STARTFOTO ONDERSTEUNINGSBEHOEFTEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STARTFOTO ONDERSTEUNINGSBEHOEFTEN"

Transcriptie

1 STARTFOTO ONDERSTEUNINGSBEHOEFTEN Heeft u opmerkingen of vragen naar aanleiding van dit rapport? Mail dan naar

2 INHOUD 1 STARTFOTO, MENSEN MET VERSTANDELIJKE BEPERKING STARTFOTO, MENSEN MET PSYCHIATRISCHE BEPERKING STARTFOTO, MENSEN MET ADHD/ADD/AUTISME STARTFOTO, MENSEN MET EEN LICHAMELIJKE BEPERKING OF SOMATISCHE AANDOENING STARTFOTO, MENSEN MET EEN PSYCHOGERIATRISCHE AANDOENING STARTFOTO, MENSEN MET EEN ZINTUIGLIJKE BEPERKING 57 2

3 1 STARTFOTO MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING Samenvatting Bij een verstandelijke beperking scoort iemand met het denkvermogen lager dan gemiddeld bij een algemene intelligentietest. Er is sprake van blijvende beperkingen op het gebied van de sociale redzaamheid en leer- en/of gedragsproblemen. Deze verstandelijke handicap is ontstaan voor het 18 e levensjaar. De diversiteit binnen de doelgroep mensen met een verstandelijke beperking is enorm. Mensen met een lichte verstandelijke beperking kunnen zich meestal redelijk uitdrukken en kunnen in veel gevallen lezen en met geld omgaan. Zij kunnen zich vrij zelfstandig in de samenleving bewegen en zij kunnen redelijk goed leren om voor zichzelf te zorgen. Mensen met een matige verstandelijke beperking kunnen meestal wel aangeven wat ze willen. Ze kunnen leren zichzelf aan en uit te kleden, zelfstandig te eten en drinken en ze kunnen opkomen voor zichzelf. Ze kunnen vaak niet zelfstandig reizen, werken of wonen. Zij hebben meestal op alle gebieden ondersteuning nodig. Mensen met een ernstige verstandelijke beperking hebben op alle gebieden intensieve ondersteuning nodig. Ongeveer een derde van deze mensen heeft tevens ernstige problemen met zien of horen, zich verplaatsen of bewegen of heeft andere lichamelijke aandoeningen zoals epilepsie. Mensen met een verstandelijke beperking worden steeds ouder. Een vast aanspreekpunt is voor veel mensen nodig ( regisseur ). Voor een deel van de mensen is het voldoende dat ze een vast persoon hebben bij wie ze terecht kunnen als er vragen zijn. Een groot deel heeft echter behoefte aan structurele ondersteuning. Het gaat dan om iemand die structuur geeft, overzicht houdt en ondersteuning geeft bij praktische zaken. Deze persoon kan een vertaalslag maken en er zorg voor dragen dat er aandacht is voor alle levensgebieden. Ook bij het aangaan en onderhouden van sociale relaties is vaak ondersteuning nodig. De regisseur moet geen zaken overnemen, maar mensen helpen om inzicht te krijgen en aan te zetten om over dingen na te denken. Belangrijk om mensen te stimuleren, ergens naar toe te werken en steeds een stapje te zetten. De regisseur kan een professional zijn of uit het sociale netwerk komen. Mensen met een verstandelijke beperking vinden het moeilijk om aan te geven dat ze iets niet kunnen. Ze zullen daarom ook niet snel aangeven dat ze hulp nodig hebben. Het is daarom belangrijk om de vraag achter de vraag goed te onderzoeken. Herkenning van de doelgroep is van belang en daarbij moet rekening gehouden worden dat een verstandelijke beperking niet altijd te zien is aan mensen. Ook moet er rekening mee worden gehouden dat kleine veranderingen/gebeurtenissen een groot effect kunnen hebben. Belangrijk is om te kijken naar de mogelijkheden van mensen Het gaat om mensen dingen leren en stimuleren en eruit zien te halen wat erin zit. Kijk naar wat mensen wel kunnen, waar hun talenten zitten en wat ze kunnen leren. Mantelzorgen doe je voor deze doelgroep je leven lang. De opvolging is een belangrijk thema voor mantelzorgers. Ook is er behoefte aan waardering en lotgenotencontact.

4 Aantallen 1 Landelijk In Nederland zijn er naar schatting ruim personen met een ernstige verstandelijke beperking (IQ lager dan 50). Omdat mensen met een ernstige verstandelijke beperking bijna altijd ondersteuning bij het wonen ontvangen, zijn ze relatief gemakkelijk te traceren. In 2009 hadden ongeveer personen met een ernstige verstandelijk beperking een indicatie voor zorg voor mensen met een verstandelijke beperking vanuit de AWBZ. Daarnaast zijn er In Nederland waarschijnlijk personen met een lichte verstandelijke beperking (IQ tussen 50 en 70). Schattingen van het aantal mensen met een lichte verstandelijke beperking lopen in de internationale literatuur wel ver uiteen. Voor Nederland komt de schatting uit tussen de en personen. Dat deze aantallen ver uiteen liggen, hangt deels samen met het feit dat mensen met een lichte beperking soms lastig zijn op te sporen: niet iedereen gebruikt ondersteuning. In 2009 hadden ongeveer personen met een lichte verstandelijke beperking een indicatie voor AWBZ-zorg. Tenslotte zijn er nog personen met een IQ tussen 70 en 85 (zwakbegaafden) met ernstige bijkomende problematiek. Deze problematiek betreft het leren, het gedrag of de sociale redzaamheid. Schattingen in de literatuur geven alleen heel globale cijfers van het aantal zwakbegaafden met bijkomende problemen. Dit aantal zou voor de gehele bevolking uitkomen op tot ruim personen (cbz 2004). In 2009 hadden een kleine zwakbegaafden een indicatie voor AWBZ-zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Regio Gooi & Vechtstreek In onderstaande tabel zijn de aantallen klanten met een verstandelijke beperking die momenteel begeleiding of persoonlijke verzorging ontvangen in beeld gebracht. Klanten met begeleiding en persoonlijke verzorging Gooi & Vechtstreek plus Eemnes Gooi & Vechtstreek + Eemnes Persoonlijke Klantprofiel & leeftijd Begeleiding verzorging Kinderen met een verstandelijke handicap ,8% 115 3,7% Volwassenen met een verstandelijke handicap ,7% 60 1,9% Totaal % % Bron: CIZ ( ) Er zijn in de Gooi en Vechtstreek 968 kinderen met AWBZ zorg 2. Van deze 968 kinderen hebben er 454 een verstandelijke handicap. Hiervan ontvangen 337 kinderen begeleiding. Onder de 396 klanten met kortdurend verblijf zijn er 273 kind waarvan er 196 een verstandelijk handicap hebben 3. 1 Cijfers Nederland: Factsheet SCP Menen met lichamelijke of verstandelijke beperkingen. Cijfers Gooi en Vechtstreek: Analyse begeleiding Gewest Gooi en Vechtstreek 2012 en Analyse hervorming langdurige zorg en ondersteuning. Effecten sociaal akkoord, zorg akkoord en notitie hervorming langdurige zorg en ondersteuning Dit betreft alle vormen van ABWZ zorg zowel intramuraal als extramuraal 3 CIZ (2011) Begeleiding in Beeld

