ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN Dat telt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN Dat telt"

Transcriptie

1 . t ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN Dat telt, - NIEUWSFLIISZORGVOORJEUGDFRYSLÂN 1. Zorg voor Jeugd Fryslan pa. Westersingel DK Leeuwarden De nieuwsbrief Zorg noor Jeugd Fryslén dat teit brengt alle in betrokkenen bij de overdracht en omvorming van de zorg voarjeugd periodiek op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het terrein van jeugd en gezin en het verloop een het pro ces in Frysi3n. in de regel verschijnt de nieuwsbrief 1 n per maand. De nieuwsbrief is ook te vinden op de website: Wilg u een eigen bijdrage geplaatst zien? Of hebt u nieuws te meiden? Stuur deze dan naar In het perspectief van de verschillende transities en decentra fsatles )AWBZ, Participetiewet, Zorg voor Jeugd en Passend Onderwijs) beoogt de nieuwsflits zo bil te dragen aan een meer samenhangende ontwikkeling en beschouwing van de daaraan voor alle betrokkenen verbonden kansen en mogelijk kheden. Als u de nieuwsflits zelf of niet meer wilt ontvangen stuur dan een mail naar Rgaflsatle Uitgeverij De Overkant Rlngvaartpark LH Capelie aan en IJssel Tweedaagse bijeenkomst ean 18 en 19 noeember 2013 slager, die gezamenlijk een worstenbrovdje maken, of anders gezegd: Synergie; het worstenbroodje, de combinatie tus- synetgme Veel verschil, maar meer hetzelfde sen slager en bakker! Verder kwam naar voren dat de omvorming van onderop opgebouwd Na aanleiding van het regionale transitiearrangement, is het omvormings- moet worden. Bij de kracht van cliënten zou het startpunt moeten liggen. plan een logische vervolg stap. Om dit te realiseren werd hier tijdens de Er wordt geroepen: Kind centraal, de burger in het middeipunti Echter tweedaagse bijeenkomst van 18 en 19 november 2013 over gesproken kan men zich aharagen of dit werkelijk gebeurd..?l De omnnrming van het met verschillende partijen waaronder de werkgroep transitie Frysiân, de jeugdzorgsteluei is een politiek proces en daarbij dienen gemeenten ee regionale aanjaagteams en de Friese zorgaankieders. Wij als stagiaires zorgaanbieders rekening te houden met de voorwaarden die burgers van de werkgroep Zorg voor jeugd Frysiân ramen ook deel aan deze noemen. Oprecht luisteren naar de wensen van burgers, dat is waar het tweedaagse en kwamen tot het volgende, om draait. Laten we hier vooral mee door gaan en dit als leidraad honden binnen de transitie van de jeugdzorg in Friesland. Aan het begin van de dag vertelde dhr. Doodkvrte (kwartiermaker transi tie jeugdzorg Friesland) dat de transinecommivsie over het RTA van Fries land had meegedeeld dat Friesland goed op weg is, maar dat de volgende punten nog verduidelijkt moeten worden: -let regelen nan teugdbescherming/leogdreclassering (18/IR). Het AMHK is al vastgelegd; Het opzetten van gebiedsgericht werken; Het nastreven van 1 gezin, 1 plan, 1 hulpverlener. Sterke punten van deze tweedaagse waren de gezamenlijke overeenstem mingen tossen budget volgt kind en werknemer werkt waar werk is. En de overeenstemming van de delinitie van jeugd; namelijk dat onder jeugd alle jongeren vallen in de leeftijd van 0 tot 23 jaar. Vvor al deze jongeren moeten de gemeenten en de zorgaanbieders de zorg regelen. Opmerkelijk was dat er nog niet duidelijk is wie straks het hvofdaanne merschap heeft, want wie heeft straks de regie als er meerdere aanbie. dans betrokken zijn hij een cliënt? Mevr. S. Snuman van Frieslak gebruikte de metafoor van het worsten brvvdje om duidelijk te maken wat er moet gebeuren om de zorg noor jeugd zo goed mogelijk te regelen. De combinatie van de laakker en de Jaargang2 afleveringzo 1 6december2O13 Door Alyt Hoekntro en Rianne de bruin, stagioires Zorg vvvr Jeugd Frysldn. lgezinlplan.nl en de transitie Bron Nu Binnen de transitie van de zorg naar gemeenten staat de transformatie naar het één gezin één plan één regisseur principe centraal. lgezinlpian.nl was de eerste tool die het werken volgens dit principe ondersteunt en stroomlijnt. Het middel onderscheidt zich van andere registratiesystemen en sarnenwerkingsinitiatieoen doordat het organisatie -vverstijgend kan worden gebruikt. Daarmee is het een veelbelovende tool met het oog op de aankomende transitie en transformatie. Het Nederlands Jeugdinstituut heeft tgezinlpian.nl daarom opgenomen in hun praktijkvoorbeelden voor de transitie (zie link onder). Bij het nieu we generalisosche werken in de wijkteams kan het namelijk een uiterma. te handig systeem zijn. Sociale Teams van de Gemeenten Groningen en Woerden hebben dit al ontdekt en zijn er mee aan de slag gegaan. Na een pilot hebben zij wegens succes besloten hun gebroik met lgezintplan.ni uitte breiden. Meer wetes nver het gebruik van tgezinlplan.nl in sociale )wijk)teams? Jaargang 2 ) aflevering 20 1 pagina 1

2 jeugdbudgetten gemeenten Update Bron. Alle 4DB gemeenten krijgen vandaag meer duidelijkheid over het budget voor jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering waarover zij vanaf 1 jaeeari 2015 beschikkee. Met deze evtru upda te van de budgetberekeningen door staatssecretaris Martin van Rijn jvwsj en staatsnetretaris Fred Tennen jvenjj kunnen gemeenten op volle kracht door met de noorbereidiegee voor hun nieuwe jeogd hulpiakee. Afspraken tussen gemeenten en aanbieders over de continuiteit van zorg ee ondersteuning voor kinderen en gezinnen kunnen hiermee afgemaakt worden. De vaststelling van het totale budget voor jeugdhelp ee de verdeling van dit geld 00cr gemeenten is compleu ee moet daarom in een aantal stappen gebeuren. De eerste stap was de meicirculaire van le de meicirculaire van 2014 wordt de definitieve verdeling voor 2015 vastgesteld op basis van de dan meest recente cijfers. Alle budgetten die nu in Nederland worden uitgegeven aan jeugdhulp betaald vanuit de begrohng out de ministeries van VWS en Vent, de zorgnerzeketingswet en de AWBZj gaan over naar de ge meenten. Behalve de korting die in het regeerakkoord is afgespro ken j 120 miljoen in 2015 tot 450 miljoen in 2017j gaan het budget in zijn geheel over naar gemeenten. De Algemene Rekenkamer heeft de berekening van het budget gecontroleerd in juni 2013 en tal dit in het voorjaar van 2014 herhalen. Op landelijk niveau is het totale budget dus vastgesteld. get. De toelichting van 50F en Cebeon op de verdeling vindt u hier: hop // 2QtCP%2Odvf2Zci 1fzrsiJ20dvcemkcr 2O2Zt3 De toelichhng op de berekening van het mucrobudget vindt u hier: inn //wws r vco dn.evnd.ol/actuee/riecwsbn-cl-rvn/1213-updatejlfdi.decttcr c-v,nnvtnr pnif Samen oogst je meer passend onderwijs een succes is. De Tweede Kamer verwacht dat de invoering van passend onderwijs zal leiden tot minder bureaucratie en een duidelijke verantwoording von de hnoncihn. Dn commissie Vliegende brigades Van Rijn en Teeven sturen deze periode vliegende brigades met voorspelt dat die verwachtingen nauwelijks of niet zullen uitkomen. specialisten langs alle 41 jnugdzorg regio s om voor gemeenten en zorgaonbieders de nieuwe berekeningen inzichtelijk te maken zodut Website over ADHO speciaal voor jongeren en zij op volle kracht door kunnen met hun voorbereidingen op het nieuwe stelsel. d ocen en Bron: irimbnn.nl Om voorlichting ovni ADHD hij kinderen en jongeien te verbeteren is door het Trimhos-invtituut de website ADHD.nl ontwikkeld. Naast infor De brief naar de Tweede Kamer over Financiële duidelijkheid voor motie over BDHD bevat de website ook twee online gemeentet modules voor joo vindt u hier: geree en docenten hop j\ JV:W rikrcve i-nid.vi/docvmavten-en-publicaties/ kameivtukken/20l3/1z/ss/knmncbc:ef-tinanciele-duideuijkheid gemeenten-overheveling-budgnt-jeugdhulp-jnugdbescherming jeugdreclavvering.html Nam schattieg 35% van de kinderen in Nederland heeft ADHD. Het gebruik von medicahe jmet name psycheshmnlantiaj bij zowel kinderen als volwassenen in eoplosief gestegen in de afgelupen jaren. lede multidisciplinaire richtlijnen ADHD hij kinderen en jeugdigen uit ben wordt het belang benadrukt ouders, kinderen en docenten goed noor ie lich ten 00cr ADHD, informatie te geven over de omgang met leerlingen met ADHD ie de klas ee welke behandelmugelijkheden er voor ADHD zijn. Online modales De nieuwe webvtie geeft algemene informatie ever ADHD. Tevees worden twee online modules aangeboden. Voor jongeren 12 ie jaarj is dit een psycho-educatie mndule in de vorm van ene snel. Scholen Jongeren kunnen het spelen onder begeleiding van een ggz professin moeten opschieten met passend onder- tal jop afstand en facv-to-farej. De module is in 2e13 getest door be Wijsr Bron: Evolootie- en Adviescommissie Passend Onderwijs handelaars en cliënten van vier ggz instellingen. Zowel behandelaars als Zon 5% meer budget Scholen moeten vaart maken met de inhoudelijke voorbereiding cliënten hebbende wnbsoe en de modale posihef beoordeeld ener zijn Het totale budget dat wordt overgeheveld naar gemeenten is in de van passend onderwijs. Staatssecretaris Sander Dekker van 00W aanbevelingen gegeven voet de doorovtwikkelieg. vernieuwde berekening met zon 5% verhoogd, naar 3,534 miljard, doet er goed aan om de ondersteuning hij de invoering te verster- Dat komt vooral omdat de 00Z-behondeling van ouders in relatie ken. Dat blijkt uit het eindrapport van de Evaluatie- en Adviencom- De andere modale is voor docenten in hel basis- en voortgezet ondertot de problematiek von kinderen nog niet was meegenomen in de missïe Passend Onderwijs jecpdj. wijs Deze e-inorning modale is bedoeld om docenten hij te scholen over budgetraming die afgelopen mei was gepubliceerd. Staatssecretaris ADHD eeuw praktische haedieikiegen le bieden hoe zij met leerlingen Von Rijn heeft dit ie november 2013 al bekend gemaakt. men ADHD ie de klas kunnen omgaan Vanaf De cursus volgend schooljaar is gebaseerd op zijn het er minder regels voor het bepalen boek Een nieuwe koern effectieve aonntunng van kinderen met ADHD welke leerlingen in aanmerking komen voor welke vorm von extta De verhoging van het totualbudget leidt er overigens niet toe dat in het basis- en voorgezet onderwijs van Miijem Hinfelaor en tsthnr ten steun in het onderwijs. Maar ouders hebben nog geen idee hoe dat alle gemeenten meer budget krijgen. De verdeling over gemeenten Rnnk gaat en de gemiddelde school noor voortgezet onderwijs lijkt niet is verbeterd omdat er scherper inzicht is over welke kinderen in zorg klaar om hen tijdens de open dagen in januari goed voor inlichten. bij welke gemeente horen. 330 van Partners de 4DB gezocht gemeenten krijgen een Leerkrachten weten nog niet goed wat passend onderwijs van hen groter budget in Voor vergelijking de inipiementatie van de docentenmodain met is het Tnmbns-institnot de berekening van mei dit jaar, vraagt, op noch naar waarvan samevwerkingspartners. Mensen 235 gemeenten en/of insoelliegee zelfs die meer dan 5%. Voor 72 gemeenten interesse hebben kunnen contact openmen mei Heitie Rensink uio in. bl 3kt dat zij vanaf 1januari 201S voor minder kinderen hulpen zorg De ECPO concludeert dat het moeilijk zal zijn te bepalen wanneer hoeven in organiseren en betalen, zij krijgen doe ook een lager bud Jaargaeg 1 1 aflennring 20 1 pagina 2

