Ieder kind heeft recht op een plek om te leren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ieder kind heeft recht op een plek om te leren"

Transcriptie

1 Ieder kind heeft recht op een plek om te leren Nieuwsbrief, nr.5 December 2006 Landelijke Vereniging Cluster 3, postbus 222, 3500 AE Utrecht, T: , E: INHOUDSOPGAVE VAN DE VOORZITTER LVC3 ONTWIKKELINGEN (INTERN)... 3 Hét Congres... 3 De regiobijeenkomsten... 3 Speerpunten... 4 Sportrolstoelen... 5 Inzet ambulante begeleiding binnen de diverse clusters... 4 Btw-problematiek... 5 Leerlingenraad... 5 REC beraad... 5 Functionele indicatiestelling... 5 NAH... 5 Kenniskringen... 6 Studiedag LVG... 6 Verhuizing... 6 Guus Courlander... 6 Wil Louwers... 6 Geboren... 6 Nieuwsbrief PO... 6 Regeling bekostiging dienstreizen voor ambulante begeleiding teruggeplaatste leerlingen... 6 Resultaten monitor... 7 LVC3 ONTWIKKELINGEN (EXTERN)... 7 Landelijk Innovatieprogramma Kinderrevalidatie... 7 WMO... 7 De subsidies voor organisaties van gehandicapten, ouderen en patiënten... 7 Mensenrechtenverdrag... 8 De Rapportage Jeugd met Beperkingen... 8 BOSK... 8 CG-Raad... 8 Early-Aid-Congres... 8 REA-gelden... 8 NSGK... 9 Jan de Moor... 9 Personele wisseling leerstoel... 9 PO-Raad... 9 LGF in MBO... 9 CLUSTER 3 IN DE POLITIEK...10 Kamerbehandeling...10 Onderwijsbegroting Groei leerlingenaantallen SO...11 Extra gelden voor vaklokalen...11 Financiën LVC Expertise...12 VERSCHENEN...12 Poëzie en schilderkunst in het ZML.12 De andere stroom...12 Speciale editie Sardes...12 De Vijfwijzer...12 CAO PO...12 Naar school op jouw manier...12 Speciaal of Specialistisch?...12 SO op Kennisnet...13 De zin van onderwijs...13 PROJECTEN...13 Leerlijnen...13 Equal loopbaancentrum...13 De Andere Stroom cluster Vijfwijzer...14 Ieder kind is speciaal...14 Krachtig digitaal leermiddel...14 Rekenen/wiskunde ZML...14 Lezen en spellen ZML...14 Loopbaanoriëntatie en begeleiding van jongeren met een beperking in het VO...15 Leerstoel...15 TOM...15 DE TAAKGROEPEN LVC Oproep...15 P.r. en voorlichting...16 Kwaliteit...16 Personeel/Financiën...16 VSO/Arbeidstoeleiding...17 Zorg/onderwijs...17 Onderwijs...17 Ambulante Begeleiding...17 Scholing en ontwikkeling...18 december

2 ICT Expertisetaakgroep ZML Expertisetaakgroep mytyl/tyltyl/lzk.. 18 AGENDA Algemeen Bestuur LVC Agenda Commissie Agenda REC-beraad Ambulante Begeleiding Breed Coördinatoren AB overleg Personeel & Financiën Kwaliteitszorg PR & Voorlichting Arbeid Zorg & Onderwijs ICT Expertise taakgroep ZML Expertise taakgroep LZK Expertise taakgroep VMT/ LZK Studiedag platform MBO Het allerlaatste nieuws Redactie: Marc Cantrijn, Albert Boelen, Ineke Aufderhaar en Heidi Geitenbeek Reactie op vorm/ inhoud en inleveren kopij: december

