Intakeprocedure MBO April 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Intakeprocedure MBO April 2013"

Transcriptie

1 Intakeprocedure MBO April 2013

2 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten bij de intake MBO van het Kellebeek College Inleiding Toelating tot een opleiding binnen Kellebeek College Intake en wettelijke vooropleidingseisen Hoe kan er bij de intake twijfel ontstaan over juiste keuze voor de opleiding? Intakeprocedure in schema s Algemene intakeprocedure ROC West-Brabant Algemene intakeprocedure ROC West-Brabant in schema De inhoudelijke voorbereiding en het voeren van de intakegesprekken Inhoudelijke voorbereiding intakegesprek Uitvoeren intakegesprek Rapportage en vervolgtraject Procedure aanvullende (verlengde) intake Inhoudelijke voorbereiding aanvullend intakegesprek Aanvullend intakegesprek Rapportage en vervolgtraject Plaatsing studenten na intake Bijlagen Brieven, formulieren en andere intakedocumenten Inschrijfformulier Bevestiging inschrijfformulier / in te leveren documenten Planningsschema intake Checklist Aanmeldingsdocumenten / Studentdossier BOL Checklist Aanmeldingsdocumenten / Studentdossier BBL Uitnodiging AMN test Uitnodiging intakegesprek BOL Checklist inhoud intakedossier Instructie intakers Akkoordverklaring Intakerapportageformulier Plaatsingsbesluit (digitaal in te vullen) A Brief plaatsing voor student B Brief negatief advies plaatsing voor student A Brief plaatsing (voor voorgaande school) B Brief negatief advies (voor voorgaande school) C Brief voor toch starten na negatief advies D Brief voor plaatsing op wachtlijst Aanmeldingsformulier LGF Aanmeldingsformulier ZorgTeam Uitnodiging test aanvullende intake Uitnodiging Aanvullende intake/voorwaardengesprek Verbijzonderingverklaring (voorwaardelijke toelating) Aanmeldingsformulier LGF Onderwijsovereenkomst (OOK) Uitnodiging OOK-bijeenkomst Powerpoint-presentatie OOK-bijeenkomst Intakeprocedure MBO

3 1. Uitgangspunten bij de intake MBO van het Kellebeek College 1.1 Inleiding De kenniseconomie vraagt van ons om werknemers af te leveren, die door hun opleiding en functie een bijdrage kunnen leveren aan continue innovatie van producten en bedrijfsprocessen. Veranderingen in de arbeidsmarkt gaan snel. Er zijn nauwelijks beroepen te noemen waarvan de inhoud hetzelfde is als 5 jaar geleden en van alle werknemers worden grotere technische, commerciële en vooral meer sociale vaardigheden gevraagd. In de regio West - Brabant haalt een grote groep jongeren geen startkwalificatie. In een kenniseconomie zijn mensen het belangrijkste kapitaal, maar in deze regio is het aantal voortijdig schoolverlaters hoog en scoren we slechter op dit punt dan regio s in landen als België, Frankrijk en Zweden. Ook Kellebeek College kent nog te veel voortijdig schoolverlaters. Van een opleidingsinstituut wordt meer en meer verwacht dat ze deze problemen kunnen oplossen. Maar voor jongeren maakt de school nog maar een klein deel uit van hun leven, baantjes, sport, hobby s en uitgaan, maken een zeker zo groot deel daarvan uit. Bovendien zijn ze mondiger en wereldwijzer geworden door TV en Internet. De school heeft zich nog onvoldoende aangepast aan die situatie. Huidige werknemers staan onder druk van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Twee kernbegrippen duiken hierbij steeds op, te weten: 'levenslang leren' en 'zelfstandig leren'. In het huidige informatietijdperk is het essentieel dat mensen op de arbeidsmarkt en daarbuiten, zelfstandig hun weg kunnen vinden in de enorme hoeveelheid snel verouderende informatie die voorhanden is. Het thema 'levenslang leren' verwijst naar de (economische) noodzaak om mensen op te leiden die ook na hun afstuderen in staat zijn om nieuwe kennis en vaardigheden te verwerven. Het komt er in ieder geval op neer dat actieve kennisconstructie centraal staat en dat de verantwoordelijkheid voor het leren wordt verschoven van de leraar naar de student. Voorheen hoefde de student er alleen voor te zorgen dat hij de inhoud ('wat') van de opleiding in zich opnam en was de leraar verantwoordelijk voor de manier waarop dat gebeurde ('hoe'). In de huidige situatie is het de taak van de student om niet meer alleen kennis zelf ('wat') te verwerven, maar ook kennis wat betreft het verwervingsproces ('hoe'): een student moet dus leren leren. De persoonlijke ontwikkeling van de student komt daarmee centraal te staan. Het leren wordt beschouwd als een actief proces en er moet ruimte zijn voor het leren van ervaringen, voorkennis en eigen inbreng. Daarin heeft de docent een belangrijke taak hem uit te dagen zijn talent te onderkennen en in te zetten. De invoering van competentiegericht onderwijs probeert die verandering vorm te geven. Missie Vanuit ons strategisch beleid en onze pay-off Find your destination heeft het Kellebeek College een ambitieuze doelstelling: het realiseren van het laagste uitvalpercentage van studenten van ROC West-Brabant. Uitgangspunten vanuit de visie van Kellebeek College: 1. Er bestaat een verplichte drempelloze instroom in het MBO niveau 1 en De student staat centraal. 3. Elke student telt. Dat betekent dat ROC West-Brabant zich inspant om elke student zodanig te faciliteren dat hij/zij het beste uit zichzelf kan halen 4. Alle studenten, ook al zijn er bepaalde beperkingen, maken deel uit van het reguliere onderwijs. Zorg en begeleiding staan zodoende dicht bij de student en zijn onderdeel van het primaire proces en daarmee ook aan iedere school of college, beantwoordend aan onze basisfilosofie: decentraal, tenzij Intakeprocedure MBO

4 5. Voor bepaalde groepen studenten zijn er gespecialiseerde voorzieningen. 6. We zijn collectief verantwoordelijk en leggen gemeenschappelijk verantwoording af zodat geen enkele student binnen het ROC West-Brabant tussen wal en schip valt. Naast de eigen school garanderen we vanuit die gezamenlijke verantwoordelijkheid een sluitende aanpak van zorg en begeleiding (we realiseren een zo optimaal mogelijke samenwerking en afstemming met externe partners rondom studentenzorg) 1.2 Toelating tot een opleiding binnen Kellebeek College Het Kellebeek College wil vooral in dienst staan van zijn studenten en wat deze nodig hebben om een betekenisvolle plek te kunnen vinden in onze samenleving. Het is belangrijk bij aanmelding te onderzoeken of de student in voldoende mate leerbaar is. Ondanks dat dit lastig te definiëren is zijn de minimale voorwaarden: - De student heeft een basisvoorziening in de vorm van een plaats om te wonen, voldoende voeding e.d. - De student is niet verslaafd aan alcohol of drugs - De student beheerst de Nederlandse taal (en rekenen) dusdanig dat hij de gekozen opleiding met een redelijke kans op succes kan volgen. Gedurende een intake moet duidelijk worden of de student kans van slagen heeft de opleiding van zijn/haar keuze met succes af te ronden op basis van objectieve criteria. Tot op heden is het binnen het Kellebeek College zo geweest dat de eigen afdeling verantwoordelijk is voor een gedegen intakeprocedure en zo werd er op verschillende wijze invulling hieraan gegeven. Mede op verzoek van de toeleverende (VMBO)scholen is ervoor gekozen om meer uniformiteit te brengen. Door op eenzelfde manier om te gaan met de gegevens uit de doorstroomdossiers van kandidaat-studenten, het gebruiken van de resultaten van de AMNintaketest en het voeren van individuele intakegesprekken willen we de kandidaat-student een weloverwogen en goed onderbouwd intakeadvies geven. Uit onderzoek blijkt dat uitval van studenten een optelsom van factoren is. In een aantal gevallen gaat het om meetbare factoren die de school kan beïnvloeden, zoals studie- en beroepskeuze, niveaukeuze of een niet juist beroepsbeeld. De Test Toolkit van AMN biedt een digitale infrastructuur met hoogwaardige testinstrumenten waarmee op flexibele en efficiënte wijze studenten kunnen worden getest en de individuele slaagkans in een opleiding in beeld kan worden gebracht. Deze instrumenten: - helpen mutaties en vroegtijdige uitval terug te dringen - geven advies over de gewenste begeleidingsstijl - brengen capaciteit en persoonlijkheid in beeld - zijn zeer eenvoudig af te nemen - produceren direct overzichtelijke rapportages - leveren inzicht in de leerbaarheid van de 25 KBB (COLO) competenties (Competentiesleutel) - zijn volledig webbased met eenvoudige bediening - zijn voor elke opleiding en opleidingsniveau beschikbaar Als docent/begeleider heb je de uitdagende opdracht studenten te begeleiden naar het succesvol behalen van een (beroeps)kwalificatie. Dat succes niet zo maar komt aanwaaien blijkt uit de statistieken. Jaarlijks breken zo n studenten hun opleiding af. In veel situaties is het point-of-no-return bij de student reeds gepasseerd, voordat bij de school de signalen van vroegtijdig schoolverlaten worden opgemerkt. Het probleem hierbij is dat de oorzaken vaak zeer verschillend zijn. Het Kellebeek College heeft zich tot doel gesteld om (keuze)problemen bij studenten in een vroeg stadium te signaleren / onderkennen. Vervolgens is het van groot belang dat er voldoende aandacht besteed wordt aan het vinden van de juiste bestemming van de student. Dit kan door het voeren van extra begeleidingsgesprekken of door het laten opdoen van Intakeprocedure MBO

5 andere ervaringen in verschillende werksettings. Hierdoor neemt de kans op een succesvolle afronding van de studie toe, maar het kan er ook toe leiden dat een student een andere opleiding zal starten. De gedegen intakeprocedure en een goed onderbouwd intakeadvies kunnen de kandidaatstudent van grote betekenis zijn in het keuzeproces van de (jonge) student. 1.3 Intake en wettelijke vooropleidingseisen In de artikelen 8.1.1, en WEB staan de vooropleidingseisen voor inschrijving voor de beroepsopleidingen en educatie. Wanneer kun je naar het MBO? Hieronder staan de wettelijke toelatingseisen waaraan de deelnemer minimaal moet voldoen voor beroepsopleidingen. Voor een aantal studierichtingen is een diploma met een bepaald vakkenpakket noodzakelijk om een goede aansluiting te hebben. Een BBL-opleiding kun alleen worden gevolgd als de deelnemer niet meer leerplichtig is, dus vanaf het zestiende jaar. Ook moet een erkend leerbedrijf zijn gevonden voor de BPV. Assistent-opleiding niveau 1 Hiervoor moet de deelnemer aan het begin van het schooljaar minimaal 16 jaar zijn. Drempelloze instroom. Basisberoepsopleiding niveau 2 Hiervoor moet de deelnemer aan het begin van het schooljaar minimaal 16 jaar zijn. Meestal moet de deelnemer ook een VMBO-diploma Basisberoepsgerichte leerweg hebben. Dat laatste geldt niet als er geen vergelijkbare opleiding op niveau 1 bestaat. Drempelloze instroom. Vakopleiding niveau 3 Hiervoor moet de deelnemer minimaal in het bezit zijn van: Een diploma VMBO (Kaderberoepsgerichte, Gemengde of Theoretische leerweg) of Een diploma VBO/MAVO op C/D/-niveau, of Een overgangsbewijs HAVO of VWO klas 3 naar klas 4, of Een MBO-diploma op niveau 2 van een verwante opleiding Middenkaderopleidingen niveau 4 Hiervoor moet de deelnemer in het bezit zijn van: Een diploma VMBO (Kaderberoepsgerichte, Gemengde of Theoretische leerweg) of Een diploma VBO/MAVO op C/D/-niveau, of Een overgangsbewijs HAVO of VWO klas 3 naar klas 4, of Een MBO-diploma op niveau 3 van een verwante opleiding Van VMBO naar MBO Net als in het VMBO kent het MBO verschillende leerwegen en sectoren. Met het VMBOdiploma heeft de deelnemer dan ook meestal aansluiting op de MBO-opleidingen in dezelfde sector. Heeft de deelnemer een VMBO-diploma Basisberoepsgerichte leerweg, dan kan hij/zij instromen op MBO-niveau 1 of 2. Met de drie andere VMBO-leerwegen kan hij/zij instromen op niveau 3 of 4. ROC s mogen in dit laatste geval aanvullende voorwaarden opnemen, mits vooraf bekend gemaakt Intakeprocedure MBO

6 Heeft de deelnemer geen VMBO-diploma, maar alleen een aantal certificaten dan kan het ROC (in casu de toelatingscommissie art lid 3 WEB) aan de hand van de cijferlijst en/of een toets bepalen op welk niveau je kunt starten. Heeft de deelnemer een VMBOdiploma en wil hij/zij instromen in een MBO-opleiding in een andere sector dan op het VMBO (bijvoorbeeld van VMBO Zorg en Welzijn naar MBO Handel) dan gelden soms extra voorwaarden ten aanzien van vakken. Je kunt dit vinden in de doorstroomregeling VMBOberoepsonderwijs in werking getreden op 1 augustus 2003 (publicatie Gele Katern 2001, nr. 2/3, 23 t/m 32). Van HAVO en VWO naar MBO Met een HAVO- of VWO-diploma kan een deelnemer instromen op MBO-niveau 3 of 4. Per opleiding kan het ROC (i.c. de toelatingscommissie) bepalen voor welke vakken je vrijstellingen kunt aanvragen. Soms kan men instromen in een hoger leerjaar of in een versneld traject. ROC s mogen in dit geval aanvullende voorwaarden opnemen, mits vooraf bekend gemaakt. Aanvullende voorwaarden? Voor MBO-niveau 1 en 2 mag dat niet, want er is een drempelloze instroom. Voor MBOniveau 3 en 4 kan dat wel, want het gaat om minimumeisen. Het bevoegd gezag van een instelling mag - mits dat dan inderdaad in het algemeen toepasselijk wordt verklaard voor de inschrijving en toelating tot die betreffende opleiding aanvullende voorwaarden stellen. Het Bevoegd Gezag kan in bijzondere gevallen afwijken van de minimumeisen indien de deelnemer het onderwijs naar verwachting met voldoende resultaat zal kunnen volgen. Tijdens de intakeprocedure zijn we op zoek naar de juiste match van de kandidaat-student met de gekozen opleiding. We verwachten van de aangemelde student een redelijk helder opleidingsbeeld. Hierbij moeten we rekening houden met de ontwikkelingsperiode waarin de kandidaat-student zich bevindt. Onderzoek op het terrein van hersenontwikkeling en identiteitsontwikkeling door o.a. Kuijper en Meijers ( Loopbaanleren - ISBN ) wijst uit dat een definitieve keuze in deze leeftijdsfase vrijwel onmogelijk is en dat de student vooral op basis van ervaringen gaandeweg zijn keuze helder krijgt. Kiezen is kwestie van leren van ervaringen Een beroepskeuze verloopt ongeveer volgens dezelfde patronen als een relatiekeuze. Je weet van te voren niet precies wat je wilt, maar je leert van goede ervaringen. De stelling van Meijers is dat keuzeprocessen zich niet zo bewust voltrekken. Sterker nog, zegt hij, het laatste waar mensen zich door laten leiden is objectieve informatie. Uit allerlei onderzoek blijkt dat de belangrijkste determinanten bij een beroepskeuze ervaringen zijn, eigen ervaringen of die van relevante anderen. Maar tegenwoordig doen jongeren nauwelijks ervaring op met werk, behalve misschien wat bijbaantjes. Dus blijven ze maar meedrijven op de stroom. Jongeren sluiten in hun beroepskeuze aan bij grote maatschappelijke trends bij gebrek aan andere beelden. In de jaren vijftig was dat de industrie, in de jaren negentig de ict-sector, de afgelopen jaren de dienstverlening. Het beste wat je jongeren kunt bieden, volgens Meijers, is ze de kans geven ervaringen op te doen. Laat ze met ervaren beroepsbeoefenaren praten over kernproblemen en beroepsdilemma s. Pas dan krijgen ze zicht op de essentie van een beroep en op de vraag of dat beroep bij hen past. Nu is het in het onderwijs precies andersom. Je moet goed weten wat je wilt, voor je ergens ervaring mee mag opdoen. Het is zelfs zo dat je moet weten of je het kunt, voordat je er mee verder mag. Het eerste wat een decaan vraagt, is: wat wil je later worden? De tweede vraag is: kun je dat? Luidt het antwoord bevestigend, dan geeft hij meestal een advies: volg die en die opleiding. Luidt het antwoord ontkennend, dan adviseert hij je een ander beroep te kiezen. In geen enkel geval gaat het om het werk zelf. De vraag die een decaan zou moeten stellen, is: waarom wil je dat? Heb je het gevoel dat je in dat beroep iets betekent voor andere mensen? Dat het zinvol is voor jou? Intakeprocedure MBO

