Pestactieplan. Dossier pesten-kan-niet-prijs. Schooljaar GO! Europaschool Bredene. Europastraat Bredene 059/33.15.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pestactieplan. Dossier pesten-kan-niet-prijs. Schooljaar 2011-2012. GO! Europaschool Bredene. Europastraat 1. 8450 Bredene 059/33.15."

Transcriptie

1 Pestactieplan Dossier pesten-kan-niet-prijs Schooljaar GO! Europaschool Bredene 059/

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord Integrale, schoolbrede aanpak met aandacht voor een positief leefklimaat en preventie en remediëring van pestgedrag Schoolklimaat Huisbezoeken en infoavond Kringgesprekken Observaties Test welbevinden Pad Oudergesprekken Duidelijke reglementen Speelmateriaal Positief leefklimaat Groene leerkracht Leerlingenraad Schoolproject Schoolfeest

3 Integratie tussen de klassen Communicatie Motivatie Aandacht voor talenten Specifieke preventie Anti-pestproject Vlaamse week tegen pesten Veilig internetten + cyberpesten Gevoelskalender Toeka en contactsleutels Remediëren Kringgesprekken MDO s Gedragskaart/ADHD toolkit Oudergesprekken In de praktijk Slotwoord directie Bijlagen Bijlage speelplaatsreglement Bijlage refterreglement

4 4.3 Bijlage toiletreglement Bijlage klasreglement Uittreksel welbevinden Bronnen lesbundels Websites Handleidingen Muziek

5 Voorwoord Drie tot acht procent van de kinderen in Vlaanderen wordt gepest. Utopisch is het te denken dat onze school pestvrij is. Daarenboven bleek de tijdsinvestering van onze leerkrachten wat betreft het oplossen van conflicten te blijven groeien. Hoog tijd dus om deze problematiek nog beter aan te pakken. Vermits we elk schooljaar op zijn minst één klasdoorbrekend schoolproject uitwerken werd er dit jaar unaniem gekozen om voorgoed met pesten komaf mee te maken. Mogen wij u bij deze nodigen om een kijkje te nemen in dit anti-pestcahier. 5

6 1. Integrale, schoolbrede aanpak met aandacht voor een positief leefklimaat en preventie en remediëring van pestgedrag. 1.1 Schoolklimaat Huisbezoeken en infoavond. Tijdens de laatste week van de zomervakantie brengt elke titularis een bezoekje aan zijn toekomstige leerlingen. Bedoeling van dit gesprek is kennis te maken met de nieuwe leerkracht kwestie van een veilig en vertrouwd gevoel te bieden bij de start van het nieuwe schooljaar en eventueel zicht te krijgen op nieuwe problematieken die zich tijdens de zomervakantie gevormd zouden hebben. Midden september worden de ouders vervolgens vriendelijk uitgenodigd om een bezoekje te brengen aan de klas om kennis te maken met de nieuwe leeromgeving, nieuwe school -en klasafspraken. Verder zijn de directeur en de leerkrachten steeds bereid om op vraag van de ouders opnieuw langs te komen wanneer dit nodig blijkt te zijn. Vermits we een opendeurbeleid hanteren kunnen de ouders met of zonder afspraak bij het schoolbestuur en leerkrachten terecht Kringgesprekken De leerkrachten streven na om 1x per week of bij noodzaak een kringgesprek te houden met de klas. Dit om pestsituaties te detecteren en broeihaarden zo snel mogelijk in de kiem te smoren Observaties Via gerichte observaties voorkomend uit de vraag van de leerlingen zelf, de ouders of collega s wordt pestgedrag tijdens de pauzes nauwlettend in het oog gehouden. Specifieke meldingen worden meegedeeld en besproken tijdens personeelsvergaderingen, MDO s of spontaan in de leraarskamer opdat de toezichthoudende leerkracht steeds op de hoogte zou zijn van problemen die zich in 6

7 bepaalde klassen voordoen. Ook de bijzondere leerkrachten worden hierbij sterk betrokken alsook alle overige personeel van de school (voor-en naschoolse opvang, MVD-personeel, ) Test welbevinden Drie keer per jaar krijgen de leerlingen van de lagere school een vragenlijst omtrent het welbevinden waarop ze aankruisen hoe ze zich voelen in de klas. Deze screening ontleenden we aan het procesgericht kindvolgsysteem voor leerlingen ontwikkeld door Prof. Dr. F. Laevers (CEGO). Zie bijlage. In de kleuterklassen wordt gewerkt met gevoelskalenders die de kleuters elke morgen zelf aanpassen. De juffen geven tijdens het onthaal onmiddellijk gevolg aan eventuele signalen door de kleuters gegeven Pad PAD (Programma Alternatieve Denkstrategieën) is een lesmethode voor kinderen in het basisonderwijs. Het is bedoeld om de sociaal-emotionele ontwikkeling te bevorderen. In PAD-lessen worden sociaal-emotionele vaardigheden op een speelse en leuke manier gestimuleerd, waarbij verschillende werkvormen worden afgewisseld. Het leerplan PAD is gericht op alle kinderen van vier tot twaalf jaar. PAD is gericht op de sociaalemotionele ontwikkeling van kinderen. PAD wil de gedrags- en agressieproblemen voorkomen door de leerlingen te helpen zelfcontrole te ontwikkelen, hun gevoelens te onderkennen en zelfstandig sociale problemen op te lossen. 7

8 PAD richt zich vooral op de preventie. Door te werken aan: - achterliggende normen en waarden, - gedachten en gevoelens van het kind zelf en van de andere betrokkenen en - verschillende manieren om problemen op te lossen, worden kinderen sociaal en emotioneel competenter. Dit project brachten we mee van een leerkrachtenuitwisselingsstage met de basisschool uit het Nederlandse Goes. Uit deze methode filterden we voor onze school twee strategieën om met probleemgedrag op de speelplaats om te gaan. Deze strategieën zijn enerzijds enkele geschilderde vraagtekens op de vloer waar leerlingen die een opmerking krijgen even moeten gaan nadenken. Anderzijds voorzagen we een time-out ruimte waar leerlingen die wat rust willen even weg kunnen Oudergesprekken Spontaan, op voorziene oudercontacten of op afspraak kunnen de ouders steeds bij de leerkrachten en de directeur terecht. Verder hanteren we op onze school een laagdrempelig opendeurbeleid om zoveel mogelijk ouders te kunnen bereiken. Ook het heen -en weer schrift bij de kleuters en het agenda in de lagere school is en blijft een zeer belangrijk instrument (zie ook communicatie) Duidelijke reglementen Klas Tijdens de eerste schooldagen van september worden in elke klas in samenspraak met de leerlingen enkele leefregels en afspraken opgesteld. Alle leerlingen ondertekenen dit charter. Het hele schooljaar door wordt op regelmatige basis teruggegrepen naar deze leidraad. 8

9 Speelplaats/toilet Ook op de speelplaats geldt een duidelijk reglement zie bijlage speelplaatsreglement en toiletreglement Refter Ook in de refter geldt een duidelijk reglement zie bijlage refterreglement Speelmateriaal Vermits pestgedrag vaak voortvloeit uit verveling voorzien we sedert enkele schooljaren per klas een speelbak. In deze speelbak zitten allerhande sport - en spelmaterialen waarmee de leerlingen zich tijdens de pauzes kunnen bezighouden. Ook grote materialen zoals een glijbaan, een reuzendambord, enkele hinkelspelen en tiental paar stelten staan ter beschikking van de leerlingen. Op vraag van het leerlingenparlement bespreken we op de eerstvolgende personeelsvergadering of geleide wedstrijden (vb. voetbaltornooi, tussen 2 vuren, ) haalbare kaart zijn Positief leefklimaat Via huiselijke sfeer en omgang met de leerlingen proberen we de brug tussen onszelf en de leerlingen zo klein mogelijk te houden. In de toekomst hopen we hiervoor ook nog een snoezelruimte te openen in onze school. 9

