Programmamanager Sociale Initiatieven

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programmamanager Sociale Initiatieven"

Transcriptie

1 Programmamanager Sociale Initiatieven Beschrijving van Organisatie & Positie Adessium Referentie: De informatie die in dit document is opgenomen is vertrouwelijk. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van dit document of enig onderdeel hiervan aan derden is niet toegestaan. De Cuserstraat 87 NL-1081 CN Amsterdam T. +31 (20)

2 Inhoud Adessium Foundation 3 Organisatie 4 Programmamanager Sociale Initiatieven 4 Kandidaatprofiel 7 Selectieproces 8 Remuneratie 8 Organisatie & Positie Juni

3 Adessium Foundation Adessium Foundation is een onafhankelijk, privaat gefinancierd vermogensfonds. De stichting is in 2005 door de familie Van Vliet opgericht na verkoop van het familiebedrijf. Met de stichting wenst de familie bij te dragen aan een wereld waarin mensen in harmonie leven met elkaar en hun omgeving. De missie is als volgt geformuleerd: The Foundation aspires to a balanced society characterized by integrity, justice, and a balance between people and nature. Adessium Foundation targets subjects of social importance. Our responsibility toward future generations occupies a central role. The Foundation embraces and promotes social cohesion and human dignity. De stichting heeft een eigen kantoor in Reeuwijk. Dit state of the art kantoorpand wordt gedeeld met de investeringsgroep van de familie Van Vliet; Multifund. Adessium Foundation heeft haar missie vertaald naar drie thematische programma s: 1. Publiek Belang Adessium zet zich in voor een open, democratische samenleving, waarin onafhankelijke informatie beschikbaar is en belangrijke beslissingen op integere en transparante wijze tot stand komen. Persvrijheid en toegang tot betrouwbare en onafhankelijke informatie alsook duiding en verspreiding daarvan zijn belangrijke randvoorwaarden voor een goed functionerende democratie. Adessium ondersteunt haar partnerorganisaties in het bevorderen van kritisch debat en waarheidsvinding. Daarbij richt zij zich op bestaande en opkomende democratieën, maar ook op EU niveau. 2. Mens & Natuur Adessium Foundation acht het behoud van natuur en biodiversiteit en het verantwoord gebruik van natuurlijke hulpbronnen van groot belang. Door de snel groeiende wereldbevolking en de groeiende middenklassen in opkomende economieën neemt de vraag naar grondstoffen en druk op leefmilieu en ecosystemen toe. Adessium draagt bij aan de bescherming van waardevolle natuur en het tegengaan van uitputting en vervuiling van het milieu. Verantwoord gebruik en beheer van de oceaan is een bijzonder aandachtsgebied. 3. Sociale initiatieven Adessium ambieert bij te dragen aan een harmonieuze samenleving met kansen voor eenieder. Hiertoe ondersteunt zij projecten ter bevordering van sociale cohesie en sociale participatie van kwetsbare doelgroepen in Nederland. De aandacht gaat specifiek uit naar innovatieve oplossingen voor opvang en begeleiding om mensen te helpen ontkomen aan armoede en isolement. Zo wil Adessium bijdragen aan menswaardigheid en zelfredzaamheid. Zie de website en het bijgevoegde Jaarbericht 2014 voor meer informatie over de drie programma s en voorbeelden van projecten, partnerships en geboekte resultaten / vooruitgang. Rondom de hiervoor genoemde thema s initieert de stichting duurzame en strategische partnerships en projecten, nationaal en internationaal. Het gaat voornamelijk om meerjarige samenwerkingsverbanden met vooraanstaande partijen, beginnende en toonaangevende NGO s en Organisatie & Positie Juni

