Invoering praktijkgestuurd effectonderzoek jeugdzorg Utrecht Inventarisatie stand van zaken en plannen van aanpak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Invoering praktijkgestuurd effectonderzoek jeugdzorg Utrecht Inventarisatie stand van zaken en plannen van aanpak"

Transcriptie

1 Invoering praktijkgestuurd effectonderzoek jeugdzorg Utrecht Inventarisatie stand van zaken en plannen van aanpak Marc Delsing Gert Kroes Jan Willem Veerman

2

3 Invoering praktijkgestuurd effectonderzoek jeugdzorg Utrecht Inventarisatie stand van zaken en plannen van aanpak

4 Praktikon BV Postbus HE Nijmegen tel fax Praktikon Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, en evenmin in een retrieval systeem worden opgeslagen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Praktikon. No part of this book/publication may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm or any other means without written permission from the publisher.

5 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 5 Hoofdstuk 2 Kader Achtergrond Uitgangspunten 8 Fase 1: Inventarisatie 11 Hoofdstuk 3 Doel en opzet fase 1 13 Hoofdstuk 4 Resultaten fase Met betrekking tot de huidige situatie Met betrekking tot de gewenste situatie Met betrekking tot het bereiken van de gewenste situatie 20 Hoofdstuk 5 Conclusies en aanbevelingen fase 1 23 Fase 2: Plannen van aanpak 29 Hoofdstuk 6 Doel en opzet fase 2 31 Hoofdstuk 7 Resultaten fase 2 33 Hoofdstuk 8 Conclusies en aanbevelingen fase 2 35 Bijlagen 39 Bijlage 1 Overzicht prestatie-indicatoren 41 Bijlage 2 Topics gesprekken praktijkinstellingen jeugdzorg 42 Bijlage 3 Voorbeeld Effect sheet CBCL/ Bijlage 4 Format plan van aanpak invoering praktijkgestuurd 45 effectonderzoek Bijlage 5 Criteria en scoringslijst Best Research Practice 47 Colofon 49

6

7 Hoofdstuk 1. Inleiding Het hier beschreven project is uitgevoerd door Praktikon in opdracht van de Provincie Utrecht en had als algemeen doel om samen met elk van de zeven Utrechtse jeugdzorgaanbieders (Joozt-LSG, Lijn 5, De Rading, Timon, Trajectum, UJL en Zandbergen) en het Bureau Jeugdzorg een plan van aanpak op te stellen voor de invoering van praktijkgestuurd effectonderzoek in de periode Dit plan dient te voorzien in de realisatie van een eerder door de stuurgroep Utrechtse Jeugd Centraal vastgesteld projectplan. Het onderzoek kent twee fasen. Doel van Fase 1 is te inventariseren wat bij elke zorgaanbieder de huidige en gewenste situatie is ten aanzien van praktijkgestuurd effectonderzoek. Op basis van deze inventarisatie zal een advies gegeven worden over: - De functionaliteiten van een samenhangend instrumentarium en de plek in de keten waar dit instrumentarium wordt geïmplementeerd. - De functionaliteiten van de database voor opslag en bewerking van gegevens. - De wijze van analyseren van gegevens, zodanig dat benchmarking tussen aanbieders mogelijk is. - De wijze van gegevensuitwisseling tussen betrokken partijen. - De relatie met de landelijk in te voeren prestatie-indicatoren 1. Dit advies dient als basis voor Fase 2 waarin de aandachtsfunctionaris van elke zorgaanbieder onder begeleiding van Praktikon gaat werken aan een plan van aanpak voor implementatie. Op basis van dit plan van aanpak zal de Provincie Utrecht vaststellen op welke wijze middelen beschikbaar zal stellen voor de uitvoeringsfase bij de Utrechtse zorgaanbieders en het Bureau Jeugdzorg In dit rapport worden allereerst het Utrechtse en landelijke kader en de context van het onderzoek geschetst. Daarna volgt per fase een bespreking van de vraagstellingen en opzet, de resultaten en de belangrijkste conclusies, waarna in een slothoofdstuk de algemene conclusies en aanbevelingen worden gegeven. 1 Interprovinciaal Overleg / IPO (2006). Prestatie-indicatoren jeugdzorg. Naar een gezamenlijke integrale visie en implementatie. Den Haag: IPO ( 5

8 6

9 Hoofdstuk 2. Kader 2.1 Achtergrond De Nederlandse jeugdzorg is de laatste jaren sterk in beweging. In de aanloop naar en bij de implementatie van de in 2005 in werking getreden Wet op de jeugdzorg was en is het creëren van meer samenhang in het beleid en de organisatie van de jeugdzorg een belangrijk thema. Het brengen van samenhang in beleidsonderdelen van verschillende ministeries vormt ook het hart van de opdracht van de nieuwe programmaminister voor Jeugd en Gezin. Het beleidsprogramma van het in 2007 opgerichte programministerie kent als centrale punten dat de kracht van het gezin versterkt en beter benut wordt, dat er een omslag naar preventief werken dient te komen en dat we de vrijblijvendheid voorbij zijn: ongewenste situaties mogen niet voortduren, iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen wanneer een kind of gezin in de problemen dreigt te raken 2. Deze ontwikkelingen vormden voor de provinciale staten en het college van gedeputeerden aanleiding om het beleid ten aanzien van de jeugdzorg een inhoudelijke en bestuurlijke vernieuwingsimpuls te geven. Dit resulteerde in het in mei 2008 uitgebrachte programmaplan Utrechtse Jeugd Centraal (UJC). Het programmaplan pleit voor een omslag in het denken en handelen in de jeugdzorg en formuleert daarvoor drie leidende principes: 1. het centraal stellen van het kind, waarbij niet het voorhanden aanbod leidend moet zijn voor het inzetten van hulp, maar de vraag en het probleem van het kind (vraagsturing), 2. empowerment van kind en opvoedingssysteem als grondslag van de hulpverlening, ouders aanspreken op hun verantwoordelijkheid en versterken van competenties zijn hierbij belangrijke thema s, en 3. werken met bewezen effectieve interventies door professionals die een partnership aangaan met cliënten, het zoeken naar de samenhang tussen algemeen werkzame en specifiek werkzame factoren om zo goed mogelijk op de vraag van de cliënt in te spelen. Uit het programmaplan wordt ook duidelijk dat de verantwoordelijkheid voor het jeugd(zorg)beleid geen exclusieve zaak is voor de provincie, maar gezamenlijk gedragen moet worden door de provincie, het rijk, de gemeenten en de jeugdzorg- en onderwijsinstellingen uit de verschillende sectoren. Het onderhavige onderzoek richt zich echter in eerste plaats uitsluitend op de provinciale jeugdzorgaanbieders en het Bureau Jeugdzorg. Om de ambities van het programmaplan te concretiseren is een zestal programmalijnen opgesteld, waaronder de programmalijn Kwaliteit van zorg en zorgvernieuwing. Het doel van deze programmalijn is de effectiviteit van interventies op een hoger plan te brengen door het toepassen en ontwikkelen van aantoonbaar bewezen effectieve interventies en door het versterken van het partnership tussen professional en cliënt. Hiervoor is een verbeterslag nodig van de kwaliteit en effectiviteit van het huidige aanbod in de keten van de Utrechtse jeugdzorg. De landelijke aanpak Zicht op 2 Zie Alle kansen voor kinderen, het actieprogramma van het ministerie voor Jeugd en Gezin uit

