Doorlopende leerlijn rekenen in het vo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Doorlopende leerlijn rekenen in het vo"

Transcriptie

1 Machteld Schölvinck Doorlopende leerlijn rekenen in het vo Zes kwaliteitskenmerken voor het vormgeven van het rekenonderwijs

2 Colofon Ten behoeve van de leesbaarheid, is in deze publicatie in veel gevallen bij de verwijzing naar personen gekozen voor het gebruik van hij. Het spreekt vanzelf dat hier ook zij gelezen kan worden. CPS Onderwijsontwikkeling en advies, november 2010 Eindredactie: Jarise Kaskens Vormgeving: Digitale klerken Druk: Ipskamp drukkerij CPS Onderwijsontwikkeling en advies Postbus BN Amersfoort Telefoon (033) Deze publicatie is tot stand gekomen met subsidie van het Ministerie van OC&W in het kader van SLOA of R&D Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 2

3 Inhoud Managementsamenvatting Inleiding Referentieniveaus voor (taal en) rekenen Goed rekenonderwijs in het voortgezet onderwijs in het kort Inleiding De zes kwaliteitskenmerken in het kort Rekenbeleid op schoolniveau Samenvatting Hoe staat het met de vaardigheden van leerlingen in het voortgezet onderwijs? Inleiding Het rekenniveau gemeten Uitkomsten Cito-monitor in percentages Voorzichtige conclusies uit de monitor Wat betekenen de niveauverschillen voor het rekenen in het vmbo-, havo- en vwo-onderwijs? Kenmerken van rekenzwakke leerlingen Welke vorm van onderwijs hebben rekenzwakke leerlingen nodig? Verschillen tussen primair en voortgezet onderwijs Zes kenmerken van effectief rekenonderwijs nader uitgewerkt Inleiding Tijd en extra tijd Doelen Goed aanbod Inhoud 3

4 4.5 Convergente differentiatie Effectieve instructie Effectieve instructie: de inhoud Vroegtijdig signaleren en reageren Rekenbeleid op schoolniveau Inleiding Uitkomsten van onderzoek naar onderwijsvernieuwing Aandachtspunten voor het opstellen van rekenbeleid Dankwoord Literatuur Bijlage Concrete automatiseringsoefeningen basisvaardigheden Aandachtspunten directie voor doorlopende leerlijn rekenen in het voortgezet onderwijs Inhoud

5 Managementsamenvatting Inleiding In april 2010 heeft de Tweede Kamer met algemene stemmen het wetsvoorstel Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen aangenomen. Door de referentieniveaus probeert men op het gebied van taal en rekenen de overgangen van primair naar voortgezet onderwijs en van voortgezet onderwijs naar mbo/hbo/wo te vergemakkelijken. Het doel is om te komen tot een algemene niveau verhoging. De referentieniveaus worden getoetst in de examens. Door de aandacht voor deze referentieniveaus is er meer aandacht voor het rekenen in het voortgezet onderwijs (vo). De aandacht die vo-scholen hebben voor het rekenen is betrekkelijk nieuw. Deze publicatie wil vo-scholen op weg helpen om gecijferdheid binnen hun school een plek te geven en hun rekenonderwijs zo in te richten dat leerlingen de kans krijgen om een hoger rekenniveau te behalen. Deze publicatie geeft niet alleen aan wat daar voor nodig is op schoolniveau, maar ook op groeps- en leerlingniveau. Centrale ingrediënten in dit proces zijn enerzijds directie en docent en anderzijds rekentijd en -instructie en inzicht in de opbouw van rekenkundige kennis en vaardigheden. Ieder hoofdstuk sluit af met een reflectievraag voor de lezer. Hoofdstuk 1: Referentieniveaus voor (taal en) rekenen Niveau 1F is het minimale niveau dat leerlingen bereikt moeten hebben als ze de basisschool verlaten. 1S is het streefniveau. Leerlingen die het vmbo verlaten, moeten minimaal 2F beheersen. Leerlingen die de havo en het vwo verlaten, moeten niveau 3F beheersen. Managementsamenvatting 5

6 Hoofdstuk 2: Goed rekenonderwijs in het voortgezet onderwijs in het kort Bakker en Cijvat (2009) onderscheiden zes kwaliteitskenmerken voor effectief rekenonderwijs: tijd en extra tijd, doelen, goed aanbod, effectieve instructie, convergente differentiatie en vroegtijdig signaleren en reageren. Wij voegen er nog een belangrijke aan toe, die voorwaardelijk is voor onderwijsvernieuwing: rekenbeleid op schoolniveau. Hoofdstuk 3: Hoe staat het met de vaardigheden van leerlingen in het voortgezet onderwijs? Uit de Monitor taal en rekenen van Cito (2009) kan de volgende conclusie worden getrokken: hoe hoger het schoolniveau, hoe kleiner het percentage rekenzwakke leerlingen. Ofwel: in het vmbo-bbl zijn de meeste rekenzwakke leerlingen, in het vwo de meeste rekensterke leerlingen. Dit betekent dat hoe kleiner het percentage dat het referentieniveau behaalt, hoe meer aandacht voor rekenen gewenst is Percentage gr. 8: 1F vmbo bbl: 2F vmbo kbl: 2F vmbo gl/tl 2F havo 3F vwo 3F Schoolniveau Figuur 1: Percentage leerlingen dat het beoogde referentieniveau behaalt. 6 Managementsamenvatting

7 In het vmbo-bbl en -kbl moet relatief meer aandacht worden besteed aan rekenen. Uit onderzoek blijkt dat rekenzwakke leerlingen gebaat zijn bij eenduidige voorbeelden, het activeren van voorkennis, aanbieden van één rekenbewerking per keer, aanbieden van adequate oefening en geven van adequate feedback. Deze vorm van instructie is het meest effectief wanneer ze wordt aangeboden binnen het IGDI-model (Interactief, Gedifferentieerd, Directe Instructiemodel). Dit model is een aangepaste versie van het directe instructiemodel en geschikt voor het aanleren van basisvaardigheden zoals taal, lezen en rekenen. Hoofdstuk 4: Zes kenmerken van effectief rekenonderwijs nader uitgewerkt Tijd en extra tijd Uit allerlei onderzoeken komt naar voren dat het organiseren van tijd en extra tijd voor zwakke rekenaars een van de belangrijkste pijlers is voor het repareren van hiaten en het onderhouden van rekenkennis en vaardigheden. Er zijn verschillende manieren waarop het rekenen aan bod kan komen. In de wiskundelessen, in aparte rekenlessen, in modules (leerlingen die op bepaalde onderdelen uitvallen, krijgen gerichte lessen) en in het rekengerichte vakonderwijs. Bij alle varianten van aandacht in het curriculum voor rekenen geldt, dat het rendement toeneemt, naarmate er meer aandacht is voor rekenen en er wekelijks vaker gericht aandacht wordt besteed aan rekenen. Doelen De school formuleert niet alleen einddoelen, maar ook tussendoelen per leerjaar. Het einddoel is minimaal niveau 2F. Van dat niveau kunnen de tussendoelen worden afgeleid: de school geeft per leerjaar aan welke bewerkingen leerlingen moeten beheersen om uiteindelijk het beoogde eindniveau te behalen. Goed aanbod Er kan alleen sprake zijn van een goed aanbod voor rekenzwakke leerlingen als docenten inzicht hebben in de opbouw van de rekenvaardigheden van leerlingen en er afstemming heeft plaatsgevonden tussen de verschillende vakgebieden. Managementsamenvatting 7

8 Met andere woorden: het moet duidelijk zijn bij welk vak en in welk schooljaar een bepaalde rekenvaardigheid aan de orde komt. Convergente differentiatie Uit onderzoek blijkt dat leerlingen het meeste van de rekenles profiteren als alle leerlingen groepsinstructie krijgen en als er tijdens de verwerking rekening wordt gehouden met de verschillen tussen rekensterke en rekenzwakke leerlingen. Effectieve instructie Wanneer de docent de instructie organiseert volgens het IGDI-model krijgen alle leerlingen eenzelfde aanbod. Rekensterke leerlingen krijgen de mogelijkheid om meer te presteren en rekenzwakke leerlingen kunnen extra instructie krijgen van de docent. In het voortgezet onderwijs wordt bij verschillende vakken gerekend. Veel vo-docenten bieden het rekenen op een formele manier aan (abstracte strategie). In de praktijk wordt vaak besloten dat alle docenten het rekenen op dezelfde formele manier aanbieden. Deze benadering is een grote valkuil. Zij zorgt bij rekenzwakke leerlingen juist voor méér rekenproblemen in plaats van dat zij hun rekenproblemen helpt oplossen. Rekenzwakke leerlingen zijn juist gebaat bij modelondersteunde instructie, bijvoorbeeld door het gebruik van een lijn of verhoudingstabel of zelfs concrete instructie. De oplossing is níét dat alle docenten dezelfde formele rekenwijze aanbieden, maar dat ze leren aanvoelen wanneer leerlingen gebaat zijn bij een model of concrete vorm van instructie. Juist het aanbieden van deze instructie in de context van een vak (bijvoorbeeld techniek of verzorging) helpt rekenzwakke leerlingen om rekenhiaten te dichten. Vroegtijdig signaleren en reageren Hierbij gaat het niet alleen om het in kaart brengen van rekenproblemen (met behulp van een toets) en het daarop afstemmen van het aanbod. Het gaat óók om de integratie van deze gegevens in de kwaliteitscyclus. Anders gezegd: toetsuitslagen hebben niet alleen consequenties voor het aanbod aan individuele leerlingen maar ook op het aanbod en de instructie op groeps-, docent-, jaaren schoolniveau. Wat vraagt dit alles van de betrokken docenten: 8 Managementsamenvatting

