HEARSAY SOCIAL, INC. MONITORING KENNISGEVING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HEARSAY SOCIAL, INC. MONITORING KENNISGEVING"

Transcriptie

1 HEARSAY SOCIAL, INC. MONITORING KENNISGEVING BELANGRIJKE MEDEDELING: Wanneer u uw social media account(s) "koppelt" aan de Hearsay Social Service, zal uw gekoppelde account activiteit door onze Service ten behoeve van uw organisatie worden bewaakt en bewaard, en ook beschikbaar zijn voor inzage door uw organisatie en/of een audit entiteit ten behoeve van het controleren van de naleving van de regelgeving die voor uw bedrijfstak geldt. Door het koppelen van uw social media account(s) aan Hearsay Social, bevestigt u: 1) dat u toestemming geeft aan Hearsay Social om uw gekoppelde account activiteit actief te bewaken, te modereren en te bewaren conform het Privacybeleid bedoeld in sub 2) hieronder; en 2) dat u begrijpt dat die controle en dat bewaren mede betrekking heeft op alle persoonlijke activiteiten die door middel van die gekoppelde accounts plaatsvinden, ongeacht of u toegang tot deze accounts verkrijgt met behulp van apparatuur, apparaten of middelen van uzelf, van derden of van uw werkgever, en dat onze verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens onderworpen is aan de voorwaarden van ons Privacybeleid, waarvan de op dit moment geldende versie beschikbaar is op 3) dat u deze toestemming te allen tijde kunt intrekken door het ontkoppelen van uw account. GEBRUIKSVOORWAARDEN EN LICENTIEOVEREENKOMST ("OVEREENKOMST") DOOR ONZE SERVICE TE GEBRUIKEN OF TE BENADEREN, OF DOOR OP "ACCEPTEER" TE KLIKKEN OP HET SCHERM WAARIN DEZE OVEREENKOMST WORDT WEERGEGEVEN, BEVESTIGT U DAT U GEBONDEN BENT DOOR EN AANVAARDT U DE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST ("ACCEPTATIE"). DE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST OMVATTEN IN HET BIJZONDER EEN BEPERKTE GARANTIE (IN ARTIKEL 5) EN BEPAALDE BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID (IN ARTIKEL 7). INDIEN U NIET AKKOORD BENT MET DEZE VOORWAARDEN, MAAK DAN GEEN GEBRUIK VAN ONZE SERVICE, DRUK NIET OP DE KNOP "VERBINDEN MET", EN REGISTREER U NIET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN ONZE SERVICE. INDIEN U DEZE OVEREENKOMST NAMENS EEN BEDRIJF OF ANDERE RECHTSPERSOON ACCEPTEERT, VERKLAART EN GARANDEERT U DAT U DE VOLLEDIGE BEVOEGDHEID HEEFT OM DAT BEDRIJF OF DIE RECHTSPERSOON (EN HAAR MEDEWERKERS) TE BINDEN AAN DEZE OVEREENKOMST. DEZE OVEREENKOMST WORDT AANGEGAAN TUSSEN HEARSAY SOCIAL, INC., GEVESTIGD TE 185 BERRY STREET, SUITE 3800, SAN FRANCISCO, CA 94107, VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA (HIERNA: "HEARSAY", "WIJ" OF "ONS"), EN U EN EEN OF MEER ANDERE PERSONEN, BEDRIJVEN OF ANDERE RECHTSPERSONEN NAMENS WIE U DEZE OVEREENKOMST SLUIT EN AANVAARDT (SAMEN "KLANT", "U" OF "UW"). INDIEN U NIET AKKOORD BENT MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST, ZULLEN WIJ DE DIENST EN/OF DE DAARAAN VERBONDEN MATERIËLE COMPONENTEN (TRAININGSMATERIAAL, DOCUMENTATIE, HANDLEIDINGEN EN ANDERE CONTENT) NIET AAN U IN LICENTIE GEVEN, EN DIENT U DE TOEGANG TOT OF HET GEBRUIK VAN DE SERVICE METEEN TE STAKEN. 1. Verlening van licentie Hierbij verlenen wij u een beperkte, niet-overdraagbare, niet-exclusieve licentie, onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst, tot het gebruiken van de web-based social management service die wordt verstrekt door Hearsay, met inbegrip van de bijbehorende materiële componenten die door Hearsay aan de Klant worden verstrekt, zoals trainingsmaterialen, documentatie, handleidingen en andere content, een en ander zoals nader omschreven in een Orderformulier ("de Service"), enkel en alleen voor uw intern zakelijk gebruik. Geen andere licenties worden voor de Service verleend, behoudens als uitdrukkelijk in deze Overeenkomst bepaald. 2. Verantwoordelijkheden en beperkingen. Verantwoordelijkheden van de Klant. U (i) bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account; (ii) bent als enige verantwoordelijk voor de juistheid van alle door u aan de Service verstrekte gegevens; (ii) dient te voorkomen dat onbevoegden toegang verkrijgen tot of gebruik maken van de Service, en u dient Hearsay onmiddellijk in kennis te stellen van elk ongeoorloofd gebruik en elke ongeoorloofde toegang; (iii) dient bij het gebruiken van de Service alle toepasselijke wetten na te leven; en (iv) dient er voor zorg te dragen dat u beschikt over de vereiste toestemmings- en instemmingsverklaringen die nodig zijn om Hearsay toegang te verlenen tot en gebruik te laten maken van de gegevens (daaronder begrepen alle persoonsgegevens) die door u aan de Service worden verstrekt, een en ander als bedoeld in deze Overeenkomst Hearsay Social, Inc. Alle rechten voorbehouden Pagina 1 van 13

2 B. Beperkingen op het gebruik van de Service. Het is u niet toegestaan om: (i) de Service in licentie of in sublicentie te geven, te verkopen, door te verkopen, te verhuren, te leasen, uit te lenen, over te dragen, te cederen, te distribueren, in timesharing te geven of anderszins commercieel te exploiteren of ter beschikking van derden te stellen; (ii) via de Service spam te verzenden of andersoortige duplicatieve of ongevraagde berichten; (iii) via de Service kwetsend, obsceen, bedreigend, lasterlijk of anderszins onwettig of onrechtmatig materiaal te verzenden of op te slaan, daaronder begrepen materiaal dat schadelijk is voor kinderen of dat het recht van derden op privacy schendt; (iv) via de Service materiaal te verzenden of op te slaan dat software virussen, wormen, Trojan Horses of andere schadelijke computercodes, bestanden, scripts, agents of programma's bevat; (v) de integriteit of de prestaties van de Service of de daarin opgenomen gegevens te belemmeren of te verstoren; en (vi) te pogen om onbevoegd toegang te verkrijgen tot de Service of de aan de Service gekoppelde systemen of netwerken. C. Uw social media accounts en gegevens. Door het aangaan van deze Overeenkomst en/of het gebruik van onze Service, gaat u er mee akkoord dat Hearsay uw social media accounts, daaronder begrepen alle gegevens in verband daarmee, kan openen, reproduceren en gebruiken om de Service te verstrekken, daaronder begrepen om te reageren op technische problemen of problemen met de Service, hetzij op verzoek van de Klant hetzij anderszins, in verband met de Service. D. Beperking op het gebruik van gegevens. Onder deze Overeenkomst is het niet toegestaan om gebruikersgegevens uit LinkedIn API's te integreren in een CRM-toepassing of -oplossing (bijvoorbeeld Salesforce, Microsoft Dynamics, SAP, Oracle of Siebel). De Klant dient conform de daarvoor geldende standaard in de bedrijfstak maatregelen te treffen om de beveiliging van de opgeslagen gebruikersgegevens te beschermen en te garanderen, welke maatregelen ten minste net zo veilig dienen te zijn als de maatregelen die de Klant gebruikt om andere gevoelige informatie te beschermen. De gebruikersgegevens mogen niet worden overgedragen of verstrekt aan derden, behoudens aan derden met een geheimhoudingsplicht of wanneer dat wordt bevolen door een rechtbank of een overheidsinstantie. Voor alle duidelijkheid wordt hier vermeld dat het voorgaande niet bedoeld is om te werken als een beperking voor gegevens, content of informatie van de Klant die de Klant buiten deze Overeenkomst beheert. De beperkingen in dit artikel 2.D zijn niet van toepassing op gegevens die Gebruikers rechtstreeks aan Hearsay of de Klant verstrekken door middel van een afzonderlijke invoering of upload, of die door Gebruikers aan Hearsay of de Klant wordt verstrekt. De beperkingen in dit artikel 2.D gelden alleen voor gegevens die van de LinkedIn API's zijn ontvangen, en niet voor gegevens uit een ander sociaal netwerk. E. Privacyverklaring. De actuele versie van de privacyverklaring van Hearsay is beschikbaar op Door het aangaan van deze Overeenkomst bevestigt u en gaat u akkoord met het privacybeleid van Hearsay zoals dat van tijd tot tijd kan worden geüpdate. 3. Eigendom. De Service is de eigendom van Hearsay en/of haar licentiegevers, en is beschermd door de toepasselijke Amerikaanse en internationale weten regelgeving inzake octrooien, auteursrechten, handelsmerken en handelsgeheimen. U ontvangt alleen een licentie voor toegang tot en gebruik van de Service zoals omschreven in deze Overeenkomst, en Hearsay en haar licentiegevers behouden het eigendomsrecht aangaande de Service, alles wat (geheel of gedeeltelijk) van de Service is afgeleid, en alle intellectuele eigendoms- en andere rechten in de Services. 4. Verstrekking van de Service. Hearsay zal: (i) zich in redelijkheid inspannen om de Service 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar te stellen, met uitzondering van (a) geplande downtime (welke Hearsay voor zover als in redelijkheid praktisch mogelijk zal plannen in weekends tussen vrijdag 06:00 uur Pacific Time en maandag 03:00 uur Pacific Time), of (b) een onbeschikbaarheid veroorzaakt door een geval van overmacht, waaronder begrepen natuurrampen, handelingen van de overheid, overstroming, brand, aardbevingen, oproer, daden van terreur, stakingen of andere arbeidsproblemen (met uitzondering van problemen met medewerkers van Hearsay zelf), storingen bij een internet service provider of vertragingen of uitval van een service die door derden wordt verstrekt en waarmee de Service samenwerkt, daaronder begrepen Facebook, Twitter en LinkedIn, en andere soortgelijke social network sites ("Externe Services"); en (ii) zich naar redelijkheid en in overeenstemming met de standaarden die daarvoor gelden in de bedrijfstak inspannen om onbevoegde toegang tot uw gegevens te voorkomen. Features van de Service die samenwerken met Externe Services zijn afhankelijk van de voortdurende beschikbaarheid van de API's van die Externe Services en van het programma voor gebruik met de Externe Service. Indien een externe Service zijn API of content niet langer beschikbaar maakt voor gebruik met de Service, kan Hearsay op haar beurt de verstrekking van de features van de Service stopzetten die afhankelijk zijn van die API's of content. Hearsay kan de Service gedurende de Looptijd wijzigen en verbeteren. 5. Garantie. A. Elke partij verklaart en garandeert dat hij rechtens bevoegd is om deze Overeenkomst aan te gaan. Hearsay garandeert dat zij de Service zal verstrekken op een wijze die in overeenstemming is met de normen die in het algemeen in de bedrijfstak gelden voor services die vergelijkbaar zijn met de Service Hearsay Social, Inc. Alle rechten voorbehouden Pagina 2 van 13

