Jaarverslag SCHOOLJAAR BERNADETTE-MARIASCHOOL AAN 't VERLAAT XZ DELFT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag SCHOOLJAAR 2014-2015. BERNADETTE-MARIASCHOOL AAN 't VERLAAT 30 2612 XZ DELFT"

Transcriptie

1 Jaarverslag SCHOOLJAAR BERNADETTE-MARIASCHOOL AAN 't VERLAAT XZ DELFT

2 Jaarverslag van: Bernadette Mariaschool Delft Brinnummer: 13PI Schooljaar: Samenstellers jaarverslag: Bespreking team September 2014 Bespreking in MR op: 22 september 2014 Indiening College van Bestuur: 29 september 2014 Bespreking met College van Bestuur Vastgesteld door College van Bestuur J.H.J. Zuydgeest(directeur), D. v.d. Helm-Wilmer(adjunct-directeur), S. Boersma(gedragsspecialist), S. Borsboom(intern begeleider/onderwijsspecialist) M. Barends(onderbouwcoördinator) M. Hovenga(bovenbouwcoördinator) A. Ris (onderwijsspecialist) Joke Reijman en Kees v.d. Kraan

3 INHOUDSOPGAVE 2 1. INLEIDING 4 2. LEERLINGEN Instroom 2.2. Uitstroom 2.3. Tussentijdse uitstroom 2.4. Conclusie 3. PERSONEEL EN ORGANISATIE Schoolorganisatie, schoolklimaat en veiligheid 3.2. Samenstelling team en mutaties in team 3.3. Ziekteverzuim (laatste drie schooljaren) 3.4. Gesprekscyclus 3.5. Begeleiding beginnende leerkrachten 3.6. Klassenconsultaties 3.7. Deskundigheidsbevordering team en individuele teamleden 4. ONDERWIJS EN ZORG Het onderwijsconcept, de ontwikkelingen en vernieuwingen 4.2 De Leerling-zorg Zorgverslag schooljaar Scol Passend onderwijs 4.3 Leermiddelen 4.4. Kwaliteitszorg 4.5. Opbrengsten 4.6. Inspectierapport 4.7. Zelfevaluatie instrument 5. HUISVESTING FINANCIEN Financieel beleid 6.2. Ontwikkelingen en belemmeringen 7. INTERNE EN EXTERNE RELATIES Intern Ouderbetrokkenheid a. ouders als partner b. medezeggenschapsraad c. ouderraad d. werkgroepen e. klachten en klacht afhandeling 7.2 Extern 1. Stafbureau Laurentius Stichting 2. Pro Management Onderwijs Support bv administratiebureau 3. Gemeente Delft 4. Samenwerkingsverband Weer Samen Naar School 5. Schoolbegeleidingsdienst OnderwijsAdvies 6. Stichting Boost BMS/ Buitenschoolse opvang Zus & Zo 7. I.T.S. 8. Stichting schoolmaatschappelijk werk Kwadraad 9. GGD Zuid Holland West 10. Natuur- en Milieucentrum De Papaver 11. Bureau Kunstzinnige Vorming 12. Scholen voor Voortgezet Onderwijs 13. Peuterspeelzalen en kinderdagverblijven 14. DOK(Mediatheek en bibliotheek) 15. Opleidingsinstituten 16. Sponsors 17. Wijk 18. Ondernemersvereniging 19 Brede School 8. PROFILERING EN PROMOTIE ZELFEVALUATIE / BEREIKTE DOELEN CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 35 2

4 11. Bijlagen Bijlage 1 Uitwerking schoolontwikkelplan jaar (Evaluatie) 36 Bijlage 2 Het schoolontwikkelplan jaar Bijlage 3 Samenvatting rapport WMK Leerling vragenlijst 50 Bijlage 4 Samenvatting Quick Scan WMK 52 Bijlage 5 Samenvatting jaarverslag Bijlage 6 Samenvatting jaarverslag Bijlage 7 Lijst met afkortingen 58 3

5 HOOFDSTUK 1. INLEIDING Het jaarverslag is een document dat een beschrijving geeft van de stand van zaken en de bereikte resultaten van het afgelopen schooljaar. Het is een verantwoordingsdocument naar het eigen personeel, de medezeggenschapsraad, de ouders, het College van Bestuur en eventueel naar overige relaties. Door middel van een beschrijving op alle terreinen (leerlingen, personeel en organisatie, onderwijs en zorg, huisvesting, financiën) wordt er een evaluatieve verbinding gelegd met het schoolplan en het jaaractiviteitenplan en wordt er waar mogelijk vooruitgekeken naar de toekomst. Het jaarverslag is geschreven in het format van de Laurentius Stichting. In bijlage 5 is een summier overzicht vermeld van de inhoud van het jaarverslag In bijlage 6 kunt u een samenvatting lezen van het jaarverslag Evaluatie schooljaar In het afgelopen schooljaar is aandacht besteed aan onderstaande beleidsterreinen en zijn de volgende zaken gerealiseerd. ICT In het afgelopen schooljaar is de vernieuwde website als eerste van de stichting online gegaan. Deze is gevuld door de ICT-coördinator. Daarnaast heeft zij ondersteuning verleend bij de introductie van de nieuwe website, Digiduif en Sharepoint en hier een mini handleiding voor gemaakt. In de herfstvakantie heeft er een migratie naar Windows 7 plaatsgevonden. Er zijn nieuwe computers, laptops en tablets geïnstalleerd. Er zijn er 3 Wifipunten aangelegd. De ICT coördinator heeft dit schooljaar diverse studiedagen bezocht. Eén leerkracht heeft het Samsung FIT traject afgerond en hier een certificaat voor behaald. Binnen dit traject is een eerste aanzet voor beleid geformuleerd om te bekijken hoe onze ambities voor ict en sociale media kunnen aansluiten bij het onderwijs beleid. Met andere woorden hoe we 21 th Skills kunnen inzetten om onze onderwijsdoelen te behalen. Dit zal verder worden uitgewerkt in ons ICT beleidsplan. Daaruit voortvloeiend is er een werkgroep ingesteld rondom sociale media die advies heeft uitgebracht naar de directie omtrent het gebruik van diverse social media. Er is een oriëntatie geweest op het gebied van digitale rapporten. Een keuze wordt gemaakt begin schooljaar Contacten met ouders In het afgelopen jaar is een nieuw communicatiemiddel in gebruik genomen: Digiduif. Op dit moment wordt 90% van de ouders hiermee bereikt. Alle schriftelijke communicatie naar ouders op groeps-en schoolniveau verloopt inmiddels zo veel mogelijk via Digiduif. Er zijn 7 peuterochtenden gehouden die elke keer volgeboekt waren. Op deze peuterochtenden maakten peuters en ouders kennis met onze school. Tijdens deze ochtenden werden taal-leesactiviteiten aangeboden. In het voorjaar hebben ouders en kinderen uit de diverse kleutergroepen deelgenomen aan het taalontbijt. Dit project werd uitgevoerd in samenwerking met de VAK. Iedere ochtend was er een nieuw thema. Het project werd afgesloten met een gezamenlijk ontbijt. Op de jaarvergadering is er ouderbijeenkomst gehouden over passend onderwijs die een redelijke opkomst had. Met de ouders waarvan het de leerlingen betrof zijn door de IB er gesprekken gevoerd over de aanpak van de meer-hoogbegaafdheid. Er is geen extra oudermiddag met informatie over geweest. Pedagogisch klimaat Een werkgroep bestaande uit de gedragsspecialist en leerkrachten heeft het veiligheidsplan doorgenomen en geactualiseerd. Op de gehouden slotvergadering is dit plan opnieuw voor 4 jaar vastgesteld. In het komend schooljaar zal een keuze gemaakt worden voor één van de goedgekeurde anti-pestprogramma s. Integraal personeelsbeleid In het kader van de gesprekscyclus zijn er met de personeelsleden POP, functionerings- en beoordelingsgesprekken gevoerd. Het doel van deze gesprekken is de ontwikkeling van de leerkrachten en hun functioneren te volgen. De directeur heeft een functioneringsgesprek gevoerd met het college ven Bestuur. Twee leerkrachten hebben een vaste benoeming gekregen als LB-leraar. 4

