Doorlopende leerlijn rekenen in het vo

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Doorlopende leerlijn rekenen in het vo"

Transcriptie

1 Machteld Schölvinck Doorlopende leerlijn rekenen in het vo Zes kwaliteitskenmerken voor het vormgeven van het rekenonderwijs

2 Colofon Ten behoeve van de leesbaarheid, is in deze publicatie in veel gevallen bij de verwijzing naar personen gekozen voor het gebruik van hij. Het spreekt vanzelf dat hier ook zij gelezen kan worden. CPS Onderwijsontwikkeling en advies, november 2010 Eindredactie: Jarise Kaskens Vormgeving: Digitale klerken Druk: Ipskamp drukkerij CPS Onderwijsontwikkeling en advies Postbus BN Amersfoort Telefoon (033) Deze publicatie is tot stand gekomen met subsidie van het Ministerie van OC&W in het kader van SLOA of R&D Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 2

3 Inhoud Managementsamenvatting Inleiding Referentieniveaus voor (taal en) rekenen Goed rekenonderwijs in het voortgezet onderwijs in het kort Inleiding De zes kwaliteitskenmerken in het kort Rekenbeleid op schoolniveau Samenvatting Hoe staat het met de vaardigheden van leerlingen in het voortgezet onderwijs? Inleiding Het rekenniveau gemeten Uitkomsten Cito-monitor in percentages Voorzichtige conclusies uit de monitor Wat betekenen de niveauverschillen voor het rekenen in het vmbo-, havo- en vwo-onderwijs? Kenmerken van rekenzwakke leerlingen Welke vorm van onderwijs hebben rekenzwakke leerlingen nodig? Verschillen tussen primair en voortgezet onderwijs Zes kenmerken van effectief rekenonderwijs nader uitgewerkt Inleiding Tijd en extra tijd Doelen Goed aanbod Inhoud 3

4 4.5 Convergente differentiatie Effectieve instructie Effectieve instructie: de inhoud Vroegtijdig signaleren en reageren Rekenbeleid op schoolniveau Inleiding Uitkomsten van onderzoek naar onderwijsvernieuwing Aandachtspunten voor het opstellen van rekenbeleid Dankwoord Literatuur Bijlage Concrete automatiseringsoefeningen basisvaardigheden Aandachtspunten directie voor doorlopende leerlijn rekenen in het voortgezet onderwijs Inhoud

5 Managementsamenvatting Inleiding In april 2010 heeft de Tweede Kamer met algemene stemmen het wetsvoorstel Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen aangenomen. Door de referentieniveaus probeert men op het gebied van taal en rekenen de overgangen van primair naar voortgezet onderwijs en van voortgezet onderwijs naar mbo/hbo/wo te vergemakkelijken. Het doel is om te komen tot een algemene niveau verhoging. De referentieniveaus worden getoetst in de examens. Door de aandacht voor deze referentieniveaus is er meer aandacht voor het rekenen in het voortgezet onderwijs (vo). De aandacht die vo-scholen hebben voor het rekenen is betrekkelijk nieuw. Deze publicatie wil vo-scholen op weg helpen om gecijferdheid binnen hun school een plek te geven en hun rekenonderwijs zo in te richten dat leerlingen de kans krijgen om een hoger rekenniveau te behalen. Deze publicatie geeft niet alleen aan wat daar voor nodig is op schoolniveau, maar ook op groeps- en leerlingniveau. Centrale ingrediënten in dit proces zijn enerzijds directie en docent en anderzijds rekentijd en -instructie en inzicht in de opbouw van rekenkundige kennis en vaardigheden. Ieder hoofdstuk sluit af met een reflectievraag voor de lezer. Hoofdstuk 1: Referentieniveaus voor (taal en) rekenen Niveau 1F is het minimale niveau dat leerlingen bereikt moeten hebben als ze de basisschool verlaten. 1S is het streefniveau. Leerlingen die het vmbo verlaten, moeten minimaal 2F beheersen. Leerlingen die de havo en het vwo verlaten, moeten niveau 3F beheersen. Managementsamenvatting 5

6 Hoofdstuk 2: Goed rekenonderwijs in het voortgezet onderwijs in het kort Bakker en Cijvat (2009) onderscheiden zes kwaliteitskenmerken voor effectief rekenonderwijs: tijd en extra tijd, doelen, goed aanbod, effectieve instructie, convergente differentiatie en vroegtijdig signaleren en reageren. Wij voegen er nog een belangrijke aan toe, die voorwaardelijk is voor onderwijsvernieuwing: rekenbeleid op schoolniveau. Hoofdstuk 3: Hoe staat het met de vaardigheden van leerlingen in het voortgezet onderwijs? Uit de Monitor taal en rekenen van Cito (2009) kan de volgende conclusie worden getrokken: hoe hoger het schoolniveau, hoe kleiner het percentage rekenzwakke leerlingen. Ofwel: in het vmbo-bbl zijn de meeste rekenzwakke leerlingen, in het vwo de meeste rekensterke leerlingen. Dit betekent dat hoe kleiner het percentage dat het referentieniveau behaalt, hoe meer aandacht voor rekenen gewenst is Percentage gr. 8: 1F vmbo bbl: 2F vmbo kbl: 2F vmbo gl/tl 2F havo 3F vwo 3F Schoolniveau Figuur 1: Percentage leerlingen dat het beoogde referentieniveau behaalt. 6 Managementsamenvatting