9 Wordt rekengericht vakonderwijs aangeboden om de parate rekenkennis en rekenvaardigheden te onderhouden of te vergroten? Met andere woorden: worden alle vakken waarbij rekenen aan de orde is, gebruikt om hiaten te repareren en vaardigheden te onderhouden? Kunnen docenten operationele doelen stellen voor rekenonderwijs naar aanleiding van hun eigen observaties en toetsen? Hebben docenten kennis van de leerstof die in voorgaande leerjaren is aangeboden (inclusief de leerstof van het basisonderwijs)? En hebben zij ook kennis van de leerstof die komende leerjaren wordt aangeboden? Kennen docenten de cumulatieve structuur van het vakgebied waarin begrippen en rekenprocedures op elkaar voortbouwen? Kunnen docenten hun uitleg afstemmen op de rekenvaardigheid van de leerlingen? Kunnen docenten het directe instructiemodel inzetten om alle leerlingen goed rekenonderwijs te bieden? Kunnen docenten variëren in werkvormen (variatie ten behoeve van inhoud, maar ook ten behoeve van zelfstandigheid, betrokkenheid, oplossend vermogen en reflectie)? Hoofdstuk 5: Rekenbeleid op schoolniveau Het invoeren van rekenbeleid kan voor het team en individuele docenten een grote verandering teweegbrengen. Om iedereen betrokken te maken en te houden is het belangrijk hier tijd en ruimte voor uit te trekken. Bijlage 1: Concrete automatiseringsoefeningen basisvaardigheden Bijlage 2: Aandachtspunten directie voor doorlopende leerlijn rekenen in het voortgezet onderwijs Checklist met vragen die behulpzaam kunnen zijn voor de directie bij het organiseren van een doorlopende leerlijn rekenen in het voortgezet onderwijs. Managementsamenvatting 9

10 Inleiding In april 2010 heeft de Tweede Kamer met algemene stemmen het wetsvoorstel Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen aangenomen. De referentieniveaus, zoals geformuleerd door de Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen (commissie Meijerink), leggen vast wat leerlingen op een bepaald moment in hun schoolloopbaan moeten kennen en kunnen op het gebied van taal en rekenen. De taal- en rekenniveaus gaan dienen als referentiepunt bij de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs en van het voortgezet onderwijs naar het middelbaar of hoger onderwijs. Daarnaast maken de referentieniveaus een doorlopende leerlijn mogelijk. In 2014 vinden de eerste officiële examens plaats waarin gebruik gemaakt wordt van de referentieniveaus, in het voortgezet onderwijs en mbo-niveau 4. In 2015 gebeurt dit ook bij mbo-niveau 2 en niveau 3. De taal- en rekenvaardigheidniveaus zijn voor de volgende domeinen beschreven: Taalvaardigheid Mondelinge taalvaardigheid Luistervaardigheid Leesvaardigheid Schrijfvaardigheid Taalverzorging en taalbeschouwing Rekenvaardigheid Getallen Verhoudingen Meten en meetkunde Verbanden Referentieniveaus rekenen: Voor rekenen zijn er drie niveaus beschreven. Bij rekenen is er, anders dan bij taal, geen invulling gegeven aan het vierde niveau omdat men daar geheel in het domein van de wiskunde komt. Bij de referentieniveaus rekenen gaat het om van elkaar onderscheiden fundamentele en streefniveaus, welke beide op drie niveaus zijn beschreven. De fundamentele niveaus (1F, 2F en 3F) richten zich op 10 Inleiding

11 basale kennis en inzichten en zijn gericht op een meer toepassinggerichte benadering van rekenen. De streefniveaus (1S, 2S en 3S) bereiden al voor op de meer abstracte wiskunde. Voor het po en so zijn voor zowel Nederlandse taal als rekenen twee referentie niveaus vastgesteld vanwege de (vrij grote) niveauverschillen tussen leerlingen. Bij taal gaat het om de niveaus 1F en 2F, bij rekenen om 1F en 1S, zie figuur hieronder. (S)BAO / WEC PRO vmbo bb/kb vmbo gt/tl havo vwo mbo 1,2,3 mbo 4 Nederlands 1F/2F 1F 2F 2F 3F 4F 2F 3F Rekenen/ wiskunde 1F/1S 1F 2F 2F 3F 3F 2F 3F Voor het voortgezet onderwijs krijgen de referentieniveaus een duidelijke positie in de examenprogramma s vanwege de vertaling naar examenopgaven en toetsen. Voor rekenen betekent dit het volgende: De fundamentele referentieniveaus 2F en 3F vormen voor het vo de basis voor de rekentoets. Beheersing van basisvaardigheden - vaardigheden die elke leerling zou moeten beheersen, ongeacht de gekozen richting of profiel - staat voorop. Voor rekenen zijn de niveaus 2F en 3F de wettelijke ondergrens. De streefniveaus 2S en 3S vervullen eventueel een rol in de (wiskunde) examens voor havo en vwo. Dit wordt echter niet in wetgeving vastgelegd. In het MBO worden de in de eindtermen opgenomen referentieniveaus vertaald naar examenopgaven en toetsen op een zodanige wijze dat deze inzicht geven of de leerling het desbetreffende referentieniveau 2F of 3F minimaal beheerst. Bij rekenen/wiskunde gaat het om de toepassing in de beroepspraktijk. Niveau 2F wordt beschouwd als maatschappelijk minimumniveau. Inleiding 11

12 In de niveaus staat aangegeven welke kennis en vaardigheden leerlingen moeten kennen, kunnen toepassen en kunnen beredeneren. De niveaus maken duidelijk wat leerlingen moeten kennen als ze het basisonderwijs, het vmbo, de havo en het vwo verlaten. Voor basisscholen en vo-scholen (vmbo, havo en vwo) is het dus duidelijk waar ze naartoe moeten werken en het geeft hen inzicht vanuit welk startpunt zij kunnen beginnen. Met deze niveaus is het makkelijker voor scholen om vast te stellen wat leerlingen beheersen (en wat nog niet) en om het onderwijs daarop aan te passen. Het biedt hen een handvat om hiaten te repareren en vaardigheden te onderhouden. Scholen kunnen daar gericht beleid op gaan voeren. Het feit dat de referentieniveaus een onderdeel gaan vormen van de examens, is een van de redenen om op schoolniveau gericht beleid op de referentieniveaus te voeren. Een andere reden is dat we graag willen dat leerlingen zich straks (na het verlaten van het voortgezet onderwijs) kunnen redden in de geletterde samenleving, waarin zij bijvoorbeeld te maken hebben met verkeersborden, internet en gratis dagbladen. We willen ook dat ze zich kunnen redden in een gecijferde samenleving, dat ze tijdens het winkelen een beeld hebben van het geld dat ze uitgeven, afgezet tegen wat er in hun portemonnee zit. Dat ze afstanden tussen auto s kunnen inschatten, dat ze bijvoorbeeld begrip hebben van afstanden bij het berijden van wegen. Wanneer het gaat om specifieke referentieniveaus voor rekenen betekent dit voor toekomstige bouwvakkers dat ze bijvoorbeeld redelijk precies kunnen inschatten hoeveel stenen ze nodig hebben voor het metselen van muren, dat ze de schalen uit de constructietekeningen kunnen toepassen in hun werk. Voor toekomstig winkelpersoneel betekent dit dat ze goed kunnen uitrekenen hoeveel geld ze terug moeten geven aan klanten en goed moeten kunnen schatten om te controleren of hun berekening klopt. Ook voor toekomstig verplegend personeel is het van levensbelang dat ze goed kunnen rekenen en bijvoorbeeld weten wat het verschil is tussen dl, cl en ml. Kortom, het afleveren van leerlingen die op rekengebied bekwaam zijn, is niet alleen van belang voor hun privéleven, maar ook voor de bijdrage die zij met hun werk leveren aan de maatschappij. 12 Inleiding

13 De aandacht van vo-scholen voor het rekenen is betrekkelijk nieuw. Deze publicatie wil vo-scholen op weg helpen om gecijferdheid binnen hun school een plek te geven en om het rekenonderwijs zo in te richten dat leerlingen de kans krijgen om een hoger rekenniveau te behalen. Deze publicatie geeft niet alleen aan wat daar voor nodig is op schoolniveau, maar ook op groeps- en leerlingniveau. Belangrijke factoren in dit proces zijn enerzijds directie en docent en anderzijds rekentijd en -instructie en inzicht in de opbouw van rekenkundige kennis en vaardigheden. Inleiding 13

14 14 Hoofdstuk 1

15 Hoofdstuk 1 Referentieniveaus voor (taal en) rekenen De referentieniveaus zijn in het onderwijs een belangrijke leidraad. Ook voor rekenen staat nauwkeurig beschreven wat kinderen op verschillende momenten in hun schoolcarrière moeten kennen en kunnen. De referentieniveaus hebben als doel om een ijkpunt te bieden voor een structurele verhoging van het niveau van de basisvaardigheden van leerlingen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen fundamenteel niveau (F) en streefniveau (S). De fundamentele niveaus (1F-2F-3F) gaan in op alledaagse en beroepssituaties. Het gaat om het zogenaamde functioneel rekenen. Kenmerkend is het functionele gebruik van kennis en vaardigheden in situaties die voor leerlingen concreet zijn. De streefniveaus (1S-2S-3S) bevatten meer algemene regels en sluiten meer aan bij de algemeen vormende wiskunde. De S-stroom is gericht op leerlingen die met een meer theoretische basis (vmbo-tl, havo, vwo) een vervolgopleiding instromen. 1 1F 2 1S 2F 2S 3F 3S 3 4F 4 4S Algemeen maatschappelijk niveau Drempels Referentieniveaus voor (taal en) rekenen 15