10 Groene leerkracht De groene leerkracht is de persoon waarbij zowel collega s als leerlingen (die met een bepaald probleem niet bij de eigen juf of meester terecht kunnen) gehoor krijgen. Deze gesprekken zijn strikt vertrouwelijk en worden al naargelang de problematiek ofwel door de groene leerkracht zelf of door andere partners opgelost. Momenteel ondervinden we dat nog teveel leerlingen deze stap niet durven nemen. De bedoeling is om dit schooljaar en de verdere schooljaren verder aandacht te besteden aan dit gebeuren Leerlingenraad Samenstelling - Directie - Voorzitter : leerkracht 5de leerjaar - Hoofdafgevaardigde: leerling uit L6 - Afgevaardigde L5 - Afgevaardigde L4 - Afgevaardigde voor L3 uit L4 - Afgevaardigde voor L2 uit L5 - Afgevaardigde voor L1 uit L Verkiezingen Enkele leerlingen uit L6 stellen zich kandidaat als hoofdafgevaardigde. Ze voeren een weekje propaganda door affiches te maken en op te hangen. Door zich voor te stellen aan de klassen. Op het einde van de week zijn er verkiezingen waar L4, L5, en L6 aan deelnemen. Ze mogen dan de meest geschikte kandidaat kiezen. De verkiezing gebeurt in de klassen. De leerkracht zorgt ervoor dat iedere klas stembrieven heeft Afgevaardigden De verkiezingen als afgevaardigde gebeurt op klasniveau. De leerkracht gaat naar L4, L5 en L6 (voor afgevaardigde L1) om ervoor te zorgen dat de verkiezing correct verloopt. (Een klein lesje dat de 10

11 leerkrachten van de derde graad gezien hebben tijdens de nascholing dat ervoor zorgt dat niet de populairste keuze gemaakt wordt). De leerkracht 4 de ; 5 de en 6 de leerjaar zorgen hierbij ook voor de stembrieven. De eerste 2 kandidaten worden afgevaardigde,behalve bij L6 waar maar 1 iemand nog afgevaardigde kan worden voor L1. Wie de meeste stemmen heeft wordt afgevaardigde van zijn klas. Wie op de tweede plaats komt wordt afgevaardigde van een andere klas Schoolproject Jaarlijks worden er op onze school één tot twee klasdoorbrekende thema s/projecten uitgewerkt. Tijdens het schooljaar besloot het leerkrachtenteam het schooljaar te starten met een antipestproject. Op vrijdag 3 september werd samen met de leerlingen en de ouders het startschot gegeven van dit jaarproject. Alle leerlingen brachten net voor het einde van de school een anti-pestlied voor hun ouders en kregen allen een armbandje met volgende slogans: Lief zijn voor elkaar (kleuter), Pesten ik doe er niet aan mee (lager en leerkrachten). Bedoeling van dit bandje is de leerlingen geregeld te herinneren aan hun belofte om samen met iedereen van onze school pesten onderhanden te nemen. Tijdens de maand september werkten alle klassen vervolgens gericht lessen rond pesten uit. Bedoeling is deze inhouden voor altijd te blijven toepassen (zie afzonderlijke bestanden lesbundels klassen). Op vrijdag 30 september rondden we vervolgens het project af met het oplaten van

12 ballonnen met anti-pestboodschappen. (zie bijlage foto s). (link you tube). (blaadjes ballonnen) Schoolfeest Jaarlijks wordt er nagedacht over een manier om onze leerlingen, met hun ouders, in en rond onze school samen te brengen op een ontspannende wijze. Dit schooljaar organiseren we na de optredens een grote zoektocht waarin ouders en leerlingen uit verschillende klassen moeten samenwerken om een opdracht tot een goed einde te brengen Integratie tussen de klassen Naast specifieke kleuter- basisintegratie (3 e kleuterklas - 1 e leerjaar) wordt er dikwijls samengewerkt met de klas voorafgaand en volgend aan het eigen leerjaar. Sporadisch werken ook andere klassen samen (voorbeeld 2 e leerjaar 2 e kleuter). Het doel van deze activiteiten is leerlingen vertrouwd maken met elkaar en met de andere leerkrachten. De laatste vrijdagmiddag voor de kerstvakantie spelen we met alle leerlingen van de lagere school een kerstspel waarbij de leerlingen verdeeld worden in heterogene groepen en vervolgens een aantal opdrachten moeten uitvoeren Communicatie Naast het heen en weer schriftje en het agenda (zie ook oudergesprekken) beschikt de school over een duidelijke website waarop het schoolreglement na te lezen valt. Alle afzonderlijke klassen beschrijven tevens het reilen en zeilen op hun klaseigen blog. Algemene site Blog peuter en 1 e kleuter Blog 2 e kleuter Blog 3 e kleuter

13 Blog 1 e leerjaar Blog 2 e leerjaar Blog 3 e leerjaar Blog 4 e leerjaar Blog 5 e leerjaar Blog 6 e leerjaar Motivatie Positieve gedragingen worden op onze school in de kijker gezet doormiddel van beloningsystemen Deze beloningssystemen zijn klaseigen en worden al naargelang de groep aangepast. Bijvoorbeeld: in het 2 e leerjaar krijgen de leerlingen een dikkeduimenkaart. Positief gedrag wordt beloond met een stempel. Vijf stempels is gelijk aan één sticker in het agenda. Vijf stickers is gelijk aan één geschenkje Aandacht voor talenten In onze klassen besteden we tijd en ruimte aan de individuele talenten van onze leerlingen bedoeling hiervan is de leefwereld van de andere leerlingen uit te breiden en vooroordelen omtrent hobby s en interesses in de kiem te smoren. Geregeld worden de werkjes van de leerlingen tentoongesteld tijdens openklasnamiddagen en fora. 13

14 1.2 Specifieke preventie Anti-pestproject Zie schoolproject Vlaamse week tegen pesten Tijdens de Vlaamse week tegen pesten hernemen we nogmaals alle afspraken die we tijdens het anti-pestproject met de leerlingen gemaakt hebben Veilig internetten + cyberpesten Samen met de ICT-coördinator worden de leerlingen van de 3 e graad bewust gemaakt van de gevaren omtrent nieuwe media zoals facebook, netlog, msn,. Verder hanteren we tijdens de ICTlessen een strikt beleid omtrent het gebruik van netwerksites (zie ICT beleidsplan) Gevoelskalender In de kleuterklassen wordt gewerkt met gevoelskalenders die de kleuters elke morgen zelf aanpassen. De juffen geven tijdens het onthaal onmiddellijk gevolg aan eventuele signalen door de kleuters gegeven. Ook in de 1 e graad wordt op deze manier gewerkt Toeka en contactsleutels In de 2 e en 3 e graad wordt gewerkt met contactsleutels. Voor de eerste graad en de kleuters is de methode Toeka ter beschikking in onze orthotheek. 1.3 Remediëren 14

15 1.3.1 Kringgesprekken Zie kringgesprekken MDO s Tijdens het multidisciplinair overleg schenken we naast aandacht voor het cognitieve ook heel wat aandacht aan het socio-emotionele Gedragskaart/ADHD toolkit Wanneer onze beloningssystemen bij bepaalde leerlingen geen gewenst effect teweeg brengen kan het gebeuren dat er voor bepaalde leerlingen in samenspraak met alle betrokkenen een gedragskaart/contract opgesteld wordt. De ADHD toolkit, ook aanwezig in onze orthotheek biedt ook op dit gebied heel wat oplossingen Oudergesprekken Zie oudergesprekken 2 In de praktijk Zie afzonderlijke bestanden => lesvoorbeelden 3 Slotwoord directie De Europaschool is zich er van bewust dat pestgedrag niet alleen het emotionele leven van kinderen verstoort, maar ook hun schoolse prestaties negatief beïnvloedt. De school heeft daarenboven een hoge GOK-score en dito leerlingenkenmerken. De gemeente Bredene vertoont diverse kenmerken van centrumsteden, als dichte buur van Oostende. Een groot aantal ouders van de leerlingenpopulatie is emotioneel kwetsbaar omwille van sociale problematieken: éénoudergezinnen en steuntrekkers. Bij situaties waarbij de kinderen gepest worden of pester zijn, is de draagkracht van veel ouders gering, met alle gevolgen van dien. De kinderen zelf ondervinden dan op 15

