Jaardocument GGz Centraal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaardocument GGz Centraal"

Transcriptie

1 2011 Jaardocument 1

2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord Uitgangspunten van de verslaggeving Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens Structuur van het concern Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Patiënten/cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Werkgebieden Samenwerkingsrelaties Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Normen voor goed bestuur Raad van Bestuur Toezichthouders - raad van toezicht Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering Risicomanagement Cliëntenraad i.o Ondernemingsraad Beleid, inspanningen en prestaties Meerjarenbeleid Algemeen beleid verslagjaar RVZe Oostelijk Utrecht RVZe Flevoland RVZe Gooi & Vechtstreek RVZe Veluwe & Veluwe Vallei RVZe Fornhese Innova - instituut voor opleiden, onderzoek en innovatie Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteit, veiligheid en risicomanagement HKZ Kwaliteitscertificaat Kwaliteit van gebouwen ICT Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten/cliënten Kwaliteit van zorg Tevredenheid cliënten en patiënten Veilig Incidenten Melden Beleid Dwang & Drang Commissie Zorgveiligheid Klachtencommissie patiënten/cliënten Familievertrouwenspersoon Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Personeelsbeleid Kwaliteit van het werk De Commissie klachten en bezwaren medewerkers Adviescommissie Sociale begeleiding Visie op het arbobeleid

3 4.6 Samenleving en belanghebbenden Vrijwilligerswerk en Maatschappelijk Betrokken Ondernemen Financieel beleid...53 Bijlage Publicaties en presentaties per onderzoekslijn...56 Psychotische Stoornissen...56 Angst- en Dwangstoornissen...58 Persoonlijkheidsstoornissen...59 Psychometrie...59 Overig...60 Overige activiteiten A-opleiding...61 Bijlage 2 - Lopend onderzoek per onderzoekslijn...62 Psychotische Stoornissen...62 Persoonlijkheidsstoornissen...63 Angst- en dwangstoornissen...63 Psychometrie

4 Voorwoord Hierbij bieden wij u het jaardocument 2011 van de Stichting aan. Hierin vindt u een beschrijving van onze activiteiten en behaalde resultaten in het verslagjaar Met voorliggend document leggen wij maatschappelijke verantwoording af conform het landelijk door het Ministerie van VWS ontwikkelde format. Het document wordt gedeponeerd bij het ministerie van VWS. Het jaardocument en de jaarrekening zijn vastgesteld door de raad van bestuur op 2 mei 2012 en goedgekeurd door de raad van toezicht op 8 mei Ook in 2011 hebben wij samen met onze medewerkers en stakeholders gewerkt aan een toekomstbestendige geestelijke gezondheidszorg waarin het perspectief van cliënten en hun naasten centraal staat. Al onze inspanningen zijn tot stand gekomen dankzij de grote inzet van al onze medewerkers en vrijwilligers. Wij danken iedereen heel hartelijk die hier een bijdrage aan heeft geleverd. De geestelijke gezondheidszorg is in 2011 in zwaar weer terecht gekomen door de aankondiging van forse bezuinigingen en een stapeleffect van verschillende beleidsmaatregelen. De puur op basis van financiële motieven doorgevoerde bezuiniging en de invoering van een eigen bijdrage alleen voor patiënten met psychische problemen maken extra duidelijk dat een duidelijke koers en een visie op de gewenste geestelijke volksgezondheid onontbeerlijk zijn. Vooraf aan de bezuinigingen waren door verschillende partijen in de GGz al voorstellen gedaan voor meer doelmatigheid die tegelijk kwalitatief goede zorg zou borgen, onder andere door meer ambulante hulp, betere samenwerking tussen somatiek en psychiatrie en betere ondersteuning van de huisarts bij de diagnostiek en behandeling van mensen met psychische klachten. Inmiddels wordt gewerkt aan een brede beleidsagenda voor de periode , gericht op een toekomstbestendige GGz, door vertegenwoordigers van cliënten- en familieorganisaties, zorgaanbieders, beroepsverenigingen, zorgverzekeraars en de overheid. Het voorgenomen besluit om met ingang van 2013 prestatiebekostiging in te voeren in de GGz is een belangrijk element in de verbetering van de doelmatigheid van de GGz. Hiermee komt een eind aan een impasse van vier jaar waarin met twee systemen werd gewerkt in de GGz. Het is de bedoeling dat in 2013 de GGz volledig overgaat op DBC s! Dit is een flinke uitdaging, want in tegenstelling tot de ziekenhuiszorg, gaat in de GGz in een keer 100% van de zorg over op prestatiebekostiging, dus ook crisiszorg en intensive care. De invoering van prestatiebekostiging zal zeker een discussie losmaken over wat de prestaties in de GGz precies zijn. De huidige producten in de DBC-GGz geven daarvoor nog te weinig houvast. Verzekeraars zullen meer informatie willen over de zwaarte van de zorgvraag, de relatie met de geleverde zorg en de kwaliteit van het resultaat om daarop hun selectieve - inkoop te kunnen baseren. Dit geldt ook voor ons als zorgaanbieder die de zware zorg, zoals op een intensive care, of innovatieve werkwijzen graag adequaat betaald zien! De kunst zal zijn om met elkaar: zorgverzekeraars, zorgaanbieders en cliënten te bepalen wat de kwaliteit en de meerwaarde zijn die de GGz hoort te leveren! Wij wensen u veel leesplezier. Amersfoort, 8 mei 2012 Dr. T.J. Heeren voorzitter raad van bestuur C.M. van der Zalm - van Geen, voorzitter raad van toezicht Ir. G.H. ter Avest Lid raad van bestuur Dr. B.J.N. Schreuder, Lid raad van bestuur 4

5 1 Uitgangspunten van de verslaggeving Het Jaardocument van is opgesteld in overeenstemming met het format jaarverantwoording zorginstellingen dat jaarlijks onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wordt gepubliceerd. Door deze systematiek te volgen voldoet de raad van bestuur van aan de vereisten die de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) aan stelt. Het jaardocument 2011 bestaat uit de volgende onderdelen: het maatschappelijk verslag van de jaarrekening van en kwantitatieve en feitelijke gegevens. Deze laatste zijn via de webenquête gedeponeerd op en in een databank opgeslagen. N.B. vanuit deze databank krijgen ook instanties aan wie wij verantwoording moeten afleggen, hun gegevens aangeleverd. Hiernaast hebben wij de uitkomsten van de GGZ Prestatie indicatoren-set 2011 aangeleverd via de portal van Zichtbare Zorg (ZiZo). Deze kwaliteitsgegevens worden uiteindelijk doorgeleverd aan DigiMV. 2 Profiel van de organisatie 1 is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg met locaties in de provincies Utrecht, Noord- Holland, Flevoland en Gelderland. De missie van is het behandelen, begeleiden en ondersteunen van mensen met psychische problemen opdat zij de regie over hun eigen leven kunnen krijgen of houden. De strategische beleidsdoelen voor de periode zijn gebundeld in kernwaarden: Dichtbij - wij bieden onze hulpverlening aan in regionaal ingebedde geestelijke gezondheidszorg en in bovenregionale expertisecentra. Wij bevorderen de eigen kracht en stimuleren de mogelijkheden van cliënten; (empowerment) en willen dit als leidraad opnemen in de zorgprogramma s c.q.behandelplannen; Eigen kracht Wij bieden een aangename, betrokken en veilige omgeving waar de cliënt zich op zijn gemak voelt; Betrokken en veilig Wij staan iedereen direct te woord en elke vraag wordt adequaat beantwoord; Gastvrij Wij zijn een actieve partner voor het realiseren van geestelijke gezondheidszorg op cliënt-, regionaal en landelijk niveau; Verantwoordelijk Wij zijn een innovatieve kennisorganisatie die professionele behandeling/begeleiding biedt én professionals opleidt; Deskundig en vernieuwend Wij zijn voor alle medewerkers een uitdagende, betrouwbare werkgever en bieden een veilige werkomgeving; Uitdagend en betrouwbaar Wij spelen een proactieve rol in de maatschappelijke ontwikkelingen van de geestelijke gezondheidszorg; Midden in de maatschappij Wij willen een grotere efficiency bereiken door schaalvergroting. Doelmatig, doeltreffend en doordacht 2.1 Algemene identificatiegegevens Adres Postbus 3051 Postcode 3800 DB Plaats Amersfoort Telefoonnummer Identificatienummer Kamer van Koophandel adres Internetpagina 5

