Jaarverslag. Jaarverslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag. Jaarverslag"

Transcriptie

1

2 Voorwoord Tweeduizendveertien een jaar van volop doorpakken op ons beleidsplan We houden koers en de daarin genoemde thema s. Het efficiënt en doelgericht werken kreeg verder haar beslag door het voortzetten van papiervrij vergaderen, skype/ hangout bijeenkomsten en het uitbreiden van besloten facebookgroepen. Binnen het thema successen delen, zijn weer meerdere publicaties uitgekomen, zoals in het Medisch Contact en het NTvG. Het communicatieplan is verder uitgezet. Onder andere de nieuwe look van de AJN website en een nieuw logo waren daarvan het gevolg, met een frissere en moderner uitstraling. Vanwege het grote succes zijn vanuit het thema ledenbinding de sociale media trainingen voortgezet. Met onze ketenpartners hebben we de banden steviger aangehaald. Dit is zichtbaar in onder andere de uiteindelijk in 2015 uitgebrachte praktijkkaart met de huisartsen, een belangrijk document ook in het kader van de Jeugdwet. Kansen pakken, dat deden we ook weer volop. Het rechtstreeks verwijzen werd verder in de praktijk toegepast en de goedkeuring van de richtlijn koemelkallergie bracht de dubbelblind placebo gecontroleerde test naar de JGZ praktijk. Kortom: in is weer veel bereikt, mede dankzij de vele actieve leden van de AJN en samenwerking met onze partners. Zonder jullie inzet was dit nooit mogelijk geweest. Hiervoor allen veel dank! Maar zeker ook dankzij het voorzitterschap van Lucy Smit zijn deze zaken bereikt. ZIj heeft zich met tomeloze energie ingezet voor de AJN en zich met name ook gericht op het thema communicatie en sociale media. In november van heb ik van haar het stokje mogen overnemen. In september, hebben we de nieuwe koers weer uitgezet in het beleidsplan We varen uit. Hierin hebben we diverse relevante speerpunten geformuleerd. Jeugdartsen dragen als zorgverlener van preventie tot behandeling, als verbinder, als community doctor en als onderzoeker bij aan het gezond houden van onze jeugd. Wij brengen de zorg voor de jeugd naar een hoger plan met onze brede, medische blik op jeugdigen en hun omgeving. Hier gaan we met deze nieuwe koers weer hard aan werken! Ik hoop dat jullie met dit jaarverslag geïnspireerd raken om daar opnieuw een bijdrage aan te leveren. Op een mooie samenwerking weer... Dr. Mascha Kamphuis, voorzitter AJN 2

3 INHOUDSOpGAVE 4 14 AJN Intern AFDELINGEN & COMMISSIES 24 AJN & OPLEIDING AJN & ontwikkelingen AJN & wetenschap AJN & Samenwerking Samen- STELLING BESTUREN EN COMMISSIES Colofon 3

4 AJN INTERN

5 AJN INTERN De koers die de AJN eind 2011 is gaan varen heeft in verder vorm gekregen met aansprekende resultaten. In is gewerkt aan de verdere uitrol van dit plan. Dit was nodig vanwege drie grote ontwikkelingen: de transitie van de jeugdzorg, bezuinigingen en het aanpassen van het basistakenpakket door Jeugdgezondheidszorg (JGZ) -organisaties, waardoor het werkveld van de jeugdarts steeds verandert. Onder deze turbulente omstandigheden benadrukt de AJN steeds de unieke positie van de jeugdarts als verbinder tussen de gezondheidszorg en het sociale domein. Het jaar was het jaar waarin de AJN de blik meer naar buiten kon richten. Nadat we ons de afgelopen jaren hebben gericht op de vorming van het bedrijfsbureau en de interne organisatie was het speerpunt voor communicatie. Een digitaal jaarverslag, een nieuwe website, een fris nieuw logo, een eigen App en als laatste de voorbereiding voor een nieuw jasje voor de JA! Dat alles om de Jeugdarts duidelijk neer te zetten in de veranderende omgeving. Om de Jeugdarts ook voor de toekomst haar plek te borgen is in het najaar het beleidsplan gemaakt. Een koersdocument waarmee de AJN de komende jaren duidelijk richting zal geven aan de ontwikkeling van ons mooie vak. In zijn de statuten en het huishoudelijk reglement herzien opdat deze toekomstbestendig zijn. Veel aandacht is uitgegaan naar de voorbereidingen voor vernieuwing van de opleiding tot Jeugdarts KNMG en arts Maatschappij & Gezondheid. Bestuur De AJN-bestuursleden hebben de verschillende portefeuilles verdeeld. Deze zijn divers van aard. Zo zijn er inhoudelijke, strategische en beleidsmatige onderwerpen en worden contacten onderhouden met afdelingen, commissies en ketenpartners. In hebben we afscheid genomen van de voorzitter Lucy Smit en oudvoorzitter Catelijne van der Hoeven. 5

6 AJN INTERN Samenstelling bestuur Mascha Kamphuis Wenda Berends lineke Dogger Karien Wielaart Judith Schwarte E esther Kramer Marleen Johannes Afgetreden: Afgetreden: Ellen van Hoorn riet Haasnoot Henrike ter Horst L lucy Smit Catelijne vd Hoeven 6

7 AJN INTERN Missie/visie - Beleidskoers Missie AJN De Artsen(vereniging) Jeugdgezondheidszorg Nederland (AJN) is de wetenschappelijke vereniging van en voor jeugdartsen. De AJN heeft de ambitie preventie sterk te positioneren in het veld van de (gezondheids)zorg voor jeugd. Zij draagt actief bij aan de kwaliteit, wetenschappelijke onderbouwing en innovatie van deze zorg en aan de ontwikkeling van beleid rondom jeugd. Jeugdartsen bevorderen preventie als specialist van en voor een gezonde jeugd (0-23 jaar): als zorgverleners (individueel en collectief), als verbinders, als community doctors, als beleidsadviseurs en als onderzoekers. Het meerjarenplan is in opgedeeld in thema s, per thema is een aantal bestuursleden verantwoordelijk voor de voortgang. Onderstaand een beknopt overzicht van enkele resultaten die de AJN heeft weten te realiseren. Voor overige resultaten verwijzen we naar het totale jaarverslag: Ontwikkeling nieuwe website, logo, nieuwsbrief en digitaal jaarverslag Diverse gepubliceerde artikelen in NTvG Erkenning als rechtstreeks verwijzer Erkenning als behandelaar voor de laag risico dubbelblinde provocatie test bij vermoeden op koemelkallergie Actieve leden hebben toegang tot documenten in Dropbox Actief gebruik van Twitter door een aantal bestuursleden Oprichting nieuw bestuur Brabant Doorstart van de adolescenten commissie met nieuwe leden Ontwikkeling van toolkit en app voor jeugdartsen Doorzetten van Social Media trainingen voor leden 7

8 AJN INTERN Regelmatig overleg met belangrijke ketenpartners Invloed uitoefenen op ontwikkelingen binnen de JGZ door samen met anderen positie in te nemen op voor ons belangrijke onderwerpen Inbreng en accordering Richtlijnen: zoals Borstvoeding, ADHD, seksuele ontwikkeling en pesten Zichtbaarheidheid met interviews en artikelen in landelijk media Bestuurlijke overleggen Het AJN bestuur overlegt maandelijks met het voltallige bestuur in aanwezigheid van de ambtelijk secretaris en zo nodig de beleidsmedewerker en/of het hoofd bedrijfsbureau. Overleggen vinden plaats op het hoofdkantoor in Utrecht. Terugkoppeling en afstemming tussen de bestuursleden vindt plaats in een besloten Facebookgroep ABC-raad De ABC-raad bestaat uit een afvaardiging van elk afdelingsbestuur (A), het landelijk bestuur (B) en elke commissie en sectie (C). Deze raad is de denktank en adviesraad van de AJN. Hier wordt beleid afgestemd, worden knelpunten gesignaleerd, doorgegeven en besproken, voorgenomen besluiten getoetst en vragen over en weer beantwoord. De ABC-raad vergadert drie keer per jaar in Utrecht. Ook de ABC-raad maakt nu veel intensiever gebruik van de besloten Facebook-groep om snel informatie met elkaar te delen. Algemene leden vergaderingen In zijn drie Algemene ledenvergaderingen (alv s) gehouden tijdens de landelijke wetenschappelijke AJN dagen. Tijdens deze ALV s werden onder meer het beleidsplan en de financiële stand van zaken van de vereniging besproken. De AJN-dagen zijn in per vergadering bezocht door gemiddeld 350 leden. 8

