmbo Zaandam x x x 0,8% 2,9% Praktijkschool de Faam Zaandam x 0% 5,3% Saenredam college Zaandijk x x x 14,4% 14,8% 12 Schoolvensters VO 38

39 RK SGM St. Michaelcollege Zaandijk x x 26,3% 27% Bertrand Russel College Krommeni e x x 10,2% 10,2% Krommeni Trias vmbo e x x x 17% 17% SG Antoni Gaudi Purmerend x 5,7% 5,7% Nelson Mandela Purmerend x 2% 2% Overig - 19,4% 54,4% 1. Deelname voortgezet onderwijs De meeste jongeren starten in een algemeen leerjaar (44%, zie onderstaande tabel). Iets meer dan 20 % stroomt in op het vmbo. Zo n 18% stroomt in op havo en 14% naar het vwo. De samenstelling van de leerlingen naar het type voortgezet onderwijs in. Gemeente Wormerland vertoont geen grote verschillen met de samenstelling in GGD-Regio Zaanstreek/ Waterland. In vergelijking met Provincie Noord-Holland volgen in zowel de Gemeente Wormerland en de regio Zaanstreek/ Waterland minder jongeren een vwo opleiding. Wel scoort Wormerland iets hoger voor de havo in vergelijking met de GGD regio en Provincie Noord-Holland Deelname voortgezet onderwijs naar type Slagingspercentage voortgezet onderwijs In 2009 slaagden 200 jongeren voor hun examen aan het voortgezet onderwijs. Van deze leerlingen behaalde 58% een vmbo diploma (120 jongeren), 25% een havo diploma (50 jongeren) en 17% ontving een vwo diploma. (30 jongeren). 13 Jeugdmonitor Wormerland 39

40 Slagingspercentage voortgezet onderwijs In vergelijking met GGD-Regio Zaanstreek/ Waterland kent de gemeente naar verhouding minder leerlingen die een vmbo diploma hebben gehaald, even veel jongeren met een havo diploma en meer leerlingen die geslaagd zijn voor het vwo. Ten opzichte van Provincie Noord-Holland stromen de jongeren in de regio Zaanstreek/ Waterland en de gemeente op een lager niveau uit. 3. Slagingspercentage vervolgopleiding Naast de leerlingen die een diploma behaalden aan het voorgezet onderwijs, waren er in leerlingen die een diploma hebben behaald aan een vervolgopleiding. Van deze jongeren behaalde 75,6% een mbo diploma (met name jongens), 13,6% een hbo diploma (met name meisjes) en 10,9% rondde een universitaire opleiding af (vooral meisjes). In vergelijking met GGD-Regio Zaanstreek/ Waterland komt het slagingspercentage overeen met dat van de gemeente: naar verhouding hebben even veel leerlingen een mbo diploma gehaald, minder jongeren met een hbo diploma en meer leerlingen die zijn afgestudeerd aan de universiteit. Ook hier stromen de jongeren in de regio en de gemeente op een lager niveau uit ten opzichte van de slagingspercentages van de Provincie. Sla gingspercentage vervolgopleiding 40

41 D. Educatieve zorgstructuren 1. Leerplicht en voortijdig schoolverlaten (vsv) Schets De leerplichtwet is de vertaling van het recht van kinderen om naar school te gaan en zich voor te bereiden op een baan. Dit recht is tegelijkertijd een plicht. Elke gemeente heeft een aantal wettelijke leerplichttaken, te weten: Registeren welke kinderen op een school zijn ingeschreven, of juist niet. In het laatste geval is sprake van absoluut verzuim of thuiszitten. Registreren welke kinderen niet regelmatig naar school gaan (spijbelen). In dat geval is sprake van relatief verzuim. Aanpakken van verzuimsituaties De gemeenteraad krijgt jaarlijks een verslag van de uitvoering van de leerplichttaken (leerplichtverslag). 41

Voor een sterke basis. Wet- en regelgeving voor positieve ontwikkeling in opvang en onderwijs

Voor een sterke basis. Wet- en regelgeving voor positieve ontwikkeling in opvang en onderwijs Voor een sterke basis Wet- en regelgeving voor positieve ontwikkeling in opvang en onderwijs Overzicht wettelijke verplichtingen in jeugd, onderwijs en opvang Gemeenten zijn uitvoerders van overheidsbeleid;

Nadere informatie

Onderwijs- en jeugdbeleid 24 september Terug naar eerste pagina

Onderwijs- en jeugdbeleid 24 september Terug naar eerste pagina Onderwijs- en jeugdbeleid 24 september 2009 Programma 1. Opening door wethouder Everink 2. Toelichting op gemeentelijk onderwijs- en jeugdbeleid Locale Educatieve Agenda (LEA) Centrum voor Jeugd en Gezin

Nadere informatie

Jeugdbeleid en de lokale educatieve agenda

Jeugdbeleid en de lokale educatieve agenda Jeugdbeleid en de lokale educatieve agenda Workshop verzorgd door: Rob Gilsing (SCP) Hans Migchielsen (Jeugd en Onderwijs) Opzet: inhoudelijke karakterisering lokaal educatieve agenda: Landelijk (relatie

