Gaming kan helpen crisissituaties beter te beoordelen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gaming kan helpen crisissituaties beter te beoordelen"

Transcriptie

1 Gaming kan helpen crisissituaties beter te beoordelen In onderzoeksrapporten zoals bijvoorbeeld over de grote brand bij Moerdijk is te lezen dat het informatiemanagement beter moet. Dat stond in 2000 ook in het rapport na Enschede en in 2009 in het rapport na de Schipholcrash. Dat lijkt dus niet op te schieten. Wat is er aan de hand? DOOR: AREND DE JONG 56 TIEM GAMING KAN HELPEN

2 Bij een ramp of crisis is het essentieel dat alle betrokkenen de noodzakelijke informatie hebben. Dat geldt voor burgers, bestuurders en hulpverleners. Als we elke dag duizenden processen gestroomlijnd laten verlopen, waarom is het bij een ramp of crisis dan zo lastig? Wat kan de veiligheidssector leren van tientallen jaren ervaring met ERP en andere processystemen? Of is de ontwikkeling in de veiligheidssector juist een voorbode van wat andere nog te wachten staat? Coördinatie bij rampen en crises Dagelijks staan in Nederland tienduizenden professionals paraat om grote en kleine incidenten te bestrijden: brandweer, politie, ambulancediensten, ambtenaren openbare orde, waterschap, de lijst is lang. Er liggen plannen en draaiboeken klaar en dagelijks zijn teams bezig met vergunningverlening, inspectie, toezicht en handhaving. We zijn op dat gebied een veilig land. Bij een grootschalig incident is coördinatie tussen de verschillende disciplines geen eenvoudige zaak. Bovendien zijn dan meerdere beslissers en beslisniveaus betrokken: commandant, korpschef, burgemeester(s) en zelfs ministers komen letterlijk en figuurlijk in beeld. Om dit in goede banen te leiden, wordt de zogeheten Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) gehanteerd. Hierin is op een aantal niveaus geregeld hoe de coördinatie is georganiseerd en wie in welke situatie waarvoor verantwoordelijk is. Lange tijd was onduidelijk wie verantwoordelijk is voor het informatiemanagement. Met de Wet Veiligheidsregio is dat sinds 2010 op papier geregeld. Aan de feitelijke invulling wordt hard gewerkt. Tegelijkertijd duiken alweer nieuwe uitdagingen op. Crisismanagement is netwerkmanagement Wat de organisatie bij een ramp of crisis bijzonder maakt, is dat het een netwerkorganisatie bij uitstek is: een groot aantal betrokkenen werkt samen aan één doel, ieder vanuit een eigen discipline en verantwoordelijkheid. Deze crisisorganisatie bestaat alleen voor dat moment en voor dat doel. De samenstelling van de crisisorganisatie is dus sterk afhankelijk van het type crisis: bij een overstroming heb je andere disciplines nodig dan bij We maken onderscheid tussen 'koude' en 'warme' informatie een neergestort vliegtuig of bij een grieppandemie. In dergelijke netwerkorganisaties is uitwisseling van informatie essentieel. De informatie dient twee hoofddoelen: 1. De actoren in het netwerk informeren over de ontwikkelingen, zodat zij hun activiteiten daarop kunnen aanpassen. Dit geldt voor zowel hulpverleners als burgers en de pers; 2. De beslissers in het netwerk voorzien van input voor besluitvorming (en het verspreiden van die besluiten naar de actoren). Het zal duidelijk zijn dat tientallen combinaties van betrokken organisaties mogelijk zijn, waarvan per combinatie de kans zeer klein is dat die ook werkelijk operationeel wordt. De informatievoorziening van zo n complex is daarom nauwelijks vóóraf in uitgewerkte modellen en schema s te vangen. Die zijn óf te algemeen óf te specifiek en dan veel te uitgebreid. Eén van de maatregelen om die variëteit hanteerbaar te maken, is door de meest waarschijnlijke scenario s te oefenen. Elke veiligheidsregio heeft hiervoor een oefenstaf. Voor veel voorkomende combinaties zijn informatieanalyses gemaakt ondermeer door het project Informatie Architectuur Sector Veiligheid (IASV) - maar door hierna genoemde factoren hebben die analyses nog niet geleid tot een dekkende oplossing. Informatiemanagement? Een bijzonderheid is het gebruik van de term informatiemanagement in de veiligheidssector. Waar we normaalgesproken in het I-domein bedoelen: het organiseren van het gehele stelsel van informatiestromen en systemen (in het licht van strategie en processen), is de term informatiemanagement in de openbare orde en veiligheid geadopteerd GAMING KAN HELPEN TIEM

