Analyse Scope 3 C02-emissies Onderbouwing keuze ketenanalyse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Analyse Scope 3 C02-emissies Onderbouwing keuze ketenanalyse"

Transcriptie

1 Analyse Scope 3 C02-emissies Onderbouwing keuze ketenanalyse Boskalis Dolman B.V. Definitief rapport 9X1691 IL Boskalis Environmental Royal A company of Royal

2 Royal HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. INDUSTRY, ENERGY & MINING Barbarossastraat 35 Postbus AD Nijmegen Telefoon Fax Internet Amersfoort KvK Documenttitel Analyse Scope 3 C02-emissies Onderbouwing keuze ketenanalyse Verkorte documenttitel Status Datum Projeetnaam Projeetnummer Opdrachtgever Definitief rapport Boskaiis Dolman B.V., advies CO2 prestatieladder 9X Boskalis Dolman B.V. Rianne Westerveld Referentie Auteur(s) Danny Verkuijl, Boskalis Dolman B.V. Mariëtte Voets, en Nederland B.V. Collegiale toets Datum/paraaf Professionele begeleiding Datum/paraaf Goedkeuring Boskalis Dolman BV Thomas Beffers ( Nederland B.V.) 20 november 2014 Mariëtte Voets ( Nederland B.V.) 20 november 2014 / / ^ Rianne Westerveld (Boskalis Doman BJ/J Datum/paraaf

3 I Royal Enhancing Society Togettier INHOUDSOPGAVE BIz. 1 INLEIDING 1 2 ANALYSE MATERIËLE EMISSIES Inleiding Relevantie categorieën voor Boskalis Dolman BV Korte beschrijving lioofdactiviteit Rubricering 15 categorieën Samenvatting scope 3 emissies 15 rubrieken 10 3 SELECTIE MEEST MATERIËLE EMISSIES 11 Definitief rapport

4 1 INLEIDING Royal Voor certificering volgens de COa-Prestatieladder op niveau 4 is het noodzal<elijl< om de meest materiële emissies van de scope 3 emissies van Boslcalis Dolman BV in l<aart te brengen. Dit is omschreven in eis 4.A.1 op biz 86 van het Handboek van de CO2- Prestatieladder, versie 2.2, 4 april 2012 (hierna: het Handboek). In eis 4.A.1 is tevens opgenomen dat het bedrijf uit de scope 3 emissies ten minste 2 analyses van GHG-genererende (ketens van) activiteiten voorlegt. Boskalis Dolman BV valt binnen de indeling van de C02-prestatieladder onder de categorie 'kleine bedrijven' omdat de totale uitstoot van de kantoren en bedrijfsruimte < 500 ton CO2 per jaar bedraagt en de totale uitstoot van alle bouv\/plaatsen en productielocaties < ton GO2 per jaar is. Met betrekking tot eis 4.A.1 geldt dan dat in plaats van twee ketenanalyses slechts één ketenanalyse moet worden gemaakt. Na het in kaart brengen van deze meest materiële emissies, dient voor de GO2- prestatieladder dus één ketenanalyses uit die meest materiële scope 3 C02-emissies te worden geselecteerd en uitgevoerd. Deze ketenanalyse dient te worden gekozen uit de top 2 van meest materiële C02-emissies. In deze notitie is een identificering en kwantificering uitgevoerd van de meest materiële scope 3 emissies. Definitief rapport -1 -

5 Royal 2 ANALYSE MATERIËLE EMISSIES 2.1 Inleiding Volgens eis 4.A.1 dient liet bedrijf een rapportage te kunnen overleggen waarin liet laat zien dat het haar meest materiële (dominantie, bijvoorbeeld qua C02-omvang) scope 3 emissies in kaart heeft gebracht. Volgens het Handboek moet het bedrijf de scope 3 emissies identificeren en op grove wijze kwantificeren conform de "Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard; september 2011". In tabel 5.4 op biz. 33 van dit document zijn de volgende scope 3 categorieën beschreven: 1. Gekochte goederen en services; 2. Kapitaalgoederen; 3. Brandstof- en energiegerelateerde activiteiten die niet in scope 1 en 2 zitten; 4. Transport en distributie (upstream); 5. Gegenereerd afval; 6. Zakentransport; 7. Woon-werkverkeer; 8. Geleasde assets (upstream); 9. Transport en distributie (downstream); 10. Venwerken van verkochte producten; 11. Gebruik van verkochte producten; 12. End-of life behandeling van verkochte producten; 13. Geleasde assets (downstream); 14. Franchises; 15. Investments. Op basis van een grove berekening dient inzicht te worden verkregen in de rangorde van de meest materiele scope 3 emissiebronnen die tezamen de grootste (70-80%) bijdrage leveren. De Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard geeft een aantal criteria voor bepaling van de materialiteit van emissies: omvang, invloed, risico, kritisch voor stakeholders, outsourcing, overige. Hiermee kan de rangorde worden bepaald van de emissies in scope 3 die meer of minder voor de hand liggen om hien/oor een reductie-aanpak te ontwikkelen. Daarbij dient de omvang van de scope 3 emissies het zwaarst te worden gewogen. In beperkte mate kan de rangorde worden aangepast op grond van de overige 5 criteria. Hieruit blijkt dat niet alleen de omvang bepalend is voorde materialiteit. Het heeft bijvoorbeeld geen zin om C02-reductie na te streven in een keten waar Boskalis Dolman BV geen invloed op kan uitoefenen (zie ook Handboek C02-Prestatieladder versie 2.2 van april 2014). Uit de bepaalde rangorde wordt dus voor Boskalis Dolman BV uit de top 2 één onden/verp geselecteerd dat in aanmerking komt voor een ketenanalyse scope 3. Volgens het Handboek dient daarbij worden voldaan aan nadere (rand)voonwaarden. In het volgende overzicht zijn de criteria en nadere (rand)voona/aarden samengevat. Scopes analyse 9X1691/R0001/422750/Nljm Definitief rapport -2-

6 Criteria Omvang Omschrijving De emissie draagt significant bij aan de scope 3 emissie van het bedrijf. Invloed Het bedrijf heeft de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op de emissiereductie, Risico Kritisch voor stakeholders Uitbesteding (outsourcing) Nadere (rand)voorwaarden Betrekking op projecten Eigen analyse Eén van de twee meest materiële emissies Herkenbare structuur Aanvulling bestaande kennis De scope 3 emissie draagt bij aan potentiële risico's met betrekking tot klimaatverandering (zoals: wettelijke repelingen, product- en technologie-ontwikkelingen, reputatieschade, enz.). De scope 3 emissies zijn van belang bij belangrijke stakeholders (klanten, leveranciers, investeerders, NGO's en andere maatschappelijke groepen). De scope 3 emissies zijn ten gevolge van uitbesteding van activiteiten. Omschrijving De scope 3 analyse dient betrekking te hebben op projecten. De scope 3 analyse dient een eigen analyse te betreffen. Voor kleine bedrijven dient een ketenanalyse voor één van de meest materiële emissies uit de rangorde te worden gemaakt. De scope 3 accounting standard geeft de herkenbare structuur van elke ketenanalyse. De analyse dient bij te dragen aan het voortschrijdend maatschappelijk inzicht. De eerste 5 criteria uit: Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard; Supplement to the GHG Protocol; Corporate Accounting and Reporting Standard; September 2011; p.61 tabel 6.1. De laatste 5 (rand)voorvi/aarden uit: C02-prestatieladder versie april 2014 In paragraaf 2.2 wordt eerst een overzicht gegeven van de omvang van de scope 3 emissies, gerubriceerd volgens de eerder genoemde 15 categorieën. Ven/olgens is voor de relevante categorieën een indicatieve berekening gemaakt van de scope 3 CO2 emissies. 2.2 Relevantie categorieën voor Boskalis Dolman BV Korte beschrijving hoofdactiviteit Alvorens de 15 categorieën afzonderlijk te bespreken is het noodzakelijk om duidelijk voor ogen te hebben wat voor soort bedrijf Boskalis Dolman BV is. De hoofdactiviteit van Boskalis Dolman BV is de grootschalige reiniging van grond en minerale afvalstoffen (RKGV-slib, AVI-bodemassen). Daarbij verzorgen ze (indien gevraagd) het gehele proces, inclusief keuring, planning, transporten afzet van de deelstromen. De reiniging is gericht op het 'upgraden' van de ontvangende grond-/afvalstromen door middel van scheiding en reiniging, tot stromen afvalstoffen en secundaire grondstoffen. Doel is om uit de inkomende stromen, die een negatieve waarde hebben, uitgaande stromen te genereren die (al dan niet na verdere venwerking elders) herbruikbaar zijn en/of een minder negatieve waarde hebben dan de inkomende stromen. Boskalis Dolman BV voert deze (hoofd)activjteiten uit op een 4-tal reinigingslocaties in Nederland. Bij het uitvoeren van de werkzaamheden en het onderhoud van de locaties en installaties worden diverse (onder)aannemers ingehuurd/ ingekocht. Definitief rapport -3-