16 Leerlingen moeten aan niveau 1F voldoen als ze 12 jaar zijn en naar het vo gaan. Aan 2F moeten leerlingen voldoen die van het vmbo afkomen en mbo niveau 1 en 2, omstreeks hun 16e. Leerlingen die de havo verlaten of mbo niveau 3 of 4 (rond hun 18e) moeten niveau 3F hebben. 12 jaar eind basisonderwijs eind vmbo bb/kb mbo1/2 eind vmbo gl/tl 16 jaar eind havo mbo-4 18 jaar eind vwo hbo wo Naast het formuleren van kennis- en vaardigheidsdoelen zijn de referentieniveaus ook geformuleerd ter verbetering van het (taal- en) rekenonderwijs. In het kader van de structurele verhoging van het niveau van de basisvaardigheden van leerlingen is gesteld dat alle leerlingen in principe met niveau 1F de basisschool en met niveau 2F het vmbo of mbo niveau 1, 2 of 3 zouden moeten verlaten. Dat is een interessant punt. Ook aanbeveling 6 van de commissie Meijerink, die betrekking heeft op het gebruik van reken- en wiskundevaardigheden in andere leergebieden, is relevant voor het vo. De commissie formuleert het als volgt: Het gebruiken en onderhouden van vaardigheden op het gebied van rekenen en wiskunde moet plaatsvinden tijdens het toepassen in andere leergebieden en praktijksituaties. De aanpak die in rekenen en wiskunde is aangeleerd, moet bij docenten van deze vakken bekend zijn en zoveel mogelijk worden gebruikt. 16 Hoofdstuk 1

17 Vragen: Hoe leven de referentieniveaus binnen uw school? Zijn er al doelen geformuleerd in het beleidsplan van uw school met betrekking tot deze referentieniveaus? In hoeverre zijn de docenten wiskunde, natuurkunde, economie, aardrijkskunde, verzorging en techniek zich bewust van hun invloed op de rekenvaardigheid van leerlingen? Referentieniveaus voor (taal en) rekenen 17

18 18 Hoofdstuk 2

19 Hoofdstuk 2 Goed rekenonderwijs in het voortgezet onderwijs in het kort 2.1 Inleiding Het organiseren van effectief onderwijs in zijn algemeenheid vraagt om goed leiderschap, het stellen van doelen en effectieve instructie. Het organiseren van effectief rekenonderwijs in het vo vraagt om meer dan het aanbieden van rekenen in het rooster. Bakker en Cijvat (2009) onderscheiden zes kwaliteitskenmerken voor effectief rekenonderwijs: tijd en extra tijd, doelen, goed aanbod, effectieve instructie, convergente differentiatie en vroegtijdig signaleren en reageren. We voegen er nog een belangrijke aan toe, die voorwaardelijk is voor onderwijsvernieuwing: rekenbeleid op schoolniveau. Hoofdstuk 4 gaat in op de manier waarop deze kenmerken georganiseerd kunnen worden en zichtbaar zijn in het onderwijs. In dit hoofdstuk beperken we ons tot een korte uiteenzetting ervan. 2.2 De zes kwaliteitskenmerken in het kort 1. Tijd en extra tijd Uit allerlei onderzoek blijkt dat leerlingen wel kunnen leren rekenen, als zij daar maar tijd, en zo nodig extra tijd, voor krijgen. Dit betekent dat er in het vo daadwerkelijk tijd moet worden ingeruimd als blijkt dat leerlingen met een rekenachterstand binnenkomen. De manier waarop deze tijd wordt benut, is van cruciaal belang. Zwakke rekenaars hebben met name behoefte aan een uitbreiding van de instructietijd. Goed rekenonderwijs in het voortgezet onderwijs in het kort 19

20 2. Doelen Over het algemeen worden de doelen gerelateerd aan de referentieniveaus. Bij de start in het vo hebben we het dan over 1F/S, bij het verlaten ervan over minimaal 2F. Bij het formuleren van doelen hoort ook het hebben van hoge verwachtingen. Dit betekent dat scholen de verwachting hebben dat leerlingen het niveau 2F kunnen behalen, tenzij blijkt dat ze dat niveau niet kunnen behalen, ondanks het uitgebreide, intensieve en kwalitatief hoogwaardige rekenonderwijs. 3. Goed aanbod Voor alle docenten die rekenen aanbieden, moet helder zijn welke (deel) vaardigheden in rekenen voorafgaan aan andere vaardigheden. Met andere woorden: over welke kennis en inzicht moet een leerling beschikken en welke vaardigheden moeten worden beheerst om de aangeboden leerstof onder de knie te krijgen? Wat betekent dit voor de school? De inhoud van de doorgaande leerlijn voor rekenen moet helder zijn en het moet duidelijk zijn wat in welk jaar aangeboden zou moet worden. Dit betekent ook dat er afspraken moeten worden gemaakt over het taalgebruik, de notatiewijzen en het strategiegebruik (voorkeursstrategie). Bovendien moet voor alle leraren helder zijn wat de status is en welke afspraken er zijn over het noteren van berekeningen. Maar niet alleen de leerlijn moet helder zijn. Om tot een goede afstemming te komen, moet ook zicht zijn op de kennis, inzicht en vaardigheden (waaronder automatiseren) van groepen leerlingen en individuele leerlingen. 4. Convergente differentiatie Onderzoek toont aan dat leerlingen het meeste baat hebben bij een gezamenlijk aanbod en differentiatie in de instructie voor zwakke of goede rekenaars. Vernooy (2008) geeft aan dat convergente differentiatie betekent dat er doelgericht onderwijs wordt gegeven om alle leerlingen in de groep minstens de gestelde minimumdoelen voor de basisvaardigheden te laten bereiken. Hierbij is het streven dat alle leerlingen profiteren van 20 Hoofdstuk 2

21 de groepsinstructie, maar dat er tijdens de verwerking rekening wordt gehouden met de verschillen tussen leerlingen. In de klas ziet dat er als volgt uit. De goede en gemiddelde leerlingen gaan na gezamenlijke instructie zelfstandig of in duo s aan het werk met verdiepingsstof, terwijl zwakke rekenaars verlengde, meer intensieve instructie krijgen in een groepje van drie tot vijf leerlingen. Tijdens deze verlengde instructie wordt rekening gehouden met hun leerbehoeften en kan gericht feedback worden gegeven. Anders gezegd: bij convergente differentiatie wordt met name tijdens de verwerking rekening gehouden met de verschillen tussen leerlingen. 5. Effectieve instructie Om deze convergente differentiatie goed toe te passen, is het IGDI-model voor rekenen zeer geschikt (Houtveen e.a. (2005)). IGDI staat voor: Interactief, Gedifferentieerd, Directe Instructie. Binnen het IGDI-model zijn de fasen van het directe instructiemodel aangepast. Hierdoor ontstaat er meer differentiatie in uitleg en instructietijd tussen de leerlingen. Het model heeft een aantal fasen dat doorlopen wordt. Hierdoor krijgen alle leerlingen hetzelfde aanbod, maar met instructie op maat. 6. Vroegtijdig signaleren en reageren Als scholen leerlingen gecijferd willen afleveren, moeten zij ervoor zorgen dat de leerlingen inzicht hebben in de hoofdbewerkingen, in de samenhang tussen bewerkingen en de bewerkingseigenschappen. De vaardigheden hoofdrekenen en schattend rekenen zijn voorwaardelijk voor gecijferdheid. Om de juiste instructie te kunnen geven, is het nodig om leerlingen regelmatig te toetsen. Op basis van deze toetsgegevens moet de instructie afgestemd worden. Als leerlingen binnenkomen in de brugklas hebben ze op rekengebied al een voorgeschiedenis. In hoeverre wordt deze voorkennis benut om het aanbod aan deze leerlingen aan te passen? Wachten we tot leerlingen vastlopen of reageren we vroegtijdig op signalen uit het basisonderwijs en toetsgegevens? Goed rekenonderwijs in het voortgezet onderwijs in het kort 21

22 2.3 Rekenbeleid op schoolniveau Bovenstaande kwaliteitskenmerken vragen om acties op docent-, team- of directieniveau. Het is belangrijk om deze acties in te bedden binnen het algemene schoolbeleid en de algemene kwaliteitscyclus. Vanuit het algemene schoolbeleid kan het rekenbeleid geformuleerd worden. In het rekenbeleid wordt onder meer vastgelegd welke doelen men nastreeft, hoe deze omgezet kunnen worden in activiteiten, hoe de evaluatie van deze activiteiten eruit ziet en wat de randvoorwaarden zijn. Hoofdstuk vijf gaat hier uitgebreider op in. 2.4 Samenvatting In dit hoofdstuk kwamen zes kwaliteitskenmerken aan bod. Het gaat om algemene kenmerken van goed rekenonderwijs. Om te weten hoe zij in het vo verder uitgewerkt kunnen worden, is het interessant om eerst de rekenvaardigheden van leerlingen in het vo onder de loep te nemen. In het volgende hoofdstuk kijken we daarom eerst naar de rekenvaardigheden en vervolgens naar de betekenis daarvan voor het aanpakken van rekenhiaten en het onderhouden van rekenvaardigheden. Vraag: Is er rekenbeleid op uw school? Bent u daar tevreden over? 22 Hoofdstuk 2

