Linda Gerth-Verhoeve, Annemiek Elling-de Boer 300/11/2007/3

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Linda Gerth-Verhoeve, Annemiek Elling-de Boer 300/11/2007/3"

Transcriptie

1 ZonMw Laan van Nieuw Oost Indië CE Den Haag Postbus AE Den Haag Telefoon Fax Eindredactie: Linda Gerth-Verhoeve, Annemiek Elling-de Boer 300/11/2007/3

2 Overzicht van projecten over geestelijke gezondheidszorg (ggz) en verslaving november

3 Inhoud Inleiding 4 1. Programmakader Wetenschap en innovatie 7 2. Programmakader Preventie Programmakader Langdurende zorg en zorg voor kwetsbare groepen Programmakader Vraag en samenleving Programmakader Kwaliteit en doelmatigheid 173 3

4 Inleiding Dit rapport, met bijbehorende cd-rom, geeft een overzicht van de ggz projecten die gefinancierd zijn door ZonMw. Het rapport en de cd-rom geven een schets van 368 projecten op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Het overzicht vermeldt de projecten die in november 2007 gaande zijn en de projecten die recent (in 2004 of later) beëindigd zijn. Het laat zien wat ZonMw doet met het geld en wat dat oplevert. Het geeft niet aan hoe het ZonMw-onderzoek er precies uitziet. De beschrijvingen zijn kort en resultaatgericht. Voor wie meer wil weten dan de eerste feiten zijn enkele relevante gegevens vermeld: projectnummer, uitvoerende organisatie, einddatum e.d. Wat staat erin? In het rapport staan alle projecten ingedeeld op programma. Met behulp van de cd-rom is dezelfde informatie eenvoudig te vinden via achttien verschillende trefwoorden. Dit levert snel zicht op een aantal relevante thema s. Bijvoorbeeld op depressie, rehabilitatie, verslaving of jongeren. Er zijn ook combinaties van trefwoorden mogelijk, zoals secundaire preventie voor jongeren of schizofrenie en multiculturaliteit. De projecten liggen alle op het terrein van de ggz in brede zin. Ook verslaving en gedragsproblemen bij jongeren horen ertoe en ook onderzoek dat zich niet direct richt op de zorg maar op achterliggende neurologische processen. Projecten over ouderen en ggz zijn opgenomen met uitzondering van onderzoek naar dementie vanuit een somatische invalshoek. Ook bij comorbiditeit is de grens gelegd bij het al of niet dominant zijn van de psychische dan wel de somatische problematiek. Projecten met een overheersend somatisch thema zijn in dit overzicht buiten beschouwing gebleven. Het overzicht is een eerste stap. Wie méér wil weten, bijvoorbeeld hoeveel rct s er zijn of hoeveel fundamenteel onderzoek, kan dat niet altijd uit de beschrijvingen opmaken. Het overzicht geeft een indicatie van de eindproducten, bijvoorbeeld een proefschrift, handboek of training. Maar om een goed beeld te krijgen van wat er van die producten daadwerkelijk is geïmplementeerd, is méér nodig. Rapport en cd-rom vormen een startpunt voor veel vragen die nadere verkenning behoeven. Voor wie? Het overzicht is bedoeld voor extern en intern gebruik (binnen ZonMw), bijvoorbeeld voor de brancheorganisatie, koepelorganisaties in de ggz, kennisinstituut en kenniscentra, stakeholders en beleidsorganisaties. Deze organisaties willen weten wat ZonMw (op termijn) aan resultaten heeft over specifieke onderwerpen en of er sprake is van witte vlekken. Het overzicht is ook geschikt voor individuele belangstellenden: voor wetenschapsjournalisten en media, die op zoek zijn naar gegevens over een onderwerp dat zij onder handen hebben. Onderzoekers of praktijkorganisaties willen vaak weten wat er elders al loopt en met wie zij daarover contact kunnen leggen. Beroepsgroepen en anderen kunnen het raadplegen, wanneer zij een congres of andere activiteiten gaan organiseren. Tenslotte is het overzicht intern van betekenis, voor programmacommissies, secretarissen, communicatie- en implementatiemedewerkers van ZonMw. Het kan een rol spelen bij programmering, bijvoorbeeld bij het concretiseren van een programma en het opsporen van hiaten. Bij selectie en beoordeling van projecten kan de vraag aan de orde zijn of iets dergelijks ook bij een ander programma speelt. Bij monitoring en implementatie kunnen verbanden worden gelegd en krachten worden gebundeld, bijvoorbeeld om gezamenlijk een kennissynthese uit te voeren of een implementatietraject uit te zetten voor verwante projecten. 4

5 CD-rom met trefwoorden De projecten zijn voorzien van (in totaal) achttien trefwoorden. Deze trefwoorden bieden een hulpmiddel om snel orde aan te brengen in de informatie. Ze bieden de mogelijkheid om de projecten per doelgroep en type hulpverlening (resp. preventie) of aandoening te groeperen. In deze versie zijn de volgende trefwoorden aangebracht; in een volgende versie worden dat er meer. psychische aandoening - angst/depressie - gedragsstoornissen - persoonlijkheidsstoornissen - psychose/schizofrenie - verslaving doelgroepen, specifieke groepen - patiënten/consumenten; inclusief mantelzorgers - diversiteit (m.n. etnische groeperingen) - jeugd; inclusief baby s en kinderen - ouderen type hulpverlening / preventie e.d - primaire preventie - secundaire preventie - huisarts (bedoeld is: aanpak in de eerstelijnszorg van huisartsen) - behandeling; inclusief diagnostiek - forensische psychiatrie - maatschappelijke integratie (herstel/rehabilitatie) - maatschappelijke opvang overige - neurobiologisch onderzoek (meestal fundamenteel onderzoek, waarvan de uitkomsten nog niet direct toepasbaar zijn op preventie of hulpverlening) - richtlijn (gestandaardiseerde werkwijzen, protocollen of handboeken; ook uitkomsten van onderzoek die in aanmerking komen om opgenomen te worden in multidisciplinaire richtlijnen) Rapport met indeling in programmakaders Voor de indeling van het rapport zijn de vijf programmakaders van ZonMw aangehouden. Binnen de programmakaders zijn de projecten gesorteerd op nummer. De indeling is als volgt: Hoofdstuk 1. Wetenschap en innovatie: 41 projecten In dit hoofdstuk staan projecten die, ongeacht het thema, geselecteerd zijn op criteria betreffende kwaliteit. Het gaat hier om wetenschappelijk onderzoek van hoge kwaliteit dat grensverleggend is. Hoofdstuk 2. Preventie: 85 projecten Onderzoek, ontwikkeling en implementatie op het gebied van primaire en secundaire preventie, onder meer gericht op de openbare gezondheidszorg. Hoofdstuk 3. Langdurende zorg en zorg voor kwetsbare groepen: 185 projecten Onderzoek, ontwikkeling en implementatie ter verbetering van de zorg, ondersteuning en maatschappelijke participatie van kwetsbare mensen. Soms zijn hier ook projecten op het gebied van preventie te vinden, bijvoorbeeld in het kader van het programma verslaving. Hoofdstuk 4. Vraag en samenleving: 28 projecten Dit programmakader heeft een maatschappelijke oriëntatie. Het bevat programma s op het terrein van participatie, ethiek en specifieke doelgroepen. Jeugd neemt een prominente plaats in. 5