9 AJN INTERN Beleidsweekend Tijdens het jaarlijkse beleidsweekend van het landelijk bestuur is gereflecteerd op de plannen en thema s van. Tevens is het beleid voor 2015 vastgesteld. Dit is verwoord in het beleidsplan Wij houden koers en is voorgelegd aan de leden tijdens de ALV van 14 november. Tijdens dit weekend was er ook aandacht voor de samenwerking en samenstelling van het bestuur, waarbij gebruik gemaakt werd van de methodiek Real Drives. Deze methode kijkt naar drijfveren van mensen en hoe deze kunnen bijdragen tot een succesvolle en optimale samenwerking. Bedrijfsbureau Voor het bedrijfsbureau heeft in de focus gelegen op continueren van de ingeslagen koers uit Er staat een goed werkend team, waar een ieder haar eigen rol heeft en een mooie bijdrage levert aan het totaal. Er is veel aandacht uitgegaan naar de uitvoering van het communicatieplan met een nieuw logo en een nieuwe website als meest zichtbare resultaten. Het aantal mensen dat lid is geworden van de AJN is wederom fors, maar er zijn eveneens een aantal opzeggingen geweest. Uiteindelijk is gemiddeld een mooie groei van het aantal leden te zien. De werkwijze van de AJN en het bedrijfsbureau is ook zichtbaar geweest voor anderen. Dit heeft het mooie resultaat dat de KAMG, NVAG en de VAGZ gebruik maken van de dienstverlening van ons bedrijfsbureau. Een ontwikkeling die ook aan andere verenigingen binnen de KAMG zal worden aangeboden. 9

10 AJN INTERN Financiële paragraaf Factuur voorkeur leden De AJN kan terugkijken op een goed financieel jaar. Met meer leden en meer sponsorbijdragen dan voorgaande jaren. Ook hebben we dit jaar inkomsten doordat de diensten van het bedrijfsbureau AJN worden ingehuurd door de KAMG, NVAG en VAGZ. De uitgaven zijn grotendeels in de pas gebleven bij onze begroting, en de bureaukosten zijn door verdergaande digitalisering zelfs lager dan in We kunnen als vereniging het jaar hierdoor afsluiten met een positief financieel resultaat en hebben geld kunnen reserveren voor plannen waar we in al mee zijn begonnen en die we in 2015/ 2016 zullen doorvoeren. Dat betreft de Scholingscarrousel en Onderwijskundige ondersteuning. De eerste betreft scholingen om onze actieve leden nog meer competent te maken voor hun bijdrage aan de AJN. Ondersteuning van een professionele onderwijskundige is noodzakelijk om de veranderingen in de opleiding arts M&G, 1e en 2e fase vorm te geven. post Door een wetswijziging worden we als vereniging voor bepaalde activiteiten als BTW-plichtig gekwalificeerd, hierdoor is het in noodzakelijk geweest om de BTW in de contributies te verrekenen. Voor 2015 is de AJN contributie onveranderd gebleven. Er bestaat een mogelijkheid dat we als AJN voor eerdere jaren ook nog aangeslagen worden voor BTW. De belastingdienst heeft hierover nog geen uitspraak gedaan. Net als voorgaande jaren was de AJN in een financieel gezonde vereniging die tegenvallers kan opvangen en ruimte heeft voor extra inzet daar waar nodig. Voor 2015 is ons streven om dit beleid te continueren. 10

11 ACTIVA AJN INTERN BALANS PER 31 DECEMBER (na verwerking jaarsaldo / in ) Vlottende activa Debiteuren Omzetbelasting Overige vorderingen en overl. activa Liquide middelen totaal PASSIVA Eigen vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserve Ondersteuningsfonds wetenschappelijke ontwikkelingen Scholingscarrousel Onderwijskundige ondersteuning Activiteiten afdelingen AJN Wetenschappelijke activiteiten eleidsontwikkeling communicatie Beleidsontwikkleling educatie Automatiseringsfonds Lustum AJN Lustum Oranjewoud Kortlopende schulden Overige schulden en overl. passiva totaal

12 12 AJN INTERN REKENING VAN Baten EN LASTEN OVER ( in ) begroting realisatie 2013 Baten Contibuties Accreditatie rente Overige baten totaal Baten LASTEN Afdracht aan de afdelingen afdracht aan de KAMG Huisvestingskosten Personeelskosten Bureaukosten Ledenbulletin Wetenschappelijke vergaderingen Reis-, verbijf- en vergaderkosten Opleiding en Mediatraining Bijdragen aan derden PR, Website Diensten derden Ledenwerfcampagne Reservering lustum AJN Onvoorzien Resrevering Scholingscarrousel Reservering Onderwijskundige ondersteuning Reservering Beleidsontwikkeling educatie totaal LASTEN saldo VAN Baten EN LASTEN

13 AJN INTERN Ontwikkelingen van leden in Gemiddeld aantal leden per jaar Soorten leden 1227 leden 1144 leden 1196 leden 86% 7% 7% B-lid C-lid Senior-lid Verdeling per werkveld Leeftijdsopbouw jaar 0-12 jaar 0-19 jaar 4-12 jaar 4-19 jaar jaar onbekend > 67 11

14 Afdelingen & Commissies

15 15 Afdelingen & Commissies Het bestuur van de AJN heeft veel waardering voor het werk van de leden in de commissies en afdelingen. De samenwerking tussen bestuur en afdelingen en commissies is verbeterd. Hieronder wordt beschreven waar het accent op heeft gelegen. Een aantal commissies wordt verder in het jaarverslag beschreven in verband met hun specifieke onderwerpen. ABC-Raad De ABC raad is een plek waar leden van commissies, afdelingen en bestuur elkaar informeren en inspireren. In is gekeken naar het verbeteren van de samenwerking en het helder krijgen van verwachtingen en wensen. De structuur van de ABC raad is besproken en de aanpassing van HR en statuten zijn voorbereid. Onderwerpen van vergadering waren o.a.: rechtstreeks verwijzen, de Jeugdwet, onderwijsvernieuwing. In de laatste ABC raad van heeft Jitkse Roodbergen na zes jaar het stokje van voorzitter overgedragen aan Ellen Peerbolte. Samen, van en voor jeugdartsen

16 Afdelingen & Commissies Afdelingen In de grafiek ziet u de verdeling van het aantal leden per afdeling aan het einde van het jaar. Elke regio heeft in principe een afdelingsbestuur. Deze afdelingen houden per jaar één of twee ledenavonden met een wetenschappelijk en/of scholing deel. Deze avonden worden goed gewaardeerd en bezocht. Verdeling per provincie (gemiddeld) Brabant In is, na vele jaren zonder bestuur, weer een regiobestuur gevormd in Brabant. Het AJN bestuur is hier blij mee. De lege plek op de AJN kaart van Nederland is weer bemenst. Op 3 november heeft de oprichtingsvergadering plaatsgevonden. Alle Brabantse leden hebben een mooi geboortekaartje ontvangen en vervolgens is het nieuws landelijk bekend gemaakt tijdens de ALV van 14 november. Actiepunten voor 2015 zijn inmiddels geformuleerd. Gelderland De highlights van hebben vooral op het gebied van communicatie gelegen, het speerpunt van de landelijke AJN. Er zijn drie scholingsavonden georganiseerd over sociale media. Er is een besloten Facebookgroep Jeugdartsen AJN & politiek AJN & Samenwerking Gelderland. Hier worden vragen aan elkaar gesteld en interessante documenten, artikelen en links op geplaatst. Zeker in het kader van de transitie en transformatie is het zinvol met elkaar te bespreken hoe de jeugd(gezondheids)zorg in verschillende gemeenten is georganiseerd. Om de zichtbaarheid van het Gelderse bestuur en de communicatie met de leden te verbeteren wordt minimaal twee keer per jaar een digitale nieuwsbrief verstuurd. 16

17 Afdelingen & Commissies Limburg In is sterk ingezet op het zoeken van verbinding en verbeteren van de communicatie met de leden. Middels een enquête is gevraagd wat de leden verwachten van het bestuur. Daaruit zijn ideeën gehaald die de komende jaren verder uitgewerkt worden. Voor het eerst zijn er enkele activiteiten in Roermond georganiseerd om alle leden uit onze langgerekte provincie de kans te geven om deel te nemen. Rianne Reijs is in enthousiast gestart met het geven van een training sociale media. Dit programma wordt in 2015 voortgezet. Noord-Holland Het bestuur van Noord-Holland heeft zich begin spontaan aangemeld om de besturendag van 2015 te organiseren. Het thema was medisch leiderschap. Omdat netwerken belangrijk is, werd dankzij de sponsoren tijdens iedere ledenvergadering een broodmaaltijd georganiseerd. In het kader van het onderwerp communicatie zijn twee trainingen sociale media georganiseerd. Het bestuur is actief op het gebied van sociale media, er is een besloten Facebookgroep en er wordt samengewerkt aan documenten in Google Drive. De leden worden uitgenodigd via E-captain en tijdens de ledenvergaderingen wordt gebruik gemaakt van een Twitterwall (#alvajnnh). Noord Nederland In heeft het regiobestuur van Noord Nederland de Missie-Visie/besturendag AJN georganiseerd. Het thema was: De jeugdarts als verbinder van het sociale domein en de jeugdgezondheidszorg. Op 3 april is de ledenvergadering gevolgd door een themabijeenkomst: Wat kan de LAD betekenen voor de jeugdarts? Een jurist individuele rechtshulp en een onderhandelaar arbeidsvoorwaarden, hebben in een boeiende voordracht vragen AJN beantwoord. & AJN & Samenwerking politiek 17

