Jaarverslag SCHOOLJAAR BERNADETTE-MARIASCHOOL AAN 't VERLAAT XZ DELFT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag SCHOOLJAAR 2014-2015. BERNADETTE-MARIASCHOOL AAN 't VERLAAT 30 2612 XZ DELFT"

Transcriptie

1 Jaarverslag SCHOOLJAAR BERNADETTE-MARIASCHOOL AAN 't VERLAAT XZ DELFT

2 Jaarverslag van: Bernadette Mariaschool Delft Brinnummer: 13PI Schooljaar: Samenstellers jaarverslag: Bespreking team September 2014 Bespreking in MR op: 22 september 2014 Indiening College van Bestuur: 29 september 2014 Bespreking met College van Bestuur Vastgesteld door College van Bestuur J.H.J. Zuydgeest(directeur), D. v.d. Helm-Wilmer(adjunct-directeur), S. Boersma(gedragsspecialist), S. Borsboom(intern begeleider/onderwijsspecialist) M. Barends(onderbouwcoördinator) M. Hovenga(bovenbouwcoördinator) A. Ris (onderwijsspecialist) Joke Reijman en Kees v.d. Kraan

3 INHOUDSOPGAVE 2 1. INLEIDING 4 2. LEERLINGEN Instroom 2.2. Uitstroom 2.3. Tussentijdse uitstroom 2.4. Conclusie 3. PERSONEEL EN ORGANISATIE Schoolorganisatie, schoolklimaat en veiligheid 3.2. Samenstelling team en mutaties in team 3.3. Ziekteverzuim (laatste drie schooljaren) 3.4. Gesprekscyclus 3.5. Begeleiding beginnende leerkrachten 3.6. Klassenconsultaties 3.7. Deskundigheidsbevordering team en individuele teamleden 4. ONDERWIJS EN ZORG Het onderwijsconcept, de ontwikkelingen en vernieuwingen 4.2 De Leerling-zorg Zorgverslag schooljaar Scol Passend onderwijs 4.3 Leermiddelen 4.4. Kwaliteitszorg 4.5. Opbrengsten 4.6. Inspectierapport 4.7. Zelfevaluatie instrument 5. HUISVESTING FINANCIEN Financieel beleid 6.2. Ontwikkelingen en belemmeringen 7. INTERNE EN EXTERNE RELATIES Intern Ouderbetrokkenheid a. ouders als partner b. medezeggenschapsraad c. ouderraad d. werkgroepen e. klachten en klacht afhandeling 7.2 Extern 1. Stafbureau Laurentius Stichting 2. Pro Management Onderwijs Support bv administratiebureau 3. Gemeente Delft 4. Samenwerkingsverband Weer Samen Naar School 5. Schoolbegeleidingsdienst OnderwijsAdvies 6. Stichting Boost BMS/ Buitenschoolse opvang Zus & Zo 7. I.T.S. 8. Stichting schoolmaatschappelijk werk Kwadraad 9. GGD Zuid Holland West 10. Natuur- en Milieucentrum De Papaver 11. Bureau Kunstzinnige Vorming 12. Scholen voor Voortgezet Onderwijs 13. Peuterspeelzalen en kinderdagverblijven 14. DOK(Mediatheek en bibliotheek) 15. Opleidingsinstituten 16. Sponsors 17. Wijk 18. Ondernemersvereniging 19 Brede School 8. PROFILERING EN PROMOTIE ZELFEVALUATIE / BEREIKTE DOELEN CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 35 2

4 11. Bijlagen Bijlage 1 Uitwerking schoolontwikkelplan jaar (Evaluatie) 36 Bijlage 2 Het schoolontwikkelplan jaar Bijlage 3 Samenvatting rapport WMK Leerling vragenlijst 50 Bijlage 4 Samenvatting Quick Scan WMK 52 Bijlage 5 Samenvatting jaarverslag Bijlage 6 Samenvatting jaarverslag Bijlage 7 Lijst met afkortingen 58 3

5 HOOFDSTUK 1. INLEIDING Het jaarverslag is een document dat een beschrijving geeft van de stand van zaken en de bereikte resultaten van het afgelopen schooljaar. Het is een verantwoordingsdocument naar het eigen personeel, de medezeggenschapsraad, de ouders, het College van Bestuur en eventueel naar overige relaties. Door middel van een beschrijving op alle terreinen (leerlingen, personeel en organisatie, onderwijs en zorg, huisvesting, financiën) wordt er een evaluatieve verbinding gelegd met het schoolplan en het jaaractiviteitenplan en wordt er waar mogelijk vooruitgekeken naar de toekomst. Het jaarverslag is geschreven in het format van de Laurentius Stichting. In bijlage 5 is een summier overzicht vermeld van de inhoud van het jaarverslag In bijlage 6 kunt u een samenvatting lezen van het jaarverslag Evaluatie schooljaar In het afgelopen schooljaar is aandacht besteed aan onderstaande beleidsterreinen en zijn de volgende zaken gerealiseerd. ICT In het afgelopen schooljaar is de vernieuwde website als eerste van de stichting online gegaan. Deze is gevuld door de ICT-coördinator. Daarnaast heeft zij ondersteuning verleend bij de introductie van de nieuwe website, Digiduif en Sharepoint en hier een mini handleiding voor gemaakt. In de herfstvakantie heeft er een migratie naar Windows 7 plaatsgevonden. Er zijn nieuwe computers, laptops en tablets geïnstalleerd. Er zijn er 3 Wifipunten aangelegd. De ICT coördinator heeft dit schooljaar diverse studiedagen bezocht. Eén leerkracht heeft het Samsung FIT traject afgerond en hier een certificaat voor behaald. Binnen dit traject is een eerste aanzet voor beleid geformuleerd om te bekijken hoe onze ambities voor ict en sociale media kunnen aansluiten bij het onderwijs beleid. Met andere woorden hoe we 21 th Skills kunnen inzetten om onze onderwijsdoelen te behalen. Dit zal verder worden uitgewerkt in ons ICT beleidsplan. Daaruit voortvloeiend is er een werkgroep ingesteld rondom sociale media die advies heeft uitgebracht naar de directie omtrent het gebruik van diverse social media. Er is een oriëntatie geweest op het gebied van digitale rapporten. Een keuze wordt gemaakt begin schooljaar Contacten met ouders In het afgelopen jaar is een nieuw communicatiemiddel in gebruik genomen: Digiduif. Op dit moment wordt 90% van de ouders hiermee bereikt. Alle schriftelijke communicatie naar ouders op groeps-en schoolniveau verloopt inmiddels zo veel mogelijk via Digiduif. Er zijn 7 peuterochtenden gehouden die elke keer volgeboekt waren. Op deze peuterochtenden maakten peuters en ouders kennis met onze school. Tijdens deze ochtenden werden taal-leesactiviteiten aangeboden. In het voorjaar hebben ouders en kinderen uit de diverse kleutergroepen deelgenomen aan het taalontbijt. Dit project werd uitgevoerd in samenwerking met de VAK. Iedere ochtend was er een nieuw thema. Het project werd afgesloten met een gezamenlijk ontbijt. Op de jaarvergadering is er ouderbijeenkomst gehouden over passend onderwijs die een redelijke opkomst had. Met de ouders waarvan het de leerlingen betrof zijn door de IB er gesprekken gevoerd over de aanpak van de meer-hoogbegaafdheid. Er is geen extra oudermiddag met informatie over geweest. Pedagogisch klimaat Een werkgroep bestaande uit de gedragsspecialist en leerkrachten heeft het veiligheidsplan doorgenomen en geactualiseerd. Op de gehouden slotvergadering is dit plan opnieuw voor 4 jaar vastgesteld. In het komend schooljaar zal een keuze gemaakt worden voor één van de goedgekeurde anti-pestprogramma s. Integraal personeelsbeleid In het kader van de gesprekscyclus zijn er met de personeelsleden POP, functionerings- en beoordelingsgesprekken gevoerd. Het doel van deze gesprekken is de ontwikkeling van de leerkrachten en hun functioneren te volgen. De directeur heeft een functioneringsgesprek gevoerd met het college ven Bestuur. Twee leerkrachten hebben een vaste benoeming gekregen als LB-leraar. 4