3 B. TENZIJ ANDERS VERMELD IN DEZE GARANTIE, WORDT DE SERVICE GELEVERD "AS IS". ALLE EXPLICIETE EN IMPLICIETE VOORWAARDEN, VERKLARINGEN EN GARANTIES, DAARONDER BEGREPEN, ZONDER DAT DIT EEN BEPERKING INHOUDT, IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN BETREFFENDE GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-INBREUKMAKEND KARAKTER, TOT TEVREDENHEID STREKKENDE KWALITEIT, OF VOORTVLOEIEND UIT HANDELSCONVENTIES, AANVAARDE GEBRUIKEN EN HANDELSPRAKTIJKEN, WORDEN HIERBIJ VOOR ZOVER ALS TOEGESTAAN DOOR HET TOEPASSELIJK RECHT UITGESLOTEN. GEEN GARANTIE WORDT GEGEVEN MET BETREKKING TOT DE RESULTATEN VAN DE SERVICE, DAT DE SERVICE ZONDER FOUTEN, PROBLEMEN OF ONDERBREKINGEN ZAL WERKEN, OF DAT DE SERVICE AAN UW EISEN ZAL VOLDOEN. 6. Vrijwaring. A. Vrijwaring door Hearsay. Hearsay zal op haar eigen kosten verweer voeren ten behoeve van de Klant en diens functionarissen, directeuren en werknemers ("gevrijwaarde partijen zijdens de Klant") tegen elke vordering die wordt ingesteld tegen een gevrijwaarde partij zijdens de Klant door een derde die gebaseerd is op de stelling dat de Service als verstrekt aan de Klant inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van die derde (die vordering hierna een "Klantvordering"), en Hearsay zal elke schadevergoeding die uiteindelijk door een rechtbank wordt toegekend of waar Hearsay mee akkoord gaat in het kader van een schikking met betrekking tot die Klantvordering; het vorenstaande geldt op voorwaarde dat de Klant: (i) Hearsay onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stelt van de Klantvordering; (ii) Hearsay uitsluitende zeggenschap geeft over het te voeren verweer inzake en de afwikkeling of schikking van de Klantvordering (met dien verstande dat Hearsay de vrijheid heeft om niet in te stemmen met een schikking die zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de Klant een aansprakelijkheid of verplichting aan de Klant oplegt); en (iii) aan Hearsay, op Hearsay's kosten, alle redelijke assistentie verleent. Hearsay heeft op grond van dit artikel 6 (A) of anderszins geen enkele verplichting met betrekking tot vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met: (a) gebruik door de Klant van de Service op een andere wijze dan als bedoeld in deze Overeenkomst; (b) wijzigingen in de Service aangebracht door een andere entiteit of persoon dan Hearsay; (c) een combinatie van de Service met services of technologieën die niet door Hearsay zijn verstrekt; (d) content die door externe services is verstrekt; of (e) gebruik door de Klant van de Service of enig gedeelte daarvan nadat Hearsay deze Overeenkomst of dat deel van de Service in overeenstemming met dit artikel 6 (A) heeft beëindigd. Indien naar het oordeel van Hearsay een Klantvordering dreigt te worden ingediend, of indien een bestaande Klantvordering aansprakelijkheid voor Hearsay kan veroorzaken, kan Hearsay naar eigen inzicht en goeddunken: (x) trachten om een licentie te verkrijgen teneinde de Klant in staat te stellen om het potentieel inbreukmakende deel van de Service te kunnen blijven gebruiken; (y) de Service wijzigen om de potentiële inbreuk te voorkomen; of (z) indien het vorenstaande na gebruik van redelijke commerciële inspanningen niet kan worden bewerkstelligd, de Overeenkomst of het inbreukmakende deel van de Service beëindigen, en het bedrag van niet-gebruikte, vooruitbetaalde vergoedingen die gelden voor het beëindigde deel van de Service die na de einddatum wordt verstrekt terugbetalen. Het voorgaande rechtsmiddel is voor de Klant het enige en exclusieve rechtsmiddel met betrekking tot een Klantvordering. B. Vrijwaring door de Klant. Met inachtneming van het bepaalde in deze Overeenkomst, zal de Klant op eigen kosten verweer voeren ten behoeve van Hearsay en haar functionarissen, directeuren en werknemers ("gevrijwaarde partijen zijdens Hearsay") tegen elke vordering die wordt ingesteld tegen een gevrijwaarde partij zijdens Hearsay voortvloeiend uit of gerelateerd aan vorderingen betreffende een schending door de Klant van deze Overeenkomst, gebruik door de Klant van de Service op een wijze die niet is toegestaan onder de voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst, of inbreuk door de Klant van intellectuele eigendomsrechten van een derde (elk een "Hearsayvordering"), en de Klant zal aan Hearsay elke schadevergoeding betalen die uiteindelijk door een rechtbank wordt toegekend of waar de Klant mee akkoord gaat in het kader van een schikking met betrekking tot die Hearsayvordering; het vorenstaande geldt op voorwaarde dat Hearsay: (i) de Klant onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stelt van de Hearsayvordering; (ii) de Klant uitsluitende zeggenschap geeft over het voeren van verweer inzake en de afwikkeling of schikking van de Hearsayvordering (met dien verstande dat de Klant de vrijheid heeft om niet in te stemmen met een schikking die zonder voorafgaande schriftelijke instemming van Hearsay een aansprakelijkheid of verplichting aan Hearsay oplegt); en (iii) aan de Klant, op kosten van de Klant, alle redelijke assistentie verleent in verband met de Hearsayvordering. 7. Beperking van aansprakelijkheid. A. NIETS IN DEZE VOORWAARDEN BEPERKT OF SLUIT DE AANSPRAKELIJKHEID VAN HEARSAY UIT VOOR: (A) OVERLIJDEN OF PERSOONLIJK LETSEL VEROORZAAKT DOOR HAAR NALATIGHEID, OF DOOR NALATIGHEID VAN HAAR WERKNEMERS, AGENTEN OF ONDERAANNEMERS; (B) FRAUDE OF BEDROG; OF (C) OVERTREDING VAN DE VOORWAARDEN DIE WORDEN GEÏMPLICEERD DOOR 2 VAN DE SUPPLY OF GOODS AND SERVICES ACT 1982 (TITEL EN STILZWIJGEND BEZIT). B. BEHOUDENS HET BEPAALDE IN ARTIKEL 7A, IS GEEN DER PARTIJEN IN ENIG GEVAL AANSPRAKELIJK JEGENS DE ANDERE PARTIJ VOOR (I) WINSTDERVING, (II) VERLIES VAN GEBRUIK, (III) BEDRIJFSSTORINGEN, (IV) KOSTEN VOOR HET REGELEN VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN, OF (V) INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE, MEERVOUDIGE, PUNITIEVE OF GEVOLGSCHADE HOE DAN OOK VEROORZAAKT, EN HETZIJ ONDER CONTRACT, ONDER ONRECHTMATIGE DAAD OF GEÏMPLICEERD DOOR DE 3 EN 5 VAN DE SUPPLY OF GOODS AND SERVICES ACT 1982 (VOOR ZOVEEL ALS TOEGESTAAN DOOR DE WET), ONGEACHT OF DE DESBETREFFENDE PARTIJ IN KENNIS IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN HET ZICH VOORDOEN VAN DIE SCHADE OF NIET Hearsay Social, Inc. Alle rechten voorbehouden Pagina 3 van 13

