Quick Scan Social Return. Gemeente Eindhoven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Quick Scan Social Return. Gemeente Eindhoven"

Transcriptie

1 Quick Scan Social Return Gemeente Eindhoven

2

3 Quick Scan Social Return Gemeente Eindhoven

4 Colofon Het rapportquick Scan Social Return gemeente Eindhoven is een uitgave van PSW Stationsplein 4 Postbus BG s-hertogenbosch telefoon : (073) Telefax : (073) tekst lay-out : drs. R. Jas : S. Ahmed s-hertogenbosch, september 2012

5 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding... 5 Hoofdstuk 2:Social Return Beleid Gemeente Eindhoven Landelijk perspectief Conclusie... 6 Hoofdstuk 3: Uitvoering van Social Return Gemeente Eindhoven Landelijk perspectief Conclusies... 8 Hoofdstuk 4: Input en Output van Social Return Gemeente Eindhoven Landelijk perspectief Conclusies Hoofdstuk 5: Conclusies Quick Scan...10

6

7 Quick Scan Social Return bij de gemeente Eindhoven, PSW, september Inleiding De gemeente Eindhoven wil graag weten hoe de kwaliteit en resultaten van haar beleid en uitvoering van Social Return zich verhouden tot andere gemeenten in Nederland. Zij heeft PSW gevraagd, als onafhankelijke expert op het gebied van Social Return, een Quick Scan uit te voeren. PSW heeft door haar onderzoek- en advieswerk en als voorzitter van de landelijke kenniskring Social Return (zonder de pretentie compleet te zijn) een goed en actueel beeld van wat er zich zoal in Nederland afspeelt op het gebied van Social Return. Enkele kanttekeningen zijn echter aan de orde: Er bestaat geen keurmerk Social Return, dat als meetlat voor gemeenten gehanteerd kan worden. Een vergelijking van input en output op het gebied van Social Return dient gebaseerd te zijn op de beschikbaarheid van meetbare en vergelijkbare (actuele) informatie. De monitoring en evaluatie van Social Return gebeurt (indien aanwezig) bij gemeenten echter niet eenduidig waardoor resultaten lastig objectief te vergelijken zijn. Het vergelijken van de kwaliteit van beleid en organisatie Social Return is eveneens lastig te objectiveren. De quick scan heeft betrekking op de uitvoering Social Return bij de gemeente Eindhoven vanaf juli PSW heeft voor de quick scan enkele beleidsstukken en gehanteerde uitvoeringsstukken bestudeerd en een interview gehad met twee direct betrokkenen bij de uitvoering van Social Return van de gemeente Eindhoven (zie bijlage). Ten aanzien van de vergelijking met ontwikkelingen en uitvoering van Social Return bij andere gemeenten heeft PSW gebruik gemaakt van haar kennis opgedaanin haar contacten met coördinatoren Social Return van verschillende gemeenten (via netwerkgesprekken, adviestrajecten en de landelijke kenniskring Social Return) en beschikbare documenten van gemeenten. In deze quick scan komen de volgende onderwerpen aan de orde: het beleid Social Return, de uitvoering van Social Return, en de input en output van Social Return. Per onderwerp is er een beschrijving van de situatie in de gemeente Eindhoven en een beschrijving van gemeenten in het land. 2. Social Return Beleid 2.1 Gemeente Eindhoven Social return kan in algemene zin omschreven worden als het door leveranciers bijdragen aan de inzetbaarheid van mensen die wat verder van de arbeidsmarkt staan, bij voorkeur in Eindhoven. Voorbeelden hiervan zijn het bieden van werk of werkervaringsplaatsen aan werkloos werkzoekenden en WSW ers maar ook het beschikbaar stellen van stageplaatsen, het aanbieden van traineeships en soms zelfs om maatschappelijk relevante activiteiten (voortgangsrapportage inkoop en aanbestedingen, januari 2012). Doelgroepen voor Social Return zijn: werkzoekenden met WWB, WW, WIA, Wajong, SW en Niet Uitkeringsgerechtigden (Nuggers)en studerende jongeren.