6 Zorg In de kleutergroepen heeft de verdere invoering van het LOVS KIJK plaatsgevonden. Dit schooljaar zijn alle kinderen geobserveerd aan de hand van de verschillende ontwikkelingsgebieden. Deze hebben geresulteerd in twee registraties. Na het eerste registratie moment zijn de leerkrachten aan de slag gegaan met het maken van een groepsplan. De registraties van KIJK! en de cito scores hebben we hierin opgenomen. Gedurende dit schooljaar is het plan van aanpak een aantal keer bijgesteld. De leerkrachten van groep 1/2 en de onderwijs ondersteuners kunnen elk kind hierdoor beter goed begeleiden in zijn eigen onderwijsbehoeften We hebben beter inzicht gekregen op welk ontwikkelingsniveau elk kind zich bevindt. De registraties zijn ook gebruikt bij de oudergesprekken. Passend Onderwijs In het afgelopen jaar heeft de directie en de IB-er zich bezig gehouden met de invoering van Passend Onderwijs. Binnen dit traject werden diverse conferenties bezocht en werd het schoolondersteuningsprofiel geschreven. Dit profiel geeft aan welke zorg wij aan welke kinderen kunnen bieden. Met andere woorden: aan welke kinderen wij passend onderwijs kunnen bieden. Dit schoolondersteuningsprofiel is in de diverse geledingen besproken en in het najaar vastgesteld. In het najaar werd op de jaarvergadering van de ouderraad aandacht geschonken aan dit thema. Passend onderwijs is hiermee niet afgerond, maar het proces gaat nu pas beginnen. Leerling gesprekken In het afgelopen jaar hebben de kinderen van jaargroep 4 t/m 8 met de leerkracht leerling gesprekken gevoerd. In deze gesprekken kwam het welbevinden en de onderwijsbehoefte van de kinderen aan de orde. Dit was een aanvulling op onze Scol observaties en het invullen van het sociogram. De kinderen van jaargroep 5 t/m 8 hebben ook bijna allemaal de leerling vragenlijst van het WMKPO ingevuld. De resultaten zullen in september binnen het team nader besproken worden. Zie ook bijlage 3 voor een overzicht van de hoogste en laagste gescoorde onderdelen. Aanbod In de afgelopen jaren is het team bezig geweest met de keuze van een nieuwe methode voor de wereldoriënterende vakken(aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek, burgerschap). Onze keuze is uiteindelijk gevallen op Blink. Een digitale methode met nu nog papieren werkboekjes. Het gebruik van ICT om informatie Verslag onderbouw-coördinator Twee keer per maand is er een onderbouwvergadering gehouden. Hierin is o.a. besproken: - Het vervolg van de invoering van LVS KIJK! Een belangrijke tijdinvestering! Dit punt stond regelmatig op de agenda en met name het maken en werken met een groepsplan had prioriteit. - Zelfstandig werken. Het doel van ons plan/kiesbord. Hoe gebruiken we het in de groep? - Het zoeken naar andere werkvormen. De groepen zijn groot waardoor we op zoek zijn geweest naar verschillende werkvormen. - Techniek in de onderbouw Uitwerking van de thema's - Intervisies : het bespreken van de groepen en meedenken met problemen. Planning volgend schooljaar: - Vervolg implementatie LVS KIJK! Uitbreiding van de vaardigheden. Regelmatig terugkerend agendapunt. Vaak evalueren en de stand van zaken doornemen. - Zelfstandig werken: toepassen van nieuwe werkvormen (studiedagen) - Opbrengstgericht werken. - Bijstellen van de thema indeling jaar 1 en jaar 2. Hierin ook opgenomen het bronnenboek van de nieuwe wereld oriënterende methode. - Ondersteuning klankgebaren bij de letter van de week. - Verder gaan met de woordenschatlijsten passend bij de thema's. - Werken met de aangepaste leerlijn rekenen - 1 technieklesje in de week voor groep 1 t/m 3 opnemen in onze maandplanning. - PSZ De Ronde Kring meer betrekken bij onze activiteiten indien mogelijk. op te zoeken, is een belangrijk onderdeel van deze methode. Onze onderwijsspecialist heeft dit traject begeleid. 5

7 Verslag Bovenbouw coördinator: In het schooljaar is de bovenbouw 11 keer samengekomen om te vergaderen. We hebben afspraken gemaakt omtrent toetsen bij Nieuwsbegrip en Estafette. Ook hebben we eerder gemaakte afspraken over deze methodes geëvalueerd, aangepast en geconsolideerd. Verder hebben we halverwege het schooljaar een tijd het agendapunt hoe gaat het in de groepen? op de agenda gehad. Bij dit onderdeel hadden leerkrachten per groep de mogelijkheid om te vertellen hoe het in de groep ging, maar ook om vragen te stellen aan andere collega s. Het blijkt dat eerder gemaakte afspraken die opgenomen zijn in het Onderwijskundig Vademecum van de school niet altijd goed en door iedereen worden uitgevoerd. Om die reden hebben we afspraken over spelling en nakijken opgefrist en waar nodig aangepast. Het is belangrijk dat iedere collega op de hoogte is van de gemaakte afspraken en zich daar ook aan houdt. Er is besloten om tweemaal per jaar een leerkracht / leerlinggesprek te voeren. Een standaard gespreksformulier is hiervoor opgesteld en er is een ronde gesprekken gevoerd. Het onderwerp zelfstandig werken heeft de eerste periode vast op de agenda gestaan. We zijn daarbij voorzichtig begonnen met een evaluatie op de huidige manier van werken en een oriëntatie op een nieuwe insteek. Na een aantal maanden is besloten om dit onderwerp in het schooljaar groter aan te pakken. Twee studiedagen over handelingsgericht werken moeten ons verder op weg helpen. Komend schooljaar zal dit onderwerp dus opnieuw op de agenda van de bovenbouw verschijnen. In het team is een keuze gemaakt voor een nieuwe wereldoriëntatiemethode Blink`. In het nieuwe schooljaar gaan we deze methode ontdekken en in de bovenbouwvergaderingen afspraken over het gebruik maken. 6