7 Gelet hierop is de scope 3 emissie, verband houdend met de grootschalige reinigingsactiviteiten van belang. Hier ligt een belangrijke invloedsfeer van Boskalis Dolman BV voor C02-reductie. Het gaat dan niet om een bepaald product dat wordt aangeschaft, maar om de C02-emissie van ketenpartners betrokken bij de hoofdactiviteit Rubricering 15 categorieën Voorde in paragraaf 2.1 genoemde 15 categorieën is de toepassing en relevantie voor Boskalis Dolman BV getoetst. Ten eerste heeft de financiële afdeling van Boskalis Dolman BV de kosten van de 15 categorieën inzichtelijk gemaakt en gerubriceerd. Dit is opgenomen in een apart document: Boskalis Dolman BV excel-document: 'verdeling 15 categorien kosten met uitsplitsing'. Een aantal van de 15 categorieën bestaat uit kostenposten die niet of nauwelijks CO2 relevant zijn. Deze categorieën zijn in het vervolg buiten beschouwing gelaten. Van de resterende categorieën is (voorzover toepasbaar en relevant) een grove inschatting van de CO2 emissie gemaakt. Op basis hiervan is inzicht verkregen in de categorieën die voor 70 a 80% verantwoordelijk zijn voor de totale scope 3 emissies. Opgemerkt wordt dat de financiële administratie van Boskalis Dolman BV een ander indeling kent dan de genoemde 15 categorieën. Daarbij zijn niet alle kostenplaatsen van de financiële administratie onder deze categorieën onder te brengen. In het Excel document 'verdeling 15 categorien kosten met uitsplitsing' is echter inzichtelijk gemaakt hoe een zo goed mogelijke keuze is gemaakt in de rubricering van de kostenplaatsen. Toelichting per categorie In het volgende is per categorie de toepassing en relevantie toegelicht. 1. Gekochte goederen en services Winning, productie en het transporteren van goederen en diensten die zijn gekocht door het bedrijf in het jaar waarover het rapporteert en niet zijn inbegrepen in categorie 2-8 Bij Boskalis Dolman BV is dit de grootste categorie; de meeste kostenposten (voor zover niet vallend onder een van de andere rubrieken) zijn hieronder gerubriceerd. Onder de gekochte goederen en diensten vallen: A. Ingekochte goederen en diensten die direct gerelateerd zijn aan het productieproces (dat wil zeggen grootschalige reinigingsactiviteiten); B. Ingekochte goederen en diensten die niet direct gerelateerd zijn aan de reinigingsactiviteiten, maar algemeen noodzakelijk zijn voorde activiteiten van Boskalis Dolman BV. Definitief rapport

8 Totale besteding aan deze categorie in 2013: l< De belangrijl<ste kostenposten die onder gekochte goederen en sen/ices vallen, zijn hieronder kort toegelicht. Het betreft: onderhoud en reparatie (k 1.784); externe huren (k 793); projectmaterialen (k 2.153); Salaris staf (k 3.296); Salaris operators (k 2.350). Overige posten zijn qua omvang (k 1 tot ca. k 230) dan wel qua aard (virtuele posten, zoals belasting) niet interessant voor de GO2 emissie en derhalve buiten beschouwing gelaten. De genoemde posten worden hieronder toegelicht. Onderhoud en reparatie (l< 1.784) Het gaat om onderhoud en reparatie van installaties, rijdend materieel, inrichting van terreinen en inrichting van een laboratorium. De belangrijkste posten zijn onderhoud en reparatie van de installaties en de inrichting van terreinen. De post onderhoud en reparatie bestaat deels uit (externe) manuren (ca. 30%) en deels uit materialen (ca. 70%). Het gaat hierbij om een grote diversiteit aan producten en onderdelen die bij het onderhoud en de reparatie worden gebruikt. Totaal aan externe personeelskosten bedraagt dus ca. k 535. De GO2 emissie van het extern personeel voor onderhoud en reparatie wordt ingeschat op 82 ton in 2013 (zie dokument: 'verantwoording CO2 berekeningen scope Boskalis Dolman BV dd '). Het vaststellen van de scope 3 emissie van de overige, kleinere posten, bestaande uit diverse producten en onderdelen, voert in het kader van deze analyse te ver. Temeer ook omdat de invloed die Boskalis Dolman BV op de CO2 emissie van deze producten/ onderdelen kan uitoefenen zeer gering of nihil is. Daarbij merken we op dat Boskalis Dolman BV tijdens de inkoop van materieel rekening houdt met zaken zoals energieverbruik. Externe huren (l< 793) De belangrijkste kostenposten betreft de huur van het terrein in Schiedam. Voorts diverse kleinere posten voor de inhuur van materieel al dan niet met beperkt inhuur van personeel, bij diverse bedrijven. De post is dus erg beperkt en erg divers en leent zich derhalve niet voor een scope 3 analyse. Bij de berekening van de CO2 emissie is deze post derhalve buiten beschouwing gelaten. Projectmaterialen (k 2.155) Het gaat om een veelheid aan verschillende materialen en onderdelen van vele verschillende producenten en leveranciers. Het gaat om: vlokmiddelen, gereedschappen, veiligheidsartikelen, apparatuur en onderdelen. Boskalis Dolman BV heeft geen invloed op het productieproces van deze producten. Alleen in het gebruik ervan kan Boskalis Dolman BV rekening houden met CO2 emissie (indien relevant). Definitief rapport -5-

9 Bijvoorbeeld in de vorm van good liousel<eeping (zoals apparaten niet onnodig aan laten staan); dit tieeft effect op de scope 1/ 2 emissie. Voor de berel^ening van de scope 3 emissie is deze post buiten besctiouwing gelaten. Salaris staf (i( 3.296) en salaris operators (k 2.350) Dit onderdeel van de l<ostenpost is niet relevant voor berel<ening van de scope 3 emissie omdat het hier om eigen personeel gaat. 2. Kapitaalqoederen Winning, productie en het transporteren van kapitale goederen die zijn gekocht door het bedrijf in het jaar waarover het rapporteert. Totale besteding aan deze categorie in 2013: k 927 Het betreft de afschrijving van aangeschafte kapitaalgoederen die gebruikt worden om een product te maken of een dienst te verlenen. Voor Boskalis Dolman B.V. gaat het om de aanschaf van met name materieel en voertuigen. Boskalis Dolman BV hanteert een klimaatvriendelijk inkoop beleid waar het aankomt op nieuw aan te schaffen materieel en voertuigen en hanteert hierbij de laatste milieunormen op o.a. het gebied van emissies. Evenals bij categorie 1 gaat het om een veelheid aan kapitaalgoederen, afkomstig van vele verschillende producenten en leveranciers. Behoudens het afgeven van signalen, door middel van een klimaatvriendelijk inkoopbeleid, is de invloed die Boskalis op de CO2 emissie van deze producten/onderdelen kan uitoefenen zeer gering. Het vaststellen van de scope 3 emissie van deze producten, voert in het kader van deze analyse te ver, 3. Brandstof en energie gerelateerde activiteiten die geen onderdeel ziin van scope 1 en 2 Winning, productie en het transporteren van brandstof en elektriciteit aangekocht door het bedrijf in het jaar waarover het rapporteert die niet zijn inbegrepen in scope 1 & 2. Hier valt de elektriciteit en brandstof onder die on-site wordt gebruikt door Boskalis Dolman BV, maar niet door haar is ingekocht. Voor Boskalis Dolman BV is dit een zeer beperkte categohe. In 2013 is er geen elektriciteit en brandstof on-site gebruikt welke is ingekocht door een derde en niet is meegenomen in scope 1 en 2, 4, Transport en distributie (upstream) Transport en distributie van producten gekocht door het bedrijf dat rapporteert over het jaar dat het rapporteert. Tussen de grootste leverancier (nummer 1) en zijn eigen bedrijf (met transportmiddelen die niet onder eigendom vallen van het rapporterende bedrijf). Inbegrepen binnenkomende logistiek, uitgaande logistiek (bijv. verkochte producten) en transport en distributie van producten tussen filialen van het rapporterende bedrijf dat is uitbesteed. Totale besteding aan categorie 4 (upstream) en categorie 9 (downstream) in 2013: k 702 Definitief rapport -6-

