De Zwengel. op zoek naar evenwicht. Schoolgids 2014/2015 Vught

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Zwengel. op zoek naar evenwicht. Schoolgids 2014/2015 Vught"

Transcriptie

1 De Zwengel Schoolgids 2014/2015 Vught De Schoolgids wordt verstrekt aan ouders / verzorgers / voogden bij inschrijving van de leerling.

2 Inhoudsopgave 1. Procedures tot inschrijving 3 2. De organisatie van het onderwijs 4 3. Volgsysteem 8 4. Onderwijsondersteunende activiteiten Wat gaan we doen in schooljaar 2014/ Schoolteam 13 2

3 1. Procedures tot inschrijving 1a.Plaatsingsprocedure Bij de toelating van een leerling op De Zwengel zijn de criteria als beschreven in de Wet Passend Onderwijs (artikel 71c) bepalend. 1. Er is sprake van een psychiatrische problematiek of een vermoeden daarvan. 2. Er is sprake van een integrale benadering volgens het uitgangspunt één kind één plan. 3. Plaatsing is op moment van aanmelding op een andere vorm van onderwijs niet haalbaar / niet realiseerbaar. 4. De leerling is beheersbaar binnen de setting van De Zwengel. De vier criteria gelden voor alle aangemelde leerlingen op De Zwengel. 1b.Toelatingsprocedure Voor de havo/vwo afdeling is of de bovenstaande procedure of de volgende toelatingscriteria van toepassing: De leerling heeft een toelaatbaarheidsverklaring, afgegeven door het samenwerkingsverband. De leerling heeft een positief advies van de school van herkomst. Er is een recent intelligentie onderzoek dat dit advies ondersteunt. De LVS score leidt tot een havo of vwo advies. De leerling kan functioneren in klassenverband. Aanvullende gegevens (indien nodig). Op basis van álle beschikbare gegevens, beslist de commissie van begeleiding over toelating. 3

4 2. De organisatie van het onderwijs Alle afdelingen werken met onderwijs ontwikkelperspectieven. De groepsgrootte varieert van 10 tot 14 leerlingen. Het ontwikkelingsperspectief (OPP) steekt in op een zo optimaal mogelijke ontwikkeling van de leerling op alle gebieden. Zowel de bevorderende als de belemmerende factoren worden in kaart gebracht. Er wordt resultaatgericht beschreven waar aan wordt gewerkt. Ouders worden in dit proces betrokken en vanaf een bepaalde leeftijd de leerling. Afdeling SO De afdeling SO is bestemd voor leerlingen van 4 tot 12 jaar. Elke groep wordt geleid door een groepsleerkracht, met ondersteuning van een onderwijsassistent. De leerlingen krijgen voornamelijk les in de eigen groep en van hun eigen leerkracht. Er vinden regelmatig groepsoverstijgende activiteiten plaats. Voor handvaardigheid en gymnastiek zijn vakleerkrachten aangesteld. Het SO wordt inhoudelijk begeleid door een interne begeleider en door een orthopedagoog. De afdeling SO onderscheidt drie ontwikkelingsniveaus: Kleuters Bij de kleutergroep is omgang met elkaar erg belangrijk. Daarnaast ligt de nadruk op het ontwikkelen van een leer/werkhouding, zodat een kind positieve ervaringen opdoet met leren en zich de leervoorwaarden eigen maakt. Wij bieden een dagprogramma aan waarbij steeds sprake is van afwisseling tussen inspanning en ontspanning. Er wordt vaak gewerkt met projecten. Bij de verwerking wordt rekening gehouden met individuele doelen; Aanvankelijk leerniveau Bij deze leerlingen wordt gestart met het aanvankelijk lees-, taal- en rekenonderwijs. Wij werken met een klassikaal rooster, maar er wordt ook in wisselende leergroepen gewerkt; Voortgezet leerniveau Deze leerlingen krijgen zoveel mogelijk onderwijs op een bij hen aansluitend leerniveau. Dit gebeurt klassikaal, in groepjes en indien nodig individueel. Ook hier wordt gewerkt met een klassikaal rooster en kunnen de leerlingen voor een aantal vakken worden ingedeeld in leergroepen. 4

