Collegegeldtarieven 2014/2015 Studenten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Collegegeldtarieven 2014/2015 Studenten"

Transcriptie

1 Hogeschool van Hall -Larenstein Stafafdeling cvb Collegegeldtarieven 2014/2015 Studenten Aan Organisatie VHL, met name Toelaters en Student Service Centre Van Ben Schulte dd 2 okt 2013 A : Eerste inschrijving als student Hogeschool Van Hall Larenstein Collegegeldtarieven Bachelor en Associate Degree Voor het eerst inschrijving bij VHL 1.Nationaliteit Nederlands of EU/ EER? Vanuit 2+2- partner? IBMS? Uit NFP-land? G. Regulier N-EER tuition Fee, Bachelor Fee: 2+2-tabel 6650 In het algemeen Via Stenden 7400 Mogelijk recht op Waiver van 3500 Dan fee= Reeds in bezit van Nl. Badiploma, behaald na 1 sep 1991? Voltijd of Deeltijd? voltijd C. Instellingstarief Voltijd: 8120 deeltijd A. Wettelijk Basis collegegeld 1906 D. Instellingstarief Deeltijd 4060 B. Voor herinschrijvers in studiear Hogeschool Van Hall Larenstein Collegegeldtarieven Bachelor en Associate Degree Voor de reeds in 2013/14 of eerder ingeschreven studenten Versie 2 okt 2013 Auteur Ben Schulte 1.Nationaliteit Nederlands of EU/ EER? Vanuit 2+2- partner? IBMS? Via Stenden : 7400 Tenzij oude individuele afspraak Uit NFP-land Bestaande afspraak? 1e inschrijving sep 2011 of eerder 9580 G. Regulier N-EER tuition Fee, Bachelor Tenzij al individuele afspraak Zie tabel Waiverafspraak individuele korting op tarief 3. Reeds in bezit van Badiploma, behaald na 1 sep 1991 (CRI-HO)? Start 2e opleiding < = 31 aug 2011 Danwel 2e reeds gestart tijdens eerste Voltijd of Deeltijd? voltijd C. Instellingstarief Voltijd: 8120 deeltijd D. Instellingstarief Deeltijd 4060 A. Wettelijk Basis collegegeld 1906 Binnen nominale studieduur 2e opleiding Versie 2 okt 2013 Auteur Ben Schulte Collegegeld_tarieven_14_15_overzicht2oktb2013.doc 1/6

2 Overzicht Collegegeldtarieven 2014/15 in tabelvorm; incl toelichting Nr Type student Instroomar Collegegeld Wettelijk collegegeld (Ba en Ad) Voltijd en deeltijd (max 5 HOren ingeschreven) 2 2e diploma, deels gelijktijdig (aan 2e studie begonnen voordat eerste studie afgerond is) vt en dt 3 Voor 2e Ba-diploma, na afronding van eerste Ba-diploma; voltijd 4 Voor 2e Ba-diploma, na afronding van eerste Ba-diploma; deeltijd 5 N-EER-studenten bachelor (waiver van 3500 nominale duur mogelijk) 5a N-EER-studenten ba IBMS Conform Stenden-beleid 5b N-EER-studenten via (2+2)- contracten (YAU, thailand, vietnam, india) Vervolgren Besluit Elk ar Wettelijk (basis) Overheid: OCW Dd 17 sept 2013 arlijks Tarief gelijk aan wettelijk collegegeld gedurende de (rest van) nominale studieduur van 2 e studie., 2011 of later 8120 Voltijd Ba instellingstarief EER: 2011 of later 4060 Deeltijd Ba instellingstarief EER: 2012 en later Groeit mee met inflatie (2011 of eerder) ( 9.600) arlijks Groeit mee, zie Stenden (nb zittende mogelijk oude tarief) 2014 Zie overzicht Blijft gelijk gedurende de twee ar in NL, daarna in volgend cohort. (+ 150) 6 Master-studenten APCM/MOD Geldt voor 1 ar, de 70 EC's van de Master 7 Master PPM, deeltijd Delen apart: Instroom in Nieuwe instroom PPP ; SV 2800, Th 2950 marktconform omhoog Landelijk afgesproken Prijsbeleid nota Prijsbeleid nota Prijsbeleid nota IBMS-bestuur 20 sept 2013 Contracten met partners Prijsbeleid Prijsbeleid Verwezen wordt naar: a. Overheid en landelijk beleid: zie b. Prijsbeleid: nota prijsbeleid vastgesteld CvB 3 juni 2013 na positief advies van MR 7 mei 2013 Toelichting 1. Wettelijk collegegeld: De regels voor vaststellen of wettelijk collegegeld van toepassing is worden door OCW vastgesteld. DUO regelt de uitvoering. Op de site van DUO staan de voorwaarden: De voorwaarden worden overgenomen in het inschrijvingsbesluit en betreffen: a. Voldoet aan nationaliteitsvereiste (EER, Suriname, Zwitserland, UAF-status en enkele bijzondere situaties bij Turkse nationaliteit, zie DUO-site) b. Niet eerder een Nederlandse bachelor-graad behaald (vanaf 1991) Studenten die hieraan voldoen hebben recht op inschrijving tegen wettelijk collegegeld. Voor de deeltijd-opleidingen heeft VHL zelf bepaald dat het tarief gelijk is aan dat van de voltijdopleidingen, voor zover de student aan deze voorwaarden voldoet. 2. Instellingscollegegeld voor tweede graad, deels gelijktijdig: In de nota prijsbeleid is de afspraak van de minister met HBO-raad en studentenbonden overgenomen. Studenten die voor afronden van eerste studie al met een tweede beginnen, kunnen die in nominale studieduur afmaken tegen wettelijk collegegeld. NB1 De eis van nationaliteit geldt natuurlijk ook. NB2 Studenten kunnen bij de examencommissie vragen om uitstel van afstuderen (van eerste studie) en kunnen in die tijd ook extra vakken volgen, die op het diplomasupplement bijgeschreven worden. Van een opleiding kun je maar een keer een diploma ontvangen. 3. Instellingscollegegeld voor tweede graad, na afronding eerste, voltijd: Vanaf 2013/14 is er geen overgangsregeling meer en is dit het hoge instellingscollegegeld. NB De eis van nationaliteit geldt natuurlijk ook. Voor deze studenten wordt geen overheidsbekostiging ontvangen. Collegegeld_tarieven_14_15_overzicht2oktb2013.doc 2/6