3 Tabel 1. Koude en warme informatie Koude informatie Risicoanalyse Vergunningen Opslag stoffen Bevolkingsinformatie (GBA, ) BAG en andere ondergronden Scenario s Plannen (inzet/capaciteit, rampenbestrijding, verkeerscirculatie, ontruiming, etc.) Procedures Warme informatie Incidentgegevens Locatie Slachtoffers en bevolking Risico s en effecten Meteo Verkeer en routering Voortgang bestrijding Verwachtingen Media Besluiten voor het coördineren en inhoudelijk managen van de (operationele) informatiestromen. Het informatiemanagement bij rampen en crises is dus vooral een tactische en zelfs operationele discipline. Dat leidt nogal eens tot spraakverwarring omdat de modellen en principes uit het I-domein niet bedoeld zijn voor het operationeel sturen van inhoudelijke informatie. De term operationele informatievoorziening dekt de lading wat dat betreft beter. Het proces heeft overigens veel overeenkomsten met intelligencewerk bij opsporing: inwinnen, veredelen, verspreiden. Warme en koude informatie Elk van de betrokken organisaties heeft haar eigen primaire processen en bijbehorende informatievoorziening. Die moeten op het moment supreme even op elkaar aangesloten worden. Met tientallen organisaties is dat niet zomaar te regelen. Voor de meeste organisaties is crisisinformatie geen core business; de architectuur, processen en systemen zijn er niet op ingericht. Bovendien gaat het overgrote deel van de informatie die bij een ramp of crisis wordt uitgewisseld, over de actuele situatie en de ontwikkelingen. En dat is geen onderdeel van de bedrijfsprocessystemen. In het veiligheidsveld maken we daarom onderscheid tussen koude en warme informatie. Zie tabel 1. De koude informatie is vooraf aanwezig, te definiëren, structureren en te organiseren. De warme informatie daarentegen ontstaat pas op het moment dat er wat aan de hand is. Denk aan: omschrijving van het incident, gevaren, besluiten, ontwikkeling van het incident. Als de klap valt Laten we eens kijken naar Moerdijk: de plaats en omschrijving van de brand waren direct bekend. Die informatie is via de meldkamer gedeeld. De uitbreiding van de brand en de gevaren zoals de mogelijke explosie van een tankwagen op het terrein werden ook intern gecommuniceerd. Lastiger wordt het met twitterfeeds, foto s, filmpjes. Het is een vak apart om met zo n vloedgolf aan berichten om te gaan. Er zijn vijf factoren die het managen van crisisinformatie bijzonder maken: 1. Realtime: het gaat over de actualiteit en zeker sinds de komst van sociale media wordt die per seconde gevolgd. De tijdsdruk is enorm. En zo ook de impact. Wezenlijk anders dus dan bij het overgrote deel van traditionele processen. 2. Interpretatie: het bestaan van het incident 1 in het begin meestal het enige vaststaande feit. In de hectiek van het moment is er nog veel onduidelijk. Het is essentieel om aannames te verifiëren en geruchten te bevestigen dan wel te ontkrachten. In vaktermen wordt dit Situation Awareness (SA) genoemd. Traditionele informatiesystemen zijn ontwikkeld voor het omgaan met feiten, zij kunnen een brij aan informatie nog onvoldoende duiden, er geen waarde aan hechten. De klank van iemands stem door de telefoon of portofoon vertelt soms méér over wat er aan de hand is dan de inhoud van het gesprek. Met name de meldkamer maakt uit een stortvloed van telefoontjes een schifting en vormt een beeld van wat er werkelijk aan de hand is. Camerabeelden en sociale media (beelden ter plekke) worden daarbij steeds vaker ingezet. Een team mediawatching wordt ingezet om zin van onzin te scheiden en belangrijke vragen of issues te signaleren. 3. Ongestructureerd: de warme informatie heeft een ongestructureerd karakter; de informatie bestaat uit tekstberichten, spraak en beeldmateriaal. Bovendien volgen die geen strak lineair proces, maar is er sprake van een continue cyclus van beeld-, oordeels- en besluitvorming en van uitvoering van de uit die besluitvorming (of omstandigheden) voortvloeiende acties. 58 TIEM GAMING KAN HELPEN

