JAARPLAN 2005 OCK HET SPALIER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARPLAN 2005 OCK HET SPALIER"

Transcriptie

1 JAARPLAN 2005 OCK HET SPALIER Santpoort-Noord December 2004

2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 2. De visie geëxpliciteerd 2 3. Een nieuwe organisatiestructuur 4 4. Jaarplan, algemeen deel Beleidsprioriteiten in het primair proces Vermaatschappelijking in de zorg Regionalisering Functionele ordening Vraagsturing en versterken positie van de cliënt Verantwoording op resultaten en effecten Bedrijfsvoering 14 Bijlagen: Overzicht voorzieningen Lijst met gebruikte afkortingen

3 1. INLEIDING Voorafgaande aan het tweede jaar na fusie van het Orthopedagogisch Centrum Kennemerland en het Spalier, wordt in het jaarplan 2005 een overzicht gegeven van de belangrijkste voornemens voor het komend jaar. De organisatie laat met deze plannen aan haar financier zien op welke wijze de ter beschikking gestelde middelen zullen worden besteed om goede zorg te leveren. Ook wordt in dit jaarplan de relatie gelegd met de thema s in de jeugdzorg die breed in den lande de aandacht hebben. Na afloop van het jaar zal in het jaarverslag vervolgens verantwoording afgelegd worden over de behaalde resultaten. Maar juist ook voor de organisatie zelf is het een belangrijk document; het geeft immers uitwerking aan de eerste fase van het cyclisch proces van plan-do-check-act. Deze planfase is het afgelopen jaar in belangrijke mate met medewerkers zelf uitgewerkt (zie paragraaf 2: De visie geëxpliciteerd). Om deze plannen in de juiste context te kunnen plaatsen, worden de belangrijkste thema s van het afgelopen jaar, als ook enkele thema s voor het komend jaar, kort belicht. De plannen blijven overigens ook gericht op een verder liggend perspectief, zoals dat aangegeven is in de visiedocumenten van de beide voormalige organisaties. Deze lijn is reeds vóór de fusie ingezet (zie werkplan 2004). De aktiviteiten in 2005 ten behoeve van de Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers (AMA s) in opdracht van Stichting Nidos zijn opgenomen in het sectorspecifieke plan voor de AMA s (zie ook paragraaf 2) Het jaarplan van de Centrale voor Pleegzorg is separaat opgesteld. De Centrale werkt immers in opdracht van drie jeugdzorgorganisaties in Noord-Holland; naast OCK het Spalier zijn dit Parlan en Zandbergen Effectuering van de reorganisatie. Ten tijde van het opstellen van dit jaarplan 2005 is de juridische fusie per tot OCK het Spalier bijna een jaar oud. De implementatie van het fusieplan is een heel eind op streek en de overgang van een deel van het personeel vanuit de CAO-GGZ naar de CAO-J is vrijwel afgerond. De centrale diensten zijn per fysiek samengevoegd in Santpoort-Noord tot één bedrijfsbureau. De formatie van het leidinggevend kader is daarbij gehandhaafd, evenals de indeling in afdelingen. Reeds voorafgaand aan de fusiedatum is echter vastgesteld dat er een nadere oriëntatie diende te komen op de basis-, werk- en communicatiestructuur van OCK het Spalier op middellange termijn. Apart was een sociaal plan met een looptijd van drie jaar met de bonden afgesproken. Voorafgaand aan de fusie is dan ook een adviesopdracht verstrekt aan Adviesbureau Van Montfoort met betrekking tot de toekomstige organisatiestructuur. In het vervolg hierop hebben twee interne werkgroepen nader geadviseerd over de concrete uitwerking ( zie paragraaf 3: Een nieuwe organisatiestructuur) Voorts zijn in het afgelopen jaar de beide visiedocumenten nader onder de loupe genomen, waarbij kon worden vastgesteld dat de visies sterk overeenkomen. Interculturalisatie en contextueel werken waren als extra speerpunten aanwezig bij het Spalier. Er is een gemeenschappelijke visie vastgesteld, waarna de bouwstenen voor het jaarplan gelegd konden worden Het realiseren van bezuinigingen In de loop van 2003 en 2004 vonden belangrijke ontwikkelingen plaats op financieel en inhoudelijk vlak die de directie noopte tot het initiëren van extra maatregelen. Hoewel de openingsbalans van OCK het Spalier gezond is, werden financiële knelpunten voor de periode vanaf 2005 zichtbaar. Voor een belangrijk deel zijn deze knelpunten het gevolg van achtergebleven normprijzen als gevolg van te beperkte financiering door de overheid met 1

4 name in de residentiële varianten. De negen in de eerste helft van 2004 ingestelde taakgroepen hebben per 1 augustus gerapporteerd. Een deel van de opdrachten had betrekking op te behalen efficiencywinst, mede in het kader van de fusie (met name binnen het centraal bureau en de centrale diensten) en een deel had betrekking op de effectiviteit van het aanbod, w.o. ombouw. In de loop van 2004 moest deze taakstelling fors worden aangescherpt, met name veroorzaakt door hogere lasten in de personele sfeer, hogere apparaatskosten en door de nieuwbouw in Heemskerk, naast verminderde inkomsten (OVA s, fondsmiddelen). Dit betekent o.a. ook het zoeken naar een oplossing voor het terugbrengen van de niet gedekte kosten van het Kinder- en JeugdTraumacentrum. Tevens zal onderzocht worden in hoeverre ombouw op basis van veranderende vraag-aanbodverhoudingen mogelijkheden biedt om overschrijdingen terug te brengen. Dit heeft de directie o.a. doen besluiten de vacatures voor de functies van Hoofd Kwaliteit & Innovatie en van PR-functionaris niet in te vullen. Naast de noodzakelijke taakstelling om de exploitatie gezond te houden, is er sprake van extra rijks- en provinciale autonome middelen in verband met de invoering van de Wet op de Jeugdzorg. Deze middelen zullen ingezet worden voor extra productie van pleegzorg en de intensieve ambulante modules, waarmee de taakstelling dus overeind blijft. In de toelichting op de begroting voor 2005 wordt hier nader op ingegaan. Voorbereiding voor een centrum van dagbehandeling en ambulante hulp t.b.v. de regio Zuid-Kennemerland Naar analogie van het centrum in Heemskerk zal ook voor de regio Zuid-Kennemerland accommodatie gezocht worden, van waaruit dagbehandeling voor jongere en oudere kinderen (resp. MKD en Boddaerthulp) en ambulante hulp kunnen worden aangeboden. Vanaf 1 januari a.s. zullen genoemde eenheden wel reeds onder één eindverantwoordelijk regiomanager ressorteren. Naar verwachting zal er binnen twee tot drie jaar een nieuwe, gezamenlijke accommodatie gerealiseerd kunnen worden. Effectuering nieuwe wet op de jeugdzorg De nieuwe wet vraagt een heroriëntatie op de bestaande procedures en gebruiken, met name op het snijvlak van vraag en aanbod, ofwel dat deel van de keten waarin de cliënt zich via het Bureau Jeugdzorg tot de aanbieder van zorg richt. Begrippen als indicatiestelling, casemanagement, zorgeenheden en zorgcoördinatie, zullen in 2005 om een nadere uitwerking vragen. Het Instellingen Beraad Noord-Holland, het overlegplatform van de directies van de organisaties voor jeugdhulpverlening, speelt hierin een centrale rol. Ook vanuit de landelijke ontwikkelingen (o.a. pilot m.b.t. de invoering van de p X q systematiek) zal de aansluiting gevonden worden. 2. DE VISIE GEËXPLICITEERD Zoals in de inleiding aangegeven is er parallel aan de organisatieontwikkeling van OCK het Spalier bij de fusie, gewerkt aan de ontwikkeling van een gemeenschappelijke visie. In de nota De visie geëxpliciteerd (juli 2004) wordt deze visie als volgt weergegeven: Er wordt dialoog-gestuurd gewerkt. Dat betekent dat de hulpverlening, in dialoog met de klant op basis van de vraag van de klant en met gebruikmaking van de eigen ervaring en deskundigheid, hulp verleent. Ambulant werken vormt een essentieel aspect van de hulpverlening. Dit betekent vrijwel altijd een vorm van ambulante hulp nodig zal zijn. Elke cliënt heeft zijn ambulante hulpverlener die zoveel als mogelijk met de cliënt meegaat door de organisatie. Er is sprake van hulp op maat. Iedere cliënt krijgt die hulp, die antwoord geeft op zijn vraag. Dat vraagt om een flexibel georganiseerd hulpaanbod. Er is samenwerking tussen lokaal jeugdbeleid. Dat betekent dat de samenwerking wordt gezocht met voorzieningen op lokaal niveau, in de omgeving van de cliënt. 2