4 C. IN GEEN GEVAL IS DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN HEARSAY JEGENS U MET BETREKKING TOT ALLE ANDERE VERLIEZEN ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET DEZE OVEREENKOMST, HETZIJ ONDER CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD (DAARONDER BEGREPEN NALATIGHEID), SCHENDING VAN EEN WETTELIJKE VERPLICHTING OF ANDERSZINS, HOGER DAN DE BEDRAGEN DIE DAADWERKELIJK DOOR DE KLANT AAN HEARSAY ZIJN BETAALD ONDER DE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST IN DE PERIODE VAN TWAALF (12) MAANDEN VOORAFGAANDE AAN HET ZICH VOORDOEN VAN DE INITIËLE GEBEURTENIS MET BETREKKING WAARTOE EEN PARTIJ SCHADE VERHAALT. D. DE BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID ALS NEERGELEGD IN DIT ARTIKEL 7 GELDEN NIET VOOR EN ZIJN NIET ANDERSZINS BEPERKT TOT DE SCHENDING VAN DE VERPLICHTINGEN NEERGELEGD IN ARTIKEL 8 OF EEN OVERTREDING DOOR DE KLANT VAN ARTIKEL 2. E. DE PARTIJEN ERKENNEN EN BEVESTIGEN DAT DIT ARTIKEL 7 DE OVEREENSTEMMING WEERSPIEGELT DIE IS BEREIKT OVER DE RISICOVERDELING TUSSEN DE PARTIJEN, DAT GEEN DER PARTIJEN DEZE OVEREENKOMST ZOU ZIJN AANGEGAAN ZONDER DEZE BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID, EN F. DAT GEEN ANDERE BEPALING BETREFFENDE AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING VAN TOEPASSING IS, NIETTEGENSTAANDE ENIGE ANDERSLUIDENDE BEPALING IN DEZE OVEREENKOMST OF IN ENIG ANDER DOCUMENT. 8. Geheimhouding. A. Definitie van de term Vertrouwelijke Informatie. De term "Vertrouwelijke Informatie" betekent alle vertrouwelijke en bedrijfseigen informatie van een partij ("de Openbaarmakende Partij") die hetzij mondeling hetzij schriftelijk aan de andere partij ("de Ontvangende Partij") wordt bekendgemaakt, en die wordt aangemerkt als vertrouwelijk of waarvan redelijkerwijs moet worden begrepen dat die vertrouwelijk is gezien de aard van de informatie en de omstandigheden waarin de openbaarmaking plaatsvindt, daaronder begrepen de voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst (waaronder begrepen de prijsstelling en andere voorwaarden als neergelegd in het Orderformulier), de Service, ondernemings- en marketing plannen, technologie en technische informatie, productontwerpen en bedrijfsprocessen. Onder Vertrouwelijke Informatie wordt niet verstaan informatie die: (i) voor het publiek beschikbaar is of wordt zonder schending van enige verplichting jegens de Openbaarmakende Partij; (ii) voorafgaand aan de bekendmaking ervan door de Openbaarmakende Partij zonder schending van enige verplichting jegens de Openbaarmakende Partij al bekend was bij de Ontvangende Partij; (iii) onafhankelijk en zelfstandig door de Ontvangende Partij is ontwikkeld zonder schending van enige verplichting jegens de Openbaarmakende Partij; of (iv) wordt ontvangen van een derde partij zonder schending van enige verplichting jegens de Openbaarmakende Partij. B. De Ontvangende Partij zal Vertrouwelijke Informatie van de Openbaarmakende Partij niet openbaar maken of voor welk doel dan ook buiten het toepassingsgebied van deze Overeenkomst gebruiken, dan met de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Openbaarmakende Partij. Elke partij komt overeen om de geheimhouding van de Vertrouwelijke Informatie van de andere partij op dezelfde manier te beschermen als hij de geheimhouding van zijn eigen bedrijfseigen informatie en vertrouwelijke gegevens beschermt, doch in geen geval met minder dan redelijke zorg en zorgvuldigheid. Indien de Ontvangende Partij door de wet of een overheidsinstantie verplicht wordt om vertrouwelijke informatie van de Openbaarmakende Partij bekend te maken, dient de Ontvangende Partij de Openbaarmakende partij vooraf in kennis te stellen van die gedwongen openbaarmaking (voor zover dat mogelijk is en wettelijk is toegestaan), en indien de Openbaarmakende Partij de openbaarmaking wenst te betwisten, dient de Ontvangende Partij in redelijkheid zijn medewerking daaraan te verlenen, op kosten van de Openbaarmakende Partij. C. U bevestigt en gaat ermee akkoord dat alle feedback, suggesties, opmerkingen, verbeteringen, wijzigingen en andere informatie (daaronder begrepen alle ideeën, concepten, "know-how" en daarin opgenomen technieken) die u aan ons verstrekt aangaande de Service of het functioneren daarvan (gezamenlijk: "Feedback"), niet wordt aangemerkt als Vertrouwelijke Informatie van u, en door ons kan worden gebruikt, openbaar worden gemaakt, worden verspreid en/of gepubliceerd voor elk doel, daaronder begrepen het ontwikkelen, produceren en marketen van producten, met gebruikmaking van die Feedback, zonder verplichting of betaling van welke aard dan ook van ons jegens u, en u doet hierbij afstand van alle rechten in en op alle Feedback. 9. Gegevensbescherming A. Elke partij zal voldoen aan zijn respectievelijke verplichtingen in het kader van de van toepassing zijnde wetgeving inzake gegevensbescherming, daaronder begrepen, zonder dat dit een beperking inhoudt, de Data Protection Act 1998 en Richtlijn 95/46/EG betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (of de toepasselijke nationale wetgeving ter uitvoering van die Richtlijn), zoals van tijd tot tijd gewijzigd, uitgebreid of opnieuw ingevoerd ("de Gegevensbeschermingswetgeving"). Geen der partijen zal enige handeling verrichten waardoor de andere partij in overtreding geraakt van zijn verplichtingen onder dit artikel, noch zal iets in deze Overeenkomst worden geacht een partij te belemmeren bij het nemen van maatregelen die de desbetreffende partij redelijkerwijs nodig acht om te kunnen voldoen aan de Gegevensbeschermingswetgeving Hearsay Social, Inc. Alle rechten voorbehouden Pagina 4 van 13