3 4. Instellingscollegegeld voor tweede graad, na afronding eerste deeltijd: Vanaf 2013/14 is er geen overgangsregeling meer en is dit het hoge instellingscollegegeld voor deeltijd en is de helft van voltijd. NB De eis van nationaliteit geldt natuurlijk ook. Voor deze studenten wordt geen overheidsbekostiging ontvangen. 5. Instellingscollegegeld voor N-EER-studenten: Bachelor: Het is een kostendekkend tarief, vastgesteld door CvB, Het wordt eens per 3 ar herberekend. Het tarief stijgt arlijks met het inflatiepercentage. Studenten betalen arlijks het nieuwe tarief. Gezien de plotselinge stijging in 2012 met 1000, is voor studenten die al ingestroomd zijn tot en met sept2011 een overgangsregeling, waarbij ze op het oude niveau blijven hangen met inflatie-indexering. Voor instromers van 2011 (en volgend) geldt dat de eerste tien een waiver van 3500 krijgen, mits ze uit een van de NFP-landen komen. Dit blijft dan gedurende de nominale studieduur van kracht. Deze waiver is een toekenning uit het profileringsfonds. Her reglement hiervoor heet het VHL fellowship fund. Voor IBMS geldt dat IBMS-bestuur het N-EER-tarief bepaalt. Het volgt het Stenden-beleid. Het wordt arlijks opnieuw vastgesteld en gaat naar verwachting met inflatie mee omhoog. Voor contracten met 2+2-partner-instellingen geldt dat het contract leidend is: Daar staat in 14/15 het bedrag van 6650 als tarief voor de 2 ar dat de studenten in Nederland zijn. Het ar daarna wordt het volgend 2+2-tarief gevolgd, een eventueel vierde ar het volledige N-EER-tarief. Er zijn geen extra waivers, ook geen tussentijdse verhogingen. Dit tarief gaat arlijksmet 150 omhoog. Voor al deze studenten geldt dat er geen bekostiging is, maar dat uit de onderwijsopslag een bedrag is afgezonderd naar het profileringsfonds waarmee zowel de individuele waiver als de korting op het collegegeld van IBMS en 2+2-studenten wordt gefinancierd. Nb zie de complete tabel van alle 2+2-tarieven. 6. Instellingscollegegeld voor Master APCM/MOD: Het moet een kostendekkend tarief zijn, maar dat lukt niet. De doelgroep is vooral NFP-studenten, waarvoor Nuffic-eisen gelden, zodat het tarief slechts (de door Nuffic bepaalde) HBO-CAO-inflatie-correctie kan krijgen. Ook voor niet NFP-studenten (zelfbetalers en andere beurzen) moet ongeveer dit tarief gelden. De tarieven stijgen elk ar met inflatie, maar de kostendekkendheid wordt af en toe herberekend. Het tarief voor 2014/15 is ,- en zal de ren daarna weer ongeveer met de inflatie meestijgen. Het bedrag dat in de NFP-beurs voor studenten zit kan daar iets van afwijken, aangezien Nuffic dat via eigen inflatie-index berekent op basis van tarief van Er is geen bekostiging, behalve de extra subsidie vanuit ministerie LNV; kostendekkend zou een bedrag van ongeveer zijn per student. Met de extra subsidie is het onderwijs te financieren. Dit is gegarandeerd tm 2014, voor ren vanaf 2015 moet een ander aanvullende financiering worden gevonden. 7. Instellingstarief Master PPM, deeltijd: Voor deze deeltijdmaster zijn drie onderdelen apart te doen, met eigen prijzen, die inmiddels met de inflatie en marktconform stijgen: deel 1 (PPP) = ; deel2 (S&V) = 2800 en deel 3 (Thesis) = samen voor hele master Met studenten die beginnen worden afspraken gemaakt over de geldigheid van tarieven in hun specifieke situatie. Het is een volledig onbekostigde opleiding en tarieven zijn kostendekkend en marktconform. Overig: o o Ziekte of onvoorziene omstandigheden kunnen leiden tot tussentijds stoppen en daarna weer instromen. Daar kan na goedkeuring door decaan, de hardheidsclausule gelden, waardoor een student ook na tussentijds stoppen bij de afspraken van het oorspronkelijk cohort kan blijven horen. De tarieven worden arlijks (ook) in het inschrijvingsbesluit vastgelegd, samen met de andere inschrijvings-voorwaarden. Collegegeld_tarieven_14_15_overzicht2oktb2013.doc 3/6

4 Tarievenstructuur voor 2+2 en 3+1-instroom van partnerinstituten (N- EER-studenten) VHL tarieven 2+2 programma s Vastgelegd in contracten met partner-instituut. Zoals al vastgelegd in prijsbeleid 12 mrt 2012, aangevuld met de overeenkomstige invulling voor de 2+2- partners in India. Partner Contract Instroom VHL Fee in 11/ 12 12/ 13 13/ 14 14/ 15 15/ 16 16/ 17 CAU Beijing 07/ ) CAU Beijing 08/ ) CAU Beijing 09/ ) CAU Beijing 10/ ) CAU Beijing 11/ ) CAU Beijing 12/ ) ) YAU Kunming 07/ ) YAU Kunming 08/ ) YAU Kunming 09/ ) YAU Kunming 10/ ) YAU Kunming 11/ ) YAU Kunming 12/ ) KU Bangkok 2) 09/ ) KU Bangkok 2) 10/ ) KU Bangkok 2) 11/ ) NLU HCMC 11/ ) NLU HCMC 12/ ) HUA Hanoi 11/ ) HUA Hanoi 12/ ) / / ) / / / / ) Alle contracten 13/ Alle contracten 14/ ) Indien een student langer nodig heeft dan 2 ar, is de standaard contractafspraak: for a third year of registration, the (net) tuition fee will be the same as for the next students cohort (.-.) under the present educational co-operation and otherwise the regular tuition fee for non-eu students applies; 2) Het gaat hier om een 3+1 programma. NB 3+1 trajecten worden niet meer afgesloten. 3) Bij deze afspraken is (per abuis) de arlijkse verhoging van 150 niet meegenomen. De enige twee afwijkingen van het patroon. 4) Het 2+2 contract met CAU Beijing is opgezegd (CvB-besluit 13 juli 2012). Laatste instroom bij VHL in Nederland is sept Collegegeld_tarieven_14_15_overzicht2oktb2013.doc 4/6