3 VAN DE VOORZITTER Beste leden, Kijk goed om je heen! We hebben met elkaar weer een heel goed 2006 gehad. Op onderwijsinhoudelijk gebied is er weer veel gebeurd. Hiervoor verwijzen we naar de inhoud van deze nieuwsbrief. Een activiteitenagenda waar we trots op mogen zijn. Ik zou zeggen doe er Uw voordeel mee! En breng ook het personeel in Uw organisatie op de hoogte door het verspreiden van de gehele nieuwsbrief of delen ervan. Passend Onderwijs is zeker het laatste halfjaar een begrip geworden wat de gemoederen hier en daar bezig heeft gehouden. In de luwte van de verkiezingen wordt er achter de schermen doorgewerkt. Op alle fronten. Dus in de loop van 2007 krijgt dit proces absoluut een vervolg. Als we kijken naar de dieperliggende bedoelingen komen we uit bij de Salamanca Verklaring van de UNESCO uit 1994: - ieder kind heeft een fundamenteel recht op onderwijs en moet in staat worden gesteld een acceptabel niveau van leren te bereiken en op peil te houden. - Ieder kind heeft unieke eigenschappen, interesses, mogelijkheden en leerbehoeften. - Opleidingen moeten worden ontworpen en onderwijsprogramma s ingevoerd, die rekening houden met deze eigenschappen n leerbehoeften. - Allen met speciale onderwijsbehoeften moeten toegang hebben tot reguliere scholen welke hen opnemen in een kindgericht pedagogisch klimaat dat in staat is aan hun behoeften tegemoet te komen. - Reguliere scholen met deze inclusieve inslag zijn het meest effectief in het bestrijden van discriminerende opvattingen, in het creëren van een open gemeenschap, in het bouwen aan een inclusieve maatschappij en het bereiken van onderwijs voor de meerderheid (zonder specifieke behoeften) en verbeteren zij de doelmatigheid van het gehele onderwijssysteem. Als U dat afzet tegen de activiteiten die we als vereniging de afgelopen jaren hebben gerealiseerd dan zijn we op de goede weg. Ook de betekenis in deze van de Wec Raad wil ik hier niet onvermeld laten. Ook naar onze vertegenwoordigers in de Wec Raad gaat een bijzonder woord van dank. En bekijk de ontwikkelingen ook eens door de bril van de eigen school.! Ook daar ziet U zeker processen waar U terecht trots op mag zijn. Doe dat dan ook! Tel de zegeningen en draag dat uit! Onder het motto gewoon waar het kan, speciaal waar het moet realiseren we stap voor stap doelstellingen die in het licht staan van inclusiviteit. Op die manier gaan we ook in 2007 verder. Onder het motto: Laat U vooral niet gek maken en blijf goed om je heen kijken! Mede namens het bestuur van LVC3 wensen we U hele fijne kerstdagen en een inspirerend T. Lebbink Voorzitter LVC3 LVC3 (INTERN) ONTWIKKELINGEN Hét Congres Voor een verslag van het Congres zie PHPSESSID=a4a635b247af1bca2a76d30 8e4f2555f. De regiobijeenkomsten De septemberronde van regiobijeenkomsten binnen onze vereniging is weer afgesloten. Er werden 5 bijeenkomsten georganiseerd (Spier, Utrecht, Venlo, Roosendaal, Haarlemmerliede), waarvan de bijeenkomst in Haarlemmerliede uit- december

4 Met betrekking tot de speerpunten van LVC3 kwam de situatie van zorg en onderwijs (instroom doelgroep met complexe hulpvragen) pregnant naar voren. Dit is inmiddels speerpunt geworden en de taakgroep zorg/onderwijs bereidt een voorstel voor. Daarnaast: opleiden goed personeel, relatie met de wetenschap. De gepresenteerde visie en uitgangspunten worden over het algemeen onderschreven, al zou het hier en daar nog wat scherper mogen. Met betrekking tot passend onderwijs kwam naar voren:. indicatiestelling handhaven. bestaande samenwerkingsverbanden gebruiken. open eind financiering en bestaande zorgstructuur moeten blijven. pilots/experimenten vragen om extra financiering. initiatieven nemen in eigen regio LVC3 zorgt voor afstemming en informatie. Met betrekking tot de groei van het speciaal onderwijs kwam naar voren:. oorzaken groei goed analyseren en er beleid op maken. regie in eigen hand houden (zeker bij AB). bij indicatie gaat het vooral om het voortraject.. als LVC3 reageren op de staffeling eindelijk niet doorging. Rond de 70 leden maakten van de uitnodiging gebruik. Als algemene onderwerpen kwamen bij alle bijeenkomsten aan de orde:. groei en consequenties voor huisvesting en personeel. drukte op het gebied van her-, ver- en nieuwbouw. instroom van gewijzigde doelgroep (zmolkers, laagfunctionerenden, complexe hulpvragen). in kader van passend onderwijs is de regie-vraag veel aan de orde. qua communicatie met de leden: nieuwsbrief, website en gerichte mailings, terwijl de helpdesk-functie van het bureau erg wordt gewaardeerd.. vragen over vervolg van de branchecode Tenslotte bracht men nog in:. N-factor verlaging is nog niet, wat we willen. regionale bijeenkomst m.n. richten op directies/managers. Onderwijsinhoudelijke zaken elders doen. personeelsbeleid als aandachtspunt. leerlingenraad: er zijn goede voorbeelden. maatschappelijke bekendheid van speciaal onderwijs verdient nog steeds aandacht. expertise borgen en nieuwe ontwikkelen. clusteroverstijgend werken. Speerpunten Binnen LVC3 wordt gewerkt met een aantal speerpunten, die gehanteerd worden in de contacten met het Ministerie, met de politiek en bij externe contacten. Deze speerpunten zijn regelmatig onderwerp van gesprek in het bestuur en ze worden regelmatig aan de leden voorgelegd in de regio-bijeenkomsten. Op dit moment werken we met de volgende speerpunten: - Passend onderwijs: positiebepaling, inbreng in de stuurgroep/kaderlijn, bekostiging, indicatie, regionale vormgeving etc. - vso-problematiek: verhouding met regulier VO, praktijkmogelijkheden, arbeidstoeleiding/transitie etc. - zorg/onderwijs: monitoring, bekostiging begeleiding laagfunctionerenden, inzet AWBZ-middelen etc. - bekostiging: specifieke doelgroepen, expertisebekostiging epilepsie, N- factoren - indicatiestelling: vormgeving in kader van passend onderwijs, taken LCTI, herindicatie, begeleiding ouders. - lumpsum in het speciaal onderwijs: monitoring, kengetallen, gevolgen voor so-scholen - LZK: relatie cluster 3 en 4, indicatie LZK vs. LG, positie epilepsie - REC-grensverkeer: REC-grenzen, clustergrenzen, begrip regio etc. Met name de bekostiging van de begeleiding van de laagfunctionerenden en de zmolkers heeft na de vorige regioronde extra prioriteit gekregen. december

