Prospectus en Voorwaarden van Beheer en Bewaring. Capvest Masters Funds met de fondsen. Capvest Masters Fund Defensief. Capvest Masters Fund Offensief

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Prospectus en Voorwaarden van Beheer en Bewaring. Capvest Masters Funds met de fondsen. Capvest Masters Fund Defensief. Capvest Masters Fund Offensief"

Transcriptie

1 Prospectus en Voorwaarden van Beheer en Bewaring van Capvest Masters Funds met de fondsen Capvest Masters Fund Defensief Capvest Masters Fund Offensief Capvest B.V. Rijksweg ED Malden Postbus BA Nijmegen T +31 (0) F +31 (0) K.v.K

2 Capvest Fund Management Investeren in fondsmanagers Sinds onze oprichting in 2003 hebben we veel ervaring opgedaan in de wereld van beleggingsfondsen. En als we één ding met zekerheid kunnen stellen dan is het wel dat beleggingsfondsen geen eigen leven leiden. Het zijn altijd mensen die de cruciale beslissingen nemen. Daarom is de hoofdrol bij onze investeringsactiviteiten weggelegd voor mensen. De Capvest Masters, onze fondsmanagers. Uit ervaring weten wij namelijk dat de aantoonbare kwaliteiten van een fondsmanager van doorslaggevend belang zijn voor het behalen van bovengemiddelde rendementen. In dit prospectus vindt u de relevante informatie over de beleggingsfondsen en de organisatie, zodat u een weloverwogen beslissing kunt nemen. Prospectus Capvest Masters Funds Pagina 2

3 INHOUDSOPGAVE 1. DEFINITIES BELANGRIJKE INFORMATIE Algemeen Inhoud van dit Prospectus Vrijstellingsregeling Wft Informatieverstrekking door derden Verspreidingsrestricties Essentiële beleggingsinformatie Toepasselijk recht CONTACT GEGEVENS Fonds Beheerder Bewaarder Administrateur Depotbank Accountant STRUCTUUR Capvest Masters Funds en de Fondsen Juridische vorm Open-end structuur Voorwaarden van beheer en bewaring Beheerder Bewaarder Administrateur Accountant Continuïteitsborging BELEGGINGSBELEID Algemene beleggingsdoelstelling Beleggingsfilosofie Investeren in Fondsmanagers Multimanager-principe Dynamische beleggingsportefeuille Capvest Masters Barometer Investeringsproces Research & selectie Portefeuilleconstructie Risicomanagement Eigen risicoprofiel bepalen Capvest Masters Fund Defensief Profiel en doelstelling Vermogensallocatie Benchmark Beleggingsrestricties Prospectus Capvest Masters Funds Pagina 3

4 5.6 Capvest Masters Fund Offensief Profiel en doelstelling Vermogensallocatie Benchmark Beleggingsrestricties Voordelen Participatie in Capvest Masters Funds RISICOFACTOREN Algemeen Fonds- en marktgerelateerde risico s PARTICIPATIES Algemeen Vermogensscheiding Toetreding Uittreding Overstappen Opschorting toe- en/of uittreding Vergadering van Participanten Klachtenprocedure Ontbinding VERSLAGLEGGING EN INFORMATIEVERSTREKKING Waardering Maandbericht van de Beheerder Uitkeringen Jaarstukken VERGOEDINGEN EN KOSTEN Kosten van oprichting Toe- en uittredingskosten Beheervergoeding Prestatievergoeding Beheerder Vergoeding Bewaarder Kosten Beleggingsfondsen Administratiekosten Accountantskosten Bankkosten Retourprovisies Distributiekosten Overige kosten Total Expense Ratio (TER) FISCALE ASPECTEN Algemeen Fiscaal transparant Inkomstenbelasting Vennootschapsbelasting Jaaropgave Wijziging structuur OVERIGE INFORMATIE Mededeling Beheerder Goedkeurend assurance-rapport van de accountant Bijlage I Voorwaarden van beheer en bewaring Prospectus Capvest Masters Funds Pagina 4

5 1. DEFINITIES Administrateur KAS BANK N.V., statutair gevestigd te Amsterdam Beheerder Capvest B.V., statutair gevestigd te Malden Beleggingsfonds(en) Externe beleggingsmaatschappij(en) of externe beleggingsfonds(en) waarin de Fondsen investeren teneinde deel te nemen aan de desbetreffende beleggingsstrategie(ën) Bewaarder KAS-Trust Bewaarder Capvest Masters Funds B.V., statutair gevestigd te Amsterdam Capvest Fund Management Capvest B.V., statutair gevestigd te Malden Capvest Masters Funds Het vermogen dat ter collectieve belegging bijeen is gebracht en dat is onderverdeeld in Fondsen Depotbank KAS BANK N.V., statutair gevestigd te Amsterdam Fonds(en) Afzonderlijk geadministreerd(e) vermogen(s) van het vermogen van Capvest Masters Funds Fondsmanager Een asset-manager aan wie het beheer van een gedeelte van het vermogen van een Fonds is uitbesteed Fondsvermogen Het totale vermogen van Capvest Masters Funds welke ten behoeve van de Participanten in alle Fondsen wordt aangehouden Intrinsieke Waarde Intrinsieke Waarde per Participatie Participant(en) Degene(n) die economisch tot één of meerdere van de Fondsen van Capvest Masters Funds gerechtigd is (zijn) Participatie(s) Deelnemingsrecht(en) in een Fonds en fracties daarvan, berekend tot vier decimalen nauwkeurig Participatiewaarde Het eigen vermogen van een Fonds, gedeeld door het aantal daarin uitstaande Participaties berekend tot vier decimalen nauwkeurig Website De website van de beheerder: Wft Wet op het financieel toezicht Prospectus Capvest Masters Funds Pagina 5