18 Afdelingen & Commissies Overijssel en Flevoland Op 19 maart werd Omgang met privacy in de praktijk van de jeugdarts, beroepsgeheim en tuchtrecht besproken bij de afdeling Overijssel en Flevoland. Op 29 oktober is het lustrum gevierd. Meer dan 80 leden luisterden naar voordrachten over de jeugdarts nieuwe stijl, transitie en de jeugd, Wafae Lasfar-Hamzi (de jeugdarts als wijkarts), Dr. E. Van Daalen, kinder- en jeugdpsychiater (JGZ/GGZ anno 2015) en Drs. O. Arkes, GZ psycholoog bij Kentalis audiologisch centrum (Communicatieve problemen bij kinderen, JGZ en indicatiestelling, GGZ en passend onderwijs). Het lustrum was een groot succes. De cursus Digitale vaardigheden is georganiseerd en met enthousiasme ontvangen. Utrecht Thema s van de ALV: Jeugdarts, laat van je horen: Vanuit het landelijk bestuur is gesproken over de Jeugdwet en de gevolgen voor de JGZ. Ook de ontwikkelingen in de regio kwamen aan bod. Henk Kruisselbrink sprak over de plaats van de jeugdarts in het publieke domein. Op de tweede avond waren sprekers van de basis GGZ en specialistische GGZ uitgenodigd. Het bestuur heeft een enquête over sociale media uitgezet. De vraag was of de afdeling Utrecht behoefte heeft aan een besloten Facebookgroep, net als de ABC raad. Er hebben 46 mensen gereageerd, de helft van deze mensen wil lid worden van zo n besloten groep. De anderen reageren afwijzend. 14 Personen willen een sociale media training volgen. Zeeland AJN & politiek AJN & Samenwerking Op de wetenschappelijke, geaccrediteerde avonden van zeeland met als onderwerpen reflux en obstipatie met Marc Benninga en sociale media training was er een goede opkomst. Aansluitend is de ALV gehouden. 18

19 19 Afdelingen & Commissies Er zijn contacten met Nutricia en Hero Baby gelegd ter voorbereiding voor het symposium Optimaliseren samenwerking tussen kinderartsen en jeugdartsen in Een (extra) memorabel moment is het lustrum dat samen met de leden AJN Zeeland in Gent is gevierd. Afdeling Zeeland ondersteunt de visie van het AJN-bestuur : als bruggenbouwers werken de Zeeuwen mee aan beter samenwerken met ketenpartners. Jeugdartsen die breed georiënteerd én breed inzetbaar zijn en die de verschillende disciplines kunnen verbinden. Zuid-Holland Het bestuur van Zuid-Holland vindt overleg belangrijk, zowel binnen de eigen afdeling als met de collega afdelingen en commissies via de landelijke besturen dag, en de ABC-raad vergaderingen. Op de ALV in oktober in Maassluis werd gesproken door Dr. N. Van der Lely, Glaasje op... over de effecten van alcohol bij jeugdigen. De avond is goed bezocht. Naar aanleiding van deze avond wordt met Dr. van der Lely gekeken hoe je kunt voorkomen dat jeugdigen alcohol gaan drinken, hoe kun je de preventie optimaliseren. In is er één contactpersonen-avond georganiseerd.

20 Afdelingen & Commissies Commissies Commissie Herziening Statuten en Huishoudelijk Reglement Zoals de naam doet verwachten heeft deze commissie de taak het Herzien van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement. De oude versies dateerden van respectievelijk 2003 en Het was een proces van lange adem, veel leeswerk, nauwkeurigheid, aandacht voor het detail en juridische haarkloverij. Het hoogtepunt van was de extra alv van 9 december waarin is ingestemd met de vernieuwde versies van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement. De commissie heeft zich ingezet om het landelijk bestuur en de leden, via de ABC-raad en via de ALV zoveel mogelijk te informeren en de aangepaste stukken vooraf te laten raadplegen. Daardoor kon de inbreng van allen meegenomen worden in het uiteindelijke resultaat. De commissie is daarna opgeheven. Fiatteringscommissie De fiattering commissie ziet toe op een eerlijke en transparante verdeling van het afdelingsfonds. Daardoor kunnen regionale activiteiten zoals het organiseren van nascholing of netwerk-bijeenkomsten gerealiseerd worden. In is één aanvraag ingediend en gehonoreerd: het betrof een bijdrage aan het lustrumsymposium van de AJN Overijssel-Flevoland met als titel: De jeugdarts in transitie. Commissie Zorg en Zeldzaam Op 15 december was de startbijeenkomst van de nieuwe commissie: Zorg voor Zeldzaam. De commissie stelt AJN & politiek zich ten doel de Awareness m.b.t. zeldzame aandoeningen te vergroten bij jeugdartsen. Jeugdartsen kunnen zich profileren in het werkveld van de problematiek van zeldzame aandoeningen. Scholing is één van de speerpunten van 20

21 Afdelingen & Commissies de commissie. De commissie denkt aan de volgende taken voor de lange termijn: Bruggen bouwen tussen de jeugdgezondheidszorg en het werkveld zeldzaam. Scholing (initiëren en/of organiseren) over de problematiek rond zeldzaam: o.a. op AJN-dagen, regionale PAOG-avonden, GGD-avonden etc. Periodieke aandacht voor aan zeldzaam gerelateerde onderwerpen via de AJN-media, o.a. nieuwsberichten, artikelen en/of columns. Voorbeeld: melding van relevante congressen/bijeenkomsten/scholing en verschijnen van relevante publicaties. Publicaties t.b.v. awareness: artikelen in relevante (medische) tijdschriften. De commissie gaat haar activiteiten vanaf 2015 verder uitrollen en streeft ernaar om ongeveer vier keer per jaar bijeen te komen. Sectie jeugd-ggz De sectie jeugd-ggz bestaat uit ongeveer 40 leden. De bezuinigingen in de GGZ hebben organisaties wisselend getroffen, met soms gedwongen ontslag onder de leden. Gelukkig zijn er ook hoogtepunten in : er is een Facebookgroep opgericht, een aantal leden heeft de training sociale media gevolgd. De commissie hoofdbehandelaarschap GGZ is bezocht en het Ministerie van VWS is aangeschreven, met als doel het hoofdbehandelaarschap terug te krijgen. De landelijke ICT dag was inhoudelijk zeer waardevol. De vier grootse plannen voor 2015 zijn: AJN & politiek Bij de gemeenten onze sectie profileren en het hoofdbehandelaarschap uit onderhandelen. Samenwerking met jeugdartsen JGZ versterken. Een rol in de basisteams JGZ krijgen, bijvoorbeeld vanuit een expert pool. Aansluiten bij de commissie Onderwijs & Opleiding om de mogelijkheid van GGZ als specialisme binnen de nieuwe opleiding te verkennen. 21

22 Afdelingen & Commissies Adolescentencommissie De adolescentencommissie heeft tot doel om samen met andere partners de zorg voor adolescenten inhoudelijk goed te onderbouwen en op die basis in te richten. Speerpunten hierbij zijn voorkomen van schooluitval en nieuwe media. De commissie wil, in vervolg op deelname van enkele commissieleden aan het project Mensen Met Mogelijkheden, tools voor de jeugdarts ontwikkelen om jongeren met een beperking eerder te signaleren wat betreft de transitie van school naar werk. Vanwege verschillende redenen zijn de leden van deze commissie in de vergadering van 5 september gestopt. Hoewel we unaniem de adolescentenfase-en problematiek interessant en belangrijk vinden. Het landelijk bestuur betreurt het besluit, maar heeft inmiddels een nieuwe bezetting geformeerd van deze commissie. Redactie Website Het hoogtepunt van : Een volledig vernieuwde website! Na meerdere brainstormsessies en hard werken om de nieuwe website te vullen, is op 20 juni de nieuwe website gelanceerd tijdens de ALV van de AJN. Wat kun je vinden op de website: Informatie over de AJN: bestuur, commissies en regionale afdelingen en de ABC-raad. Oproepen Informatie over de jeugdarts Vakinhoudelijke informatie Interessant nieuws voor de jeugdarts AJN & politiek De website interessant houden is niet alleen een taak van de website redactie en het bestuur, maar AJN-leden kunnen ook input leveren voor berichten, blogs, boekrecensies en app-recensies. 22