6 2.2 Structuur van het concern De stichting met statutaire zetel in de gemeente Amersfoort, kent als juridische structuur de stichting. De stichting heeft een maatschapovereenkomst afgesloten met de stichting De Bascule ten behoeve van het Regionaal Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie (RCKJP) in t Gooi. Met de Stichting Meander Medisch Centrum heeft een vennootschap onder firma afgesloten ten behoeve van het SymforaMeander Centrum voor Psychiatrie in Amersfoort. Het SymforaMeander Centrum voor Psychiatrie is in oktober 2011 van start gegaan. Besturingsmodel wordt bestuurd volgens het raad van bestuur/raad van toezicht model. De raad van bestuur is statutair en integraal eindverantwoordelijk voor de bestuurstaken. Elk lid van de raad van bestuur stuurt rechtstreeks een deel van het management aan. Hiervoor is een portefeuilleverdeling gemaakt. Ook portefeuilles zoals onder andere de kwaliteit van zorg en veiligheid zijn onder de verantwoordelijkheid van een bestuurslid gebracht. Eind december 2011 bestond het bestuur van de Stichting uit een driehoofdig collegiaal bestuur onder voorzitterschap van dr. B.J.N. Schreuder. De raad van toezicht is het toezichthoudende orgaan van de stichting en houdt conform de statuten en reglementen toezicht op de wijze waarop de raad van bestuur de organisatie bestuurt. De principes van de Zorgbrede Governancecode zijn in de statuten en in het reglement raad van toezicht vastgelegd. De lijnorganisatie bestaat uit maximaal vier niveaus inclusief de raad van bestuur. Verantwoordelijkheden worden laag in de organisatie belegd. Op de leidinggevende niveaus is er in principe duaal management; een zorgprofessional en een bedrijfsprofessional. Dit geldt zeker voor het niveau van de Resultaat Verantwoordelijke Zorgeenheden (RVZ-en), maar bij de niveaus eronder hangt het af van de benodigde competenties en de mogelijkheid deze in één persoon te verenigen. Bij duaal management zijn de zorgprofessional en de bedrijfsprofessional integraal verantwoordelijk voor het onderdeel van de organisatie dat zij aansturen. De vakcentra worden door één hoofd geleid met uitzondering van het vakcentrum Vastgoed. heeft de zorg georganiseerd in vijf resultaatverantwoordelijke zorgeenheden (RVZe). Vier hiervan kennen een geografische grondslag. De vijfde is doelgroepgeoriënteerd en omvat de kinder- en jeugdpsychiatrie. De interne organisatie van een RVZe is doelgroepgeoriënteerd en georganiseerd rondom behandelprogramma s. 6

7 Organogram Stichting d.d. 31 december 2011 Toelatingen beschikt over toelatingen voor de volgende functies: persoonlijke verzorging, verpleging, ondersteunende begeleiding, activerende begeleiding, behandeling en verblijf. Medezeggenschap Centrale cliëntenraad in oprichting De centrale cliëntenraad i.o. is een onafhankelijk en zelfstandig orgaan van cliënten die gebruik maken van het zorgaanbod van. Het doel van de centrale cliëntenraad is, binnen het kader van de doelstellingen van, het behartigen van gemeenschappelijke belangen van cliënten 2 van de Stichting. Conform de Wet Medezeggenschap Cliënten in de Zorg (WMCZ) brengt hij gevraagd en ongevraagd advies uit aan de raad van bestur. De centrale cliëntenraad bevordert in samenwerking met de RVZe-cliëntenraden - naar vermogen de participatie en medezeggenschap door alsmede de belangenbehartiging van cliënten, zodat cliënten zoveel mogelijk worden betrokken bij de gang van zaken in de eigen leef-, behandel- en begeleidingsomgeving, op de verschillende locaties en niveaus binnen. Ondernemingsraad De structuur van de medezeggenschap bestaat uit een ondernemingsraad (OR) en zeven ondernemingsraadscommissies: (ORC s) vijf voor de resultaat verantwoordelijke zorgeenheden (RVZe s), een voor Innova en een voor de centrale diensten. Hiernaast heeft de OR een aantal vaste commissies voor centrale onderwerpen. De OR behandelt alle onderwerpen die de gehele organisatie betreffen, onderwerpen die het werkgebied van de ondernemingsraadscommissies overstijgen en onderwerpen die de ondernemer naar zich heeft toegetrokken. De ondernemingsraadscommissies behandelen voor de ondernemingsraad de aangelegenheden betreffende het organisatieonderdeel. De ondernemingsraad kent de ondernemingsraadscommissie de bevoegdheid toe tot het plegen van overleg met de directie/hoofden van het organisatieonderdeel en draagt daarmee de rechten en bevoegdheden van de ondernemingsraad over ten aanzien van de aangelegenheden van het organisatieonderdeel. Familie en naastbetrokkenen zijn een waardevolle gesprekspartner voor het management. kent eind december 2011 twee familieraden: de familieraad Zon & Schild en de familieraad Veluwe & Veluwe Vallei. Zij behartigen de collectieve belangen van familieleden en naastbetrokkenen. 7

8 2.3 Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering heeft ten doel het (doen) verlenen en bevorderen van geestelijke gezondheidszorg, het verzorgen van opleidingen en het verrichten van activiteiten die verband houden met re-integratie. Voorts doet de stichting al hetgeen wat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. biedt klinische en niet-klinische GGZ voor volwassenen en kinderen/ jeugdigen en tevens beschermd wonen en verslavingszorg vanuit verschillende locaties in de provincie Utrecht, Noord-Holland, Gelderland en Flevoland. biedt diagnostiek, behandeling, begeleiding, preventie en voorlichting aan mensen met psychische, psychiatrische en/of psychosociale problematiek. Naast direct cliëntgericht aanbod verzorgt ook consultatie aan samenwerkingspartners en verwijzers Patiënten/cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Kerngegeven 2011 Aantal/bedrag Totaal aantal patiënten/cliënten waaraan ggz wordt verleend Aantal patiënten/cliënten in zorg/behandeling op van verslagjaar Capaciteit Het aantal bedden/plaatsen dat beschikbaar is voor dagelijkse planning van opnames, verblijf of voor dagbehandeling. Productie Aantal in verslagjaar geopende DBC s (ontleend aan het instellingsinformatiesysteem, niet uit DIS) Aantal in verslagjaar gesloten DBC s (ontleend aan het instellingsinformatiesysteem, niet uit DIS) Aantal dagen met verblijfszorg inclusief kleinschalig wonen en BOPZ in verslagjaar Aantal deeltijdbehandelingen in verslagjaar Aantal ambulante contacten in verslagjaar Aantal geleverde dagdelen dagactiviteiten in verslagjaar Personeel GGZ Aantal ggz-georiënteerde personeelsleden in loondienst op van verslagjaar 3763 Aantal ggz-georiënteerd personeel in FTE 2658 Bedrijfsopbrengsten Bedrag in euro s Totaal bedrijfsopbrengsten (in euro s) in verslagjaar Waarvan wettelijk budget voor AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies Waarvan overige bedrijfsopbrengsten

9 2.3.3 Werkgebieden rekent de gemeenten Amerongen, Almere, Amersfoort, Baarn, Barneveld, Blaricum, Bunschoten- Spakenburg, Bussum, Dronten, Eemnes, Elburg, Emmeloord, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Hilversum, Huizen, Laren, Leersum, Lelystad, Leusden, Maarn, Muiden, Naarden, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Soest, Urk Veenendaal, Weesp, Wijdemeren, Woudenberg en Zeewolde tot haar verzorgingsgebied. 2.4 Samenwerkingsrelaties werkt vanuit zijn maatschappelijke opdracht samen met vele partners op diverse terreinen. Er bestaat een groot aantal (geformaliseerde) samenwerkingsverbanden en (zorg-)ketens. De samenwerking met de meeste partners krijgt vorm in convenanten en overeenkomsten. Een overzicht van de belangrijkste samenwerkingsverbanden zijn: Patiënten/cliënten en hun organisaties Er bestaat er binnen samenwerking met diverse belangenbehartigers van cliënten en naasten, zoals: Het Landelijk Platform GGz, het landelijk platform is een koepel van 19 cliënten- en familieorganisaties in de GGz. Het LPGGz streeft ernaar de positie van die kwetsbare mensen structureel te verbeteren. Het LPGGz is gesprekspartner van en aanspreekpunt voor politici, beleidsmakers, beleidsuitvoerders zorgverzekeraars en brancheorganisaties. Stichting Patiëntvertrouwenspersonen. De patiëntenvertrouwenspersoon (pvp) verleent ggz-cliënten advies en bijstand bij de handhaving van hun rechten. De werkzaamheden van de pvp hebben een wettelijke basis in de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz) en het besluit patiëntenvertrouwenspersoon Bopz. Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen: plaatsing familievertrouwenspersonen in instellingen voor geestelijke gezondheidszorg. Vereniging Ypsilon is een vereniging van familieleden en naasten van mensen met een verhoogde psychotische kwetsbaarheid. De vereniging beschikt over een grote expertise op het gebied van ervaringsdeskundigheid van familie. Stichting Labyrint ~ In Perspectief zet zich in voor familieleden van mensen met psychische of psychiatrische problemen, met of zonder diagnose. Ook anderen (vrienden, buren, collega s) kunnen bij de stichting terecht. De Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) is een federatie van patiënten- en consumentenorganisaties die zich sterk maken voor alle mensen die zorg nodig hebben. 9

