Prospectus en Voorwaarden van Beheer en Bewaring. Capvest Masters Funds met de fondsen. Capvest Masters Fund Defensief. Capvest Masters Fund Offensief

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Prospectus en Voorwaarden van Beheer en Bewaring. Capvest Masters Funds met de fondsen. Capvest Masters Fund Defensief. Capvest Masters Fund Offensief"

Transcriptie

1 Prospectus en Voorwaarden van Beheer en Bewaring van Capvest Masters Funds met de fondsen Capvest Masters Fund Defensief Capvest Masters Fund Offensief Capvest B.V. Rijksweg ED Malden Postbus BA Nijmegen T +31 (0) F +31 (0) K.v.K

2 Capvest Fund Management Investeren in fondsmanagers Sinds onze oprichting in 2003 hebben we veel ervaring opgedaan in de wereld van beleggingsfondsen. En als we één ding met zekerheid kunnen stellen dan is het wel dat beleggingsfondsen geen eigen leven leiden. Het zijn altijd mensen die de cruciale beslissingen nemen. Daarom is de hoofdrol bij onze investeringsactiviteiten weggelegd voor mensen. De Capvest Masters, onze fondsmanagers. Uit ervaring weten wij namelijk dat de aantoonbare kwaliteiten van een fondsmanager van doorslaggevend belang zijn voor het behalen van bovengemiddelde rendementen. In dit prospectus vindt u de relevante informatie over de beleggingsfondsen en de organisatie, zodat u een weloverwogen beslissing kunt nemen. Prospectus Capvest Masters Funds Pagina 2

3 INHOUDSOPGAVE 1. DEFINITIES BELANGRIJKE INFORMATIE Algemeen Inhoud van dit Prospectus Vrijstellingsregeling Wft Informatieverstrekking door derden Verspreidingsrestricties Essentiële beleggingsinformatie Toepasselijk recht CONTACT GEGEVENS Fonds Beheerder Bewaarder Administrateur Depotbank Accountant STRUCTUUR Capvest Masters Funds en de Fondsen Juridische vorm Open-end structuur Voorwaarden van beheer en bewaring Beheerder Bewaarder Administrateur Accountant Continuïteitsborging BELEGGINGSBELEID Algemene beleggingsdoelstelling Beleggingsfilosofie Investeren in Fondsmanagers Multimanager-principe Dynamische beleggingsportefeuille Capvest Masters Barometer Investeringsproces Research & selectie Portefeuilleconstructie Risicomanagement Eigen risicoprofiel bepalen Capvest Masters Fund Defensief Profiel en doelstelling Vermogensallocatie Benchmark Beleggingsrestricties Prospectus Capvest Masters Funds Pagina 3

4 5.6 Capvest Masters Fund Offensief Profiel en doelstelling Vermogensallocatie Benchmark Beleggingsrestricties Voordelen Participatie in Capvest Masters Funds RISICOFACTOREN Algemeen Fonds- en marktgerelateerde risico s PARTICIPATIES Algemeen Vermogensscheiding Toetreding Uittreding Overstappen Opschorting toe- en/of uittreding Vergadering van Participanten Klachtenprocedure Ontbinding VERSLAGLEGGING EN INFORMATIEVERSTREKKING Waardering Maandbericht van de Beheerder Uitkeringen Jaarstukken VERGOEDINGEN EN KOSTEN Kosten van oprichting Toe- en uittredingskosten Beheervergoeding Prestatievergoeding Beheerder Vergoeding Bewaarder Kosten Beleggingsfondsen Administratiekosten Accountantskosten Bankkosten Retourprovisies Distributiekosten Overige kosten Total Expense Ratio (TER) FISCALE ASPECTEN Algemeen Fiscaal transparant Inkomstenbelasting Vennootschapsbelasting Jaaropgave Wijziging structuur OVERIGE INFORMATIE Mededeling Beheerder Goedkeurend assurance-rapport van de accountant Bijlage I Voorwaarden van beheer en bewaring Prospectus Capvest Masters Funds Pagina 4

5 1. DEFINITIES Administrateur KAS BANK N.V., statutair gevestigd te Amsterdam Beheerder Capvest B.V., statutair gevestigd te Malden Beleggingsfonds(en) Externe beleggingsmaatschappij(en) of externe beleggingsfonds(en) waarin de Fondsen investeren teneinde deel te nemen aan de desbetreffende beleggingsstrategie(ën) Bewaarder KAS-Trust Bewaarder Capvest Masters Funds B.V., statutair gevestigd te Amsterdam Capvest Fund Management Capvest B.V., statutair gevestigd te Malden Capvest Masters Funds Het vermogen dat ter collectieve belegging bijeen is gebracht en dat is onderverdeeld in Fondsen Depotbank KAS BANK N.V., statutair gevestigd te Amsterdam Fonds(en) Afzonderlijk geadministreerd(e) vermogen(s) van het vermogen van Capvest Masters Funds Fondsmanager Een asset-manager aan wie het beheer van een gedeelte van het vermogen van een Fonds is uitbesteed Fondsvermogen Het totale vermogen van Capvest Masters Funds welke ten behoeve van de Participanten in alle Fondsen wordt aangehouden Intrinsieke Waarde Intrinsieke Waarde per Participatie Participant(en) Degene(n) die economisch tot één of meerdere van de Fondsen van Capvest Masters Funds gerechtigd is (zijn) Participatie(s) Deelnemingsrecht(en) in een Fonds en fracties daarvan, berekend tot vier decimalen nauwkeurig Participatiewaarde Het eigen vermogen van een Fonds, gedeeld door het aantal daarin uitstaande Participaties berekend tot vier decimalen nauwkeurig Website De website van de beheerder: Wft Wet op het financieel toezicht Prospectus Capvest Masters Funds Pagina 5

6 2. BELANGRIJKE INFORMATIE 2.1 Algemeen Kandidaat-deelnemers die geïnteresseerd zijn in deelname in één van de Fondsen van Capvest Masters Funds worden er op gewezen dat aan beleggingen financiële risico's zijn verbonden. Zij dienen dan ook goed kennis te nemen van de volledige inhoud van het prospectus (inclusief de daarvan deel uitmakende voorwaarden van beheer en bewaring) en, waar nodig, onafhankelijk advies in te winnen om zich een afgewogen oordeel te kunnen vormen omtrent de aan een belegging in Participaties verbonden financiële risico s. De waarde van een Participatie kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 2.2 Inhoud van dit Prospectus Capvest Fund Management is verantwoordelijk voor de juistheid en de volledigheid van de in dit prospectus opgenomen gegevens. Die gegevens zijn, voor zover dat Capvest Fund Management redelijkerwijs bekend had kunnen zijn, in overeenstemming met de werkelijkheid. Er zijn geen gegevens weggelaten waarvan de vermelding de strekking van dit prospectus zou wijzigen. Een ieder wordt geattendeerd op de mogelijkheid dat de in het prospectus vermelde informatie door verloop van tijd gedateerd kan zijn en dat mogelijk een prospectus van recentere datum beschikbaar is. Er wordt derhalve geen garantie gegeven dat in het prospectus vermelde informatie op een later tijdstip dan de datum van het prospectus nog volledig en/of juist is. Het actuele prospectus is te allen tijde te raadplegen op de Website. 2.3 Vrijstellingsregeling Wft De minimale inleg van Capvest Masters Funds bedraagt ,- (zegge: honderdduizend euro) netto per Participant per Fonds. Vanwege dit vereiste is Capvest Fund Management op basis van de Vrijstellingsregeling Wft (artikel 4.1, onder a) vrijgesteld van de vergunningsplicht in het kader van de Wft. Capvest Masters Funds staat derhalve niet onder toezicht van de Stichting Autoriteit Financiële Markten ( AFM ). Aangezien Capvest Fund Management de doelstellingen en inhoud van de Wft onderschrijft, wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de inhoud van de Wft en het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft. 2.4 Informatieverstrekking door derden Niemand is door Capvest Masters Funds gemachtigd in verband met dit prospectus informatie te verschaffen of verklaringen af te leggen, die niet in dit prospectus zijn opgenomen. Indien zodanige informatie is verschaft of zodanige verklaringen zijn afgelegd, dient op dergelijke informatie niet te worden vertrouwd als zijnde verstrekt of afgelegd door Capvest Fund Management. 2.5 Verspreidingsrestricties De verstrekking en verspreiding van dit prospectus kan in bepaalde rechtsgebieden onderworpen zijn aan (wettelijke) beperkingen. Dat geldt ook voor het aanbieden of verkopen van Participaties in één van de Fondsen. Capvest Fund Management verzoekt eenieder die in het bezit komt van dit prospectus kennis te nemen van en zich te houden aan dergelijke beperkingen. Capvest Fund Management noch de Bewaarder aanvaarden juridische aansprakelijkheid voor welke schending dan ook van enige zodanige beperking door wie dan ook, ongeacht of het een potentiële koper van Participaties betreft of niet. Prospectus Capvest Masters Funds Pagina 6