5 B. De termen "persoonsgegevens", "gegevensverwerker", "betrokkene", "proces", en de "verantwoordelijke voor de gegevensverwerking" hebben de betekenis zoals gedefinieerd in Richtlijn 95/46/EG betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (of de toepasselijke nationale wetgeving ter uitvoering van die Richtlijn). C. U stemt er mee in dat in de loop van deze Overeenkomst: (i) wat betreft de gegevens die u verzamelt, die u benadert of die u anderszins gebruikt, u zelf het doel bepaalt waarvoor en de wijze waarop persoonsgegevens worden of zullen worden verwerkt; (ii) u te allen tijde een "data controller" bent voor alle "persoonsgegevens" die worden verwerkt, en dat Hearsay een "gegevensverwerker" is; en (iii) dat u door persoonsgegevens naar Hearsay te verzenden akkoord gaat met, en in het geval dat Hearsay gegevens van derden verwerkt, u de toestemming van die derde heeft verkregen voor, het verzamelen, verwerken, verzenden en openbaar maken van die informatie en gegevens door Hearsay en alle derde-gegevensverwerkers op grond van deze Overeenkomst, zowel binnen de Europese Economische Ruimte als daarbuiten (waaronder de VS). Hearsay verbindt zich ertoe om te bewerkstelligen dat indien de Services worden benaderd of gebruikt binnen de VS, die gegevens zullen worden bewaard in de VS, en dat indien de Services worden benaderd of gebruikt binnen de Lidstaten van de Europese Unie, de gegevens zullen worden bewaard in een van de Lidstaten van de Europese Unie. Hearsay zal: (i) deze persoonsgegevens alleen in overeenstemming met de voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst en alle rechtsgeldige instructies die van tijd tot tijd in redelijkheid door de Abonnee kunnen worden gegeven zullen worden verwerkt; en (ii) passende technische en organisatorische maatregelen treffen ter bescherming tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking van die persoonsgegevens en tegen onbedoeld verlies of vernietiging van of schade aan die persoonsgegevens. D. Hearsay gaat ermee akkoord dat zij met uw uitdrukkelijke toestemming de gegevensverwerker is met betrekking tot de verwerkte persoonsgegevens die door u worden verstrekt. E. U garandeert en zegt toe dat alle instructies die u aan Hearsay geeft te allen tijde in overeenstemming zullen zijn met de eisen van de Gegevensbeschermingswetgeving. U zult Hearsay volledig vrijwaren tegen alle verlies, schade, aansprakelijkheid en kosten (daaronder begrepen advocaatkosten) van Hearsay als gevolg van een schending door u van de Gegevensbeschermingswetgeving. Hearsay zal voldoen aan verzoeken om informatie van legitieme gerechtelijke, wettelijke of regelgevende instanties of krachtens een gerechtelijk bevel of een dagvaarding, verzoek tot openbaarmaking van gegevens of andere wettelijke aanzeggingen of bevelen die Hearsay ontvangt. Hearsay kan met of zonder kennisgeving aan u voldoen aan deze dagvaardingen of gerechtelijke bevelen. 10. Looptijd en beëindiging A. Looptijd. Deze Overeenkomst gaat in op de datum waarop u deze accepteert, en blijft doorlopen gedurende de abonnementsperiode vermeld in het toepasselijke Orderformulier. Tenzij anders vermeld in het Orderformulier, wordt het abonnement automatisch verlengd met aaneensluitende termijnen van steeds één jaar, tenzij een van beide partijen de andere partij door middel van een kennisgeving in kennis stelt van niet-verlenging met inachtneming van een kennisgevingstermijn van ten minste 30 dagen voorafgaande aan het einde van de desbetreffende abonnementsperiode. B. Beëindiging vanwege een geldige reden. Een partij kan deze Overeenkomst vanwege een geldige reden beëindigen (i) door middel van een schriftelijke kennisgeving van een schending aan de andere partij met inachtneming van een kennisgevingstermijn van 30 dagen, indien de desbetreffende schending niet bij het verstrijken van die termijn is hersteld, of (ii) indien de andere partij het onderwerp wordt van een faillissementsaanvraag of een andere procedure met betrekking tot insolventie, onderbewindstelling, ondercuratelestelling, liquidatie of overdracht ten behoeve van crediteuren, of een analoge gebeurtenis in een andere jurisdictie die niet binnen zestig (60) dagen wordt afgewezen, opgeheven of opgeschort. Beëindiging ontslaat de Klant niet van de verplichting om eventuele voorafgaand aan de ingangsdatum van de beëindiging verschuldigd geworden vergoedingen aan Hearsay te betalen, en die vergoedingen dienen door de Klant voorafgaande aan die ingangsdatum te worden betaald. C. Indien de Service op grond van deze Overeenkomst wordt beëindigd of afloopt, of bij beëindiging van deze Overeenkomst in haar geheel om welke reden dan ook, komt de licentie die op grond van artikel 2 is verleend onmiddellijk tot een einde, en dient u (i) te stoppen met het gebruiken van de Service en de daarmee samenhangende Vertrouwelijke Informatie, en (ii) binnen dertig (30) dagen na beëindiging schriftelijk aan ons te bevestigen dat u alle Hearsay materialen en Vertrouwelijke Informatie, uw toegang tot de Service, en alle kopieën daarvan, al dan niet gewijzigd of samengevoegd tot andere materialen, heeft vernietigd, of al die zaken binnen diezelfde termijn aan ons te retourneren. Hearsay is alsdan niet verplicht om uw gegevens te onderhouden of om uw gegevens aan u te verstrekken, en zal daarna uw gegevens uit haar systemen verwijderen. Niettegenstaande het voorgaande of enige andere bepaling van deze Overeenkomst, kan Hearsay alle verzamelde gegevens gebruiken die zijn afgeleid van uw persoonsgegevens maar die geen specifieke Vertrouwelijke of persoonlijke informatie identificeren. D. Beëindiging van deze Overeenkomst, de Service of enig Orderformulier zal geen van beide partijen beperken in het nastreven van andere rechtsmiddelen waarover zij beschikken, daaronder begrepen een voorlopige voorziening, noch zal een dergelijke beëindiging u ontslaan van 2015 Hearsay Social, Inc. Alle rechten voorbehouden Pagina 5 van 13

6 uw verplichting om alle vergoedingen die zijn opgelopen of anderszins door u verschuldigd zijn geworden in het kader van deze Overeenkomst te betalen. Behoudens als uiteengezet in de artikelen getiteld "Beëindiging", "Garantie" en "Vrijwaring", zijn alle vergoedingen die onder of in verband met deze Overeenkomst zijn betaald niet vatbaar voor terugbetaling en bestaat er geen recht op verrekening. Rechten en verplichtingen van de partijen op grond van dit artikel en de artikelen getiteld "Garantie", "Schadevergoeding", "Beperking van aansprakelijkheid", "Eigendom", "Geheimhouding", "Gegevensbescherming" en "Algemeen", blijven ook na beëindiging van deze Overeenkomst van kracht. 11. Vergoedingen & betaling A. Vergoedingen. De Klant zal de vergoedingen voor de Service betalen zoals gespecificeerd in het Orderformulier. Hearsay kan de vergoedingen wijzigen door aan de Klant vijfenveertig (45) dagen voor de aanvang van een verlengingstermijn van het abonnement een kennisgeving te doen toekomen, welke wijziging in werking treedt aan het begin van de desbetreffende verlengingstermijn van het abonnement. B. Facturatie. Alle op grond van deze Overeenkomst ingediende facturen dienen te worden verzonden naar het adres vermeld in het Orderformulier. Alle vergoedingen zijn binnen dertig (30) dagen na ontvangst door de Klant van de desbetreffende factuur verschuldigd, tenzij anders vermeld in het Orderformulier. Het betreft fatale termijnen. Indien u de betaling die aan Hearsay op grond van deze Overeenkomst verschuldigd is niet binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur verricht, dan dient u, zonder dat dit een beperking inhoudt van Hearsay's rechtsmiddelen op grond van artikel 10, rente te betalen over het achterstallige bedrag tegen het tarief als neergelegd in de Late Payment of Commercial Debts (Interest) Act 1998 (zoals van tijd tot tijd gewijzigd). Die rente loopt dagelijks op vanaf de vervaldag tot aan de datum dat daadwerkelijke betaling van het achterstallige bedrag plaatsvindt, hetzij voor hetzij na een gerechtelijk vonnis. U dient de rente samen met het achterstallige bedrag te betalen, en Hearsay heeft het recht om de Service op te schorten totdat de desbetreffende bedragen zijn betaald. C. Belastingen. Alle bedragen die door u op grond van deze Overeenkomst verschuldigd zijn, luiden exclusief de alsdan verschuldigde belasting over de toegevoegde waarde (BTW). De Klant is verantwoordelijk voor het betalen van alle belastingen, behoudens belastingen gebaseerd op de inkomsten van Hearsay. Indien door Hearsay een voor BTW-doeleinden belastbare levering aan u plaatsvindt in het kader van deze Overeenkomst, zal het desbetreffende bedrag aan u worden gefactureerd en dient het desbetreffende bedrag door u te worden betaald op hetzelfde moment dat betaling door u is verschuldigd voor de levering van de Services. 12. Algemeen. A. Toepasselijk Recht. Deze Overeenkomst en alle geschillen of vorderingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden, of met het onderwerp of de totstandkoming ervan, worden beheerst door en dienen te worden uitgelegd conform het recht van Engeland en Wales. Elke partij gaat er onvoorwaardelijk mee akkoord dat de rechtbanken van Engeland en Wales exclusieve rechtsbevoegdheid hebben om geschillen te beslechten en kennis te nemen van vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst of met het onderwerp of de totstandkoming ervan (daaronder begrepen niet-contractuele geschillen of vorderingen). B. Export. De Service en de daaraan gerelateerde technische gegevens zijn onderworpen aan de exportcontrolewetten van de Verenigde Staten van Amerika en van het Verenigd Koninkrijk, daaronder begrepen, zonder dat dit een beperking inhoudt, de U.S. Export Administration Act en de daarmee samenhangende regelingen, en andere van toepassing zijnde wetten, en kunnen zijn onderworpen aan import en export regelingen van andere landen. U stemt ermee in dat u de Service in geen enkele vorm zult exporteren of herexporteren, en dat u uw Gebruikers ook niet zult toestaan om dat te doen, indien dat in strijd is met de van toepassing zijnde import of export wetten van enige jurisdictie. C. Volledige overeenkomst. Deze Overeenkomst en alle afzonderlijk onderhandelde dienstenovereenkomsten met betrekking tot de Services ("Services Overeenkomst") die schriftelijk zijn opgemaakt en ondertekend tussen u en andere partijen (tezamen "de Transactiedocumenten"), vormen de gehele overeenkomst tussen de partijen, en vervangen, treden in de plaats van en vormen het einde van alle eerdere afspraken, toezeggingen, verzekeringen, garanties, toezeggingen en afspraken tussen hen, hetzij schriftelijk hetzij mondeling, met betrekking tot het onderwerp van deze Overeenkomst. Elke partij bevestigt dat hij bij het aangaan van deze Overeenkomst niet afgaat op, en dat hij geen rechtsmiddelen heeft met betrekking tot of gebaseerd op, enige verklaring, toezegging, verzekering of garantie (ongeacht of deze onbedoeld of uit nalatigheid is verstrekt) die niet in deze Overeenkomst is vastgelegd. Elke partij gaat er mee akkoord dat hij geen vordering zal hebben die is gebaseerd op onbewuste of nalatige verkeerde voorstelling van zaken [of nalatige verkeerde mondelinge voorstelling van zaken] op basis van enige verklaring in deze Overeenkomst. Niets in dit artikel zal aansprakelijkheid voor fraude of bedrog beperken of kunnen uitsluiten. D. Interpretatie. Indien zich een tegenstrijdigheid of onverenigbaarheid voordoet tussen een bepaling van deze Overeenkomst en een bepaling van de Services Overeenkomst, dan prevaleert de bepaling van de Services Overeenkomst boven de bepaling van deze Overeenkomst. E. Kennisgevingen. Elke kennisgeving verricht aan een partij onder of in verband met deze Overeenkomst dient schriftelijk te geschieden en dient: (i) handmatig te worden bezorgd of door middel van vooruit betaalde spoedverzending per eerste klasse post of met een andere 24 uur 2015 Hearsay Social, Inc. Alle rechten voorbehouden Pagina 6 van 13