23 Hoofdstuk 3 Hoe staat het met de vaardigheden van leerlingen in het voortgezet onderwijs? 3.1 Inleiding Cito heeft in het schooljaar 2008/2009 toetsen afgenomen om in kaart te brengen of leerlingen de beoogde referentieniveaus behalen. Wij halen de resultaten van dit onderzoek kort aan. Vervolgens gaan we in op de betekenis van de niveauverschillen voor het vmbo, havo en vwo, op de kenmerken van zwakke rekenaars, de begeleidingsmogelijkheden en de inhoudelijke verschillen tussen primair en voortgezet onderwijs. 3.2 Het rekenniveau gemeten Vanwege de zorg voor het kennisniveau van leerlingen op het gebied van taal en rekenen heeft het ministerie van OCW een Expertgroep ingesteld. Zij heeft de opdracht om te adviseren over de vraag wat leerlingen op het gebied van taal en rekenen moeten kennen en kunnen. Aan het vaststellen van de basiskennis en basisvaardigheden werden twee doelen verbonden: Een samenhangend curriculum voor taal en rekenen, binnen en over onderwijssectoren heen. Verbeteren van de taal- en rekenprestaties van leerlingen. Hoe staat het met de vaardigheden van leerlingen in het voortgezet onderwijs? 23

24 Met het formuleren van de referentieniveaus voor taal en rekenen ontstaan: Doorlopende leerlijnen die ervoor zorgen dat het onderwijsresultaat van de ene sector naadloos aansluit op dat van de andere. Referentieniveaus met beschrijvingen van kennis en vaardigheden die docenten houvast bieden voor het bepalen, volgen en stimuleren van de ontwikkeling van leerlingen (commissie Meijerink, 2008). De referentieniveaus geven geen houvast voor de didactiek van de kennis en vaardigheden. Daar gaan we in deze publicatie, voor zover mogelijk, op in. Nadat de referentieniveaus in kaart waren gebracht, kon een start gemaakt worden met het meten van de (taal- en) rekenvaardigheden van leerlingen. In het schooljaar 2008/2009 heeft een groot aantal scholen in Nederland Cito-toetsen afgenomen die alleen het doel hadden om het niveau van taal en rekenen in kaart te brengen (Diagnostische toetsen voor Taal en Rekenen). Bij het lezen van de scores uit deze Monitor Taal en Rekenen (Cito, 2009) is het goed om zich te realiseren dat voor rekenen niveau 2F uit niveau 1F plus een aantal aanvullingen bestaat (zie figuur hieronder). Taal Rekenen 1S 2F 1F 1F 2F Figuur 2: Onderlinge samenhang tussen 1F en 2F met 1S voor taal en rekenen. 24 Hoofdstuk 3

25 Let op: Voor taal is het niveau 1S gelijk aan 2F; voor rekenen geldt dat niet. Het 1S-niveau bij rekenen bestaat uit 1F, een deel van 2F en een deel met moeilijkere leerstof. 2F heeft daarnaast leerstof die niet tot 1S behoort. In dat gedeelte zit bijvoorbeeld rekenen met negatieve getallen. Het onderwerp moeilijkere breuken bijvoorbeeld behoort wel tot 1S en niet tot 1F of 2F (het roze gedeelte boven). (Bron: R. Brandt, 2010). Voor taal is het niveau 1S gelijk aan 2F; voor rekenen geldt dat niet. Bij rekenen bestaat het niveau 1S niveau uit 1F in combinatie met een deel van 2F - naast uitbreiding naar een abstracter niveau. Bijvoorbeeld negatieve getallen horen wel binnen niveau 2F, maar niet binnen 1S; moeilijkere breuken horen bij de uitbreiding. Om de gegevens uit de Monitor Taal en Rekenen van Cito (figuur 3) te interpreteren is het eveneens belangrijk om te weten dat de Expertgroep heeft vastgesteld dat niveau 1F door 75 procent van de leerlingen wordt behaald (op basis van gegevens uit PPON). Daarom is het ijkpunt voor niveau 1F: het minimale niveau dat 75 procent van de leerlingen in groep 8 haalt. Voor niveau 2F is het ijkpunt: de toetsscore waarboven 50 procent van de leerlingen in het vierde jaar van vmbo-kbl scoort. IJkpunt voor niveau 3F: de score waarop 75 procent van de havo 5-leerlingen scoort. Deze ijkpunten zijn dik gedrukt terug te vinden in de tabel (figuur 3). Omdat deze ijkpunten van tevoren zijn afgesproken is het niet zinvol deze percentages te interpreteren. De interpretatie van de overige percentages is wel zinvol en informatief. 3.3 Uitkomsten Cito-monitor in percentages Van de vmbo-leerlingen die de basisberoepsgerichte leerweg (bbl) volgden, beheerste slechts de helft in het vierde leerjaar het niveau dat zij al zouden moeten beheersen bij hun start in het vo. Slechts 13 procent beheerste niveau 2F. Van de vmbo-leerlingen die de kaderberoepsgerichte leerweg (kbl) volgden, beheerste 16 procent in het vierde leerjaar niveau 1F nog Hoe staat het met de vaardigheden van leerlingen in het voortgezet onderwijs? 25

toetsresultaten vmbo en mbo in de regio Den Haag oktober 2011

toetsresultaten vmbo en mbo in de regio Den Haag oktober 2011 TAAL EN REKENEN VAN BELANG toetsresultaten vmbo en mbo in de regio Den Haag oktober 2011 INHOUD Inleiding... 5 Hoofdstuk 1 Resultaten VMBO in de regio Den Haag... 7 1.1 Totaal overzicht van de afgenomen

Nadere informatie

filmpje bewindslieden (http://www.taalenrekenen.nl/)

filmpje bewindslieden (http://www.taalenrekenen.nl/) SLO oktober 2009 filmpje bewindslieden (http://www.taalenrekenen.nl/) Achtergrond Nederland heeft een goed onderwijssysteem. Maar, er is maatschappelijke zorg over de kwaliteit van het reken- en taalonderwijs.

Nadere informatie

Zwakke rekenaars in het vo

Zwakke rekenaars in het vo m.scholvinck@cps.nl Zwakke rekenaars in het vo Machteld Schölvinck, CPS. 9 December 2014. Verdiepingsconferentie Masterplan Dyscalculie Utrecht. BB-toets en ER-toets 2 CPS Onderwijsontwikkeling en advies

Nadere informatie

Getallen 1 is een computerprogramma voor het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip).

Getallen 1 is een computerprogramma voor het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip). Getallen 1 Getallen 1 is een computerprogramma voor het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip). Doelgroep Rekenen en Wiskunde Getallen 1 Getallen 1 is geschikt voor groep 7 en 8 van de basisschool

Nadere informatie

Naar beter rekenonderwijs

Naar beter rekenonderwijs Naar beter rekenonderwijs 1 Wat komt aan de orde? Actuele ontwikkelingen Ontdekkingen mbt goed rekenonderwijs Naar beter rekenonderwijs Praktische tips 2 Over een groot aantal jaren, en de laatste jaren

Nadere informatie

Referentiekaders. Doorlopende leerlijn Taal en Rekenen (Meijerink) 2. Station en de referentiekaders 6

Referentiekaders. Doorlopende leerlijn Taal en Rekenen (Meijerink) 2. Station en de referentiekaders 6 Referentiekaders Doorlopende leerlijn Taal en Rekenen (Meijerink) 2 Station en de referentiekaders 6 1 Doorlopende leerlijnen Taal en Rekenen (Commissie Meijerink) Een beknopte samenvatting/ de belangrijkste

Nadere informatie

De rekenlessen van het ICT College (mbo-3) Een praktijkonderzoek van Laura Martens

De rekenlessen van het ICT College (mbo-3) Een praktijkonderzoek van Laura Martens De rekenlessen van het ICT College (mbo-3) Een praktijkonderzoek van Laura Martens Onderwerpen Voorstellen Waar speelt het zich af? Startsituatie 2011-2012 Praktijkprobleem en onderzoeksvraag Theorie:

Nadere informatie

De Referentieniveaus Taal. BAVO Eemlanden 14 maart 2012

De Referentieniveaus Taal. BAVO Eemlanden 14 maart 2012 De Referentieniveaus Taal BAVO Eemlanden 14 maart 2012 2 Wat komt aan de orde? Aanleiding tot de referentieniveaus Wat zijn referentieniveaus? Status en ontwikkelingen rond de referentieniveaus Referentieniveaus

Nadere informatie

Getallen 1 is een programma voor het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip).

Getallen 1 is een programma voor het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip). Getallen 1 Getallen 1 is een programma voor het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip). Doelgroep Rekenen en Wiskunde Getallen 1 Getallen 1 is geschikt voor groep 7 en 8 van de basisschool

Nadere informatie

Protocol Ernstige RekenWiskunde- problemen en Dyscalculie Elde College (in het VO wordt meestal alleen gesproken over rekenen). Esumrt.

Protocol Ernstige RekenWiskunde- problemen en Dyscalculie Elde College (in het VO wordt meestal alleen gesproken over rekenen). Esumrt. Protocol Ernstige RekenWiskunde- problemen en Dyscalculie Elde College (in het VO wordt meestal alleen gesproken over rekenen). Esumrt.2014 Inleiding Rekenen moet, ook in het VO, een aparte plek krijgen.