6 2. BELANGRIJKE INFORMATIE 2.1 Algemeen Kandidaat-deelnemers die geïnteresseerd zijn in deelname in één van de Fondsen van Capvest Masters Funds worden er op gewezen dat aan beleggingen financiële risico's zijn verbonden. Zij dienen dan ook goed kennis te nemen van de volledige inhoud van het prospectus (inclusief de daarvan deel uitmakende voorwaarden van beheer en bewaring) en, waar nodig, onafhankelijk advies in te winnen om zich een afgewogen oordeel te kunnen vormen omtrent de aan een belegging in Participaties verbonden financiële risico s. De waarde van een Participatie kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 2.2 Inhoud van dit Prospectus Capvest Fund Management is verantwoordelijk voor de juistheid en de volledigheid van de in dit prospectus opgenomen gegevens. Die gegevens zijn, voor zover dat Capvest Fund Management redelijkerwijs bekend had kunnen zijn, in overeenstemming met de werkelijkheid. Er zijn geen gegevens weggelaten waarvan de vermelding de strekking van dit prospectus zou wijzigen. Een ieder wordt geattendeerd op de mogelijkheid dat de in het prospectus vermelde informatie door verloop van tijd gedateerd kan zijn en dat mogelijk een prospectus van recentere datum beschikbaar is. Er wordt derhalve geen garantie gegeven dat in het prospectus vermelde informatie op een later tijdstip dan de datum van het prospectus nog volledig en/of juist is. Het actuele prospectus is te allen tijde te raadplegen op de Website. 2.3 Vrijstellingsregeling Wft De minimale inleg van Capvest Masters Funds bedraagt ,- (zegge: honderdduizend euro) netto per Participant per Fonds. Vanwege dit vereiste is Capvest Fund Management op basis van de Vrijstellingsregeling Wft (artikel 4.1, onder a) vrijgesteld van de vergunningsplicht in het kader van de Wft. Capvest Masters Funds staat derhalve niet onder toezicht van de Stichting Autoriteit Financiële Markten ( AFM ). Aangezien Capvest Fund Management de doelstellingen en inhoud van de Wft onderschrijft, wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de inhoud van de Wft en het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft. 2.4 Informatieverstrekking door derden Niemand is door Capvest Masters Funds gemachtigd in verband met dit prospectus informatie te verschaffen of verklaringen af te leggen, die niet in dit prospectus zijn opgenomen. Indien zodanige informatie is verschaft of zodanige verklaringen zijn afgelegd, dient op dergelijke informatie niet te worden vertrouwd als zijnde verstrekt of afgelegd door Capvest Fund Management. 2.5 Verspreidingsrestricties De verstrekking en verspreiding van dit prospectus kan in bepaalde rechtsgebieden onderworpen zijn aan (wettelijke) beperkingen. Dat geldt ook voor het aanbieden of verkopen van Participaties in één van de Fondsen. Capvest Fund Management verzoekt eenieder die in het bezit komt van dit prospectus kennis te nemen van en zich te houden aan dergelijke beperkingen. Capvest Fund Management noch de Bewaarder aanvaarden juridische aansprakelijkheid voor welke schending dan ook van enige zodanige beperking door wie dan ook, ongeacht of het een potentiële koper van Participaties betreft of niet. Prospectus Capvest Masters Funds Pagina 6

7 2.6 Essentiële beleggingsinformatie Voor Capvest Masters Funds is een document met essentiële beleggingsinformatie opgesteld met informatie over Capvest Masters Funds, de kosten en de risico s. Deze is verkrijgbaar via de Website. 2.7 Toepasselijk recht Op het prospectus is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Prospectus Capvest Masters Funds Pagina 7

8 3. CONTACT GEGEVENS 3.1 Fonds Capvest Masters Funds Rijksweg ED Malden 3.2 Beheerder Capvest B.V. Rijksweg ED Malden Postbus BA Nijmegen Telefoon: +31 (0) Fax: +31 (0) Website: 3.3 Bewaarder KAS-Trust Bewaarder Capvest Masters Funds B.V. Spuistraat VT Amsterdam 3.4 Administrateur KAS BANK N.V. Spuistraat 172 Postbus DB Amsterdam Telefoon: +31 (0) Website: 3.5 Depotbank KAS BANK N.V. Spuistraat VT Amsterdam 3.6 Accountant Keemers Accountancy & Belasting Advies B.V. Hatertseweg KG Malden Telefoon: +31 (0) Website: Prospectus Capvest Masters Funds Pagina 8