6 Hoofdstuk 5. Kwaliteit en doelmatigheid: 29 projecten Onderzoek naar de doelmatigheid en kwaliteit van de zorg, voor de cure, en naar de implementatie van best practices. Volgende versies Dit is de eerste uitgave (november 2007). Over een jaar wordt aan dit overzicht een addendum toegevoegd met de nieuwe projecten. Het jaar erna, eind 2009, komt er een geactualiseerd overzicht, met een actuele aanduiding van de stand van zaken voor alle projecten. Tweejaarlijks wordt het overzicht dus geactualiseerd, in het tussenjaar verschijnt een addendum. Op basis van opmerkingen en suggesties van de gebruikers van rapport en cd-rom worden bij de geactualiseerde versie ook nieuwe trefwoorden toegevoegd. Nadere informatie Over de projecten zijn nadere inlichtingen te krijgen bij de volgende contactpersonen: 1. Wetenschap en innovatie Sandra van t Padje 2. Preventie Marie José van Rooy 3. Langdurende zorg Linda Gerth-Verhoeve 4. Vraag en samenleving Gonny ten Haaft 5. Kwaliteit en doelmatigheid Mariëtte Kraayvanger 6

7 1. Programmakader Wetenschap en innovatie De betrokkenheid van het melanocortine systeem bij activiteitgebaseerde anorexia Bij patiënten met anorexia nervosa wordt naast een verlaagde voedselinname en een extreem laag lichaamsgewicht ook vaak hyperactiviteit gerapporteerd. Er zijn aanwijzingen gevonden voor een verhoging van melanocortine receptor activiteit. Om de processen die ten grondslag liggen aan anorectisch gedrag in kaart te kunnen brengen, worden de adaptieve veranderingen van het melanocortine systeem bestudeerd bij hersenen van ratten met anorectisch gedrag. Het onderzoek levert aanwijzingen voor medicatie op. Aan de hand van de resultaten wordt gezocht naar geneesmiddelen die de werking kunnen nabootsen van AgRP, dat bij de anorectische ratten de hyperactiviteit vermindert en daarmee het anorectisch gedrag. De betekenis van het antipsychoticum olanzapine bij de behandeling van Anorexia Nervosa dient verder onderzocht te worden. Op grond van dit onderzoek wordt behandeling van Anorexia Nervosa met leptine afgeraden. ZonMw-programma: Research Support Uitvoerende organisatie: UMC Utrecht - medische farmacologie Budget: ,00 Einddatum: Trefwoorden: neurobiologisch onderzoek; behandeling; gedragsstoornissen Adaptieve veranderingen in de hersenen door drugsverslaving Dit onderzoek geeft inzicht in de moleculaire basis van drugsverslaving en ontcijfert de aanpassingen in de hersenen (neuro-adaptatie) die plaatsvinden door drugsgebruik. Er is gekeken naar grote veranderingen in de expressie van herseneiwitten na behandeling met morfine. Dit onderzoek is gedaan in specifieke hersengebieden (striatum en prefrontale cortex) van ratten. De eiwitten, waarvan de expressie veranderd was, bleken betrokken bij belangrijke cellulaire processen, zoals het energiemetabolisme, handhaving/plasticiteit van het cytoskelet en neurotransmissie. Het belangrijkste product van dit onderzoek is kennis. Op termijn kan het inzicht in de moleculaire basis van drugsverslaving leiden tot nieuwe preventie- en behandelstrategieën. ZonMw-programma: Research Support Uitvoerende organisatie: Onderzoekschool Neurowetenschappen Amsterdam Budget: ,00 Einddatum: Trefwoorden: verslaving; neurobiologisch onderzoek 7

8 Neurologische- en gedragsstoornissen bij patiënten met het Williams syndroom Het Williams Syndroom (WS) is een aangeboren aandoening. Het is een ontwikkelingsstoornis, die wordt veroorzaakt door een heterozygote deletie van zo'n 21 genen op chromosoom 7. Doordat niet altijd dezelfde combinatie van genen is aangedaan bestaan er verschillende verschijningsvormen van dit syndroom. Het onderzoek heeft een lange termijn doel, namelijk de moleculaire basis te ontrafelen van de neurologische en gedragsstoornissen van patiënten met het Williams Syndroom. Dit onderzoek heeft zich met name gericht op het CLIP-115 gen en de relatie met hersenstoornissen. Het onderzoek heeft kennis opgeleverd waarmee de diagnose van het Williams Syndroom verbeterd kan worden. Er is onder meer aangetoond dat het CLIP-115 gen verantwoordelijk is voor een aantal specifieke neuropsychologische symptomen. Dankzij het onderzoek kunnen er probes ontwikkeld worden om voor iedere WS patiënt na te gaan welke set van genen is aangedaan. De nieuwe anamnese protocollen die opgesteld zijn voor het stellen van de diagnose Williams Syndroom en de genetische testen voor het determineren van de precieze truncatie zullen in het veld van de klinische genetica standaard toegepast gaan worden. ZonMw-programma: TOP subsidies Uitvoerende organisatie: Erasmus MC - neurowetenschappen Budget: ,41 Einddatum: Trefwoorden: gedragsstoornissen; neurobiologisch onderzoek; richtlijn De effecten van stress op geheugen formatie en synaptische plasticiteit Het doel van dit project is bij proefdieren te onderzoeken wat de effecten van stressvolle gebeurtenissen en corticosteroïden zijn op synaptische plasticiteit en vorm van hersencellen, twee belangrijke substraten van leer- en geheugenprocessen. Er zijn sterke aanwijzingen dat stressvolle situaties bij mens en dier over het algemeen uitstekend onthouden worden. Aan de andere kant kunnen dit soort situaties leer- en geheugenprocessen negatief beïnvloeden. Deze effecten worden voor een belangrijk deel veroorzaakt door hormonen (corticosteroïden), die bij stress worden afgescheiden. Deze hormonen passeren de bloedhersenbarrière en binden zich aan receptoren in de hersenen. Beide tot dusver gekarakteriseerde receptoren bevinden zich in de hippocampus, die sterk betrokken is bij leer- en geheugenprocessen. Het onderzoek heeft nieuwe inzichten geleverd over de manier waarop stressvolle situaties de plasticiteit en complexiteit van dendrietbomen in de hippocampus beïnvloeden. Dit is van belang voor het begrijpen van stress-gerelateerde aandoeningen zoals PTSS en depressie, die gerelateerd zijn aan cognitieve verstoringen en morfologische veranderingen in de hippocampus. ZonMw-programma: Fellowships Uitvoerende organisatie: Universiteit van Amsterdam - SILS-CNS Budget: ,30 Einddatum: Trefwoorden: angst / depressie; neurobiologisch onderzoek 8