Nadere informatie

Jeugdzorg verandert. Decentralisatie +

Jeugdzorg verandert. Decentralisatie + Jeugdzorg verandert Decentralisatie + Wet op de jeugdzorg 2009-2012 Evaluatie transitie van de jeugdzorg Doel nieuwe wet Realiseren van inhoudelijke en organisatorische verandering in de jeugdzorg Terugdringen

Nadere informatie

Prestatie-overeenkomst subsidie peuterspeelzaal Lennisheuvel en WE- doelgroepkinderen in 2016: H. SchujjŗmşíP-^''^

Prestatie-overeenkomst subsidie peuterspeelzaal Lennisheuvel en WE- doelgroepkinderen in 2016: H. SchujjŗmşíP-^''^ Prestatie-overeenkomst subsidie peuterspeelzaal Lennisheuvel en WE- doelgroepkinderen in 2016: Activiteit; Stellers: Conny van Aarle Akkoord: Gemeente Boxtel, afd. Maatschappelijke Ontwikkeling H. Schuurman;

Nadere informatie

Startnotitie jeugd- en jongerenbeleid Dalfsen 2009-2012 Segment-groep, J. de Zeeuw september 2008

Startnotitie jeugd- en jongerenbeleid Dalfsen 2009-2012 Segment-groep, J. de Zeeuw september 2008 Startnotitie jeugd en jongerenbeleid Dalfsen 20092012 Segmentgroep, J. de Zeeuw september 2008 1. Inleiding De gemeente wil de huidige nota jeugdbeleid 20052008 evalueren en een nieuwe nota integraal jeugdbeleid

Nadere informatie

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Opdrachtgever: Hans Tanis, Wethouder Onderwijs Auteurs: Hans Erkens en Diana Vonk Datum: 9 oktober 2013 Inleiding 1.1. Aanleiding

Nadere informatie

Kinderen/jeugdigen hebben hun plek in de openbare ruimte/de samenleving. Een sterk jeugd- en jongerenwerk gebaseerd op Welzijn Nieuwe Stijl

Kinderen/jeugdigen hebben hun plek in de openbare ruimte/de samenleving. Een sterk jeugd- en jongerenwerk gebaseerd op Welzijn Nieuwe Stijl Vrije Tijd 2012- Optimale ontmoetings- en De jeugd faciliteren om elkaar te ontwikkelingsmogelijkheden voor ontmoeten in de eigen omgeving kinderen en jeugdigen zodat zij hun sociale netwerken opbouwen

Nadere informatie

Voorbeeldadvies Cijfers

Voorbeeldadvies Cijfers Voorbeeldadvies GGD Twente heeft de taak de gezondheid van de Twentse jeugd, volwassenen en ouderen in kaart te brengen. In dit kader worden diverse gezondheidsmonitoren afgenomen om inzicht te verkrijgen

Nadere informatie

Om het kind. Hervorming zorg voor de jeugd Kennisnetwerk JGZ OCW. Justitie J&G. Provincie. Gemeenten. Gemeentefonds VWS.

Om het kind. Hervorming zorg voor de jeugd Kennisnetwerk JGZ OCW. Justitie J&G. Provincie. Gemeenten. Gemeentefonds VWS. Om het kind Hervorming zorg voor de jeugd Kennisnetwerk JGZ 19-11-2012. OCW Aanval op de uitval, RMC, plusvoorziening: 320 mln Onderwijsachterstanden-beleid (incl VVE): 249 mln SO, VSO, rugzakjes, praktijk

Nadere informatie

Samen staan we sterker

Samen staan we sterker Samen staan we sterker Notitie voor Gemeente Berkelland over de harmonisatie en integratie van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang in Eibergen-Rekken-Beltrum 4 september 2008 SKER-DHG 1 Inleiding Medio

Nadere informatie

Inzicht in voorzieningen in Nederland

Inzicht in voorzieningen in Nederland Inzicht in voorzieningen in Nederland Hulst 27 februari 2014 Algemene leeftijdslijn en te duiden onderdelen a. 171 203 213 207 249 238 242 275 260 314 307 291 307 volledige naam van de voorziening voor

Nadere informatie

Peuterwerk in het sociaal domein

Peuterwerk in het sociaal domein Peuterwerk in het sociaal domein Position Paper Februari 2017 1 Visie op peuterwerk in het sociaal domein De SER, landelijke politieke partijen en gemeenten onderstrepen dat sociaal beleid méér is dan

Nadere informatie

GEMEENTERAAD MENAMERADIEL

GEMEENTERAAD MENAMERADIEL GEMEENTERAAD MENAMERADIEL Menaam : 27 januari 2011 Portefeuillehouder : A. Dijkstra Punt : [08] Behandelend ambtenaar : A. Buma Doorkiesnummer : (0518) 452918 Onderwerp : Wet OKE / VVE 2011-2014 Inleiding