6 Zorg In de kleutergroepen heeft de verdere invoering van het LOVS KIJK plaatsgevonden. Dit schooljaar zijn alle kinderen geobserveerd aan de hand van de verschillende ontwikkelingsgebieden. Deze hebben geresulteerd in twee registraties. Na het eerste registratie moment zijn de leerkrachten aan de slag gegaan met het maken van een groepsplan. De registraties van KIJK! en de cito scores hebben we hierin opgenomen. Gedurende dit schooljaar is het plan van aanpak een aantal keer bijgesteld. De leerkrachten van groep 1/2 en de onderwijs ondersteuners kunnen elk kind hierdoor beter goed begeleiden in zijn eigen onderwijsbehoeften We hebben beter inzicht gekregen op welk ontwikkelingsniveau elk kind zich bevindt. De registraties zijn ook gebruikt bij de oudergesprekken. Passend Onderwijs In het afgelopen jaar heeft de directie en de IB-er zich bezig gehouden met de invoering van Passend Onderwijs. Binnen dit traject werden diverse conferenties bezocht en werd het schoolondersteuningsprofiel geschreven. Dit profiel geeft aan welke zorg wij aan welke kinderen kunnen bieden. Met andere woorden: aan welke kinderen wij passend onderwijs kunnen bieden. Dit schoolondersteuningsprofiel is in de diverse geledingen besproken en in het najaar vastgesteld. In het najaar werd op de jaarvergadering van de ouderraad aandacht geschonken aan dit thema. Passend onderwijs is hiermee niet afgerond, maar het proces gaat nu pas beginnen. Leerling gesprekken In het afgelopen jaar hebben de kinderen van jaargroep 4 t/m 8 met de leerkracht leerling gesprekken gevoerd. In deze gesprekken kwam het welbevinden en de onderwijsbehoefte van de kinderen aan de orde. Dit was een aanvulling op onze Scol observaties en het invullen van het sociogram. De kinderen van jaargroep 5 t/m 8 hebben ook bijna allemaal de leerling vragenlijst van het WMKPO ingevuld. De resultaten zullen in september binnen het team nader besproken worden. Zie ook bijlage 3 voor een overzicht van de hoogste en laagste gescoorde onderdelen. Aanbod In de afgelopen jaren is het team bezig geweest met de keuze van een nieuwe methode voor de wereldoriënterende vakken(aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek, burgerschap). Onze keuze is uiteindelijk gevallen op Blink. Een digitale methode met nu nog papieren werkboekjes. Het gebruik van ICT om informatie Verslag onderbouw-coördinator Twee keer per maand is er een onderbouwvergadering gehouden. Hierin is o.a. besproken: - Het vervolg van de invoering van LVS KIJK! Een belangrijke tijdinvestering! Dit punt stond regelmatig op de agenda en met name het maken en werken met een groepsplan had prioriteit. - Zelfstandig werken. Het doel van ons plan/kiesbord. Hoe gebruiken we het in de groep? - Het zoeken naar andere werkvormen. De groepen zijn groot waardoor we op zoek zijn geweest naar verschillende werkvormen. - Techniek in de onderbouw Uitwerking van de thema's - Intervisies : het bespreken van de groepen en meedenken met problemen. Planning volgend schooljaar: - Vervolg implementatie LVS KIJK! Uitbreiding van de vaardigheden. Regelmatig terugkerend agendapunt. Vaak evalueren en de stand van zaken doornemen. - Zelfstandig werken: toepassen van nieuwe werkvormen (studiedagen) - Opbrengstgericht werken. - Bijstellen van de thema indeling jaar 1 en jaar 2. Hierin ook opgenomen het bronnenboek van de nieuwe wereld oriënterende methode. - Ondersteuning klankgebaren bij de letter van de week. - Verder gaan met de woordenschatlijsten passend bij de thema's. - Werken met de aangepaste leerlijn rekenen - 1 technieklesje in de week voor groep 1 t/m 3 opnemen in onze maandplanning. - PSZ De Ronde Kring meer betrekken bij onze activiteiten indien mogelijk. op te zoeken, is een belangrijk onderdeel van deze methode. Onze onderwijsspecialist heeft dit traject begeleid. 5

7 Verslag Bovenbouw coördinator: In het schooljaar is de bovenbouw 11 keer samengekomen om te vergaderen. We hebben afspraken gemaakt omtrent toetsen bij Nieuwsbegrip en Estafette. Ook hebben we eerder gemaakte afspraken over deze methodes geëvalueerd, aangepast en geconsolideerd. Verder hebben we halverwege het schooljaar een tijd het agendapunt hoe gaat het in de groepen? op de agenda gehad. Bij dit onderdeel hadden leerkrachten per groep de mogelijkheid om te vertellen hoe het in de groep ging, maar ook om vragen te stellen aan andere collega s. Het blijkt dat eerder gemaakte afspraken die opgenomen zijn in het Onderwijskundig Vademecum van de school niet altijd goed en door iedereen worden uitgevoerd. Om die reden hebben we afspraken over spelling en nakijken opgefrist en waar nodig aangepast. Het is belangrijk dat iedere collega op de hoogte is van de gemaakte afspraken en zich daar ook aan houdt. Er is besloten om tweemaal per jaar een leerkracht / leerlinggesprek te voeren. Een standaard gespreksformulier is hiervoor opgesteld en er is een ronde gesprekken gevoerd. Het onderwerp zelfstandig werken heeft de eerste periode vast op de agenda gestaan. We zijn daarbij voorzichtig begonnen met een evaluatie op de huidige manier van werken en een oriëntatie op een nieuwe insteek. Na een aantal maanden is besloten om dit onderwerp in het schooljaar groter aan te pakken. Twee studiedagen over handelingsgericht werken moeten ons verder op weg helpen. Komend schooljaar zal dit onderwerp dus opnieuw op de agenda van de bovenbouw verschijnen. In het team is een keuze gemaakt voor een nieuwe wereldoriëntatiemethode Blink`. In het nieuwe schooljaar gaan we deze methode ontdekken en in de bovenbouwvergaderingen afspraken over het gebruik maken. 6

8 HOOFDSTUK 2. LEERLINGEN De leerlingen van onze school komen voornamelijk uit de wijk Vrijenban. Deze wijk is opgedeeld in verschillende buurten. Deze buurten zijn divers qua economische en sociale structuur. Dit vinden we ook terug op onze school. - Aantal(len) Overzicht gegevens tellijsten ministerie. Jaar Totaal Gew. 0 Gew. 0.3 Gew. 1,2 Weging % % % % % % % Uit dit overzicht blijkt dat ons leerling aantal aan het groeien is. Dit komt vooral door sluiting van de nevenvestiging van de Delftse Daltonschool en de effecten van de renovatie in de Bomenwijk. Daarnaast zien we dat ons verspreidingsgebied groter is geworden. - Gewichten Het percentage kinderen met een leerling-gewicht lijkt licht te dalen. De instroom van kleuters met een taalachterstand baart ons zorgen. Via extra aandacht voor woordenschat wordt aan deze achterstand gewerkt. Hierbij worden onderwijsassistenten en pedagogisch medewerkers ingeschakeld. Daarnaast sluiten wij aan bij de voorschoolse educatie die plaatsvindt op peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. Om de contacten te versterken maakten we ook dit schooljaar weer gebruik van een subsidie die verleend is door de gemeente Delft. In dit project werken we aan het vergroten van de ouderbetrokkenheid op het gebied van taal- en leesonderwijs door middel van het organiseren van peuterochtenden en ouderbijeenkomsten rondom dit thema. Daarnaast kunnen we middels subsidie ervoor zorgen dat er in de kleutergroepen meer handen in de groep aanwezig zijn. De samenwerking met peuterspeelzaal De Ronde Kring heeft in het afgelopen schooljaar vorm gekregen. Regelmatig vindt er onderling overleg plaats. Medewerkers van de Ronde Kring en leerkrachten van de kleutergroepen zijn bij elkaar op bezoek geweest. In voorkomende gevallen vindt een zgn. warme overdracht plaats. Zowel de peuterspeelzaal als de basisschool gebruiken Kijk om de ontwikkeling van de kinderen te volgen. Peuterochtenden op school voor 3-jarigen Er zijn 7 peuterochtenden gehouden. Per keer waren er maximaal 10 peuters. Er waren meer ouders die geïnteresseerd waren. Dit aantal is het maximale wat haalbaar is met 1 leerkracht. Een aantal keer was een ouder van de ouderraad aanwezig. Leerkrachten van de onderbouw hebben de inhoud van de peuterochtend verzorgd. Dit was mogelijk via een subsidie vanuit het Onderwijsachterstanden beleid van de gemeente Delft. In het komend schooljaar zullen de peuterochtenden voortgezet worden. Deze zullen vooral bestemd gaan worden voor de ouders van de doelgroep. Voor ouders en peuters die staan ingeschreven bij onze school als toekomstig leerling, zullen kennismakingsuurtjes georganiseerd worden. Hierdoor maken ouders en kinderen spelenderwijs kennis met de manier van werken in de kleutergroep. 7

9 Autochtoon Allochtoon NNCA 1 ) Aantal Percentage % % % % % 1 ) Niet Nederlandse Culturele Achtergrond Het aantal kinderen met een niet Nederlandse culturele achtergrond fluctueert. Voor leerlingen die niet in het Nederlands aanspreekbaar zijn, hebben we op school een speciaal programma klaarliggen. Op dit moment moeten we daar voor een aantal leerlingen gebruik van maken. - Sociaal-emotionele ontwikkeling Om de sociaal-emotionele ontwikkeling in kaart te brengen worden de volgende instrumenten gebruikt: het Scol leerlingvolgsysteem, het sociogram en de leerlingvragenlijst (WMKPO). We merken dat er kinderen zijn die ten aanzien van de sociaal-emotionele ontwikkeling behoorlijke problemen hebben. Samen met schoolmaatschappelijk werk besteden we aandacht aan deze problemen. Op het maandelijkse zorgoverleg worden deze kinderen besproken. De intern begeleider begeleidt de leerkrachten bij de begeleiding van deze kinderen. In het onderwijsaanbod wordt rekening gehouden met hun problemen. Waar nodig wordt de SOVA training aangeboden. In het afgelopen jaar zijn met de kinderen in de bovenbouw persoonlijke gesprekjes gevoerd. Deze waren bedoeld om hun persoonlijk welbevinden in kaart te brengen. - Aantal leerlingen met rugzakje Op onze school zaten geen kinderen met een zgn. rugzakje. Wel waren er 4 leerlingen die regelmatig met een ambulant werker van het samenwerkingsverband werden besproken. Zie ook hoofdstuk Zorg en Begeleiding Instroom: 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 Groep Groep Groep Groep Groep Groep Groep Groep Totaal Jaarverslag gedragsspecialist schooljaar Het afgelopen schooljaar is begonnen om na de herfstsignalering van Scol, de leerlingen met de leerkrachten te bespreken, die een D Of een E score hadden. Na de besprekingen zijn de leerlingen besproken met de IB-er. Hierna zijn met de observaties begonnen. Tot eind maart zijn er individuele observaties geweest. Er werd geobserveerd om de week op dinsdag van 9.10u tot 10.15u. De groep werd door een ander overgenomen. De observaties zijn besproken met de ouders. Er zijn ook gesprekken geweest n.a.v. het invullen van de signaleringslijst en het klavertje 4 en is er een advies voor huisarts/kinderarts gegeven. Voor de groepsobservaties is te weinig tijd geweest. Dit schooljaar heeft de gedragsspecialist de gedragssociëteit bezocht( 4 bijeenkomsten) Dit schooljaar is het netwerk doorgegaan van de gedragsspecialisten van de Laurentius Stichting. Na de zomervakantie wordt dit voortgezet. De gedragsspecialist heeft met een werkgroep het Veiligheidsplan doorgenomen en er zijn voorstellen voor veranderingen of aanvullingen gedaan. E.e.a. is op de teamvergadering besproken. Actiepunten volgend schooljaar: Starten van de groepsobservaties. Vaste observatieochtend. N.a.v. Scol observaties starten. Monitoren leerlingen met bijzonder gedrag. Groep 4 ondersteunen en observeren. Adviezen geven als dat nodig is. Luisterend oor bieden. Bijwonen netwerk gedragsspecialisten. Bijwonen bijeenkomsten, zoals MT overleg. Volgen van een korte cursus, als dit aan de orde komt. Samen met de IB-er kijken naar een protocol om gemaakte afspraken over leerlingen vast te leggen. 8

