Het kan beter. Marc Calon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het kan beter. Marc Calon"

Transcriptie

1 Het kan beter Marc Calon Bijdrage aan het boek Missie en mores ter gelegenheid van het afscheid van Jan van der Moolen als directeur van het Centraal Fonds Volkshuisvesting. Marc Calon is voorzitter van Aedes, branchevereniging van woningcorporaties. Deze bijdrage is geschreven op persoonlijke titel. Februari 2013 Inleiding Het is Woningcorporaties zorgen er dagelijks voor dat een dikke vijf miljoen mensen in Nederland goed en betaalbaar wonen in een kleine twee en een half miljoen huizen. Voor die huurders, daar doen we het voor. Daar staan we voor en daar zijn we trots op. De Nederlandse sociale huisvesting kent een traditie van ruim honderd jaar. De verschijningsvorm van woningcorporaties is in die tijd telkens veranderd. Ook de huidige vormgeving is niet heilig. We onderzoeken de onderdelen van het systeem die beter kunnen. We lopen niet weg voor de gevallen waarin het misloopt. Het moet beter was niet voor niets de titel van de visie uit 2010 van de branchevereniging, waarvan ik voorzitter mag zijn. We beseffen dat we ons werk alleen goed kunnen doen op basis van maatschappelijk vertrouwen. Ongetwijfeld zijn er over honderd jaar nog steeds mensen die hulp kunnen gebruiken bij het vinden van een huis waarin ze zich prettig voelen en dat ze kunnen betalen. Gelukkig zullen ook dan veel mensen zichzelf kunnen redden op de markt, hoe die er dan ook uit ziet. Misschien hebben dan veel minder mensen hulp nodig, misschien juist meer. De woningcorporatie in zijn huidige verschijningsvorm of de grootte van de corporatiesector zijn geen doelen op zich, slechts middelen. Maar ik wil er aan werken dat het unieke systeem van sociale huisvesting dat in Nederland opgebouwd is, ook over honderd jaar nog in enigerlei vorm bestaat. Juist voor de mensen die er dan op aangewezen zijn, want die zullen er altijd blijven. Dan moeten we vandaag nadenken wat daarvoor nodig is. Ken uw geschiedenis Dit is niet de plek voor een volledige geschiedenis van de sociale huisvesting. Maar voor een goed begrip zijn de grote lijnen relevant. Met name de positionering van de huisvesters ten opzichte van samenleving, overheid en de markt is relevant. Die discussie is nog steeds actueel. Laten we ons bijvoorbeeld blijven beseffen dat de oorsprong van de organisaties die we nu woningcorporaties noemen ligt in particuliere initiatieven van verschillende aard. Kerken, vakbonden, werkgevers en notabelen namen om uiteenlopende redenen de taak op zich om te zorgen voor de huisvesting van mensen aan de onderkant van de samenleving. Daar lagen vaak idealistische motieven en maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel aan ten grondslag. Maar ook de wens om tevreden, gezonde en goed uitgeruste mensen aan de fabriekspoort te krijgen. De bemoeienis ging soms ver: medewerkers kwamen bij hun huurders controleren of de was gestreken in de kast lag. Andere tijden. In 1901 kregen we met de eerste Woningwet het eerste wettelijk kader. In de loop van de vorige eeuw professionaliseerden de instellingen en kwamen ze onder steeds meer overheidsinvloed te staan. Veel ervan werden als gemeentelijk woningbedrijf ook 1

2 organisatorisch onderdeel van de overheid. De maatschappelijke verankering nam langzaam maar zeker af. Minder samenleving, meer overheid. Vooral na de Tweede Wereldoorlog lag de nadruk op woningbouw. De overheid bestreed met subsidies de woningnood en woningcorporaties kregen vooral het karakter van uitvoeringsbedrijven. Al dan niet als formeel onderdeel van de lokale overheid. En daar waren ze zeer succesvol in: corporaties waren niet alleen meer verhuurders, maar ontwikkelden zich ook richting professionele bouwbedrijven. Er ontstond een omvangrijk financieel systeem tussen corporaties en het Rijk van aan de ene kant jaarlijks miljarden objectsubsidies en aan de andere kant leningen van datzelfde Rijk. Een systeem met hoge kosten, een subsidie-orgie, zouden we - met de kennis van nu zeggen. De verhouding met gemeenten was lang niet altijd vlekkeloos. Voor een terugtredende overheid lag daar een kans om een stap te zetten. Dat leidde tot de bruteringsoperatie, die in de negentiger jaren door staatssecretaris Heerma afgerond werd. Leningen en subsidies werden tegen elkaar weggestreept en verrekend. Woningcorporaties gingen verder als zelfstandige ondernemingen, zonder winstoogmerk, binnen de kaders van overheidsregels werkend aan een publiek belang. Als bruidsschat kregen ze hun woningen en ander vastgoed mee. Met dat kapitaal moesten ze zich voortaan redden, als maatschappelijke onderneming tussen overheid en markt. Sceptici vroegen zich af of dat financieel wel haalbaar zou blijken. Bomen tot in de hemel? Maar het tij zat aanvankelijk behoorlijk mee. In een opgaande vastgoedmarkt werden al die woningen doorlopend meer waard. Iedere ochtend dat een corporatiedirecteur wakker werd, was de bedrijfswaarde van zijn onderneming toegenomen. Los van de vraag of hij financieel volledig in control was. Een scherp oog is niet nodig als de winst uit de verkoop van woningen ruim voldoende is om exploitatieverlies (onrendabele toppen) op sociale huurwoningen te compenseren. Een riante overwaarde maakt het gemakkelijk om tekorten te financieren met leningen. Lage rente maakte leningen voor nieuwe investeringen goedkoop en de leningenportefeuille groeide gestaag. Onder die omstandigheden en met politieke en maatschappelijke druk in de rug kon de taakopvatting breder worden. An sich was daar niks mis mee. Uitvoering van de maatschappelijke taak van de corporatie was er bij gebaat. Corporaties investeerden in de woonomgeving en in leefbaarheid. Ze bouwden en beheerden maatschappelijk vastgoed voor maatschappelijke instellingen. Door het bouwen van wat duurdere huurwoningen en goedkope koopwoningen maakten ze gemengde wijken haalbaar. Alle activiteiten vonden hun verantwoording in een bijdrage aan goed wonen. Maar dan nog was er veel mogelijk. Nederland werd op veel plekken een stukje mooier gemaakt, maar de legitimiteitsvraag verdween naar de achtergrond. Wethouders en ministers stonden te klappen voor een stoomschip, een universiteitscampus of het opkopen van hoerenpanden om een wijk te redden. Deze omstandigheden hadden gevolgen, die we nu pas scherper gaan zien. De voorspoedige ontwikkeling van de (vastgoed)markt bracht nauwelijks prikkels om efficiënt te werken met zich mee. In rijke tijden lijkt een scherpe beoordeling van activiteiten minder noodzakelijk. Was er teveel vermogen op zoek naar een bestemming? En was het speelveld wel voldoende scherp afgebakend? Enkele woningcorporaties gingen zich meer spiegelen aan commerciële vastgoedbedrijven dan aan hun collega sociale verhuurders. Ook maatschappelijk ondernemerschap is ondernemerschap: er kon veel geleerd worden van commerciële ondernemers. Goede dingen en slechte dingen. De verleiding van de beloningen die daar bij horen bleken groot. Zonder tegenmacht werd te veel verwacht van de zelfbeheersing. Te veel markt? Sommige ego s konden de weelde niet dragen en vergaten waar het allemaal om begonnen was. Ze zagen de maatschappelijke grenzen niet meer en werden er onvoldoende op gewezen. Sommigen geloofden zelfs dat ze er mee weg zouden komen als ze met de vingers in de suikerpot zouden zitten. Ten onrechte. Hoeveel sommigen kun je hebben? Tegelijkertijd deden verreweg de meeste corporatiebestuurders consciëntieus hun werk en waren zuinig waar het moest. Ze investeerden waar het maatschappelijk nodig was en bleven wars van elke dikdoenerij. Alles voor de huurder, 2