Nadere informatie

Lokaal Educatieve Agenda Breda samenvatting

Lokaal Educatieve Agenda Breda samenvatting Lokaal Educatieve Agenda Breda samenvatting LEA en partners LEA staat symbool voor de Bredase jeugd van 0 tot 23 jaar die alle kansen krijgt om een goede schoolloopbaan te doorlopen: een kind van 0 tot

Nadere informatie

De meldcode en de aandachtsfunctionaris. Tea Hol Coördinator Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling

De meldcode en de aandachtsfunctionaris. Tea Hol Coördinator Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling De meldcode en de aandachtsfunctionaris Tea Hol Coördinator Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling Verplichte meldcode Vanaf 1 juli 2013 is het een wettelijke verplichting tot

Nadere informatie

Addendum Doelgroepdefinitie VVE. Lokaal Educatieve Agenda Samenwerken aan talent

Addendum Doelgroepdefinitie VVE. Lokaal Educatieve Agenda Samenwerken aan talent Addendum Doelgroepdefinitie VVE Lokaal Educatieve Agenda 2011-2014 Samenwerken aan talent Juni 2013 LEA 2011-2014 De Lokaal Educatieve Agenda, ook wel LEA genoemd, is het beleidsplan waarin de gemeente

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Wormerland

Aan de raad van de gemeente Wormerland RAADSVOORSTEL Aan de raad van de gemeente Wormerland Datum aanmaak 10-09-2014 Onderwerp Beleidsplan Jeugdhulp Wormerland 2015-2017 Programma en portefeuillehouder E. Fens Raadsvergadering 21 oktober 2014

Nadere informatie

Voor- en Vroegschoolse Educatie Gemeente Bloemendaal

Voor- en Vroegschoolse Educatie Gemeente Bloemendaal Voor- en Vroegschoolse Educatie Gemeente Bloemendaal November 2013 Corsa nummer: 2013040608 Inleiding Per 1 augustus 2010 is de Wet Ontwikkelingskansen door kwaliteit en Educatie (OKE) in werking getreden.

Nadere informatie

4. Protocollen en reglementen Zorgstructuur Datum 9 januari 2014 Versie 2 Blad 1 van 5 ZORGSTRUCTUUR

4. Protocollen en reglementen Zorgstructuur Datum 9 januari 2014 Versie 2 Blad 1 van 5 ZORGSTRUCTUUR 4. Protocollen en reglementen 4.1.10 Zorgstructuur Blad 1 van 5 ZORGSTRUCTUUR Vastgesteld 9 januari 2014 Blad 2 van 5 Algemeen De peuterspeelzalen krijgen steeds meer te maken met peuters en ouders met

Nadere informatie

Programma. Passend onderwijs ZAT - CJG; samen sterk voor de jeugd. Landelijk Steunpunt ZAT s

Programma. Passend onderwijs ZAT - CJG; samen sterk voor de jeugd. Landelijk Steunpunt ZAT s Passend onderwijs ZAT - CJG; samen sterk voor de jeugd Themaconferenties WSNS-coördinatoren en bestuurders Dinsdag 22 september 2009, Rotterdam Woensdag 30 september 2009, Weert Maandag 5 oktober 2009,

Nadere informatie

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO INTERNE WERKWIJZE SBPE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING juli 2014 Inhoud MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING... 3 1. ALGEMEEN...

Nadere informatie

Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018

Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018 Bijlage 2 bij raadsvoorstel inzake Lokaal en regionaal beleidskader voor jeugdzorg. Samenvatting Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018 Inleiding Op 1 januari 2015

Nadere informatie

Visie Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) gemeente Goirle 2011-2014

Visie Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) gemeente Goirle 2011-2014 Visie Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) gemeente Goirle 2011-2014 1. Inleiding Kinderen ontplooien zich later beter in onderwijs en maatschappij als hun start goed is. Als een kind in de voor- of vroegschoolse

Nadere informatie

SUBSIDIEOVEREENKOMST 2013 PEUTERSPEELZAALWERK, inclusief voor- en vroegschoolse educatie

SUBSIDIEOVEREENKOMST 2013 PEUTERSPEELZAALWERK, inclusief voor- en vroegschoolse educatie SUBSIDIEOVEREENKOMST 2013 PEUTERSPEELZAALWERK, inclusief voor- en vroegschoolse educatie Gemeente Krimpen aan den IJssel & Stichting Christelijke Peuterspeelzaal De Madelief In deze overeenkomst worden

Nadere informatie

Uitvoeringsnotitie VVE gemeente Dalfsen Uitwerking VVE-beleid en toelichting op de beleidsregels VVE

Uitvoeringsnotitie VVE gemeente Dalfsen Uitwerking VVE-beleid en toelichting op de beleidsregels VVE Uitvoeringsnotitie VVE gemeente Dalfsen Uitwerking VVE-beleid en toelichting op de beleidsregels VVE Dalfsen, augustus 2012 1 Inleiding Dit document is een uitwerking van de Notitie Beleid en uitvoering

Nadere informatie

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen 23 juni 2014 1 Inhoud INLEIDING... 3 MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD... 3 CRITERIA