5 Sportrolstoelen De Johan Cruyff Foundation heeft dit jaar aan een aantal mytyl/tytyl scholen een 150-tal sportrolstoelen geschonken voor het sporten van kinderen tijdens en na schooltijd. Er is eerst geïnventariseerd, welke sporten het meest werden aangeboden tijdens gymlessen (dat bleken: rolstoeltennis, rolstoelhockey en rolstoelbasketbal te zijn). Inzet ambulante begeleiding binnen de diverse clusters Naar aanleiding van wachtlijsten bij de inzet van AB in het MBO is een landelijke discussie ontstaan. Er zijn intern gegevens verzameld, er zijn kamervragen gesteld, de voorzitter van de WEC-Raad verscheen op t.v. en er waren perspublicaties. De WEC-Raad heeft de Minister een brief geschreven met gegevens en standpuntbepaling: er bestaan inderdaad wachtlijsten, vooral bij cluster 4, de REC s doen hun uiterste best om het gevraagde te leveren (en in de meeste gevallen lukt dat ook best), maar we willen uit oogpunt van kwaliteit en uit oogpunt van een wettelijke verplichting, wel de regie houden op de besteding van de gelden bij een eventuele uitbesteding. Btw-problematiek Op diverse fronten wordt er binnen onze organisatie informatie verzameld over de btw-kwesties, die wellicht voor onze scholen/rec s gaan spelen bij b.v. uitbestedingen, detacheringen, externe werkzaamheden etc. Wanneer er eenduidigheid in de informatie is, zullen we u dat zo spoedig mogelijk melden. Leerlingenraad Er is een projectplan tot instellen van een leerlingenraad op LVC3-nveau (en later wellicht op WEC-Raadniveau) ingediend bij SoZaWe in het kader van empowerment van jongeren met een beperking. Dit is gedaan na een inventarisatie bij scholen, of men met leerlingenraden werkt. Ook de NSGK heeft belangstelling voor dit project. REC beraad In het laatste REC-beraad (overleg van alle REC-coördinatoren) kwam aan de orde: ontwikkelingen passend onderwijs vanuit het perspectief van de REC s / opzet REC-beraad in de toekomst (5 x per jaar, ondersteuning vanuit de WEC-Raad, agendacommissie bereidt voor) / informatie over ontwikkelingen naar elkaar toe als REC s (btw-kwestie, telgegevens en accountantscontrole, kosten bezwarenprocedure, CVI-net, voorbereiding bijeenkomst cluster 3 met LCTI, speciale projecten binnen REC s Functionele indicatiestelling Op de Berkenschutse, cluster 3 school voor kinderen met epilepsie is in de vorm van een project uitwerking gegeven aan zogenaamde functionele indicatiestelling. Aan de hand van casussen is op digitale wijze aan te geven, hoe leerlingen via bepaalde scores komen tot een mate van zorgzwaarte. De uitkomsten worden doorgenomen met het LCTI NAH Op het terrein van de kinderen/jongeren met niet aangeboren hersenletsel zijn er weer wat nieuwe initiatieven. Onder auspiciën van het NIZW is een raamprogramma zorg en onderwijs voor kinderen met NAH ontwikkeld, waar het onder meer gaat om: incidentie en prevalentie, determinanten van herstel, signalering en diagnostiek, vraaginventarisatie, protocol- en richtlijnontwikkeling, verbetering van zorg en behandeling, cognitieve revalidatie, verbetering van het onderwijs, samenwerking en netwerkontwikkeling en effectonderzoek. Ook is er een project gestart voor arbeidstoeleiding van jongeren met NAH (in opdracht van het UWV). In Zuid-Oost Brabant is er een expertisecentrum NAH opgericht met een pilot-project inzake reïntegratietrajecten voor jongeren met NAH. LVC3 speelt in een klankbordgroep een rol bij deze projecten. december