3 die het niet breed heeft. Soberheid als basis voor de identiteit van de corporatie. Zij voelen zich terecht beledigd als ze nu generaliserend in de hoek van die sommigen worden gezet. Want als iemand er last van had en heeft, zijn zij het. Maar het blijkt voor velen makkelijker de hele sector over één kam te scheren dan de nuance te zien. Achteraf kunnen we ons wel afvragen in hoeverre er binnen de sector een collectieve verantwoordelijkheid werd gevoeld? En of bijvoorbeeld de branchevereniging daar een grotere rol in had kunnen spelen? Maatschappelijk ondernemerschap is potentieel een krachtige combinatie. Maar kent ook risico s als deze niet goed is ingeregeld. Zeker als ontwikkelingen sneller gaan dan wetgever, toezichthouder of brancheorganisatie met wetten en afspraken kunnen bijbenen. Het feest is over De financiële en economische crisis legde meedogenloos de tekortkomingen van het systeem bloot. Het verdienmodel was ingesteld op een opgaande vastgoedmarkt, maar daar kwam een abrupt einde aan. Het feest was over. Verkoop van woningen werd steeds moeilijker en de opbrengst werd lager. Het sinds de brutering moeiteloos revolverende fonds stokte, terwijl de plannen voortgingen. De belangrijkste inkomsten van corporaties werden door inflatievolgend huurbeleid beperkt, terwijl met name bouwkosten nog steeds toenamen. De politiek begon met het afromen van het vermogen van de sector. Wellicht krabben ze zich achter de oren of ze toch niet te veel sturingsmogelijkheden uit handen gegeven hebben. Te weinig overheid? Nog steeds leeft het idee dat de bomen in de sector tot in de hemel groeien en het allemaal wel wat minder kan. De effecten daarvan treden in op het moment dat die werkelijkheid achterhaald is. Woningmarkt en economie worden onvermijdelijk direct de dupe van de beperking van de investeringscapaciteit van woningcorporaties. Tegelijkertijd is het maatschappelijk vertrouwen beschadigd door de evidente gevallen van onkunde, hoogmoed en fraude. Terwijl maatschappelijke ondernemingen het op langere termijn niet redden zonder dat vertrouwen. De situatie is voor de politiek aanleiding de ordening van de sector en de bijzondere maatschappelijke positie van corporaties tussen markt en overheid kritisch te bezien. Gezien de actuele noodzaak om een gat in de schatkist te vullen leidt dat tot keuzes waardoor de toekomst van de sociale huisvesting op het spel komt te staan. Het feest is over, maar er smeulen nog brandgaten in het tapijt. Niet iedereen hoeft zich aangesproken te voelen, maar vooral de eerder aangehaalde sommigen bepalen het beeld. Terwijl de Nederlandse woningcorporaties er onverdroten dagelijks voor blijven zorgen dat miljoenen mensen in Nederland goed en betaalbaar wonen. Dat wordt door de terechte - aandacht voor de beschreven ongelukken en ontwikkelingen grotendeels aan het zicht onttrokken. Helaas. Een maatschappelijke sector krijgt ruimte en vertrouwen, als zij aantoonbaar haar maatschappelijke rol doelmatig en integer invult en als zij haar legitimatie in de samenleving vindt. Daar liggen de uitdagingen die de sector zichzelf de komende jaren moet stellen. Toekomst sociale huisvesting Het moet beter en het kan beter. Uitgangspunt van mijn gedachten daarover is dat er een toekomst is voor de sociale huisvesting. Dat verdient Nederland. Er blijven mensen die zijn aangewezen op hulp bij het vinden van geschikte huisvesting, om welke reden dan ook. Zij moeten daar op kunnen rekenen. De markt voorziet daar niet in. De overheid hoeft daar haar beperkte middelen niet aan te besteden als maatschappelijke ondernemingen die taak op zich nemen. Die kunnen dat beter en goedkoper. En door hun maatschappelijke inbedding zitten ze dichter op de lokale samenleving. Daar komt bij dat het unieke Nederlandse stelsel zijn waarde heeft bewezen. Er is geen aanleiding het kind met het badwater weg te spoelen. Woningcorporaties zien voor zichzelf een blijvende opdracht. In meer dan 100 jaar is een systeem tot stand gebracht dat steunt op een maatschappelijk gebonden vermogen, waar samenleving en corporatiebestuurders zuinig mee moeten zijn. 3