8 HOOFDSTUK 2. LEERLINGEN De leerlingen van onze school komen voornamelijk uit de wijk Vrijenban. Deze wijk is opgedeeld in verschillende buurten. Deze buurten zijn divers qua economische en sociale structuur. Dit vinden we ook terug op onze school. - Aantal(len) Overzicht gegevens tellijsten ministerie. Jaar Totaal Gew. 0 Gew. 0.3 Gew. 1,2 Weging % % % % % % % Uit dit overzicht blijkt dat ons leerling aantal aan het groeien is. Dit komt vooral door sluiting van de nevenvestiging van de Delftse Daltonschool en de effecten van de renovatie in de Bomenwijk. Daarnaast zien we dat ons verspreidingsgebied groter is geworden. - Gewichten Het percentage kinderen met een leerling-gewicht lijkt licht te dalen. De instroom van kleuters met een taalachterstand baart ons zorgen. Via extra aandacht voor woordenschat wordt aan deze achterstand gewerkt. Hierbij worden onderwijsassistenten en pedagogisch medewerkers ingeschakeld. Daarnaast sluiten wij aan bij de voorschoolse educatie die plaatsvindt op peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. Om de contacten te versterken maakten we ook dit schooljaar weer gebruik van een subsidie die verleend is door de gemeente Delft. In dit project werken we aan het vergroten van de ouderbetrokkenheid op het gebied van taal- en leesonderwijs door middel van het organiseren van peuterochtenden en ouderbijeenkomsten rondom dit thema. Daarnaast kunnen we middels subsidie ervoor zorgen dat er in de kleutergroepen meer handen in de groep aanwezig zijn. De samenwerking met peuterspeelzaal De Ronde Kring heeft in het afgelopen schooljaar vorm gekregen. Regelmatig vindt er onderling overleg plaats. Medewerkers van de Ronde Kring en leerkrachten van de kleutergroepen zijn bij elkaar op bezoek geweest. In voorkomende gevallen vindt een zgn. warme overdracht plaats. Zowel de peuterspeelzaal als de basisschool gebruiken Kijk om de ontwikkeling van de kinderen te volgen. Peuterochtenden op school voor 3-jarigen Er zijn 7 peuterochtenden gehouden. Per keer waren er maximaal 10 peuters. Er waren meer ouders die geïnteresseerd waren. Dit aantal is het maximale wat haalbaar is met 1 leerkracht. Een aantal keer was een ouder van de ouderraad aanwezig. Leerkrachten van de onderbouw hebben de inhoud van de peuterochtend verzorgd. Dit was mogelijk via een subsidie vanuit het Onderwijsachterstanden beleid van de gemeente Delft. In het komend schooljaar zullen de peuterochtenden voortgezet worden. Deze zullen vooral bestemd gaan worden voor de ouders van de doelgroep. Voor ouders en peuters die staan ingeschreven bij onze school als toekomstig leerling, zullen kennismakingsuurtjes georganiseerd worden. Hierdoor maken ouders en kinderen spelenderwijs kennis met de manier van werken in de kleutergroep. 7

9 Autochtoon Allochtoon NNCA 1 ) Aantal Percentage % % % % % 1 ) Niet Nederlandse Culturele Achtergrond Het aantal kinderen met een niet Nederlandse culturele achtergrond fluctueert. Voor leerlingen die niet in het Nederlands aanspreekbaar zijn, hebben we op school een speciaal programma klaarliggen. Op dit moment moeten we daar voor een aantal leerlingen gebruik van maken. - Sociaal-emotionele ontwikkeling Om de sociaal-emotionele ontwikkeling in kaart te brengen worden de volgende instrumenten gebruikt: het Scol leerlingvolgsysteem, het sociogram en de leerlingvragenlijst (WMKPO). We merken dat er kinderen zijn die ten aanzien van de sociaal-emotionele ontwikkeling behoorlijke problemen hebben. Samen met schoolmaatschappelijk werk besteden we aandacht aan deze problemen. Op het maandelijkse zorgoverleg worden deze kinderen besproken. De intern begeleider begeleidt de leerkrachten bij de begeleiding van deze kinderen. In het onderwijsaanbod wordt rekening gehouden met hun problemen. Waar nodig wordt de SOVA training aangeboden. In het afgelopen jaar zijn met de kinderen in de bovenbouw persoonlijke gesprekjes gevoerd. Deze waren bedoeld om hun persoonlijk welbevinden in kaart te brengen. - Aantal leerlingen met rugzakje Op onze school zaten geen kinderen met een zgn. rugzakje. Wel waren er 4 leerlingen die regelmatig met een ambulant werker van het samenwerkingsverband werden besproken. Zie ook hoofdstuk Zorg en Begeleiding Instroom: 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 Groep Groep Groep Groep Groep Groep Groep Groep Totaal Jaarverslag gedragsspecialist schooljaar Het afgelopen schooljaar is begonnen om na de herfstsignalering van Scol, de leerlingen met de leerkrachten te bespreken, die een D Of een E score hadden. Na de besprekingen zijn de leerlingen besproken met de IB-er. Hierna zijn met de observaties begonnen. Tot eind maart zijn er individuele observaties geweest. Er werd geobserveerd om de week op dinsdag van 9.10u tot 10.15u. De groep werd door een ander overgenomen. De observaties zijn besproken met de ouders. Er zijn ook gesprekken geweest n.a.v. het invullen van de signaleringslijst en het klavertje 4 en is er een advies voor huisarts/kinderarts gegeven. Voor de groepsobservaties is te weinig tijd geweest. Dit schooljaar heeft de gedragsspecialist de gedragssociëteit bezocht( 4 bijeenkomsten) Dit schooljaar is het netwerk doorgegaan van de gedragsspecialisten van de Laurentius Stichting. Na de zomervakantie wordt dit voortgezet. De gedragsspecialist heeft met een werkgroep het Veiligheidsplan doorgenomen en er zijn voorstellen voor veranderingen of aanvullingen gedaan. E.e.a. is op de teamvergadering besproken. Actiepunten volgend schooljaar: Starten van de groepsobservaties. Vaste observatieochtend. N.a.v. Scol observaties starten. Monitoren leerlingen met bijzonder gedrag. Groep 4 ondersteunen en observeren. Adviezen geven als dat nodig is. Luisterend oor bieden. Bijwonen netwerk gedragsspecialisten. Bijwonen bijeenkomsten, zoals MT overleg. Volgen van een korte cursus, als dit aan de orde komt. Samen met de IB-er kijken naar een protocol om gemaakte afspraken over leerlingen vast te leggen. 8

10 2.2. Uitstroom: ADVIES SCHOOLTYPE 10/11 11/12 12/13 13/14 % % % % LWOO-VMBO VMBO T VMBO-HAVO HAVO HAVO-VWO VWO TOTAAL Tussentijdse uitstroom: Reden mutatie Andere BAO i.v.m. verhuizing Andere BAO 1 ) SBO/SO TOTAAL ) Hieronder verstaan wij uitstroom naar scholen binnen ons eigen voedingsgebied Conclusie De school bevindt zich qua leerling-populatie in een stabiele situatie. Deze situatie zal naar verwachting wel doorzetten in de komende jaren. De renovatie en de nieuwbouw in één van de wijken binnen het voedingsgebied heeft positieve effecten op de groei. Door de renovatie van onze school, waardoor een fris en modern gebouw is ontstaan, is het leerlingaantal positief beïnvloed. In het afgelopen jaar is de nieuwe ruimte voor de BSO geopend. Daarbij is een lokaal voor onderwijsdoeleinden vrij gekomen. Dit zal benut gaan worden als multifunctioneel leslokaal. Door de huisvesting van een peuterspeelzaal in ons gebouw wordt het leerling aantal ook positief beïnvloed. HOOFDSTUK 3. PERSONEEL EN ORGANISATIE In onze school is sprake van een schoolleiding bestaande uit een directeur en een adjunct-directeur. Het managementteam wordt gevormd door de directie, IB-er en de beide bouwcoördinatoren. De taken en bevoegdheden van de directie zijn vanuit het bestuur in een directiestatuut beschreven. Binnen de school is een taakomschrijving en een taakverdeling tussen directeur en adjunct-directeur opgesteld. De directie geeft leiding aan de school waarbij men recht wil doen aan ieders verantwoordelijkheden. De school maak je samen door gebruik te maken van elkaars talenten en competenties. Op onze school zijn vijf leerkrachten in de LB-functie aangesteld. Zij hebben de volgende functies: een onderwijsspecialist, een gedragsspecialist, een intern begeleider en twee bouwcoördinatoren. Hun functie staat beschreven in een taakomschrijving. Met ingang van het nieuwe schooljaar zal daar nog een rekenspecialist aan worden toegevoegd. Leerkrachten zijn primair verantwoordelijk voor het onderwijs en de organisatie in hun groep. Overkoepelende taken en werkzaamheden worden naar rato verdeeld over de verschillende personeelsleden. Dit wordt jaarlijks vastgelegd in een formulier taakbeleid. De directie is verantwoordelijk voor de algehele gang van zaken. De directeur is eindverantwoordelijk. 9