6 Kenniskringen Op het terrein van de arbeidstoeleiding van jongeren binnen onze onderwijssoort, is de oprichting van het Kenniscentrum Wajong & Werk binnenkort een feit. Het gaat hier om het opbouwen van theoretische en praktische kennis over jonggehandicapten en werk. Het kenniscentrum zal zich ook bezig gaan houden met het oprichten en ondersteunen van kenniskringen. In onze kring zouden dat bijvoorbeeld regionale bijeenkomsten kunnen zijn: uitwisselen van (praktijk)kennis, ervaringen, initiatieven, vormgeven van praktische voorstellen voor het LVC3-bestuur of voor de taakgroep VSO-Arbeid. Ook zullen we onze speciale site LIESA kunnen gebruiken. De opzet en onderhoudswerkzaamheden hiervoor zijn door de Minister onlangs gesubsidieerd en het ligt in de bedoeling, dat dit project onder de WEC-Raad-vlag uitgevoerd gaat worden. Op Hét Congres is een workshop verzorgd over dit onderwerp. Studiedag LVG REC Noord en Oost Nederland heeft op 2 november jl., samen met RENN4 (REC cluster 4) een studiedag georganiseerd over onderwijs en zorg aan licht verstandelijk beperkte leerlingen met ernstige gedragsproblemen. Via inleidingen van Paul van Geert, hoogleraar ontwikkelingspsychologie RUG en Ellen Loykens van de Stichting Molendrift, alsmede via een aantal concrete workshops, werd de problematiek door een groot gezelschap besproken. Een informatieve reader vanuit deze studiedag is in beperkte oplage aan LVC3 verstrekt en zal worden doorgegeven aan de taakgroep zorg/onderwijs. Meer informatie bij: Piet Bulthuis, REC NON te Groningen. Inlichtingen via Verhuizing De SO-afdelingen van de Koningin Emmaschool en De Merel in Ede zijn verhuisd en hebben een nieuwe naam gekregen. Per 1 augustus 2006 is dat De Wegwijzer geworden. De nieuwe naam voor de VSO-afdeling is De Toekomst geworden. In de adreslijsten van LVC3 is e.e.a. al gewijzigd. De scholen maken deel uit van REC Groot Gelre. REC De 4 Provinciën is verhuisd: het nieuwe adres is: Postbus 1051, 7940 KB Meppel en het bezoekadres is: Colijnstraat 2 te Meppel. Guus Courlander De directeur van de mytyl/tyltylschool Amsterdam, Guus Courlander heeft per 1 augustus 2006 afscheid genomen als directeur van de school. Vanuit de vereniging danken we hem voor zijn bijdrage en wensen hem veel goeds bij zijn nieuwe werkzaamheden. Wil Louwers Op vrijdag 15 december zal Wil Louwers na ruim 26 jaar afscheid nemen als directeur van de Bernadetteschool voor ZML te Oss. De vereniging wenst hem een zeer plezierige Naschoolse periode toe. Geboren Het filmersechtpaar Manfred en Mascha Poppenk, dat o.m. verantwoordelijk is voor de dvd Een Klasse Apart en de dvd van De Andere Stroom, hebben tussen hun filmwerk door een zoontje gekregen, dat de naam Skip Jan Gerardus draagt. We nemen aan, dat hij nu de hoofdrol speelt in het gezin, naast broertje Kick. Nieuwsbrief PO Vanuit de Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen wordt tegenwoordig een digitale nieuwsbrief verzonden met informatie over ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en de uitvoering van het beleid. Er staan korte berichten in over de stand van zaken met betrekking tot nieuwe wetgeving, bijzondere regelingen of projecten etc. Het gaat om de Nieuwsbrief Primair Onderwijs. Ook de Inspectie publiceert een digitale nieuwsbrief: _nieuws_po/e_nieuwspo1006 december

7 Regeling bekostiging dienstreizen voor ambulante begeleiding teruggeplaatste leerlingen Tot aan 1 januari 2004 werden de dienstreizen van de ambulant begeleiders bekostigd via het programma van eisen materiële instandhouding. Vanaf 1 januari 2004 wordt deze bekostiging verstrekt via het her te besteden deel van de LGF voor rugzakkers. De bekostiging van dienstreizen van AB-ers van leerlingen, die in basisonderwijs of voortgezet onderwijs dan wel een opleiding bedoeld in artikel , eerste lid onder a en b van de WEB (MBO), zijn teruggeplaatst, maakten onderdeel uit van de bekostiging op basis van de Aanvullende regeling invoering LGF, gepubliceerd in Gele Katern 25/28 van Deze regeling werkt niet meer sinds 1 augustus Vanaf 2007 zal deze bekostiging weer via de programma s van eisen worden verstrekt. Voor de periode van 1 augustus 2005 tot 1 januari 2007 is daarom een regeling voor deze bekostiging getroffen. Resultaten monitor In de afgelopen periode heeft de LVC3 de jaarlijkse monitor onder de aandacht van de leden gebracht. Nieuw dit jaar was het invullen van de monitor via internet, in nauwe samenwerking met de SLO. Gebleken is dat deze nieuwe wijze van invullen voor enkele scholen toch nog een belemmering bleek te zijn om voor de gevraagde datum alle gegevens ingevuld te krijgen. Daarom is het voor ons op dit moment nog niet mogelijk een totaalbeeld te schetsen. Wij zullen u uiteraard op de hoogte brengen zodra we een compleet overzicht ter beschikking hebben. Alle ZML scholen hebben daarnaast een Monitor Plus kunnen ingevuld, met als doel een meting te verrichten naar De Stand van het ZML-onderwijs. In dit onderzoek is er geïnventariseerd hoe directeuren en IB-ers van ZML scholen oordelen over de ontwikkelingen op de eigen school en in het ZML-veld in het algemeen. Er is informatie verzameld op een aantal punten: - Visie - Zorg en begeleiding - Onderwijsaanbod - Personeel (incl. competenties) - Pedagogisch klimaat - Imago - Toekomstscenario De conclusies van dit onderzoek zullen op korte termijn in de expertise taakgroep ZML (en het bestuur van de LVC3) worden besproken. Tevens zullen dan beleidsvoornemens worden opgesteld. Vervolgens zullen alle scholen worden geïnformeerd. LVC3 (EXTERN) ONTWIKKELINGEN Landelijk Innovatieprogramma Kinderrevalidatie Vanuit het afgelopen jaar gestarte landelijke innovatieprogramma kinderrevalidatie, wordt nu gewerkt aan de opbouw van een servicepunt voor Kinderrevalidatie. In dit servicepunt zal met name de uitwisseling over onderzoek en ontwikkelingen in de kinderrevalidatie aanpakt gaan worden. WMO Naast (delen van) de thuiszorg, zullen per 1 januari 2007 ook de woonvoorzieningen via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) gaan lopen. Aangezien uit een recent onderzoek van het SCP bleek, dat het nog slecht is gesteld met de woonvoorzieningen voor gehandicapten, zullen de gemeenten het binnenkort druk gaan krijgen met deze aanvragen. Overigens is er voor gemeenten nu ook een zogenaamde gemeentetoets ontwikkeld ter beoordeling van de mogelijkheid voor deelname aan het lokale leven door mensen met een handicap. De taskforce Handicap en Samenleving hielp de toets ontwikkelen. De subsidies voor organisaties van gehandicapten, ouderen en patiënten De subsidies voor organisaties van gehandicapten, ouderen en patiënten gaan volgend jaar nog niet allemaal op de schop. De minister (Hoogervorst) heeft zijn plannen een jaartje opgeschort. december