4 Corporatiebestuurders geven leiding aan een onderneming die dat vermogen beheert, zonder er de eigenaar van te zijn. Zij zetten het zuinig en verstandig in voor huisvesting van huurders, voor onderhoud, verduurzaming en voor speciale groepen. In de traditie van goed rentmeesterschap zorgen zij tevens dat het vermogen behouden blijft voor de huurders van de toekomst. Dat vraagt soms om investeringen in het heden, soms om zuinigheid en reservering. Aan de hand van duidelijke financiële en volkshuisvestelijke ankers. Ook van politici mag dergelijk rentmeesterschap verwacht worden. Kortzichtig lenen van de toekomst moet voorkomen worden. Nog niet zo heel lang geleden oordeelden we dat we een luxeprobleem hadden: de pensioenfondsen hadden te veel vermogen. Er moest geld terug naar de burger. Inmiddels weten we - met de benefit of hindsight beter. Pensioenfondsen zijn op afstand van de overheid gezet. Om vergelijkbare redenen is dat ook voor het corporatievermogen nodig. Met de discussie of de corporatiesector niet te groot geworden is, verkeren we in feite weer in een luxepositie. De vraag is legitiem: is het huisvesten van 5 miljoen mensen in goede woonwijken tegen lage prijzen wel of niet te ruimhartig? Verstoort het op zichzelf de woningmarkt? Die vragen moet je beantwoorden en de bijbehorende problemen moet je oplossen. Maar breek niet af, wat je nooit meer terug zult krijgen. Waar renovatie nodig is, moet je niet slopen, maar verduurzamen. Buitenstaanders worden nog wel eens verrast door onze opstelling, maar voor de sector zelf is grootte geen doel op zich. Woningcorporaties zijn een middel om de onderkant van de woningmarkt te bedienen. En voor mensen in bijzondere omstandigheden. Corporaties kunnen zorgen voor woningen voor mensen aan het begin en eind van hun wooncarrière. Nu zijn ook veel lagere middeninkomens op onze hulp aangewezen. In een beter functionerende woningmarkt hoeft dat niet nodig te zijn. Het moet beter. En het kan beter Om in de toekomst een bijdrage te blijven leveren aan goed wonen in Nederland zijn voor woningcorporaties in mijn ogen drie dingen noodzakelijk. 1. De legitimatie in de maatschappij moet verbeteren. 2. Het moet doelmatiger en efficiënter. 3. Het toezicht moet scherper. Legitimatie verbeteren De positie tussen markt en overheid vraagt om een eigen legitimatie van het handelen van corporaties, die er nu niet is. Er is geen democratische controle, noch een tucht van de markt. De ankers in de samenleving zijn in de loop der tijd losgewoeld. Corporaties hebben geen aandeelhouders aan wie zij zich verantwoorden over hun maatschappelijke doelstellingen en activiteiten of over de efficiency van hun bedrijfsvoering. De maatschappij voelt terecht dat de corporaties haar die verantwoording verplicht zijn. Het moet weer duidelijk zijn van wie de woningcorporatie is. Dat is de weg richting herstel van het maatschappelijk vertrouwen. Hier ligt een opdracht voor de sector, waar vooralsnog geen blauwdruk voor is. Er zijn verschillende manieren om de legitimiteit verder vorm te geven. Binnen de vennootschapsrechtelijke structuur is de coöperatie een model. Bijvoorbeeld een ledenraad met huurders en kopers (huidig en toekomstig) die bestuur en RvC controleren. Een eigentijdse vorm van eigenaarschap, gebaseerd op macht en tegen-macht. Niet terug naar de oude vereniging, maar vormgeven aan een moderne coöperatie. Maar je kunt ook denken aan afrekenbare prestatieafspraken die democratisch gelegitimeerd worden. Als de legitimering vertrouwenwekkend wordt ingevuld, zal er minder aanleiding zijn de hele ordening ter discussie te stellen. Of voor directe bemoeienis en extra regels van de kant van de overheid. Er zijn goede argumenten voor het model tussen markt en overheid. Nog steeds. Laten we werk maken van de bijbehorende legitimatie. Bij legitimatie horen duidelijke en expliciete keuzes. De maatschappelijke onderneming moet haar maatschappelijke doelstellingen in evenwicht brengen met een verantwoorde financiële bedrijfsvoering. Maatschappelijk presteren is geen vrijbrief om alle zakelijke ratio s te verlaten, maar mag ook niet ten onder gaan aan louter bedrijfsmatige afwegingen. Het is juist cruciaal 4

5 binnen een woningcorporatie het hoofd en het hart van de maatschappelijke onderneming met elkaar te laten samenwerken. Doorknippen betekent het verlies van de meerwaarde van de som der delen. Ook hiervoor zijn verschillende vormen denkbaar. Een model om die keuzes te expliciteren wordt inmiddels analytisch getoetst: het zogenaamde drie-kamer-model. Maatschappelijke afwegingen worden met stakeholders gemaakt (maatschappelijke kamer), financiële randvoorwaarden worden bewaakt in de vermogenskamer, efficiënte bedrijfsvoering staat centraal in de vastgoedkamer. Het lost potentieel interne vraagstukken rond sturing, verantwoording en efficiency op en biedt een lijn van denken die mij aanspreekt en het verder onderzoeken waard is. Efficiency Maatschappelijk vermogen verdient het om efficiënt ingezet te worden. Zeker in tijden van schaarste moet de sector zelf laten zien dat ze scherp aan de wind kan en wil zeilen. Professionalisering op allerlei vlakken is vereist om maximaal effect te sorteren. Er kan nog bespaard worden op de bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld door standaardisatie, horizontale en verticale samenwerking en beter risicobeheer. Corporaties hebben allen een eigen profiel maar lijken in de kern erg op elkaar. Er is dus veel te besparen door samen te werken, gemeenschappelijke bedrijfsvoeringsmodellen te hanteren en door gezamenlijk op te trekken. Referentiearchitectuur voor organisatie en processen (als CORA) bespaart kosten. Een eigen benchmark binnen de sector (in ontwikkeling: het CBC) moet ervoor zorgen dat corporaties van elkaar leren en sturen op beheersing van hun kosten. Toezicht Randvoorwaarde om het stelsel goed te laten functioneren is een samenhangend systeem van toezicht met tanden. Daartoe behoren toezicht van de wetgever en een stevig institutioneel kader met duidelijke verantwoordelijkheden voor minister, toezichthouder, WSW en zelfregulering binnen de sector. Er moeten strenge waarborgen zijn dat bestuurders zorgvuldig handelen en dat er wordt ingegrepen als iets of iemand uit de bocht vliegt. Vertrouwenwekkend toezicht is voor de sector van groot belang, het gaat immers om haar volkshuisvestelijk vermogen. Wat dat betreft heeft de sector laten zien zelf de handschoen op te willen pakken. De voorstellen uit Toezicht met bite werden breed omarmd, terwijl ze behoorlijk ver gaan. De (financiële) solidariteit tussen corporaties vraagt om veel steviger interne disciplinering. Corporaties stemden zelf voor een deskundigheidstoets, zonder zichzelf als zittende bestuurders uit te zonderen. En streng extern toezicht wordt inmiddels beschouwd als een vanzelfsprekende en noodzakelijke aanvulling op eigen regulering. Al doende leert men. De basis voor een duidelijk en goed systeem van toezicht is daarmee gelegd. We zijn het verplicht dat serieus af te maken. Ook aan Jan van der Moolen, die er onaflatend zijn bijdrage aan geleverd heeft. Hij mag er op vertrouwen dat ik mij tot het uiterste zal inspannen het tot een goed einde te brengen. 5

Versteend (on)vermogen

Versteend (on)vermogen Versteend (on)vermogen - Economisch perspectief op woningcorporaties - IPD/aeDex Marktpresentatie, Ermelo, 12 mei 2011 Prof. dr. Barbara Baarsma Economisch perspectief Rol van de woningcorporaties bestaat

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters 1 inhoud ONZE VISIE 4 INHOUD ONZE MISSIE 4 ONZE DOELEN 5 1. KLANTGERICHT DIENSTVERLENEN 6 2. BETAALBARE WONINGEN

Nadere informatie

Resolutie Corporatiesector

Resolutie Corporatiesector Resolutie Corporatiesector Indiener: Woordvoerder: Auteurs: David Struik (PC Wonen en Ruimtelijke Ordening) David Struik (PC Wonen en Ruimtelijke Ordening) Maarten van t Hek, Paul Le Doux, David Struik,

Nadere informatie

Vooruit naar de oorsprong

Vooruit naar de oorsprong Vooruit naar de oorsprong strategisch kader 2014-2016 1 Strategisch kader in 12 puntjes 1 We zien goed en plezierig wonen als basis van bestaan 2 We bieden mensen met lagere inkomens goede, passende woonruimte