5 Er is sprake van intersectorale samenwerking. Voor meervoudige problemen is vaak een intersectorale oplossing nodig. OCK het Spalier spant zich in om intersectorale samenwerking te realiseren waar dit ten goede komt aan de cliënten. Contextueel werken is een van de pijlers van het inhoudelijk werk. Dat betekent dat de hulpverlening zich richt op de vraag van het gezin en op het in stand houden en verbeteren van de kwaliteit van de gezinsrelaties, uitgaande van dimensies van het contextuele gedachtegoed. OCK het Spalier realiseert zich dat het hulpaanbod toegankelijk moet zijn voor alle cliënten in het verzorgingsgebied, dus ook allochtone cliënten. Daarnaast ontstaat in de ontmoeting van medewerkers met verschillende culturele achtergronden een meerwaarde ten gunste van de hulpverlening. OCK het Spalier ontwikkelt daartoe een visie op interculturalisatie. Zoals al gezegd heeft het formuleren van een visie alleen zin als deze ook zichtbaar en voelbaar wordt in de dagelijkse routine en in het handelen van de medewerkers. In het kader van het gezamenlijke traject van het OCK en Het Spalier om te komen tot een systematisch en samenhangend kwaliteitssysteem is een aantal stappen geformuleerd om de visie uit te werken. In de vervolgnotitie Dat weten we al lang werd er gezegd. En men vergat het opnieuw. (februari 2003) is dit als volgt verwoord: - explicitering van de visie zodat er een relatie ontstaat tussen wat we doen en wat we willen bereiken - zorg dragen dat de visie een gedragen en gedeelde visie is - activiteiten die voortkomen uit kwaliteitsbeleid in samenhang brengen met de thema s uit het visiedocument In 2003 en 2004 is onder leiding van de hoofden Kwaliteit & Innovatie en Personeel & Organisatie een viertal workshops georganiseerd met medewerkers om deze uitgangspunten te vertalen naar concrete activiteiten. In de workshops is gewerkt aan de hand van het model Balanced Scorecard. Hierin worden vanuit vier perspectieven (klantenperspectief, perspectief van de financier, de interne bedrijfsvoering en het lerend vermogen), de volgende vragen uitgewerkt: 1. Op welke kritische factoren wordt de organisatie door haar klanten beoordeeld? 2. Wat bepaalt het succes naar de aandeelhouders (Provincie, de maatschappij)? 3. Wat is essentieel in de primaire bedrijfsprocessen? 4. Waardoor is de organisatie in staat in de toekomst te blijven verbeteren? De top 5 van antwoorden per perspectief vormen de Succesbepalende Factoren (SBF). Dit zijn de factoren of beleidsaccenten die voor de organisatie continuïteitsbepalend zijn. De succesbepalende factoren moeten vervolgens nog meetbaar worden gemaakt. De volgende stap was het bepalen van Prestatie-indicatoren. Dit zijn de meetpunten waarmee de Succesbepalende Factoren gemeten kunnen worden. De Prestatie-indicatoren worden vervolgens richtinggevend gemaakt met doelstellingen. Het is van belang om een samenhangend geheel te creëren tussen de visie en het kwaliteitsbeleid. Het moet voor iedereen duidelijk zijn waarom bepaalde activiteiten prioriteit krijgen en hoe deze met elkaar zijn verbonden. Belangrijk in het kader van kwaliteitsbeleid is steeds de vraag; en wat wordt de klant daar beter van. De resultaten zijn tenslotte besproken met het managementteam en de Raad van en verder uitgewerkt en dit jaarplan geoperationaliseerd. Daarbij is overigens hetzelfde ordeningsprincipe gehanteerd als in het voorgaande plan: de lange-termijn-trends in de jeugdzorg, zoals door MO-groep benoemd: Vermaatschappelijking van de zorg, Regionalisering, Functionele ordening, Vraagsturing en versterken positie van de cliënt, en Verantwoording op resultaten en effecten. In dit jaarplan zijn met name de sector- en regio-overstijgende activiteiten opgenomen. Thema s met een specifieker karakter zijn opgenomen in het betreffende sector- of regioplan. 3

6 Zo wordt ingegaan in de plannen voor: - de sector jongere jeugd: op het realiseren van extra plekken voor lang verblijf en de verwachte ombouw die hiervoor noodzakelijk is, - de sector oudere jeugd: op mogelijke aanpassing van het huidige Boddaertaanbod ten gevolge van veranderende vraag, - de sector Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers (AMA s); op de verdere kwaliteitsontwikkeling, - de regio s: op de mogelijke aanpassingen van het aanbod dagbehandeling ten gevolge van het hoge percentage van kinderen met een psychiatrische diagnose in de groepen. Deze bundel is allereerst voor intern gebruik en wordt op voorhand niet meegezonden aan de externe relaties. 3. EEN NIEUWE ORGANISATIESTRUCTUUR Een drietal rapporten heeft ten grondslag gelegen aan de nieuwe organisatiestructuur, die per 1 januari 2005 gerealiseerd zal worden. Voor een goed inzicht in de totstandkoming van het nieuwe organogram, worden de conclusies uit deze rapporten kort weergegeven: - Toekomstbeeld, verkenning van de organisatiestructuur van OCK Het Spalier (Adviesbureau Van Montfoort) In het rapport van Van Montfoort wordt aanbevolen om de directie terug te brengen naar één of twee functionarissen. In het managementberaad is dit deel van het advies in grote lijnen besproken, waarbij beide opties tot de mogelijkheden gerekend werden. Voor de afslanking van de directie dient, afhankelijk van hetgeen er met de Raad van Toezicht afgesproken wordt, een termijn van twee tot drie jaar in acht genomen. Voor wat betreft de positionering van ambulante zorg in MFE s adviseert Van Montfoort alle ambulante hulp te regionaliseren en daarmee te decentraliseren naar de MFE s. In het fusieplan was reeds het uitgangspunt om de ambulante hulp voor de jongere jeugd samen met de verschillende vormen van dagbehandeling te regionaliseren in de MFE s. Na uitgebreide discussie binnen het management onder leiding van een extern adviseur en een positieve advisering door de ondernemingsraad is het besluit genomen om alle ambulante hulp te regionaliseren. Hiermee konden de benoemingsprocedures van leidinggevenden en functionarissen en bijbehorende procedure m.b.t. herplaatsingen gedurende de zomer 2004 afgerond worden. - Toekomstverkenning organisatiestructuur (interne werkgroep) Het advies van deze werkgroep kan voor een belangrijk deel beschouwd worden als een uitwerking van het rapport van Van Montfoort. Er wordt een volledige decentralisatie (regionalisatie) van alle ambulante hulp en dagbehandeling in een tweetal MFE s doorgevoerd en alle residentiële hulp en de pleegzorg wordt gepositioneerd in een tweetal sectoren, één met het accent op oudere jeugd en één met het accent op jongere jeugd. De AMA-afdeling wordt ondergebracht bij de MFE MK; de pleegzorg bij de sector jongere jeugd. In grote lijnen onderschrijft de directie deze uitwerking van het rapport van Van Montfoort. Op één punt wijkt zij echter af. Gezien de specificiteit van inhoud en randvoorwaarden van de AMA-afdeling brengt zij deze onder buiten de vier jeugdhulpverleningseenheden. Gekozen wordt voor één leidinggevende voor de Pleegzorg centrale en de AMA-afdeling. Daarmee is de basisstructuur van de te realiseren organisatie in grote lijnen helder. De onderverdeling van de leidinggevendenstructuur van de vijf afdelingen vraagt een nadere uitwerking: naar soort van leiderschap als wel het benodigde aantal uren en bijbehorende span-of-control(s). In het voorgaande heeft een afslanking plaatsgevonden van het aantal afdelingshoofden van 9 naar 5 en dient een uitbreiding plaats te vinden van het aantal leidinggevenden in de derde laag, met name in de sector oudere jeugd en de functie ambulant. 4

7 Dit aantal leidinggevenden is tevens gerelateerd aan het advies van de werkgroep Leidinggevendenstructuur in de residenties. - Leidinggevendenstructuur in de residenties (interne werkgroep) De directie en het management kunnen zich vinden in het door de werkgroep voorgestelde model van duaal leidinggevenden voor de residentiële afdelingen. Hierop worden uitzonderingen gemaakt voor enkele kleinere werkeenheden (bijv. gezinshuizen) en specifieke voorzieningen (crisisunits). In een eerder stadium was reeds vastgesteld dat er binnen de MFE s sprake zal zijn van integraal leidinggeven, ofwel behandelcoördinatoren. In het najaar van 2004 kon, op basis van de adviezen van de beide interne werkgroepen en de daarop volgende overlegrondes, besloten worden over de personele invulling van het organisatieschema v.w.b. de 2 e laag (sector- en regiomanagers) en de 3 e laag in de beide sectoren (de team-/coördinatoren en inhoudelijk behandelcoördinatoren /gedragswetenschappers), waarna zij per 1 januari 2005 op de betreffende post in functie zullen zijn. Op de volgende bladzijde is het resulterende organisatieschema weergegeven. 5

8 Raad van Toezicht 6 pers. P&O 6 pers 0 Raad van 3 pers (3->2) Kwaliteit & Innov Fac. dienst (4 locaties) Fin. adm. 2 pers 8 (+6) 7 pers 0 0 Dir.secr -3 OR 11 pers Cliëntenraad pm automatisering secretariaten (4 locaties) 3 pers 16 pers 0 0 GAP Pleegzorgcentrale 1 locatie 8 pers. A. Leenman (24) KJTC MFE ZK subregio 1 locatie 3 locaties F.Lamers C. Houwing (38 u) 20* pers MFE MK subregio 1 locatie V. Koot (34) pers res. jongere jeugd sector 4 locaties W. Smits (36) pers res. oudere jeugd sector 13 locaties R. Stevens (38) pers AMA s pers 11 locaties A. Leenman (10) 7 pers MKD pl 38 dagbh.0-6: 33 pl 25 beh.groepen: 16 pl 43 beh.groepen: 32 pl 29 KWG s: 24 pl 28 Boddaert 6-12: dagbh.6-12: 9 pl 5 beh.groepen: 16 (12)pl fasenhuizen: 24 pl 23 KWE s: 28 pl pl JH 0-18 Ambulant JH: 19 gez.huis 4 pl 3 Boddart o.j. 9 pl. 5 (A)PBW 25 pl pl Ambulant + 75 pl 30 gez.huis 6 pl 3 KTC s: 28 pl 14 crisis 0-13: 16 pl 17 crisis (JCK): 8 pl (+1) 7 pleegzorg: PEL: 8-10 pl 2 schakelgezinnen: 8 pl kl totaal: 140 pl 87 totaal: 87 pl 49 totaal: 248 pl 76 totaal: pl 80 totaal: 77 pl 31 0 = diensthoofden * = samenwerkingsproject Riagg NHZ (geen lid MB) 6