4 kennisinstituten. De focus is gericht op vraagstukken van significant maatschappelijk en mondiaal belang, met verantwoordelijkheid voor toekomstige generaties. De stichting acteert proactief en identificeert en initieert zelf passende partnerships. Naast de thematische aansluiting hanteert Adessium in de keuze van haar partners een aantal criteria: goed onderbouwd en haalbaar samenwerkvoorstel; professionele organisatie en kundig team; voorkeur voor innovatieve en praktische oplossingen; interventies gericht op structurele en duurzame veranderingen; zichtbare en kwantificeerbare resultaten (sociaal rendement); zorgvuldig projectmanagement en tijdige rapportages Daar waar Adessium met haar kennis en ervaring de capaciteiten van een partnerorganisatie kan versterken, wordt naast financiële ondersteuning, tevens strategisch of organisatorisch advies gegeven. Organisatie Bij Adessium Foundation werken 12 mensen. Pieter Stemerding en Rogier van den Weerd vormen de directie, voeren de regie en fungeren als meewerkend voorman. Vijf programmamanagers werken samen aan de invulling van de drie thematische programma s. Daarnaast maken een juridisch en operationeel manager, een monitoring & evaluatie en een communicatie professional en een office manager onderdeel uit van het team. Het bestuur van Adessium bestaat uit 3 personen en staat onder leiding van Rogier van Vliet. Bij Adessium gaan bevlogenheid en maatschappelijke betrokkenheid hand in hand met een zakelijke en professionele organisatie, waarin de waarden en dynamiek van een familiecultuur meespeelt. Vanuit de doelstelling een zo groot mogelijk maatschappelijk rendement te genereren per geïnvesteerde euro, wordt de organisatie effectief en efficiënt geleid. Rogier van Vliet, voorzitter van het bestuur en lid van de familie Van Vliet ziet de cultuur als volgt: We hebben hier een platte structuur. De sfeer is informeel, hands-on, ondernemend, jong en energiek. Als type moet je hier echt binnen het team passen. Typerende kenmerken van de mensen hier zijn: brede maatschappelijke interesse, communicatief sterk, intelligent, gedreven, humor en gericht op samenwerken. Daarnaast vind ik het bijzonder hoe betrokken iedereen hier is. Programmamanager Sociale Initiatieven De programmamanager Sociale Initiatieven is, samen met een collega programmamanager, verantwoordelijk voor het verder ontwikkelen van dit thema. Het begint met een verdieping in het bestaande programma, de lopende samenwerkingsverbanden en de maatschappelijke context van het thema Sociale Initiatieven. Vanuit kennis en visie zal de programmamanager bijdragen aan de lange termijn strategie van het betreffende programma. Dit biedt het kader van waaruit potentieel interessante geschikte begunstigden geïdentificeerd worden. De programmamanager legt contact, verdiept zich in het werk en de potentiele samenwerkingspartner en stemt de eerste bevindingen Organisatie & Positie Juni

5 intern binnen Adessium af. Wanneer beide partijen interesse hebben in samenwerking, schrijft de beoogd begunstigde organisatie een concreet projectvoorstel. De programmamanager begeleidt de partnerorganisatie hierin en bereid de beoordeling voor ten behoeve van de besluitvorming door directie en bestuur. Na contracteren gaat de samenwerking concreet van start. Omdat het veelal meerjarige partnerships betreft, is monitoring van belang. De programmamanager volgt de voortgang, legt veldbezoeken af, beoordeelt de halfjaarlijkse projectrapportages en legt binnen Adessium verantwoording af aan de directie. De functiebeschrijving van programmamanager is door Adessium Foundation als volgt geformuleerd: Doel Het ontwikkelen van een kwalitatief hoogwaardige thematische project portfolio door het opbouwen en versterken van een netwerk van strategische partnerships en het identificeren van hoogwaardige projecten en programma s ter financiering door Adessium. Context Rapporteert aan de directie van Adessium. Werkt nauw samen met de andere programmamanagers en de directie van Adessium. Verantwoordelijkheden 1. Strategie en programma ontwikkeling Het ontwikkelen van een heldere visie, strategie en uitvoeringsplan voor het programma Sociale Initiatieven. Hiertoe valt onder meer het: Ontwikkelen en actueel houden van het strategisch kader voor het programma Sociale Initiatieven met daarin uitgewerkt een visie op en uitvoeringsplan voor het thema; Signaleren van nieuwe ontwikkelingen en trends op het vlak van politiek, maatschappij, gezondheidszorg, etc. van belang voor Adessium; Het leveren van een bijdrage aan beleids- en jaarplannen van Adessium alsook aan de verantwoording daarover in bestuursupdates en het jaarverslag; Identificeren, ontwikkelen en zo nodig mede ontwerpen en ter goedkeuring voordragen van partnerships en projecten die bijdragen aan de strategische prioriteiten van Adessium; Identificeren en aangrijpen van kansen voor samenwerking op projectniveau met strategische partners waaronder co-financiers, investeerders, bedrijven, overheden en NGO s. 2. Netwerk ontwikkeling Het ontwikkelen van een netwerk van relaties en partnerships van Adessium in binnen- en buitenland (waar van toepassing). Hiertoe valt onder meer het: Ontwikkelen en onderhouden van een netwerk van partnerorganisaties en relaties (denk aan vermogensfondsen, goede doelen instellingen, kennisinstituten); Ontwikkelen en onderhouden van een netwerk van consultants en adviseurs (zoals bijvoorbeeld m.b.t. strategieontwikkeling, communicatie, programma evaluatie). Organisatie & Positie Juni