9 4. STRUCTUUR 4.1 Capvest Masters Funds en de Fondsen Capvest Masters Funds biedt beleggers binnen een zogenoemde paraplustructuur een keuze uit Participaties van verschillende subfondsen, verder te omschrijven als Fondsen. Capvest Masters Funds geeft voor elk Fonds een eigen soort Participatie uit. Een Participatie in een Fonds geeft recht op een evenredig deel van het vermogen van het desbetreffende Fonds. Alle aan een Fonds toe te rekenen positieve en negatieve beleggingsresultaten alsmede baten en lasten komen ten gunste respectievelijk ten laste van de Participaties van dat Fonds. Iedere Participant deelt naar evenredigheid van het aantal Participaties dat hij bezit in het resultaat van een Fonds. De paraplufonds-structuur leidt tot kostenbesparing voor zowel de Participant, Capvest Fund Management, alsmede de Bewaarder. Per Fonds kunnen de volgende kenmerken verschillen: de aanvangsdatum, de beleggingsdoelstelling, het beleggingsbeleid, het risicoprofiel, de benchmark en de kostenstructuur. Bij de introductie van een Fonds stellen Capvest Fund Management en de Bewaarder van Capvest Masters Funds de in de voorgaande zin genoemde kenmerken vast. Op het moment van publicatie van dit prospectus zijn er twee Fondsen: Capvest Masters Fund Defensief en Capvest Masters Fund Offensief. Capvest Fund Management kan, in overleg met de Bewaarder, in de toekomst besluiten tot de introductie van nieuwe Fondsen. Bij de introductie van nieuwe Fondsen zal dit prospectus worden aangevuld. Capvest Masters Funds en de Fondsen zijn opgericht voor onbepaalde tijd. Een eventueel besluit tot opheffing van Capvest Masters Funds of een van de Fondsen kan uitsluitend worden genomen door Capvest Fund Management tezamen met de Bewaarder. Voor meer informatie over opheffing van Capvest Masters Funds of een van de Fondsen wordt verwezen naar de voorwaarden van beheer en bewaring. De referentievaluta van Capvest Masters Funds is de euro en de jaarrekening van Capvest Masters Funds wordt in euro opgesteld. 4.2 Juridische vorm Capvest Masters Funds is een in Nederland gevestigd fonds voor gemene rekening. Bij een fonds voor gemene rekening brengen Participanten geld bijeen dat door een Beheerder voor hun rekening en risico wordt belegd. De vermogenstitels waarin wordt belegd, worden ten behoeve van de Participanten in eigendom gehouden door de Bewaarder. Capvest Masters Funds heeft een Beheerder en een Bewaarder. De Beheerder is verantwoordelijk voor het beheer van het Fondsvermogen. De Beheerder kan niet zonder medewerking van de Bewaarder over het vermogen van Capvest Masters Funds beschikken. De Bewaarder is belast met het bewaren van het Fondsvermogen. Het Fondsvermogen wordt door de Bewaarder gehouden voor rekening en risico van de Participanten en wordt door de Bewaarder deugdelijk afgezonderd van het overige vermogen van de Bewaarder. De Bewaarder heeft tot taak er achteraf op toe te zien dat de Beheerder het vermogen van Capvest Masters Funds beheert op een wijze die in overeenstemming is met het daaromtrent in dit prospectus bepaalde. Capvest Masters Funds is gevestigd ten kantore van de Beheerder. Prospectus Capvest Masters Funds Pagina 9

10 4.3 Open-end structuur Capvest Masters Fund is verplicht om op iedere transactiedatum Participaties in de Fondsen uit te geven of in te kopen tegen de Intrinsieke Waarde op die transactiedatum, tenzij zich bijzondere omstandigheden voordoen (zie 7.6 Opschorting toe- en/of uitreding). 4.4 Voorwaarden van beheer en bewaring De rechtsverhouding tussen de Participanten, Capvest Fund Management en de Bewaarder worden beheerst door de voorwaarden van beheer en bewaring van Capvest Masters Funds. De voorwaarden van beheer en bewaring van Capvest Masters Funds zijn als bijlage in dit prospectus opgenomen. Indien als gevolg van wijzigingen van de voorwaarden van beheer en bewaring rechten of zekerheden van de Participanten worden verminderd of lasten aan hen worden opgelegd of het beleggingsbeleid wordt gewijzigd, worden de gewijzigde voorwaarden van beheer en bewaring eerst van kracht op de eerstvolgende werkdag nadat drie maanden zijn verstreken sinds de voorgenomen wijzigingen aan de Participanten zijn medegedeeld. Binnen deze periode kunnen de Participanten hun Participaties tegen de gebruikelijke voorwaarden verkopen aan de Bewaarder. 4.5 Beheerder De Beheerder van Capvest Masters Funds is Capvest B.V., gevestigd te Malden. Capvest Fund Management is voor onbepaalde tijd opgericht op 30 mei 2007 en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland onder nummer De statuten van Capvest Fund Management liggen ter inzage ten kantore van Capvest Fund Management en worden op verzoek kosteloos toegezonden. Capvest Fund Management beschikt over een vergunning bij de AFM in het kader van de Wft zoals bedoeld in artikel 1:1 definitie Deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen (2:96) onder nummer De minimale inleg van Capvest Masters Funds bedraagt ,- (zegge: honderdduizend euro) netto per Participant per Fonds. Vervolgstortingen dienen minimaal 5.000,- (zegge: vijfduizend euro) te bedragen. Vanwege dit vereiste is Capvest Masters Funds op basis van de Vrijstellingsregeling Wft (artikel 4.1, onder a) vrijgesteld van de vergunningsplicht in het kader van de Wft. Capvest Masters Funds staat derhalve niet onder toezicht van de AFM. Capvest Fund Management is belast met het beheer van Capvest Masters Funds. Capvest Fund Management voert in hoofdzaak de volgende taken uit: beleggen van de middelen van Fondsen; aangaan van verplichtingen ten laste van de Fondsen; monitoren van uitbestede taken; informatieverschaffing aan Participanten, houden van fondsvergaderingen; en verrichten van alle overige handelingen ten behoeve van Capvest Masters Funds. Prospectus Capvest Masters Funds Pagina 10