10 Het betreft het door Boskalis Dolman BV ingehuurde transport voor leveringen aan Boskalis Dolman BV. Deze kostenpost wordt door Boskalis Dolman BV met downstream transporten geadministreerd, dus samen met categorie 9. De C02-emissie hiervan wordt geraamd op 1976 ton CO2 voor Voor uitgangspunten voor de berekening zie het dokument 'verantwoording CO2 berekeningen scope Boskalis Dolman BV dd '. 5. Gegenereerd afval Het verwijderen en behandelen van afval gegenereerd in het jaar waar het bedrijf over rapporteert. (In faciliteiten die niet eigendom zijn of worden bestuurd door het bedrijf dat rapporteert). Totale besteding aan deze categohe in 2013: k 2 Het afval dat door Boskalis Dolman BV. wordt geproduceerd en elders door derden wordt verwerkt, is slechts heel beperkt. In het productieproces van Boskalis Dolman BV wordt relatief weinig afval gegenereerd. Als bewerker van verontreinigde grond en slib, is Boskalis Dolman BV erop gericht om in phncipe 100% van de inkomende stromen om te zetten in nieuwe deelstromen. Deze stromen zitten niet in de post 'gegenereerd afval'. Gegenereerd afval betreft dan ook uitsluitend bedrijfsafval in de vorm van verpakkingsmateriaal e.d. dat in een rolcontainer wordt verzameld en (wekelijks) wordt afgevoerd door een inzamelaar. Boskalis Dolman BV heeft contracten voor duurzaam afvalmanagement afgesloten met erkende venwerkers die het door Boskalis Dolman BV ingezamelde afval op een duurzame manier verwerken. Afval dat wordt gegenereerd door leveranciers, wordt in principe weer door de leverancier meegenomen en is derhalve onderdeel van de post leveranciers (bijvoorbeeld onderhoud en reparatie). De scope 3 CO2 emissies van het afgevoerde afval wordt geschat op ca. 10 ton per jaar. 6, Zakentransport Transport van werknemers m.b.t. zakelijk gerelateerde activiteiten gedurende het jaar waarover wordt gerapporteerd. (Met transportmiddelen die niet onder eigendom of operationeel beheer vallen van het bedrijf). Dit betreft "werk-werk"-verkeer tussen de verschillende kantoren van Boskalis Dolman BV, droge en natte projectlocaties en bezoeken aan keten partners. Dit is in het kader van de C02-prestatieladder ondergebracht bij scope 2 en daarom al gedetailleerd in beeld gebracht en opgenomen in het energie-reductieprogramma. Vooreen ketenanalyse is deze categorie daarom niet van belang. 7. Woon-werkverkeer Transport van werknemers tussen hun woning en hun werkplaats gedurende het jaar waarover men rapporteert. (Met transportmiddelen die niet onder eigendom of operationeel beheer vallen van het bedrijf) Totale besteding in 2013: k 14 Definitief rapport -7-

11 Woon-werkverkeer is, voorzover het lease-auto's betreft, reeds in scope 1 meegenomen. Voor privé-auto's is dit niet het geval. Het betreft echter een beperkte categorie. Het gaat om ca. 20 personen met een gemiddelde afstand van 15 km enkele reis. Dit komt overeen met ca. 29 ton CO2 op jaarbasis. Zie het dokument 'verantwoording CO2 berekeningen scope Boskalis Dolman BVdd ' 8. Geleasede assets (upstream) Gebruik gemaakt van geleasede bedrijfsmiddelen die niet zijn inbegrepen in scope 1&2 over het jaar dat men rapporteert. Deze categorie gaat over emissies van bedrijfsmiddelen die zijn geleased door Boskalis Dolman BV en niet binnen scope 1 en 2 vallen. Boskalis Dolman BV doet op projectlocaties veel aan (in)huur of inkoop, maar nauwelijks aan lease, behalve het leasen van zakenauto's. Deze categorie is daarom niet van belang. 9. Transport en distributie (downstream) Zie categorie & 11. Venwerken/gebruik van verkochte producten 10. Venwerken van tussenproduclen die zijn verkocht in het jaar van rapportage 11. Eindgebruik van goederen/ producten en services verkocht door het bedrijf in het jaar waarover men rapporteert. Totale besteding aan deze categorie in 2013: k Dit zijn G02-emissies van het venwerken door derde partijen (bijvoorbeeld fabrikanten) van door Boskalis Dolman BV geproduceerde producten. Categorie 10 en 11 worden hier tezamen genomen omdat het onderscheid tussen beide voor Boskalis Dolman BV niet duidelijk en ook niet zo relevant is. Voor Boskalis Dolman BV gaat het vooral om de stort/ venverking van diverse (eind)producten die ontstaan in het productieproces. Het betreft de materialen/producten: slib (k 624) puin (k 357) organisch (k 272) Het gaat hierbij om de stort van ca. 57 kton slib, ca. 32 kton puin en ca. 13 kton organisch materiaal. De transporten zijn reeds bij categorie 4 & 9 opgenomen. De C02-emissie die ontstaat bij de handling van het verwerken van slib, puin en organische fractie samen bedraagt ca. 530 ton CO2 (zie 'verantwoording CO2 berekeningen scope Boskalis Dolman BV dd '). Definitief rapport 9X1691 /R0001 /422750/Nijm

12 Royal 11. Gebruik van verkochte producten Zie bij categorie End-of-life behandeling van verkochte producten Afval verwerking en behandeling van producten die zijn verkocht in het jaar waarover men rapporteert. Deze categorie gaat over de emissies van afvalvenwijdering / behandeling van verkochte producten aan het einde van de levensduur. Dit is een categohe die met name van toepassing is op de retailsector (denk bijvoorbeeld aan de in Nederland verplichte "venwijderbijdrage") en is niet van toepassing op een bedrijf als Boskalis Dolman BV. 13. Geleasede assets (downstream) Operaties met bedrijfsmiddelen in eigendom van het bedrijf dat rapporteert (verhuurder) aan andere entiteiten in het jaar waarover men rapporteert, niet inbegrepen scope 1&2. In tegenstelling tot categorie 8 gaat het hier om assets die Boskalis Dolman BV zelf ter beschikking zou stellen om geleased te worden. Deze categohe is met name van toepassing voor leasebedrijven; ze zijn bij Boskalis Dolman BV niet van toepassing. 14. Franchises I Operaties van franchise in het jaar waarover men rapporteert. Een franchise is een onderneming die opereert onder een licentie om goederen of diensten van een ander bedrijf te verkopen of distribueren op een bepaalde locatie. Dit aspect is bij Boskalis Dolman BV niet van toepassing. 15. Investeringen I Investeringen (inbegrepen eigen en vreemd vermogen, investeringen en projectfinancieringen). Boskalis Dolman BV heeft geen investeringen in projecten. Definitief rapport -9-

13 2.2.3 Samenvatting scope 3 emissies 15 rubriel<en In tabel 1 is de C02-emissie van de relevante posten voor 2013 samengevat. Categorie beschrijving Toelichting Ton CO2 1 Gekochte goederen en diensten betreft ingekochte diensten 82 2 Kapitaalgoederen Zeer divers n.b. 3 Brandstof en energiegerelateerde activiteiten n.v.t. - (scope 3) Transport en distributie (upstream + Betreft ingehuurd transport downstream) 5 Gegenereerd afval Betreft eigen bedrijfsafval 10 6 Zakentransport Al in scope 1 en 2 - meegenomen 7 Woon- werkverkeer Van medewerkers zonder 29 leaseauto's 8 Geleasede assets (upstream) n.v.t. _ Venwerken/gebruik van verkochte producten Zand, slib, puin End-of-life behandeling van verkochte producten n.v.t. _ 13 Geleaste assets (downstream) n.v.t. _ 14 Franchises n.v.t. _ 15 Investeringen n.v.t. _ TOTAAL n.b. = niet berekend Tabel 1 Geraamde C02-emissie van categorieën in scope 3 (gegevens 2013) Opvallend aan deze tabel is dat slechts een beperl<te aantal categorieën relevant is voor de scope 3 C02-emissie. Dit hangt natuurlijl< nauw samen met de activiteiten die Boskalis Dolman BV verricht. Het bedrijf bouwt en gebruikt vooral installaties om gronden afvalstromen te reinigen en te verwerken. De financiële posten zijn dan ook vooral gericht op het kunnen uitvoeren van de reinigingsprocessen. Ketenpartners van Boskalis Dolman BV zijn met name de opdrachtgevers die betalen voor reinigingsactiviteiten van Boskalis Dolman BV. Boskalis Dolman BV koopt de ingangsstromen van de leveranciers en is vanaf dat moment eigenaar van de partijen. Definitief rapport -10-