16 hun beurt weinig adequate steun thuis. Dat maakt dat zij in grote mate op de school aangewezen zijn. Gepeste kinderen gaan dagelijks met lood in de schoenen naar school. Onderzoeken en bevragingen naar de omvang van het fenomeen pesten op school geven verschillende resultaten. De cijfers schommelen tussen één leerling op vier tot één op twee die er mee te maken krijgt. Eén op vier lijkt een zekerheid te zijn bij kinderen tussen 10 en 12 jaar. Deze kinderen worden doorgaans niet occasioneel, maar meermaals of continu gepest. Om adequate steun te kunnen verlenen moet de school oog hebben voor diverse aspecten, in een alomvattend anti-pestprogramma: - Twee derde van de pesterijen gebeurt door toedoen van een groepje of een kliekje, binnen het kader van een zelfde klas; actie op klasniveau is daarom aangewezen - De meeste pesterijen gebeuren buiten de lescontext, tijdens de pauzes of op weg naar huis; daarom moet ook gedacht worden aan weerbaarheid van de individuele kinderen, ze staan niet permanent onder toezicht! - Verbale pesterijen scoren het hoogst, vandaar aandacht voor taalbeheersing en verbale weerbaarheid - De school moet alert blijven voor signalen van overmatige stress bij de gepeste leerlingen - Tegelijk stelt men bij de pestende leerlingen in veel gevallen een negatief zelfbeeld vast, wat zich uit in het afreageren van frustraties (ook qua schoolse resultaten) op medeleerlingen; ook dit verdient actie en zorg Een bijzonder aspect van pestgedrag is cyberpesten, waarbij de leeftijd van de betrokken kinderen steeds daalt. Naarmate kinderen op jongere leeftijd toegang krijgen tot internet en beschikken over een eigen GSM, biedt zich de gelegenheid aan om anderen via mails en berichtjes te pesten. De lijfelijke afstand maakt het makkelijker om kwaaie berichten te sturen. Dus moet de school ook aandacht hebben voor opvoeding om de nieuwe media positief te gebruiken. Omwille van al deze redenen houdt de Europaschool zich in een bijzondere mate bezig met het tegen gaan van pestgedrag. 16

17 4 Bijlagen 4.1 Bijlage speelplaatsreglement Op de speelplaats - In rijen per 2 gaan we samen met de leerkracht rustig naar de speelplaats. - In het gebouw moeten we zwijgen. - Bij het belsignaal gaan we onmiddellijk naar de klasrij. We vormen een rij per 2. - Na het 2e belsignaal is het muisstil. - Tijdens de speeltijd lopen we niet naar binnen zonder toestemming van de leerkracht. - Een ongeluk op de speelplaats wordt steeds gemeld aan de leerkracht met toezicht. - Afhankelijk van het weer en na toestemming van de leerkracht mogen de jassen aan de kapstokken op de speelplaats gehangen worden. - Op de speelplaats werken we volgens het PAD-principe. Bijgestaan door de pestbrigade (2 leerlingen uit de 3e graad die broeihaarden van conflicten helpen signaleren) grijpt de leerkracht in conflictsituaties onmiddellijk in waar nodig. In plaats van leerlingen terecht te wijzen biedt de toezichthoudende titularis alternatieven aan. Bij de schildpad dienen ze met elkaar te overleggen en samen een oplossing zoeken voor het probleem. Bij de schildpad staan kan ook een time-out voor de leerlingen betekenen, de leerling wil met rust gelaten worden! Ook zijn er? voorzien waar de gestrafte leerlingen een time-out krijgen. - Leerkracht die toezicht heeft grijpt ook in bij deze situatie. - Geen afval op de grond! Alle afval moet in de daartoe bestemde vuilnisbak gegooid worden. 17

18 - Op de speelplaats kunnen de leerlingen spelen met het beschikbare speelmateriaal. Er wordt geen voetbal gespeeld met harde ballen. - Bij het spelen houden we steeds rekening met de anderen. Ruwe en gevaarlijke spelen zijn verboden. - Duur of gevaarlijk speelgoed, walkman, radio, game boy, gsm, skateboard e.a. worden niet meegebracht naar school; alsook nieuwe rages.zoals beyblades, verzamelkaarten, - Verboden voorwerpen worden in beslag genomen en slechts wanneer de leerkracht of directie daarvoor toestemming heeft teruggegeven aan de ouders of verantwoordelijken. - Indien het gedrag op de speelplaats niet in orde is, worden er maatregelen opgelegd. Vb. Geen speelmomenten, indien nodig een alternatieve taak (vb. woorden van de week overschrijven), niet mogen deelnemen aan een bepaalde activiteit. - GSM is verboden op school! 4.2 Bijlage refterreglement In het schoolrestaurant - We komen de refter in stilte binnen. - We staan achter onze stoel en we zwijgen tot er teken gegeven wordt om te gaan zitten. - We eten alles op wat op ons bord/in boterhamdoos ligt en proeven alles. - Tijdens het eten lopen we niet rond in de refter. - Als er iets nodig is aan tafel, vragen we dit aan de leerkracht met toezicht. - De aangeduide leerlingen staan recht en brengen de maaltijden naar de tafels 18

19 - We hebben goede tafelmanieren en eten met mes en vork.(bloemen en bijen enkel vork, vanaf de rupsen met mes en vork) - Na het eten en na controle van de leerkracht met toezicht ruimt elke leerling af. 4.3 Bijlage toiletreglement In het toilet - Tijdens de speeltijd gaan we naar het toilet. Het is niet toegelaten om gedurende en tussen de lessen naar het toilet te gaan. De toelating wordt enkel gegeven op doktersattest. Wie toch toelating krijgt, moet zo vlug mogelijk terug naar de klas. - In de toiletten gedragen we ons zoals het hoort. We spelen er niet en maken niets kapot. Vandalisme wordt niet getolereerd! - Doorspoelen en matig gebruik van toiletpapier verhoogt de netheid van de toiletten. - Tijdens de speeltijd maken we gebruik van de speelplaats toiletten als die open zijn. 4.4 Bijlage klasreglement In de klas - Als we de klas binnenkomen, staan we achter onze stoel en gaan we pas zitten als de juf of meester daartoe de toelating geeft. - Als we iets willen zeggen of vragen, steken we onze vinger op. - Als iemand binnenkomt (een ouder, een andere leerkracht) zijn we beleefd en werken we rustig verder. - Als de directeur binnenkomt werken we rustig verder. 19

20 - Bovendien houden alle leerlingen zich aan de afspraken die werden gemaakt met de klastitularis. - Om de klas te verlaten staan we in stilte achter onze stoel tot de meester of juf teken geeft. - In de klas wordt het afval gesorteerd. 20

21 4.5 Uittreksel welbevinden De klasscreening welbevinden Naam: Klas: 6e leerjaar Datum: 31 januari 2011 Schooljaar: Algemeen o... 21

22 4.6 Bronnen lesbundels Websites leermiddel.digischool.nl Handleidingen Ankers (WO), leerjaar 6; Van In; blz Contactsleutels instappen! Preventie in het basisonderwijs Sociale vaardigheden Lesmap voor de 3de klas en 5e klas Peer van der Kreeft, De Sleutel, 2009, Gent Yannick Weyts, Joahn Van de Walle en Koen Mattheeuws van De Sleutel Muziek Clouseau Vanbinnen DNA Power aan de kids (Eurosong for kids) 22

Schoolinterne afspraken kleuterafdeling

Schoolinterne afspraken kleuterafdeling G E M E E N T E S C H O O L S I N T D E N I J S Dalestraat 40-8554 Zwevegem Sint-Denijs T 056 45 57 72 F 056 45 57 72 E < stdenijs@scarlet.be> Schoolinterne afspraken kleuterafdeling Samen leven, samen

Nadere informatie

Schoolinterne afspraken eerste leerjaar

Schoolinterne afspraken eerste leerjaar G E M E E N T E S C H O O L S I N T D E N I J S Dalestraat 40-8554 Zwevegem Sint-Denijs T 056 45 57 72 F 056 45 57 72 E < stdenijs@scarlet.be Schoolinterne afspraken eerste leerjaar Samen leven, samen

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT VOOR ONZE KINDEREN SCHOOLJAAR 2014 2015. Met de medewerking van Kids Choice

SCHOOLREGLEMENT VOOR ONZE KINDEREN SCHOOLJAAR 2014 2015. Met de medewerking van Kids Choice SCHOOLREGLEMENT VOOR ONZE KINDEREN SCHOOLJAAR 2014 2015 Met de medewerking van Kids Choice Ons schoolreglement versie 2014-2015 In onze school zijn we samen met veel mensen. Om ervoor te zorgen dat alles

Nadere informatie

Leefregels. We hopen dat ook de ouders deze leefregels kunnen respecteren en willen meewerken aan de realisatie ervan.