9 4. JAARPLAN, ALGEMEEN DEEL Toelichting In de nu volgende overzichten worden de concrete activiteiten voor 2005 aangegeven, allereerst voor wat betreft de directe hulpverlening, ofwel het primair proces, vervolgens voor wat betreft de bedrijfsvoering. In dit laatste deel zijn met name de personele aspecten aangeduid (professionalisering), maar ook activiteiten v.w.b. communicatie en verantwoording. In paragraaf 4.1 Beleidsprioriteiten in het primair proces worden steeds eerst de meerjaren-beleidstrends aangegeven, zoals deze verwoord zijn door de MO-groep in het visiedocument Bewust, betrokken en betrouwbaar. Achtereenvolgens zijn dit: Vermaatschappelijking van de zorg, Regionalisering, Functionele ordening, Vraagsturing en versterken positie van de cliënt, en Verantwoording op resultaten en effecten. De eerst genoemde is Vermaatschappelijking van de zorg (meerjaren-beleidstrend) Onder elk trend wordt in het kort de betekenis aangegeven (cursief gedrukt). Vervolgens wordt onder deze toelichting een SuccesBepalende Factor genoemd, bijv. Er wordt ingespeeld op de relevante maatschappelijke ontwikkelingen in een ketenverantwoordelijkheid zowel intern als extern Hieronder worden de prestatie-indicatoren aangegeven die in de workshops voor deze SuccesBepalende Factor genoemd zijn, bijv; Er is een gezamenlijk beleidsplan met de ketenpartners in de provinciale jeugdzorg In de schema s onder de prestatie-indicatoren zijn tenslotte de concrete acties benoemd die hierop in 2005 zullen worden ondernomen. Per actie zijn steeds aangegeven: de uitvoeringsverantwoordelijke(n), de wijze waarop nagegaan wordt in hoeverre de actie behaald wordt (het meetinstrument), de eindverantwoordelijke die tevens de controlefunctie uitoefent, de maand van uiterlijke afronding, en tenslotte het te behalen doel. 7

10 4. 1 Beleidsprioriteiten in het primair proces Vermaatschappelijking van de zorg In de vernieuwde jeugdzorg staat ambulante hulp voorop. Dat betekent dat een zorgaanbieder in ieder geval hulp biedt in de sociale context van het gezin en, indien dit mogelijk is, niet meer binnen de muren van de organisatie. Voor een deel van de cliënten is ambulante hulp alleen niet toereikend en is meer (intensieve) hulp nodig. Echter, ook in die gevallen wordt ambulante hulp geboden, samen met andere vormen van hulp. Er wordt ingespeeld op de relevante maatschappelijke ontwikkelingen in een ketenverantwoordelijkheid zowel intern als extern OCK het Spalier draagt bij aan het tot stand komen van een gezamenlijk beleidsplan met de ketenpartners in de provinciale jeugdzorg, verenigd in het Instellingenberaad (reeds gerealiseerd, wordt voortgezet) Samenwerking met ketenpartners als: - onderwijs: Antoniusschool v.w.b. de vormgeving van onderwijs binnen de dagbehandeling voor de jonge kinderen (reeds gerealiseerd), Lieven de Key/Gunningschool v.w.b. projecten voor oudere jeugd - jeugd GGZ: Triversum, Jeugdriagg NH-Z, Dijk en Duin v.w.b. de vormgeving van het zorgprogramma Orthopsychiatrie (mogelijke vorkconstructie met AWBZ-financiering), (ten dele reeds gerealiseerd, wordt voortgezet), Jeugdriagg NH-Z v.w.b. het Kinder- en JeugdTraumacentrum (reeds gerealiseerd, wordt voortgezet) - woningbouwcorporaties v.w.b. het beschikbaar stellen van huurwoningen t.b.v. nog kwetsbare jongeren, waarbij OCK het Spalier begeleiding levert. (reeds gerealiseerd, wordt voortgezet) Ambulante hulp maakt altijd deel uit van het hulpaanbod De samenstelling van het personeelsbestand vormt een afspiegeling van de beroepsbevolking. Voor allochtone cliënten bestaat adequate hulpverlening OCK het Spalier voert een diversiteitbeleid waarin de focus met name op interculturalisatie gericht is. 8

11 Actie Uitvoeringsverantw. meetinstrument Eindverantw. Aansluiting bij de provinciale verkenning mogelijkheden rond problematiek civiele plaatsingen in JJI s Verdere ontwikkeling zorgprogramma orthopsychiatrie Relateren van resultaten LINK in relatie tot Perspectief voor Boddaert o.j. Uitbouwen mogelijkheid voor huisvesting voor jongeren in kader Confetti project Opstelling van een projectvoorstel v.w.b. definiëring basiskennis en specialisaties amb. werkers Organisatie van ambulant aanbod in relatie tot dagbehandeling en residentiële voorzieningen Basistraining interculturalisatie voor (nieuwe) medewerkers Algemeen dir. Dir zorg Sectormanager j.j. i.s.m. IBC Coördinator/ sectormanagers o.j. sectormanager Projectfunctionaris regiomanagers Regiomanagers, Bc s Ambulant Externe trainer Analyse van doelgroep, kosten, financieringswijze en haalbaarheid van participatie Hoeveelheid kinderen in programma en de beschikbaarheid van de modules Plan van aanpak, Analyse van potentiële doelgroep Boddaert Uitbreiding van de capaciteit aangeboden door woningbouwcorporatie gereed Beoogd resultaat Algemeen dir. Maart 2005 Afgewogen besluit inzake (participatie in) eventueel ontwikkeltraject Dir. Zorg september Een goed functionerend zorgprogramma voor beoogde doelgroep Dir. Zorg maart Duidelijkheid over aanbod Boddaert o.j. Raad van juni Huisvestelijke uitbreiding voor jongeren die zelfstandig wonen met begeleiding Uitgewerkt projectvoorstel Dir. Zorg februari Verdere structurering van amb. aanbod en inzicht in benodigde toerusting van medewerkers Set van afspraken, Procedures beschreven Trainingsdagen zijn gevolgd Dir.Zorg maart Cliënten in dag-/resident. Behandeling kunnen op effectieve wijze aanspraak maken op ambulante hulp Sectormanager maart Basiskennis m.b.t. samenwerking en hulpverlening in een multiculturele samenleving 9

12 4.1.2 Regionalisering De zorg moet niet alleen dicht bij huis worden aangeboden, de zorg moet ook een duidelijke plaats hebben in het geheel van regionale jeugden zorgvoorzieningen, zodat het netwerk in de leefomgeving van het gezin optimaal kan worden benut. De jeugdzorg, ingebed in een regio werkt samen met het onderwijs, het lokaal jeugdbeleid, de jeugdgezondheidszorg en de thuiszorg. Er is een vertaling van maatschappelijke ontwikkelingen naar de hulpverlening Uitvoering is gegeven aan de maatschappelijke ontwikkeling dat hulp zo dicht mogelijk bij huis wordt aangeboden Actie Uitvoeringsverantw. meetinstrument Eindverantw. Implementatie van het Regiomanager M-K Huisvesting van regionale aanbod medewerkers locatie dagbeh en ambulant Heemskerk en mate van in bezetting Midden-Kennemerland Onderzoek naar nieuwe huisvesting voor locatie Haarlem (regio Zuid- Kennemerland) Dir. F, P&O Algemeen dir. Plan van eisen, overzicht van geschikte locaties gereed Beoogd resultaat Dir. zorg Juni Hulp dicht bij huis voor de cliënten in M-K en min. 90% bezetting Dir. F, P&O september Keuze van locatie/ accommodatie binnen financieel kader Functionele ordening De omslag van aanbod- naar vraaggerichte hulpverlening betekent dat een cliënt een op maat gesneden en samenhangende zorgpakket krijgt. ( ) Een functionele ordening houdt in dat het standaard hulpverleningsaanbod wordt ontleed in eenheden van zorg. Die kunnen aan elkaar gekoppeld worden, aangeboden aan cliënten, afhankelijk van de vraag of behoefte. Er is een afgestemd hulpaanbod vanuit de mogelijkheden van de verschillende hulpvarianten Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden in kader van het HVP zijn vastgelegd en bekend (reeds gerealiseerd) 10