Nadere informatie

Referentieniveaus rekenen en de overgang van po naar vo. Probleemloos de brug over 16 november 2011 Monica Wijers

Referentieniveaus rekenen en de overgang van po naar vo. Probleemloos de brug over 16 november 2011 Monica Wijers Referentieniveaus rekenen en de overgang van po naar vo Probleemloos de brug over 16 november 2011 Monica Wijers Tafelweb Trek lijntjes tussen sommen die bij elkaar horen en leg uit wat ze met elkaar

Nadere informatie

Presentatie ernstige rekenproblemen & Dyscalculie 22 oktober 2014; Johanna Jager & Annelie van Harten

Presentatie ernstige rekenproblemen & Dyscalculie 22 oktober 2014; Johanna Jager & Annelie van Harten Presentatie ernstige rekenproblemen & Dyscalculie 22 oktober 2014; Johanna Jager & Annelie van Harten Programma Invoering van referentieniveaus en rekentoetsen in het onderwijs. Wat zijn ernstige rekenproblemen

Nadere informatie

Referentieniveaus uitgelegd. 1S - rekenen Vaardigheden referentieniveau 1S rekenen. 1F - rekenen Vaardigheden referentieniveau 1F rekenen

Referentieniveaus uitgelegd. 1S - rekenen Vaardigheden referentieniveau 1S rekenen. 1F - rekenen Vaardigheden referentieniveau 1F rekenen Referentieniveaus uitgelegd De beschrijvingen zijn gebaseerd op het Referentiekader taal en rekenen'. In 'Referentieniveaus uitgelegd' zijn de niveaus voor de verschillende sectoren goed zichtbaar. Door

Nadere informatie

Rekenen in het MBO

Rekenen in het MBO Rekenen in het MBO 1 2 Wat komt aan de orde? Actuele ontwikkelingen Rekenen in het MBO waarom eigenlijk? Rekenen in het MBO belangrijke aandachtspunten Rekenen in het MBO actuele ontwikkelingen waarom

Nadere informatie

Referentieniveaus en VVE: wat moet je ermee?

Referentieniveaus en VVE: wat moet je ermee? Referentieniveaus en VVE: wat moet je ermee? 20 november 2012 Els Loman en Aafke Bouwman 2 Inhoud workshop 1. Waarom Referentieniveaus? 2. Wat zijn Referentieniveaus? 3. Wat zijn de actuele ontwikkelingen?

Nadere informatie

Effectieve aanpakken bij versterking rekenonderwijs wat werkt? Gert Gelderblom 24 augustus 2009

Effectieve aanpakken bij versterking rekenonderwijs wat werkt? Gert Gelderblom 24 augustus 2009 Effectieve aanpakken bij versterking rekenonderwijs wat werkt? Gert Gelderblom 24 augustus 2009 1 2 Wat komt aan de orde? Context van deze presentatie Effectieve aanpakken versterking rekenonderwijs Succesfactoren

Nadere informatie

Referentieniveaus Rekenen Kansen met perspectief, ook voor zwakkere rekenaars

Referentieniveaus Rekenen Kansen met perspectief, ook voor zwakkere rekenaars Referentieniveaus Rekenen Kansen met perspectief, ook voor zwakkere rekenaars Anneke Noteboom (SLO) Gea Spaans (PO-Raad) Tijn Bloemendaal (HCO) Steunpuntpo@poraad.nl Inhoud Wensen en verwachtingen Aanleiding

Nadere informatie

Rekenen bij Moderne Wiskunde

Rekenen bij Moderne Wiskunde Moderne Wiskunde Rekenen: een volledig doorlopende leerlijn rekenen voor alle leerjaren en alle niveaus! Rekenen bij Moderne Wiskunde 1 Verplichte rekentoets Vanaf schooljaar 2013/2014 Voor alle leerlingen

Nadere informatie

Rekenen van groep 8 naar de brugklas. Herfst, 2012 Bert Claessens (HAN)

Rekenen van groep 8 naar de brugklas. Herfst, 2012 Bert Claessens (HAN) Rekenen van groep 8 naar de brugklas Herfst, 2012 Bert Claessens (HAN) Inhoud Wat vertellen leerkrachten en leraren ons? Wat vertellen de resultaten van leerlingen ons? Wat vertellen de leerlingen ons?

Nadere informatie

Rotterdam, februari 2013 Betreft: Verandering invoering nieuwe eisen m.b.t. Nederlands en rekenen. Geachte ouders/verzorgers en leerlingen,

Rotterdam, februari 2013 Betreft: Verandering invoering nieuwe eisen m.b.t. Nederlands en rekenen. Geachte ouders/verzorgers en leerlingen, Postbus 57613 3008 BP Rotterdam Aan de ouders/verzorgers en leerlingen van CSG Calvijn Rotterdam, februari 2013 Betreft: Verandering invoering nieuwe eisen m.b.t. Nederlands en rekenen Bezoekadres Centrale

Nadere informatie

Automatiseren in de rekenles: Wat je moet weten

Automatiseren in de rekenles: Wat je moet weten Automatiseren in de rekenles: Wat je moet weten Er is veel aandacht voor het verbeteren van basisvaardigheden rekenen. Terecht, want deze vaardigheden zijn onmisbaar voor het succes van kinderen in andere

Nadere informatie

Rekenverbeterplan Basisschool Crescendo: algemeen

Rekenverbeterplan Basisschool Crescendo: algemeen Rekenverbeterplan Basisschool Crescendo: algemeen Visie Doel Concreet te bereiken In het schooljaar 2011-2012 Uitgangspunten Concrete actiepunten Het rekenverbeterplan richt zich op: het optimaliseren

Nadere informatie

Opbrengst Gericht Werken Effectief Rekenonderwijs S(B)O

Opbrengst Gericht Werken Effectief Rekenonderwijs S(B)O Opbrengst Gericht Werken Effectief S(B)O Brenda van Rijn 17 november 2010 Automatiseren 1x1 1x2 1x3 1x4 1x5 1x6 1x7 1x8 1x9 1x10 2x1 2x2 2x3 2x4 2x5 2x6 2x7 2x8 2x9 2x10 3x1 3x2 3x3 3x4 3x5 3x6 3x7 3x8

Nadere informatie

TOETSEN EN TOETSPRESTATIES REKENEN

TOETSEN EN TOETSPRESTATIES REKENEN AANSLUITING PO-VO FEEDBACK / ONTWIKKELING TOETSEN EN TOETSPRESTATIES REKENEN De deelnemende scholen aan het PO-VO-netwerk in Doorn willen gericht toewerken naar een doorlopende leerlijn rekenen-wiskunde.

Nadere informatie

Met de referentieniveaus naar schoolsucces

Met de referentieniveaus naar schoolsucces Met de referentieniveaus naar schoolsucces Zo stuurt u op taal- en rekenresultaten Corine Ballering René van Drunen 31 Bijlage 4 Rol van de interne begeleider in effectief rekenonderwijs (basisonderwijs)

Nadere informatie

19-9-2011. Het geheim van opbrengstgericht werken ontrafeld

19-9-2011. Het geheim van opbrengstgericht werken ontrafeld Het geheim van opbrengstgericht werken ontrafeld 1 Stroomstoot helpt bij rekenen LONDEN - Een stroomstoot door de hersenen kan ervoor zorgen dat het maken van sommen tot zes maanden lang een stuk beter

Nadere informatie

Kennismaken met de Referentieniveaus voor Taal en Rekenen in het primair onderwijs Suggesties voor bespreking in het team

Kennismaken met de Referentieniveaus voor Taal en Rekenen in het primair onderwijs Suggesties voor bespreking in het team Kennismaken met de Referentieniveaus voor Taal en Rekenen in het primair onderwijs Suggesties voor bespreking in het team In 2008 zijn in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

DECEMBER 2017 Lisa Jansen-Scheepers HET DRIESLAGMODEL

DECEMBER 2017 Lisa Jansen-Scheepers HET DRIESLAGMODEL DECEMBER 2017 Lisa Jansen-Scheepers HET DRIESLAGMODEL Hoe het drieslagmodel kan worden ingezet ter ondersteuning van het getalbegrip in de realistische rekenles. Het belangrijkste doel van school is niet

Nadere informatie

Toelichting bij de concretiseringen wiskunde in de vorm van tussendoelen voor 3 havo/vwo ctwo en SLO oktober 2010

Toelichting bij de concretiseringen wiskunde in de vorm van tussendoelen voor 3 havo/vwo ctwo en SLO oktober 2010 Toelichting bij de concretiseringen wiskunde in de vorm van tussendoelen voor 3 havo/vwo ctwo en SLO oktober 2010 Achtergrond De globale kerndoelen voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs bieden

Nadere informatie

BEGELEIDING LEERLINGEN DYSCALCULIE EN ERNSTIGE REKENPROBLEMEN

BEGELEIDING LEERLINGEN DYSCALCULIE EN ERNSTIGE REKENPROBLEMEN BEGELEIDING LEERLINGEN DYSCALCULIE EN ERNSTIGE REKENPROBLEMEN Begeleiding van leerlingen met ernstige rekenproblemen en/of dyscalculie Definitie van dyscalculie Dyscalculie is een stoornis die gekenmerkt

Nadere informatie

Toetsen en evalueren in het rekenonderwijs op de basisschool? Miniconferentie,26 maart 2013 Wilmad Kuiper Anneke Noteboom

Toetsen en evalueren in het rekenonderwijs op de basisschool? Miniconferentie,26 maart 2013 Wilmad Kuiper Anneke Noteboom Toetsen en evalueren in het rekenonderwijs op de basisschool? Miniconferentie,26 maart 2013 Wilmad Kuiper Anneke Noteboom Inhoud Toetsen en evalueren Rekenonderwijs anno 2013 Evaluatiemiddelen binnen rekenonderwijs

Nadere informatie

Zwakke rekenaars betrekken bij klassikale instructie

Zwakke rekenaars betrekken bij klassikale instructie Zwakke rekenaars betrekken bij klassikale instructie 23 januari 2013 13.30 16.00 uur Berber Klein Orthopedagoog & docent speciale onderwijszorg Vrije Universiteit: faculteit psychologie en pedagogiek b.klein@vu.nl

Nadere informatie

Het Fundament voor goed rekenonderwijs

Het Fundament voor goed rekenonderwijs Het Fundament voor goed rekenonderwijs september 2011 Ina Cijvat Door vroegtijdige interventies kunnen alle kinderen getalbegrip ontwikkelen. Preventie van rekenproblemen Leerlijnen / tussendoelen kennen

