Personeel in cijfers Bevat gegevens t/m ultimo 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Personeel in cijfers 2013. Bevat gegevens t/m ultimo 2012"

Transcriptie

1 Personeel in cijfers 2013 Bevat gegevens t/m ultimo 2012 Bestuursbureau / directie Bedrijfsvoering Afdeling Informatiemanagement Publicatiedatum: november 2013

2 Opdrachtgever: J. van der Boon, directeur Bedrijfsvoering Samensteller: A. Ponsen, medewerker Bestuurlijke informatievoorziening Voor inlichtingen en commentaar: Het algemene adres van de afdeling: A. Ponsen ; Deze publicatie is ook te raadplegen op

3 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Analyse... 7 Verantwoording... 9 A. De universiteit als geheel A.1. Bezetting A.2. Functies A.3. Dienstverband A.4. Deeltijd A.5. Salarisschalen en gemiddeld bruto maandsalaris A.6. Leeftijd A.7. Geldstromen A.8. Internationalisering A.9. Externe instroom A.10. Externe uitstroom A.11. Ziekteverzuim B. Faculteiten en diensten met elkaar vergeleken B.1. Bezetting per eenheid B.2. Functies B.3. Dienstverband B.4. Leeftijd B.5. Geldstromen B.6. Internationalisering B.7. Externe instroom B.8. Externe uitstroom B.9. Ziekteverzuim C. Faculteiten met elkaar vergeleken op instituutsniveau C.1. Geesteswetenschappen C.2. Campus Den Haag C.3. Rechtsgeleerdheid C.4. Sociale Wetenschappen C.5. Wiskunde & Natuurwetenschappen D. Definities en afkortingen Definities Afkortingen

4

5 Inleiding Personeel in cijfers, een overzicht van cijfermatige personeelsgegevens van de, bestaat uit een deel met kengetallen m.b.t. de gehele universiteit (deel A) en een deel met cijfers op het niveau van faculteiten/beheerseenheden (deel B). Deel D bevat de in de rapportage gebruikte definities en afkortingen. Deel C bevat de gegevens van de faculteiten op instituutsniveau. Dit deel wordt gepubliceerd op de website van de afdeling Bestuurlijke Informatievoorziening: In de jaarreeksen zijn de voormalige faculteiten Godsdienstwetenschappen, Letteren, Kunsten en Wijsbegeerte samen genomen als faculteit Geesteswetenschappen. Het Centrum voor Milieuwetenschappen wordt in alle jaren gerekend tot de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen. Het instituut Bestuurskunde is eind 2011 overgegaan van de Faculteit Sociale Wetenschappen naar Faculteit Campus Den Haag; de meerjarenreeksen zijn aangepast aan de nieuwe situatie. Het personeel van CILC en van Stichting VALK wordt niet beschouwd als personeel-in-dienst. De jaarreeksen zijn hiervoor gecorrigeerd, behalve in de landelijke WOPI-dataset van de VSNU waar deze groepen pas met ingang van het rapportagejaar 2010 zijn uitgesloten. Personeel in cijfers

6 Personeel in cijfers

7 Analyse In dit hoofdstuk worden de belangrijkste ontwikkelingen in de personeelsformatie van de beschreven op universitair niveau (exclusief LUMC/Geneeskunde). Personeelsomvang De personeelsomvang van de is in 2012 met 78,3 fte toegenomen ten opzichte van De OBP-bezetting is met 19,2 fte toegenomen. Bij het WP (exclusief promovendi) is het aantal medewerkers toegenomen tot Hun totale taakomvang is na een lichte daling in 2011 gestegen naar 1147,2 fte. Ten opzichte van 2010 is dat een toename van bijna 40 fte. Het OBP (inclusief OBP O&O) is licht gestegen, met 19,2 fte naar 1149,9 fte. Binnen het WP is het aantal hoogleraren enigszins toegenomen.. Het aantal bijzonder hoogleraren heeft zich gestabiliseerd rond de 75 (excl. Geneeskunde). Het aantal UHD s is gelijk gebleven, terwijl er 14 UD s bij zijn gekomen (evenveel als in 2011). De groei in het aantal docenten zet door: 33 erbij in 2011, 29 in De totale groep onderzoekers, waaronder postdoc s en promovendi, is in 2012 per saldo met 10 personen toegenomen, zodat geconcludeerd kan worden dat de groei vooral is opgetreden bij het WP dat voor de klas staat. Aandeel vrouwen Het aandeel van vrouwen binnen de gehele populatie medewerkers is in de periode vanaf 2008 gestaag gestegen van 47,1% in 2008 tot 49,2% in Bij het WP steeg dit percentage van 35,4% in 2008 tot 38,5% in Bij de hoogleraren is het aandeel vrouwen sinds 2008 toegenomen met ruim 3% tot 19,7%. Bij de UHD s vertoont het aandeel een stijging van 2008 naar 2012 van 23,8% tot 28,2%. Bij de UD s is het aandeel vrouwen in 2012 licht gestegen; bij de docenten is het licht gedaald tot nét boven de 50%. Bij onderzoekers is het percentage in 2012 het hoogste van de afgelopen vijf jaar; bij de promovendi juist het laagste. De verschillen zijn te gering om van een trend te kunnen spreken. Flexibiliteit Sinds 2008 is het percentage tijdelijke aanstellingen duidelijk toegenomen: van 39,8% tot 46%. Deze toename komt onder meer doordat meer medewerkers op een tijdelijk onderzoeksproject, al dan niet via tweede of derde geldstroom gefinancierd, worden ingezet. Maar de toename is ook bij het OBP waarneembaar. Deeltijd Het percentage medewerkers dat in deeltijd werkt is in 2012 t.o.v met 0,9% toegenomen. Tegelijkertijd is de gemiddelde omvang van het dienstverband licht gedaald van 0,82 in 2011 naar 0,81 in 2012, naar het niveau van Er zijn dus meer mensen parttime gaan werken en de omvang van de deeltijdaanstellingen is per saldo iets gedaald, behalve bij het OBP (mannen én vrouwen). Leeftijd De gemiddelde leeftijd per ultimo 2012 is 44 jaar bij het WP en 45,3 jaar bij het OBP - excl. het OBP O&O, dat met een gemiddelde van 41,9 duidelijk jonger is. Promovendi zijn gemiddeld 28,4 jaar oud. Het universitaire gemiddelde is vrij stabiel in de afgelopen jaren en ligt nu op 41,4 jaar. Het percentage 55+ is gelijk gebleven: 19%. Zestig procent daarvan zijn mannen. Uit de trendreeksen blijkt dat er geen grote schommelingen plaatsvinden. De gemiddelde leeftijd van de promovendi-in-dienst laat een lichte daling zien. Verder stijgt de gemiddelde leeftijd bij zowel vast als tijdelijk personeel, mannen én vrouwen. Behalve bij het OBP in tijdelijke dienst; dat is de afgelopen jaren steeds jonger geworden: van 33 jaar in 2008 naar 31,6 in Personeel in cijfers

8 Geldstromen Van de 3256,1 fte ultimo 2012 (in dienst van de universiteit) werd 72,4% gefinancierd uit de eerste geldstroom, 16,3% uit de tweede geldstroom (exclusief FOM) en 11,3% uit de derde geldstroom. Vergeleken met vorige jaren is een gestage groei zichtbaar van het aandeel van de tweede geldstroom. Externe instroom In 2012 is 469,8 fte (605 personen) nieuw in dienst getreden bij de universiteit. Dit komt neer op 14,6% (in personen 15,7%) van het totale personeelsbestand. De instroom bestaat uit 165,4 fte WP, 163,1 fte promovendi en 141,3 fte OBP. In personen gerekend zijn in 2012 meer vrouwen ingestroomd dan mannen, maar in fte s is dat andersom. Ruim 72% van de instroom betreft personeel jonger dan 35 jaar, en het overgrote deel betreft ook een tijdelijke aanstelling (een tijdelijke aanstelling met uitzicht op vast dienstverband wordt gerekend als een vaste aanstelling). Externe uitstroom De externe uitstroom bedroeg in ,6 fte (509 personen). Dit vormt 13,5% van de totale bezetting per ultimo Van de totale uitstroom was 143,6 fte WP, 124,7 fte promovendi en 118,2 fte OBP. Er is sprake van meer vrouwelijke uitstroom (1,2% meer uitstroom). Het merendeel van de uitstroom betreft personeel met een tijdelijke aanstelling. Verzuim Het verzuimpercentage is licht gedaald en is gelijk aan het gemiddelde van WO-Nederland: 2,9%. Het verschil tussen WP en OBP is nog altijd groot: het WP-verzuim (inclusief promovendi) in 2012 was 1,6% (landelijk 1,7%), het OBP-verzuim (inclusief studentassistenten) 4,6% (landelijk 4,4%). Personeel in cijfers

9 Verantwoording LUMC/Geneeskunde Op 1 april 2001 is het grootste deel van het personeel van de faculteit Geneeskunde bij het LUMC in dienst gekomen. De band met de faculteit wordt vormgegeven door een onbezoldigde aanstelling van het WP bij de universiteit. In de rapportages over personeel-in-dienst wordt daarom LUMC/Geneeskunde geheel buiten beschouwing gelaten (dus ook in de totalen). Ziekteverzuimcijfers Na een onderbreking van enkele jaren zijn in Personeel in Cijfers weer ziekteverzuimcijfers opgenomen. Deze worden berekend volgens de landelijke definities van VSNU/WOPI, dwz. exclusief de gevallen die langer dan 2 jaar hebben geduurd. Uitsplitsing OBP In de HAY-systematiek Universitair Functie Ordenen (UFO) bestaat er een groep functies die onder het OBP valt, maar direct de primaire processen van Onderwijs en Onderzoek ondersteunt. Deze functiefamilie, genaamd Onderwijs- en Onderzoek Ondersteuning wordt apart gepresenteerd. Deze groep wordt in de discussie over universitaire overhead soms ruimer/strakker gedefinieerd dan de HAY-functiefamilie. Daarover bestaat nog geen consensus, zodat vooralsnog de HAY-clustering is aangehouden. Voor de betreffende functies, zie deel D. Personeel in cijfers

10

11 Deel A. De universiteit als geheel

12 Personeel in cijfers 2013, deel A

13 A.1. Bezetting Peildatum steeds van enig jaar A.1.1. In dienst van de universiteit Exclusief Geneeskunde (ook de jaarreeksen) WP (excl.promovendi) fte personen* index in fte (2008=100) , , , , , , ,8 Promovendi fte personen* ,6 617 index in fte (2008=100) , , , , , , , ,5 Functiefamilie Onderwijs- en Onderzoekondersteuning fte personen* ,2 445 index in fte (2008=100) , , , , , , , ,3 OBP (excl. Student-assistenten en excl. Functie-familie O&O Ondersteuning fte personen* , index in fte (2008=100) , , , , , , , ,6 Personeel in cijfers 2013, deel A

14 Student-assistenten fte personen* ,2 138 index in fte (2008=100) , , , , , , , ,9 Totaal* fte personen* , Index in fte (2008=100) , , , , , , ,8 * Bij de totaaltellingen in personen zijn dubbeltellingen geëlimineerd Personeel in cijfers 2013, deel A

15 A.1.2. Aandeel vrouwen Personeel in dienst exclusief Geneeskunde in fte in personen WP mannen vrouwen %vrouwen mannen vrouwen %vrouwen ,1 365,9 32,5% ,4% ,4 365,1 32,7% % ,8 375,5 33,9% ,3% ,3 387,1 35,2% ,1% ,3 418,9 36,5% ,5% in fte in personen Promovendi mannen vrouwen %vrouwen mannen vrouwen %vrouwen ,4 272,2 46,5% ,3% ,7 272,2 46,2% ,2% ,4 284,3 47,2% ,1% ,1 293,7 45,9% % , ,7% ,7% OBP (excl.stud.ass.) in fte in personen mannen vrouwen %vrouwen mannen vrouwen %vrouwen ,7 729,9 51,3% ,2% ,6 733,2 51,3% ,5% ,6 730,5 51,9% ,8% ,6 743,4 52,8% ,8% ,4 765,5 53,9% % TOTAAL (incl.stud.ass.) in fte in personen mannen vrouwen %vrouwen mannen vrouwen %vrouwen , ,7% ,1% ,1 1389,2 43,8% ,1% , ,7% ,7% ,7 45,4% ,5% ,6 1492,4 45,8% ,2% aandeel FWN in totaal promovendi % vrouwelijke promovendi bij FWN ,5% 52,2% 52,5% 51,5% 52,4% 32,8% 32,3% 31,5% 30,5% 27,7% % vrouwelijke promovendi bij overige eenheden % vrouwelijke promovendi bij alle faculteiten tezamen 60,3% 63,4% 66,4% 64,5% 63,4% 46,1% 47,2% 48,1% 47% 44,7% Personeel in cijfers 2013, deel A