8 6 Quick Scan Social Return bij de gemeente Eindhoven, PSW, september Landelijk perspectief Het Social Return beleid van de gemeente Eindhoven is zeer vergelijkbaar met andere gemeenten, ook daar gaat het om bijdragen aan de arbeidsmarktpositie van mensen met een afstand op de arbeidsmarkt. De gemeente Amsterdam heeft overigens als doelgroep de eis van 3 maanden werkloosheid bij WWB ers en WW ers. 2.3 Conclusie Het Social Return beleid van de gemeente Eindhovenis vergelijkbaar met dat van andere gemeenten in Nederland. 3. Uitvoering van Social Return 3.1 Gemeente Eindhoven Het Social Return beleid van de gemeente Eindhoven bestaat al vanaf 2007 (?), maar is in 2010 met hernieuwe inzet gestructureerder aangepakt en geimplementeerd. Vanaf 1 juli 2010 is een projectbureau Social Return actief met een coördinator Social Return. Maatwerk bij strategie Social Return Maatwerk bij de toepassing van Social Return is een belangrijke succesfactor. De strategie van de gemeente Eindhoven voor de toepassing van Social Return is als volgt beschreven: Landelijk wordt voor social return veelal de 5%-regeling gehanteerd. Dit betekent dat 5% van de aanneemsom of het inkoopbedrag door de leverancier moet worden ingezet voor social return. Eindhoven hanteert over het algemeen de richtlijn, maar vindt maatwerk bij het uitvragen van social return noodzakelijk. Het moet passen bij datgene wat wij inkopen en van potentiële leveranciers vragen. Dat maatwerk kunnen we realiseren door bij iedere aanbesteding de volgende punten te doorlopen: kunnen we de werkzaamheden inbesteden, dat wil zeggen we kunnen ze uit laten voeren door werknemers uit de WSW (voor Eindhoven de Ergon); welke harde eisen kunnen we stellen; hoeveel en welke inzet aan WWBers, anderszins werkloze werknemers, stages en traineeships kunnen we stellen; zijn beide eerder genoemde punten niet mogelijk, welke zachte eisen zijn mogelijk die we strak monitoren. (denk aan het geven van een training voor de juridische adviseurs) bij de afgesloten contracten voor inhuur van flexibele arbeid zijn voor het eerst grootschalig concrete social return prestaties vastgelegd. Deze contracten hebben een looptijd van 3 jaar met een verlengingsoptie van 1 jaar. De gemeente Eindhoven hanteert bij arbeidsextensieve projecten (bij Werken) 5% van de loonsom of te wel 2% van de aanneemsom. De gemeente werktbij Social Return aanbestedingen met een boeteregeling en het toepassen van Social Return als gunningscriterium. Primair richt Social Return zich op het benutten van kansen voor SW (inbesteden). Lukt dat niet dan WWB (bv. afdwingen/stimuleren via eisen van vestiging in Eindhoven). Lukt dat ook niet dan uitbreiding naar andere doelgroepen, zoals wajong, WW, leerlingen/stage, niet uitkeringsgerechtigden. Gestuurd wordt op duurzame uitstroom van klanten ( geen doorstroombanen, maar wel eventueel doorplaatsen op een andere Social Return werkplek, indien een plaatsing niet duurzaam mogelijk is).

9 Quick Scan Social Return bij de gemeente Eindhoven, PSW, september Duurzame plaatsing is als volgt gedefinieerd: (minimaal) half jaar aan het werk binnen 36 weken en uitkeringsonafhankelijk gedurende de werkweken. De gemeente is in gesprek met een opdrachtnemer om Social Return over meerdere opdrachten samen te laten invullen. Met deze vraaggerichte en maatwerk aanpak verwacht de gemeente te komen tot betere resultaten. Brede toepassing Social Return De gemeente past bij alle aanbestedingen boven de Social Return toe (in de praktijk is dat 95% van alle aanbestedingen, de rest is kruimelwerk ). Ook bij raamcontracten en de inhuur van personeel past de gemeente Social Return toe. In 2011 heeft de Monitor Duurzaam Inkopen plaatsgevonden. Eindhoven heeft hierbij een score behaald van 94%. Een score waarmee niet alleen de doelstelling ruim is behaald, maar ook boven gemiddeld wordt gescoord t.o.v. vergelijkbare gemeenten (percentage duurzaam inkopen 90,3%). De toepassing Social Return bij gesubsidieeerde instellingen en deelnemingen is in onderzoek. Organisatie Er is een coördinator Social Return aangesteld per Een multifunctioneel team(wisselende samenstelling met o.a.: Inkoopadviseur, Social Return coördinator, projectleider/inkoper, adviseur duurzaamheid, adviseur juridische zaken)is betrokken bij het adviseren en bepalen van de toepassing(- svariant) Social Return bij aanbestedingen boven de De coördinator Social Return werkt een dag per week bij interne opdrachtgevers om zo nog beter voeling te kunnen houden met aanbestedingen en Social Return. Borging en monitoring werkprocessen Al in 2007 heeft de gemeente Eindhoven een handboek Social Return bij aanbesteden ontwikkeld. Nu is in de nota, inkoop en aanbestedingsbeleid (december2010)uitgelegd (voor interne inkopers) hoe Social Return bij aanbestedingen kan worden toegepast.er zijn formats ontwikkeld voor het maken van Social Return afspraken (convenanten) na gunning met opdrachtnemers. Hierin maken de gemeente en de opdrachtnemer harde afspraken overdoelgroepenen concrete resultaten (soort werkplek voor soort doelgroep), te verrichten activiteiten,communicatie, rapportage (eisen en frequentie) en mogelijke boetes (met gespecificeerde bedragen) bij orderrealisatie. Ook zijn er standaardteksten Social Return ontwikkeld voor aanbestedingen en formats voor rapporteren (door opdrachtnemers). De monitoring en evaluatie wordt uitgevoerd door de coördinator met behulp van een logboek en een Excellbestand. Dit is zeer uitgebreid en arbeidsintensief, maar niet snel overzichtelijk of gemakkelijk overdraagbaar. De gemeente oriënteert zich op een geautomatiseerd contractbeheersysteem. Ook vinden er voortgangsgesprekken met opdrachtnemers plaats. Opdrachtnemers dienen naast bewijsmateriaal (salarisstroken, contracten) de kwartaalrapportages over realisatie van Social Return afspraken tijdig op te sturen. Erkend wordt dat de planning en evaluatie van Social Return nog in ontwikkelingzijn, ofschoon er wel informatie over resultaten van Social Return bekend zijn (zie input en output). De gemeente Eindhoven heeft inmiddels al vier keer boetes bij onderpresteren aan opdrachtnemers uitgedeeld (nu voor zo n ). Het effect is dat Social Return nog meer gaat leven en opdrachtnemers Social Return serieus nemen. Matching

