De Zwengel. op zoek naar evenwicht. Schoolgids 2014/2015 Vught

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Zwengel. op zoek naar evenwicht. Schoolgids 2014/2015 Vught"

Transcriptie

1 De Zwengel Schoolgids 2014/2015 Vught De Schoolgids wordt verstrekt aan ouders / verzorgers / voogden bij inschrijving van de leerling.

2 Inhoudsopgave 1. Procedures tot inschrijving 3 2. De organisatie van het onderwijs 4 3. Volgsysteem 8 4. Onderwijsondersteunende activiteiten Wat gaan we doen in schooljaar 2014/ Schoolteam 13 2

3 1. Procedures tot inschrijving 1a.Plaatsingsprocedure Bij de toelating van een leerling op De Zwengel zijn de criteria als beschreven in de Wet Passend Onderwijs (artikel 71c) bepalend. 1. Er is sprake van een psychiatrische problematiek of een vermoeden daarvan. 2. Er is sprake van een integrale benadering volgens het uitgangspunt één kind één plan. 3. Plaatsing is op moment van aanmelding op een andere vorm van onderwijs niet haalbaar / niet realiseerbaar. 4. De leerling is beheersbaar binnen de setting van De Zwengel. De vier criteria gelden voor alle aangemelde leerlingen op De Zwengel. 1b.Toelatingsprocedure Voor de havo/vwo afdeling is of de bovenstaande procedure of de volgende toelatingscriteria van toepassing: De leerling heeft een toelaatbaarheidsverklaring, afgegeven door het samenwerkingsverband. De leerling heeft een positief advies van de school van herkomst. Er is een recent intelligentie onderzoek dat dit advies ondersteunt. De LVS score leidt tot een havo of vwo advies. De leerling kan functioneren in klassenverband. Aanvullende gegevens (indien nodig). Op basis van álle beschikbare gegevens, beslist de commissie van begeleiding over toelating. 3

4 2. De organisatie van het onderwijs Alle afdelingen werken met onderwijs ontwikkelperspectieven. De groepsgrootte varieert van 10 tot 14 leerlingen. Het ontwikkelingsperspectief (OPP) steekt in op een zo optimaal mogelijke ontwikkeling van de leerling op alle gebieden. Zowel de bevorderende als de belemmerende factoren worden in kaart gebracht. Er wordt resultaatgericht beschreven waar aan wordt gewerkt. Ouders worden in dit proces betrokken en vanaf een bepaalde leeftijd de leerling. Afdeling SO De afdeling SO is bestemd voor leerlingen van 4 tot 12 jaar. Elke groep wordt geleid door een groepsleerkracht, met ondersteuning van een onderwijsassistent. De leerlingen krijgen voornamelijk les in de eigen groep en van hun eigen leerkracht. Er vinden regelmatig groepsoverstijgende activiteiten plaats. Voor handvaardigheid en gymnastiek zijn vakleerkrachten aangesteld. Het SO wordt inhoudelijk begeleid door een interne begeleider en door een orthopedagoog. De afdeling SO onderscheidt drie ontwikkelingsniveaus: Kleuters Bij de kleutergroep is omgang met elkaar erg belangrijk. Daarnaast ligt de nadruk op het ontwikkelen van een leer/werkhouding, zodat een kind positieve ervaringen opdoet met leren en zich de leervoorwaarden eigen maakt. Wij bieden een dagprogramma aan waarbij steeds sprake is van afwisseling tussen inspanning en ontspanning. Er wordt vaak gewerkt met projecten. Bij de verwerking wordt rekening gehouden met individuele doelen; Aanvankelijk leerniveau Bij deze leerlingen wordt gestart met het aanvankelijk lees-, taal- en rekenonderwijs. Wij werken met een klassikaal rooster, maar er wordt ook in wisselende leergroepen gewerkt; Voortgezet leerniveau Deze leerlingen krijgen zoveel mogelijk onderwijs op een bij hen aansluitend leerniveau. Dit gebeurt klassikaal, in groepjes en indien nodig individueel. Ook hier wordt gewerkt met een klassikaal rooster en kunnen de leerlingen voor een aantal vakken worden ingedeeld in leergroepen. 4

5 Afdeling VSO De afdeling VSO kent twee uitstroomprofielen: 1. Uitstroomprofiel vervolgonderwijs. 2. Uitstroomprofiel arbeidsmarkt. Daarnaast kent de afdeling VSO de uitstroombestemming dagbesteding. En drie afdelingen: Afdeling VSO praktijk In deze afdeling zitten leerlingen die een (leer)traject volgen dat voorbereidt op een toekomstige arbeidssituatie. Wij begeleiden deze leerlingen bij het ontwikkelen van werknemersvaardigheden en het maken van een beroepskeuze. Om te komen tot een goede beroepskeuze wordt gebruik gemaakt van AVMB-lessen, de SIWIT (beroepsinteressetest) en een arbeidskundig onderzoek MELBA (competentieonderzoek). Er wordt gekozen uit het leerstofaanbod van het voortgezet onderwijs. De leerlingen worden voor een aantal vakken getoetst middels TOA (door de onderwijsinspectie goedgekeurde toetsen op leergebieden zoals Nederlands, rekenen en Engels). In overleg kunnen leerlingen ook opgaan voor specifieke vakken middels IVIO (toetsing van alle vakken). Stage is een belangrijk onderdeel van het onderwijsprogramma in de werkvoorbereidende route. Om te voldoen aan de toelatingscriteria van het MBO moeten er een aantal stages gelopen worden in erkende bedrijven. De Zwengel biedt branchegerichte trajecten aan, waarbij de leerlingen een erkend certificaat kunnen behalen, gelijk aan niveau 1 van het middelbaar beroeps onderwijs. Op dit moment bieden wij de richtingen horeca, groen, schoonmaak en metaal aan. Dit schooljaar biedt De Zwengel in samenwerking met ROC de Leijgraaf een Entreeopleiding (MBO 1) aan. Deze opleiding geeft meer kans tot toelating tot MBO-niveau 2. De Zwengel verplicht de kandidaten voor één van de branchegerichte trajecten en ook voor de leerlingen die de Entreeopleiding volgen om óók het certificaat basisveiligheid VCA te behalen. Afdeling VSO vmbo b/kgt Het leerstofaanbod omvat de niveaus van vmbo-b tot en met vmbo-t. Het niveau vmbo-bk wordt in leerjaar 1 en 2 gegeven. Vanaf leerjaar 3 kent De Zwengel alleen vmbo-t in voorbereiding op het staatsexamen in leerjaar 4. De leerlingen kunnen in Vught deelnemen aan het staatsexamen theoretische leerweg binnen het voorbereidend middelbaar beroeps onderwijs (vmbo-t). In het 3 e leerjaar kiezen de leerlingen een van de sectoren: economie, techniek, zorg&welzijn of landbouw. De school biedt de mogelijkheid tot het behalen van de volgende staatsexamens vmbo-t: de vakken Nederlands, wiskunde, Engels, Duits, geschiedenis-staatsinrichting, aardrijkskunde, biologie, economie, maatschappijleer I, maatschappijleer II, tekenen en natuur-en scheikunde I. Aan het staatsexamen zijn geen kosten verbonden. 5