16 A.1.3. In dienst van NWO en verwante stichtingen (vnl. FOM) Exclusief Geneeskunde In personen promovendi WP OBP (incl.sa) totaal Door NWO gefinancierde medewerkers (excl. Zon) In fte WP niet-wp totaal , , ,2 13,3 457, ,6 14, Jaarverslag NWO specificeert niet naar instituut per universiteit Landelijk Aandeel (van door NWO gefinancierde aanstellingen bij de universiteiten) In fte WP niet-wp totaal positie Leiden (van 13) ,6% 4,7% 11,4% ,3% 11,4% 12,3% ,5% 9,2% 11,4% ,4% 9,6% 11,4% Jaarverslag NWO specifieert niet naar instituut per universiteit Personeel in cijfers 2013, deel A

17 A.1.4. Hoogleraren niet-in-dienst In personen bijzonder hoogleraren mannen vrouwen totaal Inclusief bijzonder hoogleraren die in een andere functie dan hoogleraar IN DIENST zijn, voorzover zij een bijzondere leerstoel in Leiden bezetten bijzonder hoogleraren Geneeskunde mannen vrouwen totaal kerkelijk hoogleraren mannen vrouwen totaal gewoon- en persoonlijk hoogleraren Geneeskunde mannen vrouwen totaal totaal hoogleraren niet-in-dienst mannen vrouwen totaal Personeel in cijfers 2013, deel A

18 A.1.5. Vergelijking met andere universiteiten A.1.5.a. Personeel in dienst exclusief het HOOP-gebied Gezondheid Bron: WOPI-cijfers VSNU In fte; exclusief studentassistenten. De grootste instelling (in het meest recente jaar) staat bovenaan TUD UU UvA RUG VU RU LEI UT TUE WU EUR UM TiU OUNL WO totaal Percentage vrouwen TUD 30,1% 30,8% 31,1% 31,3% 32,2% UU 44,8% 45,7% 45,5% 46,1% 46,9% UvA 43,9% 45,1% 46,4% 47,8% 47,8% RUG 41% 42,4% 43,4% 43,7% 44,1% VU 42,5% 43,6% 44,1% 44,6% 45,6% RU 43,3% 43,9% 44,7% 45,4% 45,8% LEI 43,7% 43,9% 44,6% 45,3% 45,6% UT 34,5% 35,2% 35,3% 35,8% 36,4% TUE 29,5% 31,2% 31,6% 31% 31,4% WU 40,7% 41,8% 42,6% 44% 45,1% EUR 42,8% 44,1% 45,3% 46,7% 47,7% UM 47,9% 48,4% 48,9% 47,9% 48,9% TiU 45,2% 46,3% 46,9% 48% 48% OUNL 45,6% 46% 46,9% 47,6% 46,5% WO totaal 40,3% 41,3% 41,8% 42,5% 43,1% Personeel in cijfers 2013, deel A

19 Personeel in dienst excl. HOOP Gezondheid en excl. Studentassistenten Klassieke Universiteiten in fte UU UvA RUG VU RU LEI Personeel in dienst excl. HOOP Gezondheid en excl. Studentassistenten Technische Universiteiten en overig in fte TUD UT TUE WU EUR UM TiU OUNL Personeel in cijfers 2013, deel A

20 A.1.5.b. WP in dienst exclusief het HOOP-gebied Gezondheid Bron: WOPI-cijfers VSNU In fte; de grootste instelling in omvang WP (in het meest recente jaar) staat bovenaan UvA UU TUD VU RUG RU LEI TUE UT WU EUR TiU UM OUNL WO-totaal Percentage vrouwelijk WP UvA 33,4% 34,6% 36,4% 37,8% 37,8% UU 35,9% 36,8% 37,1% 36,8% 38,2% TUD 18,4% 18,7% 19,1% 19,6% 21,2% VU 32,2% 32,7% 33,6% 35,7% 37,5% RUG 29,5% 31,9% 33,4% 33,7% 34,5% RU 32,4% 32,8% 33,8% 35,6% 37,6% LEI 32,6% 32,9% 33,9% 35,2% 36,5% TUE 19,7% 21,3% 22,5% 21,8% 22,4% UT 22,3% 22,6% 22,7% 23,8% 25,9% WU 26,2% 27,9% 27,7% 30,8% 31,6% EUR 28,1% 31,9% 32,4% 33,1% 35,2% TiU 30,5% 30,6% 31,3% 33,6% 33,3% UM 36,5% 36,8% 37,8% 35,2% 35,3% OUNL 37,3% 38,3% 40,5% 43,3% 39,5% WO-totaal 29,2% 30,2% 31% 32% 33,1% Personeel in cijfers 2013, deel A

21 A.1.5.c. Promovendi in dienst exclusief het HOOP-gebied Gezondheid Bron: WOPI-cijfers VSNU In fte; de grootste instelling in omvang promovendi (in het meest recente jaar) staat bovenaan TUD UU TUE WU UvA UT RUG LEI VU RU UM EUR TiU OUNL WO-totaal percentage vrouwelijke promovendi TUD 27,2% 28,5% 27,4% 28% 26,6% UU 49,7% 51,5% 51,1% 52% 51,6% TUE 26,8% 29,2% 28,6% 26,6% 26,9% WU 53,5% 54,7% 55,6% 55,8% 56,6% UvA 45,7% 51,3% 53,6% 56,5% 54,6% UT 29,9% 31,1% 31,5% 32,8% 31,2% RUG 43,3% 46,1% 48,2% 48,6% 46,9% LEI 46,5% 46,2% 47,2% 45,9% 43,7% VU 50,4% 52,4% 54,7% 53,1% 52,1% RU 52,8% 53,4% 53,6% 51,7% 50,3% UM 50,5% 52,2% 51,2% 52,1% 53,7% EUR 40,2% 36,8% 42% 43,9% 46,3% TiU 52,6% 53,6% 55,5% 54,2% 52,6% OUNL 51,9% 45,6% 58,2% 51,6% 47,3% WO-totaal 41,9% 43,6% 44,3% 44,7% 44,1% Personeel in cijfers 2013, deel A

22 A.1.5.d. OBP O&O in dienst exclusief het HOOP-gebied Gezondheid Bron: WOPI-cijfers VSNU In fte; de grootste instelling in omvang OBP O&O (in het meest recente jaar) staat bovenaan TUD UU WU RUG UVA VU LEI RU TUE UT UM EUR TiU OU WO-totaal Percentage vrouwelijk OBP O&O TUD 17,9% 18,4% 18% 18,6% 19,9% UU 40,7% 42,2% 43,1% 45% 47,1% WU 35,8% 36,9% 39,6% 40% 40,8% RUG 39,7% 40,6% 43,2% 42,6% 42,7% UVA 42,4% 41,6% 44,5% 45,2% 45,8% VU 35,9% 38,1% 40% 39,3% 42,2% LEI 45% 46,2% 47,1% 47,2% 49,2% RU 38,6% 40% 40,1% 40,1% 40,9% TUE 19,5% 20,7% 19,4% 17,9% 17,7% UT 29% 27,7% 29,4% 29,3% 29,3% UM 62,9% 63,3% 64,1% 63,1% 62,8% EUR 56,2% 63,2% 57,8% 63,4% 62,3% TiU 62,2% 63,9% 59,7% 63,2% 69,7% OU 61,5% 65,3% 63,4% 63,4% 65,1% WO-totaal 36% 37,1% 38% 38,4% 39,4% Personeel in cijfers 2013, deel A

23 A.1.5.e. OBP excl. O&O in dienst exclusief het HOOP-gebied Gezondheid Bron: WOPI-cijfers VSNU In fte; de grootste instelling in omvang OBP (in het meest recente jaar) staat bovenaan UU TUD UVA RUG RU LEI VU UT UM TUE EUR WU TiU OU WO-totaal Percentage vrouwelijk OBP UU 53,1% 53,7% 52,7% 53% 53,7% TUD 50,1% 51,2% 51,9% 51,5% 52,8% UvA 59,1% 58,7% 56,6% 56,4% 57,2% RUG 48,8% 49,1% 50,5% 53% 53,8% RU 54,9% 52,4% 54,3% 52,6% 53,4% LEI 53,4% 53,2% 53,4% 54,4% 55,3% VU 48,2% 51,9% 50% 51,9% 53,6% UT 52,5% 54% 52,8% 52,7% 53,6% UM 68,5% 64,3% 63,9% 54,3% 56,1% TUE 49,3% 47,6% 50,7% 52,3% 53,3% EUR 58,1% 61,4% 59,8% 60,2% 59,8% WU 43,1% 44% 43,9% 51% 52,7% TiU 51,8% 55,9% 59,2% 58,9% 59,2% OUNL 51,4% 51,4% 50,1% 49,6% 51,1% WO-totaal 52,6% 53,2% 53,3% 53,6% 54,6% Personeel in cijfers 2013, deel A

24 Personeel in cijfers 2013, deel A

25 A.2. Functies A.2.1. Wetenschappelijk personeel Personeel in dienst exclusief Geneeskunde. In fte hoogleraar 212,9 211, ,1 226,7 UHD 128,4 130,3 135,8 120,1 120,3 UD 364,2 338,3 321,3 333,7 350,4 docent 132,2 112,8 123,7 140,4 165,3 onderzoeker 287,4 321,1 307,3 284,3 282,7 promovendus 585,6 588,9 602,7 639,8 652,7 overig WP 2 1,6 2,2 1,8 1,8 index (2008=100) hoogleraar UHD UD docent onderzoeker promovendus overig WP Percentage vrouwen hoogleraar 16,6% 16,8% 17,6% 19,2% 19,7% UHD 23,8% 24,2% 26,7% 27,7% 28,2% UD 32,5% 33,6% 33,1% 35,8% 37,6% docent 51,6% 50,5% 49,5% 53,8% 50,2% onderzoeker 39,1% 39,4% 43,1% 40,9% 44% promovendus 46,5% 46,2% 47,2% 45,9% 43,7% overig WP 50% 62,5% 44,8% 54,3% 54,3% Personeel in cijfers 2013, deel A

26 In personen hoogleraar UHD UD docent onderzoeker promovendus overig WP index (2008=100) hoogleraar UHD UD docent onderzoeker promovendus overig WP Percentage vrouwen hoogleraar 16,1% 16,2% 17,5% 19,2% 19,5% UHD 24,8% 25,7% 27,2% 28,1% 28,9% UD 34,3% 35% 34,3% 36,6% 38,7% docent 55,2% 53,9% 50% 54,5% 53,1% onderzoeker 41,1% 41,4% 43,8% 42% 45,3% promovendus 47,3% 47,2% 48,1% 47% 44,7% overig WP 33,3% 50% 33,3% 50% 50% Personeel in cijfers 2013, deel A

27 A.2.2. Percentage vrouwen in de (sub)top Volgens de definities van het Charter Talent naar de Top. Daarbij vormt niet de functie, maar de salarisschaal het uitgangspunt: top = schaal 15 en hoger, subtop = schaal 13 & 14. In fte exclusief Geneeskunde*. Het percentage is genomen van het totaal van de betreffende schaalgroep. De klassieke universiteiten zijn LEI, VU, UvA, RU, RUG, UU. *De landelijke benchmark wordt berekend in personen. Functies in de top (schaal 15 en hoger) WP mannen ,8 180,4 177,5 181,8 WP vrouwen 36,3 36,5 39,2 42,8 45,7 OBP mannen 19 21,8 19,8 18,1 16,8 OBP vrouwen 6,8 6,8 5,7 5,7 6,7 % vrouwen in de top Leiden 18% 18% 18% 20% 21% Klassieke universiteiten 16% 16% 18% 20% 21% Functies in de subtop (schaal 13 en 14) WP mannen 106,9 108,1 106,6 94,7 96,6 WP vrouwen 33,8 32,7 38,3 36,3 36,7 OBP mannen 44, ,5 46,6 46,9 OBP vrouwen 26,4 26,5 27,7 29,7 29 % vrouwen in de subtop Leiden 28% 28% 30% 32% 31% Klassieke universiteiten 25% 27% 28% 29% 30% Personeel in cijfers 2013, deel A

28 35% 30% % vrouwen in de subtop % vrouwen in de top G6 % vrouwen in de subtop G6 % vrouwen in de top % vrouwen in de (sub)top 35% 30% 25% 25% 20% 20% 15% 15% 10% 10% 5% 5% 0% 0% Personeel in cijfers 2013, deel A

