Ieder kind heeft recht op een plek om te leren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ieder kind heeft recht op een plek om te leren"

Transcriptie

1 Ieder kind heeft recht op een plek om te leren Nieuwsbrief, nr.5 December 2006 Landelijke Vereniging Cluster 3, postbus 222, 3500 AE Utrecht, T: , E: INHOUDSOPGAVE VAN DE VOORZITTER LVC3 ONTWIKKELINGEN (INTERN)... 3 Hét Congres... 3 De regiobijeenkomsten... 3 Speerpunten... 4 Sportrolstoelen... 5 Inzet ambulante begeleiding binnen de diverse clusters... 4 Btw-problematiek... 5 Leerlingenraad... 5 REC beraad... 5 Functionele indicatiestelling... 5 NAH... 5 Kenniskringen... 6 Studiedag LVG... 6 Verhuizing... 6 Guus Courlander... 6 Wil Louwers... 6 Geboren... 6 Nieuwsbrief PO... 6 Regeling bekostiging dienstreizen voor ambulante begeleiding teruggeplaatste leerlingen... 6 Resultaten monitor... 7 LVC3 ONTWIKKELINGEN (EXTERN)... 7 Landelijk Innovatieprogramma Kinderrevalidatie... 7 WMO... 7 De subsidies voor organisaties van gehandicapten, ouderen en patiënten... 7 Mensenrechtenverdrag... 8 De Rapportage Jeugd met Beperkingen... 8 BOSK... 8 CG-Raad... 8 Early-Aid-Congres... 8 REA-gelden... 8 NSGK... 9 Jan de Moor... 9 Personele wisseling leerstoel... 9 PO-Raad... 9 LGF in MBO... 9 CLUSTER 3 IN DE POLITIEK...10 Kamerbehandeling...10 Onderwijsbegroting Groei leerlingenaantallen SO...11 Extra gelden voor vaklokalen...11 Financiën LVC Expertise...12 VERSCHENEN...12 Poëzie en schilderkunst in het ZML.12 De andere stroom...12 Speciale editie Sardes...12 De Vijfwijzer...12 CAO PO...12 Naar school op jouw manier...12 Speciaal of Specialistisch?...12 SO op Kennisnet...13 De zin van onderwijs...13 PROJECTEN...13 Leerlijnen...13 Equal loopbaancentrum...13 De Andere Stroom cluster Vijfwijzer...14 Ieder kind is speciaal...14 Krachtig digitaal leermiddel...14 Rekenen/wiskunde ZML...14 Lezen en spellen ZML...14 Loopbaanoriëntatie en begeleiding van jongeren met een beperking in het VO...15 Leerstoel...15 TOM...15 DE TAAKGROEPEN LVC Oproep...15 P.r. en voorlichting...16 Kwaliteit...16 Personeel/Financiën...16 VSO/Arbeidstoeleiding...17 Zorg/onderwijs...17 Onderwijs...17 Ambulante Begeleiding...17 Scholing en ontwikkeling...18 december

2 ICT Expertisetaakgroep ZML Expertisetaakgroep mytyl/tyltyl/lzk.. 18 AGENDA Algemeen Bestuur LVC Agenda Commissie Agenda REC-beraad Ambulante Begeleiding Breed Coördinatoren AB overleg Personeel & Financiën Kwaliteitszorg PR & Voorlichting Arbeid Zorg & Onderwijs ICT Expertise taakgroep ZML Expertise taakgroep LZK Expertise taakgroep VMT/ LZK Studiedag platform MBO Het allerlaatste nieuws Redactie: Marc Cantrijn, Albert Boelen, Ineke Aufderhaar en Heidi Geitenbeek Reactie op vorm/ inhoud en inleveren kopij: december

3 VAN DE VOORZITTER Beste leden, Kijk goed om je heen! We hebben met elkaar weer een heel goed 2006 gehad. Op onderwijsinhoudelijk gebied is er weer veel gebeurd. Hiervoor verwijzen we naar de inhoud van deze nieuwsbrief. Een activiteitenagenda waar we trots op mogen zijn. Ik zou zeggen doe er Uw voordeel mee! En breng ook het personeel in Uw organisatie op de hoogte door het verspreiden van de gehele nieuwsbrief of delen ervan. Passend Onderwijs is zeker het laatste halfjaar een begrip geworden wat de gemoederen hier en daar bezig heeft gehouden. In de luwte van de verkiezingen wordt er achter de schermen doorgewerkt. Op alle fronten. Dus in de loop van 2007 krijgt dit proces absoluut een vervolg. Als we kijken naar de dieperliggende bedoelingen komen we uit bij de Salamanca Verklaring van de UNESCO uit 1994: - ieder kind heeft een fundamenteel recht op onderwijs en moet in staat worden gesteld een acceptabel niveau van leren te bereiken en op peil te houden. - Ieder kind heeft unieke eigenschappen, interesses, mogelijkheden en leerbehoeften. - Opleidingen moeten worden ontworpen en onderwijsprogramma s ingevoerd, die rekening houden met deze eigenschappen n leerbehoeften. - Allen met speciale onderwijsbehoeften moeten toegang hebben tot reguliere scholen welke hen opnemen in een kindgericht pedagogisch klimaat dat in staat is aan hun behoeften tegemoet te komen. - Reguliere scholen met deze inclusieve inslag zijn het meest effectief in het bestrijden van discriminerende opvattingen, in het creëren van een open gemeenschap, in het bouwen aan een inclusieve maatschappij en het bereiken van onderwijs voor de meerderheid (zonder specifieke behoeften) en verbeteren zij de doelmatigheid van het gehele onderwijssysteem. Als U dat afzet tegen de activiteiten die we als vereniging de afgelopen jaren hebben gerealiseerd dan zijn we op de goede weg. Ook de betekenis in deze van de Wec Raad wil ik hier niet onvermeld laten. Ook naar onze vertegenwoordigers in de Wec Raad gaat een bijzonder woord van dank. En bekijk de ontwikkelingen ook eens door de bril van de eigen school.! Ook daar ziet U zeker processen waar U terecht trots op mag zijn. Doe dat dan ook! Tel de zegeningen en draag dat uit! Onder het motto gewoon waar het kan, speciaal waar het moet realiseren we stap voor stap doelstellingen die in het licht staan van inclusiviteit. Op die manier gaan we ook in 2007 verder. Onder het motto: Laat U vooral niet gek maken en blijf goed om je heen kijken! Mede namens het bestuur van LVC3 wensen we U hele fijne kerstdagen en een inspirerend T. Lebbink Voorzitter LVC3 LVC3 (INTERN) ONTWIKKELINGEN Hét Congres Voor een verslag van het Congres zie PHPSESSID=a4a635b247af1bca2a76d30 8e4f2555f. De regiobijeenkomsten De septemberronde van regiobijeenkomsten binnen onze vereniging is weer afgesloten. Er werden 5 bijeenkomsten georganiseerd (Spier, Utrecht, Venlo, Roosendaal, Haarlemmerliede), waarvan de bijeenkomst in Haarlemmerliede uit- december