7 bezorgdienst te worden afgeleverd op het geregistreerde vestigingsadres (in geval van een vennootschap) of de hoofdvestiging (in alle andere gevallen); of (ii) per fax te worden verzonden naar het hoofd faxnummer. Een kennisgeving wordt geacht te zijn ontvangen: (i) indien handmatig bezorgd op het moment van ondertekening van een bewijs van ontvangst; (ii) indien verzonden per vooruit betaalde spoedverzending per eerste klasse post of met een andere 24 uur bezorgdienst met spoedverzending per post, de volgende werkdag om 9.00 uur op de dag volgend op de dag van terpostbezorging of op het tijdstip dat door de bezorgdienst is genoteerd; (iii) indien verzonden per fax, om 9.00 uur op de eerstvolgende werkdag na verzending. F. Wijziging. Geen enkele wijziging van deze Overeenkomst is geldig, tenzij deze schriftelijk is vastgelegd en door de partijen (of hun bevoegde vertegenwoordigers) is ondertekend. G. Originele exemplaren. Deze Overeenkomst kan worden opgemaakt en ondertekend in elk willekeurig aantal originele exemplaren, die ieder afzonderlijk een origineel exemplaar zijn, waarbij geldt dat alle originele exemplaren gezamenlijk één en dezelfde overeenkomst vormen. H. Splitsbaarheid. Indien enige bepaling of enig deel van een bepaling van deze Overeenkomst ongeldig, onwettig of niet afdwingbaar is of wordt, wordt die bepaling geacht tot het noodzakelijk beperkte minimum gewijzigd te zijn dat nodig is om die bepaling geldig, rechtsgeldig en afdwingbaar te maken. Indien een dergelijke wijziging niet mogelijk is, wordt de desbetreffende bepaling of het desbetreffende deel van die bepaling geacht uit deze Overeenkomst te zijn verwijderd. Een wijziging of verwijdering van een bepaling of een deel van een bepaling op grond van dit artikellid laat de geldigheid en afdwingbaarheid van de rest van deze Overeenkomst onverlet. I. Geen samenwerkingsverband of agentschap. Niets in deze Overeenkomst is bedoeld om, of kan worden geacht om, een samenwerkingsverband of joint venture tussen een of meer van de partijen in het leven te roepen, maakt van geen der partijen de agent van een andere partij, en geeft geen enkele partij de bevoegdheid tot het aangaan van verplichtingen voor of namens een van de andere partijen. J. Rechten van derden. Een persoon die geen partij is bij deze Overeenkomst heeft geen enkel recht onder de Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 om de naleving van enige bepaling van deze Overeenkomst af te kunnen dwingen Hearsay Social, Inc. Alle rechten voorbehouden Pagina 7 van 13

Servicevoorwaarden van My-TOC

Servicevoorwaarden van My-TOC Servicevoorwaarden van My-TOC Deze Servicevoorwaarden van My-TOC zijn van kracht vanaf 1 januari 2012. Laatst aangepast: 15 september 2014. Welkom bij My-TOC! Hartelijk dank dat u onze producten en services

Nadere informatie

MICROSOFT LEEN APPARAAT EVALUATIE OVEREENKOMST

MICROSOFT LEEN APPARAAT EVALUATIE OVEREENKOMST MICROSOFT LEEN APPARAAT EVALUATIE OVEREENKOMST Overeenkomst aangegaan per de datum van de laatste handtekening in het onderstaande handtekeningenblok (de Ingangsdatum Microsoft Lener Microsoft is verheugd

Nadere informatie

Servicevoorwaarden van Simplintho

Servicevoorwaarden van Simplintho Servicevoorwaarden van Simplintho Laatst aangepast: 28 februari 2016 Welkom bij Simplintho! Hartelijk dank dat u onze producten en services ( Services ) gebruikt. De Services worden geleverd door Simplintho

Nadere informatie

Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden Algemene gebruiksvoorwaarden De Juvederm website is eigendom van Allergan Limited ('Allergan'), en is uitsluitend bestemd voor inwoners van Nederland en België. De op deze site verstrekte informatie is

Nadere informatie

Algemene voorwaarden EasyProgram BV

Algemene voorwaarden EasyProgram BV Algemene voorwaarden EasyProgram BV Algemene voorwaarden voor het gebruik van onze website (hierna: Gebruiksvoorwaarden ) EasyProgram BV Bedankt voor uw bezoek aan de website van EasyProgram BV. Wij verzoeken

Nadere informatie

SONOS EUROPE B.V. LICENTIEOVEREENKOMST EN BEPERKTE GARANTIE 1. VERLENING VAN LICENTIE

SONOS EUROPE B.V. LICENTIEOVEREENKOMST EN BEPERKTE GARANTIE 1. VERLENING VAN LICENTIE SONOS EUROPE B.V. LICENTIEOVEREENKOMST EN BEPERKTE GARANTIE LEES DE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIEOVEREENKOMST EN BEPERKTE GARANTIE ("OVEREENKOMST") ZORGVULDIG DOOR. DEZE VOORWAARDEN BEPALEN HOE DE SOFTWARE

Nadere informatie

17. Toepasselijk recht en geschilbeslechting Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

17. Toepasselijk recht en geschilbeslechting Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voorwaarden 1. Definities i) Onder de term "Services" wordt verstaan alle diensten die door Lloyd's Register Nederland BV ("LR" of "LRQA") aan de klant worden verstrekt; ii) "Overeenkomst" betekent de

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Dienst, een en ander zoals hieronder gedefinieerd.

GEBRUIKSVOORWAARDEN. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Dienst, een en ander zoals hieronder gedefinieerd. GEBRUIKSVOORWAARDEN Versie 26 oktober 2015 Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Dienst, een en ander zoals hieronder gedefinieerd. Wij adviseren je deze Gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Artis en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten.