10 Medewerkers en andere arbeidsrelaties Personeel is van doorslaggevend belang voor de continuïteit van de zorg. Goede arbeidsomstandigheden en ruime ontwikkelings- en loopbaanmogelijkheden zijn belangrijk om personeel te werven én te behouden. Op het gebied van arbeid- en arbeidsrelaties heeft regelmatig overleg met o.a. de vakbonden, die de individuele en collectieve belangen behartigen van aangesloten werknemers en andere leden. Daarnaast de Nederlandse Arbeidsinspectie. Deze is een onderdeel van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en ziet toe op de regels rondom werk zoals de Arbeidomstandigheden wetgeving. Onderwijs/opleiding Het opleiden van professionals in de GGZ vindt plaats in bredere zin dan alleen voor het belang van de eigen personeelsvoorziening. Het betreft onder meer de A-, de P-en de Verpleegkundig Specialist (VS), de basisopleiding Verpleging & verzorging en het beschikbaar hebben van stageplekken. In het kader van de A-opleiding wordt samengewerkt met het Meander Medisch Centrum, het Gelre Ziekenhuis en het Flevo Ziekenhuis. Op het gebied van onderwijs bestaat samenwerking met o.a. de Regionale Opleidingscentra (ROC) en Hogescholen voor wat betreft de opleiding van beroepskrachten. De GGz Ecademy is een samenwerkingsverband tussen verschillende GGz instellingen met als doel ontwikkelen, inkopen en delen van kennis op het gebied van e-learning, specifiek voor de GGz. Op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs bestaat samenwerking met het Universitair Medisch Centrum Utrecht, het VU Medisch Centrum en het Maastricht Universitair Medisch Centrum,. Met de Stichting College voor de Beroepen en Opleidingen in de Gezondheidszorg (CBOG) worden afspraken gemaakt inzake de subsidiëring van beroepsopleidingen voor GGz professionals. Kenniscentra Phrenos kenniscentrum schizofrenie ( NKOP het Nederlands Kenniscentrum voor Ouderenpsychiatrie ( NedKAD het Nederlands Kenniscentrum Angst en Depressie ( Samenwerkings- en ketenzorg partners Binnen de regio s van bestaat er intensieve samenwerking met diverse ketenzorgpartners. Er bestaat overleg met diverse huisartsen(verenigingen). Een aantal daarvan zijn zorggroep Almere, de huisartsenverenigingen Eemland, Gooi- en Vechtstreek en Noord West Veluwe. Overige samenwerkingspartners zijn: Van der Hoevenstichting: Samenwerking op het gebied van klinische forensische psychiatrie. Leo Kannerhuis: Samenwerking op het gebied van specialistische behandeling van autisme. dr. D.Q.R. Mulock Houwerschool: Samenwerkingsovereenkomst t.b.v. onderwijs aan kinderen met ernstige gedragsproblemen of psychiatrische aandoeningen. Marina de Wolf: Samenwerkingsverband tussen en de Angst, Dwang en Fobiestichting (ADFstichting). Op het gebied van verslavingszorg bestaat samenwerking met Centrum Maliebaan te Utrecht en met Tactus te Deventer. Met diverse algemene ziekenhuizen in de regio bestaat een samenwerking, onder andere met het ziekenhuis St. Jansdal in Harderwijk, de Tergooi Ziekenhuizen in Hilversum/Blaricum, het Flevoziekenhuis in Almere en het Meander Medisch Centrum in Amersfoort. Overheid werkt samen en zoekt afstemming met zowel gemeentelijke, provinciale, als landelijke overheden over onder andere de WMO, regionale preventie en vastgoed (onder andere de saneringscommissie) Met de politie binnen de verschillende regio s vindt samenwerking plaats op het gebied van (het voorkomen van) crisissituaties bij mensen met psychische stoornissen of verdenking hiervan. 10

11 De Inspectie voor de Volksgezondheid houdt toezicht op de kwaliteit van zorg. In dit kader vinden aangekondigde en onaangekondigde toezichtbezoeken plaats en is er een jaarlijks overleg tussen de inspecteur en de raad van bestuur. In het kader van de externe organisatie van de geneeskundige hulpverlening bij zware ongevallen en rampen participeert GGz in de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de de verschillende regio s (GHOR), een bestuurlijk- en regieorgaan. Financiering De financiering van de zorg van vindt plaats middels: de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) zorgkantoor Achmea, de Zorgverzekeringswet (ZVW) - conform het representatiemodel is Achmea de vertegenwoordiger van de verzekeraars, maar vindt de feitelijke betaling van de zorg plaats door de verschillende verzekeraars waarbij de patiënten zijn verzekerd. De belangrijkste verzekeraars voor zijn Achmea, UVIT en Menzis. en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) (gemeenten). Zakelijke dienstverlening Op het gebied van zakelijk dienstverlening heeft samenwerking met verschillende partijen. Een selectie hieruit is: Roqua: samenwerkings- en dienstverleningsovereenkomst ten behoeve van de ontwikkeling en het gebruik van Roqua (routine outcome and quality assesment). Stichting Benchmark GGz: gebruikersovereenkomst ten behoeve van het aanleveren van gegevens. De Stichting Benchmark GGz (SBG) is het onafhankelijke kenniscentrum voor GGZ instellingen en zorgverzekeraars in Nederland. De doelstelling van SBG is het inzichtelijk maken van de behandeleffecten van veelvoorkomende stoornissen. Phebe BV: Om de kwaliteit van de operationele processen van de afdeling personeelszaken te optimaliseren en de kosten te verlagen is samen met drie instellingen, te weten Stichting Lentis, Stichting Dr. S. van Mesdag en GGz Noord Holland Noord een shared service samenwerking gestart onder de naam Phebe BV, Gestart is met de gezamenlijke implementatie van webbased RAET online-modules bovenop de bestaande Beaufort applicatie bij de instellingen. Met het Sint Jansdal bestaat een overeenkomst op het gebied van Huisartsenlaboratorium en trombosedienst. Met Indigo Service Organisatie is een aandeelhoudersovereenkomst afgesloten met betrekking tot de begeleiding van medewerkers met psychische klachten op en rond het werk. Met KBS Advocaten is een overeenkomst gesloten voor het leveren van juridische diensten op het gebied van gezondheidsrecht. 11

12 3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.1 Normen voor goed bestuur Governance laat zich niet alleen in regels vangen. Het komt tot uitdrukking in het doen en laten van personen. Governance principes krijgen pas betekenis als bestuurders en toezichthouders zich herkennen in de bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid van hun zorgorganisatie en zij zich hierop laten aanspreken. Vanuit die gedachte richt de code zich op de kwaliteit van het bestuur, de kwaliteit van het toezicht daarop, de interactie tussen raad van bestuur en raad van toezicht en tenslotte op het op gepaste wijze betrekken van belanghebbenden bij het beleid van de zorgorganisatie. hanteerde ook in 2011 de normen met betrekking tot goed bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording, zoals die zijn vastgelegd in de Zorgbrede Governancecode. Dit betekent dat wij ons houden aan deze bepalingen en dat wij, daar waar wij dit niet doen, dit gemotiveerd uitleggen ( pas toe of leg uit-beginsel ). Deze normen zijn verankerd in de statuten en in de reglementen raad van toezicht en raad van bestuur. Conform artikel 6.2 van het Uitvoeringsbesluit heeft in haar statuten vastgelegd dat de centrale cliëntenraad de belangen van de patiënten of cliënten van de zorginstelling vertegenwoordigt en heeft zij aan de centrale cliëntenraad het recht van enquête toegekend als bedoeld in titel 8 afdeling 2 van Boek 2 BW. heeft een klokkenluidersregeling opgesteld. Deze regeling helpt werknemers en anderen die in contractuele relatie tot de zorgorganisatie staan, vermoedens van onregelmatigheden respectievelijk misstanden binnen de organisatie te kunnen melden zonder daardoor geschaad te worden in hun rechtspositie. 3.2 Raad van Bestuur Samenstelling en portefeuilleverdeling Op 31 december 2011 werd geleid door collegiale driehoofdige raad van bestuur. Deze raad van bestuur bestond uit mw. dr. T.J.Heeren en de heren ir. G.H. ter Avest en dr. B.J.N. Schreuder (voorzitter 3 ). Er is sprake van een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het instellingsbeleid, terwijl er tevens tussen de bestuurders sprake is van een heldere verdeling van aandachtsgebieden (portefeuilles). In het reglement raad van bestuur worden de volgende kernelementen beschreven: de bestuurstaak, verantwoording en verantwoordelijkheid, besluitvorming, vergaderingen, waarneming en vacature, openbaarheid en belangenverstrengeling, geheimhouding, medezeggenschap, openheid en verantwoording extern en deskundigheid. Het reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de raad van bestuur. Het besluit behoeft de goedkeuring van de raad van toezicht. In voorkomende gevallen waarin het reglement niet voorziet besluit de raad van bestuur met inachtneming van wettelijke bepalingen en statuten. In de jaarlijkse evaluatie van zijn functioneren gaan de raad van bestuur en de raad van toezicht na of het reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet. 12