10 2.2. Uitstroom: ADVIES SCHOOLTYPE 10/11 11/12 12/13 13/14 % % % % LWOO-VMBO VMBO T VMBO-HAVO HAVO HAVO-VWO VWO TOTAAL Tussentijdse uitstroom: Reden mutatie Andere BAO i.v.m. verhuizing Andere BAO 1 ) SBO/SO TOTAAL ) Hieronder verstaan wij uitstroom naar scholen binnen ons eigen voedingsgebied Conclusie De school bevindt zich qua leerling-populatie in een stabiele situatie. Deze situatie zal naar verwachting wel doorzetten in de komende jaren. De renovatie en de nieuwbouw in één van de wijken binnen het voedingsgebied heeft positieve effecten op de groei. Door de renovatie van onze school, waardoor een fris en modern gebouw is ontstaan, is het leerlingaantal positief beïnvloed. In het afgelopen jaar is de nieuwe ruimte voor de BSO geopend. Daarbij is een lokaal voor onderwijsdoeleinden vrij gekomen. Dit zal benut gaan worden als multifunctioneel leslokaal. Door de huisvesting van een peuterspeelzaal in ons gebouw wordt het leerling aantal ook positief beïnvloed. HOOFDSTUK 3. PERSONEEL EN ORGANISATIE In onze school is sprake van een schoolleiding bestaande uit een directeur en een adjunct-directeur. Het managementteam wordt gevormd door de directie, IB-er en de beide bouwcoördinatoren. De taken en bevoegdheden van de directie zijn vanuit het bestuur in een directiestatuut beschreven. Binnen de school is een taakomschrijving en een taakverdeling tussen directeur en adjunct-directeur opgesteld. De directie geeft leiding aan de school waarbij men recht wil doen aan ieders verantwoordelijkheden. De school maak je samen door gebruik te maken van elkaars talenten en competenties. Op onze school zijn vijf leerkrachten in de LB-functie aangesteld. Zij hebben de volgende functies: een onderwijsspecialist, een gedragsspecialist, een intern begeleider en twee bouwcoördinatoren. Hun functie staat beschreven in een taakomschrijving. Met ingang van het nieuwe schooljaar zal daar nog een rekenspecialist aan worden toegevoegd. Leerkrachten zijn primair verantwoordelijk voor het onderwijs en de organisatie in hun groep. Overkoepelende taken en werkzaamheden worden naar rato verdeeld over de verschillende personeelsleden. Dit wordt jaarlijks vastgelegd in een formulier taakbeleid. De directie is verantwoordelijk voor de algehele gang van zaken. De directeur is eindverantwoordelijk. 9

11 Het team vergadert 2x per maand. Daarnaast is er een slotvergadering, waarbij het gehele team aanwezig is. De twee bouwcoördinatoren vergaderen ook 2x per maand met de leerkrachten uit hun bouw. Daarnaast vergaderen zij ook periodiek met het managementteam. In het afgelopen jaar is één collega met zwangerschapsverlof geweest. Haar lesgebonden taken zijn vervangen door een leerkracht. Aansluitend heeft de betrokken leerkracht taakvermindering aangevraagd en heeft zij ouderschapsverlof opgenomen. Ook één van de andere leerkrachten heeft gebruik gemaakt van ouderschapsverlof. De totale werktijdfactor van ons team is in het afgelopen jaar gegroeid door het stijgend aantal leerlingen.. Om de leerkrachten te ondersteunen en de hulp aan individuele kinderen en groepjes kinderen te realiseren hebben we gekozen voor de inzet van een leerkrachtondersteuner en twee onderwijsassistenten. Daarnaast is met ingang van 1 januari 2014 een leerkracht benoemd die zich vooral bezig heeft gehouden met remediërende taken. Opleiden in de school In het afgelopen jaar hebben wij weer een aantal stagiaires binnen onze school mogen plaatsen. Het betroffen hier maatschappelijke stages van VO scholieren en studenten van de opleiding Thomas More. BOOST - Laurentius - BMS: In 2011 heeft de Raad van Toezicht toestemming gegeven om te onderzoeken of haar kerntaak verbreed kan worden met buitenschoolse opvang. De Bernadette-Mariaschool is uitgekozen om een pilot op dit terrein te starten. Daarvoor is een nieuwe stichting op gericht. De stichting Buitenschoolse Opvang door Onderwijs STichting Laurentius BMS. (BOOST BMS) Directeur van de stichting is de directeur van de Bernadette-Mariaschool. Hij legt verantwoording af aan het college van Bestuur van de Laurentius Stichting. De BMS verzorgt het dagarrangement van 7:30 tot 18:00 uur, waarin ruimte is voor eten, spelen, onderwijs en opvang, dat wordt georganiseerd met de inzet van pedagogisch medewerkers, onderwijsassistenten, leerkrachtbegeleiders, leerkrachten en vakleerkrachten. Dit houdt in dat er één team is dat werkt aan een leerstofrijke omgeving en een goed pedagogisch klimaat waar kinderen worden uitgedaagd en geprikkeld en werken aan hun eigen ontwikkeling. Bij de invulling van het pedagogisch klimaat wordt uitgegaan van de kernwaarden zoals ze door de Laurentius Stichting zijn opgesteld en door alle geledingen worden onderschreven: vrijheid/verantwoordelijkheid, groei, samen, openheid, eigenheid. Binnen de gegeven uitgangspunten en doelen is er ruimte voor eigen beleid. In het schooljaar werd verder gewerkt aan de implementatie van dit concept, waarbij gekeken is naar mogelijke samenwerking met organisaties op het gebied van sport en kunst en cultuur. Tijdens de BSO zijn een cursus Muzikale Vorming, Workshops 4x4 1, een judo workshop en een begincursus Engels aangeboden. Deze waren ook toegankelijk voor kinderen die geen gebruik van de BSO maken. Verdere inhoudelijk afstemming op het gebied van thema s, die in de school gebruikt worden, moet nog vorm krijgen. Daarbij zal ook gekeken worden naar samenwerking met peuterspeelzaal De Ronde Kring, die per 1 september 2013 op ons terrein gehuisvest is. Medewerkers van de Stichting Boost BMS hebben zich ingezet ter ondersteuning van het onderwijs. Zo hebben zij geassisteerd bij handvaardigheid en techniek, in de kleutergroepen en het NT-2 onderwijs. Op donderdagmiddag werd gebruik gemaakt van de combinatiefunctionaris Sport en Bewegen met een beweegaanbod voor de TSO kinderen. Onder schooltijd hebben we gebruik gemaakt van een combinatiefunctionaris Dans en Muziek. De Stichting Boost BMS brengt per kalenderjaar een jaarverslag uit. 1 Aanbod van 4x4 lessen van 4 verschillende kunstdisciplines, waaronder muziek, drama, dans en beeldende vorming 10

12 3.1. Identiteit, schoolorganisatie, schoolklimaat en veiligheid Samenstelling team en mutaties. Brinnummer school 13PI Boost-BMS per DIR OP OOP 1 ouder dan 55 jaar tussen 45 en 55 jaar tussen 35 en 45 jaar tussen 25 en 35 jaar jonger dan 25 jaar Totaal Item 09/ Aantal personeelsleden Verhouding man/vrouw 16/84 15/85 15/85 15/85 10/90 3 Aantal IB-ers Aantal bouwcoördinatoren Aantal ICT-specialisten Aantal onderwijsassistenten Aantal RT-ers Aantal OOP Ziekteverzuim (laatste drie schooljaren). verzuimpercentage verzuimpercentage Verzuimpercentage Verzuimpercentage 10/11 11/12 12/13 13/14 OP/OOP 5,11% 3,61% 4.41% 4,7% Het gemiddeld ziekteverzuim ligt 1% boven het landelijk gemiddelde. Ten opzichte van het vorig jaar is het licht gestegen. Het grootste aandeel van het ziekteverzuim ligt in het onderwijs ondersteunend personeel. Dit heeft te maken met de belastbaarheid en de lichamelijke gesteldheid van medewerkers. Binnen het onderwijzend personeel zijn geen langdurig zieken geweest. Dit houdt niet in dat er geen zorgen zijn over de werkdruk bij deze groep werknemers. Door in gesprek te zijn en te blijven met de medewerkers proberen we op directieniveau de werkdruk te reguleren, maar dit is niet in alle gevallen eenvoudig, omdat ook de druk van buitenaf toeneemt. Te denken valt daarbij aan de rol van de ouders, die in toenemende mate een beroep doen op de leerkrachten. Daarnaast is er de druk van het opbrengstgericht werken, waarbij medewerkers meer en meer geconfronteerd worden met de eisen die aan hun werk gesteld worden Gesprekscyclus. In het kader van het integraal personeelsbeleid zijn er met de medewerkers diverse gesprekken gevoerd. In deze gesprekken kwam hun functioneren aan de orde en plannen rondom hun deskundigheidsbevordering. Een deel van de gesprekken is gevoerd door de adjunct-directeur. Het andere deel door de directeur. Eén gepland functioneringsgesprek is verplaatst naar het nieuwe schooljaar i.v.m. het zwangerschapsverlof van betrokkene. Voorafgaand aan ieder gesprek is een groepsbezoek afgelegd. In de gesprekken is mede aandacht besteed aan de invulling van de normjaartaak en de consequenties hiervan op het compensatieverlof en aan de mogelijkheden van de functiemix. Door het College van Bestuur is in het afgelopen schooljaar 1 managementgesprek gevoerd. Daarnaast heeft het college van Bestuur een dagdeel de school bezocht om een indruk te krijgen van het reilen en zeilen van onze school. Ook de Stichting Boost BMS kwam tijdens deze gesprekken aan de orde. Daarnaast is er ook een apart gesprek geweest over het jaarverslag van deze stichting. 11

