De nieuwsbrief van uw accountant

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De nieuwsbrief van uw accountant"

Transcriptie

1 De ieuwsbrief va uw accoutat 1e kwartaal 2012 Postbus 81167, 3009 GD Rotterdam Tel.: G E A C H T E R E L AT I E I deze ieuwsbrief worde de volgede oderwerpe behadeld: Profiteer optimaal va de ieuwe RDA! Voor oderemers die speur- e otwikkeligswerk (S&O-werk) verrichte, is er vaaf dit jaar ee ieuwe fiscale aftrekpost: de Research & Developmet Aftrek (RDA). Waeer komt u i aamerkig voor deze aftrek? Profiteer optimaal va de ieuwe RDA! Update btw-regels voor de (zakelijke) auto Ritteregistratie voor bestelauto iet altijd meer odig Eige woig oder vuur Omzette va uw beleggigsverzekerig. Wel of iet doe? Regels voor collectief otslag streger! Mider kideropvagtoeslag i 2012 Eide spaarloo- e levesloopregelig. Ke uw rechte! RDA i vogelvlucht Verrichte u of uw werkemers S&O-werk, da bet u al beked met de Wet Bevorderig Speur- e Otwikkeligswerk (WBSO). De WBSO verlaagt de arbeidskoste va speur- e otwikkeligswerk. De RDA verlaagt de overige koste. De RDA is ee extra aftrekpost op de wist e bedraagt 40% va de koste e uitgave die direct toerekebaar zij aa S&O-werk. Zowel bedrijve i de veootschapsbelastig als oderemers i de ikomstebelastig kue gebruikmake va de RDA. Welke koste e uitgave kome i aamerkig? Zoals gezegd, moete de koste e uitgave direct toerekebaar zij aa het S&O-werk. Bij uitgave gaat het om betaalde, ieuwe e iet eerder gebruikte bedrijfsmiddele. Is ee uitgave slechts gedeeltelijk direct toerekebaar aa S&O-werk, da komt ook allee dat deel voor de RDA i aamerkig. De koste e uitgave kome allee voor aftrek i aamerkig als u de verplichtige hiervoor a 1 jauari 2012 bet aagegaa. Bepaalde koste e uitgave zij uitgeslote va de RDA, zoals afschrijvigskoste, fiacierigskoste e koste va ihuur va arbeid. Ook uitgave voor ivesterige die i aamerkig kome voor de eergie- of milieu-ivesterigsaftrek zij uitgeslote. 444 Lees verder op pagia 8 Veel leesplezier! Iteratioaal samewerked i het verbad va JHI. Schat iet te laag. I dat geval wordt amelijk uitgegaa va het i de RDA-beschikkig opgeome bedrag. Als de daadwerkelijke koste e uitgave achteraf hoger zij, wordt de RDA dus iet aar bove bijgesteld. 1

2 Update btw-regels voor de (zakelijke) auto Met igag va 1 juli 2011 zij de btw-regels voor het privégebruik va de zakelijke auto drastisch veraderd (zie oze vorige ieuwsbrief). De verschuldigde btw over het privégebruik mag u voortaa forfaitair berekee door uit te gaa va 2,7% va de catalogusprijs (iclusief btw e bpm) va de auto. Maar er is meer veraderd: u mag ook uitgaa va het werkelijke privégebruik, het begrip woo-werkverkeer is verduidelijkt e er is ee ieuwe regelig voor als u de auto heeft aageschaft zoder recht op aftrek va btw. Werkelijk privégebruik Gaat u iet uit va de forfaitaire berekeigsmethode, da moet u vaaf 1 juli 19% btw betale over het werkelijke privégebruik. U bereket de verschuldigde btw op de volgede maier: totale auto-koste (exclusief btw) x (privékilometers/totaal kilometers) x 19% btw. Stel dat de totale autokoste bedrage. I 2012 rijdt u met de auto privékilometers e i totaal (zowel zakelijk als privé) kilometer. De verschuldigde btw over het privégebruik bedraagt: x (2.000/8.000) x 19% = 356. Dit bedrag geeft u i de laatste btw-aagifte va het jaar aa. Om het aatal privékilometers te kue bepale, heeft u ee kilometeradmiistratie odig. Auto aageschaft zoder btw-aftrek Het ka zij dat u als oderemer bij de aaschaf va ee auto gee btw i aftrek heeft kue brege (bijvoorbeeld omdat de auto is aageschaft oder de margeregelig of omdat de auto privé is aageschaft, maar u gebruikt hem zakelijk). Als u de auto voor belaste btw-hadelige gebruikt, mag u de btw die betrekkig heeft op het gebruik e het oderhoud va de auto (zoals beziekoste) volledig aftrekke. I de laatste btw-aagifte va het jaar moet u da ee btw-bedrag voldoe dat gelijk is aa 1,5% va de catalogusprijs (iclusief btw e bpm). Bezwaar make De ieuwe btw-regels voor de (zakelijke) auto kue voor u ogustig uitpakke. Het ka verstadig zij om bezwaar te make tege de laatste btw-aagifte va het jaar. Neem hiervoor cotact op met uw adviseur va Stees e Parters Accoutats e Adviseurs. Vaaf 1 juli 2011 is woo-werkverkeer voor de btw privégebruik! Woo-werkverkeer Met woo-werkverkeer wordt bedoeld het hee e weer reize va de woo- of verblijfplaats aar ee vaste werkplaats. Is deze plaats iet opgeome i de arbeidsovereekomst, da gelde voor zowel de btw-oderemer als de werkemer alle reize va de woo- of verblijfplaats aar ee bedrijfsadres va de oderemig als woowerkverkeer. Reize aar adere plaatse, bijvoorbeeld het adres va de klat, valle iet oder het begrip woo-werkverkeer. Nu ka het zij dat het privégebruik va uzelf of uw werkemers zich beperkt tot het woo-werkverkeer. Ee kilometeradmiistratie is da iet odig. U mag het aatal privékilometers op éé va de volgede twee maiere vaststelle: 1. U reket de afstad woo-werk uit e vermeigvuldigt dit met het aatal male dat die afstad wordt gerede op jaarbasis. 2. U reket de afstad woo-werk uit e vermeigvuldigt dit met 214 werkdage op jaarbasis. Dit aatal past u aar everedigheid toe als er mider da vijf dage per week wordt gewerkt. Uitstel va betalig bij bedrijfsemigratie Waeer u uw bedrijf verplaatst aar het buitelad, da moet u afrekee met de Belastigdiest. U bet amelijk belastig verschuldigd over de eidafrekeigswist. Eid ovember 2011 besliste het Europese Hof va Justitie dat lidstate, zoals Nederlad, ee dergelijke exitheffig moge toepasse. Wel moete lidstate bedrijve i de gelegeheid stelle de verschuldigde belastig later te betale. Verplaatst u uw bedrijf dus aar het buitelad, da moet de Belastigdiest u erop wijze dat u de mogelijkheid heeft om te kieze voor uitstel va betalig. Ritteregistratie voor bestelauto iet altijd meer odig Gebruikt uw werkemer de bestelauto va de zaak uitsluited zakelijk, da kut u same met uw werkemer vaaf dit jaar ee Verklarig uitsluited zakelijk gebruik bestelauto idiee bij de Belastigdiest. De werkemer mag da met de bestelauto gee ekele privékilometer (dus ul) rijde. Het grote voordeel va de verklarig is dat u gee rekeig hoeft te houde met ee bijtellig over het privégebruik e dat uw werkemer i begisel gee ritteregistratie hoeft bij te houde