4 Met betrekking tot de speerpunten van LVC3 kwam de situatie van zorg en onderwijs (instroom doelgroep met complexe hulpvragen) pregnant naar voren. Dit is inmiddels speerpunt geworden en de taakgroep zorg/onderwijs bereidt een voorstel voor. Daarnaast: opleiden goed personeel, relatie met de wetenschap. De gepresenteerde visie en uitgangspunten worden over het algemeen onderschreven, al zou het hier en daar nog wat scherper mogen. Met betrekking tot passend onderwijs kwam naar voren:. indicatiestelling handhaven. bestaande samenwerkingsverbanden gebruiken. open eind financiering en bestaande zorgstructuur moeten blijven. pilots/experimenten vragen om extra financiering. initiatieven nemen in eigen regio LVC3 zorgt voor afstemming en informatie. Met betrekking tot de groei van het speciaal onderwijs kwam naar voren:. oorzaken groei goed analyseren en er beleid op maken. regie in eigen hand houden (zeker bij AB). bij indicatie gaat het vooral om het voortraject.. als LVC3 reageren op de staffeling eindelijk niet doorging. Rond de 70 leden maakten van de uitnodiging gebruik. Als algemene onderwerpen kwamen bij alle bijeenkomsten aan de orde:. groei en consequenties voor huisvesting en personeel. drukte op het gebied van her-, ver- en nieuwbouw. instroom van gewijzigde doelgroep (zmolkers, laagfunctionerenden, complexe hulpvragen). in kader van passend onderwijs is de regie-vraag veel aan de orde. qua communicatie met de leden: nieuwsbrief, website en gerichte mailings, terwijl de helpdesk-functie van het bureau erg wordt gewaardeerd.. vragen over vervolg van de branchecode Tenslotte bracht men nog in:. N-factor verlaging is nog niet, wat we willen. regionale bijeenkomst m.n. richten op directies/managers. Onderwijsinhoudelijke zaken elders doen. personeelsbeleid als aandachtspunt. leerlingenraad: er zijn goede voorbeelden. maatschappelijke bekendheid van speciaal onderwijs verdient nog steeds aandacht. expertise borgen en nieuwe ontwikkelen. clusteroverstijgend werken. Speerpunten Binnen LVC3 wordt gewerkt met een aantal speerpunten, die gehanteerd worden in de contacten met het Ministerie, met de politiek en bij externe contacten. Deze speerpunten zijn regelmatig onderwerp van gesprek in het bestuur en ze worden regelmatig aan de leden voorgelegd in de regio-bijeenkomsten. Op dit moment werken we met de volgende speerpunten: - Passend onderwijs: positiebepaling, inbreng in de stuurgroep/kaderlijn, bekostiging, indicatie, regionale vormgeving etc. - vso-problematiek: verhouding met regulier VO, praktijkmogelijkheden, arbeidstoeleiding/transitie etc. - zorg/onderwijs: monitoring, bekostiging begeleiding laagfunctionerenden, inzet AWBZ-middelen etc. - bekostiging: specifieke doelgroepen, expertisebekostiging epilepsie, N- factoren - indicatiestelling: vormgeving in kader van passend onderwijs, taken LCTI, herindicatie, begeleiding ouders. - lumpsum in het speciaal onderwijs: monitoring, kengetallen, gevolgen voor so-scholen - LZK: relatie cluster 3 en 4, indicatie LZK vs. LG, positie epilepsie - REC-grensverkeer: REC-grenzen, clustergrenzen, begrip regio etc. Met name de bekostiging van de begeleiding van de laagfunctionerenden en de zmolkers heeft na de vorige regioronde extra prioriteit gekregen. december

5 Sportrolstoelen De Johan Cruyff Foundation heeft dit jaar aan een aantal mytyl/tytyl scholen een 150-tal sportrolstoelen geschonken voor het sporten van kinderen tijdens en na schooltijd. Er is eerst geïnventariseerd, welke sporten het meest werden aangeboden tijdens gymlessen (dat bleken: rolstoeltennis, rolstoelhockey en rolstoelbasketbal te zijn). Inzet ambulante begeleiding binnen de diverse clusters Naar aanleiding van wachtlijsten bij de inzet van AB in het MBO is een landelijke discussie ontstaan. Er zijn intern gegevens verzameld, er zijn kamervragen gesteld, de voorzitter van de WEC-Raad verscheen op t.v. en er waren perspublicaties. De WEC-Raad heeft de Minister een brief geschreven met gegevens en standpuntbepaling: er bestaan inderdaad wachtlijsten, vooral bij cluster 4, de REC s doen hun uiterste best om het gevraagde te leveren (en in de meeste gevallen lukt dat ook best), maar we willen uit oogpunt van kwaliteit en uit oogpunt van een wettelijke verplichting, wel de regie houden op de besteding van de gelden bij een eventuele uitbesteding. Btw-problematiek Op diverse fronten wordt er binnen onze organisatie informatie verzameld over de btw-kwesties, die wellicht voor onze scholen/rec s gaan spelen bij b.v. uitbestedingen, detacheringen, externe werkzaamheden etc. Wanneer er eenduidigheid in de informatie is, zullen we u dat zo spoedig mogelijk melden. Leerlingenraad Er is een projectplan tot instellen van een leerlingenraad op LVC3-nveau (en later wellicht op WEC-Raadniveau) ingediend bij SoZaWe in het kader van empowerment van jongeren met een beperking. Dit is gedaan na een inventarisatie bij scholen, of men met leerlingenraden werkt. Ook de NSGK heeft belangstelling voor dit project. REC beraad In het laatste REC-beraad (overleg van alle REC-coördinatoren) kwam aan de orde: ontwikkelingen passend onderwijs vanuit het perspectief van de REC s / opzet REC-beraad in de toekomst (5 x per jaar, ondersteuning vanuit de WEC-Raad, agendacommissie bereidt voor) / informatie over ontwikkelingen naar elkaar toe als REC s (btw-kwestie, telgegevens en accountantscontrole, kosten bezwarenprocedure, CVI-net, voorbereiding bijeenkomst cluster 3 met LCTI, speciale projecten binnen REC s Functionele indicatiestelling Op de Berkenschutse, cluster 3 school voor kinderen met epilepsie is in de vorm van een project uitwerking gegeven aan zogenaamde functionele indicatiestelling. Aan de hand van casussen is op digitale wijze aan te geven, hoe leerlingen via bepaalde scores komen tot een mate van zorgzwaarte. De uitkomsten worden doorgenomen met het LCTI NAH Op het terrein van de kinderen/jongeren met niet aangeboren hersenletsel zijn er weer wat nieuwe initiatieven. Onder auspiciën van het NIZW is een raamprogramma zorg en onderwijs voor kinderen met NAH ontwikkeld, waar het onder meer gaat om: incidentie en prevalentie, determinanten van herstel, signalering en diagnostiek, vraaginventarisatie, protocol- en richtlijnontwikkeling, verbetering van zorg en behandeling, cognitieve revalidatie, verbetering van het onderwijs, samenwerking en netwerkontwikkeling en effectonderzoek. Ook is er een project gestart voor arbeidstoeleiding van jongeren met NAH (in opdracht van het UWV). In Zuid-Oost Brabant is er een expertisecentrum NAH opgericht met een pilot-project inzake reïntegratietrajecten voor jongeren met NAH. LVC3 speelt in een klankbordgroep een rol bij deze projecten. december

6 Kenniskringen Op het terrein van de arbeidstoeleiding van jongeren binnen onze onderwijssoort, is de oprichting van het Kenniscentrum Wajong & Werk binnenkort een feit. Het gaat hier om het opbouwen van theoretische en praktische kennis over jonggehandicapten en werk. Het kenniscentrum zal zich ook bezig gaan houden met het oprichten en ondersteunen van kenniskringen. In onze kring zouden dat bijvoorbeeld regionale bijeenkomsten kunnen zijn: uitwisselen van (praktijk)kennis, ervaringen, initiatieven, vormgeven van praktische voorstellen voor het LVC3-bestuur of voor de taakgroep VSO-Arbeid. Ook zullen we onze speciale site LIESA kunnen gebruiken. De opzet en onderhoudswerkzaamheden hiervoor zijn door de Minister onlangs gesubsidieerd en het ligt in de bedoeling, dat dit project onder de WEC-Raad-vlag uitgevoerd gaat worden. Op Hét Congres is een workshop verzorgd over dit onderwerp. Studiedag LVG REC Noord en Oost Nederland heeft op 2 november jl., samen met RENN4 (REC cluster 4) een studiedag georganiseerd over onderwijs en zorg aan licht verstandelijk beperkte leerlingen met ernstige gedragsproblemen. Via inleidingen van Paul van Geert, hoogleraar ontwikkelingspsychologie RUG en Ellen Loykens van de Stichting Molendrift, alsmede via een aantal concrete workshops, werd de problematiek door een groot gezelschap besproken. Een informatieve reader vanuit deze studiedag is in beperkte oplage aan LVC3 verstrekt en zal worden doorgegeven aan de taakgroep zorg/onderwijs. Meer informatie bij: Piet Bulthuis, REC NON te Groningen. Inlichtingen via Verhuizing De SO-afdelingen van de Koningin Emmaschool en De Merel in Ede zijn verhuisd en hebben een nieuwe naam gekregen. Per 1 augustus 2006 is dat De Wegwijzer geworden. De nieuwe naam voor de VSO-afdeling is De Toekomst geworden. In de adreslijsten van LVC3 is e.e.a. al gewijzigd. De scholen maken deel uit van REC Groot Gelre. REC De 4 Provinciën is verhuisd: het nieuwe adres is: Postbus 1051, 7940 KB Meppel en het bezoekadres is: Colijnstraat 2 te Meppel. Guus Courlander De directeur van de mytyl/tyltylschool Amsterdam, Guus Courlander heeft per 1 augustus 2006 afscheid genomen als directeur van de school. Vanuit de vereniging danken we hem voor zijn bijdrage en wensen hem veel goeds bij zijn nieuwe werkzaamheden. Wil Louwers Op vrijdag 15 december zal Wil Louwers na ruim 26 jaar afscheid nemen als directeur van de Bernadetteschool voor ZML te Oss. De vereniging wenst hem een zeer plezierige Naschoolse periode toe. Geboren Het filmersechtpaar Manfred en Mascha Poppenk, dat o.m. verantwoordelijk is voor de dvd Een Klasse Apart en de dvd van De Andere Stroom, hebben tussen hun filmwerk door een zoontje gekregen, dat de naam Skip Jan Gerardus draagt. We nemen aan, dat hij nu de hoofdrol speelt in het gezin, naast broertje Kick. Nieuwsbrief PO Vanuit de Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen wordt tegenwoordig een digitale nieuwsbrief verzonden met informatie over ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en de uitvoering van het beleid. Er staan korte berichten in over de stand van zaken met betrekking tot nieuwe wetgeving, bijzondere regelingen of projecten etc. Het gaat om de Nieuwsbrief Primair Onderwijs. Ook de Inspectie publiceert een digitale nieuwsbrief: _nieuws_po/e_nieuwspo1006 december