6 3. Programma beheer, monitoring en evaluatie Het beheren, monitoren en evalueren van de thematische portfolio. Op dit moment beslaat de portfolio sociale initiatieven zo n 35 projecten en heeft men een budget van ca. 5 miljoen per jaar, waarin de ambities is van Adessium om meer budget naar Sociale Initiatieven te laten gaan. Er is gekozen voor focus op twee thema s om de diversiteit aan projecten enigszins te stroomlijnen. 1) Bed/bad/brood; Adessium steunt projecten met complexe armoede, meest kwetsbare van de samenleving. 2) Bewerkstelligen van zelf redzaamheid. Adessium steunt bijv. projecten die vrouwen ondersteunen na huiselijk geweld. Het takenpakket van de programmamanager sociale initiatieven beslaat onder meer het: Coördineren van de werkzaamheden binnen het programma Sociale Initiatieven en de raakvlakken/overlap met andere programma s; Coördineren van het dagelijks beheer, de aansturing en ondersteuning van partnerships, uitgevoerd binnen het thema Sociale Initiatieven; Coördineren en bewaken van de kwaliteit van de portfolio; Zorgdragen voor adequate impact monitoring en evaluatie van de thematische portfolio t.b.v. het verbeteren van de efficiëntie, effectiviteit en transparantie; Ondersteunen van project partners en uitvoeringsteams op strategisch, inhoudelijk en operationeel vlak; Afleggen van (veld)bezoeken aan partners en projecten; Bewaken van het verloop van specifieke projecten in kwalitatief-inhoudelijk, voortgangstechnisch en budgettair opzicht (o.a. door het beoordelen van de technische- en financiële voortgangsrapportages van projecten); Signaleren en bespreken actuele ontwikkelingen en afwijkingen binnen de thematische portfolio met de directie van Adessium; Zorgdragen voor het bewaken en optimaliseren van de kwaliteit van de processen en procedures binnen het thema Sociale Initiatieven; Bijhouden van project documentatie en archief. 4. Communicatie Het mogelijk maken van effectieve communicatie over de project portfolio van Adessium. Hiertoe valt onder meer het: Het intern kunnen pitchen van beoogde sociale initiatieven aan het bestuur van Adessium Effectief communiceren met externe partijen; Mede mogelijk maken van effectieve communicatie over de thematische portfolio; Zorgdragen voor adequate en actuele informatie t.b.v. communicatie middelen (o.a. website, factsheets en ander informatiemateriaal). Organisatie & Positie Juni

7 Kandidaatprofiel De juiste kandidaat voor deze functie heeft zichzelf sterk herkend in het voorgaande. Hij (lees uiteraard ook zij ) is een bevlogen professional met een brede ervaringsachtergrond. De ervaring kan zijn opgedaan binnen zowel een zakelijke omgeving als binnen een not-for-profit omgeving. Bekendheid met de specifieke maatschappelijke thema s en het hebben van een goed beeld van trends, ontwikkelingen en de samenhang op sociaal-economisch, politiek en maatschappelijk gebied is in ieder geval van belang. De programmamanager Sociale initiatieven heeft een visie over de thema s die Adessium wil ondersteunen en kan toegevoegde waarde leveren op inhoudsniveau. Dat betekent sparringpartner kunnen zijn op strategisch niveau, zowel intern als naar de relatiepartners en zakenpartners. Dat vraagt om excellente communicatieve vaardigheden en het vermogen om Adessium binnen sterk wisselende omgevingen goed te kunnen vertegenwoordigen. De programmamanager kan goed werken in een netwerkomgeving en opereert zorgvuldig in een speelveld met veel stakeholders. Het afwegen van de juiste belangen is van essentieel belang. Voor wat betreft de harde criteria is een academische achtergrond en zo n 5 tot 10 jaar werkervaring van belang. De juiste kandidaat heeft aantoonbare affiniteit met de goede doelen sector en kennis van gezondheidszorg, onderwijs en/of welzijn. Het belang van professioneel projectmanagement is groot, daarmee is relevante ervaring op dit vlak essentieel. Naast de bagage en ervaring die een kandidaat meebrengt zijn de persoonlijke eigenschappen minstens zo belangrijk. De gevraagde competenties zijn: Visie en besluitvaardigheid; Strategisch/conceptueel denker; Programma management vaardigheden; Ondernemerschap, vernieuwing en innovatie; Breed georiënteerd, denkt in kansen; Beschikt over relativeringsvermogen, durft nee te zeggen; Analytisch en kritisch denkvermogen (WO+ niveau); Plannen en organiseren (o.a. structureren en controle processen); Sterke sociale vaardigheden; Functioneert zelfstandig alsook in teamverband; Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in ten minste Nederlands en Engels. Organisatie & Positie Juni

8 Selectieproces Ebbinge is gevraagd door Adessium Foundation om de werving & selectie van deze vacature te begeleiden. Na een gesprek bij Ebbinge op kantoor met Kyra van West, worden de eindkandidaten voorgesteld aan Adessium Foundation. Het eerste gesprek bij Adessium is met Rogier van der Weerd en Pieter Stemerding, op het kantoor van Adessium in Reeuwijk op dinsdag 25 augustus tussen 9.00 uur en uur. Het tweede gesprek wordt gevoerd met andere vertegenwoordigers van de organisatie. Een selectie- en ontwikkel assessment center maakt deel uit van de procedure. Bij een positief resultaat volgt een afrondend arbeidsvoorwaarden gesprek. Remuneratie Voor de functie is een inkomen beschikbaar tot ,- bruto per jaar. Het betreft bij voorkeur een fulltime functie. Een werkweek van vier dagen is bespreekbaar. Organisatie & Positie Juni

Programmamanager Mens & Natuur

Programmamanager Mens & Natuur Programmamanager Mens & Natuur Beschrijving van Organisatie & Positie Adessium Referentie: 28202 De informatie die in dit document is opgenomen is vertrouwelijk. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding

Nadere informatie

Verslag Governance Principes 2013

Verslag Governance Principes 2013 Verslag Governance Principes 2013 1. Inleiding Door de financiële en maatschappelijke ontwikkelingen van de afgelopen jaren is de aandacht voor Corporate Governance bij financiële instellingen en toezichthouders

Nadere informatie

Governance Principes 2014

Governance Principes 2014 Governance Principes 2014 Governance principes Verantwoording Governance Principes voor Verzekeraars over 2014 Conform de Governance Principes voor Verzekeraars (hierna de Code ) dient een verzekeraar

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Maatschappelijke opgaven Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur

Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur Profiel Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur 14 juli 2015 Opdrachtgever Gemeente Papendrecht Voor meer informatie over de functie Manon min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

MEERJARENPLAN 2014-2017 RUTGERS WPF

MEERJARENPLAN 2014-2017 RUTGERS WPF MEERJARENPLAN 2014-2017 RUTGERS WPF MEERJARENPLAN 2014-2017 RUTGERS WPF Utrecht, januari 2014 2014 Rutgers WPF www.rutgerswpf.nl Inleiding Rutgers WPF heeft eind 2013 een Meerjarenplan vastgesteld voor

Nadere informatie

Corporatie Governance In Control Statement

Corporatie Governance In Control Statement Corporatie Governance In Control Statement Contact Piet Klop RA Voorzitter branchegroep Wonen en Ruimte Deloitte 06 558 532 93 pklop@deloitte.nl mr.drs. Birthe van der Voort RO Projectleider handboek ICS

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

Profielschets van de compliance officer 2015

Profielschets van de compliance officer 2015 Profielschets van de compliance officer 2015 mr. M.J. van Woerden 1 Inleiding Het is vaak voorspeld en nog steeds niet door de feiten achterhaald: compliance is here to stay... De vraag is alleen: in welke

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Toepassing Governance Principes. 23 maart 2015

Toepassing Governance Principes. 23 maart 2015 Toepassing Governance Principes 23 maart 2015 Inleiding In deze publicatie doet Delta Lloyd verslag van de wijze waarop de beginselen uit de Governance Principes en de Code Banken toegepast worden binnen

Nadere informatie

Vacatures Innovatief Ondernemen Innovatief Ondernemen is de handelsnaam waarmee MKB Steunpunt Energie en Chemie naar buiten treedt.