11 De directie van Capvest Fund Management bestaat uit: M.W. Brans RBA Martijn Brans (1970) wonende te Nijmegen is oprichter, directeur en fondsbeheerder van Capvest B.V. en heeft meer dan 10 jaar actieve beleggingservaring. Na zijn studie HEAO Bedrijfseconomie in s-hertogenbosch, was hij vijf jaar financieel manager van een levensmiddelengroothandel. In 2000 stapte hij over naar de beleggingswereld, in eerste instantie als daghandelaar in goederentermijncontracten op de beurs van Chicago. Geleidelijk aan legde hij zich steeds meer toe op beleggingsanalyses van grote beleggingsportefeuilles. Gedurende deze periode rondde hij de postdoctorale opleiding tot Register Beleggingsanalist (RBA) af en staat sinds 2002 ingeschreven in het register van de VBA beroepsvereniging van beleggingsprofessionals te Amsterdam. In 2003 richtte hij Capvest Fund Management op. Als directeur is hij verantwoordelijk voor de ontwikkeling, uitvoering en bewaking van het beleggingsbeleid van Capvest Fund Management. Drs. C.C.B. Harm Constance Harm (1972) wonende te Nijmegen is mededirecteur van Capvest B.V. Na haar studie Psychologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, vervulde Constance Harm verschillende HRM-functies, met name op het gebied van coaching en relatiebeheer voor financiële en zakelijke dienstverleners. Organisaties als KPMG, Akzo, OHRA, SNS Reaal en Interpolis behoorden onder andere tot haar opdrachtgevers. Bij Capvest Fund Management is ze sinds 2006 verantwoordelijk voor de werkzaamheden die niet direct gericht zij op het beleggingsbeleid, te weten communicatie en relatiebeheer. Op het moment van publicatie van dit prospectus beheert Capvest Fund Management geen andere beleggingsinstellingen. 4.6 Bewaarder Als Bewaarder van Capvest Masters Funds treedt op KAS-Trust Bewaarder Capvest Masters Funds B.V. De Bewaarder is gevestigd aan Spuistraat 172. Zij is, voor onbepaalde tijd, opgericht op 9 februari 2012 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam onder nummer KAS-Trust Bewaarder Capvest Masters Funds B.V. is een 100% dochter van KAS-Trust B.V., die op haar beurt een 100% dochter is van KAS BANK N.V. KAS-Trust B.V. treedt op als enig bestuurder van de Bewaarder. Het bestuur van KAS-Trust B.V. die (indirect) het dagelijks beleid van de Bewaarder bepalen zijn: de heer H. Brink, wonende te Nibbixwoud. Henk Brink is daarnaast divisiedirecteur Client Services Clearing & Settlement van KAS BANK N.V.; de heer J.N.P. Laan, wonende te Heilloo. Coen Laan is daarnaast divisiedirecteur Asset Servicing van KAS BANK N.V.; en de heer R.F. Kok RB, wonende te Zwolle. Rob Kok is daarnaast verantwoordelijk voor de bewaaractiviteiten binnen KAS BANK N.V. Het bestuur van KAS BANK N.V. bestaat uit de volgende personen: de heer mr. A.A. Roëll (bestuursvoorzitter); de heer R.J. Kooijman RA; en de heer drs. S.A.J. van Katwijk MBA. Prospectus Capvest Masters Funds Pagina 11

12 De Bewaarder heeft als enige statutaire doelstelling het vervullen van de functie van bewaarder (zoals bedoeld in de Wft) van door Capvest Fund Management beheerde Fondsen. Doordat de Bewaarder op geen enkele wijze gelieerd is aan Capvest Fund Management, is de onafhankelijkheid van de Bewaarder ten opzichte van Capvest Fund Management gewaarborgd. De taken en verantwoordelijkheden van de Bewaarder blijken uit de voorwaarden van beheer en bewaring. De Bewaarder treedt bij het bewaren op in het belang van de Participanten. De Bewaarder voert ten minste de volgende taken uit en stelt daarbij achteraf vast of: het door Capvest Fund Management uitgevoerde beleggingsbeleid past binnen de beleggingsrestricties als voorzien in het prospectus; de mutaties op de dagafschriften van de bankrekeningen van de Fondsen samenhangen met beleggingstransacties, ontvangen dividend of rente, toekenning of inkoop van Participaties of betaling van kosten in overeenstemming met het dienaangaande in het prospectus bepaalde; de beleggingen in de administratie van de Fondsen en de activa waar de Fondsen in beleggen op elkaar aansluiten; en kostennota s van Capvest Fund Management rechtmatig ten laste van Capvest Masters Funds zijn gebracht. De Bewaarder is juridisch eigenaar van de in bewaring gegeven waarden. De Bewaarder voert de aanwijzingen van Capvest Fund Management uit, voor zover uitvoering van deze aanwijzingen behoort tot de taak van de Bewaarder en voor zover het geven van deze aanwijzingen valt binnen de regelmatige uitoefening van de beheersfunctie en niet strijdig is met wet en regelgeving. Over het Fondsvermogen kan slechts worden beschikt door Beheerder en Bewaarder gezamenlijk. De Bewaarder werkt mee aan een beschikkingshandeling van Capvest Fund Management na ontvangst van een door Capvest Fund Management getekende verklaring waaruit blijkt dat medewerking wordt verlangd met een handeling in het kader van de regelmatige uitvoering van de beheersfunctie. Indien de Bewaarder bij uitoefening van de taken constateert dat niet conform de Voorwaarden is gehandeld, kan de Bewaarder Capvest Fund Management verzoeken, met het oog op het behartigen van de belangen van de Participanten, de transactie op kostenneutrale basis voor Capvest Masters Funds ongedaan te maken. Dit dient te geschieden uiterlijk binnen twee maanden na constatering. De Bewaarder verklaart dat deze jegens de Participanten en Capvest Masters Funds aansprakelijk is voor door hen geleden schade voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de Bewaarder ook wanneer de Bewaarder de bij hem in bewaring gegeven beleggingen geheel of ten dele aan een derde heeft toevertrouwd. 4.7 Administrateur Capvest Fund Management heeft KAS BANK N.V. aangesteld als Administrateur van Capvest Masters Funds. KAS BANK N.V. bestaat sinds 1806 en richt zich specifiek op institutionele beleggers en financiële instellingen voor custody dienstverlening en beleggingsadministratie. KAS BANK N.V. administreert momenteel voor ongeveer 275 miljard aan effectenportefeuilles. Hiermee bedient KAS BANK N.V. circa 30% van de totale Nederlandse markt. Prospectus Capvest Masters Funds Pagina 12