29 A.3. Dienstverband De totalen in alle tabellen in A.3 zijn inclusief promovendi en studentassistenten. In de SAP-basisregistratie kunnen PhDfellows niet worden onderscheiden van overige promovendi. Hoewel het begrip postdoc nog algemeen wordt gehanteerd, zijn de betreffende medewerkers al sinds enkele jaren aangesteld als onderzoeker (niveau 3 of 4) met een tijdelijke aanstelling. In de tabellen vallen zij onder WP tijdelijk. A.3.1. Vast en tijdelijk dienstverband in fte Exclusief Geneeskunde WP vast 737,4 705,2 690,8 678,9 680,9 WP tijdelijk 389,7 410,3 416,6 419,5 466,3 OBP vast ,8 1186, ,7 OBP tijdelijk 210,6 210,9 221,9 233,1 268,2 totaal vast 1953, ,1 1853,8 1831,7 totaal tijdelijk 1215,2 1245,3 1276,5 1323,9 1424,4 Vast en Tijdelijk WP Vast en Tijdelijk OBP wp vast 900 Fte 500 wp tijdelijk Fte 700 obp vast obp tijdelijk Index (2008=100) WP vast WP tijdelijk OBP vast OBP tijdelijk totaal vast totaal tijdelijk Personeel in cijfers 2013, deel A

30 Percentage vrouwen WP vast 27,5% 27,9% 28,2% 29,5% 30,2% WP tijdelijk 41,8% 41,1% 43,4% 44,6% 45,8% OBP vast 48,8% 49% 49,3% 50,2% 51% OBP tijdelijk 65,6% 64,3% 65,5% 65,9% 66,5% totaal vast 40,8% 41,3% 41,6% 42,6% 43,3% totaal tijdelijk 48,5% 47,8% 49,3% 49,2% 49,1% A.3.2. Vast en tijdelijk dienstverband in personen Exclusief Geneeskunde WP vast WP tijdelijk OBP vast OBP tijdelijk totaal vast totaal tijdelijk Index (2008=100) WP vast WP tijdelijk OBP vast OBP tijdelijk totaal vast totaal tijdelijk Percentage vrouwen WP vast 29,4% 29,1% 29,3% 30,4% 31,3% WP tijdelijk 44,5% 43,9% 44,1% 46% 47,6% OBP vast 53,7% 53,9% 54,3% 55,3% 56,1% OBP tijdelijk 67,5% 68,7% 68,5% 68% 69% totaal vast 44,6% 44,9% 45,3% 46,3% 46,9% totaal tijdelijk 50,5% 50,2% 50,9% 51,2% 51,8% Personeel in cijfers 2013, deel A

31 A.4. Deeltijd A.4.1. Personen werkzaam in deeltijd naar omvang van de aanstelling Exclusief Geneeskunde. Aantal personen; meerdere deeltijd-aanstellingen van dezelfde persoon binnen dezelfde categorie bij elkaar geteld. <= 0,2 >0,2-<=0,5 >0,5-<=0,9 totaal dt % deeltijd 2012 % deeltijd 2011 WP mannen ,5% 33,9% WP vrouwen ,9% 55,5% promovendi mannen ,8% 9,7% promovendi vrouwen ,5% 27,9% OBP mannen ,2% 32,9% OBP vrouwen ,8% 78,1% student-assistenten % 100% totaal mannen ,4% 28,2% totaal vrouwen ,4% 61,2% totaal * ,2% 44,2% * omvang aanstelling is totaal van alle aanstellingen en dus niet de categorieën getotaliseerd. A.4.2. Gemiddelde omvang dienstverband De trend is pas over langere periode zichtbaar. Het totaalcijfer over 1990 is nog inclusief Geneeskunde WP mannen 0,9 0,89 0,87 0,83 0,84 0,83 WP vrouwen 0,81 0,82 0,72 0,74 0,79 0,76 promovendi mannen 0,97 0,96 0,97 0,97 promovendi vrouwen 0,95 0,93 0,93 0,93 OBP mannen 0,93 0,92 0,9 0,86 0,88 0,9 OBP vrouwen 0,76 0,74 0,72 0,7 0,72 0,73 student-assistenten 0,26 0,27 0,26 0,24 totaal mannen 0,88 0,86 0,86 0,87 totaal vrouwen 0,72 0,73 0,77 0,76 totaal 0,84 0,8 0,8 0,8 0,82 0,81 Personeel in cijfers 2013, deel A

32 Personeel in cijfers 2013, deel A

33 A.5. Salarisschalen en gemiddeld bruto maandsalaris A.5.1. Verdeling over salarisschalen Personeel in dienst exclusief Geneeskunde In personen. De hoogleraarsschalen 1 & 2 zijn inbegrepen in de schalen 18 resp. 16. schaal WP Promovendi OBP O&O Overig OBP Totaal incl Studentass overig niet optelbaar i.v.m. dubbeltellingen, zie toelichting. Personeel in cijfers 2013, deel A

34 Schaalverdeling WP (incl. promovendi) personen >= Schaalverdeling OBP (incl. O&O) personen t/m >=16 Personeel in cijfers 2013, deel A

35 A.5.2. Gemiddeld bruto maandsalaris De totaal-rijen (totaal WP en totaal universiteit) zijn weggelaten omdat die cijfers vanwege het hoge aggregatieniveau lastig te interpreteren zijn. Gemiddeld bruto maandsalaris per fte Exclusief Geneeskunde, exclusief student-assistenten 2012 mannen vrouwen vrouwen als percentage van de mannen hoogleraar 7276,7 6781,3 93,2% UHD 5535,7 5458,4 98,6% UD 4482,1 4268,9 95,2% docent 3671, ,7% onderzoeker 3493,2 3455,3 98,9% overig WP n.p. n.p. 93,9% promovendus 2393,0 2423,3 101,3% OBP O&O 3029,4 2930,6 96,7% OBP overig ,6 89,6% Vrouwen als percentage van de mannen in dezelfde categorie hoogleraar 94,5% 94,2% 94,6% 93,1% 93,2% UHD 96,6% 96,9% 95,9% 98,4% 98,6% UD 95,8% 96,5% 97% 95,9% 95,2% docent 98,1% 96,2% 97,2% 95,8% 97,7% onderzoeker 95,2% 96% 96,4% 97,5% 98,9% overig WP 100,3% 84% 89,6% 100% 93,9% promovendus 100,5% 100,5% 101,2% 101,4% 101,3% OBP O&O 97,5% 102,3% 100,3% 99,2% 96,7% OBP overig 88,9% 89,2% 89,3% 89,5% 89,6% np: in betreffende categorië komen wél personen voor maar worden de gegevens niet getoond omdat het aantal personen lager is dan vijf. Personeel in cijfers 2013, deel A

36 Gemiddeld bruto salaris; vrouwen als percentage van mannen 105% 100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% Hoogleraar UHD UD overig WP Promovendi OBP OBP is inclusief O&O; Overig WP = docent, onderzoeker, overig WP. Personeel in cijfers 2013, deel A

37 A.6. Leeftijd A.6.1. Verdeling in leeftijdsgroepen Personeel in dienst exclusief Geneeskunde, excl. student-assistenten In personen; bij totaal zijn dubbeltellingen geëlimineerd. WP promo OBP O&O OBP overig totaal versch < t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m &> gemiddelde leeftijd 44 28,4 41,9 45,3 41,4-0,2 aantal Percentage ,1% 0,1% 24% 24,5% 19% -0,1% A.6.1.a Verdeling in leeftijdsgroepen landelijk Bron: WOPI-cijfers VSNU Exclusief HOOP-gebied Gezondheid en studentassistenten WP promo In fte OBP O&O OBP overig totaal WP promo In percentages per categorie OBP O&O OBP overig < ,1% 8% 3,8% 1,6% 2,8% 25 t/m ,4% 64,3% 11,3% 5,6% 18,1% 30 t/m ,8% 22,3% 9,2% 9,7% 15% 35 t/m ,9% 3,7% 9,9% 12% 11,4% 40 t/m ,4% 1% 10,6% 14,4% 10,9% 45 t/m ,6% 0,4% 12,3% 15,5% 11% 50 t/m ,7% 0,2% 14,8% 16,1% 11,4% 55 t/m ,2% 0,1% 14,9% 14,6% 10,7% 60 t/m ,1% 0,01% 13,1% 10,4% 8,3% 65&> ,8% 0,1% 0,2% 0,4% totaal. Personeel in cijfers 2013, deel A

38 A.6.2. Leeftijdsontwikkeling In personen; exclusief student-assistenten gemiddelde leeftijd 42,1 42,1 42,1 41,6 41,4 mannen 43,3 43,2 43,3 42,7 42,4 vrouwen 40,8 40,9 40,8 40,4 40,4 aantal 55+ (55=>) mannen vrouwen percentage ,8% 19,8% 20,2% 19,1% 19% mannen (% van mannen) 23,9% 24% 24,4% 22,9% 22,2% mannen (% van totaal) 12,7% 12,7% 12,8% 11,8% 11,4% vrouwen (% van vrouwen) 15,2% 15,1% 15,6% 15,1% 15,6% vrouwen (% van totaal) 7,1% 7,1% 7,4% 7,3% 7,6% A.6.3. Leeftijdsontwikkeling WP-OBP In personen; exclusief promovendi WP <25 0,4% 0,5% 0,7% 0,7% 0,4% 25 t/m 29 7% 6,3% 6,5% 6,9% 8,6% 30 t/m 34 16,4% 18,4% 19,1% 19,7% 17,2% 35 t/m 39 14,4% 14,5% 13,8% 14,1% 15,5% 40 t/m 44 11,6% 11,7% 11,8% 12,4% 12,1% 45 t/m 49 13,7% 13,1% 13,7% 12% 11,9% 50 t/m 54 14,1% 13,4% 12% 12,7% 13,2% 55 t/m 59 12,5% 12,2% 12,9% 11,8% 10,9% 60 t/m 64 9,5% 9,4% 9% 9,1% 9,3% 65&> 0,4% 0,5% 0,5% 0,7% 0,9% 20% 15% 10% Leeftijdsverdeling WP % 0% <25 25 t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m 64 65&> Personeel in cijfers 2013, deel A

39 OBP <25 3,1% 3,2% 3,3% 4,3% 4,5% 25 t/m 29 9,7% 8,7% 7,6% 8,8% 10,2% 30 t/m 34 10,5% 10,7% 11,2% 10,4% 9,8% 35 t/m 39 10,7% 10,2% 10,1% 11% 10,7% 40 t/m 44 12,8% 12,5% 13,5% 11,3% 11,5% 45 t/m 49 14,8% 14,6% 13,5% 15,2% 13,2% 50 t/m 54 14,5% 15,7% 15,4% 14,9% 15,6% 55 t/m 59 15,7% 14,5% 15,2% 14,6% 14,1% 60 t/m 64 7,6% 9,5% 9,7% 9,2% 10,1% 65&> 0,6% 0,4% 0,5% 0,3% 0,2% 20% Leeftijdsverdeling OBP % 10% % 0% <25 25 t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m 64 65&> Personeel in cijfers 2013, deel A

40 A.6.4. Leeftijdsontwikkeling promovendi Promovendi met Nederlandse nationaliteit Percentage van totaal promovendi met Nederlandse nationaliteit <25 9,9% 8,6% 10,3% 10,8% 12,6% 25 t/m 29 61,6% 61,7% 62,2% 62,6% 62,2% 30 t/m 34 21,2% 21,2% 19% 20,2% 20,1% 35 t/m 39 3% 4,2% 5,1% 3,2% 1,9% 40 t/m 44 2,7% 2,5% 1,5% 0,7% 1,7% 45 t/m 49 1,2% 1% 1,5% 2% 0,7% 50 t/m 54 0,2% 0,2% 0,2% 0,5% 55 t/m 59 0,2% 0,5% 0,3% 0,2% 0,2% 60 t/m 64 65&> Promovendi met niet- Nederlandse nationaliteit Percentage van totaal promovendi met niet-nederlandse nationaliteit <25 6,2% 6,6% 6,1% 5,3% 7% 25 t/m 29 58,8% 59% 58,8% 56,1% 55,6% 30 t/m 34 27% 25% 27,8% 30,5% 30% 35 t/m 39 5,2% 5,2% 4,5% 5,3% 5,9% 40 t/m 44 1,4% 2,4% 2% 2,3% 1,1% 45 t/m 49 0,5% 0,9% 0,4% 0,4% 50 t/m 54 0,9% 0,9% 0,4% 0,4% 55 t/m t/m 64 65&> A.6.5. Leeftijd vast en tijdelijk personeel Personeel in dienst ultimo 2012, exclusief Geneeskunde, in personen. Excl. Promovendi en student-assistenten. Wetenschappelijk personeel ondersteunend en beheerspersoneel vast tijdelijk % tijdelijk vast tijdelijk % tijdelijk < % ,8% 25 t/m ,7% ,2% 30 t/m ,4% ,4% 35 t/m ,5% ,9% 40 t/m ,8% ,2% 45 t/m ,9% ,3% 50 t/m ,6% ,1% 55 t/m ,3% ,8% 60 t/m ,3% ,2% 65&> ,6% % Totaal ,1% ,5% Personeel in cijfers 2013, deel A