7 Regeling bekostiging dienstreizen voor ambulante begeleiding teruggeplaatste leerlingen Tot aan 1 januari 2004 werden de dienstreizen van de ambulant begeleiders bekostigd via het programma van eisen materiële instandhouding. Vanaf 1 januari 2004 wordt deze bekostiging verstrekt via het her te besteden deel van de LGF voor rugzakkers. De bekostiging van dienstreizen van AB-ers van leerlingen, die in basisonderwijs of voortgezet onderwijs dan wel een opleiding bedoeld in artikel , eerste lid onder a en b van de WEB (MBO), zijn teruggeplaatst, maakten onderdeel uit van de bekostiging op basis van de Aanvullende regeling invoering LGF, gepubliceerd in Gele Katern 25/28 van Deze regeling werkt niet meer sinds 1 augustus Vanaf 2007 zal deze bekostiging weer via de programma s van eisen worden verstrekt. Voor de periode van 1 augustus 2005 tot 1 januari 2007 is daarom een regeling voor deze bekostiging getroffen. Resultaten monitor In de afgelopen periode heeft de LVC3 de jaarlijkse monitor onder de aandacht van de leden gebracht. Nieuw dit jaar was het invullen van de monitor via internet, in nauwe samenwerking met de SLO. Gebleken is dat deze nieuwe wijze van invullen voor enkele scholen toch nog een belemmering bleek te zijn om voor de gevraagde datum alle gegevens ingevuld te krijgen. Daarom is het voor ons op dit moment nog niet mogelijk een totaalbeeld te schetsen. Wij zullen u uiteraard op de hoogte brengen zodra we een compleet overzicht ter beschikking hebben. Alle ZML scholen hebben daarnaast een Monitor Plus kunnen ingevuld, met als doel een meting te verrichten naar De Stand van het ZML-onderwijs. In dit onderzoek is er geïnventariseerd hoe directeuren en IB-ers van ZML scholen oordelen over de ontwikkelingen op de eigen school en in het ZML-veld in het algemeen. Er is informatie verzameld op een aantal punten: - Visie - Zorg en begeleiding - Onderwijsaanbod - Personeel (incl. competenties) - Pedagogisch klimaat - Imago - Toekomstscenario De conclusies van dit onderzoek zullen op korte termijn in de expertise taakgroep ZML (en het bestuur van de LVC3) worden besproken. Tevens zullen dan beleidsvoornemens worden opgesteld. Vervolgens zullen alle scholen worden geïnformeerd. LVC3 (EXTERN) ONTWIKKELINGEN Landelijk Innovatieprogramma Kinderrevalidatie Vanuit het afgelopen jaar gestarte landelijke innovatieprogramma kinderrevalidatie, wordt nu gewerkt aan de opbouw van een servicepunt voor Kinderrevalidatie. In dit servicepunt zal met name de uitwisseling over onderzoek en ontwikkelingen in de kinderrevalidatie aanpakt gaan worden. WMO Naast (delen van) de thuiszorg, zullen per 1 januari 2007 ook de woonvoorzieningen via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) gaan lopen. Aangezien uit een recent onderzoek van het SCP bleek, dat het nog slecht is gesteld met de woonvoorzieningen voor gehandicapten, zullen de gemeenten het binnenkort druk gaan krijgen met deze aanvragen. Overigens is er voor gemeenten nu ook een zogenaamde gemeentetoets ontwikkeld ter beoordeling van de mogelijkheid voor deelname aan het lokale leven door mensen met een handicap. De taskforce Handicap en Samenleving hielp de toets ontwikkelen. De subsidies voor organisaties van gehandicapten, ouderen en patiënten De subsidies voor organisaties van gehandicapten, ouderen en patiënten gaan volgend jaar nog niet allemaal op de schop. De minister (Hoogervorst) heeft zijn plannen een jaartje opgeschort. december

8 Mensenrechtenverdrag Er is onlangs in het kader van de Verenigde Naties voor mensen met een beperking een nieuw mensenrechtenverdrag gesloten. Eigen beleid kan nu getoetst worden aan dit verdrag. Voor ons land kan dit iets betekenen voor o.m. wetgeving en beleid om discriminatie tegen te gaan en participatie en zelfredzaamheid (b.v. deelname aan arbeid) te bevorderen. De Rapportage Jeugd met Beperkingen De rapportage Jeugd met Beperkingen 2006 van het Sociaal en Cultureel Planbureau ligt op het bureau ter inzage. Een paar opmerkelijke conclusies: het onderwijs speelt een cruciale rol bij het doen van aanbod om de integratie en participatie te bevorderen het zoeken van een baan gaat op school meestal al mis -- bij de integratie theorie en praktijk in werk en/of stages schiet het onderwijs nog veelal te kort leerkrachten dienen beter te worden voorbereid op deze taken ouders/leerlingen zijn nog onvoldoende op de hoogte van allerlei mogelijkheden voor leerlingen met een beperking persoonlijke begeleiding biedt nog altijd de grootste succeskans eenzaamheid blijkt een zeer hardnekkig probleem onder gehandicapte jongeren. BOSK Met de BOSK zijn in de persoon van Bert Beuving weer een aantal vaste contact- en afstemmingsafspraken gemaakt als LVC3. Vooralsnog vindt dit contact plaats op het niveau van beleidsmedewerkers. Mw. Hillie Beumer heeft de FvO verlaten per 1 november 2006; ze gaat werken bij een landelijke vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligers, Mezzo. De contacten verlopen nu even via Op 16 januari 2007 organiseert het Nederlands Centrum voor Hersenletsel i.s.m. de Hersenstichting op de Domstad academie in Utrecht een symposium met als titel: hersenletsel heb je nooit alleen. De bijeenkomst is bedoeld voor professionals, die te maken hebben met NAH. CG-Raad De CG-raad geeft een fraai gedrukt vouwpamflet uit met de tien belangrijkste politieke wensen van de chronisch zieken en gehandicapten. Hier komt o.m. een pleidooi in voor, voor het uitbreiden van de Wet Gelijke Behandeling tot in scholen met het oog op individuele aanpassingen. Early-Aid-Congres Het Early-Aid-congres op Papendal van 28 en 29 september mag geslaagd genoemd worden. Een keur aan workshops met uiteenlopende onderzoekers en deskundigen bevestigden het belang van vroege onderkenning van problematiek bij kinderen en even vroegtijdige behandeling. Ook LVC3 deed mee, via een workshop van o.m. Gerard Kusters over de bijdrage vanuit het speciaal onderwijs; de WEC-Raad had een informatiestand ingericht op het congres. De organiserende groep deskundigen/ wetenschappers, verenigd in de European Association for Childhood Disability (EACD, zie website ) is een gevestigde organisatie geworden, die meerjaarlijks een congres organiseert. Het volgende congres is in 2007 in Groningen. REA-gelden In onze contacten met de MBO-Raad, kwam ook de kwestie van de mogelijke overheveling van de REA-gelden van SZW naar OCW aan de orde (scholingsgelden en voorzieningengelden). Ook het Platform Gehandicapten BVE boog zich hier al over. Binnen de MBO-Raad zijn een aantal scenario s opgesteld (de ROC s maken nogal eens gebruik van de diensten van het REA- College voor die groep van ongeveer 500 zwaar gehandicapte deelnemers), die ook besproken zijn op een expert-meeting, georganiseerd door het REA-College. december