3 het of 1 Samen oogst je meer We hebben onze antennes altijd uitstaan zing. Nutuurlik blijft signalen herkennen lasog. Daarom is het ook zo structuur. Bron Rijksoverheid goed dat de meldcode er is. De terugkoppeling, of collegiale consul- Wat doe je als de wijkagent vertelt dat jouw cliënt vaak ruzie tune, in stap 2 is belangrijk. Samen bespreek je wat je ziet en wat je De oprichting van AMHK s Advies- en Mnldpust Huiselijk geweld ee maakt? Gf als cliënten partner nauwelijks met elkaar praten? Voor ermee moet doen. En als het nodig is neem je contact op met Fier Kisdermishandelingj vloeit voort uit de nieuwe Jeugdwet node Wet toezichthouders van Reclassering Nederland zijn het geen ongnwo- Fryslan Friese Steunpunt Huiselijk Geweld het AMK. maatschappelijke ondersteuning jwmoj. nn situaties. Nynke Joustra is toezichthouder is Leeuwarden do aendechtsfunctionaris meldcode huiselijk geweld en kindermishen- Systeemgericht Gemeenten krijgen in de nieuwe situatie de verantwoordelijkheid deling De meldcodn helpt de professiunal zijn keuze te eerant- Df de meldcode werkt? Je, de meldcode heeft zeker wat opgeroe- eoor de meest kwetsbare groepen in de samenleving. Waaronder woorden. pen. We zijn alerter op signalen en collega s vragen bij twijfel sneller volwassenen en kinderen die te maken hebben met agressie, geadvies. Aan de andere kant: we hebben onze antennes altijd al uit- weld of verwaarlozing in huiselijke kring. Reclassering Nederland had al een eigen meldcodn kindnrmishandestaan. Als iemand veroordeeld is voor mishandeling op street, we ling Vooruitlopend op de Wet meldcode verving Reclassering Ne- ken we direct de hok naar de thuissituetre: hoe zei deze persoon Relatie met eigen sociale structuur derleed deze meldcode in 2012 door een nieuwe meldcode huiselijk zich thuis gedragen? Toezichthouders zijn vaak langere tijd bij een De publicatie Scenario s voor het AMHK in relatie tot het lokale geweld en kindermishandeling. Tegelijkertijd werden alle medewercliënt betrokken, 2 tot S jaar is geen uitzondering. We brengen het sociaal domein biedt gemeentes een handvet hij het inrichten van kers via e-learning individueel geschoold. Daarnaast zijn per gebied hele systeem of netsserk rond de cliënt io kaart. Went het doel is hun AMHK in relatie tot hun eigen sociale infrastructuur. verschillende aesdechtsfunctionerisseo aangewezen en opgeleid. gedragsverendering tot stand brengen en dat kan niet als je alleen Nyske Joustre, toezichthouder do aandachcsfunctionaris meldcode naar de cliënt kijkt. Dat systeemgericht werken zijn we nu aan het Gezin centraal huiselijk geweld en kindermishandeling voor de unit toezichthouverdiepen. We onderzoeken kon het systeem van de cliënt werkt: In het kader van de drie deceotralisaties zijn veel gnmnnoten becig ders in Leeuwarden, vertelt, hoe zijnde verhoudingen, hoe gaan ze met elkaar om? De meldcodn om hulpverlening, begeleiding en ondersteuning niet per doelgroep pest dear goed in. West huiselijk geweld en kindermishendehing of per sector te organiseren, meer in multidisciphineire teams, In die kunnen onderdeel een het systeem zijn. melodisciphineire teams staat niet het prouleem, maar het gezin of het huishouden centraal. Ambassadeur es coach Een aandachtsfuscdonaris heeft 2 rollen. Belangrijk is het ambassa deurschap van de meldcode. Dat betekent dat ik binnen mijn anit de meldcodn bekendmaak, het belang benadruk en voorlichting geef. Ik heb bijvoorbeeld Fier Fryslas es het AMK bij ons uitgeno digd. Dat zije de organisaties waar we wee te maken krijgen als we een melding doen. Zo probeer ik het onderwerp mnldcode levendig en concreet te maken. Alv er vprake is van signalen is mijn rol vooral coachend ee adviseresd. Een collega die niet goed weet wat hij met signalen moee doen, kav bij mij terecht. lv het begin lag het accent vooral op het ambassadeurschap. Nu verschuift dat meer en meer naar coaching en advies. Terugkoppeling Als toezichthouders hebben we vaak te maken met taken waar huiselijk geweld speelt. Das weten we van tevoren wat er aan de hand is, daar kunnen we ook mee omgaas. Maar ook als het delict gees kuiselijk geweld is, maar bijvoorbeeld diefstal, moeten we lettes op signales. Denk aan de manier waarop de cliënt die onder toecicht staat no de partner met elkaar praten. Misschien hoor je van de wijkagent dat er vaak ruzies zijn. Df als er kinderen zijn en de ouders negeren elkaar volledig, kas er sprake zijn van verwaarlo Kinderen De S stappen een de meldcode helpende professional zijn keuze te verantwoorden. Ik denk dat dat voor ons werk een grote toegevoeg de waarde is. Maar nog belangriknr is de legiomatie die de meldco de is om ook naar de kinderen van een cliënt te kijken. Soms zijn wij dn enige instantie die met een gezis te maken heeft. Wij kansen dan de kisdereo io de gaten houden. En bij signalen het AMK in schakelen. Meer weten over Reclassering Nederland? Kijk op reclassering.nl. Hoe kunt u het AMHK inpassen in de lokale socia le structuur? Bron: VNG Dp 1 januari 2015 moeten inwoners van gemeesten voor alle vor mes van huiselijk geweld en kindermishandeling terechtkusnen bij dén meldpunt: een AMHK. Daaris moeten de huidige steunpunten huiselijk geweld en kiodermishasdeling zijn samengevoegd. Het ondersteunisgsprogramma AMHK heeft scenario s gemaakt voor de inrichtisg van een AMHK passend bi 1 de eigen gemeestelijke sociale Verschillen De verschillen per gemeente tijn vrij groot: Sommige gemeesten gaas werken met een breed multidisciplinair verband dat alle be leidsterreinen van de drie decentralisaties bestrijkt. Andere ge meentes gaan verschillende verbanden organiseren voor jongeren, volwassenen eo/of participatie. Es weer andere gemeenten organi seren ellees een multidistiplioair aanbod voor de DGGZ problematiek jzorgwekkende zorgmijdersj. Content Een van de taken van het AMHK is de doorgeleiding naar passende hulpverlening. Die hulpverlening heeft veel meer effect als ze kan worden aangeboden in de eigen gemeentelijke cootest es is sa menhang met andere zorg- of hulpverlening die in het gezin of het huishouden noodzakelijk is. De publicatie Scenario s voor het AMHK in relatie tot het lokale sociaal domein helpt gemeenten hierbij. Jeergang 1 j aflenering 20 1 paglea 3