41 A.6.5.A Jaarreeks leeftijd tijdelijk personeel Personeel in dienst, exclusief Geneeskunde, In personen. Excl. promovendi en student-assistenten. Percentage tijdelijk dienstverband van totaal WP <25 0,4% 0,5% 0,7% 0,7% 0,4% 25 t/m 29 6,7% 6% 6,2% 6,4% 8,3% 30 t/m 34 13,5% 15,2% 16,5% 16,8% 14,4% 35 t/m 39 7,9% 8,6% 7,4% 7,9% 9,8% 40 t/m 44 2,9% 3% 3,8% 4,8% 4,9% 45 t/m 49 2% 2,2% 2% 1,5% 2,2% 50 t/m 54 1,6% 1,4% 1,5% 1,5% 1,7% 55 t/m 59 1,2% 0,7% 1% 1% 0,9% 60 t/m 64 0,6% 0,6% 1% 0,7% 0,8% 65&> 0,4% 0,5% 0,5% 0,4% 0,8% Percentage tijdelijk dienstverband van totaal OBP <25 2,6% 2,8% 3% 4,1% 4,4% 25 t/m 29 6,8% 6,3% 6,1% 7,1% 8,2% 30 t/m 34 2,9% 3,5% 3,8% 3% 3,9% 35 t/m 39 1,7% 1,8% 1,3% 2,1% 2% 40 t/m 44 1,1% 1% 1,5% 0,8% 1,3% 45 t/m 49 1,2% 1,2% 1% 1,4% 1% 50 t/m 54 0,7% 0,8% 0,8% 0,6% 1% 55 t/m 59 0,6% 0,2% 0,3% 0,4% 0,4% 60 t/m 64 0,2% 0,3% 0,3% 0,3% 0,2% 65&> 0,3% 0,2% 0,3% 0,2% 0,1% A.6.6 Gemiddelde leeftijd vast en tijdelijk personeel Exclusief student-assistenten Personeel in vaste dienst WP 49,4 49,6 49,6 49,5 49,7 OBP 47 47,6 47,9 47,8 48,2 totaal 47,9 48,3 48,5 48,4 48,7 Personeel in tijdelijke dienst WP 36,1 35,9 36,3 36,1 36,5 promovendi 28,8 28,9 28,8 28,7 28,4 OBP 33 32,2 32,8 31,9 31,6 totaal 32,4 32,1 32, ,1 Personeel in cijfers 2013, deel A

42 A.6.7. Leeftijd mannen en vrouwen Gemiddelde leeftijd mannen WP vast 50,2 50,5 50,5 50,4 50,6 WP tijdelijk 36,9 36,6 37,1 37,1 37,4 promovendi 28,8 28,7 28,5 28,5 28,3 OBP vast 47,6 48,2 48,5 48,4 48,6 OBP tijdelijk 34,3 31,8 34,3 32,6 32 totaal vast 48,8 49,3 49,4 49,3 49,6 totaal tijdelijk 32,8 32,3 32,9 32,5 32,5 Gemiddelde leeftijd vrouwen WP vast 47,5 47,5 47,3 47,4 47,6 WP tijdelijk 35, ,4 34,8 35,4 promovendi 29 29, ,9 28,5 OBP vast 46,6 47,1 47,4 47,4 47,8 OBP tijdelijk 32,4 32,3 32,1 31,5 31,4 totaal vast 46,8 47,2 47,4 47,4 47,7 totaal tijdelijk 32 31,8 31,8 31,5 31,7 Exclusief Geneeskunde, exclusief student-assistenten % 55+ van het totaal 19,8% 19,8% 20,2% 19,1% 19% aandeel in 55+ mannen 64,1% 64,2% 63,4% 61,9% 60% vrouwen 35,9% 35,8% 36,6% 38,1% 40% % <40 van het totaal vast 15,7% 15,3% 15,8% 16,6% 16,1% aandeel in WP vast <40 mannen 60,7% 56,6% 55,5% 54,9% 55% vrouwen 39,3% 43,4% 44,5% 45,1% 45% Personeel in cijfers 2013, deel A

43 personen Leeftijdverdeling WP, mannen-vrouwen 2012 vrouwen mannen 50 0 t/m Leeftijdverdeling OBP, mannen-vrouwen 2012 personen vrouwen mannen 50 0 t/m A.6.8. Personeel jonger dan veertig jaar als percentage van vast personeel; jaarreeksen In personen; exclusief promovendi, PhDfellows en student-assistenten WP mannen 13,5% 12,2% 12,4% 13,1% 12,9% WP vrouwen 20,9% 22,9% 24,1% 24,7% 23,1% WP totaal 15,7% 15,3% 15,8% 16,6% 16,1% OBP mannen 25,1% 23% 23,2% 23,4% 22,3% OBP vrouwen 24% 22,5% 21,1% 21,9% 21% OBP totaal 24,5% 22,7% 22% 22,5% 21,6% Personeel in cijfers 2013, deel A

44 Personeel in cijfers 2013, deel A

45 A.7. Geldstromen In fte; exclusief Geneeskunde e geldstroom 2435, ,2 2316,9 2357,7 2 e geldstroom in dienst 445,5 479,9 504,1 506,4 529,7 NWO/FOM totaal2 492,5 532,9 555,1 562,4 593,7 3 e geldstroom overig 180,9 205,1 198,3 171,7 149,9 collectebus 15,6 15,8 16,3 15,4 12,5 EU 70,1 95, ,3 181,2 PAO/nasch 21,1 19,8 22, ,1 totaal3 287,7 336,4 359,2 354,5 368,8 totaal in dienst 3168,4 3169,3 3153,5 3177,8 3256,1 N.B.: bij totaal in dienst zijn de NWO/FOM-medewerkers niet inbegrepen (die zijn in dienst van NWO). Geldstromen WP In fte; exclusief Geneeskunde e geldstroom 828,1 779,3 770,6 796, e geldstroom in dienst 181,4 192,2 192,9 175,3 92,5 NWO/FOM totaal2 200,4 215,2 208,9 194,3 110,5 3 e geldstroom overig 67,5 83,6 78,4 62,3 48,7 collectebus 6,3 7,3 4,8 2,8 1,8 EU 37, ,2 56,1 69,3 PAO/nasch 6,5 5 5,3 5,2 5,1 totaal3 117, ,8 126,5 125 totaal in dienst ,5 1107,3 1098,3 1147,2 Personeel in cijfers 2013, deel A

46 Geldstromen promovendi In fte; exclusief Geneeskunde e geldstroom 248,5 212,5 183,6 187,1 168,3 2 e geldstroom in dienst 238,2 252,1 276,4 295,6 223,6 NWO/FOM totaal2 266,2 281,1 310,4 330,6 267,6 3 e geldstroom overig 69,6 78,6 77,3 71,6 65,6 collectebus 6,4 6,6 9,6 10,6 9 EU 21,8 38,4 55,9 74,8 97,8 PAO/nasch 0,7 0,4 totaal3 97,8 124,3 142,8 157,1 172,9 totaal in dienst 585,6 588,9 602,7 639,8 652,7 Geldstromen OBP O&O In fte; exclusief studentassistenten, exclusief Geneeskunde e geldstroom ,5 267,3 253,3 252,6 2 e geldstroom in dienst 19,9 28, ,2 12,7 NWO/FOM totaal2 20,9 29, ,2 17,7 3 e geldstroom overig 20,6 21, ,6 21,1 collectebus 2,8 1,8 1,8 2 1,7 EU 5,9 5,6 9,5 8,5 9,4 PAO/nasch 0,5 0,5 0,5 totaal3 29,4 29,6 31,3 29,6 32,6 totaal in dienst 339,2 346,6 327,6 309,1 306,4 Geldstromen overig OBP In fte; exclusief studentassistenten, exclusief Geneeskunde e geldstroom 1045,6 1046,1 1044,9 1057,8 1071,6 2 e geldstroom in dienst 5,4 5,2 4,3 7,2 6,1 NWO/FOM totaal2 5,4 5,2 4,3 7,2 6,1 3 e geldstroom overig 16,3 17,6 13,7 13,9 10,2 collectebus EU 4,4 2,6 1,4 3,3 4,6 PAO/nasch 12,7 11,6 16,4 16,9 18,7 totaal3 33,5 31,9 31, ,5 totaal in dienst 1084,4 1083,2 1080,6 1098,9 1112,5 Personeel in cijfers 2013, deel A

47 Geldstromen in fte exclusief Geneeskunde 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Promo3 WP3 OBP3 Promo2 WP2 OBP2 Promo1 WP1 OBP1 Personeel in cijfers 2013, deel A

48 Personeel in cijfers 2013, deel A

49 A.8. Internationalisering Paspoort-nationaliteit, in fte. Europese Economische Ruimte (EER) is exclusief Nederland Hoogleraar EER 13,2% 13,8% 13,3% 13,0% 12,6% niet-eer 2,8% 2,6% 2,1% 0,9% 0,9% totaal niet-nederlands 16,0% 16,4% 15,5% 14,0% 13,5% UHD EER 5,2% 8,3% 8,0% 6,6% 7,6% niet-eer 1,8% 1,7% 2,2% 4,0% 4,0% totaal niet-nederlands 7,0% 10,0% 10,2% 10,6% 11,6% UD EER 4,7% 9,2% 13,8% 19,3% 18,8% niet-eer 1,8% 2,8% 4,7% 6,2% 8,5% totaal niet-nederlands 6,5% 12,0% 18,5% 25,6% 27,3% docent EER 5,0% 6,0% 7,8% 10,4% 9,7% niet-eer 9,7% 7,4% 7,5% 7,3% 9,4% totaal niet-nederlands 14,7% 13,4% 15,3% 17,7% 19,1% onderzoeker EER 18,4% 26,4% 28,6% 31,5% 33,6% niet-eer 9,9% 16,1% 17,9% 18,7% 18,6% totaal niet-nederlands 28,3% 42,5% 46,5% 50,2% 52,2% WP totaal* EER 9,1% 14,0% 16,1% 18,7% 18,8% niet-eer 4,4% 6,7% 7,6% 8,3% 9,1% totaal niet-nederlands 13,5% 20,7% 23,7% 27,0% 27,9% promovendus EER 16,8% 17,7% 18,7% 18,9% 19,0% niet-eer 7,2% 13,8% 16,0% 21,3% 20,9% totaal niet-nederlands 24,0% 31,5% 34,7% 40,3% 39,8% OBP EER 0,6% 1,4% 2,8% 2,9% 3,0% niet-eer 1,1% 1,2% 1,5% 0,9% 0,8% totaal niet-nederlands 1,7% 2,5% 4,3% 3,8% 3,8% Totaal** EER 6,2% 8,6% 10,4% 11,6% 11,8% niet-eer 3,3% 5,3% 6,4% 7,6% 7,8% totaal niet-nederlands 9,5% 13,9% 16,8% 19,2% 19,6% *inclusief overig WP **Inclusief overig WP en studentassistenten Personeel in cijfers 2013, deel A

50 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% niet-nederlandse nationaliteit in percentages van het totaal WP+promovendi Personeel in cijfers 2013, deel A