7 2.6 Essentiële beleggingsinformatie Voor Capvest Masters Funds is een document met essentiële beleggingsinformatie opgesteld met informatie over Capvest Masters Funds, de kosten en de risico s. Deze is verkrijgbaar via de Website. 2.7 Toepasselijk recht Op het prospectus is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Prospectus Capvest Masters Funds Pagina 7

8 3. CONTACT GEGEVENS 3.1 Fonds Capvest Masters Funds Rijksweg ED Malden 3.2 Beheerder Capvest B.V. Rijksweg ED Malden Postbus BA Nijmegen Telefoon: +31 (0) Fax: +31 (0) Website: Bewaarder KAS-Trust Bewaarder Capvest Masters Funds B.V. Spuistraat VT Amsterdam 3.4 Administrateur KAS BANK N.V. Spuistraat 172 Postbus DB Amsterdam Telefoon: +31 (0) Website: Depotbank KAS BANK N.V. Spuistraat VT Amsterdam 3.6 Accountant Keemers Accountancy & Belasting Advies B.V. Hatertseweg KG Malden Telefoon: +31 (0) Website: Prospectus Capvest Masters Funds Pagina 8

9 4. STRUCTUUR 4.1 Capvest Masters Funds en de Fondsen Capvest Masters Funds biedt beleggers binnen een zogenoemde paraplustructuur een keuze uit Participaties van verschillende subfondsen, verder te omschrijven als Fondsen. Capvest Masters Funds geeft voor elk Fonds een eigen soort Participatie uit. Een Participatie in een Fonds geeft recht op een evenredig deel van het vermogen van het desbetreffende Fonds. Alle aan een Fonds toe te rekenen positieve en negatieve beleggingsresultaten alsmede baten en lasten komen ten gunste respectievelijk ten laste van de Participaties van dat Fonds. Iedere Participant deelt naar evenredigheid van het aantal Participaties dat hij bezit in het resultaat van een Fonds. De paraplufonds-structuur leidt tot kostenbesparing voor zowel de Participant, Capvest Fund Management, alsmede de Bewaarder. Per Fonds kunnen de volgende kenmerken verschillen: de aanvangsdatum, de beleggingsdoelstelling, het beleggingsbeleid, het risicoprofiel, de benchmark en de kostenstructuur. Bij de introductie van een Fonds stellen Capvest Fund Management en de Bewaarder van Capvest Masters Funds de in de voorgaande zin genoemde kenmerken vast. Op het moment van publicatie van dit prospectus zijn er twee Fondsen: Capvest Masters Fund Defensief en Capvest Masters Fund Offensief. Capvest Fund Management kan, in overleg met de Bewaarder, in de toekomst besluiten tot de introductie van nieuwe Fondsen. Bij de introductie van nieuwe Fondsen zal dit prospectus worden aangevuld. Capvest Masters Funds en de Fondsen zijn opgericht voor onbepaalde tijd. Een eventueel besluit tot opheffing van Capvest Masters Funds of een van de Fondsen kan uitsluitend worden genomen door Capvest Fund Management tezamen met de Bewaarder. Voor meer informatie over opheffing van Capvest Masters Funds of een van de Fondsen wordt verwezen naar de voorwaarden van beheer en bewaring. De referentievaluta van Capvest Masters Funds is de euro en de jaarrekening van Capvest Masters Funds wordt in euro opgesteld. 4.2 Juridische vorm Capvest Masters Funds is een in Nederland gevestigd fonds voor gemene rekening. Bij een fonds voor gemene rekening brengen Participanten geld bijeen dat door een Beheerder voor hun rekening en risico wordt belegd. De vermogenstitels waarin wordt belegd, worden ten behoeve van de Participanten in eigendom gehouden door de Bewaarder. Capvest Masters Funds heeft een Beheerder en een Bewaarder. De Beheerder is verantwoordelijk voor het beheer van het Fondsvermogen. De Beheerder kan niet zonder medewerking van de Bewaarder over het vermogen van Capvest Masters Funds beschikken. De Bewaarder is belast met het bewaren van het Fondsvermogen. Het Fondsvermogen wordt door de Bewaarder gehouden voor rekening en risico van de Participanten en wordt door de Bewaarder deugdelijk afgezonderd van het overige vermogen van de Bewaarder. De Bewaarder heeft tot taak er achteraf op toe te zien dat de Beheerder het vermogen van Capvest Masters Funds beheert op een wijze die in overeenstemming is met het daaromtrent in dit prospectus bepaalde. Capvest Masters Funds is gevestigd ten kantore van de Beheerder. Prospectus Capvest Masters Funds Pagina 9

10 4.3 Open-end structuur Capvest Masters Fund is verplicht om op iedere transactiedatum Participaties in de Fondsen uit te geven of in te kopen tegen de Intrinsieke Waarde op die transactiedatum, tenzij zich bijzondere omstandigheden voordoen (zie 7.6 Opschorting toe- en/of uitreding). 4.4 Voorwaarden van beheer en bewaring De rechtsverhouding tussen de Participanten, Capvest Fund Management en de Bewaarder worden beheerst door de voorwaarden van beheer en bewaring van Capvest Masters Funds. De voorwaarden van beheer en bewaring van Capvest Masters Funds zijn als bijlage in dit prospectus opgenomen. Indien als gevolg van wijzigingen van de voorwaarden van beheer en bewaring rechten of zekerheden van de Participanten worden verminderd of lasten aan hen worden opgelegd of het beleggingsbeleid wordt gewijzigd, worden de gewijzigde voorwaarden van beheer en bewaring eerst van kracht op de eerstvolgende werkdag nadat drie maanden zijn verstreken sinds de voorgenomen wijzigingen aan de Participanten zijn medegedeeld. Binnen deze periode kunnen de Participanten hun Participaties tegen de gebruikelijke voorwaarden verkopen aan de Bewaarder. 4.5 Beheerder De Beheerder van Capvest Masters Funds is Capvest B.V., gevestigd te Malden. Capvest Fund Management is voor onbepaalde tijd opgericht op 30 mei 2007 en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland onder nummer De statuten van Capvest Fund Management liggen ter inzage ten kantore van Capvest Fund Management en worden op verzoek kosteloos toegezonden. Capvest Fund Management beschikt over een vergunning bij de AFM in het kader van de Wft zoals bedoeld in artikel 1:1 definitie Deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen (2:96) onder nummer De minimale inleg van Capvest Masters Funds bedraagt ,- (zegge: honderdduizend euro) netto per Participant per Fonds. Vervolgstortingen dienen minimaal 5.000,- (zegge: vijfduizend euro) te bedragen. Vanwege dit vereiste is Capvest Masters Funds op basis van de Vrijstellingsregeling Wft (artikel 4.1, onder a) vrijgesteld van de vergunningsplicht in het kader van de Wft. Capvest Masters Funds staat derhalve niet onder toezicht van de AFM. Capvest Fund Management is belast met het beheer van Capvest Masters Funds. Capvest Fund Management voert in hoofdzaak de volgende taken uit: beleggen van de middelen van Fondsen; aangaan van verplichtingen ten laste van de Fondsen; monitoren van uitbestede taken; informatieverschaffing aan Participanten, houden van fondsvergaderingen; en verrichten van alle overige handelingen ten behoeve van Capvest Masters Funds. Prospectus Capvest Masters Funds Pagina 10