Nadere informatie

Culemborgs VVE beleid 2011-2014

Culemborgs VVE beleid 2011-2014 Culemborgs VVE beleid 2011-2014 Wat is VVE? VVE staat voor voor- en vroegschoolse educatie. VVE is een programmatisch aanbod dat er op gericht is om taal- en ontwikkelingsachterstanden bij kinderen te

Nadere informatie

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Informatienotitie AAN VAN Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders ONDERWERP plan van aanpak Centrum voor Jeugd en Gezin 2012 2013 DATUM 21 juni 2012 KOPIE AAN S. Rijninks BIJLAGE 1 REGISTRATIENUMMER

Nadere informatie

INFORMATIE VERWIJSINDEX RISICOJONGEREN. Dit memo bevat inhoudelijke informatie. De procesaanpak wordt toegelicht in de presentatie

INFORMATIE VERWIJSINDEX RISICOJONGEREN. Dit memo bevat inhoudelijke informatie. De procesaanpak wordt toegelicht in de presentatie INFORMATIE VERWIJSINDEX RISICOJONGEREN Dit memo bevat inhoudelijke informatie. De procesaanpak wordt toegelicht in de presentatie ACHTERGRONDINFORMATIE COMMISSIE SOCIALE INFRASTRUCTUUR 15 MEI 2008 1. Inleiding

Nadere informatie

voor- en vroegschoolse educatie Convenant uitvoering Boxtels model

voor- en vroegschoolse educatie Convenant uitvoering Boxtels model Convenant uitvoering Boxtels model Impuls kwaliteit VVE beleid Boxtel 6 juli 2011 Aanleiding en doelstelling bestuurlijk convenant Met ingang van de Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie krijgt

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

Welzijn Nieuwe Stijl. preventie zorg en opvang. 27 juni 2011

Welzijn Nieuwe Stijl. preventie zorg en opvang. 27 juni 2011 Welzijn Nieuwe Stijl 27 juni 2011 Prestatieveld 7: het bieden van maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang Prestatieveld 8: het bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg, met uitzondering

Nadere informatie

Voorstel aan : Gemeenteraad van 26 januari 2009 Door tussenkomst. Nummer : Onderwerp : Startnotitie Centrum Jeugd en Gezin Bijlage(n) : 1

Voorstel aan : Gemeenteraad van 26 januari 2009 Door tussenkomst. Nummer : Onderwerp : Startnotitie Centrum Jeugd en Gezin Bijlage(n) : 1 Voorstel aan : Gemeenteraad van 26 januari 2009 Door tussenkomst : Raadscommissie van 13 januari 2009 van Nummer : Onderwerp : Startnotitie Centrum Jeugd en Gezin Bijlage(n) : 1 Samenvatting : Gemeenten

Nadere informatie

Wat worden leerlingen en ouders hier beter van? Wat levert het op voor leerkrachten, scholen en partners?

Wat worden leerlingen en ouders hier beter van? Wat levert het op voor leerkrachten, scholen en partners? Wat worden leerlingen en ouders hier beter van? Wat levert het op voor leerkrachten, scholen en partners? Passend onderwijs Zorg- en adviesteams Integraal indiceren Centrum voor jeugd en gezin De lokale

Nadere informatie

Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO/gastouder)

Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO/gastouder) Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO/gastouder) Relatie ander beleid: Zorgkinderen Route bij signalen van mogelijk geweld- of zedendelict door een collega jegens een

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 28 606 Jeugdzorg 2003 2006 Nr. 24 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING

PROGRAMMABEGROTING PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

GGD Hollands Noorden. en wijkverpleegkundigen met S1-taken

GGD Hollands Noorden. en wijkverpleegkundigen met S1-taken GGD Hollands Noorden en wijkverpleegkundigen met S1-taken Waarom een GGD? Wet Publieke Gezondheidszorg (WPG): Gezondheidsbeschermende en gezondheidsbevorderende maatregelen voor de bevolking of specifieke

Nadere informatie

Wet meldcode van kracht:

Wet meldcode van kracht: Wet meldcode van kracht: Gemeenten aan zet! Claire Hostmann ministerie van VWS Karin Jentzsch - gemeente Hengelo 17 september 2013 2 Kennismaken Basisadministratie met Rijksbreed Persoonsgegevens 18 april

Nadere informatie

Toelichting BenW-adviesnota

Toelichting BenW-adviesnota Onderwerp: Toelichting BenW-adviesnota Afdeling/team : Welzijn Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling gemeente Beesel Afdelingshoofd Auteur : Bremmers, P.H.M. : Broek, N.M.C.A. Datum vergadering

Nadere informatie

Handelingsprotocol Meldcode Huiselijk Geweld en kindermishandeling Basisschool Meander

Handelingsprotocol Meldcode Huiselijk Geweld en kindermishandeling Basisschool Meander Handelingsprotocol Meldcode Huiselijk Geweld en kindermishandeling Basisschool Meander Doel van de meldcode: Professionals ondersteunen bij het omgaan met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Nadere informatie

Bijeenkomst samenwerkingsverband PO Duin en Bollenstreek

Bijeenkomst samenwerkingsverband PO Duin en Bollenstreek Bijeenkomst samenwerkingsverband PO Duin en Bollenstreek Transitie van de jeugdzorg naar gemeenten. Wat betekent dat voor kinderen, ouders en onderwijs? Marion Goedhart, trekker transitie jeugdzorg gemeenten

Nadere informatie

Welke AFSPRAKEN gelden bij partijen die betrokken zijn bij de JEUGDZORG in Zeeland?

