Quick Scan Social Return. Gemeente Eindhoven

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Quick Scan Social Return. Gemeente Eindhoven"

Transcriptie

1 Quick Scan Social Return Gemeente Eindhoven

2

3 Quick Scan Social Return Gemeente Eindhoven

4 Colofon Het rapportquick Scan Social Return gemeente Eindhoven is een uitgave van PSW Stationsplein 4 Postbus BG s-hertogenbosch telefoon : (073) Telefax : (073) tekst lay-out : drs. R. Jas : S. Ahmed s-hertogenbosch, september 2012

5 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding... 5 Hoofdstuk 2:Social Return Beleid Gemeente Eindhoven Landelijk perspectief Conclusie... 6 Hoofdstuk 3: Uitvoering van Social Return Gemeente Eindhoven Landelijk perspectief Conclusies... 8 Hoofdstuk 4: Input en Output van Social Return Gemeente Eindhoven Landelijk perspectief Conclusies Hoofdstuk 5: Conclusies Quick Scan...10

6

7 Quick Scan Social Return bij de gemeente Eindhoven, PSW, september Inleiding De gemeente Eindhoven wil graag weten hoe de kwaliteit en resultaten van haar beleid en uitvoering van Social Return zich verhouden tot andere gemeenten in Nederland. Zij heeft PSW gevraagd, als onafhankelijke expert op het gebied van Social Return, een Quick Scan uit te voeren. PSW heeft door haar onderzoek- en advieswerk en als voorzitter van de landelijke kenniskring Social Return (zonder de pretentie compleet te zijn) een goed en actueel beeld van wat er zich zoal in Nederland afspeelt op het gebied van Social Return. Enkele kanttekeningen zijn echter aan de orde: Er bestaat geen keurmerk Social Return, dat als meetlat voor gemeenten gehanteerd kan worden. Een vergelijking van input en output op het gebied van Social Return dient gebaseerd te zijn op de beschikbaarheid van meetbare en vergelijkbare (actuele) informatie. De monitoring en evaluatie van Social Return gebeurt (indien aanwezig) bij gemeenten echter niet eenduidig waardoor resultaten lastig objectief te vergelijken zijn. Het vergelijken van de kwaliteit van beleid en organisatie Social Return is eveneens lastig te objectiveren. De quick scan heeft betrekking op de uitvoering Social Return bij de gemeente Eindhoven vanaf juli PSW heeft voor de quick scan enkele beleidsstukken en gehanteerde uitvoeringsstukken bestudeerd en een interview gehad met twee direct betrokkenen bij de uitvoering van Social Return van de gemeente Eindhoven (zie bijlage). Ten aanzien van de vergelijking met ontwikkelingen en uitvoering van Social Return bij andere gemeenten heeft PSW gebruik gemaakt van haar kennis opgedaanin haar contacten met coördinatoren Social Return van verschillende gemeenten (via netwerkgesprekken, adviestrajecten en de landelijke kenniskring Social Return) en beschikbare documenten van gemeenten. In deze quick scan komen de volgende onderwerpen aan de orde: het beleid Social Return, de uitvoering van Social Return, en de input en output van Social Return. Per onderwerp is er een beschrijving van de situatie in de gemeente Eindhoven en een beschrijving van gemeenten in het land. 2. Social Return Beleid 2.1 Gemeente Eindhoven Social return kan in algemene zin omschreven worden als het door leveranciers bijdragen aan de inzetbaarheid van mensen die wat verder van de arbeidsmarkt staan, bij voorkeur in Eindhoven. Voorbeelden hiervan zijn het bieden van werk of werkervaringsplaatsen aan werkloos werkzoekenden en WSW ers maar ook het beschikbaar stellen van stageplaatsen, het aanbieden van traineeships en soms zelfs om maatschappelijk relevante activiteiten (voortgangsrapportage inkoop en aanbestedingen, januari 2012). Doelgroepen voor Social Return zijn: werkzoekenden met WWB, WW, WIA, Wajong, SW en Niet Uitkeringsgerechtigden (Nuggers)en studerende jongeren.