11 De directie van Capvest Fund Management bestaat uit: M.W. Brans RBA Martijn Brans (1970) wonende te Nijmegen is oprichter, directeur en fondsbeheerder van Capvest B.V. en heeft meer dan 10 jaar actieve beleggingservaring. Na zijn studie HEAO Bedrijfseconomie in s-hertogenbosch, was hij vijf jaar financieel manager van een levensmiddelengroothandel. In 2000 stapte hij over naar de beleggingswereld, in eerste instantie als daghandelaar in goederentermijncontracten op de beurs van Chicago. Geleidelijk aan legde hij zich steeds meer toe op beleggingsanalyses van grote beleggingsportefeuilles. Gedurende deze periode rondde hij de postdoctorale opleiding tot Register Beleggingsanalist (RBA) af en staat sinds 2002 ingeschreven in het register van de VBA beroepsvereniging van beleggingsprofessionals te Amsterdam. In 2003 richtte hij Capvest Fund Management op. Als directeur is hij verantwoordelijk voor de ontwikkeling, uitvoering en bewaking van het beleggingsbeleid van Capvest Fund Management. Drs. C.C.B. Harm Constance Harm (1972) wonende te Nijmegen is mededirecteur van Capvest B.V. Na haar studie Psychologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, vervulde Constance Harm verschillende HRM-functies, met name op het gebied van coaching en relatiebeheer voor financiële en zakelijke dienstverleners. Organisaties als KPMG, Akzo, OHRA, SNS Reaal en Interpolis behoorden onder andere tot haar opdrachtgevers. Bij Capvest Fund Management is ze sinds 2006 verantwoordelijk voor de werkzaamheden die niet direct gericht zij op het beleggingsbeleid, te weten communicatie en relatiebeheer. Op het moment van publicatie van dit prospectus beheert Capvest Fund Management geen andere beleggingsinstellingen. 4.6 Bewaarder Als Bewaarder van Capvest Masters Funds treedt op KAS-Trust Bewaarder Capvest Masters Funds B.V. De Bewaarder is gevestigd aan Spuistraat 172. Zij is, voor onbepaalde tijd, opgericht op 9 februari 2012 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam onder nummer KAS-Trust Bewaarder Capvest Masters Funds B.V. is een 100% dochter van KAS-Trust B.V., die op haar beurt een 100% dochter is van KAS BANK N.V. KAS-Trust B.V. treedt op als enig bestuurder van de Bewaarder. Het bestuur van KAS-Trust B.V. die (indirect) het dagelijks beleid van de Bewaarder bepalen zijn: de heer H. Brink, wonende te Nibbixwoud. Henk Brink is daarnaast divisiedirecteur Client Services Clearing & Settlement van KAS BANK N.V.; de heer J.N.P. Laan, wonende te Heilloo. Coen Laan is daarnaast divisiedirecteur Asset Servicing van KAS BANK N.V.; en de heer R.F. Kok RB, wonende te Zwolle. Rob Kok is daarnaast verantwoordelijk voor de bewaaractiviteiten binnen KAS BANK N.V. Het bestuur van KAS BANK N.V. bestaat uit de volgende personen: de heer mr. A.A. Roëll (bestuursvoorzitter); de heer R.J. Kooijman RA; en de heer drs. S.A.J. van Katwijk MBA. Prospectus Capvest Masters Funds Pagina 11

12 De Bewaarder heeft als enige statutaire doelstelling het vervullen van de functie van bewaarder (zoals bedoeld in de Wft) van door Capvest Fund Management beheerde Fondsen. Doordat de Bewaarder op geen enkele wijze gelieerd is aan Capvest Fund Management, is de onafhankelijkheid van de Bewaarder ten opzichte van Capvest Fund Management gewaarborgd. De taken en verantwoordelijkheden van de Bewaarder blijken uit de voorwaarden van beheer en bewaring. De Bewaarder treedt bij het bewaren op in het belang van de Participanten. De Bewaarder voert ten minste de volgende taken uit en stelt daarbij achteraf vast of: het door Capvest Fund Management uitgevoerde beleggingsbeleid past binnen de beleggingsrestricties als voorzien in het prospectus; de mutaties op de dagafschriften van de bankrekeningen van de Fondsen samenhangen met beleggingstransacties, ontvangen dividend of rente, toekenning of inkoop van Participaties of betaling van kosten in overeenstemming met het dienaangaande in het prospectus bepaalde; de beleggingen in de administratie van de Fondsen en de activa waar de Fondsen in beleggen op elkaar aansluiten; en kostennota s van Capvest Fund Management rechtmatig ten laste van Capvest Masters Funds zijn gebracht. De Bewaarder is juridisch eigenaar van de in bewaring gegeven waarden. De Bewaarder voert de aanwijzingen van Capvest Fund Management uit, voor zover uitvoering van deze aanwijzingen behoort tot de taak van de Bewaarder en voor zover het geven van deze aanwijzingen valt binnen de regelmatige uitoefening van de beheersfunctie en niet strijdig is met wet en regelgeving. Over het Fondsvermogen kan slechts worden beschikt door Beheerder en Bewaarder gezamenlijk. De Bewaarder werkt mee aan een beschikkingshandeling van Capvest Fund Management na ontvangst van een door Capvest Fund Management getekende verklaring waaruit blijkt dat medewerking wordt verlangd met een handeling in het kader van de regelmatige uitvoering van de beheersfunctie. Indien de Bewaarder bij uitoefening van de taken constateert dat niet conform de Voorwaarden is gehandeld, kan de Bewaarder Capvest Fund Management verzoeken, met het oog op het behartigen van de belangen van de Participanten, de transactie op kostenneutrale basis voor Capvest Masters Funds ongedaan te maken. Dit dient te geschieden uiterlijk binnen twee maanden na constatering. De Bewaarder verklaart dat deze jegens de Participanten en Capvest Masters Funds aansprakelijk is voor door hen geleden schade voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de Bewaarder ook wanneer de Bewaarder de bij hem in bewaring gegeven beleggingen geheel of ten dele aan een derde heeft toevertrouwd. 4.7 Administrateur Capvest Fund Management heeft KAS BANK N.V. aangesteld als Administrateur van Capvest Masters Funds. KAS BANK N.V. bestaat sinds 1806 en richt zich specifiek op institutionele beleggers en financiële instellingen voor custody dienstverlening en beleggingsadministratie. KAS BANK N.V. administreert momenteel voor ongeveer 275 miljard aan effectenportefeuilles. Hiermee bedient KAS BANK N.V. circa 30% van de totale Nederlandse markt. Prospectus Capvest Masters Funds Pagina 12

13 Op grond van de tussen de Administrateur en Capvest Fund Managent gesloten administratieovereenkomst, die voldoet aan de daaraan in de toepasselijke regelgeving gestelde eisen, is de Administrateur onder toezicht van Capvest Fund Management, verantwoordelijk voor: het op orde houden van het participantenregister; de administratieve verwerking bij wijzigingen van Participaties en schriftelijke bevestiging hiervan richting Participanten; het voeren van de beleggingsadministratie en de financiële administratie; het periodiek berekenen van de Intrinsieke Waarde van de Fondsen; het uitbetalen van kapitaal aan Participanten bij verkoop van Participaties; en het uitbetalen van vergoedingen en onkosten. 4.8 Accountant De Accountant van Capvest Masters Funds is Keemers Accountancy & Belasting Advies B.V., gevestigd te Malden. Het accountantskantoor is voor onbepaalde tijd opgericht op 24 november 2004 en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland onder nummer De Accountant beschikt over een vergunning bij de AFM in het kader van de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta), onder nummer Continuïteitsborging De continuïteitsborging van Capvest Masters Funds bestaat uit procedurele en organisatorische maatregelen in geval de fondsbeheerder van Capvest Masters Funds door ziekte of overlijden niet meer in staat is de beheerderstaken te vervullen. Dagelijkse bedrijfsvoering Capvest Fund Management De borging van de bedrijfsvoering bestaat als eerste uit de manier waarop de dagelijkse bedrijfsvoering van Capvest Fund Management is ingericht. Capvest Fund Management wordt vertegenwoordigd door een tweehoofdige directie voor het dagelijkse bestuur van de organisatie; kritische bedrijfsprocessen zijn vastgelegd door middel van werkdocumenten; en werkzaamheden die betrekking hebben op de beheerderstaken worden op continue basis gedocumenteerd. Het multi-manager principe van Capvest Masters Funds biedt bij wegvallen van de fondsbeheerder voldoende ruimte een calamiteitenprocedure tot uitvoering te brengen en daarmee de continuïteit van de beheerderstaken te kunnen waarborgen. De beheerderstaken van Capvest Fund Management zijn gericht op selectie, beheer en voortdurende toetsing van onderliggende Fondsmanagers en hun organisaties. Bij wegvallen van de fondsbeheerder zullen de geselecteerde Fondsmanagers de primaire beheerderstaken (aan- en verkoop van effectenposities op de effectenbeurzen) onverminderd voortzetten en daarmee zorg dragen voor een continu beheer van het Fondsvermogen. De uitvoering van de calamiteitenprocedure moet ervoor zorgen dat de bedrijfsvoering wordt voortgezet. Prospectus Capvest Masters Funds Pagina 13