Nadere informatie

Enkele rekenexperts, docenten en andere betrokkenen. Rekentoetswijzercommissie voortgezet onderwijs. Expertmeeting rekentoetsen vo

Enkele rekenexperts, docenten en andere betrokkenen. Rekentoetswijzercommissie voortgezet onderwijs. Expertmeeting rekentoetsen vo Uitnodiging Aan Enkele rekenexperts, docenten en andere betrokkenen Van Rekentoetswijzercommissie voortgezet onderwijs Datum 16 maart 2011 Agenda Expertmeeting rekentoetsen vo Datum overleg 12 april 2011

Nadere informatie

najaar 2010 Bijeenkomst steunpunt taalenrekenenvo Freudenthal Instituut

najaar 2010 Bijeenkomst steunpunt taalenrekenenvo Freudenthal Instituut najaar 2010 Bijeenkomst steunpunt taalenrekenenvo Freudenthal Instituut Waarom? de aanleiding Wie gaat wat doen? wiskunde of schoolbreed Rol van de docent Wat ga je inzetten? materialen, ook ict Doelgroepen,

Nadere informatie

ARTIKEL. Anneke Notenboom

ARTIKEL. Anneke Notenboom KENNISMAKEN MET DE REFERENTIENIVEAUS voor Rekenen ARTIKEL Rekenbeleid Anneke Notenboom Kennismaken met de Referentieniveaus voor Rekenen In 2008 zijn in opdracht van OCW referentieniveaus voor taal en

Nadere informatie

Leerbaarheid van hoofdrekenen, rekenachterstanden en automatiseringstekorten Eerste resultaten met betrekking tot het Voortgezet Onderwijs

Leerbaarheid van hoofdrekenen, rekenachterstanden en automatiseringstekorten Eerste resultaten met betrekking tot het Voortgezet Onderwijs Leerbaarheid van hoofdrekenen, rekenachterstanden en automatiseringstekorten Eerste resultaten met betrekking tot het Voortgezet Onderwijs W. Danhof, P. Bandstra, S. Faber, A. Minnaert en W. Ruijssenaars

Nadere informatie

Tot het onderwijs in het vo horen naast de eerder genoemde getalsoorten ook nog machten, wortels en bijzondere getallen als π.

Tot het onderwijs in het vo horen naast de eerder genoemde getalsoorten ook nog machten, wortels en bijzondere getallen als π. De operationalisering voor Getallen Uit: Over de drempels met rekenen, Consolideren, onderhouden, gebruiken en verdiepen (zie voor het hele hoofdstuk en rapport: www.taalenrekenen.nl) Getallen 7.. Inleiding

Nadere informatie

De referentieniveaus en De wereld in getallen

De referentieniveaus en De wereld in getallen De referentieniveaus en De wereld in getallen Vanaf augustus 2010 is de wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen van toepassing. Voor het basisonderwijs zijn daarmee de referentieniveaus 1F (fundamenteel)

Nadere informatie

Rekenbeleid in school. studiemiddag Nederlands en rekenen 27 januari 2011 Monica Wijers

Rekenbeleid in school. studiemiddag Nederlands en rekenen 27 januari 2011 Monica Wijers Rekenbeleid in school studiemiddag Nederlands en rekenen 27 januari 2011 Monica Wijers Waarom? de aanleiding Wie gaat wat doen? wiskunde of schoolbreed Rol van de docent Wat ga je inzetten? materialen,

Nadere informatie

Rekenen in het MBO. 11 maart 2014

Rekenen in het MBO. 11 maart 2014 Rekenen in het MBO 11 maart 2014 Eén boek, vijf delen: Visie en organisatie (h 1 t/m 4) Rekenen (h 5 t/m 9) Afstemmen (h 10 t/m 13) Begeleiding (h 14 t/m 17) Onderzoek (h 18 en h 19) Kern: Goed rekenonderwijs

Nadere informatie

Verhoudingen 1 is onderdeel van de Bundel Rekenen en Wiskunde 1. Deze bundel bevat ook Getallen 1, Meten en Meetkunde 1 en Verbanden 1.

Verhoudingen 1 is onderdeel van de Bundel Rekenen en Wiskunde 1. Deze bundel bevat ook Getallen 1, Meten en Meetkunde 1 en Verbanden 1. Verhoudingen 1 Verhoudingen 1 is onderdeel van de Bundel Rekenen en Wiskunde 1. Deze bundel bevat ook Getallen 1, Meten en Meetkunde 1 en Verbanden 1. Muiswerk Verhoudingen 1 bestrijkt de basisvaardigheden

Nadere informatie

Overig nieuws Hulp ouders bij rekenen deel 3.

Overig nieuws Hulp ouders bij rekenen deel 3. Overig nieuws Hulp ouders bij rekenen deel 3. Het rekenonderwijs van tegenwoordig ziet er anders uit dan vroeger. Dat komt omdat er nieuwe inzichten zijn over hoe kinderen het beste leren. Vroeger lag

Nadere informatie

8000-4000=4000 900-600=300 90-90 =0 7-8= 1 tekort! 4000 + 300+0-1 = 4299

8000-4000=4000 900-600=300 90-90 =0 7-8= 1 tekort! 4000 + 300+0-1 = 4299 Rekenstrategieën Voor de basisbewerkingen optellen en aftrekken, vermenigvuldigen en delen en voor het rekenen met breuken en rekenen met decimale getallen, wordt een overzicht gegeven van rekenstrategieën

Nadere informatie

Taal- en rekenbeleid op het Valuascollege

Taal- en rekenbeleid op het Valuascollege Taal- en rekenbeleid op het Valuascollege 1 Meer aandacht voor taal en rekenen 2 Invoering referentieniveaus 2.1 Referentiekader 2.2 Voordelen van het werken met referentieniveaus 2.3 Overzicht eindniveaus

Nadere informatie

Tweede meting: een indicatie van leerprestaties in termen van het referentiekader

Tweede meting: een indicatie van leerprestaties in termen van het referentiekader Cito Primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs Meting taal en rekenen 2010 Tweede meting: een indicatie van leerprestaties in termen van het referentiekader Meting taal en rekenen

Nadere informatie

Voorstel taal- en rekenbeleid [school]

Voorstel taal- en rekenbeleid [school] Inleiding Landelijk Op 27 april 2010 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel 'Referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen' aangenomen. Het wetsvoorstel treedt op 1 augustus 2010 in werking. De kern van

Nadere informatie

Hoe doen jullie het? Rekenen in vmbo/mbo. Rekenen vmbo-mbo Jonneke Adolfsen

Hoe doen jullie het? Rekenen in vmbo/mbo. Rekenen vmbo-mbo Jonneke Adolfsen Hoe doen jullie het? Rekenen in vmbo/mbo Rekenen in de zorg Rekenen is een zorg Wat is het probleem? Wat is de gedeelde zorg van vmbo en mbo? Intensiveringstraject rekenen vo Eerste tranche: 300 scholen

Nadere informatie

ZWAKKE REKENAARS in de bovenbouw

ZWAKKE REKENAARS in de bovenbouw ZWAKKE REKENAARS in de bovenbouw Hoe begeleid je zwakke rekenaars in de bovenbouw van de basisschool? Rekenproblemen die in de loop van jaren zijn ontstaan, zijn meestal niet in een half of heel jaar weg

Nadere informatie

vormgeven van rekenen in het VO

vormgeven van rekenen in het VO vormgeven van rekenen in het VO Martin van Reeuwijk,, Susanne Spiele, Madeleine Vliegenthart, Peter van Wijk Allen werkzaam bij APS, versie 21 Februari 2013 vooraf Dit is een voorpublicatie, en zal als

Nadere informatie

Rekenbeleid Sint-Janslyceum

Rekenbeleid Sint-Janslyceum Rekenbeleid Sint-Janslyceum Inhoud 1 Voorwoord... 2 2 Visie / doelen... 2 3 Beleid... 3 3.1 Rekenonderwijs... 3 3.2 Toetsing... 4 3.3 Rekenkaart... 5 4 Coördinatie en implementatie van het beleid... 5

Nadere informatie

Hulp bij rekenwiskundeproblemen in het VO

Hulp bij rekenwiskundeproblemen in het VO Hulp bij rekenwiskundeproblemen in het VO Utrecht, 9 december 2014 Conferentie Masterplan dyscalculie Hans van Luit Protocol ERWD voor VO Programma s voor het VO/MBO 12Count Startrekenen NU rekenen Got

Nadere informatie

Het referentiekader rekenen. Netwerk Rekenen MBO 4 november 2009

Het referentiekader rekenen. Netwerk Rekenen MBO 4 november 2009 Het referentiekader rekenen Netwerk Rekenen MBO 4 november 2009 m.wijers@fi.uu.nl Overzicht Achtergrond bij referentiekader Inhoud 2F, 3F en mbo Rekenen in de opleiding Achtergronden bij referentiekader

Nadere informatie

Bijeenkomst Taalweb Referentieniveaus

Bijeenkomst Taalweb Referentieniveaus Referentiekader Bijeenkomst Taalweb 14-11-11 Referentieniveaus Steunpunt PO steunpuntpo@poraad.nl 030-3100940 Referentieniveaus Domeinen taalvaardigheid Mondelinge taalvaardigheid gesprekken luisteren

Nadere informatie

Differentiatie in de rekenles in het mbo. Bijeenkomst 2

Differentiatie in de rekenles in het mbo. Bijeenkomst 2 Differentiatie in de rekenles in het mbo Bijeenkomst 2 30% 15,- 20% 80,- 45,- 15% 20,- 25% 19,95 50% 50,- 35% 3,50 6,99 10% 60,- 40% 32,50 5% TERUGBLIK VORIGE KEER EN HUISWERK Programma vandaag Drie starters

Nadere informatie

Cursus Rekenspecialist. Amarantis derde bijeenkomst 2 november 2010

Cursus Rekenspecialist. Amarantis derde bijeenkomst 2 november 2010 Cursus Rekenspecialist Amarantis derde bijeenkomst 2 november 2010 Didactische tip Begin de les met een bericht uit de krant Doel: laten zien dat er bij het lezen van berichten gerekend moet worden Varianten:

Nadere informatie

Voor een betrouwbaar bovenbouwadvies per vak

Voor een betrouwbaar bovenbouwadvies per vak Voor een betrouwbaar bovenbouwadvies per vak Beschikbaar per 1 september 2015 NIEUW TOA Profielkeuzetoets vmbo en havo Biologie, economie, natuurkunde en wiskunde Bureau ICE De nieuwe generatie toetsen

Nadere informatie

Zwakke rekenaars sterk maken. Bijeenkomst monica wijers, ceciel borghouts Freudenthal Instituut

Zwakke rekenaars sterk maken. Bijeenkomst monica wijers, ceciel borghouts Freudenthal Instituut Zwakke rekenaars sterk maken Bijeenkomst 1 26-01-2011 monica wijers, ceciel borghouts Freudenthal Instituut Programma vandaag Inleiding en voorstellen Rekenen in mbo (kort) Wat is een zwakke rekenaar?