13 Aantal gehouden gesprekken POP-gesprekken Functioneringsgesprekken Beoordelingsgesprekken Pop= Persoonlijk Ontwikkelings Plan Uitgangspunt bij de gehouden gesprekken is de notitie gesprekscyclus: Samen in gesprek zijn en blijven van de Laurentius Stichting. POP gesprekken worden voorbereid aan de hand van het format van het WMK-PO van Cees Bos. Door betrokkene wordt een formulier ingevuld. Hij/zij vraagt of een collega een formulier wil invullen en de leidinggevende vult een formulier in. De resultaten worden in een POP gesprek vergeleken. Samen wordt een doelstelling geformuleerd. Aan de hand daarvan schrijft betrokkene een POP. Deze wordt voorgelegd aan leidinggevende. Bij goedkeuring wordt deze door beiden ondertekend. Onderdeel van de procedure is een bezoek in de groep. Functioneringsgesprekken worden gehouden aan de hand van een verslagformulier. Betrokkene vult dit voorafgaand aan het gesprek in en stuurt dit aan leidinggevende. Op de afgesproken datum wordt aan de hand van het ingevulde formulier het gesprek gehouden. Hiervan wordt een verslag gemaakt, dat aan betrokkene wordt voorgelegd. Na goedkeuring wordt dit door beiden ondertekend. Onderdeel van de procedure is een bezoek in de groep. Bij beoordelingsgesprekken vult de leidinggevende een beoordeling in. Deze wordt voorafgaand aan de afgesproken datum aan betrokkene toegezonden. Op de afgesproken datum wordt de beoordeling besproken. Na afloop wordt dit door beiden of voor gezien of voor akkoord getekend. Onderdeel van de procedure is een bezoek in de groep. In de loop van het schooljaar zijn ook spontane groepsbezoeken afgelegd in de vorm van Flitsbezoeken. De directeur heeft hier een nascholingscursus voor gevolgd. De flitsbezoeken waren aanleiding om aan de leerkrachten vragen te stellen om hun zelf reflecterend vermogen te vergroten. De directeur heeft met het college van bestuur een functioneringsgesprek gevoerd. Verslagen van de gesprekken worden in het personeelsdossier opgeborgen. 3.4 Begeleiding beginnende leerkrachten In de afgelopen jaren zijn er regelmatig nieuwe collega s ingestroomd. Zij werden gekoppeld aan een leerkracht die al langer op school werkzaam is. Naar aanleiding van deze instroom zijn de regels en afspraken opgesteld die in een schoolvademecum terug te vinden zijn. Met de nieuwe personeelsleden wordt de afgesproken gesprekscyclus doorlopen. 3.5 Klassenconsultaties Voorafgaand aan ieder gesprek vindt een klassenbezoek plaats. Bevindingen uit dit bezoek worden besproken in het POP-, beoordelings- en/of functioneringsgesprek. Op verzoek zijn er bezoekjes afgelegd door de intern begeleider en de gedragsspecialist. Afscheid Jenny Chundro, IB-er 12

14 3.6 Deskundigheidsbevordering team en individuele teamleden. Gevolgde teamscholing Jaar Thema Organisatie Startbijeenkomst Estafette O in O Studiedag Laurentius Stichting Diverse organisaties Opstellen groepsplannen Esis AB-ZHW Gevolgde persoonlijke scholing Jaar Thema Organisatie Aantal medewerkers BHV Quinton bv Smartboard bijeenkomsten Laurentius Stichting Spiritualiteitscursus Identiteitscoördinator Samenwerken aan een kindcentrum Andere Tijden in 1 Onderwijs en Opvang Gesprekken met ouders Onderwijs Advies Opleiding tot lees- en SONedutraining 1 spellingspecialist Lesson Activity Toolkit Smartboard Coaches Lastig gedrag als signaal SONedutraining Van Toetsen naar Handelen OnderwijsAdvies Levenslessen van meester Kanamori Mens en organisatie ontwikkeling/ De Leerschool/De Juf Cursus Hoogbegaafdheid Landelijk Informatie centrum Hoogbegaafdheid Congres ADHD Terra Lannoo bv FIT-traject Innofun/Samsung ICT studiedagen Laurentius Stichting Startbijeenkomst schoolleidersregister Congresbureau CAOP Opleiding onderbouwcoördinator Bureau Meesterschap LOVS KIJK OnderwijsAdvies Workshop Kinderboekenweek DOK Gedragsstoornissen bij kinderen en Medilex Onderwijs 1 jongeren Workshop Kinderboekenweek DOK Informatiemiddag DCD Ergotherapeut kinderen Sophia Revalidatiecentrum Delft /Maurice Maeterlinck School Informatieavond discalculie Landelijke 3 oudervereniging Balans Jaarcongres Brede School en Logacom 1 Onderwijs Gedrag sociëteit WSNS Training Excellente Leerkracht Innofun 1(2?) 13

15 Sociale Media IB Jouw zorg, mijn zorg Medilex Onderwijs Training Aandachtsfunctionris Dessaur Trainngen 1 kindermishandeling Dyslexie of..? De laatste inzichten met betrekking tot de relatie tussen dyslexie en eventuele co-morbide problematiek of IQ. Regionaal instituut Dyslexie Op pad met mijn talenten STIVO Opleiding rekenspecialist Bureau Meesterschap 1 HOOFDSTUK 4. ONDERWIJS EN ZORG 4.1. Het onderwijsconcept, de ontwikkelingen en vernieuwingen daarbinnen. Samen groeien De leerlingen van de BMS ontwikkelen zich op verschillende niveaus, zowel op cognitief als sociaal-emotioneel gebied. Op de BMS leren wij van en met elkaar. Binnen onze veilige, vertrouwde leeromgeving ontwikkelen kinderen zich optimaal. Onze leerkrachten houden rekening met de verschillen tussen leerlingen door kinderen zoveel mogelijk op hun eigen niveau te instrueren en te begeleiden. Het vertrekpunt is de klassikale instructie en van daaruit geeft de leerkracht in groepjes of individueel instructie en verwerken de kinderen in groepjes of individueel de lesstof. Voor het omgaan met verschillen tussen kinderen is het noodzakelijk dat kinderen zowel zelfstandig als samen kunnen werken. Van de kinderen verwachten wij een actieve rol in hun leerproces en dat zij zelf verantwoordelijkheid en initiatief (leren) nemen voor wat zij willen en kunnen bereiken. Hiervoor gebruiken wij verschillende werkvormen die kinderen stimuleren en uitdagen. Het aanbieden van de lesstof gebeurt voornamelijk in de eigen groep, indien nodig zoeken we ook buiten de eigen groep naar mogelijkheden om zo dicht mogelijk bij de onderwijsbehoefte van de leerling aan te sluiten. Daarnaast behoort individuele begeleiding door een remedial teacher tot de mogelijkheden. Leerlingen met elkaar, leerkrachten en ouders werken samen aan de groei in de ontwikkeling van ieder kind op onze school en de ontwikkeling van de school als geheel. In het afgelopen schooljaar zijn de volgende zaken gerealiseerd: ICT In het afgelopen schooljaar is de vernieuwde website als eerste van de stichting online gegaan. Deze is gevuld door de ICT-coördinator. Daarnaast heeft zij ondersteuning verleend bij de introductie van de nieuwe website, Digiduif en Sharepoint en hier een mini handleiding voor gemaakt. In de herfstvakantie heeft er een migratie naar Windows 7 plaatsgevonden. Er zijn nieuwe computers, laptops en tablets geïnstalleerd. Er zijn er 3 Wifipunten aangelegd. De ICT coördinator heeft dit schooljaar diverse studiedagen bezocht. Eén leerkracht heeft het Samsung FIT traject afgerond en hier een certificaat voor behaald. Binnen dit traject is een eerste aanzet voor beleid geformuleerd om te bekijken hoe onze ambities voor ict en sociale media kunnen aansluiten bij het onderwijs beleid. Met andere woorden hoe we 21 th Skills kunnen inzetten om onze onderwijsdoelen te behalen. Dit zal verder worden uitgewerkt in ons ICT beleidsplan. Daaruit voortvloeiend is er een werkgroep ingesteld rondom sociale media die advies heeft uitgebracht naar de directie omtrent het gebruik van diverse social media. Er is een oriëntatie geweest op het gebied van digitale rapporten. Een keuze wordt gemaakt begin schooljaar Integraal personeelsbeleid In het kader van de gesprekscyclus zijn er met de personeelsleden POP, functionerings- en beoordelingsgesprekken gevoerd. Het doel van deze gesprekken is de ontwikkeling van de leerkrachten en hun functioneren te volgen. De directeur heeft een functioneringsgesprek gevoerd met het college ven Bestuur. Twee leerkrachten hebben een vaste benoeming gekregen als LB-leraar. 14