Leefregels. We hopen dat ook de ouders deze leefregels kunnen respecteren en willen meewerken aan de realisatie ervan. Leefregels Samen leven, samen leren moet geleerd worden aan kinderen. Aansluitend bij ons pedagogsich project hebben we daarom met heel het team, schooleigen leefregels samengesteld. Als uitgangspunt nemen

Nadere informatie

Pestactieplan Sint-Amandusschool. Anti-pestcontract op onze school

Pestactieplan Sint-Amandusschool. Anti-pestcontract op onze school Pestactieplan Sint-Amandusschool Anti-pestcontract op onze school Ik houd me aan de leefregels op onze school: Eerlijkheid bovenal! Agressie en geweld bannen we uit onze school! We tonen respect voor ieders

Nadere informatie

LEEFREGELS voor KINDEREN van Basisschool Don Bosco Heverlee

LEEFREGELS voor KINDEREN van Basisschool Don Bosco Heverlee LEEFREGELS voor KINDEREN van Basisschool Don Bosco Heverlee Dag jongen, dag meisje, Je bent echt WELKOM in dit grote huis. Heel wat uurtjes per dag ben je hier aanwezig. Het is zo een beetje een tweede

Nadere informatie

PREVENTIEPLAN PESTBELEID

PREVENTIEPLAN PESTBELEID PREVENTIEPLAN PESTBELEID Waar kinderen samen zijn wordt geplaagd, wordt wel eens gepest. Pesten komt helaas op iedere school voor. Het is een probleem dat zich niet gemakkelijk laat oplossen. Pesten speelt

Nadere informatie

Om pestgedrag te voorkomen, kiest ons schoolteam ervoor om acties te ondernemen die ervoor zorgen dat pestgedrag weinig kans maakt.

Om pestgedrag te voorkomen, kiest ons schoolteam ervoor om acties te ondernemen die ervoor zorgen dat pestgedrag weinig kans maakt. Plagen is vooral een spel en het gebeurt vaak tussen vrienden. Het spel gaat om te kijken of je creatief kan reageren en dat waardeer je. Pesten is herhaaldelijk uitoefenen van lichamelijke en/of geestelijke

Nadere informatie

ONS SCHOOLREGLEMENT VOOR DE LEERLINGEN

ONS SCHOOLREGLEMENT VOOR DE LEERLINGEN ONS SCHOOLREGLEMENT VOOR DE LEERLINGEN NAAM :.. 1. Algemeen Ik: - heb respect en begrip voor anderen; - heb eerbied voor de natuur; - durf mijn eigen mening te uiten; - heb orde en ben steeds beleefd;

Nadere informatie

Deel 8: Leefregels voor het schoolkind

Deel 8: Leefregels voor het schoolkind Deel 8: Leefregels voor het schoolkind ( exemplaar ouders en kind) Inhoud 1. Taal 2. Te laat komen 3. Schoolpoort 4. Goeiedag 5. De speelplaats 6. Schoolgerei 7. Agenda 8. Kledij 9. Geld 10. Speelgoed

Nadere informatie

SANCTIEbeleid. Visie :

SANCTIEbeleid. Visie : SANCTIEbeleid Visie : We willen werken vanuit een positieve ingesteldheid tegenover de kinderen. Een positieve benadering van kinderen bevordert het klimaat in klas en school. Gedrag kunnen we enkel veranderen

Nadere informatie

Leefregels. We hopen dat ook de ouders deze leefregels kunnen respecteren en willen meewerken aan de realisatie ervan.

Leefregels. We hopen dat ook de ouders deze leefregels kunnen respecteren en willen meewerken aan de realisatie ervan. Leefregels Samen leven, samen leren moet geleerd worden aan kinderen. Aansluitend bij ons pedagogisch project hebben we daarom met heel het team, schooleigen leefregels samengesteld. Als uitgangspunt nemen

Nadere informatie

Pestprotocol Basisschool De Violier

Pestprotocol Basisschool De Violier Beleid: Pestprotocol Versie: januari 2013 Pestprotocol Basisschool De Violier In de missie en visie van de school hebben wij het volgende aangegeven: Wij verzorgen inspirerend onderwijs in een rijke leer-en

Nadere informatie

VISIETEKST. Pesten op school

VISIETEKST. Pesten op school Wat wil je worden? vroeg de juf t was in de derde klas Ik keek haar aan en wist het niet Ik dacht dat ik al iets was. Toon Hermans VISIETEKST Pesten op school Pesten komt helaas op iedere school voor.

Nadere informatie

De manier waarop de informatie doorstroomt binnen onze school en naar de verschillende externe medewerkers is van essentieel belang voor de sfeer en

De manier waarop de informatie doorstroomt binnen onze school en naar de verschillende externe medewerkers is van essentieel belang voor de sfeer en De manier waarop de informatie doorstroomt binnen onze school en naar de verschillende externe medewerkers is van essentieel belang voor de sfeer en de professionele cultuur. We geven in dit onderdeel

Nadere informatie

Sint-Lievenscollege vzw schoolraad basisonderwijs

Sint-Lievenscollege vzw schoolraad basisonderwijs datum: 23 februari 2010 Sint-Lievenscollege vzw schoolraad basisonderwijs Verslag ouderbevraging Sint-Lievenscollege 1. Huiswerkbeleid in de lagere school (evolutie sinds vorige bevraging) / veiligheid

Nadere informatie

Anti-pestprotocol. Signalen van pesterijen kunnen o.a. zijn:

Anti-pestprotocol. Signalen van pesterijen kunnen o.a. zijn: Anti-pestprotocol Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Wij vinden dit ontzettend vervelend, want ieder kind dat gepest wordt is er één teveel. Het is een probleem dat wij onder ogen zien

Nadere informatie

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Verdraagzaamheidsplan wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Gemeentelijke

Nadere informatie

Wetboek van Schatjesland

Wetboek van Schatjesland Wetboek van Schatjesland Als je aardig kan zijn Dan is dat reuzefijn Alsof een kleurig lint mij aan jou verbindt maar als je scheldt dan ben je geen held en liggen we overhoop in een dikke knoop die je

Nadere informatie

A f s p r a k e n Lagere school 2 0 1-2 0 1 W E L K O M

A f s p r a k e n Lagere school 2 0 1-2 0 1 W E L K O M A f s p r a k e n Lagere school 2 0 1-2 0 1 W E L K O M Versie 4.0 Schoolreglement Lagere School 1 Welkom: vanaf 8u30 Ik word met de auto naar school gebracht, en kom binnen langs de blauwe poort. Ik kom

Nadere informatie

Antipest protocol. Om veiligheid voor elke leerling binnen school mogelijk te maken, zijn regels of onderlinge afspraken noodzakelijk.

Antipest protocol. Om veiligheid voor elke leerling binnen school mogelijk te maken, zijn regels of onderlinge afspraken noodzakelijk. Antipest protocol Inleiding Op onze school vinden we het belangrijk dat leerlingen op zorgvuldige manier met andere leerlingen omgaan, op zorgvuldige manier met materialen omgaan en dat zij zich binnen

Nadere informatie

Beste ouders en kinderen, De maand september is opnieuw voorbij gevlogen. Hier volgt de nieuwsbrief voor de maand oktober.