13 Op grond van de tussen de Administrateur en Capvest Fund Managent gesloten administratieovereenkomst, die voldoet aan de daaraan in de toepasselijke regelgeving gestelde eisen, is de Administrateur onder toezicht van Capvest Fund Management, verantwoordelijk voor: het op orde houden van het participantenregister; de administratieve verwerking bij wijzigingen van Participaties en schriftelijke bevestiging hiervan richting Participanten; het voeren van de beleggingsadministratie en de financiële administratie; het periodiek berekenen van de Intrinsieke Waarde van de Fondsen; het uitbetalen van kapitaal aan Participanten bij verkoop van Participaties; en het uitbetalen van vergoedingen en onkosten. 4.8 Accountant De Accountant van Capvest Masters Funds is Keemers Accountancy & Belasting Advies B.V., gevestigd te Malden. Het accountantskantoor is voor onbepaalde tijd opgericht op 24 november 2004 en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland onder nummer De Accountant beschikt over een vergunning bij de AFM in het kader van de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta), onder nummer Continuïteitsborging De continuïteitsborging van Capvest Masters Funds bestaat uit procedurele en organisatorische maatregelen in geval de fondsbeheerder van Capvest Masters Funds door ziekte of overlijden niet meer in staat is de beheerderstaken te vervullen. Dagelijkse bedrijfsvoering Capvest Fund Management De borging van de bedrijfsvoering bestaat als eerste uit de manier waarop de dagelijkse bedrijfsvoering van Capvest Fund Management is ingericht. Capvest Fund Management wordt vertegenwoordigd door een tweehoofdige directie voor het dagelijkse bestuur van de organisatie; kritische bedrijfsprocessen zijn vastgelegd door middel van werkdocumenten; en werkzaamheden die betrekking hebben op de beheerderstaken worden op continue basis gedocumenteerd. Het multi-manager principe van Capvest Masters Funds biedt bij wegvallen van de fondsbeheerder voldoende ruimte een calamiteitenprocedure tot uitvoering te brengen en daarmee de continuïteit van de beheerderstaken te kunnen waarborgen. De beheerderstaken van Capvest Fund Management zijn gericht op selectie, beheer en voortdurende toetsing van onderliggende Fondsmanagers en hun organisaties. Bij wegvallen van de fondsbeheerder zullen de geselecteerde Fondsmanagers de primaire beheerderstaken (aan- en verkoop van effectenposities op de effectenbeurzen) onverminderd voortzetten en daarmee zorg dragen voor een continu beheer van het Fondsvermogen. De uitvoering van de calamiteitenprocedure moet ervoor zorgen dat de bedrijfsvoering wordt voortgezet. Prospectus Capvest Masters Funds Pagina 13

14 Calamiteitenprocedure Er is een specifieke calamiteitenprocedure opgesteld die zorg moet dragen voor continuering van de bedrijfsvoering in geval de fondsbeheerder van Capvest Masters Funds door ziekte of overlijden niet meer in staat is de beheerderstaken te vervullen. De calamiteitencommissie draagt zorg voor het ten uitvoer brengen van de procedure die erop gericht is een vervangende (interim) fondsbeheerder aan te stellen. De calamiteitencommissie bestaat uit de volgende personen: mevrouw drs. C.C.B. Harm, bestuurder Capvest B.V. mevrouw mr. C. van den Borne-Verheijen, advocaat bank- en effectenrecht 2BW advocaten de heer mr. D.H. Nas, advocaat Poelmann van den Broek advocaten de heer MSc. W. Walter, fondsmanager Global Equity Value Select van Schneider, Walter & Kollegen Vermögensverwaltung AG Commissieleden zullen hun werkzaamheden als advocaat c.q. (interim) fondsbeheerder op basis van een overeenkomst van opdracht verrichten. Prospectus Capvest Masters Funds Pagina 14