4 Sociale media en serious gaming als communicatiemiddelen bij rampbestrijding 4. Traditionele informatiemodellen en processystemen zijn hier niet op ingericht, die werken met databasevelden, discrete variabelen en/of afgebakende processtappen. Er zijn pogingen gedaan om de nieuwe realiteit te vangen in gangbare informatie-analyses. Dat levert ingewikkelde modellen en maar weinig bruikbare resultaten op. En wat verwerking betreft: als tekst, spraak en beeld al verwerkt worden, is dat meestal voor opslaan en soms herkenning. Echt verwerken staat nog in de kinderschoenen, laat staan het verwerken tot materiaal voor de besluitvormingscyclus. 5. Ontwikkeling: het incident ontwikkelt zich vaak in de tijd: een dijk dreigt te bezwijken, er vindt een tweede explosie plaats, er zijn nieuwe besmettingshaarden, het gebied van de duinbrand breidt zich uit. Soms is die ontwikkeling voorspelbaar, vaak echter treden onvoorziene complicaties op waardoor het pas écht een ramp wordt (Fukushima is hiervan een treffend voorbeeld). Kortom: de beschreven situatie wijzigt continu en daar moet ook steeds op geanticipeerd worden. De werkelijkheid die in een informatiesysteem is gevangen, is per definitie achterhaald op het moment dat men ermee aan de slag gaat. 6. Netwerk: zoals aangegeven is een groot aantal betrokkenen van verschillende organisaties en met zeer diverse achtergronden actief in het ad hoc informatienetwerk dat voor deze crisis wordt geactiveerd. Het zal duidelijk zijn dat een bevelvoerder van de brandweer ter plekke een andere informatiebehoefte heeft dan de burgemeester die in een crisiscentrum een besluit moet nemen over ontruiming van een woonwijk. En de burger heeft zijn eigen kijk op de crisis. Hieruit blijkt ook dat de doelgroepen geen doorgewinterde informatiegebruikers zijn. Het aanbieden van geavanceerde systemen vergroot eerder de afstand tot de kern van de informatie, dan dat men zich erdoor gesteund voelt. Bovenstaande combinatie maakt het vraagstuk complex; voor elk punt op zich zijn architecturen, modellen en oplossingen in het I-domein voorhanden denk aan controlrooms of systemen voor besluitvorming maar de combinatie is uniek. Dat maakt dit domein zo interessant: loopt dit informatiemanagement achter de feiten aan of is het juist voorbode van een nieuwe benadering? Als we kijken naar de ontwikkelingen in de maatschappij, is te verwachten dat ook de traditionele (klant)interactieprocessen steeds meer van deze kenmerken gaan krijgen: meer realtime, meer noodzaak tot interpretatie van ongestructureerde informatie (denk aan de automatische vraag/ antwoord helpdesk), inspelen op actuele ontwikkelingen (prijsstijgingen/dalingen bijvoorbeeld) en bedienen van verschillende doelgroepen (klanten, GAMING KAN HELPEN TIEM