9 Neuro-anatomische ondergrond van drugszoekend gedrag Een groot probleem bij de behandeling van drugsverslaving is de grote kans op terugval in druggebruik na afkicken. Het belangrijkste neuronale systeem dat betrokken is bij terugval, is het mesocorticolimbische systeem dat normaliter een rol speelt bij de aansturing van natuurlijk belonend gedrag, zoals drinken, eten en sex. Het doel van dit project is te onderzoeken welke neuronale populaties worden geactiveerd bij de processen van hunkering naar drugs en het op zoek zijn naar natuurlijke beloners. Voor dit onderzoek worden diermodellen gebruikt. Uit het onderzoek blijkt dat er binnen het mesocorticolimbische systeem populaties van neuronen aanwezig zijn, die specifiek betrokken lijken bij terugval in drugs-zoekgedrag (hunkering) en niet bij zoekgedrag gericht op de natuurlijke beloners. Vanuit een farmacotherapeutisch perspectief is dit interessant omdat hiermee de mogelijkheid ontstaat voor een gerichte interventie bij drugsverslaving. Het gaat daarbij om een farmacologische behandeling specifiek gericht op preventie van terugval, zonder dat de motivatie voor natuurlijke driften of behoeften zal zijn aangetast. ZonMw-programma: Research Support Uitvoerende organisatie: VU medisch centrum - drug abuse group Budget: ,06 Einddatum: Trefwoorden: verslaving; neurobiologisch onderzoek Jong volwassenen die een risico hebben op emotionele stoornissen Het doel van dit project is om een aantal hypothesen te testen met betrekking tot de etiologie en pathogenese van emotionele stoornissen, met name depressie, paniekstoornissen en obsessieve compulsieve stoornissen. De hypothesen focussen zich op de vraag of en in welke mate mogelijke risicofactoren uit de neurobiologische en psychologische domeinen verantwoordelijk zijn voor een verhoogde kans op een emotionele hapering, en in welke mate deze risicofactoren stoornis specifiek zijn. ZonMw-programma: TOP subsidies Uitvoerende organisatie: UMC Groningen - psychiatrie Budget: ,00 Einddatum: Trefwoorden: angst / depressie; neurobiologisch onderzoek De genetica van externaliserende stoornissen (hyperactiviteit en gedragsstoornissen) bij kinderen Een onderzoek dat bedoeld is om gen-gebieden te vinden die betrokken zijn bij externaliserende stoornissen (hyperactiviteit en verstorende gedragsstoornissen zoals agressie) bij kinderen. 9

10 De identificatie van deze genetische factoren geven inzicht in de pathogenese van deze stoornissen en kan bijdragen aan nieuwe behandelmethodes. ZonMw-programma: TOP subsidies Uitvoerende organisatie: Erasmus MC - kinder- en jeugdpsychiatrie Budget: ,00 Einddatum: Trefwoorden: gedragsstoornissen; jeugd; neurobiologisch onderzoek Identificatie van genen die betrokken zijn bij ADHD en schizofrenie Dit onderzoek heeft als doel de bestaande genotyperings-faciliteiten te verbeteren en uit te breiden door de aanschaf van een ABI sequencing apparaat. Hierdoor is het mogelijk om competitief onderzoek te doen en genen te identificeren, die betrokken zijn bij psychiatrische stoornissen waaronder ADHD en schizofrenie. Het onderzoek levert vooral kennis op. Er zijn veel loci (gengebieden) gevonden voor een groot aantal complexe genetische ziekten waaronder coeliakie, type 2 diabetes, vroege menopauze, ADHD en schizofrenie. Intussen zijn er ook genen gevonden die betrokken zijn bij een aantal van deze ziekten. De resultaten van de studie zijn gebruikt voor nieuwe projectaanvragen die de onderzoekers in staat stellen om de infrastructuur van het researchlaboratorium verder uit te breiden; daarvan maken onder meer deel uit: de nieuwste ABI3730 sequencer en een Illumina beadstation voor SNP- en expressie-analyse, voor zowel genotyperings-studies als voor de bestudering van de biologische functie van de gevonden genen. Het meest recente resultaat is de identificatie van een mogelijk schizofrenie-gen door een omvangrijke SNP-analyse van 140 myeline-gerelateerde genen bij meer dan 300 patiënten. ZonMw-programma: Investeringen Groot en Middelgroot Uitvoerende organisatie: UMC Utrecht Budget: ,00 Einddatum: Trefwoorden: psychose / schizofrenie; gedragsstoornissen; neurobiologisch onderzoek Prognose van milde en ernstige depressies bij oudere patiënten in de eerstelijnsgezondheidszorg Dit onderzoek evalueert het driejarig beloop van milde en ernstige depressie bij oudere bezoekers van de huisarts en bestudeert voorspellende factoren. Daarnaast biedt de studie duidelijkheid over de vraag of er verschillen zijn in beloop van depressieve stoornissen tussen ouderen die bij de huisarts komen en mensen in andere settings (algemene bevolking, klinieken). Een groot cohort oudere spreekuurbezoekers met depressie is hiervoor drie jaar gevolgd. Het beloop bij ouderen blijkt beduidend slechter dan bij jongere volwassenen. Er is op hogere leeftijd ook een slechtere prognose, bijvoorbeeld comorbiditeit met angst. Deze resultaten hebben consequenties voor de diagnostische criteria voor depressie bij ouderen (DSM IV) en voor Nederlandse behandelrichtlijnen (herziening of verder onderzoek). Het onderzoek is van belang voor patiënten, belangenverenigingen van ouderen, huisartsen, psychiaters, praktijkondersteuners en sociaal psychiatrisch verpleegkundigen. Vooral de nieuwe functie van in de eerste lijn geïntegreerde 10

11 praktijkondersteuner ggz biedt goede mogelijkheden voor implementatie; bijvoorbeeld om op grond van elders effectief bevonden zorgmodellen iets aan de slechte prognose te gaan doen. Met dit model hebben de onderzoekers al in een aantal praktijken met succes geëxperimenteerd. De verkregen kennis is verspreid middels publicaties. ZonMw-programma: TOP subsidies Uitvoerende organisatie: VU medisch centrum - EMGO Budget: ,00 Einddatum: Trefwoorden: angst / depressie; ouderen; behandeling; huisarts Waarom weerspiegelt neuroticisme kwetsbaarheid voor psychische stoornissen? Neuroticisme is een belangrijke kwetsbaarheidsfactor voor het ontstaan van emotionele stoornissen zoals depressie, maar het is nog niet duidelijk waarom. Gedragsgenetisch onderzoek heeft aangetoond dat neuroticisme voor een deel erfelijk bepaald is, en dat er een sterk verband bestaat met het genetische risico op depressie. In dit project is onderzocht in hoeverre neuroticisme samenhangt met biologische en cognitieve mechanismen die zijn geassocieerd met het ontstaan en het verloop van depressie. Met kennis van de onderliggende mechanismen en correlaten van neuroticisme en de aard van die relaties (genetisch of omgevings bepaald) kan een bijdrage geleverd worden aan een beter theoretisch inzicht in de etiologie van depressie. Die wetenschap kan van toepassing zijn bij het identificeren van risicogroepen en het opstellen van gerichte interventieprogramma's. ZonMw-programma: Research Support Uitvoerende organisatie: SG&D - Institute of Psychiatry Budget: ,00 Einddatum: Trefwoorden: angst / depressie; neurobiologisch onderzoek Stress-regulerende hersensystemen binnen idiopathische depressie en depressie die neurologische ziekten bemoeilijkt Stress kan resulteren in depressie; en ook in hyperactiviteit van de stress-regulerende hypothalamus-hypofyse-bijnier-as en van het noradrenerge systeem. Stress kan ook leiden tot verminderde secretie van het schildklier-stimulerend-hormoon. Het doel van dit project is het onderlinge verband te bestuderen tussen deze centrale componenten van stressregulerende hersensystemen in het menselijk brein. Het gaat vooral om de moleculaire basis van deze stress-regulerende hersensystemen bij depressieve patiënten. 11