13 Er is inzicht en duidelijkheid over beschikbare modules/middelen/financiën; moduleboek, flexbudget, bezetting, wachttijden, formatie, knelpunten (reeds gerealiseerd) De cliëntrouting is beschreven en waar het gevraagde aanbod niet voor handen is zijn alternatieven aangegeven, alsmede wie daarvoor verantwoordelijk is, zie ook kopje deskundigheid en professionaliteit van de organisatie en medewerker (ten dele reeds gerealiseerd, wordt voortgezet) Actie Uitvoeringsverantw. meetinstrument Eindverantw. implementeren van Kwaliteitsfunctionar Afspraken uit Algemeen evt. gewijzigde is, dir zorg Instellingenberaad dir., afspraken m.b.t. vertaald naar de eigen Dir. zorg aansluiting vraagaanbod organisatie gereed Nog vast te stellen Beoogd resultaat Doelgerichte en doelmatige werkwijzen conform nieuwe wet Jeugdzorg Vraagsturing en versterken positie van de cliënt Door functionele ordening van hulpverlening krijgt de cliënt hulp die flexibel wordt ingezet en aansluit bij zijn hulpvraag. Sturing door de vraag is daarmee mogelijk, maar nog niet gegarandeerd. Jeugdzorg is professionele dienstverlening; dat veronderstelt dat er een voortdurende dialoog plaatsvindt tussen de cliënt en de professional over de uit te voeren hulpverlening. In die zin moet vraagsturing ook altijd dialoogsturing zijn ( ). In de organisaties voor jeugdzorg hebben cliënten inmiddels een wettelijk vastgesteld recht op me medezeggenschap. Verder versterking van de positie van de cliënt is een van de opgaven waarvoor de jeugdzorg zich de komende jaren gesteld ziet. Ouders blijven ouders, ze blijven verantwoordelijk en worden betrokken bij het gehele proces De attitude van de medewerkers wordt gekenmerkt door goed te kunnen luisteren, een goed inlevingsvermogen en goede samenwerking. Daartoe zijn medewerkers geschoold in: o Contextueel werken (ten dele reeds gerealiseerd, wordt voortgezet) o De basiscommunicatie (ten dele reeds gerealiseerd, wordt voortgezet) o Klantgericht (dialooggericht) handelen (grotendeels gerealiseerd, wordt voortgezet) Dit is opgenomen in het opleidingsplan en komt aan de orde in POP gesprekken met de medewerkers Ouders zijn aanwezig op de belangrijke beslismomenten o.a. evaluatie momenten (ten dele reeds gerealiseerd, wordt voortgezet) Er komt een checklist voor alle hulpvarianten waarin aanbod komt wat ouders vragen en wat wij bieden 11

14 Er is een cliëntenfeedbacksysteem dat toetst in hoeverre cliënten ervaren wat we beogen. Daartoe wordt de c-toets aangevuld met instellingsspecifieke vragen Actie Uitvoeringsverantw. meetinstrument Eindverantw. gereed Beoogd resultaat Scholing medewerkers in basiscommunicatie Interne opleiders VIB Hoeveelheid medewerkers geschoold Sector/regiomanagers doorlopend Een attitude bij medewerkers die zich kenmerkt door goed luisteren en Ontwikkeling programma dialooggericht handelen In de hulpverleningsroute is vastgelegd waar ouders betrokken zijn en hoe dit wordt geregeld Ontwikkelen checklist C toets aanvullen met instellings-specifieke vragen Hoofd P&O, regiomanager Z-K, Dir. zorg IBC/BC Praktijkopdracht studenten Hogeschool INHOLLAND Medewerker cliëntenfeedback Plan van aanpak i.s.m. hogeschool INHOLLAND Uitgewerkte beschreven route hulpverlening Aanwezigheid checklist Vragen aanwezig in de volgende C toets inlevingsvermogen Regiomanager Z-k maart Jongeren en ouders participeren actief binnen het hulpverleningsproces Dir. zorg Beschrijving gereed september Aanwezigheid van ouders op belangrijke beslismomenten Dir. zorg oktober Instrument ter ondersteuning dialooggericht werken Algemeen dir. oktober Zicht krijgen of het effect bereikt wordt dat we beogen, ouders voelen zich betrokken en gehoord Verantwoording op resultaten en effecten Zorg op maat moet duidelijk maken welke methoden voor welke doelgroepen, met welke doelen en tegen welke kosten worden gebruikt. Evaluatieonderzoek maakt voor ons duidelijk in welke mate de beoogde doelgroepen feitelijk zijn bereikt en de gestelde doelen zijn gehaald. 12

15 Resultaat- en effectmeting worden steeds meer standaard toegepast in het werk van de zorgaanbieders. Dit gebeurt door registratie van de mate waarin hulpverleningsdoelen worden behaald (doelrealisatie) en door cliëntenfeedback en tevredenheidsonderzoek Hulp heeft het gewenste resultaat. De snelheid waarmee hulp wordt geboden is inzichtelijk en genormeerd. Registratie is mogelijk, de norm is landelijk vastgesteld op 45 werkdagen. (reeds gerealiseerd, wordt voortgezet) Hulp is duidelijk omschreven op niveau van modules, methodieken in het HVP (reeds gerealiseerd, wordt voortgezet) Het HVP voldoet aan de kwaliteitseisen (reeds gerealiseerd, wordt voortgezet) o Standaarddoelen zijn geformuleerd o Registratie van doelen is mogelijk o Gewenste resultaat is expliciet vastgelegd inclusief tijdsindicatie o Inbreng cliënt staat beschreven in het plan en cliënt heeft getekend Resultaten worden zichtbaar gemaakt Hulp aanvang, duur en afsluiting en het wel of niet geslaagd zijn van de hulp is geregistreerd (reeds gerealiseerd, wordt voortgezet) De wachtlijst is zichtbaar (reeds gerealiseerd, wordt voortgezet) Actie Uitvoeringsverantw. meetinstrument Eindverantw. Update module projektfunctionaris boek realiseren Afstemming van indicatiewijze op modules Inventarisatie aanwezige beschreven methodieken Registratiemodule doelrealisatie ontwikkelen Kwaliteitsfunctionaris Dir zorg Sector-/regiomanagers Kwaliteitsmede-werker registratie Aanwezigheid van update van moduleboeken op alle afdelingen Overzicht actuele methodiekbeschrijvingen Gereed Beoogd resultaat Dir. zorg Juni Mappen met modules voor in en extern gebruik Algemeen dir Dir zorg Dir. zorg Juni Overzicht en inzicht voor medewerkers van eigen organisatie en van Bureau Jeugdzorg Aanwezigheid module Algemeen dir. Februari Overzicht van geformuleerde doelen in de organisatie 13

16 4. 2 Bedrijfsvoering Professionalisering OCK het Spalier wil herkenbaar zijn als een professionele instelling, waar in de praktijk zichtbaar is welke beleidsvoornemens er zijn en hoe daaraan gewerkt wordt. Uitgangspunt is dat de cliënt deskundigheid en professionaliteit een belangrijke aspect vindt om vertrouwen te hebben in de hulp die geleverd wordt. Deskundigheid en professionaliteit van de organisatie en de hulpverlener Er is goede informatie aanwezig over het hulpaanbod en instelling in het algemeen o Een website met up to date informatie o Folder materiaal De norm is dat afspraken worden nagekomen, iedereen wordt daarop aangesproken (navraag in c toets bij cliënten en medewerkerfeedback Er is een opleidingsplan gekoppeld aan het jaarplan Er is een transparante routing door de organisatie voor cliënten o.a. 1 cliënt, 1 HVP en 1 zorgcoördinator Actie Uitvoeringsverantw. meetinstrument Eindverantw. gereed Beoogd resultaat Inrichten website Stuurgroep Communicatie en PR draaiboek Algemeen dir. februari Goed toegankelijke en informatieve website Ontwikkelen nieuw foldermateriaal Extern PR functionaris Up to date foldermateriaal aanwezig Algemeen dir. maart Goede informatie voor cliënten en verwijzers Communiceren van genoemde gedragsnorm met de medewerkers Alle leidinggevenden C toets en medewerkers feedback Raad van Doorlopend Een instelling die betrouwbaarheid en klantvriendelijkheid uitstraalt Ontwikkelen medewerkers P&O Instrument medewerkers Dir FPO juni Feedback op de feedback onderzoek Aan c toets vraag toevoegen over nakomen afspraken Medewerker Cliënten-feedback feedback aanwezig afgesproken norm Vraag in c toets Algemeen dir. juni Feedback op de afgesproken norm 14

17 samenstellen opleidingsplan gekoppeld aan jaarplan In kaart brengen procesgang van cliënten door de instelling Hoofd P&O in samenwerking met sector /regiomanagers Project met IBC/BC Aanwezigheid opleidingsplan gerelateerd aan jaarplan Processen in onderlinge samenhang inzichtelijk Raad van December 2004 deskundigheidsbevorderi ng en scholing is gekoppeld aan organisatiedoelen Dir zorg juni Het is duidelijk voor cliënten wat deze kan verwachten in de instelling en wie aanspreekpunt is. Er is een duidelijke beleidscyclus (plan-do-check-act) Er is een jaarplan met een PDCA cyclus vastgesteld en duidelijk wanneer dit met wie wordt besproken (reeds gerealiseerd, wordt voortgezet) Leidinggevenden hebben managementinformatie tot hun beschikking om te kunnen sturen op de vastgestelde items o Bezetting (reeds gerealiseerd, wordt voortgezet) o Budget, inclusief inval en opleidingskosten (reeds gerealiseerd, wordt voortgezet) o Ziekteverzuim (reeds gerealiseerd, wordt voortgezet) o Doelrealisatie o Wachtlijst en wachttijd (reeds gerealiseerd, wordt voortgezet) o C toets gegevens (reeds gerealiseerd, wordt voortgezet) Er zijn procedures en protocollen met een eenduidig begrippenkader in de instelling ten behoeve van het organisatiehandboek (deels gerealiseerd) Actie Uitvoeringsverantw. meetinstrument Eindverantw. gereed Beoogd resultaat Genereren van managementinformatie vanuit jhvis v.w.b.cliëntenstroom en bezetting Kwaliteitsmedewerk er registratie Periodieke overzichten t.b.v management en BJZ Algemeen dir. Reeds gerealiseerd, doorlopend Managementinformatie waarop operationeel en strategisch gestuurd kan worden t.b.v. optimale verhoudingen vraagaanbod Genereren van Functionarissen Periodieke overzichten Dir. F, P & O Reeds Managementinformatie 15

