Jaarverslag. Jaarverslag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag. Jaarverslag"

Transcriptie

1

2 Voorwoord Tweeduizendveertien een jaar van volop doorpakken op ons beleidsplan We houden koers en de daarin genoemde thema s. Het efficiënt en doelgericht werken kreeg verder haar beslag door het voortzetten van papiervrij vergaderen, skype/ hangout bijeenkomsten en het uitbreiden van besloten facebookgroepen. Binnen het thema successen delen, zijn weer meerdere publicaties uitgekomen, zoals in het Medisch Contact en het NTvG. Het communicatieplan is verder uitgezet. Onder andere de nieuwe look van de AJN website en een nieuw logo waren daarvan het gevolg, met een frissere en moderner uitstraling. Vanwege het grote succes zijn vanuit het thema ledenbinding de sociale media trainingen voortgezet. Met onze ketenpartners hebben we de banden steviger aangehaald. Dit is zichtbaar in onder andere de uiteindelijk in 2015 uitgebrachte praktijkkaart met de huisartsen, een belangrijk document ook in het kader van de Jeugdwet. Kansen pakken, dat deden we ook weer volop. Het rechtstreeks verwijzen werd verder in de praktijk toegepast en de goedkeuring van de richtlijn koemelkallergie bracht de dubbelblind placebo gecontroleerde test naar de JGZ praktijk. Kortom: in is weer veel bereikt, mede dankzij de vele actieve leden van de AJN en samenwerking met onze partners. Zonder jullie inzet was dit nooit mogelijk geweest. Hiervoor allen veel dank! Maar zeker ook dankzij het voorzitterschap van Lucy Smit zijn deze zaken bereikt. ZIj heeft zich met tomeloze energie ingezet voor de AJN en zich met name ook gericht op het thema communicatie en sociale media. In november van heb ik van haar het stokje mogen overnemen. In september, hebben we de nieuwe koers weer uitgezet in het beleidsplan We varen uit. Hierin hebben we diverse relevante speerpunten geformuleerd. Jeugdartsen dragen als zorgverlener van preventie tot behandeling, als verbinder, als community doctor en als onderzoeker bij aan het gezond houden van onze jeugd. Wij brengen de zorg voor de jeugd naar een hoger plan met onze brede, medische blik op jeugdigen en hun omgeving. Hier gaan we met deze nieuwe koers weer hard aan werken! Ik hoop dat jullie met dit jaarverslag geïnspireerd raken om daar opnieuw een bijdrage aan te leveren. Op een mooie samenwerking weer... Dr. Mascha Kamphuis, voorzitter AJN 2

3 INHOUDSOpGAVE 4 14 AJN Intern AFDELINGEN & COMMISSIES 24 AJN & OPLEIDING AJN & ontwikkelingen AJN & wetenschap AJN & Samenwerking Samen- STELLING BESTUREN EN COMMISSIES Colofon 3

4 AJN INTERN

5 AJN INTERN De koers die de AJN eind 2011 is gaan varen heeft in verder vorm gekregen met aansprekende resultaten. In is gewerkt aan de verdere uitrol van dit plan. Dit was nodig vanwege drie grote ontwikkelingen: de transitie van de jeugdzorg, bezuinigingen en het aanpassen van het basistakenpakket door Jeugdgezondheidszorg (JGZ) -organisaties, waardoor het werkveld van de jeugdarts steeds verandert. Onder deze turbulente omstandigheden benadrukt de AJN steeds de unieke positie van de jeugdarts als verbinder tussen de gezondheidszorg en het sociale domein. Het jaar was het jaar waarin de AJN de blik meer naar buiten kon richten. Nadat we ons de afgelopen jaren hebben gericht op de vorming van het bedrijfsbureau en de interne organisatie was het speerpunt voor communicatie. Een digitaal jaarverslag, een nieuwe website, een fris nieuw logo, een eigen App en als laatste de voorbereiding voor een nieuw jasje voor de JA! Dat alles om de Jeugdarts duidelijk neer te zetten in de veranderende omgeving. Om de Jeugdarts ook voor de toekomst haar plek te borgen is in het najaar het beleidsplan gemaakt. Een koersdocument waarmee de AJN de komende jaren duidelijk richting zal geven aan de ontwikkeling van ons mooie vak. In zijn de statuten en het huishoudelijk reglement herzien opdat deze toekomstbestendig zijn. Veel aandacht is uitgegaan naar de voorbereidingen voor vernieuwing van de opleiding tot Jeugdarts KNMG en arts Maatschappij & Gezondheid. Bestuur De AJN-bestuursleden hebben de verschillende portefeuilles verdeeld. Deze zijn divers van aard. Zo zijn er inhoudelijke, strategische en beleidsmatige onderwerpen en worden contacten onderhouden met afdelingen, commissies en ketenpartners. In hebben we afscheid genomen van de voorzitter Lucy Smit en oudvoorzitter Catelijne van der Hoeven. 5

6 AJN INTERN Samenstelling bestuur Mascha Kamphuis Wenda Berends lineke Dogger Karien Wielaart Judith Schwarte E esther Kramer Marleen Johannes Afgetreden: Afgetreden: Ellen van Hoorn riet Haasnoot Henrike ter Horst L lucy Smit Catelijne vd Hoeven 6