Beste ouders en kinderen, De maand september is opnieuw voorbij gevlogen. Hier volgt de nieuwsbrief voor de maand oktober. Beste ouders en kinderen, De maand september is opnieuw voorbij gevlogen. Hier volgt de nieuwsbrief voor de maand oktober. ONZE AGENDA : 1 oktober Medisch onderzoek L3 (op school) NM: zwemmen (L2 en L3)

Nadere informatie

Praktische afspraken. Spelen bij de kleuters: o 4A: A-week o 4B: B-week

Praktische afspraken. Spelen bij de kleuters: o 4A: A-week o 4B: B-week Praktische afspraken Spelen bij de kleuters: o 4A: A-week o 4B: B-week o Er wordt enkel tussen 12u30 en 13u15 bij de kleuters gespeeld. o De vierdeklassers die bij de kleuters spelen, krijgen die dag een

Nadere informatie

1.6.1 Vastleggen van rechten en plichten

1.6.1 Vastleggen van rechten en plichten 1.6. AFSPRAKEN AFDELING SOMBEKE 1.6.1 Vastleggen van rechten en plichten Onze maatschappij neemt meer en meer een streng juridisch geregelde vorm aan. Dat maatschappelijk verschijnsel manifesteert zich

Nadere informatie

3de lj 4de lj 5de lj 6de lj totaal procent ja 6 4 3 10 23 29.48% soms 15 15 12 7 49 62.82% nooit / / 1 5 6 7.69%

3de lj 4de lj 5de lj 6de lj totaal procent ja 6 4 3 10 23 29.48% soms 15 15 12 7 49 62.82% nooit / / 1 5 6 7.69% Resultaten enquête Vooraf: bij de tabellen wordt telkens een onderscheid gemaakt tussen de verschillende leerjaren. Daarna volgt het totaal en het procent bij elk antwoord. Waar leerlingen een geschreven

Nadere informatie

Vrije Basisschool De Kiem

Vrije Basisschool De Kiem Vrije Basisschool De Kiem Pensionaatstraat 23, 8755 Ruiselede o tel 051 68 94 31 fax 051 72 25 99 dekiem.ruiselede@3span.be www.dekiemruiselede.be o Schoolbestuur: Scholengemeenschap Driespan: V.Z.W. Comité

Nadere informatie

Almtopper één Op basisschool De Alm zijn wij beleefd en aardig tegen elkaar

Almtopper één Op basisschool De Alm zijn wij beleefd en aardig tegen elkaar Tilburg, februari 2014 Almtopper één Op basisschool De Alm zijn wij beleefd en aardig tegen elkaar Wanneer ik iets nodig heb, vraag ik daar vriendelijk om Ik begroet de leerkrachten en mijn klasgenootjes

Nadere informatie

PROTOCOL GEWENST GEDRAG

PROTOCOL GEWENST GEDRAG PROTOCOL GEWENST GEDRAG 1. WAT DOEN WE OM GEWENST GEDRAG TE BEWERKSTELLIGEN? 1.1 OMGANGSREGELS Onze school heeft algemene omgangsregels geformuleerd, waaraan iedereen zich houdt. De regels benoemen het

Nadere informatie

Zijn mijn boterhammen op, toon ik mijn brooddoos aan de juf/meester en vraag toestemming om de zaal te verlaten.

Zijn mijn boterhammen op, toon ik mijn brooddoos aan de juf/meester en vraag toestemming om de zaal te verlaten. Wij eten in twee groepen: Groep 1: 1 ste, 4 de en 6 de leerjaar. Groep 1 zet om 12u15 de boterhammenbak en de drankbak bij het pictogram van hun klas in de refter. Om 12u15 gaat groep 1 eten. Zij staan

Nadere informatie

Pestprotocol OBS IJsselhof

Pestprotocol OBS IJsselhof Pesten op school Hoe ga je er mee om? Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus aan willen pakken. Daar zijn wel enkele

Nadere informatie

Anti-pestbeleid Wonderwijzer

Anti-pestbeleid Wonderwijzer Gesubsidieerde Vrije Basisschool WONDERWIJZER Kerkelei 57 2970 Schilde Schoolstraat 33 Verbindingsstraat 6 Kleinveldweg 2a Anti-pestbeleid Wonderwijzer 1. Inleiding Als school willen wij werken aan een

Nadere informatie

Vertrouwd Veilig Verrassend Veelzijdig!

Vertrouwd Veilig Verrassend Veelzijdig! Anti pest protocol Vertrouwd Veilig Verrassend Veelzijdig! Proostdijschool, Mijdrecht Anti pest protocol Visie: De visie ten aanzien van pedagogisch klimaat van de school is: Vertrouwd Veilig, Verrassend

Nadere informatie

Cyberpesten en de aanpak op schoolniveau

Cyberpesten en de aanpak op schoolniveau Cyberpesten en de aanpak op schoolniveau Gie Deboutte Leefsleutels UCLL Voorzitter Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten Wat kenmerkt de Leefsleutels-aanpak? Invalshoek Vorming voor scholen van het lager

Nadere informatie

4. Wanneer pesten ondanks alle inspanningen toch weer de kop opsteekt, beschikt de school over een directe aanpak. (Zie verderop in dit protocol)

4. Wanneer pesten ondanks alle inspanningen toch weer de kop opsteekt, beschikt de school over een directe aanpak. (Zie verderop in dit protocol) ANTI PEST PROTOCOL Er gelden drie uitgangspunten: n 1. Wij gaan met respect met elkaar om. 2. Wij pesten niet. 3. Wij accepteren niet dat er gepest wordt. Pesten op school. Hoe gaan we hier mee om? Pesten

Nadere informatie

Leefregels. Vrije Basisschool De Wegwijzer Poststraat 10a 9860 Balegem

Leefregels. Vrije Basisschool De Wegwijzer Poststraat 10a 9860 Balegem Vrije Basisschool De Wegwijzer Poststraat 10a 9860 Balegem Tel./fax : 09/362.68.17 e-mail : contact@vbbdewegwijzer.be www.vrijebasisschooldewegwijzer.be Leefregels september 2014 Dag lieve kapoen, Samen

Nadere informatie

Pestprotocol. OBS De Trekvogel

Pestprotocol. OBS De Trekvogel Pestprotocol OBS De Trekvogel Pestgedrag Een kind dat zich veilig voelt, ontwikkelt zelfvertrouwen en een goed gevoel van eigen waarde. Wanneer een kind echter gepest wordt, verdwijnt dat zelfvertrouwen

Nadere informatie

Sociale veiligheid op school

Sociale veiligheid op school Sociale veiligheid op school 1 Inleiding In dit document staat omschreven welk beleid en welke protocollen gehanteerd worden op t Kofschip met betrekking tot de sociale veiligheid. Het is een weerslag

Nadere informatie

Beleid pesten, buiten spelen en ongewenst gedrag

Beleid pesten, buiten spelen en ongewenst gedrag Beleid pesten, buiten spelen en ongewenst gedrag In dit beleid wordt beschreven welke schoolafspraken met betrekking tot de omgang met elkaar gemaakt zijn, wat het team van basisschool t Karregat doet

Nadere informatie

A.Vermeylenstraat 2 9000 Gent

A.Vermeylenstraat 2 9000 Gent Stedelijke Basisschool De Panda A.Vermeylenstraat 2 9000 Gent Reglement van de kleuterschool Indien uw kind in het begonnen schooljaar 6 jaar wordt, vraag ook een reglement van de lagere school! 1. Algemene

Nadere informatie

Protocol Goed gedrag is onze zorg. Onderdeel: Anti pestbeleid.

Protocol Goed gedrag is onze zorg. Onderdeel: Anti pestbeleid. Protocol Goed gedrag is onze zorg. Onderdeel: Anti pestbeleid. Een onderwijsprotocol tegen pesten houdt in dat door samenwerking het probleem van het pestgedrag bij kinderen wordt aangepakt. Hiermee willen

Nadere informatie

Leefregels op onze school

Leefregels op onze school Leefregels op onze school Aankomst op school We zorgen ervoor dat we steeds op tijd zijn, maar niet te vroeg. Niet voor 8.15 uur en 12.55. Als we aan de ingang komen, gaan we te voet naar de fietsenstalling.

Nadere informatie

Pestprotocol Basisschool de Horizon, Te Heerlen

Pestprotocol Basisschool de Horizon, Te Heerlen Pestprotocol Basisschool de Horizon, Te Heerlen Opgemaakt op 26-1-2017 Door: Gedragsspecialisten, Sanne Habets en Carla Vanderheijden Inhoud - Het belang van een anti pest protocol. - Uitgangspunten van

Nadere informatie

- De klassen beginnen stipt om 8u.45 en 13u.15. Telaatkomers storen de beginactiviteit. WEES DUS TIJDIG AANWEZIG OP SCHOOL AUB.