5 frontoffice, management). Is investeren in het oprekken van de traditionele informatievoorziening verstandig of moet de aanpak radicaal omgegooid worden? Maar eerst terug naar een continue factor: de financiën. Businesscase De kosten spelen een belangrijke rol: de financiering van de veiligheidssector is verspreid over alle betrokken partijen; iedereen heeft een stukje van het geld in handen. Het Veiligheidsberaad zet goede stappen om samenhang en regie te voeren over de partijen heen, maar dat vergt een lange adem. Als we kijken naar de vijf factoren, is duidelijk dat voor specifieke domeinen hoogstaande informatiseringsoplossingen beschikbaar zijn. Denk aan de eerder gemelde controlrooms, aan volautomatische tekst/spraak/beeldherkenning en aan beslissingsondersteunende systemen. Dit zijn echter kostbare systemen waarvoor de businesscase alleen positief uitpakt als ze intensief worden gebruikt. En daar wringt precies de schoen: het aantal incidenten is veel te klein om dit soort oplossingen in de lucht te houden; per regio gaat het over slechts enkele stevige incidenten (GRIP2 in vaktermen) per jaar, op landelijke schaal zijn dat er dus enkele tientallen, waarbij steeds verschillende partijen betrokken zijn. Een zo mogelijk nog belangrijkere factor is dat gebruikers door de lage gebruiksfrequentie geen ervaring opdoen, waardoor ze de systemen niet goed kunnen gebruiken als het eropaan komt. De gebruikerskant van de businesscase vormt dus ook een probleem: de potentiële baten worden niet gerealiseerd. Mogelijkheden en kansen Als we hier uit willen komen is de essentie: het delen én duiden van realtime ongestructureerde informatie met sterk wisselende groepen mogelijk maken. Bij voorkeur met laagdrempelige, gebruiksvriendelijke applicaties die zijn toegesneden op dagelijks gebruik. Die vinden we niet in de hoek van het traditionele informatiemanagement maar wél in de nieuwe domeinen van sociale media en (serious) gaming. Daar liggen dus mogelijkheden! In het domein van sociale media is de essentie het delen van informatie in groepen zonder vooraf De gaming industrie is vergevorderd in het presenteren van complexe scenario's vastgelegde samenstelling. Informatie wordt zo snel toegankelijk gemaakt. De onderliggende principes én de gebruikte technieken bieden mogelijk antwoord op de factoren Realtime, Ongestructureerd en Netwerk. Gebruikmaken van dit domein vereenvoudigt ook de aansluiting bij het publiek, dat immers zelf volop die sociale media gebruikt. Dat werkt ook andersom: het publiek is één van de belangrijkste potentiële informatiebronnen en deelt die informatie via sociale media. De politie Groningen heeft dit ondervonden en past het met succes toe in hun interne en externe communicatie. De stormachtige ontwikkeling van apps laat zien dat het toegankelijk presenteren en bruikbaar maken van informatie voor gebruikers heel goed mogelijk is. De manier waarop apps tot stand komen is dus een interessante nieuwe mogelijkheid voor het bedienen van de gebruikersgroep in het crisisdomein. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de succesvolle experimenten van de veiligheidsregio Twente met het ontwikkelen van apps voor de brandweer. De gaming industrie is vergevorderd in het vormgeven en presenteren van complexe scenario s. En het oplossen daarvan door onderlinge interactie van spelers. Dit beperkt zich niet tot spellen, defensie bijvoorbeeld maakt gebruik van deze technologie in de praktijk. In de crisisbeheersing wordt gaming/simulatie nu alleen nog ingezet voor opleiden, trainen en oefenen van hulpverleners, beslissers en bestuurders. Het landelijke opleidingsinstituut NIFV beschikt bijvoorbeeld over zo n simulator. Door inzet van gaming/simulatie kan niet alleen een complexe situatie beter worden weergegeven (t.b.v. de factor Interpretatie) maar 60 TIEM GAMING KAN HELPEN