16 Passend Onderwijs In het afgelopen jaar heeft de directie en de IB-er zich bezig gehouden met de invoering van Passend Onderwijs. Binnen dit traject werden divese conferenties bezocht en werd het schoolondersteuningsprofiel geschreven. Dit profiel geeft aan welke zorg aan welke kinderen wij kunnen bieden. Met andere woorden: aan welke kinderen wij passend onderwijs kunnen bieden. Dit schoolondersteuningsprofiel is in de diverse geledingen besproken en in januari 2014 vastgesteld. In het najaar werd op de jaarvergadering van de ouderraad aandacht geschonken aan dit thema. Passend onderwijs is hiermee niet afgerond, maar het proces gaat nu pas beginnen. Aanbod In de afgelopen jaren is het team bezig geweest met de keuze van een nieuwe methode voor de wereldoriënterende vakken (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek, burgerschap). Onze keuze is uiteindelijk gevallen op Blink. Een digitale methode met nu nog papieren werkboekjes. Het gebruik van ICT om informatie op te zoeken, is een belangrijk onderdeel van deze methode. Onze onderwijsspecialist heeft dit traject begeleid. Persoonlijke aandacht Wij bieden kinderen, ouders en teamleden een veilige school, waar iedereen respectvol met elkaar omgaat. Binnen een sfeer van veiligheid en vertrouwen creëren we samen met iedereen een school waar het kind centraal staat. Hierbij krijgen leerlingen, ouders en leerkrachten veel persoonlijke aandacht. Om het pedagogische klimaat binnen onze school te bewaken, hebben wij een (sociaal) veiligheidsplan. Middels een stappenplan wordt het gedrag van de leerlingen zo nodig gecorrigeerd. Incidenten worden in Esis B geregistreerd. Pedagogisch klimaat Een werkgroep bestaande uit de gedragsspecialist en leerkrachten heeft het veiligheidsplan doorgenomen en geactualiseerd. Op de gehouden slotvergadering is dit plan opnieuw voor 4 jaar vastgesteld. In het komend schooljaar zal een keuze gemaakt worden voor één van de goedgekeurde anti-pestprogramma s. Leerling gesprekken In het afgelopen jaar zijn met de kinderen van jaargroep 4 t/m 8 leerling gesprekken gevoerd. In deze gesprekken kwam het welbevinden van de kinderen aan de orde. Dit was een aanvulling op onze Scol observaties en het invullen van het sociogram. De kinderen van jaargroep 5 t/m 8 hebben ook bijna allemaal de leerling vragenlijst van het WMKPO ingevuld. De resultaten zullen in september binnen het team nader besproken worden. Zorg In de kleutergroepen heeft de verdere invoering van het LOVS KIJK plaatsgevonden. Dit schooljaar zijn alle kinderen geobserveerd aan de hand van de verschillende ontwikkelingsgebieden. Deze hebben geresulteerd in twee registraties. Na het eerste registratie moment zijn de leerkrachten aan de slag gegaan met het maken van een groepsplan. De registraties van KIJK! en de cito scores hebben we hierin opgenomen. Gedurende dit schooljaar is het plan van aanpak een aantal keer bijgesteld. De leerkrachten van groep 1/2 en de onderwijs ondersteuners kunnen hierdoor beter elk kind goed begeleiden in zijn eigen onderwijsbehoeften. We hebben beter inzicht gekregen op welk ontwikkelingsniveau elk kind zich bevindt. De registraties zijn ook gebruikt bij de oudergesprekken. Meldcode huiselijk geweld seksueel misbruik De meldcode huiselijk geweld en seksueel misbruik is binnen een teamvergadering besproken en vastgesteld. De intern begeleider heeft de training tot aandachtsfunctionaris gevolgd. In het komend schooljaar zullen nog twee andere collega s deze training volgen. Wij zijn een school waar de drempel voor ouders om naar binnen te komen laag is. Wij vinden een goed contact met de ouders erg belangrijk. Daarom nodigen wij de ouders uit om naast de reguliere contactmomenten met ons contact op te nemen als er vragen of problemen zijn. Om de drempel zo laag mogelijk te maken, bieden wij de ouders voor schooltijd een inloopmogelijkheid aan. Om die reden gaat de deur 10 minuten voor aanvang open. 15

17 Contacten met ouders In het afgelopen jaar is een nieuw communicatiemiddel in gebruik genomen. Digiduif. Op dit moment wordt 90% van de ouders hiermee bereikt. Alle schriftelijke communicatie naar ouders op groeps-en schoolniveau verloopt inmiddels zo veel mogelijk via Digiduif. Het accent blijft echter liggen op persoonlijk contact. Zeker in het geval van calamiteiten, incidenten en mededelingen die anders geïnterpreteerd zouden kunnen worden, blijven wij gebruik maken van mondeling contact. Er zijn 7 peuterochtenden gehouden die elke keer volgeboekt waren. Op deze peuterochtenden maakten peuters en ouders kennis met onze school. Tijdens deze ochtenden werden taal-leesactiviteiten aangeboden. In het voorjaar hebben ouders en kinderen uit de diverse kleutergroepen deelgenomen aan het taalontbijt. Dit project werd uitgevoerd in samenwerking met de VAK. Iedere ochtend was er een nieuw thema. Het project werd afgesloten met een gezamenlijk ontbijt. Op de jaarvergadering is er ouderbijeenkomst gehouden over passend onderwijs die een redelijke opkomst had. Met de ouders waarvan het de leerlingen betrof zijn door de IB er gesprekken gevoerd over de aanpak van de meer-hoogbegaafdheid. Er is geen extra oudermiddag met informatie over geweest. Verder proberen wij de ouders te betrekken bij het schoolprogramma door hun hulp in te roepen bij activiteiten of hen uit te nodigen om presentaties van hun kinderen bij te wonen. Dit is gebeurd bij de kerstviering, het afscheid van de oudste kleuters, het kunstproject en de oudermiddagen. Kunst & Cultuur In de historische universiteitsstad Delft komen de kinderen op onze school in aanraking met allerlei facetten van cultuur en wetenschap. Cultuureducatie is iets dat de kinderen, ouders en leerkrachten beleven. Onze school wil hier inhoud aan geven. Daarbij maken we gebruik van de mogelijkheden die de stad Delft ons te bieden heeft. Wij nemen met de kinderen actief deel aan verschillende cultuureducatieprogramma s en laten de kinderen zo op ontdekkende manieren leren. Hierbij maken we gebruik van ouders en vakspecialisten, die binnen en buiten de school hun kennis met de leerlingen en leerkrachten kunnen delen. Dagarrangementen/Aanbod Brede School/BSO Tijdens de BSO zijn een cursus Muzikale Vorming, Workshops 4x4, een judo workshop en een begincursus Engels aangeboden. Deze waren ook toegankelijk voor kinderen die geen gebruik van de BSO maken. Verdere inhoudelijk afstemming op het gebied van thema s, die in de school gebruikt worden, moet nog vorm krijgen. Daarbij zal ook gekeken worden naar samenwerking met peuterspeelzaal De Ronde Kring, die per 1 september 2013 op ons terrein gehuisvest is. Medewerkers van de Stichting Boost BMS hebben zich ingezet ter ondersteuning van het onderwijs. Zo hebben zij geassisteerd bij handvaardigheid en techniek, in de kleutergroepen en het NT-2 onderwijs. Op donderdagmiddag werd gebruik gemaakt van de combinatiefunctionaris Sport en Bewegen met een beweegaanbod voor de TSO kinderen. Onder schooltijd hebben we gebruik gemaakt van een combinatiefunctionaris Dans en Muziek. Diverse malen zijn groepen van onze school naar het Field lab in Delft in speeltuin Bomenwijk geweest om mee te werken aan een test van enkele speeltoestellen. Dit onderzoek richt zich op de speelwaarde van de speeltoestellen en de bijdrage die ze leveren aan actief bewegen. Er werden zes korte onderzoeken uitgevoerd. Studenten van de TU Delft hebben drie prototypes van spelmateriaal ontwikkeld, die zij gaan testen op speelwaarde. Bij de drie prototypes, die op voorhand getest zijn door een veiligheidsexpert, werd alleen observatieonderzoek gedaan. Daarnaast werden ook interactieve speelpaaltjes van Yalp getest op speelwaarde en bewegingsintensiteit van het speeltoestel. Voor dit laatste onderzoek werd een video-opname gemaakt, wanneer de kinderen met het speeltoestel spelen. Tevens werd de kinderen gevraagd een enquête in te vullen over de 16