7 AJN INTERN Missie/visie - Beleidskoers Missie AJN De Artsen(vereniging) Jeugdgezondheidszorg Nederland (AJN) is de wetenschappelijke vereniging van en voor jeugdartsen. De AJN heeft de ambitie preventie sterk te positioneren in het veld van de (gezondheids)zorg voor jeugd. Zij draagt actief bij aan de kwaliteit, wetenschappelijke onderbouwing en innovatie van deze zorg en aan de ontwikkeling van beleid rondom jeugd. Jeugdartsen bevorderen preventie als specialist van en voor een gezonde jeugd (0-23 jaar): als zorgverleners (individueel en collectief), als verbinders, als community doctors, als beleidsadviseurs en als onderzoekers. Het meerjarenplan is in opgedeeld in thema s, per thema is een aantal bestuursleden verantwoordelijk voor de voortgang. Onderstaand een beknopt overzicht van enkele resultaten die de AJN heeft weten te realiseren. Voor overige resultaten verwijzen we naar het totale jaarverslag: Ontwikkeling nieuwe website, logo, nieuwsbrief en digitaal jaarverslag Diverse gepubliceerde artikelen in NTvG Erkenning als rechtstreeks verwijzer Erkenning als behandelaar voor de laag risico dubbelblinde provocatie test bij vermoeden op koemelkallergie Actieve leden hebben toegang tot documenten in Dropbox Actief gebruik van Twitter door een aantal bestuursleden Oprichting nieuw bestuur Brabant Doorstart van de adolescenten commissie met nieuwe leden Ontwikkeling van toolkit en app voor jeugdartsen Doorzetten van Social Media trainingen voor leden 7

8 AJN INTERN Regelmatig overleg met belangrijke ketenpartners Invloed uitoefenen op ontwikkelingen binnen de JGZ door samen met anderen positie in te nemen op voor ons belangrijke onderwerpen Inbreng en accordering Richtlijnen: zoals Borstvoeding, ADHD, seksuele ontwikkeling en pesten Zichtbaarheidheid met interviews en artikelen in landelijk media Bestuurlijke overleggen Het AJN bestuur overlegt maandelijks met het voltallige bestuur in aanwezigheid van de ambtelijk secretaris en zo nodig de beleidsmedewerker en/of het hoofd bedrijfsbureau. Overleggen vinden plaats op het hoofdkantoor in Utrecht. Terugkoppeling en afstemming tussen de bestuursleden vindt plaats in een besloten Facebookgroep ABC-raad De ABC-raad bestaat uit een afvaardiging van elk afdelingsbestuur (A), het landelijk bestuur (B) en elke commissie en sectie (C). Deze raad is de denktank en adviesraad van de AJN. Hier wordt beleid afgestemd, worden knelpunten gesignaleerd, doorgegeven en besproken, voorgenomen besluiten getoetst en vragen over en weer beantwoord. De ABC-raad vergadert drie keer per jaar in Utrecht. Ook de ABC-raad maakt nu veel intensiever gebruik van de besloten Facebook-groep om snel informatie met elkaar te delen. Algemene leden vergaderingen In zijn drie Algemene ledenvergaderingen (alv s) gehouden tijdens de landelijke wetenschappelijke AJN dagen. Tijdens deze ALV s werden onder meer het beleidsplan en de financiële stand van zaken van de vereniging besproken. De AJN-dagen zijn in per vergadering bezocht door gemiddeld 350 leden. 8

9 AJN INTERN Beleidsweekend Tijdens het jaarlijkse beleidsweekend van het landelijk bestuur is gereflecteerd op de plannen en thema s van. Tevens is het beleid voor 2015 vastgesteld. Dit is verwoord in het beleidsplan Wij houden koers en is voorgelegd aan de leden tijdens de ALV van 14 november. Tijdens dit weekend was er ook aandacht voor de samenwerking en samenstelling van het bestuur, waarbij gebruik gemaakt werd van de methodiek Real Drives. Deze methode kijkt naar drijfveren van mensen en hoe deze kunnen bijdragen tot een succesvolle en optimale samenwerking. Bedrijfsbureau Voor het bedrijfsbureau heeft in de focus gelegen op continueren van de ingeslagen koers uit Er staat een goed werkend team, waar een ieder haar eigen rol heeft en een mooie bijdrage levert aan het totaal. Er is veel aandacht uitgegaan naar de uitvoering van het communicatieplan met een nieuw logo en een nieuwe website als meest zichtbare resultaten. Het aantal mensen dat lid is geworden van de AJN is wederom fors, maar er zijn eveneens een aantal opzeggingen geweest. Uiteindelijk is gemiddeld een mooie groei van het aantal leden te zien. De werkwijze van de AJN en het bedrijfsbureau is ook zichtbaar geweest voor anderen. Dit heeft het mooie resultaat dat de KAMG, NVAG en de VAGZ gebruik maken van de dienstverlening van ons bedrijfsbureau. Een ontwikkeling die ook aan andere verenigingen binnen de KAMG zal worden aangeboden. 9