51 A.9. Externe instroom Definities - Alleen externe instroom wordt geteld. - De berekening is gemaakt middels ultimo-vergelijking. - Student-assistenten tellen niet mee, met als consequentie, dat indiensttreding als WP of OBP aansluitend op student-assistentschap als instroom geldt. - Wijzigingen in dienstverband (bijv. werktijduitbreiding of aanvaarden nieuwe functie) zijn niet meegeteld. - Personen zijn geteld per dienstverband. - In% = totale instroom in 2012 als percentage van bezetting per (dus in % van het verslagjaar). - Een leeg veld in de tabel betekent dat er in de betreffende categorie/periode geen instroom heeft plaatsgevonden. A.9.1. Externe instroom vast/tijdelijk In fte WP vast tijdelijk totaal vast in % tijdelijk in % totaal in % mannen 3,8 88,5 92,3 0,8% 35% 12,7% vrouwen 2, ,1 1% 33,3% 17,5% totaal 5,9 159,5 165,4 0,9% 34,2% 14,4% promovendi vast tijdelijk totaal vast in % tijdelijk in % totaal in % mannen 101,7 101,7 27,7% 27,7% vrouwen 61,5 61,5 21,6% 21,6% totaal 163,1 163,1 25% 25% OBP O&O vast tijdelijk totaal vast in % tijdelijk in % totaal in % mannen 10,4 10,4 0% 33% 6,7% vrouwen 1,8 34,2 36 2,1% 54,1% 23,9% totaal 1,8 44,6 46,4 0,9% 47,1% 15,1% OBP overig vast tijdelijk totaal vast in % tijdelijk in % totaal in % mannen 2,9 31,1 34 0,7% 53,4% 6,8% vrouwen 5 55,9 60,9 1% 48,5% 9,9% totaal 7, ,9 0,8% 50,2% 8,5% totaal vast tijdelijk totaal vast in % tijdelijk in % totaal in % mannen 6,7 231,7 238,4 0,6% 32,6% 13,6% vrouwen 8,9 222,5 231,4 1,1% 32,9% 15,7% totaal 15,6 454,3 469,8 0,8% 32,7% 14,6% Personeel in cijfers 2013, deel A

52 In personen WP vast tijdelijk totaal vast in % tijdelijk in % totaal in % mannen ,9% 36,1% 14,3% vrouwen ,2% 30,9% 17,5% totaal % 33,6% 15,5% promovendi vast tijdelijk totaal vast in % tijdelijk in % totaal in % mannen ,2% 27,2% vrouwen ,3% 21,3% totaal ,6% 24,6% OBP O&O vast tijdelijk totaal vast in % tijdelijk in % totaal in % mannen % 40,8% 10,7% vrouwen ,7% 59,8% 30,3% totaal ,8% 54,2% 21,6% OBP overig vast tijdelijk totaal vast in % tijdelijk in % totaal in % mannen ,6% 52% 7,7% vrouwen ,9% 49,4% 10,6% totaal ,8% 50,2% 9,4% totaal vast tijdelijk totaal vast in % tijdelijk in % totaal in % mannen ,7% 31,7% 14,7% vrouwen ,1% 31,8% 16,8% totaal ,9% 31,8% 15,7% A.9.2. Externe instroom naar functie in fte in personen WP mannen vrouwen totaal mannen vrouwen totaal hoogleraar 8,3 0, UHD 2,5 3,9 6, UD 17,3 16,8 34, docent 14,1 15,8 29, overig WP 50,1 35,9 85, promovendus 101,7 61,5 163, in fte in personen OBP mannen vrouwen totaal mannen vrouwen totaal O&O Ondersteuning 10, , Adm. & Secr. Onderst. 2,5 16,1 18, Arbo en Milieu Facilitaire Zaken 7,7 8, ICT 10,6 3 13, Management & Best.onderst. 10,8 10, Personeel & Organisatie 2,7 2,7 4 4 PR, Voorl. & Communicatie 1,8 6,4 8, Studentgerichte Onderst. 0,6 14,2 14, OBP totaal 44,5 96,8 141, Personeel in cijfers 2013, deel A

53 A.9.3. Externe instroom naar leeftijdscategorie In fte WP Promovendi OBP O&O OBP overig TOTAAL <25 1,8 48,2 14,6 16,1 80,7 25 t/m 29 36,8 89,8 19,2 31,7 177,4 30 t/m 34 59,5 20,3 6,4 11, t/m 39 28,6 2 0,8 9,6 41,1 40 t/m 44 18,3 1,8 2,9 5,5 28,5 45 t/m ,2 4 14,2 50 t/m 54 6,4 1, ,8 55 t/m 59 2,3 0,1 4,8 7,2 60 t/m 64 1,9 0,4 2,3 65&> 1,7 1,7 In personen WP Promovendi OBP O&O OBP overig TOTAAL < t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m &> 5 5 Gemiddelde omvang aanstelling van de ingestroomde medewerkers WP Promovendi OBP O&O OBP overig TOTAAL <25 0,9 1 0,5 0,6 0,8 25 t/m 29 0,8 1 0,5 0,8 0,8 30 t/m 34 0,9 0,9 0,5 0,8 0,8 35 t/m 39 0,8 1 0,3 0,9 0,8 40 t/m 44 0,7 0,9 0,7 0,6 0,7 45 t/m 49 0,7 1 0,4 0,7 0,6 50 t/m 54 0,6 0,4 0,8 0,7 55 t/m 59 0,8 0,1 0,8 0,7 60 t/m 64 0,4 0,4 0,4 65&> 0,3 0,3 Personeel in cijfers 2013, deel A

54 Personeel in cijfers 2013, deel A

55 A.10. Externe uitstroom Definities - Alleen externe uitstroom wordt geteld. - De berekening is gemaakt middels ultimo-vergelijking. - Student-assistenten zijn niet meegeteld. - Wijzigingen in dienstverband (bijv. werktijduitbreiding of aanvaarden nieuwe functie) zijn niet meegeteld. - Personen zijn geteld per dienstverband. - In% = totale uitstroom in 2012 als percentage van bezetting per (dus in % van het vorige verslagjaar). - Een leeg veld in de tabel betekent dat er in de betreffende categorie/periode geen uitstroom heeft plaatsgevonden. A Externe uitstroom vast/tijdelijk In fte WP vast tijdelijk totaal vast in % tijdelijk in % totaal in % mannen 20,8 69,8 90,6 4,3% 30% 12,7% vrouwen % 23% 13,7% totaal 30,9 112,7 143,6 4,5% 26,9% 13,1% promovendi vast tijdelijk totaal vast in % tijdelijk in % totaal in % mannen 61,7 61,7 17,8% 17,8% vrouwen 62,1 62,1 21,1% 21,1% totaal 123,7 123,7 19,3% 19,3% OBP O&O vast tijdelijk totaal vast in % tijdelijk in % totaal in % mannen 8,2 10,1 18,3 6,4% 29,4% 11,2% vrouwen 3,5 15,3 18,8 3,9% 27,5% 12,9% totaal 11,7 25,3 37,1 5,3% 28,2% 12% OBP overig vast tijdelijk totaal vast in % tijdelijk in % totaal in % mannen 22 9,7 31,7 4,8% 21,5% 6,3% vrouwen 26 23,5 49,5 5,2% 24% 8,3% totaal 48 33,2 81,2 5% 23,2% 7,4% totaal vast tijdelijk totaal vast in % tijdelijk in % totaal in % mannen ,2 202,3 4,8% 23% 11,7% vrouwen 39,5 143,8 183,3 5% 22,7% 12,9% totaal 90, ,6 4,9% 22,8% 12,3% Personeel in cijfers 2013, deel A

56 In personen WP vast tijdelijk totaal vast in % tijdelijk in % totaal in % mannen ,7% 30,6% 13,9% vrouwen ,3% 22,1% 14,1% totaal ,9% 26,7% 14% promovendi vast tijdelijk totaal vast in % tijdelijk in % totaal in % mannen ,1% 18,1% vrouwen ,7% 21,7% totaal ,8% 19,8% OBP O&O vast tijdelijk totaal vast in % tijdelijk in % totaal in % mannen ,9% 30% 12,8% vrouwen ,2% 36,5% 17,7% totaal ,2% 34,2% 15,4% OBP overig vast tijdelijk totaal vast in % tijdelijk in % totaal in % mannen ,7% 28,1% 8,3% vrouwen ,6% 28,8% 9,8% totaal ,7% 28,6% 9,2% totaal vast tijdelijk totaal vast in % tijdelijk in % totaal in % mannen ,4% 24,7% 13% vrouwen ,3% 25,1% 14% totaal ,4% 24,9% 13,5% A Externe uitstroom naar functie Mobiliteit tussen functies, b.v. van UHD naar hoogleraar, niet meegerekend. In fte in personen WP mannen vrouwen totaal mannen vrouwen totaal hoogleraar 6,6 0, UHD 6,6 1, UD 11,6 9,8 21, docent 8 8,8 16, overig WP 57,8 32,6 90, promovendus 61,7 62,1 123, in fte in personen OBP mannen vrouwen totaal mannen vrouwen totaal O&O Ondersteuning 18,3 18,8 37, Adm. & Secr. Onderst. 3,6 16,8 20, Arbo en Milieu 0,6 1 1, Facilitaire Zaken 8,8 6,9 15, ICT 4,3 1,8 6, Management & Best.onderst. 10,1 14,7 24, Personeel & Organisatie PR, Voorl. & Communicatie 3 3,8 6, Studentgerichte Onderst. 0,2 3,4 3, Zeldzame functies OBP totaal 50 68,2 118, Personeel in cijfers 2013, deel A

57 A Externe uitstroom naar leeftijdscategorie In fte WP Promovendi OBP O&O OBP overig TOTAAL <25 3 5,4 8,5 16,9 25 t/m 29 16,8 64,4 10,5 11,3 103,1 30 t/m 34 57,1 44,1 8,1 9,4 118,7 35 t/m 39 24,3 5,3 1,8 3,6 34,9 40 t/m 44 14,1 3,8 1,8 6,2 25,9 45 t/m 49 3,4 2,2 1,4 10,8 17,8 50 t/m 54 4,4 1 0,8 9,3 15,5 55 t/m 59 4,6 4, t/m 64 16,9 7,1 16,3 40,3 65&> 2 1,3 3,4 In personen WP Promovendi OBP O&O OBP overig TOTAAL < t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m &> Gemiddelde omvang aanstelling van de uitgestroomde medewerkers WP Promovendi OBP O&O OBP overig TOTAAL <25 1 0,5 0,5 0,5 25 t/m 29 0,7 1 0,5 0,6 0,8 30 t/m 34 0,8 0,9 0,7 0,7 0,8 35 t/m 39 0,7 0,9 0,5 0,6 0,7 40 t/m 44 0,7 1 0,9 0,7 0,7 45 t/m 49 0,7 0,7 0,3 0,7 0,7 50 t/m 54 0,7 1 0,8 0,8 0,8 55 t/m 59 0,7 0,9 0,8 60 t/m 64 0,8 0,9 0,6 0,7 65&> 0,5 0,4 0,5 Personeel in cijfers 2013, deel A

58 mobiliteit WP als percentage van totale bezetting WP 16% 60% 14% 50% 12% 10% 40% 8% 30% 6% 4% 2% 0% 20% 10% 0% instroom vast uitstroom vast instroom tijdelijk uitstroom tijdelijk % binnen 2 jaar in&uit 18% mobiliteit OBP O&O als percentage van totale bezetting OBP O&O 60% 16% 14% 50% 12% 40% 10% 8% 30% 6% 4% 2% 0% 20% 10% 0% instroom vast uitstroom vast instroom tijdelijk uitstroom tijdelijk % binnen 2 jaar in&uit Personeel in cijfers 2013, deel A

Vrouwen in de Wetenschap 12 januari 2009

Vrouwen in de Wetenschap 12 januari 2009 Vrouwen in de Wetenschap 12 januari 2009 Samenvatting Het aantal vrouwen in universitaire wetenschappelijke functies neemt gestaag toe. Het percentage vrouwelijke studenten, promovendi, universitair docenten,

Nadere informatie

VSNU-gegevens over promovendi en post-docs 5 juni 2009

VSNU-gegevens over promovendi en post-docs 5 juni 2009 VSNU-gegevens over promovendi en post-docs 5 juni 2009 Promovendi: feiten en cijfers De hieronder getoonde cijfers betreffen alleen de werknemerpromovendi: promovendi die bij de universiteit een aanstelling

Nadere informatie

Kerncijfers. Onderwijs. Onderzoek [ 6 ]

Kerncijfers. Onderwijs. Onderzoek [ 6 ] [ 6 ] Kerncijfers Onderwijs Studenten 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 Instroom propedeuse bachelor 3.857 4.153 4.541 5.222 4.937 Deelnemers excellentie 7,2% 6,3% 6,0% 7,9% 10,4% Contacturen

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag 2015

Sociaal jaarverslag 2015 Sociaal jaarverslag 2015 Sociaal jaarverslag 2015 Wageningen UR Met elkaar maken we Wageningen UR; de medewerker is ons belangrijkste kapitaal en de ontwikkeling van onze medewerkers draagt bij aan de

Nadere informatie

Globale Domeinbeschrijving Personeel (quick win versie)

Globale Domeinbeschrijving Personeel (quick win versie) Globale Domeinbeschrijving Personeel (quick win versie) Versie 1.0 Deze globale domeinbeschrijving MISUT Personeel schetst een beeld van de informatie-inhoud en informatiestructuur van het personeelsdomein