14 3 SELECTIE MEEST MATERIËLE EMISSIES In tabel 2 worden de 15 categorieën, zoals besciireven in hoofdstuk 2, "gescoord" op matehaliteit aan de hand van de vijf criteria uit het GHG protocol. Voor de scores wordt de volgende schaalindeling gebruikt: 0 = geen 3 = middel 1 = beperkt 4 = hoog 2 = matig 5 = zeer hoog De categorieën met de hoogste eindscore zijn het meest materieel. Op deze manier is geprobeerd met kwalitatieve criteha en gegevens een kwantitatieve analyse te maken. CritenSKs,^ Categorieën: ^ \ ton CO2 Omvang Invloed Risico Kritisch voor stakeholders Out sour cing Totaal 1. Ingekochte diensten 4 & 9. Transport (upstream downstream) 5. Gegenereerd afval 7. Woonwerkverkeer & 11. Ve werking & Gebruik van verkochte producten Tabel 2: Score meest materiële emissies In bovenstaande tabel zijn de factoren omvang en invloed het zwaarst gewogen. Zoals ook blijkt uit de totaal score hebben de ovenge chteha niet of nauwelijks extra effect Omdat Boskalis Dolman BV onder de categorie 'kleine bedrijven' valt, dient voor de ketenanalyse een keuze te worden gemaakt uit de top 2 van meest materiële emissies. Uit de tabel blijkt dat de categorie 'transport' de omvangrijkste is en ook totaal de meeste punten scoort. De bovenstaande analyse is binnen Boskalis BV besproken. De keuze valt op een ketenanalyse uit categorie 4 en 9: Transport (upstream en downstream). Het betreft de aan- en afvoer van grond, zand, slib, puin en RKGV (afval van riolen, kolken, gemalen en wegvuil). Door in de keten (door middel van afspraken met de ketenpartners) te sturen op transportafstanden en modaliteit venwacht Boskalis Dolman BV de CO2 uitstoot in de transportketen sterk te kunnen reduceren. Voor wat betreft de keuze voor de ketenanalyse dient tevens te worden voldaan aan de voonwaarden genoemd in het C02-Prestatieladder handboek (zie kader). Definitief rapport -11 -

15 - Royal Eisen aan de (selectie van ondenwerpen) voor de analyses van de GHG-generende ketens van activiteiten: 1. De ketenanalyses dienen betrekking te hebben op de projecten. 2. Het bedrijf dient eigen analyses uit te (laten) voeren. Het meeliften bij de uitvoering van een betaalde opdracht van een klant kan niet gezien worden als het voldoen aan de eisen. 3. Voor kleine bedrijven dient een ketenanalyse te worden gemaakt voor één van de twee meest materiële emissies uit de rangorde. 4 De scope 3 accounting standard geeft de herkenbare structuur van elke ketenanalyse 5. Het resultaat van zulk een analyse dient een aanvulling te zijn op de bestaande (gepubliceerde) kennis en inzichten of anders gesteld: dient bij le dragen aan het voortschrijdend maatschappelijk inzicht. Aan de bovenstaande voonwaarden wordt bij de keuze vooreen ketenanalyse 'transport' voldaan. De ketenanalyse lieeft namelijk betrekking op (meerdere) projecten, waan/oor Boskalis Dolman BV zelfde analyses doet. Bijzonder aan de ' transport' ketenanalyse van Boskalis Dolman BV is dat ze met haar opdrachtgevers/ afnemers van grond (voornamelijk gemeenten) wil gaan onderzoeken of bijstelling van de kwaliteitseisen die gemeenten ten aanzien van hergebruik van grond hanteert, kunnen worden omgebogen zodat de afzetmogelijkheden worden vergroot en de transportafstanden verkleind. De voorgestelde ketenstudie is daarmee specifiek voor Boskalis Dolman BV en levert een duidelijke bijdrage aan verbetering van het inzicht in de reductiemogelijkheden van de C02-emissie. =0=0=0= Definitief rapport -12-

VERKORTE RAPPORTAGE DOMINANTIE-ANALYSE SCOPE 3

VERKORTE RAPPORTAGE DOMINANTIE-ANALYSE SCOPE 3 Pagina 1 van 5 VERKORTE RAPPORTAGE DOMINANTIEANALYSE SCOPE 3 Inleiding Voor certificering volgens de CO 2 Prestatieladder op niveau 4 is het noodzakelijk om de meest materiële emissies van de scope 3 emissies

Nadere informatie

Rapportage Scope 3-Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard

Rapportage Scope 3-Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard 2013 Rapportage Scope 3-Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard BRUCO ZEGVELD B.V. HEIFRA B.V. Bruco Zegveld

Nadere informatie

Rapportage Scope 3 Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard

Rapportage Scope 3 Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard 2014 Rapportage Scope 3 Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard Gebr. Algra B.V. Huchten 1 9222 LP Drachtstercompagnie

Nadere informatie

INZICHT IN SCOPE 3 EMISSIES 2014-2015

INZICHT IN SCOPE 3 EMISSIES 2014-2015 INZICHT IN SCOPE 3 EMISSIES 2014-2015 Het vermenigvuldigen van deze documentatie en / of het verstrekken van gegevens aan derden in welke vorm dan ook is ten aller tijde verboden, tenzij hiervoor schriftelijk

Nadere informatie

Dominantieanalyse voestalpine Railpro BV en RPS

Dominantieanalyse voestalpine Railpro BV en RPS Dominantieanalyse voestalpine Railpro BV en RPS 2 Colofon Titel Dominantieanalyse voestalpine Railpro BV en Rene Prinsen Spoorwegmaterialen Status Definitief Versie 1.0 Datum 6-9-2012 Auteurs 3 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Dominantieanalyse Scope 3

Dominantieanalyse Scope 3 CO 2 Prestatieladder Dominantieanalyse Scope 3 Auteur: Dhr. A.J. van Doornmalen Vrijgegeven: Dhr. A.J. van der Heul Aspect(en): 4.A.1 Datum: 18 oktober 2013 Inhoudsopgave 1.0 Inleiding... 3 2.0 Doelstelling...

Nadere informatie

Memo Meest Materiële Emissies CO 2 -Prestatieladder

Memo Meest Materiële Emissies CO 2 -Prestatieladder CO 2 -Prestatieladder Opgesteld door Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Gevolgde stappen 3 3 Doelstelling Scope 3 emissie-inventaris 4 4 Vaststellen Scope 3 grenzen 4 5 Scope 3 emissiecategorieën 5 6 Datacollectie

Nadere informatie

1. Introductie... 3. 1.1. Doel... 3 1.2. Omvang, bereik... 3 1.3. Taken en verantwoordelijkheden... 3

1. Introductie... 3. 1.1. Doel... 3 1.2. Omvang, bereik... 3 1.3. Taken en verantwoordelijkheden... 3 Inhoudsopgave 1. Introductie... 3 1.1. Doel... 3 1.2. Omvang, bereik... 3 1.3. Taken en verantwoordelijkheden... 3 2. Inzicht meest materiële scope 3 emissies... 4 2.1. Inleiding... 4 2.2. Wat zijn scope

Nadere informatie

Meest materiële Scope 3 emissies en twee ketenanalyses

Meest materiële Scope 3 emissies en twee ketenanalyses Meest materiële Scope 3 emissies en twee ketenanalyses Inleiding Op 2 december 21 heeft Vialis het CO 2 -bewust certificaat op niveau 3 behaald. Niveau 3 van de CO 2 - prestatieladder is met name gericht

Nadere informatie

1 Inleiding. Buro Cleijsen Pagina 1 van 9

1 Inleiding. Buro Cleijsen Pagina 1 van 9 1 Inleiding In het kader van het behalen van niveau 4 op de CO2-Prestatieladder voert de KoningGroep twee analyses uit van een GHG (Green House Gas) genererende keten. De dominantie analyse en de keten

Nadere informatie

DOMINANTIEANALYSE SPIE NEDERLAND B.V.

DOMINANTIEANALYSE SPIE NEDERLAND B.V. SPIE NEDERLAND BV REVISIE 01 14 MEI 2014 SPIE NEDERLAND B.V. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. DE DISTRIBUTIE EN VERMENIGVULDIGING VAN DIT DOCUMENT OF DELEN HIERVAN IS ALLEEN MET SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN

Nadere informatie

Bepaling rangorde meest materiële scope 3 emissiebronnen van BAM Infratechniek

Bepaling rangorde meest materiële scope 3 emissiebronnen van BAM Infratechniek Bepaling rangorde meest materiële scope 3 emissiebronnen van Scope Scope 3 3 emissiebronnen 2-7-2012 Rapport opgesteld door KAM afdeling Versie: 1 Deze rapportage toont de rangorde van de meest materiële

Nadere informatie

Kwalitatieve en kwantitatieve scope 3 analyse

Kwalitatieve en kwantitatieve scope 3 analyse Kwalitatieve en kwantitatieve scope 3 analyse CO 2 -Prestatieladder niveau 5 Goedkeuring en autorisatielijst Type Naam Functie Colofon Titel Paraaf Ke Opsteller M. van Eijk Beleidsadviseur tenanalys Goedkeuring

Nadere informatie

SCOPE 3 analyse van GHG genererende (keten) activiteiten

SCOPE 3 analyse van GHG genererende (keten) activiteiten SCOPE 3 analyse van GHG genererende (keten) Inhoud 1. Inleiding... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2. Bedrijf... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 3. Energieverbruik en energieverbruikers... Fout!