3 444 Same odertekee Het formulier Verklarig uitsluited zakelijk gebruik bestelauto is te dowloade va de site va de Belastigdiest ( l). Nadat uw werkemer het formulier heeft igevuld e oderteked, moet ook u als werkgever het formulier odertekee. Vervolges stuurt u het formulier aar de Belastigdiest/Cetrale ivoer, Atwoordummer 21450, 6400 SM Heerle. U e de werkemer krijge hierva ee otvagstbevestigig va de Belastigdiest. Meldigsplicht De verklarig is voor obepaalde tijd geldig, maar zowel u als uw werkemer heeft ee meldigsplicht og voordat er iets veradert i het zakelijk gebruik. Bijvoorbeeld als uw werkemer toch va pla is om de bestelauto privé te gaa gebruike. Cotrole Met de Verklarig uitsluited zakelijk gebruik bestelauto vervalt de ritteregistratie. Maar hoe cotroleert de Belastigdiest da of de gebruiker va ee bestelauto zich houdt aa de verklarig? De Belastigdiest heeft de beschikkig over vaste e mobiele camera s lags de weg. Waeer ee bestelauto, waarvoor ee verklarig is afgegeve, wordt gefotografeerd, checkt de diest of er sprake is va mogelijke privéritte. Idicaties hierbij zij oder meer tijdstip, locatie of de aawezigheid va ee paardetrailer of carava. Tot slot Het kabiet heeft og meer plae rodom de zakelijke rijder. Zo wil het miisterie va Fiacië vaaf 1 jauari 2013 gaa bijhoude hoeveel privéritte er worde gerede met ee bestelauto door het plaatse va ee speciaal registratiekastje. Dit vervagt da de ritteregistratie. Het is de bedoelig dat automobiliste met privékilometers aar rato ee bijtellig gaa betale. Het iet akome va de meldigsplicht is ee overtredig waarvoor de werkemer, maar ook u, ee boete ka krijge va maximaal Ook als u vermoedt dat uw werkemer ee verklarig had moete itrekke, maar dit iet heeft gedaa, moet u dit meedele aa de Belastigdiest. Wie zich iet aa de spelregels houdt, riskeert ee forse boete. De verklarig moet worde igetrokke als: de werkemer de bestelauto iet meer tot zij beschikkig heeft; de werkemer va pla is om privé met de bestelauto te gaa rijde; de werkemer ee ritteregistratie gaat bijhoude e maximaal 500 km per jaar privé met de bestelauto wil gaa rijde; de verklarig oterecht is igedied. Itrekke ka met het formulier Itrekkig verklarig uitsluited zakelijk gebruik bestelauto. Dit formulier is eveees te dowloade va de site va de Belastigdiest. Verplichte otariële akte bij schekig aa kidere vervalle Waeer u geld schekt aa uw kid e het kid gebruikt dit geld voor de eige woig, da ka er oder voorwaarde gebruik worde gemaakt va ee eemalig verhoogde schekigsvrijstellig va maximaal Tot 1 jauari 2012 moest va deze schekig ee verplichte otariële akte worde opgemaakt. Deze verplichtig is kome te vervalle. I de praktijk is amelijk gebleke dat de aagifte schekbelastig voldoede is als sigaal e cotrolemiddel voor de Belastigdiest. De overige voorwaarde voor de verhoogde vrijstellig blijve wel va toepassig. Zo moete u e uw kid schriftelijk kue aatoe dat u de schekig daadwerkelijk heeft betaald e uw kid het geld ook echt gebruikt heeft voor de eige woig of de aflossig va de eigewoigschuld. 3

4 Eige woig oder vuur Voor u als eigewoigbezitter zij het gee prettige tijde. De huizemarkt zit al ee tijdje i het slop e het kabiet heeft dit jaar het eigewoigforfait verhoogd met bija 10%. Ook de tijdelijke verlagig va de overdrachtsbelastig loopt i 2012 af. Gelukkig dekt de overheid ook og ee klei beetje met u mee. Zo wordt de WOZ-waarde i de toekomst opebaar e make gemeetes voortaa gebruik va het taxatieverslag ieuwe stijl. Regels tijdelijke verhuur soepeler De overheid gaat de regels voor tijdelijke verhuur oder de Leegstadwet versoepele. Voor u als huiseigeaar wordt het da makkelijker om uw te koop staade oude woig tijdelijk te verhure. Oodig igewikkelde procedures worde eevoudiger of verdwije. Datum va ivoerig is og obeked. Eigewoigforfait Om te begie, gaat u dit jaar meer belastig betale over het bezit va ee eige woig, het eigewoigforfait. Betaalde u i 2011 og 0,55% over de WOZ-waarde tusse de e (2012: ) va uw huis, dit jaar is dat percetage verhoogd aar 0,6%. Bovedie betaalt u voor ee huis met ee WOZ-waarde bove de ee vast bedrag va (2011: 5.610), vermeerderd met 1,30% (2011: 1,05%) va de waarde bove de Al met al ee forse verzwarig. Tarief overdrachtsbelastig weer omhoog Bij het kope va ee woig gaat het tarief va de overdrachtsbelastig op 1 juli 2012 weer omhoog va 2% aar 6%. De overheid heeft het tarief tijdelijk verlaagd voor woige verkrege op e a 15 jui 2011, maar daar komt dus biekort ee eide aa. Heeft u og plae om ee ieuwe woig te kope, wacht da iet te lag. Het lagere tarief geldt iet voor bedrijfspade WOZ-waarde straks opebaar Het kabiet wil dat de WOZ-waarde voor iederee opebaar wordt. De bedoelig is dat u als eigewoigbezitter i de toekomst makkelijker izicht krijgt i de waardebepalig va uw eige woig. U kut die da immers vergelijke met adere pade. Deze maatregel moet leide tot mider bezwaar- e beroepsprocedures. Het kabiet moet hiervoor og ee wetsvoorstel idiee. Taxatieverslag gemeete Vaaf dit jaar hatere de gemeetes het taxatieverslag ieuwe stijl, waarmee ee betere acceptatie va de WOZ-waarde wordt verwacht. Het ieuwe verslag bevat extra toelichtede iformatie, zodat u als huizebezitter beter izicht krijgt i de opbouw va de taxatie. Oldtimervrijstellig i de mrb aagescherpt De motorrijtuigebelastig (mrb) ket ee vrijstellig voor auto s va 25 jaar of ouder, de oldtimers. De gres voor deze oldtimervrijstellig is dit jaar verhoogd aar 30 jaar. Bovedie geldt de vrijstellig allee og voor het basisbedrag e de proviciale opcete e iet lager voor ee evetuele diesel- of lpg-toeslag. Heeft u ee auto die op 31 december 2011 al 25 jaar of ouder was, da valt u i ee overgagsregelig. Voor deze auto behoudt u de vrijstellig, iclusief ee evetuele bradstoftoeslag. Voor auto s die de komede jare de leeftijd va 25 jaar bereike (eerste igebruikame ), is ook ee speciale overgagsregelig getroffe. Omzette va uw beleggigsverzekerig. Wel of iet doe? De laatste jare zij beleggigsverzekerige regelmatig i opspraak geraakt vawege de hoge e odoorzichtige koste. Dek aa de woekerpolisaffaire. Op dit momet biede veel verzekeraars hu klate aa om bestaade beleggigsverzekerige (kapitaalverzekerige e lijfrete) om te zette i ee ieuwe productvorm met ee adere productstructuur. Misschie bet u imiddels ook beaderd. Omzette ka zoder fiscale gevolge, maar da moete wel de spelregels worde ageleefd. Waarom biede verzekeraars omzettig aa? I de praktijk zij beleggigsverzekerige vaak gemegde verzekerige: ee combiatie va ee waardeopbouw door middel va beleggige e ee overlijdesrisicoverzekerig. Als de beleggigsresultate tegevalle, eemt de waarde va de verzekerig af, terwijl de risicodekkig stijgt e de risicopremie hoger wordt. Zo ka het dus gebeure dat de koste e risicopremie va uw verzekerig same hoger zij da de waarde op dit momet. Dit is ook de rede dat verzekeraars iet allee de koste e tarieve verlage, maar ook aabiede om de beleggigsverzekerig om te zette