10 8 Quick Scan Social Return bij de gemeente Eindhoven, PSW, september 2012 De coördinator legt lijntjes van de opdrachtnemer naar de afdeling bemiddeling bij de gemeente. Personeelswisselingen zorgen voor discontinuiteit in de communicatie naar de coördinator Social Return en werkgevers, wat soms lastig of inefficiënt is.de vacaturevervulling op Social Return werkplekken is echter heel hoog: 100%. Het ontzorgen van werkgevers bij het begeleiden van kandidaten of als nazorg is wegens capaciteitsproblemen beperkt. Communicatie De coördinatorinformeert internebetrokkenen regelmatig over Social Return. Voor externen (opdrachtnemers) is er op communicatiegebied echter weinig aandacht (dan teksten in de aanbesteding met verwijzing naar de coördinator Social Return). Er is een korte beschrijving van Social Return op de gemeentelijke website maar geen folder Social Return. Er is één keer per jaar overleg van de gemeente met MKB-ondernemers (ook over Social Return). Er zijn geen marktconsultaties over Social Return. De wethouder hecht veel belang aan Social Return, waardoor het intern draagvlak nog groter is geworden. 3.2 Landelijk perspectief De gemeente Eindhoven mag zich wat betreft maatwerk en strategie Social Return tot de landelijke koplopers rekenen. Er is sprake van veel maatwerk, variëteit en creativiteit. Daarnaast bestaat de indruk dat Social Return een brede toepassing kent, mede door de lage drempel van en een goed zicht op aanbestedingen die in aanmerking komen. Veel gemeenten hanteren een drempel van EU aanbestedingen bij Diensten ( ). De organisatie van Social Return, met de inzet van een coördinator voor 32 uur en de interne borging, is vergelijkbaar met andere gemeenten. De borging en monitoring van werkprocessen lijkt beter op orde in de gemeente Eindhoven dan gemiddeld, al is daarin ook een verbeterslag in mogelijk (b.v. database, financiële gegevens). Wat betreft het uitvoeren van sancties is de gemeente Eindhoven een koploper. De matching (voor Social Return) is bij veel gemeenten niet goed op orde en maar dit lijkt bij de gemeente Eindhoven goed op orde te zijn (100% vacature vervulling). De communicatie over Social Return naar internen en externen krijgt niet veel aandacht binnen de gemeente Eindhoven, en is minder goed ontwikkeld dan bij andere gemeenten (websites, filmpjes en folder, bijeenkomsten, etc.). 3.3 Conclusies De uitvoering van Social Return is bij de gemeente Eindhoven behoorlijk tot goed te noemen. (Relatief) sterke punten zijn maatwerk, toepassing, organisatie, matching, monitoring en evaluatie. Op het gebied van communicatie staat de gemeente Eindhoven minder sterk. 4. Input en Output van Social Return 4.1 Gemeente Eindhoven Input Voor de uitvoering van Social Return is (naast reguliere dienstverlening van inkopers, inkoopadviseurs en bemiddelaars) voor 32 uur een coördinator Social Return beschikbaar. De coördinator ver-

11 Quick Scan Social Return bij de gemeente Eindhoven, PSW, september wacht niet meer resultaten met Social Return te kunnen boeken bij een grotere inzet van menskracht, aangezien ze nu ook alle relevante aanbestedingen met Social Return in beeld heeft. Output Debeoogde feitelijke baten van Social Return worden gevormd door besparingen op de kosten voor uitvoering van sociale programma s, te weten verminderde re-integratie- en uitkeringsgelden. Ook kan er sprake zijn van preventie van uitkeringsafhankelijkheid. Er is geen informatie beschikbaar over besparingen aan uitkeringsgelden. De beschikbare resultaten over juli 2010 tot juli 2011 en over juli 2011-juli 2012 (deze resultaten kunnen nog hoger zijn, aangezien nog niet alle rapportages van opdrachtnemers binnen zijn per augustus 2012) zijn als volgt: Juli juli 2011 Stageplaatsen voor studenten Traineeships voor pas afgestudeerden Banen (inclusief werk leerplekken) voor werkloos werkzoekenden Banen langer dan 26 weken op uitzendbasis voor werkloos werkzoekenden Juli juli (2) 48 (11) 6 13 Fte werkplekken voor WSW ers 9 11 Totaal aan plaatsingen op stage- en werkplekken Mensen in bemiddeling naar werk 31 Mensen hebben zelf een baan gevonden na activering in het kader van social return Mensen geplaatst op trajecten gericht op werk. 13 Andere activiteiten (trainingen, advies) 4 4 Aantal aanbestedingen met Social Return Landelijk perspectief Uit het TNO rapport (2011) over ervaringen met Social Return bij gemeenten, kwam naar voren dat 71% van de gemeenten niet weet hoeveel mensen door Social Return aan het werk zijn gekomen. De input voor Social Return is vergelijkbaar met andere gemeenten, al zijn daar vaak meer middelen beschikbaar voor bv. communicatie. Het is erg lastig om de resultaten van de gemeente Eindhoven te vergelijken met resultaten van andere gemeenten, daar in veel gevallen gegevens beperkt beschikbaar en anders gedefinieerd zijn. Om toch een beeld te schetsen: De gemeente Den Haag heeft in personen op werkplekken geplaatst. De gemeente Amsterdam heeft tussen 2011 en medio werkplekken vervuld en de gemeente Rotterdam heeft in mensen geplaatst. Gemeenten met een inwoneraantal