5 Voor de functie begeleiding zijn ook aantallen per gemeente bekend. Deze zijn in onderstaande tabel weergegeven. Aantal unieke klanten begeleiding juli 2011 G & V + Grondslag & leeftijd Eemnes Blaricum Bussum Eemnes Hilversum Huizen Laren Muiden Naarden Weesp Wijdemeren Verstandelijk gehandicapt 0-17 jaar Verstandelijk gehandicapt 18 plus Bron: CIZ en Agis Zorgkantoor Voor de functie begeleiding is ook bekend hoe de verdeling per leeftijdscategorie is. Dit is in onderstaande tabel weergegeven. Klanten met begeleiding: leeftijd per grondslag Gooi & Vechtstreek plus Eemnes Leeftijd plus Totaal Grondslag jaar jaar jaar Verstandelijk gehandicapt 44% 23% 30% 3% 100% Bron: Agis Zorgkantoor De functie begeleiding kan via Zorg in Natura (ZIN) of via een Persoonsgebonden budget (PGB) gegeven worden. In de tabel hieronder is per leeftijdscategorie weergegeven hoe deze verhouding is. Hoe jonger de leeftijdscategorie, hoe meer er gebruikt wordt gemaakt van een PGB. In de leeftijdscategorie van 0-17 jaar wordt 67% van de zorg via een PGB gegeven terwijl dat in de leeftijdscategorie 65 plus nog maar 29% is. Verdeling ZIN/ PGB per leeftijdscategorie en grondslag Gooi & Vechtstreek Leeftijd 0-17 jaar jaar jaar 65 plus Totaal Totaal Grondslag ZIN PGB ZIN PGB ZIN PGB ZIN PGB ZIN PGB Verstandelijk gehandicapt 33% 67% 48% 52% 89% 11% 71% 29% 54% 46% Bron: Agis Zorgkantoor 5

6 Behoeften Resultaatgebieden Van AWBZ naar Wmo gemeenten moeten op deze gebieden ondersteuning gaan geven Het wonen in een schoon en leefbaar huis Het wonen in een geschikt huis Boodschappen doen en maaltijden aanreiken Het beschikken over schone, draagbare en doelmatige kleding Het thuis kunnen zorgen voor kinderen die tot het gezin behoren Alle levensfasen opgroeien en ontwikkelen 0-23 jaar werken, opvoeden en verzorgen jaar pensioen en vitaal ouder worden 65 jaar en ouder laatste levensfase Mensen hebben hulp nodig om overzicht te krijgen. Soms is er ook aansporing nodig. Belangrijk om samen dingen op te pakken. Als het in het huishouden een troep is, werkt dit vaak door op andere levensgebieden en komen mensen tot niets. Het is belangrijk om in een veilige omgeving te wonen die mogelijkheden biedt om de deur uit te gaan en onder de mensen te zijn. Iemands huis is een belangrijke structuur die basis biedt in het dagelijkse leven. Veranderingen of verhuizingen valt de doelgroep zwaar. Mensen willen een scheiding tussen wonen en dagbesteding. Op deze manier zitten mensen niet steeds in hetzelfde kringetje. Mensen willen meer inspraak en keuzemogelijkheden voor woonvorm en woonomgeving. Ook aandacht voor privacy en veiligheid. Er is te weinig aanbod om zelfstandig onder begeleiding te wonen of zelfstandig in kleinschalige woonvoorzieningen met een zorgfunctie in de buurt. Hierdoor ervaren mensen verlies van zelfstandigheid, regie over het leven, afhankelijk blijven. Als mensen niet zelfstandig kunnen wonen, is het van belang om bij elkaar te wonen. Afhankelijk van de beperking of combinatie van beperkingen (bijvoorbeeld ook zintuiglijke beperking) is ondersteuning nodig. Geen aanvullende behoefte Geen aanvullende behoefte Uitzonderingen wanneer de behoeften in verschillende levensfasen anders zijn Tijdens het hele volwassen leven is zelfstandig wonen in een gewone buurt erg belangrijk. Jong volwassenen die minder begaafd zijn hebben problemen bij sociale contacten en hebben behoefte om gerespecteerd te worden in de buurt waar zij wonen. Bij ouderen: als de bestaande woning niet meer voldoet en verhuizen noodzakelijk is, zijn de keuzemogelijkheden in wonen belangrijk.

7 Het zich in en om de woning verplaatsen Het zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel Het ontmoeten van medemensen en het aangaan/onderhouden van sociale verbanden Geen aanvullende behoefte Goed vervoer is belangrijk. Hoe afhankelijker je bent, hoe belangrijker vervoer is. Het wegvallen van vervoer gaat ten koste van de (kwalitatieve) manier van leven. Het kringetje waarin mensen deelnemen wordt ook heel klein. Belangrijk zijn betrouwbaarheid en duidelijkheid (op tijd rijden, zoveel mogelijk zelfde persoon). Bij taxivervoervoer is bejegening niet altijd correct en niet afgestemd op de doelgroep. Er is behoefte aan een speciaal openbaar vervoerboekje voor mensen met een verstandelijke beperking. Bij slecht vervoer krijgen mensen het gevoel dat zij niet belangrijk en waardeloos zijn. Een groot deel van de doelgroep raakt enorm van slag (soms dagenlang) als het misgaat. Bij gebrekkig vervoer (altijd te laat, gedeelten mist of hele avond onderweg bent, lang moet wachten) is het moeilijk om te sporten of naar andere activiteiten te gaan. Bij kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking en gedragsproblematiek kan vervoer i.c.m. andere groepen tot problemen leiden. Vervoer moet apart van andere groepen worden geregeld en onderweg is er begeleiding met de juiste expertise nodig. Zorgwekkende ontwikkeling dat dagactiviteiten teruggehaald worden naar het instellingsterrein i.v.m. vervoersbezuinigingen. Daardoor zijn mensen die nu verspreid wonen genoodzaakt om terug te gaan naar instellingsterreinen. Mensen hebben behoefte aan meer vriendschappen. Veel mensen hebben een schraal netwerk met weinig vrienden en kennissen. Ze maken geen deel uit van een breder verband en hebben het gevoel niet mee te doen. Veel mensen vinden het moeilijk om vrienden te maken en hierbij is soms ondersteuning nodig. Mensen willen ook uitbreiding van hun activiteiten (niet met categoraal aanbod). Bij het lid worden en blijven van een vereniging of sportclub kan een deel van de mensen met een verstandelijke beperkingen meedraaien in een 'gewone' club, maar moeten soms tempo aanpassen. Belangrijk dat ondersteuner/begeleider daar ook aandacht voor heeft. Sommige jongeren vinden het eng om alleen naar een activiteit of vereniging te gaan. Begeleiders kunnen hen ondersteunen door mee te gaan en te werken aan het zelfvertrouwen. Voor doelgroep ouderen: ouder worden brengt andere behoeften in dagbesteding, ook voor vrije tijdsbesteding. Het tempo gaat naar beneden en men krijgt meer behoefte aan rust (momenten). Het is belangrijk dat in dagbesteding deeltijd 7