13 Portefeuilleverdeling raad van bestuur d.d. 31 december

14 Bezoldiging De bezoldiging van de leden van de raad van bestuur is tot stand gekomen op basis van afspraken tussen de leden van de raad van bestuur en de raad van toezicht conform de Beloningscode voor Bestuurders in de Zorg. De bezoldiging is vermeld in het financiële verslag en in DigiMV.. Nevenfuncties raad van bestuur De heer ir. G.H. ter Avest heeft de volgende nevenfuncties: - lid van diverse bestuurs- en adviescommissies van de koepel GGz Nederland op het gebied van ICT, benchmarking en norm- en tariefstelling, heden; - lid Raad van Commissarissen verzekeringsmaatschappij Centramed, 2009 heden; - lid raad van toezicht Cultura, 2006 heden; - lid commissie van toezicht DIS; - lid bestuur vereniging aanbesteding Referentiemodel Elektronisch Patiënten Dossier. Mw. dr. T.J. Heeren heeft de volgende nevenfuncties: - bestuurslid Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie/NvvP, 2006 heden, sinds 2011 vice-voorzitter; - lid commissie Zorgvisie en Normering van GGz Nederland, 2006 heden; - lid van de Beraadsgroep Maatschappelijke Gezondheidszorg van de Gezondheidsraad, 2007 heden; - lid van de raad van toezicht van het Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam, 2009 heden, sinds 2011 vicevoorzitter; - lid commissie Nationaal Programma Ouderenzorg van ZonMW, 2008 heden; - lid stuurgroep ROM van GGz Nederland; - lid redactieraad Zorgmarkt: 2011 heden; - vice-voorzitter Union européenne des médecins spécialistes/uems Sectie Psychiatrie, 2011 heden. Ter gelegenheid van het 15e Wereldcongres van the International Psychogeriatric Association (IPA) werden de IPAawards uitgereikt aan mensen die zich op verschillende wijze hebben ingespannen om de zorg voor ouderen met psychische problemen te verbeteren. Nederlandse winnaars waren staatssecretaris drs. Marlies Veldhuizen van Zanten en dr. Thea Heeren. De heer dr. B.J.N. Schreuder heeft de volgende nevenfuncties: - bestuurslid College voor de Beroepen en Opleidingen in de Gezondheidszorg (CBOG) (tot december 2011); - lid College Geneeskundige Specialismen KNMG (CGS); - voorzitter werkgroep Profiel Verslavingsarts van het CGS; - voorzitter Commissie Kwaliteitsvisitatie van de Nederlandse Vereniging van Psychiatrie (NvvP); - voorzitter werkgroep Governance, CONO, september december 2011; - lid commissie Werkgevers- en Arbeidszaken van GGz Nederland; - Arbiter Landelijk Scheidsgerecht Gezondheidszorg; - Auditor NIAZ en lid redactieraad NIAZ; - lid stuurgroep Patiëntveiligheidsprogramma GGz van GGz Nederland, juni 2011 heden. De raad van toezicht heeft geconstateerd dat er in het verslagjaar geen sprake is geweest van enige vorm van belangenverstrengeling of schijn van belangenverstrengeling tussen de raad van bestuur en de organisatie. De raad van bestuur draagt zorg voor een tijdige informatievoorziening aan de raad van toezicht over algemene, zorginhoudelijke, financieel-economische, personele en sociale, externe, ethische en overige aangelegenheden die van een zodanig belang zijn dat de raad van toezicht hiervan redelijkerwijs op de hoogte behoort te zijn om zijn toezichthoudende en adviserende taak adequaat te kunnen vervullen. Hiertoe verschafte de raad van bestuur in het verslagjaar de raad van toezicht periodiek informatie over de realisatie van de doelstellingen en de beleidsplannen inclusief de daaraan verbonden risico s, de kwaliteit van de zorg alsmede de doelmatigheid en continuïteit van de organisatie en de bedrijfsvoering. Afspraken rond de informatieverstrekking aan de raad van toezicht zijn vastgelegd in het Informatieprotocol. 3.3 Toezichthouders - raad van toezicht In het reglement raad van toezicht (mei 2011) zijn de taken en verantwoordelijkheden van de (leden van de) raad van toezicht beschreven. In de raad is de noodzakelijke kennis van uiteenlopende disciplines aanwezig: bestuurlijke kennis en ervaring, financiële expertise, inzicht in de (kwaliteit) van zorg van aanpalende disciplines. In het Informatieprotocol zijn de afspraken vastgelegd met betrekking tot de informatie van de raad van bestuur aan de raad van toezicht. De raad van toezicht van was eind december 2011 als volgt samengesteld: 14

15 Naam (Voormalige) hoofdfunctie Nevenfuncties Mw. C.M. van der Zalm van Geen Dhr. dr. E.P. de Jong Dhr. dr. R.V. Bijl Dhr. drs. C. de Kruijf Mw. drs. L.M.B. Musterd dhr. drs. U. Pekdemir MPA Voormalig directeur KPN Midden Nederland Adjunct-directeur Sociaal en Cultureel Planbureau Zelfstandig adviseur Musterd Organisatieadvies Directievoorzitter Rabobank Noord-Kennemerland Zelfstandig adviseur Van Geen Management & Advies Voorzitter Raad van Commissarissen woningcorporatie Habion; voorzitter Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving; voorzitter Klachtencommissie Zorggroep Almere; voorzitter Stichting Franciscaans Studiecentrum, verbonden aan de Universiteit van Tilburg; vice-voorzitter Raad van Toezicht Stichting Koninklijke Kentalis; lid Raad van Toezicht van Vilans; vice-voorzitter Stichting Instituut Gak; voorzitter CDA afdeling Nunspeet lid Raad van Advies van Reliëf, christelijke vereniging van zorgaanbieders. Lid en plaatsvervangend voorzitter Rekenkamer gemeente Utrecht; board member Research Committee on Social Indicators, International Sociological Association; lid Wetenschappelijke Adviescommissie van de Volksgezondheid Toekomstverkenningen 2014 RIVM; vice-voorzitter raad van toezicht Stichting Stade, Utrecht; Member General Assembly van het European Centre for Social Welfare policy and Research, Wenen. fractievoorzitter Provinciale Staten Utrecht; voorzitter Noodfonds RWA-Amersfoort e.o.; trainer/bemiddelaar Algemene Onderwijsbond; voorzitter cliëntenraad WSW regio Eemland; lid Raad van Toezicht De Klimboom, stichting voor kinderopvang. voorzitter Klachtencommissie voor medewerkers Zorgcentrum De Posten te Enschede; voorzitter Bezwarencommissie Sociaal Plan van Mediant geestelijke gezondheidszorg te Enschede; bestuurslid Cinementaal (film en geestelijke gezondheid) te Enschede; adviseur Fonds Cultuurparticipatie te Utrecht; Lid Raad van Toezicht stichting Trajectum Novum, jeugdzorg te Zeist. Lid Raad van Toezicht Onderwijsgroep Tilburg Overzicht van de leden van de Raad van Toezicht per 31 december 2011 Mw. prof. dr. E.H. Tonkens, lid op voordracht van de Centrale Cliëntenraad, legde per 10 oktober 2011 haar taken als toezichthouder neer. Naar aanleiding van een externe wervingsprocedure in het najaar 2011, waarbij gezocht werd naar een lid raad van toezicht met een professionele achtergrond in de zorg, werd in de vergadering van 13 december 2011 mw. dr. L.A. van der Velden benoemd tot lid raad van toezicht per 1 januari Een vertegenwoordiger van de ondernemingsraad maakte deel uit van de selectiecommissie. Rooster van aftreden raad van toezicht Benoeming van leden van de raad van toezicht vindt plaats voor een termijn van vier jaar, waarbij de leden eenmaal herkiesbaar zijn. Op basis van het rooster van aftreden zijn in het verslagjaar mw. Van der Zalm, dhr. Bijl en dhr. Pekdemir opnieuw benoemd. 15

16 Naam Functie Sinds Datum Datum Mw. C.M. van der Zalm voorzitter raad van toezicht herbenoeming aftreden Van Geen voorzitter selectiecommissie; voorzitter remuneratiecommissie. Dhr. dr. E.P. de Jong Dhr. dr. R.V. Bijl Dhr. drs. C. de Kruijf vice-voorzitter raad van toezicht voorzitter auditcommissie lid remuneratiecommissie. lid raad van toezicht lid remuneratiecommissie. lid raad van toezicht lid auditcommissie Mw. drs. L.M.B. Musterd lid raad van toezicht Dhr. drs. U. Pekdemir, MPA lid raad van toezicht lid auditcommissie Mw. dr. L.A. van der Velden lid raad van toezicht Overzicht rooster van aftreden raad van toezicht Evaluatie De raad van toezicht is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren zoals is bepaald in onderdeel 4.4 onder 4 van de thans geldende Code. Tenminste jaarlijks evalueert de raad van toezicht zijn eigen functioneren buiten de aanwezigheid van de raad van bestuur en informeert de raad van bestuur over de uitkomsten hiervan. Jaarlijks voert de raad van toezicht met de raad van bestuur als geheel een evaluatiegesprek over het wederzijds functioneren van beide organen op zich in relatie tot elkaar. Op 11 oktober 2011 vond de jaarlijkse evaluatie raad van toezicht 2011 plaats. De evaluatie raad van toezicht 2011 was gericht zijn op de toezichthoudende rol van de raad en op de relatie raad van toezicht raad van bestuur. De communicatie tussen de voorzitters raad van toezicht en raad van bestuur en de invulling van de agendacommissie vindt in alle openheid en in goed overleg plaats. De relatie tussen de raden is duidelijk, effectief en geaccepteerd. De communicatie is plezierig en constructief. Er is sprake van openheid, onderling respect en waardering. De feedbackfunctie van de raad van toezicht is in het afgelopen jaar beter uit de verf te komen. De uitgebreidere wijze waarop de onderwerpen worden aangeboden speelt hierin een belangrijke rol. De raad van toezicht zou graag de schriftelijke toelichting gepaard willen zien gaan met enerzijds de overwegingen van de bestuurders en anderzijds van specifieke vragen gericht aan de raad van toezicht. De raad van toezicht wil graag inhoudelijk door de bestuurders gewezen worden op interessante onderwerpen die een licht werpen op ontwikkelingen binnen de geestelijke gezondheidszorg. Tevens zou de raad van toezicht meer een beeld willen krijgen van het 2 de echelon en hen beter willen leren kennen. Honorering De leden van de raad van toezicht worden gehonoreerd voor hun functie. De honorering wordt jaarlijks vastgesteld op basis van de adviesregeling van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen, augustus De honoraria voor de voorzitter, vice-voorzitter en leden bedroegen in 2011 respectievelijk , en bruto. Werkzaamheden in het verslagjaar De raad van toezicht vergaderde in het verslagjaar zes maal in aanwezigheid van de raad van bestuur, te weten op 19 januari, 22 maart, 10 mei, 17 augustus, 11 oktober en 13 december Daarnaast heeft de remuneratiecommissie functioneringsgesprekken gevoerd met de leden van de raad van bestuur. In het verslagjaar hebben een aantal leden van de raad van toezicht deelgenomen aan de jaarlijkse overlegvergadering tussen respectievelijk de ondernemingsraad en de raad van bestuur, twee keer per jaar en de centrale cliëntenraad en de raad van bestuur, één keer per jaar. Conform de Beleidscyclus van de organisatie wordt de raad van toezicht betrokken bij de strategie en de prestaties van de organisatie. 16