10 AJN INTERN Financiële paragraaf Factuur voorkeur leden De AJN kan terugkijken op een goed financieel jaar. Met meer leden en meer sponsorbijdragen dan voorgaande jaren. Ook hebben we dit jaar inkomsten doordat de diensten van het bedrijfsbureau AJN worden ingehuurd door de KAMG, NVAG en VAGZ. De uitgaven zijn grotendeels in de pas gebleven bij onze begroting, en de bureaukosten zijn door verdergaande digitalisering zelfs lager dan in We kunnen als vereniging het jaar hierdoor afsluiten met een positief financieel resultaat en hebben geld kunnen reserveren voor plannen waar we in al mee zijn begonnen en die we in 2015/ 2016 zullen doorvoeren. Dat betreft de Scholingscarrousel en Onderwijskundige ondersteuning. De eerste betreft scholingen om onze actieve leden nog meer competent te maken voor hun bijdrage aan de AJN. Ondersteuning van een professionele onderwijskundige is noodzakelijk om de veranderingen in de opleiding arts M&G, 1e en 2e fase vorm te geven. post Door een wetswijziging worden we als vereniging voor bepaalde activiteiten als BTW-plichtig gekwalificeerd, hierdoor is het in noodzakelijk geweest om de BTW in de contributies te verrekenen. Voor 2015 is de AJN contributie onveranderd gebleven. Er bestaat een mogelijkheid dat we als AJN voor eerdere jaren ook nog aangeslagen worden voor BTW. De belastingdienst heeft hierover nog geen uitspraak gedaan. Net als voorgaande jaren was de AJN in een financieel gezonde vereniging die tegenvallers kan opvangen en ruimte heeft voor extra inzet daar waar nodig. Voor 2015 is ons streven om dit beleid te continueren. 10

11 ACTIVA AJN INTERN BALANS PER 31 DECEMBER (na verwerking jaarsaldo / in ) Vlottende activa Debiteuren Omzetbelasting Overige vorderingen en overl. activa Liquide middelen totaal PASSIVA Eigen vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserve Ondersteuningsfonds wetenschappelijke ontwikkelingen Scholingscarrousel Onderwijskundige ondersteuning Activiteiten afdelingen AJN Wetenschappelijke activiteiten eleidsontwikkeling communicatie Beleidsontwikkleling educatie Automatiseringsfonds Lustum AJN Lustum Oranjewoud Kortlopende schulden Overige schulden en overl. passiva totaal

12 12 AJN INTERN REKENING VAN Baten EN LASTEN OVER ( in ) begroting realisatie 2013 Baten Contibuties Accreditatie rente Overige baten totaal Baten LASTEN Afdracht aan de afdelingen afdracht aan de KAMG Huisvestingskosten Personeelskosten Bureaukosten Ledenbulletin Wetenschappelijke vergaderingen Reis-, verbijf- en vergaderkosten Opleiding en Mediatraining Bijdragen aan derden PR, Website Diensten derden Ledenwerfcampagne Reservering lustum AJN Onvoorzien Resrevering Scholingscarrousel Reservering Onderwijskundige ondersteuning Reservering Beleidsontwikkeling educatie totaal LASTEN saldo VAN Baten EN LASTEN

13 AJN INTERN Ontwikkelingen van leden in Gemiddeld aantal leden per jaar Soorten leden 1227 leden 1144 leden 1196 leden 86% 7% 7% B-lid C-lid Senior-lid Verdeling per werkveld Leeftijdsopbouw jaar 0-12 jaar 0-19 jaar 4-12 jaar 4-19 jaar jaar onbekend > 67 11

14 Afdelingen & Commissies

15 15 Afdelingen & Commissies Het bestuur van de AJN heeft veel waardering voor het werk van de leden in de commissies en afdelingen. De samenwerking tussen bestuur en afdelingen en commissies is verbeterd. Hieronder wordt beschreven waar het accent op heeft gelegen. Een aantal commissies wordt verder in het jaarverslag beschreven in verband met hun specifieke onderwerpen. ABC-Raad De ABC raad is een plek waar leden van commissies, afdelingen en bestuur elkaar informeren en inspireren. In is gekeken naar het verbeteren van de samenwerking en het helder krijgen van verwachtingen en wensen. De structuur van de ABC raad is besproken en de aanpassing van HR en statuten zijn voorbereid. Onderwerpen van vergadering waren o.a.: rechtstreeks verwijzen, de Jeugdwet, onderwijsvernieuwing. In de laatste ABC raad van heeft Jitkse Roodbergen na zes jaar het stokje van voorzitter overgedragen aan Ellen Peerbolte. Samen, van en voor jeugdartsen

16 Afdelingen & Commissies Afdelingen In de grafiek ziet u de verdeling van het aantal leden per afdeling aan het einde van het jaar. Elke regio heeft in principe een afdelingsbestuur. Deze afdelingen houden per jaar één of twee ledenavonden met een wetenschappelijk en/of scholing deel. Deze avonden worden goed gewaardeerd en bezocht. Verdeling per provincie (gemiddeld) Brabant In is, na vele jaren zonder bestuur, weer een regiobestuur gevormd in Brabant. Het AJN bestuur is hier blij mee. De lege plek op de AJN kaart van Nederland is weer bemenst. Op 3 november heeft de oprichtingsvergadering plaatsgevonden. Alle Brabantse leden hebben een mooi geboortekaartje ontvangen en vervolgens is het nieuws landelijk bekend gemaakt tijdens de ALV van 14 november. Actiepunten voor 2015 zijn inmiddels geformuleerd. Gelderland De highlights van hebben vooral op het gebied van communicatie gelegen, het speerpunt van de landelijke AJN. Er zijn drie scholingsavonden georganiseerd over sociale media. Er is een besloten Facebookgroep Jeugdartsen AJN & politiek AJN & Samenwerking Gelderland. Hier worden vragen aan elkaar gesteld en interessante documenten, artikelen en links op geplaatst. Zeker in het kader van de transitie en transformatie is het zinvol met elkaar te bespreken hoe de jeugd(gezondheids)zorg in verschillende gemeenten is georganiseerd. Om de zichtbaarheid van het Gelderse bestuur en de communicatie met de leden te verbeteren wordt minimaal twee keer per jaar een digitale nieuwsbrief verstuurd. 16