23 Afdelingen & Commissies Commissie AJNieuws In zijn er 11 nieuwsbrieven uitgebracht. Het tijdstip van verschijnen is afgestemd op de bestuursvergaderingen van de AJN. Het nieuws in het AJNieuws is een selectie van hetgeen gepubliceerd is op de website en informatie uit het bestuur. De nieuwsbrief werd door de redactieleden beurtelings samengesteld, tekstueel geredigeerd en via de mail verspreid onder leden en belangstellenden. Hoogtepunt van was de nieuwe moderne lay-out van het AJNieuws sinds augustus. De nieuwsbrief wordt nu in eigen beheer uitgebracht. Het AJNieuws wordt naar 1162 mailadressen verzonden, door gemiddeld 60% van de ontvangers wordt de brief aangeklikt en daar weer 30% van klikt dan door naar het volledige bericht op de website. JA! redactie Een aantal redactieleden hebben de redactie (moeten) verlaten, maar gelukkig hebben wij ook nieuwe redactieleden mogen verwelkomen. De JA! als papieren communicatiebulletin van de AJN bestond in tien jaar. Vanaf november verschijnt een digitale aanvulling, de JA!-plus vanwege de grote hoeveelheid aangeboden stukken. Er werden in drie nummers uitgebracht: JA! 30 had in verband met de overweldigende hoeveelheid kopij opnieuw als thema druk gedrag. JA! 31 ging met name over bewegen en veranderen, en in de laatste JA! van stond Eigen Kracht centraal. Vanaf zomer wordt branded content, informatie van de industrie, in de JA! opgenomen. Deze branded content, wordt aangeleverd en verzorgd vanuit de industrie en verder niet bewerkt door de JA! redactie. De AJN heeft bij haar leden gepeild hoe zij tegenover deze branded content staan. Belangrijkste uitkomst was, dat het AJN & politiek merendeel van de leden geen bezwaar had mits een duidelijk zichtbaar verschil is met de reguliere JA!-artikelen. 23

24 AJN & Opleiding

25 AJN & Opleiding Opleiding De wetenschappelijke verenigingen zijn verantwoordelijk voor het vaststellen van het competentieprofiel en de onderdelen van de opleiding tot de specialisatie. De AJN heeft die verantwoordelijkheid voor de opleiding tot jeugdarts KNMG. Om het bestuur daarbij te adviseren bestaat de commissie Opleiding & Onderwijs van de AJN. Daarnaast nemen verschillende (bestuurs)leden actief deel aan overleggen van diverse organisaties en commissies welke een rol spelen in de kwaliteit en ontwikkeling van opleiding tot jeugdarts KNMG en arts Maatschappij & Gezondheid (M&G). Tot slot beoordeelt de accreditatiecommissie van de AJN aanvragen voor scholingen voor het profiel jeugdgezondheidszorg en voor Maatschappij en Gezondheid en verzorgen accrediteurs zogenaamde audits. Daarbij wordt getoetst of de bij- of nascholing voldoet aan de te verwachten kwaliteit. De verschillende commissies, die zich bezig houden met opleiding naast de commissie Opleiding & Onderwijs van de AJN, zijn: Registratiecommissie Geneeskundig Specialismen - RGS Concilium KAMG Opleidingscommissie M&G van opleidingsinstituut NSPOH Profielcommissies opleidingsinstituten NSPOH en TNO jeugdarts 1e fase Capaciteitsorgaan (kamer sociale geneeskunde) De AJN is in al deze commissies vertegenwoordigd, hetzij direct, hetzij via de KAMG. AJN & politiek 25

26 AJN & Opleiding Commissie Opleiding & Onderwijs (O&O) Adviseert gevraagd en ongevraagd het bestuur van de AJN over opleiding en onderwijs voor artsen, werkzaam in de jeugdgezondheidszorg. De adviseurs vanuit de opleidingsinstituten zijn na besluit in juni niet meer structureel aangesloten bij de vergaderingen, zij zullen jaarlijks eenmaal aansluiten en verder op indicatie van de agenda aanwezig zijn. De commissie O&O heeft in vier keer vergaderd, waarbij de laatste keer een Skype-vergadering was. Inhoudelijk heeft de commissie zich gericht op een jaarplan voor de jaren waarin is vastgelegd aan welke onderwerpen in deze jaren aandacht wordt besteed en wie per onderwerp contactpersoon is. De commissie richt zich op: het KAMG traject Herziening Opleiding tot arts voor Maatschappij en Gezondheid, de implementatie van de stage andere leeftijdsgroep de borging van het onderwerp beleidsadvisering in de opleiding tot jeugdarts. De commissie blijft ontvankelijk voor vragen en verzoeken van andere commissies, actieve leden, derden en het AJN bestuur. Zo is de commissie het contact gaan verdiepen met de wetenschappelijke commissie, op wederzijds verzoek. Het Traject herziening Opleiding tot arts voor Maatschappij en Gezondheid vraagt momenteel de meeste tijd, aandacht en werk van de commissie. Dit proces wordt vormgegeven in het Concilium van de KAMG, waar vanuit het bestuur Riet Haasnoot en vanuit O&O commissie Rianne Reijs en aanvankelijk mede vanuit LOSGIO Sanne de Laat deel hebben genomen. Dit proces loopt in 2015 op een nog intensiever tempo door. 26

27 AJN & Opleiding Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) De taak van de RGS is het uitvoeren van de regels van het College Geneeskundige Specialismen (Cgs) rond (her) registratie van geneeskundig specialisten en profielartsen, de registratie bij opleiding tot geneeskundig specialist en profielarts en de erkenning van opleiders en opleidingen. In het kader van de erkenning van een opleidingsinrichting voor de praktijkopleiding tot profielarts of arts Maatschappij en Gezondheid vinden visitaties plaats. Ook de visitatiecommissie maakt onderdeel uit van de RGS. De visitatoren aangesteld vanuit de AJN zijn Josette Bijlsma, Henk Groeneveld, Marianne Los en Yvonne Wijnands. In 2013 zijn diverse opleidingsinrichtingen gevisiteerd voor het profiel JGZ en voor de tweede fase van de opleiding tot arts M&G. Concilium KAMG Doel van het Concilium van de KAMG is het bevorderen en bewaken van kwaliteit en samenhang van opleidingen, bijen nascholing met betrekking tot het specialisme arts Maatschappij en Gezondheid (M&G). De leden van het Concilium zijn afgevaardigden van de diverse wetenschappelijke verenigingen. Het Concilium KAMG richt zich met name op de gemeenschappelijke onderwerpen binnen het kader M&G die de afzonderlijke onderwijscommissies van de aangesloten verenigingen overstijgen. Het Concilium bewaakt daarnaast de opleidingscriteria, vastgesteld in het Kaderbesluit en in het Handboek modernisering medische vervolgopleiding sociale geneeskunde. stond in het teken van het traject Herziening Opleiding tot arts voor Maatschappij en Gezondheid, dit loopt door tot in Andere onderwerpen waren: eisen voor het wetenschappelijk onderzoek in de opleiding tot arts M&G (inmiddels is zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek mogelijk), de enquête onder aios naar de studeerbaarheid in de tweede fase en de aansluiting van het profiel Arts Internationale Gezondheidszorg en Tropische geneeskunde op de tweede fase van de opleiding. Het Concilium heeft in naast de vijf reguliere vergaderingen twee werkbijeenkomsten georganiseerd, die geheel gewijd waren aan de herziening van de opleiding. 27

Praktijkleren bij andere leeftijdsgroep. Jeugdarts-KNMG

Praktijkleren bij andere leeftijdsgroep. Jeugdarts-KNMG STANDPUNT: Praktijkleren bij andere leeftijdsgroep In het kader van de profielopleiding tot Jeugdarts-KNMG Herziene versie ivm naamswijziging Oktober 2015 Originele versie: September 2013 1 Inhoud Inleiding

Nadere informatie

Jaarplan De bevolking gezond houden

Jaarplan De bevolking gezond houden Jaarplan 2014 De bevolking gezond houden Activiteiten Planning 2014 Portefeuillehouder Kwaliteit en capaciteit specialisme M&G Kwaliteitskader KNMG Stimuleren/ondersteunen uitwerking kwaliteitskader door

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 20 december 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 20 december 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2016-2020 Voor U ligt het nieuwste beleidsplan van de V&VN afdeling Praktijkverpleegkundigen en Praktijkondersteuners. 1. Inleiding Dit beleidsplan is een leidraad voor het bestuur van de V&VN

Nadere informatie

HENRIQUE SACHSE ARTS M&G, JEUGDARTS, VERTROUWENSARTS

HENRIQUE SACHSE ARTS M&G, JEUGDARTS, VERTROUWENSARTS 14 juni 2017 Summersymposium Actualiteit van OGGZ en Jeugdgezondheidszorg Verwarde personen en kwetsbare kinderen De realiteit voor jeugdigen en ouders in 2017 HENRIQUE SACHSE ARTS M&G, JEUGDARTS, VERTROUWENSARTS

Nadere informatie

STANDPUNT. Praktijkleren JGZ Jeugdarts-KNMG!