8 Zelfredzaamheid op het gebied van de algemeen dagelijkse levensverrichtingen Bij contacten zijn aspecten als tijd, geduld, gevoel welkom te zijn, bejegening vanuit gelijkwaardigheid en respect uitermate belangrijk. Het onveilige gevoel van de buitenwereld versterkt de neiging om binnen het speciale circuit te blijven. Mensen vinden het belangrijk om kennis te maken met de buren. Jammer dat bijna niemand dat tegenwoordig meer doet. Soms hebben mensen een duwtje nodig om contacten te maken in de buurt. Mensen met een verstandelijke beperking geven aan dat algemene ontmoetingsplekken kansen bieden om anderen te leren kennen. Voor veel mensen speelt 'doen' een belangrijke rol in het ontmoeten van mensen. Door activiteiten kunnen individuele contacten ontstaan. Mensen ervaren onvoldoende mogelijkheden om mensen te ontmoeten en vrienden te maken door het ontbreken van adequaat vervoer en het ontbreken van plekken waar je mensen kunt ontmoeten zoals sport, werk, disco of andere activiteiten. Bij activiteiten worden alle leeftijdsgroepen bij elkaar gezet dat klikt niet, jongeren willen andere dingen dan ouderen. Mensen willen begeleiding bij het vinden van een zinvolle en passende dagbesteding. En ook wens voor meer informatie over de mogelijkheden van werk- en dagbesteding hebben. Mensen hebben behoefte aan variatie in activiteiten, kleine groepen en meer individuele keuzemogelijkheden, keuzemogelijkheid m.b.t. inhoud en hoeveelheid werk en dagbesteding en over de begeleider. Mensen willen graag een scheiding tussen wonen en dagbesteding. Op deze manier zitten mensen niet steeds in hetzelfde kringetje. Werk of vorm van dagbesteding is essentieel. Dit geeft structuur aan het leven en zorgt voor waardering en het meedoen in de samenleving. Mensen met een verstandelijke beperking en hun naastbetrokkenen vinden het belangrijk dat de zorg zo goed mogelijk is afgestemd en gecoördineerd. Het gaat daarbij om afstemming binnen de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, tussen deze zorg en andere zorgsoorten, tussen de zorg en andere terreinen zoals wonen en dagbesteding en tussen de zorg en de mantelzorg. Mensen willen invloed op de zorg hebben. participeren mogelijk is en dat er flexibele begin-, eind- en rusttijden gehanteerd worden. Zeker voor ouderen met een verstandelijke beperking is het belangrijk dat niet de productiegerichte benadering of het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden op de voorgrond staat, maar een rustig programma met ruimte voor eigen behoeften in een eigen tempo. Ouderen: Er zijn met betrekking tot dagbesteding goede voorbeelden van combinaties van doelgroepen die een meerwaarde bieden. Dagbesteding in de V&V sector biedt mogelijkheden voor dagbesteding voor ouderen met een verstandelijke beperking, wanneer expertise gedeeld wordt en er ruimte is voor uitwisseling. Aandacht voor bewegen is ook voor ouderen met een verstandelijke beperking erg belangrijk. Ouderen: In de organisatie van flexibele dagbesteding kan vervoer een knelpunt opleveren. Ook zijn zorgen over het vervoer op zich: vooral bij ouder worden en desoriëntatie kan veel mis gaan tijdens vervoer. Mensen die niet regelmatig naar de dagbesteding gaan, komen soms zonder begeleiding of toezicht thuis te zitten. Voor oudere mensen met een verstandelijke beperking moet zoveel mogelijk gebruik gemaakt worden van de gewone ouderenzorg. Daar waar de doelgroepen V&V en VG goed bij elkaar passen door vergelijkbare zorgvraag (met name fysieke beperkingen) is de combinatie mogelijk en gewenst Voor ouderen: in de praktijk is de coördinatie van de zorg onvoldoende. 8

9 Regie kunnen voeren over je eigen leven Binnen het bestaande aanbod is niet altijd ruimte voor individuele verschillen. Mensen met een verstandelijke beperking hebben meestal weinig ruimte om invloed uit te oefenen op de inrichting van dat aanbod. Belangrijk is continuïteit in begeleiding. Behoefte aan hulp ligt voornamelijk op het gebied van: praktische hulp (huishouden, werk), ondersteuning bij financiën, - vertrouwens- / begeleidingsgesprekken. Bovendien vragen mensen met een verstandelijke beperking die zwakbegaafd zijn vaak om langdurige begeleidingstrajecten. Veel mensen met een verstandelijke beperking hebben moeite met flexibiliteit; een vaste structuur is van belang. Mensen met een verstandelijke beperking zijn meer afwachtend en er is minder interactie mogelijk. Sociaal gedrag is soms lastiger en er kan sprake zijn van minder inlevingsvermogen. Mensen met een verstandelijke beperking kunnen pas deelnemen aan de reguliere samenleving als zij zich ergens veilig en welkom voelen. Hiervoor is het nodig gastvrije plekken in de samenleving te creëren waar ruimte is voor individuele verschillen en waar passende (soms langdurige) ondersteuning aanwezig is. Maar om echt mee te gaan doen is het creëren van nieuw gastvrij aanbod niet voldoende. Er moet gekeken worden wat iemand nodig heeft om zich in de onbekende wereld te begeven en zich daar veilig te voelen. De vraag is wie deze rol kan innemen, is dat een rol voor het formele of het informele circuit? Mensen met een verstandelijke beperking doen beperkt mee aan hun eigen leven. Hun wensen worden weinig gehoord en ze hebben weinig te kiezen en weinig te sturen in het leven. Ze doen al op hun eigen manier mee aan de samenleving. Meer meedoen in de reguliere samenleving is niet direct het belangrijkste doel in hun leven. Mensen met een verstandelijke beperking willen een volwaardig lid Niemand is hier uiteindelijk voor verantwoordelijk. Regie over bijvoorbeeld het zorgplan komt veelal op de schouders van mantelzorgers terecht. Maar juist bij het ouder worden is er een groot risico dat het sociaal netwerk van een cliënt weg valt. Bij jongeren speelt dat het accepteren van een beperking moeilijk is, vooral als iemand zich daardoor minder waard voelt. Begeleiders spelen een belangrijke rol bij het begeleiden van jongeren bij dit acceptatieproces. Vraag van volwassenen en ouderen is: hoe kan ik een zo normaal mogelijk leven leiden, waarbij mijn familie goed wordt ondersteund en ik mezelf maximaal kan ontwikkelen/deel kan nemen aan de maatschappij? Volwassenen en ouderen met voor lichte en matige beperkingen hebben behoefte aan: begeleiden bij structuur aanbrengen in leven ook ten behoeve van de kwaliteit van leven; ondersteunen bij administratie en organisatie zorg; ontlasten mantelzorgers; begeleiden bij structuur aanbrengen in dagof weekindeling; ondersteunen bij onderhouden en aangaan sociale relaties; voorkomen psychische klachten; ondersteunen bij een zinvolle en gezonde dagbesteding gericht op participatie; geven van praktische ondersteuning. Bij palliatief terminale fase van een ziekteproces en de wens om thuis willen sterven is het belangrijk zowel voor patiënt als voor naaste(n) dat sterfbed veilig en comfortabel is. Gezien het risico op complicaties, crises en overbelasting van de mantelzorg is het nodig dat een professioneel zorgverlener toezicht houdt op 9