14 Calamiteitenprocedure Er is een specifieke calamiteitenprocedure opgesteld die zorg moet dragen voor continuering van de bedrijfsvoering in geval de fondsbeheerder van Capvest Masters Funds door ziekte of overlijden niet meer in staat is de beheerderstaken te vervullen. De calamiteitencommissie draagt zorg voor het ten uitvoer brengen van de procedure die erop gericht is een vervangende (interim) fondsbeheerder aan te stellen. De calamiteitencommissie bestaat uit de volgende personen: mevrouw drs. C.C.B. Harm, bestuurder Capvest B.V. mevrouw mr. C. van den Borne-Verheijen, advocaat bank- en effectenrecht 2BW advocaten de heer mr. D.H. Nas, advocaat Poelmann van den Broek advocaten de heer MSc. W. Walter, fondsmanager Global Equity Value Select van Schneider, Walter & Kollegen Vermögensverwaltung AG Commissieleden zullen hun werkzaamheden als advocaat c.q. (interim) fondsbeheerder op basis van een overeenkomst van opdracht verrichten. Prospectus Capvest Masters Funds Pagina 14

15 5. BELEGGINGSBELEID 5.1 Algemene beleggingsdoelstelling De algemene doelstelling van Capvest Masters Funds is het toevertrouwde vermogen optimaal te laten renderen. Optimaal rendement wordt bereikt door bovengemiddelde beleggingsresultaten te realiseren met benedengemiddelde risico s in de verschillende beleggingscategorieën waarin wordt geïnvesteerd. 5.2 Beleggingsfilosofie Onze beleggingsfilosofie luidt: investeren in Fondsmanagers. Dat doet Capvest Fund Management volgens het multimanager-principe met een dynamische beleggingsportefeuille, op basis van de Capvest Masters Barometer Investeren in Fondsmanagers Een Beleggingsfonds kan geen kansen herkennen. Geen risico s inschatten. Geen ervaring opdoen. In de visie van Capvest Fund Management kunnen Beleggingsfondsen niet het verschil maken. Fondsmanagers wel. Capvest Fund Management gelooft dat de performance en bewezen kwaliteiten van een Fondsmanager een beter perspectief bieden op het behalen van bovengemiddelde rendementen dan de historische resultaten van een Beleggingsfonds. Capvest Fund Management selecteert Beleggingsfondsen daarom op basis van Fondsmanagers, onze Masters Multimanager-principe Het Fondsvermogen van de Capvest Masters Funds wordt belegd in verschillende Beleggingsfondsen, beheerd door Fondsmanagers met uiteenlopende beleggingsstijlen. Het doel: risicoreductie. De beleggingsresultaten van Capvest Masters Funds zijn niet afhankelijk van de prestaties van één individuele Fondsmanager Dynamische beleggingsportefeuille Via het Capvest Masters Fund Defensief belegt de Participant overwegend defensief. Maar als de marktomstandigheden gunstig zijn, dan wordt een groter deel van het Fondsvermogen offensief belegd. Dit biedt de Participant ondanks het defensieve karakter van het Fonds de mogelijkheid om in goede tijden te profiteren van risicovollere investeringen. Prospectus Capvest Masters Funds Pagina 15

16 Bij het Capvest Masters Fund Offensief werkt het precies andersom. De Participant belegt overwegend offensief. Maar als de marktomstandigheden slecht zijn, dan wordt een groter deel van het Fondsvermogen defensief belegd. Op deze manier loopt de Participant ondanks het offensieve karakter van het Fonds minder risico op waardeverlies in slechte tijden Capvest Masters Barometer De stand van de Capvest Masters Barometer weerspiegelt het investeringsgedrag van onze Fondsmanagers en de manier waarop zij de marktomstandigheden inschatten. Verwachten de Capvest Masters gunstigere omstandigheden, dan gaat de barometer omhoog en wordt het vermogen van de Participant offensiever belegd. Verwachten ze minder gunstige marktomstandigheden, dan gaat de barometer omlaag en wordt het vermogen van de Participant defensiever belegd. De Capvest Masters Barometer onderscheidt zich van andere indicatoren doordat deze niet uitsluitend gebaseerd is op het sentiment in de markt. De Capvest Fondsmanagers nemen hun posities namelijk ook in op basis van waarderingsmodellen en hun economische verwachtingen. 5.3 Investeringsproces Hoe identificeert Capvest Fund Management bovengemiddeld presterende Fondsmanagers? En op basis van welke criteria stelt Capvest Fund Management de Capvest Masters Funds samen? Het investeringsproces voor de Capvest Masters Funds verloopt volgens een cyclus in drie stappen Research & selectie Kwantitatieve screening Wil je de beste Fondsmanagers ter wereld vinden, dan moet je breed beginnen. De eerste stap is het samenstellen van een uitgebreide lijst van Beleggingsfondsen. Hiervoor heeft Capvest Fund Management de beschikking over een aantal toonaangevende internationale databases. Met behulp van geavanceerde software analyseert Capvest Fund Management de prestaties van de Beleggingsfondsen uit deze databases op basis van kwantitatieve criteria (cijfermatige analyse). Bij de beoordeling van de prestaties wordt zowel rekening gehouden met het genomen risico als met het behaalde rendement. Prospectus Capvest Masters Funds Pagina 16

17 Kwalitatieve beoordeling Aan de hand van kwalitatieve criteria onderzoekt Capvest Fund Management vervolgens hoe en door wie de bovengemiddelde resultaten tot stand zijn gekomen. De belangrijkste vraag hierbij is of de huidige Fondsmanager ook verantwoordelijk is voor de in het verleden behaalde fondsprestaties. Daarnaast moet de Fondsmanager kunnen bewijzen dat hij of zij een consistent en transparant beleggingsbeleid voert. Is dit het geval, dan vindt er een diepteanalyse van de werkomgeving van de Fondsmanager plaats. Belangrijke richtlijnen bij de selectie: ervaring van de Fondsmanager; prestaties in het verleden; beschikking over een rating; beleggingsstrategie; beleggingsproces ; wijze van risicobeheersing; kwaliteit van tegenpartijen (accountant, bewaarder en bank); mate van liquiditeit; kostenstructuur; en toezicht door onafhankelijke toezichthouder. Op basis van deze uitgebreide screening stelt Capvest Fund Management een ranglijst samen van twintig tot veertig Fondsmanagers, evenals een reservelijst. De Fondsmanagers op onze lijsten houdt Capvest Fund Management nauwlettend in de gaten, de ranglijst zelf werkt Capvest Fund Management continu bij. Capvest Fund Management werkt bewust met een gelimiteerde hoeveelheid Fondsmanagers, omdat Capvest Fund Management liever heel veel weet van een beperkt aantal managers, dan slechts een beetje van een groot aantal managers Portefeuilleconstructie In stap twee komt de samenstelling van de Capvest Masters Funds tot stand, op basis van de twintig tot veertig ervaren Fondsmanagers uit het research- en selectieproces. Hierbij zoekt Capvest Fund Management naar een optimale combinatie van Fondsmanagers en beleggingsstijlen om, binnen het risicoprofiel, tot de beste resultaten te kunnen komen. Belangrijke richtlijnen bij de portefeuilleconstructie: spreiding over regio s, sectoren en beleggingscategorieën; beperking van het aantal Fondsmanagers, om deze intensiever te kunnen volgen; dynamisch portefeuillebeheer aan de hand van de Capvest Masters Barometer; voorkomen van geconcentreerde posities op de markt, een investeringsorganisatie, Fondsmanager of investeringsstijl; en lage omloopsnelheid Fondsmanagers; de lange termijn prevaleert boven speculatie. Prospectus Capvest Masters Funds Pagina 17

18 5.3.3 Risicomanagement Multimanager-principe Gedisciplineerd risicomanagement is essentieel voor het succesvol beheren van beleggingen. Het multimanager-principe stelt Capvest Fund Management in staat een combinatie van de beste Fondsmanagers uit de beleggingswereld voor de Participant aan het werk te zetten én een sterk gediversificeerde portefeuille te construeren. De brede spreiding van investeringen draagt in grote mate bij aan risicoreductie binnen de portefeuilles. Belangrijke investeringsrichtlijnen: de investeringen worden afhankelijk van het fondsprofiel binnen vooraf vastgestelde bandbreedtes verdeeld over defensief en offensief belegd vermogen; een nieuw Beleggingsfonds mag maximaal 5% van het Fondsvermogen bedragen; een Beleggingsfonds mag niet groter worden dan 10% van het Fondsvermogen; het Fonds neemt geen (directe) posities in derivaten (futures en opties) in, anders dan ter afdekking van valuta- en koersrisico s en ter bescherming van het vermogen van het Fonds; het Fonds belegt niet direct in grondstoffen, onroerend goed of niet-genoteerde effecten, tenzij het Beleggingsfondsen betreft; Capvest Fund Management is bevoegd om namens het Fonds leningen aan te gaan met een maximum van 10% van het vermogen van het Fonds; de leningen worden uitsluitend gebruikt voor het opvangen van tijdelijke liquiditeitstekorten als gevolg van Participanten die uitstappen; en het Fonds mag geen leningen verstrekken of ten aanzien van derden garanties afgeven. Continue risico-analyse Capvest Fund Management evalueert de prestaties en risicobereidheid van alle Fondsmanagers doorlopend. Hiertoe moeten Fondsmanagers Capvest Fund Management transparante rapportages, fonds updates en andere gewenste informatie verstrekken. Indien Capvest Fund Management het naar aanleiding van onze evaluaties noodzakelijk of nuttig achten, stelt Capvest Fund Management de samenstelling van de beleggingsportefeuille onmiddellijk bij. Overige richtlijnen bij het risicomanagement: dynamisch portefeuillebeheer op basis van de Capvest Masters Barometer; minimale kans op fondssluiting van de onderliggende Beleggingsfondsen door optimale verhandelbaarheid; en beperking van het aantal onderliggende Beleggingsfondsen, zodat Fondsmanagers intensiever kunnen worden gevolgd. 5.4 Eigen risicoprofiel bepalen Participanten kunnen zelf een eigen risicoprofiel bepalen. Participanten kunnen hun vermogen investeren in een van de twee Fondsen of een combinatie van de twee Fondsen. De meest gebruikelijke risicoprofielen zijn: defensief risicoprofiel: 100% investeren in Capvest Masters Fund Defensief; neutraal risicoprofiel: 50% investeren in Capvest Masters Fund Defensief en 50% investeren in Capvest Masters Fund Offensief; en offensief risicoprofiel: 100% investeren in Capvest Masters Fund Offensief. Prospectus Capvest Masters Funds Pagina 18