Nadere informatie

Workshop Gebruik stappenplannen ERWD VO en MBO

Workshop Gebruik stappenplannen ERWD VO en MBO Workshop Gebruik stappenplannen ERWD VO en MBO Conferentie VO-MBO Rondom Rekenen 14 december 2016 Arjan Clijsen Met welke pet op bent u hier? Wie is werkzaam in het voortgezet onderwijs? Wie is werkzaam

Nadere informatie

basiscursus rekenen eerste bijeenkomst donderdag 12 januari 2012 vincent jonker

basiscursus rekenen eerste bijeenkomst donderdag 12 januari 2012 vincent jonker basiscursus rekenen eerste bijeenkomst donderdag 12 januari 2012 vincent jonker uit de krant VN voorspellen 10,1 miljard mensen in 2100 Messi faillissementen Programma in vijf bijeenkomsten 1. Referentiekader

Nadere informatie

handleiding handleiding Real Life Rekenen Uitgeverij Zwijsen B.V., Tilburg - www.realliferekenen.nl * 27-06-2012 1

handleiding handleiding Real Life Rekenen Uitgeverij Zwijsen B.V., Tilburg - www.realliferekenen.nl * 27-06-2012 1 handleiding handleiding Real Life Rekenen Uitgeverij Zwijsen B.V., Tilburg - www.realliferekenen.nl * 27-06-2012 1 Inleiding Real Life Rekenen zorgt ervoor dat de leerling optimaal wordt voorbereid op

Nadere informatie

Resultaten instaptoetsen Rekenen en Nederlands 2010 Rapportage aan de Profijtscholen

Resultaten instaptoetsen Rekenen en Nederlands 2010 Rapportage aan de Profijtscholen Resultaten instaptoetsen Rekenen en Nederlands 2010 Rapportage aan de Profijtscholen Rapportage: Analyse en tabellen: 4 Februari 2011 Mariëlle Verhoef Mike van der Leest Inleiding Het Graafschap College

Nadere informatie

INSIGHT Rekentoets. Spoorboekje. Tijd voor rekenen!

INSIGHT Rekentoets. Spoorboekje. Tijd voor rekenen! INSIGHT Rekentoets Spoorboekje Tijd voor rekenen! Colofon Titel: Subtitel: Uitgave door: Adres: Insight Rekentoets Spoorboekje AMN b.v. Arnhem Oude Oeverstraat 120 6811 Arnhem Tel. 026-3557333 info@amn.nl

Nadere informatie

Voor scholen die overstappen van Pluspunt 2 naar Pluspunt 3

Voor scholen die overstappen van Pluspunt 2 naar Pluspunt 3 Dat is duidelijk! Voor scholen die overstappen van Pluspunt 2 naar Pluspunt 3 Dit overstapdocument biedt per jaargroep (4 t/m 8) inzicht in de verschillen in de opbouw van de lesstof tussen de oude en

Nadere informatie

Meijerink verbeeld, en nu in actie

Meijerink verbeeld, en nu in actie Meijerink verbeeld, en nu in actie Activiteiten en ideeën bij de posters referentieniveaus rekenen Kees Hoogland Martin van Reeuwijk Suzanne Sjoers Madeleine Vliegenthart Rachel van Vugt Peter van Wijk

Nadere informatie

Nieuwe generatie rekenmethodes vergeleken

Nieuwe generatie rekenmethodes vergeleken Nieuwe generatie rekenmethodes vergeleken Ruud Janssen Alles telt (2e editie - ThiemeMeulenhoff) De methode biedt een doorgaande lijn vanuit de kleuterbouw. De leerlijnen zijn digitaal beschikbaar. Het

Nadere informatie

Overstapdocument Pluspunt. Groep 4. Voor scholen die overstappen van de vorige versie naar de nieuwe versie

Overstapdocument Pluspunt. Groep 4. Voor scholen die overstappen van de vorige versie naar de nieuwe versie Overstapdocument Pluspunt Voor scholen die overstappen van de vorige versie naar de nieuwe versie Deze overstapdocumenten bieden per jaargroep (4 t/m 8) inzicht in de verschillen in de opbouw van de lesstof

Nadere informatie

Verbanden 1. Doelgroep Verbanden 1

Verbanden 1. Doelgroep Verbanden 1 Verbanden 1 Rekenen en Wiskunde Verbanden 1 bestrijkt de basisvaardigheden van Verbanden: de verschillende grafische presentaties, zoals tabel, rooster, staafdiagram, cirkeldiagram en grafiek. Doelgroep

Nadere informatie

basiscursus rekenen vijfde bijeenkomst donderdag 13 december 2012 vincent jonker

basiscursus rekenen vijfde bijeenkomst donderdag 13 december 2012 vincent jonker basiscursus rekenen vijfde bijeenkomst donderdag 13 december 2012 vincent jonker DE KRANT 99 x 75 15,15 : 3 ¼ x 260 PROGRAMMA Programma in vijf bijeenkomsten 1. Referentiekader rekenen 2. Rekendidactiek,

Nadere informatie

14 Vragen en antwoorden

14 Vragen en antwoorden - Kennismaken met de Referentieniveaus voor Taal en Rekenen in het primair onderwijs 14 Vragen en antwoorden In 2008 zijn in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap referentieniveaus

Nadere informatie

Rekentoetswijzer 2F. Eindversie

Rekentoetswijzer 2F. Eindversie Rekentoetswijzer 2F Eindversie Voorwoord De rekentoetswijzer stelt docenten in staat zich een beeld te vormen van wat er in de rekentoetsen rekenen 2F voor het voortgezet onderwijs wel en niet gevraagd

Nadere informatie

Rekenbeleid. Procesbeschrijving. Versie: 1

Rekenbeleid. Procesbeschrijving. Versie: 1 Rekenbeleid Procesbeschrijving Versie: 1 Taakhouder: H. Cox Gemaakt: April 2016 Geldig tot: Januari 2018 Rekenbeleid HSL Hoe presteert HSL op de basisvaardigheden rekenen en hoe kunnen die prestaties worden

Nadere informatie

Rekenen en gecijferdheid in het VMBO en MBO

Rekenen en gecijferdheid in het VMBO en MBO Rekenen en gecijferdheid in het VMBO en MBO Waarom, wat en hoe? 10 november 2011, Utrecht Beelden van rekenen Meer informatie: Kees Hoogland K.Hoogland@aps.nl Wat wil u uw deelnemers meegeven op het gebied

Nadere informatie

Rekenen, een vak apart?! profijtconferentie 5 april 2011 Monica Wijers, Freudenthal Instituut

Rekenen, een vak apart?! profijtconferentie 5 april 2011 Monica Wijers, Freudenthal Instituut Rekenen, een vak apart?! profijtconferentie 5 april 2011 Monica Wijers, Freudenthal Instituut Tafelweb Trek lijntjes tussen sommen die bij elkaar horen en leg uit wat ze met elkaar te maken hebben. Bereken

Nadere informatie

MBO. Protocol ERWD3 - MBO. Programma. Uitgangspunten ERWD3 ERWD. Doelgroepen in MBO. ERWD3 - MBO 5 en 7 juni Mieke van Groenestijn, HU 1

MBO. Protocol ERWD3 - MBO. Programma. Uitgangspunten ERWD3 ERWD. Doelgroepen in MBO. ERWD3 - MBO 5 en 7 juni Mieke van Groenestijn, HU 1 3 - MBO 5 en 7 juni 2012 Programma 2 Protocol 3 - MBO MBO Mieke van Groenestijn Kenniscentrum Educatie Hogeschool Utrecht 3 Uitgangspunten 3 Opet 3-MBO: - deel 1: rekenbeleid (inclusief visie en stappenplan)

Nadere informatie

Dyscalculie. Linette van Oijen

Dyscalculie. Linette van Oijen Dyscalculie Linette van Oijen In deze workshop Korte ervaring met rekenen Diagnose dyscalculie Protocol (ernstige) rekenproblemen en dyscalculie Tips voor in de les Evt. regelgeving omtrent de rekentoets

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 0 03 30 079 VMBO Nr. 36 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 oktober

Nadere informatie

Domeinbeschrijving rekenen

Domeinbeschrijving rekenen Domeinbeschrijving rekenen Discussiestuk ten dienste van de Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Rekenen en Taal auteur: Jan van de Craats 11 december 2007 Inleiding Dit document bevat een beschrijving van