12 10 Quick Scan Social Return bij de gemeente Eindhoven, PSW, september 2012 van tot lijken jaarlijks met Social Return tussen de 75 en 200 plaatsingen te realiseren. De resultaten van de gemeente Eindhoven passen daarin goed. 4.3 Conclusies Wegens het ontbreken van voldoende gelijkwaardige (en financiële) cijfers is het erg lastig om een waardering te geven over de input en output van Social Return voor de gemeente Eindhoven of andere gemeenten. De gemeente Eindhoven lijkt geen uitschieter te zijn wat betreft input en output Social Return en is vergelijkbaar met andere gemeenten. 5. Conclusies Quick Scan Het Social Return beleid van de gemeente Eindhovenis vergelijkbaar met dat van andere gemeenten in Nederland. De uitvoering van Social Return is bij de gemeente Eindhoven behoorlijk tot goed te noemen. (Relatief) sterke punten zijn maatwerk, toepassing, organisatie, matching, monitoring en evaluatie. Op het gebied van communicatie staat de gemeente Eindhoven minder sterk. Wegens het ontbreken van voldoende en gelijkwaardige (financiële) cijfers is het erg lastig om een waardering te geven over de input en output van Social Return voor de gemeente Eindhoven of andere gemeenten. De gemeente Eindhoven lijkt geen uitschieter te zijn wat betreft input en output Social Return en is vergelijkbaar met andere gemeenten. Rekening houdend met de beperkingen van een quick scan, kan de gemeente Eindhoven op het gebied van Social Return landelijk zich rekenen tot een gemiddelde tot bovengemiddelde gemeente.

13 Quick Scan Social Return bij de gemeente Eindhoven, PSW, september Bijlage respondenten en geraadpleegde documenten Respondenten Frank van den Wildenberg, hoofd Inkoop EllyGeurts, coördinator Social Return Geraadpleegde documenten Voorbeelden convenanten en aanbestedingen Overzicht realisaties plaatsingen bij SR aanbestedingen Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Eindhoven, December 2010 Handboek Social Return bij aanbesteden, juli 2007 Adviesnota: operationalisering beleid Social Return, mei 2010 Coalitieakkoord 2010 en de inkooppraktijk, oktober 2010 Raadsvoorstel inzake nieuw inkoop- en aanbestedingsbeleid, februari 2011 Notitie Voortgangsrapportage Inkoop- en aanbestedingsbeleid, februari 2012

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel inzake nieuw inkoop- en aanbestedingsbeleid

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel inzake nieuw inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Eindhoven Financiën, Dienstverlening & Organisatie Raadsnummer 11R4205 Inboeknummer 11bst00169 Beslisdatum B&W 01 februari 2011 Dossiernummer 11.05.651 Raadsvoorstel inzake nieuw inkoop- en aanbestedingsbeleid

Nadere informatie

Regionaal beleid SROI Twente

Regionaal beleid SROI Twente Regionaal beleid SROI Twente Marktdag aanbesteden Twente 7 april 2016 joop.wikkerink@hengelo.nl Wat is SROI Stellen van sociale voorwaarden om werkgelegenheid bevorderen Doelgroepen met afstand tot de

Nadere informatie

Notitie Social Return on Investment Alphen aan den Rijn

Notitie Social Return on Investment Alphen aan den Rijn Notitie Social Return on Investment Alphen aan den Rijn Aanleiding Social Return On Investment (SROI) is als thema opgenomen in het Beleidskader Programma Rijnstreek werkt dat op 28 februari 2013 door

Nadere informatie

Maatregelen SROI. Gemeente Veenendaal Juni 2015

Maatregelen SROI. Gemeente Veenendaal Juni 2015 Maatregelen SROI 2015 Gemeente Veenendaal Juni 2015 1. Inleiding In 2013 heeft het College het SROI-kader 2013 opgesteld. Sindsdien is SROI geïmplementeerd en wordt er binnen de organisatie ervaring opgedaan

Nadere informatie

Addendum Social Return op Nota inkoopbeleid 2008 behorende bij raadbesluit van 18 juni 2012

Addendum Social Return op Nota inkoopbeleid 2008 behorende bij raadbesluit van 18 juni 2012 Addendum Social Return op Nota inkoopbeleid 2008 behorende bij raadbesluit van 18 juni 2012 De gemeente Cuijk hecht een grote waarde aan de sociale kant van duurzaam inkopen. Om die reden wordt hierbij

Nadere informatie

Stappenplan Social Return

Stappenplan Social Return Stappenplan Social Return Samen maken we meer mogelijk! Leeswijzer Voor je ligt het Stappenplan Social Return van de Gemeente Nijmegen. In dit stappenplan staat beschreven hoe Social Return wordt toegepast

Nadere informatie

Social return bij Gemeente Zaanstad

Social return bij Gemeente Zaanstad Social return bij Gemeente Zaanstad SPG Heerhugowaard - 28 november 2013 Marcel Verra, projectleider social return Agenda Social Return bij Gemeente Zaanstad Doelstelling van social return Social return

Nadere informatie

Nota Social Return on Investment in Helmond. Helmond, april 2013

Nota Social Return on Investment in Helmond. Helmond, april 2013 Nota Social Return on Investment in Helmond Helmond, april 2013 S O C I A L R E T U R N O N I N V E S T M E N T I N H E L M O N D 1.INLEIDING Vanaf 2006 wordt in Helmond Social Return On Investment (SR)

Nadere informatie

Social Return paragraaf Deze volgende tekst is onderdeel van de EA WMO Hulpmiddelen

Social Return paragraaf Deze volgende tekst is onderdeel van de EA WMO Hulpmiddelen Social Return paragraaf Deze volgende tekst is onderdeel van de EA WMO Hulpmiddelen Social Return On Investment (SROI) paragraaf Social Return on Investment (in het vervolg Social Return) betekent letterlijk:

Nadere informatie

Van de gemeenten, die ervaring hebben met social return, heeft 70% social return, voornamelijk toegepast bij aanbestedingen van WMO/zorg.