9 De WEC-Raad was daar vertegenwoordigd. De scenario s zijn: - zo laten (onder SZW blijven en aanbesteding scholing handhaven, zoals nu is ingezet, - structurele financiering door SZW; - overstap naar OCW onder WECregelgeving; - overstap naar OCW met wijziging van de WEB; - overtap naar OCW; - fusie met ROC s en afspraak in de MBO- Raad. De MBO-Raad is niet zo enthousiast over aanpassingen van hun WEB, SZW wil het niet structureel blijven financieren; de meeste kans van slagen heeft een aanhangen bij het speciaal onderwijs v.w.b. de scholingsgelden en een regeling via het UWV voor de voorzieningen. NSGK Op 19 november hebben we afscheid genomen van Peter Schoof als directeur van de NSGK, in verband met zijn vertrek naar de Hersenstichting. Hij stelde de aanwezigheid van LVC3 op prijs, gaf zijn verbondenheid met onze scholen nog eens aan en deed een ieder de groeten! Onlangs vond er weer een afstemmingsgesprek plaats tussen LVC3 en de NSGK. Onderwerpen waren: waar zijn de LGleerlingen gebleven, die de school verlieten?; ondersteuning van de jongere zelf in zijn initiatieven; informatie over beeldvorming bij jongeren: wat bereik je met knokken?; vervoersproblematiek via een pilot in een grote stad regio en/of kleinere gemeente eens aanpakken?; training van jongeren van de LVC3- leerlingenraad in debatteren. Afscheid Jan de Moor De gedrukte vorm van de afscheidsrede van professor Jan de Moor (Radboud Universiteit te Nijmegen) is rondgezonden naar de bezoekers van de afscheidsbijeenkomst. Het liber amicorum kan worden besteld. Dhr. de Moor heeft overigens aangeboden, nog wel betrokken te willen blijven bij de kwaliteitsontwikkeling binnen LVC3. Saillante uitspraken van dhr. de Moor in zijn afscheidsrede op 30 september waren: het speciaal onderwijs aan lichamelijk en meervoudig gehandicapten haalt lang niet altijd alles uit de leerlingen wat er in zit ; er wordt te weinig in zorg geïnvesteerd en Nederland blijft achter ten opzichte van het buitenland ; in het speciaal onderwijs bleek uit onderzoek, dat aan het begin van groep 3 bij de helft van de kinderen geen actueel handelingsplan beschikbaar was met concrete rekendoelstellingen ; wat speelt voor rekenen, speelt wellicht ook een rol bij andere vakken ; de wet geeft niet duidelijk aan, wat onder een handelingsplan verstaan wordt ; pas afgestudeerde Pabo-ers in het speciaal onderwijs vormen een risico, voor wat betreft de vereiste orthopedagogische en orthodidactische benadering ; orthopedagogen en onderwijskundigen hebben geen tijd meer voor diagnostiek. De Moor geeft aan, dat er extra geïnvesteerd moet worden in het speciaal onderwijs en dat er minder tijd besteed moet worden aan politieke besluitvorming en sturing door de overheid, maar meer aan een inhoudelijk debat over speciaal onderwijs.. Personele wisseling leerstoel De werkzaamheden van mw. Sytske Feenstra aan de Leerstoel Bevordering van de diagnostiek van intelligentie en leerpotentieel van het jonge kind in het basis-, speciaal basis-, en speciaal onderwijs aan de Universiteit van Leiden, worden overgenomen door mw. Drs. M.A.P. de Jong-Verdegaal per 1 oktober PO-Raad Er zijn op landelijk niveau serieuze initiatieven genomen tot de oprichting van een PO-Raad. Er is een manifest uitgebracht, een landelijke initiatiefbijeenkomst heeft plaatsgevonden en er zijn uitgangspunten vastgesteld. Men constateert een grote behoefte aan een sectororganisatie voor ten eerste het bereiken van synergie en ten tweede het oplossen van verdeeldheid. Het manifest is verkrijgbaar bij het bureau LVC3. december

10 LGF in MBO Op 9 november jl. organiseerde het Platform Gehandicapten MBO, waarin ook de WEC-Raad in is vertegenwoordigd, weer een studiedag voor medewerkers van Regionale Opleidingen Centra (ROC s). De dag stond in het teken van beleid en uitvoering voor moeilijk lerenden en deelnemers met een psychische handicap in het MBO. De workshops boden inzicht in allerlei goede voorbeelden van specifieke begeleiding/aanpak van onze doelgroepen binnen het MBO zoals zorgstructuur, begeleid leren, symbiose tussen REC en ROC op het terrein van ADHD en/of autisme, werken met moeilijk lerenden, samenwerking met Praktijkonderwijs en begeleid werken (via Jobstap). Ook voor mensen uit het speciaal onderwijs zijn deze studiedagen met heel concrete invullingen, aan te bevelen. De volgende studiedag is op: 8 februari De klankbordgroep invoering LGF in MBO zal nog één studiedag voor professionals organiseren in het voorjaar van Op verzoek van ROC s of REC s zullen voorlichtingsbijeenkomsten worden georganiseerd. Inlichtingen via het CINOP: Overigens is in de Kerngroep van het Platform Gehandicapten MBO een inventarisatie gemaakt van de ervaringen met LGF tot nu toe in ROC s. Uitkomsten waren: tekort ambulant begeleiders (cluster 4); overdracht van deelnemers verloopt niet altijd soepel; beleidsmatige implementatie op ROC s verloopt moeizaam; schrijven handelingsplan kent nog aanloopproblemen; verschillen in uurprijzen van REC s en ook van ROC s; wachtlijsten bij hulp dossiervorming en indicatie (cluster 4) en goede en minder goede voorbeelden van samenwerking tussen REC en ROC. REC s geven niet altijd aan, waar het geld voor bedoeld is in het af te sluiten contract. Arbeid In opdracht van het UWV is een project gestart onder leiding van het NIZW gericht op het bouwen aan actieve informatievoorziening aan jonggehandicapten via netwerken. Het project gaat overigens binnenkort Vilans (kennis die werkt in zorg) heten. En het betreft een fusie per 1 januari 2007 tussen NIZW, KBOH en KITTZ. Vanuit de onoverzichtelijkheid van diverse informatiestromen naar jongeren in zowel Speciaal Onderwijs, Praktijkonderwijs, Middelbaar Beroepsonderwijs, als vanuit begeleidingsinstanties en het UWV zelf, wordt geprobeerd om een en ander beter te screenen en te regelen. Er zal gekeken worden naar bestaand materiaal, naar bestaande netwerken in regio s en er zullen verbetervoorstellen worden gedaan. We doen in de begeleidingscommissie van dit project mee. Onlangs is een krant Zo werkt het, naar alle scholen gezonden met informatie voor jongeren op dit gebied en er is een zogenaamde signaalbrief beschikbaar met vragen en antwoorden vanuit jongeren/ouders/familieleden naar het UWV. De eerste uitgave van deze brief staat op onze website. CLUSTER 3 IN DE POLITIEK Kamerbehandeling Op 18 oktober jl. vond een debat Algemeen Overleg (AO) plaats over onder meer de groei speciaal onderwijs, wachtlijsten ambulante begeleiding en passend onderwijs. De resultaten. zijn pover te noemen: de voorbereidingen voor passend onderwijs gaan door; formele vervolgstappen, die geld kosten worden overgelaten aan het nieuwe kabinet en vergen nog een uitwerkingsnotitie voor eind november; de groei speciaal onderwijs zal niet meteen vanuit verscherping van indicatie e.d. worden aangepakt. Er worden twee scenario s nader uitgewerkt: budget/throughput en flexibilisering inzet LGF. Wachtlijsten AB bij cluster 4 en groei cluster 4 wordt nu door Steven van Eyck (regeringscommissaris en wegbereider voor een soort departement van Jeugd?) in korte tijd bekeken, door een onderzoek te doen naar de effectiviteit van de organisatie van de cluster 4 REC s. december