8 6 Quick Scan Social Return bij de gemeente Eindhoven, PSW, september Landelijk perspectief Het Social Return beleid van de gemeente Eindhoven is zeer vergelijkbaar met andere gemeenten, ook daar gaat het om bijdragen aan de arbeidsmarktpositie van mensen met een afstand op de arbeidsmarkt. De gemeente Amsterdam heeft overigens als doelgroep de eis van 3 maanden werkloosheid bij WWB ers en WW ers. 2.3 Conclusie Het Social Return beleid van de gemeente Eindhovenis vergelijkbaar met dat van andere gemeenten in Nederland. 3. Uitvoering van Social Return 3.1 Gemeente Eindhoven Het Social Return beleid van de gemeente Eindhoven bestaat al vanaf 2007 (?), maar is in 2010 met hernieuwe inzet gestructureerder aangepakt en geimplementeerd. Vanaf 1 juli 2010 is een projectbureau Social Return actief met een coördinator Social Return. Maatwerk bij strategie Social Return Maatwerk bij de toepassing van Social Return is een belangrijke succesfactor. De strategie van de gemeente Eindhoven voor de toepassing van Social Return is als volgt beschreven: Landelijk wordt voor social return veelal de 5%-regeling gehanteerd. Dit betekent dat 5% van de aanneemsom of het inkoopbedrag door de leverancier moet worden ingezet voor social return. Eindhoven hanteert over het algemeen de richtlijn, maar vindt maatwerk bij het uitvragen van social return noodzakelijk. Het moet passen bij datgene wat wij inkopen en van potentiële leveranciers vragen. Dat maatwerk kunnen we realiseren door bij iedere aanbesteding de volgende punten te doorlopen: kunnen we de werkzaamheden inbesteden, dat wil zeggen we kunnen ze uit laten voeren door werknemers uit de WSW (voor Eindhoven de Ergon); welke harde eisen kunnen we stellen; hoeveel en welke inzet aan WWBers, anderszins werkloze werknemers, stages en traineeships kunnen we stellen; zijn beide eerder genoemde punten niet mogelijk, welke zachte eisen zijn mogelijk die we strak monitoren. (denk aan het geven van een training voor de juridische adviseurs) bij de afgesloten contracten voor inhuur van flexibele arbeid zijn voor het eerst grootschalig concrete social return prestaties vastgelegd. Deze contracten hebben een looptijd van 3 jaar met een verlengingsoptie van 1 jaar. De gemeente Eindhoven hanteert bij arbeidsextensieve projecten (bij Werken) 5% van de loonsom of te wel 2% van de aanneemsom. De gemeente werktbij Social Return aanbestedingen met een boeteregeling en het toepassen van Social Return als gunningscriterium. Primair richt Social Return zich op het benutten van kansen voor SW (inbesteden). Lukt dat niet dan WWB (bv. afdwingen/stimuleren via eisen van vestiging in Eindhoven). Lukt dat ook niet dan uitbreiding naar andere doelgroepen, zoals wajong, WW, leerlingen/stage, niet uitkeringsgerechtigden. Gestuurd wordt op duurzame uitstroom van klanten ( geen doorstroombanen, maar wel eventueel doorplaatsen op een andere Social Return werkplek, indien een plaatsing niet duurzaam mogelijk is).