Nadere informatie

Licentieovereenkomst Construction Media

Licentieovereenkomst Construction Media Licentieovereenkomst Construction Media Dit document bevat de licentieovereenkomst van Construction Media. Deze licentieovereenkomst is van toepassing op alle door Construction Media aan een gebruiker

Nadere informatie

GEBRUIKERSLICENTIE-OVEREENKOMST VOOR STONERIDGE ELECTRONICS LTD-SOFTWAREPRODUCTEN

GEBRUIKERSLICENTIE-OVEREENKOMST VOOR STONERIDGE ELECTRONICS LTD-SOFTWAREPRODUCTEN GEBRUIKERSLICENTIE-OVEREENKOMST VOOR STONERIDGE ELECTRONICS LTD-SOFTWAREPRODUCTEN DOOR DE VERKRIJGING VAN EEN ACTIVERINGSCODE EN DOOR DEZE CODE IN TE VOEREN OM DE SOFTWARELICENTIE TE ACTIVEREN EN DOOR

Nadere informatie

Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC. Algemeen

Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC. Algemeen Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC Algemeen Deze overeenkomst is een overeenkomst tussen u en de Stichting Nederlands Bakkerij Centrum, hierna te noemen het NBC. Lees onderstaande voorwaarden

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst Bewerkersovereenkomst Datum: 25-04-2015 Versie: 1.1 Status: Definitief Bewerkersovereenkomst Partijen De zorginstelling, gevestigd in Nederland, die met een overeenkomst heeft gesloten in verband met het

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gebruikers

Algemene voorwaarden Gebruikers Algemene voorwaarden Gebruikers Ten aanzien van de dienstverlening van Onlineschademelden.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website

Nadere informatie

Licentieovereenkomst Habilis Media BV, KvK nummer , versie

Licentieovereenkomst Habilis Media BV, KvK nummer , versie Dit document bevat de licentieovereenkomst van Habilis Media BV, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17228658. Deze licentieovereenkomst is van toepassing op alle

Nadere informatie

REGISTRATIEVOORWAARDEN - STICHTING PMO GILDE

REGISTRATIEVOORWAARDEN - STICHTING PMO GILDE REGISTRATIEVOORWAARDEN - STICHTING PMO GILDE Dit zijn de registratievoorwaarden van Stichting PMO Gilde ("PMO Gilde"), Postbus 2725, 3500 GS gevestigd te Utrecht, zoals gepubliceerd op www.pmogilde.nl

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup CNE 2009: Versie 3.1 (juni 2009) Artikel 1. Definities 1.1. CNE is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33285810 1.2. Gebruikerssoftware: Online backup programmatuur van CNE teneinde de

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Algemene Voorwaarden Chasem Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Chasem en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende

Nadere informatie

De onderstaande termen hebben in deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:

De onderstaande termen hebben in deze algemene voorwaarden de volgende betekenis: Algemene voorwaarden De website suit-yourself.wervingsactie.nl (de Website ) wordt geëxploiteerd door WOM Marketing. WOM Marketing heeft ten doel producten van bedrijven te promoten via haar Website en

Nadere informatie

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN MAAJKOL 1.! Definities 1.1! Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Maajkol een! Overeenkomst aangaat. 1.2! Algemene Voorwaarden: Deze algemene

Nadere informatie

Towers Watson Algemene Voorwaarden

Towers Watson Algemene Voorwaarden Towers Watson Algemene Voorwaarden 1. Partijen en toepassing Deze voorwaarden ( algemene voorwaarden ) zijn van toepassing op alle diensten, adviezen, resultaten en andere werkproducten (gezamenlijk de

Nadere informatie

DISCLAIMER Dairy Training Centre

DISCLAIMER Dairy Training Centre Gebruikersvoorwaarden Voor de toegang tot en het gebruik van deze website gelden, naast de toepasselijke wet- en regelgeving, de hierna genoemde condities en bepalingen. Gebruik van deze website betekent

Nadere informatie

Privacybeleid Capital Circle

Privacybeleid Capital Circle Privacybeleid Capital Circle 1. Algemeen Dit Privacybeleid beschrijft het beleid van Capital Circle met betrekking tot het verzamelen, gebruiken, opslaan, delen en beschermen van uw persoonsgegevens. Het

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ARTIKEL 1 DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

1.1 Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina's inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts en databases.

1.1 Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina's inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts en databases. Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities 1.1 Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina's inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts en databases. 1.2 Content Management

Nadere informatie

1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten.

1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten. Onetoweb Algemene voorwaarden Versie 1.1 Definities 1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten. 1.2

Nadere informatie

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP 1. Gelding algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HVK STEVENS

ALGEMENE VOORWAARDEN HVK STEVENS ALGEMENE VOORWAARDEN HVK STEVENS HVK Stevens Belastingadvies B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, gevestigd te Amsterdam, die zich ten doel stelt de belastingadviespraktijk

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN THE SIRIUS PROGRAM. Versie d.d. 12 april 2015.

GEBRUIKSVOORWAARDEN THE SIRIUS PROGRAM. Versie d.d. 12 april 2015. GEBRUIKSVOORWAARDEN THE SIRIUS PROGRAM Versie d.d. 12 april 2015. In deze eindgebruikersvoorwaarden staan de voorwaarden waaronder The Space Project BV als aanbieder van The Sirius Program (hierna: 'TSP')

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Boekwinkeltjes Webwinkel abonnement

Algemene voorwaarden Boekwinkeltjes Webwinkel abonnement Algemene voorwaarden Boekwinkeltjes Webwinkel abonnement Artikel 1 Definities 1.1 Webwinkelhouder: De natuurlijke of rechtspersoon met wie Boekwinkeltjes een Overeenkomst heeft gesloten. 1.2 Dienst: De

Nadere informatie

Licentievoorwaarden NuVinci Harmony Firmware

Licentievoorwaarden NuVinci Harmony Firmware Licentievoorwaarden NuVinci Harmony Firmware HET IS BELANGRIJK DAT U DEZE VOORWAARDEN (DEZE VOORWAARDEN ), DIE EEN OVEREENKOMST VORMEN (DEZE OVEREENKOMST ), GOED LEEST EN BEGRIJPT. DOOR OP IK GA AKKOORD

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle websites van Geologische Dienst Nederland - TNO Artikel 1 Definities De volgende begrippen zullen in

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Licentieovereenkomst betreffende knowhow

Licentieovereenkomst betreffende knowhow Licentieovereenkomst betreffende knowhow Snijders Advocaten Vughterweg 74 5211 CM s-hertogenbosch Contactpersoon: Bart Huijs M: 06 51 62 35 02 E: bhuijs@snijders-advocaten.nl Disclaimer - Deze modelcontracten

Nadere informatie

End User Licence Agreement Nederland

End User Licence Agreement Nederland Pagina 1 van 5 End User Licence Agreement Nederland (Eindgebruikersovereenkomst) Let op: lees deze End User Licence Agreement aandachtig. Door het installeren en/of het gebruik van de producten van FleetGo

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE. Deze versie is geldig vanaf 3/4/2015.

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE. Deze versie is geldig vanaf 3/4/2015. GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE Deze versie is geldig vanaf 3/4/2015. Deze Gebruiksvoorwaarden regelen uw gebruik van de Website alsook de inhoud, informatie en diensten die door de Website worden aangeboden.

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Toqo en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten.

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst

Gebruikersovereenkomst Nieuwland GEO-Informatie, H. v. Suchtelenweg 4, Postbus 522, 6700 AM Wageningen, t: 0317 421711 http://geo.nieuwland.nl Gebruikersovereenkomst Nieuwland E-learning Versie 1.0 20 juni 2012 Inhoud 1a. E-learning...