5 444 Wat zij de fiscale gevolge? Heeft u ee dergelijke verzekerig e wilt u deze omzette i ee ader verzekerigsproduct, da ka dit fiscaal geruisloos. U hoeft dus iet af te rekee met de fiscus. Voorwaarde is wel dat de verzekerig fiscaal gee adere status krijgt e er bij de omzettig gee geld ter beschikkig komt. Dit geldt ook als uw beleggigsverzekerig wordt omgezet i ee verzekerig die is gesplitst i ee leve- e ee overlijdesdeel. Verzekeraars kue ook aabiede om de dekkig va de beleggigsverzekerig bij overlijde, e dus ook de overlijdespremie, te verlage. Ook dit ka zoder fiscale probleme, mits de totaalpremie va de verzekerig door de omzettig iet wordt verhoogd. Bovedie geldt ee aatal aavullede voorwaarde: 1. De premiebetalede periode mag iet worde verlegd. 2. De looptijd va de verzekerig mag iet worde verlegd. 3. Het verzekerd lijf mag iet worde gewijzigd. 4. De overlijdesrisicoverzekerig mag iet kome te vervalle. De verzekerde uitkerig bij overlijde moet qua hoogte ormaal e gebruikelijk zij. Tot slot Het is iet altijd verstadig om uw verzekerig aa te passe of om te zette. Ee extra waarschuwig is op zij plaats als u ee kapitaalverzekerig heeft afgeslote vóór 1992 of vóór 15 september Ga ooit zomaar akkoord met ee omzettig, maar laat u altijd goed iformere. Raadpleeg de vakbode Er is sprake va collectief otslag waeer er bie ee periode va drie maade twitig of meer otslage zij geplad. Als oder de huidige wet sprake is va collectief otslag, is het voldoede waeer de werkgever het voorgeome otslag aa de vakbode e, waeer die er zij, aa de oderemigsrade meldt e ee uitodigig stuurt om he te raadplege. I de ieuwe situatie is de uitodigigsplicht verzwaard. U moet als werkgever de vakbode e de oderemigsraad ook daadwerkelijk hebbe geraadpleegd. Waeer de vakbod iet op tijd reageert of afziet va de uitodigig, da heeft u voldaa aa uw uitodigigsplicht. Tip U hoeft allee de vakbode te raadplege. Er is gee overeestemmig odig! Ee afschrift va de meldig aa de vakbode moet u opsture aar het UWV. Raadplegig ka achterwege blijve als de herplaatsig va de met otslag bedreigde werkemers of bae va adere werkemers i de oderemig hierdoor i gevaar zoude kome. U moet dit da wel aaemelijk make. De verplichte meldig aa het UWV blijft i deze situatie bestaa. Sactie bij iet aleve va de regels Als u uw verplichtige bij collectief otslag iet aleeft, loopt u het risico dat de rechter het otslag terugdraait (verietigt). Dat ka fiaciële gevolge hebbe. Werkemers kue bie zes maade de verietigig va hu otslag iroepe e dat beteket dat u met terugwerkede kracht vaaf de otslagdatum salaris bet verschuldigd. Regels voor collectief otslag streger! Bet u biekort geoodzaakt om twitig of meer werkemers om bedrijfsecoomische redee te otslaa, vergeet da iet om dit te melde. Niet allee bij het UWV, maar ook bij de vakbod. Als u dit iet doet, loopt u het risico dat het collectief otslag door de rechter wordt teruggedraaid. Per 1 maart 2012 veradert de Wet meldig collectief otslag (Wmco). De regels worde streger e ook de beëidigigsovereekomst gaat oder de wet valle. Ogeacht de route Met de laatste maatregel wil de overheid voorkome dat ee werkgever oder zij verplichtige va de wet ka uitkome door bij ee voorgeome otslag va bijvoorbeeld 22 werkemers met drie werkemers ee idividuele beëidigigovereekomst te sluite. Gevolg va deze wijzigig is dat het bij collectief otslag iet lager meer relevat is welke route u kiest: via het UWV, via de rechter of via ee idividueel otslag met wederzijds goedvide. E iet allee salaris, maar ook ee wettelijke verhogig die ka oplope tot maximaal 50%. Wachttijd Ee adere belagrijke veraderig i het otslagrecht is de wachttijd voor de werkgever. Tezij de vakbod istemt, kut u de arbeidsovereekomst iet eerder da ee maad a de meldig opzegge of met wederzijds goedvide beëidige. Voor otbidig geldt hetzelfde: de arbeidsovereekomst ka iet eerder worde otbode da ee maad a de meldig. Vergrijpboete a verzuimboete Betaalt u of uw bedrijf de verschuldigde belastig te laat of wordt er helemaal iet of te weiig betaald, da legt de Belastigdiest ee verzuimboete op. Deze boete wordt meestal automatisch opgelegd. Tot voor kort ko de Belastigdiest a het oplegge va ee verzuimboete gee vergrijpboete meer oplegge voor hetzelfde feit. Dat ka vaaf dit jaar wel als uit ieuwe iformatie blijkt dat eigelijk direct ee vergrijpboete had moete worde opgelegd. Nieuwe iformatie is bijvoorbeeld ee verklarig va uzelf of va adere of iformatie uit uw admiistratie. Als de Belastigdiest hierdoor overgaat tot het alsog oplegge va ee vergrijpboete, wordt deze boete wel vermiderd met de al opgelegde verzuimboete. 5

6 Mider kideropvagtoeslag i 2012 Er wordt drastisch bezuiigd op de kideropvagtoeslag. De toeslag is met igag va dit jaar verlaagd e voortaa gekoppeld aa het aatal gewerkte ure. Voor u als ouders beteket dit dat u voor kideropvag mider terugkrijgt va de overheid e meer zelf moet gaa betale. Meer zelf betale Hoeveel lager de kideropvagtoeslag dit jaar is, hagt af va uw (gezamelijke) toetsigsikome. Hoe hoger dit ikome, hoe meer u als ouders zelf betaalt. Op kut u ee proefberekeig make. Welke ure telle mee U kut voortaa allee og ee toeslag krijge voor de gewerkte ure. Daarbij wordt uitgegaa va de ouder die het mist aatal ure per jaar werkt. Om te bepale welke ure meetelle, maakt het verschil of u als mist werkede ouder i loodiest werkt of als zelfstadig oderemer. Ure i loodiest Als u i loodiest werkt, telle als gewerkte ure mee de ure die u op jaarbasis krijgt uitbetaald. Het maakt iet uit of u tijdelijk mider ure werkt door bijvoorbeeld ziekte, bijscholig of ouderschapsverlof. U kut da og steeds uitgaa va de ure uit uw arbeidsovereekomst. Ure als zelfstadig oderemer Bet u zelfstadig oderemer, da telle alle ure die u besteedt aa uw bedrijf mee als gewerkte ure. Dit zij dus iet allee de reguliere ure die u bijvoorbeeld besteedt aa uw klate, aa offertes of aa uw bedrijfsadmiistratie, ook de ure voor evetuele cursusse of traiige die u volgt voor uw bedrijf telle mee. Houd met twee zake rekeig: Toch overgagsregelig voor belastigbesparig met ouderlijke woig Met igag va 1 jauari 2010 is de Successiewet verieuwd e dat heeft oder adere ee eide gemaakt aa de vruchtgebruikcostructie. Hiermee kode ouders op ee voordelige maier hu huis, bij leve, overdrage aa hu kidere. Kidere hoefde amelijk iet af te rekee over de waardestijgig va het huis vaaf het momet va overdracht tot aa het overlijde va (ee va) de ouders. Vaaf 2010 moet er wel worde afgereked over de gehele waardestijgig tot overlijde. Omdat dit leidt tot schrijede gevalle, komt de overheid alsog met ee overgagsregelig. Door de overgagsregelig hoeft de waardestijgig va de woig tusse het momet va overdracht e 1 jauari 2010 iet te worde meegeome i de heffig va erfbelastig. De woigwaarde wordt wel vermeerderd met de waardestijgig vaaf 1 jauari 2010 tot aa de overlijdesdatum va de lagstlevede ouder. 1. Voer ee ureadmiistratie waarmee u de gewerkte ure kut veratwoorde. 2. Reistijd voor woo-werkverkeer valt iet oder gewerkte ure, maar ziekte wel. Maximaal aatal ure per maad Hoe bereket u u het aatal ure waarvoor u maximaal kideropvagtoeslag kut krijge? Stel u werkt als mist werkede ouder 24 uur per week. U werkt da 1248 uur per jaar (52 weke x 24 uur). Per maad is dit 104 uur (1248 gedeeld door 12). Bij dagopvag is de berekeig u als volgt: vermeigvuldig 104 met 140%. U heeft recht op 146 uur kideropvagtoeslag voor uw kid. Bij buiteschoolse opvag reket u het volgede: vermeigvuldig 104 met 70%. U heeft recht op 73 uur kideropvagtoeslag voor uw kid U kut per kid voor maximaal 230 uur kideropvagtoeslag per maad krijge. Dit geldt voor alle opvagsoorte same. 6