18 speelwaarde van het toestel. Voor het onderzoek naar de bewegingsintensiteit kregen de kinderen een hartslagmeter om in de vorm van een horloge. Daarnaast kregen zij een bewegingsmeter om in een tasje rond de gordel De leerling-zorg We vinden het belangrijk dat ieder kind zich ononderbroken kan ontwikkelen en ontplooien. We willen ons onderwijsleerproces dusdanig inrichten dat dit ook mogelijk is. Een eerste vereiste is dat de leerkrachten de leerlingen kennen en zicht hebben op hun ontwikkeling. Om dit mogelijk te maken volgen we het ontwikkelproces van de kinderen. Als hulpmiddel gebruiken we hierbij het leerlingvolgsysteem, dat bestaat uit de observatielijsten van de Pravoo, die in het afgelopen jaar vervangen zijn door lijsten van het LOVS KIJK, Scol en het CITO-LOVS. Daar waar nodig volgt zorg en begeleiding. Deze zorg kan gericht zijn op leerlingen die wat minder kunnen, maar ook op leerlingen die wat meer kunnen. Leerlingen met een IV of V-score en leerlingen met een I-plus-score komen in aanmerking voor extra zorg. De centrale persoon bij zorg en begeleiding is de leerkracht. De intern begeleider heeft een coördinerende taak. Onze afspraken zijn: 1. De leerkrachten kennen de leerlingen. 2. De leraren signaleren vroegtijdig welke leerlingen zorg nodig hebben. 3. Ouders worden betrokken bij de (extra) zorg voor hun kind. 4. Externe partners worden indien noodzakelijk- betrokken bij de zorg voor leerlingen. 5. De school gebruikt een samenhangend systeem van instrumenten en procedures voor het volgen van de prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen. 6. Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens, bepaalt de school de aard en de zorg voor zorgleerlingen. 7. De school voert de zorg planmatig uit. 8. De school gaat de effecten van de zorg na. 9. De intern begeleider coördineert de zorg en begeleiding. 10. De intern begeleider heeft ambulante tijden om haar taak uit te voeren. 11. Maandelijks is er een zorgoverleg, waar ook de schoolmaatschappelijk werkster aanwezig is. 12. Groeps- en handelingsplannen worden door de leerkracht opgesteld Zorgverslag schooljaar Het zorgoverleg stond elke maand op de agenda. Bij het eerste deel was de Jeugd Maatschappelijk Werkster(Leanne Prosman) aanwezig. Er werden leerlingen besproken waar er in de huiselijke sfeer problemen waren. Sommige leerlingen waren al bekend vanuit bv. overleg met schoolarts, consultatiebureau. Leerkrachten melden kinderen na toestemming van de ouders aan. De Jeugd Maatschappelijk Werkster is ook bij een aantal gezinnen op huisbezoek geweest en heeft waar nodig ondersteuning geboden. Op school heeft ze ook enkele gesprekken gevoerd met 4 leerlingen. Dit schooljaar zijn er 11 nieuwe aanmeldingen geweest. Onze Jeugd Maatschappelijk Werkster heeft 10 gezinnen gezien en afgesloten dit schooljaar. Er zullen er 5 meegaan naar het komend schooljaar. 17

19 Cito Toetsen en Resultaten De Citotoetsen zijn volgens planning afgenomen dit jaar. De toetsresultaten zijn van de groepen 1 t/m 8 in ESIS ingevoerd. Sinds mei 2014 is de nieuwe normering van de Cito toetsen ingevoerd. Groep 6 heeft deelgenomen aan een normeringsonderzoek bij de Midden en Eind Cito toetsen Rekenen/ Wiskunde. Groep 3 is dit jaar van start gegaan met de nieuwe versie van Cito RW: Cito RW 3.0. De resultaten worden op de rapporten van groep 3 t/m 8 in Romeinse cijfers weergegeven. Groepsplannen Dit schooljaar hebben de leerkrachten vier Groepsplannen gemaakt voor Rekenen, Spelling, Technisch Lezen en Begrijpend Lezen. Trendanalyses Een trendanalyse volgt dezelfde groep leerlingen over een aantal jaren. In de kleutergroepen wisselt de groep door in- en uitstroom. Daarna blijft de groep homogener en kan je de ontwikkeling beter volgen. De kinderen in de kleutergroepen worden gevolgd op het gebied van Rekenen voor Kleuters(RVPK) en Taal voor Kleuters(TVK). Vanaf jaargroep 3 op het gebied van Begrijpend lezen(bl), Rekenen en Wiskunde(RW), technisch lezen: Leestempo(TL leestempo) en drie minuten woordjes lezen(dmt) en Spelling(SP). 18

20 Het dal in wordt veroorzaakt door het resultaat van één leerling met een leerachterstand. Deze leerling heeft de toets aan het eind van het schooljaar gemaakt. Het dal in wordt veroorzaakt door het resultaat van één leerling met een leerachterstand. Dit is de vernieuwde CITO Rekenen en Wiskunde toets. Deze wordt gefaseerd ingevoerd. 19

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. OBS De Kameleon

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. OBS De Kameleon SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 OBS De Kameleon 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool de Kameleon. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 CBS Geuzenschip Brielle Datum: 6 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam CBS Geuzenschip Schoolnaam CBS Geuzenschip Datum 09-06-2015

Nadere informatie

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL Terugblik op het schooljaar 2012-2013 (jaarverslag) Het afgelopen schooljaar hebben we planmatig gewerkt om onze gestelde doelen te realiseren. Ook hebben we ervoor gezorgd dat de borgingsonderwerpen onze

Nadere informatie

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs De Vogelveste speciale school voor basisonderwijs Onderwijskundig Jaarplan 2010-2011 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010 2011 School SBO De Vogelveste Schoolleider Annette Pool a.i. Datum 20 08 2010 Inleiding

Nadere informatie

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Inleiding Elk jaar stellen wij als team van o.b.s. De Boomhut gezamenlijk een jaarplan op. Vanuit de evaluatie van het vorige jaarplan, gekoppeld aan de strategische

Nadere informatie

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging VERANDERPLAN cursusjaar 2013-2014 PLANNINGSAFSPRAKEN CBS de fjouwerhoeke Fennewei 2 9144CX Hantumhuizen kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging Afname volgens vierjarenplanning

Nadere informatie

Wat weet de leerkracht van uw kind?

Wat weet de leerkracht van uw kind? Wat weet de leerkracht van uw kind? Uitleg termen / afkortingen IB-er Balans heeft 4 IB-ers. Dit zijn de mensen die de zorg rondom leerlingen coördineren en de RT-ers aansturen. Zij ondersteunen de leerkrachten

Nadere informatie

School Ontwikkel Plan

School Ontwikkel Plan School Ontwikkel Plan r.k.b.s. de Ark Burg.Kooimanweg 1 1711 KK Hensbroek tel: 0226-452072 directie.deark@skowestfriesland.nl www.rkbs-deark.nl Jaar 2013-2014 School Rkbs de Ark Schoolleider Peter van

Nadere informatie

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school.

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school. SCHOOLJAARVERSLAG 2011-2012 1. Algemene informatie De leerlingen: Op de teldatum, 1 oktober 2011, telde onze school 181 leerlingen, verdeeld over 8 groepen. Uit de prognose blijkt dat het leerlingenaantal

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013 Onderwijskundig Jaarplan CBS de Ark September 2013 In dit onderwijskundig jaarverslag vermelden we kort en bondig welke zaken prioriteit krijgen dit jaar en hoe we dit op gaan pakken. Uitwerking van de

Nadere informatie

Jaarplan basisschool. De Goudakker

Jaarplan basisschool. De Goudakker Jaarplan basisschool De Goudakker 2016 2017 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST DIRECTEUR G.M.

JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST DIRECTEUR G.M. JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL REMBRANDTLAAN 18 5161ES SPRANG-CAPELLE WWW.PWA-BASISSCHOOL.NL G.M. DE KOK IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST

Nadere informatie

Jaarverslag 2015/2016

Jaarverslag 2015/2016 Jaarverslag 2015/2016 Terugblik Het afgelopen schooljaar hebben we binnen het team gewerkt met vijf actiegroepen, te weten: 1. Visie 2. Zorg en Begeleiding 3. Effectieve Instructie 4. Leerinhouden 5. Jonge

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool De Wieling. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke verplichting.

Nadere informatie

Nutsschool Laan van Poot

Nutsschool Laan van Poot Nutsschool Laan van Poot Jaarplan 2012-2013 Nutsschool Laan van Poot Laan van Poot 355 2566 DA Den Haag 070 325 75 47 www.nutsschool.nl info@nutsschool.nl 1 Jaarplan: Kolom 1, 2 Jaarverslag: Kolom 3, 4,

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 OBS de Dubbele Punt Aartswoud Datum: 1 augustus 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam OBS de Dubbele Punt Schoolnaam OBS de Dubbele

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Dr. Aletta Jacobsschool

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Dr. Aletta Jacobsschool SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Dr. Aletta Jacobsschool 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool dr. Aletta Jacobsschool. Iedere school stelt een SOP

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Steven Stemerding Algemene gegevens School Steven Stemerding BRIN 12GJ Directeur Marloes Snel Adres Slingeplein 10 Telefoon 010-4808635 E-mail Bestuur Basisondersteuning

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Wereldboom

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Wereldboom RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK De Wereldboom Plaats : Borculo BRIN nummer : 04LW C1 Onderzoeksnummer : 248488 Datum onderzoek : 26 september 2013 Datum vaststelling : 22 november 2013 Pagina

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Rockanje. Datum: 6 oktober 2015. www.mijnschoolplan.nl

Jaarplan 2015-2016. Rockanje. Datum: 6 oktober 2015. www.mijnschoolplan.nl Jaarplan 2015-2016 Baron De Vos Van Steenwijk Rockanje Datum: 6 oktober 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 Schoolnaam Baron De Vos Van Steenwijk Datum 15-09-2015 Inleiding In ons jaarplan geven

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 SBO de Windroos, locatie Lindenholt Nijmegen Datum: 13 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam SBO de Windroos, locatie Lindenholt

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2016

Jaarplan - jaarverslag 2016 Jaarplan - jaarverslag 2016 Gerardus Majella School Nieuw Schoonebeek Datum: 30 november 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016 JAARVERSLAG 2016 Schoolnaam Gerardus Majella School Schoolnaam Gerardus