7 Het hanteren van de intaketest geeft de mogelijkheid om in beeld te brengen waar de student staat en welke kans van slagen hij heeft in de opleiding van zijn keuze. Ook de begeleidingsbehoefte komt duidelijk naar voren. De uitslag van de test wordt met de student besproken tijdens het intakegesprek en geeft inzicht als: Advies- en plaatsingsinstrument o Niveau (kunnen) o Persoonlijkheid, motivatie (willen) Begeleidingsinstrument o Begeleidingsstijl o Intakegesprek POP-gesprek o Zorg/begeleidingsbehoefte in beeld Competentiesleutel o Leerbaarheid van KBB competenties Efficiënte intake o Alle intakers kunnen uitgaan van dezelfde objectieve gegevens o Gespreksduur o Documentenstroom Analyse o Managementrapportage o Longitudinaal onderzoek Tijdens het intakegesprek worden de volgende zaken besproken: - Opvallende aspecten uit het doorstroomdossier - De rapportage van de AMN-intaketest: o capaciteit o intrinsieke motivatie o advies begeleidingsstijl o persoonlijkheid o indicatie slaagkans - Het beeld van de opleiding / het beroep Bij de opleidingen van Kellebeek College Dienstverlening moet daarnaast ook inzicht verkregen worden in de sociaal-communicatieve vaardigheden van de student De stappen die tussen de aanmelding van de student en het starten van het onderwijsproces worden gemaakt, zijn in de nu volgende procedure in beeld gebracht. De procedures in dit document kunnen voor BBL opleidingen (enigszins) aangepast worden in overleg met de betrokken bedrijven of instellingen Intakeprocedure MBO

8 1.4 Hoe kan er bij de intake twijfel ontstaan over juiste keuze voor de opleiding? Hieronder wordt ingegaan op aspecten die bij de intakers kunnen leiden tot een gerede twijfel of de kandidaat-student de juiste opleiding heeft gekozen. Het is onmogelijk om voor de genoemde aspecten objectieve criteria te formuleren en er is dan ook voorzichtigheid geboden om te snel conclusies te trekken of een oordeel te geven. 1. Heeft de kandidaat een reëel beeld van de opleiding / het beroep? Het is belangrijk om bij de intake aandacht en tijd te besteden aan het beeld dat een kandidaat-student heeft van de opleiding waarvoor hij/zij zich heeft aangemeld en het beeld van het beroep waartoe de opleiding opleidt. De intaker dient een beeld te krijgen van de competenties van de kandidaat-student in relatie tot de gekozen opleiding / het beroep. De intaker maakt een inschatting van de kans van de kandidaat-student op het met succes kunnen gaan volgen van de gekozen opleiding. Het is belangrijk dat de intaker zich realiseert dat een kandidaat-student vrijwel nooit een volledig helder beeld heeft van de opleiding en het beroep. Het is o.a. afhankelijk van de kwaliteit van de beroepenoriëntatie van de vooropleiding en de ervaringen die de kandidaatstudent heeft opgedaan. Als blijkt dat de kandidaat een volledig verkeerd beeld heeft, dan is het zaak om hieraan extra aandacht te besteden. Ontstaat er tijdens de intake bij de intaker en/of kandidaat-student veel twijfel over zowel de (ontwikkelbare) competenties van de kandidaat als de juistheid van het beroeps- en opleidingsbeeld dan is dit een reden voor een verlengde intake. Denk hierbij onder andere aan: a. taken en verantwoordelijkheden; b. vereiste competenties; c. beroepscontext; d. sociaal-emotionele en/of fysieke aspecten. 2. Studiemotivatie In het kader van de intake is het moeilijk om een valide en betrouwbaar beeld te krijgen van de studiemotivatie van de kandidaat-student voor de gekozen opleiding. De rapportage van de afgenomen intaketest geeft in dit kader belangrijke aanvullende informatie. Ook door de informatie in het doorstroomdossier en de bevindingen gedurende de gehele intake wordt het beeld door de intaker gevormd. Het kan zijn dat er op grond van deze bevindingen/ervaringen van de intaker twijfel bestaat over de studiemotivatie. Deze twijfel kan een reden zijn voor een aanvullende intake. Denk hierbij onder andere aan: a. interesse (enthousiasme/gedrevenheid) in opleiding; b. getoonde inzet (tijdens vooropleiding); c. zich openstellen voor de intaker; d. keuze voor de opleiding kunnen onderbouwen. 3. Sociaal communicatieve vaardigheden In veel opleidingen binnen de MBO-opleidingen van het Kellebeek College staat het werken met mensen centraal. Het is dan ook van groot belang dat in de intakeprocedure aandacht wordt besteed aan de sociaal communicatieve vaardigheden / competenties van de kandidaat-student. In het decanendeel van het doorstroomdossier (deel III) geeft de decaan/mentor een waardering van de sociale vaardigheden. Deze waardering zou ertoe kunnen leiden dat er twijfel ontstaat over de opleidingskeuze van de kandidaat-student. Bij Intakeprocedure MBO

9 twijfel wordt (indien van toepassing) contact op met de decaan/mentor van de school van de kandidaat-student. Twijfels kunnen leiden tot een aanvullende intake. Denk hierbij onder andere aan: a. zich openstellen voor de intaker; b. belangstelling tonen voor de ander; c. gespreksvaardigheden (verbaal en non-verbaal). Taalvaardigheid Nederlands: Bij de huidige intakeprocedures wordt taalvaardigheid Nederlands ook aangegeven als informele toelatingseis. In het doorstroomdossier is in de bijlage opgenomen een invulformulier met betrekking tot taalproblemen en NT2-kandidaten. Mocht tijdens de intake blijken dat de kandidaat-student naar inschatting van de intaker over onvoldoende taalvaardigheid Nederlands beschikt, volgt er een verlengde intake Intakeprocedure MBO

10 2. Intakeprocedure in schema s 2.1 Algemene intakeprocedure ROC West-Brabant Binnen het ROC West-Brabant is er een algemene intakeprocedure opgesteld, het schema is te vinden op de volgende bladzijde. Hieronder de globale stappen van de procedure: 1. Ontvangst Aanmelddossier De gegevens van de in te taken deelnemer komen binnen bij deelnemersadministratie 2. Uitvoeren Intake Het Intakegebeuren vindt plaats op de wijze binnen het College afgesproken 3. Aanvraag vrijstelling? Wil de deelnemer vrijstelling(en) aanvragen voor onderwijsactiviteiten of examenonderdelen? 4. Proces Vrijstellingen Dit is een afzonderlijk proces. Zie handboek examinering 5. Beoordeel Intake Kom op basis van de verzamelde informatie (intakeformulier; intakegesprek, vrijstellingsaanvragen) tot een besluit over een mogelijk aanbod voor het individueel opleidingstraject en leg dat vast op het intakeformulier administratief. Als de aangeboden elementen van de opleiding afwijken van de standaard, omschreven in het OER (opleidingswijzer), dient er een vrijstellingsbesluit (op basis van EVC of EVKprocedure) bijgeleverd te worden. 6. Toelaatbaar voor traject? Krijgt de deelnemer een (individueel) opleidingstraject aangeboden? 7. Doorverwijzen Er is geen passend opleidingstraject voor de deelnemer bij deze afdeling / team. De deelnemer wordt doorverwezen. Uiteindelijk zal hij / zij opnieuw een intake doorlopen bij een ander team / afdeling / organisatie 8. Leg plaatsingsbesluit vast (bij afwijkende trajecten) Vul het document Plaatsingsbesluit in/aan - evenals andere documenten die horen bij het administratief Intakeformulier/dossier - 9. Bevestig toelating Informeer de deelnemer over de uitkomst van de intake 10. Stuur dossierstukken op Stuur de benodigde ingevulde documenten naar de deelnemersadministratie Intakeprocedure MBO

11 2.2 Algemene intakeprocedure ROC West-Brabant in schema Intake Betreff. Afdeling / Team Deelnemer Ontvangst Aanmelddossier >< Uitvoeren Intake >< Nee Aanvraag vriistelling? Ja >< proces Vrijstellingen Beoordeel Intake >< Toelaatbaar voor traject? >< Ja Nee Doorverwijzen >< Leg plaatsingsbesluit vast >< Bevestig toelating >< Stuur dossierstukken op >< Intakeprocedure MBO

12 2.3 Intakeprocedure Kellebeek College in schema Student meldt zich aan Aanmelding wordt geregistreerd in Edictis Student ontvangt een bevestiging van zijn aanmelding Aanmeldingsdocumenten worden per student verzameld Aanmeldingsdocumenten worden per student gescreend met checklist Student krijgt brief met verzoek aanmeldingsdocumenten alsnog op te sturen nee OK? ja Student krijgt uitnodiging voor het maken van de intaketest Student maakt de AMN-intaketest Rapporten AMN-intaketest worden uitgedraaid Intakedossiers worden compleet gemaakt en gereed gemaakt voor de intake Planning van individuele intakegesprekken Student wordt uitgenodigd voor individuele intakegesprek Student krijgt positief plaatsingsadvies Student wordt uitgenodigd voor een aanvullende intake Student krijgt een negatief plaatsingsadvies / wordt doorverwezen naar een andere opleiding of terugverwezen naar de voorgaande opleiding Student wordt definitief geplaatst* * Besluit de aspirant student, ondanks het negatieve plaatsingsadvies, toch aan de opleiding te beginnen, wordt dit vastgelegd in een zogenaamd negatief plaatsingsadvies. Er worden afspraken gemaakt over de termijn waarop dit negatief studieadvies opnieuw zal worden beoordeeld. Zie verder de studieadviesregeling MBO Intakeprocedure MBO

13 3. Aanmelding en administratieve voorbereiding op de intake Doel: de voorbereidende administratieve werkzaamheden m.b.t. de intake zijn met succes afgerond Alle formulieren zijn voorafgaand aan de intake aanwezig en gearchiveerd in dossier De administratieve handelingen zijn in kaart gebracht De organisatie rond de intake is geregeld en met betrokkenen gecommuniceerd De formats voor brieven en rapportage zijn beschikbaar en up to date Actie Activiteit Verantwoordelijke/data (Digitale) Aanmelding. Ontvangstbevestiging sturen aan de student samen met het doorstroomdossier met verzoek om dit in te vullen/laten vullen door voorgaande school en zo spoedig mogelijk te retourneren Verwerken van de aanmeldings(formulieren): - datum + stempel - gegevens controleren op volledigheid Indien gegevens niet volledig zijn contact leggen met de aanmelder voor aanvullende gegevens. Het doorstroomdossier van de aanleverende school moet ingeleverd worden. Deelnemersadministratie Na ontvangst inschrijfformulier Deelnemersadministratie Na ontvangst inschrijfformulier Deelnemersadministratie Na ontvangst inschrijfformulier 4. Gegevens invoeren in Edictis Deelnemersadministratie 5. Aanmeldingsformulieren archiveren in ordners per onderwijsteam - Inschrijfformulier - Onderwijskaart, ondertekend! - kopie BSN - Kopie paspoort/identiteitskaart/ verblijfsvergunning - Diploma/cijferlijst of rapport vorige opleiding - Derdeverklaringen - Dyslexieverklaring - Akkoordverklaring - Studentenbijdrage Bijhouden via Checklist in Edictis of alle formulieren zijn ingeleverd Deelnemersadministratie AMN-intaketest: - planning testafname - gereedzetten AMN-intaketesten (via koppeling - Edictis) - uitnodigingen versturen - testafname, inclusief surveillance - printen van testuitslagen - testuitslagen toevoegen aan intakemapje Planning individuele intakegesprekken a.d.h.v. format en communiceren met de intakers Voorafgaand aan de intakegesprekken Domeinhouder Deelnemersadministratie Deelnemersadministratie Domeinhouder (regie) /sterrolhouders Deelnemersadministratie Deelnemersadministratie Sterrolhouders en intakers i.o.m. planningsbureau (roosterbureau) 8. Check op volledigheid van documenten t.b.v. het intakegesprek Deelnemersadministratie 9. Studenten, van wie formulieren ontbreken hierop attenderen Deelnemersadministratie 10. Uitnodiging voor intakegesprek versturen 10 dagen voor het intakegesprek Deelnemersadministratie Intakeprocedure MBO

14 Actie Activiteit Verantwoordelijke/data Intakedossiers klaarmaken (zie checklist) en doorgeven aan intakers 5 dagen voor het intakegesprek Planningsschema s aanleveren bij receptie zodat zij weten welke student waar moet zijn Voorbereiden op intakegesprek. Intaker neemt doorstroomdossier door. Bij twijfel intakegesprek plannen met 2 docenten Deelnemersadministratie Sterrolhouder studentenzaken Intaker Documenten bij voorbereiding intake 01 Inschrijfformulier 02 Doorstroomdossier 03 Bevestigingsbrief aanmelding/ inleveren ontbrekende gegevens 04 Planningsschema AMN test 05 Checklist aanmeldingsdocumenten / Studentdossier BOL 06 Checklist aanmeldingsdocumenten / Studentdossier BBL 07 Uitnodiging afname AMN-intaketest 08 Uitnodiging voor intakegesprek BOL 09 Uitnodiging voor intakegesprek BBL 10 Checklist inhoud intakedossier Intakeprocedure MBO

15 4. De inhoudelijke voorbereiding en het voeren van de intakegesprekken Doel: Een student door middel van intake plaatsen in de juiste opleiding of een passend (opleidings)advies geven Groepsinstructie ter ondersteuning inhoudelijke voorbereiding Inhoudelijke voorbereiding door intaker Adequaat uitvoeren van het intakegesprek Heldere rapportage en plaatsing(advies) Actie Activiteit Verantwoordelijke 4.1 Inhoudelijke voorbereiding intakegesprek Gezamenlijke instructie over het afnemen van intake - uitgangspunten - procedure - AMN-intaketest - formats - rapportage Voorbereiden van de intake aan de hand van het aangeleverde intakedossier (zie checklist intakedossier) Sterrolhouders studentenzaken + intakers Intaker 3. Contact opnemen, indien nodig, met de voorgaande school / instelling Intaker 4.2 Uitvoeren intakegesprek Voeren van het intakegesprek aan de hand van het intakerapportageformulier Volledig invullen van het intakerapportageformulier en komen tot een (voorlopig) intakeadvies Zo nodig, advies voor plaatsing bespreken binnen het opleidingscluster Zie aparte procedure aanvullende (verlengde) intake (5) Definitief advies voor plaatsing - doorgeven binnen team/opleidingscluster - doorgeven aan deelnemersadministratie Intaker Intaker Intaker Intaker 9. Bij negatief advies altijd terugkoppeling met deelnemersadministratie Intaker 9.a Verwijzing / advisering naar andere opleiding, tijdens intakegesprek intaker 9.b Eventueel vervolggesprek n.a.v. bespreken plaatsingsadvies binnen het opleidingscluster. Zie aparte procedure aanvullende (verlengde) intake (5) Intaker 9.c Terugverwijzing naar voorgaande opleiding Intaker 9.d Aanbod contact met bestemmingscoördinator Zie aparte procedure aanvullende (verlengde) intake (5) Intaker Intakeprocedure MBO