5 Afdeling VSO De afdeling VSO kent twee uitstroomprofielen: 1. Uitstroomprofiel vervolgonderwijs. 2. Uitstroomprofiel arbeidsmarkt. Daarnaast kent de afdeling VSO de uitstroombestemming dagbesteding. En drie afdelingen: Afdeling VSO praktijk In deze afdeling zitten leerlingen die een (leer)traject volgen dat voorbereidt op een toekomstige arbeidssituatie. Wij begeleiden deze leerlingen bij het ontwikkelen van werknemersvaardigheden en het maken van een beroepskeuze. Om te komen tot een goede beroepskeuze wordt gebruik gemaakt van AVMB-lessen, de SIWIT (beroepsinteressetest) en een arbeidskundig onderzoek MELBA (competentieonderzoek). Er wordt gekozen uit het leerstofaanbod van het voortgezet onderwijs. De leerlingen worden voor een aantal vakken getoetst middels TOA (door de onderwijsinspectie goedgekeurde toetsen op leergebieden zoals Nederlands, rekenen en Engels). In overleg kunnen leerlingen ook opgaan voor specifieke vakken middels IVIO (toetsing van alle vakken). Stage is een belangrijk onderdeel van het onderwijsprogramma in de werkvoorbereidende route. Om te voldoen aan de toelatingscriteria van het MBO moeten er een aantal stages gelopen worden in erkende bedrijven. De Zwengel biedt branchegerichte trajecten aan, waarbij de leerlingen een erkend certificaat kunnen behalen, gelijk aan niveau 1 van het middelbaar beroeps onderwijs. Op dit moment bieden wij de richtingen horeca, groen, schoonmaak en metaal aan. Dit schooljaar biedt De Zwengel in samenwerking met ROC de Leijgraaf een Entreeopleiding (MBO 1) aan. Deze opleiding geeft meer kans tot toelating tot MBO-niveau 2. De Zwengel verplicht de kandidaten voor één van de branchegerichte trajecten en ook voor de leerlingen die de Entreeopleiding volgen om óók het certificaat basisveiligheid VCA te behalen. Afdeling VSO vmbo b/kgt Het leerstofaanbod omvat de niveaus van vmbo-b tot en met vmbo-t. Het niveau vmbo-bk wordt in leerjaar 1 en 2 gegeven. Vanaf leerjaar 3 kent De Zwengel alleen vmbo-t in voorbereiding op het staatsexamen in leerjaar 4. De leerlingen kunnen in Vught deelnemen aan het staatsexamen theoretische leerweg binnen het voorbereidend middelbaar beroeps onderwijs (vmbo-t). In het 3 e leerjaar kiezen de leerlingen een van de sectoren: economie, techniek, zorg&welzijn of landbouw. De school biedt de mogelijkheid tot het behalen van de volgende staatsexamens vmbo-t: de vakken Nederlands, wiskunde, Engels, Duits, geschiedenis-staatsinrichting, aardrijkskunde, biologie, economie, maatschappijleer I, maatschappijleer II, tekenen en natuur-en scheikunde I. Aan het staatsexamen zijn geen kosten verbonden. 5

6 Afdeling VSO havo/vwo De Zwengel is in het schooljaar 2009/2010 gestart met een afdeling voor havo/vwo. Sinds het schooljaar 2013/2014 biedt De Zwengel onderwijs aan voor alle leerjaren havo. In leerjaar 1 en 2 biedt De Zwengel ook vwo-niveau aan. Na deze brugperiode volgt een bindend schooladvies. De leerlingen kunnen als zij de extra zorg nog nodig hebben de hele schoolperiode op deze school blijven. Het is ook mogelijk om de overstap te maken naar het reguliere onderwijs. De lesstof en het tempo sluiten zoveel mogelijk aan bij het reguliere onderwijs. De klassen zijn kleiner en er wordt rekening gehouden met de individuele behoeften van de leerlingen. De Zwengel richt zich voor het schooljaar 2014/2015 op havo niveau in de bovenbouw. Voorlopig is er dus nog niet de mogelijkheid om een vwo diploma te behalen. De volgende 3 profielen worden in de havo bovenbouw aangeboden: Natuur&Techniek, Cultuur&Maatschappij, Economie&Maatschappij. Voor de doelstellingen en methodieken per vakgebied verwijzen wij u naar het schoolplan. Zie voor meer informatie Naast het onderwijs op De Zwengel verzorgen wij ook ambulante begeleiding/trajectbegeleiding. Ambulante begeleiding/trajectbegeleiding De Wet Passend Onderwijs is per 1 augustus 2014 van start gegaan. Hiermee is REC Chiron opgeheven. De totale ambulante dienst van REC Chiron is overgenomen door drie schoolbesturen. In de regio s-hertogenbosch zijn de twee schoolbesturen Stichting Saltho-onderwijs en Stichting Speciaal Onderwijs De Zwengel gaan samenwerken onder de naam Vlechtwerk. Er wordt doorontwikkeld in nauwe samenwerking met het regulier onderwijs, om verder vorm te geven aan de inhoud van ambulante begeleiding. De optimalisering van de leerlingenzorg in het totale onderwijsveld staat hierbij centraal. Een van de functies binnen de ambulante begeleiding is de trajectbegeleiding vanuit De Zwengel. Hierin zijn de contacten met de school van herkomst en indien nodig, met het samenwerkingsverband, belangrijk. Onze trajectbegeleiders nemen altijd contact op met de vorige school als een kind op De Zwengel geplaatst wordt. In dit contact wordt besproken hoe de leerling functioneert, zowel op didactisch als op sociaal/emotioneel niveau. Ook worden de wensen van de school van herkomst besproken m.b.t. een eventuele terugkeer. Indien de leerling op een wachtlijst staat kan er, indien nodig, ambulante ondersteuning geboden worden. Bij terugplaatsing is het streven van De Zwengel om de leerling weer goed te laten functioneren op de school van herkomst of in een andere vorm van passend onderwijs. Soms is onderwijs niet meer mogelijk/ wenselijk en dan zorgt De Zwengel voor een overdracht naar de arbeidsmarkt. Het nazorg traject is maatwerk en voor de duur van maximaal een jaar. Na het tweede jaar gaat De Zwengel na of de leerling nog op de ontvangende school aanwezig is en nog op hetzelfde niveau zit. Uitgangspunten: Ambulante begeleiding/trajectbegeleiding richt zich op overdracht van specialistische kennis en vaardigheden. Hiermee draagt de begeleiding bij aan verdere professionalisering van leerkracht en school in het regulier onderwijs. 6