Nadere informatie

Werken aan onderwijskwaliteit. Referentieniveaus Taal. Mienke Droop, Heleen Strating, EN Gert Gelderblom, PO-Raad

Werken aan onderwijskwaliteit. Referentieniveaus Taal. Mienke Droop, Heleen Strating, EN Gert Gelderblom, PO-Raad Werken aan onderwijskwaliteit met de Referentieniveaus Taal Mienke Droop, Heleen Strating, EN Gert Gelderblom, PO-Raad Taal Invoeren van referentieniveaus leidt tot verlaging van het niveau, omdat men

Nadere informatie

4 Checklist rekenen 4

4 Checklist rekenen 4 4 Checklist rekenen Protocol ERWD mbo 4.1 Rekenbeleid De mbo-instelling heeft in haar instellingsbeleid een visie vastgelegd op rekenonderwijs en de wijze waarop het rekenen wordt ingevuld, georganiseerd

Nadere informatie

Protocol ernstige rekenproblemen en dyscalculie

Protocol ernstige rekenproblemen en dyscalculie Protocol ernstige rekenproblemen en dyscalculie Olympus College 2016-2017 1 Inhoud Inleiding 3 Definitie 4 Signalering en diagnostiek 5 Faciliteiten 6 Organisatie 7 Bijlage 1 Aanmeldformulier dyscalculie

Nadere informatie

Werkvormen voor automatisering bij rekenen

Werkvormen voor automatisering bij rekenen Werkvormen voor automatisering bij rekenen 2 november 2011 Henk Logtenberg Agenda (1) 2. Introductie 1.1 Voorstellen 1.2 Warming - up 1.3 Doelen vandaag 2. Delen van kennis en ervaringen 2.1 Wat is automatiseren?

Nadere informatie

Flitsbijeenkomst Examinering rekenen van studenten met een beperking

Flitsbijeenkomst Examinering rekenen van studenten met een beperking Flitsbijeenkomst Examinering rekenen van studenten met een beperking Onderdeel: Welke examen is geschikt voor welke doelgroep? Wat kun je als school doen om studenten naar het goede examen toe te leiden?

Nadere informatie

Etalage conferentie 7 februari 2013. Op weg naar succes! Lydia van Deelen Meeng, managing consultant CPS

Etalage conferentie 7 februari 2013. Op weg naar succes! Lydia van Deelen Meeng, managing consultant CPS Etalage conferentie 7 februari 2013 Op weg naar succes! Lydia van Deelen Meeng, managing consultant CPS Op weg naar succes! Van de theorie naar de praktijk. Opbrengstgericht werken en de referentieniveaus.

Nadere informatie

Informatie over rekenen. Hulp ouders bij rekenen deel 4.

Informatie over rekenen. Hulp ouders bij rekenen deel 4. Informatie over rekenen. Hulp ouders bij rekenen deel 4. Kinderen ontwikkelen zich verschillend en in een verschillend tempo. Soms hebben kinderen op de basisschool moeite met een vak als rekenen/wiskunde,

Nadere informatie

Product Informatie Blad - Taaltoets

Product Informatie Blad - Taaltoets Product Informatie Blad - Taaltoets PIB150-2010-Taaltoets Context In opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft de Commissie Meijerink onderzoek gedaan naar wat leerlingen

Nadere informatie

Concept rekenplan 2010-2011

Concept rekenplan 2010-2011 Concept rekenplan 2010-2011 1 e Katholieke Montessorischool De Regenboog (13WU) Contactpersoon: Rob Schimmel (directeur) I Behaalde Resultaten 2009-2010 Rekenen & Wiskunde In onderstaande tabel staan de

Nadere informatie

Handleiding. Reken-wiskundemethode voor het primair onderwijs. Katern 1S en 1F

Handleiding. Reken-wiskundemethode voor het primair onderwijs. Katern 1S en 1F I Handleiding Reken-wiskundemethode voor het primair onderwijs Katern 1S en 1F Handleiding bij de katernen 1F en 1S 1 In 2010 hebben de referentieniveaus een wettelijk kader gekregen. Basisscholen moeten

Nadere informatie

Onderwerp Vooronderzoek en vrije afnames van diagnostische toetsen taal en rekenen Resultaten mbo. Kenmerk. Datum november 2009

Onderwerp Vooronderzoek en vrije afnames van diagnostische toetsen taal en rekenen Resultaten mbo. Kenmerk. Datum november 2009 Onderwerp Vooronderzoek en vrije afnames van diagnostische toetsen taal en rekenen Resultaten mbo Kenmerk Datum november 2009 Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling / KvK 09103470 1 Inleiding

Nadere informatie

LESSTOF. Verbanden 1F

LESSTOF. Verbanden 1F LESSTOF Verbanden 1F 2 Lesstof Verbanden 1F Inhoud INLEIDING... 4 DOELGROEP... 5 STRUCTUUR... 5 INHOUD... 8 Lesstof Verbanden 1F 3 INLEIDING Verbanden 1F is een module uit de bundel Muiswerkprogramma s

Nadere informatie

Optellen en aftrekken tot 100 Kommagetallen

Optellen en aftrekken tot 100 Kommagetallen Dat is duidelijk! Optellen en aftrekken tot 100 Kommagetallen Door Anneke van Gool en Anke Fourdraine Panama Conferentie 2011 Stapsgewijze opbouw Instructie oefenen toetsen remediëren/herhalen/plus Elk

Nadere informatie

rekenen in het vmbo het referentiekader

rekenen in het vmbo het referentiekader rekenen in het vmbo het referentiekader Profijt vmbo - Doetinchem 22 maart 2011 Monica Wijers Freudenthal Instituut programma Kennismaking Wat zijn uw vragen? Achtergronden bij het referentiekader

Nadere informatie

1. Masterclass Opbrengstgericht werken en leerlingvolgsysteem. 2. Masterclass Fundamenten van het rekenen

1. Masterclass Opbrengstgericht werken en leerlingvolgsysteem. 2. Masterclass Fundamenten van het rekenen MASTERCLASSES 2011 Voor adviseurs/ondersteuners gericht op Basisvaardigheden en Opbrengstgericht werken 2 Masterclassthema / workshopleiders / datum Voorwoord & doelgroep Overzicht masterclasses 1. Masterclass

Nadere informatie

Ik tel tot 10! Volgens Bartjens Studentendag vrijdag 15 april 2016. Rekendag voor Pabo-studenten Thema: Ik tel tot 10!

Ik tel tot 10! Volgens Bartjens Studentendag vrijdag 15 april 2016. Rekendag voor Pabo-studenten Thema: Ik tel tot 10! Volgens Bartjens Studentendag vrijdag 15 april 2016 Ik tel tot 10! Wat: Rekendag voor Pabo-studenten Thema: Ik tel tot 10! Plaats: CPS, Amersfoort (8 min. lopen vanaf NS Amersfoort-Schothorst) Wanneer:

Nadere informatie

Reken uit en Leg uit Twee vaardigheden hand in hand

Reken uit en Leg uit Twee vaardigheden hand in hand Reken uit en Leg uit Twee vaardigheden hand in hand Presentatie Alledaags Rekenen Nieuwegein woensdag 21 november 2012 Giel Hanraets en Vincent Jonker deel 0 PROGRAMMA Programma 1. Korte schets van de

Nadere informatie

Checklist Rekenen Groep 3. 1. Tellen tot 20. 2. Getallen splitsen. Hoe kun je zelf het tellen controleren?

Checklist Rekenen Groep 3. 1. Tellen tot 20. 2. Getallen splitsen. Hoe kun je zelf het tellen controleren? Checklist Rekenen Groep 3 1. Tellen tot 20 Als kleuters, in groep 1 en groep 2, zijn de kinderen bezig met de zogenaamde voorbereidende rekenvaardigheid. Onderdelen hiervan zijn ordenen en seriatie. Dit

Nadere informatie

Informatieblad Rekenen September 2012 Locatie Zusterstraat Schooljaar VWO, HAVO, MAVO en VMBO

Informatieblad Rekenen September 2012 Locatie Zusterstraat Schooljaar VWO, HAVO, MAVO en VMBO Informatieblad Rekenen September 2012 Locatie Zusterstraat Schooljaar 2012-2013 VWO, HAVO, MAVO en VMBO Informatieblad Rekenen, Johan de Witt, locatie Zusterstraat, september 2012 1 Beste ouder en/of verzorger,

Nadere informatie

Uit De Ophaalbrug, werkmateriaal bij de overstap basisonderwijs voortgezet onderwijs, sept. 2003

Uit De Ophaalbrug, werkmateriaal bij de overstap basisonderwijs voortgezet onderwijs, sept. 2003 Uit De Ophaalbrug, werkmateriaal bij de overstap basisonderwijs voortgezet onderwijs, sept. 2003 REKENEN-WISKUNDE VERSLAG Samenstelling De BOVO-kwaliteitsgroep rekenen-wiskunde bestond uit: Sira Kamermans,

Nadere informatie

NOT 24 januari 2013 Taal en rekenen, de basis versterkt! Ria van de Vorle (SLO)

NOT 24 januari 2013 Taal en rekenen, de basis versterkt! Ria van de Vorle (SLO) NOT 24 januari 2013 Taal en rekenen, de basis versterkt! Ria van de Vorle (SLO) Inhoud: taal en rekenen de basis versterkt! Wat vooraf ging Wat zijn referentieniveaus? Referentieniveaus taal Referentieniveaus

Nadere informatie

Aanbevelingen voor de leerkracht

Aanbevelingen voor de leerkracht 2012 Aanbevelingen voor de leerkracht Milou Visser Iselinge Hogeschool Goed rekenonderwijs begint bij de leerkracht! Een aantal didactische aandachtspunten die bij het werken aan een rekenverbetertraject

Nadere informatie