19 Het is mogelijk voor een Participant om tussentijds van risicoprofiel te veranderen door overheveling van vermogen tussen de twee Fondsen. Participanten kunnen een keer per kalenderjaar kosteloos overstappen tussen de Fondsen. Indien er meer dan een keer per jaar wordt overgestapt, dan worden de gebruikelijke kosten in rekening gebracht. Deze kosten vervallen aan het vermogen van de afzonderlijke Fondsen en dienen ter compensatie van te maken transactiekosten. 5.5 Capvest Masters Fund Defensief Profiel en doelstelling Het Capvest Masters Fund Defensief is bedoeld voor beleggers die hun vermogen voor het grootste deel risicomijdend willen beleggen, bijvoorbeeld voor het pensioen of de studie van hun kinderen, en een kleiner gedeelte willen aanwenden voor vermogensgroei op de lange termijn. Capvest Masters Fund Defensief is geschikt voor beleggers die: een looptijd van tenminste 3 jaar in acht kunnen nemen; een (tijdelijke) waardevermindering accepteren en dat risico ook kunnen dragen; stabiele inkomensgroei (denk aan pensioen) nastreven en daarnaast eveneens een beperkte kans op vermogensgroei willen realiseren; rendementsdoelstelling nastreven van 5 tot 8% per jaar; en geringe bewegelijkheid (volatiliteit tussen 4 en 8% per jaar) Vermogensallocatie Minimaal 60% en maximaal 90% van het Fondsvermogen wordt geïnvesteerd door Fondsmanagers die defensief beleggen, zoals obligatiemanagers en geldmarktmanagers. Het overige deel wordt geïnvesteerd door Fondsmanagers die offensief beleggen, bijvoorbeeld aandelenmanagers. De verhouding tussen defensief en offensief belegd vermogen wordt bepaald aan de hand van de Capvest Masters Barometer Benchmark De doelstellingen voor inkomensgroei en vermogensgroei moeten bereikt worden door het vermogen optimaal te laten renderen. Optimaal rendement wordt bereikt door bovengemiddelde beleggingsresultaten te realiseren met benedengemiddelde risico s. Om te kunnen beoordelen of de fondsprestaties beter zijn dan de gemiddelde prestaties worden de behaalde rendementen vergeleken met de samengestelde benchmark van Capvest Masters Fund Defensief. Voor de behaalde resultaten van het defensief belegd vermogen wordt gebruik gemaakt van de obligatie-index Barclays Capital Euro Aggregate Bond Index. Deze index is afkomstig van Barclays Capital. De benchmark voor het offensief belegd vermogen is de aandelenindex MSCI World Index. Deze index is afkomstig van Morgan Stanley Capital International Inc. De indexen worden door deze onafhankelijke aanbieders opgesteld en zijn algemeen geaccepteerde indexen. Samengestelde benchmark voor Capvest Masters Fund Defensief: 75% Barclays Capital Euro Aggregate Bond Index 25% MSCI World Index Prospectus Capvest Masters Funds Pagina 19

20 5.5.4 Beleggingsrestricties Bij de uitvoering van het beleggingsbeleid gelden de navolgende restricties: de positie in één Beleggingsfonds zal bij aanvang van de positie niet meer uitmaken dan 5% van het vermogen van het Fonds, daarna mag dat belang (als gevolg van wijziging in de waarde van die belegging) niet groter worden dan 10% van het vermogen van het Fonds; het Fonds zelf neemt geen (directe) posities in derivaten (futures en opties) in, anders dan ter afdekking van valuta- en koersrisico s en ter bescherming van het vermogen van het Fonds. Dit betekent dat er alleen short futures, short calls en long puts ter afdekking van de portefeuillerisico s kunnen worden ingenomen; het Fonds zal niet direct beleggen in grondstoffen, onroerend goed of niet-genoteerde effecten tenzij het Beleggingsfondsen betreffen; Capvest Fund Management is bevoegd om namens het Fonds leningen aan te gaan met een maximum van 10% van het vermogen van het Fonds. De leningen worden uitsluitend gebruikt voor de opvang van tijdelijke liquiditeitstekorten als gevolg van onttrekkingen; en Capvest Masters Funds mag geen leningen verstrekken of ten aanzien van derden garanties afgeven. Capvest Fund Management kan, binnen de kaders van marktomstandigheden en het beleggingsbeleid, zichzelf stringentere beleggingsrestricties opleggen. Mochten de Fondsen door inkoop van Participaties of ten gevolge van verandering van de waarde van de beleggingen één of meer restricties overschrijden, dan zal Capvest Fund Management trachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen twee maanden, weer aan alle restricties te voldoen. 5.6 Capvest Masters Fund Offensief Profiel en doelstelling Het Capvest Masters Fund Offensief is bedoeld voor beleggers die in eerste instantie bovengemiddelde vermogensgroei nastreven, maar omwille van de stabiliteit van hun rendementen ook een beperkt deel van hun vermogen defensief willen beleggen. Het Capvest Masters Offensief fonds is geschikt voor beleggers die: een looptijd van tenminste 5 jaar in acht kunnen nemen; een (tijdelijke) waardevermindering accepteren en dat risico ook kunnen dragen; voornamelijk vermogensgroei nastreven en daarnaast eveneens een beperkt deel inkomensgroei willen realiseren; rendementsdoelstelling nastreven van 8 tot 12% per jaar; en matige bewegelijkheid (volatiliteit tussen 6 en 10% per jaar) Vermogensallocatie Minimaal 60% en maximaal 90% van het Fondsvermogen wordt geïnvesteerd door Fondsmanagers die offensief beleggen, zoals aandelenmanagers. Het overige deel wordt geïnvesteerd door Fondsmanagers die defensief beleggen, bijvoorbeeld obligatiemanagers. De verhouding tussen offensief en defensief belegd vermogen wordt bepaald aan de hand van de Capvest Masters Barometer. Prospectus Capvest Masters Funds Pagina 20

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956)

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956) 1. profiel Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening, opgericht op 15 april 2008 en gevestigd te Rijswijk. Een fonds voor gemene rekening is geen rechtspersoon

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE 1. PROFIEL Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft.

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. Haven European Value Fund (het European Value Fund ) is een semi open-end beleggingsfonds voor gemene

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

FondsenGids (d.d. 31 juli 2013) Wereld Fonds

FondsenGids (d.d. 31 juli 2013) Wereld Fonds FondsenGids (d.d. 31 juli 2013) Wereld Fonds INHOUDSOPGAVE 1 Algemene informatie Verzekeringsfondsen 1.1 Inhoud van de FondsenGids 1.2 Juridische structuur 1.3 Berekening van de participatiewaarde 1.4

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJSLUITER SUBFONDS INDEX AANDELENFONDS WERELDWIJD. Inleiding

FINANCIËLE BIJSLUITER SUBFONDS INDEX AANDELENFONDS WERELDWIJD. Inleiding FINANCIËLE BIJSLUITER SUBFONDS INDEX AANDELENFONDS WERELDWIJD Inleiding Dit document is de financiële bijsluiter van het subfonds Index Aandelenfonds Wereldwijd. Het subfonds Index Aandelenfonds Wereldwijd

Nadere informatie

FINANCIELE BIJSLUITER VAN ALTERNATIVE HARBOUR FUND

FINANCIELE BIJSLUITER VAN ALTERNATIVE HARBOUR FUND FINANCIELE BIJSLUITER VAN ALTERNATIVE HARBOUR FUND Dit document is de financiële bijsluiter van Alternative Harbour Fund (hierna ook: het Fonds ). De financiële bijsluiter bevat de bij of krachtens de

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014 PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014 Principles of Fund Governance Pag. 1/5 1. INLEIDING Commodity Discovery Management B.V. (de Beheerder ) is de beheerder

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft.