Nadere informatie

Datum: 31-12-2015 referentie: LAK code: B1508

Datum: 31-12-2015 referentie: LAK code: B1508 1. Rapportageperiode De inventarisatie is van toepassing op het kalenderjaar, tevens boekjaar, 2015. 2. Resultaten CO 2 -emissie-inventarisatie De resultaten van de CO 2 emissie-inventarisatie van de scope

Nadere informatie

Scope 3 emissie inventarisatie

Scope 3 emissie inventarisatie Pagina: 1 van 12 Scope 3 emissie inventarisatie Pagina: 2 van 12 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Methode (bepaling relevantie scope 3 emissie categorie)... 4 2.1. Rangorde categorieën scope 3 emissies

Nadere informatie

Emissie portefeuille en plan van aanpak Scope 3 Hoek Hoveniers

Emissie portefeuille en plan van aanpak Scope 3 Hoek Hoveniers Emissie portefeuille en plan van aanpak Scope 3 Hoek Hoveniers December 2015 1.1 DE VERANTW OORDELIJKHEID VAN HOEK HOVENIERS Hoek Hoveniers is zich bewust van haar verantwoordelijkheid voor het milieu

Nadere informatie

Ketenanalyse Afval in project "Nobelweg te Amsterdam"

Ketenanalyse Afval in project Nobelweg te Amsterdam Ketenanalyse Afval in project "Nobelweg te Amsterdam" 4.A.1_2 Ketenanalyse afval in project "Nobelweg te Amsterdam" 1/16 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten Van

Nadere informatie

Memo introductie inventarisatie scope 3

Memo introductie inventarisatie scope 3 Memo introductie Memo introductie CO 2 -prestatieladder MVO medewerker Naam: R. van Mourik Manager QHSE Naam: B.F. Maas Datum: 7 november 2014 Datum: 7 november 2014 Handtekening: Handtekening: Kamer van

Nadere informatie

KETENANALYSE DIESELVERBRUIK SCOPE 3 EMISSIE

KETENANALYSE DIESELVERBRUIK SCOPE 3 EMISSIE KETENANALYSE DIESELVERBRUIK SCOPE 3 EMISSIE Erp, december 2014 Opgesteld door: R. Kanner (intern) A. Heerkens (extern) Geaccordeerd door: B. Kerkhof Namens de directie INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1.1 Scope

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 4.A.1 Meest materiele scope III emissies

Jade Beheer B.V. 4.A.1 Meest materiele scope III emissies Jade Beheer B.V. 4.A.1 Meest materiele scope III emissies Meest materiele scope III emissies Inleiding Dit rapport bevat een analyse van de scope III emissies van Jade Beheer B.V. om te voldoen aan eis

Nadere informatie

Product Markt Combinatie. Bruins en Kwast Meest materiële Scope 3 emissies

Product Markt Combinatie. Bruins en Kwast Meest materiële Scope 3 emissies 1 Product Markt Combinatie Bruins en Kwast Meest materiële Scope 3 emissies Versiebeheer Versie Datum aanmaak Gemaakt door 0.1 18-6-2015 Qonsultar, HvdV 1.0 19-6-2015 Qonsultar, HvdV Wijzigingen t.o.v.

Nadere informatie

Ketenanalyse herverlichting "Doorgaande wegen gemeente Sint-Michielsgestel"

Ketenanalyse herverlichting Doorgaande wegen gemeente Sint-Michielsgestel Ketenanalyse herverlichting "Doorgaande wegen gemeente Sint-Michielsgestel" Auteur: Nick van Moerkerk Versie: 1.3 Datum: 07-07-2015 Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager Authorisatiedatum:

Nadere informatie

Jeroen Buijs Christine Wortmann 9 oktober 2014 Arjan Timmer +31 6 46 13 95 18 Referentie CW/141237 FL-groep

Jeroen Buijs Christine Wortmann 9 oktober 2014 Arjan Timmer +31 6 46 13 95 18 Referentie CW/141237 FL-groep Jeroen Buijs Christine Wortmann 9 oktober 2014 Arjan Timmer +31 6 46 13 95 18 Referentie CW/141237 FL-groep 1/18 1. Inleiding 3 2. Doelstelling van het opstellen van de ketenanalyse 5 3. Scope 6 4. Systeemgrenzen

Nadere informatie

Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015

Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015 Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015 Status: Definitief Datum van uitgifte: 16-08-2015 Datum van ingang: 07-09-2015 Versienummer: 1.0 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. CO 2 EMISSIES 1E HALFJAAR 2015... 4 2.1

Nadere informatie

CO2 prestatieladder Icopal scope 3 analyse

CO2 prestatieladder Icopal scope 3 analyse CO2 prestatieladder Icopal scope 3 analyse Code: 4.A.1. Version: 2.2 Date: 24 mei 2013 Author: W.J. van den Berg Inhoud Inleiding... 3 Icopal & haar dochterondernemingen... 3 Duurzaamheid bij Icopal...

Nadere informatie

Scope 3 analyse DEME. Eis 4.A.1 CO2-Prestatieladder. Rapportage

Scope 3 analyse DEME. Eis 4.A.1 CO2-Prestatieladder. Rapportage Scope 3 analyse DEME Eis 4.A.1 CO2-Prestatieladder Rapportage april 2014 Scope 3 analyse DEME Eis 4.A.1 CO2-Prestatieladder Rapportage dossier : BC7083 registratienummer : MD-AF20140467 versie : extern

Nadere informatie

Inventarisatie scope 3 emissie categorieën. (CO2 Prestatieladder 4.A.1 en 4.B.1)

Inventarisatie scope 3 emissie categorieën. (CO2 Prestatieladder 4.A.1 en 4.B.1) Inventarisatie scope 3 emissie categorieën (CO2 Prestatieladder 4.A.1 en 4.B.1) Colofon: Opgesteld : drs. M.J.C.H. de Ruijter paraaf: Gecontroleerd : M. Vrijhof paraaf: Vrijgegeven : E. Aerts paraaf: Datum

Nadere informatie

Scope 3 ketenanalyse volgens Green House Gas Corporate value Chain Accounting and Reporting Standard.

Scope 3 ketenanalyse volgens Green House Gas Corporate value Chain Accounting and Reporting Standard. 2013 Scope 3 ketenanalyse volgens Green House Gas Corporate value Chain Accounting and Reporting Standard. Auteur: Harry Minkhorst, hoofd risicomanagement en KAM Datum: 20 maart 2014 Pagina 1 van 12 Inhoud

Nadere informatie

CO2-Prestatieladder. Ketenanalyse woonwerkverkeer Klaver Giant Groep

CO2-Prestatieladder. Ketenanalyse woonwerkverkeer Klaver Giant Groep CO2-Prestatieladder Ketenanalyse woonwerkverkeer Klaver Giant Groep Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Wat is een ketenanalyse... 3 1.2 Doel van de ketenanalyse... 3 1.3 Leeswijzer... 3 2 Scope 3 emissies

Nadere informatie

Ketenanalyse beton Max Bögl Nederland B.V.

Ketenanalyse beton Max Bögl Nederland B.V. Ketenanalyse beton Max Bögl Nederland B.V. Foto: Thea van den Heuvel/DAPh Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten Max Bögl 3 1.3. Opbouw 3 Stap 1: Globale berekening

Nadere informatie

Ketenanalyse bermgras. Groen Beheer Grafhorst B.V.

Ketenanalyse bermgras. Groen Beheer Grafhorst B.V. Ketenanalyse Bermgras Groen Beheer Grafhorst B.V. Colofon Titel Ketenanalyse bermgras Status Definitief Versie 1.0 Datum 23-7-2014 Auteurs Martin Vos, Jan Bakker 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Inleiding

Nadere informatie

Ketenanalyse stalen kozijnen in project "Mauritshuis"

Ketenanalyse stalen kozijnen in project Mauritshuis Ketenanalyse stalen kozijnen in project "Mauritshuis" Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten Koninklijke Woudenberg 3 1.3. Opbouw 4 Stap 1: Globale berekening van

Nadere informatie

Koopmans Bouw b.v. Bank 59.24.39.100. KvK Veluwe en Twente 06038150 ISO 9001 gecertificeerd. Datum 23 april 2012. Behandeld door H.