5 Veel gestelde vragen Hieronder een lijstje met veelgestelde vragen met antwoorden, zoals opgetekend tussen maart 2012 en feb 2013 Mag een student, die recht heeft op wettelijk tarief ervoor kiezen om ingeschreven te worden buiten de bekostiging?, Hogeschool VHL biedt alleen bekostigde opleidingen aan, waarvoor het inschrijvingsbesluit geldt. Als de student voldoet aan de inschrijvingsvoorwaarden volgt hij die vorm van inschrijving/ tarief. Hij kan niet zelf kiezen alles zelf te betalen. Geldt een tweede major als een tweede opleiding?, je kunt maar een diploma halen van een opleiding. Voor een tweede major kan de student uitstel van afstuderen vragen bij de examencie; het extra werk komt op diplomadossier. (zie ook hfst 5 onder 2 e bachelor) Student heeft een geheim gba-adres. Moet hij instellingscollegegeld betalen?, want een geheim gba-adres is in ieder geval een gba-adres en voor DUO is dat niet geheim. Student heeft al elders collegegeld betaald en is bij andere hogeschool ingeschreven als student. Wat moet hij betalen als hij bij VHL ingeschreven wil worden? Als de student het wettelijk collegegeld heeft betaald is hij bij VHL toelaatbaar en is hij geen (extra) collegegeld verschuldigd. Hij levert daarvoor een zgn VBC (Verklaring betaald collegegeld) in. Voor IBMS- en NHL studenten is dit standaard. Voor studenten die instellingscollegegeld betalen wordt (vaak) het verschil tussen de tarieven bij de student in rekening gebracht. VHL is ook aangesloten bij Kies Op Maat (KOM), een organisatie die het uitwisselen van studenten tussen instellingen via minoren faciliteert. Instellingen betalen elkaar een vergoeding ( 70 per EC) naarmate er meer onbalans is tussen inkomende en uitgaande studenten. Student is nog niet toelaatbaar en wil alvast iets doen om straks sneller te kunnen studeren of om toelaatbaar te worden. Is dat mogelijk? Er was tot voor kort een regeling Alvast Studeren, waarbij een aspirant student via een VAVO-school alvast lessen volgt op de hogeschool. Dat was met allerlei regels omkleed. Inmiddels is dat (vrijwel) overal afgeschaft. VHL doet hier ook niet (meer) aan mee. Aspirant studenten die nog niet toelaatbaar zijn, kunnen hooguit cursist worden en betaald aanschuif-onderwijs of cursussen volgen. Ook de zomercursus valt hier onder. Kan inschrijven voor een 2 e opleiding het hele ar, of alleen voor 1 september? Kan zo n inschrijving geweigerd worden? Inschrijven voor 2 e opleiding kan het hele ar door. Zolang aan toelatingseisen voor die opleiding is voldaan kan het niet geweigerd worden. Mag je een student die aan alle eisen voor wettelijk collegegeld voldoet, maar al zo lang studeert dat de hogeschool niet bekostigd krijgt een ander/hoger tarief vragen?, als de student aan alle eisen voor wettelijk tarief voldoet, mag je hem geen ander tarief vragen. De bekostiging voor deze student staat er los van. Collegegeld_tarieven_14_15_overzicht2oktb2013.doc 5/6

6 Speciale situaties en cursisten-tarieven Cursistenprijs Voor contractonderwijs: aanschuifonderwijs en cursussen worden zo goed mogelijk de werkelijke kosten in rekening gebracht. Als houvast en richtlijn kan de prijs per aangeboden EC gebruikt worden, zoals in prijsbeleid 2012 is vastgelegd: Studiear 2011/ / / /2015 Tarief per ECTS-punt Hiervoor wordt men als cursist ingeschreven en valt men niet onder inschrijvingsbesluit als student. Verantwoording via T&C. Master PPM (deeltijd Velp) Ook de Master PPM is een cursus, al wordt men daarvoor wel ingeschreven als student omdat het om een CroHo-opleiding en diploma gaat. Het tarief is kostendekkend, en wordt vastgesteld conform de tarieven vanuit T&C. De nieuwe (vetgedrukte) tarieven zijn afgestemd binnen T&C. 11/12 12/13 13/14 14/15 Master PPM deeltijd onderdelen PPP S&V Thesis De tarieven gelden steeds voor nieuwe cursisten. Met zittende cursisten zijn bij het beginnen aan de opleiding afspraken gemaakt over de (geldigheid van de) cursusprijs. Handling fee Het instellingscollegegeld voor N-EER-studenten is inclusief een handling fee voor eenmalige administratieve handelingen ter verkrijging van onder meer de verblijfsvergunning in Nederland. In het geval van het gedeeltelijk terugbetalen van het collegegeld, wordt deze handling fee niet terugbetaald en eerst van het instellingscollegegeld afgetrokken, alvorens een evenredig deel wordt berekend voor terugbetaling. De handling fee in de achtereenvolgende studieren, na tussentijdse verhoging in (stroomlijning met WU) zoals in vastgesteld prijsbeleid 2012 staat, loopt verder mee met de prijsindex:- 12/13 13/14 14/15 Handling fee Speciale situaties Voor studenten met een NFP-beurs wordt de tuition-fee afgeleid van bestaande tuition fee van enige ren geleden en wordt als inflatie-index door Nuffic de index aangehouden die bij de cao s van het hbo en de universiteiten wordt gehanteerd. De Nuffic bepaalt die bedragen en bepaalt dat bij de vaststelling van de NFP-courselist. Voor zijn die bedragen: Short-Course-certificaat (Ba): 8911 en Master (vaststelling dd 19 nov 2012). Voor deze NFP-cursisten wordt (mede om deze reden) ook aanvullende subsidie ontvangen. Dit bedrag zit vervat in de totale NFP-beurs die de student krijgt. De tarieven voor N-EER-studenten die instromen op basis van een contract met een zgn 2+2 of 3+1-partner zijn al vastgelegd in de contracten met die partner. De prijsstructuur begint bij 6500 (instromers in 2013/14) en gaat arlijks met 150 omhoog als kostenindexatie. Een contracten met India wijkt daar helaas iets van af, maar worden zo spoedig mogelijk in hetzelfde stramien ondergebracht. Studenten van de NHL bij Life Science volgen de prijsstructuur van VHL omdat de lessen in het gebouw van VHL worden gegeven. Verschillen worden soepel opgelost. Studenten van IBMS volgen de prijsstructuur van Stenden omdat de lessen in het gebouw van Stenden Hogeschool gegeven worden. Bachelor-studenten, zowel voltijd en deeltijd, die een N-EER-nationaliteit bezitten, maar die partner zijn van een promovendus aan Wageningen UR betalen een instellingstarief ter hoogte van het wettelijk tarief. Bestaand beleid. Door de UAF erkende vluchteling-studenten, studenten uit Suriname, Zwitserland of, onder voorwaarden, studenten met de Turkse nationaliteit (op grond van het Associatiebesluit 1/80) vallen ook onder de nationaliteitsvereiste en zijn wettelijk collegegeld verschuldigd. De student valt ook onder de nationaliteitsvereiste als hij een familielid is van in Nederland wonende EU-burgers die niet de EER-nationaliteit hebben of als hij een verblijfsvergunning bezit op basis waarvan u in aanmerking komt voor studiefinanciering. (zie DUO). Collegegeld_tarieven_14_15_overzicht2oktb2013.doc 6/6

Beslisboom Tarieven 2013-2014. A : Eerste inschrijving als student. Bachelor en Associate Degree. Voor het eerst inschrijving bij VHL

Beslisboom Tarieven 2013-2014. A : Eerste inschrijving als student. Bachelor en Associate Degree. Voor het eerst inschrijving bij VHL Hogeschool van Hall -Larenstein Stafafdeling cvb Collegegeldtarieven 2013/2014 Studenten Aan Van Versie Decosnummer Status Betreft Organisatie VHL, met name toelaters en Onderwijsbureau Ben Schulte 2 april