Welke AFSPRAKEN gelden bij partijen die betrokken zijn bij de JEUGDZORG in Zeeland? Welke AFSPRAKEN gelden bij partijen die betrokken zijn bij de JEUGDZORG in Zeeland? overheden Welke AFSPRAKEN gelden bij partijen die betrokken zijn bij de JEUGDZORG in Zeeland? overheden zorginstellingen

Nadere informatie

Herijking subsidierelatie ONIS: opdracht aan ONIS

Herijking subsidierelatie ONIS: opdracht aan ONIS Bijlage 2 Bestuursrapportage uitvoeringsplannen Beleidsplan Wmo 2012-2015 Asten-Someren Herijking subsidierelatie ONIS: opdracht aan ONIS Inleiding In het kader van de kerntakendiscussie is besloten dat

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2017 IN DE GEMEENTE. Boekel

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2017 IN DE GEMEENTE. Boekel RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2017 IN DE GEMEENTE Boekel Plaats : Boekel Gemeentenummer : 0755 Onderzoeksnummer : 292944 Datum onderzoek : 9 mei 2017 Datum vaststelling

Nadere informatie

de jeugd is onze toekomst

de jeugd is onze toekomst de jeugd is onze toekomst vereniging van groninger gemeenten Bestuursakkoord Jeugd 2008-2012 In veel Groninger gemeenten zijn er kinderen met problemen. En daarvan krijgen er te veel op dit moment niet

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zutphen,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zutphen, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Zutphen Nr. 223687 21 december 2017 Regeling van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zutphen houdende bepalingen over het subsidiëren

Nadere informatie

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% B. PEUTERSPEELZALEN Helemaal niet mee eens Helemaal mee eens 5.De peuterspeelzaal heeft meerwaarde naast de kinderopvang 6.Het is belangrijk dat de peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf afzonderlijk

Nadere informatie

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo.

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Overzicht volgens beleidsdoelen uit kadernota Wmo 2008-2012 Mee(r)doen in Dalfsen* 2009 Thema Wmo-loket Informatie geven over wonen, welzijn en zorg Wmo-loket

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg. Door José Vianen; Adviseur

Transitie Jeugdzorg. Door José Vianen; Adviseur Transitie Jeugdzorg Door José Vianen; Adviseur relevante thema s 1. Transitie jeugdzorg 2. Wat beogen we? 3. Kansen van de transitie 4. Concept wettekst 5. Richtlijnen en planning 1 Aanleiding van de transitie:

Nadere informatie

Stichting Kinderopvang Alkmaar. Pedagogisch Beleid. Peuterspeelzalen

Stichting Kinderopvang Alkmaar. Pedagogisch Beleid. Peuterspeelzalen Stichting Kinderopvang Alkmaar Pedagogisch Beleid Peuterspeelzalen Inhoudsopgave 1. INLEIDING...3 2. DOEL VAN HET BELEID...3 2.1 ALGEMEEN...3 2.2 BIJDRAGE AAN ORGANISATIEDOELEN...3 2.3 ROLLEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN...4

Nadere informatie

Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO)

Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO) Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO) Relatie ander beleid: Zorgkinderen Protocol seksueel misbruik door beroepskracht Route bij grensoverschrijdend gedrag tussen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 IN DE GEMEENTE. Heerenveen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 IN DE GEMEENTE. Heerenveen RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 IN DE GEMEENTE Heerenveen Plaats : Heerenveen Gemeentenummer : 0074 Onderzoeksnummer : 287974 Datum onderzoek : 18 februari

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Leiderdorp

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Leiderdorp RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Leiderdorp Plaats : Leiderdorp Gemeentenummer : 0547 Onderzoeksnummer : 279088 Datum onderzoek : 24 november

Nadere informatie

Regiovisie Veilig Thuis. Zuid-Limburg

Regiovisie Veilig Thuis. Zuid-Limburg Veilig Thuis Regiovisie Veilig Thuis Uitgangspunten Zuid-Limburg Sluitende aanpak voor geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA) in Zuid-Limburg. Samenwerking tussen sociaal domein (welzijn/ zorg en jeugd)

Nadere informatie

Voorschoolse voorzieningen in Purmerend 2011

Voorschoolse voorzieningen in Purmerend 2011 Voorschoolse voorzieningen in Purmerend 2011 Gemeente Purmerend Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling Juli 2011 INHOUDSOPGAVE Samenvatting.....2 1 Inleiding. 2 2. Begrippenkader...2 3. Aanleiding........3