Nadere informatie

Ilta van der Mast Naar een nieuw systeem van sociale volkshuisvesting

Ilta van der Mast Naar een nieuw systeem van sociale volkshuisvesting Ilta van der Mast Naar een nieuw systeem van sociale volkshuisvesting De wijze waarop de woningmarkt nu georganiseerd is met 2,4 miljoen sociale huurwoningen is niet meer houdbaar. We zullen naar een systeemverandering

Nadere informatie

Ver van huis? 26 maart 2015. Pieter Schut Notaris vastgoed

Ver van huis? 26 maart 2015. Pieter Schut Notaris vastgoed Ver van huis? 26 maart 2015 Pieter Schut Notaris vastgoed Ver van huis Parlementaire enquête Woningcorporaties Commissie van Vliet: "Het was een giftige cocktail van overambitieuze directeuren, falend

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2014 2017. Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken

Ondernemingsplan 2014 2017. Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken Ondernemingsplan 2014 2017 Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken Missie QuaWonen QuaWonen is dé woningcorporatie voor de Krimpenerwaard. Wij bieden goede huisvesting aan mensen die

Nadere informatie

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Oktober 2014 Thema 1 Goed wonen en een goede dienstverlening We vinden het in Nederland normaal dat iedereen goed kan wonen. Maar niet iedereen

Nadere informatie

Evidence based assetmanagement. ofwel: onderbouwd kaders stellen en keuzes maken

Evidence based assetmanagement. ofwel: onderbouwd kaders stellen en keuzes maken Evidence based assetmanagement ofwel: onderbouwd kaders stellen en keuzes maken Even voorstellen: Stadlander Woningcorporatie West Brabant 15.000 VHE Bergen op Zoom en Tholen Reorganisatie achter de rug:

Nadere informatie

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Boxmeer Herzieningswetproof Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Programma Deel 1: Informatie: Woningwet en ontwikkelingen in de volkshuisvesting Deel 2: Discussie: Verkennen

Nadere informatie

Woningmarkt en corporatiesector. Johan Conijn

Woningmarkt en corporatiesector. Johan Conijn Woningmarkt en corporatiesector Johan Conijn Ruimteconferentie PBL 21 mei 2013 Inhoud Woningmarktdebat Positie woningcorporatie Regeer- en woonakkoord DrieKamerModel 2 Woningmarkt Overmatige subsidiering

Nadere informatie

De controller in de Circle of Trust (Hoe) kan de controller bouwen aan vertrouwen?

De controller in de Circle of Trust (Hoe) kan de controller bouwen aan vertrouwen? De controller in de Circle of Trust (Hoe) kan de controller bouwen aan vertrouwen? De controller in de Circle of Trust VRC Midzomer Event 19 juni 2014 drs. Daphne Braal*Verhoog Directeur Centraal Fonds

Nadere informatie

GOVERNANCE CORPORATIES

GOVERNANCE CORPORATIES GOVERNANCE CORPORATIES GOVERNANCE SEMI-PUBLIEKE SECTOR Bert Keijts Breukelen, 4 november 2013 GOVERNANCE CORPORATIES 1. Overzicht governance corporatiestelsel 2. Laatste ontwikkelingen versterking governance

Nadere informatie

6 september Zomerbloeii.

6 september Zomerbloeii. 6 september Zomerbloeii. Themabijeenkomst: Maatschappelijk Rendement Raeflex Catharijnesingel 56, 3511 GE Utrecht Postbus 8068, 3503 Utrecht (030) 230 31 50 www.raeflex.nl Visitaties van Raeflex Gestart

Nadere informatie

PROFIEL VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN ZIJN LEDEN

PROFIEL VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN ZIJN LEDEN PROFIEL VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN ZIJN LEDEN PROFIEL VAN DE RAAD De RvC van Pré Wonen hecht grote waarde aan het werken conform de principes van good governance, waarbij de Governance code een

Nadere informatie

Meer huur voor minder huis. Gereguleerde huren in de commerciële sector

Meer huur voor minder huis. Gereguleerde huren in de commerciële sector Meer huur voor minder huis Gereguleerde huren in de commerciële sector Gereguleerde huren in de commerciële sector Meer huur voor minder huis AANLEIDING Corporaties en commerciële verhuurders bieden beiden

Nadere informatie

VOORBEELD. Woningwet 2015. Tekst en uitleg voor huurdersorganisaties. Eerste druk, mei 2015

VOORBEELD. Woningwet 2015. Tekst en uitleg voor huurdersorganisaties. Eerste druk, mei 2015 Woningwet 2015 Tekst en uitleg voor huurdersorganisaties Eerste druk, mei 2015 WONINGWET 2015 Eerste druk, mei 2015 2015 Nederlandse Woonbond Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Ruimte maken om thuis te geven

Ruimte maken om thuis te geven Ruimte maken om thuis te geven samenvatting Ondernemingsplan woondiensten Aarwoude 2012-2015 Ruimte maken om thuis te geven De kubus is een ruimtelijke puzzel die opgelost kan worden door de juiste keuzes

Nadere informatie

B&W Vergadering. woningcorporaties Zaaknummer , , ) Commissie Commissiedatum Gemeenteraad

B&W Vergadering. woningcorporaties Zaaknummer , , ) Commissie Commissiedatum Gemeenteraad 2.2.8 Zienswijzen splitsingsvoorstel DAEB en niet-daeb woningcorporaties 1 Dossier 841 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 841 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 27 september 2016 Agendapunt 2.2.8

Nadere informatie

Investeren in vertrouwen. Samenvatting Meerjarenbeleidsplan 2011-2015

Investeren in vertrouwen. Samenvatting Meerjarenbeleidsplan 2011-2015 Investeren in vertrouwen Samenvatting Meerjarenbeleidsplan 2011-2015 1 Pensioenfonds Zorg en Welzijn: het pensioenfonds voor de sector zorg en welzijn Het meerjarenbeleidsplan 2011-2015 beschrijft welke

Nadere informatie

Rotterdam. Stook je rijk 2015. Monitoring Energiebesparing Huursector

Rotterdam. Stook je rijk 2015. Monitoring Energiebesparing Huursector Rotterdam Stook je rijk 2015 Monitoring Energiebesparing Huursector 9-10-2015 Inhoud Nieuwe Woningwet per 1 juli 2015 Doelstellingen landelijke Energieakkoord Stand van Zaken in Nederland Rotterdamse doelstellingen

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen

Profielschets Raad van Commissarissen Profielschets Raad van Commissarissen 1. De functie van de Raad van Commissarissen In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden en bevoegdheden van de Raad van Commissarissen binnen het

Nadere informatie

Veranderingen in de volkshuisvesting. 10 mei 2011

Veranderingen in de volkshuisvesting. 10 mei 2011 Veranderingen in de volkshuisvesting 10 mei 2011 Opbouw presentatie 1. Veranderingen en gevolgen 2. Betekenis voor PALT 3. Ontwikkelrichtingen De belangrijkste veranderingen 1. Regelgeving Staatssteunregeling

Nadere informatie

Verkoop door woningcorporaties

Verkoop door woningcorporaties 2 14 Ruim 22.000 corporatiewoningen verkocht Vanaf 199 tot en met de eerste helft van 14 hebben de woningcorporaties ruim 22.000 bestaande woningen verkocht aan particulieren. Het aantal verkopen kwam