8 Mensenrechtenverdrag Er is onlangs in het kader van de Verenigde Naties voor mensen met een beperking een nieuw mensenrechtenverdrag gesloten. Eigen beleid kan nu getoetst worden aan dit verdrag. Voor ons land kan dit iets betekenen voor o.m. wetgeving en beleid om discriminatie tegen te gaan en participatie en zelfredzaamheid (b.v. deelname aan arbeid) te bevorderen. De Rapportage Jeugd met Beperkingen De rapportage Jeugd met Beperkingen 2006 van het Sociaal en Cultureel Planbureau ligt op het bureau ter inzage. Een paar opmerkelijke conclusies: het onderwijs speelt een cruciale rol bij het doen van aanbod om de integratie en participatie te bevorderen het zoeken van een baan gaat op school meestal al mis -- bij de integratie theorie en praktijk in werk en/of stages schiet het onderwijs nog veelal te kort leerkrachten dienen beter te worden voorbereid op deze taken ouders/leerlingen zijn nog onvoldoende op de hoogte van allerlei mogelijkheden voor leerlingen met een beperking persoonlijke begeleiding biedt nog altijd de grootste succeskans eenzaamheid blijkt een zeer hardnekkig probleem onder gehandicapte jongeren. BOSK Met de BOSK zijn in de persoon van Bert Beuving weer een aantal vaste contact- en afstemmingsafspraken gemaakt als LVC3. Vooralsnog vindt dit contact plaats op het niveau van beleidsmedewerkers. Mw. Hillie Beumer heeft de FvO verlaten per 1 november 2006; ze gaat werken bij een landelijke vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligers, Mezzo. De contacten verlopen nu even via Op 16 januari 2007 organiseert het Nederlands Centrum voor Hersenletsel i.s.m. de Hersenstichting op de Domstad academie in Utrecht een symposium met als titel: hersenletsel heb je nooit alleen. De bijeenkomst is bedoeld voor professionals, die te maken hebben met NAH. CG-Raad De CG-raad geeft een fraai gedrukt vouwpamflet uit met de tien belangrijkste politieke wensen van de chronisch zieken en gehandicapten. Hier komt o.m. een pleidooi in voor, voor het uitbreiden van de Wet Gelijke Behandeling tot in scholen met het oog op individuele aanpassingen. Early-Aid-Congres Het Early-Aid-congres op Papendal van 28 en 29 september mag geslaagd genoemd worden. Een keur aan workshops met uiteenlopende onderzoekers en deskundigen bevestigden het belang van vroege onderkenning van problematiek bij kinderen en even vroegtijdige behandeling. Ook LVC3 deed mee, via een workshop van o.m. Gerard Kusters over de bijdrage vanuit het speciaal onderwijs; de WEC-Raad had een informatiestand ingericht op het congres. De organiserende groep deskundigen/ wetenschappers, verenigd in de European Association for Childhood Disability (EACD, zie website ) is een gevestigde organisatie geworden, die meerjaarlijks een congres organiseert. Het volgende congres is in 2007 in Groningen. REA-gelden In onze contacten met de MBO-Raad, kwam ook de kwestie van de mogelijke overheveling van de REA-gelden van SZW naar OCW aan de orde (scholingsgelden en voorzieningengelden). Ook het Platform Gehandicapten BVE boog zich hier al over. Binnen de MBO-Raad zijn een aantal scenario s opgesteld (de ROC s maken nogal eens gebruik van de diensten van het REA- College voor die groep van ongeveer 500 zwaar gehandicapte deelnemers), die ook besproken zijn op een expert-meeting, georganiseerd door het REA-College. december