Nadere informatie

Alleen activiteiten die vrij en openbaar toegankelijk zijn komen voor subsidie in aanmerking

Alleen activiteiten die vrij en openbaar toegankelijk zijn komen voor subsidie in aanmerking ALGEMEEN DEEL SUBSIDIEBELEID De aanvraag moet voldoen aan de bepalingen van de Algemene subsidieverordening In de subsidieverordening is de procedure beschreven om in aanmerking te komen voor subsidie

Nadere informatie

Zorg voor Jeugd in Vlaardingen

Zorg voor Jeugd in Vlaardingen Zorg voor Jeugd in Vlaardingen Inge Parlevliet CJG Rijnmond 1 Alles onder 1 dak Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is het centrale punt waar jongeren (0-23) ouders/verzorgers, aanstaande ouders en professionals

Nadere informatie

Jeugdhulp in Nissewaard

Jeugdhulp in Nissewaard Jeugdhulp in Nissewaard Projectleider decentralisatie jeugdhulp Angela van den Berg Regisseur jeugd en gezin JOT kernen Jolanda Combrink Inhoud 1. Wat verandert er? 2. Beleidskaders 3. Jeugdhulpplicht

Nadere informatie

Zorgcoördinatie door de Jeugdgezondheidszorg. Paul van der Velpen Directeur GGD Hart voor Brabant

Zorgcoördinatie door de Jeugdgezondheidszorg. Paul van der Velpen Directeur GGD Hart voor Brabant Zorgcoördinatie door de Jeugdgezondheidszorg Paul van der Velpen Directeur GGD Hart voor Brabant Definitie - Taakverdeling - Opschaling - Combinatie van taken - Taken en prestaties - Randvoorwaarden Zorgcoördinatie

Nadere informatie

Medisch specialist ziekenhuis

Medisch specialist ziekenhuis Factsheet Medisch specialist ziekenhuis en de Jeugdhulp Almere 2015 Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp: ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE GEMEENTE. Soest

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE GEMEENTE. Soest RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE GEMEENTE Soest Plaats : Soest Gemeentenummer : 0342 Onderzoeksnummer : 293771 Datum onderzoek : 31 augustus 2017 Datum vaststelling

Nadere informatie

Passie voor jongeren. Goede jeugdzorg is een must Lenie Scholten wethouder jeugd

Passie voor jongeren. Goede jeugdzorg is een must Lenie Scholten wethouder jeugd Passie voor jongeren Goede jeugdzorg is een must Lenie Scholten wethouder jeugd Jongeren in Nijmegen 19.064 18 tot 23 jaar 9.543 12 t/m 17 jaar 3.107 10 en 11 jarigen 9.537 4 t/m 9 jaar 6.468 0 t/m 3 jaar

Nadere informatie

Presentatie t.b.v. studiedag 16 mei 2013

Presentatie t.b.v. studiedag 16 mei 2013 Presentatie t.b.v. studiedag 16 mei 2013 Mezelf even voorstellen Een verkenning op hoofdlijnen van de raakvlakken tussen Passend onderwijs en zorg voor jeugd Met u in gesprek Samenwerken! Doelstelling

Nadere informatie

Toekomstvisie Peuterspeelzaal Houten

Toekomstvisie Peuterspeelzaal Houten Toekomstvisie Peuterspeelzaal Houten Naar een integraal onderdeel van een samenhangend aanbod voor opvang & ontwikkeling van het Houtense jonge kind. Het bestuur en directie van de Peuterspeelzaal Houten

Nadere informatie

Passend Onderwijs & Transitie Jeugdzorg 16 september 2013

Passend Onderwijs & Transitie Jeugdzorg 16 september 2013 Passend Onderwijs & Transitie Jeugdzorg 16 september 2013 Arjan Reniers a.reniers@hco.nl Instructie Onze school beschikt over een ondersteuningsprofiel en ik weet (in grote lijnen) wat daarin staat. Ja

Nadere informatie

WELKOM Informatiebijeenkomst wetsvoorstel jeugd

WELKOM Informatiebijeenkomst wetsvoorstel jeugd WELKOM Informatiebijeenkomst wetsvoorstel jeugd Transitiebureau Jeugd September 2013 Stand van zaken jeugdwet en landelijke ontwikkelingen 2 Voorlichtingsbijeenkomst nieuwe jeugdwet Het gebeurt per 1 januari

Nadere informatie

Om het kind. Hervorming zorg voor de jeugd in Amsterdam

Om het kind. Hervorming zorg voor de jeugd in Amsterdam Om het kind Hervorming zorg voor de jeugd in Amsterdam . OCW Aanval op de uitval, RMC, plusvoorziening: 320 mln Onderwijsachterstanden-beleid (incl VVE): 249 mln SO, VSO, rugzakjes, praktijk ond en leerwegonder

Nadere informatie

Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011

Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011 Raadsvergadering, 31 januari 2012 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011 Nr.: 483 Agendapunt: 11 Datum: 31 januari 2012 Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van Gouda