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW Dit zijn de algemene Voorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) van de vennootschap onder firma Code Blauw, kantoorhoudende te (3772 MP) Barneveld, aan Anthonie Fokkerstraat

Nadere informatie

NVM BEWERKERSOVEREENKOMST

NVM BEWERKERSOVEREENKOMST NVM BEWERKERSOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ID CHECKER.NL B.V., gevestigd te Haarlem, ten deze enerzijds rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST

LICENTIEOVEREENKOMST 1 LICENTIEOVEREENKOMST De ondergetekenden: AntrAciet gevestigd aan de Franseweg 80 te Elst, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 24450322 en ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Productgarantie en softwarelicentie: originele Xbox 360-console

Productgarantie en softwarelicentie: originele Xbox 360-console Xbox 360 Productgarantie en softwarelicentie: originele Xbox 360-console INFORMATIE OVER BEPERKTE GARANTIE EN RETOURZENDINGEN LEES DEZE BEPERKTE GARANTIE ZORGVULDIG DOOR ZODAT JE OP DE HOOGTE BENT VAN

Nadere informatie

1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden ) wordt verstaan onder:

1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden ) wordt verstaan onder: 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden ) wordt verstaan onder: a) InsightYou: InsightYou B.V., statutair gevestigd te Rotterdam; b) Materialen: het door InsightYou aan Opdrachtgever

Nadere informatie

geeft u aan kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden.

geeft u aan kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden. GEBRUIKSVOORWAARDEN YOUR NEXT CONCEPTS 1. Algemeen 1.1 Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van Your Next Concepts met betrekking tot de Website en App. Lees deze gebruiksvoorwaarden ('Gebruiksvoorwaarden')

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN COMEDY CENTRAL WEBSITES

GEBRUIKSVOORWAARDEN COMEDY CENTRAL WEBSITES GEBRUIKSVOORWAARDEN COMEDY CENTRAL WEBSITES Welkom op de Comedy Central website van VIMN Netherlands B.V. dat onderdeel is van het wereldwijd opererende Viacom-concern. Deze gebruiksvoorwaarden gelden

Nadere informatie

2. De Stichting Rorate, beheerder van de website www.rorate.com kan nimmer aansprakelijk

2. De Stichting Rorate, beheerder van de website www.rorate.com kan nimmer aansprakelijk Algemene voorwaarden bij toetreding van de website www.rorate.com artikel 1. Algemeen 1. Stichting Rorate is eigenaar en beheerder van de website www.rorate.com Rorate is een onafhankelijke Rooms-katholieke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden de Haan online marketing

Algemene voorwaarden de Haan online marketing Algemene voorwaarden de Haan online marketing 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon of nonprofitinstelling met wie de Haan online marketing een overeenkomst sluit tot het leveren

Nadere informatie

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENTIEOVEREENKOMST EINDGEBRUIKER

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENTIEOVEREENKOMST EINDGEBRUIKER TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENTIEOVEREENKOMST EINDGEBRUIKER Lees aandachtig alle voorwaarden en bepalingen van onderhavige Licentieovereenkomst (hierna genoemd de Overeenkomst ) tussen TOTAL IMMERSION

Nadere informatie

Algemene Verkoop-en Leveringsvoorwaarden

Algemene Verkoop-en Leveringsvoorwaarden Algemene Verkoop-en Leveringsvoorwaarden van Het Fries Vergaderhuis 1.0. Definities 1.1. Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Het Fries Vergaderhuis een overeenkomst aangaat.

Nadere informatie

Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 14.1 Op alle rechtsverhoudingen met BTW & OG en daaruit voortvloeiende geschillen is met

Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 14.1 Op alle rechtsverhoudingen met BTW & OG en daaruit voortvloeiende geschillen is met Algemene voorwaarden van BTW & OG B.V., verder BTW & OG, gevestigd aan de Edisonstraat 86 te 7006 RE Doetinchem, de dato 18 oktober 2011, gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Zutphen. Artikel 1

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST SERVICEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [NAAM], statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de [adres] te [(postcode)] [plaats], ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Deze versie geldt vanaf 2 juli 2014

Deze versie geldt vanaf 2 juli 2014 GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE Deze versie geldt vanaf 2 juli 2014 Deze gebruiksvoorwaarden regelen uw gebruik van de Website alsook de inhoud, informatie en diensten die door de Website worden aangeboden.

Nadere informatie

Overeenkomst tussen gebruiker en izi4u

Overeenkomst tussen gebruiker en izi4u Overeenkomst tussen gebruiker en izi4u izi4u.com bestaat uit verscheidene websites en webpagina's die worden onderhouden door Electronic Gallery n.v. of door haar gelieerde bedrijven (zoals Ekivita) -

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: OutSight Media: te Hoorn, ingeschreven bij de kamer van koophandel in Hoorn onder nummer: 37128750 Online

Nadere informatie

Google geeft zichzelf vrijbrief op publiek maken van ieders email en documenten.

Google geeft zichzelf vrijbrief op publiek maken van ieders email en documenten. Google geeft zichzelf vrijbrief op publiek maken van ieders email en documenten. Google heeft in haar eigen service voorwaarden regels opgenomen die het haar mogelijk maken ieders data (die gebruik maakt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Versie: 1.0 Versiedatum: 19 februari 2016

Algemene voorwaarden Versie: 1.0 Versiedatum: 19 februari 2016 Algemene voorwaarden Versie: 1.0 Versiedatum: 19 februari 2016 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder bezoek aan en gebruik van DroomCraft. Door het gebruik van onze diensten verklaar je

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder

Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder Algemeen De website en de bijbehorende webshop is samengesteld door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Telder Bouw en Industrie B.V., gevestigd

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST

LICENTIEOVEREENKOMST LICENTIEOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. [NAAM ARCHITECT(ENBUREAU)], geboren op [ ] te [ ], wonende te [ ] aan de [ ]/ gevestigd en kantoorhoudende aan de [ ] te [ ], (ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

PRIVACYBELEID NVM ONLINE BIEDEN

PRIVACYBELEID NVM ONLINE BIEDEN PRIVACYBELEID NVM ONLINE BIEDEN 1. Algemeen 1.1 Reikwijdte De Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen NVM (NVM/Wij/Ons) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden van MySocialID. 20 januari 2009

Gebruikersvoorwaarden van MySocialID. 20 januari 2009 Gebruikersvoorwaarden van MySocialID 20 januari 2009 Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van MySocialID - onderdeel van Magine, KvK nr 34278983, en kantoorhoudende te Wormer, BTW nummer NL.1890.60.670.B01

Nadere informatie

Abonnement: een bestaande overeenkomst tussen ZeelandNet en een Klant op grond waarvan door ZeelandNet (een) Dienst(en) geleverd wordt(en);

Abonnement: een bestaande overeenkomst tussen ZeelandNet en een Klant op grond waarvan door ZeelandNet (een) Dienst(en) geleverd wordt(en); Voorwaarden Voorwaarden gebruik WiFi ZEELAND 1. Definities Voor deze voorwaarden hanteert ZeelandNet een aantal definities. Deze definities zijn de volgende en worden in de nu volgende bepalingen met hoofdletters

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht ALGEMENE VOORWAARDEN van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

1. Betalings- en algemene voorwaarden inspearit

1. Betalings- en algemene voorwaarden inspearit 1. Betalings- en algemene voorwaarden inspearit De facturering vindt plaats per periode van 4 weken op basis van daadwerkelijk bestede uren. De betalingstermijn die inspearit hanteert is 30 dagen. 1. Uitvoering

Nadere informatie

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN MAMMOET GROEP JUNI 2006 1. DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID 1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Mammoet Groep": de groep van vennootschappen, gevestigd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ihelpu

Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ihelpu een overeenkomst tot het leveren van diensten sluit. ihelpu, wilhelminastraat

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V. Door gebruik te maken van onze diensten geeft de wederpartij aan kennis te hebben genomen en in te stemmen met de algemene voorwaarden. 1. ALGEMEEN 1.1 Al

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst Bewerkersovereenkomst 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Payroll Resources B.V. handelend onder de naam WePayroll, gevestigd te Eindhoven, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst Bewerkersovereenkomst Partijen de zorginstelling, gevestigd in Nederland, die met Cure4 B.V. een overeenkomst heeft gesloten in verband met het afnemen van Cure4Direct diensten, hierna te noemen Verantwoordelijke

Nadere informatie

Template voor bewerkersovereenkomst

Template voor bewerkersovereenkomst B Template voor bewerkersovereenkomst Dit is een modelovereenkomst die dient als voorbeeld. BEDRIJF en SAAS-leveranciers kunnen met dit model zelf nadere afspraken maken naar aanleiding van iedere specifieke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Versie: 1.0

Algemene Voorwaarden. Versie: 1.0 Algemene Voorwaarden Versie: 1.0 Datum: 30 juli 2015 Inhoud 1. Definities... 3 2. Criteria voor verkrijging van het Privacy Seal... 4 3. Criteria voor intrekking van het Privacy Seal... 4 4. Verantwoordelijkheden...

Nadere informatie

Op toegang tot en gebruik van deze website van Artilan BV is deze disclaimer, alsmede het Nederlands recht van toepassing.

Op toegang tot en gebruik van deze website van Artilan BV is deze disclaimer, alsmede het Nederlands recht van toepassing. DISCLAIMER Op toegang tot en gebruik van deze website van Artilan BV is deze disclaimer, alsmede het Nederlands recht van toepassing. Klik op de link voor meer informatie over: 1. Algemeen 2. Acceptatie

Nadere informatie

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan:.