6 Afdeling VSO havo/vwo De Zwengel is in het schooljaar 2009/2010 gestart met een afdeling voor havo/vwo. Sinds het schooljaar 2013/2014 biedt De Zwengel onderwijs aan voor alle leerjaren havo. In leerjaar 1 en 2 biedt De Zwengel ook vwo-niveau aan. Na deze brugperiode volgt een bindend schooladvies. De leerlingen kunnen als zij de extra zorg nog nodig hebben de hele schoolperiode op deze school blijven. Het is ook mogelijk om de overstap te maken naar het reguliere onderwijs. De lesstof en het tempo sluiten zoveel mogelijk aan bij het reguliere onderwijs. De klassen zijn kleiner en er wordt rekening gehouden met de individuele behoeften van de leerlingen. De Zwengel richt zich voor het schooljaar 2014/2015 op havo niveau in de bovenbouw. Voorlopig is er dus nog niet de mogelijkheid om een vwo diploma te behalen. De volgende 3 profielen worden in de havo bovenbouw aangeboden: Natuur&Techniek, Cultuur&Maatschappij, Economie&Maatschappij. Voor de doelstellingen en methodieken per vakgebied verwijzen wij u naar het schoolplan. Zie voor meer informatie Naast het onderwijs op De Zwengel verzorgen wij ook ambulante begeleiding/trajectbegeleiding. Ambulante begeleiding/trajectbegeleiding De Wet Passend Onderwijs is per 1 augustus 2014 van start gegaan. Hiermee is REC Chiron opgeheven. De totale ambulante dienst van REC Chiron is overgenomen door drie schoolbesturen. In de regio s-hertogenbosch zijn de twee schoolbesturen Stichting Saltho-onderwijs en Stichting Speciaal Onderwijs De Zwengel gaan samenwerken onder de naam Vlechtwerk. Er wordt doorontwikkeld in nauwe samenwerking met het regulier onderwijs, om verder vorm te geven aan de inhoud van ambulante begeleiding. De optimalisering van de leerlingenzorg in het totale onderwijsveld staat hierbij centraal. Een van de functies binnen de ambulante begeleiding is de trajectbegeleiding vanuit De Zwengel. Hierin zijn de contacten met de school van herkomst en indien nodig, met het samenwerkingsverband, belangrijk. Onze trajectbegeleiders nemen altijd contact op met de vorige school als een kind op De Zwengel geplaatst wordt. In dit contact wordt besproken hoe de leerling functioneert, zowel op didactisch als op sociaal/emotioneel niveau. Ook worden de wensen van de school van herkomst besproken m.b.t. een eventuele terugkeer. Indien de leerling op een wachtlijst staat kan er, indien nodig, ambulante ondersteuning geboden worden. Bij terugplaatsing is het streven van De Zwengel om de leerling weer goed te laten functioneren op de school van herkomst of in een andere vorm van passend onderwijs. Soms is onderwijs niet meer mogelijk/ wenselijk en dan zorgt De Zwengel voor een overdracht naar de arbeidsmarkt. Het nazorg traject is maatwerk en voor de duur van maximaal een jaar. Na het tweede jaar gaat De Zwengel na of de leerling nog op de ontvangende school aanwezig is en nog op hetzelfde niveau zit. Uitgangspunten: Ambulante begeleiding/trajectbegeleiding richt zich op overdracht van specialistische kennis en vaardigheden. Hiermee draagt de begeleiding bij aan verdere professionalisering van leerkracht en school in het regulier onderwijs. 6

7 Ambulante begeleiding/trajectbegeleiding richt zich op leerlingen en leerkrachten. Ouders worden betrokken bij het proces. Ambulante begeleiding/trajectbegeleiding zoekt integrale samenwerking met Herlaarhof. Het gewenste resultaat is een vorm van begeleiding die zowel zorg als onderwijs kan omvatten. Ambulante begeleiding/trajectbegeleiding werkt vraaggestuurd en biedt dus begeleiding op maat. We werken expertise versterkend. Wij gaan kritisch om met de hulpvragen: vallen deze onder ambulante begeleiding/trajectbegeleiding of onder een andere discipline? Specialistische arrangementen De Zwengel kent twee verschillende onderwijszorgarrangementen voor leerlingen die niet of nauwelijks naar school toe komen: De leerling die (dag-) klinisch is opgenomen en op indicatie van de behandelaar geen klassikaal onderwijs kan volgen. De redenen waarom een leerling dit nog niet kan zijn heel divers: de belastbaarheid van de leerling is nog minimaal; de veiligheid van de behandelgroep is voorwaarde voor de leerling om tot onderwijs te komen; de leerling voelt zich nog onvoldoende veilig. Het doel is om de leerling, in nauwe samenspraak met de behandelaren en ouders, weer in een goed schoolritme te krijgen en zo snel mogelijk in een klassenverband binnen De Zwengel. Als werkwijze start De Zwengel met het onderzoeken van de onderwijskundige stand van zaken. Er wordt contact gezocht met de school van herkomst. Op welk punt in het onderwijsproces is de leerling afgehaakt? Welke leerstof wordt nog beheerst? Aan welke voorwaarden moet worden gewerkt om de leerling weer klassikaal onderwijs te kunnen laten volgen? De leerling die vanuit de polikliniek ingeschreven wordt op De Zwengel. De leerling heeft al een langere tijd geen onderwijs meer gehad. De redenen daarvoor kunnen heel divers zijn: faalangst; verstoorde werkrelatie; pestverleden; grensoverschrijdend gedrag; anders. Het doel is om de leerling, in nauwe samenspraak met de behandelaar en ouders, weer binnen school te krijgen. Waar nodig start het onderwijs thuis, echter dit is altijd zo kort mogelijk. Ook hier is het startpunt een onderzoek: waar ging het mis? Er wordt ook contact gezocht met de school van herkomst om hier samen naar te kijken. Er komt een plan van aanpak met daarin een strak gefaseerde opbouw. Het doel is om de leerling terug te plaatsen naar de school van herkomst of een passende plek binnen het regulier onderwijs. Waar nodig kan een leerling geplaatst worden op De Zwengel. Dit is echter niet het eerste uitgangspunt. 7

8 3. Volgsysteem Binnen De Zwengel wordt lesgegeven in speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO). Binnen deze sectoren worden daarom verschillende leerlingvolgsystemen gebruikt. Leerlingvolgsysteem SO De vorderingen van de leerlingen worden 2 keer per jaar vastgelegd in een leerlingvolgsysteem. Om een goed beeld te krijgen van de vorderingen wordt gebruik gemaakt van de volgende methodeonafhankelijke toetsen: Voor de kleuters: CITO Rekenen voor kleuters; CITO Taal voor kleuters; Dyslexieprotocol voor kleuters. Voor leerlingen op een functioneringsniveau van midden groep 3 primair onderwijs: Herfstsignalering van het dyslexieprotocol; Fonemen- en grafementoets van CITO; Auditieve synthese. Voor leerlingen op een functioneringsniveau van groepen 3 tot en met 8 worden de volgende methodeonafhankelijke toetsen gebruikt: Technisch lezen: AVI en DMT Begrijpend lezen: Begrijpend lezen (CITO Volgsysteem) Spelling: Spelling (CITO Volgsysteem) Rekenen: Rekenen-wiskunde (CITO Volgsysteem) Woordenschat: Woordenschat (CITO Volgsysteem) We werken met de op dit moment nieuwste CITO-toetsen. Bij schoolverlaters wordt een schoolverlatertoets afgenomen. In het schooljaar 2014/2015 komt hier verandering in als gevolg van de wettelijke aanpassingen. De centrale eindtoets voor het basisonderwijs gaat veranderd worden. De ouders van leerlingen die hier mee te maken krijgen zullen in de maand november hier voorlichting over krijgen. Leerlingen met leerstoornissen of leerproblemen worden getoetst in afstemming met intern begeleiders, remedial teachers en de orthopedagoog. Naast de methodeonafhankelijke toetsen worden ook de toetsen uit de methodes gebruikt om de vorderingen van de leerlingen in kaart te brengen. Zwengelbreed wordt SCOL (Sociale Competentie ObservatieLijst) gebruikt om de leerlingen sociaal-emotioneel te volgen. 8