7 In het vmbo-bbl en -kbl moet relatief meer aandacht worden besteed aan rekenen. Uit onderzoek blijkt dat rekenzwakke leerlingen gebaat zijn bij eenduidige voorbeelden, het activeren van voorkennis, aanbieden van één rekenbewerking per keer, aanbieden van adequate oefening en geven van adequate feedback. Deze vorm van instructie is het meest effectief wanneer ze wordt aangeboden binnen het IGDI-model (Interactief, Gedifferentieerd, Directe Instructiemodel). Dit model is een aangepaste versie van het directe instructiemodel en geschikt voor het aanleren van basisvaardigheden zoals taal, lezen en rekenen. Hoofdstuk 4: Zes kenmerken van effectief rekenonderwijs nader uitgewerkt Tijd en extra tijd Uit allerlei onderzoeken komt naar voren dat het organiseren van tijd en extra tijd voor zwakke rekenaars een van de belangrijkste pijlers is voor het repareren van hiaten en het onderhouden van rekenkennis en vaardigheden. Er zijn verschillende manieren waarop het rekenen aan bod kan komen. In de wiskundelessen, in aparte rekenlessen, in modules (leerlingen die op bepaalde onderdelen uitvallen, krijgen gerichte lessen) en in het rekengerichte vakonderwijs. Bij alle varianten van aandacht in het curriculum voor rekenen geldt, dat het rendement toeneemt, naarmate er meer aandacht is voor rekenen en er wekelijks vaker gericht aandacht wordt besteed aan rekenen. Doelen De school formuleert niet alleen einddoelen, maar ook tussendoelen per leerjaar. Het einddoel is minimaal niveau 2F. Van dat niveau kunnen de tussendoelen worden afgeleid: de school geeft per leerjaar aan welke bewerkingen leerlingen moeten beheersen om uiteindelijk het beoogde eindniveau te behalen. Goed aanbod Er kan alleen sprake zijn van een goed aanbod voor rekenzwakke leerlingen als docenten inzicht hebben in de opbouw van de rekenvaardigheden van leerlingen en er afstemming heeft plaatsgevonden tussen de verschillende vakgebieden. Managementsamenvatting 7

8 Met andere woorden: het moet duidelijk zijn bij welk vak en in welk schooljaar een bepaalde rekenvaardigheid aan de orde komt. Convergente differentiatie Uit onderzoek blijkt dat leerlingen het meeste van de rekenles profiteren als alle leerlingen groepsinstructie krijgen en als er tijdens de verwerking rekening wordt gehouden met de verschillen tussen rekensterke en rekenzwakke leerlingen. Effectieve instructie Wanneer de docent de instructie organiseert volgens het IGDI-model krijgen alle leerlingen eenzelfde aanbod. Rekensterke leerlingen krijgen de mogelijkheid om meer te presteren en rekenzwakke leerlingen kunnen extra instructie krijgen van de docent. In het voortgezet onderwijs wordt bij verschillende vakken gerekend. Veel vo-docenten bieden het rekenen op een formele manier aan (abstracte strategie). In de praktijk wordt vaak besloten dat alle docenten het rekenen op dezelfde formele manier aanbieden. Deze benadering is een grote valkuil. Zij zorgt bij rekenzwakke leerlingen juist voor méér rekenproblemen in plaats van dat zij hun rekenproblemen helpt oplossen. Rekenzwakke leerlingen zijn juist gebaat bij modelondersteunde instructie, bijvoorbeeld door het gebruik van een lijn of verhoudingstabel of zelfs concrete instructie. De oplossing is níét dat alle docenten dezelfde formele rekenwijze aanbieden, maar dat ze leren aanvoelen wanneer leerlingen gebaat zijn bij een model of concrete vorm van instructie. Juist het aanbieden van deze instructie in de context van een vak (bijvoorbeeld techniek of verzorging) helpt rekenzwakke leerlingen om rekenhiaten te dichten. Vroegtijdig signaleren en reageren Hierbij gaat het niet alleen om het in kaart brengen van rekenproblemen (met behulp van een toets) en het daarop afstemmen van het aanbod. Het gaat óók om de integratie van deze gegevens in de kwaliteitscyclus. Anders gezegd: toetsuitslagen hebben niet alleen consequenties voor het aanbod aan individuele leerlingen maar ook op het aanbod en de instructie op groeps-, docent-, jaaren schoolniveau. Wat vraagt dit alles van de betrokken docenten: 8 Managementsamenvatting

9 Wordt rekengericht vakonderwijs aangeboden om de parate rekenkennis en rekenvaardigheden te onderhouden of te vergroten? Met andere woorden: worden alle vakken waarbij rekenen aan de orde is, gebruikt om hiaten te repareren en vaardigheden te onderhouden? Kunnen docenten operationele doelen stellen voor rekenonderwijs naar aanleiding van hun eigen observaties en toetsen? Hebben docenten kennis van de leerstof die in voorgaande leerjaren is aangeboden (inclusief de leerstof van het basisonderwijs)? En hebben zij ook kennis van de leerstof die komende leerjaren wordt aangeboden? Kennen docenten de cumulatieve structuur van het vakgebied waarin begrippen en rekenprocedures op elkaar voortbouwen? Kunnen docenten hun uitleg afstemmen op de rekenvaardigheid van de leerlingen? Kunnen docenten het directe instructiemodel inzetten om alle leerlingen goed rekenonderwijs te bieden? Kunnen docenten variëren in werkvormen (variatie ten behoeve van inhoud, maar ook ten behoeve van zelfstandigheid, betrokkenheid, oplossend vermogen en reflectie)? Hoofdstuk 5: Rekenbeleid op schoolniveau Het invoeren van rekenbeleid kan voor het team en individuele docenten een grote verandering teweegbrengen. Om iedereen betrokken te maken en te houden is het belangrijk hier tijd en ruimte voor uit te trekken. Bijlage 1: Concrete automatiseringsoefeningen basisvaardigheden Bijlage 2: Aandachtspunten directie voor doorlopende leerlijn rekenen in het voortgezet onderwijs Checklist met vragen die behulpzaam kunnen zijn voor de directie bij het organiseren van een doorlopende leerlijn rekenen in het voortgezet onderwijs. Managementsamenvatting 9

10 Inleiding In april 2010 heeft de Tweede Kamer met algemene stemmen het wetsvoorstel Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen aangenomen. De referentieniveaus, zoals geformuleerd door de Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen (commissie Meijerink), leggen vast wat leerlingen op een bepaald moment in hun schoolloopbaan moeten kennen en kunnen op het gebied van taal en rekenen. De taal- en rekenniveaus gaan dienen als referentiepunt bij de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs en van het voortgezet onderwijs naar het middelbaar of hoger onderwijs. Daarnaast maken de referentieniveaus een doorlopende leerlijn mogelijk. In 2014 vinden de eerste officiële examens plaats waarin gebruik gemaakt wordt van de referentieniveaus, in het voortgezet onderwijs en mbo-niveau 4. In 2015 gebeurt dit ook bij mbo-niveau 2 en niveau 3. De taal- en rekenvaardigheidniveaus zijn voor de volgende domeinen beschreven: Taalvaardigheid Mondelinge taalvaardigheid Luistervaardigheid Leesvaardigheid Schrijfvaardigheid Taalverzorging en taalbeschouwing Rekenvaardigheid Getallen Verhoudingen Meten en meetkunde Verbanden Referentieniveaus rekenen: Voor rekenen zijn er drie niveaus beschreven. Bij rekenen is er, anders dan bij taal, geen invulling gegeven aan het vierde niveau omdat men daar geheel in het domein van de wiskunde komt. Bij de referentieniveaus rekenen gaat het om van elkaar onderscheiden fundamentele en streefniveaus, welke beide op drie niveaus zijn beschreven. De fundamentele niveaus (1F, 2F en 3F) richten zich op 10 Inleiding

11 basale kennis en inzichten en zijn gericht op een meer toepassinggerichte benadering van rekenen. De streefniveaus (1S, 2S en 3S) bereiden al voor op de meer abstracte wiskunde. Voor het po en so zijn voor zowel Nederlandse taal als rekenen twee referentie niveaus vastgesteld vanwege de (vrij grote) niveauverschillen tussen leerlingen. Bij taal gaat het om de niveaus 1F en 2F, bij rekenen om 1F en 1S, zie figuur hieronder. (S)BAO / WEC PRO vmbo bb/kb vmbo gt/tl havo vwo mbo 1,2,3 mbo 4 Nederlands 1F/2F 1F 2F 2F 3F 4F 2F 3F Rekenen/ wiskunde 1F/1S 1F 2F 2F 3F 3F 2F 3F Voor het voortgezet onderwijs krijgen de referentieniveaus een duidelijke positie in de examenprogramma s vanwege de vertaling naar examenopgaven en toetsen. Voor rekenen betekent dit het volgende: De fundamentele referentieniveaus 2F en 3F vormen voor het vo de basis voor de rekentoets. Beheersing van basisvaardigheden - vaardigheden die elke leerling zou moeten beheersen, ongeacht de gekozen richting of profiel - staat voorop. Voor rekenen zijn de niveaus 2F en 3F de wettelijke ondergrens. De streefniveaus 2S en 3S vervullen eventueel een rol in de (wiskunde) examens voor havo en vwo. Dit wordt echter niet in wetgeving vastgelegd. In het MBO worden de in de eindtermen opgenomen referentieniveaus vertaald naar examenopgaven en toetsen op een zodanige wijze dat deze inzicht geven of de leerling het desbetreffende referentieniveau 2F of 3F minimaal beheerst. Bij rekenen/wiskunde gaat het om de toepassing in de beroepspraktijk. Niveau 2F wordt beschouwd als maatschappelijk minimumniveau. Inleiding 11

12 In de niveaus staat aangegeven welke kennis en vaardigheden leerlingen moeten kennen, kunnen toepassen en kunnen beredeneren. De niveaus maken duidelijk wat leerlingen moeten kennen als ze het basisonderwijs, het vmbo, de havo en het vwo verlaten. Voor basisscholen en vo-scholen (vmbo, havo en vwo) is het dus duidelijk waar ze naartoe moeten werken en het geeft hen inzicht vanuit welk startpunt zij kunnen beginnen. Met deze niveaus is het makkelijker voor scholen om vast te stellen wat leerlingen beheersen (en wat nog niet) en om het onderwijs daarop aan te passen. Het biedt hen een handvat om hiaten te repareren en vaardigheden te onderhouden. Scholen kunnen daar gericht beleid op gaan voeren. Het feit dat de referentieniveaus een onderdeel gaan vormen van de examens, is een van de redenen om op schoolniveau gericht beleid op de referentieniveaus te voeren. Een andere reden is dat we graag willen dat leerlingen zich straks (na het verlaten van het voortgezet onderwijs) kunnen redden in de geletterde samenleving, waarin zij bijvoorbeeld te maken hebben met verkeersborden, internet en gratis dagbladen. We willen ook dat ze zich kunnen redden in een gecijferde samenleving, dat ze tijdens het winkelen een beeld hebben van het geld dat ze uitgeven, afgezet tegen wat er in hun portemonnee zit. Dat ze afstanden tussen auto s kunnen inschatten, dat ze bijvoorbeeld begrip hebben van afstanden bij het berijden van wegen. Wanneer het gaat om specifieke referentieniveaus voor rekenen betekent dit voor toekomstige bouwvakkers dat ze bijvoorbeeld redelijk precies kunnen inschatten hoeveel stenen ze nodig hebben voor het metselen van muren, dat ze de schalen uit de constructietekeningen kunnen toepassen in hun werk. Voor toekomstig winkelpersoneel betekent dit dat ze goed kunnen uitrekenen hoeveel geld ze terug moeten geven aan klanten en goed moeten kunnen schatten om te controleren of hun berekening klopt. Ook voor toekomstig verplegend personeel is het van levensbelang dat ze goed kunnen rekenen en bijvoorbeeld weten wat het verschil is tussen dl, cl en ml. Kortom, het afleveren van leerlingen die op rekengebied bekwaam zijn, is niet alleen van belang voor hun privéleven, maar ook voor de bijdrage die zij met hun werk leveren aan de maatschappij. 12 Inleiding

13 De aandacht van vo-scholen voor het rekenen is betrekkelijk nieuw. Deze publicatie wil vo-scholen op weg helpen om gecijferdheid binnen hun school een plek te geven en om het rekenonderwijs zo in te richten dat leerlingen de kans krijgen om een hoger rekenniveau te behalen. Deze publicatie geeft niet alleen aan wat daar voor nodig is op schoolniveau, maar ook op groeps- en leerlingniveau. Belangrijke factoren in dit proces zijn enerzijds directie en docent en anderzijds rekentijd en -instructie en inzicht in de opbouw van rekenkundige kennis en vaardigheden. Inleiding 13

14 14 Hoofdstuk 1

15 Hoofdstuk 1 Referentieniveaus voor (taal en) rekenen De referentieniveaus zijn in het onderwijs een belangrijke leidraad. Ook voor rekenen staat nauwkeurig beschreven wat kinderen op verschillende momenten in hun schoolcarrière moeten kennen en kunnen. De referentieniveaus hebben als doel om een ijkpunt te bieden voor een structurele verhoging van het niveau van de basisvaardigheden van leerlingen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen fundamenteel niveau (F) en streefniveau (S). De fundamentele niveaus (1F-2F-3F) gaan in op alledaagse en beroepssituaties. Het gaat om het zogenaamde functioneel rekenen. Kenmerkend is het functionele gebruik van kennis en vaardigheden in situaties die voor leerlingen concreet zijn. De streefniveaus (1S-2S-3S) bevatten meer algemene regels en sluiten meer aan bij de algemeen vormende wiskunde. De S-stroom is gericht op leerlingen die met een meer theoretische basis (vmbo-tl, havo, vwo) een vervolgopleiding instromen. 1 1F 2 1S 2F 2S 3F 3S 3 4F 4 4S Algemeen maatschappelijk niveau Drempels Referentieniveaus voor (taal en) rekenen 15

16 Leerlingen moeten aan niveau 1F voldoen als ze 12 jaar zijn en naar het vo gaan. Aan 2F moeten leerlingen voldoen die van het vmbo afkomen en mbo niveau 1 en 2, omstreeks hun 16e. Leerlingen die de havo verlaten of mbo niveau 3 of 4 (rond hun 18e) moeten niveau 3F hebben. 12 jaar eind basisonderwijs eind vmbo bb/kb mbo1/2 eind vmbo gl/tl 16 jaar eind havo mbo-4 18 jaar eind vwo hbo wo Naast het formuleren van kennis- en vaardigheidsdoelen zijn de referentieniveaus ook geformuleerd ter verbetering van het (taal- en) rekenonderwijs. In het kader van de structurele verhoging van het niveau van de basisvaardigheden van leerlingen is gesteld dat alle leerlingen in principe met niveau 1F de basisschool en met niveau 2F het vmbo of mbo niveau 1, 2 of 3 zouden moeten verlaten. Dat is een interessant punt. Ook aanbeveling 6 van de commissie Meijerink, die betrekking heeft op het gebruik van reken- en wiskundevaardigheden in andere leergebieden, is relevant voor het vo. De commissie formuleert het als volgt: Het gebruiken en onderhouden van vaardigheden op het gebied van rekenen en wiskunde moet plaatsvinden tijdens het toepassen in andere leergebieden en praktijksituaties. De aanpak die in rekenen en wiskunde is aangeleerd, moet bij docenten van deze vakken bekend zijn en zoveel mogelijk worden gebruikt. 16 Hoofdstuk 1

17 Vragen: Hoe leven de referentieniveaus binnen uw school? Zijn er al doelen geformuleerd in het beleidsplan van uw school met betrekking tot deze referentieniveaus? In hoeverre zijn de docenten wiskunde, natuurkunde, economie, aardrijkskunde, verzorging en techniek zich bewust van hun invloed op de rekenvaardigheid van leerlingen? Referentieniveaus voor (taal en) rekenen 17

18 18 Hoofdstuk 2

19 Hoofdstuk 2 Goed rekenonderwijs in het voortgezet onderwijs in het kort 2.1 Inleiding Het organiseren van effectief onderwijs in zijn algemeenheid vraagt om goed leiderschap, het stellen van doelen en effectieve instructie. Het organiseren van effectief rekenonderwijs in het vo vraagt om meer dan het aanbieden van rekenen in het rooster. Bakker en Cijvat (2009) onderscheiden zes kwaliteitskenmerken voor effectief rekenonderwijs: tijd en extra tijd, doelen, goed aanbod, effectieve instructie, convergente differentiatie en vroegtijdig signaleren en reageren. We voegen er nog een belangrijke aan toe, die voorwaardelijk is voor onderwijsvernieuwing: rekenbeleid op schoolniveau. Hoofdstuk 4 gaat in op de manier waarop deze kenmerken georganiseerd kunnen worden en zichtbaar zijn in het onderwijs. In dit hoofdstuk beperken we ons tot een korte uiteenzetting ervan. 2.2 De zes kwaliteitskenmerken in het kort 1. Tijd en extra tijd Uit allerlei onderzoek blijkt dat leerlingen wel kunnen leren rekenen, als zij daar maar tijd, en zo nodig extra tijd, voor krijgen. Dit betekent dat er in het vo daadwerkelijk tijd moet worden ingeruimd als blijkt dat leerlingen met een rekenachterstand binnenkomen. De manier waarop deze tijd wordt benut, is van cruciaal belang. Zwakke rekenaars hebben met name behoefte aan een uitbreiding van de instructietijd. Goed rekenonderwijs in het voortgezet onderwijs in het kort 19

20 2. Doelen Over het algemeen worden de doelen gerelateerd aan de referentieniveaus. Bij de start in het vo hebben we het dan over 1F/S, bij het verlaten ervan over minimaal 2F. Bij het formuleren van doelen hoort ook het hebben van hoge verwachtingen. Dit betekent dat scholen de verwachting hebben dat leerlingen het niveau 2F kunnen behalen, tenzij blijkt dat ze dat niveau niet kunnen behalen, ondanks het uitgebreide, intensieve en kwalitatief hoogwaardige rekenonderwijs. 3. Goed aanbod Voor alle docenten die rekenen aanbieden, moet helder zijn welke (deel) vaardigheden in rekenen voorafgaan aan andere vaardigheden. Met andere woorden: over welke kennis en inzicht moet een leerling beschikken en welke vaardigheden moeten worden beheerst om de aangeboden leerstof onder de knie te krijgen? Wat betekent dit voor de school? De inhoud van de doorgaande leerlijn voor rekenen moet helder zijn en het moet duidelijk zijn wat in welk jaar aangeboden zou moet worden. Dit betekent ook dat er afspraken moeten worden gemaakt over het taalgebruik, de notatiewijzen en het strategiegebruik (voorkeursstrategie). Bovendien moet voor alle leraren helder zijn wat de status is en welke afspraken er zijn over het noteren van berekeningen. Maar niet alleen de leerlijn moet helder zijn. Om tot een goede afstemming te komen, moet ook zicht zijn op de kennis, inzicht en vaardigheden (waaronder automatiseren) van groepen leerlingen en individuele leerlingen. 4. Convergente differentiatie Onderzoek toont aan dat leerlingen het meeste baat hebben bij een gezamenlijk aanbod en differentiatie in de instructie voor zwakke of goede rekenaars. Vernooy (2008) geeft aan dat convergente differentiatie betekent dat er doelgericht onderwijs wordt gegeven om alle leerlingen in de groep minstens de gestelde minimumdoelen voor de basisvaardigheden te laten bereiken. Hierbij is het streven dat alle leerlingen profiteren van 20 Hoofdstuk 2

21 de groepsinstructie, maar dat er tijdens de verwerking rekening wordt gehouden met de verschillen tussen leerlingen. In de klas ziet dat er als volgt uit. De goede en gemiddelde leerlingen gaan na gezamenlijke instructie zelfstandig of in duo s aan het werk met verdiepingsstof, terwijl zwakke rekenaars verlengde, meer intensieve instructie krijgen in een groepje van drie tot vijf leerlingen. Tijdens deze verlengde instructie wordt rekening gehouden met hun leerbehoeften en kan gericht feedback worden gegeven. Anders gezegd: bij convergente differentiatie wordt met name tijdens de verwerking rekening gehouden met de verschillen tussen leerlingen. 5. Effectieve instructie Om deze convergente differentiatie goed toe te passen, is het IGDI-model voor rekenen zeer geschikt (Houtveen e.a. (2005)). IGDI staat voor: Interactief, Gedifferentieerd, Directe Instructie. Binnen het IGDI-model zijn de fasen van het directe instructiemodel aangepast. Hierdoor ontstaat er meer differentiatie in uitleg en instructietijd tussen de leerlingen. Het model heeft een aantal fasen dat doorlopen wordt. Hierdoor krijgen alle leerlingen hetzelfde aanbod, maar met instructie op maat. 6. Vroegtijdig signaleren en reageren Als scholen leerlingen gecijferd willen afleveren, moeten zij ervoor zorgen dat de leerlingen inzicht hebben in de hoofdbewerkingen, in de samenhang tussen bewerkingen en de bewerkingseigenschappen. De vaardigheden hoofdrekenen en schattend rekenen zijn voorwaardelijk voor gecijferdheid. Om de juiste instructie te kunnen geven, is het nodig om leerlingen regelmatig te toetsen. Op basis van deze toetsgegevens moet de instructie afgestemd worden. Als leerlingen binnenkomen in de brugklas hebben ze op rekengebied al een voorgeschiedenis. In hoeverre wordt deze voorkennis benut om het aanbod aan deze leerlingen aan te passen? Wachten we tot leerlingen vastlopen of reageren we vroegtijdig op signalen uit het basisonderwijs en toetsgegevens? Goed rekenonderwijs in het voortgezet onderwijs in het kort 21

22 2.3 Rekenbeleid op schoolniveau Bovenstaande kwaliteitskenmerken vragen om acties op docent-, team- of directieniveau. Het is belangrijk om deze acties in te bedden binnen het algemene schoolbeleid en de algemene kwaliteitscyclus. Vanuit het algemene schoolbeleid kan het rekenbeleid geformuleerd worden. In het rekenbeleid wordt onder meer vastgelegd welke doelen men nastreeft, hoe deze omgezet kunnen worden in activiteiten, hoe de evaluatie van deze activiteiten eruit ziet en wat de randvoorwaarden zijn. Hoofdstuk vijf gaat hier uitgebreider op in. 2.4 Samenvatting In dit hoofdstuk kwamen zes kwaliteitskenmerken aan bod. Het gaat om algemene kenmerken van goed rekenonderwijs. Om te weten hoe zij in het vo verder uitgewerkt kunnen worden, is het interessant om eerst de rekenvaardigheden van leerlingen in het vo onder de loep te nemen. In het volgende hoofdstuk kijken we daarom eerst naar de rekenvaardigheden en vervolgens naar de betekenis daarvan voor het aanpakken van rekenhiaten en het onderhouden van rekenvaardigheden. Vraag: Is er rekenbeleid op uw school? Bent u daar tevreden over? 22 Hoofdstuk 2

23 Hoofdstuk 3 Hoe staat het met de vaardigheden van leerlingen in het voortgezet onderwijs? 3.1 Inleiding Cito heeft in het schooljaar 2008/2009 toetsen afgenomen om in kaart te brengen of leerlingen de beoogde referentieniveaus behalen. Wij halen de resultaten van dit onderzoek kort aan. Vervolgens gaan we in op de betekenis van de niveauverschillen voor het vmbo, havo en vwo, op de kenmerken van zwakke rekenaars, de begeleidingsmogelijkheden en de inhoudelijke verschillen tussen primair en voortgezet onderwijs. 3.2 Het rekenniveau gemeten Vanwege de zorg voor het kennisniveau van leerlingen op het gebied van taal en rekenen heeft het ministerie van OCW een Expertgroep ingesteld. Zij heeft de opdracht om te adviseren over de vraag wat leerlingen op het gebied van taal en rekenen moeten kennen en kunnen. Aan het vaststellen van de basiskennis en basisvaardigheden werden twee doelen verbonden: Een samenhangend curriculum voor taal en rekenen, binnen en over onderwijssectoren heen. Verbeteren van de taal- en rekenprestaties van leerlingen. Hoe staat het met de vaardigheden van leerlingen in het voortgezet onderwijs? 23

24 Met het formuleren van de referentieniveaus voor taal en rekenen ontstaan: Doorlopende leerlijnen die ervoor zorgen dat het onderwijsresultaat van de ene sector naadloos aansluit op dat van de andere. Referentieniveaus met beschrijvingen van kennis en vaardigheden die docenten houvast bieden voor het bepalen, volgen en stimuleren van de ontwikkeling van leerlingen (commissie Meijerink, 2008). De referentieniveaus geven geen houvast voor de didactiek van de kennis en vaardigheden. Daar gaan we in deze publicatie, voor zover mogelijk, op in. Nadat de referentieniveaus in kaart waren gebracht, kon een start gemaakt worden met het meten van de (taal- en) rekenvaardigheden van leerlingen. In het schooljaar 2008/2009 heeft een groot aantal scholen in Nederland Cito-toetsen afgenomen die alleen het doel hadden om het niveau van taal en rekenen in kaart te brengen (Diagnostische toetsen voor Taal en Rekenen). Bij het lezen van de scores uit deze Monitor Taal en Rekenen (Cito, 2009) is het goed om zich te realiseren dat voor rekenen niveau 2F uit niveau 1F plus een aantal aanvullingen bestaat (zie figuur hieronder). Taal Rekenen 1S 2F 1F 1F 2F Figuur 2: Onderlinge samenhang tussen 1F en 2F met 1S voor taal en rekenen. 24 Hoofdstuk 3

25 Let op: Voor taal is het niveau 1S gelijk aan 2F; voor rekenen geldt dat niet. Het 1S-niveau bij rekenen bestaat uit 1F, een deel van 2F en een deel met moeilijkere leerstof. 2F heeft daarnaast leerstof die niet tot 1S behoort. In dat gedeelte zit bijvoorbeeld rekenen met negatieve getallen. Het onderwerp moeilijkere breuken bijvoorbeeld behoort wel tot 1S en niet tot 1F of 2F (het roze gedeelte boven). (Bron: R. Brandt, 2010). Voor taal is het niveau 1S gelijk aan 2F; voor rekenen geldt dat niet. Bij rekenen bestaat het niveau 1S niveau uit 1F in combinatie met een deel van 2F - naast uitbreiding naar een abstracter niveau. Bijvoorbeeld negatieve getallen horen wel binnen niveau 2F, maar niet binnen 1S; moeilijkere breuken horen bij de uitbreiding. Om de gegevens uit de Monitor Taal en Rekenen van Cito (figuur 3) te interpreteren is het eveneens belangrijk om te weten dat de Expertgroep heeft vastgesteld dat niveau 1F door 75 procent van de leerlingen wordt behaald (op basis van gegevens uit PPON). Daarom is het ijkpunt voor niveau 1F: het minimale niveau dat 75 procent van de leerlingen in groep 8 haalt. Voor niveau 2F is het ijkpunt: de toetsscore waarboven 50 procent van de leerlingen in het vierde jaar van vmbo-kbl scoort. IJkpunt voor niveau 3F: de score waarop 75 procent van de havo 5-leerlingen scoort. Deze ijkpunten zijn dik gedrukt terug te vinden in de tabel (figuur 3). Omdat deze ijkpunten van tevoren zijn afgesproken is het niet zinvol deze percentages te interpreteren. De interpretatie van de overige percentages is wel zinvol en informatief. 3.3 Uitkomsten Cito-monitor in percentages Van de vmbo-leerlingen die de basisberoepsgerichte leerweg (bbl) volgden, beheerste slechts de helft in het vierde leerjaar het niveau dat zij al zouden moeten beheersen bij hun start in het vo. Slechts 13 procent beheerste niveau 2F. Van de vmbo-leerlingen die de kaderberoepsgerichte leerweg (kbl) volgden, beheerste 16 procent in het vierde leerjaar niveau 1F nog Hoe staat het met de vaardigheden van leerlingen in het voortgezet onderwijs? 25

De referentieniveaus taal en rekenen in de praktijk Het vormgeven van doorlopende leerlijnen: waarom, wat en hoe?

De referentieniveaus taal en rekenen in de praktijk Het vormgeven van doorlopende leerlijnen: waarom, wat en hoe? Ria Brandt, Lydia van Deelen, Annemiek Fransen, Pieter Gerrits, Piet Groenewegen, Janneke van Hardeveld, Jarise Kaskens, Bert Moonen, Janneke Oosterman, Hans Puper, Machteld Schölvink De referentieniveaus

Nadere informatie

De leraar als regisseur

De leraar als regisseur Doorlopende leerlijnen Wilma Willems en Kris Verbeeck De leraar als regisseur Opbrengstgericht rekenonderwijs bij de invoering van de referentieniveaus in PO en VO De leraar als regisseur Opbrengstgericht

Nadere informatie

Checklist Verantwoord kiezen voor fundamenteel rekenniveau 1F. SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling

Checklist Verantwoord kiezen voor fundamenteel rekenniveau 1F. SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Checklist Verantwoord kiezen voor fundamenteel rekenniveau 1F SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Checklist 'Verantwoord kiezen voor fundamenteel rekenniveau 1F' December 2012 Verantwoording

Nadere informatie

14 Vragen en antwoorden

14 Vragen en antwoorden - Kennismaken met de Referentieniveaus voor Taal en Rekenen in het primair onderwijs 14 Vragen en antwoorden In 2008 zijn in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap referentieniveaus

Nadere informatie

Het kwartje valt. Doelgericht rekenen in anders georganiseerd onderwijs. Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs

Het kwartje valt. Doelgericht rekenen in anders georganiseerd onderwijs. Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs 5 Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs Kris Verbeeck met medewerking van Maaike Verschuren Het kwartje valt Doelgericht rekenen in anders georganiseerd onderwijs Het kwartje valt Doelgericht

Nadere informatie

Rekenen in het voortgezet onderwijs

Rekenen in het voortgezet onderwijs Rekenen in het voortgezet onderwijs Waarom? Wat? Hoe? Kees Hoogland Martin van Reeuwijk Suzanne Sjoers Madeleine Vliegenthart Rachel van Vugt Peter van Wijk Rekenen in het voortgezet onderwijs Waarom?

Nadere informatie

Over de drempels met rekenen

Over de drempels met rekenen Over de drempels met rekenen Over de drempels met rekenen Consolideren, onderhouden, gebruiken en verdiepen Onderdeel van de eindrapportage van de Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen Postbus

Nadere informatie

-1=3 8+6=14 6/8 6:2=3. iedereen kan leren. rekenen. PO-Raad / Projectbureau Kwaliteit. projectbureau kwaliteit

-1=3 8+6=14 6/8 6:2=3. iedereen kan leren. rekenen. PO-Raad / Projectbureau Kwaliteit. projectbureau kwaliteit projectbureau kwaliteit 8+6=14 6/8-1=3 iedereen kan leren 6:2=3 rekenen Varrolaan 60 3584 BW Utrecht Telefoon: 030 3100 933 Telefax: 030 3100 944 Website: www.poraad.nl PO-Raad / Projectbureau Kwaliteit

Nadere informatie

-1=3 8+6=14 6/8 6:2=3. iedereen kan leren. rekenen. PO-Raad / Projectbureau Kwaliteit. projectbureau kwaliteit

-1=3 8+6=14 6/8 6:2=3. iedereen kan leren. rekenen. PO-Raad / Projectbureau Kwaliteit. projectbureau kwaliteit projectbureau kwaliteit 8+6=14 6/8-1=3 iedereen kan leren 6:2=3 rekenen Varrolaan 60 3584 BW Utrecht Telefoon: 030 3100 933 Telefax: 030 3100 944 Website: www.poraad.nl PO-Raad / Projectbureau Kwaliteit

Nadere informatie

Rekenen verbeteren? Begin bij de leraar!

Rekenen verbeteren? Begin bij de leraar! Rekenen verbeteren? Begin bij de leraar! Kees Hoogland Dolf Janson Madeleine Vliegenthart Rachel van Vugt Ellen Zonneveld Annemieke Zwart Rekenen verbeteren? Begin bij de leraar! Kees Hoogland Dolf Janson

Nadere informatie

Rekenen, maar dan anders! Naar een visiegeleide aanpak van rekenen op de basisschool

Rekenen, maar dan anders! Naar een visiegeleide aanpak van rekenen op de basisschool Rekenen, maar dan anders! Naar een visiegeleide aanpak van rekenen op de basisschool Kris Verbeeck Colofon Auteur Kris Verbeeck KPC Groep Yvonne Meulman, Astrid van den Hurk, Harry Gankema, Cees de Wit,

Nadere informatie

Ouders: Thuis in taal en rekenen

Ouders: Thuis in taal en rekenen Ouders: Thuis in taal en rekenen Handreiking voor ouders en de oudergeleding van de medezeggenschapsraad in het basisonderwijs voor het volgen van de leeropbrengsten bij taal en rekenen Project Thuis in

Nadere informatie

Effectieve rekeninstructie met hulp van computers Overzicht en voorbeelden vanuit onderzoek

Effectieve rekeninstructie met hulp van computers Overzicht en voorbeelden vanuit onderzoek Effectieve rekeninstructie met hulp van computers Overzicht en voorbeelden vanuit onderzoek E. Harskamp & A. Jacobse, GION/ RuG Juli, 2011 Samenvatting De kwaliteit van het rekenonderwijs is in opspraak.

Nadere informatie

Begrijp je het wel? Een onderzoek naar leerlingen op een eigen leerlijn met begrijpend lezen.

Begrijp je het wel? Een onderzoek naar leerlingen op een eigen leerlijn met begrijpend lezen. Een onderzoek naar leerlingen op een eigen leerlijn met begrijpend lezen. 18-06-2012 C.M. Helfrich s1039706@student.windesheim.nl ENSO.PGOR ws. s1039706 Docent: Jolanda Roelfsema Module: Praktijkgericht

Nadere informatie

Over de drempels met taal

Over de drempels met taal Over de drempels met taal Over de drempels met taal De niveaus voor de taalvaardigheid Onderdeel van de eindrapportage van de Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen Postbus 2041 7500 CA Enschede

Nadere informatie

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog!

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog! Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement De lat gaat omhoog! 01 Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het Topklassenarrangement

Nadere informatie

Duiden en Doen. versie SO met uitzondering van ZML en MG

Duiden en Doen. versie SO met uitzondering van ZML en MG Duiden en Doen Werken aan kerndoelen, referentieniveaus, leerstandaarden, leerlijnen, ontwikkelingsperspectieven,leerroutes, uitstroomniveaus en... enzovoort, met de leerresultaten als uitgangspunt. versie

Nadere informatie

Rekenen in het mbo. Waarom? Wat? Hoe?

Rekenen in het mbo. Waarom? Wat? Hoe? 2 Rekenen in het mbo Waarom? Wat? Hoe? Kees Hoogland Martin van Reeuwijk Suzanne Sjoers Madeleine Vliegenthart Rachel van Vugt Peter van Wijk 3 Een boekje over rekenen in het mbo De laatste jaren worden

Nadere informatie

Balans van het reken-wiskundeonderwijs aan het einde van de basisschool 5

Balans van het reken-wiskundeonderwijs aan het einde van de basisschool 5 Primair onderwijs Periodieke Peiling van het Onderwijsniveau Balans van het reken-wiskundeonderwijs aan het einde van de basisschool 5 PPON-reeks nummer 51 Balans van het rekenwiskundeonderwijs aan het

Nadere informatie

Elk kind kan rekenen!

Elk kind kan rekenen! Gert Gelderblom Elk kind kan rekenen! Effectieve zorg in de rekenles en de rol van de schoolleider Het is de verantwoordelijkheid van elke school om alle leerlingen goed te leren rekenen. Het is daarom

Nadere informatie

VMBO Zorg & welzijn voor een brede basis. Verduidelijken, vereenvoudigen en actualiseren

VMBO Zorg & welzijn voor een brede basis. Verduidelijken, vereenvoudigen en actualiseren VMBO Zorg & welzijn voor een brede basis Verduidelijken, vereenvoudigen en actualiseren 1 2 VMBO Zorg & welzijn voor een brede basis Verduidelijken, vereenvoudigen en actualiseren Mei 2010 Visiegroep Zorg

Nadere informatie

Duiden en Doen. Versie SBO

Duiden en Doen. Versie SBO Duiden en Doen Werken aan kerndoelen, referentieniveaus, leerstandaarden, leerlijnen, ontwikkelingsperspectieven, leerroutes, uitstroomniveaus en enzovoort, met de leerresultaten als uitgangspunt. Versie

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2 KENMERKEN VAN GOED LEES- EN SPELLINGONDERWIJS

HOOFDSTUK 2 KENMERKEN VAN GOED LEES- EN SPELLINGONDERWIJS HOOFDSTUK 2 KENMERKEN VAN GOED LEES- EN SPELLINGONDERWIJS 2 KENMERKEN VAN GOED LEES- EN SPELLINGONDERWIJS 27 2.1 Inleiding 2.2 Doelgericht werken 2.2.1 Kerndoelen 2.2.2 Referentieniveaus 2.2.3 Tussendoelen

Nadere informatie

DE KERN VAN HET DOEL. advies

DE KERN VAN HET DOEL. advies DE KERN VAN HET DOEL advies De kern van het doel Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd, over hoofdlijnen van het beleid

Nadere informatie

Functiemix in VO. Verschil maken: durven en kunnen!

Functiemix in VO. Verschil maken: durven en kunnen! Functiemix in VO Verschil maken: durven en kunnen! Colofon Ten behoeve van de leesbaarheid, is in deze publicatie in veel gevallen bij de verwijzing naar personen gekozen voor het gebruik van hij. Het

Nadere informatie

Een effectieve leeromgeving in het primair en voortgezet onderwijs

Een effectieve leeromgeving in het primair en voortgezet onderwijs 8 Doorlopende leerlijnen Marjan van der Maas Een effectieve leeromgeving in het primair en voortgezet onderwijs Onderzoeksrapportage Inrichten leeromgevingen PO en VO 2008-2010 Een effectieve leeromgeving

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Inhoudsopgave Voorwoord: Alle leerlingen perspectief op ontwikkeling 4 Deel A _ Basis Ontwikkelingsperspectief:

Nadere informatie

ARTIKEL. Dr. Kees Buijs, SLO Leerplanontwikkelaar rekenen-wiskunde

ARTIKEL. Dr. Kees Buijs, SLO Leerplanontwikkelaar rekenen-wiskunde DIDACTISCHE AANDACHTSPUNTEN bij verbetertrajecten ARTIKEL Rekenbeleid Dr. Kees Buijs, SLO Leerplanontwikkelaar rekenen-wiskunde Inleiding Streven naar hogere leeropbrengsten Schoolteams zijn niet altijd

Nadere informatie

Excelleren van leerlingen mogelijk maken

Excelleren van leerlingen mogelijk maken PASSEND ONDERWIJS EN ZORG VO Excelleren van leerlingen mogelijk maken Voor één docent is het te moeilijk Minke Bruning Gert Kamphof Josée von Weijhrother Greet de Boer Excelleren van leerlingen mogelijk

Nadere informatie

Samenwerken aan Taalbeleid:

Samenwerken aan Taalbeleid: Samenwerken aan Taalbeleid: in tien stappen naar een taalbeleidsplan Marieke Tomesen Jack Duerings Annie van der Beek Deze uitgave is tot stand gekomen dankzij subsidie van het Ministerie van Onderwijs,

Nadere informatie