17 Afdelingen & Commissies Limburg In is sterk ingezet op het zoeken van verbinding en verbeteren van de communicatie met de leden. Middels een enquête is gevraagd wat de leden verwachten van het bestuur. Daaruit zijn ideeën gehaald die de komende jaren verder uitgewerkt worden. Voor het eerst zijn er enkele activiteiten in Roermond georganiseerd om alle leden uit onze langgerekte provincie de kans te geven om deel te nemen. Rianne Reijs is in enthousiast gestart met het geven van een training sociale media. Dit programma wordt in 2015 voortgezet. Noord-Holland Het bestuur van Noord-Holland heeft zich begin spontaan aangemeld om de besturendag van 2015 te organiseren. Het thema was medisch leiderschap. Omdat netwerken belangrijk is, werd dankzij de sponsoren tijdens iedere ledenvergadering een broodmaaltijd georganiseerd. In het kader van het onderwerp communicatie zijn twee trainingen sociale media georganiseerd. Het bestuur is actief op het gebied van sociale media, er is een besloten Facebookgroep en er wordt samengewerkt aan documenten in Google Drive. De leden worden uitgenodigd via E-captain en tijdens de ledenvergaderingen wordt gebruik gemaakt van een Twitterwall (#alvajnnh). Noord Nederland In heeft het regiobestuur van Noord Nederland de Missie-Visie/besturendag AJN georganiseerd. Het thema was: De jeugdarts als verbinder van het sociale domein en de jeugdgezondheidszorg. Op 3 april is de ledenvergadering gevolgd door een themabijeenkomst: Wat kan de LAD betekenen voor de jeugdarts? Een jurist individuele rechtshulp en een onderhandelaar arbeidsvoorwaarden, hebben in een boeiende voordracht vragen AJN beantwoord. & AJN & Samenwerking politiek 17

18 Afdelingen & Commissies Overijssel en Flevoland Op 19 maart werd Omgang met privacy in de praktijk van de jeugdarts, beroepsgeheim en tuchtrecht besproken bij de afdeling Overijssel en Flevoland. Op 29 oktober is het lustrum gevierd. Meer dan 80 leden luisterden naar voordrachten over de jeugdarts nieuwe stijl, transitie en de jeugd, Wafae Lasfar-Hamzi (de jeugdarts als wijkarts), Dr. E. Van Daalen, kinder- en jeugdpsychiater (JGZ/GGZ anno 2015) en Drs. O. Arkes, GZ psycholoog bij Kentalis audiologisch centrum (Communicatieve problemen bij kinderen, JGZ en indicatiestelling, GGZ en passend onderwijs). Het lustrum was een groot succes. De cursus Digitale vaardigheden is georganiseerd en met enthousiasme ontvangen. Utrecht Thema s van de ALV: Jeugdarts, laat van je horen: Vanuit het landelijk bestuur is gesproken over de Jeugdwet en de gevolgen voor de JGZ. Ook de ontwikkelingen in de regio kwamen aan bod. Henk Kruisselbrink sprak over de plaats van de jeugdarts in het publieke domein. Op de tweede avond waren sprekers van de basis GGZ en specialistische GGZ uitgenodigd. Het bestuur heeft een enquête over sociale media uitgezet. De vraag was of de afdeling Utrecht behoefte heeft aan een besloten Facebookgroep, net als de ABC raad. Er hebben 46 mensen gereageerd, de helft van deze mensen wil lid worden van zo n besloten groep. De anderen reageren afwijzend. 14 Personen willen een sociale media training volgen. Zeeland AJN & politiek AJN & Samenwerking Op de wetenschappelijke, geaccrediteerde avonden van zeeland met als onderwerpen reflux en obstipatie met Marc Benninga en sociale media training was er een goede opkomst. Aansluitend is de ALV gehouden. 18

19 19 Afdelingen & Commissies Er zijn contacten met Nutricia en Hero Baby gelegd ter voorbereiding voor het symposium Optimaliseren samenwerking tussen kinderartsen en jeugdartsen in Een (extra) memorabel moment is het lustrum dat samen met de leden AJN Zeeland in Gent is gevierd. Afdeling Zeeland ondersteunt de visie van het AJN-bestuur : als bruggenbouwers werken de Zeeuwen mee aan beter samenwerken met ketenpartners. Jeugdartsen die breed georiënteerd én breed inzetbaar zijn en die de verschillende disciplines kunnen verbinden. Zuid-Holland Het bestuur van Zuid-Holland vindt overleg belangrijk, zowel binnen de eigen afdeling als met de collega afdelingen en commissies via de landelijke besturen dag, en de ABC-raad vergaderingen. Op de ALV in oktober in Maassluis werd gesproken door Dr. N. Van der Lely, Glaasje op... over de effecten van alcohol bij jeugdigen. De avond is goed bezocht. Naar aanleiding van deze avond wordt met Dr. van der Lely gekeken hoe je kunt voorkomen dat jeugdigen alcohol gaan drinken, hoe kun je de preventie optimaliseren. In is er één contactpersonen-avond georganiseerd.