9 De WEC-Raad was daar vertegenwoordigd. De scenario s zijn: - zo laten (onder SZW blijven en aanbesteding scholing handhaven, zoals nu is ingezet, - structurele financiering door SZW; - overstap naar OCW onder WECregelgeving; - overstap naar OCW met wijziging van de WEB; - overtap naar OCW; - fusie met ROC s en afspraak in de MBO- Raad. De MBO-Raad is niet zo enthousiast over aanpassingen van hun WEB, SZW wil het niet structureel blijven financieren; de meeste kans van slagen heeft een aanhangen bij het speciaal onderwijs v.w.b. de scholingsgelden en een regeling via het UWV voor de voorzieningen. NSGK Op 19 november hebben we afscheid genomen van Peter Schoof als directeur van de NSGK, in verband met zijn vertrek naar de Hersenstichting. Hij stelde de aanwezigheid van LVC3 op prijs, gaf zijn verbondenheid met onze scholen nog eens aan en deed een ieder de groeten! Onlangs vond er weer een afstemmingsgesprek plaats tussen LVC3 en de NSGK. Onderwerpen waren: waar zijn de LGleerlingen gebleven, die de school verlieten?; ondersteuning van de jongere zelf in zijn initiatieven; informatie over beeldvorming bij jongeren: wat bereik je met knokken?; vervoersproblematiek via een pilot in een grote stad regio en/of kleinere gemeente eens aanpakken?; training van jongeren van de LVC3- leerlingenraad in debatteren. Afscheid Jan de Moor De gedrukte vorm van de afscheidsrede van professor Jan de Moor (Radboud Universiteit te Nijmegen) is rondgezonden naar de bezoekers van de afscheidsbijeenkomst. Het liber amicorum kan worden besteld. Dhr. de Moor heeft overigens aangeboden, nog wel betrokken te willen blijven bij de kwaliteitsontwikkeling binnen LVC3. Saillante uitspraken van dhr. de Moor in zijn afscheidsrede op 30 september waren: het speciaal onderwijs aan lichamelijk en meervoudig gehandicapten haalt lang niet altijd alles uit de leerlingen wat er in zit ; er wordt te weinig in zorg geïnvesteerd en Nederland blijft achter ten opzichte van het buitenland ; in het speciaal onderwijs bleek uit onderzoek, dat aan het begin van groep 3 bij de helft van de kinderen geen actueel handelingsplan beschikbaar was met concrete rekendoelstellingen ; wat speelt voor rekenen, speelt wellicht ook een rol bij andere vakken ; de wet geeft niet duidelijk aan, wat onder een handelingsplan verstaan wordt ; pas afgestudeerde Pabo-ers in het speciaal onderwijs vormen een risico, voor wat betreft de vereiste orthopedagogische en orthodidactische benadering ; orthopedagogen en onderwijskundigen hebben geen tijd meer voor diagnostiek. De Moor geeft aan, dat er extra geïnvesteerd moet worden in het speciaal onderwijs en dat er minder tijd besteed moet worden aan politieke besluitvorming en sturing door de overheid, maar meer aan een inhoudelijk debat over speciaal onderwijs.. Personele wisseling leerstoel De werkzaamheden van mw. Sytske Feenstra aan de Leerstoel Bevordering van de diagnostiek van intelligentie en leerpotentieel van het jonge kind in het basis-, speciaal basis-, en speciaal onderwijs aan de Universiteit van Leiden, worden overgenomen door mw. Drs. M.A.P. de Jong-Verdegaal per 1 oktober PO-Raad Er zijn op landelijk niveau serieuze initiatieven genomen tot de oprichting van een PO-Raad. Er is een manifest uitgebracht, een landelijke initiatiefbijeenkomst heeft plaatsgevonden en er zijn uitgangspunten vastgesteld. Men constateert een grote behoefte aan een sectororganisatie voor ten eerste het bereiken van synergie en ten tweede het oplossen van verdeeldheid. Het manifest is verkrijgbaar bij het bureau LVC3. december