Nadere informatie

Prijsbeleid studenten 15-16 Tarieven t/m studiejaar 2015-16

Prijsbeleid studenten 15-16 Tarieven t/m studiejaar 2015-16 Hogeschool van Hall -Larenstein Stafafdeling CvB Prijsbeleid studenten 15-16 Tarieven t/m studiejaar 2015-16 Datum/status 14 juli 2014,, vastgesteld CvB dd 26 mei 2014; positief advies MRstudenten 30 juni

Nadere informatie

Prijsbeleid studenten 2013 Tbv studiejaar 2014-15

Prijsbeleid studenten 2013 Tbv studiejaar 2014-15 Hogeschool van Hall -Larenstein Stafafdeling CvB Prijsbeleid studenten 2013 Tbv studiear 2014-15 Datum/status 2 okt 2013, vastgesteld CvB dd.3 juni 2013 Auteur Ben Schulte Decosnr CvB 2013-609a Incl besluit

Nadere informatie

Regeling collegegeld

Regeling collegegeld Regeling collegegeld 2012-2013 Status: Vastgesteld door CvB met positief advies CMR d.d. 23 september 2011 over beleid ten aanzien van instellingscollegegeld. Wijzigingen als gevolg van wettelijke besluitvorming

Nadere informatie

Inschrijfbesluit Hogeschool VHL 2015-2016

Inschrijfbesluit Hogeschool VHL 2015-2016 Inschrijfbesluit Hogeschool VHL 2015-2016 Stafafdeling Beleid Bijlage b bij het studentenstatuut DATUM 26 augustus 2014 Decoskenmerk: 2014-1139 AUTEUR Ben Schulte Citeertitel Inschrijfbesluit VHL Datum

Nadere informatie

handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit; Subsidieregeling tweede graden hbo en wo Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van... (datum), nr. HO&S/2010/228578, houdende subsidiëring van tweede bachelor- en mastergraden

Nadere informatie

Inschrijfbesluit Wageningen University 2015-2016

Inschrijfbesluit Wageningen University 2015-2016 Inschrijfbesluit Wageningen University 2015-2016 Corporate Education, Research & Innovation Regulier: student, extraneus en schakelstudent DATUM 28 mei 2015 AUTEUR Michèle Gimbrère STATUS defintief Wageningen

Nadere informatie

Masterclass nieuwe bekostiging en Regeling collegegelden 2010-2011

Masterclass nieuwe bekostiging en Regeling collegegelden 2010-2011 Masterclass nieuwe bekostiging en Regeling collegegelden 2010-2011 2011 Sander Annink - Teamleider Studentregistratie Saxion SISLINK 2010 Kom verder. Saxion. Waarom deze masterclass en wat gaan we doen?

Nadere informatie

De instellingstarieven voor studiejaar

De instellingstarieven voor studiejaar Hogeschool van Hall -Larenstein Directie Beleid Prijsbeleid 16-17 Instellingstarieven 2016-2017 Datum/status Auteur Decosnr Aan 30 juni 2015/ versie 2.1 na positief advies op 22 april MR-studenten 1 en

Nadere informatie

het college van bestuur van de Universiteit van Amsterdam (hierna: het college van bestuur), verweerder.

het college van bestuur van de Universiteit van Amsterdam (hierna: het college van bestuur), verweerder. Zaaknummer : 2012/016 Rechter(s) : mrs. Olivier, Mollee, Kleijn Datum uitspraak : 12 juni 2012 Partijen : Appellant tegen Universiteit van Amsterdam Trefwoorden : Bijzondere omstandigheden, gelijkheidsbeginsel,

Nadere informatie

Inschrijfbesluit Wageningen University

Inschrijfbesluit Wageningen University Inschrijfbesluit Wageningen University 2014-2015 Corporate Education, Research & Innovation Regulier: student, extraneus en schakelstudent DATUM 11 juni 2014 AUTEUR Michèle Gimbrère STATUS besluitvorming

Nadere informatie

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2013-2014

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2013-2014 Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2013-2014 Hoofdstuk I Inschrijving Artikel 1 Reikwijdte en begripsbepalingen 1. Deze regeling heeft betrekking op studenten en extraneï van reguliere (in

Nadere informatie

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek 1 Inhoud 1. Bepalingen... 3 2. Vooropleidingseisen... 3 2.1. Vooropleidingseisen Bachelor Humanistiek... 3 2.2. Vooropleidingseisen premaster

Nadere informatie

de wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

de wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2015-2016 Hoofdstuk I Inschrijving Artikel 1 Reikwijdte en begripsbepalingen 1. Deze regeling heeft betrekking op studenten en extranei van reguliere (in

Nadere informatie

Bij beslissing van 14 april 2013 heeft het college van bestuur het daartegen door appellant gemaakte bezwaar ongegrond verklaard.

Bij beslissing van 14 april 2013 heeft het college van bestuur het daartegen door appellant gemaakte bezwaar ongegrond verklaard. Zaaknummer : 2013/091 Rechter(s) : mrs. Nijenhof, Olivier, Borman Datum uitspraak : 9 oktober 2013 Partijen : Appellant tegen Universiteit van Amsterdam Trefwoorden : Bestuursakkoord collegegeld tweede

Nadere informatie

Ministerie van Onderwijs, Cultuuren Wetenschap

Ministerie van Onderwijs, Cultuuren Wetenschap Ministerie van Onderwijs, Cultuuren Wetenschap > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de voorzitter van de Colleges van Bestuur van universiteiten en hogescholen cc HBO-raad en VSNU Rijnstraat

Nadere informatie

De onderwijs- en examenregeling

De onderwijs- en examenregeling De onderwijs- en examenregeling Algemeen In de onderwijs- en examenregeling (OER) wordt informatie gegeven over het onderwijs van een opleiding of een groep van opleidingen. Heeft de OER betrekking op

Nadere informatie

DEEL 1 INSCHRIJVING. Artikel 1 Begripsbepalingen. In deze regeling wordt verstaan onder:

DEEL 1 INSCHRIJVING. Artikel 1 Begripsbepalingen. In deze regeling wordt verstaan onder: Regeling inschrijving en collegegeld 2015/2016 Deze regeling bevat een nadere uitwerking van hoofdstuk 7 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW), waarin de hoofdregels voor

Nadere informatie

Inschrijfbesluit Wageningen University 2013-2014

Inschrijfbesluit Wageningen University 2013-2014 Inschrijfbesluit Wageningen University 2013-2014 Corporate Education, Research & Innovation Regulier: student en extraneus DATUM 8 augustus 2013 AUTEUR Michèle Gimbrère STATUS definitief Wageningen UR

Nadere informatie

Regeling inschrijving en collegegeld 2013/2014

Regeling inschrijving en collegegeld 2013/2014 Regeling inschrijving en collegegeld 2013/2014 Deze regeling bevat een nadere uitwerking van hoofdstuk 7 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW), waarin de hoofdregels voor