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden EnqueteViaInternet.nl

Gebruikersvoorwaarden EnqueteViaInternet.nl Gebruikersvoorwaarden EnqueteViaInternet.nl ABF Software Development BV 2014 EnqueteViaInternet.nl is een product van ABF Software Development. Privacy en bescherming van persoonlijke informatie Bekijk

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden van XtraMath

Gebruiksvoorwaarden van XtraMath Gebruiksvoorwaarden van XtraMath Lees de volgende Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door. Als u zich registreert voor een XtraMath account, erkent u dat u de volgende Algemene voorwaarden heeft gelezen en

Nadere informatie

Wanneer u een (proef)abonnement neemt, een overeenkomst sluit of contact opneemt met de

Wanneer u een (proef)abonnement neemt, een overeenkomst sluit of contact opneemt met de 1. PRIVACY Wanneer u een (proef)abonnement neemt, een overeenkomst sluit of contact opneemt met de www.asbestarchivering.nl, worden de door u verstrekte en gebruikte persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DE PROCEDEERWINKEL

ALGEMENE VOORWAARDEN DE PROCEDEERWINKEL 1. INLEIDING, DEFINITIES, TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST a) In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende woorden en zinsneden de navolgende betekenissen (tenzij uit de context anders blijkt): "De Procedeerwinkel":

Nadere informatie

4. Licentie verstrekking voor gebruik van gegevens

4. Licentie verstrekking voor gebruik van gegevens 1. Doel Resourcedin is een online matching platform voor professionele dienstverlening in Nederland. Het platform biedt de mogelijkheid voor detacheringsbureau s, ZZP ers en andere professionele dienstverleners

Nadere informatie

De hierna en hiervoor in deze Bewerkingsovereenkomst vermelde, met een hoofdletter geschreven begrippen, hebben de volgende betekenis:

De hierna en hiervoor in deze Bewerkingsovereenkomst vermelde, met een hoofdletter geschreven begrippen, hebben de volgende betekenis: 1 De ondergetekenden: 1. De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de Minister/Staatssecretaris van (naam portefeuille), namens deze, (functienaam

Nadere informatie

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. Algemene voorwaarden In dit document zijn de algemene voorwaarden van vrijwilligerscentraleamstelland.nl beschreven. Vrijwilligerscentrale-amstelland.nl is onderdeel van een netwerk van websites voor vraag

Nadere informatie

12. Bescherming van persoonsgegevens 12.1 Superdealux is toegewijd aan de bescherming van (i) de privacy van Gebruikers; en (ii) de vertrouwelijkheid

12. Bescherming van persoonsgegevens 12.1 Superdealux is toegewijd aan de bescherming van (i) de privacy van Gebruikers; en (ii) de vertrouwelijkheid ALGEMENE VOORWAARDEN van ADVALLEY B.V. tevens h.o.d.n. Superdealux (k.v.k. 343558810) DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN ("Voorwaarden") zijn van toepassing op superdealux.com ("de Website"). U wordt verzocht deze

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Definities Algemene bepalingen Datum van ingang; wijziging Wijziging van de leveringsvoorwaarden Beëindiging Leveringstermijnen en voorbehoud van eigendom en rechten Prijzen

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN GEBRUIKER EN HET RHEDENS

OVEREENKOMST TUSSEN GEBRUIKER EN HET RHEDENS OVEREENKOMST TUSSEN GEBRUIKER EN HET RHEDENS De website van Het Rhedens bestaat uit verschillende webpagina s die worden beheerd door Het Rhedens. De website van Het Rhedens wordt u aangeboden onder de

Nadere informatie

Voorwaarden StucGoed webpagina

Voorwaarden StucGoed webpagina Voorwaarden StucGoed webpagina Samenvattend Aan het gebruik van een StucGoed webpagina kan geen enkel recht worden ontleend. Je bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud van jouw webpagina. Op StucGoed.nl

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de Stichting Lustrum van de Utrechtsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging/Nieuwe Vereniging van Vrouwelijke

Algemene voorwaarden van de Stichting Lustrum van de Utrechtsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging/Nieuwe Vereniging van Vrouwelijke Algemene voorwaarden van de Stichting Lustrum van de Utrechtsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging/Nieuwe Vereniging van Vrouwelijke Studenten te Utrecht t.b.v. het Passe-Partout Spaarplan 2013/2014. 1.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Definities. in deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Definities. in deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Linkedintoresults B.V., tevens handelend onder de namen Linkedintoresults en LI2R, gevestigd en kantoorhoudende te, aan

Nadere informatie

Disclaimer Bank Insinger de Beaufort

Disclaimer Bank Insinger de Beaufort Disclaimer Bank Insinger de Beaufort 1. Toepasselijkheid Deze voorwaarden ( de Disclaimer") zijn van toepassing op elk bezoek aan en gebruik van de website ("de Website") van Bank Insinger de Beaufort

Nadere informatie

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Artikel 1: Definities - Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. - Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan: burojohanna.nl.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A.

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. Kascoöperatie U.A. Postbus 15473 1001 ML Amsterdam www.kasco.org T: 020-8200120 E: info@kasco.org KvK: 56669534 Btw: NL852249275 Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. 1. Algemeen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP

ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP 1. Gelding algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst Bewerkersovereenkomst Deze bewerkersovereenkomst is van toepassing op alle vormen van verwerking van persoonsgegevens die Evry BV, Ondernemingsweg 66t, 2404 HN Alphen aan den Rijn, ingeschreven bij de

Nadere informatie

FLORICODE LICENTIE-OVEREENKOMST. 1. Definities 1.1. Woorden en zinnen die in deze Overeenkomst gebruikt worden hebben de volgende betekenis:

FLORICODE LICENTIE-OVEREENKOMST. 1. Definities 1.1. Woorden en zinnen die in deze Overeenkomst gebruikt worden hebben de volgende betekenis: FLORICODE LICENTIE-OVEREENKOMST 1. Definities 1.1. Woorden en zinnen die in deze Overeenkomst gebruikt worden hebben de volgende betekenis: Overeenkomst: Documentatie: Floricode: Licentie-voorwaarden:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tax Talents

Algemene Voorwaarden Tax Talents Tax Talents Kantoorhoudend aan: Maliebaan 42 3581 CR Utrecht K.v.K. Utrecht: 59413425 Algemene Voorwaarden Tax Talents Artikel 1 Definities Onderstaande begrippen hebben, indien zij met een hoofdletter

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst Dit is een voorbeeld van een Bewerkersovereenkomst zoals gegenereerd met de Bewerkersovereenkomst generator van ICTRecht: https://ictrecht.nl/diensten/juridische-generatoren/bewerkersovereenkomstgenerator/

Nadere informatie

Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: "CIRAN").

Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: CIRAN). GEBRUIKSOVEREENKOMST Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: "CIRAN"). Lees deze gebruiksvoorwaarden (hierna: "Voorwaarden")

Nadere informatie

Beperkingen U weerhoudt zich van en staat dit anderen ook niet toe:

Beperkingen U weerhoudt zich van en staat dit anderen ook niet toe: Licentieovereenkomst voor eindgebruikers ("Overeenkomst") Embroidery Plus Upgrade voor de B880 en de B790 Laatst bijgewerkt: 5 juli 2017 Lees deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers (de "Overeenkomst")

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden van MyEngine. Algemene Voorwaarden, prevaleert het bepaalde in de Additionele Voorwaarden met betrekking tot die Dienst.

Gebruikersvoorwaarden van MyEngine. Algemene Voorwaarden, prevaleert het bepaalde in de Additionele Voorwaarden met betrekking tot die Dienst. Gebruikersvoorwaarden van MyEngine 20 januari 2009 Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van MyEngine - onderdeel van Magine, KvK nr 34278983, en kantoorhoudende te Wormer, BTW nummer NL.1890.60.670.B01 ( Magine

Nadere informatie

BEWERKERSOVEREENKOMST EMATTERS

BEWERKERSOVEREENKOMST EMATTERS BEWERKERSOVEREENKOMST EMATTERS Ondergetekenden: [NAAM KLANT], gevestigd [ADRES] te [PLAATS] en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer [KVKNUMMER], hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Wijzelf

Gebruiksvoorwaarden Wijzelf Gebruiksvoorwaarden Wijzelf Welkom bij Wijzelf. Door gebruik te maken van de dienstverlening van Wijzelf en die van de Wijzelf zorgcoöperaties, onder andere door middel van de website van Wijzelf, gaat

Nadere informatie

. hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door.., hierna te noemen: Licentienemer

. hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door.., hierna te noemen: Licentienemer LICENTIEOVEREENKOMST De ondergetekenden: Bureau De Mat Training & Opleiding BV, Siegersteeg 3, 3034 TJ Vilsteren hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door Milou Stockmann, hierna genoemd Licentiegever,

Nadere informatie