Nadere informatie

Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat BV Rockanje

Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat BV Rockanje Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat 1 3235 BV Rockanje info@bvs.vcodekring.nl http://www.barondevos.nl 0181-402401 JAARVERSLAG 2015-2016 Algemeen Het schooljaar 2015-2016

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 Basisschool De Kandelaar Ameide Datum: 22 juni 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam Basisschool De Kandelaar Schoolnaam Basisschool

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE TROUBADOUR

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE TROUBADOUR RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE TROUBADOUR School : Basisschool De Troubadour Plaats : Arnhem BRIN-nummer : 04QY Onderzoeksnummer : 79475 Datum schoolbezoek : 1 juni 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Mariaschool garantie ambitie 1. Naam en adres De Mariaschool Pastoor Schoenmakersstraat 7 6657 CB Boven Leeuwen Tel. 0487-592076 Email: basisschool@demariaschool.nl 2. Schoolinformatie

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Dr. Albert Schweitzer. Het SOP is tot stand gekomen met door de monitor basisondersteuning,

Nadere informatie

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten Ambitie Doel Strategie Metingen Begroting Dashboard Actieplan (wie, wanneer) I De inspectie heeft vlak voor de zomervakantie van 2014 de school bezocht. Het bestuur heeft de inspectie toegezegd dat er

Nadere informatie

In het Jaarplan wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

In het Jaarplan wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Jaarplan 2014-2015 Inleiding In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte vorm waarbij

Nadere informatie

Nutsschool Laan van Poot

Nutsschool Laan van Poot Nutsschool Laan van Poot Jaarplan 2015-2016 Nutsschool Laan van Poot Laan van Poot 355 2566 DA Den Haag 070 325 75 47 www.nutsschool.nl info@nutsschool.nl 1 Jaarplan: Kolom 1, 2 Jaarverslag: Kolom 3, 4,

Nadere informatie

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Toermalijn

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Toermalijn Jaarverslag schooljaar 2016-2017 Basisschool De Toermalijn 1 Inhoud jaarverslag Inhoud jaarverslag... 2 1. Inleiding... 3 2. Opbrengsten van het schooljaar 2016-2017... 4 Leerlingenaantal... 4 Instroom...

Nadere informatie

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Koningsschool Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft welke ondersteuning wij kinderen kunnen bieden die op

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Jenaplan basisschool Donatushof Schoolondersteuningsprofiel Jenaplan basisschool Donatushof Schooljaar 2014-2015 Stichting Voorschools en Primair Onderwijs De Linge Ter inleiding In het kader van de Wet

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Groeien in kwaliteit Voorwoord In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van Jenaplan basisschool De Sterrenkring. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020 Godelindeschool Hilversum 17 september 2015 Feedbackgesprek De inspectie voert aan het eind van het bezoek graag een gesprek over de kwaliteit van de

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

JAARVERSLAG

JAARVERSLAG JAARVERSLAG 2016 2017 Voorwoord Dit is het jaarverslag van de Koningin Emmaschool. We zijn een openbare school. Op de muur van onze school, bij de ingang, hangt een bordje met daarop de volgende tekst:

Nadere informatie

Handleiding ouderportaal ParnasSys

Handleiding ouderportaal ParnasSys Handleiding ouderportaal ParnasSys Inleiding Als team van WSKO basisschool Het Kompas vinden wij openheid naar ouders belangrijk. Tijdens de oriëntatie op een nieuw leerlingvolgsysteem hebben wij bewust

Nadere informatie

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Maasparel

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Maasparel Jaarverslag schooljaar 2016-2017 Basisschool De Maasparel 1 Inhoud jaarverslag Inhoud Inhoud jaarverslag... 2 1. Inleiding... 3 2. Opbrengsten van het schooljaar 2016-2017... 4 Leerlingenaantal... 4 Instroom...

Nadere informatie

Plan van aanpak Hoek van Holland/Van Rijckevorsel n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE.

Plan van aanpak Hoek van Holland/Van Rijckevorsel n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE. De aanpak op schoolniveau: Indicator Doel Actie/middel Tijdpad Wie Resultaat Professionalisering Tussenevaluatie /borging Condities Scholing VVE. Ouders De leerkrachten van de vroegschoolse zijn VVE-geschoold.

Nadere informatie

Jaarplan Hellevoetsluis. Datum: 14 november

Jaarplan Hellevoetsluis. Datum: 14 november Jaarplan 2016-2017 Basisschool De Bron Hellevoetsluis Datum: 14 november 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 Schoolnaam Basisschool De Bron Datum Inleiding Streefbeelden 1. Op onze school is

Nadere informatie

Elk hoofdstuk bevat een conclusie met eventuele actiepunten voor het nieuwe schooljaar.

Elk hoofdstuk bevat een conclusie met eventuele actiepunten voor het nieuwe schooljaar. Evaluatie schooljaarverslag 2014 2015 Naam school OBS It Iepen Stee Adres Buurtlaan 3 Postcode / Plaats 9258 CK Jistrum Telefoon 0512 47 17 83 e-mail info@iepenstee.nl Website www.iepenstee.nl Directeur

Nadere informatie

Nutsschool Laan van Poot

Nutsschool Laan van Poot Nutsschool Laan van Poot Jaarplan 2013-2014 Nutsschool Laan van Poot Laan van Poot 355 2566 DA Den Haag 070 325 75 47 www.nutsschool.nl info@nutsschool.nl 1 Jaarplan: Kolom 1, 2 Jaarverslag: Kolom 3, 4,

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Naam school Adres FJJ Dreweslaan 1 Postcode 9686 NG Beerta Telefoon 0597-331651 Brinnummer 09DO E-mail obsbeerta@gmail.com Website www.obsbeerta.nl Directeur S.J. Huinink

Nadere informatie

Verantwoording van ons onderwijs

Verantwoording van ons onderwijs Verantwoording van ons onderwijs Veenendaal, 27-6-2017 Beste ouder(s)/verzorger(s), Door middel van dit document willen we ons onderwijs verantwoorden aan u als ouders. Heeft u vragen of opmerkingen over

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 OBS Thrimwalda Gytsjerk Datum: 7 juli 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam OBS Thrimwalda Schoolnaam OBS Thrimwalda Datum 29-06-2016

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Hugo de Grootschool

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Hugo de Grootschool SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Hugo de Grootschool 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Hugo de Grootschool. Iedere school stelt een SOP op, dit

Nadere informatie

Schooljaar 2014-2015. Schoolondersteuningsprofiel van Anne Frankschool De Basis

Schooljaar 2014-2015. Schoolondersteuningsprofiel van Anne Frankschool De Basis Schooljaar 2014-2015 Schoolondersteuningsprofiel van Anne Frankschool De Basis VRAGENLIJST Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht (zie kader): Specifieke kennis

Nadere informatie

Jaarplan Mûnein. Datum: 29 juni

Jaarplan Mûnein. Datum: 29 juni Jaarplan 2017-2018 OBS It Kruirêd Mûnein Datum: 29 juni 2017 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017-2018 Schoolnaam OBS It Kruirêd Datum 14-06-2017 Inleiding Voor u ligt het schooljaarplan 2017-2018 van OBS

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM School : Samsam Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18ZH Onderzoeksnummer : 89409 Datum schoolbezoek : 27 november 2006 Datum vaststelling : 26 maart 2007. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging VERANDERPLAN cursusjaar 2013-2014 Evaluatie CBS de fjouwerhoeke Fennewei 2 9144CX Hantumhuizen kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging Afname volgens vierjarenplanning

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op basisschool Ondersteboven om tot een

Nadere informatie

Stappenplan grensoverschrijdend gedrag 4 e Montessorischool de Pinksterbloem. Wat verstaan we onder grensoverschrijdend gedrag?

Stappenplan grensoverschrijdend gedrag 4 e Montessorischool de Pinksterbloem. Wat verstaan we onder grensoverschrijdend gedrag? Stappenplan grensoverschrijdend gedrag 4 e Montessorischool de Pinksterbloem Wat verstaan we onder grensoverschrijdend gedrag? Fysieke agressie of geweld: Het uitoefenen van elke vorm van feitelijk geweld

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool De Bolderik Hank Datum: 14 oktober 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool De Bolderik Schoolnaam Basisschool

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool de Kameleon

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool de Kameleon SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool de Kameleon 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool de Kameleon. Iedere school stelt een SOP op, dit is

Nadere informatie

Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013

Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013 Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013 Aanleiding In april 2013 is er een vragenlijst uitgezet onder de ouders van obs de Dubbele Punt om de ouders te bevragen

Nadere informatie

Enkele weken voor de eindtoets, maken de leerlingen de eindtoets van het voorgaande jaar in dezelfde setting als bij de officiële eindtoets.

Enkele weken voor de eindtoets, maken de leerlingen de eindtoets van het voorgaande jaar in dezelfde setting als bij de officiële eindtoets. TOETSEN OP DE PWA; het hoe en waarom Alle basisscholen in Nederland moeten beschikken over een leerlingvolgsysteem: een serie toetsen of observaties waarmee de ontwikkeling van de kinderen gevolgd kan

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 OBS de Pijler Maasdam Datum: 19 mei 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam OBS de Pijler Schoolnaam OBS de Pijler Datum 31-03-2016

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Pantarijn (18UM00) Pantarijn 18UM00 Directeur Bert - Hoogwerf Adres Dubbelstraat 6 3073 LG ROTTERDAM Telefoon 0104851184

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 3 3. Evaluatie schooljaar 2008-2009 4 3.1 Vervanging methode aanvankelijk lezen. 4 3.2 Coöperatief Leren 4 3.3 Verbetering

Nadere informatie

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo.