Nadere informatie

Technische Universiteit Delft. Statistieken 2014

Technische Universiteit Delft. Statistieken 2014 Technische Universiteit Delft Statistieken 2014 Statistieken 2014 Inhoud 1 Instroom... 5 1.1 Instroom (Voltijds eerstejaars instelling): Studiefase collegejaar... 5 1.2 Instroom (Voltijds eerstejaars instelling):

Nadere informatie

Personeelsmonitor 2011 Samenvatting

Personeelsmonitor 2011 Samenvatting Jaarlijks brengt het A+O fonds Gemeenten de Personeelsmonitor uit. Dit rapport geeft de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van HRM en arbeidsmarktontwikkelingen bij gemeenten weer. In deze samenvatting

Nadere informatie

Monitor Vrouwelijke hoogleraren 2006

Monitor Vrouwelijke hoogleraren 2006 Monitor Vrouwelijke hoogleraren 2006 Uitgave van de Stichting de Beauvoir in samenwerking met de VSNU, EQUALproject Participatie als Prioriteit en het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren 3 Samenstelling

Nadere informatie

Kengetallen Mobiliteitsbranche

Kengetallen Mobiliteitsbranche Kengetallen Mobiliteitsbranche 2002-2012 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2002-2012 drs. W. van Ooij dr. K.Karpinska MarktMonitor september 2013 Inhoudsopgave Samenvatting -------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

1. Wetenschappers in Nederland M/V

1. Wetenschappers in Nederland M/V 1. Wetenschappers in Nederland M/V 14,8 procent vrouwelijke hoogleraren in 2011 In 2011 studeerden meer vrouwen (53,6%) dan mannen af aan de Nederlandse universiteiten. Het aandeel vrouwen in wetenschappelijke

Nadere informatie

Inhoud Instroom Diploma s Populatie Bindend Studie-advies Rendementen en uitval Omvang onderzoek Productiviteit Impact Promoties

Inhoud Instroom Diploma s Populatie Bindend Studie-advies Rendementen en uitval Omvang onderzoek Productiviteit Impact Promoties Statistieken 2015 Statistieken 2015 Inhoud Inhoud 1 Instroom 1.1 Instroom (Voltijds eerstejaars instelling): verdeling studiefase 1.2 Instroom (Voltijds eerstejaars instelling): verdeling man/vrouw 1.3

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2012

Sociaal Jaarverslag 2012 Sociaal Jaarverslag 2012 2 Inhoudsopgave 1 MEDEWERKERS IN BEELD... 4 1.1 PERSONEELSBESTAND... 4 1.2 FORMATIE EN LEEFTIJD... 5 1.3 LEEFTIJDSOPBOUW... 5 1.4 VERHOUDING MANNEN/VROUWEN... 6 2 WELZIJN... 7

Nadere informatie

Trends & Cijfers. Deel: Cijfers

Trends & Cijfers. Deel: Cijfers Trends & Cijfers Deel: Cijfers Voorwoord Voor u ligt de nieuwe uitgave van Trends en Cijfers, werken in de publieke sector 0. Net als vorig jaar bevat deze uitgave een deel Cijfers en een deel Trends.

Nadere informatie

Verzuimcijfers 2010 sector Gemeenten

Verzuimcijfers 2010 sector Gemeenten Verzuimcijfers 00 sector Gemeenten A+O fonds Gemeenten, april 0 Ziekteverzuim bij gemeenten daalt licht tot, procent in 00 Het ziekte van gemeenten is in 00 licht gedaald tot, procent. Ten opzichte van

Nadere informatie

SBOH. Sociaal Jaarverslag Opleiding Huisartsen & Specialisten Ouderengeneeskunde

SBOH. Sociaal Jaarverslag Opleiding Huisartsen & Specialisten Ouderengeneeskunde SBOH Sociaal Jaarverslag 2015 Opleiding Huisartsen & Specialisten Ouderengeneeskunde juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Aantal werknemers 4 Man/vrouw-verhouding. 5 Academisering: aioto s en gepromoveerde

Nadere informatie

Man, doe er wat aan!

Man, doe er wat aan! Vrouwen in de wetenschap: de feiten Probleem Er studeren iets meer meisjes af aan de Nederlandse universiteiten, en ze halen ook nog iets betere cijfers dan de jongens. Toch zien we die verhouding niet

Nadere informatie

21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam. 21PB - Universiteit Leiden

21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam. 21PB - Universiteit Leiden DATUM 22-08-16 AANTAL PER OPLEIDING TELMETHODE ONGEWOGEN 21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam Onderdeel Faculteit Opleiding Opl. vorm Gezondheidszorg Erasmus MC 56551 - B Geneeskunde Voltijd 449 361 523

Nadere informatie

Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013

Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 drs. W. van Ooij MarktMonitor Januari 2015 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 . Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013

Nadere informatie

Grootste stijging aantal nieuwe WIA-uitkering in het hoger beroepsonderwijs

Grootste stijging aantal nieuwe WIA-uitkering in het hoger beroepsonderwijs Langdurig zieke werknemers die in aanmerking komen voor een uitkering op grond van arbeidsongeschiktheid vielen voorheen onder de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO). Op 1 januari 2006 maakte

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag 2012

Sociaal jaarverslag 2012 Sociaal jaarverslag 2012 Sociaal jaarverslag 2012 Inhoud Voorwoord... 4 Kengetallen Personeel 2012 Kerncijfers Sociaal Jaarverslag 2012 en 2011... 6 Omvang formatie en personeelsbezetting... 7 Overige

Nadere informatie

Ziekteverzuimcijfers sector gemeenten 2008

Ziekteverzuimcijfers sector gemeenten 2008 Ziekteverzuimcijfers sector gemeenten 2008 Versie 23 april 2009 1 Ziekteverzuim bij gemeenten daalt verder tot 5,3 procent in 2008 Het ziekteverzuimpercentage 2 van gemeenten is in 2008 afgenomen tot 5,3

Nadere informatie

Trends Cijfers. Werken in de publieke sector % 30% 93,5% % 32,7% 22,8% 12% 7% 85% 2,5% 23% 11% 8,1% 63,4%

Trends Cijfers. Werken in de publieke sector % 30% 93,5% % 32,7% 22,8% 12% 7% 85% 2,5% 23% 11% 8,1% 63,4% & 2% Trends Cijfers 54 Werken in de publieke sector 2016 93,5%,9% 22,8% 12% 7% 85% 8,1% 63,4% 6% 30% 8 6,6% % 32,7% 23% 2,5% 11% 54,9% 22,8% 12% 7% 85% 8,1% 63,4% 6% 2% 30% 93,5% 8 6,6% % 32,7% 23% 2,5%

Nadere informatie

Feiten en cijfers 2010 Branche WMD

Feiten en cijfers 2010 Branche WMD Feiten en cijfers 2010 Branche WMD Ieder jaar maakt FCB de zogenoemde factsheets. Deze bestaat uit cijfers over de branche in een bepaald jaar. De cijfers over 2010 worden met de ontwikkelingen ook in

Nadere informatie

Mobiliteit van universitair personeel 2003 2006

Mobiliteit van universitair personeel 2003 2006 109 Mobiliteit van universitair personeel 2003 2006 Karin Hagoort Martine de Mooij Anouk de Rijk Martje Roessingh Centrum voor Beleidsstatistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig

Nadere informatie

Vast en flexibel werk in de wetenschap: wensen & verwachtingen van werknemers. Marian van der Klein, Onderzoekersdag Instituut Gak, 7 december 2015

Vast en flexibel werk in de wetenschap: wensen & verwachtingen van werknemers. Marian van der Klein, Onderzoekersdag Instituut Gak, 7 december 2015 Vast en flexibel werk in de wetenschap: wensen & verwachtingen van werknemers Marian van der Klein, Onderzoekersdag Instituut Gak, 7 december 2015 Programma Presentatie voorlopige resultaten onderzoek

Nadere informatie

Factsheet Bos en Natuur Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt 2013

Factsheet Bos en Natuur Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt 2013 Factsheet Bos en Natuur 2014 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt 2013 Colland Bestuursbureau, 8 december 2014 Pagina 2 27 Inhoudsopgave Toelichting 3 Samenvatting

Nadere informatie

Feiten en cijfers 2010 Branche Kinderopvang

Feiten en cijfers 2010 Branche Kinderopvang Feiten en cijfers 2010 Branche Kinderopvang Ieder jaar maakt FCB de zogenoemde factsheets. Deze bestaat uit cijfers over de branche in een bepaald jaar. De cijfers over 2010 worden met de ontwikkelingen

Nadere informatie

21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam. 21PB - Universiteit Leiden

21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam. 21PB - Universiteit Leiden DATUM 18-7-2016 AANTAL PER OPLEIDING TELMETHODE ONGEWOGEN 21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam Onderdeel Faculteit Opleiding Opl. vorm Gezondheidszorg Erasmus MC 56551 - B Geneeskunde Voltijd 670 528

Nadere informatie

21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam. 21PB - Universiteit Leiden

21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam. 21PB - Universiteit Leiden DATUM 6-6-2016 AANTAL PER OPLEIDING TELMETHODE ONGEWOGEN 21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam Onderdeel Faculteit Opleiding Opl. vorm Gezondheidszorg Erasmus MC 56551 - B Geneeskunde Voltijd 762 573 898

Nadere informatie

21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam. 21PB - Universiteit Leiden

21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam. 21PB - Universiteit Leiden DATUM 11-7-2016 AANTAL PER OPLEIDING TELMETHODE ONGEWOGEN 21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam Onderdeel Faculteit Opleiding Opl. vorm Gezondheidszorg Erasmus MC 56551 - B Geneeskunde Voltijd 679 534

Nadere informatie

21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam. 21PB - Universiteit Leiden

21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam. 21PB - Universiteit Leiden DATUM 4-4-2016 AANTAL PER OPLEIDING TELMETHODE ONGEWOGEN 21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam Onderdeel Faculteit Opleiding Opl. vorm Gezondheidszorg Erasmus MC 56551 - B Geneeskunde Voltijd 779 608 940

Nadere informatie

KENGETALLEN MOBILITEITSBRANCHE

KENGETALLEN MOBILITEITSBRANCHE KENGETALLEN MOBILITEITSBRANCHE 2005-2016 Juni 2016 Kengetallen mobiliteitsbranche 2005-2016 1 INHOUD 1. Aanleiding 3 2. Conclusie 5 3. Resultaten 10 3.1 Werkgevers 10 3.2 Medewerkers 27 3.3 Branchemobiliteit

Nadere informatie

Revisie Keuzegids Universiteiten 2015

Revisie Keuzegids Universiteiten 2015 Revisie Keuzegids Universiteiten 2015 Voor u ligt een nieuwe analyse Keuzegids 2015 d.d. 5-11-2014. Deze vernieuwde analyse is tot stand gekomen wegens een grote rectificatie op de Keuzegids 2015 d.d.

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2010

SOCIAAL JAARVERSLAG 2010 IN-, DOOR- EN UITSTROOM SOCIAAL JAARVERSLAG 2010 INSTROOM In 2010 zijn 12 nieuwe medewerkers bij de gemeente Heusden in dienst getreden. Het instroompercentage is sterk gedaald ten opzichte van 2009 en

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag Regio Gooi en Vechtstreek

Sociaal jaarverslag Regio Gooi en Vechtstreek Sociaal jaarverslag 2014 Regio Gooi en Vechtstreek Aantallen en fte s In 2014 is er binnen de Regio een daling te zien in het aantal medewerkers. Er is echter geen afname van het aantal fte ten opzichte

Nadere informatie

Achtergrondinformatie

Achtergrondinformatie BIJLAGE 3 Achtergrondinformatie Diplomarendement Daling diplomarendement voltijd hbo-bacheloropleidingen De trend die de Inspectie van het Onderwijs de afgelopen jaren signaleerde in het hbo zet door:

Nadere informatie

feiten & cijfers is Institutional Research Universiteit Leiden Man/vrouw-verdeling Universiteit Leiden*

feiten & cijfers is Institutional Research Universiteit Leiden Man/vrouw-verdeling Universiteit Leiden* 08 feiten & cijfers 2006 Institutional Research Universiteit Leiden 34% Man/vrouw-verdeling Universiteit Leiden Studie- en loopbaanbegeleiding Sociale Wetenschappen Website helpt bij studiekeuze Bestuurlijke

Nadere informatie

Rapportage Arbeidsmarkt Prestatie Kaart (APK)

Rapportage Arbeidsmarkt Prestatie Kaart (APK) Rapportage Arbeidsmarkt Prestatie Kaart (APK) Het in kaart brengen van de huidige personeelssamenstelling kan als een eerste stap worden gezien bij het opstellen van een strategisch personeelsplan. Analyses

Nadere informatie

Factsheet Groothandel in Bloembollen 2016

Factsheet Groothandel in Bloembollen 2016 Factsheet Groothandel in Bloembollen 2016 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2015 Colland Bestuursbureau, 28 oktober 2016 1609-0229 Pagina 2 33 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag 2014

Sociaal jaarverslag 2014 Sociaal jaarverslag 2014 Vastgesteld in het algemeen bestuur van 6 juli 2015 Inhoud 1. Medewerkers in beeld... 2 1.1. Personeelsbestand... 2 1.2. Formatie en leeftijd... 3 1.3. Leeftijdsopbouw... 3 1.4.