15 5. BELEGGINGSBELEID 5.1 Algemene beleggingsdoelstelling De algemene doelstelling van Capvest Masters Funds is het toevertrouwde vermogen optimaal te laten renderen. Optimaal rendement wordt bereikt door bovengemiddelde beleggingsresultaten te realiseren met benedengemiddelde risico s in de verschillende beleggingscategorieën waarin wordt geïnvesteerd. 5.2 Beleggingsfilosofie Onze beleggingsfilosofie luidt: investeren in Fondsmanagers. Dat doet Capvest Fund Management volgens het multimanager-principe met een dynamische beleggingsportefeuille, op basis van de Capvest Masters Barometer Investeren in Fondsmanagers Een Beleggingsfonds kan geen kansen herkennen. Geen risico s inschatten. Geen ervaring opdoen. In de visie van Capvest Fund Management kunnen Beleggingsfondsen niet het verschil maken. Fondsmanagers wel. Capvest Fund Management gelooft dat de performance en bewezen kwaliteiten van een Fondsmanager een beter perspectief bieden op het behalen van bovengemiddelde rendementen dan de historische resultaten van een Beleggingsfonds. Capvest Fund Management selecteert Beleggingsfondsen daarom op basis van Fondsmanagers, onze Masters Multimanager-principe Het Fondsvermogen van de Capvest Masters Funds wordt belegd in verschillende Beleggingsfondsen, beheerd door Fondsmanagers met uiteenlopende beleggingsstijlen. Het doel: risicoreductie. De beleggingsresultaten van Capvest Masters Funds zijn niet afhankelijk van de prestaties van één individuele Fondsmanager Dynamische beleggingsportefeuille Via het Capvest Masters Fund Defensief belegt de Participant overwegend defensief. Maar als de marktomstandigheden gunstig zijn, dan wordt een groter deel van het Fondsvermogen offensief belegd. Dit biedt de Participant ondanks het defensieve karakter van het Fonds de mogelijkheid om in goede tijden te profiteren van risicovollere investeringen. Prospectus Capvest Masters Funds Pagina 15

16 Bij het Capvest Masters Fund Offensief werkt het precies andersom. De Participant belegt overwegend offensief. Maar als de marktomstandigheden slecht zijn, dan wordt een groter deel van het Fondsvermogen defensief belegd. Op deze manier loopt de Participant ondanks het offensieve karakter van het Fonds minder risico op waardeverlies in slechte tijden Capvest Masters Barometer De stand van de Capvest Masters Barometer weerspiegelt het investeringsgedrag van onze Fondsmanagers en de manier waarop zij de marktomstandigheden inschatten. Verwachten de Capvest Masters gunstigere omstandigheden, dan gaat de barometer omhoog en wordt het vermogen van de Participant offensiever belegd. Verwachten ze minder gunstige marktomstandigheden, dan gaat de barometer omlaag en wordt het vermogen van de Participant defensiever belegd. De Capvest Masters Barometer onderscheidt zich van andere indicatoren doordat deze niet uitsluitend gebaseerd is op het sentiment in de markt. De Capvest Fondsmanagers nemen hun posities namelijk ook in op basis van waarderingsmodellen en hun economische verwachtingen. 5.3 Investeringsproces Hoe identificeert Capvest Fund Management bovengemiddeld presterende Fondsmanagers? En op basis van welke criteria stelt Capvest Fund Management de Capvest Masters Funds samen? Het investeringsproces voor de Capvest Masters Funds verloopt volgens een cyclus in drie stappen Research & selectie Kwantitatieve screening Wil je de beste Fondsmanagers ter wereld vinden, dan moet je breed beginnen. De eerste stap is het samenstellen van een uitgebreide lijst van Beleggingsfondsen. Hiervoor heeft Capvest Fund Management de beschikking over een aantal toonaangevende internationale databases. Met behulp van geavanceerde software analyseert Capvest Fund Management de prestaties van de Beleggingsfondsen uit deze databases op basis van kwantitatieve criteria (cijfermatige analyse). Bij de beoordeling van de prestaties wordt zowel rekening gehouden met het genomen risico als met het behaalde rendement. Prospectus Capvest Masters Funds Pagina 16

17 Kwalitatieve beoordeling Aan de hand van kwalitatieve criteria onderzoekt Capvest Fund Management vervolgens hoe en door wie de bovengemiddelde resultaten tot stand zijn gekomen. De belangrijkste vraag hierbij is of de huidige Fondsmanager ook verantwoordelijk is voor de in het verleden behaalde fondsprestaties. Daarnaast moet de Fondsmanager kunnen bewijzen dat hij of zij een consistent en transparant beleggingsbeleid voert. Is dit het geval, dan vindt er een diepteanalyse van de werkomgeving van de Fondsmanager plaats. Belangrijke richtlijnen bij de selectie: ervaring van de Fondsmanager; prestaties in het verleden; beschikking over een rating; beleggingsstrategie; beleggingsproces ; wijze van risicobeheersing; kwaliteit van tegenpartijen (accountant, bewaarder en bank); mate van liquiditeit; kostenstructuur; en toezicht door onafhankelijke toezichthouder. Op basis van deze uitgebreide screening stelt Capvest Fund Management een ranglijst samen van twintig tot veertig Fondsmanagers, evenals een reservelijst. De Fondsmanagers op onze lijsten houdt Capvest Fund Management nauwlettend in de gaten, de ranglijst zelf werkt Capvest Fund Management continu bij. Capvest Fund Management werkt bewust met een gelimiteerde hoeveelheid Fondsmanagers, omdat Capvest Fund Management liever heel veel weet van een beperkt aantal managers, dan slechts een beetje van een groot aantal managers Portefeuilleconstructie In stap twee komt de samenstelling van de Capvest Masters Funds tot stand, op basis van de twintig tot veertig ervaren Fondsmanagers uit het research- en selectieproces. Hierbij zoekt Capvest Fund Management naar een optimale combinatie van Fondsmanagers en beleggingsstijlen om, binnen het risicoprofiel, tot de beste resultaten te kunnen komen. Belangrijke richtlijnen bij de portefeuilleconstructie: spreiding over regio s, sectoren en beleggingscategorieën; beperking van het aantal Fondsmanagers, om deze intensiever te kunnen volgen; dynamisch portefeuillebeheer aan de hand van de Capvest Masters Barometer; voorkomen van geconcentreerde posities op de markt, een investeringsorganisatie, Fondsmanager of investeringsstijl; en lage omloopsnelheid Fondsmanagers; de lange termijn prevaleert boven speculatie. Prospectus Capvest Masters Funds Pagina 17