16 Actie Activiteit Verantwoordelijke Informeren van de student de voorgaande school over definitieve plaatsing m.b.v. standaardbrief Bij negatief plaatsingsadvies: Informeren van de student de voorgaande school over definitief negatief advies m.b.v. standaardbrief aanmelding bij bestemmingscoördinator Deelnemersadministratie Deelnemersadministratie Sterrolhouder studentenzaken 4.3 Rapportage en vervolgtraject 12. Digitale rapportage intakegesprek Intaker 13. Digitaal melden van aanvraag LGF aan LGF-coördinator Intaker 14. Digitaal melden behoefte aan begeleiding aan de trajectbegeleider Zorg van het ZorgTeam. Intaker 15. Digitaal melden van specifieke zorgbehoefte aan ZorgTeam Sterrolhouder studentenzaken 16. Intakedossier + intakerapportage aanleveren bij deelnemersadministratie intaker Documenten bij inhoudelijke voorbereiding en het voeren van de intakegesprekken 11 Instructie intakers 12 Akkoordverklaring 13 Intakerapportage-formulier 14 Plaatsingsbesluit 15A Brief plaatsing voor student 15B Brief negatief advies plaatsing 16A Brief plaatsing (voor voorgaande school) 16B Brief negatief advies (voor voorgaande school) 17 Aanmeldingsformulier LGF 18 Aanmeldingsformulier ZorgTeam (Trajectbegeleider Zorg, orthoondersteuning, schoolmaatschappelijk werk, bestemmingscoördinatie) Intakeprocedure MBO

17 5. Procedure aanvullende (verlengde) intake Doel: Een student door middel van een aanvullende intake plaatsen in de juiste opleiding of een passend (opleidings)advies geven Aanvullende informatie verkrijgen m.b.t. de motivatie van de student en zijn/haar opleidingsbeeld; Duidelijker beeld krijgen van de capaciteiten in relatie tot de gekozen opleiding; Heldere afspraken m.b.t. de verder te nemen acties; Het eventueel opstellen van een verbijzonderingverklaring in gevallen van niet opvolgen van negatief intakeadvies. Actie Activiteit Verantwoordelijke 5.1 Inhoudelijke voorbereiding aanvullend intakegesprek 1. Nadere informatie m.b.t. de student inwinnen bij voorgaande opleiding en/of andere instellingen. Sterrolhouders studentenzaken + intakers 2. Indien nodig, student uitnodigen voor aanvullende tests (capaciteiten, intelligentie e.d.). Deelnemersadministratie 3. Indien nodig intern overleg in opleidingscluster m.b.t. toelating. Intaker Toevoegen van gegevens en uitslagen uit punt 1, 2 en 3 aan het intakedossier. Deelnemersadministratie 4. Voorbereiden van de aanvullende intake aan de hand van extra aangeleverde gegevens uit punt 1, 2 en 3, en deze toevoegen op het intakerapportageformulier. Intaker 5. Student uitnodigen voor aanvullend intakegesprek. Deelnemersadministratie 5.2 Aanvullend intakegesprek Indien nodig een extra intaker toevoegen aan het gesprek. Aanvullende intake met medewerker ZorgTeam. Aangeven van de aanvullende informatie en/of uitslagen tests aan de student. Nadrukkelijk ingaan op capaciteiten en motivatie tot het volgen van de opleiding en inschatting van succesvol verloop van de opleiding Verwoorden van aanvullende voorwaarden voor deelname aan de opleiding en opstellen van een verbijzonderingverklaring (geldt vooral bij NOVA-AKA) Informeren van de student de voorgaande school over definitieve plaatsing m.b.v. standaardbrief Intaker + medewerker ZorgTeam Intaker Intaker Intaker Deelnemersadministratie Intakeprocedure MBO

18 Actie Activiteit Verantwoordelijke Bij negatief plaatsingsadvies: Informeren van de student de voorgaande school over negatief plaatsingsadvies m.b.v. standaardbrief. Contact opnemen met voorgaande school en afspraken maken over vervolgstappen / mogelijkheden. Besluit een aspirant student ondanks het negatief plaatsingsadvies toch met de opleiding te beginnen, wordt dit vastgelegd in een zogenaamd negatief plaatsingsadvies. Na 10 weken volgt een eerst studieadvies conform de studieadviesregeling MBO. Is er sprake van een negatief studieadvies, wordt er afgesproken dat er wederom na 10 weken een (bindend) studieadvies zal worden gegeven en besproken. Zie verder de studieadviesregeling MBO. Deelnemersadministratie Sterrolhouder studentenzaken Sterrolhouder studentenzaken 5.3 Rapportage en vervolgtraject 12. Digitale rapportage intakegesprek aanvullen. Intaker 13. Digitaal melden van aanvraag LGF aan LGF-coördinator. Sterrolhouder studentenzaken 14. Digitaal melden behoefte aan begeleiding aan de sterrolhouder van het betreffende onderwijsteam. Intaker 15. Digitaal melden van specifieke zorgbehoefte aan het ZorgTeam Sterrolhouder studentenzaken 16. Intakedossier + intakerapportage aanleveren bij deelnemersadministratie Intaker Documenten bij aanvullend intakegesprek 19 Uitnodiging test aanvullende intake 20 Uitnodiging aanvullende intake / voorwaardengesprek 21 Verbijzonderingverklaring / voorwaardelijke toelating 22 Aanmeldingsformulier LGF 23 Onderwijsovereenkomst 24 Uitnodiging OOK-bijeenkomst 25 PowerPointpresentatie OOK-bijeenkomst Intakeprocedure MBO

19 6. Plaatsing studenten na intake Vervolg op het intakegesprek Doel: De student wordt in de juiste groep geplaatst en toegewezen aan een studieloopbaanbegeleider De student ondertekent de OOK De student wordt in de juiste groep geplaatst en toegewezen aan een schoolloopbaanbegeleider Actie Activiteit Opmaken van de OOK Inhoud opleidingswijzer, die gekoppeld is aan de OOK wordt opgesteld door sterrolhouder onderwijs Opmaken plaatsingsbesluit bij instroom / individuele maatwerktrajecten (zie ook procedure plaatsingsbesluit) Vrijstellingen bepalen en vaststellen Plannen OOK bijeenkomst. Organiseren van de OOK-bijeenkomst Verantwoordelijke Deelnemersadministratie Sterrolhouder onderwijs Sterrolhouder onderwijs Sterrolhouder examinering / subexamencommissie Domeinhouders i.s.m. sterrolhouders Teamvoorzitters 3. De OOK-bijeenkomst met ouders en studenten ter ondertekening van de onderwijsovereenkomst Sterrolhouders i.s.m. deelnemersadministratie 4. Absenten OOK-bijeenkomst benaderen ter ondertekening onderwijsovereenkomst Deelnemersadministratie 5. Mogelijkheid bieden tot betalingsregeling Clustermanager 6. Indelen van studenten in groepen. Hierbij rekening houden met: - Begeleidingsbehoefte van de student - EVC-procedure, vrijstellingen (vastgelegd in plaatsingsbesluit) - Wijze van inschrijving (b.v. extraneus) Sterrolhouder in overleg met de Resultaat Verantwoordelijke Team (RVT) 7. Aanwijzen van studieloopbaanbegeleiders RVT 8. Groepen en daaraan gekoppelde SLB-ers invoeren in Edictis Deelnemersadministratie 9. Aanmaken van studentdossier Deelnemersadministratie 10. Doorgeven van het intakedossier aan de studieloopbaanbegeleider ten behoeve van het eerste POP-gesprek: - Doorstroomdossier - Rapportage AMN-test - Intakerapportage-formulier Gegevens verzamelen van de betreffende groep bij DA Deelnemersadministratie Studieloopbaanbegeleider Documenten plaatsing student - Onderwijsovereenkomst (OOK) - Uitnodiging OOK-bijeenkomst - PowerPointpresentatie voor OOK-bijeenkomst - Brief betalingsregeling Intakeprocedure MBO

20 Bijlagen Brieven, formulieren en andere intakedocumenten Overzicht van documenten t.b.v. de intake 3 Documenten bij voorbereiding intake 01 Inschrijfformulier 02 Doorstroomdossier 03 Bevestigingsbrief aanmelding/ inleveren ontbrekende gegevens 04 Planningsschema AMN test 05 Checklist aanmeldingsdocumenten voor studentdossier BOL 06 Checklist aanmeldingsdocumenten BBL 07 Uitnodigingsbrief afname AMN-intaketest 08 Uitnodigingbrief voor intakegesprek BOL 09 Uitnodigingbrief voor intakegesprek BBL 10 Checklist inhoud intakedossier 4 Documenten bij inhoudelijke voorbereiding en het voeren van de intakegesprekken 11 Instructie intakers 12 Akkoordverklaring 13 Intakerapportageformulier 14 Bewijs van vrijstelling 15A Brief plaatsing voor student 15B Brief negatief advies plaatsing 16A Brief plaatsing (voor voorgaande school) 16B Brief negatief advies (voor voorgaande school) 17 Aanmeldingsformulier LGF 18 Aanmeldingsformulier ZorgTeam (Trajectbegeleider Zorg, orthoondersteuning, schoolmaatschappelijk werk, bestemmingscoördinatie) 5 Documenten bij aanvullend intakegesprek 19 Uitnodiging test aanvullende intake 20 Uitnodiging Aanvullende intake/voorwaardengesprek 21 Verbijzonderingverklaring (voorwaardelijke toelating) 22 Aanmeldingsformulier LGF 6 Documenten plaatsing student 23 Onderwijsovereenkomst (OOK) 24 Uitnodiging OOK-bijeenkomst 25 Powerpoint-presentatie OOK-bijeenkomst Intakeprocedure MBO

21 01 Inschrijfformulier Intakeprocedure MBO

22 02 Doorstroomdossier wordt vernieuwd! (logo toeleverende school) Met plaatsnaam, locatieadres en postcode. (dus geen postbusadres) DOORSTROOMDOSSIER VOORTGEZET ONDERWIJS MBO Achternaam: Adres: Woonplaats: Mobiel nummer: Voornaam: Postcode: Tel. nummer: Gewenste opleiding: Crebonummer: Naam college: Instroom leerjaar: Niveau: Assistentenopleiding Basisberoepsopleiding Vakopleiding Middenkaderopleiding of specialistenopleiding Leerweg: BOL (leren en stage) BBL (werken en leren) ik heb werk ik heb geen werk Intakeprocedure MBO

23 Toelichting Het doorstroomdossier samen met het definitieve aanmeldingsformulier inleveren. Controleer of dit dossier getekend is. Doel van het doorstroomdossier: Dit dossier heeft tot doel informatie te verzamelen die nodig is voor een goede overdracht van gegevens van het VMBO / HAVO naar het MBO; het gebruik leidt tot een verbetering van de toelatingsprocedure. Het gaat dus om een goede plaatsing en niet of de leerling wel of niet toegelaten wordt. Dit doorstroomformulier kan ook er ook toe bijdragen, dat de begeleiding die de leerling nú krijgt goed wordt voortgezet op het MBO. Handleiding bij het invullen Een deel van dit dossier wordt door de leerling zelf ingevuld. Een deel dient door de decaan/ mentor/ leerlingbegeleider te worden ingevuld. De decaan/ mentor bespreekt het decanen deel met de leerling, zodat tijdens de intake de leerling op de hoogte is van de inhoud van dit dossier. Indien de ouders/ verzorger (indien de leerling minderjarig is) of de leerling niet tekenen voor de inhoud van het dossier zal dit doorstroomdossier niet worden gehanteerd. Het MBO kan dan voor de plaatsing, indien nodig, verschillende testen afnemen. Belangrijk: Maak voor jezelf een kopie van het ingevulde doorstroomdossier en bewaar deze goed! Akkoordverklaring Ik ga ermee akkoord dat de informatie in dit doorstroomdossier gebruikt wordt bij de mboinstelling waar ik me aanmeld. Leerling (naam en geboortedatum) voor akkoord (handtekening): Ouders/ verzorgers: (achternaam en voorletters): voor akkoord (handtekening): Intakeprocedure MBO

24 Deel I Onderwijsinhoudelijk (leerling zelf invullen) Gegevens vooropleiding (kruis aan wat van toepassing is) A Ik deed/ doe: VMBO MAVO B Ik heb dit gedaan t/m het HAVO Iets anders (vul de soort opleiding in) e jaar 3 e jaar 5 e jaar 2 e jaar 4 e jaar 6 e jaar C In welke periode? Ik begon in het jaar. Ik ging/ ga weg in het jaar:. D Welke richting deed/ doe je? (Vul in wat op jou van toepassing is) VMBO: (vul de volgende 6 vragen in als je op het VMBO zat/ zit) 1. Leerweg: Basisberoepsgerichte leerweg met leerwerktraject Basisberoepsgerichte leerweg Kaderberoepsgerichte leerweg Gemengde leerweg Theoretische leerweg 2. Sector: Economie Agrarisch Techniek Zorg & Welzijn 3. Leerweg ondersteuning Ja Nee 4. Afdeling/ instrasectoraal programma: 5. Ga je dit schooljaar je het diploma halen? 6. Heb je het diploma al gehaald? Ja Ja Nee Nee Havo/ vwo: (vul de volgende 4 vragen in als je op het havo/ vwo zat/ zit: 1. Als je al een profiel hebt gekozen, welk profiel? Economie Agrarisch Techniek Zorg & Welzijn Intakeprocedure MBO

25 2. Als je geen diploma hebt, ben je in het bezit van een overgangsbewijs van het 3 e naar het 4 e jaar? 3. Ga je dit schooljaar het diploma behalen? 4. Heb je het diploma al behaald? Ja Ja Ja Nee Nee Nee Andere vorm van voortgezet onderwijs, namelijk E Vul in welke vakken je hebt en zo mogelijk op welk niveau Gevolgde vakken: Niveau: Gevolgde vakken: Niveau: F Stage Heb je wel eens stage gelopen? Nee Ja, ik heb stage gelopen als: (soort werk invullen) Bij: (bedrijf/ instelling invullen) Aantal dagen Intakeprocedure MBO

26 Deel II Persoonlijk deel (leerling zelf invullen) Manier van leren Zij er bepaalde vakken waar je (extra) moeite mee hebt? Nee Ja, de volgende vakken: Wat vind je er moeilijk aan? Zij er vakken waar je (extra) goed in ben? Nee Ja, de volgende vakken: Waar ben je goed in? Kruis hieronder aan wat voor jou het meest van toepassing is. Altijd Meestal Soms Meestal niet Ik vind het leuk dingen te leren Ik doe graag mijn best Als de docent iets uitlegt, begrijp ik het snel. Ik kan me goed concentreren. Ik werk erg snel. Ik ben een volhouder. Ik werk heel netjes. Ik kan goed zelfstandig werken. Ik voel me verantwoordelijk voor mijn eigen werk. Ik kan goed opschieten met anderen uit de groep. Ik vind het leuk om met anderen samen te werken. Ik kan goed mijn huiswerk plannen. Ik weet goed wat ik wel en wat ik niet kan. Ik weet precies wat ik met deze opleiding wil. Werk en vrije tijd Heb je hobby s? Nee Intakeprocedure MBO

27 Ja, namelijk Hoeveel uur per week besteed je hier ongeveer aan?. uren. Volg je naast je opleiding nog een cursus? Nee Ja, namelijk.. Heb je momenteel een (bij)baan? (soort werk invullen) Nee Ja, ik werk als.. Hoeveel uur per week werk je?.uren. Denk je dat je dit werk kunt combineren met je opleiding op het MBO Heb je in het verleden nog ander werk gedaan? Nee Ja Nee Ja, ik heb gewerkt als: (soort werk invullen) Bij: (bedrijf/ instelling invullen) Aantal dagen Periode: (van tot in jaren) Motivatie voor opleiding en beroep? Is deze opleiding je eerste keuze? Beschrijf waarom je voor deze opleiding kiest Ja. Nee, ik heb ook gedacht aan. Hoe verwacht je deze opleiding te doorlopen? Ik zal heel hard moeten werken Als ik mijn best doe, moet het lukken. Met gemak Hoeveel tijd verwacht je gemiddeld per dag aan je studie te moeten besteden?..minuten. Wat vind je van die hoeveelheid Veel Gaat wel weinig Intakeprocedure MBO