Van de gemeenten, die ervaring hebben met social return, heeft 70% social return, voornamelijk toegepast bij aanbestedingen van WMO/zorg. Achtergrond informatie bij de Social Return Type producten/diensten waarbij social return wordt toegepast Wmo en zorg Groenvoorziening Schoonmaak Bouw Infrastructurele werken en onderhoud Reintegratiediensten

Nadere informatie

SOCIAL RETURN IN DE PRAKTIJK

SOCIAL RETURN IN DE PRAKTIJK SOCIAL RETURN IN DE PRAKTIJK PIANOo, 27 september 2011 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Gemeente Amsterdam Agenda Beleidsintroductie Social return in het inkoopproces Social return

Nadere informatie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Quick scan re-integratiebeleid Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Doetinchem, 16 december 2011 1 1. Inleiding De gemeenteraad van Doetinchem heeft op 18 december 2008 het beleidsplan

Nadere informatie

Inbesteding en Social Return Gemeente s-hertogenbosch. NVRD themadag 5 april 2012

Inbesteding en Social Return Gemeente s-hertogenbosch. NVRD themadag 5 april 2012 Inbesteding en Social Return Gemeente s-hertogenbosch NVRD themadag 5 april 2012 De Start In 2008 Collegebesluit Sociaal Inkopen. Invulling door: Werken bij de gemeente door mensen met een achterstand

Nadere informatie

SROI Social Return On Investment. TOOLKIT SROI voor alle gemeenten in regio Noord-Holland Noord

SROI Social Return On Investment. TOOLKIT SROI voor alle gemeenten in regio Noord-Holland Noord 19 juni 2014 SROI Social Return On Investment TOOLKIT SROI voor alle gemeenten in regio Noord-Holland Noord Regionale standaard voor de toepassing van SROI in de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord.

Nadere informatie

Meer concurrentie en een betere re-integratie via social return. Petra Oden Lector Juridische Aspecten van de Arbeidsmarkt Kenniscentrum Arbeid

Meer concurrentie en een betere re-integratie via social return. Petra Oden Lector Juridische Aspecten van de Arbeidsmarkt Kenniscentrum Arbeid Meer concurrentie en een betere re-integratie via social return Lector Juridische Aspecten van de Arbeidsmarkt Kenniscentrum Arbeid 28 juni 2012 Inleiding 1. Praktijkgericht onderzoek 2. Sociaal in het

Nadere informatie

Stedelijk Projectbureau Social Return

Stedelijk Projectbureau Social Return Stedelijk Projectbureau Social Return Gemeente Amsterdam Stedelijk Projectbureau Social Return Social.Return@dwi.amsterdam.nl www.amsterdam.nl/socialreturn Social Return in context Milieucriteria: productniveau

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Onderwerp: social return en inbesteden Datum commissie: 6 juni 2013 Datum raad: Nummer: Documentnummer: Steller: Eric Dammingh Fractie: PvdA-GroenLinks Samenvatting Meedoen

Nadere informatie

Uitvoeringsregels Social Return bij opdrachtverlening. Provincie Noord-Brabant

Uitvoeringsregels Social Return bij opdrachtverlening. Provincie Noord-Brabant Uitvoeringsregels Social Return bij opdrachtverlening Provincie Noord-Brabant Versie: 2.2 Status: Definitief Inleiding Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben te kennen gegeven dat de Provincie Noord-Brabant

Nadere informatie

Social Return Inclusief ondernemerschap in de arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant

Social Return Inclusief ondernemerschap in de arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant Social Return Inclusief ondernemerschap in de arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant Wat is Social Return? Het opnemen van sociale voorwaarden bij een aanbesteding of opdrachtverstrekking. Als aanneemsom

Nadere informatie

SROI Social Return On Investment. TOOLKIT SROI voor alle gemeenten in regio Noord-Holland Noord

SROI Social Return On Investment. TOOLKIT SROI voor alle gemeenten in regio Noord-Holland Noord Februari 2015 SROI Social Return On Investment TOOLKIT SROI voor alle gemeenten in regio Noord-Holland Noord Regionale standaard voor de toepassing van SROI in de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord.

Nadere informatie

Social Return achtergrondinformatie

Social Return achtergrondinformatie Bijlage I Social Return achtergrondinformatie Bestek aanbesteding Multifunctionals pagina 1 van 6 Algemene informatie Social Return De gemeente Amsterdam heeft als doelstelling dat een investering door

Nadere informatie

Wethouder van Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Economie. Onderwerp 5% Regeling / Contract Compliance

Wethouder van Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Economie. Onderwerp 5% Regeling / Contract Compliance Wethouder van Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Economie Henk Kool Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Aan: de Commissie Sociale zaken, Werkgelegenheid, Economie en Internationale

Nadere informatie

Transvorm Actueel. Social Return on Investment - tegenprestaties onder de loep. woensdag 17 juni 2015

Transvorm Actueel. Social Return on Investment - tegenprestaties onder de loep. woensdag 17 juni 2015 Transvorm Actueel Social Return on Investment - tegenprestaties onder de loep woensdag 17 juni 2015 Vera van der Horst Adviseur social return & PSO-distributeur v.v.d.horst@adviespuntsocialreturn.nl 06

Nadere informatie

Bureau Social Return Groningen ontzorgt Stadswerk 25 maart 2015

Bureau Social Return Groningen ontzorgt Stadswerk 25 maart 2015 Bureau Social Return Groningen ontzorgt Stadswerk 25 maart 2015 1 Social return: begripsbepaling Buying Social 2 Social Return Social return is het opnemen van sociale voorwaarden, eisen en wensen in een

Nadere informatie

WGS rapportage. Haagse 5% regeling Opsteller: Pat Houkes, projectmanager 5%-regeling WGS Den Haag