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

Prospectus. van het. GFH Paraplufonds. december 2013. Prospectus van het GHF Paraplufonds

Prospectus. van het. GFH Paraplufonds. december 2013. Prospectus van het GHF Paraplufonds Prospectus van het GFH Paraplufonds december 2013 Prospectus van het GFH Paraplufonds... 0 1. BELANGRIJKE INFORMATIE... 2 2. DEFINITIES... 3 3. FONDS, BEHEERDER EN BEWAARDER... 6 4. BELEGGINGSBELEID...

Nadere informatie

ANTAURUS EUROPE FUND

ANTAURUS EUROPE FUND PROSPECTUS ANTAURUS EUROPE FUND 1 1. BELANGRIJKE INFORMATIE Waarschuwing Beleggers in het Antaurus Europe Fund (hierna ook het Fonds ) worden er op gewezen dat aan een belegging in het Fonds (hierna ook

Nadere informatie

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 Prospectus inzake (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 INHOUD Pagina Belangrijke informatie 3 1 Alpha High Performance Fund - Algemeen 4 - Structuur 5 - Subfondsen 6 2 Beleggingen

Nadere informatie

Prospectus ASR Beleggingsfondsen

Prospectus ASR Beleggingsfondsen Prospectus ASR Beleggingsfondsen Gevestigd te Utrecht ASR Euro Aandelen Fonds ASR Geldmarkt Fonds ASR Euro Staatsobligatie Fonds ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan

Nadere informatie

Prospectus ASR Mixfondsen

Prospectus ASR Mixfondsen Prospectus ASR Mixfondsen ASR Mixfonds I ASR Mixfonds II ASR Mixfonds III ASR Mixfonds IV ASR Mixfonds V ASR Mixfonds VI ASR Mixfonds VII ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

PROSPECTUS PARAPLUFONDS FINLES BELEGGINGSFONDSEN

PROSPECTUS PARAPLUFONDS FINLES BELEGGINGSFONDSEN PROSPECTUS PARAPLUFONDS FINLES BELEGGINGSFONDSEN INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...3 1.1 Belangrijke informatie...3 1.2 Het Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen...3 1.3 Waarschuwing...4 1.4 Finles N.V...4

Nadere informatie

PROSPECTUS. DD Equity Fund een fonds voor gemene rekening

PROSPECTUS. DD Equity Fund een fonds voor gemene rekening PROSPECTUS DD Equity Fund een fonds voor gemene rekening Amsterdam, 7 januari 2015 INHOUDSOPGAVE DEFINITIES...4 BELANGRIJKE INFORMATIE EN VERANTWOORDING...6 PROFIEL...8 ALGEMENE GEGEVENS... 10 Juridische

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. serie A : Robeco Divirente serie B : Robeco Euro Obligaties Dividend serie C : Robeco High Yield Obligaties Gevestigd te Rotterdam Inschrijvingen kunnen

Nadere informatie

PROSPECTUS. DD Property Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

PROSPECTUS. DD Property Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal PROSPECTUS DD Property Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal Amsterdam, 1 januari 2015 INHOUDSOPGAVE DEFINITIES... 4 BELANGRIJKE INFORMATIE EN VERANTWOORDING... 6 PROFIEL...

Nadere informatie

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V.

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V. Inlegvel bij het supplement met betrekking tot het ING Industrials Fund dd. 31 juli 2012, behorende bij het prospectus van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. In het supplement van het Subfonds wordt op

Nadere informatie

Prospectus SNS Beleggingsfondsen

Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen N.V. SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. Pettelaarpark 120, 5216 PT s Hertogenbosch Postbus 70053, 5201 DZ s Hertogenbosch Telefoon 073-683

Nadere informatie

Mn Services Levensloop Fonds

Mn Services Levensloop Fonds Supplement betreffende Mn Services Levensloop Fonds Subfonds: Platina Metaal & Techniek Inhoudsopgave 1. Belangrijke informatie 3 1.1 Inleiding 3 1.2. Algemene informatie 4 2. Subfonds: Platina Metaal

Nadere informatie

Informatie Memorandum WinCap Fund

Informatie Memorandum WinCap Fund Informatie Memorandum WinCap Fund INFORMATIEMEMORANDUM WinCap Fund (FONDS VOOR GEMENE REKENING) 26 maart 2015 1 WinCap Fund Informatiememorandum 26 maart 2015 BELANGRIJKE INFORMATIE WinCap IM B.V. is op

Nadere informatie

Beleggingsfondsen. Aanvullend Prospectus. Achmea Beleggingsfondsen N.V.

Beleggingsfondsen. Aanvullend Prospectus. Achmea Beleggingsfondsen N.V. Aanvullend Prospectus Beleggingsfondsen Achmea Beleggingsfondsen N.V. Achmea Adres XX 1234 XX Plaatsnaam Telefoon (030) 123 45 67 Fax (030) 123 45 67 Achmea@achmea.nl Artikelcode Inhoudsopgave Aanvullend

Nadere informatie

BASIS PROSPECTUS. Allianz Paraplufonds N.V.