Opdrachtgever project Werknemer in opleiding : ministerie van OCW

Opdrachtgever project Werknemer in opleiding : ministerie van OCW Datum: 20 februari 2012 Ons kenmerk: JK1.12.009 Begeleidingsmodel Werknemer in opleiding Opdrachtgever project Werknemer in opleiding : ministerie van OCW Wout Schafrat Gijs van de Beek Preventie en duurzaamheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 21 860 Weer samen naar school Nr. 63 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Voor wat betreft de financiën ligt de prioriteit bij de interne begeleiding op de basisscholen.

Voor wat betreft de financiën ligt de prioriteit bij de interne begeleiding op de basisscholen. Zoetermeer, april 2014. NIEUWSBRIEF PASSEND ONDERWIJS NUMMER 10 Met deze nieuwsbrief willen we alle betrokkenen in het kort informeren over actuele ontwikkelingen met betrekking tot Passend Onderwijs.

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Primair Onderwijs IPC 2400 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ

Nadere informatie

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012)

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) -1- Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) 1 Aanleiding voor het project Arbeidsparticipatie is een belangrijk onderwerp voor mensen met een chronische ziekte of functiebeperking

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2001 2002 Nr. 199e 27 728 Wijziging van de Wet op de expertisecentra, de Wet op het primair onderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Evaluatie nieuwe impuls Steller M. Mulder De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 60 97 Bijlage(n) 1 Ons kenmerk 6044570 Datum 23-11-2016 Uw brief van Uw

Nadere informatie

Graag informeren wij u via deze e-nieuwsbrief over schoolzelfevaluatie voor SO en SBO, proeftoetsen VSO

Graag informeren wij u via deze e-nieuwsbrief over schoolzelfevaluatie voor SO en SBO, proeftoetsen VSO E-nieuwsbrief speciale leerlingen Graag informeren wij u via deze e-nieuwsbrief over schoolzelfevaluatie voor SO en SBO, proeftoetsen VSO Dagbesteding en Arbeid, Hét Congres en nog veel meer. Stuur deze

Nadere informatie

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur,

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur, a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 349195 Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015 Geacht

Nadere informatie

Jaarverslag : AB-Dienst Parkschool Sittard

Jaarverslag : AB-Dienst Parkschool Sittard Jaarverslag : AB-Dienst Parkschool Sittard Schooljaar 2008-2009 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Ambulante Begeleiding binnen de Parkschool en Visie. Hoofdstuk 2 Deelnemende leerlingen en scholen. 2.1

Nadere informatie

BOOR speciaal, speciaal BOOR VERANTWOORDEN

BOOR speciaal, speciaal BOOR VERANTWOORDEN STRATEGISCH BELEIDSPLAN SO /VSO Stichting BOOR BOOR speciaal, speciaal BOOR en VERANTWOORDEN BOOR speciaal,speciaal BOOR Kernopdracht (koers) Kernwaarden Kwaliteit van de koers Onderwijsconcept Ondersteunende

Nadere informatie

Begeleiding zieke leerlingen en Passend onderwijs. voor het regulier, primair en voorgezet onderwijs Midden- en Oost-Brabant

Begeleiding zieke leerlingen en Passend onderwijs. voor het regulier, primair en voorgezet onderwijs Midden- en Oost-Brabant Begeleiding zieke leerlingen en Passend onderwijs voor het regulier, primair en voorgezet onderwijs Midden- en Oost-Brabant Definitie zieke leerlingen: Die leerlingen die geen (volledig) schoolprogramma

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Toptechniek in Bedrijf Noordoost-Brabant

Samenwerkingsovereenkomst Toptechniek in Bedrijf Noordoost-Brabant Samenwerkingsovereenkomst Toptechniek in Bedrijf Noordoost-Brabant Samenwerkingsovereenkomst tussen ROC Koning Willem I College, ROC De Leijgraaf, Baanderherencollege, Bossche Vakschool, Cambium College,

Nadere informatie

ECSD/U Lbr. 14/010

ECSD/U Lbr. 14/010 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Bestuurljke afspraken clientondersteuning Wmo uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201400446 Lbr. 14/010 bijlage(n)

Nadere informatie

Werkt Gedragswerk? Evaluatie project Gedragswerk Juni 2009

Werkt Gedragswerk? Evaluatie project Gedragswerk Juni 2009 Werkt Gedragswerk? Evaluatie project Gedragswerk Juni 29 Evaluatieonderzoek Gedragswerk, juni 29 1 Inleiding Met het Ministerie van OCW is afgesproken dat in het schooljaar 28 29 een evaluatie zou worden

Nadere informatie

Met de rugzak naar school

Met de rugzak naar school leerlinggebonden F I N A N C I E R I N G Publicatie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Productie directie Voorlichting, Leo Wijnhoven Vormgeving Maarten Balyon, grafische vormgeving,

Nadere informatie

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Primair Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Nadere informatie

DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP,

DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP, Regeling van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 29 september 2006, nr. PO/BenB/06 37878, houdende de vaststelling van programma's van eisen voor het basisonderwijs, het speciaal onderwijs

Nadere informatie

Verslaglegging werkgroep begeleidingsplan PO

Verslaglegging werkgroep begeleidingsplan PO Verslaglegging werkgroep begeleidingsplan PO Oktober 2006 Landelijk Vereniging Cluster 3 (LVC3) Chr. Krammlaan 8-10 Postbus 222 3500 AE Utrecht Tel 030-276 99 13 Fax 030 271 28 92 E-mail: info@lvc3.nl

Nadere informatie

Passend Onderwijs. Scholen verantwoordelijk voor alle leerlingen in een regio Nieuw onderwijsstelsel voor regulier én speciaal onderwijs

Passend Onderwijs. Scholen verantwoordelijk voor alle leerlingen in een regio Nieuw onderwijsstelsel voor regulier én speciaal onderwijs Maart 2012 1e Op 1 augustus 2013 wordt naar verwachting het nieuwe onderwijsstelsel ingevoerd. Het wetsvoorstel is op 6 en 8 maart behandeld in de Tweede Kamer. Daarna moet het voorstel nog door de Eerste

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

Voortgangsmemo. Betreft: Update Banenafspraak sector Overheid & Onderwijs periode juni - Van: Hans Spigt (aanjager banenafspraak)

Voortgangsmemo. Betreft: Update Banenafspraak sector Overheid & Onderwijs periode juni - Van: Hans Spigt (aanjager banenafspraak) Voortgangsmemo Van: Hans Spigt (aanjager banenafspraak) Aan: minister van BZK en staatssecretaris van SZW Betreft: Update Banenafspraak sector Overheid & Onderwijs periode juni - september 2016. Datum:

Nadere informatie

TRIPLE T. Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T)

TRIPLE T. Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T) TRIPLE T Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T) Passend onderwijs Een ontwikkeling die parallel loopt aan de transitie Jeugdzorg en die met name vanwege de sterk inhoudelijke samenhang

Nadere informatie

Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444

Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Wet van 9 december 2005, houdende opneming in de Wet op het

Nadere informatie

Werknemer in opleiding Themabijeenkomst Stage en duurzaamheid op de arbeidsmarkt. Oktober 2010

Werknemer in opleiding Themabijeenkomst Stage en duurzaamheid op de arbeidsmarkt. Oktober 2010 Werknemer in opleiding Themabijeenkomst Stage en duurzaamheid op de arbeidsmarkt Oktober 2010 Programma 13.30 Informatie Wio, opbrengst bijeenkomst 13.45 Stage en duurzaamheid op de arbeidsmarkt -Toelichting