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit en ieder

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool De Arnhorst Velp 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool De Arnhorst in Velp. Iedere school stelt een

Nadere informatie

Protocol. kwaliteitszorg

Protocol. kwaliteitszorg Protocol kwaliteitszorg Versie 14 december 2011 Inleiding Dit protocol gaat over de zorg voor kwaliteit: hoe zorgen wij er op school voor dat wij systematisch werken aan het behoud en de verbetering van

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR IKC Het Sterrenbos

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR IKC Het Sterrenbos SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 IKC Het Sterrenbos 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van IKC Het Sterrenbos. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

JAARPLAN ZUUKERSCHOOL

JAARPLAN ZUUKERSCHOOL ONDERWIJSKUNDIG JAARPLAN ZUUKERSCHOOL 2010-2011 Onderdeel van de Stichting Proo Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010-2011 School Zuukerschool Schoolleider Frans van Duren Datum Juni 2010 Inleiding In ons

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Bernulphusschool

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Bernulphusschool SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Bernulphusschool 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van de Bernulphusschool. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Schooljaarverslag

Schooljaarverslag Schooljaarverslag 2013-2014 Pikemar 17, 8939CR Leeuwarden Telefoon 058-2880250, Info.wynwizer@proloog.nl, www.wynwizer.nl 1. Voorwoord Voor u ligt het schooljaarverslag van Obs Wynwizer. In dit jaarverslag

Nadere informatie

De Werkschuit. Schooljaarplan

De Werkschuit. Schooljaarplan De Werkschuit Schooljaarplan 2016-2017 Directeur I. Jousma Adres Rijnlaan 200 Plaats Zwolle Telefoon 038-4533873 E-Mail directie-werkschuit@ooz.nl Datum 7-9-2016 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Onderwijs...

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Basisschool SamSam. Oosterhout (Gld)

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Basisschool SamSam. Oosterhout (Gld) SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool SamSam Oosterhout (Gld) 1 2 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool SamSam. Iedere school stelt een SOP

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. rkbs "De Beiaard"

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. rkbs De Beiaard RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK rkbs "De Beiaard" Plaats : Utrecht BRIN nummer : 10PY C1 Onderzoeksnummer : 268816 Datum onderzoek : 12 december 2013 Datum vaststelling : 3 maart 2014 Pagina

Nadere informatie

Schoolgegevens: Daltonschool De Waterval

Schoolgegevens: Daltonschool De Waterval Evaluatie Jaarplan 2012-2013 Schoolgegevens: Daltonschool De Waterval Brinnummer: 12 EQ Directeur: R. Alfons Locatieleider: T. Middelkoop Adres hoofdvestiging: Cronjéstraat 46, 3851 ZS Ermelo Contact school:

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) van basisschool de Arnhorst in Velp Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

School Ondersteunings Profiel (SOP)

School Ondersteunings Profiel (SOP) School Ondersteunings Profiel (SOP) april 2016 1 Schoolondersteuningsprofiel: Is onze school de passende plek voor uw kind? Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 School CBS 3sprong Schoolleider Chris Klaver Datum Mei 2015 Inleiding In ons jaarplan 2015-2016 geven we aan [1] welke beleidsterreinen we hebben gescoord (mei 2015),

Nadere informatie

Inhoud DOELSTELLING... 2 PREVENTIE... 2 SIGNALEREN... 3 DIAGNOSTICEREN... 4 DIAGNOSTISCHE TOETSEN GROEPEN 2 T/M 8... 4 VERDERE WERKWIJZE...

Inhoud DOELSTELLING... 2 PREVENTIE... 2 SIGNALEREN... 3 DIAGNOSTICEREN... 4 DIAGNOSTISCHE TOETSEN GROEPEN 2 T/M 8... 4 VERDERE WERKWIJZE... Inhoud DOELSTELLING... 2 PREVENTIE... 2 SIGNALEREN... 3 DIAGNOSTICEREN... 4 DIAGNOSTISCHE TOETSEN GROEPEN 2 T/M 8... 4 VERDERE WERKWIJZE... 4 INTERNE BEGELEIDING (IB)... 5 REMEDIAL TEACHING (RT)... 5 EXTERNE

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 obs 't baken Wijk bij Duurstede Datum: 7 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam obs 't baken Schoolnaam obs 't baken Datum

Nadere informatie

Nutsschool Laan van Poot

Nutsschool Laan van Poot Nutsschool Laan van Poot Jaarplan 2016-2017 Nutsschool Laan van Poot Laan van Poot 355 2566 DA Den Haag 070 325 75 47 www.nutsschool.nl info@nutsschool.nl 1 Jaarplan: Kolom 1, 2 Jaarverslag: Kolom 3, 4,

Nadere informatie

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal 4.4 De leerlingenzorg Kinderen hebben een natuurlijke behoefte om zich te ontwikkelen. Ieder kind is nieuwsgierig en in principe leergierig. Om de ontwikkelingen en leervorderingen van een kind te volgen,

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. de Teldersschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. de Teldersschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK de Teldersschool Plaats : Leiden BRIN nummer : 15KV C1 Onderzoeksnummer : 274471 Datum onderzoek : 24 maart 2014 Datum vaststelling : 2 juli 2014 Pagina 2 van

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel CBS Het Mozaiëk Algemene gegevens School BRIN Directeur Adres CBS Het Mozaiëk 12 XS Jaap Valkhoffplein 5, 3023 PV Rotterdam Telefoon 0102440891 E-mail Bestuur

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Basisschool t Kwekkeveld

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Basisschool t Kwekkeveld RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ Basisschool t Kwekkeveld School/instelling: Basisschool t Kwekkeveld Plaats: Schijndel BRIN-nummer: 13CK Postregistratienummer: 08.H2727425 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Basisschool de Kameleon

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Basisschool de Kameleon SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 Basisschool de Kameleon 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool de Kameleon. Iedere school stelt een SOP op, dit is

Nadere informatie

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Violier

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Violier Jaarverslag schooljaar Basisschool De Violier Inhoud jaarverslag Inhoud jaarverslag... 2 1. Inleiding... 3 2. Opbrengsten van het schooljaar... 4 Leerlingenaantal... 4 Instroom... 4 Uitstroom... 4 Personeel...

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE NOTENKRAKER

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE NOTENKRAKER RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE NOTENKRAKER School : De Notenkraker Plaats : Hoogvliet Rotterdam BRIN-nummer : 19DQ Onderzoeksnummer : 91582 Datum schoolbezoek : 19 december 2006 Datum vaststelling : 6

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER School : R.K. Basisschool Klavertje vier Plaats : Hoofddorp BRIN-nummer : 27NT Onderzoeksnummer : 71286 Datum schoolbezoek : 6 maart 2006 Datum

Nadere informatie

6. Ondersteuning voor de leerlingen

6. Ondersteuning voor de leerlingen 6. Ondersteuning voor de leerlingen 6.1 Passend onderwijs SWV Unita Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt de samenwerking tussen het regulier en het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

H.a- gbyfe RAPPORT " ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL DE MEULEHOOK

H.a- gbyfe RAPPORT  ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL DE MEULEHOOK poj H.a- gbyfe RAPPORT " ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL DE MEULEHOOK School Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer R.K. basisschool De Meulehook Geleen 08KT 111394

Nadere informatie

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 EVALUATIE plan van aanpak schooljaar 2011-2012 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 Plan van aanpak 2011-2012 1. Professionele schoolcultuur Het team kan op aantoonbaar voldoende wijze functioneren door: resultaat-

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. De Verrekijker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. De Verrekijker RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij De Verrekijker Plaats : Julianadorp BRIN-nummer : 15ZK Onderzoeksnummer : 124154 Datum schoolbezoek : 24 oktober 2011 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op:

Nadere informatie

School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs. Opmerkingen

School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs. Opmerkingen JAARPLAN JAARVERSLAG Jaar 2012-2013 Jaar 2012-2013 School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs Schoolleider Albertien Kolkman Schoolleider Albertien

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Mikado. Iedere school stelt een dergelijk profiel op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Nutsschool Laan van Poot

Nutsschool Laan van Poot Nutsschool Laan van Poot Jaarverslag 2012-2013 Nutsschool Laan van Poot Laan van Poot 355 2566 DA Den Haag 070 325 75 47 www.nutsschool.nl info@nutsschool.nl 1 Jaarplan: Kolom 1, 2 Jaarverslag: Kolom 3,

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK

TEVREDENHEIDSONDERZOEK verslag van het TEVREDENHEIDSONDERZOEK afgenomen in NOVEMBER 2014 Inleiding Eén keer in de twee jaar wordt er een tevredenheidsonderzoek gehouden. Ouders, leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 en personeelsleden

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE WITTE SCHOOL. : De Witte School : Noordwijk-Binnen BRIN-nummer : 09DT Onderzoeksnummer : 79688

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE WITTE SCHOOL. : De Witte School : Noordwijk-Binnen BRIN-nummer : 09DT Onderzoeksnummer : 79688 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE WITTE SCHOOL School : De Witte School Plaats : Noordwijk-Binnen BRIN-nummer : 09DT Onderzoeksnummer : 79688 Datum schoolbezoek : 18 mei 2006 Datum vaststelling : 15 februari

Nadere informatie

ZORGPLAN. Christelijk Lyceum Delft VMBO

ZORGPLAN. Christelijk Lyceum Delft VMBO ZORGPLAN Christelijk Lyceum Delft VMBO 1 Missie en visie van de school Het CLD wil zijn leerlingen een veilige omgeving bieden, waarin zij kunnen opgroeien tot verantwoordelijke en vrije mensen. Wij beschouwen

Nadere informatie

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen?

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Opbrengstgericht onderwijs, een verzamelnaam voor het doelgericht werken aan het optimaliseren van leerlingprestaties. systeem van effectieve schoolontwikkeling

Nadere informatie