WGS rapportage. Haagse 5% regeling Opsteller: Pat Houkes, projectmanager 5%-regeling WGS Den Haag WGS rapportage Haagse 5% regeling 2007-2011 Opsteller: Pat Houkes, projectmanager 5%-regeling WGS Den Haag Datum : mei 2012 1 Rapportage ten behoeve van de brede evaluatie 5%-regeling In 2007 is besloten

Nadere informatie

Juli What is your Social Return On Investment van de gemeente Vianen juli 2014

Juli What is your Social Return On Investment van de gemeente Vianen juli 2014 What is your Social Return On Investment van de gemeente Vianen 2014 Juli 2014 1 Inhoudsopgave 1. Aanleiding... 3 2. Wat is social return on investment?... 3 3. Uitganspunten SROI gemeente Vianen... 3

Nadere informatie

Workshop aanbestedingsrecht

Workshop aanbestedingsrecht Workshop aanbestedingsrecht Over social return en het herstellen van gebreken 26 maart 2015 Willemijn Ritsema van Eck & Marianne Sprik Advocaten aanbestedingsrecht Inhoud Deel 1: Social Return Wat is Social

Nadere informatie

Social Return (on Investment) Nevi PIANOo, 18 maart 2010

Social Return (on Investment) Nevi PIANOo, 18 maart 2010 Social Return (on Investment) Nevi PIANOo, 18 maart 2010 Annelies Soede, hoofd Concern Inkoop Agenda 1. Amsterdamse inkoop 2. Social Return invulling 3. Resultaten en ervaringen 4. Vervolgstappen 1. Amsterdamse

Nadere informatie

Bijlage 2 INVENTARISATIE EN PLAN VAN AANPAK INVENTARISATIE

Bijlage 2 INVENTARISATIE EN PLAN VAN AANPAK INVENTARISATIE Bijlage 2 INVENTARISATIE EN PLAN VAN AANPAK INVENTARISATIE De gemeenten vinden het belangrijk om samen met haar opdrachtnemers te investeren in de sociale infrastructuur van de regio. De gemeenten willen

Nadere informatie

Uitvoeringsregels Social Return Gemeente s-hertogenbosch (d.d. 12 maart 2014)

Uitvoeringsregels Social Return Gemeente s-hertogenbosch (d.d. 12 maart 2014) Uitvoeringsregels Social Return Gemeente s-hertogenbosch (d.d. 12 maart 2014) Definities Social Return houdt in dat de opdrachtnemer aan wie een opdracht wordt verstrekt, verplicht is om een deel van de

Nadere informatie

eindparaaf wethouder / * \ d.d. /.3/ /0 d.d. Onderwerp Wijziging Inkoop- en aanbestedingsbeleid ter invoering van de 5% regeling Social return

eindparaaf wethouder / * \ d.d. /.3/ /0 d.d. Onderwerp Wijziging Inkoop- en aanbestedingsbeleid ter invoering van de 5% regeling Social return Gescand archief «atum 05 -ii- Aan B&W Afschrift aan eindparaaf wethouder / d.d. wethouder.feiten.. * \ d.d. /.3/ /0 Nota Datum 02-07-2010 Ons kenmerk 1105291 Opsteller Bijlage Onderwerp Wijziging Inkoop-

Nadere informatie

Stedelijk Projectbureau Social Return

Stedelijk Projectbureau Social Return Stedelijk Projectbureau Social Return Gemeente Amsterdam Stedelijk Projectbureau Social Return Social.Return@dwi.amsterdam.nl www.amsterdam.nl/socialreturn Ezra Hendriks en Monique Pellinkhof Social Return

Nadere informatie

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR OPSTELLER VOORSTEL: A. Buwalda AFDELING: AJZ PORTEFEUILLEHOUDER: M.C.M. Waanders Agendapunt: No. /2012 Dokkum, 21-03-2013 ONDERWERP: inkoop- en aanbestedingsbeleid

Nadere informatie

Voorwaarden social return

Voorwaarden social return Voorwaarden social return Considerans Een van de doelen van de woningcorporatie is het bieden van huisvesting aan kwetsbare groepen in onze samenleving. We vinden het van belang om kansen op werk te creëren

Nadere informatie

Raadsbrief social return en verdringing

Raadsbrief social return en verdringing Collegevoorstel Openbaar Onderwerp en verdringing Programma Economie & Werk Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 10 februari j.l. heeft de raad de motie Houd social return on investment ook echt

Nadere informatie

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Onderwerpen Social return en MKB

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Onderwerpen Social return en MKB gemeente Eindhoven Inboeknummer 12bst00346 Dossiernummer 12.09.652 28 februari 2012 GL12005260 Commissie notitie Betreft Voortgangsrapportage Inkoop en aanbestedingsbeleid. Inleiding Bij de behandeling

Nadere informatie

Jaarplan 2014 Werkgeversservicepunt 033

Jaarplan 2014 Werkgeversservicepunt 033 Jaarplan 2014 Werkgeversservicepunt 033 Inhoud 1. Rol van het WSP in 2014 2. Targets 2014 3. Accountmanagement en instrumentarium 4. Regionale samenwerking 5. Organisatie 6. Bezetting en financiën Versie:

Nadere informatie

Nieuwe kansen voor intermediairs

Nieuwe kansen voor intermediairs 1 Bemiddeling van werkzoekenden met een arbeidsbeperking Nieuwe kansen voor intermediairs De komende jaren is het aan werk helpen van werkzoekenden met een arbeidsbeperking een groot thema. In 2026 moet

Nadere informatie

NovaWork. Aan de slag op de arbeidsmarkt in zes stappen Werkgevers en opdrachtgevers. Iedereen doet mee!