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 31 015 Kindermishandeling Nr. 82 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Figuur 1: Leerlingen in basisonderwijs (2010-2011)

Figuur 1: Leerlingen in basisonderwijs (2010-2011) Passend onderwijs U heeft er vast al wel over gehoord: passend onderwijs. Maar wat is het nu precies en wat betekent dat voor onze school? Waarom gingen op 6 maart 2012 50.000 mensen uit het onderwijs

Nadere informatie

1. Hoofdlijn Tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs

1. Hoofdlijn Tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs Aan de besturen van de samenwerkingsverbanden WSNS en de REC s Aan de leden van de PO-raad Utrecht, 18 april 2013 De Tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs heeft betrekking op meerdere

Nadere informatie

Maatschappelijke Ondersteuning Meerjarenprogramma Van Beschermd wonen naar wonen met begeleiding op maat

Maatschappelijke Ondersteuning Meerjarenprogramma Van Beschermd wonen naar wonen met begeleiding op maat Afdeling Maatschappelijke Ondersteuning Meerjarenprogramma Van Beschermd wonen naar wonen met begeleiding op maat Be z o e k a d r e s Kreupelstraat 1 Leden van de gemeenteraad O p e n i n g s t i j d

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Primair Onderwijs IPC 2400 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ

Nadere informatie

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard)

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Functie-informatie Functienaam: Directeur samenwerkingsverband Organisatie: Samenwerkingsverband 28.05 Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Werkterrein: Management

Nadere informatie

Memorie van antwoord passend onderwijs

Memorie van antwoord passend onderwijs Memorie van antwoord passend onderwijs Samenvatting Door beleidsmedewerker Simone Baalhuis van VOS/ABB Algemeen Samenwerking met jeugdzorg De wetsvoorstellen inzake het nieuwe jeugdstelsel en passend onderwijs

Nadere informatie

Effectief en klantvriendelijk indiceren voor leerwegondersteunend onderwijs en Praktijkonderwijs in Eemland

Effectief en klantvriendelijk indiceren voor leerwegondersteunend onderwijs en Praktijkonderwijs in Eemland Naar nieuwe regie Effectief en klantvriendelijk indiceren voor leerwegondersteunend onderwijs en Praktijkonderwijs in Eemland Aanleiding Sommige leerlingen kunnen het niveau van VMBO goed aan, maar hebben

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND ONDERWIJS PRIMAIR ONDERWIJS 30-10

SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND ONDERWIJS PRIMAIR ONDERWIJS 30-10 SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND ONDERWIJS PRIMAIR ONDERWIJS 30-10 Aan de directeuren en intern begeleiders van de scholen verbonden aan het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 30-10 Waalwijk, Heusden,

Nadere informatie

Presentatie Tweedaagse management directieleden ZML. Praktijkvoorbeeld. Amersfoort 1 oktober 2010

Presentatie Tweedaagse management directieleden ZML. Praktijkvoorbeeld. Amersfoort 1 oktober 2010 Presentatie Tweedaagse management directieleden ZML Praktijkvoorbeeld Amersfoort 1 oktober 2010 Korte schets Stéphan van den Boom s.vdboom@hermanbroerenschool.nl 06-46755571 Leraar MLK-onderwijs s-hertogenbosch;

Nadere informatie

Uw brief van Ons kenmerk Contactpersoon Zoetermeer. 2 mei 2003 PO/LGF/03/ mei 2003

Uw brief van Ons kenmerk Contactpersoon Zoetermeer. 2 mei 2003 PO/LGF/03/ mei 2003 OC enw De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen Europaweg 4 Postbus 25000 2700 LZ Zoetermeer Telefoon (079)

Nadere informatie

Vaststelling bedragen programma's van eisen voor basisscholen en de speciale scholen voor basisonderwijs

Vaststelling bedragen programma's van eisen voor basisscholen en de speciale scholen voor basisonderwijs Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 16 september 2009, nr. PO/FenV/ 151703, houdende de vaststelling van de bedragen voor de materiële instandhouding van het basisonderwijs,

Nadere informatie

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, - 1 - Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 14 september 2012, nr. WJZ/436633 (10181), houdende de vaststelling van de bedragen voor de materiële instandhouding van het basisonderwijs,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 19282 26 september 2012 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 14 september 2012, nr. WJZ/436633

Nadere informatie

Passend Onderwijs: Passend onderwijs. Wat is het? extra ondersteuning. school. Heeft u een idee??? alle leerlingen die.

Passend Onderwijs: Passend onderwijs. Wat is het? extra ondersteuning. school. Heeft u een idee??? alle leerlingen die. Eerst even voorstellen Passend Onderwijs Wat is het? Wat verandert er? Rol ouders? Wat kunnen ouders doen? Ik U? Bert Beuving, projectmedewerker BOSK ouder? medewerker? medewerker samenwerkingsverband?

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van september 2013, nr. PO/FenV /543633, houdende de vaststelling van de bedragen voor de materiële instandhouding van het basisonderwijs,

Nadere informatie

RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK

RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR HET GEBRUIK VAN MEERDERE BRINNUMMERS OP DEZELFDE LOCATIE VAN DE DRIELUIK (01XA) EN HET BAKEN (23WK) TE AMERSFOORT Utrecht, maart 2011 Voorwoord Dit rapport bevat

Nadere informatie

Plan van aanpak uitvoering samenwerkingsagenda passend onderwijs regio 30.06

Plan van aanpak uitvoering samenwerkingsagenda passend onderwijs regio 30.06 Plan van aanpak uitvoering samenwerkingsagenda passend onderwijs regio 30.06 Inleiding 2 februari 2015 is de eerste bijeenkomst van de stuurgroep passend onderwijs regio 30.06 geweest. Doel van deze bijeenkomst

Nadere informatie

Middelburg, 7 juli 2011

Middelburg, 7 juli 2011 AAN Het college van B&W van de gemeente Middelburg d.t.v. de raadsgriffier Postbus 6000 4330 LA Middelburg. Onderwerp: Wederhoor m.b.t. quick-scan onderzoek naar de WMO Geacht College, Middelburg, 7 juli

Nadere informatie

Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond. 22 januari /02/2013 1

Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond. 22 januari /02/2013 1 Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond 22 januari 2013 14/02/2013 1 Headlines/voorlopige conclusies Deel I: Tussenevaluatie Buurtteams Jeugd en Gezin Pilot Ondiep/Overvecht 14/02/2013 2 Facts en figures

Nadere informatie

Jeugd. Passend onderwijs. Werkveld schoolpsycholoog gaat veranderen. Wilma Lozowski - beleidsmedewerker sector Jeugd NIP.

Jeugd. Passend onderwijs. Werkveld schoolpsycholoog gaat veranderen. Wilma Lozowski - beleidsmedewerker sector Jeugd NIP. Passend onderwijs Werkveld schoolpsycholoog gaat veranderen Wilma Lozowski - beleidsmedewerker sector Jeugd NIP 20 november 2009 Nieuwe wetgeving op komst 2 november 2009 Brief staatssecretaris Dijksma

Nadere informatie

Datum 4 juli 2017 Antwoord op schriftelijke vragen van het lid Van Meenen (D66) over het bericht onderwijs aan ernstig meervoudig beperkte leerlingen,

Datum 4 juli 2017 Antwoord op schriftelijke vragen van het lid Van Meenen (D66) over het bericht onderwijs aan ernstig meervoudig beperkte leerlingen, >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Primair Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Nadere informatie

Passend Onderwijs. Regio 30-08

Passend Onderwijs. Regio 30-08 Passend Onderwijs Regio 30-08 SYSTEEM VAN DOORVERWIJZEN 4 16 jaar WSNS en LGF De aanleiding Nadelige effecten? Nog steeds vallen leerlingen tussen wal en schip Nog steeds moeten ouders zoeken naar een

Nadere informatie

Aanvulling op het ondersteuningsplan Samenwerkingsverband PO Optimale Onderwijskans.