7 Overgagsrecht levesloopregelig De levesloopregelig mag da geslote zij voor ieuwe deelemers, als bestaade deelemer kut u oder voorwaarde gewoo door blijve gaa. Bedraagt het saldo op uw leveslooprekeig op 31 december 2011 miimaal 3.000, da kut u gebruik blijve make va de levesloopregelig totdat u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt of met pesioe gaat. Wel bouwt u bij ee ieuwe ileg iet lager meer de levesloopverlofkortig op. Deze kortig i de ikomstebelastig houdt i dat u voor ieder jaar dat u heeft gespaard op ee leveslooprekeig, recht heeft op ee belastigkortig va maximaal 205. U otvagt de kortig bij ee opame uit het leveslooptegoed. Let op Het bedrag va is iclusief de waarde va het redemet over 2011 dat i 2012 wordt bijgeschreve. I 2013 mag u het hele leveslooptegoed zoder belastigheffig storte i ee ieuwe spaarregelig: vitaliteitsspare. Vaaf 2014 mag u maar maximaal va uw leveslooptegoed belastigvrij storte i vitaliteitsspare. Over het meerdere betaalt u belastig. Was het saldo op de leveslooprekeig op 31 december 2011 mider da 3.000, da kut u i 2012 e 2013 iet meer bijstorte. Wel mag u het tegoed og opeme voor verlof. U mag het tegoed i 2013 ook zoder belastigheffig storte i vitaliteitsspare. Als u het tegoed i 2013 iet omzet i vitaliteitsspare, wordt dit tegoed op 31 december 2013 belast als loo. Eide spaarloo- e levesloopregelig. Ke uw rechte! De spaarlooregelig e de levesloopregelig zij allebei met igag va dit jaar gestopt. Mese die u og wille istappe, zij defiitief te laat. Maar hoe zit dat als u ee bestaade deelemer bet? Voor u is er ee overgagsregelig, maar da wel ee met voorwaarde. Eid 2011 otstod er ee ware ru op beide regelige. Massaal werde op de valreep og spaarloo- e leveslooprekeige geoped. E dat was iet allee om ee belastigvoordeel te kue behale, maar ook om i 2012 e daara gebruik te kue make va de overgagsregelig. Overgagsrecht spaarlooregelig Deelame aa de spaarlooregelig is u defiitief geslote. Heeft u ee tegoed op de spaarloorekeig staa, da mag u dit belastigvrij opeme. U hoeft gee rekeig meer te houde met allerlei deblokkerigsregels. Het opgebouwde tegoed mag u ook late staa op de spaarloorekeig. Zo kut u gebruik blijve make va de bijbehorede vrijstellig i box 3. Elk jaar valt i ieder geval ee deel va het opgebouwde spaartegoed vrij. Op dat deel is da uiteraard de box 3-vrijstellig iet meer va toepassig. Uiteidelijk eidigt de hele vrijstellig op 31 december Toch ikomesafhakelijke combiatiekortig voor scheidede parters Waeer parters uit elkaar gaa, ka het voorkome dat gee va beide i dat jaar og i aamerkig komt voor de ikomesafhakelijke combiatiekortig. Het is amelijk de regel dat allee de parter met het laagste arbeidsikome de kortig krijgt. Bovedie moet er sprake zij va ee kid dat miimaal zes maade op hetzelfde wooadres staat igeschreve. Deze voorwaarde zorgde voor vervelede gevolge. Hiervoor heeft de overheid u ee oplossig. Heeft u i het kalederjaar mider da zes maade ee fiscale parter, da komt u toch i aamerkig voor de ikomesafhakelijke combiatiekortig als u i het kalederjaar ee hoger arbeidsikome heeft da uw ex-parter. Natuurlijk moet ook aa de overige voorwaarde voor toepassig va de ikomesafhakelijke combiatiekortig worde voldaa. 7

8 444 Vervolg va pagia 1 Let op! Uitgave bove de 1 ml kome per jaar voor ee vijfde deel i aamerkig. Aavrage vaaf 1 mei 2012 De RDA wordt et als de WBSO uitgevoerd door Agetschap NL. Om hierva te kue profitere, heeft u ee RDA-beschikkig odig. Deze vraagt u tegelijk aa met uw aavraag voor ee S&Overklarig. Omdat de RDA ee ieuwe regelig is, kut u deze pas aavrage a 1 mei Voor de koste e uitgave tusse 1 jauari 2012 e 1 mei 2012 kut u met terugwerkede kracht ee RDAbeschikkig aavrage. Admiistratie- e mededeligsplicht Het RDA-bedrag dat op de beschikkig is vermeld, kut u als aftrekpost opvoere i de aagifte ikomste- of veootschapsbelastig. Dit bedrag is gebaseerd op ee door u gemaakte schattig va de koste e uitgave. Als het aatal S&O-ure per kaledermaad mider da 150 is, wordt het RDA-bedrag bereked door het aatal S&O-ure te vermeigvuldige met 15. Bie drie maade a afloop va het jaar moet u het aatal daadwerkelijk gerealiseerde S&O-ure melde. I uw admiistratie houdt u het aatal S&O-ure bij. Is het RDA-bedrag gebaseerd op de geschatte koste e uitgave, da moet u ook de daadwerkelijk gerealiseerde koste e uitgave i uw mededelig vermelde. I uw admiistratie houdt u da ook de werkelijke koste e uitgave per S&O-project bij. Let op! Ivesterige waarvoor u de opdracht al i 2011 heeft gegeve, moete og op de oude maier, dus met het papiere meldigsformulier, worde aagemeld bij Bureau IRWA va de Belastigdiest. C O L O F O N Dit is ee uitgave va Stees & Parters Accoutats e Adviseurs. Voor iformatie over de i deze uitgave geoemde oderwerpe e over regelmatige toezedig va deze uitgave kut u cotact opeme met: Stees & Parters Accoutats e Adviseurs Thomas Maplaats 311 Postbus GD Rotterdam Telefoo: Fax: Deze uitgave verschijt vier keer per jaar e is i samewerkig met het SRA (Samewerkede Registeraccoutats e Accoutat Admiistratiecosulete) tot stad gekome. De uitgever heeft bij de samestellig va deze uitgave aar uiterste betrouwbaarheid e zorgvuldigheid gestreefd, maar ka echter iet aasprakelijk worde gesteld voor evetueel voorkomede ojuisthede e de gevolge hierva Niets uit deze uitgave mag worde vermeigvuldigd of gekopieerd zoder toestemmig va de uitgever. Vijf jaar voordeel bij aaschaf zuiige auto Overweegt u de aaschaf va ee ieuwe (lease)auto va de zaak e dekt u hierbij aa ee zuiige of zéér zuiige auto, wees da sel. De CO2-greze voor zuiige e zéér zuiige auto s worde de komede jare aagescherpt. Als u de auto vóór 1 juli 2012 aaschaft, kut u zolag de auto iet va eigeaar e gebruiker wisselt blijve profitere va de lagere bijtellig va 14% of 20% die hoort bij de huidige CO2-greze. Als u de auto op of a 1 juli 2012 aaschaft, houdt u het lagere bijtelligspercetage vijf jaar. Aa het eide va die periode wordt beoordeeld of uw auto og steeds i aamerkig komt voor ee lager bijtelligspercetage. Buite katoorure ee toeslag aavrage De Belastigdiest heeft op de site ee persoolijke iteretpagia gemaakt, geaamd: mij toeslage (mij. toeslage.l). Hier kut u 24 uur per dag e zeve dage per week ee toeslag (kideropvag-, huur- e zorgtoeslag e kidgebode budget) aavrage, wijzige of stopzette. Dit doet u door i te logge op ee beveiligde omgevig met uw persoolijke DigiDcode. Bie deze omgevig kut u ook terecht voor iformatie over uw toeslag, zoals de hoogte of de datum va uitbetale. Gebruikelijk loo voor de dga omhoog De dga e zij bv moete zakelijk met elkaar omgaa. Dit is ee va de redee waarom i de loobelastig de gebruikelijklooregelig is opgeome. Deze komt erop eer dat u vauit uw bv ee loo hoort te krijge dat gebruikelijk is voor het iveau e de duur va uw arbeid. I 2012 bedraagt het gebruikelijk loo miimaal (2011: ). Het loo mag iet lager zij da dat va de meest verdieede adere werkemer. Bet u va meig dat uw loo lager of juist hoger moet zij, eem da cotact op met uw adviseur va Stees Parters Accoutats e Adviseurs. De bewijslast voor ee lager loo rust op u, terwijl de bewijslast voor ee hoger gebruikelijk loo op de belastigispecteur rust. Nieuwe Ispectie Sociale Zekerheid e Werkgelegeheid Ispectie SZW is de ieuwe aam va de ispectiediest waari per 1 jauari 2012 de Arbeidsispectie, SIOD (Sociale Ilichtige- e Opsporigsdiest) e IWI (Ispectie Werk e Ikome) zij opgegaa. De ieuwe ispectie ka u beter haar mese e middele izette waar die odig zij. De ispectie zal i 2012 met ame de uitbuitig va werkemers fors aapakke. Daarbij worde ikomste igeome die door frauduleus hadele zij verkrege. Meldige milieu- e eergie-ivesterige voortaa digitaal Ivesteert u i ee bedrijfsmiddel waarvoor u recht heeft op eergie-ivesterigsaftrek (EIA) of milieu-ivesterigsaftrek (MIA) e willekeurige afschrijvig milieu-ivesterige (Vamil), da moet u dit bedrijfsmiddel tijdig aamelde. Als u i jauari 2012 of later ivesteert, kut u allee og ee digitale aameldig doe bij het eloket va Agetschap NL ( Meld uw ivesterig bie drie maade aa, aders heeft u gee recht op de aftrek e/of de willekeurige afschrijvig. Iovatiefods MKB+ voor verieuwede oderemers De otwikkelig va ieuwe producte, dieste e processe is duur. Heeft u ee iovatief idee, maar beschikt uw bedrijf iet over de beodigde fiaciële middele, da is er speciaal voor het midde- e kleibedrijf vaaf dit jaar het iovatiefods MKB+. Via dit fods wordt ee iovatiekrediet verstrekt, oftewel ee leig aa bedrijve voor iovatieve projecte. Als uw project mislukt, wordt het krediet omgezet i ee subsidie. Slaagt het project, da moet de leig iclusief opgebouwde rete bie tie jaar worde terugbetaald. 8