Nadere informatie

Werk aan de wijk! Beleidsplan 2013-2016

Werk aan de wijk! Beleidsplan 2013-2016 Werk aan de wijk! Beleidsplan 2013-2016 Inhoudsopgave Werk aan de wijk! 5 Vitale en gewilde wijken 7 Oog voor de klant 11 Energiebewust bouwen en beheren 15 Een solide corporatie 17 3 4 Informatie voor

Nadere informatie

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt platform woningcorporaties noord-holland noord Voorwoord Op 15 december 2011 is door ruim 20 corporaties uit de subregio s Noordkop, West-Friesland,

Nadere informatie

Eigen Haard en het Driekamermodel. Voor Alert 12 maart 2015

Eigen Haard en het Driekamermodel. Voor Alert 12 maart 2015 Eigen Haard en het Driekamermodel Voor Alert 12 maart 2015 Programma (voorstel) 1. 17.00 uur Het Driekamermodel: hoe werkt het? (Ortec) 2. 17.20 uur Eigen Haard quiz 3. 17.40 uur Hoe besteedt Eigen Haard

Nadere informatie

Alleen samen maken we Nijkerk mooier

Alleen samen maken we Nijkerk mooier Woningstichting Nijkerk De klant staat centraal. Je kunt geen ondernemingsplan openslaan, of je stuit op deze missie. Zet je de klant centraal door in zijn schoenen te gaan staan? Dat is een goed begin,

Nadere informatie

De woning(beleggings)markt in beeld 2016

De woning(beleggings)markt in beeld 2016 Research A Capital Value production De woning(beleggings)markt in beeld 2016 Samenvatting Ondanks de grote vraag krimpt de voorraad huurwoningen als er geen verdere maatregelen worden genomen. Er wordt

Nadere informatie

Spoedcursus corporatiefinanciën. Fleur Elderhorst Hoofd BNG Advies 17 juni 2015

Spoedcursus corporatiefinanciën. Fleur Elderhorst Hoofd BNG Advies 17 juni 2015 Fleur Elderhorst Hoofd BNG Advies 17 juni 2015 BNG Advies ondersteunt haar cliënten bij het maken van afwegingen bij (des)investeringen, financiering, risico s Het resultaat van onze dienstverlening is

Nadere informatie

VISIE TOEZICHT & BESTUUR. van STICHTING MAASKANT WONEN

VISIE TOEZICHT & BESTUUR. van STICHTING MAASKANT WONEN VISIE op TOEZICHT & BESTUUR van STICHTING MAASKANT WONEN 1 ALGEMEEN Maaskant Wonen is een woningcorporatie met circa 1.850 woningen in beheer. We zijn actief in de gemeente Stein in de Westelijke Mijnstreek.

Nadere informatie

Mensen wonen het liefst bij Portaal. Ondernemingsplan

Mensen wonen het liefst bij Portaal. Ondernemingsplan Mensen wonen het liefst bij Portaal Ondernemingsplan 2012 2020 1 De sociale huisvesting heeft te maken met veel veranderingen. Daarom heeft Portaal een nieuw ondernemingsplan gemaakt, dat geldt voor de

Nadere informatie

Hoe verdelen we het maatschappelijk budget?

Hoe verdelen we het maatschappelijk budget? 6 e Stakeholdersdialoog 30 oktober 2014 Nico Nieman over de ambities van Eigen Haard. Hoe verdelen we het maatschappelijk budget? Transparantie over de bedrijfsstrategie Eigen Haard wil de maatschappelijke

Nadere informatie

Back to the future. Goed Wonen Special Woningwet 2015

Back to the future. Goed Wonen Special Woningwet 2015 Back to the future Goed Wonen Special Woningwet 2015 De Woningwet 2015 geeft duidelijke spelregels voor de sociale huursector. In deze special van Goed Wonen leggen we uit wat er verandert, wat we als

Nadere informatie

Hoe realiseren we samen optimale financiering?

Hoe realiseren we samen optimale financiering? Hoe realiseren we samen optimale financiering? Welke hobbels met betrekking tot financiering komen jullie tegen? Visie op financiering januari/februari 2015 2 De thema s van vandaag Waarom optimale financiering

Nadere informatie

VOLKSHUISVESTING TOEN EN NU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Van sociale volkshuisvesting naar de woningcorporaties in 2014 is een grote stap.

VOLKSHUISVESTING TOEN EN NU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Van sociale volkshuisvesting naar de woningcorporaties in 2014 is een grote stap. Belanghoudersbijeenkomst 3 juni 2014 Blad 1. Op verzoek van Wonen Zuidwest Friesland aangaande een toelichting over de betaalbaarheid van het wonen willen wij dit toespitsen op onze corporaties en de veranderingen

Nadere informatie

Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst

Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst 27926 Huurbeleid Nr. 216 Herdruk 1 Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 maart 2014 Hierbij doe ik u het volgende toekomen:

Nadere informatie

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 Woningcorporaties staan voor het huisvesten van mensen met een bescheiden inkomen en voor kwetsbare groepen. Woningcorporaties

Nadere informatie

SLEUTEL NAAR DE TOEKOMST

SLEUTEL NAAR DE TOEKOMST SLEUTEL NAAR DE TOEKOMST INLEIDING De wereld om ons heen is volop in beweging en aan corporaties worden steeds hogere eisen gesteld. Met het ondernemingsplan 2012-2016 spelen we in op deze ontwikkelingen.

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist 1. Inleiding De RvC van de R.K. Woningbouwvereniging Zeist heeft drie taken: - toezicht houden op het bestuur en op de gang van zaken

Nadere informatie

10 PUNTEN VOOR DE WOON AGENDA 2014 2018. Corporaties en gemeente in dialoog over wonen in Nijmegen

10 PUNTEN VOOR DE WOON AGENDA 2014 2018. Corporaties en gemeente in dialoog over wonen in Nijmegen 10 PUNTEN VOOR DE WOON AGENDA 2014 2018 Corporaties en gemeente in dialoog over wonen in Nijmegen Voorwoord Volgend voorjaar zijn nieuwe gemeenteraadsverkiezingen. Wonen in Nijmegen is een belangrijk onderdeel

Nadere informatie

De wooncoöperatie. inzichten uit onderzoek en praktijk. Tineke Lupi, Projectleider wonen

De wooncoöperatie. inzichten uit onderzoek en praktijk. Tineke Lupi, Projectleider wonen De wooncoöperatie inzichten uit onderzoek en praktijk Tineke Lupi, Projectleider wonen Wat is een wooncoöperatie? Platform31: Vereniging met als doel het exploiteren en/of beheren van woningen voor de

Nadere informatie

Overzicht en stemmingsuitslagen bij moties Novelle op Herzieningswet

Overzicht en stemmingsuitslagen bij moties Novelle op Herzieningswet Overzicht en stemmingsuitslagen bij moties Novelle op Herzieningswet Dertien moties ingediend bij debat op 9 december 2014. Drie moties verworpen en tien aangenomen. 1. De motie-karabulut over de sociale

Nadere informatie

Samenvatting visitatierapport

Samenvatting visitatierapport Samenvatting visitatierapport Visitatie, de voorbereiding Visitatie is, als onderdeel van de Aedescode, voor leden van branchevereniging Aedes verplicht. Naast een verantwoordingsinstrument is visitatie