10 Mantelzorg (behoefte van iemand die mantelzorg geeft aan deze doelgroep) van de samenleving zijn, met rechten en plichten. Benadering als individu, niet als groep of cliënt van een zorginstelling. Onderdeel van meedoen is sociale verbondenheid. Het gaat om acceptatie, je normaal voelen en andere mensen kennen in je woonomgeving. Door een groet of praatje voelen mensen zich er bijvoorbeeld bijhoren in de buurt. Doelgroep wordt onvoldoende wegwijs gemaakt in de digitale wereld. Mensen worden uitgelachen en niet serieus genomen. Daardoor hebben zij het gevoel niet belangrijk en waardeloos te zijn, isolement, er niet bij horen, niet mee kunnen doen. Beleid formuleren voor positieve beeldvorming bijvoorbeeld door mensen uit de doelgroep in dienst nemen en ondersteunen maatschappelijk stages van scholieren bij de doelgroep. Participatiemogelijkheden zijn klein en liggen op het niveau van structuur bieden, aanleren van zelfredzaamheid en sociale vaardigheden. Ouders kunnen de regie rol niet altijd op zich nemen of vervullen. Hoe ouder mensen met een verstandelijke beperking worden, hoe groter de kans dat mantelzorgers wegvallen. Wanneer mantelzorg wegvalt, bestaat het risico dat uitjes en andere vrijetijdsbesteding voor een cliënt niet meer mogelijk zijn. Er zou een vangnet moeten zijn voor als een mantelzorger uitvalt. Opvallend vaak is er geen mentor of wettelijk vertegenwoordiger. Wanneer mensen ouder worden en ouders/familie weg vallen moet er iemand zijn die voor de belangen van de cliënt op komt. Sommige problematiek is te zwaar voor de mantelzorgers, ouders en/of vrijwilligers. Naastbetrokkenen zijn van groot belang voor het welzijn van mensen met een verstandelijke beperking. Zij hebben dikwijls de regie en behartigen de belangen van de cliënt. Het risico dat het netwerk wegvalt is voor ouderen met een verstandelijke beperking aanzienlijk en de gevolgen zijn groot. Er moet een vangnet zijn voor die situaties dat mantelzorg of netwerk uitvalt. Cliënten zijn er vaak al aan gewend dat zij weinig invloed hebben. Ze leggen zich daar soms snel bij neer, bij familieleden is dat soms ook zo omdat ze niet lastig willen zijn, of verwijzen naar afhankelijkheid van begeleiding. Het netwerk (van een oudere met een verstandelijke beperking) fysieke en psychische gesteldheid patiënt en zorg verleent met als doel de best mogelijke kwaliteit van leven voor mijzelf en mijn naaste(n). Bij jongeren en volwassen wordt hulp bij persoonlijke verzorging als belastend ervaren voor de mantelzorger en de ontvanger. Het liefst is er ondersteuning van een professionele organisatie. 10

11 Aandachtspunten opnemen in het zorgplan is erg belangrijk zodat bij hulpverleners bekend is wie betrokken dienen te worden en welke betrokkenheid men mag verwachten. De personen in het netwerk zorgen ervoor dat het perspectief van de cliënt in het zorgplan wordt opgenomen en onderhandelen wanneer nodig. Het mantelzorgen kost veel tijd en energie. Het is voor mantelzorgers ingewikkeld om een sociaal netwerk te onderhouden. Hierbij hebben zij ook ondersteuning nodig. Samenwerking met professionals is soms lastig. De deskundigheid van de mantelzorger wordt niet voldoende herkend. Mantelzorgers willen serieus genomen worden door de instelling en de zorgverleners. Er is meer opvang nodig in crisissituaties en meer respijtzorg. Mantelzorgen gaat nu vaak ten koste van de gezondheid van de mantelzorger. Deze kan zich niet permitteren om ziek te zijn en loopt door met haar of zijn klachten. In een Wmo loket moet nadrukkelijk aandacht zijn voor de mantelzorger. Er moet doorgevraagd worden, want mantelzorgers hebben de neiging om te zeggen dat het allemaal wel goed gaat. Mantelzorgers willen ondersteund worden op punten als: assertiviteit, empowerment en emancipatie. Meedenken door ondersteuners is van groot belang. Toegang tot ondersteuning Mensen met een verstandelijke beperking hebben vaak moeite om hun wensen en behoeften onder woorden te brengen. Een coachende houding van instantie (zoals gemeente) gevraagd met aandacht, inlevingsvermogen, kennis van zaken en één contactpersoon die overzicht heeft. Ook belangrijk om tijd en rust voor een gesprek te nemen en zaken niet in te vullen. Nu worden loketten vaak als afstandelijk en onpersoonlijk ervaren. Het is voor de mensen zelf vaak moeilijk om beperkingen te accepteren, vooral als daar een bepaalde reactie van anderen en een label bij hoort. De samenleving verwacht soms meer van mensen dan de persoon kan waarmaken, waardoor iemand het risico loopt om afgewezen en onbegrepen te worden, en als gevolg daarvan een laag zelfbeeld te ontwikkelen. Informatie moet eenvoudig zijn, met een groter lettertype en Veel jongeren met een beperking willen niet in verband worden gebracht met een zorgaanbieder. Vaak zien ze zichzelf niet als iemand met een beperking en willen ze ook niet zo benaderd worden. Zij vinden dat ze niet thuishoren bij mensen met een beperking en zoeken bevestiging van anderen. 11

12 Zelforganiserend vermogen ondersteund met beeldmateriaal en/of geluid. Post moet opvallend en niet te moeilijk zijn. Door ontbreken informatie kunnen er geen zelfstandig keuzes gemaakt worden, kunnen mensen niet meedoen en in een afhankelijke rol komen. Rekening houden met verschil in inzet van mantelzorgers. Bij kinderen is er meer inzet door ouders dan bij volwassenen. Netwerk ondersteunt bij bezoek en contacten met instanties, geldzaken en uitjes. Voor mensen met een verstandelijke beperking is het vinden van aansluiting bij anderen en een eigen plek in de samenleving niet altijd makkelijk. Veel mensen met een verstandelijke beperking hebben een klein sociaal netwerk en vooral contact met andere mensen met een verstandelijke beperking en met familie. Belangrijk dat begeleiders handelen als een coach die geen taken uit handen neemt, maar een persoon stimuleert om het beste uit zichzelf te halen. Jongeren met een lichte beperking: zij vinden het vaak moeilijk om grenzen te stellen en kunnen daardoor in ongewenste situaties terecht komen. Ze geven vaak sociaal wenselijke antwoorden en hebben soms moeite met het geven van een eigen mening. Ook ontkennen ze vaak hun beperking en overschatten zichzelf. Zij proberen soms ook te compenseren voor hun beperking door een grote mond te geven, nonchalant gedrag te vertonen of verhalen aan te dikken Jongeren willen graag een relatie, maar vinden het vaak moeilijk om een partner te vinden. 12

13 Bronnen Albertus Leen, Bureau HHM. 15 februari Presentatie Ondersteuningsbehoeften cliëntgroepen en innovatiemogelijkheden begeleiding. Analyse begeleiding Gewest Gooi en Vechtstreek 2012 Analyse hervorming langdurige zorg en ondersteuning. Effecten sociaal akkoord, zorg akkoord en notitie hervorming langdurige zorg en ondersteuning Bijeenkomst 21 mei Gesprekken met professionals uit de zorg, belangenorganisaties, cliëntengroepen en Wmo raden. Bureau HHM Gevolgen pakketmaatregel gemeente Amsterdam. Ervaringsdeskundigen LFB. Gesprek op 22 mei Factsheet Movisie. Wat zijn de behoeften van gehandicapte zorgvragers? Factsheet SCP Menen met lichamelijke of verstandelijke beperkingen. Gemeente Huizen Rapport Wmo frictieonderzoek Huizen. Een onderzoek naar knelpunten tussen vraag en aanbod bij vijf kwetsbare Wmo doelgroepen in Huizen GGD Fryslân en Partoer CMO Fryslân. 8 december Inventarisatie aanbod en behoefte preventie in relatie tot de prestatievelden 4 en 6 van de WMO. Hanneke van Lieshout, Mieke Cardol. Nivel Handreiking thuis in de gemeente. Tien handreikingen voor professionals en gemeenten om meedoen van mensen met een verstandelijke beperking te bevorderen. MEE Utrecht, Gooi en Vecht. November MEE monitor zelfredzaamheid en de behoefte en begeleiding bij mensen met een verstandelijke beperking. Meedoen & meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Ministerie VWS. Cliëntgroepen extramurale begeleiding. Sherpa, Philadelphia, MEE, Versa. Januari Onderzoeksresultaten Vrije tijd bij de doelgroep LVB in t Gooi. Transitiebureau begeleiding. 4 november Verslag van consultatierondes met zorgaanbieders, cliënt- en patiëntorganisaties en gemeenten over aandachtspunten bij specifieke doelgroepen bij decentralisatie van extramurale begeleiding. Yvonne Steemers. Zorgbelang Noord Holland. Juni Mantelzorg voor mensen met een verstandelijke beperking: Hoe kunnen we zorgen dat die jas goed past? Verslag van een expertmeeting mantelzorg voor mensen met een verstandelijke beperking. 13

14 Definitie verstandelijke beperking 4 De American Association of Mental Retardation heeft in 1992 de definitie van het begrip verstandelijke handicap als volgt omschreven: Het intellectueel functioneren van een verstandelijk gehandicapte ligt duidelijk onder het gemiddelde, daarnaast is er sprake van aan de beperkte intelligentie gerelateerde beperkingen van het aanpassingsgedrag op twee of meer van de volgende tien gebieden: communicatie, zelfverzorging, zelfstandig kunnen wonen, sociale en relationele vaardigheden, gebruik maken van gemeenschapsvoorzieningen, zelfstandig beslissingen nemen, gezondheid en veiligheid, functionele intellectuele vaardigheden, vrijetijdsbesteding, werk. Ten slotte manifesteert de verstandelijke handicap zich voor de leeftijd van 18 jaar. Een laag IQ (lager dan 70/75) is dus wel voorwaarde, maar niet voldoende voor de diagnose verstandelijke handicap. De DSM-IV hanteert bovenstaande definitie en maakt voor het niveau van intellectueel functioneren de volgende onderverdeling: - zwakbegaafd: IQ 70/75-85/90; - lichte verstandelijke handicap: IQ 50/55-70; - matige verstandelijke handicap: IQ 35/40-50/55; - ernstige verstandelijke handicap: IQ 20/25-35/40; - diepe verstandelijke handicap: IQ lager dan 20/25. Complexe problematiek: De groep mensen met een verstandelijke handicap is zeer heterogeen in ernst en oorzaak van de handicap, leeftijd en bijkomende stoornissen. De problematiek is vaak complex van aard. Bijkomende stoornissen of beperkingen onder mensen met een verstandelijke handicap komen veel vaker voor dan in de open populatie. Bijkomende stoornissen: motorische stoornissen; epilepsie; zintuiglijke stoornissen; psychische problemen; gedragsproblemen. Van de groep zwakbegaafden is bekend dat zij op de volgende aspecten van sociaal functioneren en maatschappelijke participatie problemen ondervinden: het hebben van een vaste partner; het hebben van vrienden; gerespecteerd worden in de buurt waar men woont; niet serieus genomen worden; nooit in het middelpunt van de belangstelling staan; geen werk hebben/een uitkering ontvangen; regelmatig rood staan; zich niet zelfstandig kunnen redden; niet met vakantie gaan. 4 GGD Fryslân en Partoer CMO Fryslân. 8 december Inventarisatie aanbod en behoefte preventie in relatie tot de prestatievelden 4 en 6 van de WMO. 14

15 2 STARTFOTO MENSEN MET EEN PSYCHIATRISCHE BEPERKING Samenvatting Psychiatrische stoornissen zijn niet onder één noemer te vatten en er zijn er vele verschillende waarvan er hier enkele genoemd worden. Een depressie is een stemmingsstoornis die zich kenmerkt door een verlies van levenslust of zware neerslachtigheid. In het normale spraakgebruik wordt de term 'depressief' vrij snel gebruikt voor een toestand waarin iemand in een dip zit. Maar niet iedere depressieve, sombere of verdrietige stemming is een psychische aandoening. Een depressie kan ook onderdeel zijn van een manisch depressieve stoornis. De stoornis kenmerkt zich door uitersten in stemming en activiteit. In een manie ben je over het algemeen uitbundig en daadkrachtig en in een depressie meestal juist teruggetrokken en passief. Deze stemmingen en wisselingen kunnen grote gevolgen hebben voor degene die het zelf treft maar ook voor zijn of haar omgeving (familie, vrienden of collega s). In de uitersten van de stemming is opname in een psychiatrisch ziekenhuis vaak onvermijdelijk. De stoornis heeft invloed op de wijze waarin iemand deelneemt aan de samenleving. Depressieve mensen zijn gevoelig voor verslaving. Een angststoornis kenmerkt zich door het feit dat men extreem angstig is en dat dit leidt tot bepaald onwenselijk gedrag. Voor een deel is angst een zeer normaal en veelvoorkomend verschijnsel. Angst voelen kan nuttig zijn, bijvoorbeeld als je bang wordt omdat je een brandlucht ruikt. Er zijn ook angsten die minder reëel zijn omdat het onderwerp van de angst niet levensbedreigend is, terwijl men zich wel zo gedraagt. In dat geval kan er sprake zijn van een stoornis. Hoewel de ernst van de klachten varieert binnen de doelgroep, hebben velen het moeilijk met het houden van het overzicht op tal van terreinen. Dit betekent de ondersteuning zich moet richten op het overzichtelijk houden van financiën en het huishouden, het bieden van structuur bij de dagelijkse activiteiten. Stress vanwege financiën is een veel voorkomend probleem omdat de inkomens in deze doelgroep vaak laag zijn en alles wat men zou willen ondernemen geld kost. Bij het gebruik maken van dagbesteding is dit een belemmering. Dit naast het feit dat een deel van de mensen moeite hebben om zich te begeven in een omgeving met veel prikkels, zoals het openbaar vervoer. Men is over het algemeen onzeker over zichzelf. Een belangrijk aandachtpunt is de bejegening. Men voelt zich door anderen vaak onvolwassen en ongelijk behandeld. Men wil met respect gelijkwaardig behandeld worden. Een vaste begeleider, waarmee men een vertrouwensband kan opbouwen helpt enorm.

16 Aantallen Aantal unieke klanten begeleiding juli 2011 (Bron: CIZ en Agis Zorgkantoor) Grondslag & leeftijd G & V + Eemnes Blaricum Bussum Eemnes Hilversum Huizen Laren Muiden Naarden Weesp Wijdemeren Psychiatrie 0-17 jaar Psychiatrie 18 plus Verdeling ZIN/ PGB per leeftijdscategorie en grondslag Gooi & Vechtstreek (Bron: Agis Zorgkantoor) Leeftijd 0-17 jaar jaar jaar 65 plus Totaal Totaal Grondslag ZIN PGB ZIN PGB ZIN PGB ZIN PGB ZIN(18+) PGB(18+) Psychiatrie 12%(48) 88%(355) 36% 64% 77% 23% 88% 12% 49%(500) 51%(216)

17 Behoeften Resultaatgebieden Van AWBZ naar Wmo gemeenten moeten op deze gebieden ondersteuning gaan geven Alle levensfasen opgroeien en ontwikkelen 0-23 jaar werken, opvoeden en verzorgen jaar pensioen en vitaal ouder worden 65 jaar en ouder laatste levensfase Uitzonderingen wanneer de behoeften in verschillende levensfasen anders zijn Het wonen in een schoon en leefbaar huis Het wonen in een geschikt huis Het thuis kunnen zorgen voor kinderen die tot het gezin behoren Boodschappen doen en maaltijden aanreiken Het beschikken over schone, draagbare en doelmatige kleding -Mensen willen heel graag zelfstandig wonen en een zo normaal mogelijk leven leiden waarbij ondersteuning bij dagelijkse handelingen schoonmaak e.a. aanwezig is. -Ondersteuningsvraag is hulp bij het daadwerkelijk beginnen met opruimen van het huishouden, waarbij de begeleider echt samen met de cliënt hieraan begint. Alleen een lijst je maken werkt niet. Iemand moet daadwerkelijk geactiveerd worden door samen aan het werk te gaan. Men wil ondersteuning bij het op orde houden van het huishouden. -Chaos in het hoofd leidt tot chaos in huis. Dit betekent dat chaos in huis en ongeopende post een signaal is dat het niet goed gaat. Mensen hebben behoefte aan een eigen woonplek eventueel met begeleiding. Men ervaart een tekort aan geschikte woonruimte. Gezien de moeite met het op orde houden van het huishouden is een overzichtelijk ingerichte woning een pre. -Een deel van de doelgroep heeft angst om naar buiten te gaan. -Naast behoefte aan hulp voor het doorlopen van de week boodschappen en het zicht houden op de kosten, soms ook begeleiding mee naar buiten nodig. -Budgetbeheer en hulp bij administratie is nodig omdat men vaak over een laag inkomen beschikt en men overzicht moet houden op wat uitgegeven wordt. Men heeft ondersteuning nodig bij het regelmatig schoonhouden van kleding. Ondersteuning bij budgetbeheer ivm beheersen van uitgaven is belangrijk. Het zich in en om de woning verplaatsen Men heeft moeite om in een openbare ruimte met veel prikkels te gaan, in en om het huis geen beperkingen.

18 Het zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel Het ontmoeten van medemensen en het aangaan/onderhouden van sociale verbanden -Men heeft moeite om in een openbare ruimte met veel prikkels te gaan. -dan wil men naar buiten gaan vermijden. -In veel gevallen zijn de kosten van het vervoer een drempel om aan het leven deel te nemen. Ook als dit vormen van dagbesteding en recreatieve activiteiten zijn. -Het gebrek aan financiën is een grote drempel voor deelname aan het leven en gebruik maken van vervoer. Bij bemiddeling naar een activiteit moet met het vervoer rekening worden gehouden. - mensen willen graag hulp om zelf hun leven op orde te krijgen en contacten met anderen te leggen. Veel mensen met psychische problemen hebben behoefte aan contact, mits dit contact respectvol is. - De referentie bij het bieden van hulp is altijd het verleden voordat iemand ziek werd. Men wil niet altijd terug naar dit verleden waaruit men voortkwam maar breken met het oude, er moet een nieuw perspectief komen. - geld om naar dagbesteding toe te komen is heel vaak een probleem. - mensen ervaren een tekort in het aanbod van zinvolle dagbesteding, lotgenotencontact. Niet alle mensen uit die doelgroep zitten op lotgenoten contact te wachten. Er is een onderscheidt in het aankunnen van een functie cq. uitdaging, of het ondergaan van een activiteit. Dit leidt tot verschillende behoeften binnen de doelgroep. Zinvolle dagbesteding is niet alleen voor jezelf iets doen maar dat het ook anderen iets oplevert, je talenten kunnen gebruiken/ Bij dat laatste vooral gebrek aan activiteiten waarbij je je hersens kunt gebruiken.. - mensen hebben last van verschillende stemmingen, zijn iets meer onberekenbaar dan gezonde mensen. Het ene moment wel willen zij wel meedoen aan een activiteit, een andere keer kunnen zij daar geen zin in hebben of niet de energie hebben om te gaan en dan niet naar de activiteit komen.. Het aanbod moet hiermee rekening kunnen houden. -Soms sprake van vermijding, angst om iets te doen en contacten aan te gaan. - Er is ambivalentie over het meedoen aan activiteiten voor de doelgroep. Enerzijds wil men mensen ontmoeten en anderzijds wil men geen stempel krijgen doordat men aan een speciale activiteit meedoet. - Velen willen graag baan krijgen of vrijwilligerswerk doen waarbij er begrip is voor hun specifieke behoeften. - Er is een grote behoefte aan laagdrempelige voorzieningen dichtbij huis en niet alleen in Hilversum. Het hoeft geen voorziening te zijn specifiek voor de doelgroep als men maar welkom is en het dichtbij is. Nieuwe Koffie om de Hoek in buurthuis is een goed voorbeeld. 18

19 Zelfredzaamheid op het gebied van de algemeen dagelijkse levensverrichtingen Regie kunnen voeren over het eigen leven - Bij ondersteuning is het van groot belang dat men de persoon die ondersteuning geeft vertrouwt en dat die hen respectvol tegemoet treedt. - Onderdeel van de dagelijkse behoefte kan ook medicijnen inname zijn. Soms is ondersteuning voor inname op een vast moment nodig. - Er behoefte aan vaste structuur voor handelingen. Mensen willen ondersteund worden bij dagstructurering en het onderhouden van sociale contacten. Men vindt het vaak moeilijk om alle administratie op orde te houden. Een groot deel van de doelgroep heeft een laag inkomen. Geld is een grote stressfactor. Het om leren gaan met geld moet zo vroeg mogelijk geleerd worden. De begeleiding moet zich o.a. hierop kunnen richten. Algemene budget cursussen zijn niet passend. Mantelzorg (behoefte van iemand die mantelzorg geeft) Aandachtspunten Toegang tot ondersteuning Meedoen Men wil impulsief op hun eigen keuze moment activiteiten doen op hun eigen wijze. Dit werkt niet altijd voor de omgeving. Voor (arbeidsmatige) dagbesteding is het kunnen aanhouden van een vast structuur noodzakelijk daar wordt dan hulp bij gevraagd. Mantelzorger voelt zich vaak geclaimd door de zorgvrager. Mantelzorgers willen hun verhaal ook kunnen vertellen aan anderen, die lotgenoten zijn en die luisterend oor bieden. Mantelzorgers moeten ook leren omgaan met de specifieke stoornis van partner of kind, dat helpt om de relatie te verbeteren. Wil daarbij ook graag een vast veilige vervanger zodat zorg uitwisselbaar is. Door begeleiding kan mantelzorger ontlast worden. Voor alle aandachtspunten geld dat de bejegening van iemand met een stoornis respectvol en niet denigrerend moet zijn. Heel vaak voelt men dat men niet als gelijkwaardige gesprekspartner gezien wordt. Men vindt het contact met officiële instanties eng. Er is wantrouwen over wat men in het dossier registreert. Het is goed daarover bij aanvang van het contact heel open te zijn. Men moet een drempel over om hulp te vragen. Het inzetten van ervaringsdeskundigen in het loket zou de drempel hiervoor kunnen verlagen. Ervaringsdeskundigen spreken de taal en kunnen perspectief bieden doordat je aan hen kunt zien hoe goed het met je kan komen. Zij hebben dus ook een voorbeeldfunctie. Het ontbreken van middelen/inkomen is een probleem om gebruik te maken van allerlei voorzieningen of om te kunnen reizen. 19

20 Zelforganiserend vermogen Vaak heeft iemand een psychiatrische stoornis levenslang en zijn er goede en slechte perioden. Dit betekent dat er wisselingen kunnen zijn in de mate van zelfredzaamheid. Een prettige woning met de mogelijkheid tot begeleiding kan er toe bijdragen dat iemand lange tijd stabiel is. Bronnen De MO zaak en CIZ Mantelzorgkaarten Mezzo Consultatierondes aanbieders en cliënten en aanbevelingen, 4 november 2011 Samenvatting DSM IV wikipedia Transitiebureau cliëntgroepen extramurale AWBZ begeleiding Interviews frictieonderzoek in Huizen 2007 Bijeenkomst 21 mei Gesprekken met professionals uit de zorg, belangenorganisaties, cliëntengroepen en Wmo raden Groepsgesprek ervaringsdeskundigen GGZ Infocentrum Groepsgesprekken met ervaringsdeskundigen RIBW Definitie Het kenmerk van angststoornissen is dat men extreem angstig is en dat dit leidt tot bepaald onwenselijk gedrag. Voor een deel is angst een zeer normaal en veelvoorkomend verschijnsel. Angst voelen kan nuttig zijn, bijvoorbeeld als je bang wordt omdat je een brandlucht ruikt. Er zijn ook angsten die minder reëel zijn omdat het onderwerp van de angst niet levensbedreigend is. Angststoornissen bestaan in zeer wisselende vormen, bijvoorbeeld: Paniekstoornis, straatvrees, sociale fobie, dwang stoornis e.a. In alle gevallen leidt de angst voor.. tot specifiek gedrag dat door behandeling aangepakt kan worden. Tot die tijd kan de stoornis de deelname aan de samenleving ernstig beperken. Een depressie is een stemmingsstoornis die zich kenmerkt door een verlies van levenslust of zware neerslachtigheid. In het normale spraakgebruik wordt de term 'depressief' vrij snel gebruikt voor een toestand waarin iemand in een dip zit. Men spreekt echter pas van klinische depressie wanneer aan een uitgebreid aantal criteria wordt voldaan. Niet iedere depressieve, sombere of verdrietige stemming is dus een psychische aandoening. Een depressie kan ook onderdeel zijn van een manisch depressieve stoornis. De stoornis kenmerkt zich door uitersten in stemming en activiteit. In een manie ben je over het algemeen uitbundig en daadkrachtig en in een depressie meestal juist teruggetrokken en passief. Deze stemmingen en wisselingen kunnen grote gevolgen hebben voor degene die het zelf treft maar ook voor zijn of haar omgeving (familie, vrienden of collega s). In de uitersten van de stemming is opname in een psychiatrisch ziekenhuis vaak onvermijdelijk. De stoornis heeft invloed op de wijze waarin iemand deelneemt aan de samenleving. Depressieve mensen zijn gevoelig voor verslaving. 20

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP

NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP VISIE OP DE (LANGDURENDE) ZORG AAN MENSEN MET ERNSTIGE PSYCHISCHE AANDOENINGEN Maart 2009 GGZ Nederland 2 Voorwoord Met veel plezier bied ik u de definitieve versie

Nadere informatie

DE GROT E BOZE BUIT ENWERELD SCRIPT IE. Leiden, 2010. Een onderzoek naar de weerbaarheid en zelfredzaamheid

DE GROT E BOZE BUIT ENWERELD SCRIPT IE. Leiden, 2010. Een onderzoek naar de weerbaarheid en zelfredzaamheid DE GROT E BOZE BUIT ENWERELD LOES VAN DER ZWET SCRIPT IE Leiden, 2010 Een onderzoek naar de weerbaarheid en zelfredzaamheid in sociale situaties bij kinderen met autisme en hoe moeders vorm geven aan de

Nadere informatie

Expertisecentrum William Schrikker KRACHTPLAN 18+ Uitleg en instructie werkwijze

Expertisecentrum William Schrikker KRACHTPLAN 18+ Uitleg en instructie werkwijze Expertisecentrum William Schrikker KRACHTPLAN 18+ Uitleg en instructie werkwijze Inhoud en tekst: Ontwikkelteam: Sanna Koet, Expertisecentrum William Schrikker Expertisecentrum William Schrikker, projectgroep

Nadere informatie

Thuis in de gemeente

Thuis in de gemeente Thuis in de gemeente Tien handreikingen voor professionals en gemeenten om meedoen van mensen met een verstandelijke beperking te bevorderen Hanneke van Lieshout Mieke Cardol ISBN 978-94-6122-142-1 http://www.nivel.nl

Nadere informatie

Ouders met een verstandelijke beperking

Ouders met een verstandelijke beperking Ouders met een verstandelijke beperking Ouders met een verstandelijke beperking Een praktijkstudie Dina Joha Deze publicatie is gemaakt door het Landelijk KennisNetwerk Gehandicaptenzorg (LKNG). Het LKNG