6 kunnen ook relevante scenario s worden beoordeeld (factor Ontwikkeling). Extra aantrekkelijk is dat parallel aan gaming spelers ongeacht plaats kunnen meedoen. Dat biedt kansen om specifieke expertise snel in te schakelen voor het beoordelen van situaties en adviseren over de strategie en aanpak. Dit artikel is dan ook een oproep om buiten de kaders van de traditionele informatiesystemen te denken en op zoek te gaan naar oplossingen uit dit nieuwe onconventionele domein. Als we in staat zijn om de operationele informatievoorziening vanuit deze andere bril te bekijken en te organiseren, staat de deur open voor nieuwe ontwikkelingen zoals augmented reality, simulaties voor beslissingsondersteuning en inzet van crowdsourcing. Immers: er zijn inmiddels interessante dwarsverbanden van sociale media en gaming: werkelijke en virtuele wereld versmelten tot één nieuwe omgeving die in belangrijke mate wordt bepaald door informatie. Het combineren van de feitelijke informatie bij een crisis (beeld, sensoren, spraak) met scenario s (gaming) biedt kansen voor snel en integraal beoordelen van situaties en het maken van keuzes. Is de jarenlange ervaring uit het I-domein dan verloren? Zeker niet, immers: de koude informatie moet ook geordend, gekoppeld en ontsloten worden (denk aan de basisregistraties) én er moet een solide basis liggen voor de dynamische warme informatie-uitwisseling. Bewezen elementen uit traditioneel informatiemanagement zijn goed toepasbaar om de basis te leggen, denk aan informatie- en procesarchitectuur 2, modellering, (web)services en niet te vergeten: informatiebeveiliging. Het is wel noodzakelijk deze toepasbaar te maken in het nieuwe domein. Ook het omdenken van beslissers is noodzakelijk: in de nieuwe realiteit is de informatie niet langer controleerbaar. Dit vergt een andere houding. Vanuit communicatiestrategie is hier al veel aandacht voor. Tot slot zijn waardevolle lessen te leren uit de aanpak van traditionele informatiseringsprojecten: denk groot, begin klein. Ken de beperkingen, probeer niet alles aan alles te koppelen en werk in deeloplossingen. Juist het gebruik van architectuur OVER DE AUTEUR: Arend de Jong is als adviseur betrokken bij de verbetering van informatiemanagement voor de veiligheidssector. Hij is principal adviseur bij M&I/ Partners, een onafhankelijk adviesbureau voor management- en informatievraagstukken (www. mxi.nl). Dit artikel kwam tot stand met medewerking van Luud Verheijen, informatie manager Veiligheidsregio Midden en West Brabant. en services maakt het mogelijk stukje bij beetje de stukken van de informatiepuzzel te leggen. Achterblijver of voortrekker? Kortom: het draait om het zorgen voor zo betrouwbaar mogelijke informatie voor een zeer divers publiek, onder hoge tijdsdruk. Op het eerste gezicht is de indruk dat de veiligheidssector erg is achtergebleven en dat er nog veel te winnen is door inzet van informatiesystemen. Door de specifieke problematiek, met name het dynamische, realtime karakter, de dominantie van ongestructureerde data en de grote diversiteit van belanghebbenden, schieten traditionele informatiemanagementmodellen en systemen tekort. Nieuwe denkwijzen rond sterk wisselende netwerken, waarbij juist de dynamiek en de interactie het uitgangspunt zijn, bieden kansen. Ofwel: gebruikmaken van ervaringen uit de gamingindustrie en doorbouwen op de ontwikkeling van sociale media. De sector hoeft geen last te hebben van de wet van de remmende voorsprong en kan een voorbeeld neerzetten voor het effectief organiseren van ongestructureerde informatie in een dynamische netwerksamenleving. Om een volgend Moerdijkrapport te voorkomen is dus de uitdaging om over de eigen schaduw heen te springen. 1 Voor de duidelijkheid wordt hier uitgegaan van een flitsramp. Er zijn ook sluimerende of langzaam aanzwellende crises, zoals terrorismedreiging of een naderende overstroming. Ook daar gelden op zeker moment de genoemde factoren. 2 Door de veiligheidssector wordt momenteel gewerkt aan de Veiligheids Referentie Architectuur (VeRA) op basis van de NORA. In de VERA zijn de bedrijfsfuncties, processen en functionaliteiten uitgewerkt. VeRA 1.0 wordt eind 2011 verwacht. GAMING KAN HELPEN TIEM

Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn. Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november 2011

Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn. Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november 2011 Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november 2011 Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november

Nadere informatie

brandveilig leven Een nieuw bedrijfsmodel van verbeteren naar fundamentele vernieuwing RBOH

brandveilig leven Een nieuw bedrijfsmodel van verbeteren naar fundamentele vernieuwing RBOH RBOH Een nieuw bedrijfsmodel voor de brandweer: van verbeteren naar fundamentele vernieuwing door dr. ir. R. Weewer Inleiding De brandweer gaat de komende jaren de brandveiligheid vergroten door fundamenteel