18 management informatie vanuit personeelsinformatiesyste em, v.w.b. ziekteverzuim, in- en uitstroom Terugbrengen van ziekteverzuim P&O t.b.v management gerealiseerd, doorlopend Lelidinggevenden in 2 e en 3 e laag Periodieke overzichten t.b.v. management waarop operationeel en strategisch gestuurd kan worden t.b.v. doelmatig personeelsbeleid Raad van doorlopend Verzuim van max. 5,4%, gezond werkklimaat, beperking van kosten i.v.m. ziekteverzuim Vaststellen hoe jaarplannen worden besproken met medewerkers Ontwikkeling eenduidig begrippenkader voor beleid en informatiemateriaal Managementteam Extern PR functionaris Hoofd P & ) Afspraken vastgelegd over de bespreking Aanwezigheid begrippenkader. Beleid en informatiemateriaal is daarop gescreend Raad van februari Medewerkers zijn bekend met het jaarplan en participeren in totstandkoming Algemeen dir. oktober Er is eenheid van taal in de instelling, herkenbaarheid voor de cliënten en derden Dialooggericht werken met de cliënt is dialooggericht werken met de medewerkers Er is een communicatieplan bestaande uit: o Beschreven communicatiestructuur, met heldere normen ten aanzien van keuzes voor overlegmomenten, intervisie en supervisie o Communicatiemiddelen Personeelsblad OR bulletin (reeds gerealiseerd, wordt voortgezet) Managementcommuniqué (reeds gerealiseerd, wordt voortgezet) Intranet (reeds gerealiseerd, wordt voortgezet) Leidinggevenden zijn getraind in een stijl van leidinggeven die past in een participatieve organisatie Er zijn duidelijke taken en bevoegdheden en verantwoordelijkheden omschreven per functie, er is delegatie waar dat kan (reeds gerealiseerd, wordt voortgezet) 16

19 Actie Uitvoeringsverantw. meetinstrument Eindverantw. gereed Beoogd resultaat Opstellen communicatieplan Projektfunctionaris Aanwezigheid communicatieplan Algemeen dir. maart In en extern is duidelijkheid over de communicatiestructuur ten behoeve van goede en efficiënte Opzet personeelsblad Scholing voor leidinggevende op stijl van leidinggeven P&O met projektfunctionarissen Raad van, 2 e laag en P&O De uitgave van een personeelsblad Onderdeel feedback in FG en medewerkertevredenheid onderzoek samenwerking Algemeen dir. april Informatie voorziening ten behoeve van de medewerkers Raad van mei Leidinggevende hebben een dialooggerichte stijl van leidinggeven Selectie/ontwikkeling van medewerkers op specifieke competenties waaronder luisteren en dialoog aangaan De competenties per functies en functionaris zijn benoemd Actie Uitvoeringsverantw. meetinstrument Eindverantw. gereed Beoogd resultaat Opstellen van competentieprofielen P&O werkgroep Voor alle functies zijn profielen vastgesteld Dir. FPO oktober Medewerkers hebben de goede competenties voor het werk Het vermogen van managers om leiding te geven aan veranderprocessen Er is een toolkit voor managers met gereedschap ten behoeve van veranderprocessen Managers hebben zicht op alle veranderprocessen afdelingsoverstijgend Voor leidinggevende zijn competenties benoemd om processen te kunnen sturen en leiding te geven aan verandering. Leidinggevende worden daarop geworven en geschoold In het jaarplan zijn veranderingsprocessen benoemd en voorzien van een PDCA cyclus (reeds gerealiseerd, wordt voortgezet) 17

20 Actie Uitvoeringsverantw. meetinstrument Eindverantw. Beschikbaarheid van P&O in overleg met Aanwezigheid toolkit Raad van instrumentarium voor Raad van effectief managen van veranderprocessen Veranderprocessen zijn in kaart gebracht en onderwerp op het MB Specifieke competenties in het manager profiel zijn opgenomen ten aanzien van veranderprocessen Expliciet benoemen van veranderprocessen in jaarplan Raad van Agenda MB Raad van P&O Benoemd in competentieprofiel Raad van Dir. Zorg Te herleiden uit jaarplan Raad van gereed november doorlopend april november 2004 Beoogd resultaat Managers geven op adequate wijze leiding aan verranderprocessen Managers weten wat er speelt en zijn in staat medewerkers goed te informeren Het is duidelijk welke competenties worden gevraagd Veranderprocessen zijn bekend en gecommuniceerd Participeren van medewerkers in ontwikkeling, verbetering en vernieuwing Er wordt een medewerkerstevredenheidsonderzoek ontwikkeld daaruit blijkt dat: o Medewerkers zich adequaat geïnformeerd voelen o Medewerkers zich actief uitgedaagd voelen om mee te denken in nieuwe ontwikkeling Zie kopje deskundigheid en professionaliteit van organisatie en medewerker Opleidingsachtergronden van medewerkers zijn geïnventariseerd, inventarisatie in FG s, opslaan in Beaufort Actie Uitvoeringsverantw. meetinstrument Eindverantw. gereed Beoogd resultaat Opleidingsachtergronden van medewerkers inventariseren Leidinggevende en P&O Opleidingsachtergronden zijn aanwezig in Beaufort Dir. FP&O Doorlopend Zicht hebben op mogelijkheden van medewerkers zodat daar beter gebruik van worden gemaakt 18

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Quick scan Ambulant begeleid wonen. Rapport naar aanleiding van het onderzoek van de Inspectie jeugdzorg bij Kompaan

Quick scan Ambulant begeleid wonen. Rapport naar aanleiding van het onderzoek van de Inspectie jeugdzorg bij Kompaan Quick scan Ambulant begeleid wonen Rapport naar aanleiding van het onderzoek van de Inspectie jeugdzorg bij Kompaan Inspectie jeugdzorg September 2006 Inleiding De Inspectie jeugdzorg wil een inschatting

Nadere informatie

even Als kinderen en ouders geen raad meer weten

even Als kinderen en ouders geen raad meer weten even Als kinderen en ouders geen raad meer weten Het ene kind is het andere niet. En de ene ouder is de andere niet. In Nederland groeien de meeste kinderen gelukkig op en hebben een veilig thuis. Voor

Nadere informatie

Naam: Organisatieplan Streetcornerwork en Stichting Volksbond Amsterdam

Naam: Organisatieplan Streetcornerwork en Stichting Volksbond Amsterdam Jaarplan 2016 Naam: Organisatieplan Streetcornerwork en Stichting Volksbond Amsterdam Actuele Beschrijving Algemeen 2016 zal in het teken staan van de fusie van Streetcornerwork (SCW) en de Stichting Volksbond

Nadere informatie

Strategische visie monitoring en verantwoording sociaal domein

Strategische visie monitoring en verantwoording sociaal domein Strategische visie monitoring en verantwoording sociaal domein Gemeente Wassenaar februari 2016 Pagina 2/9 2 Pagina 3/9 1 Inleiding Kader en achtergrond Kenmerkend voor het transformatieproces in het sociaal

Nadere informatie

Quick scan Ambulant begeleid wonen

Quick scan Ambulant begeleid wonen Quick scan Ambulant begeleid wonen 21-07-2006 Rapport n.a.v. het onderzoek van de Inspectie jeugdzorg bij Jarabee Inspectie jeugdzorg Juli 2006 Inleiding De Inspectie jeugdzorg wil een inschatting maken

Nadere informatie

Quick scan Ambulant begeleid wonen 22 mei 2006

Quick scan Ambulant begeleid wonen 22 mei 2006 Quick scan Ambulant begeleid wonen 22 mei 2006 Rapport n.a.v. het onderzoek van de Inspectie jeugdzorg bij Jeugdformaat (Nieuwe Parklaan) Inspectie jeugdzorg 30 mei 2006 Inleiding De Inspectie jeugdzorg

Nadere informatie

even Als kinderen en ouders geen raad meer weten

even Als kinderen en ouders geen raad meer weten even Als kinderen en ouders geen raad meer weten Het ene kind is het andere niet. En de ene ouder is de andere niet. In Nederland groeien de meeste kinderen gelukkig op en hebben zij een veilig thuis.

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

ONDERSTAANDE TEKST BEVAT ENKELE RELEVANTE DELEN UIT HET CONCEPT-FUSIERAPPORT.