12 De uitkomsten dragen bij aan een beter begrip van depressie en resulteren in verschillende publicaties. Voor de resultaten wordt bekeken of deze toepasbaar zijn voor behandeling van depressie. ZonMw-programma: Klinische Fellows Uitvoerende organisatie: VU medisch centrum - pathologie Budget: ,00 Einddatum: Trefwoorden: angst / depressie; neurobiologisch onderzoek Bevorderen van angstvermindering bij obsessieve compulsieve stoornissen Een Obsessieve Compulsieve Stoornis (OCD - dwangstoornis) is een chronische en ernstige psychiatrische aandoening, die bij twee tot drie procent van de algemene bevolking voorkomt. Het gebruik van medicijnen voor OCD is gebruikelijk, maar vaak minder effectief zonder psychotherapie. Gedragstherapie is momenteel de behandelkeuze voor OCD en is gericht op het veranderen van het gedrag van de patiënt. Recent onderzoek bij ratten en mensen heeft aangetoond dat acute behandeling met het medicijn D-cycloserine (DCS) angstvermindering kan bevorderen. De toevoeging van DCS aan gedragstherapie zou dus een verbetering kunnen betekenen voor de behandelingsuitkomst van OCD. Het doel van de studie is tweeledig. Allereerst wordt onderzocht of toevoeging van D- cycloserine (DCS) aan gedragstherapie effectief is voor de vermindering van obsessies en compulsies bij patiënten met OCD. Ten tweede wordt gekeken naar de onderliggende pathofysiologische mechanismen van angstvermindering met neuro-imaging studies. De hersenactiviteit van de amygdala en cortico-striatale circuits zal worden bekeken bij 50 patiënten zowel vóór als na gedragstherapie en medicatie met fmri. ZonMw-programma: Klinische Fellows Uitvoerende organisatie: Academisch Medisch Centrum Budget: ,00 Einddatum: Trefwoorden: neurobiologisch onderzoek; angst / depressie; behandeling Op zoek naar gedeelde genetische risicofactoren voor migraine en depressie Migraine en depressie kennen een hoge prevalentie. Het zijn lastig te behandelen, hinderlijke, hersenstoornissen met een complexe pathogenese. Beide aandoeningen hebben een duidelijk verhoogd risico van comorbiditeit. In deze studie wil men de gedeelde genetische risicofactoren voor migraine en depressie, en hun comorbiditeit, identificeren door gebruik te maken van een nieuwe, op de familie gebaseerde genetische isolatie benadering. 12

13 In het bijzonder wil men genetische loci voor de combinatie van migraine en depressie identificeren. ZonMw-programma: Klinische Fellows Uitvoerende organisatie: LUMC - neurologie Budget: ,00 Einddatum: Trefwoorden: angst / depressie; neurobiologisch onderzoek Cognitieve flexibiliteit en orbitale prefrontale cortex Cognitieve flexibiliteit verwijst naar het proces van succesvolle aanpassing van gedrag aan nieuwe of veranderde situaties. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat de prefrontale cortex (PFC) belangrijk is voor dit proces en de cognitieve flexibiliteit ondersteunt. Flexibiliteit is van invloed op de specifieke werking van het geheugen en van cognitieve capaciteiten, zoals waarnemen, beoordelen, twijfelen, besluiten en mentale gesteldheid. Met dit project wil men onderzoek doen naar de neurale circuits en neurochemische mechanismen die betrokken zijn bij deze vermogens. Dit kan belangrijke informatie opleveren over de ontwikkeling van effectieve interventies voor verschillende psychiatrische stoornissen, zoals de obsessieve compulsieve stoornis en depressie. ZonMw-programma: TOP subsidies Uitvoerende organisatie: Nederlands Instituut voor Hersenonderzoek Budget: ,00 Einddatum: Trefwoorden: angst / depressie; neurobiologisch onderzoek Stress en emotioneel geheugen in gezondheid en ziekte Emotionele, stressvolle gebeurtenissen worden over het algemeen goed onthouden. Dit project doet onderzoek naar de neuronale basis van dit fenomeen. De voorspelling is dat stress, die wordt aangeboden tijdens het opnemen van emotionele informatie, helpt om die informatie te onthouden; stress die enkele uren eerder wordt aangeboden zal juist het vastleggen van emotionele informatie onderdrukken. De conclusie dat stress binnen de context van een emotionele gebeurtenis helpt om de situatie te onthouden is getrokken op basis van dierexperimenteel onderzoek en is inmiddels bevestigd in studies bij de mens. Daarbij is een interessante rol weggelegd voor de prefrontale cortex. Dit resultaat is verkregen in samenwerking met andere onderzoeksgroepen. Momenteel wordt onderzocht of stress enkele uren voor een leertaak (niet alleen bij proefdieren maar ook) bij de mens leidt tot een verstoring van het leerproces, zoals op grond van dierexperimentele bevindingen voorspeld wordt. Het neurobiologische substraat dat leidt tot deze dichotomie is in het project inmiddels beter onderzocht, zowel in de hippocampus als in de amygdala. De resultaten dragen bij aan een beter begrip van hoe stress het 13

14 leervermogen beïnvloedt. Kansen liggen op termijn in het ontwikkelen van nieuwe therapieën bij PTSS (een situatie waarin zeer emotionele gebeurtenissen niet vergeten kunnen worden). ZonMw-programma: TOP subsidies Uitvoerende organisatie: Universiteit van Amsterdam - neurobiologie Budget: ,00 Einddatum: Trefwoorden: neurobiologisch onderzoek; angst / depressie Blootstelling aan drugs tijdens de adolescentie en de ontwikkeling van drugsverslaving en bijbehorende cognitieve stoornissen in de volwassenheid Tijdens de adolescentie komen veel jongeren in contact met sociaal geaccepteerde drugs zoals alcohol, nicotine en marihuana. In deze periode is ook de hersenontwikkeling in volle gang. Tot nu toe is er weinig bekend over het effect van de genoemde drugs op de ontwikkeling van de hersenen. In dit onderzoek wil men de effecten verkennen op het brein van blootstelling aan alcohol, nicotine en cannabis. Er wordt onderzocht of er een causaal verband is met ontwikkelingsstoornissen van cognitieve en angstparameters, en een verhoogd druggebruik op volwassen leeftijd. Dit onderzoek gebeurt aan de hand van dierproeven bij adolescente dieren. Er zijn drie onderzoeksprojecten gestart, waarbij de nadruk ligt op de rol van alcohol en nicotine op het adolescente brein en de gevolgen voor de hersenen bij volwassenen. Daarnaast zijn initiatieven genomen voor publieksvoorlichting om het effect van alcoholgebruik van jongeren en de implicaties voor de hersenontwikkeling aan de orde te stellen. Er is voorlichting gegeven voor verschillende groepen deskundigen en bij verschillende nationale bijeenkomsten (bv. Jellinek, Trimbos-instituut, justitie, lokale overheden) en er is meegewerkt aan de Nationale Campagne Alcoholgebruik. Voorlichtingsmateriaal met uitleg over effecten van alcohol op hersenontwikkeling is op DVD beschikbaar. Tevens is meegewerkt aan de Zembla documentaire Alcoholboys en Breezebabes, waarin de alcoholproblematiek bij jongeren via TV aan de orde is gebracht. ZonMw-programma: TOP subsidies Uitvoerende organisatie: Vrije Universiteit Amsterdam - moleculaire en cellulaire neurobiologie Budget: ,00 Einddatum: Trefwoorden: verslaving; neurobiologisch onderzoek; angst / depressie; jeugd Ongunstige veranderingen in striatum en cortex functie bij de ontwikkeling van cocaïne verslaving In dit project worden de neurale substraten van situationeel versus dwangmatig druggebruik onderzocht. De gedachte is dat de ontwikkeling van drugsverslaving het resultaat is van een abnormale transitie van de functionele betrokkenheid van ventrale naar dorsale corticostriatale systemen bij druggebruik. Het onderzoek levert inzicht in welke cortico-striatale systemen betrokken zijn bij de ontwikkeling van dwangmatig druggebruik. Hiermee kunnen neurale systemen worden vastgesteld, waarvoor nieuwe farmacotherapeutische behandelingen ontwikkeld kunnen worden. De studie kan ook bijdragen aan kennis over de 14