28 Verwacht je problemen bij het maken van het huiswerk? Nee Ja, bij.. Wat ben je van plan om te gaan doen na deze opleiding? Doorleren voor.. Werken als... Denk je (snel) werk te zullen vinden? Ja Nee Thuissituatie Bij wie woon je? Beide ouders Moeder Zelfstandig Verzorger(s) Vader Anders Welke taal wordt er thuis gesproken? Heb je thuis een plek waar je rustig kunt Ja Nee studeren? Gezondheid Heb je ergens last van (lichamelijke klachten of een handicap) waar de school rekening mee moet houden? (Denk bijvoorbeeld aan: allergie, epilepsie, hoogtevrees, rugklachten, kleurenblindheid, gehoor, astma, gezichtsvermogen.) Nee Ja, ik last van.. Neem je medicijnen die van invloed zijn op je functioneren op school, stage en/ of je toekomstige beroep? Nee Ja, namelijk..... (noem de naam van het medicijn en geef aan waar jij het voor gebruikt) Heb je hierdoor speciale begeleiding of voorzieningen nodig op school en/ of op stage? Nee Ja, namelijk Intakeprocedure MBO

29 Deel III Decanendeel (laten invullen door decaan/ mentor) Naam leerling: Naam opleiding: Goed Vold. Matig Onvol. Interesse Inzet Komt zelf met initiatieven Is geïnteresseerd in (de leerstof van) de opleiding Maakt taken af/ kan werkproces bewaken Toont een actieve studiehouding Doorzettingsvermogen Verantwoordelijkheid Zet door ook als een taak moeilijk is Is op de afgesproken tijd klaar Controleert de werkzaamheden Informatieverwerking Zelfstandigheid en organisatie Kan informatie opzoeken, selecteren, verwerken en ordenen Heeft een goede studiehouding Maakt gebruik van aanwijzingen en van de docent Kan eigen leeractiviteit organiseren Praktische vaardigheden Weet waar een probleem zit en waarom Kan nauwkeurig werken Kan zich concentreren Heeft inzicht in de praktische werkzaamheden Kan ingewikkelde opdrachten uitvoeren Beschikt over motorische vaardigheden Sociale vaardigheden Kan met kritiek omgaan Kan een eigen mening geven Kan zichzelf en eigen werk presenteren Kan zich aan afspraken houden Kan met respect voor anderen samenwerken Kan representatief zijn Intakeprocedure MBO

30 Goed Vold. Matig Onvol. Opleidings- en beroepsvoorbeeld Kent leuke/ minder leuke kanten van de opleiding Kent de (fysieke) eisen die aan een beroep gesteld worden Heeft een redelijk beeld van de eigen mogelijkheden Overige factoren van invloed op de studieloopbaan Ja Nee Leerproblemen m.b.t. taal (zie bijlage) Leerproblemen m.b.t. rekenen Sociaal emotionele problemen faalangst sociale angst Leerstoornissen (verklaring graag bijvoegen) Ontwikkelingsstoornissen / Autisme spectrum stoornissen Aandachttekortstoornissen Anders, nl dyslexie dyscalculie NLD (Non verbal learning disability) Syndroom van Asperger PDD-nos (Pervasive Development Disorder not otherwise specified) ADHD ADD Gedragsstoornis NAH Psychiatrische problematiek Overige functiebeperkingen ODD (oppositionele stoornis) Niet aangeboren hersenletsel nl visueel auditief motorisch chronisch ziek De kandidaat heeft recht op LGFondersteuning (Leerling Gebonden financiering, het z.g. rugzakje voor mbo) Van Rec of Intakeprocedure MBO

31 Algemeen Is de leerling begeleid door het zorgteam? Ja Nee Is de leerling Iwoo geïndiceerd? Ja Nee Is er sprake van een andere specifieke begeleiding waar het MBO rekening mee moet houden? Ja Nee Heeft de leerling een leerwerktraject gevolgd? Ja Nee Toelichting Plaatsingsadvies Hoe is uw inschatting van de leerling, in relatie tot zijn/ haar gewenste opleiding/ niveau? Capaciteiten: Goed Voldoende Twijfelachtig* Onvoldoende* Motivatie: Goed Voldoende Twijfelachtig* Onvoldoende* Geschiktheid: Goed Voldoende Twijfelachtig* Onvoldoende* * Bij twijfelachtig dan wel onvoldoende s.v.p. toelichten: Zijn er naar uw mening factoren die van invloed kunnen zijn bij het volgen van de opleiding door de leerling? (U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan: sociaal functioneren, zelfstandigheid, verantwoordelijkheidsbesef, concentratievermogen, doorzettingsvermogen, gezondheid, dyslexie, faalangst, etc.) Nee Ja, namelijk Contact Is er aanleiding om telefonische contact met u op te nemen? Nee Ja Ingevuld door: Dhr./Mevr. Naam school Functie Tel. (school): (school): Handtekening: Schoolstempel Intakeprocedure MBO

32 BIJLAGE (in te vullen bij taalproblemen en NT2 kandidaten) Nederlandse taal als eerste taal Nederlandse taal als tweede taal Hoe kan de kandidaat het Nederlands tijdens de instructie volgen? Hoe drukt de kandidaat zich schriftelijk uit in het Nederlands? Hoe drukt de kandidaat zich mondeling uit in het Nederlands? Goed Redelijk Onvoldoende Zwak Is er tijdens de afgelopen twee jaar extra aandacht besteed aan het Nederlands als tweede taal? Acht u extra begeleiding en aandacht in het vervolgonderwijs gewenst? Ruimte voor toelichting KSE niveau (alleen in te vullen als de kandidaat van Educatie komt) Intakeprocedure MBO

33 BIJLAGE (in te vullen bij taalproblemen en NT2 kandidaten) Nederlandse taal als eerste taal Nederlandse taal als tweede taal Hoe kan de kandidaat het Nederlands tijdens de instructie volgen? Hoe drukt de kandidaat zich schriftelijk uit in het Nederlands? Hoe drukt de kandidaat zich mondeling uit in het Nederlands? Goed Redelijk Onvoldoende Zwak Is er tijdens de afgelopen twee jaar extra aandacht besteed aan het Nederlands als tweede taal? Acht u extra begeleiding en aandacht in het vervolgonderwijs gewenst? Ruimte voor toelichting KSE niveau (alleen in te vullen als de kandidaat van Educatie komt) Intakeprocedure MBO

34 BIJLAGE (in te vullen bij taalproblemen en NT2 kandidaten) Nederlandse taal als eerste taal Nederlandse taal als tweede taal Hoe kan de kandidaat het Nederlands tijdens de instructie volgen? Hoe drukt de kandidaat zich schriftelijk uit in het Nederlands? Hoe drukt de kandidaat zich mondeling uit in het Nederlands? Goed Redelijk Onvoldoende Zwak Is er tijdens de afgelopen twee jaar extra aandacht besteed aan het Nederlands als tweede taal? Acht u extra begeleiding en aandacht in het vervolgonderwijs gewenst? Ruimte voor toelichting KSE niveau (alleen in te vullen als de kandidaat van Educatie komt) Intakeprocedure MBO

35 03 Bevestiging inschrijfformulier / in te leveren documenten Naam Adres Postcode + woonplaats Roosendaal, donderdag 28 augustus 2014, Betreft: inschrijfformulier Beste, We hebben jouw inschrijfformulier goed ontvangen. Binnenkort kun je van ons een uitnodiging ontvangen voor een intaketest. Om je officieel te kunnen inschrijven hebben we onderstaande bescheiden van je nodig. Lever daarom zo snel mogelijk het volgende bij ons in: Aanmeldingsformulier: volledig ingevuld, gedateerd en ondertekend door voogd/ouder én deelnemer zelf. Uittreksel (bevolkingsregister): dit moet een origineel exemplaar zijn en mag maximaal 6 maanden oud zijn. Kopie identiteitsbewijs: het ID-bewijs moet geldig zijn. Kopie van voor- en achterzijde. De kopie moet goed leesbaar zijn (liefst vergroot). Burgerservicenummer (BSN): dit moet een kopie zijn van de brief kennisgeving BSN die verstrekt is door de belastingdienst. Akkoordverklaring: ingevuld en ondertekend door de voogd/ouder én deelnemer zelf. Intakeformulier: ingevuld én gedateerd 1 pasfoto: met naam en geboortedatum op de achterkant kopie laatste schooldiploma (rapport/certificaat e.d.) Uitschrijfbewijs vorige school... euro deelnemersbijdrage Met vriendelijke groet, Kellebeek College, opleiding t.a.v. deelnemersadministratie adres postcode, plaats Tel.nr Intakeprocedure MBO

36 04 Planningsschema intake AMN test afdeling: datum tijd locatie lokaal begeleid door Intakeprocedure MBO

37 05 Checklist Aanmeldingsdocumenten / Studentdossier BOL De volgende formulieren zijn nodig bij aanmelding voor de administratie van het Kellebeek College Aanmeldingsformulier Kellebeek College (voor- en achterkant ingevuld en ondertekend) Doorstroomdossier Onderwijskaart (onderteken) Kopie van paspoort/identiteitskaart/verblijfsvergunning (voor- en achterkant!, liefst vergroot) Kopie van het laatste diploma of schoolrapport met cijferlijst Kopie van toekenning Burgerservicenummer (BSN) Derdeverklaring Akkoordverklaring Dyslexieverklaring /dyscalculieverklaring (indien van toepassing) Betalingsbewijs studentenbijdrage (indien van toepassing) Betalingsregeling (indien van toepassing) Intakeprocedure MBO

38 06 Checklist Aanmeldingsdocumenten / Studentdossier BBL De volgende formulieren zijn nodig bij aanmelding voor de administratie van het Kellebeek College Aanmeldingsformulier Kellebeek College (voor- en achterkant ingevuld en ondertekend) Doorstroomdossier Onderwijskaart (onderteken) Kopie van paspoort/identiteitskaart/verblijfsvergunning (voor- en achterkant!, liefst vergroot) Kopie van het laatste diploma of schoolrapport met cijferlijst Kopie van toekenning BSNnummer Derdeverklaring Akkoordverklaring Dyslexieverklaring Dyscalculieverklaring (indien van toepassing) Betalingsbewijs studentenbijdrage(indien van toepassing) Betalingsregeling (indien van toepassing) Arbeidsovereenkomst (van..tot..) Intakeprocedure MBO

39 07 Uitnodiging AMN test naam straat pc plaats Bergen op Zoom, 26 mei 2009 Beste.. Naar aanleiding van jouw aanmelding willen we je hierbij uitnodigen voor het maken van een intaketest. In deze test komen de volgende onderdelen aan de orde: o o o Jouw capaciteiten Jouw motivatie Jouw persoonlijke eigenschappen De resultaten van de intaketest worden in een individueel gesprek met jou besproken, hier krijg je later een uitnodiging voor. De afname van de intaketest zal plaatsvinden op: Vrijdag 4 juni om uur op het Kellebeek College, Rooseveltlaan 225 te Bergen op Zoom, lokaal Tel Met vriendelijke groet, Naam intaker Adres Pc en plaats telefoon Intakeprocedure MBO

40 08 Uitnodiging intakegesprek BOL naam straat pc plaats Bergen op Zoom, 26 mei 2009 Beste.. Naar aanleiding van jouw aanmelding en de door jou gemaakte intaketest, willen we je hierbij uitnodigen voor een individueel intakegesprek. I Dit intakegesprek zal plaatsvinden op: Vrijdag 4 juni om uur op het Kellebeek College, Rooseveltlaan 225 te Bergen op Zoom, Tel In het intakegesprek komen de volgende onderwerpen aan de orde: - Nadere kennismaking met jou - Je schoolloopbaan tot nu toe - Jouw motivatie voor deze opleiding en jouw beeld van de opleiding / het beroep - De resultaten van de intaketest - Bijzonderheden die jij graag wilt bespreken of vragen die je wilt stellen Met vriendelijke groet, Naam sterrolhouder Adres Pc en plaats telefoon Bij uitnodiging telefoonnummer en adres vermelden van medewerker deelnemersadministratie. Te gebruiken bij afmelden Intakeprocedure MBO

41 09 Uitnodiging intakegesprek BBL naam straat pc plaats Bergen op Zoom, 26 mei 2009 Beste.. Naar aanleiding van uw aanmelding en de door u gemaakte intaketest, willen we u hierbij uitnodigen voor een individueel intakegesprek. Dit intakegesprek zal plaatsvinden op: Vrijdag 4 juni om uur op het Kellebeek College, Rooseveltlaan 225 te Bergen op Zoom, Tel In het intakegesprek komen de volgende onderwerpen aan de orde: - Nadere kennismaking met u - Uw (school)loopbaan tot nu toe - Uw motivatie voor deze opleiding en uw beeld van de opleiding / het beroep - De resultaten van de intaketest - Bijzonderheden die u graag wil bespreken of vragen die u wil stellen Met vriendelijke groet, Naam sterrolhouder Adres Pc en plaats telefoon Bij uitnodiging telefoonnummer en adres vermelden van medewerker deelnemersadministratie Intakeprocedure MBO

42 10 Checklist inhoud intakedossier Inschrijfformulierformulier: volledig ingevuld, gedateerd en ondertekend door voogd/ouder én student zelf. Uittreksel (bevolkingsregister): dit moet een origineel exemplaar zijn en mag maximaal 6 maanden oud zijn. Kopie identiteitsbewijs of verblijfsvergunning: het ID-bewijs moet geldig zijn. Kopie van voor- en achterzijde. De kopie moet goed leesbaar zijn (liefst vergroot). Kopie Burger Service Nummer (BSN): dit moet een kopie zijn van de brief kennisgeving burgerservicenummer die verstrekt is door de belastingdienst. Akkoordverklaring: ingevuld en ondertekend door de voogd/ouder én student Derdeverklaring zelf. Dyslexie / Dyscalculieverklaring LGF beschikking Intakeformulier: ingevuld én gedateerd 1 pasfoto: met naam en geboortedatum op de achterkant Kopie laatste schooldiploma (rapport/certificaat e.d.) Uitschrijfbewijs vorige school. Studentenbijdrage Studentengegevens Arbeidsovereenkomst (alleen voor BBL leerlingen) Doorstroomdossier Rapportage AMN-intaketest Intakeprocedure MBO

43 11 Instructie intakers Ieder jaar wordt een instructiebijeenkomst georganiseerd voor alle intakers. Hierin wordt de procedure rond de intake geheel doorgenomen Wat wordt er van intakers verwacht? Deelname aan de instructiebijeenkomst; Doornemen van de gehele intakeprocedure; Het voorbereiden van iedere intake (na ontvangst van het intakemapje) o Doornemen van het doorstroomdossier o Indien nodig, contact leggen met voorgaande school o Doornemen van de rapportage van de AMN-intaketest o Bekende gegevens reeds invullen op het intakerapportage-formulier Het voeren van het intakegesprek; Het rapporteren van de intake middels het (digitale) intakerapportage-formulier; Het formuleren van een weloverwogen intakeadvies Indien nodig neemt intaker contact op met sterrolhouder met betrekking tot LGF of aanmelden bij het ZorgTeam. Intakemapje na afloop retourneren aan coördinator intake of deelnemeradministratie Intakeprocedure MBO

44 12 Akkoordverklaring Akkoordverklaring: (tekst is aan te passen aan de behoefte van het opleidingscluster) Ondergetekenden,. En Gaan akkoord met: 1. Het verstrekken van studentengegevens aan de afdeling.van het Kellebeek College door de vorige school of toeleidende instantie. Het reglement persoonsregistratie en dossierbeheersing van de school is van toepassing. Gegevens worden vertrouwelijk behandeld. 2. Plaatsing in een praktijkvorming in het kader van het te volgen opleidingstraject. Op deze BPV-plaats dient een student zich te houden aan de aldaar geldende regels en afspraken. 3. Het deelnemen aan buitenschoolse activiteiten en het daaraan verbonden eigen risico met betrekking tot gedrag en/of vervoer. 4. Het eventueel afnemen van (psycho) diagnostische testen door een daartoe bevoegde instantie / orthopedagoog / psycholoog. Indien dit nodig is worden we hiervan van te voren op de hoogte gesteld. Tevens hebben we recht op het inzien van de uitkomsten en/of verslaglegging. 5. Het verstrekken van studentgegevens door de afdeling..van het Kellebeek College aan betrokken instellingen in verband aanmelding voor een passend vervolg traject. Het reglement persoonsregistratie en dossierbeheersing van de school is van toepassing. Gegevens worden vertrouwelijk behandeld. De student De ouder of wettelijke vertegenwoordiger Naam: Adres: Postcode / Plaats: Geboortedatum: Naam: Adres: Postcode / Plaats: Datum: Plaats: Datum: Plaats: Handtekening: Handtekening Wij verzoeken u dit toestemmingsformulier in te vullen en ondertekend te retourneren naar de school Intakeprocedure MBO