STANDPUNT. Praktijkleren JGZ Jeugdarts-KNMG! STANDPUNT Praktijkleren JGZ 0-18 (voorheen: Praktijkleren andere leeftijdsgroep) in het kader van de profielopleiding tot Jeugdarts-KNMG AJN Jeugdartsen Nederland Praktijkleren JGZ 0-18 Versie: Juli 2016

Nadere informatie

Beleidsplan DES Centrum Terugblik. 2. Missie / Visie. 3. Ontwikkelingen. 4. Het beleidsplan

Beleidsplan DES Centrum Terugblik. 2. Missie / Visie. 3. Ontwikkelingen. 4. Het beleidsplan 1 Beleidsplan DES Centrum 2016-2019 1. Terugblik 2. Missie / Visie 3. Ontwikkelingen 4. Het beleidsplan 2016-2019 De speerpunten voor de periode 2016 2019 Communicatie naar donateurs en stakeholders Kennisontwikkeling

Nadere informatie

Landelijk Overleg van Sociaal-Geneeskundigen in Opleiding sectie Maatschappij & Gezondheid (LOSGIO-MG).

Landelijk Overleg van Sociaal-Geneeskundigen in Opleiding sectie Maatschappij & Gezondheid (LOSGIO-MG). Landelijk Overleg van Sociaal-Geneeskundigen in Opleiding sectie Maatschappij & Gezondheid (LOSGIO-MG). Wie zijn wij? Het LOSGIO bewaakt de kwaliteit van de opleidingen, signaleert problemen en komt op

Nadere informatie

Redactie M.M. Wagenaar-Fischer, N. Heerdink-Obenhuijsen, M. Kamphuis, J. de Wilde

Redactie M.M. Wagenaar-Fischer, N. Heerdink-Obenhuijsen, M. Kamphuis, J. de Wilde Samenvatting van de JGZ Richtlijn secundaire preventie kindermishandeling. Handelen bij een vermoeden van kindermishandeling Samenvatting voor het management Redactie M.M. Wagenaar-Fischer, N. Heerdink-Obenhuijsen,

Nadere informatie

Jaarplan 2015. V&VN Verpleegkundigen Maatschappij & Gezondheid

Jaarplan 2015. V&VN Verpleegkundigen Maatschappij & Gezondheid V&VN Verpleegkundigen Maatschappij & Gezondheid Inhoud Inleiding 3 1 Belangenbehartiging 3 2 Communicatie en ledenwerving 3 3 Deskundigheidsbevordering 4 4 Zorgdragen voor kwaliteit 5 5 Vormgeven van de

Nadere informatie

PKV NIEUWSBRIEF september 2015 Samen bereiken we meer door onze kennis en ervaring te delen!

PKV NIEUWSBRIEF september 2015 Samen bereiken we meer door onze kennis en ervaring te delen! PKV NIEUWSBRIEF september 2015 Samen bereiken we meer door onze kennis en ervaring te delen! Meld u nu aan voor de Regiotour 2015: Versterk elkaar! In het najaar 2015 trekt het bestuur weer het land in

Nadere informatie

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten.

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten. Huishoudelijk Reglement Structuur en werkwijze Stichting Fibula In dit huishoudelijke reglement zijn die onderwerpen geregeld, die niet in de statuten vervat zijn, en waarin de belangrijkste afspraken

Nadere informatie

Agendapunt 011015 BO GGDRU Vergadering Datum Onderwerp Bijlage Doel agendering Toelichting

Agendapunt 011015 BO GGDRU Vergadering Datum Onderwerp Bijlage Doel agendering Toelichting Agendapunt Mededelingen 011015 BO GGDRU Vergadering : BO Adviescommissie GGDrU Datum : 15 oktober 2015 Onderwerp : Voortgang gezondheidscommunicatie, alcoholpreventie en convenant jeugd Bijlage : Evaluatie

Nadere informatie

Jaarplan 2016/2017. V&VN Verpleegkundigen Maatschappij & Gezondheid

Jaarplan 2016/2017. V&VN Verpleegkundigen Maatschappij & Gezondheid V&VN Verpleegkundigen Maatschappij & Gezondheid Inhoud Inleiding 3 1 Belangenbehartiging 3 2 Communicatie en ledenwerving 3 3 Deskundigheidsbevordering 4 4 Zorgen voor kwaliteit 6 5 Consolideren van de

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

College Geneeskundig Specialismen

College Geneeskundig Specialismen KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER GENEESKUNST College Geneeskundig Specialismen Besluit van 11 november 2015 houdende bepalingen voor de profielen maatschappij en gezondheid (Besluit

Nadere informatie

De ingangsdatum van deze accreditatieregelgeving is 1 april 2017.

De ingangsdatum van deze accreditatieregelgeving is 1 april 2017. KAMG. Regelgeving voor het verkrijgen van accreditatie-uren voor overige deskundigheidsbevordering door artsen Maatschappij en Gezondheid en profielartsen Maatschappij en Gezondheid De ingangsdatum van

Nadere informatie

Medisch specialist ziekenhuis

Medisch specialist ziekenhuis Factsheet Medisch specialist ziekenhuis en de Jeugdhulp Almere 2015 Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp: ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en

Nadere informatie

I INLEIDING 3 II KORTE TERUGBLIK 2013 EN III DOELEN, FUNCTIES EN ACTIVITEITEN IV FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013/2014 EN BEGROTING

I INLEIDING 3 II KORTE TERUGBLIK 2013 EN III DOELEN, FUNCTIES EN ACTIVITEITEN IV FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013/2014 EN BEGROTING Jaarverslag 2014 Namens de Stuurgroep Samenwerkingsverband Autisme Zuidoost Brabant, Marianne Jacobs, coördinator Samenwerkingsverband Autisme november 2014 www.autismezuidoostbrabant.nl mjacobs@meezuidoostbrabant.nl

Nadere informatie

Jaarplan 2013 RGF Zuidwest Nederland. In het hart van de regio

Jaarplan 2013 RGF Zuidwest Nederland. In het hart van de regio Jaarplan 2013 RGF Zuidwest Nederland In het hart van de regio 1 Inhoudsopgave 1 RGF Zuidwest Nederland in het hart van de regio... 3 2 De highlights voor 2013... 3 2.1 Weet wat er leeft... 3 2.2 Goed geïnformeerd

Nadere informatie

Jeugdarts en de Jeugdwet 2015

Jeugdarts en de Jeugdwet 2015 Factsheet Jeugdarts en de Jeugdwet 2015 Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp: ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedproblemen, en geestelijke

Nadere informatie

Actieplan wachttijden in de zorg 11 mei 2017

Actieplan wachttijden in de zorg 11 mei 2017 De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl

Nadere informatie

Samen werken aan betere geboortezorg voor moeder en kind!

Samen werken aan betere geboortezorg voor moeder en kind! Samen werken aan betere geboortezorg voor moeder en kind! Samen verder, samen beter! Iedere vrouw heeft recht op professionele geboortezorg die haar en haar gezin in het proces van kinderwens, zwangerschap,

Nadere informatie

Invoering van de meldcode in de jeugdzorg

Invoering van de meldcode in de jeugdzorg Invoering van de meldcode in de jeugdzorg Inspectie Jeugdzorg Utrecht, april 2013 Samenvatting Eind december 2012 heeft de Inspectie Jeugdzorg via een digitale vragenlijst een inventariserend onderzoek

Nadere informatie

Stuurgroep stakeholders regio Haaglanden en zorgkantoor en vanaf 2016 met de grotere verzekeraars

Stuurgroep stakeholders regio Haaglanden en zorgkantoor en vanaf 2016 met de grotere verzekeraars 1 Jaarplan netwerk Haaglanden 2016 Inleiding en achtergrond Vanaf 2005 is door de regio ingezet op verbetering van de zorg aan cliënten met en hun naasten. In de jaren daarna heeft de wijze van samenwerking

Nadere informatie

AMC. Landelijke capaciteit meting in de Jeugdgezondheidszorg - Factsheet-

AMC. Landelijke capaciteit meting in de Jeugdgezondheidszorg - Factsheet- AMC Landelijke capaciteit meting in de Jeugdgezondheidszorg - Factsheet- 2014 M.Jambroes,AIOS M&G, MPH, Prof.dr.M.L.Essink-Bot, arts M&G AMC, afdeling Sociale Geneeskunde De gezondheid van de Nederlandse

Nadere informatie

Inleiding pag. 3. 1. Missie pag. 4

Inleiding pag. 3. 1. Missie pag. 4 Strategisch beleidsplan 2011-2015 Inhoudsopgave Inleiding pag. 3 1. Missie pag. 4 2. Strategische doelen pag. 4 2.1 organisatie van de vereniging pag. 4 2.2 Het profileren en bereikbaar maken van ABA pag.