15 ontwikkeling van compulsief gedrag dat veel voorkomt bij andere neuropsychiatrische aandoeningen, zoals de obsessieve compulsieve stoornis. ZonMw-programma: TOP subsidies Uitvoerende organisatie: UMC Utrecht - medische farmacologie Budget: ,00 Einddatum: Trefwoorden: verslaving; neurobiologisch onderzoek Cognitieve tekortkomingen en veranderende stressgevoeligheid: twee paden naar psychose Uit eerder onderzoek is bekend dat er een verband is tussen beperkingen in het denkproces en kwetsbaarheid voor psychose. Ander onderzoek heeft aangetoond dat ook veranderingen in stressgevoeligheid mensen kwetsbaar maken voor psychose. Het doel van dit project is te onderzoeken hoe deze twee kwetsbaarheidsmarkers voor psychose (of endofenotypes) zich tot elkaar verhouden. Het onderzoek heeft aangetoond dat omgevingsinvloeden kunnen bijdragen aan de etiologie van psychose. Het ondersteunt ook het idee dat verschillende mechanismen kunnen leiden naar het begin van een psychose. Stressgevoeligheid kan een fundamenteel proces zijn in de ontwikkeling van een psychose. Deze stressgevoeligheid lijkt samen te hangen met de ontwikkeling van positieve symptomen. Daarnaast is er ook sprake van familiale overdracht. Zo zijn eerstegraads familieleden relatief meer gevoelig voor stress. Het is gewenst een behandelingsstrategie te ontwikkelen die gericht is op het verminderen van stressgevoeligheid. Het onderzoek heeft geleid tot een aantal wetenschappelijke publicaties en tot het opzetten van nieuw onderzoek: een VIDI- project waarin de biologische mechanismen en de oorzaken van stressgevoeligheid onderzocht worden (Hfdst 1, project ) en een OOG-project waarin motiverende interviews worden gecombineerd met cognitieve gedragstherapie (Hfdst 3, project ). ZonMw-programma: Veni Uitvoerende organisatie: Universiteit Maastricht - psychiatrie en neuropsychologie Budget: ,00 Einddatum: Trefwoorden: psychose / schizofrenie; neurobiologisch onderzoek Religieuze hulpmiddelen bij veelvoorkomende geestelijke stoornissen van oudere mensen Zowel in Amerika als in Nederland heeft onderzoek een beschermend effect van religie tegen depressie aangetoond. Specifieke inzichten ontbreken echter. Dit project onderzoekt de relatie tussen verschillende beelden van God en religieuze leefstijlen enerzijds en veelvoorkomende geestelijke stoornissen op oudere leeftijd anderzijds. In de studie, onder oudere inwoners van Sassenheim, is samenhang gevonden tussen kritische godsbeelden (een kritische kijk op God) en depressieve klachten. Ouderen met depressieve klachten rapporteren vaker onvrede over God. Voor ouderen met een kerkelijke achtergrond kan het nuttig zijn zo'n kritisch godsbeeld in therapie bespreekbaar te maken. 15

16 Er zijn nog twee studies in voorbereiding over hetzelfde thema; er zal een verband worden gelegd. Ook zullen probleemoplossende methoden ten aanzien van religie (religious coping) worden beschreven. Tevens zal religious coping worden beschreven onder verschillende etnische groepen in Amsterdam met behulp van onderzoeksgegevens van de GG&GD Amsterdam. Tot slot is er een hoofdstuk in voorbereiding voor een internationaal tekstboek over religie en psychiatrie. ZonMw-programma: Veni Uitvoerende organisatie: VU medisch centrum - EMGO Budget: ,00 Einddatum: Trefwoorden: ouderen; angst / depressie Genetische en omgevingsfactoren bij de hypothalamus-hypofyse-bijnieras (HPA-as) activiteit Het meeste medische onderzoek richt zich op één enkele stoornis, terwijl steeds meer uitkomsten suggereren dat veel stoornissen een gemeenschappelijke oorsprong hebben. Een belangrijke component van zo'n gemeenschappelijke oorsprong is een verstoorde HPAas activiteit. Hyperactiviteit van deze as wordt geassocieerd met verschillende ziekten, zoals depressie en metabole afwijkingen. Het doel van dit project is om de HPA-as activiteit en bijbehorende determinanten te bestuderen als mogelijke risicofactoren voor metabole afwijkingen en depressie. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van reeds verzamelde psychiatrische en somatische data, die worden uitgebreid met gegevens over de genetische gevoeligheid voor stress. ZonMw-programma: Veni Uitvoerende organisatie: UMC Groningen - psychiatrie Budget: ,00 Einddatum: Trefwoorden: angst / depressie; neurobiologisch onderzoek Structuur, functie en aansluiting van taalgebieden bij gezonde personen met hallucinaties Hallucinaties komen voornamelijk voor bij mensen met schizofrenie, maar ook gezonde personen die geen psychotische of cognitieve symptomen hebben kunnen af en toe last hebben van hallucinaties. Bij schizofreniepatiënten is aangetoond dat zij een minder goed ontwikkelde hersenhelft hebben die verantwoordelijk is voor de taal en dat zij een verminderd volume hebben in de rechter prefrontale en linker temporale gebieden. In de huidige studie wil men gezonde personen die af en toe hallucinaties hebben, onderzoeken om op die manier na te gaan of deze personen dezelfde afwijkingen laten zien in de hersenen. Als dit het geval blijkt, kan worden aangenomen dat er een causaal verband 16