11 Het team vergadert 2x per maand. Daarnaast is er een slotvergadering, waarbij het gehele team aanwezig is. De twee bouwcoördinatoren vergaderen ook 2x per maand met de leerkrachten uit hun bouw. Daarnaast vergaderen zij ook periodiek met het managementteam. In het afgelopen jaar is één collega met zwangerschapsverlof geweest. Haar lesgebonden taken zijn vervangen door een leerkracht. Aansluitend heeft de betrokken leerkracht taakvermindering aangevraagd en heeft zij ouderschapsverlof opgenomen. Ook één van de andere leerkrachten heeft gebruik gemaakt van ouderschapsverlof. De totale werktijdfactor van ons team is in het afgelopen jaar gegroeid door het stijgend aantal leerlingen.. Om de leerkrachten te ondersteunen en de hulp aan individuele kinderen en groepjes kinderen te realiseren hebben we gekozen voor de inzet van een leerkrachtondersteuner en twee onderwijsassistenten. Daarnaast is met ingang van 1 januari 2014 een leerkracht benoemd die zich vooral bezig heeft gehouden met remediërende taken. Opleiden in de school In het afgelopen jaar hebben wij weer een aantal stagiaires binnen onze school mogen plaatsen. Het betroffen hier maatschappelijke stages van VO scholieren en studenten van de opleiding Thomas More. BOOST - Laurentius - BMS: In 2011 heeft de Raad van Toezicht toestemming gegeven om te onderzoeken of haar kerntaak verbreed kan worden met buitenschoolse opvang. De Bernadette-Mariaschool is uitgekozen om een pilot op dit terrein te starten. Daarvoor is een nieuwe stichting op gericht. De stichting Buitenschoolse Opvang door Onderwijs STichting Laurentius BMS. (BOOST BMS) Directeur van de stichting is de directeur van de Bernadette-Mariaschool. Hij legt verantwoording af aan het college van Bestuur van de Laurentius Stichting. De BMS verzorgt het dagarrangement van 7:30 tot 18:00 uur, waarin ruimte is voor eten, spelen, onderwijs en opvang, dat wordt georganiseerd met de inzet van pedagogisch medewerkers, onderwijsassistenten, leerkrachtbegeleiders, leerkrachten en vakleerkrachten. Dit houdt in dat er één team is dat werkt aan een leerstofrijke omgeving en een goed pedagogisch klimaat waar kinderen worden uitgedaagd en geprikkeld en werken aan hun eigen ontwikkeling. Bij de invulling van het pedagogisch klimaat wordt uitgegaan van de kernwaarden zoals ze door de Laurentius Stichting zijn opgesteld en door alle geledingen worden onderschreven: vrijheid/verantwoordelijkheid, groei, samen, openheid, eigenheid. Binnen de gegeven uitgangspunten en doelen is er ruimte voor eigen beleid. In het schooljaar werd verder gewerkt aan de implementatie van dit concept, waarbij gekeken is naar mogelijke samenwerking met organisaties op het gebied van sport en kunst en cultuur. Tijdens de BSO zijn een cursus Muzikale Vorming, Workshops 4x4 1, een judo workshop en een begincursus Engels aangeboden. Deze waren ook toegankelijk voor kinderen die geen gebruik van de BSO maken. Verdere inhoudelijk afstemming op het gebied van thema s, die in de school gebruikt worden, moet nog vorm krijgen. Daarbij zal ook gekeken worden naar samenwerking met peuterspeelzaal De Ronde Kring, die per 1 september 2013 op ons terrein gehuisvest is. Medewerkers van de Stichting Boost BMS hebben zich ingezet ter ondersteuning van het onderwijs. Zo hebben zij geassisteerd bij handvaardigheid en techniek, in de kleutergroepen en het NT-2 onderwijs. Op donderdagmiddag werd gebruik gemaakt van de combinatiefunctionaris Sport en Bewegen met een beweegaanbod voor de TSO kinderen. Onder schooltijd hebben we gebruik gemaakt van een combinatiefunctionaris Dans en Muziek. De Stichting Boost BMS brengt per kalenderjaar een jaarverslag uit. 1 Aanbod van 4x4 lessen van 4 verschillende kunstdisciplines, waaronder muziek, drama, dans en beeldende vorming 10

12 3.1. Identiteit, schoolorganisatie, schoolklimaat en veiligheid Samenstelling team en mutaties. Brinnummer school 13PI Boost-BMS per DIR OP OOP 1 ouder dan 55 jaar tussen 45 en 55 jaar tussen 35 en 45 jaar tussen 25 en 35 jaar jonger dan 25 jaar Totaal Item 09/ Aantal personeelsleden Verhouding man/vrouw 16/84 15/85 15/85 15/85 10/90 3 Aantal IB-ers Aantal bouwcoördinatoren Aantal ICT-specialisten Aantal onderwijsassistenten Aantal RT-ers Aantal OOP Ziekteverzuim (laatste drie schooljaren). verzuimpercentage verzuimpercentage Verzuimpercentage Verzuimpercentage 10/11 11/12 12/13 13/14 OP/OOP 5,11% 3,61% 4.41% 4,7% Het gemiddeld ziekteverzuim ligt 1% boven het landelijk gemiddelde. Ten opzichte van het vorig jaar is het licht gestegen. Het grootste aandeel van het ziekteverzuim ligt in het onderwijs ondersteunend personeel. Dit heeft te maken met de belastbaarheid en de lichamelijke gesteldheid van medewerkers. Binnen het onderwijzend personeel zijn geen langdurig zieken geweest. Dit houdt niet in dat er geen zorgen zijn over de werkdruk bij deze groep werknemers. Door in gesprek te zijn en te blijven met de medewerkers proberen we op directieniveau de werkdruk te reguleren, maar dit is niet in alle gevallen eenvoudig, omdat ook de druk van buitenaf toeneemt. Te denken valt daarbij aan de rol van de ouders, die in toenemende mate een beroep doen op de leerkrachten. Daarnaast is er de druk van het opbrengstgericht werken, waarbij medewerkers meer en meer geconfronteerd worden met de eisen die aan hun werk gesteld worden Gesprekscyclus. In het kader van het integraal personeelsbeleid zijn er met de medewerkers diverse gesprekken gevoerd. In deze gesprekken kwam hun functioneren aan de orde en plannen rondom hun deskundigheidsbevordering. Een deel van de gesprekken is gevoerd door de adjunct-directeur. Het andere deel door de directeur. Eén gepland functioneringsgesprek is verplaatst naar het nieuwe schooljaar i.v.m. het zwangerschapsverlof van betrokkene. Voorafgaand aan ieder gesprek is een groepsbezoek afgelegd. In de gesprekken is mede aandacht besteed aan de invulling van de normjaartaak en de consequenties hiervan op het compensatieverlof en aan de mogelijkheden van de functiemix. Door het College van Bestuur is in het afgelopen schooljaar 1 managementgesprek gevoerd. Daarnaast heeft het college van Bestuur een dagdeel de school bezocht om een indruk te krijgen van het reilen en zeilen van onze school. Ook de Stichting Boost BMS kwam tijdens deze gesprekken aan de orde. Daarnaast is er ook een apart gesprek geweest over het jaarverslag van deze stichting. 11