ONDERSTAANDE TEKST BEVAT ENKELE RELEVANTE DELEN UIT HET CONCEPT-FUSIERAPPORT. BEOOGDE ONTWIKKELINGEN ONDERSTAANDE TEKST BEVAT ENKELE RELEVANTE DELEN UIT HET CONCEPT-FUSIERAPPORT. BESTUURS- EN MANAGEMENT FILOSOFIE We zien de nieuwe organisatie als een vehikel om zowel de basisscholen

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Personeel, Beleid en Communicatie

Functiebeschrijving Manager Personeel, Beleid en Communicatie Functiebeschrijving Manager Personeel, Beleid en Communicatie Versie 0.10 LIMOR: Het copyright, kopijrecht en auteursrecht zij expliciet voorbehouden aan LIMOR Ter beschikking stellen aan derden kan slechts

Nadere informatie

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK)

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) Vragenlijst Inhoud: 1. In hoeverre is er een gedeelde visie in de regio over wat er op lokaal, regionaal en bovenregionaal niveau dient te worden ingekocht en georganiseerd? Er vindt al goede samenwerking

Nadere informatie

Strategisch bedrijfsplan 2013-2016. Het Algemeen Maatschappelijk Werk werkt voor mens en maatschappij

Strategisch bedrijfsplan 2013-2016. Het Algemeen Maatschappelijk Werk werkt voor mens en maatschappij Strategisch bedrijfsplan 2013-2016 Het Algemeen Maatschappelijk Werk werkt voor mens en maatschappij 1 2013-2016 Maatschappelijk werk beweegt zich van oudsher tussen de vragen van de lokale maatschappij

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de jeugdzorg. Deventer, 1 juni 2012 Jos Baecke, lector sturing in de jeugdzorg

Ontwikkelingen in de jeugdzorg. Deventer, 1 juni 2012 Jos Baecke, lector sturing in de jeugdzorg Ontwikkelingen in de jeugdzorg g Deventer, 1 juni 2012 Jos Baecke, lector sturing in de jeugdzorg Presentatie ti Evaluatie Wet op de jeugdzorg (2009) Contouren nieuwe stelsel Marktanalyse in het kader

Nadere informatie

2.0 Checklist formeel familiebeleid GGZ-instellingen

2.0 Checklist formeel familiebeleid GGZ-instellingen 2.0 Checklist formeel familiebeleid GGZ-instellingen 1. Inleiding De onderstaande checklist beschrijft de gewenste situatie t.a.v. het formele familiebeleid. Met formeel familiebeleid bedoelen we het expliciete

Nadere informatie

7 Het zorgaanbod jeugdzorg 134 7.1 Inleiding 134 7.2 Provinciale jeugdzorg (voormalige jeugdhulpverlening) 135

7 Het zorgaanbod jeugdzorg 134 7.1 Inleiding 134 7.2 Provinciale jeugdzorg (voormalige jeugdhulpverlening) 135 Inhoud 1 Inleiding 11 1.1 Jeugdzorg en jeugdbeleid 11 1.2 Leeftijdsgrenzen 12 1.3 Ordening van jeugdzorg en jeugdbeleid 13 1.3.1 Algemeen jeugdbeleid 14 1.3.2 Specifiek gemeentelijk jeugdbeleid 14 1.3.3

Nadere informatie

BIJLAGE 2 Format jaarplan zorgaanbieders Format jaarplan zorgaanbieders Zuid-Holland, Haaglanden en stadsregio Rotterdam

BIJLAGE 2 Format jaarplan zorgaanbieders Format jaarplan zorgaanbieders Zuid-Holland, Haaglanden en stadsregio Rotterdam BIJLAGE 2 Format jaarplan zorgaanbieders Format jaarplan zorgaanbieders Zuid-Holland, Haaglanden en stadsregio Rotterdam Jaarplan 20.. Deel I: Algemeen 1.1 Algemeen beleid /visie

Nadere informatie

Werkgroep Veiligheid en Kind. Voortgang gesloten jeugdhulp

Werkgroep Veiligheid en Kind. Voortgang gesloten jeugdhulp Werkgroep Veiligheid en Kind Voortgang gesloten jeugdhulp 4 augustus 2014 Inleiding In het PHO van december 2013 van Holland Rijnland en de stuurgroep Sociaal Domein Midden Holland van 22 januari 2014

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders 9 maart Steller Documentnummer Afdeling. R. van Wijk 15I Samenleving

Burgemeester en Wethouders 9 maart Steller Documentnummer Afdeling. R. van Wijk 15I Samenleving Burgemeester en Wethouders Steller Documentnummer Afdeling R. van Wijk 15I0002878 Samenleving Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder 036 5229564 Nee G.M. Dijksterhuis Kabinet Memo bijgevoegd Te

Nadere informatie

Stichting Vroeghulp Rotterdam. Stichting Vroeghulp Rotterdam is 21 augustus 1997 opgericht door onderstaande organisaties:

Stichting Vroeghulp Rotterdam. Stichting Vroeghulp Rotterdam is 21 augustus 1997 opgericht door onderstaande organisaties: Stichting Vroeghulp Rotterdam Stichting Vroeghulp Rotterdam is 21 augustus 1997 opgericht door onderstaande organisaties: - ASVZ. - MEE Rotterdam Rijnmond. - Pameijer. - Rijndam revalidatiecentrum. Later

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg. Regionale Visie. en Stappenplan

Decentralisatie Jeugdzorg. Regionale Visie. en Stappenplan Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond Visie en Stappenplan Transitie Jeugdzorg IJmond versie 8 februari 2012 1 1. Aanleiding Gemeenten worden volgens het Regeerakkoord 2010-2014

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond

Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond *2012/8521* 2012/8521 registratienummer 2012/8521 Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond 1. Aanleiding Gemeenten worden volgens het Regeerakkoord 2010-2014 en de Bestuursafspraken

Nadere informatie

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Ontwikkelen, implementeren en evalueren van beleid en adviseren op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 31 977 Wijziging van de Wet op de jeugdzorg in verband met het opnemen van een gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de jeugdketen Nr. 9 DERDE

Nadere informatie

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid?

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid? EmployabilityDriver Waarom een strategische discussie over employability beleid? We weten al een tijd dat door vergrijzing en ontgroening de druk op de arbeidsmarkt toeneemt. Het wordt steeds belangrijker

Nadere informatie

Platformtaak volgens gemeente

Platformtaak volgens gemeente Oplegvel 1. Onderwerp Wijziging bekostigingssystematiek ambulante jeugdhulp individueel per 1-1-2018 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland Platformtaak volgens gemeente 3. Regionaal belang

Nadere informatie

Zorgprogrammering Als je van jezelf vindt dat iedereen naar je moet luisteren, heb je vaak niet zoveel te vertellen.

Zorgprogrammering Als je van jezelf vindt dat iedereen naar je moet luisteren, heb je vaak niet zoveel te vertellen. Zorgprogrammering Jeugdhulp Friesland Jeroen van Oijen Als je van jezelf vindt dat iedereen naar je moet luisteren, heb je vaak niet zoveel te vertellen. Binnen de Jeugdzorg worden complexe problemen behandeld,

Nadere informatie

Arbo- en Milieudeskundige

Arbo- en Milieudeskundige Arbo- en Milieudeskundige Doel Ontwikkelen van beleid, adviseren, ondersteunen en begeleiden van management, medewerkers en studenten, alsmede bijdragen aan de handhaving van wet- en regelgeving, binnen

Nadere informatie

Doel van deze notitie Informeren over de te maken keuzes in het provinciaal jeugdzorgbeleid in de periode tot de transitie jeugdzorg.

Doel van deze notitie Informeren over de te maken keuzes in het provinciaal jeugdzorgbeleid in de periode tot de transitie jeugdzorg. Onderwerp keuzes meerjarenbeleid jeugdzorg 2013-2016 Doel van deze notitie Informeren over de te maken keuzes in het provinciaal jeugdzorgbeleid in de periode tot de transitie jeugdzorg. Inleiding De Wet

Nadere informatie

Checklist. Informatievoorziening. Grote Projecten

Checklist. Informatievoorziening. Grote Projecten Checklist Informatievoorziening Grote Projecten Najaar 2010 Rekenkamercommissie Berkelland, Bronckhorst, Lochem, Montferland 1. Inleiding De uitvoering van grote projecten in Nederland heeft nogal eens

Nadere informatie

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Quickscan cultuursensitiviteit van organisaties

Quickscan cultuursensitiviteit van organisaties Quickscan cultuursensitiviteit van organisaties DOEL VAN DE SCAN Het doel van de quickscan is de bestuurder, directie en management snel een globaal inzicht te verschaffen in de actuele stand van zaken

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK AMHK. BJZ Drenthe. GGD Drenthe. Mei 2013

PLAN VAN AANPAK AMHK. BJZ Drenthe. GGD Drenthe. Mei 2013 PLAN VAN AANPAK AMHK STAPPEN VOOR REALISATIE VAN HET ADVIES EN MELDPUNT HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING IN DRENTHE OP 1 JANUARI 2015 BJZ Drenthe & GGD Drenthe Mei 2013 OPDRACHT EN UITWERKING Opdracht:

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement dd. Functie tactisch manager Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub dd Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

Samenwerking & Bedrijfsvoering

Samenwerking & Bedrijfsvoering Samenwerking & Bedrijfsvoering Plan van Aanpak Plan van aanpak: Themaonderzoek Samenwerking en Bedrijfsvoering Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Naam projectleider T.C.C. den Braanker C.A.