Nadere informatie

Factsheet Groothandel in Bloembollen Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013

Factsheet Groothandel in Bloembollen Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013 Factsheet Groothandel in Bloembollen 2014 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013 Colland Bestuursbureau, 31 oktober 2014 Pagina 2 27 Inhoudsopgave Toelichting

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag Milieudienst West-Holland

Sociaal Jaarverslag Milieudienst West-Holland Sociaal Jaarverslag Milieudienst West-Holland Inhoudsopgave MEDEWERKERS IN BEELD... 3 PERSONEELSBESTAND... 3 FORMATIE EN LEEFTIJD... 3 LEEFTIJDSOPBOUW... 4 VERHOUDING MANNEN/VROUWEN... 4 WELZIJN... 5 MOBILITEIT...

Nadere informatie

pagina 1 18 onderwerp Factsheet Loonwerk 2010 aan Sectorcommissie Loonwerk Documentnummer 20111098N datum 29 november 2011 van Daniella van der Veen

pagina 1 18 onderwerp Factsheet Loonwerk 2010 aan Sectorcommissie Loonwerk Documentnummer 20111098N datum 29 november 2011 van Daniella van der Veen pagina 1 18 aan Sectorcommissie Loonwerk onderwerp Factsheet Loonwerk 2010 Documentnummer 20111098N van Daniella van der Veen datum 29 november 2011 Inleiding Het Colland Bestuursbureau voert jaarlijks

Nadere informatie

Valorisatie Performance 2015 van de Nederlandse Universiteiten

Valorisatie Performance 2015 van de Nederlandse Universiteiten Valorisatie Performance 2015 van de Nederlandse Universiteiten Presentatie ScienceWorks Frank Zwetsloot Mauritskade 5 2514 HC Den Haag T: +31 70 346 2505 info@scienceworks.nl www.scienceworks.nl Waarom

Nadere informatie

Factsheet Paddenstoelen 2016

Factsheet Paddenstoelen 2016 Factsheet Paddenstoelen 2016 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2015 Colland Bestuursbureau, 28 oktober 2016 1610-1267 Pagina 2 33 Inhoudsopgave Toelichting

Nadere informatie

Nieuwsbrief Informatie over informatie, nr. 20, november 2002. OESO-studie Benchmarking Industry-Science Relationships

Nieuwsbrief Informatie over informatie, nr. 20, november 2002. OESO-studie Benchmarking Industry-Science Relationships Nieuwsbrief Informatie over informatie, nr. 20, november 2002 INHOUDSOPGAVE Vooraf Universitaire onderzoekvisitaties - Milieuwetenschappen (december 2000) - Civiel techniek en geodesie (december 2001)

Nadere informatie

koef lits NIEUWJAARSRECEPTIE: Het bestuursbureau wenst jullie een Zalig Kerstfeest en een Voorspoedig 2016

koef lits NIEUWJAARSRECEPTIE: Het bestuursbureau wenst jullie een Zalig Kerstfeest en een Voorspoedig 2016 koef lits nieuws voor alle medewerkers van de stichting K.O.E. 8 januari 2012 december 2015 Inclusief Sociaal Jaarverslag NIEUWJAARSRECEPTIE: Dit jaar wijken we af van onze nieuwjaarstraditie. In verband

Nadere informatie

Vernet Health Ranking

Vernet Health Ranking Naam Voorbeeldorganisatie Vernet-ID 000000 Voorbeeldbranche Vernet Health Ranking De Vernet Health Ranking(*) over 2014 is bekend! De score van uw organisatie is 5,2. Op verschillende verzuimonderdelen

Nadere informatie

pagina 1 25 aan Sectorcommissie Loonwerk onderwerp Factsheet Loonwerk 2011 Documentnummer Na datum 29 oktober 2012 van Judith Terwijn

pagina 1 25 aan Sectorcommissie Loonwerk onderwerp Factsheet Loonwerk 2011 Documentnummer Na datum 29 oktober 2012 van Judith Terwijn pagina 1 25 aan Sectorcommissie Loonwerk onderwerp Factsheet Loonwerk 2011 Documentnummer 20120679Na van Judith Terwijn datum 29 oktober 2012 Inleiding Het Colland Bestuursbureau voert jaarlijks een arbeidsmarktonderzoek

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2013

SOCIAAL JAARVERSLAG 2013 SOCIAAL JAARVERSLAG 2013 Aantallen en fte s In 2013 is er binnen de Regio zowel een kleine afname van het aantal fte geweest als van het aantal medewerkers ten opzichte van 2012. Tabel 1 Aantal medewerkers

Nadere informatie

Gemeente Nijmegen in cijfers Sociaal Jaarverslag 2013

Gemeente Nijmegen in cijfers Sociaal Jaarverslag 2013 Gemeente Nijmegen in cijfers Sociaal verslag 2013 kerncijfers 2012 2012 2013 2013 % % Totale formatie 1.824 1.608 Aantal medewerkers 2.019 1.662 Gemiddelde leeftijd 48,0 48,2 Aantal jongeren 63 3,1% 37

Nadere informatie

De Nederlandse universiteiten

De Nederlandse universiteiten Het laat de invloed van wetenschap en technologie op ons dagelijks leven zien en brengt de dynamiek ervan in kaart; door onafhankelijk onderzoek en debat. Science System Assessment De Nederlandse universiteiten

Nadere informatie

Jaarrapportage 2010. Branche informatie voor Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening

Jaarrapportage 2010. Branche informatie voor Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening Jaarrapportage 2010 Branche informatie voor Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening Inhoud Inleiding... 3 Samenvatting... 3 Kerncijfers 2008, 2009, 2010... 4 Participatie... 5 Verzuimontwikkeling...

Nadere informatie

Medewerkers en werkrelaties [beheer Metis]

Medewerkers en werkrelaties [beheer Metis] Medewerkers en werkrelaties [beheer Metis] Metis bevat persoonsgegevens en werkrelaties van wetenschappelijk medewerkers, eventueel aangevuld met ondersteunend personeel dat als co-auteur aan een publicatie

Nadere informatie

Factsheet Open teelten Boomkwekerij Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013

Factsheet Open teelten Boomkwekerij Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013 Factsheet Open teelten Boomkwekerij 2014 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013 Colland Bestuursbureau, 14 oktober 2014 Pagina 2 27 Inhoudsopgave Toelichting

Nadere informatie

pagina 1 20 aan Sectorcommissie Bedrijfsverzorgingsdiensten onderwerp Factsheet Bedrijfsverzorgingsdiensten 2011 Documentnummer N

pagina 1 20 aan Sectorcommissie Bedrijfsverzorgingsdiensten onderwerp Factsheet Bedrijfsverzorgingsdiensten 2011 Documentnummer N pagina 1 20 aan Sectorcommissie Bedrijfsverzorgingsdiensten onderwerp Factsheet Bedrijfsverzorgingsdiensten 2011 Documentnummer 20130221N van Judith Terwijn datum 22 april 2013 Inleiding Het Colland Bestuursbureau

Nadere informatie

Rapportage benchmark ziekteverzuim SW-sector, 2007

Rapportage benchmark ziekteverzuim SW-sector, 2007 Rapportage benchmark ziekteverzuim SW-sector, 2007 24-06-2008, Bussum Etienne Lemmens, Orbis Inleiding Vergelijking Respons Regionale spreiding In de CAO voor de sector SW is opgenomen dat de verzuimbenchmark,

Nadere informatie

Factsheet Groothandel in Bloembollen Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt

Factsheet Groothandel in Bloembollen Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt Factsheet Groothandel in Bloembollen 2013 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt Colland Bestuursbureau, 5 februari 2014 Pagina 2 26 Inhoudsopgave Toelichting

Nadere informatie

pagina 1 18 aan Sectorcommissie Paddenstoelen onderwerp Factsheet Paddenstoelen 2010 Documentnummer N datum 21 februari 2012

pagina 1 18 aan Sectorcommissie Paddenstoelen onderwerp Factsheet Paddenstoelen 2010 Documentnummer N datum 21 februari 2012 pagina 1 18 aan Sectorcommissie Paddenstoelen onderwerp Factsheet Paddenstoelen 2010 Documentnummer 20120140N van Daniella van der Veen datum 21 februari 2012 Inleiding Het Colland Bestuursbureau voert

Nadere informatie

Call for proposals. Westerdijk Talentimpuls. Den Haag, maart 2017 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

Call for proposals. Westerdijk Talentimpuls. Den Haag, maart 2017 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 1 Call for proposals 2017 Den Haag, maart 2017 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 2 Inleiding en doel Op 10 februari 2017 was het 100 jaar geleden dat in Nederland de eerste vrouwelijke

Nadere informatie

SBOH. Sociaal Jaarverslag 2014. Opleiding Huisartsen & Specialisten Ouderengeneeskunde. juni 2015

SBOH. Sociaal Jaarverslag 2014. Opleiding Huisartsen & Specialisten Ouderengeneeskunde. juni 2015 SBOH Sociaal Jaarverslag 2014 Opleiding Huisartsen & Specialisten Ouderengeneeskunde juni 2015 Inhoudsopgave Inleiding 3 Aantal werknemers 4 Man/vrouw-verhouding 5 Academisering: aioto s en gepromoveerde

Nadere informatie

7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs

7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs 7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs Vergeleken met autochtonen is de participatie in het hoger onderwijs van niet-westerse allochtonen ruim twee keer zo laag. Tussen studiejaar 1995/ 96 en 21/

Nadere informatie

Alcoholhulpvraag in Nederland

Alcoholhulpvraag in Nederland Alcoholhulpvraag in Nederland Belangrijkste ontwikkelingen van de hulpvraag voor alcoholproblematiek in de verslavingszorg 25-214 Houten, december 215 Stichting IVZ Alcoholhulpvraag in Nederland Belangrijkste

Nadere informatie

Facilitair en bedrijven

Facilitair en bedrijven Facilitair en bedrijven 361 Facilitair en bedrijven.1 Facilitair en bedrijven Amsterdam in cijfers 2014 362 Facilitair en bedrijven In dit hoofdstuk wordt dit jaar voor het laatst gerapporteerd over personeel

Nadere informatie

Totaalbeeld arbeidsmarkt: werkloosheid in februari 6 procent

Totaalbeeld arbeidsmarkt: werkloosheid in februari 6 procent Arbeidsmarkt in vogelvlucht Gemiddeld over de afgelopen vier maanden is er een licht stijgende trend in de werkloosheid. Het aantal banen van werknemers stijgt licht en het aantal openstaande vacatures

Nadere informatie

Feiten & Cijfers. Academische carrières en loopbaanbeleid. Marije de Goede, Rosalie Belder, Jos de Jonge

Feiten & Cijfers. Academische carrières en loopbaanbeleid. Marije de Goede, Rosalie Belder, Jos de Jonge Feiten & Cijfers WWW.RATHENAU.NL 2013 Academische carrières en loopbaanbeleid Inhoud Inleiding 1 Karakterisering academische loopbaan 2 De start van de academische loopbaan; promoveren 4 Doorstroom binnen

Nadere informatie

KWARTAALINFORMATIE Jeugdzorg Zuid-Holland e kwartaal versie 13/3/15

KWARTAALINFORMATIE Jeugdzorg Zuid-Holland e kwartaal versie 13/3/15 KWARTAALINFORMATIE Jeugdzorg Zuid-Holland 2014 4e kwartaal versie 13/3/15 1 Inleiding Dit is de laatste Kwartaalinformatie jeugdzorg. De Kwartaalinformatie was de monitor van de provinciale jeugdzorg.