9 Quick Scan Social Return bij de gemeente Eindhoven, PSW, september Duurzame plaatsing is als volgt gedefinieerd: (minimaal) half jaar aan het werk binnen 36 weken en uitkeringsonafhankelijk gedurende de werkweken. De gemeente is in gesprek met een opdrachtnemer om Social Return over meerdere opdrachten samen te laten invullen. Met deze vraaggerichte en maatwerk aanpak verwacht de gemeente te komen tot betere resultaten. Brede toepassing Social Return De gemeente past bij alle aanbestedingen boven de Social Return toe (in de praktijk is dat 95% van alle aanbestedingen, de rest is kruimelwerk ). Ook bij raamcontracten en de inhuur van personeel past de gemeente Social Return toe. In 2011 heeft de Monitor Duurzaam Inkopen plaatsgevonden. Eindhoven heeft hierbij een score behaald van 94%. Een score waarmee niet alleen de doelstelling ruim is behaald, maar ook boven gemiddeld wordt gescoord t.o.v. vergelijkbare gemeenten (percentage duurzaam inkopen 90,3%). De toepassing Social Return bij gesubsidieeerde instellingen en deelnemingen is in onderzoek. Organisatie Er is een coördinator Social Return aangesteld per Een multifunctioneel team(wisselende samenstelling met o.a.: Inkoopadviseur, Social Return coördinator, projectleider/inkoper, adviseur duurzaamheid, adviseur juridische zaken)is betrokken bij het adviseren en bepalen van de toepassing(- svariant) Social Return bij aanbestedingen boven de De coördinator Social Return werkt een dag per week bij interne opdrachtgevers om zo nog beter voeling te kunnen houden met aanbestedingen en Social Return. Borging en monitoring werkprocessen Al in 2007 heeft de gemeente Eindhoven een handboek Social Return bij aanbesteden ontwikkeld. Nu is in de nota, inkoop en aanbestedingsbeleid (december2010)uitgelegd (voor interne inkopers) hoe Social Return bij aanbestedingen kan worden toegepast.er zijn formats ontwikkeld voor het maken van Social Return afspraken (convenanten) na gunning met opdrachtnemers. Hierin maken de gemeente en de opdrachtnemer harde afspraken overdoelgroepenen concrete resultaten (soort werkplek voor soort doelgroep), te verrichten activiteiten,communicatie, rapportage (eisen en frequentie) en mogelijke boetes (met gespecificeerde bedragen) bij orderrealisatie. Ook zijn er standaardteksten Social Return ontwikkeld voor aanbestedingen en formats voor rapporteren (door opdrachtnemers). De monitoring en evaluatie wordt uitgevoerd door de coördinator met behulp van een logboek en een Excellbestand. Dit is zeer uitgebreid en arbeidsintensief, maar niet snel overzichtelijk of gemakkelijk overdraagbaar. De gemeente oriënteert zich op een geautomatiseerd contractbeheersysteem. Ook vinden er voortgangsgesprekken met opdrachtnemers plaats. Opdrachtnemers dienen naast bewijsmateriaal (salarisstroken, contracten) de kwartaalrapportages over realisatie van Social Return afspraken tijdig op te sturen. Erkend wordt dat de planning en evaluatie van Social Return nog in ontwikkelingzijn, ofschoon er wel informatie over resultaten van Social Return bekend zijn (zie input en output). De gemeente Eindhoven heeft inmiddels al vier keer boetes bij onderpresteren aan opdrachtnemers uitgedeeld (nu voor zo n ). Het effect is dat Social Return nog meer gaat leven en opdrachtnemers Social Return serieus nemen. Matching