NovaWork. Aan de slag op de arbeidsmarkt in zes stappen Werkgevers en opdrachtgevers. Iedereen doet mee! NovaWork Aan de slag op de arbeidsmarkt in zes stappen Werkgevers en opdrachtgevers Iedereen doet mee! NovaWork helpt mensen met een forse afstand tot de arbeidsmarkt op de zoektocht naar zinvol en passend

Nadere informatie

Sociaal inkopen en aanbesteden

Sociaal inkopen en aanbesteden Reg. nr. 1102068/801 INITIATIEFVOORSTEL Sociaal inkopen en aanbesteden Initiatiefnemers: Claire Vaessen, GroenLinks Adnan Sahin, PvdA Daniel Jumelet, CU Onderwerp: Sociaal inkopen en aanbesteden Programma:

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Intensivering Social Return on Investment in Haarlem Reg. Nummer: SZW/BB/2012/224482

Raadsstuk. Onderwerp: Intensivering Social Return on Investment in Haarlem Reg. Nummer: SZW/BB/2012/224482 Raadsstuk Onderwerp: Intensivering Social Return on Investment in Haarlem Reg. Nummer: SZW/BB/2012/224482 1. Inleiding We hebben als burgers, overheid en werkgevers een gezamenlijke verantwoordelijkheid

Nadere informatie

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER UTRECHT MIDDEN DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER Doel van de Participatiewet De Participatiewet vervangt de bijstandswet, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong. Het doel van de

Nadere informatie

Uitvoeringsregels Social Return Gemeente s-hertogenbosch (d.d. 12 maart 2014)

Uitvoeringsregels Social Return Gemeente s-hertogenbosch (d.d. 12 maart 2014) Uitvoeringsregels Social Return Gemeente s-hertogenbosch (d.d. 12 maart 2014) Definities Social Return houdt in dat de opdrachtnemer aan wie een opdracht wordt verstrekt, verplicht is om een deel van de

Nadere informatie

Uitwerking Bijeenkomst Leveranciers/Rijksoverheid Social Return en Duurzaamheid dd 28 juni 2016

Uitwerking Bijeenkomst Leveranciers/Rijksoverheid Social Return en Duurzaamheid dd 28 juni 2016 Uitwerking Bijeenkomst Leveranciers/Rijksoverheid Social Return en Duurzaamheid dd 28 juni 2016 Categoriemanagement IenM: Inkoopadvies, Interim-management en organisatieadvies; en Auditdiensten Conclusies

Nadere informatie

Adviespunt Social Return

Adviespunt Social Return Social Return Maatwerk in Social Return adviseert (semi-)overheidsinstellingen en bedrijven, die een professioneel inkoopbeleid hanteren, over het toepassen van. Na gunning ondersteunt zij opdrachtnemers

Nadere informatie

Vormgeving van veranderingen

Vormgeving van veranderingen Iedereen doet mee Vormgeving van veranderingen Mondiale crisis Bezuinigingen Noodzaak tot modernisering van arbeidsmarkt ivm vergrijzing, vergroening en internationalisering Zoveel mogelijk mensen laten

Nadere informatie

Social Return in Groningen

Social Return in Groningen Social Return in Groningen uw bijdrage als opdrachtnemer aan de oplossing van knelpunten op de arbeidsmarkt Social Return Wanneer we als gemeente werk uitbesteden, stellen we niet alleen eisen aan prijs

Nadere informatie

SROI in Veenendaal. - Het Kader

SROI in Veenendaal. - Het Kader SROI in Veenendaal - Het Kader Juni 2013 2 Samenvatting In de visie van het gemeentebestuur van Veenendaal staat participatie centraal. Een manier om hier aan bij te dragen is de invoering van Social Return

Nadere informatie

BIJLAGE 7 Nadere toelichting en begrippenlijst Social Return

BIJLAGE 7 Nadere toelichting en begrippenlijst Social Return BIJLAGE 7 Nadere toelichting en begrippenlijst Social Return 1. Verklaring gebruikte termen Social Return Arrangement Een arrangement is een samenwerkingsverband op maat, met specifieke afspraken binnen

Nadere informatie

Jaap Peelen. Business Manager Tender support. In de praktijk aanbestedingen winnen met SROI

Jaap Peelen. Business Manager Tender support. In de praktijk aanbestedingen winnen met SROI Jaap Peelen Business Manager Tender support In de praktijk aanbestedingen winnen met SROI Track record 64 tenders in bouw- en infrasector (EMVI en BVP) 71% werd als beste beoordeeld door de opdrachtgever

Nadere informatie

1 ũ FEB Gemeente r Bergen op Zoom. Aan de leden en duoburgerleden van de gemeenteraad. Geachte leden en duoburgerleden,

1 ũ FEB Gemeente r Bergen op Zoom. Aan de leden en duoburgerleden van de gemeenteraad. Geachte leden en duoburgerleden, ī Gemeente r Bergen op Zoom Aan de leden en duoburgerleden van de gemeenteraad van Bergen op Zoom Uw kenmerk Uw brief Onderwerp: Ons kenmerk Beh. door Afdeling monitoring inzake SROI U16-062116 A.A. Raphaela

Nadere informatie

M E M O. : de gemeenteraad. : het college van burgemeester en wethouders. Datum : oktober : analyse en maatregelen.