13 Aantal gehouden gesprekken POP-gesprekken Functioneringsgesprekken Beoordelingsgesprekken Pop= Persoonlijk Ontwikkelings Plan Uitgangspunt bij de gehouden gesprekken is de notitie gesprekscyclus: Samen in gesprek zijn en blijven van de Laurentius Stichting. POP gesprekken worden voorbereid aan de hand van het format van het WMK-PO van Cees Bos. Door betrokkene wordt een formulier ingevuld. Hij/zij vraagt of een collega een formulier wil invullen en de leidinggevende vult een formulier in. De resultaten worden in een POP gesprek vergeleken. Samen wordt een doelstelling geformuleerd. Aan de hand daarvan schrijft betrokkene een POP. Deze wordt voorgelegd aan leidinggevende. Bij goedkeuring wordt deze door beiden ondertekend. Onderdeel van de procedure is een bezoek in de groep. Functioneringsgesprekken worden gehouden aan de hand van een verslagformulier. Betrokkene vult dit voorafgaand aan het gesprek in en stuurt dit aan leidinggevende. Op de afgesproken datum wordt aan de hand van het ingevulde formulier het gesprek gehouden. Hiervan wordt een verslag gemaakt, dat aan betrokkene wordt voorgelegd. Na goedkeuring wordt dit door beiden ondertekend. Onderdeel van de procedure is een bezoek in de groep. Bij beoordelingsgesprekken vult de leidinggevende een beoordeling in. Deze wordt voorafgaand aan de afgesproken datum aan betrokkene toegezonden. Op de afgesproken datum wordt de beoordeling besproken. Na afloop wordt dit door beiden of voor gezien of voor akkoord getekend. Onderdeel van de procedure is een bezoek in de groep. In de loop van het schooljaar zijn ook spontane groepsbezoeken afgelegd in de vorm van Flitsbezoeken. De directeur heeft hier een nascholingscursus voor gevolgd. De flitsbezoeken waren aanleiding om aan de leerkrachten vragen te stellen om hun zelf reflecterend vermogen te vergroten. De directeur heeft met het college van bestuur een functioneringsgesprek gevoerd. Verslagen van de gesprekken worden in het personeelsdossier opgeborgen. 3.4 Begeleiding beginnende leerkrachten In de afgelopen jaren zijn er regelmatig nieuwe collega s ingestroomd. Zij werden gekoppeld aan een leerkracht die al langer op school werkzaam is. Naar aanleiding van deze instroom zijn de regels en afspraken opgesteld die in een schoolvademecum terug te vinden zijn. Met de nieuwe personeelsleden wordt de afgesproken gesprekscyclus doorlopen. 3.5 Klassenconsultaties Voorafgaand aan ieder gesprek vindt een klassenbezoek plaats. Bevindingen uit dit bezoek worden besproken in het POP-, beoordelings- en/of functioneringsgesprek. Op verzoek zijn er bezoekjes afgelegd door de intern begeleider en de gedragsspecialist. Afscheid Jenny Chundro, IB-er 12

14 3.6 Deskundigheidsbevordering team en individuele teamleden. Gevolgde teamscholing Jaar Thema Organisatie Startbijeenkomst Estafette O in O Studiedag Laurentius Stichting Diverse organisaties Opstellen groepsplannen Esis AB-ZHW Gevolgde persoonlijke scholing Jaar Thema Organisatie Aantal medewerkers BHV Quinton bv Smartboard bijeenkomsten Laurentius Stichting Spiritualiteitscursus Identiteitscoördinator Samenwerken aan een kindcentrum Andere Tijden in 1 Onderwijs en Opvang Gesprekken met ouders Onderwijs Advies Opleiding tot lees- en SONedutraining 1 spellingspecialist Lesson Activity Toolkit Smartboard Coaches Lastig gedrag als signaal SONedutraining Van Toetsen naar Handelen OnderwijsAdvies Levenslessen van meester Kanamori Mens en organisatie ontwikkeling/ De Leerschool/De Juf Cursus Hoogbegaafdheid Landelijk Informatie centrum Hoogbegaafdheid Congres ADHD Terra Lannoo bv FIT-traject Innofun/Samsung ICT studiedagen Laurentius Stichting Startbijeenkomst schoolleidersregister Congresbureau CAOP Opleiding onderbouwcoördinator Bureau Meesterschap LOVS KIJK OnderwijsAdvies Workshop Kinderboekenweek DOK Gedragsstoornissen bij kinderen en Medilex Onderwijs 1 jongeren Workshop Kinderboekenweek DOK Informatiemiddag DCD Ergotherapeut kinderen Sophia Revalidatiecentrum Delft /Maurice Maeterlinck School Informatieavond discalculie Landelijke 3 oudervereniging Balans Jaarcongres Brede School en Logacom 1 Onderwijs Gedrag sociëteit WSNS Training Excellente Leerkracht Innofun 1(2?) 13

15 Sociale Media IB Jouw zorg, mijn zorg Medilex Onderwijs Training Aandachtsfunctionris Dessaur Trainngen 1 kindermishandeling Dyslexie of..? De laatste inzichten met betrekking tot de relatie tussen dyslexie en eventuele co-morbide problematiek of IQ. Regionaal instituut Dyslexie Op pad met mijn talenten STIVO Opleiding rekenspecialist Bureau Meesterschap 1 HOOFDSTUK 4. ONDERWIJS EN ZORG 4.1. Het onderwijsconcept, de ontwikkelingen en vernieuwingen daarbinnen. Samen groeien De leerlingen van de BMS ontwikkelen zich op verschillende niveaus, zowel op cognitief als sociaal-emotioneel gebied. Op de BMS leren wij van en met elkaar. Binnen onze veilige, vertrouwde leeromgeving ontwikkelen kinderen zich optimaal. Onze leerkrachten houden rekening met de verschillen tussen leerlingen door kinderen zoveel mogelijk op hun eigen niveau te instrueren en te begeleiden. Het vertrekpunt is de klassikale instructie en van daaruit geeft de leerkracht in groepjes of individueel instructie en verwerken de kinderen in groepjes of individueel de lesstof. Voor het omgaan met verschillen tussen kinderen is het noodzakelijk dat kinderen zowel zelfstandig als samen kunnen werken. Van de kinderen verwachten wij een actieve rol in hun leerproces en dat zij zelf verantwoordelijkheid en initiatief (leren) nemen voor wat zij willen en kunnen bereiken. Hiervoor gebruiken wij verschillende werkvormen die kinderen stimuleren en uitdagen. Het aanbieden van de lesstof gebeurt voornamelijk in de eigen groep, indien nodig zoeken we ook buiten de eigen groep naar mogelijkheden om zo dicht mogelijk bij de onderwijsbehoefte van de leerling aan te sluiten. Daarnaast behoort individuele begeleiding door een remedial teacher tot de mogelijkheden. Leerlingen met elkaar, leerkrachten en ouders werken samen aan de groei in de ontwikkeling van ieder kind op onze school en de ontwikkeling van de school als geheel. In het afgelopen schooljaar zijn de volgende zaken gerealiseerd: ICT In het afgelopen schooljaar is de vernieuwde website als eerste van de stichting online gegaan. Deze is gevuld door de ICT-coördinator. Daarnaast heeft zij ondersteuning verleend bij de introductie van de nieuwe website, Digiduif en Sharepoint en hier een mini handleiding voor gemaakt. In de herfstvakantie heeft er een migratie naar Windows 7 plaatsgevonden. Er zijn nieuwe computers, laptops en tablets geïnstalleerd. Er zijn er 3 Wifipunten aangelegd. De ICT coördinator heeft dit schooljaar diverse studiedagen bezocht. Eén leerkracht heeft het Samsung FIT traject afgerond en hier een certificaat voor behaald. Binnen dit traject is een eerste aanzet voor beleid geformuleerd om te bekijken hoe onze ambities voor ict en sociale media kunnen aansluiten bij het onderwijs beleid. Met andere woorden hoe we 21 th Skills kunnen inzetten om onze onderwijsdoelen te behalen. Dit zal verder worden uitgewerkt in ons ICT beleidsplan. Daaruit voortvloeiend is er een werkgroep ingesteld rondom sociale media die advies heeft uitgebracht naar de directie omtrent het gebruik van diverse social media. Er is een oriëntatie geweest op het gebied van digitale rapporten. Een keuze wordt gemaakt begin schooljaar Integraal personeelsbeleid In het kader van de gesprekscyclus zijn er met de personeelsleden POP, functionerings- en beoordelingsgesprekken gevoerd. Het doel van deze gesprekken is de ontwikkeling van de leerkrachten en hun functioneren te volgen. De directeur heeft een functioneringsgesprek gevoerd met het college ven Bestuur. Twee leerkrachten hebben een vaste benoeming gekregen als LB-leraar. 14