10 Effectiviteit is hierbij leidend 3, binnen de context van het programma UJC. De uitgangspunten van deze aanpak en de aansluiting bij het landelijke traject van resultaatmeting in de jeugdzorg worden in de volgende paragraaf verder verduidelijkt. De Utrechtse zorgaanbieders hadden al vóór de uitvoeringsfase van het programma UJC een eerste stap gezet door af te spreken om op uniforme wijze het Utrechtse jeugdzorgaanbod te beschrijven en te onderbouwen, o.a. met ondersteuning van Praktikon 4. Inmiddels is deze eerste stap afgerond en is een aantal modules binnen het Utrechtse jeugdzorgaanbod zodanig beschreven dat inzichtelijk wordt wat de werkzame elementen zijn binnen die module, voor welke doelgroep de module werkzaam is en waarom. Een logische volgende stap is het meten of de betreffende module daadwerkelijk leidt tot de beoogde effecten, waarbij de specifieke doelen van de modules als uitgangspunt dienen. Het opzetten van praktijkgestuurd effectonderzoek is dan ook de volgende trede op de effectladder, zoals beschreven door Van Yperen en Veerman in het handboek Zicht op Effectiviteit. Onder praktijkgestuurd effectonderzoek verstaan we onderzoek waarin onderzoekers en behandelingsfunctionarissen gezamenlijk optrekken, met het doel informatie te verzamelen waarmee het effect van het praktisch handelen van een individuele behandelingsfunctionaris, een groep van behandelingsfunctionarissen, een instelling of groep van instellingen nader verhelderd en getoetst wordt, waardoor vervolgens het werk van de betrokken behandelfunctionarissen of instellingen verbetert en ten opzichte van buitenstaanders te legitimeren is (Van Yperen & Veerman, 2008, p. 23). Praktijkgestuurd effectonderzoek impliceert dat effectonderzoek zowel wetenschappelijk verantwoord als voor de praktijk uitvoerbaar en bruikbaar dient te zijn en in samenwerking tussen onderzoekers en praktijkfunctionarissen dient te worden uitgevoerd 2.2 Uitgangspunten 1. Praktijkgestuurd effectonderzoek (1) sluit aan bij wensen en feitelijke situatie van een instelling voor jeugdzorg, waarbij (2) procedures en instrumenten deel gaan uitmaken van het hulpverlenend handelen en (3) resultaten benut worden op uitvoerings- en beleidsniveau Instellingen zijn zelf eigenaar van praktijkgestuurd effectonderzoek. Om die reden kiest Praktikon er dan ook voor om in het kader van de huidige opdracht niet zelf plannen van aanpak te schrijven, maar dit onder haar begeleiding door aandachtsfunctionarissen van de instellingen te laten doen. Zowel uitgangspunt 1 als 2 sluiten aan bij het provinciale beleidskader van de Provincie Utrecht. 3. Vergelijkbaarheid van gegevens is vereist. Instelling zijn niet vrij om voor zichzelf een uniek instrumentarium voor praktijkgestuurd effectonderzoek te kiezen, het onderhavige project moet uitmonden in een gezamenlijk gedragen instrumentarium 6. 3 Zie Utrechtse jeugd centraal. Utrecht: Provincie Utrecht. Zie voor informatie over het project Zicht op Effectiviteit. 4 Zie Zorgaanbod beschrijven en onderbouwen. Het provinciaal gefinancierde zorgaanbod in de provincie Utrecht beschreven en theoretisch onderbouwd. Utrecht: NJi. 5 Zie Yperen, T.A. van & Veerman, J.W. (Red.). (2008). Zicht op effectiviteit. Handboek voor praktijkgestuurd effectonderzoek. Delft: Eburon. 6 Instellingen kunnen voor specifieke doelgroepen uiteraard wel specifieke vragenlijsten inzetten naast het gezamenlijk gedragen instrumentarium. 8

11 Datzelfde geldt voor de wijze van opslag, bewerking en uitwisseling van gegevens die worden verzameld met praktijkgestuurd effectonderzoek. Wat betreft de functionaliteiten gaat het erom dat de gekozen instrumenten aan expliciet te formuleren kwaliteitseisen dienen te voldoen. Deze hebben onder meer te maken met de betrouwbaarheid, validiteit en bruikbaarheid van instrumenten. Bovendien dient de database geschikt te zijn om het gebruik van die instrumenten in het kader van praktijkgestuurd effectonderzoek te ondersteunen en gegevensuitwisseling met andere instellingen en andere registratiesystemen mogelijk te maken Praktijkgestuurd effectonderzoek dient aan te sluiten bij het invoeringstraject van de landelijk vastgestelde prestatie indicatoren jeugdzorg (zie Bijlage 1), zoals de reeds ingevoerde C-toets/ exitvragenlijst, doelrealisatie, registratie reden beëindiging zorg en de (nog in te voeren) STEP bij BJZ. In het kader van UJC is gekozen om in aanvulling op deze in het kader van de landelijke prestatie indicatoren vastgestelde instrumenten de Child Behavior Checklist (CBCL) te gaan gebruiken. In dit onderzoek moet duidelijk worden wat de plek van de CBCL in de keten zal worden en welke instrumenten daarnaast nog van belang kunnen zijn voor het meten van vermindering van de gezinsproblemen in de Utrechtse jeugdzorg. En tenslotte dient er afstemming plaats te vinden met de andere prestatie-indicatoren, zoals de mate van reguliere beëindiging van de hulp en de vraag naar voortgezette hulp in al dan niet zwaardere vorm. 5. Het meten van de verschillende prestatie-indicatoren in hun onderlinge samenhang impliceert ook dat er een goede afstemming dient te zijn tussen de verschillende ketenpartners, met name tussen Bureau Jeugdzorg en de zorgaanbieders. Immers, een systematische analyse van aard en ernst van de problemen door het Bureau Jeugdzorg draagt wezenlijk bij aan adequate doorverwijzingen naar betreffende modules. Het heeft geen zin om het effect van een module te meten wanneer niet eerst systematisch inzichtelijk wordt gemaakt waarom juist deze module antwoord biedt op de problematiek van de cliënt. 6. Er is een nauwe relatie tussen praktijkgestuurd effectonderzoek, professionalisering en vraagsturing. Zo zal het gebruiken van instrumenten in het primaire proces leiden tot verdere professionalisering van uitvoerders. Zij krijgen instrumenten in handen om hun werk beter te doen. Met name het bespreken van uitkomsten van vragenlijsten als de CBCL met ouders en andere betrokkenen kan, los van de feitelijke uitkomsten, het hulpverleningsproces al ten goede komen 8. Daarnaast geven uitkomsten feedback op het handelen en mogelijkheden tot bijsturen. Omdat instrumenten ook door ouders en jeugdigen worden ingevuld zullen worden zal hierdoor ook beter aangesloten kunnen worden op de vraag van cliënten. Dit zal vraagsturing geven aan de uitvoering van de zorg. Tenslotte zal het werken met instrumenten zeker deel moeten gaan uitmaken van de pilots zorgvernieuwing, waardoor zicht ontstaat op de effectiviteit van deze pilots. 7 Te denken valt aan IJ en CARE4. 8 Veerman, J.W. (2008). Het mooie van meten. Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, 63,

12 10

13 Fase 1. Inventarisatie 11

14 12

15 Hoofdstuk 3. Doel en opzet fase 1 Het doel van de eerste fase was in de eerste plaats het in kaart brengen van de stand van zaken bij zorgaanbieders en BJZ t.a.v. praktijkgestuurd effectonderzoek, na te gaan welke ambities men heeft t.a.v. praktijkgestuurd effectonderzoek en hoe men vanuit de huidige situatie daar kan komen. Op basis van deze inventarisatie zal in de tweede plaats een advies gegeven worden over: - De functionaliteiten van een samenhangend instrumentarium en de plek in de keten waar dit instrumentarium wordt geïmplementeerd. - De functionaliteiten van de database voor opslag en bewerking van gegevens. - De wijze van analyseren van gegevens, zodanig dat benchmarking tussen aanbieders mogelijk is. - De wijze van gegevensuitwisseling tussen betrokken partijen. - De relatie met de landelijk in te voeren prestatie-indicatoren 9. Om een inventarisatie te maken van de stand van zaken t.a.v. praktijkgestuurd effectonderzoek bij zorgaanbieders en BJZ, is bij elke instelling een gesprek gevoerd met een directielid en/of andere leidinggevende(n), de reeds aangewezen aandachtsfunctionaris en in een aantal gevallen ook uitvoerend werkers. De gesprekken zijn door twee onderzoekers van Praktikon gevoerd (een senior en een onderzoeker). De gesprekken in de eerste fase zijn vooraf gegaan door een gezamenlijke bijeenkomst van de aandachtsfunctionarissen en de onderzoekers, waarin het doel van de gesprekken is voorbesproken aan de hand van een topiclijst (zie Bijlage 2), zodat de gesprekken werden voorgestructureerd en zo effectief en efficiënt mogelijk zouden verlopen. Uit deze topiclijst en de reacties daarop tijdens de gezamenlijke bijeenkomst van aandachtsfunctionarissen en de onderzoekers is een semigestructureerd interview samengesteld. Dit interview bevat de volgende vragen, die in de inventariserende gesprekken bij de afzonderlijke instellingen aan de orde zijn gekomen 10 : A. Met betrekking tot de huidige situatie: 1. Welke vragenlijsten worden gebruikt om ernst en aard van klachten te meten? Wanneer worden deze afgenomen? 2. Welke ervaringen heeft de instelling met effectonderzoek en welke instrumenten worden gebruikt om effecten van zorg te meten? 3. Hoe worden vragenlijstgegevens geregistreerd/opgeslagen? 4. Hoe worden vragenlijstgegevens benut? 5. Hoe ervaart men het werken met vragenlijsten? B. Met betrekking tot de gewenste situatie: 6. Welke andere vragenlijsten dan de CBCL en de STEP worden voorgesteld in het kader van een samenhangend instrumentarium voor invoering van praktijkgestuurd effectonderzoek, en welke vragenlijsten worden afwijkend van het samenhangend instrumentarium voorgesteld ten behoeve van specifieke doelgroepen? 9 Interprovinciaal Overleg / IPO (2006). Prestatie-indicatoren jeugdzorg. Naar een gezamenlijke integrale visie en implementatie. Den Haag: IPO ( 10 Hierbij wordt in aanmerking genomen dat de positie van Bureau Jeugdzorg een andere is dan die van de zorgaanbieders. De afstemming tussen deze twee partijen was in elk gesprek een aandachtspunt. 13