Nadere informatie

VOORBEELD OPLEIDINGSPROGRAMMA BESTUUR EN/OF RAAD VAN TOEZICHT

VOORBEELD OPLEIDINGSPROGRAMMA BESTUUR EN/OF RAAD VAN TOEZICHT VOORBEELD OPLEIDINGSPROGRAMMA BESTUUR EN/OF RAAD VAN TOEZICHT Inleiding Door de ontwikkelingen bij woningcorporaties worden de bestuurlijke organen gedwongen om zich te professionaliseren. Een bestuurder

Nadere informatie

Welkom Lunchdebat Platform31

Welkom Lunchdebat Platform31 Welkom Lunchdebat Platform31 Onder leiding van Anne-Jo Visser (Platform31) 11 oktober 2016 Gesprekspartners - Rien Nagtegaal, directeur stedelijke ontwikkeling gemeente Leiden - Karin van Dreven, directeur

Nadere informatie

Woningwet op weg: Workshop corporatiefinanciën 17 september 2015. Zwolle

Woningwet op weg: Workshop corporatiefinanciën 17 september 2015. Zwolle Woningwet op weg: Workshop corporatiefinanciën 17 september 2015 Zwolle Gabriël de Groot Senior adviseur BNG Advies 17 september 2015 BNG Advies ondersteunt haar cliënten bij het maken van afwegingen bij

Nadere informatie

Verkorte versie. wonen doen we samen

Verkorte versie. wonen doen we samen Verkorte versie ondernemingsplan Jaarverslag 2012013-2017 wonen doen we samen Inhoud 1 VOORWOORD...3 2 TOTSTANDKOMING...4 3 WIE ZIJN WIJ...5 3.1 Onze missie...5 3.2 Onze visie: Wonen doen we samen...5

Nadere informatie

BETAALBAAR WONEN? OOK DAT IS EUROPA! EU-DOSSIERS EN WONINGCORPORATIES

BETAALBAAR WONEN? OOK DAT IS EUROPA! EU-DOSSIERS EN WONINGCORPORATIES BETAALBAAR WONEN? OOK DAT IS EUROPA! EU-DOSSIERS EN WONINGCORPORATIES WONINGCORPORATIES EN EUROPA WAT ZIJN WONINGCORPORATIES? Een woningcorporatie richt zich zonder winstoogmerk op het bouwen, beheren

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Lid van de Raad van Commissarissen. Woonstichting Vooruitgang (Teylingen)

FUNCTIEPROFIEL. Lid van de Raad van Commissarissen. Woonstichting Vooruitgang (Teylingen) FUNCTIEPROFIEL voor Lid van de Raad van Commissarissen bij Woonstichting Vooruitgang (Teylingen) RvC Woonstichting Vooruitgang 29 september 2015 Organisatie & context Woonstichting Vooruitgang stelt zich

Nadere informatie

Datum: 3 maart 2014 Betreft: consultatie-versie van de novelle op de Herzieningswet toegelaten instellingen. Geachte heer Blok,

Datum: 3 maart 2014 Betreft: consultatie-versie van de novelle op de Herzieningswet toegelaten instellingen. Geachte heer Blok, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Aan de Minister voor Wonen en Rijksdienst de heer drs. S.A. Blok Postbus 20011 2500 EA DEN HAAG Datum: 3 maart 2014 Betreft: consultatie-versie

Nadere informatie

Woningcorporatie 2020: Professionalisering Communicatie. Uitkomsten benchmarkonderzoek 2012

Woningcorporatie 2020: Professionalisering Communicatie. Uitkomsten benchmarkonderzoek 2012 Woningcorporatie 2020: Professionalisering Communicatie Uitkomsten benchmarkonderzoek 2012 Between-us, 2012 Voorwoord Met vijftien jaar ervaring in de corporatiebranche heeft Between-us een solide inzicht

Nadere informatie

VOORBEELD. Verkoop van huurwoningen. De nieuwe regels voor verkoop van sociale huurwoningen. Derde (geheel herziene) druk, april 2014

VOORBEELD. Verkoop van huurwoningen. De nieuwe regels voor verkoop van sociale huurwoningen. Derde (geheel herziene) druk, april 2014 Verkoop van huurwoningen De nieuwe regels voor verkoop van sociale huurwoningen Derde (geheel herziene) druk, april 2014 VERKOOP VAN HUURWONINGEN De nieuwe regels voor verkoop van sociale huurwoningen

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen Woongoed Middelburg 2014

Profielschets Raad van Commissarissen Woongoed Middelburg 2014 Woongoed Middelburg Profielschets Raad van Commissarissen Woongoed Middelburg 1 Profielschets Raad van Commissarissen Woongoed Middelburg 2014 Versie 2.1 (aangepast 23 september 2014) De Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Toekomstbestendig 2019

Toekomstbestendig 2019 Toekomstbestendig 2019 20 19 Missie TBV Wonen is een excellente woningcorporatie in Noord-Brabant, die zich richt op het huisvesten van mensen die daarbij een helpende hand kunnen gebruiken. Wij investeren

Nadere informatie

ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE?

ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE? ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE? WWW.AEDES.NL MAART 2015 DE NIEUWE ONINGWET Vanaf 1 juli 2015 gelden nieuwe regels voor woningcorporaties. De invoering van de nieuwe Woningwet betekent dat ook

Nadere informatie

Woonruimtebemiddeling: samen leven met minder regels

Woonruimtebemiddeling: samen leven met minder regels POSITION PAPER Woonruimtebemiddeling: samen leven met minder regels VNG-INZET VOOR DE NIEUWE HUISVESTINGSWET Inleiding In delen van het land is nog steeds sprake van knelpunten op de woningmarkt, met gevolgen

Nadere informatie

Domein en financiering

Domein en financiering Congres 19-04-2011 Domein en financiering 1. Keuzes voor de toekomst De komende periode worden besluiten genomen die cruciaal zijn voor de toekomst van corporaties. De Europese Beschikking en de daaruit

Nadere informatie

Finale versie d.d. september Profiel Raad van Commissarissen Rentree

Finale versie d.d. september Profiel Raad van Commissarissen Rentree Profiel Raad van Commissarissen Rentree Rentree verhuurt circa 3800 woningen en zakelijke ruimtes in Deventer; in de oude binnenstad, in bestaande wijken en in nieuwbouwwijken. Rentree bouwt aan de toekomst

Nadere informatie

Het maatschappelijke harder.