10 8 Quick Scan Social Return bij de gemeente Eindhoven, PSW, september 2012 De coördinator legt lijntjes van de opdrachtnemer naar de afdeling bemiddeling bij de gemeente. Personeelswisselingen zorgen voor discontinuiteit in de communicatie naar de coördinator Social Return en werkgevers, wat soms lastig of inefficiënt is.de vacaturevervulling op Social Return werkplekken is echter heel hoog: 100%. Het ontzorgen van werkgevers bij het begeleiden van kandidaten of als nazorg is wegens capaciteitsproblemen beperkt. Communicatie De coördinatorinformeert internebetrokkenen regelmatig over Social Return. Voor externen (opdrachtnemers) is er op communicatiegebied echter weinig aandacht (dan teksten in de aanbesteding met verwijzing naar de coördinator Social Return). Er is een korte beschrijving van Social Return op de gemeentelijke website maar geen folder Social Return. Er is één keer per jaar overleg van de gemeente met MKB-ondernemers (ook over Social Return). Er zijn geen marktconsultaties over Social Return. De wethouder hecht veel belang aan Social Return, waardoor het intern draagvlak nog groter is geworden. 3.2 Landelijk perspectief De gemeente Eindhoven mag zich wat betreft maatwerk en strategie Social Return tot de landelijke koplopers rekenen. Er is sprake van veel maatwerk, variëteit en creativiteit. Daarnaast bestaat de indruk dat Social Return een brede toepassing kent, mede door de lage drempel van en een goed zicht op aanbestedingen die in aanmerking komen. Veel gemeenten hanteren een drempel van EU aanbestedingen bij Diensten ( ). De organisatie van Social Return, met de inzet van een coördinator voor 32 uur en de interne borging, is vergelijkbaar met andere gemeenten. De borging en monitoring van werkprocessen lijkt beter op orde in de gemeente Eindhoven dan gemiddeld, al is daarin ook een verbeterslag in mogelijk (b.v. database, financiële gegevens). Wat betreft het uitvoeren van sancties is de gemeente Eindhoven een koploper. De matching (voor Social Return) is bij veel gemeenten niet goed op orde en maar dit lijkt bij de gemeente Eindhoven goed op orde te zijn (100% vacature vervulling). De communicatie over Social Return naar internen en externen krijgt niet veel aandacht binnen de gemeente Eindhoven, en is minder goed ontwikkeld dan bij andere gemeenten (websites, filmpjes en folder, bijeenkomsten, etc.). 3.3 Conclusies De uitvoering van Social Return is bij de gemeente Eindhoven behoorlijk tot goed te noemen. (Relatief) sterke punten zijn maatwerk, toepassing, organisatie, matching, monitoring en evaluatie. Op het gebied van communicatie staat de gemeente Eindhoven minder sterk. 4. Input en Output van Social Return 4.1 Gemeente Eindhoven Input Voor de uitvoering van Social Return is (naast reguliere dienstverlening van inkopers, inkoopadviseurs en bemiddelaars) voor 32 uur een coördinator Social Return beschikbaar. De coördinator ver-

11 Quick Scan Social Return bij de gemeente Eindhoven, PSW, september wacht niet meer resultaten met Social Return te kunnen boeken bij een grotere inzet van menskracht, aangezien ze nu ook alle relevante aanbestedingen met Social Return in beeld heeft. Output Debeoogde feitelijke baten van Social Return worden gevormd door besparingen op de kosten voor uitvoering van sociale programma s, te weten verminderde re-integratie- en uitkeringsgelden. Ook kan er sprake zijn van preventie van uitkeringsafhankelijkheid. Er is geen informatie beschikbaar over besparingen aan uitkeringsgelden. De beschikbare resultaten over juli 2010 tot juli 2011 en over juli 2011-juli 2012 (deze resultaten kunnen nog hoger zijn, aangezien nog niet alle rapportages van opdrachtnemers binnen zijn per augustus 2012) zijn als volgt: Juli juli 2011 Stageplaatsen voor studenten Traineeships voor pas afgestudeerden Banen (inclusief werk leerplekken) voor werkloos werkzoekenden Banen langer dan 26 weken op uitzendbasis voor werkloos werkzoekenden Juli juli (2) 48 (11) 6 13 Fte werkplekken voor WSW ers 9 11 Totaal aan plaatsingen op stage- en werkplekken Mensen in bemiddeling naar werk 31 Mensen hebben zelf een baan gevonden na activering in het kader van social return Mensen geplaatst op trajecten gericht op werk. 13 Andere activiteiten (trainingen, advies) 4 4 Aantal aanbestedingen met Social Return Landelijk perspectief Uit het TNO rapport (2011) over ervaringen met Social Return bij gemeenten, kwam naar voren dat 71% van de gemeenten niet weet hoeveel mensen door Social Return aan het werk zijn gekomen. De input voor Social Return is vergelijkbaar met andere gemeenten, al zijn daar vaak meer middelen beschikbaar voor bv. communicatie. Het is erg lastig om de resultaten van de gemeente Eindhoven te vergelijken met resultaten van andere gemeenten, daar in veel gevallen gegevens beperkt beschikbaar en anders gedefinieerd zijn. Om toch een beeld te schetsen: De gemeente Den Haag heeft in personen op werkplekken geplaatst. De gemeente Amsterdam heeft tussen 2011 en medio werkplekken vervuld en de gemeente Rotterdam heeft in mensen geplaatst. Gemeenten met een inwoneraantal