De nieuwsbrief van uw accountant

De nieuwsbrief van uw accountant De ieuwsbrief va uw accoutat 1e kwartaal 2010 Postbus 81167, 3009 GD Rotterdam Tel.: 010-456 46 77 www.stees.l GEACHTE RELATIE I deze ieuwsbrief worde de volgede oderwerpe behadeld: Profiteer va ivesterigsaftrek

Nadere informatie

De nieuwsbrief van uw accountant

De nieuwsbrief van uw accountant De ieuwsbrief va uw accoutat 3e kwartaal 2011 Postbus 81167, 3009 GD Rotterdam Tel.: 010-456 46 77 www.stees.l G E A C H T E R E L AT I E I deze ieuwsbrief worde de volgede oderwerpe behadeld: Hoeveel

Nadere informatie

De nieuwsbrief van uw accountant

De nieuwsbrief van uw accountant De ieuwsbrief va uw accoutat 4e kwartaal 2010 Postbus 81167, 3009 GD Rotterdam Tel.: 010-456 46 77 www.stees.l G E A C H T E R E L AT I E I deze ieuwsbrief worde de volgede oderwerpe behadeld: Odereme

Nadere informatie

De nieuwsbrief van uw accountant

De nieuwsbrief van uw accountant De ieuwsbrief va uw accoutat 2e kwartaal 2010 Postbus 81167, 3009 GD Rotterdam Tel.: 010-456 46 77 www.stees.l GEACHTE RELATIE I deze ieuwsbrief worde de volgede oderwerpe behadeld: Werkkosteregelig: ee

Nadere informatie

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht Klachte? Hoe los ik het op, same met Thuisvester? Ik heb ee klacht Thuisvester doet haar uiterste best de beste service te verlee aa haar huurders. We vide ee goede relatie met oze klate erg belagrijk.

Nadere informatie

De nieuwsbrief van uw accountant

De nieuwsbrief van uw accountant De ieuwsbrief va uw accoutat 4e kwartaal 2009 Postbus 81167, 3009 GD Rotterdam Tel.: 010-456 46 77 www.stees.l GEACHTE RELATIE I deze ieuwsbrief worde de volgede oderwerpe behadeld: Odereme weer leuk i

Nadere informatie

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland Regelige e voorzieige CODE 1.1.3.46 Overlijde: uw rechte i Duitslad e Nederlad brochure broe Bureau voor Duitse Zake, www.svb.l/bdz Ihoudsopgave Overlijde Uw rechte i Duitslad e Nederlad Deskudig e betrouwbaar

Nadere informatie

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft TAF GoedGezekerd AOV De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes i hade heeft Als zelfstadig oderemer bet u gewed aa het eme va risico s. Daarbij beoordeelt u per situatie hoe groot het risico is dat u wilt

Nadere informatie

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op?

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op? Verhuize Waar moet je aa deke? Verhuize Bij verhuize komt heel wat kijke. Naast het ipakke va spulle e doorgeve va adreswijzigige, is het ook belagrijk dat u same met Thuisvester ee aatal zake regelt.

Nadere informatie

De nieuwsbrief van uw accountant

De nieuwsbrief van uw accountant De ieuwsbrief va uw accoutat 1e kwartaal 2011 Postbus 81167, 3009 GD Rotterdam Tel.: 010-456 46 77 www.stees.l G E A C H T E R E L AT I E I deze ieuwsbrief worde de volgede oderwerpe behadeld: Betaligsprobleme?

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Gegevesverwerkig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Gegevesverwerkig Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning Aavraagformulier Huurwoig Hoofdkatoor: J.L. va Rijweg 20, Postbus 612 2700 AP Zoetermeer Tel. : 079-329 66 66 Fax : 079-329 66 00 Iteret : www.hof-rijlad.l E-mail : ifo@hof-rijlad.l Regiokatore: Groeewoudsedijk

Nadere informatie

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Pagia Ee eige huis waar u zich helemaal thuis voelt. Dat wil iederee!

Nadere informatie

Sloopbesluit en verhuizen

Sloopbesluit en verhuizen Sloopbesluit e verhuize waar je thuis bet... Wat kut u verwachte als uw woig wordt gesloopt Op verschillede plaatse werkt HEEMwoe aa de verbeterig va de wijk. Soms heeft dat grote gevolge voor u als huurder.

Nadere informatie

De nieuwsbrief van uw accountant

De nieuwsbrief van uw accountant De ieuwsbrief va uw accoutat 2e kwartaal 2011 Postbus 81167, 3009 GD Rotterdam Tel.: 010-456 46 77 www.stees.l G E A C H T E R E L AT I E I deze ieuwsbrief worde de volgede oderwerpe behadeld: Meer zekerheid

Nadere informatie

RAADS IN FORMATIE BRIE F

RAADS IN FORMATIE BRIE F RAADS IN FORMATIE BRIE F gemeete WOERDEN Va: college va burgemeester e wethouders Datum: 1 december 2011 Portefeuillehouder(s): Titia Cosse Portefeuille(s): portefeuille Moumete e Archeologie Cotactpersoo:

Nadere informatie

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen Woig aapasse Hoe werkt het? Zelf uw woig aapasse Prettig woe beteket woe i ee huis aar uw smaak. Om og fijer te kue woe, wille veel huurders kleie of grote veraderige aabrege i hu huis. Thuisvester begrijpt

Nadere informatie

De nieuwsbrief van uw accountant

De nieuwsbrief van uw accountant De ieuwsbrief va uw accoutat 3e kwartaal 2010 Postbus 81167, 3009 GD Rotterdam Tel.: 010-456 46 77 www.stees.l G E A C H T E R E L AT I E I deze ieuwsbrief worde de volgede oderwerpe behadeld: Ex-echtgeote

Nadere informatie

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg Tabellerapportage CQ-idex Kraamzorg Jauari 2011 Ihoud Pagia Algemee uitleg 1 Deelame e bevalmaad 1 De itake 2 3 Zorg tijdes de bevallig 3 4 Zorg tijdes de kraamperiode 4 10 Samewerkig e afstemmig 11 Algemee

Nadere informatie

Verbeterbeleid. Avonturijn

Verbeterbeleid. Avonturijn Verbeterbeleid Avoturij 2 Als u ee keer mider tevrede over os bet... Ee verbeterput Odaks dat wij os best doe de opvag va uw kid zo goed mogelijk te verzorge, ka het voorkome dat u ees wat mider tevrede

Nadere informatie

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning.

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning. ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN we wille graag zelf klusse i oze ieuwe woig. ECHT WEL. Zelf uw woig aar wes veradere De woig die u va os huurt, wilt u atuurlijk aar uw eige smaak irichte. U kiest zelf

Nadere informatie

Rekenen met levensduurkosten

Rekenen met levensduurkosten Colibri Advies www.colibri-advies.l Rekee met levesduurkoste ir. Martie va de Boome MBA Colibri Advies -4-25 Pagia va 5 Rekee met levesduurkoste Auteur: Martie va de Boome - Colibri Advies BV. Materiaal

Nadere informatie

Effectief document- en risicobeheer

Effectief document- en risicobeheer Tekee voor efficiecy Effectief documet- e risicobeheer Met KOVO s techisch iformatiecetrum (TIC) altijd toegag tot actuele tekeige e documete é voldoe aa de eise va wet- e regelgevig. Succesvol documetbeheer

Nadere informatie

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut De verieuwig va Slotjes-Midde Sociaal Statuut Ihoudsopgave Sociaal Statuut voor de verieuwig va Slotjes-Midde 3 Artikel 1: Overwegige 4 Artikel 2: Algemee 4 Artikel 3: Procedure bij sloop 4 Artikel 4:

Nadere informatie

Profiteer optimaal van de nieuwe RDA!