Koopmans Bouw b.v. Bank 59.24.39.100. KvK Veluwe en Twente 06038150 ISO 9001 gecertificeerd. Datum 23 april 2012. Behandeld door H. Koopmans Bouw b.v. 10 Selectie ketenanalyses CO 2 emissie Marssteden 66 7547 TD Enschede Postbus 461 7500 AL Enschede Telefoon 053-4 600 600 Fax 053-4 600 622 enschede@koopmans.nl www.koopmans.nl Bank

Nadere informatie

Rapport Scope 3 emissies Is rapport tevens m.b.t.: Ketenanalyse Plan van aanpak CO 2-reductiedoelstellingen en maatregelen

Rapport Scope 3 emissies Is rapport tevens m.b.t.: Ketenanalyse Plan van aanpak CO 2-reductiedoelstellingen en maatregelen Pagina: 1 van 11 Rapport Scope 3 emissies Is rapport tevens m.b.t.: Ketenanalyse Plan van aanpak CO 2-reductiedoelstellingen en maatregelen Organisatie: Internetsite: Opgesteld door: Geaccordeerd door:

Nadere informatie

Ketenanalyse Tijdelijke Verkeersborden Traffic Service Nederland

Ketenanalyse Tijdelijke Verkeersborden Traffic Service Nederland 1 Ketenanalyse Tijdelijke Verkeersborden Traffic Service Nederland Auteur: Nick Ooms, Margriet de Jong Bedrijf: Traffic Service Nederland Autorisatiedatum: 17-05-2016 Versie: 1.0 Handtekening autoriserend

Nadere informatie

CO 2 -PRESTATIELADDER BRANCHEGERICHTE TOELICHTING VOOR INGENIEURSBUREAUS

CO 2 -PRESTATIELADDER BRANCHEGERICHTE TOELICHTING VOOR INGENIEURSBUREAUS CO 2 -PRESTATIELADDER BRANCHEGERICHTE TOELICHTING VOOR INGENIEURSBUREAUS Versie 1.0 30 November 2012 CO 2 -Prestatieladder. Branchegerichte Toelichting Ingenieursbureaus, Versie 1.0 1 De CO₂-Prestatieladder

Nadere informatie

Scope 3 emissie inventarisatie V&M Elektrotechniek B.V.

Scope 3 emissie inventarisatie V&M Elektrotechniek B.V. Scope 3 emissie inventarisatie V&M Elektrotechniek B.V. Documentnr.: 14.R.0605 /Uitgiftedatum 24-06- 2014 Pagina 1 van 19 Inhoud Samenvatting inventarisatie scope 3 emissies V&M Elektrotechniek 3 1. Inleiding

Nadere informatie

VERSIEBEHEER. Aangepast Omschrijving

VERSIEBEHEER. Aangepast Omschrijving VERSIEBEHEER Versie Datum Aangepast door Omschrijving 1.2 18/5/215 KMe Tabel 1 geactualiseerd i.v.m. nieuwe uitstootgegevens 214 1.1 12/5/214 KMe Tabel 1 geactualiseerd i.v.m. Eemland 1. 12/7/213 CBl/KMe

Nadere informatie

Ketenanalyse Transport

Ketenanalyse Transport 2015 Ketenanalyse Transport Rapportage: KAS 2015 Datum: 21 augustus 2015 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.2 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Doel... 4 2.1 Data inventarisatie... 4 2.2 Identificeren van partners

Nadere informatie

Becommentariëring ketenanalyse Schreuder Beheer B.V. inzake CO 2 -Prestatieladder

Becommentariëring ketenanalyse Schreuder Beheer B.V. inzake CO 2 -Prestatieladder 74100130-PGR/R&E 11-2658 Becommentariëring ketenanalyse Schreuder Beheer B.V. inzake CO 2 -Prestatieladder Arnhem, 21 november 2011 Auteur: R.G. Catau In opdracht van Schreuder Beheer B.V. KEMA Nederland

Nadere informatie

Ketenanalyse transport Analyse in het kader van de C02-Prestatieladder

Ketenanalyse transport Analyse in het kader van de C02-Prestatieladder Analyse in het kader van de C02-Prestatieladder Boskalis Dolman B.V. 1 december 2014 Definitief rapport 9X1691-102-100 k Boskalis Environmental Sr Royal Enhancing Society Together A cornpany of Royal HASKONINGDHV

Nadere informatie

Ketenanalyse Papier. Rapportage: KAP 2015 Datum: 21 augustus 2015 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.1

Ketenanalyse Papier. Rapportage: KAP 2015 Datum: 21 augustus 2015 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.1 2015 Ketenanalyse Papier Rapportage: KAP 2015 Datum: 21 augustus 2015 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.1 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Ketenanalyse papier... 4 1.1 Keten van papier... 4 2.2 Identificeren

Nadere informatie

Meest materiële emissies (2014)

Meest materiële emissies (2014) Meest materiële emissies (2014) 1 Versie Datum Wijzigingen 1.0 2 november 2015 Vrijgave voor publicatie 0.1 26 oktober 2015 Initiële versie Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Doelstellingen... 3 2. Uitgangspunten...

Nadere informatie

Ketenanalyse Woon- Werkverkeer

Ketenanalyse Woon- Werkverkeer 2014 Ketenanalyse Woon- Werkverkeer Rapportage: KAWWV 2014 Datum: 12 Augustus 2014 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.1 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Doel... 4 2.1 Data inventarisatie... 4 2.1.1 Zakelijke

Nadere informatie

Ketenanalyse Staal in project "PGS windloods"

Ketenanalyse Staal in project PGS windloods Ketenanalyse Staal in project "PGS windloods" Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten Meeuwisse 3 1.3. Opbouw 4 Stap 1: Globale berekening van scope 3 emissies 5 Stap

Nadere informatie

Rapport 16 oktober 2014

Rapport 16 oktober 2014 CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2014 AANEMINGSBEDRIJF VAN DER ZANDEN BV EN VAN DER ZANDEN MILIEU BV IN HET KADER VAN DE CO 2 -PRESTATIELADDER Rapport 16 oktober 2014 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...

Nadere informatie

Scope 3 Analyse 2011

Scope 3 Analyse 2011 Algemeen gedeelte Blad : 1 van 7 Scope 3 Analyse 2011 Ippel Civiele Betonbouw B.V. Scope 3 Analyse Pag. 1 van 7 Algemeen gedeelte Blad : 2 van 7 INHOUDSOPGAVE Inleiding Stap 1: De hoofdlijnen van de waardeketen

Nadere informatie

Ketenanalyse staal Max Bögl Nederland B.V.

Ketenanalyse staal Max Bögl Nederland B.V. Ketenanalyse staal Max Bögl Nederland B.V. 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Hoofdstuk 1 Inleiding... 3 1.1 Wat is een ketenanalyse... 3 1.2 Activiteiten Max Bögl... 3 1.3 Opbouw... 3 Stap 1: Globale

Nadere informatie

Ketenanalyse stalen buispalen 2013

Ketenanalyse stalen buispalen 2013 Ketenanalyse stalen buispalen Genemuiden Versie 1.0 definitief \1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Leeswijzer 3 De -prestatieladder 4.1 Scopes 4. Niveaus en invalshoeken 5 3 Beschrijving van de waardeketen

Nadere informatie

ketenanalyse afvalverwijdering BESIX - OVT Utrecht

ketenanalyse afvalverwijdering BESIX - OVT Utrecht afvalverwijdering BESIX - OVT Utrecht BESIX Nederland Branch 27 Februari 2014 DEFINITIEVE rapportage - 1 - Documenttitel afvalverwijdering BESIX OVT Utrecht Verkorte documenttitel Voortgangsrapportage

Nadere informatie

ketenanalyse afvalverwijdering BESIX - OVT Utrecht

ketenanalyse afvalverwijdering BESIX - OVT Utrecht afvalverwijdering BESIX - OVT Utrecht BESIX Nederland Branch 23 februari 2015 DEFINITIEVE rapportage - 1 - Documenttitel afvalverwijdering BESIX OVT Utrecht Verkorte documenttitel Voortgangsrapportage

Nadere informatie

Ketenanalyse Upstream Transport CO2-Prestatieladder

Ketenanalyse Upstream Transport CO2-Prestatieladder CO2-Prestatieladder Opgesteld door Inhoudsopgave Ketenanalyse Upstream Transport... 1 CO2-Prestatieladder... 1 Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 1.1 Vaststellen onderwerpen ketenanalyses... 3 1.2 Leeswijzer...