12 10 Quick Scan Social Return bij de gemeente Eindhoven, PSW, september 2012 van tot lijken jaarlijks met Social Return tussen de 75 en 200 plaatsingen te realiseren. De resultaten van de gemeente Eindhoven passen daarin goed. 4.3 Conclusies Wegens het ontbreken van voldoende gelijkwaardige (en financiële) cijfers is het erg lastig om een waardering te geven over de input en output van Social Return voor de gemeente Eindhoven of andere gemeenten. De gemeente Eindhoven lijkt geen uitschieter te zijn wat betreft input en output Social Return en is vergelijkbaar met andere gemeenten. 5. Conclusies Quick Scan Het Social Return beleid van de gemeente Eindhovenis vergelijkbaar met dat van andere gemeenten in Nederland. De uitvoering van Social Return is bij de gemeente Eindhoven behoorlijk tot goed te noemen. (Relatief) sterke punten zijn maatwerk, toepassing, organisatie, matching, monitoring en evaluatie. Op het gebied van communicatie staat de gemeente Eindhoven minder sterk. Wegens het ontbreken van voldoende en gelijkwaardige (financiële) cijfers is het erg lastig om een waardering te geven over de input en output van Social Return voor de gemeente Eindhoven of andere gemeenten. De gemeente Eindhoven lijkt geen uitschieter te zijn wat betreft input en output Social Return en is vergelijkbaar met andere gemeenten. Rekening houdend met de beperkingen van een quick scan, kan de gemeente Eindhoven op het gebied van Social Return landelijk zich rekenen tot een gemiddelde tot bovengemiddelde gemeente.

13 Quick Scan Social Return bij de gemeente Eindhoven, PSW, september Bijlage respondenten en geraadpleegde documenten Respondenten Frank van den Wildenberg, hoofd Inkoop EllyGeurts, coördinator Social Return Geraadpleegde documenten Voorbeelden convenanten en aanbestedingen Overzicht realisaties plaatsingen bij SR aanbestedingen Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Eindhoven, December 2010 Handboek Social Return bij aanbesteden, juli 2007 Adviesnota: operationalisering beleid Social Return, mei 2010 Coalitieakkoord 2010 en de inkooppraktijk, oktober 2010 Raadsvoorstel inzake nieuw inkoop- en aanbestedingsbeleid, februari 2011 Notitie Voortgangsrapportage Inkoop- en aanbestedingsbeleid, februari 2012

Handleiding social return voor opdrachtnemers in de bouw en infra. Oktober 2012

Handleiding social return voor opdrachtnemers in de bouw en infra. Oktober 2012 Handleiding social return voor opdrachtnemers in de bouw en infra Oktober 2012 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Samenvatting 5 1 Inleiding 8 1.1 Hoe deze handleiding te gebruiken 8 1.2 Wat is social return? 8

Nadere informatie

Evaluatie Direct Werk Helmond

Evaluatie Direct Werk Helmond Hans Droppert 21 april 2008 1 1. Inleiding Eind 2006/Begin 2007 werd in opdracht van de rekenkamercommissie van de gemeente Helmond een onderzoek uitgevoerd naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van

Nadere informatie

Aan de slag met social return. De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel

Aan de slag met social return. De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

BIS BenW adviezen - 5611

BIS BenW adviezen - 5611 BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. Plan van aanpak Integrale aanpak van gecoördineerde werkgeversdienstverlening, detachering en reintegratie Gemeente Nederweert,

Nadere informatie

Re-integratie in Leiden met het oog op de Participatiewet

Re-integratie in Leiden met het oog op de Participatiewet Re-integratie in Leiden met het oog op de Participatiewet Voorwoord Twee maanden na het verschijnen van het rapport Grip op nieuwe taken van Leiden, waarin de decentralisaties van de AWBZ en Jeugdzorg

Nadere informatie

Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar)

Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar) Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar) Colofon Programma Dienstverlenende overheid Nummer R 14/06 ISSN 1383-8733 ISBN 978-90-5079-274-5 Pagina 2 van 56 Voorwoord De laatste ontwikkelingen op