Nadere informatie

Missie visie document

Missie visie document Missie visie document 2014 2018 NVLO bestuur Oktober 2014 Visie Nederlandse Vereniging van Leidinggevenden Operatieafdeling (NVLO) De NVLO is een professionele en ondernemende beroepsvereniging voor leidinggevende

Nadere informatie

Nieuwe ontwikkelingen

Nieuwe ontwikkelingen Jaarplan 2017 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Nieuwe ontwikkelingen... 4 Samenwerking met patiëntenvereniging Hersenletsel.nl... 4 Samenwerking met Hersenletselnet Overijssel.... 4 Werkconferentie 2017...

Nadere informatie

Jaarverslag SBO-Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg

Jaarverslag SBO-Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg 27 april 2016 Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding 2 2. Activiteitenplan 3 2.1 Deskundigheidsbevordering 3 Cursussen Vraagbaakfunctie 2.2 Beleidsontwikkeling en -beïnvloeding

Nadere informatie

Netwerkbijeenkomst Richtlijnen Jeugdzorg

Netwerkbijeenkomst Richtlijnen Jeugdzorg Netwerkbijeenkomst Richtlijnen Jeugdzorg Karlijn Stals Utrecht 29 september 2014 Welke richtlijnen zijn ontwikkeld? Wat zijn bevindingen vanuit proefinvoeringen? Wat betekenen de richtlijnen voor de organisatie?

Nadere informatie

Beleidsplan VSV Kracht

Beleidsplan VSV Kracht Aanleiding De afgelopen jaren zijn landelijke en regionale initiatieven ontstaan om de kwaliteit van de geboortezorg te verhogen en de samenwerking te verbeteren. Het Verloskundig Samenwerkings Verband

Nadere informatie

Integratie van jeugdgezondheidszorg, jeugdzorg en jeugd GGZ in de wijkteams: een meerwaarde voor kind en gezin?

Integratie van jeugdgezondheidszorg, jeugdzorg en jeugd GGZ in de wijkteams: een meerwaarde voor kind en gezin? Integratie van jeugdgezondheidszorg, jeugdzorg en jeugd GGZ in de wijkteams: een meerwaarde voor kind en gezin? Paul van der Velpen, directeur Public Health & GGD Amsterdam Calixte Veerman, arts M&G, jeugdarts

Nadere informatie

Inhoud Basispakket JGZ per 1-1-2015 (concept maart 2014)

Inhoud Basispakket JGZ per 1-1-2015 (concept maart 2014) Inhoud Basispakket JGZ per 1-1-2015 (concept maart 2014) Inhoud Advies Commissie De Winter Opmerkingen uit standpunt staatssecretaris Van Rijn Zat al in BTP Zat nog niet in BTP, maar deed JGZ al Nieuw

Nadere informatie

Jaarverslag BJ 2013. Stichting Wetenschap Balans. 1 augustus 31 december. Tel 06-46741683 Keileweg 8 3029 BS Rotterdam

Jaarverslag BJ 2013. Stichting Wetenschap Balans. 1 augustus 31 december. Tel 06-46741683 Keileweg 8 3029 BS Rotterdam Jaarverslag BJ 2013 1 augustus 31 december Stichting Wetenschap Balans Tel 06-46741683 Keileweg 8 3029 BS Rotterdam www.swbalans.nl info@swbalans.nl Inhoudsopgave Inhoud Highlights... 1 Strategische highlights...

Nadere informatie

Systematische review naar effectieve interventies ter preventie van kindermishandeling.

Systematische review naar effectieve interventies ter preventie van kindermishandeling. Rapport Systematische review naar effectieve interventies ter preventie van kindermishandeling. Auteurs: F.J.M. van Leerdam 1 K. Kooijman 2 F. Öry 1 M. Landweer 3 1: TNO Preventie en Gezondheid Postbus

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Fitkids

Beleidsplan Stichting Fitkids Beleidsplan Stichting Fitkids 2014-2016 Algemeen Fitkids is een fitness- en oefenprogramma, opgezet door Stichting Fitkids, voor kinderen met een chronische ziekte, beperking of langdurige aandoening van

Nadere informatie

NVVG. Regelgeving voor het verkrijgen van accreditatie-uren voor overige deskundigheidsbevordering door verzekeringsartsen

NVVG. Regelgeving voor het verkrijgen van accreditatie-uren voor overige deskundigheidsbevordering door verzekeringsartsen NVVG. Regelgeving voor het verkrijgen van accreditatie-uren voor overige deskundigheidsbevordering door verzekeringsartsen De ingangsdatum van deze accreditatieregelgeving is 1 april 2017. 1. Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs Jaarverslag 2014 Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA) De Ontmoeting 49 3823 HH Amersfoort Contactpersoon: Linda Rook (voorzitter) T 06 244 34 397 E info@vluchtelingenambassadeurs.nl

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

NAAR VERNIEUWD TOEZICHT EXCELLENTE SCHOLEN

NAAR VERNIEUWD TOEZICHT EXCELLENTE SCHOLEN NAAR VERNIEUWD TOEZICHT EXCELLENTE SCHOLEN juni 2016 1 Inleiding 1.1 Achtergrond In 2012 heeft de toenmalige minister van Onderwijs het predicaat Excellente School in het leven geroepen om goed presterende

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant 1 Aansluitend op de doelstellingen van het beleidsplan van het netwerk staan de volgende activiteiten

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

Jaarplan 2014. KNMG district Groningen. info@knmg- groningen.nl

Jaarplan 2014. KNMG district Groningen. info@knmg- groningen.nl Jaarplan 2014 KNMG district Groningen info@knmg- groningen.nl BESPREKING IN JAARVERGADERING 28 mei 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen... 3 Vernieuwing beleid... 3 Doelstellingen KNMG district Groningen...

Nadere informatie

Van transitie naar transformatie

Van transitie naar transformatie Raad voor Sociaal Domein Duiven Postbus 164 6921 DUIVEN info@rvsdd.nl www.rvsdd.nl Jaarverslag 2015 Van transitie naar transformatie Duiven, mei 2016 1 VOORWOORD 2015 is het jaar van transitie naar de

Nadere informatie

Prioritering van Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg t.b.v. de ZonMw call Inleiding. Verzoek. Procedure

Prioritering van Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg t.b.v. de ZonMw call Inleiding. Verzoek. Procedure Prioritering van Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg t.b.v. de ZonMw call 2010 Inleiding Het ZonMw programma Richtlijnen Jeugdgezondheid heeft tot doel om multidisciplinaire richtlijnen voor professionals

Nadere informatie

CENTRALE VAN OUDERENVERENIGINGEN

CENTRALE VAN OUDERENVERENIGINGEN CENTRALE VAN OUDERENVERENIGINGEN tweejarenplan 2015-2016 1 Inleiding De Centrale van Ouderenverenigingen is de koepel van ouderenverenigingen en andere organisaties van en voor ouderen in de gemeente Venray.

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Carel Reinierszkade 197 / 2593 HR Den Haag

Jaarverslag 2014. Carel Reinierszkade 197 / 2593 HR Den Haag Jaarverslag 2014 Carel Reinierszkade 197 / 2593 HR Den Haag 2 INHOUDSOPGAVE 1) Ten geleide 2) Organisatie - Bestuur en ondersteuning 3) Doelstellingen Stichting ADHD Netwerk 4) Activiteiten, producten

Nadere informatie

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 Inleiding De afdeling Oost-Brabant van het Humanistisch Verbond bestaat nu twee jaar en we mogen rustig zeggen dat het HV ondertussen stevig geworteld is in onze

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

Cliëntenraad Elkerliek ziekenhuis. Jaarverslag 2015

Cliëntenraad Elkerliek ziekenhuis. Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Elkerliek ziekenhuis Jaarverslag 2015 Het is een goed gebruik om jaarlijks openbaar verslag te doen van de werkzaamheden van de Cliëntenraad. Dat is ook in ons huishoudelijk reglement vastgelegd.