Aanvulling op het ondersteuningsplan Samenwerkingsverband PO Optimale Onderwijskans. Samenvatting Aanvulling op het ondersteuningsplan 2014-2018 Samenwerkingsverband PO 30-03 Optimale Onderwijskans. Beschrijving van de beleidsafspraken die zijn gemaakt gedurende het schooljaar 2014-2015.

Nadere informatie

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Opbouw presentatie Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Waarom passend onderwijs? Minder thuiszitters. Meer

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2017

Nieuwsbrief september 2017 Nieuwsbrief september 2017 Het nieuwe schooljaar is begonnen. Het samenwerkingsverband is gestart met een nieuwe naam. We heten niet langer SWV PO3010, maar Samenwerkingsverband PO Langstraat Heusden Altena.

Nadere informatie

Actieplan wachttijden in de zorg 11 mei 2017

Actieplan wachttijden in de zorg 11 mei 2017 De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl

Nadere informatie

Begrippenlijst (passend) onderwijs (bron:

Begrippenlijst (passend) onderwijs (bron: Begrippenlijst (passend) onderwijs (bron: www.steunpuntpassendonderwijs.nl) Ambulante begeleiding Hulp van leerkrachten uit het speciaal (basis)onderwijs voor kinderen met een beperking, die naar een gewone

Nadere informatie

Verslag MBO conferentie Betere zorg, minder uitval

Verslag MBO conferentie Betere zorg, minder uitval Verslag MBO conferentie Betere zorg, minder uitval Lunteren, 22 april 09 Presentatieronde 1: Flex College het Nijmeegse model in de strijd tegen voortijdig schoolverlaten. Presentator Jeroen Rood, directeur

Nadere informatie

Nieuwsbrief passend onderwijs

Nieuwsbrief passend onderwijs Januari 2012 Vernieuwd: informatiepunt passend onderwijs Uitgelicht Onderhandelaarsakkoord mobiliteit passend onderwijs In december 2011 zijn de minister en staatssecretaris van OCW, de PO-Raad, de VO-raad,

Nadere informatie

Jaarverslag : AB-Dienst Parkschool Sittard

Jaarverslag : AB-Dienst Parkschool Sittard Jaarverslag : AB-Dienst Parkschool Sittard Schooljaar 2009-2010 1 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Ambulante Begeleiding binnen de Parkschool en Visie. Hoofdstuk 2 Deelnemende leerlingen en scholen.

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

PO-VO EN HET WAT EN HOE VAN TAAL EN REKENEN

PO-VO EN HET WAT EN HOE VAN TAAL EN REKENEN PROCESBESCHRIJVING AANSLUITING PO-VO PO-VO EN HET WAT EN HOE VAN TAAL EN REKENEN SAMEN LEREN OVER REFERENTIENIVEAUS EN DIDACTIEK OM DE INHOUDELIJKE AANSLUITING TUSSEN PO EN VO IN GORINCHEM EN OMSTREKEN

Nadere informatie

Welkom bij de Arbocatalogus Provincies. Jannet Bergman, Projectleider A&O Provincies Henny van den Born, Arbo-beleidsadviseur Provincie Groningen

Welkom bij de Arbocatalogus Provincies. Jannet Bergman, Projectleider A&O Provincies Henny van den Born, Arbo-beleidsadviseur Provincie Groningen Welkom bij de Arbocatalogus Provincies Jannet Bergman, Projectleider A&O Provincies Henny van den Born, Arbo-beleidsadviseur Provincie Groningen Programma Achtergrond/totstandkoming Werkwijze Implementatie

Nadere informatie

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. A. M. Dijksma,

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. A. M. Dijksma, Regeling van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2007, nr. PO/BenB/07 38.052, houdende het vaststellen van de bedragen voor het verstrekken van de bekostiging voor de materiële

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 27 728 Wijziging van de Wet op de expertisecentra, de Wet op het primair onderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de invoering

Nadere informatie

Ambulante Onderwijskundige Begeleiding voor leerlingen en studenten met een visuele beperking

Ambulante Onderwijskundige Begeleiding voor leerlingen en studenten met een visuele beperking Ambulante Onderwijskundige Begeleiding voor leerlingen en studenten met een visuele beperking Gewoon naar school, mét begeleiding Wat ziet mijn leerling en wat niet? Zijn er aanpassingen nodig in de klas?

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie

Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Waarom wordt passend onderwijs ingevoerd?

Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Waarom wordt passend onderwijs ingevoerd? Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het kabinet wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone school

Nadere informatie

De ambulant begeleider heeft als eerste zorg het welbevinden van de leerling binnen het regulier onderwijs

De ambulant begeleider heeft als eerste zorg het welbevinden van de leerling binnen het regulier onderwijs 1 Wat is ambulante begeleiding? Ambulante begeleiding is ondersteuning van het speciaal onderwijs aan het regulier onderwijs. Met ambulante begeleiding kunnen leerlingen met een cluster 4 indicatie regulier

Nadere informatie

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012 Maart 2012 We zullen doorgaan In deze nieuwsbrief een nieuw gezicht: Diana Davelaar. Diana is de opvolger van Patrick Veenendaal. Patrick moest om gezondheidsredenen stoppen. Diana heeft in oktober het

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek Onderwijszorg bij het Expertise Center Education Care (EC2) Saba

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek Onderwijszorg bij het Expertise Center Education Care (EC2) Saba RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek Onderwijszorg bij het Expertise Center Education Care (EC2) Saba Plaats : St. Johns, Saba Datum onderbezoek : 10 september 2013 Rapport vastgesteld te Tilburg

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN versie januari 2015 juli 2016

ACTIVITEITENPLAN versie januari 2015 juli 2016 ACTIVITEITENPLAN versie 24-09- januari juli 2016 Versie 24-09- 1 A) Visie(ontwikkeling) Nadere visieontwikkeling - Visie op de positie en rol van SBO en SO in het Betrokken september SWV (zie samenwerkingsproject

Nadere informatie

COLLEGEBERICHT AAN DE RAAD Van : Burgemeester en Wethouders Reg. nr. : 4533853 Aan : Gemeenteraad Datum : 06-11-2013 Portefeuillehouder : B.J. Lubbinge, van Eijk, v. Muilekom ONDERWERP Planning programma

Nadere informatie

Ambulante Onderwijskundige Begeleiding voor leerlingen en studenten met een visuele beperking

Ambulante Onderwijskundige Begeleiding voor leerlingen en studenten met een visuele beperking Ambulante Onderwijskundige Begeleiding voor leerlingen en studenten met een visuele beperking Gewoon naar school, mét begeleiding In de buurt naar school Wat ziet mijn leerling en wat niet? Zijn er aanpassingen

Nadere informatie

Aan: Gemeente Ede en deelnemers medemaken Leerlingenvervoer t.a.v. Mw Susan van der Zwaag Postbus 9022 6710 HK Ede

Aan: Gemeente Ede en deelnemers medemaken Leerlingenvervoer t.a.v. Mw Susan van der Zwaag Postbus 9022 6710 HK Ede Aan: Gemeente Ede en deelnemers medemaken Leerlingenvervoer t.a.v. Mw Susan van der Zwaag Postbus 9022 6710 HK Ede Betreft: Aanbevelingen medemaken Leerlingenvervoer Ede, 3 februari 2015 Geachte Mw van

Nadere informatie

Nieuwsbrief passend onderwijs

Nieuwsbrief passend onderwijs Januari 2014 Update: Week van passend onderwijs Uitgelicht Update: Week van passend onderwijs De eerste 50 scholen en samenwerkingsverbanden hebben zich aangemeld voor de Week van passend onderwijs (24-28

Nadere informatie

29 augustus 2008 PO/ KOV/

29 augustus 2008 PO/ KOV/ De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Den Haag Ons kenmerk Uw kenmerk 29 augustus 2008 PO/ KOV/ 44253 2070827150 Onderwerp Vragen van het lid Van Gent over

Nadere informatie

Datum 17 juni 2011 Betreft Kamervragen van het lid Voordewind (ChristenUnie) en motie Cohen c.s.