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. Beleggingsfonds Hoofbosch (het Fonds ) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening dat als beleggingsdoelstelling

Nadere informatie

Financiële Bijsluiter QTR Fund 1 juni 2011

Financiële Bijsluiter QTR Fund 1 juni 2011 Inleiding Dit document is de financiële bijsluiter van het QTR Fund (hierna ook: het Fonds ). De financiële bijsluiter bevat de bij of krachtens de wet voorgeschreven informatie over het beleggingsfondsen

Nadere informatie

Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen

Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Deze financiële bijsluiter is een document dat door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is opgesteld volgens een vaste,

Nadere informatie

Financiële Bijsluiter Theta Legends Fund

Financiële Bijsluiter Theta Legends Fund Financiële Bijsluiter Theta Legends Fund Bij of krachtens de wet voorgeschreven productinformatie over het product Theta Legends Fund. Voor producten als Theta Legends Fund is het opstellen van een financiële

Nadere informatie

Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen

Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Deze financiële bijsluiter is een document dat door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is opgesteld volgens een vaste, bij

Nadere informatie

De Beheerder beschikt over een vergunning voor het Fonds als bedoeld in artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht (de Wft ).

De Beheerder beschikt over een vergunning voor het Fonds als bedoeld in artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht (de Wft ). FINANCIELE BIJSLUITER VAN FUNDAMENT BOND FUND Dit document is de financiële bijsluiter van Fundament Bond Fund (hierna ook: het Fonds ). De financiële bijsluiter bevat de bij of krachtens de wet voorgeschreven

Nadere informatie

De Beheerder beschikt over een vergunning voor het Fonds als bedoeld in artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht (de Wft ).

De Beheerder beschikt over een vergunning voor het Fonds als bedoeld in artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht (de Wft ). FINANCIELE BIJSLUITER VAN ASIAN VALUE FUND Dit document is de financiële bijsluiter van Asian Value Fund (hierna ook: het Fonds ). De financiële bijsluiter bevat de bij of krachtens de wet voorgeschreven

Nadere informatie

Consumentenbrief beleggingen van. Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer

Consumentenbrief beleggingen van. Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer Consumentenbrief beleggingen van Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer Introductie Een groot aantal brancheorganisaties waaronder DSI, DUFAS, NVB, VBA en VV&A hebben het initiatief genomen om Consumentenbrief

Nadere informatie

ADDENDUM OP PROSPECTUS EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND

ADDENDUM OP PROSPECTUS EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND ADDENDUM OP PROSPECTUS EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND In verband met de invoering van de Alternative Investment Fund Managers Directive (de AIFMD ) heeft de beheerder na overleg met de bewaarder besloten

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft.

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. HEK European Value Fund is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening dat als dat substantieel

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE AMERICAN VALUE FUND

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE AMERICAN VALUE FUND PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE AMERICAN VALUE FUND I. INLEIDING Safe Harbour Fund Management B.V. (de Beheerder ) is de beheerder van American Value Fund (het Fonds ). De bewaarder van het Fonds is Stichting

Nadere informatie

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ).

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ). SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS NEDERLAND Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Nederland Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Index

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE HAVEN EUROPEAN VALUE FUND ASIAN VALUE FUND AMERICAN VALUE FUND FUNDAMENT BOND FUND

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE HAVEN EUROPEAN VALUE FUND ASIAN VALUE FUND AMERICAN VALUE FUND FUNDAMENT BOND FUND PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE HAVEN EUROPEAN VALUE FUND ASIAN VALUE FUND AMERICAN VALUE FUND FUNDAMENT BOND FUND I. INLEIDING Safe Harbour Fund Management B.V. (de Beheerder ) is de beheerder van Haven

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT VAN HET FROG FUND

INFORMATIEDOCUMENT VAN HET FROG FUND INFORMATIEDOCUMENT INFORMATIEDOCUMENT VAN HET FROG FUND Dit document (het Informatiedocument ) verschaft informatie over het Frog Fund (hierna ook: het Fonds ). Het bevat informatie over het beleggingsfonds

Nadere informatie

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Staatsobligatiefonds 2016

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Staatsobligatiefonds 2016 Leeswijzer Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Staatsobligatiefonds 2016 Dit document bevat de essentiële beleggersinformatie en de financiële bijsluiter van het BND Staatsobligatiefonds

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT EAGLE FUND BEHEER B.V.

REGISTRATIEDOCUMENT EAGLE FUND BEHEER B.V. REGISTRATIEDOCUMENT EAGLE FUND BEHEER B.V. Algemeen Dit is het registratiedocument van Eagle Fund Beheer B.V., als bedoeld in artikel 11 Besluit toezicht beleggingsinstellingen 2005 ("Btb 2005"). Tenzij

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 2012

Essentiële Beleggersinformatie 2012 1 Essentiële Beleggersinformatie 2012 Inhoudsopgave Doelstelling en beleggingsbeleid 3 Risico- en opbrengstprofiel 3 Kosten 4 In het verleden behaalde resultaten 5 Praktische informatie 6 2 Essentiële

Nadere informatie

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ).

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ). SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS NOORD AMERIKA Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Noord Amerika Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2014 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2014 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT FONDS JANSSEN SMALL

INFORMATIEDOCUMENT FONDS JANSSEN SMALL INFORMATIEDOCUMENT FONDS JANSSEN SMALL Dit document (het Informatiedocument ) verschaft informatie over het Fonds Janssen Small (hierna ook: het Fonds ). Het bevat informatie over het beleggingsfonds en

Nadere informatie

ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd.

ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. Beleggen

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJSLUITER SUBFONDS INDEX MIX FONDS DEFENSIEF. Inleiding

FINANCIËLE BIJSLUITER SUBFONDS INDEX MIX FONDS DEFENSIEF. Inleiding FINANCIËLE BIJSLUITER SUBFONDS INDEX MIX FONDS DEFENSIEF Inleiding Dit document is de financiële bijsluiter van het subfonds Index Mix Fonds Defensief. Het subfonds Index Mix Fonds Defensief is een subfonds

Nadere informatie

Het beleggingsbeleid, de kosten en de rechten van de bestaande participanten blijven ongewijzigd.

Het beleggingsbeleid, de kosten en de rechten van de bestaande participanten blijven ongewijzigd. Toelichting op wijziging Prospectus van het Index Umbrella Fund d.d. 17 juli 2014 Algemene toelichting: Op 22 juli 2013 is de Europese richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen

Nadere informatie

Inlegvel 1 Prospectus Finles Multi Strategy Hedge Fund (30 juni 2011)

Inlegvel 1 Prospectus Finles Multi Strategy Hedge Fund (30 juni 2011) Inlegvel 1 Prospectus Finles Multi Strategy Hedge Fund (30 juni 2011) Samenvoeging Raad van Toezicht Finles beleggingsfondsen en Raad van Commissarissen Finles N.V. Op de jaarvergadering van de Finles

Nadere informatie

Registratiedocument Belfort Fund Management B.V.

Registratiedocument Belfort Fund Management B.V. Registratiedocument Belfort Fund Management B.V. 1. Gegevens betreffende de werkzaamheden van de Beheerder Het doel van de Beheerder, Belfort Fund Management B.V., is het optreden als Beheerder voor beleggingsinstellingen

Nadere informatie

Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van:

Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van: Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van: O&E Fixed Income Strategy (pagina 2) O&E Fixed Income Strategy Multi Asset (pagina 5) O&E Global Equity Strategy (pagina 8) O&E Hedge Fund Strategy (pagina

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V.

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V. PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V. I Inleiding Keijser Capital Asset Management B.V. (de Directie ) voert de directie over Add Value Fund N.V. (hierna ook Add Value Fund of Fonds ). De Directie

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE pagina Balans per 30 juni 2011 2 Staat van baten en lasten eerste halfjaar 2011 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Financiële bijsluiter ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen

Financiële bijsluiter ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Financiële bijsluiter ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Deze financiële bijsluiter is een document dat door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is opgesteld volgens een

Nadere informatie

Algemeen. 6. Publicatie Priciples De meest actuele versie van deze Principles of Fund Governance is te vinden op www.gilissen.nl.