10 LGF in MBO Op 9 november jl. organiseerde het Platform Gehandicapten MBO, waarin ook de WEC-Raad in is vertegenwoordigd, weer een studiedag voor medewerkers van Regionale Opleidingen Centra (ROC s). De dag stond in het teken van beleid en uitvoering voor moeilijk lerenden en deelnemers met een psychische handicap in het MBO. De workshops boden inzicht in allerlei goede voorbeelden van specifieke begeleiding/aanpak van onze doelgroepen binnen het MBO zoals zorgstructuur, begeleid leren, symbiose tussen REC en ROC op het terrein van ADHD en/of autisme, werken met moeilijk lerenden, samenwerking met Praktijkonderwijs en begeleid werken (via Jobstap). Ook voor mensen uit het speciaal onderwijs zijn deze studiedagen met heel concrete invullingen, aan te bevelen. De volgende studiedag is op: 8 februari De klankbordgroep invoering LGF in MBO zal nog één studiedag voor professionals organiseren in het voorjaar van Op verzoek van ROC s of REC s zullen voorlichtingsbijeenkomsten worden georganiseerd. Inlichtingen via het CINOP: Overigens is in de Kerngroep van het Platform Gehandicapten MBO een inventarisatie gemaakt van de ervaringen met LGF tot nu toe in ROC s. Uitkomsten waren: tekort ambulant begeleiders (cluster 4); overdracht van deelnemers verloopt niet altijd soepel; beleidsmatige implementatie op ROC s verloopt moeizaam; schrijven handelingsplan kent nog aanloopproblemen; verschillen in uurprijzen van REC s en ook van ROC s; wachtlijsten bij hulp dossiervorming en indicatie (cluster 4) en goede en minder goede voorbeelden van samenwerking tussen REC en ROC. REC s geven niet altijd aan, waar het geld voor bedoeld is in het af te sluiten contract. Arbeid In opdracht van het UWV is een project gestart onder leiding van het NIZW gericht op het bouwen aan actieve informatievoorziening aan jonggehandicapten via netwerken. Het project gaat overigens binnenkort Vilans (kennis die werkt in zorg) heten. En het betreft een fusie per 1 januari 2007 tussen NIZW, KBOH en KITTZ. Vanuit de onoverzichtelijkheid van diverse informatiestromen naar jongeren in zowel Speciaal Onderwijs, Praktijkonderwijs, Middelbaar Beroepsonderwijs, als vanuit begeleidingsinstanties en het UWV zelf, wordt geprobeerd om een en ander beter te screenen en te regelen. Er zal gekeken worden naar bestaand materiaal, naar bestaande netwerken in regio s en er zullen verbetervoorstellen worden gedaan. We doen in de begeleidingscommissie van dit project mee. Onlangs is een krant Zo werkt het, naar alle scholen gezonden met informatie voor jongeren op dit gebied en er is een zogenaamde signaalbrief beschikbaar met vragen en antwoorden vanuit jongeren/ouders/familieleden naar het UWV. De eerste uitgave van deze brief staat op onze website. CLUSTER 3 IN DE POLITIEK Kamerbehandeling Op 18 oktober jl. vond een debat Algemeen Overleg (AO) plaats over onder meer de groei speciaal onderwijs, wachtlijsten ambulante begeleiding en passend onderwijs. De resultaten. zijn pover te noemen: de voorbereidingen voor passend onderwijs gaan door; formele vervolgstappen, die geld kosten worden overgelaten aan het nieuwe kabinet en vergen nog een uitwerkingsnotitie voor eind november; de groei speciaal onderwijs zal niet meteen vanuit verscherping van indicatie e.d. worden aangepakt. Er worden twee scenario s nader uitgewerkt: budget/throughput en flexibilisering inzet LGF. Wachtlijsten AB bij cluster 4 en groei cluster 4 wordt nu door Steven van Eyck (regeringscommissaris en wegbereider voor een soort departement van Jeugd?) in korte tijd bekeken, door een onderzoek te doen naar de effectiviteit van de organisatie van de cluster 4 REC s. december

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Uitgebracht aan: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Voorwoord. dit cursusjaar = 2013/14

Voorwoord. dit cursusjaar = 2013/14 1 Voorwoord Het doel van publiek verantwoorden door een onderwijsinstelling is te laten zien dat zij haar middelen zo effectief mogelijk inzet. De verantwoording van het financiële beleid van een instelling

Nadere informatie

Het Vraagprofiel Instrument VPI

Het Vraagprofiel Instrument VPI Het Vraagprofiel Instrument VPI Ontwikkeling van een handelingsgericht toewijzingsinstrument Eindrapportage Het VPI is ontwikkeld door de Pi7 partners: PI Leiden, PI Den Haag en RENN 4 Groningen Ondersteuning:

Nadere informatie

VAN LODENSTEIN COLLEGE JAARVERSLAG 2014. Jaarthema: Wat heb ík er aan

VAN LODENSTEIN COLLEGE JAARVERSLAG 2014. Jaarthema: Wat heb ík er aan VAN LODENSTEIN COLLEGE JAARVERSLAG 2014 Jaarthema: Wat heb ík er aan 1 Inhoud Algemene gegevens... 4 Voorwoord College van Bestuur... 7 1 Beleid en organisatie... 10 2 Onderwijsresultaten en -ontwikkelingen...

Nadere informatie

Samen verantwoordelijk

Samen verantwoordelijk Samen verantwoordelijk Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur 3 Voorwoord Raad van Toezicht 4 Organisatie 5 Interview: Auris streeft naar een participerende medezeggenschap 9 Medezeggenschap 11 Interview:

Nadere informatie

Arbeidstoeleiding vanuit het pro en vso

Arbeidstoeleiding vanuit het pro en vso Arbeidstoeleiding vanuit het pro en vso Tussentijdse evaluatie Werkschool en vergelijking met Boris Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van OCW Lot Coenen Suzanne de Visser Florieke Westhof Mirjam

Nadere informatie

de MBO krant Door laagdrempelige docentenstages kunnen praktijkopleider en docent hun relatie verbeteren, stelt Joop Eijkelenboom,

de MBO krant Door laagdrempelige docentenstages kunnen praktijkopleider en docent hun relatie verbeteren, stelt Joop Eijkelenboom, onderwijs dat werkt nummer 14 september 2010 Het afgelopen jaar hebben 25 studenten op zeven mbo-instellingen hun Job Academy-stage positief doorlopen. Onder wie Celesta Pluijmaeckers. Een interview. Door

Nadere informatie

Belangenbehartiging. Professionalisering. Werkgeverszaken

Belangenbehartiging. Professionalisering. Werkgeverszaken jaarverslag 05 06 Belangenbehartiging Voor uw collectieve en individuele belangenbehartiging kunt u bij de AVS terecht. Onze adviseurs onderhandelen in allerlei overlegsituaties, bijvoorbeeld over nieuwe

Nadere informatie

ALU ATIE MET TUUREDUC

ALU ATIE MET TUUREDUC DE N VA MET E I T UA ATIE WIJS L VA DUC DER E E E DS UUR R ON J I tie T I T a L A N p U tici 2015 SSE G C PRIM r U a T rp pril LIN HET u E u t EG T IN ul 16 A R C L r I 0 E voo 13 2 DE ALITE s d 20 KW