Datum 17 juni 2011 Betreft Kamervragen van het lid Voordewind (ChristenUnie) en motie Cohen c.s. a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Participatiewet en REA College/Eega Plus

Participatiewet en REA College/Eega Plus HANDREIKING VOOR GEMEENTEN Participatiewet en REA College/Eega Plus SUBSIDIEREGELING ERNSTIGE SCHOLINGS BELEMMERINGEN (ESB) Voor jongeren met een handicap is het vaak moeilijk om een vak te leren in het

Nadere informatie

Jaarverslag Werkgroep Kosmisch onderwijs en opvoeding 2011-2012

Jaarverslag Werkgroep Kosmisch onderwijs en opvoeding 2011-2012 Jaarverslag Werkgroep Kosmisch onderwijs en opvoeding 2011-2012 Leden van de werkgroep: Annet Kooiman (montessori werkplaats), André Gilara ( montessori Anninkschool), Jos Werkhoven (uitgeverij de Arend),

Nadere informatie

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Traject Tilburg Aanvragers: Gemeente Tilburg Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Opgave: Beantwoorde ondersteuningsvraag In Tilburg is het traject Welzijn Nieuwe Stijl onderdeel van een groter programma

Nadere informatie

Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet

Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

CNV Onderwijs gaat voor behoud van expertise

CNV Onderwijs gaat voor behoud van expertise CNV Onderwijs gaat voor behoud van expertise Zoals bekend heeft de minister van OCW grote bezuinigingen aangekondigd op passend onderwijs. CNV Onderwijs is en blijft het oneens met die bezuinigingen en

Nadere informatie

Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's

Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's Aan Veiligheidsberaad Van DB Veiligheidsberaad Datum 17 september Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's Context en aanleiding Tijdens het Veiligheidsberaad

Nadere informatie

Cursus Coördinator Cultuureducatie Onderbouw V.O

Cursus Coördinator Cultuureducatie Onderbouw V.O Cursus Coördinator Cultuureducatie Onderbouw V.O. 2012-2013 CultuurlinC, marktplaats cultuureducatie Roosendaal biedt de cursus Coördinator Cultuureducatie Onderbouw Voortgezet Onderwijs aan. Aanleiding

Nadere informatie

Overname De Pels door Stichting openbaar Primair Onderwijs Utrecht

Overname De Pels door Stichting openbaar Primair Onderwijs Utrecht voorstel aan de raad Opgesteld door Maatschappelijke Ontwikkeling Kenmerk 14.009146 Vergadering Gemeenteraad Vergaderdatum 17 juli 2014 Jaargang en nummer 2014 59 Overname De Pels door Stichting openbaar

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Augustus/september 2015 NUMMER 4

NIEUWSBRIEF Augustus/september 2015 NUMMER 4 NIEUWSBRIEF Augustus/september 2015 NUMMER 4 SWV PO 2203 AFDELING HOOGEVEEN Van Goghlaan 3 7901 GK Hoogeveen T 0528 233 688 E:c.tulleken.hgv@po2203.nl VAN DE REDACTIE De eerste dag na de zomervakantie

Nadere informatie

Concrete aanpak van (dreigend) thuiszitten:

Concrete aanpak van (dreigend) thuiszitten: Concrete aanpak van (dreigend) thuiszitten: dit is wat wij doen > Bundeling van krachten Activiteiten Passend onderwijs zonder thuiszitters een illusie? Wij denken van niet. Of eigenlijk weten we dat wel

Nadere informatie

leerling gebonden financiering (LGF) toelating van leerlingen met een handicap in het kader van de leerlinggebonden financiering

leerling gebonden financiering (LGF) toelating van leerlingen met een handicap in het kader van de leerlinggebonden financiering leerling gebonden financiering (LGF) toelating van leerlingen met een handicap in het kader van de leerlinggebonden financiering instemming MR: 23 februari 2004 bijlage 1: najaar 2008 Doel van LGF Het

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Themadirectie Jeugd, Onderwijs en Zorg IPC 2450 Rijnstraat 50 Den Haag

Nadere informatie

Transitie en transformatie van de zorg voor jeugd

Transitie en transformatie van de zorg voor jeugd Transitie en transformatie van de zorg voor jeugd Een geslaagde transformatie & transitie? Vanaf januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor het preventieve en curatieve jeugdbeleid. Hieronder

Nadere informatie

Studeren met een functiebeperking

Studeren met een functiebeperking Studeren met een functiebeperking 1. Vooraf De Inspectie van het Onderwijs en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben in de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar de toegankelijkheid

Nadere informatie

17R071. Initiatief voorstel. Zeist toegankelijk voor iedereen Niets over ons zonder ons

17R071. Initiatief voorstel. Zeist toegankelijk voor iedereen Niets over ons zonder ons Initiatief voorstel 17R071 Zeist toegankelijk voor iedereen Niets over ons zonder ons Ronde Tafel : Nog in te plannen Debat : Nog in te plannen Raadsvergadering : Nog in te plannen Informatie bij : Ans

Nadere informatie

Bijlage 2. Uitwerking zorgplicht

Bijlage 2. Uitwerking zorgplicht Bijlage 2 Uitwerking zorgplicht Inleiding Het streven is om met ingang van 1 augustus 2012 een zorgplicht voor schoolbesturen in te voeren. Het begrip zorgplicht en de betekenis daarvan, roept de nodige

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Datum

Nadere informatie

Notitie: Wijzigingen AWBZ en de gevolgen daarvan voor leerlingen in het (V)SO. Datum: februari 2009.

Notitie: Wijzigingen AWBZ en de gevolgen daarvan voor leerlingen in het (V)SO. Datum: februari 2009. WEC Raad Christiaan Krammlaan 8-10 Postadres: Postbus 222 3500 AE UTRECHT 1/6 Notitie: Wijzigingen AWBZ en de gevolgen daarvan voor leerlingen in het (V)SO. Datum: februari 2009. 1. Inleiding. Historische

Nadere informatie

Voor ieder kind zorg en onderwijs op maat!

Voor ieder kind zorg en onderwijs op maat! Voor ieder kind zorg en onderwijs op maat! Over benutting van AWBZ-regelgeving Kees Bouma Adviseur Zorg & Onderwijs Persoonlijke Achtergrondinformatie REC de 4 provinciën (cluster3) - Steunpunt Zorg&Onderwijs

Nadere informatie

Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed

Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed Proceskalender 2014 van De januari 2014 A-lijst : onderwerpen Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed 1. WERKBEDRIJF Taak en minimale functies Werkbedrijf Wat is

Nadere informatie

Reactie Landelijke Cliëntenraad op wetsvoorstellen VN-verdrag rechten mensen met een beperking

Reactie Landelijke Cliëntenraad op wetsvoorstellen VN-verdrag rechten mensen met een beperking Reactie Landelijke Cliëntenraad op wetsvoorstellen VN-verdrag rechten mensen met een beperking De regering houdt op dit moment een internetconsultatie over de Goedkeuringsen Uitvoeringswet bij ratificatie

Nadere informatie

Meer informatie Voor meer informatie over de scholen van De Kleine Prins en een overzicht van onze diensten verwijzen we u graag naar onze website.

Meer informatie Voor meer informatie over de scholen van De Kleine Prins en een overzicht van onze diensten verwijzen we u graag naar onze website. NIEU WSBRIEF DECEMBER 2016 De Kleine Prins Nieuwsbrief Voor u ligt de nieuwsbrief van De Kleine Prins, met daarin onder andere de nieuwste diensten van ons Expertisecentrum en informatie over deeltijdarrangementen.

Nadere informatie

Signalering en zorgcoördinatie bij begeleiding in de Wmo voor specifieke groepen

Signalering en zorgcoördinatie bij begeleiding in de Wmo voor specifieke groepen Signalering en zorgcoördinatie bij begeleiding in de Wmo voor specifieke groepen Specifieke groepen voor de extramurale begeleiding vanuit Wmo zintuiglijk gehandicapten (ZG) mensen met complex niet aangeboren

Nadere informatie

Herinrichting onderwijs en begeleiding cluster 2

Herinrichting onderwijs en begeleiding cluster 2 De Stichting Siméa behartigt de belangen van instellingen die onderwijs en diensten verlenen aan leerlingen die doof of slechthorend zijn en/of ernstige spraaktaalmoeilijkheden hebben. Voor meer informatie:

Nadere informatie