9 Leerlingvolgsysteem vmbo en havo/vwo Binnen de afdeling vmbo- en havo/vwo worden TOA toetsen (Toolkit Onderwijs en Arbeidsmarkt) gebruikt als onafhankelijk toetssysteem. Dit is een digitaal toetssysteem dat aan de hand van landelijk erkende niveaus onder andere taal- en rekenvaardigheid van leerlingen meet. Ook kunnen vakgebieden getoetst worden als: Engels. Duits. Naast de uitslag van de TOA toetsen worden elk schooljaar ook in het niveauadvies betrokken: De resultaten op de methodetoetsen van de diverse vakken (de rapportcijfers). De adviezen per vak van de desbetreffende leerkrachten. De evaluatie van het OPP. Op de afdeling havo/vwo wordt er in het derde leerjaar een capaciteitenonderzoek afgenomen. In dit leerjaar nemen de leerlingen ook deel aan verschillende profielkeuzetesten van QOMPAS. Dit alles draagt bij aan een passende profielkeuze. Leerlingvolgsysteem VSO praktijk Op de afdeling VSO praktijk worden de volgende toetsen afgenomen: SIWIT (beroepsinteressetest): bij alle leerlingen wordt in ieder geval de SIWIT afgenomen. De resultaten daarvan worden met de leerlingen en ouders doorgenomen en in het OPP verwerkt. Indien nodig kan de SIWIT per jaar herhaald worden. MELBA (competentieonderzoek): na de implementatie van de MELBA vorig schooljaar, zullen we dit jaar de MELBA structureel gaan gebruiken om onderzoek te doen, dat de beroepsvaardigheden van een leerling in beeld brengt door middel van AVMB. De uitslagen van deze test worden eveneens verwerkt in het OPP en worden als uitgangspunt genomen voor de stages waarin de leerling verder gevolgd wordt door middel van de MELBA. TOA (door de onderwijsinspectie goedgekeurde toetsen op leergebieden zoals Nederlands en Engels): de afdeling VSO praktijk gaat dit jaar de TOA verder implementeren. De TOA-toetsen kunnen verschillende doelen binnen De Zwengel dienen. Ze zijn als examen goedgekeurd door de onderwijsinspectie. De toetsen kunnen worden afgenomen op de volgende vakgebieden: taal, rekenen, rekenvaardigheid, studievaardigheden, loopbaan en burgerschap. Door het afnemen van deze toetsen, in combinatie met stages en portfolio, wordt de aansluiting op de eisen van toelating op het MBO (ROC s) beter gewaarborgd. Methodegebonden toetsen. IVIO-examens (toetsing van alle vakken. De leerlingen hebben de mogelijkheid om voor specifieke vakken in overleg met school examen te doen. Dit met uitzondering voor de vakken die getoetst worden middels TOA (zie Daarnaast wordt de sociaal -emotionele ontwikkeling van de leerlingen, tot 15 jaar, gevolgd door middel van de SCOL. 9

10 4. Onderwijsondersteunende activiteiten Remedial teaching Leerlingen van De Zwengel hebben de mogelijkheid om remedial teaching te krijgen. Remedial teaching kan individueel of in groepsverband plaatsvinden. Leerlingen krijgen remedial teaching (RT) op grond van een duidelijke indicatie. Vaak komt de vraag naar onderzoek of remedial teaching voort uit de leerlingbegeleiding. Dit is een structureel overleg tussen leerkrachten, intern begeleider en orthopedagoog. Het is belangrijk dat de leerling op zowel sociaal - emotioneel gebied als in leerwerkhouding voldoende kan profiteren van de remedial teaching. Indien dit niet het geval is geeft de remedial teacher didactische ondersteuning in de klas en/of aan de leerkracht. Remedial teaching start meestal met een vooronderzoek waarna een handelingsplan wordt geschreven. Gedurende de gehele periode dat de leerling remedial teaching krijgt, wordt de voortgang in de gaten gehouden waarna verslaglegging volgt. Indien nodig wordt het handelingsplan bijgesteld. De ouders worden via de leerkracht en indien gewenst schriftelijk geïnformeerd. Op verzoek kan er altijd overleg met de remedial teacher plaatsvinden. Het is mogelijk dat de leerling gevraagd wordt om ter ondersteuning van het leerproces ook thuis oefeningen te doen. Dit gebeurt altijd in overleg met leerkracht, ouders en remedial teacher. Logopedie De logopedische behandeling is in eerste instantie gericht op de jongere kinderen van het SO met overwegend ASS, ADHD en emotionele problematiek. De logopedie zal zowel individueel als in kleine groepjes worden uitgevoerd. Verder wordt gedacht aan taalstimulering in de groep. Kinderen met psychiatrische stoornissen hebben vaak een ernstige taalstoornis op alle gebieden van de taal. De logopedist zal in samenwerking met de ouders, behandelcoördinator, school en de logopedisten van Herlaarhof een behandelplan opstellen, gericht op de specifieke spraak- en/of taalproblematiek van het kind. School Video Interactie Begeleiding (SVIB) School Video Interactie Begeleiding (SVIB) is één van de begeleidingsmethoden die onze school hanteert om alle aspecten van het onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op de leerlingen. Er worden alleen video-opnames gemaakt van uw zoon of dochter, wanneer u toestemming hebt gegeven door middel van het aanmeldingsformulier van De Zwengel. Meer informatie hierover is te vinden in het Protocol SVIB, dat gepubliceerd staat op onze website. 10

11 5. Wat gaan we doen in schooljaar 2014/2015 We hebben voor komend schooljaar een werk- en actieplan gemaakt, met daarin diverse thema s waar we dit schooljaar aan willen werken. Voor het algemeen en voor de verschillende afdelingen willen wij een paar thema s hier vermelden. Het volledige plan kunt u inzien op de website. Dit schooljaar wordt de website herzien. Ouders: Betrokkenheid ouders blijvend intensiveren. Doorgaan met het organiseren van inloopochtenden voor ouders om informeel met elkaar contact te krijgen. In eerste instantie zal dit begeleid worden door de oudervereniging Balans. Actief werven van ouders om deel te nemen aan de medezeggenschapsraad. Als de leerling de school verlaat wordt zowel aan de leerling als aan de ouders gevraagd om een enquête in te vullen. Dit is voor ons van belang om steeds te toetsen of ouders en leerling tevreden zijn en waar mogelijke ontwikkelpunten zitten. Algemeen: Er is blijvend aandacht voor een veilig klimaat binnen De Zwengel, zowel op het gebied van BHV als op het gebied van Veilig werken met kinderen en jeugd. Er liggen actuele protocollen en er is een ontruimingsplan, welke bekend zijn bij alle medewerkers. Er zijn inmiddels voldoende medewerkers geschoold op het gebied van BHV. Tevens zijn er een zestal medewerkers geschoold in de methodiek Veilig werken met kinderen en jeugd. Gedurende het schooljaar is er middels trainingen en intervisies voldoende aandacht voor dit thema. Versterken van netwerk met regulier onderwijs. Zwengelbreed wordt de sociaal-emotionele ontwikkeling gevolgd middels SCOL en verwerkt in de doelen in het ontwikkelingsperspectief. ontwikkelingsperspectief wordt verder vormgegeven volgens de daarvoor geldende wettelijke kaders. De Zwengel brengt de ondersteuningsbehoeften van de leerlingen duidelijk in kaart met als doel zoveel mogelijk leerlingen in een meer reguliere vorm van onderwijs dichtbij huis te plaatsen. Er is een mogelijkheid tot huiswerkuur op vrijdag van uur. Dit huiswerkuur is facultatief voor alle leerlingen van de VSO afdelingen. Digitaal onderwijs is belangrijk binnen De Zwengel. De digiborden zijn verouderd. Er wordt bekeken wat de digitale mogelijkheden zijn voor De Zwengel. Indien mogelijk worden deze dit schooljaar ingevoerd. Afdeling SO: Implementatie van de nieuwe methode voor sociale vaardigheden kinderen en hun sociaal talent'. Uitbreiden en verfijnen van het werken met groepsinstructie. Motorische remedial teaching wordt in de onderbouw verder uitgewerkt. Schrijfproblemen krijgen extra aandacht binnen het SO. De huidige kleutermethodes worden onderzocht en waar nodig vernieuwd. 11