45 13 Intakerapportageformulier Intakerapportageformulier Kellebeek College MBO Intaker vult gedurende het intakegesprek dit formulier in. NAW gegevens / Gegevens inschrijving koppeling Edictis Naam intaker: Datum intake gesprek: Voorbereiding intake Aandachtspunten vanuit het intakedossier; in te vullen voorafgaand aan het intakegesprek: 1. Doorstroomdossier Algemene aandachtspunten: Factoren van invloed op studieloopbaan (zie decanendeel): LGF-beschikking: ja/nee Contact geweest met toeleverende school: Naam: Functie: Samenvatting gesprek: 2. Rapportage AMN-intaketest Eindconclusie van de AMN-intaketest: Intakeprocedure MBO

46 Het intakegesprek Persoon van de student / 1 e nadere kennismaking Wat vertelt de student over zichzelf? Hobby s / vrije tijd Vrijwillig of betaald werk / stage-ervaring Bestemming / motivatie student? Beroeps- en opleidingsbeeld (lange en korte termijn) Hoe omschrijft de student zijn / haar motivatie? Ondersteuning vanuit de thuissituatie? Bespreken rapportage AMN-intaketest Ruimte om uitleg te geven over de resultaten AMN-test Aandachtspunten bespreken (zie voorbereiding blz. 1 van dit formulier). Aan welke begeleidingsstijl heeft de student behoefte? Intakeprocedure MBO

47 Inschatting intaker of deelnemer specifieke zorgbehoefte heeft: Geen specifieke zorgbehoefte Leerlingbegeleiding o Studievaardigheden o Faalangstreductietraining o Sociale vaardigheidstraining o Overige, nl.. Leerling valt onder Wajong regeling Ambulante begeleiding (op basis van LGF-indicatie) o LGF beschikking aanwezig (geldig tot...) o LGF beschikking moet worden aangevraagd Schoolmaatschappelijk werk Ortho-ondersteuning Anders, nl Meldt aan met aanmeldingsformulieren voor ZorgTeam en LGF Specifieke zorgbehoefte? Bijzonderheden / vragen die de kandidaat-student stelt Plaatsingsadvies intaker A. Op grond van dit intake gesprek luidt de conclusie: toelaten tot de opleiding. onder voorwaarden toelaten (zie verbijzonderingverklaring)?? oproepen voor aanvullende intake negatief plaatsingsadvies, omdat Deze student wordt verwezen naar: 0 voorgaande school 0 bestemmingscoördinator 0 anders, nl Intakeprocedure MBO

48 B. Deze student gaat een aangepast onderwijsprogramma volgen (indien al bekend): 0 op grond van EVC (eerder verworven competenties), 0 op grond van EVK ( eerder verworven kwalificaties) Op basis van deze gegevens moet een plaatsingsbesluit worden opgesteld. C. Eventuele afspraken (procedure) a. Wat zijn de acties die de kandidaat onderneemt en wanneer?.... b. Wat zijn de acties die de intakers ondernemen en wanneer? Intakeprocedure MBO

49 14 Plaatsingsbesluit (digitaal in te vullen) Plaatsingsbesluit Naam student: Studentnr: Crebo-nr: Opleiding: Leerweg: Intensiteit: Variant: Inschrijfdatum traject: Verwachte einddatum traject: Cohort: Groep: VOA-deelnemer: 1. Afgesproken onderwijstraject Vrijgestelde / af te ronden examenonderdeel vrijgesteld/afronden Opmerkingen Bijzonderheden en ondertekening akkoord student/vertegenw. handtekening datum 2. Onderwijsprogramma (urenberekening onderwijsovereenkomst) Omschrijving onderwijsprogramma Standaardprogrammering conform opleidingswijzer leerjaar 1 leerjaar 2 leerjaar 3 leerjaar 4 totaal Bijzonderheden, check & fiat Aantal contacturen (IIVO) Aantal uren zelfstudie Aantal SBU (= IIVO + zelfstudie) paraaf dh O&E paraaf manager datum datum Intakeprocedure MBO

50 15A Brief plaatsing voor student Naam Adres Postcode + woonplaats Roosendaal, donderdag 28 augustus 2014, Betreft; opleiding Beste, Enige tijd geleden hebben we je aanmelding bij het Kellebeek College ontvangen en inmiddels heb je een intake bij ons gehad. Naar aanleiding van de intake en de testuitslagen delen we je hierbij mee dat: Je bent aangenomen voor de opleiding..niveau Van harte gefeliciteerd! Over de opleiding, de introductie en het eerste gesprek (POP) ontvang je in.(maand+jaar) van ons nader bericht. Wij hopen je hiermee voldoende te hebben geholpen de weg naar jouw bestemming uit te zetten. Met vriendelijke groet, naam functie adres postcode/plaats telefoonnummer Intakeprocedure MBO

51 15B Brief negatief advies plaatsing voor student Postbus BB ROOSENDAAL Naam Adres Postcode + woonplaats Roosendaal, 28 augustus 2014 Betreft; negatief plaatsingsadvies voor de opleiding Kapper Beste, Enige tijd geleden hebben we je aanmelding bij het Kellebeek College ontvangen. Nu is de intakeprocedure afgerond. Naar aanleiding van de intake en de testuitslagen delen we je hierbij mee dat Je wordt geadviseerd om niet met de opleiding niveau... te starten. Indien je hierover een gesprek wil, eventueel samen met je ouders/verzorgers, kun je contact opnemen met de persoon die onderaan deze brief is vermeld. In dit gesprek kunnen we eventuele andere opleidingsmogelijkheden binnen Kellebeek College en/of ROC West- Brabant onderzoeken. Als we één week na de datum bovenaan deze brief geen reactie van je hebben mogen ontvangen, nemen we aan dat je niet wilt starten met de opleiding en trekken we je aanmelding in. Hopende je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, Met vriendelijke groet, naam functie adres postcode/plaats telefoonnummer Intakeprocedure MBO

52 16A Brief plaatsing (voor voorgaande school) Naam Adres Postcode + woonplaats Roosendaal, donderdag 28 augustus 2014, Betreft; opleiding kappen Beste, Enige tijd geleden hebben we de aanmelding van (naam leerling) bij het Kellebeek College ontvangen. Nu is de intakeprocedure afgerond. Naar aanleiding van de intake en de testuitslagen delen we u hierbij mee dat (naam leerling) wordt: 0 aangenomen voor de opleiding..niveau Over de opleiding, de introductie, e.d. ontvang de student van ons nader bericht. Datum: Tijd: Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd Namens het team.., vriendelijke groet, naam functie adres postcode/plaats telefoonnummer Intakeprocedure MBO

53 16B Brief negatief advies (voor voorgaande school) Naam Adres Postcode + woonplaats Roosendaal, donderdag 28 augustus 2014, Betreft; opleiding.. Beste, Enige tijd geleden hebben we de aanmelding van (naam leerling) bij het Kellebeek College ontvangen. Nu is de intakeprocedure afgerond. Naar aanleiding van de intake, aanvullende intake en de testuitslagen delen we u hierbij mee dat we (naam leerling) het advies hebben gegeven om niet aan de opleiding.. niveau te starten. Er is aangeboden om hierover in gesprek te gaan om mogelijke vervolgstappen te bespreken. Datum: Tijd: Afspraak met medewerker ZorgTeam/sterrolhouder studentenzaken: Locatie: Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd Namens het team.., vriendelijke groet, naam functie adres postcode/plaats telefoonnummer Intakeprocedure MBO

54 16C Brief voor toch starten na negatief advies Naam Adres Postcode + woonplaats Roosendaal, donderdag 28 augustus 2014, Betreft; starten met opleiding.. ondanks negatief plaatsingsadvies Beste, Enige tijd geleden heeft er een gesprek plaatsgevonden waarin vanuit het Kellebeek College is uitgelegd waarom je wordt geadviseerd om niet met de opleiding te starten (negatief plaatsingsadvies). Ondanks het negatief plaatsingsadvies heb je besloten om toch met de opleiding te starten. Hiermee bevestigen we je dat je bent ingeschreven. Binnenkort ontvang je een uitnodiging voor de eerste schooldag. We wensen je alvast veel succes met de door jou gekozen opleiding. Wij hopen je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd Namens het team.., vriendelijke groet, naam functie adres postcode/plaats telefoonnummer Intakeprocedure MBO

55 16D Brief voor plaatsing op wachtlijst Naam Adres Postcode + woonplaats Roosendaal, donderdag 28 augustus 2014, Betreft; aanmelding bij opleiding.. Beste, Enige tijd geleden hebben we je aanmelding bij het Kellebeek College ontvangen. Op dit moment zijn we gedwongen om een beperkt aantal studenten voor deze opleiding aan te nemen. Dit heeft te maken met de terugloop van het aantal beschikbare stageplaatsen. Binnen het MBO is het niet mogelijk om een opleiding met succes te volgen en af te ronden zonder een geschikte stageplaats. Je wordt op de wachtlijst geplaatst van de opleiding..niveau Zodra duidelijk is dat er toch nog een plaats beschikbaar komt zullen we telefonisch contact met jou opnemen. Wij hopen je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, naam functie adres postcode/plaats telefoonnummer Intakeprocedure MBO

56 17 Aanmeldingsformulier LGF Let op: dit is een voorbeeld. Haal de meest recente versie van de portal bij het ZorgTeam LGF Leerlinggebonden Financiering Aanmeldingsformulier ZorgTeam Dit formulier a.u.b. alleen invullen op de grijze vakjes Aanmelder: Telefoonnummer (liefst mobiel) Aanmelddatum: Aanvraag vanuit de afdeling (klik op de grijze balk voor keuzemenu): MBO Apothekers/dokters/tandartsassistenten Deelnemergegevens BSN.nummer: Achternaam: adres: Roepnaam: Mobiel: Adres: Telefoon: Postcode: Geboortedatum: Woonplaats: Geslacht: vrouw man Deelnemer is op school: ma; di; wo; do; vrij. Opleidingsgegevens deelnemer (klik op de grijze balk voor keuzemenu) MBO Apothekers/Dokters/Tandartsassistent BBL niveau 2 leerjaar 1 Groep: Deze leerling is afkomstig van : REC 1 (visuele handicap) REC 2 (doven, slechthorenden, spraakgebrek, meervoudig gehandicapt) REC 3 (moeilijk lerend, chronisch langdurig ziek, lichamelijke handicap, meervoudige handicap) REC 4 (ernstige gedrags-, ontwikkelings- en/of psychiatrische problemen, juridisch gesloten instelling) Deze leerling is in bezit van een LGF beschikking Deze LGF beschikking is geldig tot Deze leerling is niet in het bezit van een LGF beschikking, maar meldt zich aan voor een aanvraag via de coördinator LGF Intakeprocedure MBO

57 Deze leerling beschikt over ambulante begeleiding door Vanuit de voorgaande school namelijk Aanleveren als bijlage: Als bijlage en naar het ZorgTeam t.a.v. Dit gedeelte in te vullen door de LGF-coördinator voortgang datum Actie/vervolg actieverantwoordelijke tijdsinvestering minuten minuten minuten minuten minuten minuten afsluiting Datum Actie/vervolg/doorverwijzing actieverantwoordelijke Intakeprocedure MBO

58 18 Aanmeldingsformulier ZorgTeam Let op: dit is een voorbeeld. Haal de meest recente versie van de portal bij het ZorgTeam! Begeleidingsbehoefte vanuit intake Aanmeldingsformulier ZorgTeam Dit formulier aub alleen invullen op de grijze vakjes Aanmelder: Telefoonnummer (liefst mobiel) Aanmelddatum: De leerling gaat onderstaande opleiding volgen bij Kellebeek College (klik op de grijze balk voor keuzemenu): MBO Apothekers/dokters/tandartsassistenten Deelnemergegevens BSN.nummer: Achternaam: adres: Roepnaam: Mobiel: Adres: Telefoon: Postcode: Geboortedatum: Woonplaats: Geslacht: vrouw man Deelnemer is op school: ma; di; wo; do; vrij. Opleidingsgegevens deelnemer (klik op de grijze balk voor keuzemenu) MBO Apothekers/Dokters/Tandartsassistent BBL niveau 2 leerjaar 1 Groep: Omschrijving probleem/beginsituatie: (max. 800 tekens)* Concrete hulpvraag (max. twee zinnen) Welke stappen zijn in eerdere begeleiding aan de orde geweest op de voorgaande opleiding? Aard van gewenste begeleiding: ondersteuning bij studie/leerproblemen ondersteuning bij psychosociale problemen ondersteuning bij emotionele problemen Intakeprocedure MBO

59 ondersteuning bij problemen in de thuissituatie anders, nl Aanvullende informatie: Aangeleverde bijlagen: Als bijlage en naar het ZorgTeam t.a.v. de zorgcoördinator Dit gedeelte in te vullen door de zorgcoördinator: voortgang datum Actie/vervolg actieverantwoordelijke tijdsinvestering minuten minuten minuten minuten minuten minuten afsluiting Datum Actie/vervolg/doorverwijzing actieverantwoordelijke Intakeprocedure MBO

60 19 Uitnodiging test aanvullende intake Naam Adres Postcode + woonplaats Roosendaal, donderdag 28 augustus 2014, Betreft; test aanvullend intakegesprek Beste, Tijdens het intakegesprek zijn we overeengekomen dat er een aantal aanvullende voorwaarden moeten zijn, voor we je kunnen toelaten in de opleiding. Een van de onderdelen is een..test die je gaat doen. Hierbij nodigen we je uit voor een aanvullend e test op Datum: Vrijdag 4 juni om uur Locatie: Kellebeek College, Rooseveltlaan 225 te Bergen op Zoom, Tel Je kunt vragen naar :... De test duurt ongeveer.. De uitslag van de test wordt met je besproken in het aanvullende intakegesprek, waarvoor je binnenkort van ons een uitnodiging ontvangt Met vriendelijke groet, Naam intaker Adres Pc en plaats telefoon Intakeprocedure MBO

61 20 Uitnodiging Aanvullende intake/voorwaardengesprek Naam Adres Postcode + woonplaats Roosendaal, donderdag 28 augustus 2014, Betreft; aanvullend intakegesprek Beste, Tijdens het intakegesprek zijn we overeengekomen dat er een aantal aanvullende voorwaarden moeten worden beschreven, voor we je kunnen toelaten in de opleiding. Hierbij nodigen we u uit voor een aanvullend intakegesprek op Datum: Vrijdag 4 juni om uur Locatie: Kellebeek College, Rooseveltlaan 225 te Bergen op Zoom, Tel U voert dit gesprek met intaker:... In het intake gesprek komen de volgende onderwerpen aan de orde: - uitkomst van het eerste intakegesprek - voorwaarden waarop jij met de opleiding kunt beginnen. Tijdens dit gesprek stellen we deze voorwaarden vast op papier en worden ze door het opleidingscluster en uzelf (bij 18- ook één van de ouders) ondertekend Met vriendelijke groet, Naam intaker Adres Pc en plaats telefoon Intakeprocedure MBO