16 7. Op welke plek in de keten zou het voorgestelde instrumentarium moeten worden geïmplementeerd? 8. Hoe dienen de gegevens die met de vragenlijsten worden verzameld te worden geregistreerd en geanalyseerd? 9. Hoe wil men vragenlijstgegevens benutten? C. Met betrekking tot het bereiken van de gewenste situatie: 10. Hoe denkt men van de huidige naar de gewenste situatie te kunnen komen en hoeveel tijd denkt men hiervoor nodig te hebben? Door de onderzoeker van Praktikon is van elk gesprek in Fase 1 een verslag gemaakt. Dit verslag is naar de jeugdzorginstellingen en BJz gestuurd met het verzoek eventuele correcties en aanvullingen erin aan te brengen. De belangrijkste resultaten van deze gesprekken worden in het volgende hoofdstuk weergegeven. 14

17 Hoofdstuk 4. Resultaten fase 1 In dit hoofdstuk worden de resultaten van de inventariserende gesprekken van fase 1 weergegeven. De eerder geformuleerde vraagstellingen vormen hiervoor het kader. We geven hier een samenvatting van de antwoorden die de gesprekken met de afzonderlijke instellingen hebben opgeleverd. De tekst geeft dus de mening van de zorgaanbieders en BJZ weer, op een paar plaatsen aangevuld met een suggestie van de onderzoekers of een voorstel dat gedaan is na bespreking van deze resultaten in het overleg met de aandachtsfunctionarissen. 4.1 Met betrekking tot de huidige situatie Welke vragenlijsten worden gebruikt om ernst en aard van klachten te meten? Wanneer worden deze afgenomen? Deze vraag richt zich in eerste instantie op een breed scala aan vragenlijsten die voor effectmeting gebruikt zouden kunnen worden, zowel voor het meten van de ernst van klachten bij het kind of de jongere als voor het meten van (opvoedings)problematiek bij ouders of algehele gezinsproblematiek. Uit de antwoorden blijkt dat sommige zorgaanbieders gebruik maken van de CBCL (kindproblematiek) en, in mindere mate, de NOSI (opvoedingsstress) bij ouders. Maar dit gebeurt veelal incidenteel, op basis van indicatie wanneer er aanleiding voor is in diagnostische zin. Slechts bij een enkel programma of module maakt afname van de CBCL standaard deel uit van de methodiek. Overige instrumenten die genoemd worden en die worden ingezet bij specifieke hulpvormen zijn: - GIH observatielijst: lijst die binnen pleegzorg wordt gebruikt als indicatie voor hechtingsproblematiek - Parent Daily Report (PDR): Vragenlijst bestaande uit 5 vragen die betrekking hebben op hoe het in de thuissituatie gegaan is. Bij BJZ wordt om de aard en ernst van de klachten te meten onder andere de Toolkit diagnostiek gebruikt. In het kader van het traject Verbetering Indicatiestelling Bureaus Jeugdzorg (VIB), dat landelijke richtlijnen geeft voor het gebruik van instrumenten bij indicatiestelling, dienen een aantal instrumenten standaard te worden ingezet bij de Toegang. Dit zijn de GCT (gestructureerde Checklist Toegang), de STEP en de CBCL. De STEP geeft een schatting door de medewerker van BJZ van ernst van de klachten, de risico s voor jongere en omgeving en de zorgzwaarte. Tijdens de inventarisatieronde is niet helemaal duidelijk geworden in hoeverre deze instrumenten ook daadwerkelijk bij BJZ Utrecht zijn geïmplementeerd. Optioneel bij de Toegang zijn de LIRIK (Licht Instrument Risicotaxatie Kindermishandeling) en de CARE-NL; deze instrumenten kunnen worden afgenomen indien er een vermoeden van kindermishandeling bestaat. Daarnaast wordt de NOSI (incidenteel?) gebruikt om de opvoedingsproblematiek bij de ouders te meten. 15

18 4.1.2 Welke ervaringen heeft de instelling met effectonderzoek en welke instrumenten worden gebruikt om effecten van zorg te meten? Effecten van hulpverlening worden op verschillende manieren gemeten. Allereerst worden in het kader van de landelijke prestatie indicatoren jeugdzorg gegevens verzameld, waarover jaarlijks prestatieafspraken worden gemaakt met de Provincie Utrecht. Instellingen maken momenteel hiervoor gebruik van verschillende instrumenten: - de C-toets om cliënttevredenheid te meten. Dit instrument wordt doorgaans (twee)jaarlijks afgenomen bij cliënten en hun ouders. De C-toets is over het algemeen goed geïmplementeerd en de verkregen gegevens worden teruggekoppeld naar de betrokkenen. Daarnaast worden in een enkel geval nog korte zelf ontwikkelde instrumenten afgenomen om de cliënttevredenheid bij afsluiting van de hulp te meten. Overigens is landelijk een keuze gemaakt voor invoering van de EXITvragenlijst, die gekoppeld is aan de prestatie-indicatoren. Deze moet nog geïmplementeerd worden. Een aantal Zorgverleners overweegt de frequentie van afname van de C-toets verminderen als de EXIT-vragenlijst is ingevoerd, of de C- toets helemaal niet meer af te nemen. Ook worden gegevens met betrekking tot uitval door Zorgaanbieders geregistreerd. - Doelrealisatie: sinds 2005 vindt bij alle instellingen de registratie van doelrealisatie plaats aan de hand van de KWIS-domeinen. De doelrealisatie wordt gescoord door hulpverlener, ouder, cliënt en casemanager van BJZ. - Reden beëindiging zorg door zorgaanbieders. - De STEP bij BJZ; onduidelijk is nog in welke mate dit instrument wordt ingezet. Tot slot wordt bij zorgaanbieder de effecten van zorg incidenteel gemeten aan de hand van herhaaldelijk afgenomen instrumenten als CBCL en NOSI Hoe worden vragenlijstgegevens geregistreerd/opgeslagen? De gegevens van de C-toets worden geregistreerd met het aan de toets gekoppelde programma. Een aantal Zorgaanbieders geeft aan voor de verwerking iemand in te huren. De met de vragenlijst verzamelde gegevens worden dan vervolgens centraal verwerkt in rapporten. Gegevens met betrekking tot doelrealisatie en uitval worden in de meeste gevallen in Care4 geregistreerd. De gegevens die met de CBCL worden verzameld worden in het daaraan gekoppelde softwareprogramma ingevoerd of in BergOp. BIJ BJZ worden de STEP en CBCL verwerkt en opgeslagen in BergOp. Gegevens die met de CARE-NL en de LIRIK zijn verzameld worden geregistreerd in de contactjournaals veiligheid en in het cliëntdossier Hoe worden vragenlijstgegevens benut? Doelrealisatiegegevens (in de vorm van percentages) worden elk jaar naar de Provincie gestuurd ter verantwoording. In een enkel geval worden doelrealisatiegegevens geaggregeerd op afdelingsniveau. Verschillen tussen afdelingen zijn dan onderwerp van discussie. Benutting op deze wijze staat echter veelal nog in de kinderschoenen. In een enkel geval is er discussie naar aanleiding van verschillen tussen de beoordeling van 16

19 doelrealisatie door de cliënt, diens ouder(s), de zorgverlener en/of de casemanager van BJZ. Over het algemeen is echter nog onduidelijk wat de doelrealisatiescores nu precies betekenen en zijn de zorgaanbieders van mening dat deze scores lastig te interpreteren zijn, zolang ze niet gekoppeld kunnen worden aan andere gegevens over het verloop van de behandeling zoals gegevens met betrekking tot aard en ernst van de problematiek. Ook BJZ is van mening dat met name de GAS-scoring nog van onvoldoende kwaliteit is om de resultaten zinvol te kunnen benutten. BJZ wil vanaf de tweede helft van 2009 doelen gaan formuleren op domein- en doelgebiedniveau. Kortom, zowel voor de zorgaanbieders als voor BJZ geldt dat de rapportages over uitsluitend doelrealisatie nog niet als erg zinvol worden ervaren. Diverse zorgaanbieders en BJZ spreken echter tegelijkertijd de verwachting uit dat, wanneer het in de toekomst mogelijk wordt om gegevens van meerdere prestatie-indicatoren naast elkaar te leggen, de interpretatie van doelrealisatiescores helderder zal worden en de betekenis ervan kan toenemen doordat ze in een bredere context geplaatst kunnen worden. De CBCL en NOSI worden met name gebruikt voor diagnostiek op individueel niveau (wanneer hulpverleners vragen hebben of in handelingsverlegenheid geraken) en zelden of niet op geaggregeerd niveau (afdelingen, modules). Scores op de C-toets worden in de meeste gevallen teruggekoppeld naar de betrokkenen. Ook bij BJZ worden de CBCL, STEP en NOSI vooral gebruikt ten behoeve van de indicatiestelling Hoe ervaart men het werken met vragenlijsten? Werken met vragenlijsten wordt door de meeste instellingen inclusief BJZ - als tamelijk arbeidsintensief ervaren; het vormt een grote administratieve last. Als het gebruik is ingebed in het primaire proces (instrumenten worden benut voor diagnostiek en indicatiestelling), is dit minder het geval dan wanneer lijsten standaard afgenomen moeten worden. Met name de CBCL en NOSI brengen voor de cliënt veel invulwerk met zich mee. Doelregistratie en C-toets zijn over het algemeen dusdanig ingebed in de praktijk van alledag dat ze niet direct ervaren worden als extra werk. Bij BJZ is de ervaring dat er expliciet en langdurig op het gebruik van vragenlijsten gecoacht moet worden wil een en ander naar behoren verlopen. Daarnaast dienen de nodige randvoorwaarden (opvang urenverlies etc.) te zijn gewaarborgd. Zo vergt de implementatie van de VIB-instrumenten (STEP, CBCL, LIRIK en CARE-NL) bij BJZ veel tijd. De eerste ervaringen met deze instrumenten wijzen uit dat het gebruik van genormeerde vragenlijsten (CBCL) eerder als een meerwaarde ervaren wordt dan het gebruik van zogenoemde practice-based instrumenten (onduidelijk is welke instrumenten daarmee precies bedoeld zijn), die slechts dienen om het onderzoek en de aard van de problematiek te systematiseren. 17