16 Passend Onderwijs In het afgelopen jaar heeft de directie en de IB-er zich bezig gehouden met de invoering van Passend Onderwijs. Binnen dit traject werden divese conferenties bezocht en werd het schoolondersteuningsprofiel geschreven. Dit profiel geeft aan welke zorg aan welke kinderen wij kunnen bieden. Met andere woorden: aan welke kinderen wij passend onderwijs kunnen bieden. Dit schoolondersteuningsprofiel is in de diverse geledingen besproken en in januari 2014 vastgesteld. In het najaar werd op de jaarvergadering van de ouderraad aandacht geschonken aan dit thema. Passend onderwijs is hiermee niet afgerond, maar het proces gaat nu pas beginnen. Aanbod In de afgelopen jaren is het team bezig geweest met de keuze van een nieuwe methode voor de wereldoriënterende vakken (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek, burgerschap). Onze keuze is uiteindelijk gevallen op Blink. Een digitale methode met nu nog papieren werkboekjes. Het gebruik van ICT om informatie op te zoeken, is een belangrijk onderdeel van deze methode. Onze onderwijsspecialist heeft dit traject begeleid. Persoonlijke aandacht Wij bieden kinderen, ouders en teamleden een veilige school, waar iedereen respectvol met elkaar omgaat. Binnen een sfeer van veiligheid en vertrouwen creëren we samen met iedereen een school waar het kind centraal staat. Hierbij krijgen leerlingen, ouders en leerkrachten veel persoonlijke aandacht. Om het pedagogische klimaat binnen onze school te bewaken, hebben wij een (sociaal) veiligheidsplan. Middels een stappenplan wordt het gedrag van de leerlingen zo nodig gecorrigeerd. Incidenten worden in Esis B geregistreerd. Pedagogisch klimaat Een werkgroep bestaande uit de gedragsspecialist en leerkrachten heeft het veiligheidsplan doorgenomen en geactualiseerd. Op de gehouden slotvergadering is dit plan opnieuw voor 4 jaar vastgesteld. In het komend schooljaar zal een keuze gemaakt worden voor één van de goedgekeurde anti-pestprogramma s. Leerling gesprekken In het afgelopen jaar zijn met de kinderen van jaargroep 4 t/m 8 leerling gesprekken gevoerd. In deze gesprekken kwam het welbevinden van de kinderen aan de orde. Dit was een aanvulling op onze Scol observaties en het invullen van het sociogram. De kinderen van jaargroep 5 t/m 8 hebben ook bijna allemaal de leerling vragenlijst van het WMKPO ingevuld. De resultaten zullen in september binnen het team nader besproken worden. Zorg In de kleutergroepen heeft de verdere invoering van het LOVS KIJK plaatsgevonden. Dit schooljaar zijn alle kinderen geobserveerd aan de hand van de verschillende ontwikkelingsgebieden. Deze hebben geresulteerd in twee registraties. Na het eerste registratie moment zijn de leerkrachten aan de slag gegaan met het maken van een groepsplan. De registraties van KIJK! en de cito scores hebben we hierin opgenomen. Gedurende dit schooljaar is het plan van aanpak een aantal keer bijgesteld. De leerkrachten van groep 1/2 en de onderwijs ondersteuners kunnen hierdoor beter elk kind goed begeleiden in zijn eigen onderwijsbehoeften. We hebben beter inzicht gekregen op welk ontwikkelingsniveau elk kind zich bevindt. De registraties zijn ook gebruikt bij de oudergesprekken. Meldcode huiselijk geweld seksueel misbruik De meldcode huiselijk geweld en seksueel misbruik is binnen een teamvergadering besproken en vastgesteld. De intern begeleider heeft de training tot aandachtsfunctionaris gevolgd. In het komend schooljaar zullen nog twee andere collega s deze training volgen. Wij zijn een school waar de drempel voor ouders om naar binnen te komen laag is. Wij vinden een goed contact met de ouders erg belangrijk. Daarom nodigen wij de ouders uit om naast de reguliere contactmomenten met ons contact op te nemen als er vragen of problemen zijn. Om de drempel zo laag mogelijk te maken, bieden wij de ouders voor schooltijd een inloopmogelijkheid aan. Om die reden gaat de deur 10 minuten voor aanvang open. 15