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Beter besturen bij rampen

Beter besturen bij rampen juli 2008 Beter besturen bij rampen Een passende verantwoordelijkheidsverdeling bij rampenbestrijding en crisisbeheersing Rob /2/ Inhoud /3/ Woord vooraf 5 Samenvatting 7 1. Inleiding 13 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Omgaan met het onbekende

Omgaan met het onbekende Omgaan met het onbekende Een reflectie op de voorbereiding op de drie decentralisaties dr. M.van der Steen mr. drs. J.R. De Hoog A.R. Wendt MSc prof. dr. M.J.W. van Twist Vorm geven aan inhoud Omgaan met

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Risico's voor mensen met beperkingen bij calamiteiten

Risico's voor mensen met beperkingen bij calamiteiten Risico's voor mensen met beperkingen bij calamiteiten Quick scan Jack Wever - DSP-groep Harm Jonker - Vilans Paul van Soomeren - DSP-groep Anne van der Graaf - Vilans Risico's voor mensen met beperkingen

Nadere informatie

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Utrecht, april 2015 Over Samenwerkend Toezicht Jeugd In Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

Sociale media en de politie, een eerste verkenning

Sociale media en de politie, een eerste verkenning Een wereld te winnen... Sociale media en de politie, een eerste verkenning POLITIEACADEMIE Gerard Snel en Pieter Tops (red.) Een wereld te winnen... sociale media en de politie, een eerste verkenning Een

Nadere informatie

ommunicat ver ilieu-communiceren over milieu-incidenten Communicatietips over gezondheidsaspecten van chemische incidenten en branden

ommunicat ver ilieu-communiceren over milieu-incidenten Communicatietips over gezondheidsaspecten van chemische incidenten en branden ommunicat ver ilieu-communiceren over milieu-incidenten Communicatietips over gezondheidsaspecten van chemische incidenten en branden Communicatietips over gezondheidsaspecten van chemische incidenten

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

Grip op gedrag. Inspiratie voor het vervolg van Beter. Benutten. Definitief rapport 5 december 2013

Grip op gedrag. Inspiratie voor het vervolg van Beter. Benutten. Definitief rapport 5 december 2013 Grip op gedrag Inspiratie voor het vervolg van Beter Benutten Definitief rapport 5 december 2013 Grip op gedrag 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 9 1.1 Het programma Beter Benutten (en haar voorgangers) 9 1.2

Nadere informatie

Bevolkingszorg op orde 2.0. Eigentijdse bevolkingszorg, volgens afspraak

Bevolkingszorg op orde 2.0. Eigentijdse bevolkingszorg, volgens afspraak Bevolkingszorg op orde 2.0 Eigentijdse bevolkingszorg, volgens afspraak Bevolkingszorg op orde 2.0 Eigentijdse bevolkingszorg, volgens afspraak Commissie Bevolkingszorg op orde Colofon Deze rapportage

Nadere informatie

Teamwerken is teamleren?

Teamwerken is teamleren? Teamwerken is teamleren? Vormgeven en ontwikkelen van teams in het onderwijs Hans Kommers en Marieke Dresen Ruud de de Moor Centrum Open Universiteit rdmc.ou.nl Teamwerken is teamleren? Vormgeven en ontwikkelen

Nadere informatie

Intelligence bij evenementen

Intelligence bij evenementen Intelligence bij evenementen Intelligence bij evenementen.indd 1 12-4-2014 10:51:05 Eerder verschenen publicaties van de Politieacademie bij Boom Lemma uitgevers: Otto Adang, Wim van Oorschot & Sander

Nadere informatie

DE BURGER OP ZOEK ANALYSE VAN DE INFORMATIEBEHOEFTE VAN DE BURGER IN HET SOCIAAL DOMEIN

DE BURGER OP ZOEK ANALYSE VAN DE INFORMATIEBEHOEFTE VAN DE BURGER IN HET SOCIAAL DOMEIN DE BURGER OP ZOEK ANALYSE VAN DE INFORMATIEBEHOEFTE VAN DE BURGER IN HET SOCIAAL DOMEIN 1 Colofon Titel De burger op zoek: analyse van de informatiebehoefte van de burger in het sociaal domein Datum 13