Vacatures Innovatief Ondernemen Innovatief Ondernemen is de handelsnaam waarmee MKB Steunpunt Energie en Chemie naar buiten treedt. Vacatures Innovatief Ondernemen Innovatief Ondernemen is de handelsnaam waarmee MKB Steunpunt Energie en Chemie naar buiten treedt. Datum: 1 april 2015 Door: Chris Bruijnes, directeur bestuurder stichting

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Open State Foundation

Open State Foundation BELEIDSPLAN Open State Foundation Lex Slaghuis, Stef van Grieken, Alper Çugun Amsterdam, September 2012 Tolhuisweg 2 1031 CL Amsterdam bestuur@hetnieuwestemmen.nl www.hetnieuwestemmen.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

MANAGEMENT DEVELOPMENT PROGRAMMA. ziekenhuisapothekers. Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers

MANAGEMENT DEVELOPMENT PROGRAMMA. ziekenhuisapothekers. Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers MANAGEMENT DEVELOPMENT PROGRAMMA ziekenhuisapothekers Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers Academie voor Medisch Specialisten maart 2010 Management Development programma voor ziekenhuisapothekers

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag 2011 DHV

Duurzaamheidsverslag 2011 DHV Advies- en ingenieursbureau dhv.nl Duurzaamheidsverslag 2011 DHV Altijd een oplossing verder 2 Duurzaamheidsverslag 2011 DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2011 DHV Duurzaamheidsverslag 2011 3 Leeswijzer Dit duurzaamheidsverslag

Nadere informatie

VvAA acht transparantie en naleving van de Governance Principes die zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars van groot belang.

VvAA acht transparantie en naleving van de Governance Principes die zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars van groot belang. Governance Principes 1 juli 2013 Governance Principes VvAA VvAA acht transparantie en naleving van de Governance Principes die zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars van groot belang. VvAA groep

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Assetmanagement bij corporaties Hype of structurele ontwikkeling?

Assetmanagement bij corporaties Hype of structurele ontwikkeling? Assetmanagement bij corporaties Hype of structurele ontwikkeling? Resultaten onderzoek 2 Assetmanagement bij corporaties Verantwoording Veel corporaties zijn bezig met assetmanagement. In dit kader heeft

Nadere informatie

Evaluatie sportinnovatie in Nederland

Evaluatie sportinnovatie in Nederland 26 september 2013 Evaluatie sportinnovatie in Nederland Evaluatie periode 2006-2013 www.technopolis-group.com Evaluatie Sportinnovatie in Nederland Evaluatie periode 2006-2013 technopolis group, juli 2013

Nadere informatie

Boeiend, Betrouwbaar en Belangrijk Nota Wetenschap- en Techniekcommunicatie

Boeiend, Betrouwbaar en Belangrijk Nota Wetenschap- en Techniekcommunicatie Boeiend, Betrouwbaar en Belangrijk Nota Wetenschap- en Techniekcommunicatie Inhoud Blz. Samenvatting Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Inleiding Doelen, stand van zaken, uitdagingen 2.1. Doelen van wetenschap- en

Nadere informatie

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS In het licht van de brede opgave van transformatie van het sociaal

Nadere informatie

Coöperatief leren doe je samen

Coöperatief leren doe je samen Coöperatief leren doe je samen 2015 1 2 www.cooperatieacademie.nl Voorwoord NCR Coöperatie Academie: investeren in bestuurlijke kwaliteit is investeren in de coöperatie De omgeving waarin coöperaties zich

Nadere informatie

ACADEMIE Hoofd Jeugd Opleiding

ACADEMIE Hoofd Jeugd Opleiding ACADEMIE Hoofd Jeugd Opleiding Seizoen 2013/ 14 HOOFD JEUGD OPLEIDING Algemeen Sinds 2001 is er de opleiding TC I Jeugd. De opleiding TC I Jeugd leidt de deelnemers op voor de functie van Jeugdtrainer

Nadere informatie

Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs

Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs Stichting Normering Arbeid 10-10-2013 2 Stichting Normering Arbeid Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs "kwalificatie

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 Uitgebreide versie. Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging tot bestrijding der Tuberculose

Jaarverslag 2009 Uitgebreide versie. Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging tot bestrijding der Tuberculose Jaarverslag 2009 Uitgebreide versie Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging tot bestrijding der Tuberculose Den Haag, 26 mei 2010 - 2 - INHOUDSOPGAVE 1 VERSLAG VAN DE DIRECTIE 6 2 VERSLAG VAN DE RAAD

Nadere informatie

IBL BEKENT KLEUR. Landelijk Beroeps- en Competentieprofiel. Bacheloropleiding International Business and Languages

IBL BEKENT KLEUR. Landelijk Beroeps- en Competentieprofiel. Bacheloropleiding International Business and Languages IBL BEKENT KLEUR Landelijk Beroeps- en Competentieprofiel Bacheloropleiding International Business and Languages 2010 International Business. De IBL er is in staat om op professionele wijze de bedrijfsmatige

Nadere informatie