7 Ambulante begeleiding/trajectbegeleiding richt zich op leerlingen en leerkrachten. Ouders worden betrokken bij het proces. Ambulante begeleiding/trajectbegeleiding zoekt integrale samenwerking met Herlaarhof. Het gewenste resultaat is een vorm van begeleiding die zowel zorg als onderwijs kan omvatten. Ambulante begeleiding/trajectbegeleiding werkt vraaggestuurd en biedt dus begeleiding op maat. We werken expertise versterkend. Wij gaan kritisch om met de hulpvragen: vallen deze onder ambulante begeleiding/trajectbegeleiding of onder een andere discipline? Specialistische arrangementen De Zwengel kent twee verschillende onderwijszorgarrangementen voor leerlingen die niet of nauwelijks naar school toe komen: De leerling die (dag-) klinisch is opgenomen en op indicatie van de behandelaar geen klassikaal onderwijs kan volgen. De redenen waarom een leerling dit nog niet kan zijn heel divers: de belastbaarheid van de leerling is nog minimaal; de veiligheid van de behandelgroep is voorwaarde voor de leerling om tot onderwijs te komen; de leerling voelt zich nog onvoldoende veilig. Het doel is om de leerling, in nauwe samenspraak met de behandelaren en ouders, weer in een goed schoolritme te krijgen en zo snel mogelijk in een klassenverband binnen De Zwengel. Als werkwijze start De Zwengel met het onderzoeken van de onderwijskundige stand van zaken. Er wordt contact gezocht met de school van herkomst. Op welk punt in het onderwijsproces is de leerling afgehaakt? Welke leerstof wordt nog beheerst? Aan welke voorwaarden moet worden gewerkt om de leerling weer klassikaal onderwijs te kunnen laten volgen? De leerling die vanuit de polikliniek ingeschreven wordt op De Zwengel. De leerling heeft al een langere tijd geen onderwijs meer gehad. De redenen daarvoor kunnen heel divers zijn: faalangst; verstoorde werkrelatie; pestverleden; grensoverschrijdend gedrag; anders. Het doel is om de leerling, in nauwe samenspraak met de behandelaar en ouders, weer binnen school te krijgen. Waar nodig start het onderwijs thuis, echter dit is altijd zo kort mogelijk. Ook hier is het startpunt een onderzoek: waar ging het mis? Er wordt ook contact gezocht met de school van herkomst om hier samen naar te kijken. Er komt een plan van aanpak met daarin een strak gefaseerde opbouw. Het doel is om de leerling terug te plaatsen naar de school van herkomst of een passende plek binnen het regulier onderwijs. Waar nodig kan een leerling geplaatst worden op De Zwengel. Dit is echter niet het eerste uitgangspunt. 7

8 3. Volgsysteem Binnen De Zwengel wordt lesgegeven in speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO). Binnen deze sectoren worden daarom verschillende leerlingvolgsystemen gebruikt. Leerlingvolgsysteem SO De vorderingen van de leerlingen worden 2 keer per jaar vastgelegd in een leerlingvolgsysteem. Om een goed beeld te krijgen van de vorderingen wordt gebruik gemaakt van de volgende methodeonafhankelijke toetsen: Voor de kleuters: CITO Rekenen voor kleuters; CITO Taal voor kleuters; Dyslexieprotocol voor kleuters. Voor leerlingen op een functioneringsniveau van midden groep 3 primair onderwijs: Herfstsignalering van het dyslexieprotocol; Fonemen- en grafementoets van CITO; Auditieve synthese. Voor leerlingen op een functioneringsniveau van groepen 3 tot en met 8 worden de volgende methodeonafhankelijke toetsen gebruikt: Technisch lezen: AVI en DMT Begrijpend lezen: Begrijpend lezen (CITO Volgsysteem) Spelling: Spelling (CITO Volgsysteem) Rekenen: Rekenen-wiskunde (CITO Volgsysteem) Woordenschat: Woordenschat (CITO Volgsysteem) We werken met de op dit moment nieuwste CITO-toetsen. Bij schoolverlaters wordt een schoolverlatertoets afgenomen. In het schooljaar 2014/2015 komt hier verandering in als gevolg van de wettelijke aanpassingen. De centrale eindtoets voor het basisonderwijs gaat veranderd worden. De ouders van leerlingen die hier mee te maken krijgen zullen in de maand november hier voorlichting over krijgen. Leerlingen met leerstoornissen of leerproblemen worden getoetst in afstemming met intern begeleiders, remedial teachers en de orthopedagoog. Naast de methodeonafhankelijke toetsen worden ook de toetsen uit de methodes gebruikt om de vorderingen van de leerlingen in kaart te brengen. Zwengelbreed wordt SCOL (Sociale Competentie ObservatieLijst) gebruikt om de leerlingen sociaal-emotioneel te volgen. 8