4 De tijd is er rijp voor Bron: Rijksoverheid De wet meldcode is sinds 1juli2013 van kracht. Daar ging een gede gen voorbereiding aan vooraf. De goed gevulde toolkit getuigt er van. Ook zijn trainitgen ontwikkeld om beroepskrachten te leren werken met een meldcode. Verschillende campagnes gaven boven dien bekendheid aan de meldcode. ge waakten organisatren vervol gens bewust van hun plicht een eigen meldcode te hanteren, Nu zijn de professionals aan zet. Laat VWO het dan verder los? Ja en nee, zegt Claire Hontmann, projectleider Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling bij VWO. Goede verankering van de meldcode in de beroepsopleidingnn is de beste borging die er in) De wet is von krocht, de voorbereiding wou zorgvuldig, nu is het oon de professionals. Trekt VWS zich terug? Ja, in zekere zin wel. VWO gaat bijvoorbeeld geen nieuwe pro ducten meer ontwikkelen voor de toolkit. Wij denken dat de toolkit goed gevuld is, met voldoende hulpmiddelen voor het invoeren van en werken met de meldcode, Aan de andere kunt laten we het nog niet echt los. Want we zijn wel benieuwd hde professionals met de meldcode werken. De inspecties controleren of organisaties en zelf standigen over een meldcode beschikken en of medewerkers ge schoold worden. Maar dat zegt nog niet voldoende over de dagelijk se praktijk: hoe gaat dat met de meldcode, zijn er knelpunten? In 2015 doen we een quickncan. Dan is er 2 jaar met de meldcode ge werkt en kunnen we onderzoeken of er toch nog ondersteuning nodig is. gn in 2018 evalueren mede wet. Na de campagnes die wij over de meldcode hebben gevoerd, mogen we aannemen dat pro fessionals de meldcode kennen. De landelijke publiekncampagne Voor een veilig thuis loopt nog tot eind Dat ineen campagne gericht op omstanders, niet op professionals. Samen oogst je meer 1 monitoren of beroepnopleidingen de mnldcode ook daadwerkelijk Op welke schaal moet u in uw regio het AMHK jadvieu- en Meldmeenemen in hun curricula. De eerste monitor was in 2007, de punt Huiselijk geweld en Kindermishandelingj organiseren? De vertweede is net afgerond en in 2015 volgt een derde, De tweede mo- schillende mogelijkheden met hun voor- en nadelen worden ge nitor laat zien dat vrijwel alle relevante opleidingen aandacht beste- schetst in de publicatie Regio-indeling bij de vorming van AMHK. den aan huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit ineen verbete ring ten opzichte van Maar erin nog werk aan de winkel. De In het AMHK worden functies samengevoegd die nu zijn belegd bij aandacht is namelijk nog niet structureel. We gaan daarom gesprek- de Advies- en Meidpunten Kindermishandeling jamk sj en hij de ken aan met beroepnopleidingen en partijen die competentieprohe- tteunpunten Huiselijk Gesseld jshg sj. De huidige AMK s zijn wette lenen kwalihcatiedonniern opstellen. Dok richten we ons heel speci- lijk onderdeel van de Eureaus Jeugdzorg. De SHG n zijn georgani hek op denkandigheidnbevordering van docenten. Want geweld in seerd op de nchaal van de centramgemeenten Vrouwen Opvang. afhankelijkheidsrelacien ineen moeilijk onderwerp. Docenten zullen studenten tegenkomen die zelf een nare ervaring in hun jeugd heb ben gehad. Ook moeten ze kunnen omgaan met cultuurverschillen in de klas. Daarnaast ontwikkelen we leerprogramma s voor een aantal opleidingen, Al die informatie delen we in een kennisatelier: een webnite met leermaterialen, werkvormen en kennindonniers. Voor studenten is er een speciaal gedeelte ingericht met onder an dere scripties. In 2014 start een campagne om docenten naar het kenninatelier toe te leiden. llebjjij terugkijkend op her hele trojecr, voldoende vertrouwen lede meldcode? Zekerl De meldcode ineen praktisch instrument. En we zien dat het werkt. 8eroepnkrachten met een meldcode grijpen 3 keer zo vaak in als beroepskrachten zonder meldcode. Met de meldcodn kunnen professionals kindermishandeling en huiselijk geweld voorkomen en ook zorgen dat het eerder stopt. Want win de stappen van de meldcode doorloopt, wacht niet tot het geweld escaleert, maar gaat al eerder over signalen in gesprek, Natuurlijk moet het gebruik van de meldcode nog groeien, Daar ineen cultuuromsiag voor nodig. Voor sommige organisases is de meldcode al heel gewoon, andere moe ten er nog aan wennen. Maar er in geen weerstand. In het verleden Verschillende schaalgrootte Er zijn in Nederland momenteel 15 Bureaus Jeugdzorg jamkuj en 35 centramgemeenten Vrouwen Opuang jshg sj. Allebei met ver schillende schaaigrootte. Erin dun geen vaste regio-indeling waarde nieuwe AMHK n bij kunnen aansluiten. Landelijk dekkend Voor de keuze van de AMHK-regin s zijn geen wettelijke beperkin gen. Wettelijk gezien zijn alle verbanden mogelijk, zolang ieder AMHK maar voor meerdere gemeenten werkt en er een landelijk dekkend stelsel van AMHK-regio n ontstaat. Vier mogelijke indelingen De publicatie Regio-indeling bij de vorming van AMHK laat zien dat er vanuit de inhoud geredeneerd vier mogelijke regio-indelingen tijn die meer voor de hand liggen dan andere: De huidige schaal van de Bureaus Jeugdzorg De regio s van centrumgemeentnn Vrouwen Opvang ofwel de huidige schaal van SHG De Veiligheidsregio s De Jeugdregio s 0e compognen, de troiningen, de tvulkit: het zijn middelen gericht werden nog wel eens vragen gesteld, over wiens verantwoordelijkop de werkende professionals. Hoe zorgt VNI dat ook oonkomende held geweld in afhankelijkheidsrelatins nignnlijk was. Dat horen we Welke regio-indeling gemeenten kiezen, hangt vooral af van de prafessionoin de meldcade kennen? nu helemaal niet meer. Professionals zien de aanpak van kindermin vraag wat gemeenten het belangrijkste vinden aan een AMHK. De meldcode en kennis over geweld in afhankelijkheidnrelahes handeling en huiselijk geweld als hun taak. De tijd in rijp voor de goed in de bernepsopleidingen verankeren, in de beste berging die meldcode, Het werkti Meer informave er is. Daarom stimuleren we de beroepsopleidingen om hier aan- Regio-indeling hij de vorming van AMHK dacht aan te besteden, Ik ben ervan overtuigd dat de Wet meldcode Is er een optimale regionale schaaigrootte voor jondnrsteanivgsprogramma AMHK, november 2013j: werkt als een kataipsator. Immers, de meldcode in nu verplicht en een AMHK? http //s.s: rj.uvtnl/hlvu/ur 0/ri:c:i, :nuttachmeutn/2013/ hoort dun bij de beroepspraktijk. Ik verwacht dat het onderwijsveld Bron VNG regin-amhk.pdf de opleidingen en kwalificatiedoaniers hierop zal aanpassen. We 1 Jaargang 1 1 aflenering 20 j pagina 4

5 Samen oogst je meer Scholen moeten opschieten met passend onder wijs Bron: Evaluatie- en Adviescommissie Passend Onderwijs Scholen moeten vaart maken met de inhoudelijke voorbereiding van passend onderwijs. Staatssecretaris Sander Dekker van OCW doet er goed aan om de ondersteuning bij de invoering te verster ken. Dat blijkt uit het eindrapport van de Evaluatie-en Adviescom missie Passend Onderwijs )ECPO). Vanaf volgend schooljaar zijn er minder regels voor het bepalen welke leerlingen in aanmerking komen voor welke vorm van extra steun in het onderwijs. Maar ouders hebben nog geen idee hoe dat gaat en de gemiddelde school voor voortgezet onderwijs lijkt niet klaar om hen tijdens de open dagen in januari goed voor te lichten. Leerkrachten weten nog niet goed wat passend onderwijs van hen vraagt. De ECPO concludeert dat het moeilijk zal zijn te bepalen wanneer passend onderwijs een succes is. De Tweede Kamer verwacht dat de invoering van passend onderwijs zal leiden tot minder bureaucratie en een duidelijke verantwoording van de financiën, De commissie voorspelt dat die verwachtingen nauwelijks of niet zullen uitkomen. Zorgpartijen aan Van Rijn: blijf bij uw standpunt Bron: Nieuwsbericht Persoonlijke verzorging moet niet alsnog bij gemeenten worden ondergebracht. Venrtien zorgkoepels stellen ineen brief aan staats secretaris Van Rijn (PvdA, Volksgezondheid) dat hij bij zijn besluit moet blijven om verpleging en verzorging bijeen te houden en on der te brengen in de Zorgverzekeringswet )Zvw). Het zorgveld heeft er bij Staatssecretaris Van Rijn (PvdA, Volksge zondheid) op aangedrongen niet te zwichten voor de druk van ge meenten. Die eisen dat hij de persoonlijke verzorging alsnog in de Wet maatschappelijke ondersteuning )Wmoj gaat onderbrengen. Overleg onduidelijk Die brief is woensdag gestuurd; de dag waarop gnmeentekonpel VNG de onderhandelingen met Van Rijn over de decentralisatie zorg hebben hervat. Hiertoe besloten de VNG-leden afgelopen vrijdag. Het VNG-bestuur is door 99,4 procent van de leden op pad gestuurd om alsnog persoonlijke verzorging onder de verantwoordelijkheid van gemeenten te krijgen. Van Rijn noch VNG wilden gisteren iets kwijt over de inhoud, aard en sfeer van het gesprek. Onduidelijk is daarmee of en wanneer het overleg wordt hervat. Sociale wijkteams De veertien partijen uit het zorgveld herhalen in de brief dat verple ging en verzorging onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Ze er kennen dat samenwerking met gemeenten via sociale wijkteams van groot belang Is. De wijkverpleegkundigen kunnen daarin een centrale rol vervullen. Wij zullen ons daarvoor inzetten, aldus de briefschrijvers waaronder Zorgverzekeraars Nederland, de Organisa tie van zorgondernemers ActiZ, beroepsvereniging van zorgprofessi onals V&VN en patiëntenfederatie NPCF. Actieve samenwerking Het zorgveld stelt dat met de overheveling van verpleging en verzor ging van de Algemene wet bijzondere ziektekosten (Awbz) naar de Zvw ouderen verzekerd blijven van zorg. De overheveling van de zorg naar Zvw is een grote verandering, die een zorgvuldige voorbe reiding vergt. Het zorgveld zoekt een actieve samenwerking met gemeenten en rijksoverheid, aldus de brief aan Van Rijn. Gemeenten hebben alternatief peuterplan in de maak Bron: VNG,G4,G32 De VNG, de G4 en de G32 werken aan een plan om voorschoolsn opvang te bundelen. Het is een reactie op de peuterplannen van minister Asscher. Daar zijn ze het niet mee eens omdat werkende ouders meer moeten betalen. Jonge van Rotterdam namens de gemenntnn. Werkende ouders Het plan gaat voor een deel in tegen de ideeën van minister As scher. Dle wil ook geen onderscheid meer maken tussen kinderop vang en peuterspeelzalen. Maar de gemeenten zijn kritisch over de financiering hiervan. De gemeenten denken dat werkende ouders, zelfs met kinderopvangtoeslag, bij het plan van Asscher meer moe ten gaan betalen. De rekening wordt bij de werkende ouders neer gelegd, die zullen dus gaan afhaken, zegt wethouder Hugo de Jonge van Rotterdam. Niet meer bereiken Verder zijnde gemeenten bang dat juist kinderen met een taalach terstand hierdoor niet meer naar de peuterspeelzaal gaan. Het gevolg is dat we die kinderen tot de basisschool niet meer kunnen bereiken, zegt De Jonge namens de gemeenten. Gelijke startpositie De peuterspeelzaal is voor kinderen tussen de twee en vier jaar. Het is er op gericht om kinderen alvast te laten wennen aan het schoolsysteem, andere kinderen en onderwijzers. De kinderen gaan er vaak een paar uur per week heen. De prijs is in vergelijking met de kinderopvang, laag. In veel gemeenten wordt de peuterspeelzaal gebruikt om taalachterstand weg te werken. Het doel is om deze kinderen met een gelijke startpositie aan de basisschool te laten beginnen. Kwaliteit al hoog De kwaliteit van de voorschoolse voorzieningen zijn wisselend. Mi nister Asscher wil een einde maken aan laag opleidingsniveau van de medewerkers en ook de taalvuardigheid munt beter. Maar Hugo de Jonge benadrukt dat veel gemeenten, waaronder zijn eigen ge meente Rotterdam, allang het niveau van de voorschoolse opvang heeft opgeschroefd. We hebben bijvoorbeeld al 150 groepen val, een voorschoolse voorziening. Daar staan HBO ers voor de groepen Gezamenlijke brief Er is een alternatief peuterplan in de maak vanuit de gemeenten, zijn er strenge taaleisen. Ik weet dat er snel andere gemeenten zijn In een gezamenlijke brief onderstrepen de brancheorganisaties van sectororgantsatle voor het primair onderwils (PO-raud), de MO- dle soortgelijke projecten hebben lopen, aldus De Jonge. cliënten, zorgprofessionals, zorgorganisaties en zorgverzekeraars groep en de brancheorganisatie. Zij willen integrale kinderopvang hoe belangrijk het is dat Van Rijn vasthoudt aan zijn besluit om ver- die toegankelijk is voor alle kinderen. Kinderen met een taalachter- De alternatieve plannen van de gemeenten zijn in februari klaar, er pleging en verzorging bijeen te houden en onder te brengen in de stand kunnen eventueel meer dagdelen naar de opvang. We willen worden dan pilots in onder meer Rotterdam gehouden. Zorgverzekeringswet (Zvw). bewust geen aparte opvang voor kinderen met een taalachterstand, we willen segregatin niet bevorderen, zegt wethouder Hugo de iaargang 1 1 aflevering 20 1 pagina S

6 iaargaeg 1 afleaerieg 20 1 paglea 5 gemeenteraden nodig, die de consequenties van hun keuzes kunnen schappelijke ondersteuning jmoj goed verloopt, of gemeenten daar iv al Door den een hele tour, laat staan drie. de detestralisahes te koppelen wordt de aanpak niet simpeler ee verloopt deze ook niet woordelijkheid bij mensen zelf en bij de samenleving als geheel, Leonard Geluk dén plan echt serieus wordt genomen is een gezamenlijke aanpak of de transihe op grond van de parhcipatiewet en de Wet maat Hoewel gemeenten proberen de travsihes te koppelen, is dit in de transities zijn behoorlijk overlappend en als het adagium één gezin het gehele sociale domeie. Dit is terechz, De doelgroepen van de twee andere decentralisaties, zodat er sprake is van afstemming ie reidt de transitie jeugd voor in een gezamenlijke aanpak met de komen als gevolg van de decentralisahe. sneller. Het is de vraag wie nog het overzicht heeft van alle gevolgen dpnumiek en bezuïnigingsdoel, iedere decentralisahe legt verant hes. Dit is een boeiende klas. Afgelopen maanden konden we ie alle saties geen transitiecommissie kennen. Het zou mooi zijn om te zien iedere decentralisatie doet een beroep op het beschikbare aanbod opgeteld uitpakken voor inwoners van gemeenten. Elke decentrali duid als de commissie Geluk De in wel Transitiecommissie Jeugd de wandelgangen ook aange volgt van de drie transities nodig. Het is jammer dat de andere deceetrali klaar voor zijn en of er geen mensen tussen wal en schip terecht van alle transihes bij elkaar. Iedere decentralisatie heeft een eigen van en welzijn. En los de de van zorg van decentralisatres wordt markt kan zorgen nu welzijn getroffen alle door reguliere en bezuinigiegee. Niemand bij overzien hoe veranderingen bezuinigingen elkaar een van de drie deceetralisa regio s een kijkje ie de keuken nemen. Een aantal gemeenten be praktijk zeer lastig. tén transitie in vee kort tijdsbestek voorberei ten waarop de raad in beeld komt. enorm toe voorbereiding van de grootste traesihe in het sociale domein ooit, maatschappelijke effecten moeten wor den nagestreefd, welke prestaties moeten worden behaald en hoe ook afspraken maken over informatieuoorziening vanuit het college nu Daarom moeten gemeenteraden betrokken worden en betrok in kenheid eisen. Gemeenteraden moeten gesprek met het college Gemeenteraden moeten nu betrokken zijn. Het gaat om kaderstel moeien. Deze conclusie van de rekenkamers kan ik onderschrijven. zo min, gaan we dat met mogelijk de bureaucratie volgen nanciën, maar ook op regionale samenwerking. Raden moeten over de hnanciële risico s, het implemeetatietraject en de momen van van over jeugdhalp-ondermerpen De en de cumulahe van effecten de drie transihes. verantwoordelijkheid de gemeente neemt is rol van gemeente de De eerste overheid daarmee ook is de de gemeenteraad. raad het belangrijkste politieke voegdheid. De gemventerzad moet zich meer met de transitie be teraden op om snel gebruik te maken van hun kaderstellende be De vier rekenkamers van de Erabantse gemeenten riepen gemeen ing op de inhoud welke de en op de fi orgaan in Nederland. Het is wenselijk dat dit zichtbaar wordt bij de Rapport casusbesprektnfnn bo 5 Huisartsen en gemeenten: nieuwe partsers ie zorg Dit geeft nut bijeenkomsten tussen zorg ee welzijn haar ie regio. Deze werden zeer goed bezockt. Dat is zinvol, want huisartsen en maatschappelij tussen gemeenten en huisartsen ie beeld gebracht. Dit op basis vae en cesfactoree knelpunten aan. Maar het schetst ook een beeld hoe huisartsen het sociale domein ingericht willen zien. Dp basis van sljinclude/hles/algcmenc:nior n3rcs/ DDGG heeft de succesfactoren en knelpunten in de samenwerking ke ondersteunïng weten nauwelijks van elkaar wat ze doen. De uitkomsten san de bijeenkomsten zijn gebundeld in het rapport: deze inzichten hebbende partijen die de bijeenkomsten organiseerden, aanbevelingen geformuleerd voor de gemeenten in Rivierenland. meente Succesfactoren samenwerking huisarts en ge htp //500rdojcLgd rl/imates/pc /facss.sesj Factsi srttcc.c rfficeerde ss:ollirtisrdece-cccrdd cd Download de factuheet hier: Erabaetue gemeentes. Enkele factoren maken dat gemeenteraden gemeenten Bron: Binnenlands Bestnur j door Leosord Geluk bleek ook uit een recent onderzoek van de rekenksmeru sao vier veld, de Vereniging van Nederlandse Gemeesten jvngj en diverse held van de gemeenteraad is begrijpelijk maar onwenselijk. le de nieuwe jeugdwet zijn enkele algemene kwaliteitseisen gefor hen kas fors zijnen vergt in ieder geval scherpe keuzes van gemeen- vies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling jamhkj Dm die scherpe keuzes te kunnen maken, zijn sterke en betrokken wettelijke kwaliteitseisen ook te maken met de eis san verplichte verantwoordelijkheid san gemeenten. De gemeente wordt met stip jeugdreclauserieg jjej. JE- en JE-instellingen krijgen naast deze de belangrijkste overheidsiaag. Bros: www. ooardejeupd.nl lingen JB/JR Nu beschikbaar: factsheet gecertfficeerde instel vraagstukken vergt veel san raadsleden. Een beperkte betrokken- een factsheet beschikbaar. lisahes in het sociale domein leiden tot een grote toename san de Gemeenten staan voor een enorme opgave. De drie grote decentra- zijn bij de zijn onvoldoende betrokken de decentralisahes: hjdpaden certificaat indien deze instelling voldoet aan dat normenkader. in en uiterst kort, gemeentes en werken samen regio s maken daar van Voor bindende afspraken de inhoudelijke compleeitnit de sociale de laatste stand van zaken op het gebied van cerhhcering is nu ten. en de gacertiticeerde instellingen voor jeagdbeschermieg (JEj en satie als zodanig kan passend zijn, de cumulane van de decentralisa- muleerd. Deze eisen gelden voor alle jeugdhulpaanbieders, het Ad een normenkader ontwikkeld. Een instelling krijgt een Juist nu scherpe gemeenteraden nodig inschaffen. Maar gemeenteraden zijn onvoldoende betrokken, zo cerhficering. Voor deze verplichte certiticering is samen met het Samen oogst je meer

7 - Organisator: Samen oogst je meer De kracht van het sociale wijkteam Plaats: Den Bosch 1 kosten: Gratis 3,7 decerrsber 203,3 Website: Organisator: Logacorn Plaats: Amsterdam Kosten: 279 euro (exclusief BTW) Sinds 2005 is in Noord-Brabant, net als In alle andere Ne Website: wwwwijkteamcongres.nl derlandse provincies, hard gewerkt aan de Implennentatle van de lokale verwijsindea. Na vier Jaar onderzoek naar de 1-let sodale wijkteam richt zich op individuele en collectieve verwijsindex presenteren de onder-zoekers van de Universi vragen uit de buurt, Waaraan moet gedacht worden bij het teit Maastricht hun bevindingen en conciusiet, Gevolgd Inrichten van deze teams? Er is r-r- plenair programma en door een discussie over de vraag of de verwijsindes een deelsessies over de mogelijkheden, verschillende aanpak- succes Is en welke lessen uit het onderzoek zijn te trekken, ken en effecten van wijkteams. Seksualiteit- hoe zit dat dan? Het nieuwe adolescentenstrafrecht in aantochtl 12januari december2013 Organisator: Medilex Onderwi)s Deze studiemiddag richt zich op de Juridische kaders waar beroepskrachten in de Jeugdhulpverlening mee te maken hebben. De lezingen en workshops worden verzorgd door de juristen Lydia Janssen, Sacha van den Ende, Rosalinde Visser en Elleke Berkvens. Zij behandelen de spanningsvel den rond beroepsethiek, tuchtrecht, professionele verant woordelijkheden en juridische kaders. Ontwikkelingsstoornissen kondigen zich aan met prodro male symptomen ofwel voor-lopers van de stoornis. Over 1 deze symptomen is steeds meer bekend. Het congres gaat over de prodromale symptomen over de hele breedte van het functioneren van het jonge kind. Aan de orde komen de vroege symptomen, de oorzaken van de onrwikke stoornissen en de aanpak, vanuit verschillende vakgebie des binnen de geneeskunde. Plaats: Utrecht 1 Kosten: 395 euro (excluoef BTW) - Website- Aan de orde komt de wet- en regelgeving voor de jeugdzorg en Jeugdgezondheidszorg, de betekenis van de Invoe ring van de registratieplicht en het tuchtrecht voor de hulpverlener, oman met toestemming voor behancieflng bij gescheiden ouders en de mogelijkheden voor gedwon gen hulpverlening. Met bijdragen van onder meer Kees Blarskman, universitair docent Familie cr1 Gezondheids recht, jurist Nicoline Jacobs en kinderrechter Sonja de Pauw Genlings-Dôhrn Organisator: Studiecentrum Kerclrebosch Plaats: Breukelen Kosten: 445 euro (exclusief BTW) Plaats: Amernfoort ) Kosten: 395 euro (exclusief BTW) Website: Website: liet nieuwe wetsvoorstel voor de invoering van een ado Het gesprek over seksualiteit aangaan met leerli n ka behoorlijk lastig zijn. Jongeren die niet over hun Volg Zorg voor jeugd Fryslan nu ook op tescentenstrafrecht is aangenomen door de Tweede Ka- sualiteit durven te praten, lachende pubers in de lasof Twitter; mer. Nu is de Eerste Kamer aan zet. Naar verwachting zal schaamte bij de leerkracht zelf, waardoor de les niet ver de nieuwe wetswijziging medio 2014 In werking S ederr loopt zoals gehoopt Op het congres komen vragen aan Direct betrokkenen bieden informatie over de inhoud van bod als hoe om te gaan met moeilijke vragen over seksuili het wetsvoorstel en de te verwachten gevolgen voor de telt en wat gezond seksueel gedrag is bij jongeren. pr5ktijk. Ontwikkelingsstoornissen bij jonge kinderen Voor alle zekerheid 14januari december J.-OriIsator- SCEM Organisator: RINO Groep Plaats: Ede ) Kosten: 199 euro (Inclusief BTW) Plaats: Utrecht 1 Kosten: 175 euro (inclusief BTW) Website: Website: 4 jaar onderzoek naar de verwijsindex Sjartuan 2014 Universiteit Maastricht Inzicht in jeugdrecht 15januari 2014 Organisator: Medilex Jaargang 1 ) aflevering 211 ) pagina 7

8

Aan de Raad. Vaststellen Regionaal Transitiearrangement Zorg voor Jeugd

Aan de Raad. Vaststellen Regionaal Transitiearrangement Zorg voor Jeugd Aan de Raad Agendapunt: 9 Onderwerp: Vaststellen Regionaal Transitiearrangement Zorg voor Jeugd Kenmerk: Status: SaZa - Welzijn / YK Besluitvormend Kollum, 3 december 2013 Samenvatting Gemeenten worden

Nadere informatie

Regio-indeling bij de vorming van AMHK 14 NOVEMBER VNG-ONDERSTEUNINGSPROGRAMMA AMHK

Regio-indeling bij de vorming van AMHK 14 NOVEMBER VNG-ONDERSTEUNINGSPROGRAMMA AMHK Regio-indeling bij de vorming van AMHK 14 NOVEMBER 2013 - VNG-ONDERSTEUNINGSPROGRAMMA AMHK Een product van het Ondersteuningsprogramma AMHK van de VNG 14 november 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Huidige

Nadere informatie

WELKOM Informatiebijeenkomst wetsvoorstel jeugd

WELKOM Informatiebijeenkomst wetsvoorstel jeugd WELKOM Informatiebijeenkomst wetsvoorstel jeugd Transitiebureau Jeugd September 2013 Stand van zaken jeugdwet en landelijke ontwikkelingen 2 Voorlichtingsbijeenkomst nieuwe jeugdwet Het gebeurt per 1 januari

Nadere informatie

Invoering van de meldcode in de jeugdzorg

Invoering van de meldcode in de jeugdzorg Invoering van de meldcode in de jeugdzorg Inspectie Jeugdzorg Utrecht, april 2013 Samenvatting Eind december 2012 heeft de Inspectie Jeugdzorg via een digitale vragenlijst een inventariserend onderzoek

Nadere informatie

11 Stiens, 21 oktober 2014

11 Stiens, 21 oktober 2014 11 Stiens, 21 oktober 2014 Raadsvergadering: 13 november 2014 Voorstelnummer: 2014/ 74 Portefeuillehouder: Cees Vos Behandelend ambtenaar: Jitske Bosch E-mail: j.bosch@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr. :

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg. 2 april 2014 Ronald Buijs Directeur Yulius KJP

Transitie Jeugdzorg. 2 april 2014 Ronald Buijs Directeur Yulius KJP Transitie Jeugdzorg 2 april 2014 Ronald Buijs Directeur Yulius KJP 2 Vragen van het organisatiecomité De transities in het sociale domein, een antwoord op? Wat is de transitie Jeugdzorg precies? Hoe ziet

Nadere informatie

Overlegresultaat langdurige zorg en ondersteuning: vragen & antwoorden

Overlegresultaat langdurige zorg en ondersteuning: vragen & antwoorden Overlegresultaat langdurige zorg en ondersteuning: vragen & antwoorden Onderhandelingen 1. De Algemene Ledenvergadering van de VNG heeft op 29 november een resolutie aangenomen waarin er stevig voor wordt

Nadere informatie

Voorstel. het realiseren van continuïteit van zorg; het realiseren van de benodigde infrastructuur; het beperken van frictiekosten.

Voorstel. het realiseren van continuïteit van zorg; het realiseren van de benodigde infrastructuur; het beperken van frictiekosten. Voorstel Cluster : samenleving Nummer : 9 Portefeuillehouder : Nico Oud Datum vergadering : 16 december 2013 Onderwerp : Regionaal Transitie Arrangement Jeugdzorg Fryslân Op 1 januari 2015 gaat de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet Kwaliteit 1 Inleiding Wat is kwaliteit van zorg en wat willen we als gemeenten samen met onze zorgaanbieders ten aanzien van kwaliteit afspreken? Om deze vraag te beantwoorden vinden twee bijeenkomsten

Nadere informatie

Voorstel. Uitgangspunten regiovisie. De regiovisie gaat uit van de volgende uitgangspunten:

Voorstel. Uitgangspunten regiovisie. De regiovisie gaat uit van de volgende uitgangspunten: Voorstel Cluster : samenleving Nummer : 5 Portefeuillehouder : Linda van der Deen Datum vergadering : 20 april 2015 Onderwerp : Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling Inleiding Als gevolg van

Nadere informatie

Nieuwsbrief Ondersteuningsprogramma AMHK van VNG

Nieuwsbrief Ondersteuningsprogramma AMHK van VNG Nieuwsbrief Ondersteuningsprogramma AMHK van VNG Advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling (AMHK) Het programmateam De eerste producten voor gemeenten Advies- en meldpunt huiselijk geweld

Nadere informatie

Kenniscafé Utrecht Stand van Zaken Jeugdwet

Kenniscafé Utrecht Stand van Zaken Jeugdwet Kenniscafé Utrecht Stand van Zaken Jeugdwet Transitiebureau Jeugd 1 Oktober 2013 Waarom doen we dit ook al weer? Evaluatie van de Wet op de jeugdzorg & Analyse van de parlementaire werkgroep Toekomstverkenning

Nadere informatie

Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt.

Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. VRAGENLIJST Quickscan voorbereiding decentralisatie begeleiding Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. Vraag

Nadere informatie

Wet meldcode van kracht:

Wet meldcode van kracht: Wet meldcode van kracht: Gemeenten aan zet! Claire Hostmann ministerie van VWS Karin Jentzsch - gemeente Hengelo 17 september 2013 2 Kennismaken Basisadministratie met Rijksbreed Persoonsgegevens 18 april

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Schedeldoekshaven

Nadere informatie

J. Schouwerwou F. Veltman Zaaknummer : Voorstel: Instemmen met het "Transitiearrangement Regio Fryslân"

J. Schouwerwou F. Veltman Zaaknummer : Voorstel: Instemmen met het Transitiearrangement Regio Fryslân Aan de gemeenteraad van4 : Gemeenten Gaasterlân-Sleat, Lemsterland en Skarsterlân Raadsvergadering : 11 december 2013 Commissievergadering : 3 december 2013 Agendapunt : 10 Nummer : 2013/097 Datum voorstel

Nadere informatie

presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013

presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013 presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013 Waarom decentraliiseireiri)? veranderde visie: van recht

Nadere informatie

Jeugdarts en de Jeugdwet 2015

Jeugdarts en de Jeugdwet 2015 Factsheet Jeugdarts en de Jeugdwet 2015 Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp: ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedproblemen, en geestelijke

Nadere informatie

Toetsingskader Stap 2 voor toezicht naar Veilig Thuis

Toetsingskader Stap 2 voor toezicht naar Veilig Thuis Toetsingskader Stap 2 voor toezicht naar Veilig Thuis Utrecht, juli 2016 Motto Naar zichtbare kwaliteit in de jeugdhulp! Missie De Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie

Nadere informatie

N.B. Voor Haaglanden geldt dat de taken die in dit plaatje bij de provincie liggen de verantwoordelijkheid zijn van het stadsgewest Haaglanden.

N.B. Voor Haaglanden geldt dat de taken die in dit plaatje bij de provincie liggen de verantwoordelijkheid zijn van het stadsgewest Haaglanden. De nieuwe Jeugdwet Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp. De nieuwe Jeugdwet is er voor alle kinderen en jongeren tot 18 jaar die tijdelijk of langer durend ondersteuning nodig hebben

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst VGN Stand van Zaken Jeugdwet

Informatiebijeenkomst VGN Stand van Zaken Jeugdwet Informatiebijeenkomst VGN Stand van Zaken Jeugdwet Transitiebureau Jeugd September 2013 Stand van zaken jeugdwet en landelijke ontwikkelingen 2 Voorlichtingsbijeenkomst nieuwe jeugdwet Het gebeurt per

Nadere informatie

Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota

Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota 2 Samenvatting van de concept kadernota - Heel het Kind Heel het Kind Op 18 februari 2014 heeft de Eerste Kamer de nieuwe Jeugdwet aangenomen. Daarmee

Nadere informatie

Riedsútstel. Underwerp Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Foech ried/kolleezje: Raad: kaderstellend

Riedsútstel. Underwerp Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Foech ried/kolleezje: Raad: kaderstellend Riedsútstel Ried : 11 december 2014 Status : Opiniërend/Besluitvormend Eardere behandeling : Werkgroep 3D d.d. 3 december 2014 Agindapunt : 18 Portefúljehâlder : mw. G. Postma Amtner : mw. C. Zondag Taheakke

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het beleidsplan Wmo 2015 en Jeugdwet 2015 en 2016 Samen kan er meer vast te stellen.

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het beleidsplan Wmo 2015 en Jeugdwet 2015 en 2016 Samen kan er meer vast te stellen. Raadsvoorstel Aan : Gemeenteraad Datum vergadering : 15 oktober 2014 Agenda nummer : 2014-07-13997 Portefeuillehouder : K. Krook Onderwerp : Vaststelling beleidsplan Wmo 2015 en Jeugdwet 2015 en 2016 Samen

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst communicatie beweging sociaal domein Amersfoort Donderdag 16 oktober 2014

Verslag bijeenkomst communicatie beweging sociaal domein Amersfoort Donderdag 16 oktober 2014 Verslag bijeenkomst communicatie beweging sociaal domein Amersfoort Donderdag 16 oktober 2014 Op donderdag 16 oktober organiseerde de gemeente Amersfoort een netwerkbijeenkomst communicatie over de beweging

Nadere informatie

Medisch specialist ziekenhuis

Medisch specialist ziekenhuis Factsheet Medisch specialist ziekenhuis en de Jeugdhulp Almere 2015 Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp: ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en

Nadere informatie

0 6 HAART 2014. Aan de leden van de gemeenteraad Haarlemmermeer

0 6 HAART 2014. Aan de leden van de gemeenteraad Haarlemmermeer 7 gemeente Haarlemmermeer Aan de leden van de gemeenteraad Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon

Nadere informatie

Rapportage Monitor Transitie Jeugd Kwartaal 1, 2015

Rapportage Monitor Transitie Jeugd Kwartaal 1, 2015 Rapportage Monitor Transitie Jeugd Kwartaal 1, 2015 De Monitor Transitie Jeugd brengt de onbedoelde effecten en knelpunten van de transitie van de jeugdhulp naar de gemeenten vanuit cliëntperspectief in

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 0900 1 26 26 26 5 cent per minuut

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 0900 1 26 26 26 5 cent per minuut Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Informatie voor professionals 0900 1 26 26 26 5 cent per minuut Signaleren en samen aanpakken Wat is huiselijk geweld en wat is kindermishandeling? Verplicht

Nadere informatie

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN. Samenvatting

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN. Samenvatting ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN Samenvatting Kompas voor de zorg voor de jeugd in Fryslân De zorg voor de jeugd valt vanaf 2015 onder de taken van de gemeente. De 27 Friese gemeenten

Nadere informatie

Riedsútstel. Bijlage 5 : Bijlage 6 : Bijlage 7 : Op besjen : - Underwerp Regionaal Transitie Arrangement (RTA) jeugdzorg Fryslân

Riedsútstel. Bijlage 5 : Bijlage 6 : Bijlage 7 : Op besjen : - Underwerp Regionaal Transitie Arrangement (RTA) jeugdzorg Fryslân Riedsútstel Ried : 12 december 2013 Status : Opiniërend/Besluitvormend Eardere behandeling Informerend d.d. 28 november 2013 Agindapunt : 9 Portefúljehâlder : K. H. Antuma Amtner : mw. A.R. Voolstra Taheakke

Nadere informatie

SIGNS OF SAFETY EN DE MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD

SIGNS OF SAFETY EN DE MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD pagina 1 pagina 2 SIGNS OF SAFETY EN DE MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD pagina 3 Problematiek pagina 4 Omvang van de problematiek 45% van de Nederlandse bevolking ooit/vaker slachtoffer

Nadere informatie

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK)

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) Vragenlijst Inhoud: 1. In hoeverre is er een gedeelde visie in de regio over wat er op lokaal, regionaal en bovenregionaal niveau dient te worden ingekocht en georganiseerd? Er vindt al goede samenwerking

Nadere informatie

Transitie en transformatie Jeugdzorg. Themabijeenkomst 16 september 2013

Transitie en transformatie Jeugdzorg. Themabijeenkomst 16 september 2013 Transitie en transformatie Jeugdzorg Themabijeenkomst 16 september 2013 Agenda Film: Transitie jeugdzorg Jeugdwet en Wetstraject Film: Regionaal transitie arrangement Regionaal transitie arrangement Film:

Nadere informatie

*ZE9BA7CFE22* Raadsvergadering d.d. 23 september 2014

*ZE9BA7CFE22* Raadsvergadering d.d. 23 september 2014 *ZE9BA7CFE22* Raadsvergadering d.d. 23 september 2014 Agendanr. 9. Aan de Raad No.ZA.14-28578/DV.14-380, afdeling Samenleving. Sellingen, 11 september 2014 Onderwerp: Inzet middelen cliëntondersteuning

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Beleidsplan jeugdhulp lokaal Registratienummer: 00531755 Op voorstel B&W d.d.: 18-11-2014 Datum vergadering: 27-01-2015 Portefeuillehouder: M. Schlösser Rol gemeenteraad:

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de veranderingen in de jeugdzorg per

Veelgestelde vragen over de veranderingen in de jeugdzorg per Veelgestelde vragen over de veranderingen in de jeugdzorg per 1-1-2015 Informatie voor cliënten van Bureau Jeugdzorg Na 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Deze wijziging

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders geeft in zijn reactie aan de conclusies van de rekenkamer te herkennen.

Het college van burgemeester en wethouders geeft in zijn reactie aan de conclusies van de rekenkamer te herkennen. tekst raadsvoorstel Inleiding Vanaf januari 2015 (met de invoering van de nieuwe jeugdwet) worden de gemeenten verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen, jongeren en opvoeders.

Nadere informatie

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 Waar gaan we het over hebben? 1. Waarom decentraliseren? 2. Decentralisatie Jeugdzorg 3. Decentralisatie

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Primair Onderwijs IPC 2400 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ

Nadere informatie

Presentatie bijeenkomst Transitiemanagers. 14 december 2012

Presentatie bijeenkomst Transitiemanagers. 14 december 2012 Presentatie bijeenkomst Transitiemanagers 14 december 2012 Inhoud A. Gevolgen Regeerakkoord B.Waar staan we nu en hoe verder? C. Stand van zaken inhoud Wetgeving 2 A Regeerakkoord Rutte 2 Gemeenten verantwoordelijk

Nadere informatie

De Jeugdwet en pleegzorg: transitie en transformatie?!

De Jeugdwet en pleegzorg: transitie en transformatie?! De Jeugdwet en pleegzorg: transitie en transformatie?! mr. Renske de Boer programmaleider Masteropleiding Jeugdzorg & docent Jeugdrecht Hogeschool Leiden Pleegzorgsymposium juni 2014 Stelling Door de nieuwe

Nadere informatie

Onderzoeksplan decentralisatie Jeugdzorg

Onderzoeksplan decentralisatie Jeugdzorg Onderzoeksplan decentralisatie Jeugdzorg 23 januari 2014 1. Aanleiding, probleemschets In het regeerakkoord is vastgelegd dat er verschillende decentralisaties worden doorgevoerd in het sociale domein.

Nadere informatie

OVER BELEID, EIGEN REGIE EN PARTICIPATIE ZORG REGISSEER JE THUIS TREES FLAPPER & KLAAS DE JONG

OVER BELEID, EIGEN REGIE EN PARTICIPATIE ZORG REGISSEER JE THUIS TREES FLAPPER & KLAAS DE JONG OVER BELEID, EIGEN REGIE EN PARTICIPATIE ZORG REGISSEER JE THUIS TREES FLAPPER & KLAAS DE JONG EIGEN REGIE VAN DE CLIENT IS VRIJWEL ONMOGELIJK BIJ PRODUCTIE FINANCIERING Pagina 2 ` ZORG REGISSEER JE THUIS

Nadere informatie

Geachte voorzitter, van de minister van BZK aan de Tweede Kamer (TK , , nr.333)

Geachte voorzitter, van de minister van BZK aan de Tweede Kamer (TK , , nr.333) De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG www.rijksoverheid.nl Datum 30 september 2011 Betreft Stelselwijziging zorg voor jeugd Geachte voorzitter, Zoals door

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg. Woerden, 17 oktober 2013

Transitie Jeugdzorg. Woerden, 17 oktober 2013 1. Transitie Jeugdzorg Woerden, 17 oktober 2013 Inhoud Stand van zaken Jeugdwet Regionaal Transitiearrangement Regionale Samenwerking Jeugdwet Voor de zomer wetsvoorstel ingediend 9, 10 en 15 oktober:

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard 11 Aan de raad van de gemeente Lingewaard *14RDS00129* 14RDS00129 Onderwerp Regiovisie - aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2015-2019 regio Arnhem & Achterhoek 1 Samenvatting Met dit voorstel

Nadere informatie

Om het kind. Hervorming zorg voor de jeugd Kennisnetwerk JGZ OCW. Justitie J&G. Provincie. Gemeenten. Gemeentefonds VWS.

Om het kind. Hervorming zorg voor de jeugd Kennisnetwerk JGZ OCW. Justitie J&G. Provincie. Gemeenten. Gemeentefonds VWS. Om het kind Hervorming zorg voor de jeugd Kennisnetwerk JGZ 19-11-2012. OCW Aanval op de uitval, RMC, plusvoorziening: 320 mln Onderwijsachterstanden-beleid (incl VVE): 249 mln SO, VSO, rugzakjes, praktijk

Nadere informatie

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin)

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Vergadering: 11 maart 2014 Agendanummer: 9 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Rekenkamer. Súdwest-Fryslân. Plan van aanpak Jeugdzorg

Rekenkamer. Súdwest-Fryslân. Plan van aanpak Jeugdzorg Rekenkamer Súdwest-Fryslân Plan van aanpak Jeugdzorg Januari 2014 Rekenkamer Súdwest-Fryslân Plan van aanpak Jeugdzorg Januari 2014 Rekenkamer Súdwest-Fryslân drs. J.H. (Jet) Lepage MPA (voorzitter) dr.

Nadere informatie

Het sociaal domein. Renate Richters Els van Enckevort

Het sociaal domein. Renate Richters Els van Enckevort Het sociaal domein Renate Richters Els van Enckevort Om te beginnen vijf stellingen Zijn ze waar of niet waar? - 2 - Stelling 1 Ongeveer 5% van de jeugdigen in Nederland heeft met (een vorm van) jeugdzorg

Nadere informatie

Financiën Sociaal Domein

Financiën Sociaal Domein Financiën Sociaal Domein VNG Expertisecentrum Gemeentefinanciën Hans Giesing september 2013 Decentralisatie Sociaal Domein (1) Bouwen op de eigen kracht van burgers Motto: één gezin, één plan, één regisseur

Nadere informatie

Om het kind. Hervorming zorg voor de jeugd in Amsterdam en de aansluiting op Passend Onderwijs

Om het kind. Hervorming zorg voor de jeugd in Amsterdam en de aansluiting op Passend Onderwijs Om het kind Hervorming zorg voor de jeugd in Amsterdam en de aansluiting op Passend Onderwijs Enkele feiten en cijfers 100.000 gezinnen 143.000 jeugdigen tot 18 jaar 67.000 jongeren 18 23 jaar Totaal budget

Nadere informatie

*ZEA2654F7F9* Raadsvergadering d.d. 17 december 2015

*ZEA2654F7F9* Raadsvergadering d.d. 17 december 2015 *ZEA2654F7F9* Raadsvergadering d.d. 17 december 2015 Agendanr. 9. Aan de Raad No.ZA.15-36174/DV.15-563, afdeling Samenleving. Sellingen, 10 december 2015 Onderwerp: Gemeenschappelijke regeling Beschermd

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg

Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg Welkomstwoord Wethouder Homme Geertsma Wethouder Erik van Schelven Wethouder Klaas Smidt Inhoud Doel & programma bijeenkomst Veranderingen in de zorg Visie

Nadere informatie

ons kenmerk BB/U Lbr. 13/109

ons kenmerk BB/U Lbr. 13/109 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Overlegresultaat decentralisatie langdurige zorg en maatschappelijke ondersteuning Samenvatting uw kenmerk

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Advies 7 april 2010 1 2 Inhoudsopgave Samenvatting 5 Aanbevelingen 7 Aanleiding en context voor dit advies 9 Algemeen 11 Opmerkingen bij tekst en opzet van

Nadere informatie

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP Vanaf 2015 krijgt de gemeente er zorgtaken bij. Een deel van de zorg die nu via het zorgkantoor vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) loopt, gaat

Nadere informatie

Veilig Thuis. 1Gelderland Noord & Midden

Veilig Thuis. 1Gelderland Noord & Midden Veilig Thuis advies en meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Werkconferenties in de zes regio s 1 Programma Werkconferentie Presentatie, wat brengt Veilig Thuis, Regionale werktafels met opdrachten

Nadere informatie

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014 DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN Raadsvoorstellen 2014 Presentatie: 11-12 12-20132013 Planning raadsbesluiten Beleidskader (nieuwe Wmo en Jeugdwet): januari 2014 Transitiearrangement Zorg voor Jeugd: :

Nadere informatie

José Valks-Smits, vertrouwensarts Veilig Thuis

José Valks-Smits, vertrouwensarts Veilig Thuis José Valks-Smits, vertrouwensarts Veilig Thuis Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) + Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) = Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling : AMHK Voor alle

Nadere informatie

De nieuwe Jeugdwet op hoofdlijnen. André Schoorl Programma stelselherziening jeugd

De nieuwe Jeugdwet op hoofdlijnen. André Schoorl Programma stelselherziening jeugd De nieuwe Jeugdwet op hoofdlijnen André Schoorl Programma stelselherziening jeugd Aanleiding Conclusies Parlementaire werkgroep 2011: - Huidige stelsel is versnipperd - Samenwerking rond gezinnen schiet

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg en Jeugdgezondheidszorg. Contactpersonenavond AJN Zuid-Holland 19 september 2013

Transitie Jeugdzorg en Jeugdgezondheidszorg. Contactpersonenavond AJN Zuid-Holland 19 september 2013 Transitie Jeugdzorg en Jeugdgezondheidszorg Contactpersonenavond AJN Zuid-Holland 19 september 2013 23 maart 2007 1 Doelen van van de de avond avond 2 Programma Terugblik Inleiding stelselwijziging, tijdpad

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling transitiearrangement (RTA) regio Noordoost Brabant.

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling transitiearrangement (RTA) regio Noordoost Brabant. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot vaststelling transitiearrangement (RTA) regio Noordoost Brabant. Nummer: 6f. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 29 oktober 2013 Aanleiding Door de decentralisatie

Nadere informatie

Ambtsinstructie voor de leerplichtambtenaar Gemeente Nieuwegein 2013, wijzigingsbesluit. Het college van burgemeester en wethouders van Nieuwegein;

Ambtsinstructie voor de leerplichtambtenaar Gemeente Nieuwegein 2013, wijzigingsbesluit. Het college van burgemeester en wethouders van Nieuwegein; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Nieuwegein. Nr. 132680 28 september 2016 Ambtsinstructie voor de leerplichtambtenaar Gemeente Nieuwegein 2013, wijzigingsbesluit Het college van burgemeester

Nadere informatie

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Stichting Werkplaats Kindergemeenschap. Voortgezet Onderwijs

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Stichting Werkplaats Kindergemeenschap. Voortgezet Onderwijs Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Stichting Werkplaats Kindergemeenschap Voortgezet Onderwijs Stichting Werkplaats Kindergemeenschap 2013 Inleiding Het opstellen van deze meldcode vloeit

Nadere informatie

3D s. Gevolgen van decentralisaties voor gemeenten. Gewestelijke vergadering PvdA Zuid-Holland

3D s. Gevolgen van decentralisaties voor gemeenten. Gewestelijke vergadering PvdA Zuid-Holland Gevolgen van decentralisaties voor gemeenten Gewestelijke vergadering PvdA Zuid-Holland Rotterdam, 14 december 2013 Programma Inleiding Overzicht stand van zaken Voorstellen sprekers landelijk, provinciaal

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de jeugdzorg. Deventer, 1 juni 2012 Jos Baecke, lector sturing in de jeugdzorg

Ontwikkelingen in de jeugdzorg. Deventer, 1 juni 2012 Jos Baecke, lector sturing in de jeugdzorg Ontwikkelingen in de jeugdzorg g Deventer, 1 juni 2012 Jos Baecke, lector sturing in de jeugdzorg Presentatie ti Evaluatie Wet op de jeugdzorg (2009) Contouren nieuwe stelsel Marktanalyse in het kader

Nadere informatie

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Algemeen Wat verandert er vanaf volgend jaar in de jeugdzorg? Per 1 januari 2015 wordt de gemeente in plaats van het Rijk en de provincie verantwoordelijk

Nadere informatie

: 3 december 2013 : 16 december : dhr. J.L.M. Vlaar :

: 3 december 2013 : 16 december : dhr. J.L.M. Vlaar : RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : 3 december 2013 : 16 december 2013 : dhr. J.L.M. Vlaar : Zaaknummer

Nadere informatie

FAMILIEGROEPSPLAN. Basis FGP in wet- en regelgeving: t.b.v. bijeenkomst te Eindhoven voor Advocaten en Juristen. stavaza februari 2016

FAMILIEGROEPSPLAN. Basis FGP in wet- en regelgeving: t.b.v. bijeenkomst te Eindhoven voor Advocaten en Juristen. stavaza februari 2016 Basis FGP in wet- en regelgeving: t.b.v. bijeenkomst te Eindhoven voor Advocaten en Juristen stavaza februari 2016 www.familiegroepsplan.nl FAMILIEGROEPSPLAN Basis van het Familiegroepsplan in wet -en

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Wormerland

Aan de raad van de gemeente Wormerland RAADSVOORSTEL Aan de raad van de gemeente Wormerland Datum aanmaak 10-09-2014 Onderwerp Beleidsplan Jeugdhulp Wormerland 2015-2017 Programma en portefeuillehouder E. Fens Raadsvergadering 21 oktober 2014

Nadere informatie

De Wet meldcode Hoe zit het?

De Wet meldcode Hoe zit het? De Wet meldcode Hoe zit het? Het houdt niet vanzelf op November 2012 Sita Hoogland & Mirella Laan Gebruik deze gelegenheid om dat te zeggen wat je werkelijk wil zeggen, luister goed en heb respect voor

Nadere informatie

De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in het onderwijs

De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in het onderwijs De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in het onderwijs Congres Huiselijk geweld en kindermishandeling 18 november 2013, NBC Nieuwegein Chaja Deen en Marij Bosdriesz Programma Meldcode in de

Nadere informatie

Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp

Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp 10 november 2014 Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp Geachte heer, mevrouw, Op 1 januari 2015 gaat de nieuwe Jeugdwet

Nadere informatie

CliC t.a.v. Dhr. Grommen, Mercator 1. Sittard. Geachte heer Grommen,

CliC t.a.v. Dhr. Grommen, Mercator 1. Sittard. Geachte heer Grommen, CliC t.a.v. Dhr. Grommen, Mercator 1. Sittard. Geachte heer Grommen, Naar aanleiding van uw mail d.d. 15 december wil ik graag vanuit de gemeente Beesel reageren op uw vragen. Wij hebben elkaar donderdag

Nadere informatie

Raad op zaterdag 24 september 2016

Raad op zaterdag 24 september 2016 Raad op zaterdag 24 september 2016 Astrid Jansen, projectleider jeugd VNG Afke Donker, Nederlands Jeugdinstituut Gespecialiseerde jeugdhulp en meten van effecten Hoe weet u of uw beleid effect heeft? Programma

Nadere informatie

gemeente werkendam Raadsinformatiebrief werkendam.n 15 JAN 20U Brief van het college aan de raad Kennisnemen van deze informatie.

gemeente werkendam Raadsinformatiebrief werkendam.n 15 JAN 20U Brief van het college aan de raad Kennisnemen van deze informatie. Raadsinformatiebrief Brief van het college aan de raad Raadhuisplein 1 4251 VZ Werkendam Postbus 16 4250 DA Werkendam Telefoon: (0183) 50 72 00 Fax: (0183)50 73 00 E-mail: info@.nl onderwerp overlegresultaat

Nadere informatie

Vraag & Antwoord Augustus 2013

Vraag & Antwoord Augustus 2013 Vraag & Antwoord Augustus 2013 1. Waarom is er een wet meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling? 2. Waarom is er sprake van een meldrecht en geen meldplicht? 3. Wat verplicht de wet meldcode? 4.

Nadere informatie

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 29689 Herziening Zorgstelsel 25424 Geestelijke gezondheidszorg Nr. 599 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Trainingen, workshops en coaching

Trainingen, workshops en coaching Trainingen, workshops en coaching Aanbod 2015-2016 professionals en gemeenten Beschermen & Versterken Trainingen, workshops en coaching De Jeugd- & Gezinsbeschermers zet zich in voor de bescherming van

Nadere informatie

Bijeenkomst samenwerkingsverband PO Duin en Bollenstreek

Bijeenkomst samenwerkingsverband PO Duin en Bollenstreek Bijeenkomst samenwerkingsverband PO Duin en Bollenstreek Transitie van de jeugdzorg naar gemeenten. Wat betekent dat voor kinderen, ouders en onderwijs? Marion Goedhart, trekker transitie jeugdzorg gemeenten

Nadere informatie

Protocol Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld binnen de zorgstructuur van het Karel de Grote College Nijmegen.

Protocol Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld binnen de zorgstructuur van het Karel de Grote College Nijmegen. Protocol Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld binnen de zorgstructuur van het Karel de Grote College Nijmegen. Sinds juli 2013 is het onderwijs wettelijk verplicht om op scholen met de Meldcode

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg. Regionale Visie. en Stappenplan

Decentralisatie Jeugdzorg. Regionale Visie. en Stappenplan Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond Visie en Stappenplan Transitie Jeugdzorg IJmond versie 8 februari 2012 1 1. Aanleiding Gemeenten worden volgens het Regeerakkoord 2010-2014

Nadere informatie

Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen.

Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Vanaf 1 januari 2015 zijn wij als gemeente verantwoordelijk voor de jeugdhulp in Hendrik-Ido- Ambacht.

Nadere informatie

T oetsingskader voor toezicht naar Veilig Thuis in 2015

T oetsingskader voor toezicht naar Veilig Thuis in 2015 T oetsingskader voor toezicht naar Veilig Thuis in 2015 Utrecht, juni 2015 Motto Naar zichtbare kwaliteit in de jeugdhulp! Missie De Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond

Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond *2012/8521* 2012/8521 registratienummer 2012/8521 Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond 1. Aanleiding Gemeenten worden volgens het Regeerakkoord 2010-2014 en de Bestuursafspraken

Nadere informatie

Raadsvoorstel Zaaknr:

Raadsvoorstel Zaaknr: Raadsvoorstel Zaaknr: 43.979 Onderwerp: Regionaal Transitie Arrangement (RTA) jeugdzorg regio Noordoost-Brabant Samenvatting: Door de decentralisatie van de jeugdzorg met ingang van 1 januari 2015 worden

Nadere informatie

Een doodgewone jongen

Een doodgewone jongen Bijspringen en meelopen Decentralisatie Jeugdzorg FoodValley dinsdag 6 november 2012 Een doodgewone jongen 2 1 Wat gaan we doen 1. Omgevingsanalyse/Regeerakkoord 2. Als jeugd en toekomst tellen De zeven

Nadere informatie

Stelselwijziging Jeugd. Factsheet. Prioriteitenlijst gedwongen kader

Stelselwijziging Jeugd. Factsheet. Prioriteitenlijst gedwongen kader Stelselwijziging Jeugd Factsheet Prioriteitenlijst gedwongen kader Prioriteitenlijst gedwongen kader Per 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van het gedwongen kader: jeugdbescherming

Nadere informatie

Verbetering registratie en beleidsinformatie Veilig Thuis en Jeugd. Bevindingen en aanbevelingen

Verbetering registratie en beleidsinformatie Veilig Thuis en Jeugd. Bevindingen en aanbevelingen 1 Contactpersoon L.M.E.Menenti l.m.e.menenti@ nationaalrapporteur.nl T 06-4682 7508 S.J. Tjalsma s.j.tjalsma@ nationaalrapporteur.nl Verbetering registratie en beleidsinformatie Veilig Thuis en Jeugd Bevindingen

Nadere informatie

Handreiking. Randvoorwaarden voor de veiligheid van jeugdigen in de toegang tot jeugdhulp

Handreiking. Randvoorwaarden voor de veiligheid van jeugdigen in de toegang tot jeugdhulp Handreiking Randvoorwaarden voor de veiligheid van jeugdigen in de toegang tot jeugdhulp Woord vooraf Voor u ligt de handreiking randvoorwaarden voor de veiligheid van jeugdigen in de toegang tot jeugdhulp,

Nadere informatie

Passend Onderwijs & Transitie Jeugdzorg 16 september 2013

Passend Onderwijs & Transitie Jeugdzorg 16 september 2013 Passend Onderwijs & Transitie Jeugdzorg 16 september 2013 Arjan Reniers a.reniers@hco.nl Instructie Onze school beschikt over een ondersteuningsprofiel en ik weet (in grote lijnen) wat daarin staat. Ja

Nadere informatie

Programma. Samen aan de slag Bijeenkomst voor de gemeenteraden 12 juni Aanleiding - decentraliseren. Doel van deze bijeenkomst

Programma. Samen aan de slag Bijeenkomst voor de gemeenteraden 12 juni Aanleiding - decentraliseren. Doel van deze bijeenkomst Samen aan de slag Bijeenkomst voor de gemeenteraden 12 juni 2014 Programma 19.30 Welkom, opening 19.45 Presentatie over de EHZ samenwerking 20.15 Workshops (2 ronden van elk een half uur) Doel van deze

Nadere informatie

Samenhang transities sociaal domein is haalbare kaart voor gemeenten per

Samenhang transities sociaal domein is haalbare kaart voor gemeenten per Samenhang transities sociaal domein is haalbare kaart voor gemeenten per 1-1-2015 VNG, VWS, SZW, BZK (en OCW voor passend onderwijs) Regionale bijeenkomsten transities sociaal domein Rogier den Uyl/ Frans

Nadere informatie

Jeugdzorg verandert. Decentralisatie +

Jeugdzorg verandert. Decentralisatie + Jeugdzorg verandert Decentralisatie + Wet op de jeugdzorg 2009-2012 Evaluatie transitie van de jeugdzorg Doel nieuwe wet Realiseren van inhoudelijke en organisatorische verandering in de jeugdzorg Terugdringen

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 23 maart 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 23 maart 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim Hoddenbagh wim.hoddenbagh@vng.nl

Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim Hoddenbagh wim.hoddenbagh@vng.nl Datum 27 oktober 2010 Onderwerp Feiten en cijfers transitie jeugdzorg Telefoonnummer 070-3738602 Feiten en cijfers transitie jeugdzorg Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim

Nadere informatie

opzet quick scan financiële risico s decentralisatie jeugdzorg

opzet quick scan financiële risico s decentralisatie jeugdzorg opzet quick scan financiële risico s decentralisatie jeugdzorg 1 inleiding aanleiding voor de quick scan In het regeerakkoord heeft het kabinet aangekondigd dat de jeugdzorg wordt gedecentraliseerd naar

Nadere informatie

Derde voortgangsrapportage Programma Veilig Thuis de basis op orde

Derde voortgangsrapportage Programma Veilig Thuis de basis op orde Derde voortgangsrapportage Programma Veilig Thuis de basis op orde 9 januari 2017 Inleiding In dit document wordt gerapporteerd over de bevindingen en resultaten van het Programma Veilig Thuis de basis

Nadere informatie