17 Overleg met de externe accountant In het reglement raad van toezicht staat beschreven hoe het overleg met de externe accountant binnen is ingericht; Artikel De raad van toezicht vergadert zesmaal per jaar, waarvan tenminste één vergadering wordt gehouden ter bespreking van de jaarstukken in aanwezigheid van de accountant van de stichting en één vergadering ter bespreking van het jaarplan en de daarbijbehorende begroting voor het komend boekjaar. Artikel De auditcommissie rapporteert schriftelijk aan de raad van toezicht. Binnen de raad is de auditcommissie het eerste aanspreekpunt voor de accountant. Vergaderingen van de auditcommissie worden in beginsel bijgewoond door een lid van de raad van bestuur en de accountant, tenzij de auditcommissie om bijzondere redenen zonder een van hen wil vergaderen. In de reguliere vergaderingen van de raad van toezicht zijn onder andere de volgende onderwerpen aan de orde geweest: Ter bespreking: Voortgang juridische fusie. Treasury Jaarplan. Risico-inventarisatie. Kwaliteitsindicatoren GGz centraal. Voorstel werving lid raad van toezicht. Jaarplanning raad van toezicht: vergaderschema en rooster van aftreden. Samenwerking met Tactus verslavingszorg. Ter goedkeuring/besluitvorming: Meerjarenbeleidsplan Informatieprotocol raad van toezicht. Klokkenluidersregeling. Benoeming van de vertrouwenspersoon in het kader van de Klokkenluidersregeling. Reglement raad van toezicht. Profielschets lid raad van toezicht. Reglement raad van bestuur. Reglement besluitvorming raad van bestuur. Oprichting Phebe B.V. Oprichting SymforaMeander Centrum voor Psychiatrie Overeenkomst Vennootschap onder firma. Ondertekening overeenkomst ontvlechting van de verbondenheid door samenwerking in de stichting Beheer Zorgvastgoed. Herbenoeming voorzitter en lid raad van toezicht. Portefeuilleverdeling raad van bestuur. Advies remuneratiecommissie met betrekking tot indexering beloningsschalen bestuurders. Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording Zorg 2010 Symfora/. Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording Zorg 2010 Meerkanten/. Jaarrrekeningen Meerkanten Jaarrrekening Symfora Jaarrekening Begroting Kadernota Initiële begroting Kennismaking met het primaire proces Voorafgaand aan een aantal vergaderingen bezocht de raad van toezicht, in het kader van kennismaking met de directe zorgverlening en ondersteunende processen, één van de zorgeenheden dan wel vakcentra van GGz Centraal. In het voorjaar bezocht de raad van toezicht de Kastanjehof te Amersfoort, nieuwbouw RVZe Oostelijk Utrecht. Ook bracht de raad van toezicht een bezoek aan de RVZe Veluwe & Veluwe Vallei in Ermelo. De directie verzorgde een presentatie over FACT (Functie Assertive Community Treatment). Aansluitend bezocht de raad de nieuwbouw van de ouderenpsychiatrie. In Amersfoort werd kennisgemaakt met het vakcentrum Financiën & Administratie. Eind 2011 bezocht de raad van toezicht de Mauritzhof, nieuwbouw in Bussum (RVZe Gooi- & Vechtstreek). 17

18 Opleiding raad van toezicht In het kader van deskundigheidsbevordering werd in het verslagjaar een gezamenlijke bijeenkomst Management Development georganiseerd, onder leiding van de heer A. Ardon, vennoot van de Holland Consulting Groep. Hiernaast deden de leden van de raad van toezicht aan individuele deskundigheidsbevordering. Commissies raad van toezicht Binnen de raad van toezicht zijn taken, conform de Governancecode, verdeeld in drie kerncommissies. Dit zijn de auditcommissie, de selectiecommissie en de remuneratiecommissie. Auditcommissie De vanuit de raad van toezicht ingestelde auditcommissie, bestaat uit de heren E.P. de Jong (voorzitter), U. Pekdemir en C. de Kruijf vergaderde in 2011 viermaal met de raad van bestuur, het hoofd Financiën & Administratie, de controller en, ad-hoc de externe accountant KPMG. De vergaderingen vonden respectievelijk op 3 mei, 8 juni, 24 augustus en 6 december 2011 plaats. De volgende onderwerpen zijn in het verslagjaar besproken: Concept Jaarrekening 2010 en het accountantsverslag controle jaarrekening. Treasury voortgangsrapport. Financiële ontwikkelingen en het in control zijn van de organisatie. Opdrachtbrief inzake de controle van de jaarrekening 2011, KPMG. Conceptbegroting Kadernota Na de vergadering van de auditcommissie werden de resultaten van de besprekingen van de auditcommissie teruggekoppeld in de eerstvolgende raad van toezichtvergadering zodat discussie en besluitvorming over deze onderwerpen in de voltallige raad van toezicht kon plaatsvinden. De verslaglegging van de auditcommissie werd verspreid onder alle leden raad van toezicht. Remuneratiecommissie De remuneratiecommissie vergaderde op 16 maart De remuneratiecommissie bestaat uit mw. Chr. M. van der Zalm-van Geen, voorzitter raad van toezicht, dhr. E.P. de Jong, vice-voorzitter raad van toezicht en dhr. R.V. Bijl, lid van de raad van toezicht. Op 29 maart 2011 sprak de remuneratiecommissie met de leden van de raad van bestuur. Voor 2012 heeft de raad van bestuur afgezien van de indexering van zijn salaris. Selectiecommissie De selectiecommissie kwam tweemaal bijeen op 11 en 18 oktober 2011 in het kader van de werving en selectie voor een nieuw lid raad van toezicht ten behoeve van de opvolging van mw. Tonkens. De werving vond plaats via de website De raad van toezicht heeft geen aparte commissie zorg & kwaliteit ingesteld omdat de raad van toezicht er een groot belang aanhecht dat deze belangrijke aandachtsgebieden integraal onderdeel zijn van de takenpakket van alle raadsleden. De afspraak is gemaakt dat het onderwerp kwaliteit en veiligheid standaard geagendeerd wordt in de raadsvergadering. 3.4 Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering Stichting heeft te maken met twee verschillende kaderregelingen. Dit zijn de Regeling Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders (CA/NR ) en Regeling administratieve organisatie en interne controle registratie en facturering DBC s GGZ (Regeling NR CU-504). De kaderregelingen hebben als basis dat het bestuur van een GGZ-instelling jaarlijks een verklaring verstrekt over de juistheid van de gerealiseerde productie over het voorafgaande verslagjaar. Doel van de kaderregelingen is regels te stellen aan de AO/IC van zorgaanbieders ter waarborging van de betrouwbaarheid van de productieregistratie. De zorgaanbieder draagt zorg voor de beschrijving van de administratieve organisatie. Voor een betrouwbare zorgregistratie is vereist dat verrichtingen juist, tijdig en volledig worden vastgelegd en dat een audittrail 4 kan worden vastgesteld. Door middel van interne beheersing realiseren zorgaanbieders dat de risico s - als gevolg van het bedrijfsproces - worden beheerst. 18