Het maatschappelijke harder. Het maatschappelijke harder. Het rendement van de huismeester Moeten we dat wel doen, een extra huismeester? Het is wél goed voor de leefbaarheid in die buurt. En misschien dat ie ook nog wat klusjes kan

Nadere informatie

Intern Toezicht Het team en de spelers

Intern Toezicht Het team en de spelers Intern Toezicht Het team en de spelers CRITERIA voor goed intern toezicht in woningcorporaties 2009 Aanleiding De VTW brengt in deze notitie de belangrijkste criteria voor een goed intern toezichthoudend

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht Augustus 2014

Profielschets Raad van Toezicht Augustus 2014 Profielschets Raad van Toezicht Augustus 2014 Profielschets Raad van Toezicht Woningbouwvereniging Helpt Elkander Nuenen Algemeen profiel Raad van Toezicht Het hoofddoel van de RvT is toezicht te houden

Nadere informatie

Whitepaper Verbonden Partijen

Whitepaper Verbonden Partijen Whitepaper Verbonden Partijen Om meer aandacht te kunnen besteden aan hun kernactiviteiten zijn steeds meer lokale overheden geneigd om organisatieonderdelen te verzelfstandigen al dan niet in samenwerking

Nadere informatie

Speech Annet Bertram,DG Wonen, namens de minister van VROM bij Jubileumbijeenkomst SVN 5 oktober 2006 te Rotterdam

Speech Annet Bertram,DG Wonen, namens de minister van VROM bij Jubileumbijeenkomst SVN 5 oktober 2006 te Rotterdam Speech Annet Bertram,DG Wonen, namens de minister van VROM bij Jubileumbijeenkomst SVN 5 oktober 2006 te Rotterdam thema; financiering van de woningmarkt Ik ben blij dat ik deze bijeenkomst kan bijwonen

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur, L0117 Stichting Portaal t.a.v. het bestuur Postbus 375 3900 AJ VEENENDAAL Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009 Geacht bestuur, Ieder

Nadere informatie

Profiel. Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties. Voorzitter Bestuur

Profiel. Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties. Voorzitter Bestuur Profiel Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties Voorzitter Bestuur Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties Voorzitter bestuur Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 27 926 Huurbeleid Nr. 216 HERDRUK 1 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Maatschappelijke aandeelhouders. Nijmegenaren als volwaardige gesprekspartners van corporaties, zorg- en onderwijsinstellingen

Maatschappelijke aandeelhouders. Nijmegenaren als volwaardige gesprekspartners van corporaties, zorg- en onderwijsinstellingen Maatschappelijke aandeelhouders Nijmegenaren als volwaardige gesprekspartners van corporaties, zorg- en onderwijsinstellingen Debatstuk GroenLinks Nijmegen Pepijn Boekhorst Juni 2014 Woningcorporaties,

Nadere informatie

Lokaal woonbeleid. Woningwet en Huisvestingswet

Lokaal woonbeleid. Woningwet en Huisvestingswet Lokaal woonbeleid Woningwet en Huisvestingswet Wens van de Haagse politiek : meer grip op de corporaties Toezicht op corporaties: volkshuisvestelijk en financieel Minder commerciële activiteiten Versterking

Nadere informatie

Toezicht vergt afstand. Woningcorporaties hebben recht op vreemde ogen

Toezicht vergt afstand. Woningcorporaties hebben recht op vreemde ogen Toezicht vergt afstand. Woningcorporaties hebben recht op vreemde ogen Vincent Smit en Peter Boelhouwer 1 Woningcorporaties en de rijksoverheid: een moeizame verhouding De brutering van de woningcorporaties

Nadere informatie

B&W d.d. 6 mei 2014

B&W d.d. 6 mei 2014 B&W 14.0403 d.d. 6 mei 2014 Onderwerp Zienswijze verkoop Rosenburch door Vestia Besluiten:Behoudens advies van de commissie gelet op het verzoek van Stichting Vestia bij brief van 20 maart 2014 om een

Nadere informatie

Stuknummer: AM2.06095

Stuknummer: AM2.06095 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. uw kenmerk bijlagefn) (070) 373 8393 1 betreft ons kenmerk datum Ontwikkelingen FLO/U201200941 22 juni 2012 woningcorporatiesector

Nadere informatie

Vacature lid Raad van Commissarissen op voordracht van de huurdersorganisatie

Vacature lid Raad van Commissarissen op voordracht van de huurdersorganisatie Vacature lid Raad van Commissarissen op voordracht van de huurdersorganisatie Profiel: Kennis en ervaring met Volkshuisvesting en bestuurlijke sensitiviteit Van Alckmaer Van Alckmaer werkt met passie aan

Nadere informatie

Samenvatting herziene Woningwet

Samenvatting herziene Woningwet Samenvatting herziene Woningwet 1. Algemeen De Tweede Kamer stemde op 5 juli unaniem in met de herziening van de Woningwet. In het najaar van 2012 wordt het wetsvoorstel door de Eerste Kamer besproken.

Nadere informatie

Woningwet op weg: Workshop spoedcursus corporatiefinanciën 30 september 2015. Eindhoven

Woningwet op weg: Workshop spoedcursus corporatiefinanciën 30 september 2015. Eindhoven Woningwet op weg: Workshop spoedcursus corporatiefinanciën 30 september 2015 Eindhoven Natasja Georgius-van Dijk Adviseur BNG Advies 30 september 2015 BNG Advies ondersteunt haar cliënten bij het maken

Nadere informatie

POLITIEK PLATFORM RADIKALEN. Radikaal-linkse notities

POLITIEK PLATFORM RADIKALEN. Radikaal-linkse notities POLITIEK PLATFORM RADIKALEN Radikaal-linkse notities September 2013 Inleiding In deze notitie doet het Politiek Platform Radikalen een aantal concrete voorstellen uit het recente verleden opnieuw het licht

Nadere informatie

Toezichtsvisie Raad van Commissarissen

Toezichtsvisie Raad van Commissarissen Toezichtsvisie Raad van Commissarissen Velison Wonen, 26 mei 2016 Vastgesteld in RvC-vergadering 6 juni 2016 1 Preambule De rol van de Raad van Commissarissen is het toezichthouden op het bestuur en het

Nadere informatie

Een gemengd woningfonds

Een gemengd woningfonds Een gemengd woningfonds Cathelijne van den Berg 1/43 Inhoudsopgave Introductie Opzet onderzoek Literatuurstudie Onderzoeksresultaten Conclusie & aanbevelingen 2/43 Introductie Housing Woningcorporaties

Nadere informatie

MEMO HERZIENING WONINGWET

MEMO HERZIENING WONINGWET MEMO HERZIENING WONINGWET Nieuwe corporatiebestel van kracht op 1 juli 2015 Op 17 maart 2015 heeft de Eerste Kamer unaniem ingestemd met de gewijzigde Woningwet 1 die tot doel heeft het functioneren van

Nadere informatie

Profiel voor de directeur-bestuurder van SWZ

Profiel voor de directeur-bestuurder van SWZ Profiel voor de directeur-bestuurder van SWZ Korte samenvatting SWZ heeft de komende jaren behoefte aan een maatschappelijk geëngageerde directeurbestuurder die zich kan identificeren met het profiel van

Nadere informatie

Met bewoners naar vitale wijken. Strategie SSW voor 2014 2019

Met bewoners naar vitale wijken. Strategie SSW voor 2014 2019 Met bewoners naar vitale wijken Strategie SSW voor 2014 2019 September 2014 Inhoudsopgave 1. Een eerlijk verhaal... 1 2. Wat is SSW... 2 2.1 Woningcorporatie 2 2.2 Wat zien wij in onze wereld 2 2.3 Grote

Nadere informatie

Huurders Markt- en klantgericht opereren van corporaties

Huurders Markt- en klantgericht opereren van corporaties De discussie over de marktpositie van woningcorporaties woedt in alle hevigheid. De brancheorganisatie Aedes is niet tevreden over de rol die staatssecretaris Remkes voor woningcorporaties heeft bedacht.