Nadere informatie

4.A.1 Ketenanalyse onderhoudsbaggerwerk JP Schilder

4.A.1 Ketenanalyse onderhoudsbaggerwerk JP Schilder 4.A.1 Ketenanalyse onderhoudsbaggerwerk JP Schilder Datum: 24 mei 2016 Project: Auteur: Controle: Scope 3 analyse van GHG genererende (keten)activiteiten JP Schilder pagina 1 van 12 Ketenanalyse JP Schilder

Nadere informatie

Jaar: 2015 Scope 1 & 2

Jaar: 2015 Scope 1 & 2 Trend en voortgangsanalyse CO prestatieladder De Heer land en water b.v. vindt duurzaam ondernemen belangrijk. Dit betekent dat de Heer land en water in de eigen bedrijfsvoering streeft naar een goed evenwicht

Nadere informatie

Carbon footprint. Aannemingsbedrijf van der Meer

Carbon footprint. Aannemingsbedrijf van der Meer Carbon footprint Aannemingsbedrijf van der Meer Datum: 16 december 2014 Status: definitief Carbon footprint Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. December 2014 Bedrijfsgegevens Bedrijf: Aannemingsbedrijf

Nadere informatie

Ketenanalyse projectlogistiek

Ketenanalyse projectlogistiek Blad 1 van 22 Ketenanalyse projectlogistiek REVISIE DATUM OMSCHRIJVING OPGESTELD GECONTROLEERD GOEDGEKEURD 0 7-11-2013 Analyse C.Wortmann M.van der Welle L.J.Klein Blad Alle Revisie 0 Revisie bijlagen:

Nadere informatie

Ketenanalyse Woon-werk verkeer VBK Noord B.V. Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol

Ketenanalyse Woon-werk verkeer VBK Noord B.V. Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Ketenanalyse Woon-werk verkeer VBK Noord B.V. Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten VBK

Nadere informatie

Auditrapport CO2-Prestatieladder

Auditrapport CO2-Prestatieladder Auditrapport CO2-Prestatieladder Kiwa Nederland B.V. Sir Winston Churchilllaan 273 Organisatie Postbus 70 Naam ForeyeT B.V. 2280 AB RIJSWIJK Contactpersoon F. Koks T: (+31) (0)70 414 44 00 E-mail fred.koks@foreyet.com

Nadere informatie

[NIEUWSBRIEF NR. 2 JELLE BIJLSMA BV] 1 december 2014

[NIEUWSBRIEF NR. 2 JELLE BIJLSMA BV] 1 december 2014 Voortgangsrapportage CO 2-emissiereductie Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze eerste voortgangsrapportage sinds we gecertificeerd zijn op de CO 2-prestatieladder. De gehele voortgangsrapportage

Nadere informatie

Ketenanalyse Staal in project "PGS windloods"

Ketenanalyse Staal in project PGS windloods Ketenanalyse Staal in project "PGS windloods" Inhoudsopgave 1 Inleiding 1.1. Wat is een ketenanalyse 1.2. Activiteiten Meeuwisse 1.3. Opbouw Stap 1: Globale berekening van scope 3 emissies Stap 2: Keuze

Nadere informatie

Ketenanalyse Woon-werk verkeer De Jong en Zoon Beheer B.V.

Ketenanalyse Woon-werk verkeer De Jong en Zoon Beheer B.V. Ketenanalyse Woon-werk verkeer De Jong en Zoon Beheer B.V. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten De Jong en Zoon Beheer B.V. 3 1.3. Doel van de ketenanalyse 4 1.4.

Nadere informatie

Ketenanalyse diensten ingenieursbureau

Ketenanalyse diensten ingenieursbureau Ketenanalyse diensten ingenieursbureau Titel : Ketenanalyse diensten ingenieursbureau Robert Bosch B.V. Status : definitief Versie : 1.0 Datum : 19-08-2014 Auteurs : Martin Vos, Willem Groenendijk, Johan

Nadere informatie

ANALYSE SCOPE 3 EMISSIES SPITZKE SPOORBOUW B.V. IN HET KADER VAN DE CO2-PRESTATIELADDER VAN SKAO

ANALYSE SCOPE 3 EMISSIES SPITZKE SPOORBOUW B.V. IN HET KADER VAN DE CO2-PRESTATIELADDER VAN SKAO ANALYSE SCOPE 3 EMISSIES SPITZKE SPOORBOUW B.V. IN HET KADER VAN DE CO2-PRESTATIELADDER VAN SKAO Milieu & Omgeving Kwaliteit, Arbo en Milieu (KAM) Branchemanagement Cursussen Opdrachtgever : Spitzke Spoorbouw

Nadere informatie

Ketenanalyse staal. Max Bögl Nederland B.V.

Ketenanalyse staal. Max Bögl Nederland B.V. Ketenanalyse staal Max Bögl Nederland B.V. 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 1.1 Wat is een ketenanalyse 3 1.2 Activiteiten Max Bögl 3 1.3 Opbouw 3 Stap 1: Globale berekening van scope 3 emissies

Nadere informatie

Ketenanalyse Woon-werk verkeer Hollandia BV. Opgesteld volgens de eisen van het Greenhouse Gas Protocol

Ketenanalyse Woon-werk verkeer Hollandia BV. Opgesteld volgens de eisen van het Greenhouse Gas Protocol Ketenanalyse Woon-werk verkeer Hollandia BV Opgesteld volgens de eisen van het Greenhouse Gas Protocol Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten Hollandia 3 1.3. Doel

Nadere informatie

CO 2 prestatieladder. CO 2 De meest materiële emissies uit scope 3. AMK Inventis Stef Jonker. (onderdeel 4.A.1 en 4.A.2 uit de CO 2 prestatieladder)

CO 2 prestatieladder. CO 2 De meest materiële emissies uit scope 3. AMK Inventis Stef Jonker. (onderdeel 4.A.1 en 4.A.2 uit de CO 2 prestatieladder) CO 2 De meest materiële emissies uit scope 3 (onderdeel 4.A.1 en 4.A.2 uit de CO 2 prestatieladder) AMK Inventis Stef Jonker Januari 2012 1 2 Inhoudsopgave: 1 Inleiding en verantwoording... 4 2 Bedrijfsbeschrijving...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Pagina 3

Inhoudsopgave. Pagina 3 Pagina 2 Voorwoord Dit rapport is onderdeel van het duurzaamheidsbeleid binnen Martens en Van Oord. Het doel van deze analyse is het inzichtelijk maken van CO 2 -emissies in de keten. Hiermee worden de

Nadere informatie

Ketenanalyse CO2 Meters 2013

Ketenanalyse CO2 Meters 2013 Ketenanalyse CO2 Meters 2013 De uitstoot gerelateerd aan de keten van meters die Fudura BV inzet ten behoeve van haar meetdiensten over het jaar 2013. Datum Versie Door Inhoud 09-07-2014 0.1 FJS Machiels

Nadere informatie

2.A.1. - 3.B.2. - 4.B.2. - 5.B.1. - 3.C.1. - 3.C.2. - 5.C.3.

2.A.1. - 3.B.2. - 4.B.2. - 5.B.1. - 3.C.1. - 3.C.2. - 5.C.3. Projectvoortgangsrapport CO 2 -Prestatieladder Pagina 1 van 8 CO 2 -Prestatieladder Bestortingen Ontgrondingskuilen in en nabij de Oosterscheldekering 2014 Eindrapportage 2.A.1. - 3.B.2. - 4.B.2. - 5.B.1.

Nadere informatie

Ketenanalyse Plaatsen Dynamische Route Informatie Panelen (DRIPS) Compass Infrastructuur Nederland B.V.

Ketenanalyse Plaatsen Dynamische Route Informatie Panelen (DRIPS) Compass Infrastructuur Nederland B.V. Ketenanalyse Plaatsen Dynamische Route Informatie Panelen (DRIPS) Compass Infrastructuur Nederland B.V. Auteur: Nick van Moerkerk Versie: 1.2 Datum: 18-06-2015 Handtekening autoriserend verantwoordelijk

Nadere informatie

CO 2 emissie inventarisatie Carbon Footprint Rapportage Q1.Q2-2015

CO 2 emissie inventarisatie Carbon Footprint Rapportage Q1.Q2-2015 CO 2 emissie inventarisatie Carbon Footprint Rapportage Q1.Q2-2015 Referentie : CO 2 prestatieladder 2.2-3.A.1 Revisie : 2.0 (correcties op 1.0) Datum : 20150901 Status : Definitief Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

Memo keuzeproces ketenanalyses 2012

Memo keuzeproces ketenanalyses 2012 Aan : Joost van Rooy, Jean Jacques Wintreacken, Marcel Mulder, Manon Remeijsen, Alex Boss Van : Floor van der Wind Onderwerp : Ketenanalyses Atos Datum : 30-01-2012 Atos heeft besloten om in 2012 op te

Nadere informatie

Ketenanalyse. Aannemingsbedrijf van der Meer. Datum: 4 december 2014. Pagina 1 van 11

Ketenanalyse. Aannemingsbedrijf van der Meer. Datum: 4 december 2014. Pagina 1 van 11 Ketenanalyse Aannemingsbedrijf van der Meer Datum: 4 december 2014 Status: definitief Pagina 1 van 11 Ketenanalyse Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. November 2014 Bedrijfsgegevens Bedrijf: Aannemingsbedrijf

Nadere informatie

Energie meetplan 2012-2015. Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2

Energie meetplan 2012-2015. Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Energie meetplan 2012-2015 Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 3 3 Planning meetmomenten 4 3.1. Vestiging 4 Scope 1 emissies 4 Scope 2 emissies

Nadere informatie

Carbon Footprint 2013. J.M. de Wit Groenvoorziening BV

Carbon Footprint 2013. J.M. de Wit Groenvoorziening BV Carbon Footprint 2013 J.M. de Wit Groenvoorziening BV Carbon footprint J.M. de Wit Groenvoorziening B.V. April 2014 Bedrijfsgegevens Bedrijf: J.M. de Wit Groenvoorziening BV Bezoekadres: Groenestein 12b