Nadere informatie

Actief in goede banen

Actief in goede banen Concept kadernota re-integratie/participatie Gemeente Groningen 29 maart 2011 Actief in goede banen Beleidskader 2012-2015 Re-integratie Participatie Activering INHOUD Inleiding...3 Leeswijzer...6 1 Re-integratie,

Nadere informatie

HET GEBRUIK VAN PRIKKELS IN DE BIJSTAND

HET GEBRUIK VAN PRIKKELS IN DE BIJSTAND HET GEBRUIK VAN PRIKKELS IN DE BIJSTAND ONDERZOEK BIJ ZES SOCIALE DIENSTEN EINDRAPPORT Opdrachtgever Ministerie van Economische Zaken Jaap de Koning Peter van Nes Marinka van de Kamp Marcel Spijkerman

Nadere informatie

Aan de slag met werk. Over de verschillende vormen van werken met behoud van uitkering voor bijstandsgerechtigden

Aan de slag met werk. Over de verschillende vormen van werken met behoud van uitkering voor bijstandsgerechtigden Aan de slag met werk Over de verschillende vormen van werken met behoud van uitkering voor bijstandsgerechtigden Aan de slag met werk Over de verschillende vormen van werken met behoud van uitkering voor

Nadere informatie

Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen

Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen Bijlage III Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen 1 Inleiding In deze bijlage kijken we in de spiegel van Assen. De gemeente Assen heeft namelijk, samen met aangrenzende

Nadere informatie

Zwerfjongeren op weg naar werk

Zwerfjongeren op weg naar werk Zwerfjongeren op weg naar werk Mogelijkheden om (ex- )zwerfjongeren te begeleiden naar en op werk Branko Hagen Afdeling Participatie en Support/Werk en Handicap Postbus 19152, 3501 DD Utrecht Telefoon:

Nadere informatie

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet Participatie de norm, Werk het doel Kadernota Participatiewet Juni 2014 Samenvatting; Top 6 Kaders Participatiewet Drentsche Aa 1. Participatie de norm, werk het doel. Dit betekent dat de focus van de

Nadere informatie

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen Nota van bevindingen Colofon Programma Participatie Datum April 2013 Nummer NvB 13/02a Pagina 2 van 57 Inhoud Colofon 2 1 Samenvatting en conclusies 5 1.1 Aanleiding en achtergrond 5 1.2 Doelstelling 5

Nadere informatie

Voor wat hoort wat. Een beschrijving van de uitvoering van de tegenprestatie naar vermogen door gemeenten

Voor wat hoort wat. Een beschrijving van de uitvoering van de tegenprestatie naar vermogen door gemeenten Voor wat hoort wat Een beschrijving van de uitvoering van de tegenprestatie naar vermogen door gemeenten Colofon Programma Programma B Projectnaam Tegenprestatie WWB Versie 19 september 2013 Pagina 2 van

Nadere informatie

Smaken verschillen. Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid

Smaken verschillen. Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid

Nadere informatie

AANSLUITING VRAAG EN AANBOD LAAGGESCHOOLD WERK Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers en uitvoerders EINDRAPPORTAGE

AANSLUITING VRAAG EN AANBOD LAAGGESCHOOLD WERK Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers en uitvoerders EINDRAPPORTAGE AANSLUITING VRAAG EN AANBOD LAAGGESCHOOLD WERK Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers en uitvoerders EINDRAPPORTAGE b AANSLUITING VRAAG EN AANBOD LAAGGESCHOOLD WERK Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers

Nadere informatie

MONITORING EN EVALUATIE PILOTS EPORTFOLIO

MONITORING EN EVALUATIE PILOTS EPORTFOLIO MONITORING EN EVALUATIE PILOTS EPORTFOLIO Eindrapport Uitgebracht op verzoek van de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Amersfoort, 27 februari 2013 VOORWOORD

Nadere informatie

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2 DAADWERKELIJK in bedrijf Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. Aangepaste versie 1.2 Verstuurd ten behoeve van adviesaanvraag BOR gemeenten en OR Breed Inclusief wijziging