Profiteer optimaal van de nieuwe RDA! Wijziging btwregels auto Wat betekent dit voor u? Beleggingsverzekering omzetten of niet? Bezuiniging kinderopvangtoeslag meer zelf betalen Collectief ontslag Loop geen risico s pagina 2 pagina 5 pagina

Nadere informatie

Examen PC 2 onderdeel 4A

Examen PC 2 onderdeel 4A Exame PC 2 oderdeel 4A Istructieblad Betreft: exame: PC 2 oderdeel 4A leergag 1 oderdeel: Fiaciële Rekekude datum: 27 mei 2011 tijdsduur: 90 miute (10.00-11.30 uur) Deze aawijzige goed leze voor u met

Nadere informatie

Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017

Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 Ee samevattig va de CAO voor Uitzedkrachte 2012-2017 Uitgave juli 2015 Ihoudsopgave 1. Ileidig 5 2. Fasesysteem 5 2.1 Fase A 6 2.2 Fase B 6 2.3 Fase C 6 2.4 Oderbrekigsregels 7 2.5 Overgagsregelig fase

Nadere informatie

Examen PC 2 onderdeel 4A

Examen PC 2 onderdeel 4A Exame PC 2 oderdeel 4A Istructieblad Betreft: exame: PC 2 oderdeel 4A leergag 3 oderdeel: Fiaciële Rekekude datum: 30 mei 2012 tijdsduur: 90 miute (09:30-11:00 uur) Deze aawijzige goed leze voor u met

Nadere informatie

U moet direct weer aan de slag!

U moet direct weer aan de slag! jaargag 8 > ummer 1 > JANUARI 2010 Opstartprobleme 5 Heffig op u eme 9 Lagere afdracht 22 Foutje, bedakt! 28 Weet u precies wat u allemaal moet doe om dit jaar goed va start te late gaa? Diverse aadachtspute

Nadere informatie

Catering. >> Vragen en antwoorden. CNV Catering is een onderdeel van CNV Vakmensen

Catering. >> Vragen en antwoorden. CNV Catering is een onderdeel van CNV Vakmensen Caterig >> Vrage e atwoorde CNV Caterig is ee oderdeel va CNV Vakmese Caterig Aa deze uitgave kue gee rechte worde otleed. Het is puur ee samevattig e uitleg va de regelige. Werkemers e werkgevers kue

Nadere informatie

BOUWER & OFFICIER ACCOUNTANTS

BOUWER & OFFICIER ACCOUNTANTS SRA-NIEUWSBRIEF (EERSTE KWARTAAL 2012) ONDERNEMER BV 1. Profiteer optimaal van de nieuwe RDA! Voor ondernemers die speur- en ontwikkelingswerk (S&O-werk) verrichten, is er vanaf dit jaar een nieuwe fiscale

Nadere informatie

negentig NIEUWS In dit nummer: Profiteer optimaal van de nieuwe RDA! Update btw-regels voor de (zakelijke) auto

negentig NIEUWS In dit nummer: Profiteer optimaal van de nieuwe RDA! Update btw-regels voor de (zakelijke) auto Nieuwsnegentig is een uitgave van noord negentig en komt 4 keer per jaar uit NIEUWS vijf tiende jaargang LENTE 2012 negentig 1 In dit nummer: Profiteer optimaal van de nieuwe RDA! Update btw-regels voor

Nadere informatie

Semi-orthopedische schoenen (OSB)

Semi-orthopedische schoenen (OSB) Semi-orthopedische schoee speciaal voor uw voete gemaakt Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Revalidatieartse Orthopedische chirurge Reumatologe AWBZ

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

IPA-ACON GROEP nieuwsbrief - 1 e kwartaal 2012

IPA-ACON GROEP nieuwsbrief - 1 e kwartaal 2012 10-12 TIPS 2 3 4 5 6 7 8 9 INHOUD Profiteer optimaal van de nieuwe RDA! Update btw-regels voor de (zakelijke) auto Rittenregistratie voor bestelauto niet altijd meer nodig Eigen woning onder vuur Omzetten

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst De Meader Kwaliteitshadboek 3. Gebruikersgerichte processe 3.3 Het beëidige va de idividuele diestverleigsovereekomst 1/7 Beoordeeld: Stuurgroep Kwaliteit Geldig vaaf: 26/06/2013 Procedurehouder: Sociale

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. personal touch in finance. Rittenregistratie voor bestelauto niet altijd meer nodig. Profiteer optimaal van de nieuwe RDA!

NIEUWSBRIEF. personal touch in finance. Rittenregistratie voor bestelauto niet altijd meer nodig. Profiteer optimaal van de nieuwe RDA! Profiteer optimaal van de nieuwe RDA! Voor ondernemers die speur- en ontwikkelingswerk (S&O-werk) verrichten, is er vanaf dit jaar een nieuwe fiscale aftrekpost: de Research & Development Aftrek (RDA).

Nadere informatie

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013 Toelichtig bij Opbregstgegeves VAVO 2011-2013 Ihoud Ileidig Aatal deelemers exame Kegetalle toezicht exames CE-cijfer alle vakke CE-cijfer alle vakke - tred SE-cijfer mius CE cijfer alle vakke Percetage

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 e kwartaal 2012

Nieuwsbrief 1 e kwartaal 2012 Blad 1 van 8 2012 is al weer enige weken onderweg en het voorjaar is alweer in zicht. De fiscale eindejaarsperikelen zijn nog maar net weggeëbd of het kabinet komt met de mededeling dat er extra bezuinigt

Nadere informatie

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant Equête social media gebruik ROC West-Brabat Jauari / februari 2012 I jauari 2012 is ee studeteequête geoped, met als thema social media i het oderwijs. De equête is door 514 mbo-studete igevuld. Afhakelijk

Nadere informatie

Buren en overlast. waar je thuis bent...

Buren en overlast. waar je thuis bent... Bure e overlast waar je thuis bet... Goed wooklimaat HEEMwoe vidt het belagrijk dat bewoers prettig woe i ee fije buurt. De meeste buurtbewoers kue het goed met elkaar vide. Soms gaat het sameleve i ee

Nadere informatie

bewaarexemplaar Alles over ophogen Informatie voor als uw wijk wordt opgehoogd

bewaarexemplaar Alles over ophogen Informatie voor als uw wijk wordt opgehoogd bewaarexemplaar Alles over ophoge Iformatie voor als uw wijk wordt opgehoogd Wat doet de gemeete? Ihoudsopgave Pagia 2 Ileidig Alles over ophoge Ophoogprogramma Pagia 3/4 Wat doet de gemeete? Samewerkig

Nadere informatie

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon Reglemet Tele-Equity betreffede het doorgeve va orders via fax e telefoo (Retail Cliëte) 02541 Om redee va efficiëtie e selheid ka de Cliët wese om zij orders per fax e/of telefoo aa de Bak over te make.

Nadere informatie

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING I de voorwaarde va de REAAL Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e iet betale

Nadere informatie

HANDLEIDING CONDITIONELE ORDERS

HANDLEIDING CONDITIONELE ORDERS hadleidig coditioele orders HANDLEIDING CONDITIONELE ORDERS Ee coditioele order kut u vergelijke met ee istructie die u geeft aa uw wekkerradio: als het 7.30 uur is, wil ik dat de radio aagaat e ik gewekt

Nadere informatie

Haal het maximale uit jezelf. valkenburg. m a s t e r e x p e r i e n c e. p r o g r a m m a 2012-2015 1

Haal het maximale uit jezelf. valkenburg. m a s t e r e x p e r i e n c e. p r o g r a m m a 2012-2015 1 Haal het maximale uit jezelf valkeburg m a s t e r e x p e r i e c e p r o g r a m m a 2012-2015 1 Maximaal redemet voor mes e orgaisatie De Valkeburg Master Experiece is bedoeld voor mese die het maximale

Nadere informatie

Ziekteprotocol. Avonturijn: Nieuwe Weg 5-01 n 7261 NL Ruurlo. info@avonturijn-ruurlo.nl www.avonturijn-ruurlo.nl

Ziekteprotocol. Avonturijn: Nieuwe Weg 5-01 n 7261 NL Ruurlo. info@avonturijn-ruurlo.nl www.avonturijn-ruurlo.nl Ziekteprotocol Avoturij: Nieuwe Weg 5-01 7261 NL Ruurlo Telefoo (0573) 45 81 35 Fax (0573) 45 81 33 ifo@avoturij-ruurlo.l www.avoturij-ruurlo.l KvK 41040789 Rabobak 35.67.59.865 Ziekteprotocol Op verzoek