20 Afdelingen & Commissies Commissies Commissie Herziening Statuten en Huishoudelijk Reglement Zoals de naam doet verwachten heeft deze commissie de taak het Herzien van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement. De oude versies dateerden van respectievelijk 2003 en Het was een proces van lange adem, veel leeswerk, nauwkeurigheid, aandacht voor het detail en juridische haarkloverij. Het hoogtepunt van was de extra alv van 9 december waarin is ingestemd met de vernieuwde versies van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement. De commissie heeft zich ingezet om het landelijk bestuur en de leden, via de ABC-raad en via de ALV zoveel mogelijk te informeren en de aangepaste stukken vooraf te laten raadplegen. Daardoor kon de inbreng van allen meegenomen worden in het uiteindelijke resultaat. De commissie is daarna opgeheven. Fiatteringscommissie De fiattering commissie ziet toe op een eerlijke en transparante verdeling van het afdelingsfonds. Daardoor kunnen regionale activiteiten zoals het organiseren van nascholing of netwerk-bijeenkomsten gerealiseerd worden. In is één aanvraag ingediend en gehonoreerd: het betrof een bijdrage aan het lustrumsymposium van de AJN Overijssel-Flevoland met als titel: De jeugdarts in transitie. Commissie Zorg en Zeldzaam Op 15 december was de startbijeenkomst van de nieuwe commissie: Zorg voor Zeldzaam. De commissie stelt AJN & politiek zich ten doel de Awareness m.b.t. zeldzame aandoeningen te vergroten bij jeugdartsen. Jeugdartsen kunnen zich profileren in het werkveld van de problematiek van zeldzame aandoeningen. Scholing is één van de speerpunten van 20

21 Afdelingen & Commissies de commissie. De commissie denkt aan de volgende taken voor de lange termijn: Bruggen bouwen tussen de jeugdgezondheidszorg en het werkveld zeldzaam. Scholing (initiëren en/of organiseren) over de problematiek rond zeldzaam: o.a. op AJN-dagen, regionale PAOG-avonden, GGD-avonden etc. Periodieke aandacht voor aan zeldzaam gerelateerde onderwerpen via de AJN-media, o.a. nieuwsberichten, artikelen en/of columns. Voorbeeld: melding van relevante congressen/bijeenkomsten/scholing en verschijnen van relevante publicaties. Publicaties t.b.v. awareness: artikelen in relevante (medische) tijdschriften. De commissie gaat haar activiteiten vanaf 2015 verder uitrollen en streeft ernaar om ongeveer vier keer per jaar bijeen te komen. Sectie jeugd-ggz De sectie jeugd-ggz bestaat uit ongeveer 40 leden. De bezuinigingen in de GGZ hebben organisaties wisselend getroffen, met soms gedwongen ontslag onder de leden. Gelukkig zijn er ook hoogtepunten in : er is een Facebookgroep opgericht, een aantal leden heeft de training sociale media gevolgd. De commissie hoofdbehandelaarschap GGZ is bezocht en het Ministerie van VWS is aangeschreven, met als doel het hoofdbehandelaarschap terug te krijgen. De landelijke ICT dag was inhoudelijk zeer waardevol. De vier grootse plannen voor 2015 zijn: AJN & politiek Bij de gemeenten onze sectie profileren en het hoofdbehandelaarschap uit onderhandelen. Samenwerking met jeugdartsen JGZ versterken. Een rol in de basisteams JGZ krijgen, bijvoorbeeld vanuit een expert pool. Aansluiten bij de commissie Onderwijs & Opleiding om de mogelijkheid van GGZ als specialisme binnen de nieuwe opleiding te verkennen. 21

22 Afdelingen & Commissies Adolescentencommissie De adolescentencommissie heeft tot doel om samen met andere partners de zorg voor adolescenten inhoudelijk goed te onderbouwen en op die basis in te richten. Speerpunten hierbij zijn voorkomen van schooluitval en nieuwe media. De commissie wil, in vervolg op deelname van enkele commissieleden aan het project Mensen Met Mogelijkheden, tools voor de jeugdarts ontwikkelen om jongeren met een beperking eerder te signaleren wat betreft de transitie van school naar werk. Vanwege verschillende redenen zijn de leden van deze commissie in de vergadering van 5 september gestopt. Hoewel we unaniem de adolescentenfase-en problematiek interessant en belangrijk vinden. Het landelijk bestuur betreurt het besluit, maar heeft inmiddels een nieuwe bezetting geformeerd van deze commissie. Redactie Website Het hoogtepunt van : Een volledig vernieuwde website! Na meerdere brainstormsessies en hard werken om de nieuwe website te vullen, is op 20 juni de nieuwe website gelanceerd tijdens de ALV van de AJN. Wat kun je vinden op de website: Informatie over de AJN: bestuur, commissies en regionale afdelingen en de ABC-raad. Oproepen Informatie over de jeugdarts Vakinhoudelijke informatie Interessant nieuws voor de jeugdarts AJN & politiek De website interessant houden is niet alleen een taak van de website redactie en het bestuur, maar AJN-leden kunnen ook input leveren voor berichten, blogs, boekrecensies en app-recensies. 22