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Krijnie Schotel en Petra Tjalma

Jaarplan 2015 Krijnie Schotel en Petra Tjalma Jaarplan 2015 Krijnie Schotel en Petra Tjalma Inleiding Het jaarplan 2014 van ForCA is een voorstel van de voorzitter van het Parlement van ForCA en een resultaat van: - De uitkomsten van 1 table d Hôte

Nadere informatie

Jaarcongres JGZ 10 december 2013. Toolkit Basispakket JGZ*

Jaarcongres JGZ 10 december 2013. Toolkit Basispakket JGZ* Jaarcongres JGZ 10 december 2013 Toolkit Basispakket JGZ* Historisch perspectief Ø 01-01-2003 Basistakenpakket JGZ Ø Richtlijn contactmomenten Ø Transities & transformaties Ø VWS vraagt Evaluatie BTP JGZ

Nadere informatie

Communicatieplan Wmo-raad Hellendoorn

Communicatieplan Wmo-raad Hellendoorn Communicatieplan Wmo-raad Hellendoorn 01. Communicatiemiddelen en wanneer en / of waarom. Communicatiemiddel Mondeling Bijeenkomst Wmo-raad Circa een keer per zes weken regulier overleg over zaken aangaande

Nadere informatie

Uitkomsten zorgverlenersvragenlijst 2015

Uitkomsten zorgverlenersvragenlijst 2015 Uitkomsten zorgverlenersvragenlijst 2015 Geboortezorg Consortium Midden-Nederland Auteur: Lianne Zondag, MSc Datum: 21.3.2016 1 Samenvatting Achtergrond Een van de doelstellingen van het GCMN is om de

Nadere informatie

Transitie landelijk en basispakket Jeugdgezondheidszorg. Afdeling Utrecht, 24 mrt 2014 Jeugdarts, laat van je horen!

Transitie landelijk en basispakket Jeugdgezondheidszorg. Afdeling Utrecht, 24 mrt 2014 Jeugdarts, laat van je horen! Transitie landelijk en basispakket Jeugdgezondheidszorg Afdeling Utrecht, 24 mrt 2014 Jeugdarts, laat van je horen! 23 maart 2007 1 Doelen van van de de avond avond 2 Programma Terugblik Inleiding stelselwijziging,

Nadere informatie

Reglement accreditatie Absg

Reglement accreditatie Absg Reglement accreditatie Absg Reglement Accreditatie Het reglement bestaat uit de volgende onderdelen: - definities - algemene bepalingen - procedure aanvraag accreditatie Definities Aanvrager: Onderwijsinstelling;

Nadere informatie

JGZ 3.0 De jeugdgezondheidszorg van GGD Groningen

JGZ 3.0 De jeugdgezondheidszorg van GGD Groningen JGZ 3.0 S a m e n w e r k e n a a n g e z o n d h e i d De jeugdgezondheidszorg van GGD Groningen Van project naar praktijk 2017 Vóóraan blijven Jos Rietveld, directeur Publieke Gezondheid 2 3 S a m e

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein

Adviesraad Sociaal Domein Adviesraad Sociaal Domein Jaarverslag 2016 1 Van de voorzitter: Dit is het eerste jaarverslag van de Adviesraad Sociaal Domein Woudenberg. Dankzij een goede voorbereiding hebben we vanaf 1 januari 2016

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Inleiding De Adviesraad Sociaal Domein is in de huidige opzet gestart sinds eind 2013. De wijze waarop voorheen de WMO raad was ingericht voldeed voor

Nadere informatie

Voordracht nieuw lid voor de Raad van Commissarissen

Voordracht nieuw lid voor de Raad van Commissarissen Inhoudsopgave: Inleiding Samenstelling Algemeen Bestuur Adviezen en werkzaamheden Werkgroep Bewonerscommissies Werkgroep Communicatie Werkgroep Huuradvies Scholing Algemeen Bestuur Voordracht nieuw lid

Nadere informatie

De competente jeugdarts viert: Transformatie!

De competente jeugdarts viert: Transformatie! De competente jeugdarts viert Transformatie! AJN Congrescentrum ReeHorst, Ede De competente jeugdarts viert Transformatie! Tien jaar jeugdarts, tien jaar artsen 0-4 en 4-19 samen verenigd in één vereniging.

Nadere informatie

Richtlijn Angst (2016)

Richtlijn Angst (2016) Richtlijn Angst (2016) Onderbouwing Uitgangsvragen Hoe kunnen rollen en taken optimaal worden verdeeld tussen betrokken zorgverleners bij jeugdigen (0-18 jaar) met angst, ter voorkoming van dubbelingen,

Nadere informatie

Jaarverslag Mantelzorg Adviesraad Zwolle

Jaarverslag Mantelzorg Adviesraad Zwolle Jaarverslag 2014 Mantelzorg Adviesraad Zwolle Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. De Mantelzorg Adviesraad... 4 3. PR en communicatie... 4 4. Activiteiten... 4 5. Advisering... 5 6. Deskundigheidsbevordering...

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. WSW Raad Amsterdam

Jaarverslag 2010. WSW Raad Amsterdam Jaarverslag 2010 WSW Raad Amsterdam april 2011 Mw. H.J. Gussenhoven Ambtelijk Secretaris WSW Raad Voorwoord van de voorzitter De WSW Raad is op basis van de Verordening WSW in 2009 ingesteld. De raad heeft

Nadere informatie

Juni 2015. Interview Jeannette van Capelleveen. Regiotour KNOV-Bestuur

Juni 2015. Interview Jeannette van Capelleveen. Regiotour KNOV-Bestuur Juni 2015 Interview Jeannette van Capelleveen Het Tijdschrift voor Verloskundigen is in april vernieuwd en de klinisch verloskundigen hadden de eer om in het eerste nummer een hoofdrol te spelen. In diverse

Nadere informatie

Netwerk Jong Leefomgeving Jaarplan 2015 Reflectie op 2014 uitdagingen

Netwerk Jong Leefomgeving Jaarplan 2015 Reflectie op 2014 uitdagingen Netwerk Jong Leefomgeving Jaarplan 2015 Het jaarplan is opgebouwd aan de hand van een aantal onderdelen: Een reflectie op de activiteiten in 2014; De visie en doelstellingen binnen het jaarplan voor 2015;

Nadere informatie

De implementatiefase van het landelijk opleidingsplan bedrijfsarts 2017

De implementatiefase van het landelijk opleidingsplan bedrijfsarts 2017 De implementatiefase van het landelijk opleidingsplan bedrijfsarts 2017 Het LOP op basis van NVAB visie, uitgangspunt voor de opleiding tot BA te implementeren in de (opleidings)praktijk Modernisering

Nadere informatie

O P L E G N O T I T I E

O P L E G N O T I T I E O P L E G N O T I T I E Voorstel ter behandeling in de vergadering van de Bestuurscommissie Gezondheid Datum 9 april 2014 Onderwerp Bijlage ten behoeve van agendapunt 4 Voorstel invulling nieuwe Basispakket

Nadere informatie

JAARVERSLAG. GMR STICHTING AKKOORD!-po. Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo. Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo

JAARVERSLAG. GMR STICHTING AKKOORD!-po. Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo. Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo T (077) 4778239 E info@omnibus.akkoord-po.nl JAARVERSLAG GMR STICHTING AKKOORD!-po Inhoud Inleiding Samenstelling

Nadere informatie

2016D07727 LIJST VAN VRAGEN

2016D07727 LIJST VAN VRAGEN 2016D07727 LIJST VAN VRAGEN De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over

Nadere informatie

Antwoord van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 9 december 2010)

Antwoord van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 9 december 2010) AH 740 2010Z13219 Antwoord van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 9 december 2010) 1 Bent u bekend met nieuw onderzoek van Michigan State University

Nadere informatie

REGLEMENT LoRNA - Long Revalidatie Netwerk Amsterdam versie november 2015

REGLEMENT LoRNA - Long Revalidatie Netwerk Amsterdam versie november 2015 REGLEMENT LoRNA - Long Revalidatie Netwerk Amsterdam versie november 2015 1. Aanleiding tot ontstaan en ontwikkeling van het netwerk Na invoering van het groepsprotocol COPD en astma in de eerste lijn

Nadere informatie

De jeugd gezond houden

De jeugd gezond houden 2013 position paper jeugdartsen De jeugd gezond houden Inleiding De Artsen(vereniging) Jeugdgezondheidszorg Nederland (AJN) is de wetenschappelijke vereniging van en voor jeugdartsen. De AJN heeft de ambitie

Nadere informatie

V&VN Geriatrie. Jaarplan 2014-2015. Inleiding. Missie

V&VN Geriatrie. Jaarplan 2014-2015. Inleiding. Missie V&VN Geriatrie Jaarplan 2014-2015 Inleiding Dit jaarplan beschrijft de activiteiten die de afdeling V&VN Geriatrie voornemens is uit te voeren in 2014 en 2015. Deze activiteiten zijn gebaseerd op de missie