Algemeen. 6. Publicatie Priciples De meest actuele versie van deze Principles of Fund Governance is te vinden op www.gilissen.nl. FUND GOVERNANCE Algemeen 1. Compliance functie Een directielid van de Beheerder is aangesteld als Compliance Officer. Deze ziet toe op de correcte naleving van: (i) de Prospectussen van de TG Fondsen;

Nadere informatie

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Wereld Indexfonds

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Wereld Indexfonds Leeswijzer Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Wereld Indexfonds Dit document bevat de essentiële beleggersinformatie en de financiële bijsluiter van het BND Wereld Indexfonds (het

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Vermogen opbouwen voor later

Vermogen opbouwen voor later BeleggingsRekening U wilt geld opzij zetten voor later en een vermogen opbouwen. Omdat uw kinderen nog gaan studeren, u graag die verre reis wilt maken, een tweede huis wilt kopen, eerder wilt stoppen

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 W:\370 FI(financien)\396 begroting - jaarrekening\2011\jr - SBONF\2011 halfjaarcijfers SBONF\2010 halfjrcijfers SBONF.doc Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

31.07.2015 VOORSTEL EN TOELICHTING TOT WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN DEELNAME VAN

31.07.2015 VOORSTEL EN TOELICHTING TOT WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN DEELNAME VAN DELTA LLOYD CORPORATE BOND FUND, DELTA LLOYD COLLATERALIZED BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN LT BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN XLT BOND FUND, DELTA LLOYD SUB SOVEREIGN

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT D.D. 18 MAART 2016

REGISTRATIEDOCUMENT D.D. 18 MAART 2016 ALGEMENE GEGEVENS VAN DE BEHEERDER Delta Lloyd Asset Management N.V. is een naamloze vennootschap ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 33052584. Enige aandeelhouder

Nadere informatie

BND Euro Obligatie Indexfonds Leeswijzer

BND Euro Obligatie Indexfonds Leeswijzer BND Euro Obligatie Indexfonds Leeswijzer Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter Dit document bevat de essentiële beleggersinformatie en de financiële bijsluiter van het BND Euro Obligatie

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht)

RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht) RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht) I Gegevens betreffende de werkzaamheden van de beheerder RFM Regulated Fund Management

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT D.D. 1 JULI 2015

REGISTRATIEDOCUMENT D.D. 1 JULI 2015 ALGEMENE GEGEVENS VAN DE BEHEERDER Delta Lloyd Asset Management N.V. is een naamloze vennootschap ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 33052584. Enige aandeelhouder

Nadere informatie

Aanvullende prospectus All Star Clone. Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds

Aanvullende prospectus All Star Clone. Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds Aanvullende prospectus All Star Clone Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds Beheerder: Caesar Capital Fondsbeheer B.V. Datum: 23 juni 2014 Aanvullende Prospectus

Nadere informatie

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE INTEREFFEKT INVESTMENT FUNDS N.V.

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE INTEREFFEKT INVESTMENT FUNDS N.V. GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE INTEREFFEKT INVESTMENT FUNDS N.V. I. INLEIDING In de Wet op het financieel toezicht (Wft) is in het kader van een integere bedrijfsvoering en een zorgvuldige dienstverlening

Nadere informatie

Ambassador Investments Fondsen

Ambassador Investments Fondsen Ambassador Investments Fondsen Ambassador Investments Fondsen Vanaf het vierde kwartaal 2013 is het voor beleggers mogelijk te participeren in de beleggingsstijl van Ambassador Investments door zelfstandig

Nadere informatie

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage.

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage. Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE ACHMEA BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V. Inleiding, statutair gevestigd te s-gravenhage (KvK nr. 8062738), beschikt over een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen,

Nadere informatie

OVEREENKOMST INZAKE BEHEER EN BEWARING

OVEREENKOMST INZAKE BEHEER EN BEWARING OVEREENKOMST INZAKE BEHEER EN BEWARING ONDERGETEKENDEN: 1. Robeco Institutional Asset Management B.V., gevestigd te Rotterdam en aldaar kantoorhoudende aan de Coolsingel 120; en 2. Stichting Bewaarder

Nadere informatie

Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer. 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening?

Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer. 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening? Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening? Welke principes vormen de basis voor het beleggingsbeleid en

Nadere informatie

Individuele aandelen, Individuele obligaties, Vastgoed, Grondstoffen, Beleggingsfondsen, Trackers

Individuele aandelen, Individuele obligaties, Vastgoed, Grondstoffen, Beleggingsfondsen, Trackers Bedrijfsprofiel Care IS Vermogensbeheer Vermogensbeheerder Naam Website Beschrijving Care IS Vermogensbeheer www.careis.nl/ Care IS Vermogensbeheer is sinds 2010 actief en gevestigd in Volendam. Care IS

Nadere informatie

BELEGGINGSSTATUUT. Stichting Fonds Oncologie Holland. April 2015. Beleggingsstatuut SFOH 30 april 2015, pag. 1

BELEGGINGSSTATUUT. Stichting Fonds Oncologie Holland. April 2015. Beleggingsstatuut SFOH 30 april 2015, pag. 1 BELEGGINGSSTATUUT Stichting Fonds Oncologie Holland April 2015 30 april 2015, pag. 1 Inhoudsopgave I Beleid.... 3 Algemeen 4 Hefbomen 4 Restricties....4 II Middelenverdeling......5 Strategische asset allocatie

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT D.D. 1 OKTOBER 2014

REGISTRATIEDOCUMENT D.D. 1 OKTOBER 2014 ALGEMENE GEGEVENS VAN DE BEHEERDER Delta Lloyd Asset Management N.V. is een naamloze vennootschap ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 33052584. Enige aandeelhouder

Nadere informatie

Beleggen op uw manier

Beleggen op uw manier Beleggen op uw manier 2 Professioneel beleggen U wilt uw vermogen snel laten groeien; sneller dan op een spaarrekening. U durft daarbij risico te lopen, maar u houdt wel graag zelf de controle over uw

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Paragraaf Inhoud Pagina

Inhoudsopgave. Paragraaf Inhoud Pagina Prospectus 1 Inhoudsopgave Paragraaf Inhoud Pagina 1 Inhoudsopgave 2 2 Profielschets 3 3 Belangrijke informatie 4 4 Beleggingsbeleid 5,6,7 5 Risico's 8,9,10,11 6 Raad van toezicht 12,13 7 Toetreding en

Nadere informatie

Verklaring inzake de beleggingsbeginselen

Verklaring inzake de beleggingsbeginselen Verklaring inzake de beleggingsbeginselen van Stichting Bedrijfspensioenfonds AVH 1. Introductie 1.1 Inleiding Deze verklaring inzake de beleggingsbeginselen geeft beknopt de uitgangspunten weer van het

Nadere informatie

INMAXXA REGISTRATIEDOCUMENT

INMAXXA REGISTRATIEDOCUMENT INMAXXA REGISTRATIEDOCUMENT Dit Registratiedocument is opgesteld door Inmaxxa B.V. ("Inmaxxa") op grond van artikel 4: 48 lid 1 Wet op het financieel toezicht ("Wft") en bevat gegevens over Inmaxxa, de

Nadere informatie

3. Informatie ten aanzien van Petercam B Fund en Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V

3. Informatie ten aanzien van Petercam B Fund en Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V SUBFONDS KENMERKEN EURO GELDMARKTFONDS Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Euro Geldmarktfonds Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Euro Geldmarktfonds. Het

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus FBTO Oranje Rente Fonds

Aanvullend Prospectus FBTO Oranje Rente Fonds Aanvullend Prospectus FBTO Oranje Rente Fonds Aanvullend Prospectus FBTO Oranje Rente Fonds Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen

Nadere informatie

Bijlage: reactie op de belangrijkste aanbevelingen van de Commissie Modernisering Beleggingsinstellingen (commissie Winter):

Bijlage: reactie op de belangrijkste aanbevelingen van de Commissie Modernisering Beleggingsinstellingen (commissie Winter): Bijlage: reactie op de belangrijkste aanbevelingen van de Commissie Modernisering Beleggingsinstellingen (commissie Winter): 1. Afschaffing van de verplichte beursnotering voor beleggingsmaatschappijen

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Fund aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 augustus 2008 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en

Nadere informatie

Financiële bijsluiter MeesPierson Vastgoedfonds II CV

Financiële bijsluiter MeesPierson Vastgoedfonds II CV Financiële bijsluiter MeesPierson Vastgoedfonds II CV Krachtens de Wet op het Financieel Toezicht ( Wft ) voorgeschreven productinformatie over het MeesPierson Vastgoedfonds II CV ( het Fonds ). Over de

Nadere informatie

KAS BANK N.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGINGSFONDS

KAS BANK N.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGINGSFONDS KAS BANK N.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGINGSFONDS INHOUDSOPGAVE Artikel Pagina Artikel 1 Algemeen...3 Artikel 2 Bewaring...4 Artikel 3 Belangenbehartiging houders van deelnemersrechten...4