17 Contacten met ouders In het afgelopen jaar is een nieuw communicatiemiddel in gebruik genomen. Digiduif. Op dit moment wordt 90% van de ouders hiermee bereikt. Alle schriftelijke communicatie naar ouders op groeps-en schoolniveau verloopt inmiddels zo veel mogelijk via Digiduif. Het accent blijft echter liggen op persoonlijk contact. Zeker in het geval van calamiteiten, incidenten en mededelingen die anders geïnterpreteerd zouden kunnen worden, blijven wij gebruik maken van mondeling contact. Er zijn 7 peuterochtenden gehouden die elke keer volgeboekt waren. Op deze peuterochtenden maakten peuters en ouders kennis met onze school. Tijdens deze ochtenden werden taal-leesactiviteiten aangeboden. In het voorjaar hebben ouders en kinderen uit de diverse kleutergroepen deelgenomen aan het taalontbijt. Dit project werd uitgevoerd in samenwerking met de VAK. Iedere ochtend was er een nieuw thema. Het project werd afgesloten met een gezamenlijk ontbijt. Op de jaarvergadering is er ouderbijeenkomst gehouden over passend onderwijs die een redelijke opkomst had. Met de ouders waarvan het de leerlingen betrof zijn door de IB er gesprekken gevoerd over de aanpak van de meer-hoogbegaafdheid. Er is geen extra oudermiddag met informatie over geweest. Verder proberen wij de ouders te betrekken bij het schoolprogramma door hun hulp in te roepen bij activiteiten of hen uit te nodigen om presentaties van hun kinderen bij te wonen. Dit is gebeurd bij de kerstviering, het afscheid van de oudste kleuters, het kunstproject en de oudermiddagen. Kunst & Cultuur In de historische universiteitsstad Delft komen de kinderen op onze school in aanraking met allerlei facetten van cultuur en wetenschap. Cultuureducatie is iets dat de kinderen, ouders en leerkrachten beleven. Onze school wil hier inhoud aan geven. Daarbij maken we gebruik van de mogelijkheden die de stad Delft ons te bieden heeft. Wij nemen met de kinderen actief deel aan verschillende cultuureducatieprogramma s en laten de kinderen zo op ontdekkende manieren leren. Hierbij maken we gebruik van ouders en vakspecialisten, die binnen en buiten de school hun kennis met de leerlingen en leerkrachten kunnen delen. Dagarrangementen/Aanbod Brede School/BSO Tijdens de BSO zijn een cursus Muzikale Vorming, Workshops 4x4, een judo workshop en een begincursus Engels aangeboden. Deze waren ook toegankelijk voor kinderen die geen gebruik van de BSO maken. Verdere inhoudelijk afstemming op het gebied van thema s, die in de school gebruikt worden, moet nog vorm krijgen. Daarbij zal ook gekeken worden naar samenwerking met peuterspeelzaal De Ronde Kring, die per 1 september 2013 op ons terrein gehuisvest is. Medewerkers van de Stichting Boost BMS hebben zich ingezet ter ondersteuning van het onderwijs. Zo hebben zij geassisteerd bij handvaardigheid en techniek, in de kleutergroepen en het NT-2 onderwijs. Op donderdagmiddag werd gebruik gemaakt van de combinatiefunctionaris Sport en Bewegen met een beweegaanbod voor de TSO kinderen. Onder schooltijd hebben we gebruik gemaakt van een combinatiefunctionaris Dans en Muziek. Diverse malen zijn groepen van onze school naar het Field lab in Delft in speeltuin Bomenwijk geweest om mee te werken aan een test van enkele speeltoestellen. Dit onderzoek richt zich op de speelwaarde van de speeltoestellen en de bijdrage die ze leveren aan actief bewegen. Er werden zes korte onderzoeken uitgevoerd. Studenten van de TU Delft hebben drie prototypes van spelmateriaal ontwikkeld, die zij gaan testen op speelwaarde. Bij de drie prototypes, die op voorhand getest zijn door een veiligheidsexpert, werd alleen observatieonderzoek gedaan. Daarnaast werden ook interactieve speelpaaltjes van Yalp getest op speelwaarde en bewegingsintensiteit van het speeltoestel. Voor dit laatste onderzoek werd een video-opname gemaakt, wanneer de kinderen met het speeltoestel spelen. Tevens werd de kinderen gevraagd een enquête in te vullen over de 16

18 speelwaarde van het toestel. Voor het onderzoek naar de bewegingsintensiteit kregen de kinderen een hartslagmeter om in de vorm van een horloge. Daarnaast kregen zij een bewegingsmeter om in een tasje rond de gordel De leerling-zorg We vinden het belangrijk dat ieder kind zich ononderbroken kan ontwikkelen en ontplooien. We willen ons onderwijsleerproces dusdanig inrichten dat dit ook mogelijk is. Een eerste vereiste is dat de leerkrachten de leerlingen kennen en zicht hebben op hun ontwikkeling. Om dit mogelijk te maken volgen we het ontwikkelproces van de kinderen. Als hulpmiddel gebruiken we hierbij het leerlingvolgsysteem, dat bestaat uit de observatielijsten van de Pravoo, die in het afgelopen jaar vervangen zijn door lijsten van het LOVS KIJK, Scol en het CITO-LOVS. Daar waar nodig volgt zorg en begeleiding. Deze zorg kan gericht zijn op leerlingen die wat minder kunnen, maar ook op leerlingen die wat meer kunnen. Leerlingen met een IV of V-score en leerlingen met een I-plus-score komen in aanmerking voor extra zorg. De centrale persoon bij zorg en begeleiding is de leerkracht. De intern begeleider heeft een coördinerende taak. Onze afspraken zijn: 1. De leerkrachten kennen de leerlingen. 2. De leraren signaleren vroegtijdig welke leerlingen zorg nodig hebben. 3. Ouders worden betrokken bij de (extra) zorg voor hun kind. 4. Externe partners worden indien noodzakelijk- betrokken bij de zorg voor leerlingen. 5. De school gebruikt een samenhangend systeem van instrumenten en procedures voor het volgen van de prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen. 6. Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens, bepaalt de school de aard en de zorg voor zorgleerlingen. 7. De school voert de zorg planmatig uit. 8. De school gaat de effecten van de zorg na. 9. De intern begeleider coördineert de zorg en begeleiding. 10. De intern begeleider heeft ambulante tijden om haar taak uit te voeren. 11. Maandelijks is er een zorgoverleg, waar ook de schoolmaatschappelijk werkster aanwezig is. 12. Groeps- en handelingsplannen worden door de leerkracht opgesteld Zorgverslag schooljaar Het zorgoverleg stond elke maand op de agenda. Bij het eerste deel was de Jeugd Maatschappelijk Werkster(Leanne Prosman) aanwezig. Er werden leerlingen besproken waar er in de huiselijke sfeer problemen waren. Sommige leerlingen waren al bekend vanuit bv. overleg met schoolarts, consultatiebureau. Leerkrachten melden kinderen na toestemming van de ouders aan. De Jeugd Maatschappelijk Werkster is ook bij een aantal gezinnen op huisbezoek geweest en heeft waar nodig ondersteuning geboden. Op school heeft ze ook enkele gesprekken gevoerd met 4 leerlingen. Dit schooljaar zijn er 11 nieuwe aanmeldingen geweest. Onze Jeugd Maatschappelijk Werkster heeft 10 gezinnen gezien en afgesloten dit schooljaar. Er zullen er 5 meegaan naar het komend schooljaar. 17

19 Cito Toetsen en Resultaten De Citotoetsen zijn volgens planning afgenomen dit jaar. De toetsresultaten zijn van de groepen 1 t/m 8 in ESIS ingevoerd. Sinds mei 2014 is de nieuwe normering van de Cito toetsen ingevoerd. Groep 6 heeft deelgenomen aan een normeringsonderzoek bij de Midden en Eind Cito toetsen Rekenen/ Wiskunde. Groep 3 is dit jaar van start gegaan met de nieuwe versie van Cito RW: Cito RW 3.0. De resultaten worden op de rapporten van groep 3 t/m 8 in Romeinse cijfers weergegeven. Groepsplannen Dit schooljaar hebben de leerkrachten vier Groepsplannen gemaakt voor Rekenen, Spelling, Technisch Lezen en Begrijpend Lezen. Trendanalyses Een trendanalyse volgt dezelfde groep leerlingen over een aantal jaren. In de kleutergroepen wisselt de groep door in- en uitstroom. Daarna blijft de groep homogener en kan je de ontwikkeling beter volgen. De kinderen in de kleutergroepen worden gevolgd op het gebied van Rekenen voor Kleuters(RVPK) en Taal voor Kleuters(TVK). Vanaf jaargroep 3 op het gebied van Begrijpend lezen(bl), Rekenen en Wiskunde(RW), technisch lezen: Leestempo(TL leestempo) en drie minuten woordjes lezen(dmt) en Spelling(SP). 18

20 Het dal in wordt veroorzaakt door het resultaat van één leerling met een leerachterstand. Deze leerling heeft de toets aan het eind van het schooljaar gemaakt. Het dal in wordt veroorzaakt door het resultaat van één leerling met een leerachterstand. Dit is de vernieuwde CITO Rekenen en Wiskunde toets. Deze wordt gefaseerd ingevoerd. 19

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl OBS DE SCHALM / 2 Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181 Postcode: 3072 NS Telefoon: 010-4858393 E-mail: info@obsdeschalm.nl Website: www.obsdeschalm.nl Locatiedirecteur

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 SCHOOLGIDS 2014-2015 Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 Inhoud 1. Voorwoord... 5 2. Beschrijving van de school en haar omgeving... 6 2.1 Ons bestuur...