Nadere informatie

Document in C:\DOCUME~1\dba018\LOCALS~1\TEMPOR~1\Content.MSO\FCF7A211.doc PROGRAMMA VAN EISEN VRIJE RUIMTE UWV 2005 / 2006

Document in C:\DOCUME~1\dba018\LOCALS~1\TEMPOR~1\Content.MSO\FCF7A211.doc PROGRAMMA VAN EISEN VRIJE RUIMTE UWV 2005 / 2006 PROGRAMMA VAN EISEN VRIJE RUIMTE UWV 2005 / 2006 Programma van Eisen Vrije Ruimte UWV 2005 / 2006 14 september 2006 Inhoudsopgave 1. Inleiding... - 1-2. Doelgroepomschrijving Vrije Ruimte 2005/2006...

Nadere informatie

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Uitgebracht aan: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Werken@Breda Op weg naar werk

Werken@Breda Op weg naar werk Werken@Breda Op weg naar werk NOTA RE-INTEGRATIE / PARTICIPATIE 2013-2014 þgeschikt CONCEPT Werken@Breda Op weg naar werk Nota re-integratie/participatie 2013-2014 Concept Voorwoord > Voor u ligt de

Nadere informatie

Onderzoek werkplaatsing van jongeren zonder startkwalificatie

Onderzoek werkplaatsing van jongeren zonder startkwalificatie Onderzoek werkplaatsing van jongeren zonder startkwalificatie Eindrapportage Opgesteld in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Opgesteld door Yolanda Hoogtanders Nadine van

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control www.pwc.nl Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control 28 juni 2012 Gemeente Dalfsen T.a.v. de heer H. Berends Directeur Organisatie en Middelen Postbus 35 7720 AA Dalfsen 28 juni 2012 Referentie:

Nadere informatie

Participatiewet en maatregelen Wwb voor cliëntenraden. Cliëntenraden denken en doen mee

Participatiewet en maatregelen Wwb voor cliëntenraden. Cliëntenraden denken en doen mee Handreiking Participatiewet en maatregelen Wwb voor cliëntenraden Cliëntenraden denken en doen mee Colofon Uitgave Landelijke Cliëntenraad Postbus 95966 2509 CZ Den Haag T (070) 3499790 www.landelijkeclientenraad.nl

Nadere informatie

Afbeelding 2: Aantal NWW <27 jaar in de Drechtsteden periode 2011-2012. Afbeelding 1: geïndexeerde ontwikkeling Jeugdwerkloosheid (januari 2008=100).

Afbeelding 2: Aantal NWW <27 jaar in de Drechtsteden periode 2011-2012. Afbeelding 1: geïndexeerde ontwikkeling Jeugdwerkloosheid (januari 2008=100). Inleiding Het is bekend dat jongeren stevig worden geraakt door de gevolgen van de economische crisis. Voor hen is de kans op betaald werk dat aansluit bij de opleidingsrichting klein. Het aantal baanopeningen

Nadere informatie

Ministerie van Justitie. Inspectie voor de Sanctietoepassing. Exodus Rotterdam. Inspectierapport Doorlichting

Ministerie van Justitie. Inspectie voor de Sanctietoepassing. Exodus Rotterdam. Inspectierapport Doorlichting Ministerie van Justitie Inspectie voor de Sanctietoepassing j1 Exodus Rotterdam Inspectierapport Doorlichting Maart 2008 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Samenvatting 4 1 Inleiding 8 1.1 Aanleiding van de doorlichting

Nadere informatie

de to e ko m s t va n flex Een onderzoek van tno naar flexstrategieën van Nederlandse bedrijven Sarike Verbiest Anneke Goudswaard Ellen van Wijk

de to e ko m s t va n flex Een onderzoek van tno naar flexstrategieën van Nederlandse bedrijven Sarike Verbiest Anneke Goudswaard Ellen van Wijk de to e ko m s t va n flex Een onderzoek van tno naar flexstrategieën van Nederlandse bedrijven Sarike Verbiest Anneke Goudswaard Ellen van Wijk TNO-rapportage voor Algemene Bond Uitzendondernemingen De

Nadere informatie