Burgemeester en wethouders van Gouda Burgemeester en wethouders van Gouda Gelet op artikel 7 Algemene Subsidieverordening Gouda 2003; Overwegende dat: - aan alle kinderopvangorganisaties in de gemeente Gouda de mogelijkheid wordt geboden

Nadere informatie

Jeugdarts en de Jeugdwet 2015

Jeugdarts en de Jeugdwet 2015 Factsheet Jeugdarts en de Jeugdwet 2015 Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp: ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedproblemen, en geestelijke

Nadere informatie

Regiemodel Jeugdhulp 2015

Regiemodel Jeugdhulp 2015 Regiemodel Jeugdhulp 2015 Visie op de inrichting van een nieuw stelsel voor jeugdhulp na de decentralisatie versie 1 november 2012 Registratienr. 12.0013899 1 INLEIDING... 2 1.1 Schets van de opbouw van

Nadere informatie

Invoering van de meldcode in de jeugdzorg

Invoering van de meldcode in de jeugdzorg Invoering van de meldcode in de jeugdzorg Inspectie Jeugdzorg Utrecht, april 2013 Samenvatting Eind december 2012 heeft de Inspectie Jeugdzorg via een digitale vragenlijst een inventariserend onderzoek

Nadere informatie

Voorschoolse voorzieningen in Gouda. visie, doelstellingen & plan van aanpak

Voorschoolse voorzieningen in Gouda. visie, doelstellingen & plan van aanpak Voorschoolse voorzieningen in Gouda visie, doelstellingen & plan van aanpak 2012-2015 afdeling Maatschappelijk beleid Gouda, april 2012 Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding 4 2. Terugblik Nota Beleid

Nadere informatie

Centrale helpdesk voor gemeenten. Samenwerken voor de jeugd

Centrale helpdesk voor gemeenten. Samenwerken voor de jeugd Centrale helpdesk voor gemeenten Samenwerken voor de jeugd Inhoud Woord vooraf 3 1. Meer preventie en meer opvoedondersteuning 5 Centrum voor Jeugd en Gezin 5 Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg 6 Digitaal

Nadere informatie

UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 (gewijzigde expeditie) Bijlage 1: Doelstellingen Integrale Welzijnsnota

UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 (gewijzigde expeditie) Bijlage 1: Doelstellingen Integrale Welzijnsnota UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 (gewijzigde expeditie) Bijlage 1: Doelstellingen Integrale Welzijnsnota WELZIJN ALGEMEEN 1 Het zo optimaal mogelijk laten participeren van de inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht

Nadere informatie

PRAAT MET DE RAAD kort verslag

PRAAT MET DE RAAD kort verslag PRAAT MET DE RAAD kort verslag Datum: 19 mei 2015 Spreker: Corine Laurant, namens Stichting Kinderen en Ouders Onderwerp: Stichting Kinderen en Ouders als gesubsidieerde instelling voor peuterspeelzalen

Nadere informatie

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving Aanpak: Bemoeizorg De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: GGD West-Brabant

Nadere informatie

Concept-Convenant Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Someren

Concept-Convenant Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Someren Concept-Convenant Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Someren De ondergetekenden: 1. Gemeente Someren, voor deze overeenkomst vertegenwoordigd door dhr. T. Maas, 2. Stichting PlatOO, voor deze overeenkomst

Nadere informatie

INLEIDING. Openingsfilm

INLEIDING. Openingsfilm Gemeente Oosterhout INLEIDING Openingsfilm OPGROEIEN IN NEDERLAND Kinderen gelukkigste Westerse wereld 85% gaat het goed 15% op enig moment at risk 5% risico op maatschappelijke uitval door problemen Jeugdzorgsector

Nadere informatie

ALGEMEEN We beginnen met enkele vragen over VVE in uw gemeente.

ALGEMEEN We beginnen met enkele vragen over VVE in uw gemeente. ALGEMEEN We beginnen met enkele vragen over VVE in uw gemeente. 1. Subsidieert uw gemeente de uitvoering van VVE programma's in PEUTERSPEELZALEN? Ja Nee 2. Subsidieert uw gemeente de uitvoering van VVE

Nadere informatie

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad Raadsvergadering, 29 januari 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 206 Agendapunt: 8 Datum: 11 december 2007 Onderwerp: Vaststelling speerpunten uit de conceptnota Lokaal Gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011

Nadere informatie

Om het kind. Hervorming zorg voor de jeugd in Amsterdam en de aansluiting op Passend Onderwijs

Om het kind. Hervorming zorg voor de jeugd in Amsterdam en de aansluiting op Passend Onderwijs Om het kind Hervorming zorg voor de jeugd in Amsterdam en de aansluiting op Passend Onderwijs Enkele feiten en cijfers 100.000 gezinnen 143.000 jeugdigen tot 18 jaar 67.000 jongeren 18 23 jaar Totaal budget

Nadere informatie

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet Kwaliteit 1 Inleiding Wat is kwaliteit van zorg en wat willen we als gemeenten samen met onze zorgaanbieders ten aanzien van kwaliteit afspreken? Om deze vraag te beantwoorden vinden twee bijeenkomsten

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard 11 Aan de raad van de gemeente Lingewaard *14RDS00129* 14RDS00129 Onderwerp Regiovisie - aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2015-2019 regio Arnhem & Achterhoek 1 Samenvatting Met dit voorstel

Nadere informatie

Protocol meldcode. Huiselijk geweld en kindermishandeling. OBS Prins Claus

Protocol meldcode. Huiselijk geweld en kindermishandeling. OBS Prins Claus Protocol meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling OBS Prins Claus Linschoten januari 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Leerkrachten... 3 Intern begeleider/directrice... 3 Verwijsindex...