17 bestaat tussen de afwijkingen en het ontstaan van hallucinaties. Deze uitkomsten kunnen belangrijk zijn voor nieuwe genetische studies naar schizofrenie. ZonMw-programma: Veni Uitvoerende organisatie: UMC Utrecht - psychiatrie Budget: ,00 Einddatum: Trefwoorden: psychose / schizofrenie; neurobiologisch onderzoek Stimulering van de hersenen bij obsessieve compulsieve stoornissen De obsessieve compulsieve stoornis (OCD) is een chronische en ernstige psychiatrische aandoening die voorkomt bij twee tot drie procent van de bevolking. Behandeling is mogelijk, maar nog altijd blijft zo n tien procent last houden van de stoornis. Voor deze patiënten is een operatie de laatste hoop op genezing. Deep Brain Stimulation (DBS) is een nietverwoestende en omkeerbare techniek die de neuronale functie kan veranderen en waarvan het gebruik bij patiënten met OCD momenteel wordt onderzocht. Het doel van deze studie is om de mechanismen van DBS bij OCD te bepalen op neuroanatomisch en neuro-cellulair niveau. Daarvoor bestaat het project uit een klinisch en een preklinisch deel. Allereerst wil men bij mensen de veranderingen in de hersenen onderzoeken tijdens een aan/uit positie van DBS met behulp van PET scans. Verder wil men andere potentiële hersengebieden voor DBS ontdekken om zo betere behandeldoelen te ontwikkelen. En tot slot wil men bij ratten de veranderingen in de serotonerge en dopaminerge systemen onderzoeken tijdens een aan/uit positie van DBS met behulp van microdialyse. ZonMw-programma: Veni Uitvoerende organisatie: Academisch Medisch Centrum / De Meren Budget: ,00 Einddatum: Trefwoorden: angst / depressie; neurobiologisch onderzoek; behandeling Identificeren van dopaminerge markers voor het voorspellen van psychosen De neurobiologische achtergrond van schizofrenie is nog grotendeels onbekend. Wel is bekend dat dopaminerge disfunctie hierin een grote rol speelt, onder andere de dopamine D2 receptor binding. Het doel van dit project is te onderzoeken of een overgang naar psychose bij mensen met een verhoogd risico voorspeld kan worden aan de hand van verandering in dopamine D2 receptor binding. Wanneer blijkt dat een psychose te voorspellen valt, kan er eerder ingegrepen worden en zal het lange termijn verloop van de psychose verbeteren. ZonMw-programma: Veni Uitvoerende organisatie: AIAR - Amsterdam Institute for Addiction Research Budget: ,00 Einddatum: Trefwoorden: psychose / schizofrenie; neurobiologisch onderzoek 17

18 Depressie, woede en hartfunctie: cognitieve en biologische mechanismen Depressie is een risicofactor voor hartziekten. Soms gaat depressie gepaard met geïrriteerdheid, woedeaanvallen en een verminderde impulscontrole. De onderzoekers gaan na welke psychologische en biologische processen hieraan ten grondslag liggen en of deze gevoelens/gedragingen de kans op hartfalen bij depressie vergroten. Dit project wil de verschillende en overlappende mechanismen van stemming en agressie verklaren en nagaan waarom deze emoties het risico op cardiovasculaire ziekten vergroten. Dit kan in de toekomst van betekenis zijn voor diagnostiek en behandeling. ZonMw-programma: Veni Uitvoerende organisatie: Universiteit Leiden Budget: ,00 Einddatum: Trefwoorden: angst / depressie; neurobiologisch onderzoek Zoeken naar beloning of op de vlucht voor stress en depressie: verschillende kwetsbaarheden en paden naar verslavend gedrag Bij mensen die verslaafd zijn is de controle over hun gedrag, hun gevoeligheid voor beloning en de mate van stressgevoeligheid anders dan bij mensen die niet verslaafd zijn. Deze studie onderzoekt hoe deze factoren samenhangen op lichamelijk, genetisch en gedragsniveau; en ook welke rol beloningsgevoeligheid en stressgevoeligheid spelen tijdens het verloop van verslaving. Het belangrijkste product van dit onderzoek is kennis, die verspreid zal worden in de vorm van publicaties. Deze kennis is vooral interessant voor psychiaters, psychologen, neurologen, behandelaren in de verslavingszorg en onderzoekers. De kennis die met dit onderzoek verkregen wordt, kan belangrijk zijn voor de ontwikkeling van nieuwe interventies voor verslavend gedrag. ZonMw-programma: Veni Uitvoerende organisatie: Universiteit van Amsterdam; Academisch Medisch Centrum - psychiatrie Budget: ,00 Einddatum: Trefwoorden: verslaving; neurobiologisch onderzoek 18

19 Het samenspel van genetische en omgevingsfactoren bij de ontwikkeling van angst of depressie bij kinderen en volwassenen Angst en depressie tijdens de jeugd zijn voorspellend voor angststoornissen en depressieve stoornissen in de volwassenheid. Tot nu toe richten de meeste studies zich op één mechanisme voor het ontstaan van deze stoornissen, namelijk ofwel omgevingsfactoren ofwel genetische factoren. In het huidige onderzoek worden beide mechanismen bestudeerd. Dit moeten uiteindelijk leiden tot een hypothese over de ontwikkeling van angst of depressie. ZonMw-programma: Veni Uitvoerende organisatie: Vrije Universiteit - psychologie Budget: ,00 Einddatum: Trefwoorden: jeugd; angst / depressie; neurobiologisch onderzoek Betrokkenheid van de amygdala bij de ontwikkeling van alcoholisme Alcoholisme is een progressieve ziekte waar de amygdala een belangrijke rol bij speelt. Recent onderzoek toont aan dat een toename in de consumptie van ethanol consumptie, een kritieke stap in de ontwikkeling van alcoholisme, afhankelijk is van neuropeptiden en hun regulatoren in de amygdala. Zo is bijvoorbeeld recent aangetoond dat protein kinase C epsilon, dat de corticotropin-releasing factor (CRF) in de amygdala reguleert, essentieel is voor een toename van vrijwillige ethanol consumptie. In dit project worden de belangrijkste mechanismen in de amygdala die betrokken zijn bij de verandering van een lage naar een hoge ethanol consumptie geïdentificeerd en gekarakteriseerd. Een verdere karakterisering van deze mechanismen die ten grondslag liggen aan een toename van vrijwillige inname van ethanol kan leiden tot nieuwe behandelstrategieën voor alcoholisme. ZonMw-programma: Veni Uitvoerende organisatie: UMC Utrecht - farmacologie en anatomie Budget: ,00 Einddatum: Trefwoorden: verslaving; neurobiologisch onderzoek Toepassing van beloning in het dagelijks leven: een manier om depressie te voorkomen? Onderzoek naar depressie richt zich vrijwel altijd op negatieve stemmingen, zonder dat er aandacht is voor positieve stemmingen. Dit lijkt niet juist. Het lijkt erop dat positieve emoties een beschermende werking hebben, doordat zij de aandacht verleggen en daardoor positieve factoren en natuurlijke beloningen makkelijker toelaten in het dagelijks leven. In recent tweeling-onderzoek is aangetoond dat een positieve invloed niet alleen het risico op de ontwikkeling van negatieve stemmingen vermindert, maar ook de expressie van genetische risicofactoren voor depressie afzwakt. 19