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief Geacht bestuur, L1557 Woningstichting Progrez t.a.v. het bestuur Postbus 8008 3301 CA DORDRECHT Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009 Geacht bestuur,

Nadere informatie

Opening Majesteit, dames en heren, ook ik heet u vandaag van harte welkom op het jaarlijkse pensioenseminar van DNB.

Opening Majesteit, dames en heren, ook ik heet u vandaag van harte welkom op het jaarlijkse pensioenseminar van DNB. Speech Joanne Kellermann Pensioenseminar 2014 Opening Majesteit, dames en heren, ook ik heet u vandaag van harte welkom op het jaarlijkse pensioenseminar van DNB. Voor mij is dit een bijzonder moment:

Nadere informatie

Uit de beleidsvisie maakt de AFM op dat vier modellen voor de inrichting van de corporatie te onderscheiden zijn. Dit zijn:

Uit de beleidsvisie maakt de AFM op dat vier modellen voor de inrichting van de corporatie te onderscheiden zijn. Dit zijn: Ministerie van VROM t.a.v. dr. P. Winsemius Postbus 20951 2500 EZ DEN HAAG Datum 22 januari 2007 Uw kenmerk DB02006310723 Betreft Advies inzake (financieel) toezicht op activiteiten met en zonder staatssteun

Nadere informatie

Nieuwe Woningwet. Wat verandert er in de sociale huursector?

Nieuwe Woningwet. Wat verandert er in de sociale huursector? Nieuwe Woningwet Wat verandert er in de sociale huursector? NIEUWE WONINGWET Maart 2015 Nederlandse Woonbond Samenstelling Nederlandse Woonbond Voor de tekst in deze brochure is gebruikt gemaakt van gegevens

Nadere informatie

Reglement RvT Bijlage C: profielschets bestuur

Reglement RvT Bijlage C: profielschets bestuur Reglement RvT Bijlage C: profielschets bestuur Versie: 2016.01 Vastgesteld door RvT: 31 oktober 2016 Inhoudsopgave 1. Profielschets Bestuur... 2 1.1. Verantwoordelijkheden... 2 1.2. Kenmerken directeur-bestuurder...

Nadere informatie

Functieprofiel Directeur AEDES

Functieprofiel Directeur AEDES Functieprofiel Directeur AEDES AEDES Directeur Aedes is de branchevereniging van woningcorporaties in Nederland. De leden van Aedes werken aan duurzaam en betaalbaar wonen in leefbare buurten en woonkernen.

Nadere informatie

Landgraaf. Bijlage(n) Uw brief van Uw kenmerk Documentnummer 15.16418 IIUIIllllllll

Landgraaf. Bijlage(n) Uw brief van Uw kenmerk Documentnummer 15.16418 IIUIIllllllll Gemeente Landgraaf Aan de SP Landgraaf t.a.v. mevrouw I. Koopman Maastrichterlaan 11 6374 VL LANDGRAAF IIUIIllllllll Onderwerp Vragen ex artikel 43 Reglement van Orde inzake wachtlijsten. Landgraaf, Verzonden

Nadere informatie

Buurthuizen en activiteiten

Buurthuizen en activiteiten Invalshoek: een wijkbudget voor activiteiten We stoppen met de financiering van (een gedeelte van) de huidige activiteiten in de wijk en stellen per wijk een budget beschikbaar voor initiatieven van inwoners

Nadere informatie

Wijziging inschrijfbeleid en toewijzingsbeleid naar aanleiding van Europese regelgeving

Wijziging inschrijfbeleid en toewijzingsbeleid naar aanleiding van Europese regelgeving Wijziging inschrijfbeleid en toewijzingsbeleid naar aanleiding van Europese regelgeving Met ingang van 1 januari 2011 gelden er Europese regels voor de verdeling van woonruimte van woningcorporaties. Woningcorporaties

Nadere informatie

Missie We zijn een maatschappelijke vastgoedonderneming, die met en voor bewoners samenwerkt aan krachtige wijken met toekomstwaarde.

Missie We zijn een maatschappelijke vastgoedonderneming, die met en voor bewoners samenwerkt aan krachtige wijken met toekomstwaarde. Governance handboek Besturingsmodel Havensteder Inleiding Het besturingsmodel van woningcorporatie Havensteder maakt de verbanden zichtbaar tussen missie, visie en strategie. En de daarvan afgeleide doelstellingen,

Nadere informatie

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Stadsdeelraad Vergaderstukken/raadsvoorstellen 28 september 2010-r Voorstel van Raadsleden Van Lissum en De Meij (VVD) over Effecten van Europese maatregel voor huishoudens

Nadere informatie

Expertmeeting Kansen van woningcorporaties. Utrecht, 12 februari 2015 Lectoraat Maatschappelijk Vastgoed dr.ing. Jan Veuger MRE FRICS

Expertmeeting Kansen van woningcorporaties. Utrecht, 12 februari 2015 Lectoraat Maatschappelijk Vastgoed dr.ing. Jan Veuger MRE FRICS Expertmeeting Kansen van woningcorporaties Utrecht, 12 februari 2015 Lectoraat Maatschappelijk Vastgoed dr.ing. Jan Veuger MRE FRICS Programma 14.30 Ontvanst 15.00 Opening en inleiding Ontwikkelingen corporaties

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

Herijkte strategische visie VOL OVERTUIGING OP WEG NAAR

Herijkte strategische visie VOL OVERTUIGING OP WEG NAAR Herijkte strategische visie VOL OVERTUIGING OP WEG NAAR 2015 Voorwoord Onze samenleving heeft te maken met een economische crisis. Op de Europese financiële markten blijft het onrustig, de woningmarkt

Nadere informatie

Woningwet op weg. De Wooncoöperatie. Kevin Klop 17 juni 2015

Woningwet op weg. De Wooncoöperatie. Kevin Klop 17 juni 2015 Woningwet op weg De Wooncoöperatie Kevin Klop 17 juni 2015 Achtergrond Troonrede 2013 Participatiesamenleving Legitimiteit corporatiesector Parlementaire enquête Essay Adri Duivesteijn De koopwoning bereikbaar

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 595 Wijziging van artikel 247 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en enkele andere wetten als gevolg

Nadere informatie

Ondernemen: Hoe doen andere sectoren dat?

Ondernemen: Hoe doen andere sectoren dat? Ondernemen: Hoe doen andere sectoren dat? Wie ben ik Een willekeurige collega uit een andere sector Met dezelfde uitdaging en vraagstukken Met een persoonlijk verhaal Wil graag mijn ervaringen delen Overeenkomsten

Nadere informatie

Zienswijze op concept woonvisie 2015 2020

Zienswijze op concept woonvisie 2015 2020 Zienswijze op concept woonvisie 2015 2020 Meppel, 7-7-2015 Geacht college, De Huurdersvereniging Meppel heeft als belanghebbende de concept woonvisie 2015 2020 van u ontvangen. Waarvoor onze hartelijke

Nadere informatie