23 Afdelingen & Commissies Commissie AJNieuws In zijn er 11 nieuwsbrieven uitgebracht. Het tijdstip van verschijnen is afgestemd op de bestuursvergaderingen van de AJN. Het nieuws in het AJNieuws is een selectie van hetgeen gepubliceerd is op de website en informatie uit het bestuur. De nieuwsbrief werd door de redactieleden beurtelings samengesteld, tekstueel geredigeerd en via de mail verspreid onder leden en belangstellenden. Hoogtepunt van was de nieuwe moderne lay-out van het AJNieuws sinds augustus. De nieuwsbrief wordt nu in eigen beheer uitgebracht. Het AJNieuws wordt naar 1162 mailadressen verzonden, door gemiddeld 60% van de ontvangers wordt de brief aangeklikt en daar weer 30% van klikt dan door naar het volledige bericht op de website. JA! redactie Een aantal redactieleden hebben de redactie (moeten) verlaten, maar gelukkig hebben wij ook nieuwe redactieleden mogen verwelkomen. De JA! als papieren communicatiebulletin van de AJN bestond in tien jaar. Vanaf november verschijnt een digitale aanvulling, de JA!-plus vanwege de grote hoeveelheid aangeboden stukken. Er werden in drie nummers uitgebracht: JA! 30 had in verband met de overweldigende hoeveelheid kopij opnieuw als thema druk gedrag. JA! 31 ging met name over bewegen en veranderen, en in de laatste JA! van stond Eigen Kracht centraal. Vanaf zomer wordt branded content, informatie van de industrie, in de JA! opgenomen. Deze branded content, wordt aangeleverd en verzorgd vanuit de industrie en verder niet bewerkt door de JA! redactie. De AJN heeft bij haar leden gepeild hoe zij tegenover deze branded content staan. Belangrijkste uitkomst was, dat het AJN & politiek merendeel van de leden geen bezwaar had mits een duidelijk zichtbaar verschil is met de reguliere JA!-artikelen. 23

24 AJN & Opleiding

25 AJN & Opleiding Opleiding De wetenschappelijke verenigingen zijn verantwoordelijk voor het vaststellen van het competentieprofiel en de onderdelen van de opleiding tot de specialisatie. De AJN heeft die verantwoordelijkheid voor de opleiding tot jeugdarts KNMG. Om het bestuur daarbij te adviseren bestaat de commissie Opleiding & Onderwijs van de AJN. Daarnaast nemen verschillende (bestuurs)leden actief deel aan overleggen van diverse organisaties en commissies welke een rol spelen in de kwaliteit en ontwikkeling van opleiding tot jeugdarts KNMG en arts Maatschappij & Gezondheid (M&G). Tot slot beoordeelt de accreditatiecommissie van de AJN aanvragen voor scholingen voor het profiel jeugdgezondheidszorg en voor Maatschappij en Gezondheid en verzorgen accrediteurs zogenaamde audits. Daarbij wordt getoetst of de bij- of nascholing voldoet aan de te verwachten kwaliteit. De verschillende commissies, die zich bezig houden met opleiding naast de commissie Opleiding & Onderwijs van de AJN, zijn: Registratiecommissie Geneeskundig Specialismen - RGS Concilium KAMG Opleidingscommissie M&G van opleidingsinstituut NSPOH Profielcommissies opleidingsinstituten NSPOH en TNO jeugdarts 1e fase Capaciteitsorgaan (kamer sociale geneeskunde) De AJN is in al deze commissies vertegenwoordigd, hetzij direct, hetzij via de KAMG. AJN & politiek 25

26 AJN & Opleiding Commissie Opleiding & Onderwijs (O&O) Adviseert gevraagd en ongevraagd het bestuur van de AJN over opleiding en onderwijs voor artsen, werkzaam in de jeugdgezondheidszorg. De adviseurs vanuit de opleidingsinstituten zijn na besluit in juni niet meer structureel aangesloten bij de vergaderingen, zij zullen jaarlijks eenmaal aansluiten en verder op indicatie van de agenda aanwezig zijn. De commissie O&O heeft in vier keer vergaderd, waarbij de laatste keer een Skype-vergadering was. Inhoudelijk heeft de commissie zich gericht op een jaarplan voor de jaren waarin is vastgelegd aan welke onderwerpen in deze jaren aandacht wordt besteed en wie per onderwerp contactpersoon is. De commissie richt zich op: het KAMG traject Herziening Opleiding tot arts voor Maatschappij en Gezondheid, de implementatie van de stage andere leeftijdsgroep de borging van het onderwerp beleidsadvisering in de opleiding tot jeugdarts. De commissie blijft ontvankelijk voor vragen en verzoeken van andere commissies, actieve leden, derden en het AJN bestuur. Zo is de commissie het contact gaan verdiepen met de wetenschappelijke commissie, op wederzijds verzoek. Het Traject herziening Opleiding tot arts voor Maatschappij en Gezondheid vraagt momenteel de meeste tijd, aandacht en werk van de commissie. Dit proces wordt vormgegeven in het Concilium van de KAMG, waar vanuit het bestuur Riet Haasnoot en vanuit O&O commissie Rianne Reijs en aanvankelijk mede vanuit LOSGIO Sanne de Laat deel hebben genomen. Dit proces loopt in 2015 op een nog intensiever tempo door. 26

27 AJN & Opleiding Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) De taak van de RGS is het uitvoeren van de regels van het College Geneeskundige Specialismen (Cgs) rond (her) registratie van geneeskundig specialisten en profielartsen, de registratie bij opleiding tot geneeskundig specialist en profielarts en de erkenning van opleiders en opleidingen. In het kader van de erkenning van een opleidingsinrichting voor de praktijkopleiding tot profielarts of arts Maatschappij en Gezondheid vinden visitaties plaats. Ook de visitatiecommissie maakt onderdeel uit van de RGS. De visitatoren aangesteld vanuit de AJN zijn Josette Bijlsma, Henk Groeneveld, Marianne Los en Yvonne Wijnands. In 2013 zijn diverse opleidingsinrichtingen gevisiteerd voor het profiel JGZ en voor de tweede fase van de opleiding tot arts M&G. Concilium KAMG Doel van het Concilium van de KAMG is het bevorderen en bewaken van kwaliteit en samenhang van opleidingen, bijen nascholing met betrekking tot het specialisme arts Maatschappij en Gezondheid (M&G). De leden van het Concilium zijn afgevaardigden van de diverse wetenschappelijke verenigingen. Het Concilium KAMG richt zich met name op de gemeenschappelijke onderwerpen binnen het kader M&G die de afzonderlijke onderwijscommissies van de aangesloten verenigingen overstijgen. Het Concilium bewaakt daarnaast de opleidingscriteria, vastgesteld in het Kaderbesluit en in het Handboek modernisering medische vervolgopleiding sociale geneeskunde. stond in het teken van het traject Herziening Opleiding tot arts voor Maatschappij en Gezondheid, dit loopt door tot in Andere onderwerpen waren: eisen voor het wetenschappelijk onderzoek in de opleiding tot arts M&G (inmiddels is zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek mogelijk), de enquête onder aios naar de studeerbaarheid in de tweede fase en de aansluiting van het profiel Arts Internationale Gezondheidszorg en Tropische geneeskunde op de tweede fase van de opleiding. Het Concilium heeft in naast de vijf reguliere vergaderingen twee werkbijeenkomsten georganiseerd, die geheel gewijd waren aan de herziening van de opleiding. 27

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg Rapportage Jeugdgezondheidszorg 2011 Uitgave Jeugdgezondheidszorg Datum maart 2012 Voorwoord 3 1) Interne organisatie 4 2) Basistakenpakket uniform en maatwerk 5 2.1 Uniform deel Basistakenpakket 5 2.1.1

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

Grote en kleine verhalen in transitie

Grote en kleine verhalen in transitie Jaarverantwoording 2014 Grote en kleine verhalen in transitie Anders kijken, anders doen, anders zijn Leeuwarden, maart 2015 Voorwoord Voor u ligt de jaarverantwoording van Jeugdhulp Friesland over 2014.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 3. Deel 1: Vereniging 4. Deel 2 : Inhoud 13. Deel 3: Beheer en administratie 26. Deel 4: Communicatie en PR 32

Inhoudsopgave. Voorwoord 3. Deel 1: Vereniging 4. Deel 2 : Inhoud 13. Deel 3: Beheer en administratie 26. Deel 4: Communicatie en PR 32 Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Deel 1: Vereniging 4 Deel 2 : Inhoud 13 Deel 3: Beheer en administratie 26 Deel 4: Communicatie en PR 32 Bijlage A: Voorzitters / secretarissen / penningmeesters

Nadere informatie

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Jaarverslag 2011 0 Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Voorwoord Pagina 1. Inleiding 3 2. De CJG ontwikkeling in breder perspectief 4 2.1. Landelijke ontwikkelingen 4 2.2.

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2012 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag Raad van Toezicht 7 Organisatie 11 Christelijke identiteit 19 Onderwijs en

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig Jaarverslag 2013 Snel en slagvaardig Bestuursverslag 2013 Snel en slagvaardig Vilans Postbus 8228, 3503 RE Utrecht Telefoon: (030) 789 2300, e-mail: info@vilans.nl Website: www.vilans.nl Utrecht, mei 2014

Nadere informatie

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 2. Centrale organisatie 3. Collectieve belangenbehartiging 4. Individuele belangenbehartiging 5. Kadervorming en educatie 6. Identiteit en zingeving 7. Informatie-

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl.

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl. Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 26 Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Opdrachtgever: Fred

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Conceptversie

Jaarverslag 2012 Conceptversie Jaarverslag 2012 Conceptversie Inhoudsopgave Jaarverslag FNV KIEM 2012 Jaarverslag 2012... 1 Conceptversie... 1 Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Projecten... 4 Individuele Belangenbehartiging (IBB)...

Nadere informatie

Belangenbehartiging. Professionalisering. Werkgeverszaken

Belangenbehartiging. Professionalisering. Werkgeverszaken jaarverslag 05 06 Belangenbehartiging Voor uw collectieve en individuele belangenbehartiging kunt u bij de AVS terecht. Onze adviseurs onderhandelen in allerlei overlegsituaties, bijvoorbeeld over nieuwe

Nadere informatie

PREVENTIE VAN KINDERMISHANDELING IN GEMEENTEN. Van papier naar werkelijkheid

PREVENTIE VAN KINDERMISHANDELING IN GEMEENTEN. Van papier naar werkelijkheid PREVENTIE VAN KINDERMISHANDELING IN GEMEENTEN Van papier naar werkelijkheid Datum: 21 mei 2014 Advies: KOM/004/2014 Gemeentelijke preventie van kindermishandeling van papier naar werkelijkheid De Kinderombudsman

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 45

JAARVERSLAG 2012. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 45 STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE DEEL A: VERSLAGEN 2012 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT VERSLAG DIRECTEUR/BESTUURDER VERSLAG CENTRALE OUDERCOMMISSIE VERSLAG ONDERNEMINGSRAAD VERSLAG INGEDIENDE KLACHTEN SOCIAAL

Nadere informatie

NHG-Jaarplan 2015. Huisartsenzorg in transitie. 120314-07-not. Nederlands Huisartsen Genootschap. Mercatorlaan 1200. Postbus 3231.

NHG-Jaarplan 2015. Huisartsenzorg in transitie. 120314-07-not. Nederlands Huisartsen Genootschap. Mercatorlaan 1200. Postbus 3231. 120314-07-not NHG-Jaarplan 2015 Huisartsenzorg in transitie Nederlands Huisartsen Genootschap Mercatorlaan 1200 Postbus 3231 3502 GE Utrecht Telefoon : 030-2823500 e-mail internet : info@nhg.org : www.nhg.org

Nadere informatie

Vilans jaarverslag 2012

Vilans jaarverslag 2012 Vilans jaarverslag 2012 Raad van Bestuur Vilans Postbus 8228, 3503 RE Utrecht Telefoon: 030 7892301, e-mail: info@vilans.nl Website: www.vilans.nl Utrecht, mei 2013 Inhoud Voorwoord... 4 Vilans blijft

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds 2013 onds s t i c ht i ngfundeonf Jaarverslag 2013 Stichting Fundeon Fonds Stichting Fundeon Fonds Statutair gevestigd te Harderwijk Versie: definitief Vastgesteld te Harderwijk op 13 mei 2014 door het

Nadere informatie

Samen verantwoordelijk

Samen verantwoordelijk Samen verantwoordelijk Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur 3 Voorwoord Raad van Toezicht 4 Organisatie 5 Interview: Auris streeft naar een participerende medezeggenschap 9 Medezeggenschap 11 Interview:

Nadere informatie

KNGF 262ste Algemene Vergadering

KNGF 262ste Algemene Vergadering KNGF 262ste Algemene Vergadering Agenda en Stukken Amersfoort 8 juni 2011 - 2 - KNGF 262 ste Algemene Vergadering INHOUDSOPGAVE Agenda 5 Bijlage bij agendapunt 2 Ingekomen stukken en mededelingen 7 Bijlage

Nadere informatie

Agenda Subcommissie Jeugd 24 september 2014 Locatie: Beatrix gebouw, Jaarbeurs, Utrecht Tijd: 16.00 19.00 uur. 1. Opening Vergadering Bijlagen

Agenda Subcommissie Jeugd 24 september 2014 Locatie: Beatrix gebouw, Jaarbeurs, Utrecht Tijd: 16.00 19.00 uur. 1. Opening Vergadering Bijlagen Agenda Subcommissie Jeugd 24 september 2014 Locatie: Beatrix gebouw, Jaarbeurs, Utrecht Tijd: 16.00 19.00 uur 1. Opening Vergadering Bijlagen 1.1 Welkom en kennismakingsronde 2. Praktische zaken 2.1 Beoogd

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP

JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD 2. MEERWEGEN SCHOLENGROEP 3. VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT 4. VERANTWOORDING STRATEGISCH BELEID 5. KERNCIJFERS ONDERWIJS 6. KERNCIJFERS

Nadere informatie

Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2010

Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2010 Lucas Onderwijs Jaarrapport Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Algemene informatie 3 Missie 3 Visie 3 Stand van zaken Strategisch Beleidsplan 4 Financiële informatie 9 Kerncijfers 12 Primair Onderwijs 13

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

de Kinderombudsman Colofon drs. M.N. Baracs

de Kinderombudsman Colofon drs. M.N. Baracs 2 Colofon drs. M.N. Baracs Dit onderzoek is in opdracht van uitgevoerd door BMC Onderzoek C. Baillieux, MSc drs. A. van den Heuvel M. de Jong, MSc drs. M.M. Kleinjan - Van Zwet drs. C.E. Mobach drs. K.

Nadere informatie

Visiedocument. Preventieve Zorg voor Jeugd. JGZ als preventieve basis binnen de integrale zorg voor jeugd

Visiedocument. Preventieve Zorg voor Jeugd. JGZ als preventieve basis binnen de integrale zorg voor jeugd Visiedocument Preventieve Zorg voor Jeugd JGZ als preventieve basis binnen de integrale zorg voor jeugd Preventieve Zorg voor Jeugd Titel Preventieve Zorg voor Jeugd, JGZ als preventieve basis binnen de

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Monitor Actieplan Kinderen veilig 2012-2016 en Acties Rijk Samson. Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik

Monitor Actieplan Kinderen veilig 2012-2016 en Acties Rijk Samson. Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik 1 Monitor mei 2014 Actieplan Kinderen Veilig en Acties Rijk Samson Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik Monitor Actieplan Kinderen veilig 20122016 en Acties Rijk Samson Mei 2014 Taskforce

Nadere informatie

Preventie van kindermishandeling

Preventie van kindermishandeling Preventie van kindermishandeling Een onderzoek naar signalering van risico s en ondersteuning van gezinnen ter voorkoming van kindermishandeling Nota van bevindingen Arnhem Utrecht, mei 2013 Samenwerkend

Nadere informatie

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 1 kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 2 kwaliteitskader

Nadere informatie