Nadere informatie

FAQ. Holland Scholarship 2016-2017

FAQ. Holland Scholarship 2016-2017 FAQ Holland Scholarship 2016-2017 Inhoud A. Voorwaarden... 4 1. Welke landen nemen deel aan het Holland Scholarship?... 4 2. Komen studenten uit de BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustacius en Saba) en ui

Nadere informatie

Invoerings- en overgangsregeling master i.v.m. invoering herziene opleiding per 2016-2017 voor Recht en Onderneming

Invoerings- en overgangsregeling master i.v.m. invoering herziene opleiding per 2016-2017 voor Recht en Onderneming Invoerings- en overgangsregeling master i.v.m. invoering herziene opleiding per 2016-2017 voor Recht en Onderneming Met ingang van 1 september 2016 start de vernieuwde master Onderneming en recht. Toelating

Nadere informatie

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek 1 1. Bepalingen... 3 2. Vooropleidingseisen... 3 2.1. Vooropleidingseisen Bachelor Humanistiek... 3 2.2. Vooropleidingseisen Premaster (schakelprogramma

Nadere informatie

TOELICHTING COLLEGEGELD 2015 2016, HOGESCHOOL LEIDEN

TOELICHTING COLLEGEGELD 2015 2016, HOGESCHOOL LEIDEN TOELICHTING COLLEGEGELD 2015 2016, HOGESCHOOL LEIDEN Voor je inschrijving bij Hogeschool Leiden betaal je jaarlijks, dit is wettelijk verplicht. De Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek 1 1. Bepalingen... 3 2. Vooropleidingseisen... 3 2.1. Vooropleidingseisen Bachelor Humanistiek... 3 2.2. Vooropleidingseisen Premaster (schakelprogramma

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. juni 2011

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. juni 2011 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs juni 2011 2 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs Meer dan zeven op de tien studenten

Nadere informatie

Regeling contractcursisten aanschuifonderwijs 2014-2015

Regeling contractcursisten aanschuifonderwijs 2014-2015 Regeling contractcursisten aanschuifonderwijs 2014-2015 Tilburg University (TiU) onderscheidt binnen het contractonderwijs twee varianten, te weten het aanschuifonderwijs en het overig contractonderwijs.

Nadere informatie

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden In het Hoger Onderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen wettelijk en instellingscollegegeld. Het wettelijk collegegeld wordt door de minister vastgesteld

Nadere informatie

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2009-2010

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2009-2010 Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2009-2010 Vastgesteld door het College van Bestuur op 7 april 2009 Hoofdstuk I Inschrijving Artikel 1 Reikwijdte van deze regeling 1. Deze regeling heeft

Nadere informatie

Basisgegevens opleidingsbeoordelingen Indicatoren en definities. 19 februari 2015

Basisgegevens opleidingsbeoordelingen Indicatoren en definities. 19 februari 2015 Basisgegevens opleidingsbeoordelingen Indicatoren en definities 19 februari 2015 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Basisgegevens hbo-bacheloropleidingen 4 2.1 Voltijd hbo-ba 4 2.2 Deeltijd en duaal hbo-ba 5 3 Basisgegevens

Nadere informatie

Studiekosten en studievoorschot (leenstelsel)

Studiekosten en studievoorschot (leenstelsel) Studiekosten en studievoorschot (leenstelsel) Dit boekje bevat informatie van de kosten voor studiejaar 2016-2017. Je vindt ook informatie over de financiering van je studie d.m.v. het leenstelsel. 201603

Nadere informatie

Het cursusgeld wordt jaarlijks door het ministerie van OCW vastgesteld.

Het cursusgeld wordt jaarlijks door het ministerie van OCW vastgesteld. Financieel Reglement 2014-2015 Artikel 1 Kosten van het onderwijs 1.1 Les- en cursusgeld De regelingen rondom het les- en cursusgeld zijn wettelijk vastgelegd. Ook de hoogte van de bedragen wordt jaarlijks

Nadere informatie

Instroom hbo afgenomen maar forse groei aantal gediplomeerden

Instroom hbo afgenomen maar forse groei aantal gediplomeerden Instroom hbo afgenomen maar forse groei aantal gediplomeerden Groei bij gezondheidszorg, aantal studenten in het hbo stabiliseert, aandeel allochtonen blijft groeien, 5% groei in diploma s, aantal Ad-studenten

Nadere informatie

Flexibilisering van het onderwijs aan volwassenen kan alleen door het systeem volledig anders te gaan opzetten en is niet gebaat bij het veranderen

Flexibilisering van het onderwijs aan volwassenen kan alleen door het systeem volledig anders te gaan opzetten en is niet gebaat bij het veranderen 19 JUNI 2014 Flexibilisering van het onderwijs aan volwassenen kan alleen door het systeem volledig anders te gaan opzetten en is niet gebaat bij het veranderen van de bestaande situatie Flexibilisering

Nadere informatie

1. Begripsbepalingen In het kader van deze regeling worden de volgende begrippen gehanteerd: CROHO: Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs.

1. Begripsbepalingen In het kader van deze regeling worden de volgende begrippen gehanteerd: CROHO: Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs. Regeling financiële ondersteuning 2015 Deel 1: Overmacht 1. Begripsbepalingen In het kader van deze regeling worden de volgende begrippen gehanteerd: CvB: College van Bestuur Universiteit Leiden CROHO:

Nadere informatie

Veel gestelde vragen - Studenten

Veel gestelde vragen - Studenten Versie 17-08-2016 Tegemoetkoming Studiekosten Onderwijsmasters PO Veel gestelde vragen - Studenten Vraag Aanvragen en voorwaarden 1 Wanneer moet ik zijn afgestudeerd aan de pabo om in aanmerking te komen

Nadere informatie

Veel gestelde vragen - Studenten

Veel gestelde vragen - Studenten Tegemoetkoming Studiekosten Onderwijsmasters PO Veel gestelde vragen - Studenten Vraag Aanmelding en voorwaarden 1 Wanneer moet ik zijn afgestudeerd aan de pabo om in aanmerking te komen voor de regeling?

Nadere informatie

Geld voor school en studie

Geld voor school en studie Geld voor school en studie Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie van Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

Subsector overig. Subsector overig

Subsector overig. Subsector overig Subsector overig Samenvatting... Grote subsector... 2 Veel switchende studenten... 3 Hoge uitval onder mbo ers... 4 Hoog wo-diplomarendement... 4 Minste studenten van hbo naar wo... 4 8 accreditaties na

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSBESLUIT UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM 2012-2013

INSCHRIJVINGSBESLUIT UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM 2012-2013 INSCHRIJVINGSBESLUIT UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM 2012-2013 Vastgesteld door het College van Bestuur bij besluit d.d. 19 januari 2012, nr. I REGELS VAN PROCEDURELE AARD Artikel 1 INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN

Nadere informatie

Veel gestelde vragen - Studenten

Veel gestelde vragen - Studenten Tegemoetkoming Studiekosten Onderwijsmasters PO Veel gestelde vragen - Studenten Vraag Aanmelding en voorwaarden 1 Wanneer moet ik zijn afgestudeerd aan de pabo om in aanmerking te komen voor de regeling?