Nadere informatie

Analyse scope 3 emissies

Analyse scope 3 emissies Analyse scope 3 emissies Inleiding Dit rapport heeft als doel de scope 3 emissies van Jan Kuipers Nunspeet (JKN) te analyseren. Dit zijn emissies welke als gevolg van activiteiten van JKN worden uitgestoten,

Nadere informatie

Rapportage CO 2 -footprint Theuma

Rapportage CO 2 -footprint Theuma Rapportage CO 2 -footprint Theuma 2012 Datum: April 2013 Status: Eindrapport Betrokkenen: Bart Van Damme Bart Wauters Anouk Walinga Barbara De Kezel Theuma Theuma Theuma Beco 2 INHOUD SAMENVATTING... 4

Nadere informatie

Rapportage van broeikasgasemissies veroorzaakt door gekochte elektriciteit

Rapportage van broeikasgasemissies veroorzaakt door gekochte elektriciteit Rapportage van broeikasgasemissies veroorzaakt door gekochte elektriciteit Een samenvatting van de "Greenhouse Gas Protocol Scope 2 Guidance" Samengevat en vertaald door het EKOenergie-secretariaat, januari

Nadere informatie

Ketenanalyse Bermgras & slootmaaisel

Ketenanalyse Bermgras & slootmaaisel Ketenanalyse Bermgras & slootmaaisel 4.A.1_2 Ketenanalyse Bermgras & slootmaaisel Pagina 1 van 11 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Wat is een ketenanalyse... 3 1.2 Activiteiten Rhepa Holding B.V....

Nadere informatie

Scope 3 analyse Rasenberg

Scope 3 analyse Rasenberg Scope 3 analyse Rasenberg Tbv hercertificering niv. 5 op de CO2-Prestatieladder (2012) Deelrapport Rasenberg B.V. oktober 2012 Scope 3 analyse Rasenberg Tbv hercertificering niv. 5 op de CO2-Prestatieladder

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 - reductiedoelstellingen scope 1 & 2 -emissies

Voortgangsrapportage CO 2 - reductiedoelstellingen scope 1 & 2 -emissies Voortgangsrapportage CO 2 - reductiedoelstellingen scope 1 & 2 -emissies BESIX Nederland Branch 17 oktober 2011 Definitief rapport BESIX Nederland Branch Trondheim 22-24 Postbus 8 2990 AA Barendrecht

Nadere informatie

4.A.1. Ketenanalyse Scope 3 Emissie Inhuur onderaannemers voor projecten

4.A.1. Ketenanalyse Scope 3 Emissie Inhuur onderaannemers voor projecten BRUCO ZEGVELD B.V. HEIFRA B.V. 2014 4.A.1. Ketenanalyse Scope 3 Emissie Inhuur onderaannemers voor projecten Bruco Zegveld B.V. Heifra B.V. Ouwejan & F. de Bruijn Infra B.V. Ouwejan & F. de Bruijn Materieel

Nadere informatie

Ketenanalyse vrachtwagenleverancier (4.A.1)

Ketenanalyse vrachtwagenleverancier (4.A.1) Ketenanalyse vrachtwagenleverancier (4.A.1) Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 2 REFERENTIES... 2 2. DOELSTELLING VAN DEZE KETENANALYSE... 2 3. BEPALEN VAN DE SCOPE VAN DEZE ANALYSE... 2 4. KETENANALYSE PRODUCTIE

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder. Ketenanalyse diesel. Aspect(en): 4.A.1

CO 2 Prestatieladder. Ketenanalyse diesel. Aspect(en): 4.A.1 CO 2 Prestatieladder Ketenanalyse diesel Auteur: Dhr. A.J. van Doornmalen Aspect(en): 4.A.1 Vrijgegeven: Dhr. A.J. van der Heul Datum: 17 april 2014 Inhoudsopgave 1.0 Inleiding... 3 2.0 Doelstelling...

Nadere informatie

Emissie inventaris 2013. Visser Assen. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

Emissie inventaris 2013. Visser Assen. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Emissie inventaris 2013 Visser Assen Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Datum Versie Opsteller Gezien juni 2014 Definitief S.G. Jonker R. van der Veen AMK Inventis Advies en Opleiding 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Rapport Ketenanalyse van prefab beton in project Harlingen. Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol

Rapport Ketenanalyse van prefab beton in project Harlingen. Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Rapport Ketenanalyse van prefab beton in project Harlingen Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse? 3 1.2. Activiteiten

Nadere informatie

Review CO 2 -studie ZOAB Rasenberg

Review CO 2 -studie ZOAB Rasenberg Review CO 2 -studie ZOAB Rasenberg Notitie Delft, maart 2011 Opgesteld door: M.N. (Maartje) Sevenster M.E. (Marieke) Head 2 Maart 2011 2.403.1 Review CO 2 -studie ZOAB Rasenberg 1 Inleiding Binnen de prestatieladder

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder. Ketenanalyse zand. Aspect(en): 4.A.1

CO 2 Prestatieladder. Ketenanalyse zand. Aspect(en): 4.A.1 CO 2 Prestatieladder Ketenanalyse zand Auteur: Dhr. A.J. van Doornmalen Vrijgegeven: Dhr. A.J. van der Heul Aspect(en): 4.A.1 Datum: 04 april 2014 Inhoudsopgave 1.0 Identificatie... 3 2.0 Doelstelling...

Nadere informatie

CO2-prestatieladder 4.A.1_1 Ketenanalyse Pronovus B.V. Revisiedatum: 21-04-2015. Inhoudsopgave

CO2-prestatieladder 4.A.1_1 Ketenanalyse Pronovus B.V. Revisiedatum: 21-04-2015. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 1. Het Pronovus distributiemodel... 3 2. Pronovus en de relevante scope 3 emissies... 4 3.1 Het bepalen van de relevante scope 3 emissiebronnen... 4 3.2

Nadere informatie

Ketenanalyse Staal in project "De Gagel" Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol

Ketenanalyse Staal in project De Gagel Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Ketenanalyse Staal in project "De Gagel" Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten VBK Groep

Nadere informatie

Ketenanalyse Afval 1/16

Ketenanalyse Afval 1/16 Ketenanalyse Afval Opdrachtgever Contactpersoon Document Nathanya Sandelowsky Katelijn van den Berg 30 juni 2014 Wolter en Dros 06 543 11 789 Referentie LM/141017 1/16 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1

Nadere informatie

Ketenanalyse PVC. in project Rioolvervanging en herinrichting Westereng te Bussum

Ketenanalyse PVC. in project Rioolvervanging en herinrichting Westereng te Bussum Ketenanalyse PVC in project Rioolvervanging en herinrichting Westereng te Bussum INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 3 1.1 Wat is een ketenanalyse... 3 1.2 Activiteiten.. 3 1.3 Opbouw 4 Stap 1: Dominantieanalyse

Nadere informatie

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 CO-2 Rapportage 2014 Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 Aalten 28-04-2015 Versie 2.2 J.Nannings Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

De emissie inventaris van: Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

De emissie inventaris van: Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 De emissie inventaris van: Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 AMK Inventis Stef Jonker Januari 2016 Definitief 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 De organisatie...

Nadere informatie

De emissie inventaris van: 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

De emissie inventaris van: 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 De emissie inventaris van: 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: Stef Jonker Datum: 26 januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De organisatie... 4 2.1 Verantwoordelijke...

Nadere informatie

4.A.1 Scope 3 emissies en ketenanalyses

4.A.1 Scope 3 emissies en ketenanalyses 4.A.1 Scope 3 emissies en ketenanalyses Onderneming: Begeleiding: Holding Gebr. Van Esch B.V. hierna genoemd VAN ESCH BEDRIJVEN, bestaande uit: J. van Esch b.v. Gebroeders van Esch wegenbouw A. van Casteren

Nadere informatie

Aanleg van nutsvoorzieningen

Aanleg van nutsvoorzieningen 3: Analyse van GHG-genererende (ketens van) activiteiten Afdeling KAM Blad 1 van 11 Aanleg van nutsvoorzieningen Blad 2 van 11 Voorwoord In het kader van de gestelde eisen in de CO 2 -prestatieladder van

Nadere informatie

Ketenanalyse voor scope 3

Ketenanalyse voor scope 3 4.A.1 Ketenanalyse CO2-emissies 2014 t.b.v. de CO 2 -Prestatieladder Ketenanalyse voor scope 3 Van Steenis Geodesie BV Ringveste 7b 3992 DD HOUTEN Van Steenis Geodesie BV Duurstedeweg 4 7418 CK DEVENTER

Nadere informatie

2015-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

2015-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Emissie inventaris Netters infra De emissie inventaris van: 2015-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: AMK Inventis Stef Jonker Datum: juli 2015 Versie 3 juli 2015 Pagina 1 van

Nadere informatie