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten a G Silvesterstraat 19 6603 DW Wijche T 024 66 90 558 E ifo@rapolie.l Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte 1 Ileidig Deze Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte ( AVWP ) vorme ee aavullig op de

Nadere informatie

DROOM.NH. Wedstrijdprogramma voor de openbare ideeënprijsvraag DROOM.NH

DROOM.NH. Wedstrijdprogramma voor de openbare ideeënprijsvraag DROOM.NH P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d S T R U C T U U r V I S I E DROOM.NH OKTOBER 2008 Wedstrijdprogramma voor de opebare ideeëprijsvraag DROOM.NH Ileidig De groeiede ruimtebehoefte e het veraderede

Nadere informatie

GPS rittenregi stratie. Berijder/MKB Berijder Berijder/ MKB

GPS rittenregi stratie. Berijder/MKB Berijder Berijder/ MKB Berijders Vergelijkig ritregistratiesysteme Algemee Bet u op zoek aar ee ritregistratiesysteem? Da is het verstadig om te begie met de beslissig of u ee igebouwd systeem wilt of ee los systeem. Leveraciers:

Nadere informatie

Eindrapport Leerlingtevredenheidsonderzoek Floracollege Eindexamenklassen 2013

Eindrapport Leerlingtevredenheidsonderzoek Floracollege Eindexamenklassen 2013 Eidrapport Leerligtevredeheidsoderzoek Floracollege Eidexameklasse 2013 Juli 2013 Ihoudsopgave Samevattig 3 Vrage over schoolwerk 5 Vrage over jezelf 6 Vrage over docete 8 Vrage over de metor 11 Vrage

Nadere informatie

WOONHUISVERZEKERING. In de voorwaarden van de Thomas Assuradeuren Woonhuisverzekering

WOONHUISVERZEKERING. In de voorwaarden van de Thomas Assuradeuren Woonhuisverzekering Cambuur Fapolis Pakket Uw Woohuisverzekerig I de voorwaarde va de Thomas Assuradeure Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e

Nadere informatie

Crisismaatregelen niet verrassend

Crisismaatregelen niet verrassend jaargag 10 > ummer 4 > APRIL 2009 Verlieze verrekee 4 Ruile zoder huile 12 Wape tege wabetalers 18 Goedkoop is duurkoop? 28 Hopelijk is het op uw bedrijf iet va Flexibele beloig e zo mi moge- U moet zorge

Nadere informatie

Welkom bij Avonturijn

Welkom bij Avonturijn Hoofdkatoor Ruurlo: Nieuwe Weg 5-01 7261 NL Ruurlo Telefoo (0573) 760 200 ifo@avoturij.l www.avoturij.l Welkom bij Avoturij Uitgave: oktober 2015 Niets i deze uitgave mag gekopieerd of gebruikt worde zoder

Nadere informatie

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING I de voorwaarde va de REAAL Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e iet betale

Nadere informatie

Strategic Workforce Management

Strategic Workforce Management Strategic Workforce Maagemet Ee strategische focus op persoeelsplaig is belagrijker da ooit. Itroductie Het is aa de orde va de dag; persoeel wordt otslage e de werkloosheid stijgt, maar tegelijkertijd

Nadere informatie

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden Formaliteite bij overlijde Iformatie voor abestaade NFOINFOINFOIN FOINFOINFOINF 2 Ileidig Omdat ee aaste uit uw familie of vriedekrig is overlede e het u moeilijk valt u uw aadacht te richte op de formaliteite

Nadere informatie

Kwaliteit van de persoonsgegevens. Resultaten Gemeente Alpen aan den Rijn

Kwaliteit van de persoonsgegevens. Resultaten Gemeente Alpen aan den Rijn Kwaliteit va de persoosgegeves Resultate Gemeete Alpe aa de Rij Klik Ted om Dicks, de titelstijl Hek-Ja va Wieseekker het model te bewerke Ageda Doel va het oderzoek Irichtig va het oderzoek Resultate

Nadere informatie

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar Jaa rov erzi cht 201 3 Bra dv erze keri ge e g i r e k dverze a l e t i Bu OOM Verzekerige De specialistische verzekeraar Kercijfers verzekerigsactiviteite (x 1.000) Resultate 2013 2012 Omzet Bruto verdiede

Nadere informatie

Commissie Pensioenhervorming 2020-2040. Nota over de actuariële neutraliteit. Bijlage III

Commissie Pensioenhervorming 2020-2040. Nota over de actuariële neutraliteit. Bijlage III Commissie Pesioehervormig 00-040 Nota over de actuariële eutraliteit Bijlage III. I het kader va de ivoerig va ee «deeltijds pesioe» wordt de kwestie va de actuariële correctie va de uitkerige i geval

Nadere informatie

Lesje Keniaanse cultuur

Lesje Keniaanse cultuur ieuwsbrief@looijetomate.l 30 maart 2012 Lesje Keiaase cultuur Door Michiel Botebal begoe met het samestelle va het team e het orgaisere va de reis. Toe ik de reis voor ee groot gedeelte had geregeld, liet

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie.0) veilig e gezod werke Wat is lichamelijke belastig? Oder lichamelijke of fysieke belastig verstaa we het aaeme va houdige, het make va bewegige e het zette va kracht. Alle medewerkers,

Nadere informatie

Betrouwbaarheid. Betrouwbaarheidsinterval

Betrouwbaarheid. Betrouwbaarheidsinterval Betrouwbaarheid Ee simulatie beoogt éé of i.h.a. twee of meerdere sceario s te evaluere e te vergelijke, bij Mote Carlo (MC) simulatie voor ee groot aatal istelwaarde, voor éé of meerdere parameters. Hierbij

Nadere informatie

1. Weten dat in het geval van compressoren rekening moet gehouden worden met thermische effecten

1. Weten dat in het geval van compressoren rekening moet gehouden worden met thermische effecten Hoofdstuk 4 Compressore Doelstellige 1. Wete dat i het geval va compressore rekeig moet gehoude worde met thermische effecte 2. Wete dat er ee gres is aa het verhoge va de druk va ee gas 3. Wete welke

Nadere informatie

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack Oe Office Voice Pack Vaste e mobiele telefoie i éé pack I alle vrijheid commuicere e zakedoe Mobistar biedt geïtegreerde oplossige die uw zaak mobieler e productiever make. U ka overal e altijd i de beste

Nadere informatie

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk Veiligheidsschoee Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Met behoud va CE-NEN keurmerk Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Revalidatieartse

Nadere informatie

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO Evaluatierapport Tevredeheidsoderzoek NMV Nederladse Motessori Vereigig 2005 Eidrapportage BvPO Bureau voor praktijkgericht oderzoek, Groige BvPO BUREAU VOOR PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK POSTBUS 9505, 9703

Nadere informatie

Een andere kijk op Financiële Rekenkunde Wim Pijls, Erasmus Universiteit Rotterdam

Een andere kijk op Financiële Rekenkunde Wim Pijls, Erasmus Universiteit Rotterdam Ee adere kijk op Fiaciële Rekekude Wim Pijls, Erasmus Uiversiteit Rotterdam. Ileidig Het vak Fiaciële Rekekude levert vawege zij sterk wiskudig karakter ogal wat probleme op i het oderwijs. Veel leerlige

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave va het Koikrijk der Nederlade sids 1814. Nr. 6416 10 maart 2015 Regelig va de Miister va Oderwijs, Cultuur e Weteschap va 27 februari 2015, r. FEZ/732697 houdede wijzigig

Nadere informatie

Medisch vragenformulier aanvraag

Medisch vragenformulier aanvraag Medisch vrageformulier aavraag Tegemoetkomig TOG Met behulp va dit formulier e de door u meegestuurde bijlage stelt ClietFirst oafhakelijk vast i hoeverre uw kid hulp, begeleidig of toezicht odig heeft

Nadere informatie

SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE!

SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE! SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE! 6 maart 2015, Proviciehuis Lelystad Het etwerkplatform voor iovaties, treds e otwikkelige i zorg e welzij. Voor iformatie e registratie: www.beterezorgmijidee.l Op vrijdag

Nadere informatie

We kennen in de wiskunde de volgende getallenverzamelingen:

We kennen in de wiskunde de volgende getallenverzamelingen: Masteropleidig Fiacial Plaig Kwatitatieve Methode Relevate wiskude We kee i de wiskude de volgede getalleverzamelige: De atuurlijke getalle: N = {0,,,,4, } De gehele getalle: Z = {, -,-,-,0,,,, } (egels:

Nadere informatie

Medisch Centrum Oude Singel

Medisch Centrum Oude Singel E e u i t g a v e v a Wo i g b o u w v e re i g i g O u d e w a t e r Jaargag 15 r. 2 jui 2012 Medisch Cetrum Oude Sigel I verbad met de ieuwbouwplae voor ee Medisch Cetrum e 14 appartemete wordt de Immauëlschool

Nadere informatie

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk. Veiligheidsschoenen

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk. Veiligheidsschoenen Veiligheidsschoee Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Met behoud va CE-NEN keurmerk Veiligheidsschoee 1 Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Veel beroepe vereise

Nadere informatie

Het college acht de bezwaarfase vanwege de volledige bestuurlijke heroverweging in beginsel onmisbaar.