62 21 Verbijzonderingverklaring (voorwaardelijke toelating) Kellebeek College Cluster Bergen op Zoom, Hierbij verklaren: Teamleider Loopbaanbegeleider namens het Kellebeek College, Leerplichtambtenaar aanwezig namens gemeente.. Deelnemer Ouders / Verzorgers van deelnemer van het Kellebeek College, dat de afdeling van het Kellebeek College kansen biedt tot, en het volste vertrouwen heeft in een succesvol opleidingstraject, maar dat dit beëindigd zal worden als. zich niet kan houden aan de hieronder vastgelegde afspraken: 1 De aanwezigheid van op zowel school als BPV is minimaal 80 %. Er is bovendien een inspanningsverplichting tot het zoeken naar een mogelijke BPVplaats. 2 is zowel op school als op stage tijdig (08.50) aanwezig. Bij afwezigheid zowel op school als BPV hanteert de hiervoor geldende regels en afspraken. is maximaal driemaal afwezig zonder tijdige reden van afwezigheid. Dit geldt voor zowel BPV als school. 3. maakt het door docenten opgedragen (huis)werk volgens gemaakte afspraken. 4 zorgt ervoor dat hij niet uit de les gestuurd wordt. Er worden maximaal 3 verwijderingen uit de lessen geaccepteerd toont tijdens de lessen een goed gedrag en een voldoende inzet en motivatie. Brutale opmerkingen richting docenten worden niet geaccepteerd. Er wordt geen uitdagende houding aangenomen. Dit alles ter beoordeling van de docent en/of loopbaanbegeleider. 6 De houding naar mededeelnemers is correct en roept geen irritaties bij deze mededeelnemers op. 7 Ook in de pauzes houdt zich aan de in de school geldende regels en afspraken. Er worden geen zaken mee naar school gebracht die aanleiding kunnen geven tot verkeerde conclusies. 8 toont in heel zijn doen en laten respect naar iedereen in zijn omgeving.... Teamleider Loopbaanbegeleider Deelnemer Ouders / Verzorgers Intakeprocedure MBO

63 22 Aanmeldingsformulier LGF Identiek aan formulier Intakeprocedure MBO

64 23 Onderwijsovereenkomst (OOK) Zie: Intakeprocedure MBO

65 24 Uitnodiging OOK-bijeenkomst Aan ouders / verzorgers van de nieuwe studenten van de opleiding.. Betreft: Uitnodiging informatieavond nieuwe opleiding Roosendaal, datum. Geachte heer/mevrouw, Hierbij wil ik u en uw zoon / dochter uitnodigen voor een informatieavond op.(dag + datum + tijd). Locatie: adres + plaats De bedoeling van deze avond is u te informeren over de nieuwe opleiding waarvoor uw zoon of dochter is ingeschreven. Tevens zal er op deze avond aandacht worden besteed aan belangrijke rechten en plichten die voor onze studenten gelden. U kunt op onze website de belangrijkste documenten vinden die betrekking hebben op deze rechten en plichten. Wij raden u aan om deze documenten van te voren te bekijken, zodat u op de informatieavond eventueel vragen kunt stellen. De volgende documenten zijn te vinden op onze website: - het deelnemersstatuut - de onderwijsovereenkomst (OOK) - de praktijkovereenkomst (POK) - de opleidingswijzer van de opleiding, voor zover deze al beschikbaar is. U kunt de documenten vinden op Op deze website klikt u op MBO en vervolgens ziet u links Belangrijke documenten. Door hier op te klikken verschijnt het gebied waar u de documenten kunt inzien. Na het informatieve deel van de avond, gaan we over tot het ondertekenen van de individuele onderwijsovereenkomsten. Indien uw zoon of dochter nog geen 18 jaar is dient u als ouder/verzorger de onderwijsovereenkomst eveneens te tekenen. Evt aanvullende opmerkingen per afdeling Wij hopen u deze avond te mogen begroeten. Indien u niet aanwezig kunt zijn, wilt u dit dan melden bij (naam contactpersoon), tel of Met vriendelijke groet,.. (naam) Clustermanager. Kellebeek College Intakeprocedure MBO

66 25 Powerpoint-presentatie OOK-bijeenkomst Moet elk jaar aangepast worden Is te vinden in de documentenbibliotheek van het Kellebeek College: Intakeprocedure MBO

67 Intakeprocedure MBO

VOORTGEZET ONDERWIJS MBO

VOORTGEZET ONDERWIJS MBO DOORSTROOMDOSSIER VOORTGEZET ONDERWIJS MBO 2007-2008 Achternaam: Adres: Woonplaats: Mobiel nummer: Voornaam: Postcode: Tel. nummer: E-mail: Gewenste opleiding: Crebonummer: Naam college: Instroom leerjaar:

Nadere informatie

VOORTGEZET ONDERWIJS MBO

VOORTGEZET ONDERWIJS MBO DOORSTROOMDOSSIER VOORTGEZET ONDERWIJS MBO 2009-2010 Achternaam: Adres: Woonplaats: Mobiel nummer: Voornaam: Postcode: Tel. nummer: E-mail: Gewenste opleiding: Crebonummer: Naam college: Instroom leerjaar:

Nadere informatie

(logo toeleverende school) Met plaatsnaam, locatieadres en postcode (dus geen postbusadres) DOORSTROOMDOSSIER VOORTGEZET ONDERWIJS MBO

(logo toeleverende school) Met plaatsnaam, locatieadres en postcode (dus geen postbusadres) DOORSTROOMDOSSIER VOORTGEZET ONDERWIJS MBO (logo toeleverende school) Met plaatsnaam, locatieadres en postcode (dus geen postbusadres) DOORSTROOMDOSSIER VOORTGEZET ONDERWIJS MBO Achternaam: Adres: Woonplaats: Mobiel nummer: Voornaam: Postcode:

Nadere informatie

DOORSTROOMFORMULIER VMBO MBO 2014-2015

DOORSTROOMFORMULIER VMBO MBO 2014-2015 DOORSTROOMFORMULIER VMBO MBO 2014-2015 Achternaam: Adres: Woonplaats: Mobiel nummer student: Mobiel nummer ouders/verzorgers vader: moeder: Voornaam: Postcode: Tel. nummer vast: E-mail student: E-mail

Nadere informatie

OVERDRACHTSDOSSIER VOORTGEZET ONDERWIJS MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS

OVERDRACHTSDOSSIER VOORTGEZET ONDERWIJS MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS (Logo) + Naam + Adres toeleverende school: OVERDRACHTSDOSSIER VOORTGEZET ONDERWIJS MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS Leerlinggegevens: Achternaam: Voornaam: Geb. datum: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoonnr.:

Nadere informatie

Overdrachtsdossier MBO Regio Breda 2015-2016

Overdrachtsdossier MBO Regio Breda 2015-2016 Overdrachtsdossier MBO Regio Breda 2015-2016 Handleiding voor de toekomstige student - Vul het overdrachtsdossier (deel A tot en met C) zo volledig mogelijk in (vraag eventueel je ouders of mentor om te

Nadere informatie

DOORSTROOMFORMULIER van VMBO naar MBO Van: VMBO

DOORSTROOMFORMULIER van VMBO naar MBO Van: VMBO DOORSTROOMFORMULIER van VMBO naar MBO Van: VMBO Naam leerling: Sofinr.leerling: Naam school: Adres school: Postcode en plaats: Telefoonnummer: Contactpersoon: Naar: MBO Naam school: Adres school: Postcode

Nadere informatie

OVERDRACHTSDOSSIER

OVERDRACHTSDOSSIER OVERDRACHTSDOSSIER 2016-2017 Mavo 4- Havo 4 RSG t Rijks Leerlinggegevens: Achternaam: Voornaam: Geb. datum: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoonnr.: Mobiel nummer: E-mailadres: Deel I Onderwijsinhoudelijk

Nadere informatie

Heb je vragen over dit dossier? Neem dan contact met ons op of kijk op www.roctilburg.nl.

Heb je vragen over dit dossier? Neem dan contact met ons op of kijk op www.roctilburg.nl. Postbus 1330 5004 BH Tilburg T 013 539 7090 F 013 539 7091 Sofi-nummer: OV nummer: Onderwerp: Overdrachtsdossier Datum: Beste, Het ROC Tilburg besteedt veel aandacht aan de intakeprocedure. Wij willen

Nadere informatie

Crebonummer Niveau 1 2 3 4

Crebonummer Niveau 1 2 3 4 DOORSTROOMDOSSIER VOORTGEZET ONDERWIJS-MBO Dit kader niet invullen Deelnemernummer: Dit formulier svp volledig invullen en blokletters gebruiken. Bij voorbaat dank. PERSOONLIJKE GEGEVENS Achternaam Voorletters

Nadere informatie

Toelatingsprocedure Schooljaar 2015-2016

Toelatingsprocedure Schooljaar 2015-2016 Toelatingsprocedure Schooljaar 2015-2016 Inleiding Beste student, Het toelatingsbeleid van Lentiz MBO Greenport is er op gericht je in de meest geschikte opleiding te plaatsen. Dat moet voor jou ook haalbaar

Nadere informatie

1. Portfolio van de leerling

1. Portfolio van de leerling 1 Handleiding voor de leerling Dit is het doorstroomportfolio van de leerling. Om je in te schrijven voor een mbo-opleiding moet je dit portfolio zo volledig mogelijk invullen. Vraag je decaan / mentor

Nadere informatie

1. Portfolio van de leerling 1

1. Portfolio van de leerling 1 1. Portfolio van de leerling 1 Handleiding voor de leerling Dit is het doorstroomportfolio van de leerling. Om je in te schrijven voor een mbo-opleiding moet je dit portfolio zo volledig mogelijk invullen.

Nadere informatie

Toelatingsbeleid mbo

Toelatingsbeleid mbo Toelatingsbeleid mbo Concept Opsteller: Afdeling K&O Datum: Versie: 1.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Algemene toelatingseisen Clusius College... 3 Taal en rekenen... 4 Positieve intake... 4 Beroepsbegeleidende

Nadere informatie

Een kopie/kopieën van uw diploma(s) meesturen.

Een kopie/kopieën van uw diploma(s) meesturen. 4. Vooropleiding (zo volledig mogelijk invullen) Vmbo met diploma ja nee jaar diploma: Leerweg theoretische leerweg gemengde leerweg kaderberoepsgerichte leerweg basisberoepsgerichte leerweg leerwerktraject

Nadere informatie

INSTROOMDOSSIER. rijnijssel.nl. Achternaam. Voornaam. Geboortedatum. Gewenste opleiding. Gewenst instroommoment Februari Augustus 20..

INSTROOMDOSSIER. rijnijssel.nl. Achternaam. Voornaam. Geboortedatum. Gewenste opleiding. Gewenst instroommoment Februari Augustus 20.. INSTROOMDOSSIER een goede start voor jouw opleiding Achternaam Voornaam Geboortedatum Gewenste opleiding Gewenst instroommoment Februari Augustus 20.. rijnijssel.nl Toelichting Dit instroomdossier is een

Nadere informatie

2. Begeleidingsdeel van de school 1

2. Begeleidingsdeel van de school 1 2. Begeleidingsdeel van de school 1 Handleiding voor de decaan/mentor Dit is het begeleidingsdeel van de school. Dit document dient te worden ingevuld door een begeleider (mentor, decaan en/of LOB-docent)

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier 2015-2016

Aanmeldingsformulier 2015-2016 Aanmeldingsformulier 2015-2016 Ondertekening (altijd invullen) Ondergetekende verklaart: het formulier naar waarheid te hebben ingevuld; dat hij/zij akkoord gaat met de voorwaarden beroepsonderwijs van

Nadere informatie

Doorstroomdossier Griftland: 4 mavo naar 4 havo

Doorstroomdossier Griftland: 4 mavo naar 4 havo Doorstroomdossier Griftland: 4 mavo naar 4 havo Vul eerst onderstaande gegevens in: Achternaam: Voorletters: Roepnaam: Geboortedatum: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoon : NAAM MENTOR: Persoonlijke gegevens

Nadere informatie

Deel 2. Gevolgd onderwijs pag. 9 2.1 onderwijs op dit moment pag. 10

Deel 2. Gevolgd onderwijs pag. 9 2.1 onderwijs op dit moment pag. 10 Van: Klas: 1 Inhoud: Handleiding Portfolio pag. 3 Deel 1. Dit ben ik pag. 6 Deel 2. Gevolgd onderwijs pag. 9 2.1 onderwijs op dit moment pag. 10 Deel 3. Ervaringen pag. 11 3.1 stage (binnen schooltijd)

Nadere informatie

Doorstroomdossier VMBO MBO

Doorstroomdossier VMBO MBO Doorstroomdossier VMB MB Aanmelding schooljaar 2012 2013 Naam leerling Naam en plaats toeleverende school Gekozen opleiding op Groenhorst College Invuldatum Handtekening mentor/decaan Handtekening leerling

Nadere informatie

aanmelden. Mike, Bianca, Ron en Evelien onderweg naar een groene mbo-opleiding. agribusiness bloem & styling

aanmelden. Mike, Bianca, Ron en Evelien onderweg naar een groene mbo-opleiding. agribusiness bloem & styling Aanmelden 2017-2018 agribusiness bloem & styling dier groen & techniek voeding & gezondheid Mike, Bianca, Ron en Evelien onderweg naar een groene mbo-opleiding aanmelden 2017-2018 Groen licht voor succes!

Nadere informatie

Doorstroomdossier Profijt 2006-2007

Doorstroomdossier Profijt 2006-2007 Doorstroomdossier Profijt 2006-2007 Het doorstroomdossier wordt gebruikt bij de doorstroom van een leerling van het vmbo en het praktijkonderwijs naar het mbo. Het kan echter ook gebruikt worden voor toeleiding

Nadere informatie

Regio College. Meesturen: Ondertekening (altijd invullen) Opsturen. 1. Keuze opleiding (altijd volledig invullen)

Regio College. Meesturen: Ondertekening (altijd invullen) Opsturen. 1. Keuze opleiding (altijd volledig invullen) Aanmeldingsformulier 2014-2015 Ondertekening (altijd invullen) Ondergetekende verklaart: het formulier naar waarheid te hebben ingevuld; dat hij/zij akkoord gaat met de voorwaarden beroepsonderwijs van

Nadere informatie

HET GAAT OM DE INHOUD BIJ KIES!

HET GAAT OM DE INHOUD BIJ KIES! HET GAAT OM DE INHOUD BIJ KIES! Schooljaar 2012-2013 Lesbrief bij Kies! mbo-gids 2013-2014 voor Twente BL/KL versie Naam:.... Klas: Mentor:.... Onderwerp: LOB Lesbrief bij KIES - Pagina 1 van 13 Beste

Nadere informatie

Procedure instroom vanaf klas 4. voor schooljaar 2014-2015

Procedure instroom vanaf klas 4. voor schooljaar 2014-2015 Procedure instroom vanaf klas 4 (van andere afdelingen dan VMBO-t) voor schooljaar 2014-2015 Tijdpad 24 en 25 januari Open avond/open dag Uiterlijk 1 april Aanmelden door het inleveren van een o motivatiebrief,

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Zorgleerling

Aanmeldingsformulier Zorgleerling Ruimte voor schoolstempel. Formulier binnengekomen op: Aanmeldingsformulier Zorgleerling LWOO/Rugzak (LGF)/Speciaal onderwijs Aanmelding voor huidig schooljaar nieuwe schooljaar vmbo leerjaar 1 vmbo met

Nadere informatie

aanmelden. Mike, Bianca, Ron en Evelien onderweg naar een groene mbo-opleiding. agribusiness bloem & styling

aanmelden. Mike, Bianca, Ron en Evelien onderweg naar een groene mbo-opleiding. agribusiness bloem & styling Aanmelden 2016-2017 agribusiness bloem & styling dier groen & techniek voeding & gezondheid Mike, Bianca, Ron en Evelien onderweg naar een groene mbo-opleiding aanmelden 2016-2017 Groen licht voor succes!