9 Leerlingvolgsysteem vmbo en havo/vwo Binnen de afdeling vmbo- en havo/vwo worden TOA toetsen (Toolkit Onderwijs en Arbeidsmarkt) gebruikt als onafhankelijk toetssysteem. Dit is een digitaal toetssysteem dat aan de hand van landelijk erkende niveaus onder andere taal- en rekenvaardigheid van leerlingen meet. Ook kunnen vakgebieden getoetst worden als: Engels. Duits. Naast de uitslag van de TOA toetsen worden elk schooljaar ook in het niveauadvies betrokken: De resultaten op de methodetoetsen van de diverse vakken (de rapportcijfers). De adviezen per vak van de desbetreffende leerkrachten. De evaluatie van het OPP. Op de afdeling havo/vwo wordt er in het derde leerjaar een capaciteitenonderzoek afgenomen. In dit leerjaar nemen de leerlingen ook deel aan verschillende profielkeuzetesten van QOMPAS. Dit alles draagt bij aan een passende profielkeuze. Leerlingvolgsysteem VSO praktijk Op de afdeling VSO praktijk worden de volgende toetsen afgenomen: SIWIT (beroepsinteressetest): bij alle leerlingen wordt in ieder geval de SIWIT afgenomen. De resultaten daarvan worden met de leerlingen en ouders doorgenomen en in het OPP verwerkt. Indien nodig kan de SIWIT per jaar herhaald worden. MELBA (competentieonderzoek): na de implementatie van de MELBA vorig schooljaar, zullen we dit jaar de MELBA structureel gaan gebruiken om onderzoek te doen, dat de beroepsvaardigheden van een leerling in beeld brengt door middel van AVMB. De uitslagen van deze test worden eveneens verwerkt in het OPP en worden als uitgangspunt genomen voor de stages waarin de leerling verder gevolgd wordt door middel van de MELBA. TOA (door de onderwijsinspectie goedgekeurde toetsen op leergebieden zoals Nederlands en Engels): de afdeling VSO praktijk gaat dit jaar de TOA verder implementeren. De TOA-toetsen kunnen verschillende doelen binnen De Zwengel dienen. Ze zijn als examen goedgekeurd door de onderwijsinspectie. De toetsen kunnen worden afgenomen op de volgende vakgebieden: taal, rekenen, rekenvaardigheid, studievaardigheden, loopbaan en burgerschap. Door het afnemen van deze toetsen, in combinatie met stages en portfolio, wordt de aansluiting op de eisen van toelating op het MBO (ROC s) beter gewaarborgd. Methodegebonden toetsen. IVIO-examens (toetsing van alle vakken. De leerlingen hebben de mogelijkheid om voor specifieke vakken in overleg met school examen te doen. Dit met uitzondering voor de vakken die getoetst worden middels TOA (zie Daarnaast wordt de sociaal -emotionele ontwikkeling van de leerlingen, tot 15 jaar, gevolgd door middel van de SCOL. 9

10 4. Onderwijsondersteunende activiteiten Remedial teaching Leerlingen van De Zwengel hebben de mogelijkheid om remedial teaching te krijgen. Remedial teaching kan individueel of in groepsverband plaatsvinden. Leerlingen krijgen remedial teaching (RT) op grond van een duidelijke indicatie. Vaak komt de vraag naar onderzoek of remedial teaching voort uit de leerlingbegeleiding. Dit is een structureel overleg tussen leerkrachten, intern begeleider en orthopedagoog. Het is belangrijk dat de leerling op zowel sociaal - emotioneel gebied als in leerwerkhouding voldoende kan profiteren van de remedial teaching. Indien dit niet het geval is geeft de remedial teacher didactische ondersteuning in de klas en/of aan de leerkracht. Remedial teaching start meestal met een vooronderzoek waarna een handelingsplan wordt geschreven. Gedurende de gehele periode dat de leerling remedial teaching krijgt, wordt de voortgang in de gaten gehouden waarna verslaglegging volgt. Indien nodig wordt het handelingsplan bijgesteld. De ouders worden via de leerkracht en indien gewenst schriftelijk geïnformeerd. Op verzoek kan er altijd overleg met de remedial teacher plaatsvinden. Het is mogelijk dat de leerling gevraagd wordt om ter ondersteuning van het leerproces ook thuis oefeningen te doen. Dit gebeurt altijd in overleg met leerkracht, ouders en remedial teacher. Logopedie De logopedische behandeling is in eerste instantie gericht op de jongere kinderen van het SO met overwegend ASS, ADHD en emotionele problematiek. De logopedie zal zowel individueel als in kleine groepjes worden uitgevoerd. Verder wordt gedacht aan taalstimulering in de groep. Kinderen met psychiatrische stoornissen hebben vaak een ernstige taalstoornis op alle gebieden van de taal. De logopedist zal in samenwerking met de ouders, behandelcoördinator, school en de logopedisten van Herlaarhof een behandelplan opstellen, gericht op de specifieke spraak- en/of taalproblematiek van het kind. School Video Interactie Begeleiding (SVIB) School Video Interactie Begeleiding (SVIB) is één van de begeleidingsmethoden die onze school hanteert om alle aspecten van het onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op de leerlingen. Er worden alleen video-opnames gemaakt van uw zoon of dochter, wanneer u toestemming hebt gegeven door middel van het aanmeldingsformulier van De Zwengel. Meer informatie hierover is te vinden in het Protocol SVIB, dat gepubliceerd staat op onze website. 10

11 5. Wat gaan we doen in schooljaar 2014/2015 We hebben voor komend schooljaar een werk- en actieplan gemaakt, met daarin diverse thema s waar we dit schooljaar aan willen werken. Voor het algemeen en voor de verschillende afdelingen willen wij een paar thema s hier vermelden. Het volledige plan kunt u inzien op de website. Dit schooljaar wordt de website herzien. Ouders: Betrokkenheid ouders blijvend intensiveren. Doorgaan met het organiseren van inloopochtenden voor ouders om informeel met elkaar contact te krijgen. In eerste instantie zal dit begeleid worden door de oudervereniging Balans. Actief werven van ouders om deel te nemen aan de medezeggenschapsraad. Als de leerling de school verlaat wordt zowel aan de leerling als aan de ouders gevraagd om een enquête in te vullen. Dit is voor ons van belang om steeds te toetsen of ouders en leerling tevreden zijn en waar mogelijke ontwikkelpunten zitten. Algemeen: Er is blijvend aandacht voor een veilig klimaat binnen De Zwengel, zowel op het gebied van BHV als op het gebied van Veilig werken met kinderen en jeugd. Er liggen actuele protocollen en er is een ontruimingsplan, welke bekend zijn bij alle medewerkers. Er zijn inmiddels voldoende medewerkers geschoold op het gebied van BHV. Tevens zijn er een zestal medewerkers geschoold in de methodiek Veilig werken met kinderen en jeugd. Gedurende het schooljaar is er middels trainingen en intervisies voldoende aandacht voor dit thema. Versterken van netwerk met regulier onderwijs. Zwengelbreed wordt de sociaal-emotionele ontwikkeling gevolgd middels SCOL en verwerkt in de doelen in het ontwikkelingsperspectief. ontwikkelingsperspectief wordt verder vormgegeven volgens de daarvoor geldende wettelijke kaders. De Zwengel brengt de ondersteuningsbehoeften van de leerlingen duidelijk in kaart met als doel zoveel mogelijk leerlingen in een meer reguliere vorm van onderwijs dichtbij huis te plaatsen. Er is een mogelijkheid tot huiswerkuur op vrijdag van uur. Dit huiswerkuur is facultatief voor alle leerlingen van de VSO afdelingen. Digitaal onderwijs is belangrijk binnen De Zwengel. De digiborden zijn verouderd. Er wordt bekeken wat de digitale mogelijkheden zijn voor De Zwengel. Indien mogelijk worden deze dit schooljaar ingevoerd. Afdeling SO: Implementatie van de nieuwe methode voor sociale vaardigheden kinderen en hun sociaal talent'. Uitbreiden en verfijnen van het werken met groepsinstructie. Motorische remedial teaching wordt in de onderbouw verder uitgewerkt. Schrijfproblemen krijgen extra aandacht binnen het SO. De huidige kleutermethodes worden onderzocht en waar nodig vernieuwd. 11

12 Er is een nieuwe procedure PO-VO, gekoppeld aan de nieuwe wettelijke kaders. Hierover komt een ouderavond voor de betreffende ouders. Afdeling VSO vmbo: Remedial Teaching rekenen wordt geïmplementeerd binnen de afdeling VSO vmbo. Het protocol rondom dyslexie wordt geëvalueerd en waar nodig aangepast. Er wordt in samenwerking met de havo/vwo afdeling onderzocht hoe er met groepshandelingsplannen gewerkt kan worden. Er wordt bekeken in samenwerking met de havo/vwo afdeling hoe sociale vaardigheden en burgerschap vormgegeven kan worden. Afdeling VSO havo/vwo: Het curriculum voor het eindexamen havo/vwo is gemaakt. Het doorstoomtraject naar vervolgonderwijs is geoptimaliseerd. Er wordt in samenwerking met de vmbo afdeling onderzocht hoe er met groepshandelingsplannen gewerkt kan worden. Er wordt bekeken in samenwerking met de vmbo afdeling hoe sociale vaardigheden en burgerschap meer vormgegeven kan worden in de lessen. Afdeling VSO praktijk: De activiteiten uit het visiedocument: Ik wil werken (ligt ter inzage op De Zwengel) zijn in een plan van aanpak weggezet en worden voor een groot deel dit schooljaar uitgevoerd. Er wordt een start gemaakt met het inrichten van het uitstroomprofiel dagbesteding, gezien de huidige maatschappelijke ontwikkelingen rondom de (on-)mogelijkheden van dagbesteding. De Zwengel heeft intensieve samenwerking met gemeenten en scholen, wat samen t WerkTverband vormt. De Zwengel biedt in het schooljaar de entreeopleiding aan, in samenwerking met een ROC. Het komende schooljaar wordt er een besluit genomen of De Zwengel de entreeopleiding gaat geven of aansluit bij het staatsexamen vmbo basis en kader. Hiervoor is inmiddels een werkgroep gevormd, bestaande uit 5 voortgezet speciaal onderwijs scholen en een reguliere vmbo-school. De samenwerking met andere scholen rondom branchegerichte opleidingen wordt voortgezet. We nemen deel aan 2 ESF trajecten. Personeel Invulling deskundigheidsbevordering. Invulling studiedagen. Uitvoeren van het nascholingsbeleid, afgestemd op de toekomstvisie van De Zwengel. Trajectbegeleiding De trajectbegeleiding die De Zwengel verzorgd wordt, indien nodig, in samenwerking met Herlaarhof aangeboden. Tevens wordt voor het schooljaar 2014/2015 een trajectbegeleider preventief ingezet, integraal met Herlaarhof, om ambulant te gaan werken. 12

13 6. Schoolteam Liesbeth van den Oever Els van Rosmalen Afdeling SO Lian Eckhardt Ellen Latiers Sanne van de Wijdeven Corry van Gerven Esmée Bressers Auke van Schaaijk Janneke van Tuijl Linda de Kort Esther van der Heijden Ine van der Loo Maureen Mijs van Hoof Carla Mandos Mathijs Ketelaars Lieke Lammers Afdeling VSO vmbo b/kgt Bas van Spaendonk Mieke van der Lee Andrea van Berkel Jenneke Pennings-Duijzer Daniëlle Govers Marino van Liempt Henri Vervoort Bea Vugs Loes Deenen Jort van Gennip bestuurder directeur locatie Vught teamleider/intern begeleider leraar SO-1 onderwijsassistent SO-1 leraar SO-2 onderwijsassistent SO-2 leraar SO-3 onderwijsassistent SO-3 leraar SO-4 onderwijsassistent SO / leraar zij-instroom SO-4 onderwijsassistent SO-4 leraar SO-5 onderwijsassistent SO-5 + SO-6 leraar SO-6 invalskracht teamleider VSO / intern begeleider VSO-t mentor VSO-1 mentor VSO-2 mentor VSO-2 mentor VSO-3 mentor VSO-4 mentor VSO-4 onderwijsassistent VSO-t onderwijsassistent VSO-t leraar zij-instroom VSO-3 13

14 Afdeling VSO praktijk Miranda Cossé teamleider VSO praktijk / projectleider De Zwengel Esther van Schilt mentor VSO praktijk / intern begeleider VSO praktijk Pim van der Doelen mentor VSO praktijk-4 / stagedocent Lisette Dekkers mentor VSO praktijk-1 Yvonne Bouweriks mentor VSO praktijk-2 Coen Looijmans mentor VSO praktijk-3 / stagedocent Eefje Groener mentor VSO praktijk 3 Sjors de Beer leraarondersteuner VSO praktijk / VSOt / VSO Martien Bergman leraarondersteuner VSO praktijk / VSOt / VSO Ciske Bosch Lonne van Beukering Judith Pennings leraarondersteuner VSO praktijk / stage begeleider onderwijsassistent VSO praktijk / achtervang onderwijsassistent VSO praktijk Afdeling havo/vwo Nancy Verreijen teamleider/intern begeleider leerjaar 2 t/m 5 Willemijn Sas intern begeleider en mentor leerjaar 1 Gerben Elissen mentor HV 1a Marloes Dortmans mentor HV 2a Sophie de Goei mentor HV 2b Saskia van den Besselaar mentor HV 2b Rens Nagel mentor H 3a Thijs van de Coevering mentor H 3a Rik Jansen mentor H 3b Richard Ansems mentor H 3b Joëlla Berendse mentor H 4/5 Tom Snijder mentor H 4/5 Mark Wanningen mentor H 4/5 Vincent Baaijens mentor H 4/5 + decaan Myrthe Doomernik Karin Zeeuwen van Nunen Marloes Spikmans mentor H 4/5 mentor H 4/5 onderwijsassistent Silvia Raaijmakers leraarondersteuner leerjaar 1 14

15 Vakleerkrachten algemeen Thijs van de Coevering Daan van der Steen Carolien Erben leraar gym leraar gym leraarondersteuner handvaardigheid EkiEP/individuele leertrajecten Eric Jeeninga Muriëlle van Blaricum Dirk van Kleef leraar EkiEP leraar individuele leertrajecten leraar individuele leertrajecten Onderwijsondersteunend personeel Phill Baars Brigitte Heeg Yvette van Hoeckel Merel Notten Eibert de Koning Monique Broeren Jan van Gerven Marijke Hoex Pauline den Boer Rian Matla Louis van Waaijenburg Ilke van Zuijlen Ger van den Wildenberg Leon van Wanrooij remedial teacher neuropsychologische behandeling / remedial teaching psychodiagnostisch medewerker logopediste onderwijsassistent / achtervang trajectbegeleider onderwijs trajectbegeleider onderwijs afnemen testen vrijwilliger bibliotheek trajectbegeleider trajectbegeleider orthopedagoog leraarondersteuner/conciërge conciërge Bedrijfsbureau Paulien Broos Willy van Gerven Mariëlle Grotenhuis Carin Heijmans Sandra Roufs Roel Slenders Sander Smits Sanne Warman hoofd bedrijfsbureau medewerker personeelszaken/senior secretaresse secretaresse financieel administratief medewerker senior secretaresse systeem / netwerkbeheerder leraarondersteuner ICT telefoniste / receptioniste 15

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10 INHOUD: Hoofdstuk 1. Algemeen 1.1 Het bestuur pag. 03 1.2 Samenwerkingsverband Amstelronde. pag. 03 Hoofdstuk 2.Toelaatbaarheid,aanmelding en vervolgonderwijs 2.1 Passend onderwijs pag. 05 2.2 Plaatsing

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch Zorgplan bs. de Esch 2012.2013 bs. de Esch 1 INLEIDING... 2 2 DOELSTELLING... 3 3 UITGANGSPUNTEN... 4 4 DE ZORGSTRUCTUUR... 5 4.1 Inleiding... 5 4.2 De intern begeleider... 5 4.3 Het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ?

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? Inhoudsopgave VOORWOORD (Omslag) 1. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Naam en logo 3 1.3. Bestuursvorm en organisatiestructuur 5 2. WAAR STAAN WIJ VOOR? 6 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 6 2.2 Wat betekent

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 SCHOOLGIDS 2014-2015 Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 Inhoud 1. Voorwoord... 5 2. Beschrijving van de school en haar omgeving... 6 2.1 Ons bestuur...

Nadere informatie

Schoolgids De Ortolaan 2013-2014

Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Locaties 4 2 Voorwoord 6 3 Missie en Visie 9 4 Geschiedenis/ schoolprofielen 22 5 Organisatie 26 6 Onderwijsaanbod 36

Nadere informatie

Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo

Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo Schoolgids 2014-2015 Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo Het Michaël college in Breda Prinsenbeek verzorgt voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo, mavo en

Nadere informatie

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken.

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken. Woord vooraf Voor u ligt de schoolgids voor het schooljaar 2013-2014. Deze gids is voor ouders/verzorgers, die hun kind hebben aangemeld bij SOVSO St. Jozef als ook voor hen waarvan het kind reeds op onze

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. cbs de Spreng-El

Schoolondersteuningsprofiel. cbs de Spreng-El Schoolondersteuningsprofiel cbs de Spreng-El 1. Inleiding... 3 2. Algemene gegevens:... 4 Onderwijsvisie / schoolconcept.... 5 Pedagogische huisstijl... 6 Didactisch ontwerp... 6 Onderwijstijd.... 7 Kengetallen

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs Schoolgids 2014-2015 1 Inleiding: Deze schoolgids is bedoeld om ouders te informeren over het onderwijs, zoals dat verzorgd wordt op 'De Sprong', school voor praktijkonderwijs. 'De Sprong' maakt deel uit

Nadere informatie

I N H O U D S O P G A V E 1. KARAKTERISTIEK 7 2. ONDERWIJS INHOUDELIJK 10 3. EIGENTIJDS ONDERWIJS 27 4. LEVENSBESCHOUWELIJK ONDERWIJS 28

I N H O U D S O P G A V E 1. KARAKTERISTIEK 7 2. ONDERWIJS INHOUDELIJK 10 3. EIGENTIJDS ONDERWIJS 27 4. LEVENSBESCHOUWELIJK ONDERWIJS 28 I N H O U D S O P G A V E 1. KARAKTERISTIEK 7 2. ONDERWIJS INHOUDELIJK 10 3. EIGENTIJDS ONDERWIJS 27 4. LEVENSBESCHOUWELIJK ONDERWIJS 28 5. RESULTATEN 29 6. BELEIDSVOORNEMENS/STUKKEN 33 7. SCHOOLORGANISATIE

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Binn-Borgwal-C-100809.indd 1 09-08-2010 13:17:57 Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 3 1.2 Schoolbeschrijving 3 1.3 Naam en logo

Nadere informatie

Omgaan met verschillen op Icbs Octant. Een beschrijving van de zorgstructuur

Omgaan met verschillen op Icbs Octant. Een beschrijving van de zorgstructuur Omgaan met verschillen op Icbs Octant Een beschrijving van de zorgstructuur Augustus 2013 Inhoud Een beschrijving van de zorgstructuur... 1 Juli 2013... 1 1. Inleiding... 6 2. Visie op leerlingzorg; omgaan

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes SCHOOLGIDS 2013-2014 t Noorderlicht Goes 1 Een nieuwe schoolgids Advertentie Gegevens PCBS t Noorderlicht P.C.B.S. t Noorderlicht De Spinne 70 T 0113 270 790 EEN NIEUWE SCHOOLGIDS 4463 CW Goes F 0113 270

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarverslag 2009-2010. Onderwijskundig jaarplan 2010-2011

Onderwijskundig jaarverslag 2009-2010. Onderwijskundig jaarplan 2010-2011 Onderwijskundig jaarverslag 2009- Onderwijskundig jaarplan -2011 OnderwijskundigJaarverslag bs de Touwladder 2009 1 De Touwladder Een ontdekkingsreis voor iedereen Onderwijskundig jaarverslag 2009- Onderwijskundig

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

SCHOOLgids 2014-2015. De Hobbitstee. Jenaplanschool. EeMNES

SCHOOLgids 2014-2015. De Hobbitstee. Jenaplanschool. EeMNES SCHOOLgids 2014-2015 De Hobbitstee Jenaplanschool EeMNES SCHOOLgids 2014-2015 De Hobbitstee Aartseveen 70 3755 VE Eemnes 035-538 98 91 www.hobbitstee.nl Voorwoord Uw dochter of zoon gaat naar één van de

Nadere informatie

O n d e r steuningsprofiel

O n d e r steuningsprofiel O n d e r steuningsprofiel 1 Ondersteuningsprofiel Rehobothschool, afdeling SO cluster 4 B deel 1. Inleiding. Het ondersteuningsprofiel (OSP) is een instrument om de ondersteuning die scholen bieden en

Nadere informatie

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden. 1 P a g i n a Secretariaat schoolbestuur Postbus 67014 1060 JA Amsterdam IBS El Amien I Saaftingestraat 312 1069 BW Amsterdam Tel: 020-619-9970 Fax: 020-367-0145 IBS El Amien II (1) Van Gentstraat 16a

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Schoolbeschrijving 2 1.3 R.K. Basisschool PiusX 3 1.4 Bestuursvorm en organisatiestructuur 4 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? 5 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge

Nadere informatie

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers,

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers, 1 Een woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Deze schoolgids is bestemd voor alle ouders / verzorgers van (toekomstige) leerlingen van Basisschool Het Mozaïek. We informeren u hiermee over allerlei zaken

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool Tweelingen EEN WOORD VOORAF Geachte ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool Tweelingen voor het schooljaar 2014-2015. Samen met de kalender geeft de schoolgids

Nadere informatie

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt.

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. Schoolgids Basisschool Park16Hoven Alles wat aandacht krijgt, groeit Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. 2014-2015 0 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. De school

Nadere informatie

Voor Kanjers zorgzaam. Definitieve versie

Voor Kanjers zorgzaam. Definitieve versie Voor Kanjers zorgzaam 2012 2016 Definitieve versie Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Doelen van het plan.... 4 1.2 Functies van het plan.... 4 1.3 Procedure voor het opstellen en vaststellen van het plan....

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Inhoudsopgave Voorwoord: Alle leerlingen perspectief op ontwikkeling 4 Deel A _ Basis Ontwikkelingsperspectief:

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2013-2014 Hoofdkop Schoolgids 2013-2014 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

SO Het Mozaïek onderbouw

SO Het Mozaïek onderbouw SO Het Mozaïek onderbouw specialisten in begeleiden en onderwijzen van jonge kinderen met specifieke (onderwijs) behoeften SCHOOLGIDS 202-203 door volgen en sturen naar opbrengst en groei Het Mozaïek onderbouw

Nadere informatie