Nadere informatie

Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp

Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp Samenwerkende gemeenten Friesland Achtkarspelen Ameland het Bildt Dantumadiel Dongeradeel Ferwerderadiel Franekeradeel De Friese Meren Harlingen Heerenveen

Nadere informatie

EFQM model theoretisch kader

EFQM model theoretisch kader EFQM model theoretisch kader Versie 1.0 2000-2009, Biloxi Business Professionals BV 1. EFQM model EFQM staat voor European Foundation for Quality Management. Deze instelling is in 1988 door een aantal

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid

Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid Provincie Noord-Brabant Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid 1. Inleiding Het Beleidskader Jeugd 2005-2008 biedt de kaders voor het afsluiten van regionale convenanten

Nadere informatie

Stuurgroep stakeholders regio Haaglanden en zorgkantoor en vanaf 2016 met de grotere verzekeraars

Stuurgroep stakeholders regio Haaglanden en zorgkantoor en vanaf 2016 met de grotere verzekeraars 1 Jaarplan netwerk Haaglanden 2016 Inleiding en achtergrond Vanaf 2005 is door de regio ingezet op verbetering van de zorg aan cliënten met en hun naasten. In de jaren daarna heeft de wijze van samenwerking

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

Actieplan 2007 Ondernemingsraad Oasen. Ondernemingsraad Gouda 15 april 2007

Actieplan 2007 Ondernemingsraad Oasen. Ondernemingsraad Gouda 15 april 2007 Actieplan 2007 Ondernemingsraad Oasen Ondernemingsraad Gouda 15 april 2007 Adviseren en instemmen Bedrijfsregelingen FUWA en andere CAO afspraken HR- en Arbobeleid IMJP en Jaarplan Oasen Communicatie Ontwikkeling

Nadere informatie

Implementatie Interculturalisatie

Implementatie Interculturalisatie Implementatie Interculturalisatie Centrum Jeugd en Gezin Een stappenplan als werkwijze voor een intercultureel CJG Nieuwegein Nera Jerkovic 19 februari 2010 Programma s en Projecten Colofon februari 2010,

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling:

Nadere informatie

PROFIEL Directeur Samenwerkingsverband Passend Onderwijs de Kempen PO 30-09

PROFIEL Directeur Samenwerkingsverband Passend Onderwijs de Kempen PO 30-09 PROFIEL Directeur Samenwerkingsverband Passend Onderwijs de Kempen PO 30-09 Voor meer informatie over de functie: Met David, professionals in talentmanagement De Burght 268 5664 PT Geldrop Telefoon 040-2802120

Nadere informatie

Ben Ik Tevreden? Meetinstrument cliënttevredenheid

Ben Ik Tevreden? Meetinstrument cliënttevredenheid Ben Ik Tevreden? Meetinstrument cliënttevredenheid De kracht van Ben ik tevreden? ligt in het hier en nu. Wensen van cliënten zetten direct aan tot actie. Meten is dus niet alleen weten, maar de start

Nadere informatie

Samenvatting Het draait om het kind

Samenvatting Het draait om het kind Samenvatting Het draait om het kind Visie op monitoring in de opvoedingsvariant van pleegzorg Inleiding Aangezien de pleegzorg een onvoldoende geobjectiveerd overzicht heeft van hoe het met de jeugdige

Nadere informatie

hoofdlijnennotitie Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek

hoofdlijnennotitie Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek Betreft Vergaderdatum hoofdlijnennotitie Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek 25-februari-2014 Gemeenteblad 2014 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: 1. De hoofdlijnennotitie

Nadere informatie

Jaarverslag 2003 Stichting het Spalier Santpoort-Noord, juli 2004

Jaarverslag 2003 Stichting het Spalier Santpoort-Noord, juli 2004 Jaarverslag 2003 Stichting het Spalier Santpoort-Noord, juli 2004 Jaarverslag 2003 Het Spalier 3 Inleiding In het beleidskader 2003-2006 heeft het Spalier beleidsprioriteiten benoemd die zich laten onderscheiden

Nadere informatie

Werkplan 2011. Cliëntenraad Stichting Pergamijn. Redactie: De secretaris H.A.Janssens

Werkplan 2011. Cliëntenraad Stichting Pergamijn. Redactie: De secretaris H.A.Janssens Werkplan 2011 Cliëntenraad Stichting Pergamijn Geactualiseerd op: 1 februari-2011 Redactie: De secretaris H.A.Janssens 1 Werkwijze van de Cliëntenraad De cliëntenraad van de Stichting Pergamijn stelt de

Nadere informatie

Transitie jeugdzorg. Ab Czech. programmamanager gemeente Eindhoven. januari 2013

Transitie jeugdzorg. Ab Czech. programmamanager gemeente Eindhoven. januari 2013 Transitie jeugdzorg Ab Czech programmamanager gemeente Eindhoven januari 2013 1. Samenhangende maatregelen Decentralisatie jeugdzorg Decentralisatie participatie Decentralisatie AWBZ begeleiding Passend

Nadere informatie

EVALUATIE GEMEENTEBELASTINGEN KENNEMERLAND ZUID. Korte inhoud voorstel

EVALUATIE GEMEENTEBELASTINGEN KENNEMERLAND ZUID. Korte inhoud voorstel MID10/011 EVALUATIE GEMEENTEBELASTINGEN KENNEMERLAND ZUID Korte inhoud voorstel In opdracht van de stuurgroep is door het bureau Haute Equipe een evaluatierapport opgesteld, over het functioneren van het

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Inleiding. Hoofdstuk 1: Achtergrond van de vragenlijst 1.1 : Het Team Leadership Competence Model

Inhoudsopgave: Inleiding. Hoofdstuk 1: Achtergrond van de vragenlijst 1.1 : Het Team Leadership Competence Model Inhoudsopgave: Inleiding Hoofdstuk 1: Achtergrond van de vragenlijst 1.1 : Het Team Leadership Competence Model Hoofdstuk 2: De Team Leadership Competence Questionnaire 2.1 : Opbouw van de lijst 2.2 :

Nadere informatie

Doelstelling en functie van een regionale regiegroep Basis GGZ in de regio Oss- Uden- Veghel

Doelstelling en functie van een regionale regiegroep Basis GGZ in de regio Oss- Uden- Veghel 1 2 Doelstelling en functie van een regionale regiegroep Basis GGZ in de regio Oss- Uden- Veghel Inleiding Het doel van de invoering van de Basis GGZ is dat passende behandeling op de juiste niveau plaats

Nadere informatie

Medewerker onderwijsontwikkeling

Medewerker onderwijsontwikkeling Medewerker onderwijsontwikkeling Doel Ontwikkelen van en adviseren over het onderwijsbeleid en ondersteunen bij de implementatie en toepassing ervan, uitgaande van de geformuleerde strategie van de instelling/faculteit

Nadere informatie

1. Bestuurlijke opdracht

1. Bestuurlijke opdracht PROJECTPLAN LEA KAMER ZORG 1. Bestuurlijke opdracht 1.1. Algemeen De algemene bestuurlijke opdracht luidt: Gebruik de bestaande inventarisatie over signalering en sluitende aanpak, om vorm te geven aan

Nadere informatie

Implementatieplan interactief beleid

Implementatieplan interactief beleid Implementatieplan interactief beleid (juni 2010 t/m mei 2011) Gemeente Weert, 15 juli 2010 Portefeuillehouder interactief beleid: wethouder H. Litjens Regisseur wijkgericht werken: Marianne Schreuders

Nadere informatie

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard)

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Functie-informatie Functienaam: Directeur samenwerkingsverband Organisatie: Samenwerkingsverband 28.05 Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Werkterrein: Management

Nadere informatie

KWALITEITSBELEID

KWALITEITSBELEID KWALITEITSBELEID 201.01 1 Dit plan is vastgesteld tijdens de teambijeenkomst d.d. 16.01.201 tevens is toen de betreffende kwaliteitskaart door het team ingevuld. 1. VISIE OP KWALITEITSBELEID. OBS de Robbedoes

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Evaluatie nieuwe impuls Steller M. Mulder De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 60 97 Bijlage(n) 1 Ons kenmerk 6044570 Datum 23-11-2016 Uw brief van Uw

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Teammanager VGE. Versie 0.9 LIMOR: Het copyright, kopijrecht en auteursrecht zij expliciet voorbehouden aan LIMOR

Functiebeschrijving. Teammanager VGE. Versie 0.9 LIMOR: Het copyright, kopijrecht en auteursrecht zij expliciet voorbehouden aan LIMOR Functiebeschrijving Teammanager VGE Versie 0.9 LIMOR: Het copyright, kopijrecht en auteursrecht zij expliciet voorbehouden aan LIMOR Ter beschikking stellen aan derden kan slechts met goedkeuring van LIMOR

Nadere informatie

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Versie 2012 Inleiding 201 Nederlands Normalisatie Instituut. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Jaarplan netwerk dementie Haaglanden 2015

Jaarplan netwerk dementie Haaglanden 2015 1 Jaarplan netwerk Haaglanden Inleiding en achtergrond Vanaf 2005 is door de regio ingezet op verbetering van de zorg aan cliënten met en hun naasten. In de jaren daarna heeft de wijze van samenwerking

Nadere informatie

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Informatienotitie AAN VAN Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders ONDERWERP plan van aanpak Centrum voor Jeugd en Gezin 2012 2013 DATUM 21 juni 2012 KOPIE AAN S. Rijninks BIJLAGE 1 REGISTRATIENUMMER

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg. Van transitie naar transformatie. Samen maken we het mogelijk!