- De klassen beginnen stipt om 8u.45 en 13u.15. Telaatkomers storen de beginactiviteit. WEES DUS TIJDIG AANWEZIG OP SCHOOL AUB. - De klassen beginnen stipt om 8u.45 en 13u.15. Telaatkomers storen de beginactiviteit. WEES DUS TIJDIG AANWEZIG OP SCHOOL AUB. - De lln mogen pas om 8u15 de speelplaats betreden. Indien de lln vroeger

Nadere informatie

BREDE MARIA SCHOOL REUSEL

BREDE MARIA SCHOOL REUSEL BREDE MARIA SCHOOL REUSEL Pedagogisch beleid Brede Mariaschool Visie De Brede Mariaschool werkt vanuit een visie waarbij het welbevinden van de aan de Brede Mariaschool toevertrouwde kinderen centraal

Nadere informatie

Afspraken voor de kinderen in Van Bladelstraat 28 lager onderwijs

Afspraken voor de kinderen in Van Bladelstraat 28 lager onderwijs Afspraken voor de kinderen in Van Bladelstraat 28 lager onderwijs 2013-2014 ONTHAAL Voor kinderen die naar school gaan in SG De Kraal in de Van Bladelstraat 28 en 29, is er een korte opvang in de school

Nadere informatie

Resultaten Bevraging. Pesten op school

Resultaten Bevraging. Pesten op school Resultaten Bevraging Pesten op school Een initiatief van de drie ouderkoepels (KOOGO, GO! Ouders en VCOV) in het kader van de Vlaamse Week tegen Pesten Samen tegen pesten: wie doet er mee? De cijfers Wanneer

Nadere informatie

PREVENTIEPLAN PESTBELEID

PREVENTIEPLAN PESTBELEID PREVENTIEPLAN PESTBELEID Waar kinderen samen zijn wordt geplaagd, wordt wel eens gepest. Pesten komt helaas op iedere school voor. Het is een probleem dat zich niet gemakkelijk laat oplossen. Pesten speelt

Nadere informatie

L E E F R E G E L S 2015-2016 VTI KORTRIJK-HARELBEKE-GULLEGEM

L E E F R E G E L S 2015-2016 VTI KORTRIJK-HARELBEKE-GULLEGEM 2015-2016 L E E F R E G E L S VTI KORTRIJK-HARELBEKE-GULLEGEM Inleiding Waar mensen samenkomen en willen samenleven, moeten er afspraken gemaakt worden. Hoe groter de groep, hoe duidelijker de afspraken

Nadere informatie

Protocol sociaal welbevinden (anti-pestprotocol)

Protocol sociaal welbevinden (anti-pestprotocol) Protocol sociaal welbevinden (anti-pestprotocol) Voorop staat dat op De Phoenix pesten in welke vorm en op welke manier dan ook als onacceptabel gedrag wordt beschouwd. Derhalve zal er altijd worden ingegrepen

Nadere informatie

Wij samen. méér dan gewoon!

Wij samen. méér dan gewoon! Wij samen méér dan gewoon! In dit boekje staan enkele afspraken zodat wij samen méér dan gewoon zijn! Als we in een groep prettig willen samenleven, is het nodig dat we enkele volgen. Ze staan in volgende

Nadere informatie

1.6.1 Vastleggen van rechten en plichten

1.6.1 Vastleggen van rechten en plichten 1.6. AFSPRAKEN AFDELING HEIDE 1.6.1 Vastleggen van rechten en plichten Onze maatschappij neemt meer en meer een streng juridisch geregelde vorm aan. Dat maatschappelijk verschijnsel manifesteert zich ook

Nadere informatie

Basisschool t Maxend Maxend 6 5388 ZG Tel.: 0412-611366 E-mail: directie@maxend.nl. Protocol Nieuwe Pesten ( digitaal pesten )

Basisschool t Maxend Maxend 6 5388 ZG Tel.: 0412-611366 E-mail: directie@maxend.nl. Protocol Nieuwe Pesten ( digitaal pesten ) Basisschool t Maxend Maxend 6 5388 ZG Tel.: 0412-611366 E-mail: directie@maxend.nl Protocol Nieuwe Pesten ( digitaal pesten ) Inhoud 1. Inleiding 1.1 Doelstelling 3 1.2 Beleid 3 1.3 Voorwaarden beleid

Nadere informatie

Pestprotocol van de Simon Havingaschool:

Pestprotocol van de Simon Havingaschool: Pestprotocol van de : Voorwoord: Pesten op school kan een complex probleem zijn. Als school zul je hier op een goede manier mee om moeten gaan. In de eerste plaats moet het als een probleem worden gezien

Nadere informatie

WELKOM OP HET GIB. Gemeentelijk Instituut Brasschaat. JAAR : JAAR : u 9.00u 8.10u 9.00u u 9.50u 9.00u 9.

WELKOM OP HET GIB. Gemeentelijk Instituut Brasschaat. JAAR : JAAR : u 9.00u 8.10u 9.00u u 9.50u 9.00u 9. WELKOM OP HET GIB Gemeentelijk Instituut Brasschaat JAAR : 1 5 6 JAAR : 2 3 4 1 8.10u 9.00u 8.10u 9.00u 2 9.00u 9.50u 9.00u 9.50u SPEELTIJD SPEELTIJD 3 10.00u 10.50u 10.00u 10.50u 4 10.50u 11.40u 10.50u

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Pesten en plagen. 3 Aanpak van de school. 3.1 Preventieve maatregelen

1 Inleiding. 2 Pesten en plagen. 3 Aanpak van de school. 3.1 Preventieve maatregelen 1 Inleiding Pesten is een veelvoorkomend gedrag bij kinderen. Omdat wij het belangrijk vinden dat iedereen zich goed voelt op onze school, willen we het pesten preventief en concreet aanpakken. Daarom

Nadere informatie

omdat jullie ook dit schooljaar opnieuw kiezen voor onze school,

omdat jullie ook dit schooljaar opnieuw kiezen voor onze school, Schooljaar 2014-2015 Dank je wel, beste ouders, omdat jullie ook dit schooljaar opnieuw kiezen voor onze school, omdat jullie geloven in onze school en in alles waar wij en het gemeentelijk onderwijs voor

Nadere informatie

[Bericht van de schoolleiding] nummer 14 januari 2016

[Bericht van de schoolleiding] nummer 14 januari 2016 [Bericht van de schoolleiding] nummer 14 januari 2016 Het nieuwe jaar De eerste week van 2016 zit er op. Alle groepen zijn weer goed van start gegaan. Het was wel even wennen na ruim twee weken vakantie.

Nadere informatie

bs Den Krommen Hoek Pestprotocol Protocol gewenst gedrag.

bs Den Krommen Hoek Pestprotocol Protocol gewenst gedrag. bs Den Krommen Hoek Pestprotocol Protocol gewenst gedrag. Ontwikkeling. Met dit protocol geven wij aan, hoe wij aankijken tegen pestgedrag en hoe wij er op een positieve manier om gaan. Vanaf augustus

Nadere informatie

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN Hoe zien wij het graag ALGEMENE AFSPRAKEN 1.1 De school is een veilige school... We willen een school zijn waar kinderen, ouders/verzorgers en leerkrachten zich op

Nadere informatie

Schoolafspraken. voor. leerlingen 1-2-3

Schoolafspraken. voor. leerlingen 1-2-3 Schoolafspraken voor leerlingen 1-2-3 Wanneer kan ik in de school binnen? s Morgens om 8.00u. s Middags om 13.00u. Wanneer beginnen en eindigen de lessen? s Morgens starten we om 8.30u. s Middags stoppen

Nadere informatie

Kanjerbeleid. Doelstelling Voor de kinderen hebben we als doel dat ze zoveel mogelijk als volgt over zichzelf denken:

Kanjerbeleid. Doelstelling Voor de kinderen hebben we als doel dat ze zoveel mogelijk als volgt over zichzelf denken: Kanjerbeleid Inleiding Op de obs Stegeman werken we sinds januari 2012 met de kanjertraining. Voor u ligt het beleidsstuk Kanjertraining. We hopen dat het zicht geeft op wat we doen op school en waar we