20 Dit onderzoek richt zich op het veranderen van de mogelijkheid om positieve emoties te ervaren als reactie op dagelijkse gebeurtenissen (natuurlijke beloning). Door mechanismen te ontdekken die een beschermende werking hebben op het ontstaan van depressie, kunnen mogelijk nieuwe preventieve interventies worden ontwikkeld. ZonMw-programma: Veni Uitvoerende organisatie: Universiteit Maastricht - psychiatrie en neuropsychologie Budget: ,00 Einddatum: Trefwoorden: angst / depressie; primaire preventie Interdependentie (relatie in tweerichtingen) tussen de biologische klok en alcoholverslaving De biologische klok helpt de mens om te anticiperen op het moment van de dag, door verschillende processen te reguleren zoals gedrag, fysiologie en metabolisme. De biologische klok bestaat uit enkele 'klok' genen. Er is toenemend bewijs dat een verstoring van deze genen een rol speelt bij verschillende ziekten, inclusief psychiatrische stoornissen. Dit project onderzoekt de veronderstelling dat er sprake is van tweerichtingsverkeer tussen de biologische klok en alcoholverslaving. Bij het onderzoek wordt gebruik gemaakt van modellen met muizen. Er wordt gekeken naar het effect van verstoorde 'klok' genen bij gemuteerde muizen tijdens de verschillende fasen van alcoholconsumptie. Op basis daarvan volgt een analyse van de onderliggende moleculaire mechanismen. Hiermee hoopt men inzicht te krijgen in de relatie tussen het systeem van de biologische klok en alcoholconsumptie. Dit kan leiden tot de ontwikkeling van nieuwe farmacologische producten die ingrijpen op verslaving. ZonMw-programma: Veni Uitvoerende organisatie: Erasmus MC - celbiologie en genetica Budget: ,00 Einddatum: Trefwoorden: verslaving; neurobiologisch onderzoek Cannabis als oorzaak van psychose Verschillende epidemiologische studies hebben het gebruik van cannabis in verband gebracht met het ontstaan van psychotische symptomen. Maar wat nog onduidelijk blijft is hoe het biologische mechanisme eruit ziet volgens welk cannabis leidt tot psychoses bij individuen die hiervoor gevoelig zijn. Daarom is het belangrijk om meer inzicht te krijgen in deze mechanismen. Met deze studie wil men nagaan of cannabis de ontwikkeling van psychotische ervaringen vergemakkelijkt door afgifte van dopamine en of deze dopamine reactie wordt beïnvloed door een genetische gevoeligheid voor psychose. ZonMw-programma: Veni Uitvoerende organisatie: Universiteit Maastricht - psychiatrie en neuropsychologie Budget: ,00 Einddatum: Trefwoorden: psychose / schizofrenie; verslaving 20

De toekomst van ons zelf. Gezondheidsraad

De toekomst van ons zelf. Gezondheidsraad De toekomst van ons zelf Gezondheidsraad Gezondheidsraad Voorzitter Health Council of the Netherlands Aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : aanbieding advies De toekomst van

Nadere informatie

1. Psychiatrie 101: wat is psychiatrie? Wat is psychiatrie? Psychiatrie is een medisch specialisme dat zich bezighoudt met de

1. Psychiatrie 101: wat is psychiatrie? Wat is psychiatrie? Psychiatrie is een medisch specialisme dat zich bezighoudt met de 1. Psychiatrie 101: wat is psychiatrie? Wat is psychiatrie? Psychiatrie is een medisch specialisme dat zich bezighoudt met de preventie, diagnostiek en behandeling (therapie) van psychische ziektebeelden.

Nadere informatie

Gedragsverslavingen: de stand van zaken in wetenschap en praktijk

Gedragsverslavingen: de stand van zaken in wetenschap en praktijk Gedragsverslavingen: de stand van zaken in wetenschap en praktijk Tony van Rooij, Laura DeFuentes-Merillas, Gert-Jan Meerkerk, Ilse Nijs, Dike van de Mheen, Tim Schoenmakers In opdracht van Colofon Gedragsverslavingen:

Nadere informatie

Angststoornissen. Landelijk Basisprogramma. Leidraad voor regionale zorgprogrammering. Trimbos-instituut Anneke van Wamel Henk Verburg

Angststoornissen. Landelijk Basisprogramma. Leidraad voor regionale zorgprogrammering. Trimbos-instituut Anneke van Wamel Henk Verburg Leidraad voor regionale zorgprogrammering Landelijk Basisprogramma Angststoornissen Trimbos-instituut Anneke van Wamel Henk Verburg Met medewerking van Jolanda Meeuwissen, Ineke Voordouw en Vera van de

Nadere informatie

Onbewogen om bewegen: Lichamelijke (in)activiteit in zorginstellingen

Onbewogen om bewegen: Lichamelijke (in)activiteit in zorginstellingen Onbewogen om bewegen: Lichamelijke (in)activiteit in zorginstellingen Tarik T. Binnekade, MSc. Dr. Laura H. P. Eggermont Prof. dr. Erik J. A. Scherder Afd. Klinische Neuropsychologie Vrije Universiteit,

Nadere informatie

Zorgprogramma: ADHD bij volwassenen

Zorgprogramma: ADHD bij volwassenen Zorgprogramma: ADHD bij volwassenen Afdeling Psychiatrie UMC St. Radboud Nijmegen Ontwikkelingen uit de projectgroep ADHD Juni 2004 F.E. van Dijk C.C. Kan INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2 Inleiding 2 Methode

Nadere informatie

Richtlijn Cognitieve Revalidatie Niet-aangeboren Hersenletsel

Richtlijn Cognitieve Revalidatie Niet-aangeboren Hersenletsel Richtlijn Cognitieve Revalidatie Niet-aangeboren Hersenletsel Samengesteld door leden van het consortium Cognitieve Revalidatie (in alfabetische volgorde): Drs. D. Boelen Prof. Dr. W. Brouwer Drs. B. Dijkstra

Nadere informatie

Begeleiden van patiënten die zelfverwonden. Contact maken en herstellen.

Begeleiden van patiënten die zelfverwonden. Contact maken en herstellen. Interventiepakket voor verpleegkundigen Begeleiden van patiënten die zelfverwonden. Contact maken en herstellen. DEEL A: ACHTERGRONDDOCUMENT Institute of Advanced Studies and Applied Research (ASAR) Lectoraat

Nadere informatie

Hersenletsel hoe nu verder?

Hersenletsel hoe nu verder? Model voor de organisatie van zorg in het ziekenhuis rondom de neuropsychologische gevolgen van hersenletsel. Opdrachtgever: Stichting Hersenletsel Organisaties Nederland () drs. J.M. Carlier drs. G.J.A.

Nadere informatie

Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) www.psynip.nl www.ouderenpsycholoog.nl

Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) www.psynip.nl www.ouderenpsycholoog.nl Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) www.psynip.nl www.ouderenpsycholoog.nl Postbus 9921 1006 AP Amsterdam telefoon (020) 410 62 22 info@psynip.nl Vormgeving Link Design, Amsterdam Druk en productie

Nadere informatie

Leer het brein kennen

Leer het brein kennen Leer het brein kennen Over een New Learning Science op het kruispunt van neurowetenschap, cognitiewetenschap en onderwijswetenschap: resultaat van een invitational conference georganiseerd door NWO op

Nadere informatie

Op leeftijd en verslaafd, wie zorgt?