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

De 17 beleggingsprofielen voor Basis Beheerd Beleggen van Nationale-Nederlanden

De 17 beleggingsprofielen voor Basis Beheerd Beleggen van Nationale-Nederlanden De 17 beleggingsprofielen voor Basis Beheerd Beleggen van Nationale-Nederlanden Nationale-Nederlanden heeft 17 beleggingsprofielen voor het samenstellen van de beleggingsportefeuilles. Onze beleggingsprofielen

Nadere informatie

Risicoprofielen. Het belang van een passend risicoprofiel. HOF HOORNEMAN BANKIERS NV Risicoprofielen 1

Risicoprofielen. Het belang van een passend risicoprofiel. HOF HOORNEMAN BANKIERS NV Risicoprofielen 1 Risicoprofielen Het belang van een passend risicoprofiel HOF HOORNEMAN BANKIERS NV Risicoprofielen 1 Hof Hoorneman Bankiers is een onafhankelijke vermogensbeheerder met een bankvergunning. Wij hebben als

Nadere informatie

BIJLAGE 1 REGISTRATIEDOCUMENT INTERPOLIS PENSIOENEN VERMOGENSBEHEER B.V. Behorend bij het Interpolis Levensloop Fonds

BIJLAGE 1 REGISTRATIEDOCUMENT INTERPOLIS PENSIOENEN VERMOGENSBEHEER B.V. Behorend bij het Interpolis Levensloop Fonds BIJLAGE 1 REGISTRATIEDOCUMENT INTERPOLIS PENSIOENEN VERMOGENSBEHEER B.V. Behorend bij het Interpolis Levensloop Fonds I. gegevens betreffende de werkzaamheden van de beheerder a. Activiteiten van de beheerder:

Nadere informatie

Slim Vermogensbeheer B.V. Slimmer Vermogensbeheerovereenkomst

Slim Vermogensbeheer B.V. Slimmer Vermogensbeheerovereenkomst Slim Vermogensbeheer B.V. Slimmer Vermogensbeheerovereenkomst DE ONDERGETEKENDEN: Deelnemer Na(a)m(en): Adres: Postcode en plaats: Land: Nederland hierna te noemen "Cliënt"; en 2. Slim Vermogensbeheer

Nadere informatie

BND Wereld Indexfonds - Hedged Leeswijzer

BND Wereld Indexfonds - Hedged Leeswijzer BND Wereld Indexfonds - Hedged Leeswijzer Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter Dit document bevat de essentiële beleggersinformatie en de financiële bijsluiter van het BND Wereld Indexfonds

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2015 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2015 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Beleggingsstatuut Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds Vastgesteld 9 februari 2016

Beleggingsstatuut Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds Vastgesteld 9 februari 2016 Beleggingsstatuut Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds Vastgesteld 9 februari 2016 I Inleiding De Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds (het Fonds ) heeft ten doel: (i) de financiele ondersteuning

Nadere informatie

Vermogen opbouwen voor later

Vermogen opbouwen voor later BeleggingsRekening U wilt geld opzij zetten voor later en een vermogen opbouwen. Omdat uw kinderen nog gaan studeren, u graag die verre reis wilt maken, een tweede huis wilt kopen, eerder wilt stoppen

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Robeco

Stichting Bewaarder Robeco Stichting Bewaarder Robeco Jaarrekening over het boekjaar 2013 Stichting Bewaarder Robeco INHOUDSOPGAVE Pagina Algemene informatie 1 Verslag van het Bestuur 2 Algemeen 2 Ontwikkelingen gedurende het verslagjaar

Nadere informatie

Inlegvel 1 Prospectus Paraplufonds Finles beleggingsfondsen (16 maart 2011)

Inlegvel 1 Prospectus Paraplufonds Finles beleggingsfondsen (16 maart 2011) Inlegvel 1 Prospectus Paraplufonds Finles beleggingsfondsen (16 maart 2011) Vermelding koersen Finles beleggingsinstellingen alleen nog op de website Per 16 maart 2011 worden de koersen van het Subfonds

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2010 3 - Winst- en verliesrekening over eerste halfjaar 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

KAS BEWAARDER KLANTENVERMOGEN BND B.V.

KAS BEWAARDER KLANTENVERMOGEN BND B.V. KAS BEWAARDER KLANTENVERMOGEN BND B.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGGINGSFONDS INHOUDSOPGAVE Artikel Pagina Artikel 1 Algemeen... 3 Artikel 2 Bewaring... 3 Artikel 3 Belangenbehartiging

Nadere informatie

Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld

Nadere informatie

informatie Perlasplan

informatie Perlasplan informatie Perlasplan voor de financieel adviseur groei door strategie Perlas Borgplan, Perlas Kernplan en Perlas Dynamischplan zijn subfondsen van het Perlas Global Active Investment Fund, waarin wordt

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Verder zien. Meer weten.

Verder zien. Meer weten. Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld

Nadere informatie

Beleggingsstatuut. 1. Algemene Richtlijnen. 2. Richtlijnen inzake het beleggingsbeleid

Beleggingsstatuut. 1. Algemene Richtlijnen. 2. Richtlijnen inzake het beleggingsbeleid Beleggingsstatuut 1. Algemene Richtlijnen 1. Statutaire doelstelling De Hartstichting strijdt tegen hart- en vaatziekten. Zij investeert in onderzoek naar harten vaatziekten in Nederland. Zij geeft hoogwaardige

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2012

Halfjaarcijfers per 30 juni 2012 Halfjaarcijfers per 30 juni 2012 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2012 2 Winst en verliesrekening over het eerste halfjaar 2012 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Theta Legends Fund Unieke toegang tot legendarische beleggingsfondsen

Theta Legends Fund Unieke toegang tot legendarische beleggingsfondsen Theta Legends Fund Unieke toegang tot legendarische beleggingsfondsen Theta Legends Fund Theta Legends Fund is een fund of hedge funds met de volgende kenmerken: Toegang. Theta Capital geeft toegang tot

Nadere informatie

Addendum d.d. 15 januari 2011 bij het Prospectus van HiQ Invest Market Neutral Fund d.d. 1 juni 2007

Addendum d.d. 15 januari 2011 bij het Prospectus van HiQ Invest Market Neutral Fund d.d. 1 juni 2007 Dit addendum vormt een onlosmakelijk deel van het prospectus van HiQ Market Neutral Fund (het Fonds ), versie -inclusief de wijziging per 15 januari 2009- (het Prospectus ). In dit addendum wordt melding

Nadere informatie

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V.

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Algemeen 1. Waarom wordt Robeco Life Cycle Funds N.V. geliquideerd? 2. Waarheen wordt het geliquideerde vermogen overgebracht?

Nadere informatie

HOF HOORNEMAN HOUDSTERMAATSCHAPPIJ BV BV

HOF HOORNEMAN HOUDSTERMAATSCHAPPIJ BV BV INFORMATIEMEMORANDUM HOF HOORNEMAN HOUDSTERMAATSCHAPPIJ BV BV Bestemd voor certificaathouders en geïnteresseerden in Hof Hoorneman Houdstermaatschappij BV ( Houdstermaatschappij BV ). Datum informatiememorandum:

Nadere informatie

AEGON Rendementplan. Je wilt meer dan sparen

AEGON Rendementplan. Je wilt meer dan sparen AEGON Rendementplan Je wilt meer dan sparen Ieder mens heeft wel een droom. Een wens. Een ambitie. Ieder mens heeft een wil. Nadenken over wat je echt wilt. Iedereen doet dat van tijd tot tijd. Even stilstaan

Nadere informatie

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN Informatie voor werkgevers Ingangsdatum 1 januari 2016 Als uw werknemer niet kiest voor een gegarandeerde uitkering wordt zijn premie belegd. Dit

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus FBTO. Depositofonds

Aanvullend Prospectus FBTO. Depositofonds Aanvullend Prospectus FBTO Depositofonds Depositofonds fbto.nl FBTO Depositofonds Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. en moet

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Fund aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 juli 2013 1 / 12 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met,

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. 16 april 2014 I N H O U D 1. DOEL TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

Nadere informatie

REGLEMENT BELEGGERSGIRO HJCO. vastgesteld op 24 juli 2014

REGLEMENT BELEGGERSGIRO HJCO. vastgesteld op 24 juli 2014 REGLEMENT BELEGGERSGIRO HJCO vastgesteld op 24 juli 2014 1. Definities 1.1. In dit reglement beleggersgiro HJCO wordt verstaan onder: AFM : de Stichting Autoriteit Financiële Markten; Bankrekening : de

Nadere informatie