Nadere informatie

Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2010

Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2010 Lucas Onderwijs Jaarrapport Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Algemene informatie 3 Missie 3 Visie 3 Stand van zaken Strategisch Beleidsplan 4 Financiële informatie 9 Kerncijfers 12 Primair Onderwijs 13

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2012 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag Raad van Toezicht 7 Organisatie 11 Christelijke identiteit 19 Onderwijs en

Nadere informatie

OP ZOEK NAAR DE EFFECTEN VAN ZORG. Effectmeting bij de besteding van zorgmiddelen in het funderend onderwijs. Drs. Cor Hoffmans

OP ZOEK NAAR DE EFFECTEN VAN ZORG. Effectmeting bij de besteding van zorgmiddelen in het funderend onderwijs. Drs. Cor Hoffmans OP ZOEK NAAR DE EFFECTEN VAN ZORG Effectmeting bij de besteding van zorgmiddelen in het funderend onderwijs Drs. Cor Hoffmans INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 2 2 VRAAGSTELLING EN WERKWIJZE 4 3 BEVINDINGEN 7

Nadere informatie

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog!

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog! Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement De lat gaat omhoog! 01 Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het Topklassenarrangement

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland Jaarverslag 2012 ROC Flevoland Uitgave : ROC Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2012 ROCF Vastgesteld door de Raad van Toezicht : 28-06-2013 Goedkeurende accountantsverklaring : 28-06-2013 Aangeboden bij

Nadere informatie

de MBO krant Op 26 januari organiseerde MBO 2010 de derde editie van de conferentie examinering. deze geslaagde bijeenkomst.

de MBO krant Op 26 januari organiseerde MBO 2010 de derde editie van de conferentie examinering. deze geslaagde bijeenkomst. onderwijs dat werkt nummer 11 maart 2010 Het aantal voortijdig schoolverlaters loopt de laatste tijd terug. Maar het is nog te vroeg om te juichen, stelt projectdirecteur Fred Voncken. Op 26 januari organiseerde

Nadere informatie

Meedoen zonder beperkingen Meer participatiemogelijkheden voor jonggehandicapten

Meedoen zonder beperkingen Meer participatiemogelijkheden voor jonggehandicapten 07 06 Meedoen zonder beperkingen Meer participatiemogelijkheden voor jonggehandicapten advies Meedoen zonder beperkingen Meer participatiemogelijkheden voor jonggehandicapten Uitgebracht aan de Minister

Nadere informatie

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs Bijlage 1 Wettelijk kader passend onderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Het wettelijke kader... 5 2.1 Zorgplicht... 5 Aanmelding... 5 Toelating en verwijdering... 6 Onderwijszorgprofiel... 6 Ontwikkelingsperspectief...

Nadere informatie

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Opdrachtgever: POLSO Utrecht, februari 2009 Oberon Postbus 1423 3500 BK Utrecht tel. 030-2306090 fax 030-2306080

Nadere informatie

magazine Koning Willem-Alexander op werkbezoek bij Dyade-klant Prago

magazine Koning Willem-Alexander op werkbezoek bij Dyade-klant Prago nummer 1 januari 2014 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs Koning Willem-Alexander op werkbezoek bij Dyade-klant Prago > O2A5 en

Nadere informatie

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Verkenning voor gemeenten en partners In opdracht van het ministerie van SZW en het ministerie van VWS Oktober 2012 1 Inleiding 3

Nadere informatie

Schoolgids De Ortolaan 2013-2014

Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Locaties 4 2 Voorwoord 6 3 Missie en Visie 9 4 Geschiedenis/ schoolprofielen 22 5 Organisatie 26 6 Onderwijsaanbod 36

Nadere informatie

Advies. De school en leerlingen met gedrags problemen

Advies. De school en leerlingen met gedrags problemen Advies De school en leerlingen met gedrags problemen De school en leerlingen met gedrags problemen Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd

Nadere informatie

Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit "energie "

Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit energie 3333 Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit "energie " Kenmerk: N046NM Datum: maart 2012 Behandeld door: Nanda Mul Behandeld in AB op 17 april 2012 Behandeld door GMR op 24 april 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het kader van project De Kanteling, april

Nadere informatie

Werkplan LKCA 2014 Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst, Utrecht 2014

Werkplan LKCA 2014 Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst, Utrecht 2014 Werkplan LKCA 2014 Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst, Utrecht 2014 Colofon Werkplan 2014, Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst Samenstelling: Marlies Tal, Lenie

Nadere informatie

CULTUUREDUCATIE OP NIVEAU

CULTUUREDUCATIE OP NIVEAU CULTUUREDUCATIE OP NIVEAU De rol van het schoolbestuur in beleid en praktijk Kees Admiraal, Maaike Haas en Cas Himmelreich Inhoud 5 Voorwoord 7 Inleiding 7 De vergeten laag 8 Wat is cultuureducatie? 11

Nadere informatie

Jaarverslag. rsg de Borgen

Jaarverslag. rsg de Borgen Jaarverslag rsg de Borgen 2011 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organisatie 1.3 Missie en visie 1.4 Strategische beleidsdoelen 1.5 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen

Nadere informatie