Nadere informatie

Voor Kanjers zorgzaam. Definitieve versie

Voor Kanjers zorgzaam. Definitieve versie Voor Kanjers zorgzaam 2012 2016 Definitieve versie Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Doelen van het plan.... 4 1.2 Functies van het plan.... 4 1.3 Procedure voor het opstellen en vaststellen van het plan....

Nadere informatie

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ?

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? Inhoudsopgave VOORWOORD (Omslag) 1. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Naam en logo 3 1.3. Bestuursvorm en organisatiestructuur 5 2. WAAR STAAN WIJ VOOR? 6 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 6 2.2 Wat betekent

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde Inhoudsopgave Woord vooraf 3 Hoofdstuk 1 Even voorstellen 1.1 Korte beschrijving van de school 4 1.2 Visie op uitgangspunten en doelen van de Laurentius Stichting 4 1.3 Onze visie op onderwijs 5 1.4 Kansen

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 2013

Jaarverslag 2012 2013 Hoofdlocatie Plein Emaus Tevens postadres Plein Emaus 6, 3135 JN Vlaardingen telefoon: 010 434 70 07 Locatie Goudsesingel Goudsesingel 100, 3135 CC Vlaardingen telefoon: 010 234 24 27 Jaarverslag 2012

Nadere informatie

2008-2012 Het Zwanenbos

2008-2012 Het Zwanenbos 2008-2012 VAN OPENBARE (SPECIALE) BASISSCHOOL Het Zwanenbos Schoolplan Het Zwanenbos 2008-2012 2 Inhoudsopgave 0 Inleiding 1. De visie 2. Het kwaliteitsbeleid 3a 3b 4a 4b 4c 4d 4e 4f 4g Het onderwijskundig

Nadere informatie

Kbs De Triangel, Nijverdal Schoolondernemingsplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 5 Inleiding... 5 Schematische weergave schoolondernemingsplan. 7 2. STRATEGISCH DEEL... 8 Strategische doelen...

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes SCHOOLGIDS 2013-2014 t Noorderlicht Goes 1 Een nieuwe schoolgids Advertentie Gegevens PCBS t Noorderlicht P.C.B.S. t Noorderlicht De Spinne 70 T 0113 270 790 EEN NIEUWE SCHOOLGIDS 4463 CW Goes F 0113 270

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010 2011

JAARVERSLAG 2010 2011 JAARVERSLAG 2010 2011 R.k. basisschool Sint Antonius van Padua Jasmijnstraat 11a 5492 JS Sint-Oedenrode R.k. basisschool Sint Antonius van Padua Brin 15CR Adres: Jasmijnstraat 11a, 5492 JS Sint-Oedenrode

Nadere informatie

I N H O U D S O P G A V E 1. KARAKTERISTIEK 7 2. ONDERWIJS INHOUDELIJK 10 3. EIGENTIJDS ONDERWIJS 27 4. LEVENSBESCHOUWELIJK ONDERWIJS 28

I N H O U D S O P G A V E 1. KARAKTERISTIEK 7 2. ONDERWIJS INHOUDELIJK 10 3. EIGENTIJDS ONDERWIJS 27 4. LEVENSBESCHOUWELIJK ONDERWIJS 28 I N H O U D S O P G A V E 1. KARAKTERISTIEK 7 2. ONDERWIJS INHOUDELIJK 10 3. EIGENTIJDS ONDERWIJS 27 4. LEVENSBESCHOUWELIJK ONDERWIJS 28 5. RESULTATEN 29 6. BELEIDSVOORNEMENS/STUKKEN 33 7. SCHOOLORGANISATIE

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 `` SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUD 1. Profiel... 4 School, vereniging en bestuur... 4 Gebouw... 4 Karakterschets... 4 Onderwijskundige en pedagogische visie... 5 3. De organisatie van ons onderwijs... 6 3.1

Nadere informatie

SCH C OOL O GI G D I S S

SCH C OOL O GI G D I S S SCHOOLGIDS 20 2014 14 2015 2015 1. VOORWOORD Scholen verschillen in identiteit, werkwijzen, sfeer en resultaten. Ze verschillen in kwaliteit. Dat maakt het kiezen steeds moeilijker. Daarom vraagt de overheid

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 INLEIDING Voor u ligt het schoolplan van Bs. KlimWijs. Bs. KlimWijs is, samen met de kernpartners Peuterplaza Spaaihoef en Korein Kinderplein Cluselaan, onderdeel van het Spilcentrum

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl Schoolgids 2014-2015 o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl 1 Gegevens OBS Het Spectrum Boekenberghstraat 12 7906 GA HOOGEVEEN telefoon: 0528

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

Schoolondernemersplan. basisschool de Vonder

Schoolondernemersplan. basisschool de Vonder Schoolondernemersplan basisschool de Vonder 205-209 Algemeen Gegevens stichting Stichting Primair Onderwijs Deurne, Asten en Someren (Prodas) Raad van bestuur : Mevr. J. Ketelaars en S.Ghielen Adres :

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Basisschool Doornick

Inhoudsopgave. Basisschool Doornick Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.1 Schoolbeschrijving 2 1.2 Naam en logo 7 1.3 Bestuursvorm en organisatiestructuur 8 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? 9 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 9 2.2 Wat

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Schoolbeschrijving 2 1.3 R.K. Basisschool PiusX 3 1.4 Bestuursvorm en organisatiestructuur 4 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? 5 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Welkom op Montessorischool De Gouden Kraal Op de basisschool groeien onze kinderen op en ontwikkelen ze zich, op weg naar zelfstandigheid in de toekomst. U heeft zelf ongetwijfeld

Nadere informatie

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe!

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe! Voorwoord In het voorwoord van het vorige jaarverslag van onze school was de eerste zin Wie beweert dat het onderwijs saai is, heeft het mis. Wel, dat is nog steeds het geval. En wellicht geldt de stelling

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Binn-Borgwal-C-100809.indd 1 09-08-2010 13:17:57 Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 3 1.2 Schoolbeschrijving 3 1.3 Naam en logo

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. cbs de Spreng-El

Schoolondersteuningsprofiel. cbs de Spreng-El Schoolondersteuningsprofiel cbs de Spreng-El 1. Inleiding... 3 2. Algemene gegevens:... 4 Onderwijsvisie / schoolconcept.... 5 Pedagogische huisstijl... 6 Didactisch ontwerp... 6 Onderwijstijd.... 7 Kengetallen

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarverslag 2009-2010. Onderwijskundig jaarplan 2010-2011

Onderwijskundig jaarverslag 2009-2010. Onderwijskundig jaarplan 2010-2011 Onderwijskundig jaarverslag 2009- Onderwijskundig jaarplan -2011 OnderwijskundigJaarverslag bs de Touwladder 2009 1 De Touwladder Een ontdekkingsreis voor iedereen Onderwijskundig jaarverslag 2009- Onderwijskundig

Nadere informatie

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers,

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers, 1 Een woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Deze schoolgids is bestemd voor alle ouders / verzorgers van (toekomstige) leerlingen van Basisschool Het Mozaïek. We informeren u hiermee over allerlei zaken

Nadere informatie

Voorwoord. dit cursusjaar = 2013/14

Voorwoord. dit cursusjaar = 2013/14 1 Voorwoord Het doel van publiek verantwoorden door een onderwijsinstelling is te laten zien dat zij haar middelen zo effectief mogelijk inzet. De verantwoording van het financiële beleid van een instelling

Nadere informatie