Op leeftijd en verslaafd, wie zorgt? Op leeftijd en verslaafd, wie zorgt? Een onderzoek naar passende zorg voor oudere gebruikers binnen Domus Amsterdam Afstudeerscriptie van: Pieter Dol en Sjors Ouderkerken Academie Sociale Studies Maatschappelijk

Nadere informatie

Nationale Monitor Geestelijke Gezondheid

Nationale Monitor Geestelijke Gezondheid Nationale Monitor Geestelijke Gezondheid Jaarboek 2004 Trimbos-instituut Utrecht, 2004 Colofon Redactie dr. Casper Schoemaker prof. dr. Corine de Ruiter Met bijdragen van: dr. Mireille van den Berg dr.

Nadere informatie

Hoe meer soms minder kan zijn : quick scan van ongewenste effecten van zorg

Hoe meer soms minder kan zijn : quick scan van ongewenste effecten van zorg Opdrachtgever SZW Hoe meer soms minder kan zijn : quick scan van ongewenste effecten van zorg Opdrachtnemer Panteia, Research voor Beleid / L. de Ruig, M. van Oploo, M. Hollander Onderzoek Hoe meer soms

Nadere informatie

Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag

Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag A.M. van Hemert, A.J.F.M. Kerkhof, J. de Keijser,

Nadere informatie

Effecten van sport en bewegen op de basisschool Voorstudie naar de relatie tussen sport en bewegen op school en schoolprestaties.

Effecten van sport en bewegen op de basisschool Voorstudie naar de relatie tussen sport en bewegen op school en schoolprestaties. Effecten van sport en bewegen op de basisschool Voorstudie naar de relatie tussen sport en bewegen op school en schoolprestaties Dorine Collard Sofie Boutkan Lisanne Grimberg Jo Lucassen Koen Breedveld

Nadere informatie

Kinderen met een handicap in Tel

Kinderen met een handicap in Tel Kinderen met een handicap in Tel Kerngegevens per provincie, gemeente en wijk Bas Tierolf Dick Oudenampsen Kinderen met een handicap in Tel Kerngegevens per provincie, gemeente en wijk Bas Tierolf Dick

Nadere informatie

kennissynthese Gezondheidsvaardigheden Niet voor iedereen vanzelfsprekend Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg

kennissynthese Gezondheidsvaardigheden Niet voor iedereen vanzelfsprekend Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Postadres Bezoekadres Telefoon Fax Website Postbus 1568, 3500 BN Utrecht Otterstraat 118-124, Utrecht 030 27 29 700 030 27 29 729 www.nivel.nl

Nadere informatie

NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP

NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP VISIE OP DE (LANGDURENDE) ZORG AAN MENSEN MET ERNSTIGE PSYCHISCHE AANDOENINGEN Maart 2009 GGZ Nederland 2 Voorwoord Met veel plezier bied ik u de definitieve versie

Nadere informatie

Richtlijn oppositioneel-opstandige stoornis (ODD) en gedragsstoornis (CD) bij kinderen en jongeren

Richtlijn oppositioneel-opstandige stoornis (ODD) en gedragsstoornis (CD) bij kinderen en jongeren Richtlijn oppositioneel-opstandige stoornis (ODD) en gedragsstoornis (CD) bij kinderen en jongeren Richtlijn oppositioneelopstandige stoornis (ODD) en gedragsstoornis (CD) bij kinderen en jongeren Walter

Nadere informatie

Rapport 260322004/2009 C.A. Baan C.G. Schoemaker. Diabetes tot 2025. preventie en zorg in samenhang

Rapport 260322004/2009 C.A. Baan C.G. Schoemaker. Diabetes tot 2025. preventie en zorg in samenhang Rapport 260322004/2009 C.A. Baan C.G. Schoemaker Diabetes tot 2025 preventie en zorg in samenhang DIABETES TOT 2025 PREVENTIE EN ZORG IN SAMENHANG Eindredactie: C.A. Baan en C.G. Schoemaker Sector Volksgezondheid

Nadere informatie

Zorginstituut Nederland heeft op 16 december 2014 het rapport De nieuwe DSM- 5, gevolgen voor het pakket vastgesteld.

Zorginstituut Nederland heeft op 16 december 2014 het rapport De nieuwe DSM- 5, gevolgen voor het pakket vastgesteld. > Retouradres Postbus 320, 1110 AH Diemen Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ 'S-GRAVENHAGE 0530.2014164247 Zorginstituut Nederland Pakket Eekholt 4 1112 XH Diemen

Nadere informatie

Jonge delinquenten van 16-23 jaar met een lichte verstandelijke beperking en problematisch middelengebruik J. van der Nagel en R.

Jonge delinquenten van 16-23 jaar met een lichte verstandelijke beperking en problematisch middelengebruik J. van der Nagel en R. 2 Inhoudsopgave Samenvatting 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 9 1.1 Doel en opzet 9 1.2 Definities 10 1.3 Leeswijzer 11 Hoofdstuk 2 Delinquentie, LVB en middelengebruik: samenhang en omvang van de groep 13 2.1

Nadere informatie

Krachtig en kwetsbaar

Krachtig en kwetsbaar Krachtig en kwetsbaar Onderzoek naar de ervaringen met arbeidsparticipatie en sociale participatie van mensen met chronische ziekten en beperkingen Dr. Gonnie Klabbers Drs. Bram Rooijackers Drs. Yvonne

Nadere informatie

Omgaan met onbegrepen gedrag bij dementie

Omgaan met onbegrepen gedrag bij dementie Omgaan met onbegrepen gedrag bij dementie Inventarisatie richtlijnen en inzichten rondom onbegrepen gedrag bij ouderen met dementie S. Zwijsen, J. de Lange, & A.M. Pot, Trimbos-instituut Postbus 725 3500

Nadere informatie

Effecten van lotgenotencontact

Effecten van lotgenotencontact Effecten van lotgenotencontact Onderzoek bij de Vereniging Spierziekten Nederland Marjolijn Distelbrink Marjan de Gruijter Dick Oudenampsen Met medewerking van Meta Flikweert Sandra ter Woerds Mei 2008

Nadere informatie

Natuur, stress en cortisol

Natuur, stress en cortisol Natuur, stress en cortisol Experimenteel onderzoek naar de invloed van tuinieren en activiteiten in een groenkamer op het fysiologisch, affectief en cognitief herstel van stress M.H.G. Custers A.E. van

Nadere informatie

Stepped care bij angst & depressie: Van eerste tot tweede lijn

Stepped care bij angst & depressie: Van eerste tot tweede lijn Stepped care bij angst & depressie: Van eerste tot tweede lijn Het SAD-project Behandelprotocol Vrije Universiteit Faculteit der Psychologie en Pedagogiek Afdeling Klinische Psychologie In samenwerking

Nadere informatie

Studierapport voor Resultaten Scoren Jaap van der Stel Haarlem, september 2012

Studierapport voor Resultaten Scoren Jaap van der Stel Haarlem, september 2012 Resultaten boeken: meer dan interventies Studierapport voor Resultaten Scoren Jaap van der Stel Haarlem, september 2012 Colofon Deze publicatie is uitgebracht in het kader van de conferentie Effectief

Nadere informatie

Het Chronic Care Model in Nederland

Het Chronic Care Model in Nederland Het Chronic Care Model in Nederland drs. M.E.M. Huijben Achtergrondstudie uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg bij het advies Bekwaam is bevoegd. Den Haag, 2011 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie