Binden en Verbinden. Een onderzoek naar good practices van. gebruikersparticipatie bij het Centrum voor Jeugd en Gezin. Weja Kuin

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Binden en Verbinden. Een onderzoek naar good practices van. gebruikersparticipatie bij het Centrum voor Jeugd en Gezin. Weja Kuin"

Transcriptie

1 Binden en Verbinden Een onderzoek naar good practices van gebruikersparticipatie bij het Centrum voor Jeugd en Gezin Weja Kuin 17 juni 2013

2 Binden en Verbinden Een onderzoek naar good practices van gebruikersparticipatie bij het Centrum voor Jeugd en Gezin Afstudeerscriptie ter afronding van de Hoger Beroepsopleiding Pedagogiek Algemene Beroepen Variant (ABV) Opleiding: Hogeschool van Amsterdam Domein Onderwijs & Opvoeding Auteur: Weja Kuin Studentnummer Begeleider Beoordelaar Opdrachtgever: Dr. Carine T.G.M.Ex Dr. Sanne K. Huijbregts De JeugdZaak, drs. Bert Prinsen Datum: 17 juni

3 3

4 Samenvatting Door de huidige maatschappelijke en economische ontwikkelingen, en met name de op handen zijnde decentralisatie jeugdzorg, buigen veel Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) zich over de vraag hoe zij gebruikers actiever kunnen betrekken bij het CJG. Het uitgangspunt van de decentralisatie jeugdzorg is dat jeugdigen en ouders meer betrokken worden bij het (jeugd)beleid en dat de eigen kracht van ouders gestimuleerd wordt. Professionals zijn zich vaak terdege bewust van de voordelen van gebruikersparticipatie, maar welke good practices zijn er bekend en wat zijn de succesfactoren? Met dit verkennend onderzoek wordt gezocht naar succesfactoren van gebruikersparticipatie bij CJG s. Het doel van dit onderzoek is te komen tot een aantal goede voorbeelden van gebruikersparticipatie op de hogere niveaus van de participatieladder, die ter inspiratie kunnen dienen voor gemeenten. De volgende onderzoeksvraag staat centraal: Welke bestaande vormen van gebruikersparticipatie bij Centra voor Jeugd en Gezin kunnen getypeerd worden als good practices? Literatuuronderzoek verduidelijkt de centrale begrippen gebruikersparticipatie en good practices. Kwalitatief onderzoek in de vorm van interviews is uitgevoerd onder acht onderzoekseenheden (CJG Barneveld, CJG Bunschoten, CJG Emmen, CJG Haarlemmermeer, CJG Naarden-Bussum, CJG Nijmegen-Noord, CJG Wageningen en CJG Zwolle). De volgende deelvraag wordt beantwoord: Welke factoren blijken in de praktijk van belang om gebruikersparticipatie bij het CJG te kunnen typeren als een good practice? De resultaten tonen aan dat de factoren beleid, inbedding in het aanbod, doel(groep), samenwerking & communicatie en effecten ieder op een geheel eigen wijze, en in meerdere of mindere mate, blijken bij te dragen aan een good practice van gebruikersparticipatie. Enige kanttekeningen worden hierbij geplaatst. De factor samenwerking en communicatie komt naar voren als belangrijkste factor voor het succes van gebruikersparticipatie. Aanbevelingen bevinden zich dan ook op dit vlak. Mede in het kader van de decentralisatie jeugdzorg zullen professionals zich intensief moeten voorbereiden op de cultuuromslag die nodig is om doelgroepgericht te denken en te doen. Dit kan middels trainingen. Ook zouden toekomstige professionals zich specifieke vaardigheden moeten eigen maken om een effectieve samenwerking te kunnen bewerkstelligen met samenwerkingspartners en gebruikers, waarbij laatstgenoemden volledig in hun eigen kracht gezet kunnen worden. Hier kunnen opleidingen gericht aan bijdragen. Omdat de netwerkfunctie van het CJG steeds belangrijker lijkt te worden en professionals goed in staat moeten zijn om te binden en verbinden, dient bij de werving van professionals gekeken te worden naar netwerkkwaliteiten. Alle acht hier genoemde vormen van gebruikersparticipatie kunnen getypeerd worden als good practices. 4

5 Voorwoord In deze scriptie wordt verslag gedaan van mijn afstudeeronderzoek naar gebruikersparticipatie bij Centra voor Jeugd en Gezin (CJG). Inmiddels bestaan de CJG s alweer enige jaren in Nederland. In beleidsplannen valt vaak te lezen dat het CJG er is vóór ouders en dóór ouders. Ook vraaggericht werken wordt veelvuldig genoemd. Maar in hoeverre worden ouders daadwerkelijk betrokken bij het CJG? Als aankomend pedagoog met een bijzondere belangstelling voor opvoedingsondersteuning én als lid van de klankbordgroep van het CJG Naarden-Bussum was voor mij al snel duidelijk dat dit het onderwerp van mijn scriptie zou moeten worden. Met dit onderzoek geef ik een aantal praktijkvoorbeelden van gebruikersparticipatie bij CJG s. Mijn missie is geslaagd wanneer deze voorbeelden ter inspiratie kunnen dienen voor andere gemeenten. Voor de totstandkoming van deze scriptie wil ik mijn opdrachtgever Bert Prinsen, een van de partners van De JeugdZaak, bedanken voor zijn prettige begeleiding, zijn inspirerende opmerkingen en vooral zijn enthousiasme. Ook bedank ik graag Carine Ex, mijn scriptiebegeleider van het Domein Onderwijs & Opvoeding van de Hogeschool van Amsterdam voor het meedenken en het delen van haar kennis. Uiteraard was het doen van dit onderzoek niet mogelijk geweest zonder de enthousiaste medewerking van de betrokken experts, coördinatoren en andere professionals van de CJG s die tijd hebben vrijgemaakt voor gesprekken en interviews. Dank daarvoor. Ook mijn man en kinderen hebben mijn dank verdiend. Zij hebben mij de afgelopen jaren tijdens de opleiding en vooral het laatste half jaar tijdens het schrijven van mijn scriptie gesteund als het kon en getolereerd als het moest Het werken aan deze scriptie was een uiterst intensief project. Het was een leerzaam groeiproces. Ik heb het zeer interessant gevonden om me in dit onderwerp te verdiepen. Onderzoek naar gebruikersparticipatie bij CJG s staat nog in de kinderschoenen, dat maakte het des te meer een spannend en uitdagend project. Weja Kuin Bussum, juni

6 Inhoud 1 Inleiding Aanleiding Probleemstelling Doelstelling Maatschappelijke en pedagogische relevantie Hoofdvraag Deelvragen Methode van onderzoek Begripsafbakening Leeswijzer Literatuuronderzoek Gebruikersparticipatie Groeiende belangstelling voor participatie Van verzorgingsstaat naar participatiemaatschappij Van individualistische maatschappij naar pedagogische civil society Decentralisatie jeugdzorg Effecten van participatie voor het CJG Vraaggericht werken Kwaliteitsverbetering Theoretische modellen over participatie bij het CJG Participatieladder van Edelenbos Bestuursstijlen van Pröpper Typering van een good practice van participatie bij het CJG Beleid Inbedding in het aanbod Doel(groep) Samenwerking & communicatie Effecten Samenvatting literatuuronderzoek Methode Populatie en steekproef Meetinstrumenten

7 3.3 Procedure Analyse Resultaten Resultaten veldonderzoek Conclusie en discussie Deelvraag Hoofdvraag Aanbevelingen voor de praktijk Aanbevelingen voor toekomstig onderzoek Methodische evaluatie...47 Literatuur...49 Bijlage 1 Interviewvragen...52 Bijlage 2 Kwalitatieve analyse Analyseschema interviews...55 Bijlage 3 Beoordeling opdrachtgever

8 De beste manier om mensen aan zich te binden is hen diensten te vragen Humorist Josh Billings ( ) 1 Inleiding Deze scriptie omvat een kwalitatief verkennend onderzoek naar gebruikersparticipatie bij Centra voor Jeugd en Gezin (CJG). Dit onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van De JeugdZaak, meer in het bijzonder een van haar partners de heer drs. Bert Prinsen. 1.1 Aanleiding Prinsen, expert op het gebied van opvoedingsondersteuning, was tot voor kort werkzaam bij het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) als senior medewerker Jeugdzorg & Opvoedhulp. Momenteel zet hij, als zelfstandig ondernemer van de OpvoedZaak, zijn expertise in op het gebied van opvoedingsondersteuning, CJG-vorming en jeugdbeleid. Een van de speerpunten in zijn werk is de (door)ontwikkeling van het CJG. Daarnaast is hij een van de partners van De JeugdZaak, een multidisciplinair collectief van zelfstandig adviseurs. Momenteel werken de professionals van De JeugdZaak aan een boek over co-creatie van preventie en zorg voor jeugd en gezin. Co-creatie wordt ook wel coproductie genoemd en wordt gezien als een niveau van gebruikersparticipatie waarbij professionals en gebruikers gelijkwaardig samenwerken. Kenmerkend voor co-creatie is dat gebruikers de ruimte krijgen om invloed uit te oefenen op het werkproces (Jansen, 2012). 1.2 Probleemstelling Om ouders te betrekken bij het CJG en invloed te laten uitoefenen is het volgens Prinsen noodzakelijk om vraaggericht te werken. Dat dit een belangrijk aandachtspunt is, blijkt ook uit het rapport van Prinsen en Beckers (2011), waarin vraaggericht werken en het stimuleren van de eigen kracht als belangrijk aandachtspunt wordt genoemd voor verdere professionalisering van het CJG (p.8). Ook wordt vraaggericht werken vaak in beleidsdocumenten vermeld als een van de belangrijkste uitgangspunten van het CJG. Desondanks blijkt dat er in de praktijk weinig gebruik gemaakt wordt van de inzet, expertise en actieve betrokkenheid van ouders. Vraaggericht werken is echter alleen mogelijk in nauwe samenspraak met de gebruiker, benadrukt ook Burggraaff-Huiskes (2008). Momenteel bedenken professionals te vaak allerlei activiteiten voor de doelgroep, maar wel zonder die doelgroep. Als je de mensen voor wie je werkt serieus neemt, zul je de stap van het betrekken van ouders bij het opzetten van de activiteit of interventie niet vergeten (p.148). Gebruikersparticipatie bij CJG s staat momenteel nog in de kinderschoenen (Van der Gaag, Gilsing & Mak, 2013), evenals het onderzoek ernaar. 8

9 1.3 Doelstelling Het doel van dit onderzoek is om middels literatuur- en veldonderzoek te komen tot een aantal inspirerende voorbeelden van gebruikersparticipatie bij CJG s, die als good practices verwerkt kunnen worden in het boek van Prinsen over co-creatie. Daarnaast kunnen deze good practices wellicht als voorbeeld dienen voor gemeenten om gebruikersparticipatie bij CJG s naar een hoger niveau te tillen. 1.4 Maatschappelijke en pedagogische relevantie Vanuit een maatschappelijk perspectief kan gesteld worden dat participatie op velerlei terreinen hoog op de politieke agenda staat. Iedereen moet meedoen, is het adagium van de overheid. Dit streven wordt door De Gier (2007) aangeduid als de overgang van een verzorgingsstaat, gericht op bescherming van burgers, naar een participatiemaatschappij waarin burgers geactiveerd worden en hun participatie ondersteund wordt (in RMO, 2008 p.7). In het licht van de huidige maatschappelijke ontwikkelingen en uitdagingen zoals individualisering, vergrijzing, mondialisering en het pluriformer worden van de maatschappij, vindt ook de Sociaal Economische Raad [SER] (2006) dat in de zorg, het onderwijs en de civil society investeringen van burgers onmisbaar zijn (in RMO, 2008). Een van de gevolgen van de individualisering is het feit dat veel burgers geen genoegen meer nemen met collectief gegarandeerde arrangementen die steeds minder aansluiten bij hun wensen en behoeften, maar dat zij zelf willen kiezen en het leven op hun eigen manier willen vormgeven (Van Houten & Winsemius, 2010). Dit kan bereikt worden met behulp van actieve inzet van betrokkenen, ofwel gebruikersparticipatie. Gebruikersparticipatie levert signalen op over wensen, behoeften en verwachtingen van gebruikers. Hierdoor kan het CJG beter aansluiten op de vraag en problemen signaleren voordat zij uit de hand lopen (Van der Gaag et al., 2013). Gebruikersparticipatie heeft daarom een preventief karakter. Op deze manier kan gebruikersparticipatie bij het CJG een bijdrage leveren aan het bevorderen van een optimale opvoeding, het voorkomen van opvoedproblemen en het vroegtijdig effectieve steun of hulp bieden bij beginnende opvoedproblemen; drie belangrijke doelstellingen van het CJG (Prinsen & Beckers, 2011). Dit kan gezien worden als de pedagogische relevantie van dit onderzoek. Dekker en Van den Bergh (2002) benadrukken in dit opzicht nog dat betrokkenheid van ouders, ofwel gebruikersparticipatie, tevens een belangrijke bijdrage kan leveren aan de kwaliteitsontwikkeling ten gunste van het cliëntenbeleid in de jeugdhulpverlening. Ook dit komt ten goede aan het pedagogisch klimaat en het welzijn van ouders en kinderen. 1.5 Hoofdvraag Om de doelstelling van dit onderzoek te kunnen realiseren is de volgende onderzoeksvraag geformuleerd: 9

10 Welke bestaande vormen van gebruikersparticipatie bij Centra voor Jeugd en Gezin kunnen getypeerd worden als good practices? 1.6 Deelvragen Onderstaande deelvragen zullen bijdragen aan het vinden van een antwoord op de onderzoeksvraag. Deze deelvragen zijn onder te verdelen in literatuur- en veldvragen. De volgende deelvragen worden beantwoord middels literatuuronderzoek: 1. Wat is gebruikersparticipatie? 2. Waarom is er een groeiende belangstelling voor gebruikersparticipatie? 3. Wat is het effect van gebruikersparticipatie? 4. Welke theoretische modellen kunnen gebruikt worden bij het bestuderen van gebruikersparticipatie? 5. Wanneer kan gebruikersparticipatie getypeerd worden als een good practice? De volgende deelvraag wordt beantwoord middels veldonderzoek: 1. Welke factoren blijken in de praktijk van belang om gebruikersparticipatie bij het CJG te kunnen typeren als een good practice? 1.7 Methode van onderzoek Voor de literatuurstudie is gebruik gemaakt van relevante, wetenschappelijke bronnen en vakliteratuur. Digitale bronnen zijn geraadpleegd via databanken uit het besloten netwerk van de Hogeschool van Amsterdam [HvA]. Daarnaast zijn websites van onder andere de Rijksoverheid, NJi, Expertisecentrum voor Jeugd en Samenleving [JSO] en Movisie veelvuldig gebruikt. Het onlangs door het Verweij-Jonker Instituut gepubliceerde onderzoeksrapport Participatie in Zicht, gemeenten, jeugdigen, ouders en jeugdzorgcliënten in de transitie jeugdzorg (Van der Gaag et al., 2013) bevatte veel bruikbare informatie en is uitvoerig voor dit onderzoek bestudeerd. Ook het door JSO uitgegeven rapport Van Inspiratie tot Participatie, op weg naar actieve deelname in het CJG (Van der Gun & Möhle, 2009) is veelvuldig geraadpleegd. De volgende Nederlandse trefwoorden zijn onder andere gebruikt tijdens het literatuuronderzoek: participatie, participatie CJG, ouderparticipatie, cliëntenparticipatie, pedagogische civil society, doel participatie, participatieladder, effecten participatie CJG, transitie jeugdzorg participatie en decentralisatie jeugdzorg participatie, Tevens zijn de volgende Engelse termen gebruikt: participation, user participation, client participation, effects parental/ client participation. Ter voorbereiding op het veldonderzoek is er contact geweest met een senior researcher van Pharos, een lid van het kernteam Oudernetwerk Jeugdzorg Gelderland en een adviseur van JSO. Zij houden zich alle drie bezig met participatietrajecten bij CJG s. Deze experts hebben 10

11 in totaal tien onderzoekseenheden (CJG s) voorgedragen die gebruikersparticipatie hoog in het vaandel hebben staan. Omdat deze onderzoekseenheden niet op toevalbasis zijn geselecteerd, maar op basis van verkregen informatie is hier sprake van een doelgerichte selecte steekproef (Baarda & De Goede, 2007). Er zijn half-gestructureerde interviews gehouden met in totaal acht respondenten. 1.8 Begripsafbakening Onder gebruikersparticipatie wordt in dit onderzoek verstaan; actieve deelname van gebruikers bij het CJG. Er wordt gebruikers van het CJG de mogelijkheid geboden invloed uit te oefenen op datgene wat ontwikkeld wordt (Van der Gun & Möhle, 2009). In dit onderzoek wordt onder good practices verstaan; goede effectieve bestaande voorbeelden om gebruikersparticipatie vorm te geven (Van der Gaag et al., 2013, p.22). De focus ligt op goede voorbeelden van de hogere niveaus van gebruikersparticipatie bij CJG s waarbij de gebruiker daadwerkelijk invloed uitoefent en er sprake is van samenwerking tussen het CJG en haar gebruikers. 1.9 Leeswijzer Het hiernavolgende hoofdstuk omvat het theoretisch kader van dit onderzoek. Met behulp van literatuuronderzoek wordt ingegaan op het begrip gebruikersparticipatie. Tevens zal gebruikersparticipatie bekeken worden vanuit een maatschappelijke context. Ook zullen de effecten van gebruikersparticipatie voor het CJG worden toegelicht. Vervolgens zullen twee theoretische modellen worden beschreven aan de hand waarvan gebruikersparticipatie bestudeerd kan worden. Tenslotte zal uiteen worden gezet aan welke criteria gebruikersparticipatie dient te voldoen wil het getypeerd kunnen worden als een good practice. In hoofdstuk drie wordt ingegaan op de methode van onderzoek. De resultaten van het veldonderzoek worden beschreven in hoofdstuk vier, gevolgd door de conclusie, discussie en aanbevelingen in hoofdstuk vijf. De literatuurlijst en bijlagen maken dit onderzoeksverslag compleet. 11

12 Men hoort slechts die vragen, waarop men in staat is antwoord te geven Filosoof Friedrich Nietzsche ( ) 2 Literatuuronderzoek In dit hoofdstuk wordt met behulp van literatuur op onderbouwde wijze antwoord gegeven op de literatuurdeelvragen van dit onderzoek. De laatste paragraaf bevat een samenvatting, waarbij duidelijk wordt gemaakt welk belang dit literatuuronderzoek heeft voor het veldonderzoek. 2.1 Gebruikersparticipatie Het woord participatie is afgeleid van de Latijnse woorden pars en cipere, die letterlijk deel en nemen betekenen (Van Houten & Winsemius, 2010). Er worden in de literatuur verschillende indelingen van participatie gemaakt. Het Sociaal Cultureel Planbureau [SCP] onderscheidt een indeling in economische-, sociaal-culturele- en maatschappelijke participatie. In dit onderzoek staat gebruikersparticipatie bij het CJG centraal, wat gezien kan worden als een vorm van sociaal-culturele participatie. Het betreft hier namelijk participatie met betrekking tot deelname aan voorzieningen voor vorming en welzijn (Van Houten & Winsemius, 2010). Ook kan participatie zowel breed als smal worden opgevat. Bij een brede opvatting gaat het om het meedoen aan het maatschappelijke verkeer in al zijn facetten en bij een smalle opvatting draait het om deelname aan een bepaalde, specifieke activiteit (RMO, 2008). Ook Van Houten en Winsemius (2010) stellen dat participatie af te bakenen of onder te verdelen is op basis van een activiteit in een bepaald maatschappelijk domein. In dit onderzoek wordt het begrip participatie afgebakend door te kijken naar het smalle, specifieke domein van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Een derde indeling die in de literatuur gemaakt wordt is die in passieve en actieve participatie. De inzet van de gebruiker is voor deze indeling leidend 1. Wanneer iemand lid is van een organisatie participeert hij op passieve wijze. Neemt hij zitting in het bestuur dan is sprake van actieve participatie. In dit onderzoek wordt uitgegaan van deze laatstgenoemde vorm van participatie. Het betreft hier dus actieve participatie als een vorm van sociaal-culturele participatie, specifiek gericht op het smalle domein van het Centrum voor Jeugd en Gezin. De grove indeling hierboven maakt duidelijk wat er in dit onderzoek verstaan wordt onder het begrip participatie. De specifiekere term gebruikersparticipatie is een vorm van participatie waarbij gebruikers daadwerkelijk invloed kunnen uitoefenen op datgene wat ontwikkeld wordt (Van der Gun & Möhle, 2009). Deze term wordt in de literatuur echter nauwelijks gebruikt. 1 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu [RIVM] (2012). Ontleend op 18 februari 2013 aan 12

13 Wel worden de termen cliëntenparticipatie, buurtparticipatie, ouderbetrokkenheid of ouderparticipatie, jongerenparticipatie en burgerparticipatie veelvuldig genoemd. Dit zijn verschillende soorten gebruikersparticipatie. Ondanks dat de hierboven genoemde begrippen vele raakvlakken vertonen met gebruikersparticipatie, dekken zij niet volledig de lading van wat er in dit onderzoek onder deze term wordt verstaan. Burggraaf-Huiskes geeft een veelomvattende definitie van gebruikersparticipatie: participatie is deelname van alle betrokkenen, met de bedoeling te komen tot een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de uitvoering van een sluitend aanbod (in Gerris, Veerman & Tellings, 2010, p.330). In dit onderzoek staat echter de definitie van Van der Gun en Möhle (2009) centraal: gebruikersparticipatie betreft actieve deelname van gebruikers bij het CJG. Er wordt gebruikers van het CJG de mogelijkheid geboden invloed uit te oefenen op datgene wat ontwikkeld wordt (Van der Gun & Möhle, 2009). Tenslotte verfijnt Prinsen (2013) het begrip gebruikersparticipatie nog verder. Hij maakt onderscheid tussen gebruikersparticipatie op het gebied van: beleid: gebruikers denken mee over integraal jeugdbeleid door bijvoorbeeld zitting te nemen in een klankbordgroep of ouderpanel; organisatie: gebruikers zijn actief betrokken bij voorzieningen en activiteiten ten behoeve van het CJG door bijvoorbeeld mee te helpen met de organisatie van een koffie-ochtend voor alleenstaande ouders; uitvoering: ouders denken actief met een hulpverlener mee over de vormgeving van hun eigen of andermans hulpverleningsproces. Voor de leesbaarheid van dit verslag zal in veel gevallen de term participatie worden gebruikt, wanneer gebruikersparticipatie wordt bedoeld. 2.2 Groeiende belangstelling voor participatie Aandacht voor participatie is altijd terug te voeren op politieke bewegingen en/ of maatschappelijke ontwikkelingen. Denk aan de jaren 60 van de vorige eeuw, toen er een democratiseringsproces op gang kwam in de samenleving en burgers in verzet kwamen op het gebied van onder andere politiek, onderwijs en gezondheidszorg (Dekker & Van den Bergh, 2002). In die tijd zijn onder andere de medezeggenschapsraden en ondernemingsraden ontstaan. In de jaren 80, tijdens de economische crisis, trok de overheid zich steeds verder terug. Zij decentraliseerde taken en bevoegdheden naar lokaal niveau en het maatschappelijke middenveld. Het stimuleren van zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid werden meer en meer leidend voor het beleid. Opvallend is dat dit ook kenmerkend is voor de huidige periode, waarin ons land wederom in een economische crisis verkeert en er groeiende aandacht bestaat voor participatie. Maar welke belangrijkste 13

14 maatschappelijke ontwikkelingen zorgen momenteel voor een toenemende aandacht voor participatie? Van verzorgingsstaat naar participatiemaatschappij De huidige overgang van de verzorgingsstaat naar een participatiemaatschappij is zo n maatschappelijke ontwikkeling (RMO, 2008). De overheid wil op (jeugd)zorgkosten bezuinigen. Dit verwacht zij onder andere te kunnen doen door het stimuleren van participatie. Uit onderzoek blijkt namelijk dat participatie de sociale binding tussen groepen in de samenleving kan vergroten (Steketee, Mak, Van der Graaf & Huygen, 2005). Hierdoor ontstaat sociale cohesie. Een grotere sociale samenhang of - cohesie leidt weer tot het bevorderen van onderlinge hulp en zorg (Van Houten & Winsemius, 2010). Dit is noodzakelijk om de toenemende vraag naar (jeugd)zorg betaalbaar te houden. De overgang naar een participatiemaatschappij is echter niet eenvoudig omdat het een breuk betekent met de inrichting van de Nederlandse samenleving als verzorgingsstaat. De verzorgingsstaat wilde mensen beschermen en remde hun participatie vaak bewust af (RMO, 2008). Het voormalige Ministerie voor Jeugd en Gezin gaf in een belangrijke wending aan het denken van de overheid op het gebied van beleid voor jeugd en gezin. Geen vrijblijvendheid maar betrokkenheid, was het motto (Band, 2007). Hiermee werd niet alleen de serieuze betrokkenheid van de overheid bedoeld bij het optimaal opgroeien van alle kinderen, maar ook de versterking van de eigen kracht van gezinnen, door het vergroten van hun betrokkenheid en verantwoordelijkheid bij het opvoedingsproces (Gerris, Veerman & Tellings, 2010). Dit proces van versterking, waarbij ouders verantwoordelijkheid kunnen dragen, de regie kunnen nemen en het gevoel ervaren controle te hebben over de situatie, wordt empowerment genoemd (Ajoulat, Luminet & Decacche, 2007). Dit proces kan gestimuleerd worden door participatie (Van Regenmortel, 2002) Van individualistische maatschappij naar pedagogische civil society De huidige maatschappij kenmerkt zich door een verregaande vorm van individualisering. Een toenemend egoïsme, een afname van solidariteit en een vermindering van maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef zijn hier kenmerken van (Hendrix, 2006). In een individualistische maatschappij wordt dan ook weinig gebruik gemaakt van participatie. Ook het opvoeden wordt in deze tijd van individualisme gezien als een individueel proces. De algemene opvatting is dat opvoeding een privé aangelegenheid is en plaatsvindt tussen de muren van het kerngezin (RMO & RVZ, 2009). Uit vele onderzoeken blijkt echter dat een sociale omgeving en interactie met anderen van grote waarde is voor het opvoeden en opgroeien van kinderen. Of zoals de Utrechtse pedagoog Perquin al schreef in de jaren 60: de pedagogiek is individueel én sociaal gericht of zij is geen pedagogiek (De Winter, 2000 p.6). Dat is ook de achterliggende reden waarom er momenteel veel aandacht bestaat voor 14

15 de pedagogische civil society. Hiervan is sprake wanneer burgers bereid zijn om in de sociale netwerken en in het publieke domein de verantwoordelijkheid rond het opgroeien en opvoeden van kinderen te delen (Gemmeke, 2011). De pedagogische civil society appelleert aan waarden en normen die ook in de jaren 60 van de vorige eeuw gangbaar waren (Weijenberg, 2011). De Nederlandse maatschappij had een socialer gezicht en was meer kindgericht ingesteld. Familiehulp, burenhulp en saamhorigheid in combinatie met christelijke waarden en normen waren een vanzelfsprekende zaak. Alhoewel het CJG in aanleg bedoeld is om laagdrempelige hulp te bieden kan het, door haar centrale positie in het lokale jeugdbeleid, een belangrijke rol vervullen in het versterken van een pedagogische civil society. Deze netwerkfunctie wordt gezien als een nieuwe dimensie van het CJG (Gemmeke, 2011). In veel beleidsdocumenten wordt de pedagogische civil society belangrijke factor bij de opbouw van het nieuwe jeugdzorgstelsel genoemd. Door outreachend te werken en mogelijkheden voor ontmoetingen te creëren kan het CJG hier een positieve bijdrage aan leveren. Dit is nodig voor het creëren van een rijke, en sterke sociale omgeving waarin kinderen de meeste kans krijgen zich optimaal te ontwikkelen (De Winter, 2000). Het actief betrekken van ouders, ofwel participatie kan hieraan bijdragen Decentralisatie jeugdzorg Ook de decentralisatie jeugdzorg kan beschouwd worden als een ontwikkeling waardoor er momenteel veel aandacht is voor participatie. Deze stelselwijziging betreft een verandering in structuur (transitie) en een zorginhoudelijke vernieuwing (transformatie). De huidige taken en functies van het CJG zijn gericht op preventie, maar daar komt vanaf januari 2015 verandering in; gemeenten worden bestuurlijk én financieel verantwoordelijk voor álle zorg rondom kinderen en ouders. Dit grotere pakket jeugdvoorzieningen omvat dan naast preventieve zorg ook curatieve zorg zoals onder andere gespecialiseerde jeugdzorg, pleegzorg, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Een belangrijke gedachte achter deze stelselwijziging is dat gemeenten dichter bij ouders en jongeren staan dan de provincie, waardoor zij beter in staat worden geacht te kunnen achterhalen aan welke hulp ouders en kinderen behoefte hebben. Uitgangspunt hierbij is dat jeugdigen en ouders meer betrokken worden bij het beleid en dat de eigen kracht van deze groepen gestimuleerd wordt (Rijksoverheid, 2012, Van der Gaag et al., 2013). Kwaliteitsverbetering van de jeugdzorg wordt niet mogelijk geacht zonder de betrokkenheid van jeugd, ouders en jeugdzorgcliënten. In deze tijd van individualisering verwachten ouders maatwerk bij de aanpak van hun problemen en dat is alleen mogelijk in samenspraak met de gebruiker (Dekker & Van den Bergh, 2002). De decentralisatie moet dan ook leiden tot een betere samenwerking tussen het CJG en haar gebruikers. Een cultuuromslag bij professionals is hiervoor noodzakelijk; de werkwijze, verhoudingen en communicatie tussen burgers, professionals, instellingen en een 15

16 gemeenten moeten veranderen. Een meer klantgerichte aanpak is vereist. Jeugdigen en gezinnen moeten een duidelijke stem krijgen (Van der Gaag et al., 2013). Vandaar dat de decentralisatie jeugdzorg gezien kan worden als een belangrijke ontwikkeling, met als gevolg een groeiende belangstelling voor participatie bij het CJG. 2.3 Effecten van participatie voor het CJG Over het algemeen geldt dat wetenschappers en beleidsmakers positieve effecten verwachten van participatie, zowel voor de maatschappij als voor de participant zelf. Deze effecten zijn sterker naarmate de participatie actiever is, zo blijkt uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau [SCP] (2010). Met betrekking tot participatie bij het CJG geldt dat het voor een optimaal functionerend CJG van groot belang is dat ouders en kinderen, in al hun diversiteit meedoen, meedenken en meehelpen (Van der Gun & Möhle, 2009). Waarom is dit zo belangrijk? Er zijn vier effecten van participatie bij het CJG te onderscheiden (Mije, 2009): 1. Het levert signalen op over wensen, behoeften en verwachtingen van gebruikers; 2. Het maakt vraaggericht werken mogelijk; 3. Het geeft inzicht in de effecten van beleid; 4. Het verbetert de kwaliteit van zorg en beleid. Wanneer kritisch naar bovengenoemde effecten gekeken wordt, kan overwogen worden om ze deels samen te voegen. De punten twee en vier kunnen gezien worden als mogelijke gevolgen van respectievelijk de punten een en drie. Daarom worden in dit onderzoeksverslag twee essentiële effecten genoemd. Dit kan ook afgeleid worden uit de definitie die JSO hanteert voor het begrip gebruikersparticipatie [gebruikersparticipatie] draagt bij aan een waarborging van de dienstverlening aan ouders en jongeren en het afstemmen van vraag en aanbod (Van der Gun & Möhle, 2009, p.7) Vraaggericht werken Participatie bij het CJG maakt actieve afstemming van het aanbod op de vraag mogelijk, omdat het signalen oplevert over de wensen, behoeften en verwachtingen van gebruikers. Het wordt dan ook gezien als een essentiële factor in het welslagen van activiteiten of diensten (Van Houten & Winsemius, 2010). Als er uitgegaan wordt van de behoefte van de gebruikers (doelgroep) en deze ook gevraagd worden om zelf mee te organiseren is het bereiken van andere leden van de doelgroep vaak geen enkel probleem (Burggraaf-Huiskes, 2008). Wanneer vraag en aanbod dus goed op elkaar afgestemd zijn en je daarnaast de juiste mensen weet te activeren is de kans erg groot dat je de doelgroep bereikt, met daarbij een grotere kans op positieve effecten. Met betrekking tot participatie op uitvoerend niveau kan gesteld worden dat ouders, gezinnen en kinderen er baat bij hebben wanneer er uitgegaan wordt van hun behoefte aan hulp en ondersteuning en er geen sprake is van 16

17 opgelegde hulp. Wanneer het aanbod van de hulp afgestemd wordt op de behoefte en de vraag van ouders, zullen zij meer invloed kunnen uitoefenen op het hulpverleningsproces en worden zij weerbaarder en eigenmachtiger. Dit is het proces van empowerment, waarbij uitgegaan wordt van de eigen kracht van ouders en zij de regie in eigen hand houden (Van Haaster, 2001). Dat vraaggericht werken een belangrijke doelstelling is, met participatie als mogelijk middel daartoe, blijkt ook uit het adviesrapport van Prinsen en Beckers (2011). Hierin staat dat een klantgerichte benadering het hart vormt van alle professionaliseringsactiviteiten bij het CJG. Een klantgerichte benadering is mogelijk middels participatie van diezelfde klant of gebruiker. Actieve betrokkenheid staat hierin centraal. Dit vergroot tevens de legitimiteit en het draagvlak, aldus beleidsmakers (Van Houten & Winsemius, 2010 p.86). Volgens de samenstellers van het rapport is het beoogde doel dat CJG s vraaggericht werken en hierbij uitgaan van de eigen kracht van ouders en kinderen Kwaliteitsverbetering Hierboven werd al benadrukt dat door vraaggericht te werken er een grotere kans bestaat dat het aanbod beter aansluit op de behoeften van de gebruiker, met als gevolg een grotere effectiviteit. De begrippen effectiviteit en kwaliteit zijn nauw met elkaar verweven. Kwaliteit heeft betrekking op samenhang, bereik en behaalde resultaten (Van Yperen & Woudenberg, 2011). Regelmatige evaluaties met de gebruiker van het CJG kunnen aantonen of activiteiten en interventies die uitgevoerd worden, wel naar de wens zijn van de groepen waarvoor zij zijn bedoeld. Participatie bij het CJG kan dan ook gezien worden als een goede stap op weg naar kwaliteitsverbetering (Van der Gaag et al., 2013). Participatie als kwaliteitsinstrument. Of zoals Van Haaster (2001) samenvat: participatie leidt tot belangrijke positieve effecten op de kwaliteit van de hulpverlening omdat het mogelijkheden creëert voor vraaggerichte hulpverlening. En uiteindelijk draait het om het continue verbeteren van de kwaliteit van ondersteuning, hulp en zorg aan ouders, gezinnen en jeugdigen. 2.4 Theoretische modellen over participatie bij het CJG Participatieladder van Edelenbos Er zijn diverse modellen voor participatie in omloop. Een in de literatuur veel voorkomende theorie met betrekking tot participatie is de theorie van Sherry Arnstein (1969). Zij onderscheidt met haar participatieladder verschillende manieren waarop mensen geactiveerd kunnen worden om mee te doen in de maatschappij. In haar artikel A ladder of Citizen Participation (Arnstein, 1969) behandelt zij acht treden van participatie. De participatieladder van Arnstein wordt beschouwd als de oorspronkelijke participatieladder en wordt veelvuldig gebruikt als basis of uitgangspunt voor nieuwe theorieën met betrekking tot participatie. Inmiddels zijn er diverse varianten in omloop. Zo hebben Edelenbos e.a. (1998) een participatieladder ontwikkeld om praktijkvoorbeelden van participatie te ordenen op zes 17

18 in plaats van acht niveaus. Zij onderscheiden de niveaus van: informeren, raadplegen, adviseren, coproduceren, meebeslissen en zelfbeheer, waarbij de invloed van de gebruiker toeneemt naarmate het niveau hoger wordt (Movisie, 2012). Bron: Van der Gun & Möhle (2009) De participatieladder van Edelenbos kan gebruikt worden om verschillende niveaus van participatie bij het CJG te onderscheiden. Tevens wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen de rol van de participant per niveau van participatie (Edelenbos & Monnikhof 2001). Informeren; Het CJG informeert ouders over activiteiten via (nieuws)brieven, folders, informatieavond of een website. Ouders hebben geen invloed. De rol van de ouder of participant is die van toehoorder. Raadplegen; Het CJG raadpleegt ouders over activiteiten. Het CJG bepaalt hiervoor de agenda en ziet ouders als gesprekspartners. Ouders worden geconsulteerd maar het advies van de ouder is niet bindend (bijvoorbeeld: inspraakavonden, hoorzittingen, digitale peilingen, enquêtes, prijsvragen, debatten en groepsgesprekken). De rol van de ouder of participant is adviseur. Adviseren; Het CJG vraagt ouders om advies. Het CJG bepaalt de agenda maar ouders kunnen problemen en oplossingen aandragen. Ouders adviseren gevraagd en ongevraagd. Het advies van de ouders wordt meegenomen in besluitvoering, maar is niet bindend (bijvoorbeeld: adviesraden, expertmeetings, klankbordgroepen en rondetafelgesprekken). De rol van de ouder of participant is adviseur. Coproduceren; Ouders en het CJG zijn samenwerkingspartners. Gezamenlijk bepalen zij de agenda. Ouders worden in een vroeg stadium betrokken en geven mede vorm aan het proces (bijvoorbeeld: overleggroepen, convenanten en projectgroepen). De rol van de ouder of participant is hierbij samenwerkingspartner. 18

19 Steeds vaker wordt in de literatuur melding gemaakt van de term 'co-creatie' in plaats van 'coproductie'. Coproductie wordt als begrip ook gehanteerd in commerciële contexten (Prahalad & Ramaswamy, 2004). Verondersteld wordt dat co-creatie leidt tot organisaties die betere producten en diensten leveren, die meer aansluiten bij de behoeften van gebruikers (Van Leeuwen, 2012). Meebeslissen; Ouders krijgen de vrijheid om beslissingen te nemen. Het CJG heeft hierin slechts een adviserende rol (bijvoorbeeld: stuurgroep, medezeggenschapsraad, (bindend) referendum). De rol van de ouder of participant is die van beslisser. Zelfbeheer; Ouders nemen zelf het initiatief om in eigen beheer voorzieningen tot stand te brengen en te onderhouden. Het CJG speelt hierbij slechts een faciliterende rol (bijvoorbeeld: het project Marokkaanse buurtvaders in Amsterdam Noord). De rol van de ouder of participant is hierbij initiator en regiehouder. De schaarse rapporten die recent verschenen zijn over participatie bij CJG s laten zien dat ouders met name betrokken worden op de niveaus van informeren en raadplegen. De meeste CJG s informeren ouders over beleid en activiteiten. Daarnaast worden ouders geraadpleegd middels bijvoorbeeld een inspraakavond of een enquête, zonder dat zij daadwerkelijk invloed hebben. Gebruikers worden op deze niveaus vooral passief betrokken en er kan in die gevallen dan ook nauwelijks gesproken worden van participatie (Veenman, 2000). Opvallend is dat er in de literatuur en de praktijk weinig voorbeelden te vinden zijn van de hogere niveaus van participatie bij CJG s. Gebruikers écht invloed geven blijkt moeilijk. Bij gemeenten ontbreekt het niet aan goede wil om ouders te betrekken. Wel blijken kennis, vaardigheden, goede voorbeelden en praktische ondersteuning met betrekking tot participatie bij CJG s niet toereikend te zijn (Van der Gaag et al., 2013 p. 39). Er is behoefte aan goede voorbeelden van participatie op de hogere niveaus. Hierop ligt dan ook de nadruk van dit onderzoek. Bovendien hebben good practices op het niveau van adviseren, coproduceren, meebeslissen en zelfbeheer tevens een grotere meerwaarde voor de opdrachtgever, omdat zij meer raakvlakken hebben met co-creatie dan de niveaus informeren en raadplegen. Co-creatie wordt immers gezien als een niveau van participatie waarbij professionals en gebruikers projectmatig samenwerken, waarbij ruimte geboden wordt om invloed uit te oefenen op het werkproces (Jansen, 2012) Bestuursstijlen van Pröpper In paragraaf werd toegelicht dat er een cultuuromslag bij professionals van het CJG noodzakelijk is om een betere samenwerking tussen het CJG en haar gebruikers te verwezenlijken. Ook Van der Gaag et al. (2013) stellen dat de werkwijze, verhoudingen en communicatie tussen burgers, professionals, instellingen en gemeenten moeten veranderen. 19

20 Communicatie speelt hierbij een belangrijke rol. Bij de toelichting van de verschillende niveaus van de participatieladder in paragraaf werd al duidelijk gemaakt dat, des te hoger het niveau van participatie, des te meer ruimte de gebruiker moet krijgen om mee te denken en mee te kunnen beslissen. De werkwijze, houding en communicatie van professionals is hierbij van groot belang. Dit wordt door Pröpper ook wel bestuursstijl genoemd (2006). Hij onderscheidt verschillende bestuursstijlen en benadrukt hun belang voor het participatieproces. De volgende bestuursstijlen worden onderscheiden: open autoritair, consulterend, participerend, samenwerkend, delegerend en faciliterend (Pröpper, 2009). De relatie tussen het niveau van participatie, de rol van de participant en de bestuursstijl van de professional ziet er schematisch als volgt uit: Niveau van participatie Rol participant Bestuursstijl Informeren Toehoorder Open autoritair Raadplegen Geconsulteerde Consulterend Adviseren Adviseur Participerend Coproduceren Samenwerkingspartner Samenwerkend Meebeslissen Beslisser Delegerend Zelfbeheer Initiator/ regiehouder Faciliterend Het niveau van participatie, de rol van de participant en de bestuursstijl van de professional kunnen beschouwd worden als een interactief proces, waaruit geconcludeerd kan worden dat het belangrijk is dat professionals bij het CJG hun werkwijze, houding en communicatie (bestuursstijl) aanpassen aan het niveau van participatie en de rol van de participant. 2.5 Typering van een good practice van participatie bij het CJG De aandacht voor participatie bij CJG s is relatief nieuw. Door de huidige maatschappelijke en economische ontwikkelingen en met name de op handen zijnde decentralisatie jeugdzorg buigen veel CJG s zich over de vraag hoe zij gebruikers actiever kunnen betrekken bij het CJG. Professionals zijn zich vaak terdege bewust van de voordelen van participatie, maar hoe wordt het in de praktijk toegepast, welke good practices zijn er bekend en wat zijn de succesfactoren? Onder good practices wordt in dit onderzoek verstaan: goede, effectieve bestaande voorbeelden om participatie vorm te geven (Van der Gaag et al., 2013, p. 22). Het goed organiseren van participatie vraagt energie, menskracht en voldoende tijd en geld. 20

Participatie in zicht

Participatie in zicht Participatie in zicht Gemeenten, jeugdigen, ouders en jeugdzorgcliënten in de transitie jeugdzorg 2013 Renske van der Gaag Rob Gilsing Jodi Mak Participatie in zicht Gemeenten, jeugdigen, ouders en jeugdzorgcliënten

Nadere informatie

Wordt mijn stem gehoord? Afstudeerthesis E.R. (Eric) de Vos MA MBA Healthcare 2012-2014, Erasmus Universiteit Rotterdam

Wordt mijn stem gehoord? Afstudeerthesis E.R. (Eric) de Vos MA MBA Healthcare 2012-2014, Erasmus Universiteit Rotterdam Wordt mijn stem gehoord? Afstudeerthesis E.R. (Eric) de Vos MA MBA Healthcare 2012-2014, Erasmus Universiteit Rotterdam Centrale onderzoeksvraag Op welke wijze kan cliëntparticipatie een bijdrage leveren

Nadere informatie

Zullen we even Samen Oplopen?

Zullen we even Samen Oplopen? Zullen we even Samen Oplopen? Een evaluatie van het project Samen Oplopen Het zit ook in het woord, de gewone dingen delen. Dat zit hem ook in het woord hè? Het Samen Oplopen, meedenken, luisteren, dingen

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie

Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin

Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin Special Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin Samenwerken in het belang van jeugdigen en opvoeders Deze brochure is een uitgave van: Jeugd en Gezin Postadres: Postbus 16166, 2500 BD Den Haag

Nadere informatie

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 INWONERS AAN ZET Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 KERNGEGEVENS hier komen de verhalen uit hun huizen, staan de stoelen klaar voor vertrek. hier spreekt men af, ergens in de tijd, in

Nadere informatie

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Uitgebracht aan: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie. Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal

Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie. Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal december 2012 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Sportclubs in de jeugdketen

Sportclubs in de jeugdketen Sportclubs in de jeugdketen De mogelijkheden van pedagogische ondersteuning van sportverenigingen Niels Hermens Rob Gilsing Sportclubs in de jeugdketen De mogelijkheden van pedagogische ondersteuning van

Nadere informatie

Professionals en vrijwilligers(organisaties) rond jeugd en gezin Marian van der Klein

Professionals en vrijwilligers(organisaties) rond jeugd en gezin Marian van der Klein Verwey-Jonker Instituut Professionals en vrijwilligers(organisaties) rond jeugd en gezin Marian van der Klein Het ZonMw-programma Vrijwillige inzet voor en door jeugd en gezin wil de sociale omgeving en

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Individuele aanpak overlastgevende jeugd, kopzorg of hoofdzaak?

Individuele aanpak overlastgevende jeugd, kopzorg of hoofdzaak? Individuele aanpak overlastgevende jeugd, kopzorg of hoofdzaak? Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Marjan Völlmer 1 2 Individuele aanpak overlastgevende jeugd, kopzorg of hoofdzaak? De individuele aanpak

Nadere informatie

PREVENTIE VAN KINDERMISHANDELING IN GEMEENTEN. Van papier naar werkelijkheid

PREVENTIE VAN KINDERMISHANDELING IN GEMEENTEN. Van papier naar werkelijkheid PREVENTIE VAN KINDERMISHANDELING IN GEMEENTEN Van papier naar werkelijkheid Datum: 21 mei 2014 Advies: KOM/004/2014 Gemeentelijke preventie van kindermishandeling van papier naar werkelijkheid De Kinderombudsman

Nadere informatie

Stichting E-hulp.nl 020-6884981 Van Diemenstraat 92 1013 CN Amsterdam www.e-hulp.nl info@e-hulp.nl

Stichting E-hulp.nl 020-6884981 Van Diemenstraat 92 1013 CN Amsterdam www.e-hulp.nl info@e-hulp.nl Stichting E-hulp.nl 020-6884981 Van Diemenstraat 92 1013 CN Amsterdam www.e-hulp.nl info@e-hulp.nl Deze scriptie is aangemeld voor de Scriptieprijs Online Hulp 2012. Een overzicht van alle scripties over

Nadere informatie

Bevordering van de seksuele gezondheid tegen een culturele achtergrond

Bevordering van de seksuele gezondheid tegen een culturele achtergrond Doel(groep) bereikt Bevordering van de seksuele gezondheid tegen een culturele achtergrond Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport B. Frouws MSc Drs. M.L. Hollander

Nadere informatie

We gooien het de inspraak in

We gooien het de inspraak in We gooien het de inspraak in Een onderzoek naar de uitgangspunten voor behoorlijke burgerparticipatie 17 september 2009 2009/180 Behoorlijk omgaan met schadeclaims We gooien het de inspraak in Een onderzoek

Nadere informatie

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contactprojecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Opdrachtgever: Ministerie van VROM,

Nadere informatie

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid Een handreiking voor gemeenten Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de ouders! Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de

Nadere informatie

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

Handreiking. Opvoedingsondersteuning in het Centrum voor Jeugd en Gezin

Handreiking. Opvoedingsondersteuning in het Centrum voor Jeugd en Gezin Handreiking Opvoedingsondersteuning in het Centrum voor Jeugd en Gezin Auteurs: Moniek van Dijk en Bert Prinsen Deze handreiking maakt onderdeel uit van de Gereedschapskist Centrum voor Jeugd en Gezin

Nadere informatie

Opvoeden en ontwikkelen doen we samen!

Opvoeden en ontwikkelen doen we samen! Opvoeden en ontwikkelen doen we samen! Praktijkgericht onderzoek naar de manier waarop scholen in primair en voortgezet onderwijs hun maatschappelijke opdracht praktisch kunnen vormgeven KPC Groep Sophie

Nadere informatie

HOE HOUDEN JONGERENWERKERS HUN VAK BIJ? Onderzoek naar de professionalisering van jongerenwerkers

HOE HOUDEN JONGERENWERKERS HUN VAK BIJ? Onderzoek naar de professionalisering van jongerenwerkers HOE HOUDEN JONGERENWERKERS HUN VAK BIJ? Onderzoek naar de professionalisering van jongerenwerkers Onderzoek in het kader van het project Professionalisering Brede school en Jeugdwelzijnswerk, Kenniscentrum,

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage Gemeente Utrecht. Uit de zorg, in beweging!

Onderzoeksrapportage Gemeente Utrecht. Uit de zorg, in beweging! Onderzoeksrapportage Gemeente Utrecht Uit de zorg, in beweging! Mei 2013 Onderzoeksrapportage Gemeente Utrecht Uit de zorg, in beweging! Wij danken alle betrokkenen voor hun bijdrage aan de totstandkoming

Nadere informatie

Preventie van kindermishandeling

Preventie van kindermishandeling Preventie van kindermishandeling Een onderzoek naar signalering van risico s en ondersteuning van gezinnen ter voorkoming van kindermishandeling Nota van bevindingen Arnhem Utrecht, mei 2013 Samenwerkend

Nadere informatie

Denktank Transformatie Jeugdstelsel. Beter met minder. Bouwstenen voor de transformatie van het jeugdstelsel

Denktank Transformatie Jeugdstelsel. Beter met minder. Bouwstenen voor de transformatie van het jeugdstelsel Denktank Transformatie Jeugdstelsel Beter met minder Bouwstenen voor de transformatie van het jeugdstelsel Beter met minder Nederlands Jeugdinstituut Postbus 19221 3501 DE Utrecht Bezoekadres: Catharijnesingel

Nadere informatie