Nadere informatie

2. Gevolgde opleiding op het vmbo: Leerweg BB KB GL TL LWT Sector Afdeling / vakrichting Programma afdelingsprogramma / vakgericht programma intrasect

2. Gevolgde opleiding op het vmbo: Leerweg BB KB GL TL LWT Sector Afdeling / vakrichting Programma afdelingsprogramma / vakgericht programma intrasect Doorstroomdossier Profijt 2011-2012 Het doorstroomdossier zal gebruikt worden bij de doorstroom van een leerling van het vmbo en het praktijkonderwijs naar het mbo. Het kan echter ook gebruikt worden voor

Nadere informatie

MBO niveau diploma MBO agrarisch 1 2 3 4 nee ja, examenjaar ander MBO 1 2 3 4 nee ja, examenjaar

MBO niveau diploma MBO agrarisch 1 2 3 4 nee ja, examenjaar ander MBO 1 2 3 4 nee ja, examenjaar Wellantcollege MBO Gouda Ronsseweg 555, 2803 ZK Telefoonnummer 0182-543743 E-mailadres: mbo.gouda@wellant.nl Aanmeldingsformulier MBO BBL 2012-2013 gegevens van de deelnemer achternaam voorvoegsel alle

Nadere informatie

Handleiding aanmelden 2015 Laat jezelf zien

Handleiding aanmelden 2015 Laat jezelf zien www.landstedembo.nl/aanmelden Handleiding aanmelden 2015 Laat jezelf zien 2 Handleiding aanmelden 2015 Handleiding aanmelden bij Landstede MBO voor decanen/mentoren/leerlingbegeleiders Deze handleiding

Nadere informatie

TOELATINGSVOORWAARDEN

TOELATINGSVOORWAARDEN Uitgangspunten beroepsonderwijs Scalda hanteert bij haar aannamebeleid de wettelijke eisen vastgelegd in de WEB hoofdstuk 8 inschrijving, vooropleidingseisen en voortijdig schoolverlaten. Inschrijving

Nadere informatie

Digitaal Doorstroomdossier

Digitaal Doorstroomdossier Digitaal Doorstroomdossier Ewout Hooijer MBO Utrecht 95091: Veiligheid en vakmanschap (Niveau 3 BOL) Instroom: september 2014 Ewout Hooijer 18-11-1981 (leeftijd op 1 augustus 2014-32 jaar) Minkema College

Nadere informatie

Toelatingsbeleid mbo

Toelatingsbeleid mbo Toelatingsbeleid mbo toelating voor schooljaar 2015-2016 Opsteller: Afdeling K&O Vastgesteld door DR: 15 december 2014 Versie: 1.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Toelating algemene eisen... 4 2.1 Toelating

Nadere informatie

Geachte ouder, verzorger, voogd,

Geachte ouder, verzorger, voogd, Geachte ouder, verzorger, voogd, Hartelijk dank voor uw belangstelling voor deze school van de VCPO Noord-Groningen. Hopelijk heeft u een goede indruk gekregen. Als u uw kind voor deze school wilt aanmelden,

Nadere informatie

Aanmelding voor leerjaar: 2 niveau: basis kader mavo havo atheneum stroom: theater sport artitec muziek. Is de leerling gebaat bij LWOO?

Aanmelding voor leerjaar: 2 niveau: basis kader mavo havo atheneum stroom: theater sport artitec muziek. Is de leerling gebaat bij LWOO? Aanmeldingsformulier / Onderwijskundig Rapport (OKR) 2016-2017 openbaar onderwijs zwolle en regio [ IN TE VULLEN DOOR NIEUWE SCHOOL ] Ontvangstdatum aanmeldingsformulier Besluit toelatingscommissie [ IN

Nadere informatie

Doorstroomdossier. 4 mavo > 4 havo

Doorstroomdossier. 4 mavo > 4 havo Doorstroomdossier 4 mavo > 4 havo Een leerling kan de keuze maken om na het behalen van het mavodiploma door te stromen naar 4 havo op Markenhage. De overstap naar het havo is echter niet gemakkelijk.

Nadere informatie

HET GAAT OM DE INHOUD BIJ KIES!

HET GAAT OM DE INHOUD BIJ KIES! HET GAAT OM DE INHOUD BIJ KIES! Schooljaar 2013-2014 Lesbrief bij Kies! mbo-gids 2014-2015 voor Twente GL/TL-versie Naam:. Klas: Mentor: Onderwerp: LOB Lesbrief bij Kies! - Pagina 1 van 13 Beste vierdeklasser,

Nadere informatie

Aanmelding en monitoring warme overdracht V(S)O-mbo Uitstroom V(S)O leerlingen 2013 Instroom bij MBO instellingen regio Utrecht

Aanmelding en monitoring warme overdracht V(S)O-mbo Uitstroom V(S)O leerlingen 2013 Instroom bij MBO instellingen regio Utrecht Aanmelding en monitoring warme overdracht V(S)O-mbo Uitstroom V(S)O leerlingen 2013 Instroom bij MBO instellingen regio Utrecht Uitgangspunten warme overdracht V(S)O-MBO RMC 19 1. De leerlingen zijn bekend

Nadere informatie

Basisschool Franciscus Schoollaan 2 6241 BM Bunde T: 043-3641508 E: Info@bsfranciscusbunde.nl. Betreft: aanmelding nieuwe leerling

Basisschool Franciscus Schoollaan 2 6241 BM Bunde T: 043-3641508 E: Info@bsfranciscusbunde.nl. Betreft: aanmelding nieuwe leerling Basisschool Franciscus Schoollaan 2 6241 BM Bunde T: 043-3641508 E: Info@bsfranciscusbunde.nl Betreft: aanmelding nieuwe leerling Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u ons aanmeldingsformulier

Nadere informatie

AANMELDEN VANAF 1 NOVEMBER 2016

AANMELDEN VANAF 1 NOVEMBER 2016 VMBO 2016 2017 1 Beste leerlingen en ouders/verzorgers, Om je een handje te helpen met het maken van een goede keuze te maken na het Pius X- College is deze brochure samengesteld. In deze brochure vind

Nadere informatie

Toelatingsprocedure Aanmelden voor het eerste leerjaar voor het schooljaar Wat heeft u nodig bij een aanmeldingsgesprek:

Toelatingsprocedure Aanmelden voor het eerste leerjaar voor het schooljaar Wat heeft u nodig bij een aanmeldingsgesprek: Een goede overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is erg belangrijk. Als dat goed gaat, dan is de kans groter dat de verdere schoolcarrière van uw kind ook succesvol verloopt. Om deze

Nadere informatie

Aanmeldformulier brugklas Schooljaar 2015-2016

Aanmeldformulier brugklas Schooljaar 2015-2016 Aanmeldformulier brugklas Schooljaar 2015-2016 hier niet schrijven In te vullen door de ouder(s)/verzorger(s) (a.u.b. blokletters) Leerlinggegevens Roepnaam Geslacht jongen meisje Achternaam Burgerservicenr.

Nadere informatie

INSTROOMBELEID MBO BBL-OPLEIDINGEN ROC MIDDEN NEDERLAND Januari 2016

INSTROOMBELEID MBO BBL-OPLEIDINGEN ROC MIDDEN NEDERLAND Januari 2016 INSTROOMBELEID MBO BBL-OPLEIDINGEN ROC MIDDEN NEDERLAND Januari 2016 Inleiding Met het nieuwe instroombeleid wil ROCMN bereiken dat leerlingen die zich bij ons als student aanmelden, van harte welkom worden

Nadere informatie

Intake en toelating ROC Midden Nederland Veelgestelde vragen. April 2015

Intake en toelating ROC Midden Nederland Veelgestelde vragen. April 2015 Intake en toelating ROC Midden Nederland Veelgestelde vragen April 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Diverse vragen over negatief adviseren, afwijzen en afmelden 4 2.1 Wat doet ROC MN als een leerling

Nadere informatie

(invullen door school) Aanmeldingsdatum: Inschrijvingsdatum: Wordt geplaatst in groep:

(invullen door school) Aanmeldingsdatum: Inschrijvingsdatum: Wordt geplaatst in groep: Openbare basisschool Jeroen Bosch Brabantweg 101, 6844 GA Arnhem Tel : 026-3813862 email: directie@obsjeroenbosch.nl website: www.obsjeroenbosch.nl @obsjeroenbosch Aanmeldingsformulier: (invullen door

Nadere informatie

Voornamen:... Roepnaam:... Adres:... Postcode:... Woonplaats:... Gemeente:... Nationaliteit:... Burgerservicenummer :...

Voornamen:... Roepnaam:... Adres:... Postcode:... Woonplaats:... Gemeente:... Nationaliteit:... Burgerservicenummer :... AANMELDINGSFORMULIER 1. Gegevens leerling Achternaam:... Voornamen:... Roepnaam:... Geboortedatum:.-...-.. Jongen / meisje Adres:... Postcode:... Woonplaats:... Gemeente:... Telefoonnummer:... Geheim nummer:

Nadere informatie

Informatie bij aanmelding op de Kikkenduut.

Informatie bij aanmelding op de Kikkenduut. Informatie bij aanmelding op de Kikkenduut. Beste ouder(s) / verzorger(s), Op 1 augustus 2014 is de Wet passend Onderwijs in werking getreden. Dit houdt o.a. in dat elke school bij aanmelding zorgplicht

Nadere informatie

mbo 2014 2015 Open huis 2014 Groen licht voor succes! AANMELDINGSFORMULIER

mbo 2014 2015 Open huis 2014 Groen licht voor succes! AANMELDINGSFORMULIER Vrijdag 24 januari 18.30 tot 21.00 uur Zaterdag 25 januari 10.00 tot 13.00 uur Woensdag 16 april 18.30 tot 21.00 uur Groen licht voor succes! AANMELDINGSFORMULIER Open huis 2014 mbo 2014 2015 Het Clusius

Nadere informatie

Toelatingseisen instroom 4H voor schooljaar 2015-2016

Toelatingseisen instroom 4H voor schooljaar 2015-2016 Toelatingseisen instroom 4H voor schooljaar 2015-2016 A: Eindcijfer School Examen Het gemiddelde cijfer van de examenvakken (op basis van decimale cijfers) 6,5 6,8 1 punt 6,8 en hoger 2 punten B: Schooladvies

Nadere informatie

Aanmelden bij de opleiding Media & Entertainment Management (MEM) INHOLLAND Rotterdam 2007-2008

Aanmelden bij de opleiding Media & Entertainment Management (MEM) INHOLLAND Rotterdam 2007-2008 Aanmelden bij de opleiding Media & Entertainment Management (MEM) INHOLLAND Rotterdam 2007-2008 De opleiding Media & Entertainment Management is een opleiding met een numerus fixus. Dit betekent dat er

Nadere informatie

Zijn er bijzondere medische omstandigheden waardoor uw kind in zijn/haar functioneren wordt beperkt? x ja x nee

Zijn er bijzondere medische omstandigheden waardoor uw kind in zijn/haar functioneren wordt beperkt? x ja x nee AANMELDINGSformulier VMBO ALKMAAR 2017-2018 DIT FORMULIER VOLLEDIG INvullen 1. PERSOONSGEGEVENS Gegevens leerling Achter naam (naam op de klassenlijst) Offi ciële achternaam Voornamen Voorletters Roepnaam

Nadere informatie

Leerlinggegevens Achternaam: Voornamen: Roepnaam:

Leerlinggegevens Achternaam: Voornamen: Roepnaam: Aanmeldingsformulier Datum eerste schooldag: Aangemeld voor groep: (in te vullen door schooladministratie De Regenboog ) (in te vullen door schooladministratie De Regenboog ) Onderwijs sinds: Datum van

Nadere informatie

Doorstromen naar 4 havo met een mavodiploma

Doorstromen naar 4 havo met een mavodiploma Doorstromen naar 4 havo met een mavodiploma Een leerling kan de keuze maken om na het behalen van het mavodiploma door te stromen naar 4 havo op het Picasso Lyceum. De overstap naar het havo is echter

Nadere informatie

Bijgevoegd vindt u een inschrijfformulier waarmee u uw kind definitief kunt inschrijven. Graag nog even aandacht voor het volgende:

Bijgevoegd vindt u een inschrijfformulier waarmee u uw kind definitief kunt inschrijven. Graag nog even aandacht voor het volgende: Admiraal de Ruyterweg 1931 VE Egmond aan Zee tel.: 072 5061661 e- mail: info@obsdriemaster.nl website: www.obsdriemaster.nl Egmond aan Zee, december 2014. Geachte ouders/ verzorgers, We zijn erg blij met

Nadere informatie

SBO Mozaik (02 XG) 013-5230690 Willem de Zwijgerlaan 63 info.sbomozaik@stgboom.nl 5061 TB Oisterwijk www.sbomozaik.nl

SBO Mozaik (02 XG) 013-5230690 Willem de Zwijgerlaan 63 info.sbomozaik@stgboom.nl 5061 TB Oisterwijk www.sbomozaik.nl SBO Mozaik (02 XG) 013-5230690 Willem de Zwijgerlaan 63 info.sbomozaik@stgboom.nl 5061 TB Oisterwijk www.sbomozaik.nl Procedure aanmelding leerling Beste ouder(s)/ verzorger(s), We vinden het fijn dat

Nadere informatie

Nee...... Nee... Nee

Nee...... Nee... Nee 1 *bij definitieve inschrijving krijgt u nader bericht van de school Aanmeldingsformulier nieuwe leerling* Obs Socrates Lage Hoek 71 1689 CP Zwaag Telefoonnummer: 0229-707721 www.obssocrates.nl info. obssocrates@talenthoorn.nl

Nadere informatie

Aanmeldformulier zij-instroom Schooljaar 2015-2016

Aanmeldformulier zij-instroom Schooljaar 2015-2016 Aanmeldformulier zij-instroom Schooljaar 2015-2016 hier niet schrijven Deel 1, in te vullen door de ouder(s)/verzorger(s) (a.u.b. blokletters) Leerlinggegevens Roepnaam Geslacht man vrouw Achternaam Geboortedatum

Nadere informatie

A AN M E L D F O R M U LIER

A AN M E L D F O R M U LIER A AN M E L D F O R M U LIER G e g e v e n s m. b. t. h e t k i n d Wij vragen u goed te letten op de spelling van de naam van het kind. De naam moet precies zo geschreven zijn als in het bevolkingsregister.

Nadere informatie

AANMELDEN VOOR HET MBO: HOE DOE JE DAT?

AANMELDEN VOOR HET MBO: HOE DOE JE DAT? Lesbrief Maxim Taylor Aanmelden voor het mbo AANMELDEN VOOR HET MBO: HOE DOE JE DAT? Het vierde jaar van het vmbo is een belangrijk jaar. Je doet examen en je maakt de keuze voor een vervolgopleiding.

Nadere informatie

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, maar als u nog vragen of opmerkingen heeft laat het ons dan vooral even weten.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, maar als u nog vragen of opmerkingen heeft laat het ons dan vooral even weten. www.lauwerseneemspo.nl OBS Klinkenborg Pastorieweg 6 9995 PN Kantens Tel. 0595-551788 Website: www.obsklinkenborg.nl e-mail: obsklinkenborg@lauwerseneems.nl Beste ouder, verzorger, Hartelijk dank voor

Nadere informatie

1. Voor welke opleiding wil je in ons bedrijf een stage- of leerwerkplaats? Opleiding:

1. Voor welke opleiding wil je in ons bedrijf een stage- of leerwerkplaats? Opleiding: Intake instrumenten HorecaVakPunt A Vragenlijst nieuwe leerling Je wilt graag een stage- of leerwerkplaats in ons bedrijf Dat stellen wij op prijs en daarom hebben we graag een sollicitatiegesprek met

Nadere informatie

De wetgeving rondom aanmelding van leerlingen is gewijzigd. Voortaan moeten we gaan werken met een vooraanmelding.

De wetgeving rondom aanmelding van leerlingen is gewijzigd. Voortaan moeten we gaan werken met een vooraanmelding. Beste ouders/verzorgers, De wetgeving rondom aanmelding van leerlingen is gewijzigd. Voortaan moeten we gaan werken met een vooraanmelding. In de meeste gevallen zal plaatsing op onze school geen probleem

Nadere informatie

Intake- en plaatsingsproces ROC Leiden

Intake- en plaatsingsproces ROC Leiden Intake- en plaatsingsproces ROC Leiden Elke student is welkom bij ROC Leiden. geplaatst in geschikte opleiding op passend niveau. klantvriendelijk, snel en adequaat proces. de student weet (snel) waar

Nadere informatie

Van Mavo-4 naar Havo-4

Van Mavo-4 naar Havo-4 Van Mavo-4 naar Havo-4 Doorstromen naar HAVO-4 met een Mavodiploma. Een leerling kan er voor kiezen om na het behalen van het Mavodiploma door te stromen naar Havoo-4 op het Hoeksch Lyceum. De overstap

Nadere informatie

2. Wettelijk kader toelatingsbeleid en uitwerking binnen Groenhorst. 4

2. Wettelijk kader toelatingsbeleid en uitwerking binnen Groenhorst. 4 Toelatingsbeleid en intakeprocedure MBO schooljaar 2016-2017 Februari 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1. Algemeen.. 3 1.2. Inhoud en doel van het toelatingsbeleid. 3 2. Wettelijk kader toelatingsbeleid

Nadere informatie

Aanmeldformulier brugklas Schooljaar

Aanmeldformulier brugklas Schooljaar Aanmeldformulier brugklas Schooljaar 2016-2017 hier niet schrijven In te vullen door de ouder(s)/verzorger(s) (a.u.b. blokletters) Leerlinggegevens Roepnaam Geslacht jongen meisje Achternaam Burgerservicenr.