12 Er is een nieuwe procedure PO-VO, gekoppeld aan de nieuwe wettelijke kaders. Hierover komt een ouderavond voor de betreffende ouders. Afdeling VSO vmbo: Remedial Teaching rekenen wordt geïmplementeerd binnen de afdeling VSO vmbo. Het protocol rondom dyslexie wordt geëvalueerd en waar nodig aangepast. Er wordt in samenwerking met de havo/vwo afdeling onderzocht hoe er met groepshandelingsplannen gewerkt kan worden. Er wordt bekeken in samenwerking met de havo/vwo afdeling hoe sociale vaardigheden en burgerschap vormgegeven kan worden. Afdeling VSO havo/vwo: Het curriculum voor het eindexamen havo/vwo is gemaakt. Het doorstoomtraject naar vervolgonderwijs is geoptimaliseerd. Er wordt in samenwerking met de vmbo afdeling onderzocht hoe er met groepshandelingsplannen gewerkt kan worden. Er wordt bekeken in samenwerking met de vmbo afdeling hoe sociale vaardigheden en burgerschap meer vormgegeven kan worden in de lessen. Afdeling VSO praktijk: De activiteiten uit het visiedocument: Ik wil werken (ligt ter inzage op De Zwengel) zijn in een plan van aanpak weggezet en worden voor een groot deel dit schooljaar uitgevoerd. Er wordt een start gemaakt met het inrichten van het uitstroomprofiel dagbesteding, gezien de huidige maatschappelijke ontwikkelingen rondom de (on-)mogelijkheden van dagbesteding. De Zwengel heeft intensieve samenwerking met gemeenten en scholen, wat samen t WerkTverband vormt. De Zwengel biedt in het schooljaar de entreeopleiding aan, in samenwerking met een ROC. Het komende schooljaar wordt er een besluit genomen of De Zwengel de entreeopleiding gaat geven of aansluit bij het staatsexamen vmbo basis en kader. Hiervoor is inmiddels een werkgroep gevormd, bestaande uit 5 voortgezet speciaal onderwijs scholen en een reguliere vmbo-school. De samenwerking met andere scholen rondom branchegerichte opleidingen wordt voortgezet. We nemen deel aan 2 ESF trajecten. Personeel Invulling deskundigheidsbevordering. Invulling studiedagen. Uitvoeren van het nascholingsbeleid, afgestemd op de toekomstvisie van De Zwengel. Trajectbegeleiding De trajectbegeleiding die De Zwengel verzorgd wordt, indien nodig, in samenwerking met Herlaarhof aangeboden. Tevens wordt voor het schooljaar 2014/2015 een trajectbegeleider preventief ingezet, integraal met Herlaarhof, om ambulant te gaan werken. 12

13 6. Schoolteam Liesbeth van den Oever Els van Rosmalen Afdeling SO Lian Eckhardt Ellen Latiers Sanne van de Wijdeven Corry van Gerven Esmée Bressers Auke van Schaaijk Janneke van Tuijl Linda de Kort Esther van der Heijden Ine van der Loo Maureen Mijs van Hoof Carla Mandos Mathijs Ketelaars Lieke Lammers Afdeling VSO vmbo b/kgt Bas van Spaendonk Mieke van der Lee Andrea van Berkel Jenneke Pennings-Duijzer Daniëlle Govers Marino van Liempt Henri Vervoort Bea Vugs Loes Deenen Jort van Gennip bestuurder directeur locatie Vught teamleider/intern begeleider leraar SO-1 onderwijsassistent SO-1 leraar SO-2 onderwijsassistent SO-2 leraar SO-3 onderwijsassistent SO-3 leraar SO-4 onderwijsassistent SO / leraar zij-instroom SO-4 onderwijsassistent SO-4 leraar SO-5 onderwijsassistent SO-5 + SO-6 leraar SO-6 invalskracht teamleider VSO / intern begeleider VSO-t mentor VSO-1 mentor VSO-2 mentor VSO-2 mentor VSO-3 mentor VSO-4 mentor VSO-4 onderwijsassistent VSO-t onderwijsassistent VSO-t leraar zij-instroom VSO-3 13

14 Afdeling VSO praktijk Miranda Cossé teamleider VSO praktijk / projectleider De Zwengel Esther van Schilt mentor VSO praktijk / intern begeleider VSO praktijk Pim van der Doelen mentor VSO praktijk-4 / stagedocent Lisette Dekkers mentor VSO praktijk-1 Yvonne Bouweriks mentor VSO praktijk-2 Coen Looijmans mentor VSO praktijk-3 / stagedocent Eefje Groener mentor VSO praktijk 3 Sjors de Beer leraarondersteuner VSO praktijk / VSOt / VSO Martien Bergman leraarondersteuner VSO praktijk / VSOt / VSO Ciske Bosch Lonne van Beukering Judith Pennings leraarondersteuner VSO praktijk / stage begeleider onderwijsassistent VSO praktijk / achtervang onderwijsassistent VSO praktijk Afdeling havo/vwo Nancy Verreijen teamleider/intern begeleider leerjaar 2 t/m 5 Willemijn Sas intern begeleider en mentor leerjaar 1 Gerben Elissen mentor HV 1a Marloes Dortmans mentor HV 2a Sophie de Goei mentor HV 2b Saskia van den Besselaar mentor HV 2b Rens Nagel mentor H 3a Thijs van de Coevering mentor H 3a Rik Jansen mentor H 3b Richard Ansems mentor H 3b Joëlla Berendse mentor H 4/5 Tom Snijder mentor H 4/5 Mark Wanningen mentor H 4/5 Vincent Baaijens mentor H 4/5 + decaan Myrthe Doomernik Karin Zeeuwen van Nunen Marloes Spikmans mentor H 4/5 mentor H 4/5 onderwijsassistent Silvia Raaijmakers leraarondersteuner leerjaar 1 14

15 Vakleerkrachten algemeen Thijs van de Coevering Daan van der Steen Carolien Erben leraar gym leraar gym leraarondersteuner handvaardigheid EkiEP/individuele leertrajecten Eric Jeeninga Muriëlle van Blaricum Dirk van Kleef leraar EkiEP leraar individuele leertrajecten leraar individuele leertrajecten Onderwijsondersteunend personeel Phill Baars Brigitte Heeg Yvette van Hoeckel Merel Notten Eibert de Koning Monique Broeren Jan van Gerven Marijke Hoex Pauline den Boer Rian Matla Louis van Waaijenburg Ilke van Zuijlen Ger van den Wildenberg Leon van Wanrooij remedial teacher neuropsychologische behandeling / remedial teaching psychodiagnostisch medewerker logopediste onderwijsassistent / achtervang trajectbegeleider onderwijs trajectbegeleider onderwijs afnemen testen vrijwilliger bibliotheek trajectbegeleider trajectbegeleider orthopedagoog leraarondersteuner/conciërge conciërge Bedrijfsbureau Paulien Broos Willy van Gerven Mariëlle Grotenhuis Carin Heijmans Sandra Roufs Roel Slenders Sander Smits Sanne Warman hoofd bedrijfsbureau medewerker personeelszaken/senior secretaresse secretaresse financieel administratief medewerker senior secretaresse systeem / netwerkbeheerder leraarondersteuner ICT telefoniste / receptioniste 15

De Zwengel. op zoek naar evenwicht. Schoolgids 2014/2015 Veldhoven

De Zwengel. op zoek naar evenwicht. Schoolgids 2014/2015 Veldhoven De Zwengel Schoolgids 2014/2015 Veldhoven De Schoolgids wordt verstrekt aan ouders / verzorgers / voogden bij inschrijving van de leerling. Inhoudsopgave 1. Toelatingsprocedure en aanmelding 3 2. De organisatie

Nadere informatie

Stichting Speciaal Onderwijs de Zwengel Locatie Vught

Stichting Speciaal Onderwijs de Zwengel Locatie Vught Stichting Speciaal Onderwijs de Zwengel Locatie Vught op zoek naar evenwicht Schoolgids de Zwengel Vught 2015/2016 Inhoudsopgave Een woord vooraf... 3 1. Stichting Speciaal Onderwijs de Zwengel... 4 1.1

Nadere informatie

Stichting Speciaal Onderwijs de Zwengel Locatie Veldhoven

Stichting Speciaal Onderwijs de Zwengel Locatie Veldhoven Stichting Speciaal Onderwijs de Zwengel Locatie Veldhoven op zoek naar evenwicht Schoolgids locatie Veldhoven 2015/2016 Inhoudsopgave Een woord vooraf... 3 1. Stichting Speciaal Onderwijs de Zwengel...

Nadere informatie

FAQ lijst Hooghuisbreed

FAQ lijst Hooghuisbreed FAQ lijst Hooghuisbreed Algemeen Hoe is passend onderwijs in deze regio geregeld? Sinds 2014 is passend onderwijs ingevoerd op alle scholen in Nederland. Dat houdt in dat de leerlingen zoveel mogelijk

Nadere informatie

KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE. Uitdaging Beweging Perspectief

KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE. Uitdaging Beweging Perspectief DE SPRIENKE Uitdaging Beweging Perspectief Mytylschool de Sprienke Vivaldipad 1, 4462 JA Goes Telefoon: 0113 22 91 50 E-mail: info@desprienke.nl Website: www.desprienke.nl KWALITEITSWET (V)SO KWALITEITSWET

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

6. Ondersteuning voor de leerlingen

6. Ondersteuning voor de leerlingen 6. Ondersteuning voor de leerlingen 6.1 Passend onderwijs SWV Unita Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt de samenwerking tussen het regulier en het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectiefplan

Ontwikkelingsperspectiefplan Ontwikkelingsperspectiefplan Blok 1 Algemene gegevens Gegevens leerling Naam leerling Geboortedatum BSN leerling Straat en huisnummer Postcode en woonplaats E-mailadres Gegevens ouders/verzorgers/voogd

Nadere informatie

De overgang naar het voortgezet onderwijs

De overgang naar het voortgezet onderwijs Loket Passend Onderwijs De overgang naar het voortgezet onderwijs Informatieavond De Vlieger 14 oktober 2014 PO VO 2014-2015 Loket Passend Onderwijs & Passend Primair Onderwijs Leiden De overstap van primair

Nadere informatie

Schoolverlatersprocedure

Schoolverlatersprocedure Schoolverlatersprocedure 25 augustus 2015 Oecumenische speciale basisschool De Wissel Welke adviezen? Welke scholen? Toelating Toetsen Procedure Open dagen Aanmelding Hoe verder? Overzicht ADVIEZEN Praktijkonderwijs;

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op basisschool Ondersteboven om tot een

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede VGPONN- SWV PO 20.01 1 Inhoudsopgave Inleiding pag 3 Schoolgegevens pag 4 Ondersteuning pag 5 Basisondersteuning pag 5 Extra ondersteuning pag 6 Zorg voor

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO De Overstap Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven. Inrichting van

Nadere informatie

TOETSPROTOCOL COLLEGE. vmbo (leerjaar 1 t/m 3) havo/vwo (leerjaar 1 t/m 4) praktijk

TOETSPROTOCOL COLLEGE. vmbo (leerjaar 1 t/m 3) havo/vwo (leerjaar 1 t/m 4) praktijk TOETSPROTOCOL COLLEGE vmbo (leerjaar 1 t/m 3) havo/vwo (leerjaar 1 t/m 4) praktijk Inleiding In dit toets protocol zijn de rechten en plichten van zowel leerling als docent vastgelegd met betrekking tot

Nadere informatie

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal 4.4 De leerlingenzorg Kinderen hebben een natuurlijke behoefte om zich te ontwikkelen. Ieder kind is nieuwsgierig en in principe leergierig. Om de ontwikkelingen en leervorderingen van een kind te volgen,

Nadere informatie

Procesbeschrijving Van toegang naar Herlaarhof - de Zwengel. BMC Datum: Naam Adviseur: J.L. (Lisa) van der Staaij

Procesbeschrijving Van toegang naar Herlaarhof - de Zwengel. BMC Datum: Naam Adviseur: J.L. (Lisa) van der Staaij Procesbeschrijving Van toegang naar Herlaarhof - de Zwengel BMC Datum: 23-12-2016 Naam Adviseur: J.L. (Lisa) van der Staaij Behoefte aan procesbeschrijving van de toegang tot Herlaarhof en de Zwengel Het

Nadere informatie

Informatiebrochure overgang van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs

Informatiebrochure overgang van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs Informatiebrochure overgang van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs Inleiding definitief Schoolverlaters 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding 1. Inleiding blz. 3 2. Toelichting povo-procedure blz. 4

Nadere informatie

De nieuwe naam voor ZML Noordoost Brabant

De nieuwe naam voor ZML Noordoost Brabant De nieuwe naam voor ZML Noordoost Brabant Beter voor nu, beter voor later Niet alle kinderen in deze wereld vinden even makkelijk hun weg. Deze kinderen hebben extra begeleiding en zorg nodig om hun eigen

Nadere informatie

Goed op weg naar het vo 2015-2016

Goed op weg naar het vo 2015-2016 Goed op weg naar het vo 2015-2016 Een goede overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs is erg belangrijk: motivatie & zelfvertrouwen plezier houden in leren opmaat voor vervolgopleiding/werken

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel PSE

Ondersteuningsprofiel PSE Ondersteuningsprofiel PSE Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis voor een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke

Nadere informatie

Protocol De overstap naar het voortgezet onderwijs. versie 1.7

Protocol De overstap naar het voortgezet onderwijs. versie 1.7 Protocol De overstap naar het voortgezet onderwijs. versie 1.7 Voor leerlingen en ouders is de overstap naar het voortgezet onderwijs een grote stap. Goede voorlichting en een goede voorbereiding zijn

Nadere informatie

Groeidocument SWV Primair Onderwijs Midden Holland Herziening versie 101215. Groeidocument GROEIDOCUMENT. Naam leerling

Groeidocument SWV Primair Onderwijs Midden Holland Herziening versie 101215. Groeidocument GROEIDOCUMENT. Naam leerling Groeidocument GROEIDOCUMENT Dossiernummer (niet invullen door school) Toestemming van ouder(s)/verzorger(s)* Ouder(s)/verzorger(s)* hebben kennis genomen van de inhoud van dit Groeidocument. Ouder(s)/verzorger(s)

Nadere informatie

Adviesformulier VO Bijlage Sociaal-emotionele ontwikkeling

Adviesformulier VO Bijlage Sociaal-emotionele ontwikkeling Gemeente Arnhem Adviesformulier VO Bijlage Sociaal-emotionele ontwikkeling t.b.v het schooladvies bij het verlaten van het primair onderwijs en t.b.v. LWOO/PrO-procedure. Toelichting De Wet Eindtoets en

Nadere informatie

BEROEPSGERICHT VMBO HENGELO

BEROEPSGERICHT VMBO HENGELO BEROEPSGERICHT VMBO HENGELO DE ONDERBOUW Team VMBO Hengelo 28 januari 2017 EEN NIEUWE SCHOOL, EEN NIEUWE KANS UITGANGSPUNTEN VOOR HET BEROEPSGERICHT VMBO HENGELO Ontplooiing en ontwikkeling van basisvaardigheden

Nadere informatie

Overgang van Primair naar Voortgezet Onderwijs Almere

Overgang van Primair naar Voortgezet Onderwijs Almere Overgang van Primair naar Voortgezet Onderwijs Almere Voorlopig advies groep 6 en 7 Aan het einde van het schooljaar groep 6 en 7 geeft de PO school na overleg met ouders een voorlopig schooladvies 1.

Nadere informatie

Voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben LWOO leerweg ondersteunend onderwijs PRO praktijkonderwijs Kenmerken: kleinere groepen, werken in eigen tempo, bij LWOO zelfde vmbo-programma als in het

Nadere informatie

De overgang naar het voortgezet onderwijs

De overgang naar het voortgezet onderwijs Loket Passend Onderwijs De overgang naar het voortgezet onderwijs Informatieavond De Vlieger 14 oktober 2015 PO VO 2015-2016 Loket Passend Onderwijs & Passend Primair Onderwijs Leiden De overstap van primair

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke wijze

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke wijze

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Bossche Vakschool

Schoolondersteuningsprofiel Bossche Vakschool Schoolondersteuningsprofiel Bossche Vakschool In dit schoolondersteuningsprofiel wordt omschreven welke ondersteuning op de Bossche Vakschool aan leerlingen geboden kan worden. Dit schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius 2016-2017 Inhoudsopgave - Procedure schooladvies VO basisschool St. Dionysius 1. Doel van de procedure... 2 2. Hoe komt het schooladvies tot stand?...

Nadere informatie

Protocol. Overstap po-vo

Protocol. Overstap po-vo Protocol Overstap po-vo Totstandkoming van het basisschooladvies Stap 1. Afname Entreetoets Wanneer Groep 7 April/Mei Toelichting De Entreetoets wordt afgenomen. Deze toets geeft ons naast de reguliere

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. leerlingenzorg

PROTOCOLLEN. leerlingenzorg pag.: 1 versie: 3 Doel Het doel van dit protocol is ouders te informeren over de werkwijze op onze school t.a.v.. Tevens is het een werkvoorschrift voor het personeel bij de omgang met zorgleerlingen.

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren

Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren Inleiding Doubleren op de Wiekslag kan worden omschreven als: Een proces waarbij in de groepen 1 t/m 4 een situatie is ontstaan, waarbij de ontwikkeling van een

Nadere informatie

Beleid uitstroom leerlingen groep 8

Beleid uitstroom leerlingen groep 8 Beleid uitstroom leerlingen groep 8 Oktober 2014 Marion Kersten Inhoud Inleiding... 3 Het adviseringstraject... 4 Bepalen (pre)-advies.... 5 Het kind... 5 De methodegebonden toetsen... 6 De methode-onafhankelijke

Nadere informatie

Bovo procedure O.B.S. Prinses Catharina Amalia schooljaar

Bovo procedure O.B.S. Prinses Catharina Amalia schooljaar Bovo procedure O.B.S. Prinses Catharina Amalia schooljaar 2016-2017 In de bovenbouw begint de voorbereiding op het voortgezet onderwijs (VO). Vanaf groep 6 worden de leerlingen nauw gevolgd als er achterstanden

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: D De E O Overstap V E R S T A P Overgang van PO naar VO Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven.

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Het heeft de voorkeur

Nadere informatie

Traject & Leerondersteuning

Traject & Leerondersteuning Traject & Leerondersteuning Ieder kind heeft recht op onderwijs Samenwerking OBC Jan Pieter Heije en De Vaart / Vierbeek College j Wat is Traject- en Leerondersteuning? Traject- en Leerondersteuning (T&L)

Nadere informatie

Protocol Ontwikkelingsperspectief. 1. Inleiding. 2. Wet en regelgeving. 3. Huidig toezicht- en waarderingskader inspectie

Protocol Ontwikkelingsperspectief. 1. Inleiding. 2. Wet en regelgeving. 3. Huidig toezicht- en waarderingskader inspectie Protocol Ontwikkelingsperspectief 1. Inleiding In het ontwikkelingsperspectief (OPP) beschrijft de school de doelen die een leerling kan halen. Het biedt handvatten waarmee de leraar het onderwijs kan

Nadere informatie

Onderwijskundig Rapport

Onderwijskundig Rapport Onderwijskundig Rapport t.b.v. het schooladvies bij het verlaten van het primair onderwijs en het leerlingdossier t.b.v. de aanvraag leerwegondersteunend- en praktijkonderwijs Naam leerling: Naam school:

Nadere informatie

Informatieavond Voortgezet onderwijs

Informatieavond Voortgezet onderwijs Informatieavond Voortgezet onderwijs Welkom Hoe zit het voortgezet onderwijs in elkaar? De verschillende richtingen nader bekeken. Extra zorg binnen het VO (vmbo) Speciale brugklassen/leerwegen Hoe komt

Nadere informatie

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2014-2015

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2014-2015 Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2014-2015 Fokor Vereniging samenwerkende schoolbesturen voor primair en voorgezet onderwijs. (Gemeente Rotterdam)

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO De Overstap Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven. Inrichting van

Nadere informatie

\hoe verder?? Wat is de voorbereiding? Een aantal spannende maanden tegemoet. Vanaf eind november starten we met het oefenen van Cito-toetsen

\hoe verder?? Wat is de voorbereiding? Een aantal spannende maanden tegemoet. Vanaf eind november starten we met het oefenen van Cito-toetsen Advies, CITO-toets toets en \hoe verder?? Een aantal spannende maanden tegemoet Wat is de voorbereiding? Vanaf eind november starten we met het oefenen van Cito-toetsen -niet te serieus -wijzen op leerstrategieën

Nadere informatie

Procedure Schooladvies Sint Jozefbasisschool

Procedure Schooladvies Sint Jozefbasisschool Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen beschikken over zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op de om tot een goed advies te

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel SWV Deventer VO en VSO Versie december 2015

Schoolondersteuningsprofiel SWV Deventer VO en VSO Versie december 2015 Schoolondersteuningsprofiel SWV Deventer VO en VSO Versie december 2015 De Ambelt VSO, locatie Ludgerstraat Deventer Ludgerstraat 1b 7415 DV Deventer 0570 605 383 School voor VMBO Kader en Mavo en HAVO

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Isselborgh

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Isselborgh VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK De Isselborgh Plaats : Doetinchem BRIN nummer : 01QH OKE 02 VSO Onderzoeksnummer : 267150 Datum onderzoek : 16 januari 2014 Datum vaststelling : 13 maart 2014 Pagina 2 van

Nadere informatie

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2015-2016

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2015-2016 Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2015-2016 Fokor Vereniging samenwerkende schoolbesturen voor primair en voorgezet onderwijs. (Gemeente Rotterdam)

Nadere informatie

Stichting Speciaal Onderwijs de Zwengel Locatie Vught

Stichting Speciaal Onderwijs de Zwengel Locatie Vught Stichting Speciaal Onderwijs de Zwengel Locatie Vught op zoek naar evenwicht Schoolgids de Zwengel Vught 2016/2017 Inhoudsopgave Een woord vooraf... 3 1. Stichting Speciaal Onderwijs de Zwengel... 4 1.1

Nadere informatie

Handreiking Toeleiding naar onderwijsarrangementen 27-5-2013

Handreiking Toeleiding naar onderwijsarrangementen 27-5-2013 Handreiking Toeleiding naar onderwijsarrangementen 27-5-2013 Uitgangspunten: De toewijzing van het arrangement gebeurt op basis van de onderwijsbehoefte van de leerling. De onderwijsbehoefte van een cluster

Nadere informatie

Nieuwe afspraken over de overstap. 1. Basisschooladvies is leidend.! LVS-gegevens groep 6, 7 en 8 Werkhouding en gedrag Aanvullende gegevens

Nieuwe afspraken over de overstap. 1. Basisschooladvies is leidend.! LVS-gegevens groep 6, 7 en 8 Werkhouding en gedrag Aanvullende gegevens Na de basisschool Nieuwe afspraken over de overstap Naar welke opleiding kan mijn kind? Het basisschooladvies Het 2e toetsgegeven Welke opleidingen zijn er? Wat verwachten we van de ouders bij deze schoolkeuze?

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op basisschool Branding om tot een goed

Nadere informatie

Praktijkonderwijs L E R E N D O O R D O E N!

Praktijkonderwijs L E R E N D O O R D O E N! Praktijkonderwijs L E R E N D O O R D O E N! Wat is praktijkonderwijs? Regulier Voortgezet Onderwijs Praktijk- en theorievakken Eindonderwijs Toeleiding naar de arbeidsmarkt Aandacht voor werken, wonen,

Nadere informatie

Welkom op. Naar het voortgezet onderwijs

Welkom op. Naar het voortgezet onderwijs Welkom op Naar het voortgezet onderwijs Een homogene klas Meerdere vakdocenten Andere mensen Meer vakken Meer lokalen Meer boeken Meer huiswerk Andere verantwoordelijkheden Andere lestijden Pauzeren op

Nadere informatie

Informatieavond. Staatsexamen Certificaten

Informatieavond. Staatsexamen Certificaten Informatieavond Staatsexamen Certificaten Programma - Inleiding door Steven Baart Aankondiging: het examenboek - Presentatie staatsexamens door René Lentink - Vragen Samenwerking met DUO - De Leo Kannerschool

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

Onderwijs en zorg op maat. VMBO Basis & Kader met LWOO

Onderwijs en zorg op maat. VMBO Basis & Kader met LWOO Onderwijs en zorg op maat VMBO Basis & Kader met LWOO Leerlingen met extra of speciale ondersteuningsbehoeften kunnen bij ons terecht. We gaan uit van de mogelijkheden die elk kind bezit. Iedersland College

Nadere informatie

Decanaat Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2. Loopbaan Oriëntie en Beroep (LOB)

Decanaat Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2. Loopbaan Oriëntie en Beroep (LOB) Decanaat Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2 Loopbaan: Als je bezig bent met je schoolloopbaan dan ben je bezig met vragen over jouw toekomst. Wat voor beroepen vind je interessant? Wat voor

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat op basisschool Hulsberg gevolgd wordt om tot een goed

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke wijze

Nadere informatie

NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE?

NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE? VMBO NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE? Kind: aanleg, belangstelling, prestaties,beroepswens Basisschool: toetsen, leerprestaties, interesse, motivatie, vaardigheden, gedrag. Leerlingvolgsysteem + Advies Toelatingseisen:

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

Informatieavond. Staatsexamen Certificaten

Informatieavond. Staatsexamen Certificaten Informatieavond Staatsexamen Certificaten Programma 1. Inleiding 2. Resultaten pilot staatsexamens 2015-2016 3. Staatsexamen vakken 4. IVIO-examen vakken 5. Examen criteria 6. Maatwerk 7. Hoe ziet het

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van Jenaplan basisschool De Sterrenkring. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel De Drieluik (SBO De Werf) - 4 november 2014

Schoolondersteuningsprofiel De Drieluik (SBO De Werf) - 4 november 2014 Contactgegevens school Naam De Drieluik (SBO De Werf) Straat + huisnummer James Cookstraat 10 Plaats Amersfoort Postcode 3814 D Land Nederland Brinnummer 01 A Telefoon (033)475-3555 E-mailadres connie.baan@sbo-dewerf.nl

Nadere informatie

Inschatting extra ondersteuning in het voortgezet onderwijs

Inschatting extra ondersteuning in het voortgezet onderwijs Inschatting extra ondersteuning in het voortgezet onderwijs De PO school maakt een inschatting over de extra ondersteuning die de leerling nodig heeft om succesvol te zijn na de overstap in het voortgezet

Nadere informatie

Ouderfolder POVO-procedure. Regio Utrecht West

Ouderfolder POVO-procedure. Regio Utrecht West Ouderfolder POVO-procedure Regio Utrecht West Beste ouder(s), verzorger(s), Uw kind zit in groep 8 en zal komend jaar de overstap maken naar de middelbare school. Dit is een grote stap, na al die jaren

Nadere informatie

Adviesformulier VO Onderwijskundig Rapport t.b.v het schooladvies bij het verlaten van het primair onderwijs en t.b.v. LWOO/PrO-procedure.

Adviesformulier VO Onderwijskundig Rapport t.b.v het schooladvies bij het verlaten van het primair onderwijs en t.b.v. LWOO/PrO-procedure. Gemeente Arnhem Adviesformulier VO Onderwijskundig Rapport t.b.v het schooladvies bij het verlaten van het primair onderwijs en t.b.v. LWOO/PrO-procedure. Toelichting De Wet Eindtoets en de Overgang PO-VO

Nadere informatie

Voorlichting Vmbo. Candea College

Voorlichting Vmbo. Candea College Voorlichting Vmbo Candea College Vmbo opleiding Gemengd en Theoretisch Bereidt voor op het Mbo (80%) en Havo (20%) Gemengde leerweg is inclusief het beroepsgerichte vak Technologie Theoretische leerweg

Nadere informatie

Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO

Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO 1 Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO A. Algemeen. 1. Doelstelling. Het kind op de juiste plaats; onderwijs dat past bij de behoeften van het kind... Terugplaatsing van leerlingen van het Speciaal

Nadere informatie

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk SG Nelson Mandela mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk Dalton is een Daltonschool Zo wil Scholengemeenschap Nelson Mandela bekend staan. In een open sfeer bepalen de leerlingen zelf voor een deel hun

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM

VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM VERBINDEND ONDERWIJS VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM C O N N E C TC O L L E G E. N L KIND Aanleg Belangstelling Schoolpresta2es Beroepswens BASISSCHOOL Leerlingvolgsysteem Toetsen Leerpresta2es Interesses

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectiefplan. 1. Voor welke leerlingen moet een VO-school een OPP opstellen?

Ontwikkelingsperspectiefplan. 1. Voor welke leerlingen moet een VO-school een OPP opstellen? Ontwikkelingsperspectiefplan Deze informatie is onder andere gebaseerd op een memo, die is opgesteld in samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Inspectie van het Onderwijs

Nadere informatie

De Zwengel. op zoek naar evenwicht. Schoolgids 2011/2012

De Zwengel. op zoek naar evenwicht. Schoolgids 2011/2012 De Zwengel Schoolgids 2011/2012 De Schoolgids wordt verstrekt aan ouders / verzorgers / voogden bij inschrijving van de leerling. Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 1. De Zwengel 4 2. Samenwerking met ouders

Nadere informatie

Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van

Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van 1. leerrendementen ter vervanging van de LWOO regeling 2. de TLV PrO ter vervanging van de huidige beschikking PrO Aanmelding bij het VO

Nadere informatie

ONDERSTEUNINGSPROFIEL MONTESSORI LYCEUM staat aangegeven:

ONDERSTEUNINGSPROFIEL MONTESSORI LYCEUM staat aangegeven: ONDERSTEUNINGSPROFIEL MONTESSORI LYCEUM 2016-2017 INLEIDING Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband VO 20.01. Samen met alle scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeenten

Nadere informatie

Dienst Expertise en Ondersteuning Candea College (EOC) Voorlichting schooljaar 2016-2017

Dienst Expertise en Ondersteuning Candea College (EOC) Voorlichting schooljaar 2016-2017 Dienst Expertise en Ondersteuning Candea College (EOC) Voorlichting schooljaar 2016-2017 Programma Team Dienst EOC Zorgstructuur Candea College Welke ondersteuning biedt Dienst EOC aan? Aanmeldprocedure

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Bezoekadres: Dorpshuisweg 36A Postadres: Postbus 19 9617 ZG Harkstede Voor Openbaar Onderwijs Tel: 050-4041675 URL: www.obsdriespan.nl e-mail: mailbox@obsdriespan.nl Schoolondersteuningsprofiel Naam school

Nadere informatie

Protocol zittenblijven/doubleren

Protocol zittenblijven/doubleren Protocol zittenblijven/doubleren Doel van dit protocol Kan een kind overgaan naar een volgende groep of blijft het zitten? Met dit protocol willen we ouder(s)/verzorger(s) informeren hoe wij als school

Nadere informatie

VOORLICHTINGSAVOND VOORTGEZET ONDERWIJS

VOORLICHTINGSAVOND VOORTGEZET ONDERWIJS VOORLICHTINGSAVOND VOORTGEZET ONDERWIJS SBO De Regenboog 7 januari 2015 Inhoud van de avond Uitstroom leerlingen en een aantal verschillende scholen Pauze (15 minuten) Toetsing en aanmelden van onze leerlingen

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Basisschool De Bron Spiesheem 54 3907 NJ Veenendaal tel. 0318-508510 e-mail. De bron@shsveenendaal.nl PASSEND ONDERWIJS - Elke school zorgplicht?! Met het ingaan van de Wet

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht.

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht. De zorg voor onze leerlingen Zorgbreedte Op de Koningin Emmaschool streven we ernaar om alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Naast de normale zorg die de leerkrachten aan de kinderen besteden,

Nadere informatie

NBS Boeimeer Jan Nieuwenhuijzenstraat 2 4818 RJ Breda 076-5146101 www.nbsboeimeer.nl

NBS Boeimeer Jan Nieuwenhuijzenstraat 2 4818 RJ Breda 076-5146101 www.nbsboeimeer.nl NBS Boeimeer Jan Nieuwenhuijzenstraat 2 4818 RJ Breda 076-5146101 www.nbsboeimeer.nl Opbrengsten Bijlage Schoolgids 2012-2013 Onze opbrengsten Schooljaar 2012-2013 Inleiding Of we goed onderwijs bieden

Nadere informatie

ADVIES, CITO-TOETS EN HOE VERDER?? Een aantal spannende maanden tegemoet

ADVIES, CITO-TOETS EN HOE VERDER?? Een aantal spannende maanden tegemoet ADVIES, CITO-TOETS EN HOE VERDER?? Een aantal spannende maanden tegemoet Wat is de voorbereiding? Vanaf eind november starten we met het oefenen van Cito-toetsen -niet te serieus -wijzen op strategieën

Nadere informatie

Zorgplan van de Larense Montessorischool

Zorgplan van de Larense Montessorischool Zorgplan van de Larense Montessorischool Vooraf Het zorgplan van de Larense Montessorischool beschrijft de zorgstructuur van de school. Het doel is ervoor te zorgen dat problemen van leerlingen zo vroeg

Nadere informatie

Protocol. Verwijzing

Protocol. Verwijzing Protocol Verwijzing Inhoudsopgave Inleiding 3 Het volgen van de ontwikkeling 4 Verslaggeving van gegevens over leerlingen 4 Naar het voortgezet onderwijs 4 Vervroegd naar het voortgezet onderwijs 5 Stappenplan

Nadere informatie

nieuwsbrief. 01 nieuwsbrief voor ouders/verzorgers

nieuwsbrief. 01 nieuwsbrief voor ouders/verzorgers nieuwsbrief. 01 nieuwsbrief voor ouders/verzorgers Intern begeleider Actieplan Examens Projectweek Dec. 2014 Projectweek Vorige week hebben we voor het eerst een projectweek gehouden op de Rede. Spannend

Nadere informatie

CBS De Wegwijzer Protocol Schoolkeuze Voortgezet Onderwijs groep 8

CBS De Wegwijzer Protocol Schoolkeuze Voortgezet Onderwijs groep 8 CBS De Wegwijzer Protocol Schoolkeuze Voortgezet Onderwijs groep 8 Datum eerste versie n.v.t. Datum laatste versie 17-11-2014 Documenteigenaar Team CBS De Wegwijzer Datum volgende toetsing Schooljaar 2015-2016

Nadere informatie

Capellenborg. Aanmelding. leerling met een didactische achterstand. (voorheen LWOO)

Capellenborg. Aanmelding. leerling met een didactische achterstand. (voorheen LWOO) Capellenborg Aanmelding leerling met een didactische achterstand (voorheen LWOO) 2016-2017 Inhoud Bladzijde Voorwoord 2 Inleiding Zorgarrangement De situatie op de Capellenborg De procedure van aanmelding

Nadere informatie

Maasland. regionale voorziening voor extra ondersteund vmbo en havo

Maasland. regionale voorziening voor extra ondersteund vmbo en havo Maasland regionale voorziening voor extra ondersteund vmbo en havo Het samenwerkingsverband Noord-Limburg VO* bestaat uit de volgende gemeentes: * In tegenstelling tot het samenwerkingsverband Noord-Limburg

Nadere informatie

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school.

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school. SCHOOLJAARVERSLAG 2011-2012 1. Algemene informatie De leerlingen: Op de teldatum, 1 oktober 2011, telde onze school 181 leerlingen, verdeeld over 8 groepen. Uit de prognose blijkt dat het leerlingenaantal

Nadere informatie

ontwikkelingsperspectief

ontwikkelingsperspectief ontwikkelingsperspectief Leerlijnen OPP uitstroombestemming Thema nieuwsbrief schooljaar 2013-2014 IvOO - VSO Diplomastroom 15-11-2013 In oktober is er een ouderavond geweest met als onderwerp het (document)

Nadere informatie

Informatie over LWOO en Praktijkonderwijs

Informatie over LWOO en Praktijkonderwijs Informatie over LWOO en Praktijkonderwijs Aanmelding voor schooljaar 2016-2017 Instelling Voortgezet Onderwijs Deurne met vier deelscholen: De Sprong, Hub van Doornecollege, Alfrinkcollege, Peellandcollege

Nadere informatie

Protocol doubleren en versnellen

Protocol doubleren en versnellen CBS Merula email: info@merula.nl, website: www.merula.nl Bloemendaele 4, 3218 XA Heenvliet tel.: 0181-662551 fax.: 0181-665617 Protocol doubleren en versnellen CBS Merula is één van de scholen van www.vcodekring.nl

Nadere informatie

Notitie Commissie voor Begeleiding (CvB) en Commissie ontwikkelingsperspectiefplan (copp)

Notitie Commissie voor Begeleiding (CvB) en Commissie ontwikkelingsperspectiefplan (copp) Notitie Commissie voor Begeleiding (CvB) en Commissie ontwikkelingsperspectiefplan (copp) O410 Notitie Commissie voor Begeleiding en Commissie ontwikkelingsperspectief 3 september 2015 Pagina 1 van 6 Inleiding:

Nadere informatie