Decentralisatie Jeugdzorg. Van transitie naar transformatie. Samen maken we het mogelijk! Decentralisatie Jeugdzorg Van transitie naar transformatie Samen maken we het mogelijk! 13 oktober 2011 Drentse pilot jeugd Waar gaat het om? Opvoed- en opgroeiondersteuning Jeugdgezondheidszorg Opvoed-

Nadere informatie

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Meting KWH-Goed Werkgeverschaplabel Rapportage opgesteld door KWH in samenwerking met EVZ organisatie-advies Bijlagen Corporatie Rotterdam, 20xx Inhoudsopgave

Nadere informatie

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei Centrum voor Jeugd en Gezin Bouwstenen voor de groei Moduleaanbod Stade Advies Centrum voor Jeugd en Gezin; Bouwstenen voor de groei Hoe organiseert u het CJG? Plan en Ontwikkelmodulen: Module Verkenning

Nadere informatie

6 februari 2012 Voortgang Transitie Jeugdzorg Raadsinformatieavond Haaren februari 2012

6 februari 2012 Voortgang Transitie Jeugdzorg Raadsinformatieavond Haaren februari 2012 6 februari 2012 Voortgang Transitie Jeugdzorg Raadsinformatieavond Haaren februari 2012 WELKE OUDERS EN KINDEREN? GGZ voor jeugd Licht verstandelijk beperkte jeugdigen Jeugdstrafrecht Jeugdzorg en Jeugdbescherming

Nadere informatie

Samen aan de IJssel Inleiding

Samen aan de IJssel Inleiding Samen aan de IJssel Samenwerking tussen de gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel, kaders voor een intentieverklaring en voor een onderzoek. Inleiding De Nederlandse gemeenten bevinden

Nadere informatie

info@bronneberg.nl www.bronneberg.nl KvK Eindhoven: 17136847 BTW/VAT/MwSt: NL 810049429B01

info@bronneberg.nl www.bronneberg.nl KvK Eindhoven: 17136847 BTW/VAT/MwSt: NL 810049429B01 Functieomschrijving office-coördinator Taken en Werkzaamheden Tot de aandachtsgebieden van office-coördinator behoren 'Beleid', Externe contacten, Communicatie en Relatiebeheer, Financiën, Advisering,

Nadere informatie

Ontwikkelplan Inzicht in cliëntervaringen

Ontwikkelplan Inzicht in cliëntervaringen Ontwikkelplan Inzicht in cliëntervaringen 1a. Niveau Ervaren kwaliteit van leven door de cliënt. 1b. Kwaliteitsthema Cliëntervaring Het werken aan dit kwaliteitsthema maakt onderdeel uit van de integrale

Nadere informatie

Werkplan Deelnemersraad MJD 2015

Werkplan Deelnemersraad MJD 2015 Werkplan Deelnemersraad MJD 2015 Inleiding Sinds december 2006 heeft de MJD de beschikking over een officiële deelnemersraad Deze raad gaat sinds 2014, na de fusie met Stiel, door het leven als 'De Deelnemersraad

Nadere informatie

VRAGEN NR. 84. Haarlem, 26 september Onderwerp: Vragen van D. Graatsma (SP).

VRAGEN NR. 84. Haarlem, 26 september Onderwerp: Vragen van D. Graatsma (SP). VRAGEN NR. 84 Haarlem, 26 september 2006 Onderwerp: Vragen van D. Graatsma (SP). De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland deelt u overeenkomstig het bepaalde in artikel 45 van het Reglement

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), dienst(en) of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

A CLIENTSYSTEEM. 1 Intake

A CLIENTSYSTEEM. 1 Intake 1 Intake A CLIENTSYSTEEM De arts oriënteert zich op (claim-aan)vragen, weet vraagstellingen te formuleren, kan adequaat verwijzen en weet op hoofdlijn consequenties te schetsen binnen verschillende verzekeringssystemen.

Nadere informatie

Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting

Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting ERLY the consulting company Datum: juni 2017 Adviseur: drs. Lilian Vos Catharina Stichting De Catharina Stichting is een kleinschalige zorg- en welzijnsorganisatie

Nadere informatie

ACHTERGRONDINFORMATIE EN PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT STICHTING MJD September 2014

ACHTERGRONDINFORMATIE EN PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT STICHTING MJD September 2014 ACHTERGRONDINFORMATIE EN PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT STICHTING MJD September 2014 1. Inleiding De stichting MJD is een Groningse welzijn&zorg-organisatie die mensen stimuleert om te participeren

Nadere informatie

Eén gezin één plan. Meer capaciteit en samenwerking in de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp

Eén gezin één plan. Meer capaciteit en samenwerking in de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Eén gezin één plan Meer capaciteit en samenwerking in de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Inhoud De oproep Context en beleidskeuzes Finaliteit van de oproep: één gezin, één plan Samenstelling en uitbouw

Nadere informatie

Samen duurzaam inzetbaar: de rol van de OR

Samen duurzaam inzetbaar: de rol van de OR Samen duurzaam inzetbaar: de rol van de OR Verbond van Verzekeraars 18 september 2008 Programma Waarom zoveel aandacht voor inzetbaarheid? Wat gebeurt er bij verzekeraars Wat is inzetbaarheid? OR aan de

Nadere informatie

Zorgpaden: een oplossing voor het verbeteren van cliëntendoorstroom in de GGZ

Zorgpaden: een oplossing voor het verbeteren van cliëntendoorstroom in de GGZ Dag van de zorglogistiek Zorgpaden: een oplossing voor het verbeteren van cliëntendoorstroom in de GGZ Maarssen, 13 december 2012 René Voesenek en Harm Quax Inhoud Voorstellen Uitdagingen voor de GGZ Stip

Nadere informatie

Actieplan 2006 Ondernemingsraad Oasen

Actieplan 2006 Ondernemingsraad Oasen Actieplan 2006 Ondernemingsraad Oasen Ondernemingsraad Gouda 1 maart 2006 Adviseren en instemmen 1 maart 2006 Actieplan 2006 Ondernemingsraad Oasen 2 1 Adviseren De ondernemingsraad heeft in het kader

Nadere informatie

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar, klik dan hier voor de webversie. Klik hier voor een PDF van de nieuwsbrief. Socius januari 2014 Zoektocht Op de drempel van 2014 kijk ik nog eens naar wat ons het

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK CONVENANT LOONWERK-ONDERWIJS AOC S

PLAN VAN AANPAK CONVENANT LOONWERK-ONDERWIJS AOC S PLAN VAN AANPAK CONVENANT LOONWERK-ONDERWIJS AOC S 1. Inleiding Dit plan van aanpak vormt een onlosmakelijk onderdeel van het convenant loonwerkonderwijs AOC s. In dit plan van aanpak zijn de uit te voeren

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg

Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg Ter voorbereiding op de transitie maken gemeenten, georganiseerd in zes regio s, en Gedeputeerde Staten van provincie Utrecht,

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE STRATEGISCH BELEID 2013 2014 NAAR EEN EFFICIËNT EN ZICHTBAAR CENTRUM VOOR REVALIDATIE UMCG Centrum voor Revalidatie Strategisch beleidsplan 2013-2014 Vastgesteld op 1 november 2012 Vooraf Met het strategisch

Nadere informatie

Vacature Business Development & Sales

Vacature Business Development & Sales Vacature Business Development & Sales Functieomschrijving 0 1 20.10. 2016 Vacature Business development &sales 01 Zelfstandige denker, met gevoel voor het ontwikkelen en benutten van commerciële kansen.

Nadere informatie

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Doel Voorbereiden en uitvoeren van het beleid van in het algemeen en van de eigen service in het bijzonder, alsmede het leidinggeven aan de werkzaamheden

Nadere informatie

JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT

JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT Agendapunt 8 JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT Implementatie meerjarenbeleidsplan 2014-2016 Bouwen aan de toekomst van onze sport Vizier op de toekomst, focus op het fundament Augustus 2015 Agendapunt

Nadere informatie

Inleiding. Vervanging huidige telefooncentrale. Commissie Bestuur en Financiën. 11 december 2001 Nr. 2001-17.866, CDB Nummer 64/2001

Inleiding. Vervanging huidige telefooncentrale. Commissie Bestuur en Financiën. 11 december 2001 Nr. 2001-17.866, CDB Nummer 64/2001 Commissie Bestuur en Financiën 11 december 2001 Nr. 2001-17.866, CDB Nummer 64/2001 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen inzake de aanschaf en financiering van een nieuwe

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

Strategisch Opleidingsbeleid

Strategisch Opleidingsbeleid Strategisch Opleidingsbeleid Achtergrondinformatie en tips om zelf aan de slag te gaan In deze handreiking vindt u de volgende onderwerpen: Wat is strategisch opleidingsbeleid? Hoe komt u tot strategisch

Nadere informatie

AFDELINGSMANAGER (M/V) voor uur per week voor bepaalde tijd

AFDELINGSMANAGER (M/V) voor uur per week voor bepaalde tijd Interne en externe oproep Behandel Expertise Centra 12-18 + Afdeling Behandeling Ambulant Kinderen en jeugdigen hebben het recht om op een humane en evenwichtige manier op te groeien. De hulpvraag van

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

Op weg naar een bestuursmodel met een ledenraad. Rabobank Ridderkerk Midden-IJsselmonde. Een bank die anders is. Gezocht: leden met een mening

Op weg naar een bestuursmodel met een ledenraad. Rabobank Ridderkerk Midden-IJsselmonde. Een bank die anders is. Gezocht: leden met een mening Rabobank Ridderkerk Midden-IJsselmonde Een bank die anders is Gezocht: leden met een mening Op weg naar een bestuursmodel met een ledenraad Rabobank. Een bank met ideeën. Een bank die anders is Rabobank

Nadere informatie

Samen verder In het sociale domein

Samen verder In het sociale domein Samenvatting Masterplan Samen verder In het sociale domein What if I fall? Oh,but my darling,what if you fly? (gedicht van Erin Hanson) Samen Verder is het programma om de doorontwikkeling van het sociale

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie