ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN Dat telt

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN Dat telt"

Transcriptie

1 . t ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN Dat telt, - NIEUWSFLIISZORGVOORJEUGDFRYSLÂN 1. Zorg voor Jeugd Fryslan pa. Westersingel DK Leeuwarden De nieuwsbrief Zorg noor Jeugd Fryslén dat teit brengt alle in betrokkenen bij de overdracht en omvorming van de zorg voarjeugd periodiek op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het terrein van jeugd en gezin en het verloop een het pro ces in Frysi3n. in de regel verschijnt de nieuwsbrief 1 n per maand. De nieuwsbrief is ook te vinden op de website: Wilg u een eigen bijdrage geplaatst zien? Of hebt u nieuws te meiden? Stuur deze dan naar In het perspectief van de verschillende transities en decentra fsatles )AWBZ, Participetiewet, Zorg voor Jeugd en Passend Onderwijs) beoogt de nieuwsflits zo bil te dragen aan een meer samenhangende ontwikkeling en beschouwing van de daaraan voor alle betrokkenen verbonden kansen en mogelijk kheden. Als u de nieuwsflits zelf of niet meer wilt ontvangen stuur dan een mail naar Rgaflsatle Uitgeverij De Overkant Rlngvaartpark LH Capelie aan en IJssel Tweedaagse bijeenkomst ean 18 en 19 noeember 2013 slager, die gezamenlijk een worstenbrovdje maken, of anders gezegd: Synergie; het worstenbroodje, de combinatie tus- synetgme Veel verschil, maar meer hetzelfde sen slager en bakker! Verder kwam naar voren dat de omvorming van onderop opgebouwd Na aanleiding van het regionale transitiearrangement, is het omvormings- moet worden. Bij de kracht van cliënten zou het startpunt moeten liggen. plan een logische vervolg stap. Om dit te realiseren werd hier tijdens de Er wordt geroepen: Kind centraal, de burger in het middeipunti Echter tweedaagse bijeenkomst van 18 en 19 november 2013 over gesproken kan men zich aharagen of dit werkelijk gebeurd..?l De omnnrming van het met verschillende partijen waaronder de werkgroep transitie Frysiân, de jeugdzorgsteluei is een politiek proces en daarbij dienen gemeenten ee regionale aanjaagteams en de Friese zorgaankieders. Wij als stagiaires zorgaanbieders rekening te houden met de voorwaarden die burgers van de werkgroep Zorg voor jeugd Frysiân ramen ook deel aan deze noemen. Oprecht luisteren naar de wensen van burgers, dat is waar het tweedaagse en kwamen tot het volgende, om draait. Laten we hier vooral mee door gaan en dit als leidraad honden binnen de transitie van de jeugdzorg in Friesland. Aan het begin van de dag vertelde dhr. Doodkvrte (kwartiermaker transi tie jeugdzorg Friesland) dat de transinecommivsie over het RTA van Fries land had meegedeeld dat Friesland goed op weg is, maar dat de volgende punten nog verduidelijkt moeten worden: -let regelen nan teugdbescherming/leogdreclassering (18/IR). Het AMHK is al vastgelegd; Het opzetten van gebiedsgericht werken; Het nastreven van 1 gezin, 1 plan, 1 hulpverlener. Sterke punten van deze tweedaagse waren de gezamenlijke overeenstem mingen tossen budget volgt kind en werknemer werkt waar werk is. En de overeenstemming van de delinitie van jeugd; namelijk dat onder jeugd alle jongeren vallen in de leeftijd van 0 tot 23 jaar. Vvor al deze jongeren moeten de gemeenten en de zorgaanbieders de zorg regelen. Opmerkelijk was dat er nog niet duidelijk is wie straks het hvofdaanne merschap heeft, want wie heeft straks de regie als er meerdere aanbie. dans betrokken zijn hij een cliënt? Mevr. S. Snuman van Frieslak gebruikte de metafoor van het worsten brvvdje om duidelijk te maken wat er moet gebeuren om de zorg noor jeugd zo goed mogelijk te regelen. De combinatie van de laakker en de Jaargang2 afleveringzo 1 6december2O13 Door Alyt Hoekntro en Rianne de bruin, stagioires Zorg vvvr Jeugd Frysldn. lgezinlplan.nl en de transitie Bron Nu Binnen de transitie van de zorg naar gemeenten staat de transformatie naar het één gezin één plan één regisseur principe centraal. lgezinlpian.nl was de eerste tool die het werken volgens dit principe ondersteunt en stroomlijnt. Het middel onderscheidt zich van andere registratiesystemen en sarnenwerkingsinitiatieoen doordat het organisatie -vverstijgend kan worden gebruikt. Daarmee is het een veelbelovende tool met het oog op de aankomende transitie en transformatie. Het Nederlands Jeugdinstituut heeft tgezinlpian.nl daarom opgenomen in hun praktijkvoorbeelden voor de transitie (zie link onder). Bij het nieu we generalisosche werken in de wijkteams kan het namelijk een uiterma. te handig systeem zijn. Sociale Teams van de Gemeenten Groningen en Woerden hebben dit al ontdekt en zijn er mee aan de slag gegaan. Na een pilot hebben zij wegens succes besloten hun gebroik met lgezintplan.ni uitte breiden. Meer wetes nver het gebruik van tgezinlplan.nl in sociale )wijk)teams? Jaargang 2 ) aflevering 20 1 pagina 1

2 jeugdbudgetten gemeenten Update Bron. Alle 4DB gemeenten krijgen vandaag meer duidelijkheid over het budget voor jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering waarover zij vanaf 1 jaeeari 2015 beschikkee. Met deze evtru upda te van de budgetberekeningen door staatssecretaris Martin van Rijn jvwsj en staatsnetretaris Fred Tennen jvenjj kunnen gemeenten op volle kracht door met de noorbereidiegee voor hun nieuwe jeogd hulpiakee. Afspraken tussen gemeenten en aanbieders over de continuiteit van zorg ee ondersteuning voor kinderen en gezinnen kunnen hiermee afgemaakt worden. De vaststelling van het totale budget voor jeugdhelp ee de verdeling van dit geld 00cr gemeenten is compleu ee moet daarom in een aantal stappen gebeuren. De eerste stap was de meicirculaire van le de meicirculaire van 2014 wordt de definitieve verdeling voor 2015 vastgesteld op basis van de dan meest recente cijfers. Alle budgetten die nu in Nederland worden uitgegeven aan jeugdhulp betaald vanuit de begrohng out de ministeries van VWS en Vent, de zorgnerzeketingswet en de AWBZj gaan over naar de ge meenten. Behalve de korting die in het regeerakkoord is afgespro ken j 120 miljoen in 2015 tot 450 miljoen in 2017j gaan het budget in zijn geheel over naar gemeenten. De Algemene Rekenkamer heeft de berekening van het budget gecontroleerd in juni 2013 en tal dit in het voorjaar van 2014 herhalen. Op landelijk niveau is het totale budget dus vastgesteld. get. De toelichting van 50F en Cebeon op de verdeling vindt u hier: hop //www.vcnrdejevfd,nl/imufes/pdf/nvvrige/toelichting% 2QtCP%2Odvf2Zci 1fzrsiJ20dvcemkcr 2O2Zt3 De toelichhng op de berekening van het mucrobudget vindt u hier: inn //wws r vco dn.evnd.ol/actuee/riecwsbn-cl-rvn/1213-updatejlfdi.decttcr c-v,nnvtnr pnif Samen oogst je meer passend onderwijs een succes is. De Tweede Kamer verwacht dat de invoering van passend onderwijs zal leiden tot minder bureaucratie en een duidelijke verantwoording von de hnoncihn. Dn commissie Vliegende brigades Van Rijn en Teeven sturen deze periode vliegende brigades met voorspelt dat die verwachtingen nauwelijks of niet zullen uitkomen. specialisten langs alle 41 jnugdzorg regio s om voor gemeenten en zorgaonbieders de nieuwe berekeningen inzichtelijk te maken zodut Website over ADHO speciaal voor jongeren en zij op volle kracht door kunnen met hun voorbereidingen op het nieuwe stelsel. d ocen en Bron: irimbnn.nl Om voorlichting ovni ADHD hij kinderen en jongeien te verbeteren is door het Trimhos-invtituut de website ADHD.nl ontwikkeld. Naast infor De brief naar de Tweede Kamer over Financiële duidelijkheid voor motie over BDHD bevat de website ook twee online gemeentet modules voor joo vindt u hier: geree en docenten hop j\ JV:W rikrcve i-nid.vi/docvmavten-en-publicaties/ kameivtukken/20l3/1z/ss/knmncbc:ef-tinanciele-duideuijkheid gemeenten-overheveling-budgnt-jeugdhulp-jnugdbescherming jeugdreclavvering.html Nam schattieg 35% van de kinderen in Nederland heeft ADHD. Het gebruik von medicahe jmet name psycheshmnlantiaj bij zowel kinderen als volwassenen in eoplosief gestegen in de afgelupen jaren. lede multidisciplinaire richtlijnen ADHD hij kinderen en jeugdigen uit ben wordt het belang benadrukt ouders, kinderen en docenten goed noor ie lich ten 00cr ADHD, informatie te geven over de omgang met leerlingen met ADHD ie de klas ee welke behandelmugelijkheden er voor ADHD zijn. Online modales De nieuwe webvtie geeft algemene informatie ever ADHD. Tevees worden twee online modules aangeboden. Voor jongeren 12 ie jaarj is dit een psycho-educatie mndule in de vorm van ene snel. Scholen Jongeren kunnen het spelen onder begeleiding van een ggz professin moeten opschieten met passend onder- tal jop afstand en facv-to-farej. De module is in 2e13 getest door be Wijsr Bron: Evolootie- en Adviescommissie Passend Onderwijs handelaars en cliënten van vier ggz instellingen. Zowel behandelaars als Zon 5% meer budget Scholen moeten vaart maken met de inhoudelijke voorbereiding cliënten hebbende wnbsoe en de modale posihef beoordeeld ener zijn Het totale budget dat wordt overgeheveld naar gemeenten is in de van passend onderwijs. Staatssecretaris Sander Dekker van 00W aanbevelingen gegeven voet de doorovtwikkelieg. vernieuwde berekening met zon 5% verhoogd, naar 3,534 miljard, doet er goed aan om de ondersteuning hij de invoering te verster- Dat komt vooral omdat de 00Z-behondeling van ouders in relatie ken. Dat blijkt uit het eindrapport van de Evaluatie- en Adviencom- De andere modale is voor docenten in hel basis- en voortgezet ondertot de problematiek von kinderen nog niet was meegenomen in de missïe Passend Onderwijs jecpdj. wijs Deze e-inorning modale is bedoeld om docenten hij te scholen over budgetraming die afgelopen mei was gepubliceerd. Staatssecretaris ADHD eeuw praktische haedieikiegen le bieden hoe zij met leerlingen Von Rijn heeft dit ie november 2013 al bekend gemaakt. men ADHD ie de klas kunnen omgaan Vanaf De cursus volgend schooljaar is gebaseerd op zijn het er minder regels voor het bepalen boek Een nieuwe koern effectieve aonntunng van kinderen met ADHD welke leerlingen in aanmerking komen voor welke vorm von extta De verhoging van het totualbudget leidt er overigens niet toe dat in het basis- en voorgezet onderwijs van Miijem Hinfelaor en tsthnr ten steun in het onderwijs. Maar ouders hebben nog geen idee hoe dat alle gemeenten meer budget krijgen. De verdeling over gemeenten Rnnk gaat en de gemiddelde school noor voortgezet onderwijs lijkt niet is verbeterd omdat er scherper inzicht is over welke kinderen in zorg klaar om hen tijdens de open dagen in januari goed voor inlichten. bij welke gemeente horen. 330 van Partners de 4DB gezocht gemeenten krijgen een Leerkrachten weten nog niet goed wat passend onderwijs van hen groter budget in Voor vergelijking de inipiementatie van de docentenmodain met is het Tnmbns-institnot de berekening van mei dit jaar, vraagt, op noch naar waarvan samevwerkingspartners. Mensen 235 gemeenten en/of insoelliegee zelfs die meer dan 5%. Voor 72 gemeenten interesse hebben kunnen contact openmen mei Heitie Rensink uio in. bl 3kt dat zij vanaf 1januari 201S voor minder kinderen hulpen zorg De ECPO concludeert dat het moeilijk zal zijn te bepalen wanneer hoeven in organiseren en betalen, zij krijgen doe ook een lager bud Jaargaeg 1 1 aflennring 20 1 pagina 2

3 het of 1 Samen oogst je meer We hebben onze antennes altijd uitstaan zing. Nutuurlik blijft signalen herkennen lasog. Daarom is het ook zo structuur. Bron Rijksoverheid goed dat de meldcode er is. De terugkoppeling, of collegiale consul- Wat doe je als de wijkagent vertelt dat jouw cliënt vaak ruzie tune, in stap 2 is belangrijk. Samen bespreek je wat je ziet en wat je De oprichting van AMHK s Advies- en Mnldpust Huiselijk geweld ee maakt? Gf als cliënten partner nauwelijks met elkaar praten? Voor ermee moet doen. En als het nodig is neem je contact op met Fier Kisdermishandelingj vloeit voort uit de nieuwe Jeugdwet node Wet toezichthouders van Reclassering Nederland zijn het geen ongnwo- Fryslan Friese Steunpunt Huiselijk Geweld het AMK. maatschappelijke ondersteuning jwmoj. nn situaties. Nynke Joustra is toezichthouder is Leeuwarden do aendechtsfunctionaris meldcode huiselijk geweld en kindermishen- Systeemgericht Gemeenten krijgen in de nieuwe situatie de verantwoordelijkheid deling De meldcodn helpt de professiunal zijn keuze te eerant- Df de meldcode werkt? Je, de meldcode heeft zeker wat opgeroe- eoor de meest kwetsbare groepen in de samenleving. Waaronder woorden. pen. We zijn alerter op signalen en collega s vragen bij twijfel sneller volwassenen en kinderen die te maken hebben met agressie, geadvies. Aan de andere kant: we hebben onze antennes altijd al uit- weld of verwaarlozing in huiselijke kring. Reclassering Nederland had al een eigen meldcodn kindnrmishandestaan. Als iemand veroordeeld is voor mishandeling op street, we ling Vooruitlopend op de Wet meldcode verving Reclassering Ne- ken we direct de hok naar de thuissituetre: hoe zei deze persoon Relatie met eigen sociale structuur derleed deze meldcode in 2012 door een nieuwe meldcode huiselijk zich thuis gedragen? Toezichthouders zijn vaak langere tijd bij een De publicatie Scenario s voor het AMHK in relatie tot het lokale geweld en kindermishandeling. Tegelijkertijd werden alle medewercliënt betrokken, 2 tot S jaar is geen uitzondering. We brengen het sociaal domein biedt gemeentes een handvet hij het inrichten van kers via e-learning individueel geschoold. Daarnaast zijn per gebied hele systeem of netsserk rond de cliënt io kaart. Went het doel is hun AMHK in relatie tot hun eigen sociale infrastructuur. verschillende aesdechtsfunctionerisseo aangewezen en opgeleid. gedragsverendering tot stand brengen en dat kan niet als je alleen Nyske Joustre, toezichthouder do aandachcsfunctionaris meldcode naar de cliënt kijkt. Dat systeemgericht werken zijn we nu aan het Gezin centraal huiselijk geweld en kindermishandeling voor de unit toezichthouverdiepen. We onderzoeken kon het systeem van de cliënt werkt: In het kader van de drie deceotralisaties zijn veel gnmnnoten becig ders in Leeuwarden, vertelt, hoe zijnde verhoudingen, hoe gaan ze met elkaar om? De meldcodn om hulpverlening, begeleiding en ondersteuning niet per doelgroep pest dear goed in. West huiselijk geweld en kindermishendehing of per sector te organiseren, meer in multidisciphineire teams, In die kunnen onderdeel een het systeem zijn. melodisciphineire teams staat niet het prouleem, maar het gezin of het huishouden centraal. Ambassadeur es coach Een aandachtsfuscdonaris heeft 2 rollen. Belangrijk is het ambassa deurschap van de meldcode. Dat betekent dat ik binnen mijn anit de meldcodn bekendmaak, het belang benadruk en voorlichting geef. Ik heb bijvoorbeeld Fier Fryslas es het AMK bij ons uitgeno digd. Dat zije de organisaties waar we wee te maken krijgen als we een melding doen. Zo probeer ik het onderwerp mnldcode levendig en concreet te maken. Alv er vprake is van signalen is mijn rol vooral coachend ee adviseresd. Een collega die niet goed weet wat hij met signalen moee doen, kav bij mij terecht. lv het begin lag het accent vooral op het ambassadeurschap. Nu verschuift dat meer en meer naar coaching en advies. Terugkoppeling Als toezichthouders hebben we vaak te maken met taken waar huiselijk geweld speelt. Das weten we van tevoren wat er aan de hand is, daar kunnen we ook mee omgaas. Maar ook als het delict gees kuiselijk geweld is, maar bijvoorbeeld diefstal, moeten we lettes op signales. Denk aan de manier waarop de cliënt die onder toecicht staat no de partner met elkaar praten. Misschien hoor je van de wijkagent dat er vaak ruzies zijn. Df als er kinderen zijn en de ouders negeren elkaar volledig, kas er sprake zijn van verwaarlo Kinderen De S stappen een de meldcode helpende professional zijn keuze te verantwoorden. Ik denk dat dat voor ons werk een grote toegevoeg de waarde is. Maar nog belangriknr is de legiomatie die de meldco de is om ook naar de kinderen van een cliënt te kijken. Soms zijn wij dn enige instantie die met een gezis te maken heeft. Wij kansen dan de kisdereo io de gaten houden. En bij signalen het AMK in schakelen. Meer weten over Reclassering Nederland? Kijk op reclassering.nl. Hoe kunt u het AMHK inpassen in de lokale socia le structuur? Bron: VNG Dp 1 januari 2015 moeten inwoners van gemeesten voor alle vor mes van huiselijk geweld en kindermishandeling terechtkusnen bij dén meldpunt: een AMHK. Daaris moeten de huidige steunpunten huiselijk geweld en kiodermishasdeling zijn samengevoegd. Het ondersteunisgsprogramma AMHK heeft scenario s gemaakt voor de inrichtisg van een AMHK passend bi 1 de eigen gemeestelijke sociale Verschillen De verschillen per gemeente tijn vrij groot: Sommige gemeesten gaas werken met een breed multidisciplinair verband dat alle be leidsterreinen van de drie decentralisaties bestrijkt. Andere ge meentes gaan verschillende verbanden organiseren voor jongeren, volwassenen eo/of participatie. Es weer andere gemeenten organi seren ellees een multidistiplioair aanbod voor de DGGZ problematiek jzorgwekkende zorgmijdersj. Content Een van de taken van het AMHK is de doorgeleiding naar passende hulpverlening. Die hulpverlening heeft veel meer effect als ze kan worden aangeboden in de eigen gemeentelijke cootest es is sa menhang met andere zorg- of hulpverlening die in het gezin of het huishouden noodzakelijk is. De publicatie Scenario s voor het AMHK in relatie tot het lokale sociaal domein helpt gemeenten hierbij. Jeergang 1 j aflenering 20 1 paglea 3

4 De tijd is er rijp voor Bron: Rijksoverheid De wet meldcode is sinds 1juli2013 van kracht. Daar ging een gede gen voorbereiding aan vooraf. De goed gevulde toolkit getuigt er van. Ook zijn trainitgen ontwikkeld om beroepskrachten te leren werken met een meldcode. Verschillende campagnes gaven boven dien bekendheid aan de meldcode. ge waakten organisatren vervol gens bewust van hun plicht een eigen meldcode te hanteren, Nu zijn de professionals aan zet. Laat VWO het dan verder los? Ja en nee, zegt Claire Hontmann, projectleider Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling bij VWO. Goede verankering van de meldcode in de beroepsopleidingnn is de beste borging die er in) De wet is von krocht, de voorbereiding wou zorgvuldig, nu is het oon de professionals. Trekt VWS zich terug? Ja, in zekere zin wel. VWO gaat bijvoorbeeld geen nieuwe pro ducten meer ontwikkelen voor de toolkit. Wij denken dat de toolkit goed gevuld is, met voldoende hulpmiddelen voor het invoeren van en werken met de meldcode, Aan de andere kunt laten we het nog niet echt los. Want we zijn wel benieuwd hde professionals met de meldcode werken. De inspecties controleren of organisaties en zelf standigen over een meldcode beschikken en of medewerkers ge schoold worden. Maar dat zegt nog niet voldoende over de dagelijk se praktijk: hoe gaat dat met de meldcode, zijn er knelpunten? In 2015 doen we een quickncan. Dan is er 2 jaar met de meldcode ge werkt en kunnen we onderzoeken of er toch nog ondersteuning nodig is. gn in 2018 evalueren mede wet. Na de campagnes die wij over de meldcode hebben gevoerd, mogen we aannemen dat pro fessionals de meldcode kennen. De landelijke publiekncampagne Voor een veilig thuis loopt nog tot eind Dat ineen campagne gericht op omstanders, niet op professionals. Samen oogst je meer 1 monitoren of beroepnopleidingen de mnldcode ook daadwerkelijk Op welke schaal moet u in uw regio het AMHK jadvieu- en Meldmeenemen in hun curricula. De eerste monitor was in 2007, de punt Huiselijk geweld en Kindermishandelingj organiseren? De vertweede is net afgerond en in 2015 volgt een derde, De tweede mo- schillende mogelijkheden met hun voor- en nadelen worden ge nitor laat zien dat vrijwel alle relevante opleidingen aandacht beste- schetst in de publicatie Regio-indeling bij de vorming van AMHK. den aan huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit ineen verbete ring ten opzichte van Maar erin nog werk aan de winkel. De In het AMHK worden functies samengevoegd die nu zijn belegd bij aandacht is namelijk nog niet structureel. We gaan daarom gesprek- de Advies- en Meidpunten Kindermishandeling jamk sj en hij de ken aan met beroepnopleidingen en partijen die competentieprohe- tteunpunten Huiselijk Gesseld jshg sj. De huidige AMK s zijn wette lenen kwalihcatiedonniern opstellen. Dok richten we ons heel speci- lijk onderdeel van de Eureaus Jeugdzorg. De SHG n zijn georgani hek op denkandigheidnbevordering van docenten. Want geweld in seerd op de nchaal van de centramgemeenten Vrouwen Opvang. afhankelijkheidsrelacien ineen moeilijk onderwerp. Docenten zullen studenten tegenkomen die zelf een nare ervaring in hun jeugd heb ben gehad. Ook moeten ze kunnen omgaan met cultuurverschillen in de klas. Daarnaast ontwikkelen we leerprogramma s voor een aantal opleidingen, Al die informatie delen we in een kennisatelier: een webnite met leermaterialen, werkvormen en kennindonniers. Voor studenten is er een speciaal gedeelte ingericht met onder an dere scripties. In 2014 start een campagne om docenten naar het kenninatelier toe te leiden. llebjjij terugkijkend op her hele trojecr, voldoende vertrouwen lede meldcode? Zekerl De meldcode ineen praktisch instrument. En we zien dat het werkt. 8eroepnkrachten met een meldcode grijpen 3 keer zo vaak in als beroepskrachten zonder meldcode. Met de meldcodn kunnen professionals kindermishandeling en huiselijk geweld voorkomen en ook zorgen dat het eerder stopt. Want win de stappen van de meldcode doorloopt, wacht niet tot het geweld escaleert, maar gaat al eerder over signalen in gesprek, Natuurlijk moet het gebruik van de meldcode nog groeien, Daar ineen cultuuromsiag voor nodig. Voor sommige organisases is de meldcode al heel gewoon, andere moe ten er nog aan wennen. Maar er in geen weerstand. In het verleden Verschillende schaalgrootte Er zijn in Nederland momenteel 15 Bureaus Jeugdzorg jamkuj en 35 centramgemeenten Vrouwen Opuang jshg sj. Allebei met ver schillende schaaigrootte. Erin dun geen vaste regio-indeling waarde nieuwe AMHK n bij kunnen aansluiten. Landelijk dekkend Voor de keuze van de AMHK-regin s zijn geen wettelijke beperkin gen. Wettelijk gezien zijn alle verbanden mogelijk, zolang ieder AMHK maar voor meerdere gemeenten werkt en er een landelijk dekkend stelsel van AMHK-regio n ontstaat. Vier mogelijke indelingen De publicatie Regio-indeling bij de vorming van AMHK laat zien dat er vanuit de inhoud geredeneerd vier mogelijke regio-indelingen tijn die meer voor de hand liggen dan andere: De huidige schaal van de Bureaus Jeugdzorg De regio s van centrumgemeentnn Vrouwen Opvang ofwel de huidige schaal van SHG De Veiligheidsregio s De Jeugdregio s 0e compognen, de troiningen, de tvulkit: het zijn middelen gericht werden nog wel eens vragen gesteld, over wiens verantwoordelijkop de werkende professionals. Hoe zorgt VNI dat ook oonkomende held geweld in afhankelijkheidsrelatins nignnlijk was. Dat horen we Welke regio-indeling gemeenten kiezen, hangt vooral af van de prafessionoin de meldcade kennen? nu helemaal niet meer. Professionals zien de aanpak van kindermin vraag wat gemeenten het belangrijkste vinden aan een AMHK. De meldcode en kennis over geweld in afhankelijkheidnrelahes handeling en huiselijk geweld als hun taak. De tijd in rijp voor de goed in de bernepsopleidingen verankeren, in de beste berging die meldcode, Het werkti Meer informave er is. Daarom stimuleren we de beroepsopleidingen om hier aan- Regio-indeling hij de vorming van AMHK dacht aan te besteden, Ik ben ervan overtuigd dat de Wet meldcode Is er een optimale regionale schaaigrootte voor jondnrsteanivgsprogramma AMHK, november 2013j: werkt als een kataipsator. Immers, de meldcode in nu verplicht en een AMHK? http //s.s: rj.uvtnl/hlvu/ur 0/ri:c:i, :nuttachmeutn/2013/ hoort dun bij de beroepspraktijk. Ik verwacht dat het onderwijsveld Bron VNG regin-amhk.pdf de opleidingen en kwalificatiedoaniers hierop zal aanpassen. We 1 Jaargang 1 1 aflenering 20 j pagina 4

5 Samen oogst je meer Scholen moeten opschieten met passend onder wijs Bron: Evaluatie- en Adviescommissie Passend Onderwijs Scholen moeten vaart maken met de inhoudelijke voorbereiding van passend onderwijs. Staatssecretaris Sander Dekker van OCW doet er goed aan om de ondersteuning bij de invoering te verster ken. Dat blijkt uit het eindrapport van de Evaluatie-en Adviescom missie Passend Onderwijs )ECPO). Vanaf volgend schooljaar zijn er minder regels voor het bepalen welke leerlingen in aanmerking komen voor welke vorm van extra steun in het onderwijs. Maar ouders hebben nog geen idee hoe dat gaat en de gemiddelde school voor voortgezet onderwijs lijkt niet klaar om hen tijdens de open dagen in januari goed voor te lichten. Leerkrachten weten nog niet goed wat passend onderwijs van hen vraagt. De ECPO concludeert dat het moeilijk zal zijn te bepalen wanneer passend onderwijs een succes is. De Tweede Kamer verwacht dat de invoering van passend onderwijs zal leiden tot minder bureaucratie en een duidelijke verantwoording van de financiën, De commissie voorspelt dat die verwachtingen nauwelijks of niet zullen uitkomen. Zorgpartijen aan Van Rijn: blijf bij uw standpunt Bron: Nieuwsbericht Persoonlijke verzorging moet niet alsnog bij gemeenten worden ondergebracht. Venrtien zorgkoepels stellen ineen brief aan staats secretaris Van Rijn (PvdA, Volksgezondheid) dat hij bij zijn besluit moet blijven om verpleging en verzorging bijeen te houden en on der te brengen in de Zorgverzekeringswet )Zvw). Het zorgveld heeft er bij Staatssecretaris Van Rijn (PvdA, Volksge zondheid) op aangedrongen niet te zwichten voor de druk van ge meenten. Die eisen dat hij de persoonlijke verzorging alsnog in de Wet maatschappelijke ondersteuning )Wmoj gaat onderbrengen. Overleg onduidelijk Die brief is woensdag gestuurd; de dag waarop gnmeentekonpel VNG de onderhandelingen met Van Rijn over de decentralisatie zorg hebben hervat. Hiertoe besloten de VNG-leden afgelopen vrijdag. Het VNG-bestuur is door 99,4 procent van de leden op pad gestuurd om alsnog persoonlijke verzorging onder de verantwoordelijkheid van gemeenten te krijgen. Van Rijn noch VNG wilden gisteren iets kwijt over de inhoud, aard en sfeer van het gesprek. Onduidelijk is daarmee of en wanneer het overleg wordt hervat. Sociale wijkteams De veertien partijen uit het zorgveld herhalen in de brief dat verple ging en verzorging onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Ze er kennen dat samenwerking met gemeenten via sociale wijkteams van groot belang Is. De wijkverpleegkundigen kunnen daarin een centrale rol vervullen. Wij zullen ons daarvoor inzetten, aldus de briefschrijvers waaronder Zorgverzekeraars Nederland, de Organisa tie van zorgondernemers ActiZ, beroepsvereniging van zorgprofessi onals V&VN en patiëntenfederatie NPCF. Actieve samenwerking Het zorgveld stelt dat met de overheveling van verpleging en verzor ging van de Algemene wet bijzondere ziektekosten (Awbz) naar de Zvw ouderen verzekerd blijven van zorg. De overheveling van de zorg naar Zvw is een grote verandering, die een zorgvuldige voorbe reiding vergt. Het zorgveld zoekt een actieve samenwerking met gemeenten en rijksoverheid, aldus de brief aan Van Rijn. Gemeenten hebben alternatief peuterplan in de maak Bron: VNG,G4,G32 De VNG, de G4 en de G32 werken aan een plan om voorschoolsn opvang te bundelen. Het is een reactie op de peuterplannen van minister Asscher. Daar zijn ze het niet mee eens omdat werkende ouders meer moeten betalen. Jonge van Rotterdam namens de gemenntnn. Werkende ouders Het plan gaat voor een deel in tegen de ideeën van minister As scher. Dle wil ook geen onderscheid meer maken tussen kinderop vang en peuterspeelzalen. Maar de gemeenten zijn kritisch over de financiering hiervan. De gemeenten denken dat werkende ouders, zelfs met kinderopvangtoeslag, bij het plan van Asscher meer moe ten gaan betalen. De rekening wordt bij de werkende ouders neer gelegd, die zullen dus gaan afhaken, zegt wethouder Hugo de Jonge van Rotterdam. Niet meer bereiken Verder zijnde gemeenten bang dat juist kinderen met een taalach terstand hierdoor niet meer naar de peuterspeelzaal gaan. Het gevolg is dat we die kinderen tot de basisschool niet meer kunnen bereiken, zegt De Jonge namens de gemeenten. Gelijke startpositie De peuterspeelzaal is voor kinderen tussen de twee en vier jaar. Het is er op gericht om kinderen alvast te laten wennen aan het schoolsysteem, andere kinderen en onderwijzers. De kinderen gaan er vaak een paar uur per week heen. De prijs is in vergelijking met de kinderopvang, laag. In veel gemeenten wordt de peuterspeelzaal gebruikt om taalachterstand weg te werken. Het doel is om deze kinderen met een gelijke startpositie aan de basisschool te laten beginnen. Kwaliteit al hoog De kwaliteit van de voorschoolse voorzieningen zijn wisselend. Mi nister Asscher wil een einde maken aan laag opleidingsniveau van de medewerkers en ook de taalvuardigheid munt beter. Maar Hugo de Jonge benadrukt dat veel gemeenten, waaronder zijn eigen ge meente Rotterdam, allang het niveau van de voorschoolse opvang heeft opgeschroefd. We hebben bijvoorbeeld al 150 groepen val, een voorschoolse voorziening. Daar staan HBO ers voor de groepen Gezamenlijke brief Er is een alternatief peuterplan in de maak vanuit de gemeenten, zijn er strenge taaleisen. Ik weet dat er snel andere gemeenten zijn In een gezamenlijke brief onderstrepen de brancheorganisaties van sectororgantsatle voor het primair onderwils (PO-raud), de MO- dle soortgelijke projecten hebben lopen, aldus De Jonge. cliënten, zorgprofessionals, zorgorganisaties en zorgverzekeraars groep en de brancheorganisatie. Zij willen integrale kinderopvang hoe belangrijk het is dat Van Rijn vasthoudt aan zijn besluit om ver- die toegankelijk is voor alle kinderen. Kinderen met een taalachter- De alternatieve plannen van de gemeenten zijn in februari klaar, er pleging en verzorging bijeen te houden en onder te brengen in de stand kunnen eventueel meer dagdelen naar de opvang. We willen worden dan pilots in onder meer Rotterdam gehouden. Zorgverzekeringswet (Zvw). bewust geen aparte opvang voor kinderen met een taalachterstand, we willen segregatin niet bevorderen, zegt wethouder Hugo de iaargang 1 1 aflevering 20 1 pagina S

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Augustus 2013

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Augustus 2013 Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling Augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding en leeswijzer 3 1.1 Voor wie is dit format? 3 1.2 Leeswijzer 4 8. Doelen, resultaten en verantwoording 27 8.1

Nadere informatie

Koersbesluit. Om het kind. Programma Hervorming zorg voor de jeugd. Koersbesluit Om het kind 1. ga naar inhoudsopgave

Koersbesluit. Om het kind. Programma Hervorming zorg voor de jeugd. Koersbesluit Om het kind 1. ga naar inhoudsopgave Koersbesluit Om het kind Programma Hervorming zorg voor de jeugd Koersbesluit Om het kind 1 Koersbesluit Om het kind Definitieve conceptversie voor raadsvergadering 15 mei 2013 Koersbesluit Om het kind

Nadere informatie

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Mei 2014 Voorwoord Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen en gezinnen bij opgroei en opvoedproblemen. De

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Acht is meer dan duizend

Acht is meer dan duizend Acht is meer dan duizend Datum: 17 mei 2013 Plan van aanpak voor de implementatie van jeugdhulp bij de samenwerkende gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond per 1 januari 2015 Status: definitief INHOUD

Nadere informatie

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg Dromen zijn doelen met deadlines Spoorboekje transitie jeugdzorg Inleiding Het kabinet heeft besloten dat er een nieuw stelsel moet komen voor jeugdigen en gezinnen onder verantwoordelijkheid van gemeenten.

Nadere informatie

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Uitgangspositie 6 1.1 Voorlopig wettelijk kader 6 1.2 Inzicht in de verschuiving van verantwoordelijkheden 7 1.3 Rotterdamse

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie

Gemeenten aan zet. Twee wegen naar ggz voor zorggezinnen

Gemeenten aan zet. Twee wegen naar ggz voor zorggezinnen Gemeenten aan zet Twee wegen naar ggz voor zorggezinnen Drs. M.P. (Marcel) van Gastel ABD TOP consultant Oktober 2012 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 Welk probleem willen we oplossen?...4 Opdracht...4

Nadere informatie

DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS

DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS De toekomst van de jeugdzorg decentralisatie jeugdzorg door de ogen van bestuurders en professionals

Nadere informatie

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Utrecht, april 2015 Over Samenwerkend Toezicht Jeugd In Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Regionaal Transitiearrangement Zaanstreek-Waterland

Regionaal Transitiearrangement Zaanstreek-Waterland Regionaal Transitiearrangement Zaanstreek-Waterland 30 oktober 2013 Inhoudsopgave Samenvatting 3 Vooraf 9 1 Inleiding 11 1.1 Het streefbeeld 11 1.2 Richting geven binnen het transitiearrangement 12 1.3

Nadere informatie

Diversiteit in transitie

Diversiteit in transitie Diversiteit in transitie Aandacht voor effectief bereik van migrantengezinnen in de transitie van de jeugdzorg Adviesrapport november 2014 Hans Bellaart 2 Diversiteit in transitie In h o u d 1. Inleiding

Nadere informatie

Handreiking. De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd

Handreiking. De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd Handreiking De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd 3 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Introductie 5 Stappenplan en checklist 7 Bouwsteen 1 - Tijdpad

Nadere informatie

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS In het licht van de brede opgave van transformatie van het sociaal

Nadere informatie

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het kader van project De Kanteling, april

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Denktank Transformatie Jeugdstelsel. Beter met minder. Bouwstenen voor de transformatie van het jeugdstelsel

Denktank Transformatie Jeugdstelsel. Beter met minder. Bouwstenen voor de transformatie van het jeugdstelsel Denktank Transformatie Jeugdstelsel Beter met minder Bouwstenen voor de transformatie van het jeugdstelsel Beter met minder Nederlands Jeugdinstituut Postbus 19221 3501 DE Utrecht Bezoekadres: Catharijnesingel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 841 Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

de Kinderombudsman Colofon drs. M.N. Baracs

de Kinderombudsman Colofon drs. M.N. Baracs 2 Colofon drs. M.N. Baracs Dit onderzoek is in opdracht van uitgevoerd door BMC Onderzoek C. Baillieux, MSc drs. A. van den Heuvel M. de Jong, MSc drs. M.M. Kleinjan - Van Zwet drs. C.E. Mobach drs. K.

Nadere informatie

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Uitgebracht aan: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Verkenning voor gemeenten en partners In opdracht van het ministerie van SZW en het ministerie van VWS Oktober 2012 1 Inleiding 3

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015

Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 Gemeente Soest De brug bouwen terwijl je er overheen loopt Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 met als motto De brug bouwen terwijl je er

Nadere informatie

ALU ATIE MET TUUREDUC

ALU ATIE MET TUUREDUC DE N VA MET E I T UA ATIE WIJS L VA DUC DER E E E DS UUR R ON J I tie T I T a L A N p U tici 2015 SSE G C PRIM r U a T rp pril LIN HET u E u t EG T IN ul 16 A R C L r I 0 E voo 13 2 DE ALITE s d 20 KW

Nadere informatie