Nadere informatie

Veel gestelde vragen - Studenten

Veel gestelde vragen - Studenten Versie 02-11-2015 Tegemoetkoming Studiekosten Onderwijsmasters PO Veel gestelde vragen - Studenten Vraag Aanmelding en voorwaarden 1 Wanneer moet ik zijn afgestudeerd aan de pabo om in aanmerking te komen

Nadere informatie

Flexstuderen FAQ voor studenten

Flexstuderen FAQ voor studenten Flexstuderen FAQ voor studenten 1. Wat is flexstuderen? Het experiment flexstuderen geeft jou als voltijds student hoger onderwijs de mogelijkheid om alleen collegegeld te betalen voor de vakken die jij

Nadere informatie

Profileringsfond Codarts versie 1.0. REGLEMENT PROFILERINGSFONDS Codarts Geldend vanaf 1 september 2011

Profileringsfond Codarts versie 1.0. REGLEMENT PROFILERINGSFONDS Codarts Geldend vanaf 1 september 2011 REGLEMENT PROFILERINGSFONDS Codarts Geldend vanaf 1 september 2011 1. Codarts heeft een voorziening ter financiële ondersteuning van studenten, het reglement profileringsfonds, conform artikel 7.51 WHW.

Nadere informatie

Welkom bij DUO. Johannes Bos Servicekantoor Enschede

Welkom bij DUO. Johannes Bos Servicekantoor Enschede Welkom bij DUO Johannes Bos Servicekantoor Enschede Onderwerpen 1. Hervorming studiefinanciering 2. Vereenvoudigingen 3 OV kaart/studentenreisproduct Hervorming studiefinanciering Basisbeurs wordt lening

Nadere informatie

Financieel Reglement 2015-2016

Financieel Reglement 2015-2016 Financieel Reglement 2015-2016 Financieel Reglement 2015-2016 Artikel 1 Kosten van het onderwijs 1.1 Les- en cursusgeld De regelingen rondom het les- en cursusgeld zijn wettelijk vastgelegd. Ook de hoogte

Nadere informatie

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden In het Hoger Onderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen wettelijk en instellingscollegegeld. Het wettelijk collegegeld wordt door de minister vastgesteld

Nadere informatie

Premasterprogramma s Pedagogiek en Onderwijskunde Masteravond 16 februari 2016

Premasterprogramma s Pedagogiek en Onderwijskunde Masteravond 16 februari 2016 Premasterprogramma s Pedagogiek en Onderwijskunde Masteravond 16 februari 2016 Programma Welkomstwoord Wat is een premaster? Programma Inschrijven Ervaringen van premasterstudenten Masteravond 16 februari

Nadere informatie

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek 2016-2017 Inhoud 1. Bepalingen 3 2. Vooropleidingseisen 3 2.1. Vooropleidingseisen Bachelor Humanistiek 3 2.2. Vooropleidingseisen Premaster

Nadere informatie

Studiekosten en studievoorschot (leenstelsel)

Studiekosten en studievoorschot (leenstelsel) Studiekosten en studievoorschot (leenstelsel) Dit boekje bevat indicatieve informatie van de kosten voor studiejaar 2016-2017. Hierin tref je ook informatie aan over de financiering van je studie d.m.v.

Nadere informatie

Holland Scholarship Frequently Asked Questions

Holland Scholarship Frequently Asked Questions Holland Scholarship Frequently Asked Questions FAQ 3-2-15 v1.0 1 Inhoudsopgave Voorwaarden... 5 1. Hoeveel beurzen worden er verstrekt?... 5 2. Wat voor beurs kunnen uitgaande en inkomende studenten aanvragen?...

Nadere informatie

Regeling Financiële Ondersteuning Topsport- Student Stenden Hogeschool Profileringsfonds

Regeling Financiële Ondersteuning Topsport- Student Stenden Hogeschool Profileringsfonds AANVRAAGFORMULIER 1 studiefinancieringsvorm voor cohorten vóór 1-9-2015 én studiefinancieringsvorm(en) voor cohorten na 1-9-2015 Regeling Financiële Ondersteuning Topsport- Student Stenden Hogeschool Profileringsfonds

Nadere informatie

Regeling contractonderwijs 2015-2016 webversie 13 februari 2015

Regeling contractonderwijs 2015-2016 webversie 13 februari 2015 Regeling contractonderwijs 2015-2016 webversie 13 februari 2015 Tilburg University (TiU) verzorgt naast het onderwijs van initiële opleidingen contractonderwijs. Deze regeling bevat een explicitering van

Nadere informatie

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies.

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies. III FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirectie op 14 maart 2016. Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 4 juli 2016. Deze versie treedt in werking op 1

Nadere informatie

STUDIEFINANCIERING. Fonds. Studiefinanciering. Suriname. Fonds Studiefinanciering. Studeren is investeren in jezelf! in Suriname

STUDIEFINANCIERING. Fonds. Studiefinanciering. Suriname. Fonds Studiefinanciering. Studeren is investeren in jezelf! in Suriname Waar 1 kan ik terecht voor meer informatie? Voor meer informatie over studiefinanciering in Suriname, kan je onze website bezoeken: Website: www.fss.sr Ook kan je terecht bij: Fonds De Nationale Ontwikkelingsbank

Nadere informatie

Versie 14/04/2014 Pagina 1

Versie 14/04/2014 Pagina 1 Toelichting bij de Regeling Aanmelding en Inschrijving 2014-2015 Deze toelichting bevat een uitleg en invulling van de Regeling Aanmelding en Inschrijving 2014-2015. Bedenk dat in alle gevallen de tekst

Nadere informatie

Premasterprogramma s Pedagogiek en Onderwijskunde Masterdag 12 november 2016

Premasterprogramma s Pedagogiek en Onderwijskunde Masterdag 12 november 2016 Premasterprogramma s Pedagogiek en Onderwijskunde Masterdag 12 november 2016 Programma Welkomstwoord Wat is een premaster? Programma Inschrijven Ervaringen van premasterstudent Masterdag 12 november 2016

Nadere informatie

HAVO 5. LOB begeleiding. Door mentor en decaan

HAVO 5. LOB begeleiding. Door mentor en decaan HAVO 5 LOB begeleiding Door mentor en decaan LOB in bovenbouw HAVO 40 uur: 20 uur H4 en 20 uur H5 Mentorles LOB + thuis Open dagen meelopen Aansluitingsprogramma individueel Portfolio Magister ivm verantwoording/gesprek

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. mei 2010

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. mei 2010 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs mei 2010 1 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs Inleiding Deze factsheet geeft informatie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 346 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met de uitbreiding van de groep van personen die het

Nadere informatie

BESTUURSKUNDE BESTUREN VAN VEILIGHEID

BESTUURSKUNDE BESTUREN VAN VEILIGHEID BESTUURSKUNDE BESTUREN VAN VEILIGHEID BESTUURSKUNDE: BESTUREN VAN VEILIGHEID > Een unieke combinatie van algemene bestuurskundevakken en vakken die zich toeleggen op het besturen van veiligheid; algemene

Nadere informatie

STUDIEFINANCIERING. Fonds. Studiefinanciering. Suriname. Studiefinanciering. Studeren is investeren in jezelf! in Suriname

STUDIEFINANCIERING. Fonds. Studiefinanciering. Suriname. Studiefinanciering. Studeren is investeren in jezelf! in Suriname Waar 1 kan ik terecht voor meer informatie? Voor meer informatie over studiefinanciering in Suriname, kun je onze website bezoeken: Website: www.fss.sr Ook kun je terecht bij: Fonds Studiefinanciering

Nadere informatie

2 Voorlichting Examenklassen

2 Voorlichting Examenklassen Welkom bij DUO 2 Voorlichting Examenklassen Onderwerpen 1. Tegemoetkoming scholieren 2. Studiefinanciering 3. Aanvragen en aanmelden Studiefinanciering of eerst tegemoetkoming scholieren? - Kwartaalinstroom:

Nadere informatie

FAQ Zittende leraren. 1 Kom ik ook in aanmerking voor VierSlagLeren als ik - als zittende

FAQ Zittende leraren. 1 Kom ik ook in aanmerking voor VierSlagLeren als ik - als zittende FAQ Zittende leraren Vraag Voorwaarden en aanmelding 1 Kom ik ook in aanmerking voor VierSlagLeren als ik - als zittende leerkracht - een parttime baan heb? 2 Ik ben afgelopen schooljaar reeds aan een

Nadere informatie

Premasterprogramma s Pedagogiek en Onderwijskunde Masterweek 14 februari 2017

Premasterprogramma s Pedagogiek en Onderwijskunde Masterweek 14 februari 2017 Premasterprogramma s Pedagogiek en Onderwijskunde Masterweek 14 februari 2017 Programma Welkomstwoord Wat is een premaster? Programma Inschrijven Ervaringen van premasterstudent Masterweek 14 februari

Nadere informatie

REGELING AANMELDING & INSCHRIJVING 2015-2016

REGELING AANMELDING & INSCHRIJVING 2015-2016 REGELING AANMELDING & INSCHRIJVING 2015-2016 Regeling ter uitwerking van de wettelijke bepalingen inzake inschrijving en collegegeld in de Wet op Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek, die op grond

Nadere informatie

Studiefinanciering voor studenten van Aruba en de Nederlandse Antillen

Studiefinanciering voor studenten van Aruba en de Nederlandse Antillen Studiefinanciering voor studenten van Aruba en de Nederlandse Antillen Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 2 maart 2015 Met nstemming van de facultaire medezeggenschapsraad A. Nadere facultaire invulling van

Nadere informatie

Regeling Aanmelding, Toelating, Inschrijving, Uitschrijving en Collegegeld

Regeling Aanmelding, Toelating, Inschrijving, Uitschrijving en Collegegeld Regeling Aanmelding, Toelating, Inschrijving, Uitschrijving en Collegegeld Hoofdstuk 1: Aanmelding, toelating en inschrijving Artikel 1.1 Beslissing op verzoek tot inschrijving Bureau Studentenzaken (hierna:

Nadere informatie

Studeren in Nederland

Studeren in Nederland Studeren in Nederland Annekee de Jager Kaj Temme Nederlandse Ambassade Brussel Leuven, 27 oktober 2015 Inhoud 1. Nederland 2. Waarom studeren in Nederland? 3. Onderwijs in Nederland 4. Nederlandse studentensteden

Nadere informatie

2

2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 De ILO leidt op voor eerstegraads leraar in 23 verschillende vakken. Je kunt voor de meeste opleidingen zowel in augustus als in februari beginnen. Voor Arabisch, Hebreeuws,

Nadere informatie

Aanbod van opleidingen

Aanbod van opleidingen Techniek grote sector... 2 450 opleidingen aangeboden in 600 varianten... 4 Veel lege opleidingsvarianten... 5 Minder deeltijdvarianten in Techniek... 6 In dit deel van het factsheet geven we een overzicht

Nadere informatie

Het nieuwe Studentprognosemodel.

Het nieuwe Studentprognosemodel. Het nieuwe Studentprognosemodel. Voor de begrotingscyclus wordt tot op heden vanuit P&C-data een model (studentenprognosemodel = SPM) opgeleverd voor de raming van het aantal studenten dat zal deelnemen

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs 2010 1 Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs 2010 Ten opzichte van 2009 is de instroom stabiel: -0,3 procent

Nadere informatie

Regeling Financiële ondersteuning bij studievertraging door overmacht, RUG 2015-2016

Regeling Financiële ondersteuning bij studievertraging door overmacht, RUG 2015-2016 Regeling Financiële ondersteuning bij studievertraging door overmacht, RUG 2015-2016 Inleiding Paragraaf 2a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) betreft het Profileringsfonds

Nadere informatie

2 Voorlichting Examenklassen

2 Voorlichting Examenklassen Welkom bij DUO 2 Voorlichting Examenklassen Onderwerpen 1. Tegemoetkoming scholieren 2. Studiefinanciering 3. Aanvragen en aanmelden Studiefinanciering of eerst tegemoetkoming scholieren? - Kwartaalinstroom:

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit: Faculteit A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: Artikel 32 Inschrijving voor cursussen 3A De student

Nadere informatie

het college van bestuur van de Vrije Universiteit van Amsterdam, verweerder.

het college van bestuur van de Vrije Universiteit van Amsterdam, verweerder. Zaaknummer : 2013/010 Rechter(s) : mrs. Loeb, Olivier, Van der Spoel, Datum uitspraak : 25 juni 2013 Partijen : Appellant tegen Vrije Universiteit van Amsterdam Trefwoorden : [instellings-]collegegeld,

Nadere informatie

NADERE INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN EERSTE INSCHRIJVING

NADERE INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN EERSTE INSCHRIJVING INSCHRIJVINGSBESLUIT UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM 2016-2017 Dit besluit bevat procedureregels met betrekking tot de inschrijving bij de Universiteit van Amsterdam ingevolge Hoofdstuk 7, titel 2 en 3, van

Nadere informatie

Subsector geografie. Sectorbeeld Gedrag & Maatschappij, Inspectie van het Onderwijs,

Subsector geografie. Sectorbeeld Gedrag & Maatschappij, Inspectie van het Onderwijs, Samenvatting... 2 Minst aantal opleidingen... 2 Minst aantal studenten... 3 Instroom neemt af... 3 Laagste uitval... 3 Lager diplomarendement... 3 Daling in switch... 3 Twee nieuwe opleidingen... 4 Weinig

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. mei 2009

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. mei 2009 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs mei 2009 1 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs Inleiding Deze factsheet geeft informatie

Nadere informatie

BESTUURSKUNDE BESTUREN VAN VEILIGHEID

BESTUURSKUNDE BESTUREN VAN VEILIGHEID BESTUURSKUNDE BESTUREN VAN VEILIGHEID BESTUURSKUNDE: BESTUREN VAN VEILIGHEID > Een unieke combinatie van algemene bestuurskundevakken en vakken die zich toeleggen op het besturen van veiligheid; algemene

Nadere informatie

Geld voor school en studie

Geld voor school en studie Geld voor school en studie Dienst Uitvoering Onderwijs www.duo.nl Wet en regelgeving Tegemoetkoming scholieren Studiefinanciering beroepsonderwijs en hoger onderwijs Tegemoetkoming scholieren (kwartaal

Nadere informatie

Geld voor school en studie

Geld voor school en studie Geld voor school en studie Dienst Uitvoering Onderwijs www.duo.nl Wet en regelgeving Tegemoetkoming scholieren Studiefinanciering beroepsonderwijs en hoger onderwijs Tegemoetkoming scholieren (kwartaal

Nadere informatie

Dit is een wettelijk vastgestelde rol met een beroepsprofiel waar ieder zich mee bemoeit: politiek niet in de laatste plaats. Waarom.

Dit is een wettelijk vastgestelde rol met een beroepsprofiel waar ieder zich mee bemoeit: politiek niet in de laatste plaats. Waarom. 1 Dit is een wettelijk vastgestelde rol met een beroepsprofiel waar ieder zich mee bemoeit: politiek niet in de laatste plaats. Waarom.// 2 Maar er is meer. Het gaat om opgroeiende jongeren die op hun

Nadere informatie

Profileringsfondsen in het hoger onderwijs Een advies over de bereikbaarheid en kenbaarheid

Profileringsfondsen in het hoger onderwijs Een advies over de bereikbaarheid en kenbaarheid Profileringsfondsen in het hoger onderwijs Een advies over de bereikbaarheid en kenbaarheid Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) Oktober 2012 Dit is een uitgave van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb).

Nadere informatie

Hieronder vind je van a z de begrippen waar je (mogelijk) mee te maken krijgt als je gaat studeren.

Hieronder vind je van a z de begrippen waar je (mogelijk) mee te maken krijgt als je gaat studeren. Begrippenlijst Hieronder vind je van a z de begrippen waar je (mogelijk) mee te maken krijgt als je gaat studeren. Associate Degree De Associate degree (Ad) is een tweejarige studie in het hoger beroepsonderwijs

Nadere informatie

Geld voor school en studie

Geld voor school en studie Geld voor school en studie Dienst Uitvoering Onderwijs Varsha Mahabier www.duo.nl Wet en regelgeving Tegemoetkoming scholieren Studiefinanciering hoger onderwijs Tegemoetkoming scholieren (kwartaal ná

Nadere informatie

Studeren na het HBO. stand van zaken 2014-2015. Informatie van het Avans Studentendecanaat

Studeren na het HBO. stand van zaken 2014-2015. Informatie van het Avans Studentendecanaat Studeren na het HBO stand van zaken 2014-2015 Informatie van het Avans Studentendecanaat 1 Studeren na het HBO: onderwerpen 1. Wat moet je weten over het collegegeld als je kiest voor een nieuwe bachelor

Nadere informatie

DOORSTUDEREN NA HET HBO

DOORSTUDEREN NA HET HBO DOORSTUDEREN NA HET HBO Met welke financiële gevolgen moet je rekening houden? Informatie van het Avans Studentendecanaat Stand van zaken 2015-2016 Kenmerk: 14 september 2015 Studeren na het HBO: onderwerpen

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 620 Paraaf: Onderwerp : Uitvoeringsreglement in- en uitschrijving 2012-2013 Besluit : Het College van Bestuur besluit tot vaststelling van het Uitvoeringsreglement

Nadere informatie

Wo masteropleiding Milieuwetenschappen (MSc) (Uitlopende programmering) A. Toelating tot de masteropleiding Niet van toepassing

Wo masteropleiding Milieuwetenschappen (MSc) (Uitlopende programmering) A. Toelating tot de masteropleiding Niet van toepassing Uitvoeringsregeling master 2016-2017 Faculteit Management, Science and & Technology Wo masteropleiding Milieuwetenschappen (MSc) (Uitlopende programmering) Einde nieuwe instroom: 31 augustus 2015 Einde

Nadere informatie

Wijziging Terugbetalen studieschuld

Wijziging Terugbetalen studieschuld Wijziging Terugbetalen studieschuld Dit formulier Wijzigingen die van belang zijn voor de terugbetaling van uw studieschuld kunt u snel en eenvoudig doorgeven via mijnduonl. Kunt u geen gebruik maken van

Nadere informatie

Inschrijfbesluit Wageningen University

Inschrijfbesluit Wageningen University Inschrijfbesluit Wageningen University 2015-2016 Corporate Education, Research & Innovation Niet-regulier: bijvakstudent, internationale gaststudent, promovendus, contractant, open onderwijs DATUM 27 mei

Nadere informatie

FLEXIBILISERING, MAAR DAN METEEN GOED

FLEXIBILISERING, MAAR DAN METEEN GOED FLEXIBILISERING, MAAR DAN METEEN GOED en met de Associate degree Hans Daale - Leido opzet Invoering van de associate degree als opleiding Flexibilisering, verticaal en horizontaal, van de beroepskolom

Nadere informatie

Subsector maatschappelijke hulp en dienstverlening

Subsector maatschappelijke hulp en dienstverlening Subsector maatschappelijke hulp en dienstverlening Samenvatting... Grootste subsector... Gemiddeld meer studenten per opleiding... 3 Weinig instroom in relatief veel deeltijdopleidingen... 3 Mbo-instroom

Nadere informatie

Onderwerpen. 1. Tegemoetkoming scholieren. 2. Studiefinanciering. 3. Aanvragen en aanmelden

Onderwerpen. 1. Tegemoetkoming scholieren. 2. Studiefinanciering. 3. Aanvragen en aanmelden Onderwerpen 1. Tegemoetkoming scholieren 2. Studiefinanciering 3. Aanvragen en aanmelden of eerst tegemoetkoming scholieren? - Kwartaalinstroom: 1 januari, 1 april, 1 juli, 1 oktober Voorbeeld: 2015 2016

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 27 januari 2014 Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op..2014 A. Nadere facultaire invulling

Nadere informatie

vra2007ocw-36 31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid LIJST VAN VRAGEN

vra2007ocw-36 31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid LIJST VAN VRAGEN vra2007ocw-36 31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid LIJST VAN VRAGEN De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de

Nadere informatie