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente Mantelzorgbeleid Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente 2013 Auteur: Afdelingshoofd: Wethouder: Nora Yilmaz Adrie Ouwehand Pieter van Zwanenburg Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Mantelzorg

Nadere informatie

KAN DE MANTELZORGER DIT AAN? Quickscan naar gevolgen van de pakketmaatregel Begeleiding in de AWBZ voor mantelzorgers

KAN DE MANTELZORGER DIT AAN? Quickscan naar gevolgen van de pakketmaatregel Begeleiding in de AWBZ voor mantelzorgers KAN DE MANTELZORGER DIT AAN? Quickscan naar gevolgen van de pakketmaatregel Begeleiding in de AWBZ voor mantelzorgers Expertisecentrum Mantelzorg (MOVISIE en Vilans) In opdracht van het ministerie van

Nadere informatie

Samen sterk. Eenzaamheid en sociaal isolement en de rol van gemeenten. Alwien Bogaart Norbert Broenink

Samen sterk. Eenzaamheid en sociaal isolement en de rol van gemeenten. Alwien Bogaart Norbert Broenink Samen sterk Eenzaamheid en sociaal isolement en de rol van gemeenten Alwien Bogaart Norbert Broenink Samen sterk Eenzaamheid en sociaal isolement en de rol van gemeenten Amsterdam, september 2011 Alwien

Nadere informatie

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties.

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties. Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties Marieke Hollander Projectnummer: B3826 Zoetermeer, 22 maart 2011 De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Martje Persoon Onderzoeksrapport Master SEN Autismespecialist Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg Fontys Hogescholen, Tilburg

Martje Persoon Onderzoeksrapport Master SEN Autismespecialist Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg Fontys Hogescholen, Tilburg Martje Persoon Onderzoeksrapport Master SEN Autismespecialist Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg Fontys Hogescholen, Tilburg Hoe ervaren jongeren met autisme en hun ouders het uitvoeren van de ontwikkelingstaken,

Nadere informatie

Mantelzorgondersteuning in Utrecht. Resultaten van een onderzoek onder aanbieders in Utrecht.

Mantelzorgondersteuning in Utrecht. Resultaten van een onderzoek onder aanbieders in Utrecht. Mantelzorgondersteuning in Utrecht Resultaten van een onderzoek onder aanbieders in Utrecht. Addi van Bergen en Petra Welboren Afdeling Gezondheid en Zorg GG&GD Utrecht Maart 2007 Voorwoord Mantelzorg

Nadere informatie

Ouderen over ondersteuning en zorg

Ouderen over ondersteuning en zorg Ouderen over ondersteuning en zorg Kwaliteitscriteria voor ondersteuning en zorg vanuit ouderenperspectief met extra aandacht voor kwetsbare ouderen, waaronder migrantenouderen CSO Zorgbelang Nederland

Nadere informatie

Als burgerschap niet vanzelfsprekend is

Als burgerschap niet vanzelfsprekend is Als burgerschap niet vanzelfsprekend is Gesprekswijzer met productenoverzicht voor gemeenten en ggz-instellingen Auteur: Anne-Marie van Bergen Datum: Utrecht, februari 2010 MOVISIE Voorwoord Burgers die

Nadere informatie

Datum 27 oktober 2009 Betreft Naast en met elkaar. Brief over de relatie tussen informele en formele zorg

Datum 27 oktober 2009 Betreft Naast en met elkaar. Brief over de relatie tussen informele en formele zorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Randvoorwaarden zorg thuis

Randvoorwaarden zorg thuis Randvoorwaarden zorg thuis Een onderzoek naar de voorwaarden waaronder cliënten met ZZP VV4 of VG3 thuis zorg kunnen ontvangen Enschede, 21 november 2013 NV/13/1796/ztvg ir. Nienke van Vliet dr. Patrick

Nadere informatie

Binnenlopen bij het Open Spreekuur

Binnenlopen bij het Open Spreekuur Binnenlopen bij het Open Spreekuur Focus op kracht en kansen alternatief: Burgerkracht en verbinding mei 2012 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies en Het Inter-lokaal Auteur: Yvonne van Heerwaarden Het

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contactprojecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Opdrachtgever: Ministerie van VROM,

Nadere informatie

handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke

handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke Goed genoeg opvoederschap handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke beperking Ans de Jong, Barbara Stremmelaar, Janneke Looij amerpoort werkt Goed genoeg opvoederschap handreiking

Nadere informatie

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het kader van project De Kanteling, april

Nadere informatie

Goede zorg in de wijk

Goede zorg in de wijk Amsterdamse cliënten aan het woord Goede zorg in de wijk Eindrapportage van het onderzoek transitie vanuit cliëntenperspectief Centrum voor Cliëntervaringen, december 2014 Auteurs: Drs. Barbara Groot-Sluijsmans

Nadere informatie

Wie is de cliënt? Veranderingen in de AWBZ

Wie is de cliënt? Veranderingen in de AWBZ Wie is de cliënt? Veranderingen in de AWBZ CIZ werkt mee De toegang tot zorg in Nederland verandert. Het CIZ zet zich in om gemeenten en zorgverzekeraars te onder steunen bij hun nieuwe taken op dit gebied.

Nadere informatie

Wie kiest u? DE ZORGAANBIEDERS IN GOIRLE EN OMGEVING STELLEN ZICH AAN U VOOR. Mantelzorg-ondersteuning. Opvoed- en opgroeisituatie (kind) Daginvulling

Wie kiest u? DE ZORGAANBIEDERS IN GOIRLE EN OMGEVING STELLEN ZICH AAN U VOOR. Mantelzorg-ondersteuning. Opvoed- en opgroeisituatie (kind) Daginvulling Mantelzorg-ondersteuning Sociaal netwerk Daginvulling Opvoed- en opgroeisituatie (kind) Kortdurend verblijf Thuissituatie Opvoed- en opgroeisituatie (ouder) Zintuigspecifiek Huisvesting Financiële situatie

Nadere informatie

Samen kunnen we het aan

Samen kunnen we het aan Samen kunnen we het aan Het beleid voor mensen met een licht verstandelijke beperking (LVG) en bijkomende meervoudige problematiek Aalsmeer, zomer 2008 Werkgroep LVG 1 Ons Tweede Thuis Ons Tweede Thuis

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Werkwijzer Re-integratie van klanten met psychische aandoeningen

Werkwijzer Re-integratie van klanten met psychische aandoeningen Werkwijzer Re-integratie van klanten met psychische aandoeningen voor klantmanagers en leidinggevenden December 2014 www.divosa.nl 2 Inhoud Inleiding 4 Hoofdstuk 1 Psychische aandoeningen en werk 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Sleutels voor de lokale aanpak van eenzaamheid

Sleutels voor de lokale aanpak van eenzaamheid Sleutels voor de lokale aanpak van eenzaamheid Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 4 Deel 1: Wat is eenzaamheid? Is het een probleem? 1 Wat wordt onder eenzaamheid verstaan? 5 2 Waarom is er aandacht voor eenzaamheid

Nadere informatie