Het college acht de bezwaarfase vanwege de volledige bestuurlijke heroverweging in beginsel onmisbaar. A 027 B003 B004 B012 B013 B014 Rechtstreeks beroep rechtbak Igagsdatum a afwijzig WW Igetrokke aavrage Legeskoste verblijfsverguig e aturalisatie Vaste laste gedetieerde Reiskoste bezoek gedetieerde Het

Nadere informatie

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack Uiek! Exteded Fleet Obeperkt belle aar alle Mobistar-ummers e vaste lije! Oe Office Voice Pack Vaste e mobiele telefoie i éé pack I alle vrijheid commuicere e zakedoe Mobistar biedt geïtegreerde oplossige

Nadere informatie

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen Elke leerlig ee ieuwe kas Tijdelijk aar oderwijsopvag om uitval te voorkome 0 Samewerkigsverbad Koers VO werkt met de schole voor voortgezet oderwijs aa ee passede plek voor elke leerlig. Soms wijkt de

Nadere informatie

VAIO-Link Online Service Gids

VAIO-Link Online Service Gids VAIO-Lik Olie Service Gids "Wij behadele iedere idividuele klacht met zorg, aadacht e respect e we zorge ervoor dat iedere klat ee goed gevoel heeft over de ervarig die hij had of zal hebbe met het VAIO-Lik

Nadere informatie

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek.

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek. 006 Wolters-Noordhoff bv Groige/Houte De steekproefomvag Ee toelichtig op het belag e het berekee va de steekproefomvag i marktoderzoek. Ihoud 1 Ileidig Eerst ekele defiities 3 Steekproefomvag e respose

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Farel College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Farel College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Farel College Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Farel College juli 201 Alle rechte voorbehoude.

Nadere informatie

CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017. September 2015

CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017. September 2015 CAO voor Uitzedkrachte 2012-2017 September 2015 Vakbode e de cao Over de afsprake i deze cao oderhadele werkgeversorgaisaties e vakbode met elkaar. Uitzedkrachte kue ook ivloed uitoefee op de cao door

Nadere informatie

Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties 09/2012

Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties 09/2012 Mobile Busiess Mobile Busiess Efficiët commuicere met uw zakerelaties 9040413 09/2012 Ik kies voor mij bedrijf Het geheim achter efficiët zakedoe? De juiste beslissige eme, odersteud door ee optimale commuicatie.

Nadere informatie

OV-Taxi Noord-Holland Noord

OV-Taxi Noord-Holland Noord P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d jaarverslag OV-Taxi Noord-Hollad Noord 2006 jaarverslag OV-Taxi Noord-Hollad Noord 2006 September 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D Ihoudsopgave

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete project Cross Your Borders Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument juli 2014

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete project Cross Your Borders Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete project Cross Your Borders Pagia 1 va 7 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete project Cross Your Borders juli 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Huisstijl en logogebruik Associatie KU Leuven

Huisstijl en logogebruik Associatie KU Leuven Huisstijl e logogebruik Associatie KU Leuve Associatie huisstijlhadboek > Ihoudstafel 1 Ihoudstafel 1. Gebruik va de huisstijl of opame va het associatielogo 3 2. Huisstijl Associatie KU Leuve 4 2.1 Opame

Nadere informatie

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen JANUARI 2016, NUMMER 7 DE PASSER RESPONZ Passed atwoord op speciaal oderwijsvrage Ifobulleti over relevate otwikkelige voor medewerkers Ee ieuw Strategisch Beleidspla: Same beter, beter same! THEMANUMMER

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke (Gezodheids)risico s bij autorijde Buite de verkeersveiligheid e de oderhoudsstaat va de auto ka ook het lagdurig zitte i de auto tot (gezodheids)klachte

Nadere informatie

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack ieuw! Exteded Fleet Obeperkt belle aar alle Mobistar-ummers e vaste lije! Oe Office Voice Pack Vaste e mobiele telefoie i éé pack I alle vrijheid commuicere e zakedoe Mobistar biedt geïtegreerde oplossige

Nadere informatie

Sponsoring Best Vooruit sportief en ondernemend

Sponsoring Best Vooruit sportief en ondernemend Sposorig Best Vooruit sportief e oderemed Sposorpakkette Stersposorpakket RKVV Best Vooruit is ee voetbalvereigig waar het sportieve elemet wordt verbode met ee sociaal maatschappelijk gezie belagrijke

Nadere informatie

Mag systeem. Vloerreiniging

Mag systeem. Vloerreiniging NL Mag systeem Vloerreiigig Mag systeem Cocept Eé houder voor alles! Dat was er og ooit: Bij het Mag systeem past éé houder bij alle mopmethode. Zo ka ter plekke telkes de optimale werkbreedte, textielkwaliteit

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 13:53:17 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - ICT College

Nadere informatie

Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind 1

Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind 1 Meewid paraplufods duurzame eergieprojecte Prospectus Meewid paraplufods & Aavulled prospectus Subfods Zeewid 1 Datum 28 juli 2014 Beheerder: Seawid Capital Parters B.V. Bewaarder: SGG Depositary B.V.

Nadere informatie

m n Mijn uitvaarttestament n Naam n Geboorteplaats n n n Ziektekostenverzekering n Burgerservicenummer n Naam bank en rekeningnummer

m n Mijn uitvaarttestament n Naam n Geboorteplaats n n n Ziektekostenverzekering n Burgerservicenummer n Naam bank en rekeningnummer Mij uitvaarttestamet m Mij gegeves Naam Geboorteplaats Mij geboortedatum Mij huidige adres Ziektekosteverzekerig Burgerserviceummer Naam bak e rekeigummer Pesioefods Verzekerige, polisummers Begrafeisverzekerig

Nadere informatie

Werktekst 1: Een bos beheren

Werktekst 1: Een bos beheren Werktekst : Ee bos behere Berekeige met rije op het basisscherm Op ee perceel staa 3000 kerstbome. Ee boomkweker moet beslisse hoeveel bome er jaarlijks gekapt kue worde e hoeveel ieuwe aaplat er odig

Nadere informatie

Mobile Business Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties

Mobile Business Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties Mobile Busiess Efficiët commuicere met uw zakerelaties Uiek! Exteded Fleet Obeperkt belle aar alle Mobistar-ummers e vaste lije! Ik kies voor mij bedrijf Het geheim achter efficiët zakedoe? De juiste beslissige

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 22 FEBRUARI 2011 MET BETREKKING TOT DE A POSTERIORI GOEDKEURING VAN DE TARIEFVERHOGINGEN VAN DE AANGEWEZEN

Nadere informatie

Manifest Op naar een gezonde mortelsector. FNV Bouw & Infra is een onderdeel van FNV Bouw

Manifest Op naar een gezonde mortelsector. FNV Bouw & Infra is een onderdeel van FNV Bouw Maifest Op aar ee gezode mortelsector FNV Bouw & Ifra is ee oderdeel va FNV Bouw Maifest Op aar ee gezode mortelsector 2 Maifest Op aar ee gezode mortelsector Ihoudsopgave 1. Waarom ee maifest?........................................................

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde A vwo 2010 - I

Eindexamen wiskunde A vwo 2010 - I Eidexame wiskude A vwo - I Beoordeligsmodel Maratholoopsters maximumscore 3 uur, 43 miute e 3 secode is 98 secode De selheid is 495 98 (m/s) Het atwoord: 4,3 (m/s) maximumscore 3 Uit x = 5 volgt v 4,4

Nadere informatie

PUBAS, een vernieuwd systeem voor arbeidsbegroting In: Agro Informatica 4 (oktober 1999), p. 25 28.

PUBAS, een vernieuwd systeem voor arbeidsbegroting In: Agro Informatica 4 (oktober 1999), p. 25 28. PUBAS, ee verieuwd systeem voor arbeidsbegrotig I: Agro Iformatica 4 (oktober 999), p. 25 28. Aet Vik, tel. 037-476452 Gerrit Kroeze, tel. 037-476459 Istituut voor Milieu- e Agritechiek, Cluster Systeemkude

Nadere informatie