Nadere informatie

GIBO HEIDE. pedagogisch project

GIBO HEIDE. pedagogisch project GIBO HEIDE pedagogisch project gemeenteraadsbesluit van 26 mei 2015 Het pedagogisch project is de vertaling van de visie van directie en leerkrachten die betrekking heeft op alle aspecten van het onderwijs

Nadere informatie

Wij samen. méér dan gewoon! Kleuterschool

Wij samen. méér dan gewoon! Kleuterschool Wij samen méér dan gewoon! Kleuterschool In dit boekje staan enkele afspraken zodat Wij samen méér dan gewoon zijn! Als we in een groep prettig willen samenleven, is het nodig dat we enkele Ze staan in

Nadere informatie

GEDRAGSPROTOCOL. (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren

GEDRAGSPROTOCOL. (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren GEDRAGSPROTOCOL (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren Mei 2014 Gedragsprotocol de Boomgaard I. Doel van dit gedragsprotocol: Alle kinderen van De Boomgaard moeten zich veilig voelen, zodat

Nadere informatie

ONZE LEEFREGELS. Corneliusschool. Dit boekje is van. Corneliusschool Parkstraat Overpelt

ONZE LEEFREGELS. Corneliusschool. Dit boekje is van. Corneliusschool Parkstraat Overpelt ONZE LEEFREGELS Corneliusschool Dit boekje is van Corneliusschool Parkstraat 15 3900 Overpelt www.corneliusschool.be Thuis, in het verkeer, bij de sportclub, in de jeugdbeweging, Overal zijn regels nodig

Nadere informatie

Samen levings contract

Samen levings contract Het samenlevingscontract voor de kinderen van VLS Paal De Buiteling-onderbouw Samen levings contract Wat een moeilijk woord! En toch is het niet zo moeilijk. In een samen levings contract staan de afspraken

Nadere informatie

5 woe GEEN SCHOOL wegens lokale vrije dag. 11 di ICT lessen voor 2de en 3de graad. 13 do grootoudersfeest. 16 zon 11 uur aperitiefoptreden

5 woe GEEN SCHOOL wegens lokale vrije dag. 11 di ICT lessen voor 2de en 3de graad. 13 do grootoudersfeest. 16 zon 11 uur aperitiefoptreden Nieuwsbrief 30 september 2016 Beste ouders, We zijn al een maand verder. Ziehier de info voor de maand oktober. Kalender oktober 4 di Mondiale dag voor L4 5 woe GEEN SCHOOL wegens lokale vrije dag 7 vrij

Nadere informatie

ENQUÊTE NO BLAME EN PESTPREVENTIE IN DE VLAAMSE SECUNDAIRE SCHOLEN

ENQUÊTE NO BLAME EN PESTPREVENTIE IN DE VLAAMSE SECUNDAIRE SCHOLEN ENQUÊTE NO BLAME EN PESTPREVENTIE IN DE VLAAMSE SECUNDAIRE SCHOLEN 1. Inleiding Sinds 2002 biedt Leefsleutels vormingen aan over de No Blame-methode bij pesten. Omdat er na vijf jaar nog geen cijfers bestaan

Nadere informatie

Tussenschoolse opvang

Tussenschoolse opvang SBO DE HAAGSE BEEK Openbare speciale school voor basisonderwijs Tussenschoolse opvang Mei 2007 (versie 2) A. ALGEMEEN Alle leerlingen blijven tussen de middag op school. Tijdens het eten en het buitenspelen

Nadere informatie

Huistaakbeleid. BS GO! Europaschool Genk en BS GO! Europaschool Genk campus Sledderlo Keinkesstraat 19 3600 GENK 089/35.53.35

Huistaakbeleid. BS GO! Europaschool Genk en BS GO! Europaschool Genk campus Sledderlo Keinkesstraat 19 3600 GENK 089/35.53.35 Huistaakbeleid BS GO! Europaschool Genk en BS GO! Europaschool Genk campus Sledderlo Keinkesstraat 19 3600 GENK 089/35.53.35 Inleidende tekst Om op een degelijke manier aan huistaakbeleid te doen moeten

Nadere informatie

Protocol Digitaal pesten

Protocol Digitaal pesten Protocol Digitaal pesten 2 1 Inleiding 1.1 Doelstelling 3 1.2 Beleid 3 1.3 Voorwaarden beleid 3 2. Achtergrondinformatie 2.1 Wat is digitaal pesten? 3 2.2 Waarom is digitaal pesten zo erg? 3 2.3 Signalen,

Nadere informatie

Wij gaan met plezier naar school.

Wij gaan met plezier naar school. www.schoolbranst.be Wij gaan met plezier naar school. 3...onze visie Onze school is een landelijk gelegen dorpsschool, een groene school, waar we leven in verbondenheid met de natuur en met elkaar en handelen

Nadere informatie

Pestprotocol Nutsscholen Oss

Pestprotocol Nutsscholen Oss Pestprotocol Nutsscholen Oss Pestprotocol Nutsscholen Oss, versie 15 november 2013 1 INHOUD Bladzijde: 1. Waarom hanteren wij een pestprotocol 3 2. Op welke wijze wordt in onze school gewerkt aan het voorkomen

Nadere informatie

PESTPROTOCOL (versie april 2014)

PESTPROTOCOL (versie april 2014) PESTPROTOCOL (versie april 2014) Op de Lispeltuut willen wij de kinderen een veilige leeromgeving bieden. Kinderen moeten zich op een prettige en positieve manier kunnen ontwikkelen. Een gevoel van veiligheid

Nadere informatie

PESTPROTOCOL OBS DE DUIZENDPOOT

PESTPROTOCOL OBS DE DUIZENDPOOT PESTPROTOCOL OBS DE DUIZENDPOOT Vooraf In dit pestprotocol staat welke maatregelen de school neemt om pesten te voorkomen (preventie) en pesten aan te pakken. Het geeft aan dat OBS De Duizendpoot het bestrijden

Nadere informatie

Pestprotocol. Plagen en pesten. Pesten op school, hoe gaan we er mee om?

Pestprotocol. Plagen en pesten. Pesten op school, hoe gaan we er mee om? Pesten op school, hoe gaan we er mee om? Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen willen zien en op onze school serieus willen aanpakken. Plagen en

Nadere informatie

Pestprotocol Nutsscholen Oss. Pestprotocol Nutsscholen Oss

Pestprotocol Nutsscholen Oss. Pestprotocol Nutsscholen Oss INHOUD 1. Waarom wij kiezen voor een pestprotocol 2. Handelingsprotocol aanpak van pestgedrag 3. Op welke wijze wordt in onze school gewerkt aan het voorkomen van pestgedrag? 4. Welke maatregelen worden

Nadere informatie

Afspraken voor de kinderen van De Kraal Centrum lagere school

Afspraken voor de kinderen van De Kraal Centrum lagere school Afspraken voor de kinderen van De Kraal Centrum lagere school 2016-2017 ONTHAAL Voor kinderen die naar school gaan in De Kraal Centrum is er een korte opvang in de school zelf vanaf 7.30 uur en tot 17.30

Nadere informatie

Pestprotocol. De Triangel

Pestprotocol. De Triangel Pestprotocol De Triangel 1 Inleiding Pesten is een groot probleem, dat op alle scholen voorkomt. Ook op de Triangel krijgen we te maken met pestsituaties. In dit protocol staat beschreven wat wij doen

Nadere informatie

Pestprotocol Marnixschool

Pestprotocol Marnixschool Pestprotocol Marnixschool A. Inleiding Een zorgzame school Als team van de Marnixschool willen wij een zorgzame school zijn. Dat betekent dat alle kinderen zich veilig moeten voelen. Om deze reden dragen

Nadere informatie

PESTPROTOCOL OBS DE BONGERD. Pestprotocol obs de Bongerd

PESTPROTOCOL OBS DE BONGERD. Pestprotocol obs de Bongerd PESTPROTOCOL OBS DE BONGERD Pestprotocol obs de Bongerd Pesten is een probleem dat in alle geledingen van de maatschappij voorkomt. Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem

Nadere informatie

Beleidsplan Leerlingenraad o.b.s. de Schuthoek 2012-2013

Beleidsplan Leerlingenraad o.b.s. de Schuthoek 2012-2013 Document leerlingenraad Beleidsplan Leerlingenraad o.b.s. de Schuthoek 2012-2013 Inhoud: 1. wat verstaan we onder een leerlingenraad? 2. opzet en organisatie van een leerlingenraad a. samenstelling van

Nadere informatie

RESULTATEN LEERLINGEN. Rapportage K.B.S. `t Schrijverke, Lelystad

RESULTATEN LEERLINGEN. Rapportage K.B.S. `t Schrijverke, Lelystad RESULTATEN LEERLINGEN Rapportage K.B.S. `t Schrijverke, Lelystad Tevredenheidsonderzoeken 1 t Schrijverke Schoolklimaat Leerlingen gaan graag naar school. 3,1 Leerlingen voelen zich veilig op school. 3,5

Nadere informatie

Pestprotocol De Leemstee. Inleiding

Pestprotocol De Leemstee. Inleiding Pestprotocol De Leemstee Inleiding Op onze school proberen we voor de kinderen een veilig klimaat te scheppen. Een veilig klimaat waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Pesten vormt een bedreiging

Nadere informatie

AANPAK PESTEN OP CBS HET OCTAAF

AANPAK PESTEN OP CBS HET OCTAAF AANPAK PESTEN OP CBS HET OCTAAF INLEIDING Een belangrijk uitgangspunt van onze school is, dat ieder kind zich op school veilig en plezierig moet kunnen voelen. Dit betekent dat: op school niet gepest mag

Nadere informatie

Er is geen slachtoffer en dader; beide partijen zijn even sterk. Plagen kan de sociale weerstand van kinderen vergroten. Vaak speelt humor een rol.

Er is geen slachtoffer en dader; beide partijen zijn even sterk. Plagen kan de sociale weerstand van kinderen vergroten. Vaak speelt humor een rol. PESTPROTOCOL Doel Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen kinderen en volwassenen,

Nadere informatie

1. Onze schoolvisie. 1. We zijn een herkenbare christelijk gelovige school. 2. We bieden kwaliteitsonderwijs aan.

1. Onze schoolvisie. 1. We zijn een herkenbare christelijk gelovige school. 2. We bieden kwaliteitsonderwijs aan. 1. Onze schoolvisie Wij zijn een vrije gemengde basisschool met een speelplaats voor kleuters en een speelplaats voor de lagere school. Als school leveren we een zeer sterke inspanning naar het ontwikkelen

Nadere informatie

Pestprotocol Eerste Leidse Schoolvereniging

Pestprotocol Eerste Leidse Schoolvereniging Pestprotocol Eerste Leidse Schoolvereniging Inhoud 1. Inleiding a. Uitgangspunt b. Wat is pesten? 2. Schoolregels en afspraken 3. Pestgedrag op school a. Pestgedrag voorkomen b. Pestgedrag snel signaleren

Nadere informatie

RESULTATEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK

RESULTATEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK RESULTATEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK JANUARI 2015 Vaststellingen Sterke punten Werkpunten Acties 1 De bevraging. In januari werd u, ouders, gevraagd deel te nemen aan een digitaal tevredenheidsonderzoek in

Nadere informatie

1. Algemene bepalingen en organisatorische afspraken

1. Algemene bepalingen en organisatorische afspraken 1. Algemene bepalingen en organisatorische afspraken Regelmatige leerling Een leerplichtige leerling die ingeschreven is in onze school moet, behoudens wettige afwezigheid, aanwezig zijn in de school en

Nadere informatie

Aanwezigheidslijst: Agenda: Volgende vergaderingen: VERSLAG Vergadering Oudercomité GO! De Blokkendoos - Aartselaar

Aanwezigheidslijst: Agenda: Volgende vergaderingen: VERSLAG Vergadering Oudercomité GO! De Blokkendoos - Aartselaar VERSLAG Vergadering Oudercomité GO! De Blokkendoos - Aartselaar 18.01.2016 Aanwezigheidslijst: Aanwezigen: Verontschuldigd: Uitgenodigd: Gastspreker: (D) Directie - (L) Leerkracht Agenda: Agenda Onderwerpen

Nadere informatie

Het schooljaar is weer al een tijdje bezig. Voor de nieuwe leerlingen een hele stap en voor de anderen een blij weerzien met vrienden en de school.

Het schooljaar is weer al een tijdje bezig. Voor de nieuwe leerlingen een hele stap en voor de anderen een blij weerzien met vrienden en de school. Geachte ouders, Het schooljaar is weer al een tijdje bezig. Voor de nieuwe leerlingen een hele stap en voor de anderen een blij weerzien met vrienden en de school. Zoals vorige jaren heeft het team dit

Nadere informatie

reglement Leerlingenraad Daltonschool De Dorendal

reglement Leerlingenraad Daltonschool De Dorendal reglement Leerlingenraad Daltonschool De Dorendal Dit is een eerste opzet van het reglement van de Dorendal. Op 7 februari 2013 zal de leerlingenraad voor het eerst bij elkaar komen en dit reglement bespreken.

Nadere informatie

Krokusprikkel VBA Anzegem, De Verrekijker

Krokusprikkel VBA Anzegem, De Verrekijker Krokusprikkel 2015 VBA Anzegem, De Verrekijker Agenda: Krokusvakantie: 16 tot 22 februari 1 maart: 22 ste Ename-boerderijentocht (mountainbiken en wandelen) 18 februari: viering van Aswoensdag o Grijsloke

Nadere informatie

BASISSCHOOL DE MEANDER OOTMARSUM

BASISSCHOOL DE MEANDER OOTMARSUM Huishoudelijk reglement Tussenschoolse Opvang (TSO) BASISSCHOOL DE MEANDER OOTMARSUM Overblijfkrachten Duur van de activiteit De kinderen worden van 12.00 uur tot 13.05 opgevangen. Alle overblijfkrachten

Nadere informatie

DO'S EN DON'TS VOOR OUDERS

DO'S EN DON'TS VOOR OUDERS WWW.PESTWEB.NL DO'S EN DON'TS VOOR OUDERS Kinderen en jongeren willen je hulp, als je maar (niet)... Wat kinderen zeggen over pesten Kinderen gaan over het algemeen het liefst met hun probleem naar hun

Nadere informatie

Pestprotocol PCBS Willem van Oranje

Pestprotocol PCBS Willem van Oranje Pestprotocol PCBS Willem van Oranje Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Uitgangspunten blz. 1.1 Doel van het beleidsplan 3 1.2 Inhoud van het beleidsplan 3. 2. Beginsituatie 4. 3. De gewenste situatie 5

Inhoudsopgave. 1. Uitgangspunten blz. 1.1 Doel van het beleidsplan 3 1.2 Inhoud van het beleidsplan 3. 2. Beginsituatie 4. 3. De gewenste situatie 5 Beleidsplan sociaal-emotionele ontwikkeling O.B.S. de Zoeker Maart 2012 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten blz. 1.1 Doel van het beleidsplan 3 1.2 Inhoud van het beleidsplan 3 2. Beginsituatie 4 3. De gewenste

Nadere informatie

WELKOM OP ONZE SCHOOL! MEERSSTRAAT 5 DAHLIALAAN 1. Meersstraat 5 / Dahlialaan Sint-Katherina-Lombeek tel. 02/ /66.67.

WELKOM OP ONZE SCHOOL! MEERSSTRAAT 5 DAHLIALAAN 1. Meersstraat 5 / Dahlialaan Sint-Katherina-Lombeek tel. 02/ /66.67. Meersstraat 5 / Dahlialaan 1 1742 Sint-Katherina-Lombeek tel. 02/582.18.84-053/66.67.27 www.dedroomgaard.be directie@dedroomgaard.be WELKOM OP ONZE SCHOOL! MEERSSTRAAT 5 Voor het eerst naar school is een

Nadere informatie

Graag willen we jullie de conclusies van het tevredenheidsonderzoek van de onderbouw meedelen.

Graag willen we jullie de conclusies van het tevredenheidsonderzoek van de onderbouw meedelen. Tevredenheidsonderzoek onderbouw (1 ste, 2 de en 3 de leerjaar) Graag willen we jullie de conclusies van het tevredenheidsonderzoek van de onderbouw meedelen. Hier worden de resultaten in percenten uitgedrukt

Nadere informatie