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 en Jaarplan 2015

Jaarverslag 2014 en Jaarplan 2015 Jaarverslag 2014 en Jaarplan 2015 Nederlandse Organisatie van Vrouwelijke Apothekers 1 1. Samenstelling Bestuur en commissies peildatum 31-12-2014 Bestuur Voorzitter: Martina Teichert. Penningmeester en

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN STICHTING OPEN 1 1. INLEIDING Voor u ligt het beleidsplan

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Mantelzorg Adviesraad Zwolle

Jaarverslag 2011. Mantelzorg Adviesraad Zwolle Jaarverslag 2011 Mantelzorg Adviesraad Zwolle Inhoud 1. Voorwoord 2 2. De Mantelzorg Adviesraad 2 3. PR en communicatie 3 4. Activiteiten 3 5. Advisering 3 6. Deskundigheidsbevordering 3 7. Vertegenwoordiging

Nadere informatie

College Geneeskundige Specialismen

College Geneeskundige Specialismen KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER GENEESKUNST College Geneeskundige Specialismen Besluit van 12 september 2012 houdende de voorwaarden voor het experiment voor de erkenning van

Nadere informatie

Jaarplan College Kwaliteitsregister V&V en Accreditatiecommissie Kwaliteitsregister V&V 2015

Jaarplan College Kwaliteitsregister V&V en Accreditatiecommissie Kwaliteitsregister V&V 2015 Jaarplan College Kwaliteitsregister V&V en Accreditatiecommissie Kwaliteitsregister V&V 015 versie: 3-3-015 Het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden In het Kwaliteitsregister V&V kunnen verpleegkundigen

Nadere informatie

DE CCR IN VOORAF

DE CCR IN VOORAF DE CCR IN 2017 2020 VOORAF De Centrale Cliëntenraad (CCR ) vindt het noodzakelijk om te expliciteren wat zij als haar taak ziet nu en in de komende jaren. De taak die er toe leidt dat binnen de huidige

Nadere informatie

INDIVIDUELE PROFILERING

INDIVIDUELE PROFILERING INDIVIDUELE PROFILERING EN ACTUELE THEMA S IN DE MEDISCHE VERVOLGOPLEIDING Op weg naar de specialist van de toekomst Inhoudsopgave 2 1. Inleiding 4 1.1 Gezondheidszorg in verandering 4 1.2 Vakoverstijgende

Nadere informatie

Communicatieplan 2016 Participatieraad Sociaal Beleid Waalre. 24 mei 2016

Communicatieplan 2016 Participatieraad Sociaal Beleid Waalre. 24 mei 2016 Communicatieplan 2016 Participatieraad Sociaal Beleid Waalre 24 mei 2016 Inhoudsopgave Positionering van de Participatieraad Doelstelling en orientatierichtingen van het Communicatieplan Doelgroepen voor

Nadere informatie

Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013

Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013 Jaarverslag cliëntenraad 2013 Jaarverslag cliëntenraad 2013 Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013 Voorwoord 3 hoofdstuk 1 Functioneren van de cliëntenraad 4 1.1 Samenstelling 4 1.2 Vergaderingen 4 1.3 Onderwerpen

Nadere informatie

Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP)

Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP) Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP) I/ Inleiding Het aantal kinderen en jongeren met ernstige psychische problemen is goed bekend. Zowel in Nederland als in andere landen

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG 2013

ACTIVITEITENVERSLAG 2013 ACTIVITEITENVERSLAG 2013 Januari 2014 Hilde Oolthuis secretaris VOKS 20 jaar VOKS! In 2013 hebben wij het 20 jarig jubileum van VOKS kunnen vieren! Wij zijn het jubileumjaar gestart met een feestelijk

Nadere informatie

Een jaar Alliantie Gezondheidsvaardigheden

Een jaar Alliantie Gezondheidsvaardigheden Een jaar Alliantie Gezondheidsvaardigheden Het jaar 2011 was het eerste volledige jaar dat de Alliantie Gezondheidsvaardigheden actief was. Enkele wapenfeiten op een rijtje: 60 leden, 5 werkgroepen, stuurgroep

Nadere informatie

Stichting De Keerkring Jaarverslag 2015

Stichting De Keerkring Jaarverslag 2015 Stichting De Keerkring Jaarverslag 2015 Stichting De Keerkring Postadres: Surinamestraat 23 9715 PP Groningen 06-50574973 keerkringgroningen@gmail.com www.dekeerkring-groningen.nl 1 Stichting De Keerkring

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Matthias. Colofon Uitgave: Stichting Matthias Inhoud: bestuur Stichting Matthias

Jaarverslag 2011. Stichting Matthias. Colofon Uitgave: Stichting Matthias Inhoud: bestuur Stichting Matthias Jaarverslag 2011 Colofon Uitgave: Stichting Matthias Inhoud: bestuur Stichting Matthias Postadres: Postbus 277 1970 AG IJmuiden Telefoon: 06-22840270 Fax 084-7289657 Email: info@stichting-matthias.nl Opgericht

Nadere informatie

Verslaglegging bestuur

Verslaglegging bestuur Verslaglegging bestuur Als bestuur van het Stichting Present Putten (Present Putten) kijken we met een tevreden blik terug op het jaar 2014. Present Putten heeft veel betekenisvolle projecten mogelijk

Nadere informatie

Multidisciplinair Eerstelijnsnetwerk NAH Regio Zuidoost Brabant. Kernteam: J. Rutten, A. Karadag, M. van de Voort, M. van Groningen, D.

Multidisciplinair Eerstelijnsnetwerk NAH Regio Zuidoost Brabant. Kernteam: J. Rutten, A. Karadag, M. van de Voort, M. van Groningen, D. Startnotitie Multidisciplinair Eerstelijnsnetwerk NAH Regio Zuidoost Brabant Eindhoven 21 mei 2013 Kernteam: J. Rutten, A. Karadag, M. van de Voort, M. van Groningen, D. Meijer Missie Het Multidisciplinair

Nadere informatie

Kwaliteitscriteria P. van den Does, D. van der Linden (tot maart 2010), A. Belhaj, W. van Woudenbergh van der Linden, (vanaf maart 2010)

Kwaliteitscriteria P. van den Does, D. van der Linden (tot maart 2010), A. Belhaj, W. van Woudenbergh van der Linden, (vanaf maart 2010) SECTIE 3 KWALITEITSZAKEN INLEIDING Dit jaar stond het kwaliteitsbeleid in het teken van implementeren en opstarten. De databank amblyopiebehandeling werd geïmplementeerd en ook de kwaliteitscriteria 2010

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Wsw-raad Utrecht

Jaarverslag 2010 Wsw-raad Utrecht Jaarverslag 2010 Wsw-raad Utrecht Utrecht, april 2011 Wsw-raad Utrecht Biltstraat 439 3572 AW UTRECHT 030-2331176 1. Inleiding In 2008 is de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) gewijzigd. Eén van deze wijzigingen

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Almere. Integrale Jeugdgezondheidszorg. Geachte raad,

Aan de raad van de gemeente Almere. Integrale Jeugdgezondheidszorg. Geachte raad, Dienst Sociaal Domein Bert Enderink Telefoon 0642795950 Fax (036) E-mail aenderink@almere.nl Aan de raad van de gemeente Almere Stadhuisplein 1 Postbus 200 1300 AE Almere Telefoon 14 036 Fax (036) 539

Nadere informatie

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma (Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma Mijn naam is Jos van de Ven en ben binnen Dichterbij werkzaam als ambtelijk secretaris van de cliëntenraad. Onafhankelijke ondersteuning Onafhankelijke cliëntondersteuning

Nadere informatie

Inspiratiesessie JGZ 21 november 2013. Toolkit Basispakket JGZ*

Inspiratiesessie JGZ 21 november 2013. Toolkit Basispakket JGZ* Inspiratiesessie JGZ 21 november 2013 Toolkit Basispakket JGZ* Historisch perspectief 01-01-2003 Basistakenpakket JGZ Richtlijn contactmomenten Transities & transformaties VWS vraagt Evaluatie BTP JGZ

Nadere informatie

Algemene profielschets voor voorzitters van de Raden van de Federatie Medisch Specialisten.

Algemene profielschets voor voorzitters van de Raden van de Federatie Medisch Specialisten. Algemene profielschets voor voorzitters van de Raden van de Federatie Medisch Specialisten. Doelstellingen van de Federatie De Federatie Medisch Specialisten is de beroepsvereniging voor en door medisch

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. Platform Mantelzorg Amsterdam

JAARVERSLAG 2013. Platform Mantelzorg Amsterdam JAARVERSLAG 2013 Het PMA behartigt op basis van een onafhankelijke positie de collectieve belangen van mantelzorgers in Amsterdam. Dit gebeurt onder andere door middel van gevraagde en ongevraagde adviezen

Nadere informatie