Nadere informatie

Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota

Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota 2 Samenvatting van de concept kadernota - Heel het Kind Heel het Kind Op 18 februari 2014 heeft de Eerste Kamer de nieuwe Jeugdwet aangenomen. Daarmee

Nadere informatie

Beleidskader Voor- en Vroegschoolse Educatie gemeente Deurne

Beleidskader Voor- en Vroegschoolse Educatie gemeente Deurne Beleidskader Voor- en Vroegschoolse Educatie gemeente Deurne 2012-2014 1 Vastgesteld door de gemeenteraad van Deurne op 2 1.Inleiding Wet Ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie De Wet OKE (Ontwikkelingskansen

Nadere informatie

Visie voorschoolse opvang gemeente Oldebroek

Visie voorschoolse opvang gemeente Oldebroek Visie voorschoolse opvang gemeente Oldebroek (geamendeerde versie: betreft punt 8 van paragraaf 8, Beleidskader) Afdeling Samenleving januari 2011 (definitieve versie) Gemeentelijke visie op voorschoolse

Nadere informatie

Resultaatafspraken voor VVE in gemeente Westvoorne

Resultaatafspraken voor VVE in gemeente Westvoorne Resultaatafspraken voor VVE in gemeente Westvoorne Partijen Schoolbesturen VCO De Kring (CNS De Nieuwe Weg, Baron de Vos van Steenwijkschool) Onderwijsgroep PRIMOvpr (De Driehoek, Obs Mildenburg, Obs Het

Nadere informatie

Taak- Functieomschrijving Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Taak- Functieomschrijving Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Taak- Functieomschrijving Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Deze taak-functieomschrijving is bruikbaar voor alle sectoren welke ondersteuning, begeleiding, zorg, hulp en bescherming

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Den Helder

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Den Helder RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Den Helder Plaats : Den Helder Gemeentenummer : 0400 Onderzoeksnummer : 277984 Datum onderzoek : 4 september

Nadere informatie

Managementsamenvatting Regionaal Beleidskader Route Zuidoost

Managementsamenvatting Regionaal Beleidskader Route Zuidoost Managementsamenvatting Regionaal Beleidskader Route Zuidoost 2015-2018 Inleiding Op 1 januari 2015 treedt de Jeugdwet in werking. Gemeenten worden bestuurlijk en financieel verantwoordelijk voor alle vormen

Nadere informatie

Deskundigheidsbevordering huiselijk geweld: kindermishandeling

Deskundigheidsbevordering huiselijk geweld: kindermishandeling Voor: Gemeenten Kop van Noord-Holland Van: Advies- en Steunpunt Huiselijk geweld Kop van Noord-Holland Betreft: Voorstel deskundigheidsbevordering huiselijk geweld Datum: Deskundigheidsbevordering huiselijk

Nadere informatie

Uitgangspuntennotitie harmonisatie voorschoolse voorzieningen Gooise Meren

Uitgangspuntennotitie harmonisatie voorschoolse voorzieningen Gooise Meren Uitgangspuntennotitie harmonisatie voorschoolse voorzieningen Gooise Meren Kind (3): Ik wil gaan schaken met jou. Mamma: Misschien is dat nog een beetje te moeilijk. Kind: Dan leg ik het je toch even uit?

Nadere informatie

Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling

Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling Tea Hol Implementatieadviseur Rak 2011, namens het NJi Coördinator Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling Verplichte meldcode Nieuw is

Nadere informatie

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN. Samenvatting

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN. Samenvatting ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN Samenvatting Kompas voor de zorg voor de jeugd in Fryslân De zorg voor de jeugd valt vanaf 2015 onder de taken van de gemeente. De 27 Friese gemeenten

Nadere informatie

VROEGSIGNALERING EN TOELEIDING VVE ARNHEM

VROEGSIGNALERING EN TOELEIDING VVE ARNHEM VROEGSIGNALERING EN TOELEIDING VVE ARNHEM Verwijsprocedure doelgroepkinderen Consultatiebureau en voorschoolse voorzieningen Inleiding Peuterspeelzalen en kinderdagverblijven bieden jonge kinderen een

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 EN 2016 IN DE GEMEENTE. Leeuwarderadeel

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 EN 2016 IN DE GEMEENTE. Leeuwarderadeel RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 EN 2016 IN DE GEMEENTE Leeuwarderadeel Plaats : Stiens Gemeentenummer : 0081 Onderzoeksnummer : 288786 Datum onderzoek : 21

Nadere informatie