BASIS PROSPECTUS. Allianz Paraplufonds N.V. BASIS PROSPECTUS Allianz Paraplufonds N.V. 27 maart 2015 Inhoudsopgave Allianz Paraplufonds N.V. Belangrijke informatie 3 Algemeen 5 Inleiding 5 Doelstelling 6 Beleggingsbeleid 6 Risicoprofiel 7 Beleggersprofiel

Nadere informatie

Prospectus Triodos Cultuurfonds NV

Prospectus Triodos Cultuurfonds NV Prospectus Triodos Cultuurfonds NV Gedateerd 21 november 2011 Statutair gevestigd te Zeist Let op! In het begrotingsakkoord 2013, dat op 25 mei aan de Tweede Kamer is gestuurd, is aangegeven dat het belastingvoordeel

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT VAN HET FROG FUND

INFORMATIEDOCUMENT VAN HET FROG FUND INFORMATIEDOCUMENT INFORMATIEDOCUMENT VAN HET FROG FUND Dit document (het Informatiedocument ) verschaft informatie over het Frog Fund (hierna ook: het Fonds ). Het bevat informatie over het beleggingsfonds

Nadere informatie

Prospectus. Euro Obligatiepool

Prospectus. Euro Obligatiepool Prospectus Euro Obligatiepool d.d. 2 januari 2015 Inleiding Dit prospectus is opgesteld door ACTIAM N.V. ( ACTIAM ) Dit prospectus is per 2 januari 2015 gepubliceerd en treedt vanaf die datum in werking.

Nadere informatie

Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam. Robeco ROE Solid Mix

Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam. Robeco ROE Solid Mix Prospectus Robeco Solid Mix N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Subfonds 1: Subfonds 2: Subfonds 3: Subfonds 4: Robeco Solid Mix Robeco RTB Solid Mix Robeco

Nadere informatie

Prospectus. Wereld Index Mixpool

Prospectus. Wereld Index Mixpool Prospectus Wereld Index Mixpool d.d. 2 januari 2015 Inleiding Dit prospectus is opgesteld door ACTIAM N.V. ( ACTIAM ) Dit prospectus is per 2 januari 2015 gepubliceerd en treedt vanaf die datum in werking.

Nadere informatie

Prospectus CFK - Hoofdpool 8 februari 2011

Prospectus CFK - Hoofdpool 8 februari 2011 1. Belangrijke informatie Stichting Contractspelersfonds KNVB ( CFK ) is opgericht met als doelstelling profvoetballers in staat te stellen om na afloop van hun voetbalcarrière een nieuwe maatschappelijke

Nadere informatie

Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind Nieuwe Parken

Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind Nieuwe Parken Meewind paraplufonds duurzame energieprojecten Prospectus Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind Nieuwe Parken Ontwikkeling en Bouw Datum 14 januari 2015 Beheerder: Seawind Capital

Nadere informatie

Prospectus Triodos Vastgoedfonds NV

Prospectus Triodos Vastgoedfonds NV Prospectus Triodos Vastgoedfonds NV Gedateerd 21 november 2011 Statutair gevestigd te Zeist Let op: zie ook het separate supplement bij het Prospectus van Triodos Vastgoedfonds NV gedateerd op 31 mei 2013

Nadere informatie

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag Jaarverslag 2010 Algemene informatie Alternative Harbour Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat 24 2585 AN Den Haag Bewaarder

Nadere informatie

SUPPLEMENT. betreffende. Mn Services Levensloop Fonds. Subfonds: Brons Metaal & Techniek. Versienummer: 3.1.2 (231209)

SUPPLEMENT. betreffende. Mn Services Levensloop Fonds. Subfonds: Brons Metaal & Techniek. Versienummer: 3.1.2 (231209) SUPPLEMENT betreffende Mn Services Levensloop Fonds Subfonds: Brons Metaal & Techniek Versienummer: 3.1.2 (231209) Levensloop Metaal & Techniek (en haar subfondsen) is één van de namen waaronder het Mn

Nadere informatie

Prospectus Delta Lloyd Fixed Income Umbrella

Prospectus Delta Lloyd Fixed Income Umbrella 1 januari 2015 Prospectus Delta Lloyd Fixed Income Umbrella Inleiding In dit prospectus vindt u informatie waarmee u zich als belegger een oordeel kunt vormen over de participaties in de subfondsen van

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Loyalis S&B Beleggingsfonds

Jaarverslag 2013. Loyalis S&B Beleggingsfonds Jaarverslag 2013 Loyalis S&B Beleggingsfonds Jaarverslag 2013 Loyalis S&B Beleggingsfonds Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Algemene gegevens 3 Structuur 4 Verslag van de Beheerder 6 Beleggingsbeleid Loyalis

Nadere informatie

Garfin Consult Consult B.V., hierna te noemen Garfin Consult; en, hierna te noemen: Belegger.

Garfin Consult Consult B.V., hierna te noemen Garfin Consult; en, hierna te noemen: Belegger. Ondergetekenden: Garfin Consult Consult B.V., hierna te noemen Garfin Consult; en, hierna te noemen: Belegger. Overwegende dat: Garfin Consult beschikt over de benodigde vergunning(en) om Belegger te kunnen

Nadere informatie

Prospectus. SNS Beleggingsfondsen N.V.

Prospectus. SNS Beleggingsfondsen N.V. Prospectus SNS Beleggingsfondsen N.V. 22 JULI 2014 Algemene informatie BEHEERDER ACTIAM NV Croeselaan 1 Postbus 8444 3503 RK Utrecht website: actiam.nl/fondsbeheer PROSPECTUS 22 JULI 2014 SNS BELEGGINGSFONDSEN

Nadere informatie