Nadere informatie

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, maar als u nog vragen of opmerkingen heeft laat het ons dan vooral even weten.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, maar als u nog vragen of opmerkingen heeft laat het ons dan vooral even weten. www.lauwerseneemspo.nl OBS Klinkenborg Pastorieweg 6 9995 PN Kantens Tel. 0595-551788 Website: www.obsklinkenborg.nl e-mail: obsklinkenborg@lauwerseneems.nl Beste ouder, verzorger, Hartelijk dank voor

Nadere informatie

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND Uw kind gaat naar het mbo Inhoud 1 Uw kind gaat naar het mbo p3 - De overstap naar het mbo 2 Een beroep leren op het Horizon College p4 - Uw kind

Nadere informatie

Good practise: intakeprocedure verdiepte intake'

Good practise: intakeprocedure verdiepte intake' Good practise: intakeprocedure verdiepte intake' Good practise De onderstaand beschreven intakeprocedure betreft een verdiepte intakeprocedure voor zorgleerlingen. Het is een initiatief van de lokatie

Nadere informatie

Zijn er bijzondere medische omstandigheden waardoor uw kind in zijn/haar functioneren wordt beperkt? x ja x nee

Zijn er bijzondere medische omstandigheden waardoor uw kind in zijn/haar functioneren wordt beperkt? x ja x nee AANMELDINGSformulier VMBO ALKMAAR 2016-2017 DIT FORMULIER VOLLEDIG INvullen 1. PERSOONSGEGEVENS Gegevens leerling Achter naam (naam op de klassenlijst) Offi ciële achternaam Voornamen Roepnaam Geboor tedatum

Nadere informatie

euzedossier ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw theoretische leerweg

euzedossier ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw theoretische leerweg euzedossier ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw theoretische leerweg Op vijf bladzijden in het werkboek wordt de medewerking van de ouders of verzorgers van de leerlingen gevraagd.

Nadere informatie

Ja (zo ja, naam plaats vermelden hieronder) Nee...... Nee... Nee. Nee

Ja (zo ja, naam plaats vermelden hieronder) Nee...... Nee... Nee. Nee 1 Inschrijfformulier nieuwe leerling Obs De Bussel James Grievelaan 23-a 1695 HZ Blokker Telefoonnummer: 0229-233532 www.obsdebussel.nl info@obsdebussel.nl 1. Gegevens leerling DEEL A Achternaam + voorvoegsels

Nadere informatie

ED 5-14. Graafschap College JURIDISCHE DIENSTVERLENING. Opleidingen. Juridische dienstverlening

ED 5-14. Graafschap College JURIDISCHE DIENSTVERLENING. Opleidingen. Juridische dienstverlening JURIDISCHE DIENSTVERLENING ED 5-14 Graafschap College Opleidingen Juridische dienstverlening 2014-2015 Jouw advies helpt mensen verder Ben je hulpvaardig en kun je goed met mensen omgaan? Lijkt het je

Nadere informatie

Inschrijfformulier PERSONALIA LEERLING. Achternaam. Voorna(a)m(en)

Inschrijfformulier PERSONALIA LEERLING. Achternaam. Voorna(a)m(en) Basisschool de Bogaard Stationssingel 10 55371 BB Ravenstein 0486-412236 dir.bogaard@optimusonderwijs.nl www.bsdebogaard.nl Inschrijfformulier PERSONALIA LEERLING Achternaam Voorna(a)m(en) Roepnaam Andere

Nadere informatie

Informatie LOB ouders leerjaar 4

Informatie LOB ouders leerjaar 4 Bossche vakschool Informatie LOB ouders leerjaar 4 Geslaagd? En dan? Beste ouders, Uw zoon/dochter is begonnen aan het laatste jaar van de VMBO opleiding op de Bossche vakschool. Als het allemaal goed

Nadere informatie

DE 15-TRAP INSTROOMKALENDER VO - MBO

DE 15-TRAP INSTROOMKALENDER VO - MBO DE 15-TRAP INSTROOMKALENDER - 15 SEPTEMBER - Contact V0- Middels het emailadres warmeoverdracht@albeda.nl of warmeoverdracht@zadkine.nl kan het vo in contact komen met de mbo-opleiding waar een leerling

Nadere informatie

Onderwijskundig Rapport

Onderwijskundig Rapport Onderwijskundig Rapport t.b.v. het schooladvies bij het verlaten van het primair onderwijs en het leerlingdossier t.b.v. de aanvraag leerwegondersteunend- en praktijkonderwijs Naam leerling: Naam school:

Nadere informatie

Aanmelden bij de opleiding Media & Entertainment Management (MEM) INHOLLAND Haarlem

Aanmelden bij de opleiding Media & Entertainment Management (MEM) INHOLLAND Haarlem Aanmelden bij de opleiding Media & Entertainment Management (MEM) INHOLLAND Haarlem De opleiding Media & Entertainment Management is een opleiding met een numerus fixus. Dit betekent dat er een maximum

Nadere informatie

Openbare Basisschool De Brug, Beverakker 19, 3994 EK Houten, tel. 030-6342800, mail: info.brug@oo-h.nl. Inschrijfformulier

Openbare Basisschool De Brug, Beverakker 19, 3994 EK Houten, tel. 030-6342800, mail: info.brug@oo-h.nl. Inschrijfformulier Wilt u het formulier zo volledig mogelijk invullen. * = Doorhalen wat niet van toepassing is. Gegevens ouders / verzorgers: Bij moeder: ook meisjesachternaam invullen. Ouder / verzorger 1 Ouder / verzorger

Nadere informatie

Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2016) in Rijnmond

Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2016) in Rijnmond Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2016) in Rijnmond Sinds 1 augustus 2014 zijn de regels voortvloeiend uit Focus op Vakmanschap voor het mbo van kracht. Voor de vo-scholen is met name de

Nadere informatie

Regeling toelating en begeleiding van 5 havo naar 5 vwo of 6 vwo.

Regeling toelating en begeleiding van 5 havo naar 5 vwo of 6 vwo. Regeling toelating en begeleiding van 5 havo naar 5 vwo of 6 vwo. Inleiding. Van toepassing is de Procedure toelating, schorsing en verwijdering van Het Erasmus (2006). Doelen en resultaten: Met de regeling

Nadere informatie

Keuze opleiding Geef hieronder de opleiding van je voorkeur aan (markeer dit met een x) Civiele Techniek (CT) Verkeerskunde (VK)

Keuze opleiding Geef hieronder de opleiding van je voorkeur aan (markeer dit met een x) Civiele Techniek (CT) Verkeerskunde (VK) Windesheim, Het studiekeuzegesprek: een schakel in de keten Bijlage 5: School of Built Environment & Transport, digitale vragenlijst studiekeuzegesprekken Beste (toekomstige) student, Stuur de volledig

Nadere informatie

VWO (atheneum en gymnasium) HAVO Theoretische leerweg (MAVO) Basisberoepsgerichte leerweg

VWO (atheneum en gymnasium) HAVO Theoretische leerweg (MAVO) Basisberoepsgerichte leerweg Datum: 1. Leerling gegevens NAW leerling Voornaam J M Tussenvoegsel + achternaam Postcode/Woonplaats Telefoonnummer thuis mobiel Woont bij beide ouders vader moeder anders nl.: Contactpersoon Geboortedatum

Nadere informatie

Informatieboekje Overstap havo 5 naar atheneum 5. Voor leerlingen die maar niet genoeg van het VLC kunnen krijgen :-)

Informatieboekje Overstap havo 5 naar atheneum 5. Voor leerlingen die maar niet genoeg van het VLC kunnen krijgen :-) Informatieboekje 2017-2018 Overstap havo 5 naar atheneum 5 Voor leerlingen die maar niet genoeg van het VLC kunnen krijgen :-) 1 Inhoudsopgave Uitstroom havo... 2 Doorstroomschema havo > hbo> universiteit...

Nadere informatie

DEEL A. Nee. Ja/Nee. Nee. Afkomstig van school/plaats Uit groep Heeft uw kind de. Nee. Ja (zo ja, naam plaats Nee afgelopen zes maanden. gevolgd?

DEEL A. Nee. Ja/Nee. Nee. Afkomstig van school/plaats Uit groep Heeft uw kind de. Nee. Ja (zo ja, naam plaats Nee afgelopen zes maanden. gevolgd? 1 Aanmeldingsformulier nieuwe leerling* Obs De Zonnewijzer Het Gangwerk 58 1622 HC Hoorn Telefoonnummer: 0229-218330 www.obsdezonnewijzer.nl info.obsdezonnewijzer@talenthoorn.nl *bij definitieve inschrijving

Nadere informatie

Ouderavond Handel en administratie

Ouderavond Handel en administratie Ouderavond Handel en administratie Mentoren B4H: Muriël Sleeswijk Jose Visser Rien ter Beek Mentoren K4H: Brenda Koster Dennis Zoomers Mentoren K4H: Maria Muelink Harmen Hecker Ouderavond Handel en administratie

Nadere informatie

Inhoud: Studievoortgangsregeling Cingel College. Geldend voor alle opleidingen vanaf cohort 2017

Inhoud: Studievoortgangsregeling Cingel College. Geldend voor alle opleidingen vanaf cohort 2017 Studievoortgangsregeling Cingel College Geldend voor alle opleidingen vanaf cohort 2017 Inhoud: Inleiding Het studievoortgangsadvies De secuur van de voortgang Moment van studievoortgangsadviezen en niveauadvies

Nadere informatie

Van Mavo-4 naar Havo-4

Van Mavo-4 naar Havo-4 Van Mavo-4 naar Havo-4 Doorstromen naar havo-4 met een mavodiploma. Een leerling kan er voor kiezen om na het behalen van het mavodiploma 1 Havoo-4 op het Hoeksch Lyceum. door te stromen naar De overstap

Nadere informatie

HOORN PERSOONSGEGEVENS. Gegevens leerling. x M. x V. x nee. x ja. Gezinssamenstelling. x vader. x voogd. x verzorger. x moeder.

HOORN PERSOONSGEGEVENS. Gegevens leerling. x M. x V. x nee. x ja. Gezinssamenstelling. x vader. x voogd. x verzorger. x moeder. AANMELDINGSformulier VMBO HOORN 2017-2018 DIT FORMULIER VOLLEDIG INvullen 1. PERSOONSGEGEVENS Gegevens leerling Achter naam (naam op de klassenlijst) Offi ciële achternaam Voornamen Roepnaam Geboor tedatum

Nadere informatie

HEERHUGOWAARD

HEERHUGOWAARD AANMELDINGSformulier VMBO HEERHUGOWAARD 2017-2018 DIT FORMULIER VOLLEDIG INvullen 1. PERSOONSGEGEVENS Gegevens leerling Achter naam (naam op de klassenlijst) Offi ciële achternaam Voornamen Roepnaam Geboor

Nadere informatie

Openbare basisschool De Venen

Openbare basisschool De Venen AANMELDFORMULIER Openbare basisschool De Venen Achternaam en Voornaam/Voornamen : BurgerSchapsNummer: Roepnaam : Geslacht : Man/Vrouw Geboortedatum : Straatnaam en huisnummer : Postcode en woonplaats :

Nadere informatie

Openbare Jenaplan Basisschool De Regenboog

Openbare Jenaplan Basisschool De Regenboog Aanmeldingsformulier Openbare Jenaplan Basisschool De Regenboog Datum eerste schooldag: Aangemeld voor groep: (in te vullen door schooladministratie De Regenboog ) (in te vullen door schooladministratie

Nadere informatie

Land. Straatnaam. Adres geheim/ onbekend

Land. Straatnaam. Adres geheim/ onbekend Aanmeldingsformulier Aanmeldingsformulier Wij vragen u goed te letten op de spelling van de naam van het kind. De naam moet precies zo geschreven zijn als in het bevolkingsregister. Dat is belangrijk,

Nadere informatie

mbo 2013-2014 Open huis 2013 Groen licht voor succes! AANMELDINGSFORMULIER Vrijdag 25 januari 18.30 tot 21.00 uur

mbo 2013-2014 Open huis 2013 Groen licht voor succes! AANMELDINGSFORMULIER Vrijdag 25 januari 18.30 tot 21.00 uur Open huis 2013 Groen licht voor succes! Vrijdag 25 januari 18.30 tot 21.00 uur AANMELDINGSFORMULIER Zaterdag 26 januari 10.00 tot 13.00 uur Vrijdag 19 april 18.30 tot 21.00 uur mbo 2013-2014 Het Clusius

Nadere informatie

Inschrijfformulier leerling

Inschrijfformulier leerling Inschrijfformulier leerling Wij vragen u goed op te letten op de spelling van de naam van het kind. De naam moet precies zo geschreven zijn als in het bevolkingsregister. Dat is belangrijk, omdat de namen

Nadere informatie

1. Luister naar het gesprek. 2. Lees de zinnen. 3. Wat vertelt de meester? Kruis aan: ja of nee.

1. Luister naar het gesprek. 2. Lees de zinnen. 3. Wat vertelt de meester? Kruis aan: ja of nee. Werkblad 5.1 Opdracht 3, module 4, les 5 1. Luister naar het gesprek. 2. Lees de zinnen. 3. Wat vertelt de meester? Kruis aan: ja of nee. 1. De uitslag van de Cito-toets van Paulo is goed. 2. De studievaardigheden

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER VMBO ALKMAAR DIT FORMULIER VOLLEDIG INVULLEN 1. PERSOONSGEGEVENS. Gegevens leerling. Gezinssamenstelling

AANMELDINGSFORMULIER VMBO ALKMAAR DIT FORMULIER VOLLEDIG INVULLEN 1. PERSOONSGEGEVENS. Gegevens leerling. Gezinssamenstelling AANMELDINGSFORMULIER VMBO ALKMAAR 2018-2019 DIT FORMULIER VOLLEDIG INVULLEN 1. PERSOONSGEGEVENS Gegevens leerling Achter naam (naam op de klassenlijst) Offi ciële achternaam Voornamen Voorletters Roepnaam

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma 074-2421609 Locatie: De Akker P.C. Hooftlaan 202 7552HE Hengelo www.titusbrandsma.nl infodeakker@titusbrandsma.

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma 074-2421609 Locatie: De Akker P.C. Hooftlaan 202 7552HE Hengelo www.titusbrandsma.nl infodeakker@titusbrandsma. Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma 074-2421609 Locatie: De Akker P.C. Hooftlaan 202 7552HE Hengelo www.titusbrandsma.nl infodeakker@titusbrandsma.nl (VOORLOPIG) INSCHRIJFFORMULIER Gegevens leerling Achternaam

Nadere informatie

Nee. zes maanden een ... ... Ja (zo ja, deel B invullen) WA-verzekering Ja Nee Huisarts Naam: Telefoonnummer: Medicijngebruik op school Ja

Nee. zes maanden een ... ... Ja (zo ja, deel B invullen) WA-verzekering Ja Nee Huisarts Naam: Telefoonnummer: Medicijngebruik op school Ja 1 Inschrijfformulier nieuwe leerling Obs Montessori Hoorn Postbus 2330 1620 EH Hoorn Loc. Gravenstr. 19 0229-214284 Loc. J. Messchaertstr. 1 0229-296307 Loc. Gording 123 0229-240327 www.obsmontessori.nl

Nadere informatie