19 In het verslagjaar is interne controle binnen en samenwerkingsverbanden uitgevoerd door de functionaris interne controle. De functionaris interne controle is onafhankelijk en is rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan / rapporteert rechtstreeks aan de Raad van Bestuur. De functionaris interne controle verricht zijn werkzaamheden op basis van het Intern Controle Document. In het verslagjaar is het interne controle proces geoptimaliseerd door meer gebruik te maken van de mogelijkheden die de registratiesystemen bieden. De Stichting heeft haar interne beheersing op orde. Interne richtlijnen en een protocol zorgadministratie, decentrale- en centrale controles, internal audit, overleg- en besluitvormen tussen decentraal en centraal etc. zijn geïncorporeerd binnen de Stichting op basis van vastgestelde regelingen. Het aanbrengen van samenhang in de interne beheersing en het actueel houden of waar nodig ontwikkelen van protocollen, richtlijnen en procedures is niet een incidentele kwestie maar vereist en krijgt continu aandacht. Sterk verbonden met bovenstaande is het geven van scholing en instructie van zorgregistratie met name op het gebied van DBC/ZVW. In de kaderregeling AO/IC die de basis vormt van de administratieve en interne beheersingsmaatregelen binnen de Stichting, zijn de beide kaderregelingen, CA/NR en Regeling NR CU-504, geïntegreerd en uitgewerkt. De kaderregeling AO/IC is onderdeel van het Protocol zorgregistratie en facturatie Risicomanagement In 2011 heeft vastgesteld op welke wijze met risicomanagement om wil gaan. Dit is vastgelegd in een kadernota. Uitgangspunt is dat risicomanagement een integraal onderdeel is van de zorgverlening en de bedrijfsvoering. In de beleidscyclus wordt dit al tot uiting gebracht, door structurele aandacht voor en opvolging van risico s en maatregelen in o.a. de management contracten en de management review. De kadernota biedt tevens handvatten voor de praktische implementatie van risicomanagement op individueel en procesniveau. Nadere uitwerking hiervan vindt plaats in Cliëntenraad i.o. Structuur medezeggenschap door cliënten Bij is de organisatiebrede medezeggenschap door cliënten neergelegd bij de Centrale Cliëntenraad (CCR). Het verslagjaar heeft voor de CCR i.o. in het teken gestaan van de opbouw. Binnen de Resultaat Verantwoordelijke Zorgeenheden zijn/moeten cliëntenraden tot stand komen die de medezeggenschap in de RVZe voor hun rekening nemen. Het betreft cliëntenraden van de RVZe-en Flevoland, Gooi & Vechtstreek, Oostelijk Utrecht, Veluwe en Veluwe Vallei en de Jongeren. Het is de bedoeling dat de CCR wordt gevormd door afvaardiging uit deze raden. Aan het eind van het verslagjaar is die nog niet helemaal tot stand gekomen, maar er zijn flinke stappen gezet. Zodra de samenwerkingsovereenkomsten op RVZe-niveau zijn ondertekend, vervalt de i.o. (in oprichting) status van de CCR. De Kerngroep Samenwerkende Cliëntenraden, voorloper van de CCR, heeft op 25 mei 2011 de Samenwerkingsovereenkomst met de Raad van Bestuur getekend en is opgehouden te bestaan om over te gaan in een CCR i.o. Ondersteuning Iedere cliëntenraad heeft een eigen budget en ondersteuner. De ondersteuner is in dienst bij, de cliëntenraden zijn inhoudelijk de opdrachtgever. De ondersteuning draagt bij aan de continuïteit en het functioneren van de raden. De budgetten zijn vastgelegd in een Kader Budgetregeling die de raad van bestuur in samenspraak met de CCR i.o. heeft opgesteld. De werklast van de ondersteuner kan groot zijn en voor sommige raden is dit een knelpunt. De meeste raden beschikken over goede kantoorfaciliteiten, maar bij sommige raden is dit nog een aandachtspunt. Overleggen De cliëntenraden van de RVZe-en hebben regelmatig overleg met de directie van de RVZe. De CCR i.o. heeft één keer per twee maanden (zes keer per jaar) overleg met de voorzitter van de raad van bestuur. De agenda voor het overleg wordt in samenspraak met de raad van bestuur opgesteld. Eenmaal sprak de CCR i.o. met de klachtencommissie patiënten/cliënten van. Bij de laatste overlegvergadering met de Raad van Bestuur in december was de raad van toezicht van aanwezig. Verder is de CCR i.o. vertegenwoordigd in de commissie Medicatieoverdracht en de commissie innovatieprojecten en heeft een vertegenwoordiging van de raad, op 21 november jl. in het kader van de HKZ-audit gesproken met de externe auditor. 19

20 Adviezen De CCR i.o. heeft in 2011 een groot aantal adviezen uitgebracht. In 2011 waren dat meer onderwerpen die inhoudelijk van aard waren, dan adviezen die voortvloeien uit de samenvoeging van twee zorginstelling tot één organisatie. De CCR i.o. heeft advies uitgebracht over de volgende onderwerpen: Raamreglement klachtencommissie patiënten/cliënten ; Hernieuwde aanvraag Keuken/maaltijdvoorziening Voorgenomen besluit samenwerkingsvorm SymforaMeander Centrum voor Psychiatrie Kader Geestelijke Verzorging Kadernota Dwang & Drang Integratie apotheken Klachtenreglement cliënten/patiënten Procedurevoorstel benoeming lid raad van toezicht op voordracht van CCR Nota De Naasten Betrokken Instemming gebruik medewerkerbadges Oprichting maatschap Amethist De adviesaanvragen zijn met hier en daar een vraag en/of kanttekening positief beantwoord. Uitzondering hierop is de hernieuwde aanvraag Keuken/maaltijdvoorziening. De KSC heeft in 2010 een negatief advies uitgebracht waardoor er een hernieuwde aanvraag is gekomen. Uiteindelijk heeft de CCR i.o. zich onthouden van advies. Andere aandachtspunten Naast de gevraagde adviezen heeft de CCR i.o. nog een groot aantal onderwerpen besproken. Veel aandacht en tijd werden besteed aan: De Samenwerkingsovereenkomst; Het Huishoudelijk reglement; Urenverdeling voor de ondersteuning van de cliëntenraden; Kader kwaliteitstoetsing; Huisstijl en website cliëntenraden. Tot slot Op 1 april 2011 heeft de voorzitter van de Kerngroep Samenwerkende Cliëntenraden (KSC) afscheid genomen. Na vele jaren raadswerk bij voormalig Meerkanten en twee jaar voorzitter van de KSC heeft hij het stokje overgedragen. Verder heeft een werkgroep uit de CCR i.o. in samenwerking met staf communicatie een fusiefeest voor cliënten georganiseerd. De cliënten kregen de keuze uit een bezoek aan De Kamers in Amersfoort op 18 november, een bezoek aan het Dolfinarium in Harderwijk op 28 december of een. verrassingspakket. Voor veel patiënten had 2011 dan ook een feestelijk einde. 3.6 Ondernemingsraad heeft gekozen voor een medezeggenschapsvorm waarbij de Ondernemingsraad, de ondernemingsraadscommissies en de vaste OR-commissies samenwerken en elkaar ondersteunen. Medio 2011 is na een overgangsperiode waarin een Centrale Ondernemingsraad de medezeggenschap medewerkers gestalte gaf, de Ondernemingsraad (OR) gekozen. De Ondernemingsraad telt dertien zetels en heeft vier vaste commissies: 1. dagelijks bestuur 2. commissie sociaal beleid en arbeidvoorwaarden 3. commissie veiligheid, gezondheid en milieu 4. commissie financieel beleid De Ondernemingsraad heeft voor een goede toepassing van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) zeven ondernemingsraadcommissies ingesteld die de belangen van de medewerkers van de RVZe s, vakcentra en Innova behartigen. In een convenant zijn de afspraken over de medezeggenschapsstructuur en de faciliteiten vastgelegd. Over de volgende onderwerpen heeft de Ondernemingsraad in 2011 advies of instemming gegeven. 20

Jaardocument GGz Centraal

Jaardocument GGz Centraal 2011 Jaardocument 1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord...4 1 Uitgangspunten van de verslaggeving...5 2 Profiel van de organisatie...5 2.1 Algemene identificatiegegevens...5 2.2 Structuur van het concern...6 2.3 Kerngegevens...8

Nadere informatie

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum:

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Document Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Dialoog belanghebbenden Inleiding De belanghebbenden van SGL zijn op centraal niveau

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden 1. Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de Stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur RSZK

Reglement Raad van Bestuur RSZK Reglement Raad van Bestuur RSZK Pagina 1 van 5 REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGIONALE STICHTING ZORGCENTRA DE KEMPEN Inleiding De raad van bestuur RSZK volgt in het besturen de Governancecode Zorg 2017.

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) Maart 2016 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Kennemerland

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR 1. De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur dient het belang van de

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA Cultural Governance in Theater Dakota Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Cultuuranker Escamp op: 26 november 2012 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel.

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel. Bijlage Code Cultural Goverance: Principes en uitwerkingen Nummer Principe De organen van de culturele instelling zijn verantwoordelijk voor de keuze van het besturingsmodel en de naleving van deze code.

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio. 1 De bestuurstaak. 2 Verantwoording en verantwoordelijkheid

Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio. 1 De bestuurstaak. 2 Verantwoording en verantwoordelijkheid Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio 1 De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 1 Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 Preambule Vrijwillig medewerkers in zorg en welzijn verrichten onbetaald en vrijwillig werkzaamheden in georganiseerd verband. Zij doen

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag

Maatschappelijk verslag Maatschappelijk verslag Symfora/ GGz Centraal Voorwoord Hierbij bieden wij u het jaardocument 2010 van de Stichting Symfora aan. Hierin vindt u een uitgebreide beschrijving van onze activiteiten en behaalde

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V.

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. Artikel 1. Definities - Governancecode: de Zorgbrede Governancecode 2010 of een daarvoor in de plaats tredende regeling; - Raad van Bestuur: de

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur

Reglement Raad van Bestuur Reglement Raad van Bestuur vergadering van 24 oktober 2005 Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave: pagina Hoofdstuk 1 Bestuurstaak 3 Hoofdstuk 2 Verantwoording en Verantwoordelijkheid 3 Hoofdstuk 3 Besluitvorming

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT DE WAALBOOG

BESTUURSREGLEMENT DE WAALBOOG BESTUURSREGLEMENT DE WAALBOOG De raad van bestuur van de Stichting De Waalboog, zorg, welzijn en wonen, gevestigd te Nijmegen, in aanmerking nemend de in het rapport Zorgbrede Governancecode 2010 opgenomen

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Isala

Reglement Raad van Bestuur Isala Reglement Raad van Bestuur Isala 1. De bestuurstaak 1.1 De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de Stichting holding Isala klinieken alsmede (direct dan wel indirect)

Nadere informatie

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet Vastgesteld door de Raad van Bestuur d.d. 11 oktober 2016 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 14 oktober 2016 1. Algemeen Dit reglement is opgesteld en

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG 1. Algemeen 1.1 De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de zorgorganisatie en de daarmee statutair verbonden rechtspersonen

Nadere informatie

Het toezichthoudend orgaan van de Stichting Bestuur Ziel<enhuisgroep Twente (ZGT) is de Raad van Toezicht.

Het toezichthoudend orgaan van de Stichting Bestuur Ziel<enhuisgroep Twente (ZGT) is de Raad van Toezicht. 2St ruw Verslag Raad van Toezicht 2014 Het toezichthoudend orgaan van de Stichting Bestuur Ziel

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

af over het gevoerde beleid en de door de Raad van Bestuur in dat kader verrichte werkzaamheden.

af over het gevoerde beleid en de door de Raad van Bestuur in dat kader verrichte werkzaamheden. sdw REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR DEFINITIES Cliëntenraad: het door de stichting ingestelde orgaan dat binnen de doelstellingen van de stichting in het bijzonder de gemeenschappelijke belangen van de cliënten

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Eindhoven, 11 oktober 2016 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen 3 Artikel 2. Status en inhoud van de regels 3 Artikel 3. Samenstelling 3 Artikel 4. Integriteit 4 Artikel

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur

Reglement Raad van Bestuur Reglement Raad van Bestuur Stichting Geïntegreerde Geestelijke gezondheidszorg in Eindhoven en de Kempen (GGzE) Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 8 december 2015 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) 7 november 2014 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN AMBULANTE THUISZORG WIJKVERPLEGING

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN AMBULANTE THUISZORG WIJKVERPLEGING REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN AMBULANTE THUISZORG WIJKVERPLEGING De Raad van Commissarissen van de Besloten Vennootschap AMBULANTE THUISZORG WIJKVERPLEGING gevestigd aan de Jan Campertstraat 5 in de

Nadere informatie

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Raad van Toezicht Quickscan en checklist Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe

Nadere informatie

Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model

Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model Begripsbepaling Artikel 0 In dit reglement wordt verstaan onder: 0.1 De vennootschap : De vennootschap voor XX in XX; 0.2 De statuten

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag

Maatschappelijk verslag Maatschappelijk verslag Meerkanten/ GGz Centraal Voorwoord Hierbij bieden wij u het jaardocument 2010 van de Stichting Meerkanten GGZ flevo veluwe aan. Hierin vindt u een beschrijving van onze activiteiten

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Definitief vastgesteld in RvT d.d. 11 december 2015 Zorggroep Oude en Nieuwe Land Definities Belanghebbenden : de personen die betrokken zijn bij de interne organisatie van de Stichting, waaronder de interne

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid Reglement Raad van Toezicht Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid De Raad van Toezicht van de Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid, gevestigd te Nieuwkuijk, besluit met inachtneming van de statuten

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur

Reglement Raad van Bestuur Reglement Raad van Bestuur De Riethorst Stromenland, Raamsdonksveer, januari 2017 Inleiding Het reglement van de Raad van Bestuur is opgesteld op grond van de statuten van de Stichting De Riethorst Stromenland.

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Bestuur (Beleid)

Reglement voor de Raad van Bestuur (Beleid) De Raad van Bestuur van de stichting Van Neynselgroep, gevestigd te s-hertogenbosch, besluit, met inachtneming van de statuten van de stichting zoals gewijzigd bij akte tot statutenwijziging op 28 december

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht 13 december 2016 1/6 Inhoudsopgave Artikel 1 Gedragsregels voor de raad 3 Artikel 2 Functies van het toezicht 3 Artikel 3 Samenstelling van de raad

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Thuiszorg Maatschappij

Reglement Raad van Toezicht Thuiszorg Maatschappij Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement is opgesteld ter aanvulling van de statuten van de coöperatieve vereniging ThuisZorg Maatschappij en is gebaseerd op de Governance Code Zorg en Welzijn 2010 2. Dit

Nadere informatie

Bestuursreglement Stichting Welzijn Buren

Bestuursreglement Stichting Welzijn Buren I. Keuze en naleving van de governancecode I.1 Het Bestuur van de Stichting Welzijn Buren is verantwoordelijk voor goed bestuur, goed toezicht en een goede verantwoording daarover. In het verlengde daarvan

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht GGz Centraal

Reglement raad van toezicht GGz Centraal Reglement raad van toezicht GGz Centraal 22 april 2014 De raad van toezicht van de Stichting GGz Centraal, gevestigd te Amersfoort, besluit met inachtneming van de statuten van de stichting zoals vastgesteld

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT ZORGORGANISATIE HET HOGE VEER

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT ZORGORGANISATIE HET HOGE VEER REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT ZORGORGANISATIE HET HOGE VEER De Raad van Toezicht van de Stichting ZORGORGANISATIE HET HOGE VEER gevestigd te Raamsdonksveer in de gemeente Geertruidenberg. In aanmerking nemende

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen Focus op Zorg B.V.

Reglement Raad van Commissarissen Focus op Zorg B.V. Reglement Raad van Commissarissen Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement is, ter aanvulling van de statuten van, opgesteld voor de Raad van Commissarissen Focus Op Zorg BV en is gebaseerd op de uitgangspunten

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU

Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU Van jou JoU Pieterstraat 1 3512 JT Utrecht 030-2361919 info@jou-utrecht.nl www.jou-utrecht.nl Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU Reglement 1. Dit reglement dient ter aanvulling op de statuten van

Nadere informatie

Reglement van de Raad van Toezicht van De Schutse

Reglement van de Raad van Toezicht van De Schutse De Raad van Toezicht van de Stichting tot het Verzorgen van Verstandelijk Gehandicapten De Schutse, gevestigd te Kesteren, besluit met inachtneming van de statuten van de stichting zoals gewijzigd bij

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Partoer Op Maat

Reglement Raad van Bestuur Partoer Op Maat Reglement Raad van Bestuur Partoer Op Maat Vastgesteld d.d. 24 maart 2015 1. Inleiding Dit reglement voor de Raad van Bestuur is opgesteld met inachtneming van de statuten. De statuten van de stichting

Nadere informatie

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen de Raad van

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Begrippenlijst en definities: - Belanghebbenden: de personen die betrokken zijn bij de interne organisatie van de stichting, waaronder de interne belanghebbenden zoals cliënten

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Zorgwaard

Reglement Raad van Bestuur Zorgwaard Reglement Raad van Bestuur Zorgwaard 1. De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur dient primair

Nadere informatie

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald.

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald. Reglement Raad van toezicht BiSC Inleiding De Statuten van BiSC, een Stichting met als doel de ondersteuning en bevordering van het bibliotheekwerk in de provincie Utrecht, voorzien in de Raad van toezicht.

Nadere informatie

Concept. Reglement voor de raad van toezicht Stichting PROO

Concept. Reglement voor de raad van toezicht Stichting PROO Begripsbepalingen Artikel 1 Concept Reglement voor de raad van toezicht Stichting PROO In dit reglement wordt verstaan onder: a. Raad van toezicht: de raad van toezicht van de Stichting Proo Noord-Veluwe

Nadere informatie

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur Informatieprotocol Raad van Bestuur Raad van Toezicht Versie 1.1 Document code: Status Definitief Datum januari 2013 Auteur(s) Raad van Bestuur Verificator Secretaris Raad van Bestuur Autorisator Raad

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad BovenIJ ziekenhuis

Reglement Cliëntenraad BovenIJ ziekenhuis Reglement Cliëntenraad BovenIJ ziekenhuis Artikel 1 Begripsbepalingen 1. In dit reglement wordt verstaan onder: a. Ziekenhuis: het BovenIJ ziekenhuis te Amsterdam b. De Cliëntenraad: de Cliëntenraad van

Nadere informatie

Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1

Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1 Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1 De statuten van Ymere geven aan dat de raad van commissarissen kan besluiten tot het instellen van commissies, en dat deze commissies functioneren op

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015

Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015 Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015 Algemeen De Riethorst Stromenland richt zich met ca 1300 medewerkers en 700 vrijwilligers op wonen, zorg en welzijn. Enerzijds via een eigen aanbod

Nadere informatie

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT In de zelfevaluatie Raad van Toezicht worden de volgende onderwerpen besproken, met behulp van een vragenlijst: De mate waarin de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Reglement raad van bestuur

Reglement raad van bestuur raad van bestuur bestuurssecretariaat Postbus 253 4460 AR Goes Bezoekadres Oostmolenweg 101 Kloetinge Telefoon 0113 26 72 02 Telefax 0113 23 35 38 definitief Versie 1 E-mail en internet rvb@emergis.nl

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016 Positionering Raad van Toezicht in de stichting Artikel 1 De statuten van de stichting voorzien in de Raad van Toezicht. Het College van Bestuur

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht van STICHTING Opgesteld door: Het Bestuur Datum vastgesteld: 22-09-2015 Pagina 1 van 12 Het Bestuur van Stichting AmbuZorg, statutair gevestigd te Rotterdam, besluit met inachtneming

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden raad van toezicht

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden raad van toezicht 1.3. Reglement Raad van Toezicht. Positionering raad van toezicht in de stichting 1.1. De directie bestuurt de stichting en de raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van de directie en op de algemene

Nadere informatie

Emergis 7. RAAD VAN BESTUUR b

Emergis 7. RAAD VAN BESTUUR b .; 7. RAAD VAN BESTUUR b BESTUURSSECRETARIAAT Postbus 253 4460 AR Goes BEZOEKADRES Oostmolenweg 101 Kloetinge TELEFOON 0113267202 TELEFAX 0113233538 E-MAIL EN INTERNET Definitief Versie 1 rvb@emergis.nl

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Toezicht van de Stichting Haagsche Schoolvereeniging

Reglement voor de Raad van Toezicht van de Stichting Haagsche Schoolvereeniging Reglement voor de Raad van Toezicht van de Stichting Haagsche Schoolvereeniging De Raad van Toezicht van de Stichting Haagsche Schoolvereeniging, in aanmerking nemende de Code Goed Bestuur in het PO, met

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden De Raad van Toezicht houdt ondermeer toezicht op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken

Nadere informatie

1.1. De raad van bestuur bestuurt de stichting onder toezicht van de raad van toezicht.

1.1. De raad van bestuur bestuurt de stichting onder toezicht van de raad van toezicht. Reglement raad van bestuur Stichting Adelante Groep Volgens de statuten van Adelante Groep is de raad van bestuur belast met en eindverantwoordelijk voor het bestuur van de stichtingen Adelante Zorg, Adelante

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Stichting thuiszorg de ZorgSter

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Stichting thuiszorg de ZorgSter REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Stichting thuiszorg de ZorgSter DEFINITIES - Belanghebbenden : de personen die betrokken zijn bij de interne organisatie van de Stichting, waaronder de interne belanghebbenden

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Bestuur Stichting RIBW Groep Overijssel

Reglement voor de Raad van Bestuur Stichting RIBW Groep Overijssel blad 1 Reglement voor de Raad van Bestuur Stichting RIBW Groep Overijssel 1. De Bestuurstaak 1.1. De Raad van Bestuur bestuurt de stichting onder Toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 Bij de vervulling

Nadere informatie

LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad)

LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad) STICHTING GELRE ZIEKENHUIZEN LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad) Februari 2016 HCG/TK/ES DE ORGANISATIE is met ruim 3.500 medewerkers, 190 medisch specialisten, 300 vrijwilligers en een verzorgingsgebied

Nadere informatie

Jaarverslag. Raad van Toezicht. De Riethorst Stromenland 2016

Jaarverslag. Raad van Toezicht. De Riethorst Stromenland 2016 Jaarverslag Raad van Toezicht De Riethorst Stromenland 2016 De Riethorst Stromenland, Raad van Toezicht Auteur: Secretaris Raad van Toezicht, Monique Miseré Raamsdonksveer, juni 2017 Inleiding De Riethorst

Nadere informatie

VERTROUWELIJK. Reglement Raad van Toezicht Stichting Spine & Joint Centre

VERTROUWELIJK. Reglement Raad van Toezicht Stichting Spine & Joint Centre VERTROUWELIJK Reglement Raad van Toezicht Stichting Spine & Joint Centre Versieblad Versie Status Datum Wijzigingen 0.1 Concept 24-11-2014 startnotitie 0.2 Concept 4-12-2014 Review bestuurder 0.3 Concept

Nadere informatie

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012)

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Algemeen De raad van toezicht van de Stichting Gereformeerde Scholengroep, statutair gevestigd te Groningen,

Nadere informatie

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering;

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering; Code Goed Bestuur DVN vastgesteld in de Ledenraad van 6 oktober 2012 Vooraf DVN heeft een aantal kernwaarden vastgelegd rondom de houding, gedragingen en cultuur van de vereniging DVN. Deze zijn uitgewerkt

Nadere informatie

Reglement van Toezicht 12 september 2014

Reglement van Toezicht 12 september 2014 Stichting MVO Nederland REGLEMENT VAN TOEZICHT 1. Vaststelling van het Reglement van Toezicht. 1.1. Dit reglement van Toezicht is conform het bepaalde in artikel 11.6 juncto 16.2 van de statuten van Stichting

Nadere informatie

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 20 januari 2015 1 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 11 december 2014 INLEIDING Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 12 lid 5 en 12 van

Nadere informatie

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis BIJLAGE A Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis Dit profiel is vastgesteld op 28 mei 2013 op grond van het bepaalde in artikel 3.1 van het reglement van de raad van toezicht. 1. Profiel raad

Nadere informatie

Reglement bestuur Stichting Havensteder

Reglement bestuur Stichting Havensteder Reglement bestuur Stichting Havensteder Dit reglement is krachtens artikel 7 lid 3 van de statuten door het bestuur van Stichting Havensteder vastgesteld op 6 september 2011, na goedkeuring door de raad

Nadere informatie

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT INLEIDING Sinds 24 oktober 2011 is het Raad van Toezichtmodel bij de Meerwaarde operationeel. De dagelijkse leiding is vanaf die datum in handen van een eenhoofdig

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING OLVG (INCLUSIEF PROFIELSCHETS) vastgesteld 11-11-2013

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING OLVG (INCLUSIEF PROFIELSCHETS) vastgesteld 11-11-2013 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING OLVG (INCLUSIEF PROFIELSCHETS) vastgesteld 11-11-2013 Preambule Met ingang van 1 maart 2013 zijn de stichting OLVG en de stichting SLAZ bestuurlijk gefuseerd. De raad

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht van de Stichting BovenIJ ziekenhuis

Reglement raad van toezicht van de Stichting BovenIJ ziekenhuis Reglement raad van toezicht van de Stichting BovenIJ ziekenhuis De raad van toezicht van de Stichting BovenIJ Ziekenhuis, gevestigd te Amsterdam, besluit met inachtneming van de statuten van de stichting

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR BOVENIJ ZIEKENHUIS. 1. De bestuurstaak

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR BOVENIJ ZIEKENHUIS. 1. De bestuurstaak REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR BOVENIJ ZIEKENHUIS 1. De bestuurstaak 1.1. Ingevolge de statuten bestuurt de raad van bestuur de stichting onder toezicht van de raad van toezicht. 1.2. De raad van bestuur is

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht RSZK

Reglement Raad van Toezicht RSZK Reglement Raad van Toezicht RSZK REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT REGIONALE STICHTING ZORGCENTRA DE KEMPEN De Raad van Toezicht van de Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen, afgekort RSZK, verder te noemen

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Toezicht Stichting RIBW Groep Overijssel

Reglement voor de Raad van Toezicht Stichting RIBW Groep Overijssel Reglement voor de Raad van Toezicht Stichting RIBW Groep Overijssel De Raad van Toezicht van de Stichting RIBW Groep Overijssel gevestigd te Zwolle, Dr. Klinkertweg 2 in aanmerking nemende de Zorgbrede

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING SBO DE VLIEGER. Januari 2015

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING SBO DE VLIEGER. Januari 2015 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING SBO DE VLIEGER Januari 2015 POSITIONERING RAAD VAN TOEZICHT IN DE STICHTING ARTIKEL 1 De statuten van de stichting voorzien een structuur met twee organen: het bestuur

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Bestuursreglement Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement is opgesteld

Nadere informatie

WELKOM IN DE CLIËNTENRAAD 10 & vragen antwoorden

WELKOM IN DE CLIËNTENRAAD 10 & vragen antwoorden WELKOM IN DE CLIËNTENRAAD 10 & vragen antwoorden Welkom in de cliëntenraad is een uitgave van LOC Zeggenschap in zorg. LOC is er voor cliëntenraden in de geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang,

Nadere informatie

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Functieprofiel Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Stichting De Waalboog Nijmegen 17 mei 2017 1 Stichting De Waalboog Stichting De Waalboog is één van de grote Nijmeegse

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING DE VOGELLANDEN

RAAD VAN TOEZICHT REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING DE VOGELLANDEN RAAD VAN TOEZICHT REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING DE VOGELLANDEN 1 Reglement Raad van Toezicht 1.1 Het reglement Raad van Toezicht is gebaseerd op de statuten van de stichting, de Wet Toelating Zorginstellingen

Nadere informatie

Good Governance Sint Annaklooster Visie en toezichtkader Raad van Toezicht

Good Governance Sint Annaklooster Visie en toezichtkader Raad van Toezicht Good Governance Sint Annaklooster Visie en toezichtkader Raad van Toezicht Eindhoven, april 2015 Concept, versie 0.4 1 TOEZICHTVISIE SINT ANNAKLOOSTER Met deze toezichtvisie schept de Raad van Toezicht

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT

JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT 2 JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT Inhoudsopgave 1. Samenstelling Raad van Toezicht... 3 2. Rooster van aan- en aftreden... 3 3. Hoofd- en nevenfuncties van de leden

Nadere informatie

Profiel. Laurentius Ziekenhuis Roermond. Leden raad van toezicht

Profiel. Laurentius Ziekenhuis Roermond. Leden raad van toezicht Profiel Laurentius Ziekenhuis Roermond Leden raad van toezicht Laurentius Ziekenhuis Roermond Leden raad van toezicht Organisatie Het Laurentius Ziekenhuis Roermond is een vooruitstrevend en vooraanstaand

Nadere informatie

Gezamenlijk stimuleringsprogramma medezeggenschap cliënten. De veldpartijen: ActiZ, BTN, FO, GGZ Nederland, LOC, LSR, NFU, en NVZ

Gezamenlijk stimuleringsprogramma medezeggenschap cliënten. De veldpartijen: ActiZ, BTN, FO, GGZ Nederland, LOC, LSR, NFU, en NVZ Gezamenlijk stimuleringsprogramma medezeggenschap cliënten Uitkomst van overleg De veldpartijen: ActiZ, BTN, FO, GGZ Nederland, LOC, LSR, NFU, en NVZ overwegende dat zij gehoor hebben gegeven aan het verzoek

Nadere informatie