20 4.2 Met betrekking tot de gewenste situatie Welke andere vragenlijsten dan de CBCL worden voorgesteld in het kader van een samenhangend instrumentarium voor invoering van praktijkgestuurd effectonderzoek, en welke vragenlijsten worden afwijkend van het samenhangend instrumentarium voorgesteld ten behoeve van specifieke doelgroepen? Naast het gebruik van de CBCL zijn de meeste Zorgaanbieders voorstander van het gebruik van een gezinsvragenlijst. De NOSI wordt in dit verband regelmatig genoemd. Ook de Gezinsklimaatschaal wordt in dit verband een aantal keren genoemd. Daarnaast wordt het wenselijk geacht dat voor specifieke doelgroepen (ADHD, autisme) specifieke instrumenten ingezet worden. BJZ is voorstander van effectmeting op drie resultaatgebieden: jeugdige (CBCL), gezin (NOSI) en ondersteunend familiair en sociaal netwerk (instrumentkeuze is nog open). BJZ wil de effectmeting kunnen relateren aan de resultaten op de landelijke prestatie-indicatoren Op welke plek in de keten zou het voorgestelde instrumentarium moeten worden geïmplementeerd? Voor landelijke prestatie-indicatoren jeugdzorg geldt het schema zoals dat is opgenomen in bijlage 1. In dat schema is per indicator aangegeven of het bijbehorende instrumentarium wordt afgenomen door de zorg aanbieder, door BJZ, of door beide. In aanvulling op de landelijke afspraken neemt BJZ Utrecht ook deel aan doelrealisatie, omdat zij met dit instrument de verleende hulp kan evalueren. Naast de instrumenten uit bijlage 1 worden in de Utrechtse situatie (mondjesmaat) de CBCL en NOSI gebruikt. Zowel BJZ als ZA zien een meerwaarde in de afname ervan; BJZ ten behoeve van de indicatiestelling, de zorgaanbieders ten behoeve van behandeldiagnostiek om een onderbouwd behandelplan op te stellen. In overleg tussen zorgaanbieders en BJZ is aan het eind van de inventarisatie besloten om de CBCL-afname, behoudens uitzonderingsgevallen, te implementeren bij de zorgaanbieders, zowel voor wat betreft de voor- als de nameting. BJZ heeft aangegeven in dat geval te overwegen de Spsy in te voeren, een vergelijkbaar instrument dat ook deel uitmaakt van de VIB-instrumenten en dat als alternatief voor de CBCL kan worden afgenomen ten behoeve van indicatiestelling. Hiermee wil BJZ voorkomen dat de CBCL door ouders binnen korte tijd twee maal wordt afgenomen Hoe dienen de gegevens die met de vragenlijsten worden verzameld te worden geregistreerd en geanalyseerd? Twee instellingen (BJZ, Joozt) maken gebruik van BergOp voor de registratie van vragenlijstgegevens. De overige instellingen (Trajectum, Lijn 5, Rading, Timon, UJL) zijn geïnteresseerd of voornemens BergOp te gaan gebruiken. Men is voorstander van zo weinig mogelijk losse systemen voor verwerking en opslag van vragenlijstgegevens. Wat dat betreft voorziet het programma BergOp in een duidelijke behoefte omdat het alle instrumenten voor effectmeting bevat, behalve de instrumenten die in de 18

21 cliëntregistratiesystemen van BJZ (IJ) en de zorgaanbieders (meest Care4) zijn opgenomen. De voorkeur gaat uit naar een enkel geïntegreerd systeem, of een goede koppeling c.q. communicatie tussen verschillende systemen als BergOp, IJ en Care Hoe wil men vragenlijstgegevens benutten? De Zorgaanbieders geven aan vragenlijstgegevens zoals verzameld met de CBCL op verschillende niveaus te willen benutten. Allereerst wil men op het niveau van de individuele cliënt vragenlijstgegevens gaan benutten om in dialoog te kunnen treden met de cliënt (en/of zijn/haar ouders) met betrekking tot zijn/haar problematiek. Daarnaast leveren vragenlijstgegevens belangrijke informatie voor het opstellen van individuele hulpverleningsplannen. In het gebruik van tussentijdse metingen ziet men mogelijkheden om inzicht te krijgen in het verloop van de problematiek, hetgeen aanleiding kan geven tot bijstelling van hulpverleningsplannen. Tussentijdse metingen kunnen ook meer zicht geven op de oorzaken van een eventuele voortijdige beëindiging van de hulpverlening of een niet goed lopend traject. Ook ziet men potentie in het aggregeren van vragenlijstgegevens op afdeling-, module-, team- en hulpverlenerniveau. Dit zou inzicht bieden in de effectiviteit van afdelingen, modules, teams en hulpverleners ten opzichte van elkaar. Eventuele onderlinge verschillen zouden tot verbeteringsacties kunnen leiden. Zo zou bijvoorbeeld besloten kunnen worden de hulpverlening binnen een bepaalde afdeling op een andere manier te gaan inrichten of hulpverleners een scholingsprogramma aan te bieden. Door middel van intervisie zouden de verschillende onderdelen van de organisatie van elkaar kunnen leren. Het gebruik van vragenlijsten bij aanvang van de hulpverlening ziet men ook als mogelijk middel om de doelgroep helderder te krijgen. Een aantal Zorgaanbieders geeft aan graag doelrealisatie per afdeling, module en locatie in kaart te willen brengen. Uiteindelijk wil men deze gegevens gebruiken voor het verbeteren van het primaire proces (en niet slechts ter verantwoording aan de Provincie). Doelrealisatiegegevens dienen daarom regulier teruggekoppeld te worden naar de werkvloer. Over het algemeen is men van mening dat geïsoleerde doelrealisatiegegevens niet zo veel zeggen, maar pas reliëf en betekenis krijgen wanneer ze gekoppeld worden aan overige gegevens, namelijk de gegevens uit voor- en nametingen met de vragenlijsten (zoals de CBCL- en eventueel de NOSI) en gegevens over cliënttevredenheid (EXIT-vragenlijst). Deze meervoudige invalshoek maakt het effectverhaal compleet. 19

Aanvulling op. Resultaten STOP4-7 Tabellenboek trainingen

Aanvulling op. Resultaten STOP4-7 Tabellenboek trainingen Aanvulling op Resultaten STOP4-7 Tabellenboek trainingen 2003-2006 Aanvulling op Resultaten STOP4-7 Tabellenboek trainingen 2003-2006 Praktikon maakt deel uit van de Stichting de Waarden te Nijmegen en

Nadere informatie

Handleiding MIS (Management Informatie Systeem)

Handleiding MIS (Management Informatie Systeem) Handleiding MIS (Management Informatie Systeem) Praktikon 2016 Praktikon B.V. Postbus 6909 6503 GK Nijmegen www.praktikon.nl tel. 024 3615480 praktikon@acsw.ru.nl fax. 024 3611152 www.bergop.info 2016

Nadere informatie

Sturen op resultaten. Zijn gestandaardiseerde vragenlijsten bruikbaar?

Sturen op resultaten. Zijn gestandaardiseerde vragenlijsten bruikbaar? Sturen op resultaten Zijn gestandaardiseerde vragenlijsten bruikbaar? Anna van Spanje (Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie) Jan Willem Veerman (Radboud Universiteit, NJi / SEJN) Congres Transformeren

Nadere informatie

Zorgverbetering: Hoe relevante gegevens te genereren en benutten

Zorgverbetering: Hoe relevante gegevens te genereren en benutten Zorgverbetering: Hoe relevante gegevens te genereren en benutten Marc Delsing, Praktikon Inge Linde, De Rading Verbeteren kwaliteit zorg Welke gegevens? Hoe komen we aan die gegevens? Hoe benutten we die

Nadere informatie

B-toets Vragenlijst Bejegening Versie voor jongeren

B-toets Vragenlijst Bejegening Versie voor jongeren B-toets Vragenlijst Bejegening Versie voor jongeren J.W. Veerman N. van Erve M. Poiesz Praktikon BV Postbus 6906 6503 GK Nijmegen tel. 024-3615480 www.praktikon.nl praktikon@acsw.ru.nl 2010 Praktikon

Nadere informatie

Samenvatting Het draait om het kind

Samenvatting Het draait om het kind Samenvatting Het draait om het kind Visie op monitoring in de opvoedingsvariant van pleegzorg Inleiding Aangezien de pleegzorg een onvoldoende geobjectiveerd overzicht heeft van hoe het met de jeugdige

Nadere informatie

Effectrapportage STOP De Waarden Training 9. A. van Duijvenbode J.W. Veerman

Effectrapportage STOP De Waarden Training 9. A. van Duijvenbode J.W. Veerman Effectrapportage STOP47 2007 De Waarden Training 9 A. van Duijvenbode J.W. Veerman Effectrapportage STOP47 2007 De Waarden Training 9 Praktikon maakt deel uit van de Stichting de Waarden te Nijmegen en

Nadere informatie

Monitoren van resultaten en werken met prestatie-indicatoren: principes en processen

Monitoren van resultaten en werken met prestatie-indicatoren: principes en processen Monitoren van resultaten en werken met prestatie-indicatoren: principes en processen Jan Willem Veerman SEJN, 24 juni 2 Meten in de praktijk: zo doe je dat! Personele, materiële, organisatorische randvoorwaarden

Nadere informatie

BergOp 4.1 Handleiding voor gebruikers

BergOp 4.1 Handleiding voor gebruikers BergOp 4.1 Handleiding voor gebruikers Testversie 1 Praktikon B.V. Postbus 6909 6503 GK Nijmegen www.praktikon.nl tel. 024-3615480 praktikon@acsw.ru.nl fax. 024-3611152 www.bergop.info 2016 Praktikon B.V.

Nadere informatie

Behandelen gestuurd door directe feedback: samen kennis genereren over wat werkt

Behandelen gestuurd door directe feedback: samen kennis genereren over wat werkt Behandelen gestuurd door directe feedback: samen kennis genereren over wat werkt Rint de Jong - Karakter Heddeke Snoek Karakter Judith Horstman Pionn Marleen van Aggelen - Pionn 22 september 2015 Met welke

Nadere informatie

Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen Een notitie naar aanleiding van onderzoek van de Inspectie jeugdzorg oktober 2008

Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen Een notitie naar aanleiding van onderzoek van de Inspectie jeugdzorg oktober 2008 Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen Een notitie naar aanleiding van onderzoek van de Inspectie jeugdzorg oktober 2008 Inleiding De veiligheid van het kind is een van de belangrijkste

Nadere informatie

STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER)

STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER) STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER) Juni 2004 INLEIDING Voor u ligt een stappenplan dat gebaseerd is op de CBO-richtlijn

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdzorg Nederland

Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdzorg Nederland Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdzorg Nederland Werken aan effectiviteit Effectieve jeugdzorg Werken aan de effectiviteit van de jeugd zorg. Dat is de ambitie die veel instellingen in de jeugdzorgketen

Nadere informatie

Zicht op kwaliteit van de jeugdzorg Een wetenschappelijk perspectief

Zicht op kwaliteit van de jeugdzorg Een wetenschappelijk perspectief Zicht op kwaliteit van de jeugdzorg Een wetenschappelijk perspectief Jan Willem Veerman Jeugd in Onderzoek Nieuwegein, 11-03-2013 Opbouw 1. Waar gaat het over? 2. Hoe ziet het eruit? 3. Hoe wordt het gebruikt?

Nadere informatie

Prestatie-indicatoren lokale zorg voor jeugd: geleerde lessen

Prestatie-indicatoren lokale zorg voor jeugd: geleerde lessen Prestatie-indicatoren lokale zorg voor jeugd: geleerde lessen Tom van Yperen Nederlands Jeugdinstituut / Rijksuniversiteit Groningen t.vanyperen@nji.nl @Tomvanyperen In deze bijdrage Waar gaat het ook

Nadere informatie

Meten van uitkomsten van behandelingen in de jeugdzorg

Meten van uitkomsten van behandelingen in de jeugdzorg Meten van uitkomsten van behandelingen in de jeugdzorg Inspectie Jeugdzorg Utrecht, juni 2013 Samenvatting Het is van wezenlijk belang dat zorgaanbieders de uitkomsten van de door hen geboden behandelingen

Nadere informatie

Eerder en Dichtbij. Projectplan

Eerder en Dichtbij. Projectplan Eerder en Dichtbij Projectplan Bussum, augustus september 2012 1. Inleiding De pilot Eerder en Dichtbij is een verlening van de eerste pilot Meer preventie minder zorg. Het doel van de pilot was oorspronkelijk

Nadere informatie

Introductie stage-scriptie combi. Orthopedagogiek G&G, 25 augustus 2011

Introductie stage-scriptie combi. Orthopedagogiek G&G, 25 augustus 2011 Introductie stage-scriptie combi Orthopedagogiek G&G, 25 augustus 2011 Welkom toekomstige Scientist-Practitioners Achtergrond Vanuit Orthopedagogiek:GenG steeds meer accent op scientist-practitioner model

Nadere informatie

Een kinderbeschermingsmaatregel?

Een kinderbeschermingsmaatregel? Een kinderbeschermingsmaatregel? Stand van zaken naar aanleiding van het vervolgonderzoek naar de kwaliteit van de Bureaus Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming bij de besluiten over een kinderbeschermingsmaatregel

Nadere informatie

Quick scan Ambulant begeleid wonen. Rapport naar aanleiding van het onderzoek van de Inspectie jeugdzorg bij Kompaan

Quick scan Ambulant begeleid wonen. Rapport naar aanleiding van het onderzoek van de Inspectie jeugdzorg bij Kompaan Quick scan Ambulant begeleid wonen Rapport naar aanleiding van het onderzoek van de Inspectie jeugdzorg bij Kompaan Inspectie jeugdzorg September 2006 Inleiding De Inspectie jeugdzorg wil een inschatting

Nadere informatie

Outcome in zicht: JGZ? Erik Jan de Wilde, 16 maart 2015

Outcome in zicht: JGZ? Erik Jan de Wilde, 16 maart 2015 Outcome in zicht: JGZ? Erik Jan de Wilde, 16 maart 2015 Inhoud Outcome in Zicht: Wat hebben we gedaan? Outcome en de JGZ? 2 Aanleiding project Gemeenten zijn per 1 jan. 2015 wettelijk verplicht aan te

Nadere informatie

In onderstaande tabel zijn de totaalscores per domein aangegeven. Tabel 1: totaalscore procesanalyse en ketenoriëntatie (maximale score = 2)

In onderstaande tabel zijn de totaalscores per domein aangegeven. Tabel 1: totaalscore procesanalyse en ketenoriëntatie (maximale score = 2) PS2008WMC04 BIJLAGE5 DEELRAPPORTAGE D Procesanalyse en ketenoriëntatie Werkwijze De door zorgaanbieders en BJZ verstrekte procesbeschrijvingen zijn geanalyseerd aan de hand van het experimentele schema

Nadere informatie

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Het gerecht Het resultaat: weten dat u met de juiste dingen bezig bent. Alles is op een bepaalde manier meetbaar.

Nadere informatie

Klantprofilering. Objectieve meting voortgang en resultaten trajecten

Klantprofilering. Objectieve meting voortgang en resultaten trajecten Klantprofilering Objectieve meting voortgang en resultaten trajecten Concept projectvoorstel, versie 0.4 26 oktober2004 Documenthistorie Versie/Status Datum Wijzigingen Auteur 0.1 16/06/2004 B.G. Langedijk

Nadere informatie

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Hertoets bij Pactum

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Hertoets bij Pactum Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Hertoets bij Pactum Inspectie jeugdzorg Utrecht, januari 2010 2 Inspectie jeugdzorg p~ãéåî~ííáåö= Naar aanleiding van de uitkomsten van een eerder pleegzorgonderzoek

Nadere informatie

Beschermjassen: Wat is het en werkt het?

Beschermjassen: Wat is het en werkt het? Beschermjassen: Wat is het en werkt het? Voorlopige resultaten december Dries.roosma@pionn.nl Martine.buist@pionn.nl Vragen die wij hadden toen wij begonnen.. Wat is beschermjassen? Is het een geloof,

Nadere informatie

Uitkomsten evaluatie module sociale infrastructuur

Uitkomsten evaluatie module sociale infrastructuur Uitkomsten evaluatie module sociale infrastructuur Maart 2017 Begin 2017 zijn enquêtes uitgezet bij (A) gemeenten uit de kernwerkgebieden van Menzis, (B) zorgaanbieders die gecontracteerd zijn voor de

Nadere informatie

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling.

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. 1. Sociaal beleid in breder verband Ontwikkelen beleid: een complex proces Het ontwikkelen en implementeren van beleid voor preventie en aanpak van grensoverschrijdend

Nadere informatie

DOORDRINKEN DOORDRINGEN. Effectevaluatie Halt-straf Alcohol Samenvatting. Jos Kuppens Henk Ferwerda

DOORDRINKEN DOORDRINGEN. Effectevaluatie Halt-straf Alcohol Samenvatting. Jos Kuppens Henk Ferwerda DOORDRINGEN of Effectevaluatie Halt-straf Alcohol Samenvatting DOORDRINKEN Jos Kuppens Henk Ferwerda In opdracht van Ministerie van Veiligheid en Justitie, Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum,

Nadere informatie

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

Monitors voor de jeugdhulp. Kwaliteit door grip op cijfers

Monitors voor de jeugdhulp. Kwaliteit door grip op cijfers Monitors voor de jeugdhulp Kwaliteit door grip op cijfers Jeugdhulp in cijfers Om als gemeente of jeugdhulpaanbieder goed te kunnen sturen hebt u betrouwbare informatie en cijfers nodig. De vraag is niet

Nadere informatie

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Beleidsanalyse van De Bascule, zorglijn Therapeutische pleegzorg

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Beleidsanalyse van De Bascule, zorglijn Therapeutische pleegzorg Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Beleidsanalyse van De Bascule, zorglijn Therapeutische pleegzorg Inspectie jeugdzorg Utrecht, februari 2009 2 1. Aanleiding Het is de taak van pleegzorgaanbieders

Nadere informatie

Raad op zaterdag 30 januari 2016

Raad op zaterdag 30 januari 2016 Raad op zaterdag 30 januari 2016 Astrid Jansen, projectleider jeugd VNG Afke Donker, Nederlands Jeugdinstituut Gespecialiseerde jeugdhulp en meten van effecten Hoe weet u of uw beleid effect heeft? Programma

Nadere informatie

Project in het kader van de voorbereiding op de transformatie jeugdzorg

Project in het kader van de voorbereiding op de transformatie jeugdzorg Project in het kader van de voorbereiding op de transformatie jeugdzorg Projectpartners: 1e lijns praktijk voor psychologie Infano Diepenheim 1 e lijns praktijk voor psychologie Pedagogisch perspectief

Nadere informatie

Sociale wijkzorgteams Den Haag

Sociale wijkzorgteams Den Haag Sociale wijkzorgteams Den Haag Onderzoek naar voorwaarden voor doeltreffend en doelmatig functioneren De rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de sociale wijkzorgteams in Den Haag. Daarbij is gekeken

Nadere informatie

Invoering van de meldcode in de jeugdzorg

Invoering van de meldcode in de jeugdzorg Invoering van de meldcode in de jeugdzorg Inspectie Jeugdzorg Utrecht, april 2013 Samenvatting Eind december 2012 heeft de Inspectie Jeugdzorg via een digitale vragenlijst een inventariserend onderzoek

Nadere informatie

Toezicht op de toegankelijkheid en kwaliteit van de veteranenzorg met behulp van de CQ-index

Toezicht op de toegankelijkheid en kwaliteit van de veteranenzorg met behulp van de CQ-index 110309.08/03 Toezicht op de toegankelijkheid en kwaliteit van de veteranenzorg met behulp van de CQ-index Inleiding In oktober 2007 is het Landelijk Zorgsysteem Veteranen (LZV) van start gegaan. Het LZV

Nadere informatie

Monitor Experimenten Ambulante Jeugdzorg zonder indicatie

Monitor Experimenten Ambulante Jeugdzorg zonder indicatie Monitor Experimenten Ambulante Jeugdzorg zonder indicatie Prestatiemeting Experimenten In 2011 wordt in de regio Noordwest Veluwe en in Nijmegen/Wijchen een pilot gestart met de inzet van vormen van ambulante

Nadere informatie

Handleiding bij de LOB-scan voor het mbo

Handleiding bij de LOB-scan voor het mbo Handleiding bij de LOB-scan voor het mbo Inleiding Voor u ligt de handleiding bij de LOB-scan voor het mbo. De LOB-scan voor het mbo is in opdracht van MBO Diensten ontwikkeld en is te vinden op www.mbodiensten.nl.

Nadere informatie

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Beleidsanalyse van Rubicon Jeugdzorg

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Beleidsanalyse van Rubicon Jeugdzorg Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Beleidsanalyse van Rubicon Jeugdzorg Inspectie jeugdzorg Utrecht, februari 2009 2 1. Aanleiding Het is de taak van pleegzorgaanbieders om er voor te zorgen

Nadere informatie

Zorgen voor het bedreigde kind. Onderzoek naar de samenwerking tussen Raad voor de Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg

Zorgen voor het bedreigde kind. Onderzoek naar de samenwerking tussen Raad voor de Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg Zorgen voor het bedreigde kind Onderzoek naar de samenwerking tussen Raad voor de Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg Inspectie jeugdzorg Utrecht, november 2006 2 Inspectie jeugdzorg Inhoudsopgave Samenvatting...

Nadere informatie

EXIT-VRAGENLIJST Jeugd & Opvoedhulp Handleiding

EXIT-VRAGENLIJST Jeugd & Opvoedhulp Handleiding EXIT-VRAGENLIJST Jeugd & Opvoedhulp Handleiding Inleiding Voor het programma Prestatie-indicatoren Jeugdzorg 1 worden verschillende instrumenten uitgewerkt om inzicht te krijgen in de effectiviteit van

Nadere informatie

Een verkenning van de toeleiding van vluchtelingen naar de reguliere zorg Praktijkervaringen uit 5 gemeenten

Een verkenning van de toeleiding van vluchtelingen naar de reguliere zorg Praktijkervaringen uit 5 gemeenten Een verkenning van de toeleiding van vluchtelingen naar de reguliere zorg Praktijkervaringen uit 5 gemeenten Maud Eimers en Erick Vloeberghs 2 Een verkenning van de toeleiding van vluchtelingen naar de

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD A2. Regeling Brandmeldinstallaties 2002 BMI 2002 / A2 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING. Versie : 1.0. Publicatiedatum : 1 april 2012

WIJZIGINGSBLAD A2. Regeling Brandmeldinstallaties 2002 BMI 2002 / A2 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING. Versie : 1.0. Publicatiedatum : 1 april 2012 WIJZIGINGSBLAD A2 Regeling Brandmeldinstallaties 2002 BMI 2002 / A2 Publicatiedatum : 1 april 2012 Ingangsdatum : 1 april 2012 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING VOORWOORD A2:2012/BMI 2002 Pagina 2/5 Dit wijzigingsblad

Nadere informatie

Raad op zaterdag 24 september 2016

Raad op zaterdag 24 september 2016 Raad op zaterdag 24 september 2016 Astrid Jansen, projectleider jeugd VNG Afke Donker, Nederlands Jeugdinstituut Gespecialiseerde jeugdhulp en meten van effecten Hoe weet u of uw beleid effect heeft? Programma

Nadere informatie

Flyer Intervisie. Intervisie is vooral taakgericht en resultaatgericht werken met collega s ter optimalisering van de werkzaamheden van alledag.

Flyer Intervisie. Intervisie is vooral taakgericht en resultaatgericht werken met collega s ter optimalisering van de werkzaamheden van alledag. Flyer - Intervisie Wat is intervisie? Intervisie is vooral taakgericht en resultaatgericht werken met collega s ter optimalisering van de werkzaamheden van alledag. De volgende omschrijving van intervisie

Nadere informatie

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward Productive Ward Verbeter de kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid van uw zorg door reductie van verspilling Brochure Productive Ward CBO 2012 CBO, Postbus 20064, 3502 LB UTRECHT Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave

evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave ijs arbeid dat a zorg onderwijs zekerheid t enschap rg welzijn obilit eit n beleids- Het ITSmaakt deel uit van de Radboud Universiteit Nijmegen evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave CE

Nadere informatie

Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen. Beschrijving

Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen. Beschrijving Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

PROJECTPLAN REGISTRATIESYSTEEM PRIVATE VOORZIENINGEN BIJZONDERE JEUGDZORG

PROJECTPLAN REGISTRATIESYSTEEM PRIVATE VOORZIENINGEN BIJZONDERE JEUGDZORG PROJECTPLAN REGISTRATIESYSTEEM PRIVATE VOORZIENINGEN BIJZONDERE JEUGDZORG Stefaan VIAENE Johan PEETERS 30 maart 2007 1 A. CONTEXT VAN HET PROJECT - Doelstelling 32 van het Globaal Plan bepaalt: We geven

Nadere informatie

Vervolgonderzoek AMK Utrecht

Vervolgonderzoek AMK Utrecht Vervolgonderzoek AMK Utrecht Inspectie jeugdzorg februari 2007 2 Inspectie jeugdzorg Inhoudsopgave Samenvatting... 5 Hoofdstuk 1... 7 1.1 Aanleiding... 7 1.2 Centrale onderzoeksvraag... 7 1.3 Toetsingskader...

Nadere informatie

Werkbladen. Wat werkt in de pleegzorg?

Werkbladen.  Wat werkt in de pleegzorg? Werkbladen www.nji.nl/watwerkt Wat werkt in de pleegzorg? Wat werkt in de pleegzorg? Het Nederlands Jeugdinstituut beschrijft in de publicatie Wat werkt in de pleegzorg? wat er uit wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg

Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg Ter voorbereiding op de transitie maken gemeenten, georganiseerd in zes regio s, en Gedeputeerde Staten van provincie Utrecht,

Nadere informatie

Kort verslag van de beleidsanalyse van het programma Valor in India

Kort verslag van de beleidsanalyse van het programma Valor in India Kort verslag van de beleidsanalyse van het programma Valor in India Inspectie jeugdzorg Utrecht, april 2008 2 Inhoudsopgave= Samenvatting...5 1. Inleiding...7 1.1. Aanleiding...7 1.2. Vraagstelling...7

Nadere informatie

ONDERZOEKSOPZET VERVOLGONDERZOEK OP EIGEN KRACHT

ONDERZOEKSOPZET VERVOLGONDERZOEK OP EIGEN KRACHT Vervolgonderzoek Op eigen kracht over de voorwaarden voor een doeltreffend en doelmatig functioneren van Sociale Wijkzorgteams Januari 2016 1 AANLEIDING Op 16 oktober 2015 publiceerde de Rekenkamer Den

Nadere informatie

Training Routine Outcome Monitoring en het bespreken van feedback

Training Routine Outcome Monitoring en het bespreken van feedback Training Routine Outcome Monitoring en het bespreken van feedback door van Programma 1. Wat is ROM en waarom? 2. Welke vragenlijsten worden ingevuld? 3. Hoe zien de rapportages er uit? 4. Hoe kun je de

Nadere informatie

S a m e n v a t t i n g 149. Samenvatting

S a m e n v a t t i n g 149. Samenvatting S a m e n v a t t i n g 149 Samenvatting 150 S a m e n v a t t i n g Dit proefschrift richt zich op de effectiviteit van een gezinsgerichte benadering (het DMOgespreksprotocol, gebruikt binnen het programma

Nadere informatie

Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid

Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid Provincie Noord-Brabant Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid 1. Inleiding Het Beleidskader Jeugd 2005-2008 biedt de kaders voor het afsluiten van regionale convenanten

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Inleiding 2

Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Gesprekscyclus Scholengroep Rijk van Nijmegen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Hoofdstuk 2 Gesprekscyclus Opbouw De tweejarige scyclus van SGRvN - Het voortgangs - Het beoordelings 4 4 4 5 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Rapport indicatiestelling cliënt Bureau Jeugdzorg Haaglanden

Rapport indicatiestelling cliënt Bureau Jeugdzorg Haaglanden Rapport indicatiestelling cliënt Bureau Jeugdzorg Haaglanden Inspectie jeugdzorg Utrecht, april 2010 2 Samenvatting Aanleiding voor dit toezicht was de melding van Bureau Jeugdzorg Haaglanden (hierna BJZ

Nadere informatie

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei Centrum voor Jeugd en Gezin Bouwstenen voor de groei Moduleaanbod Stade Advies Centrum voor Jeugd en Gezin; Bouwstenen voor de groei Hoe organiseert u het CJG? Plan en Ontwikkelmodulen: Module Verkenning

Nadere informatie

Een vragenlijst voor de Empowerende Omgeving

Een vragenlijst voor de Empowerende Omgeving Een vragenlijst voor de Empowerende Omgeving Introductie In het EQUAL Request project wordt getracht de participatie van het individu in het eigen reïntegratietraject te vergroten. Hiervoor moet het individu

Nadere informatie

Samenvatting. Gezin Centraal

Samenvatting. Gezin Centraal Samenvatting Gezin Centraal Gezin Centraal is een experimenteel hulpverleningsprogramma dat zich richt op kinderen (6 14 jaar) met ernstige psychosociale problemen en hun gezinnen. Het programma maakt

Nadere informatie

Opzetten medewerker tevredenheid onderzoek

Opzetten medewerker tevredenheid onderzoek Opzetten medewerker tevredenheid onderzoek E: info@malvee.com T: +31 (0)76 7002012 Het opzetten en uitvoeren van een medewerker tevredenheid onderzoek is relatief eenvoudig zolang de te nemen stappen bekend

Nadere informatie

Jeugdzorg naar gemeente: agenda voor inhoudelijke vernieuwing

Jeugdzorg naar gemeente: agenda voor inhoudelijke vernieuwing Jeugdzorg naar gemeente: agenda voor inhoudelijke vernieuwing Tom van Yperen Nederlands Jeugdinstituut 18 januari 2012 te Den Bosch t.vanyperen@nji.nl / s.vanhaaren@nji.nl Waarom de stelselwijziging? 1.

Nadere informatie

Inhoudsopgave Ontwerpbesluit pag. 3 Toelichting pag. 5 Bijlage(n): 1

Inhoudsopgave Ontwerpbesluit pag. 3 Toelichting pag. 5 Bijlage(n): 1 S T A T E N V O O R S T E L Datum : 17 juli 2007 Nummer PS : PS2007WMC01 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : WMC Registratienummer : 2007MEC001224i Portefeuillehouder : mevr. Dekker Titel : Ondersteuning

Nadere informatie

gedrags- en maatschappijwetenschappen

gedrags- en maatschappijwetenschappen gedrags- en maatschappijwetenschappen orthopedagogiek Veelgestelde vragen (FAQ) Onderzoek RuG Op de volgende pagina s vindt u veelgestelde vragen met betrekking tot het onderzoek naar intensieve ambulante

Nadere informatie

Bijlage: Aanpak aanscherping Meldcode

Bijlage: Aanpak aanscherping Meldcode Bijlage: Aanpak aanscherping Meldcode 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in werking getreden. Deze wet verplicht professionals in de sectoren

Nadere informatie

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang Grensoverschrijdend gedrag Klik Kinderopvang wijst alle vormen van grensoverschrijdend gedrag af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang grensoverschrijdend gedrag voorkomen

Nadere informatie

Ontwikkelplan Inzicht in cliëntervaringen

Ontwikkelplan Inzicht in cliëntervaringen Ontwikkelplan Inzicht in cliëntervaringen 1a. Niveau Ervaren kwaliteit van leven door de cliënt. 1b. Kwaliteitsthema Cliëntervaring Het werken aan dit kwaliteitsthema maakt onderdeel uit van de integrale

Nadere informatie

2. Wat zijn per sector/doelgroep de algemene inzichten ten aanzien van de inhoud van de continuïteitsplannen?

2. Wat zijn per sector/doelgroep de algemene inzichten ten aanzien van de inhoud van de continuïteitsplannen? Samenvatting Aanleiding en onderzoeksvragen ICT en elektriciteit spelen een steeds grotere rol bij het dagelijks functioneren van de maatschappij. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie (hierna: Ministerie

Nadere informatie

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS duurzame plaatsing van werknemers met autisme 1 Welkom bij toolbox AUTIPROOF WERKT Autiproof Werkt is een gereedschapskist met instrumenten die gebruikt kan worden bij

Nadere informatie

Een vragenlijst voor de Empowerende Omgeving

Een vragenlijst voor de Empowerende Omgeving Een vragenlijst voor de Empowerende Omgeving Introductie Met de REQUEST methode wordt getracht de participatie van het individu in hun eigen mobiliteit te vergroten. Hiervoor moet het individu voldoende

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD A2. BORG 2005 versie 2 / A2 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING. Versie : 2.2. Publicatiedatum : 31 maart 2010. Ingangsdatum : 1 april 2010

WIJZIGINGSBLAD A2. BORG 2005 versie 2 / A2 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING. Versie : 2.2. Publicatiedatum : 31 maart 2010. Ingangsdatum : 1 april 2010 WIJZIGINGSBLAD A2 Nationale Beoordelingsrichtlijn BORG 2005 versie 2 Procescertificaat voor het ontwerp, de installatie en het onderhoud van inbraakbeveiliging BORG 2005 versie 2 / A2 Publicatiedatum :

Nadere informatie

DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 9.2.3.5

DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 9.2.3.5 DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 9.2.3.5 Zorgleefplan brochure bronnen www.loc.nl, (LOC, zeggenschap in de zorg is de koepelorganisatie van de cliëntenraden van de sectoren verpleging en verzorging,

Nadere informatie

Samenvatting. Samenvatting

Samenvatting. Samenvatting Samenvatting Op grond van klinische ervaring en wetenschappelijk onderzoek, is bekend dat het gezamenlijk voorkomen van een pervasieve ontwikkelingsstoornis en een verstandelijke beperking tot veel bijkomende

Nadere informatie

Dialoogtafels: jeugdige, ouders en professionals in gesprek over ontvangen zorg. Congres Jeugd in Onderzoek 13 maart 2017 Alona Labun & Marike Serra

Dialoogtafels: jeugdige, ouders en professionals in gesprek over ontvangen zorg. Congres Jeugd in Onderzoek 13 maart 2017 Alona Labun & Marike Serra Dialoogtafels: jeugdige, ouders en professionals in gesprek over ontvangen zorg Congres Jeugd in Onderzoek 13 maart 2017 Alona Labun & Marike Serra 12 AWTJ s Wat? Kennisinfrastructuur waarin praktijk,

Nadere informatie

Factsheet Jeugd in cijfers

Factsheet Jeugd in cijfers Factsheet Jeugd in cijfers 2011-2012 Gemeente Gemeente Voorwoord Jeugd in cijfers biedt snel compacte en feitelijke beleidsinformatie over het huidige jeugdzorgstelsel in de provincie Noord- en binnen

Nadere informatie

Loopbaanoriëntatie -begeleiding

Loopbaanoriëntatie -begeleiding Ik, leren en werken Loopbaanoriëntatie en -begeleiding Loopbaanlogboek voor fase 2 Voorbereiding Colofon Auteur: Edu Actief b.v. Redactie: Edu Actief b.v. Vormgeving: Edu Actief b.v. Illustraties: Edu

Nadere informatie

SWPBS en HGW in curriculum lerarenopleiding

SWPBS en HGW in curriculum lerarenopleiding SWPBS en HGW in curriculum lerarenopleiding Inleiding Het LEOZ (Landelijk Expertisecentrum Onderwijs en Zorg) is een samenwerkingsproject van: Fontys Hogescholen, Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg,

Nadere informatie

Plan voor een scholingsaanbod CJG: in en vanuit het CJG

Plan voor een scholingsaanbod CJG: in en vanuit het CJG Plan voor een scholings CJG: in en vanuit het CJG Uitgaan van de eigen kracht van ouders en kinderen, die eigen kracht samen versterken en daar waar nodig er op af en ondersteunen Het scholingsplan CJG

Nadere informatie

Effectieve besluitvorming in onderwijs en jeugdhulp: Basis voor integraal arrangeren

Effectieve besluitvorming in onderwijs en jeugdhulp: Basis voor integraal arrangeren Effectieve besluitvorming in onderwijs en jeugdhulp: Basis voor integraal arrangeren Handvatten voor samenwerkingsafspraken en inrichting van werkprocessen. Voor scholen, samenwerkingsverbanden, jeugdhulporganisaties

Nadere informatie

27 januari 2004 Nr , W Nummer 2/2004

27 januari 2004 Nr , W Nummer 2/2004 27 januari 2004 Nr. 2003-23.286, W Nummer 2/2004 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen ter vaststelling van het Beleidskader jeugdzorg 2004-2007 en het Uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging

Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging 13-0010/mh/rs/ph Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging Gevraagde actie: - Deelt u de filosofie van Regie in eigen hand? - Bent u bereid

Nadere informatie

Handhaver toezicht en veiligheid (HTV)

Handhaver toezicht en veiligheid (HTV) Handhaver toezicht en veiligheid (HTV) Laat het professioneel vakmanschap slagen! Mannelijk/vrouwelijk Er bestaat in Nederland een dilemma als het gaat over het gebruik van woorden die als mannelijk en

Nadere informatie

Handleiding Eetmeter. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding Eetmeter. februari 2007

Handleiding Eetmeter. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding Eetmeter. februari 2007 Aan de slag in beroep en bedrijf februari 2007 Branche Uitgevers 1 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand dan wel

Nadere informatie

Perceelbeschrijving Beschermd wonen

Perceelbeschrijving Beschermd wonen Perceelbeschrijving Beschermd wonen Inhoud 1. Beschermd wonen... 3 1.1 Gevraagd product... 3 1.2 Eisen aan aanbieder... 4 1.3 Basisprotocol... 5 Pagina 2 van 5 1. Beschermd wonen 1.1 Gevraagd product De

Nadere informatie

BergOp 3.2 Praktikon, 2014

BergOp 3.2 Praktikon, 2014 BergOp 3.2 Praktikon, 2014 Praktikon B.V. Postbus 6909 6503 GK Nijmegen www.praktikon.nl tel. 024-3615480 praktikon@acsw.ru.nl fax. 024-3611152 www.bergop.info 2014 Praktikon B.V. Behoudens de in of krachtens

Nadere informatie

Systematische review naar effectieve interventies ter preventie van kindermishandeling.

Systematische review naar effectieve interventies ter preventie van kindermishandeling. Rapport Systematische review naar effectieve interventies ter preventie van kindermishandeling. Auteurs: F.J.M. van Leerdam 1 K. Kooijman 2 F. Öry 1 M. Landweer 3 1: TNO Preventie en Gezondheid Postbus

Nadere informatie

Evaluatieverslag deelproject Vraagsturing op basis van OER November 2008 - December 2009

Evaluatieverslag deelproject Vraagsturing op basis van OER November 2008 - December 2009 Evaluatieverslag deelproject Vraagsturing op basis van OER November 2008 - December 2009 Inleiding Het doel van Omkeer 2.0 is samen te vatten als: kijken hoe zorg en zorgvraag in elkaar steken en hoe dit

Nadere informatie

Plan van aanpak (offerte) jeugdbeleid gemeente Son & Breugel. Uw vraag. Ons aanbod

Plan van aanpak (offerte) jeugdbeleid gemeente Son & Breugel. Uw vraag. Ons aanbod Plan van aanpak (offerte) jeugdbeleid gemeente Son & Breugel De gemeente Son en Breugel heeft in het collegeprogramma 2002 2006 opgenomen dat zij een nieuwe nota integraal jeugdbeleid zal ontwikkelen.

Nadere informatie

Workshop: Positief opvoeden en werken met vragenlijsten.

Workshop: Positief opvoeden en werken met vragenlijsten. Workshop: Positief opvoeden en werken met vragenlijsten. Ridder de Vries (procesmanager CJG) Maria Kooi (coordinator CJG) Dries Roosma (Pionn) Herma Hemmen ( projectmanager Sedna) 1 Inhoud workshop. Maatschappelijke

Nadere informatie

Positief Opvoeden, Triple P in de transitie stelsel jeugd

Positief Opvoeden, Triple P in de transitie stelsel jeugd Positief Opvoeden, Triple P in de transitie stelsel jeugd Jacqueline van Rijn Jolyn Berns www.nji.nl Marion van Bommel Sandra Hollander Oktober 2013 Triple P Triple P is een evidence based opvoedondersteuningsprogramma,

Nadere informatie

Quick scan Ambulant begeleid wonen

Quick scan Ambulant begeleid wonen Quick scan Ambulant begeleid wonen 21-07-2006 Rapport n.a.v. het onderzoek van de Inspectie jeugdzorg bij Jarabee Inspectie jeugdzorg Juli 2006 Inleiding De Inspectie jeugdzorg wil een inschatting maken

Nadere informatie

Kwaliteitsmeting. Ambulante Spoedhulp (ASH) en Families First (FF) Resultaten kwaliteitsmeting tweede helft 2016

Kwaliteitsmeting. Ambulante Spoedhulp (ASH) en Families First (FF) Resultaten kwaliteitsmeting tweede helft 2016 Kwaliteitsmeting Ambulante Spoedhulp (ASH) en Families First (FF) Resultaten kwaliteitsmeting tweede helft 2016 Marsha Philipsen Ronald De Meyer Milou Golbach Webinar 9 maart 2017 Wat gaan jullie zien?

Nadere informatie

Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein

Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein Gemeente Bronckhorst, 23 augustus 2016 1. Aanleiding We willen het beleidsplan Sociaal Domein 2015-2018 gemeente Bronckhorst tussentijds

Nadere informatie

Aan de raad. No. 10. Wissenkerke, 21 oktober 2013

Aan de raad. No. 10. Wissenkerke, 21 oktober 2013 Raadsvergadering d.d. 19 december 2013 Aan de raad Voorstraat 31, 4491 EV Wissenkerke Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke Tel 14 0113 Fax (0113) 377300 No. 10. Wissenkerke, 21 oktober 2013 Onderwerp: Voorstel/alternatieven

Nadere informatie

Proeftuinplan: Meten is weten!

Proeftuinplan: Meten is weten! Proeftuinplan: Meten is weten! Toetsen: hoog, laag, vooraf, achteraf? Werkt het nu wel? Middels een wetenschappelijk onderzoek willen we onderzoeken wat de effecten zijn van het verhogen cq. verlagen van

Nadere informatie

Effectmeting van. hulp- en dienstverlening

Effectmeting van. hulp- en dienstverlening Effectmeting van hulp- en dienstverlening Gemeenten, instellingen en organisaties moeten hun uitgaven verantwoorden: wat leveren investeringen op? Ook investeringen in sociaal beleid moeten zij kunnen

Nadere informatie