Nadere informatie

Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs

Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs Esther van Kralingen Tussen studiejaar 1995/ 96 en 21/ 2 is het aandeel van de niet-westerse allochtonen dat in het hoger onderwijs

Nadere informatie

Personeelsmonitor Gemeenten 2013

Personeelsmonitor Gemeenten 2013 Personeelsmonitor Gemeenten 1 Verzuimcijfers In dit hoofdstuk wordt stilgestaan bij het ziekteverzuim binnen de gemeentelijke bezetting. Naast het totale verzuimpercentage wordt onderscheid gemaakt naar

Nadere informatie

Utrecht, december 2002 VFA172/LH/MvG CIJFERS OVER FYSIOTHERAPEUTEN IN DE EERSTE LIJN

Utrecht, december 2002 VFA172/LH/MvG CIJFERS OVER FYSIOTHERAPEUTEN IN DE EERSTE LIJN Utrecht, december 2002 VFA172/LH/MvG CIJFERS OVER FYSIOTHERAPEUTEN IN DE EERSTE LIJN 2001 CIJFERS OVER FYSIOTHERAPEUTEN IN DE EERSTE LIJN 2001 L. Hingstman R. Kenens November 2002 Aantal inwoners per full-time

Nadere informatie

Gemeentepersoneel in Leiden eind 2005 t/m eind 2015

Gemeentepersoneel in Leiden eind 2005 t/m eind 2015 Beleidsonderzoek & Analyse BOA draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Gemeentepersoneel in Leiden eind 25 t/m eind 215 Eind 215 heeft de gemeente Leiden 1.348 medewerkers, 643 vrouwen

Nadere informatie

Inleiding Jaarlijks wordt het sociaal jaarverslag opgemaakt waarmee verantwoording wordt afgelegd over de gemeentelijke bedrijfsvoering.

Inleiding Jaarlijks wordt het sociaal jaarverslag opgemaakt waarmee verantwoording wordt afgelegd over de gemeentelijke bedrijfsvoering. Zaaknummer: 00343846 Onderwerp: en resultaten exitgesprekken 2012 Collegevoorstel Inleiding Jaarlijks wordt het sociaal jaarverslag opgemaakt waarmee verantwoording wordt afgelegd over de gemeentelijke

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen September 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

5.6 Het Nederlands hoger onderwijs in internationaal perspectief

5.6 Het Nederlands hoger onderwijs in internationaal perspectief 5.6 Het s hoger onderwijs in internationaal perspectief In de meeste landen van de is de vraag naar hoger onderwijs tussen 1995 en 2002 fors gegroeid. Ook in gaat een steeds groter deel van de bevolking

Nadere informatie

Aantal instromende studenten tussen 2010 2014 gedaald. Figuur 1: Ontwikkeling instroom lerarenopleidingen 2010 2014. 1

Aantal instromende studenten tussen 2010 2014 gedaald. Figuur 1: Ontwikkeling instroom lerarenopleidingen 2010 2014. 1 Het aantal studenten dat start met een opleiding tot leraar basisonderwijs, leraar speciaal onderwijs of leraar voortgezet onderwijs is tussen en afgenomen. Bij de tweedegraads en eerstegraads hbo-lerarenopleidingen

Nadere informatie

Monitor Arbeid en Gezondheid update eerste halfjaar 2013 Cijfers & trends over Inzetbaarheid van werknemers

Monitor Arbeid en Gezondheid update eerste halfjaar 2013 Cijfers & trends over Inzetbaarheid van werknemers Monitor Arbeid en Gezondheid update eerste halfjaar 2013 Cijfers & trends over Inzetbaarheid van werknemers Oktober 2013 1 Inhoud Inleiding... 3 Belangrijkste resultaten/bevindingen... 5 Verzuimpercentage...

Nadere informatie

Vernet Health Ranking. Verzuim in de branche. Ontwikkeling van verzuim. Gemiva-SVG Groep. Vernet-ID Gehandicaptenzorg

Vernet Health Ranking. Verzuim in de branche. Ontwikkeling van verzuim. Gemiva-SVG Groep. Vernet-ID Gehandicaptenzorg Naam Gemiva-SVG Groep Vernet-ID 641316 Gehandicaptenzorg Vernet Health Ranking Over 2013 is de Vernet Health Ranking(*) voor uw organisatie bepaald. Uw score in 2013 is 9,7. heeft een goede performance

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2011

Sociaal Jaarverslag 2011 Sociaal Jaarverslag Vastgesteld in het dagelijks bestuur van 16 april 2012 Versie april 2012 2 Inhoudsopgave 1 MEDEWERKERS IN BEELD... 5 1.1 PERSONEELSBESTAND...5 1.2 FORMATIE EN LEEFTIJD...6 1.3 LEEFTIJDSOPBOUW...6

Nadere informatie

M200413 Beperkte groei werkgelegenheid in het MKB

M200413 Beperkte groei werkgelegenheid in het MKB M200413 Beperkte groei werkgelegenheid in het MKB A.M.J. te Peele Zoetermeer, 24 december 2004 Beperkte groei werkgelegenheid MKB in 1999-2002 De werkgelegenheid in het MKB is in 2002 met 3% toegenomen

Nadere informatie

AWBZ en Wlz: een vergelijking

AWBZ en Wlz: een vergelijking Trends in de indicatiestelling AWBZ en Wlz: een vergelijking Inleiding In deze factsheet presenteren we de meest opvallende trends in de indicatiebesluiten en in de aanspraak op zorg bij cliënten van 18

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Alle verzuimgrootheden worden berekend exclusief zwangerschap, tenzij anders vermeld.

Inhoudsopgave. Alle verzuimgrootheden worden berekend exclusief zwangerschap, tenzij anders vermeld. Inhoudsopgave 1. Tijdreeks verzuimcijfers 2. Verzuim naar geslacht 3. Verzuim naar grootteklasse 4. Verzuim en meldingsfrequentie naar leeftijd 5. Combinatie verzuimpercentage en meldingsfrequentie 6.

Nadere informatie

Kortetermijnontwikkeling

Kortetermijnontwikkeling Artikel, donderdag 22 september 2011 9:30 Arbeidsmarkt in vogelvlucht Het aantal banen van werknemers en het aantal openstaande vacatures stijgt licht. De loonontwikkeling is gematigd. De stijging van

Nadere informatie

18 Statistische Jaarbrief 2015. van de Protestantse Kerk in Nederland

18 Statistische Jaarbrief 2015. van de Protestantse Kerk in Nederland 18 Statistische Jaarbrief 2015 van de Protestantse Kerk in Nederland Expertisecentrum Protestantse Kerk, 23 april 2015 Statistische Jaarbrief 2015 Protestantse Kerk in Nederland Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Aantal medewerkers Zuidoost-Brabant

Aantal medewerkers Zuidoost-Brabant Regio Zuidoost-Brabant 1. Werkgelegenheid Zorg en Welzijn Zuidoost-Brabant In dit katern volgt een overzicht van diverse arbeidsmarktfactoren in de sector zorg en welzijn in de regio Zuidoost-Brabant.

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2007

Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2007 Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2007 De prijs van de gemiddelde verkochte woning stijgt met 1,2% in het 4 e kwartaal van 2007. De stijging van de prijs per m 2 is met 0,3% veel lager. De stijging

Nadere informatie

Personeelsmonitor Gemeenten 2013

Personeelsmonitor Gemeenten 2013 Personeelsmonitor Gemeenten 2013 Personeelsmonitor Gemeenten 2013 2013 Inhoudsopgave Highlights uit de Personeelsmonitor 2013 5 1 Ontwikkeling gemeentelijke bezetting 9 1.1 De totale bezetting 10 1.2 Naar

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2014

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2014 Samenvatting De daling van de bezetting bij gemeenten heeft in 2014 doorgezet, dit is ook in onze organisatie het geval. Deze trend is binnen gemeenteland ook zichtbaar. Bij vertrek van medewerkers worden

Nadere informatie

Gemeente Nijmegen in cijfers Sociaal Jaarverslag 2014

Gemeente Nijmegen in cijfers Sociaal Jaarverslag 2014 Gemeente Nijmegen in cijfers Sociaal verslag 2014 Tabel 0: kerncijfers gemeente Nijmegen kerncijfers 2013 2013 2014 2014 % % Totale formatie 1.608 1562 * Aantal medewerkers 1.662 1.643 Gemiddelde leeftijd

Nadere informatie

Notitie. Verzuimrapportage 2e kwartaal 2014 1. AAN : Commissie Sociale Aangelegenheden en Leden van Veneca. VAN : Secretariaat Veneca

Notitie. Verzuimrapportage 2e kwartaal 2014 1. AAN : Commissie Sociale Aangelegenheden en Leden van Veneca. VAN : Secretariaat Veneca Notitie AAN : Commissie Sociale Aangelegenheden en Leden van Veneca VAN : Secretariaat Veneca DATUM : 22 september 2014 ONDERWERP : Verzuimrapportage 2e kwartaal 2014 NUMMER : 20344209 Algemeen Vanaf het

Nadere informatie

NTR Sociaal Jaarverslag 2011

NTR Sociaal Jaarverslag 2011 NTR Sociaal Jaarverslag 211 2 onbepaalde 3 ultimo 211 4 Sociaal Jaarverslag Voorwoord onbepaalde 3 ultimo 211 4 Met genoegen presenteren wij u het eerste Sociaal Jaarverslag van de NTR. De komende jaren

Nadere informatie

NTR Sociaal Jaarverslag 2014

NTR Sociaal Jaarverslag 2014 NTR Sociaal Jaarverslag 214 2.3 cijfers 11 Sociaal Jaarverslag 214 Voorwoord 2.3 cijfers 11 214 was een uitzonderlijk jaar. Het grootste deel van de zogenaamde Rutte I-bezuiniging van 2 miljoen moest verwerkt

Nadere informatie

Verzuimonderzoek PO en VO 2012

Verzuimonderzoek PO en VO 2012 EINDRAPPORTAGE Verzuimonderzoek PO en VO 2012 DUO Informatieproducten Ako Madomi 15 september 2013 Inhoudsopgave SAMENVATTING... 3 1 INLEIDING... 6 1.1 OPZET ONDERZOEK... 6 1.2 LEESWIJZER... 8 2 VERZUIMKENGETALLEN

Nadere informatie

NTR Sociaal Jaarverslag 2012

NTR Sociaal Jaarverslag 2012 NTR Sociaal Jaarverslag 212 ultimo 212 5 1.8 1.1 Mobiliteit 9 2.1 Frequent verzuim 1 2.2 Vaccinaties 1 2. cijfers 1 Sociaal Jaarverslag Voorwoord ultimo 212 5 1.8 1.1 Mobiliteit 9 2.1 Frequent verzuim

Nadere informatie

Gemeentepersoneel in Leiden eind 2004 t/m eind 2012

Gemeentepersoneel in Leiden eind 2004 t/m eind 2012 Februari 213 ugu Gemeentepersoneel in Leiden eind 24 t/m eind 212 Eind 212 heeft de gemeente Leiden 1.49 medewerkers, 666 vrouwen en 743 mannen. Dit feitenblad zet een aantal kenmerken van hen bij elkaar

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2013

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2013 Samenvatting Net zoals vorig jaar zijn de ontwikkelingen op personeelsgebied in lijn van de voorgaande jaren. Zo blijven we op gebied van instroom van nieuwe medewerkers achter bij het landelijk gemiddelde

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Alle verzuimgrootheden worden berekend exclusief zwangerschap, tenzij anders vermeld.

Inhoudsopgave. Alle verzuimgrootheden worden berekend exclusief zwangerschap, tenzij anders vermeld. Inhoudsopgave 1. Verzuim naar geslacht 2. Tijdreeks verzuimcijfers 3. Verzuim naar grootteklasse 4. Verzuim en meldingsfrequentie naar leeftijd 5. Combinatie verzuimpercentage en meldingsfrequentie 6.

Nadere informatie

Samenvatting Leidse Monitor 2010-2011

Samenvatting Leidse Monitor 2010-2011 Samenvatting Leidse Monitor 2010-2011 De Leidse Monitor verzamelt informatie over de ontwikkeling van Leidse kinderen vanaf het moment dat zij en/of hun ouders deelnemen aan een voor- en vroegschools programma

Nadere informatie

Aantal medewerkers Noordoost-Brabant

Aantal medewerkers Noordoost-Brabant Regio Noordoost-Brabant 1 1. Werkgelegenheid Zorg en Welzijn Noordoost-Brabant In dit katern volgt een overzicht van diverse arbeidsmarktfactoren in de sector zorg en welzijn in de regio Noordoost-Brabant.

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 30 september 2013

PERSBERICHT Brussel, 30 september 2013 PERSBERICHT Brussel, 30 september 2013 Licht herstel van de arbeidsmarkt? Arbeidsmarktcijfers tweede kwartaal 2013 67,5% van de 20- tot 64-jarigen is aan het werk. Dat percentage stijgt met 0,8 procentpunten

Nadere informatie

Directeur onderwijsinstituut

Directeur onderwijsinstituut Directeur onderwijsinstituut Doel College van van Bestuur Zorgdragen voor de ontwikkeling van het facultair en uitvoering en organisatie van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande

Nadere informatie