Nadere informatie

'Een kwestie van goed regelen' Over multiprobleemgezinnen, coördinatie van zorg en gezinscoaching Handreiking bij implementatie

'Een kwestie van goed regelen' Over multiprobleemgezinnen, coördinatie van zorg en gezinscoaching Handreiking bij implementatie 'Een kwestie van goed regelen' Over multiprobleemgezinnen, coördinatie van zorg en gezinscoaching Handreiking bij implementatie Colofon Deze uitgave is opgesteld in opdracht van de tijdelijke stuurgroep

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Samen verder werken aan de Delta

Samen verder werken aan de Delta Samen verder werken aan de Delta De governance van het Nationaal Deltaprogramma na 2014 Februari 2014 Rotterdam Auteurs Dr. Arwin van Buuren, Universitair Hoofddocent Bestuurskunde, Erasmus Universiteit

Nadere informatie

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit Praktische tips voor HR-beleid Sjiera de Vries Cristel van de Ven Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit: Praktische tips voor HR-beleid Nederlandse

Nadere informatie

Ketens de baas. pijlers en bouwstenen voor ketensturing

Ketens de baas. pijlers en bouwstenen voor ketensturing Ketens de baas pijlers en bouwstenen voor ketensturing Ketens de baas pijlers en bouwstenen voor ketensturing Toelichting: De Allegorie voor goed en slecht bestuur is een serie fresco s die rond 1338 geschilderd

Nadere informatie

PARTICIPATIE IN DE UITGEBREIDE M.E.R.-PROCEDURE

PARTICIPATIE IN DE UITGEBREIDE M.E.R.-PROCEDURE Eindrapportage DEFINITIEVE VERSIE PARTICIPATIE IN DE UITGEBREIDE M.E.R.-PROCEDURE EEN ONDERZOEK NAAR DE BORGING VAN PARTICIPATIE IN DE NIEUWE M.E.R.-REGELGEVING PER 1 JULI 2010 Aan Het ministerie van Infrastructuur

Nadere informatie

Goed doel, goed verhaal. Publieke managementletter voor de Goededoelensector

Goed doel, goed verhaal. Publieke managementletter voor de Goededoelensector Goed doel, goed verhaal Publieke managementletter voor de Goededoelensector December 2012 Het NIVRA en de NOvAA gaan fuseren en worden samen de NBA: Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants. De leden

Nadere informatie

Ouderen over ondersteuning en zorg

Ouderen over ondersteuning en zorg Ouderen over ondersteuning en zorg Kwaliteitscriteria voor ondersteuning en zorg vanuit ouderenperspectief met extra aandacht voor kwetsbare ouderen, waaronder migrantenouderen CSO Zorgbelang Nederland

Nadere informatie

contact met getroffenen

contact met getroffenen handreiking 1 contact met getroffenen Aandachtspunten voor communicatie tussen overheid en getroffenen in de nafase van rampen en crises 2 contact met getroffenen inhoud 3 inhoud Vooraf 5 Inleiding 7 De

Nadere informatie

BHV SVP! Ontruiming en Niet Zelfredzamen: Verkokerd Beleid. R.P. Wevers, 8ste leergang MCDM

BHV SVP! Ontruiming en Niet Zelfredzamen: Verkokerd Beleid. R.P. Wevers, 8ste leergang MCDM BHV SVP! Ontruiming en Niet Zelfredzamen: Verkokerd Beleid. R.P. Wevers, 8ste leergang MCDM Samenvatting Met regelmaat duiken er in de Nederlandse media berichten op, die doen vermoeden dat de voorbereiding

Nadere informatie

Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM)

Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM) Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM) ~ 7 ~ Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen

Nadere informatie

Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT

Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT Praktische tips voor het verhogen van de kwaliteit van zorgteams en ZAT's in het primair onderwijs Handreiking voor een effectief en efficiënt

Nadere informatie

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het kader van project De Kanteling, april

Nadere informatie