M E M O. : de gemeenteraad. : het college van burgemeester en wethouders. Datum : oktober : analyse en maatregelen. M E M O Aan Van : de gemeenteraad : het college van burgemeester en wethouders Datum : oktober 2015 Onderwerp : analyse en maatregelen Inleiding: Met de invoering van de Participatiewet is de Incidentele

Nadere informatie

Handleiding Social Return bij de provincie

Handleiding Social Return bij de provincie Handleiding Social Return bij de provincie Richtlijnen voor toepassing en uitvoering in inkopen en aanbesteden EC, SSC IC Januari 2015 Colofon Uitgave provincie Overijssel Datum juni 2014 Auteur H.K. van

Nadere informatie

Generieke voorwaarden social return. 1 januari 2015

Generieke voorwaarden social return. 1 januari 2015 Generieke voorwaarden social return 1 januari 2015 Considerans Een van de doelen van de woningcorporatie is het bieden van huisvesting aan kwetsbare groepen in onze samenleving. We vinden het van belang

Nadere informatie

Aanpak. Social Return

Aanpak. Social Return Aanpak Social Return in Social Return in De Bilt Social Return versie 1.0 1 In 2011 heeft het college van B&W het inkoop en aanbestedingsbeleid 2012 vastgesteld. Hiermee is ook besloten om Social Return

Nadere informatie

3. Uitgangspunten SROI gemeente Nieuwegein

3. Uitgangspunten SROI gemeente Nieuwegein Inhoud 1. Aanleiding... 3 2. Wat is social return on investment?... 3 3. Uitgangspunten SROI gemeente Nieuwegein... 3 4. Aandachtpunten bij social return... 4 5. Manieren om invulling te geven aan social

Nadere informatie

Gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel en Kollumerland

Gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel en Kollumerland Leidraad Social return Gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel en Kollumerland c.a. Auteur: Jitske Prins Datum: April 2013 Versie: 1.3 Vooraf De colleges van de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel,

Nadere informatie

VOORSTEL BELEID SOCIAL RETURN ON INVESTMENT

VOORSTEL BELEID SOCIAL RETURN ON INVESTMENT VOORSTEL BELEID SOCIAL RETURN ON INVESTMENT Opsteller Marianne Sinnema Datum 17 mei 2013 Voorstel routing Bronvermelding MT WIL > AB/DB > Colleges Lekstroomgemeenten Dit voorstel is mede tot stand gebracht

Nadere informatie

SOCIAAL ONDERNEMEN VORMEN EN METHODES.

SOCIAAL ONDERNEMEN VORMEN EN METHODES. SOCIAAL ONDERNEMEN VORMEN EN METHODES. WAT IS MVO : MVO IS EEN INTEGRALE VISIE OP ONDERNEMERSCHAP, WAARBIJ HET BEDRIJF WAARDE CREEERT OP ECONOMISCHE (PROFIT) ECOLOGISCHE (PLANET) EN SOCIAL (PEOPLE) GEBIED.

Nadere informatie

Informatiesessie SROI regio NHN. Raadzaal Heerhugowaard 25-04-2013

Informatiesessie SROI regio NHN. Raadzaal Heerhugowaard 25-04-2013 Informatiesessie SROI regio NHN Raadzaal Heerhugowaard 25-04-2013 De 3 Thema s: 1. Werknaarwerk 2. School naar werk 3. Uitkering naar Werk: Project Werkgeversdienstverlening Social Return On Investment

Nadere informatie

Social Return Beleid Provincie. Voorlichting nieuw beleid maart 2015

Social Return Beleid Provincie. Voorlichting nieuw beleid maart 2015 Social Return Beleid Provincie Voorlichting nieuw beleid maart 2015 Wat is Social Return? Social Return is gericht creëren van (extra) arbeidsplaatsen voor personen met een grote(re) afstand tot de arbeidmarkt,

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland. Versie 1 Juli 2016

Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland. Versie 1 Juli 2016 Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland 2016 Versie 1 Juli 2016 1 Inleiding... 3 2 Gemeentelijke uitgangspunten... 4 2.1 Algemene uitgangspunten... 4 2.2

Nadere informatie

Facilitair Samenwerkingsverband ROC s FSR Conferentie 2015 Zwolle Workshop Social Return

Facilitair Samenwerkingsverband ROC s FSR Conferentie 2015 Zwolle Workshop Social Return Facilitair Samenwerkingsverband ROC s FSR Conferentie 2015 Zwolle Workshop Social Return Dr.mr. Petra Oden, lector Juridische Aspecten van de Arbeidsmarkt Introductie 1. Social Return: beleid en ervaringen

Nadere informatie

Coördinatiepunt Social Return. Van lokaal naar regionaal

Coördinatiepunt Social Return. Van lokaal naar regionaal Coördinatiepunt Social Return Van lokaal naar regionaal Wat is Social Return? Inkoopdoelstellingen Duurzaamheid Werkgelegenheid Innovatie Lokale economie en MKB Waarom Social Return bij WiZ? Social Return

Nadere informatie

Prestatieladder Sociale Ondernemen. Aanvang 9.45 uur. Welkom!

Prestatieladder Sociale Ondernemen. Aanvang 9.45 uur. Welkom! Prestatieladder Sociale Ondernemen Aanvang 9.45 uur Welkom! Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) Yuri Starrenburg Voorzitter Stichting PSO-Nederland January 19, 2015 Presentatie PSO Nederland 2 Iedereen

Nadere informatie

Beleidsplan Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO)/Social Return Provincie Noord-Brabant 2014-2018

Beleidsplan Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO)/Social Return Provincie Noord-Brabant 2014-2018 Beleidsplan Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO)/Social Return Provincie Noord-Brabant 2014-2018 Vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant op 10 juni 2014 1. Inleiding Provinciale Staten

Nadere informatie

SOCIAL RETURN ROTTERDAM

SOCIAL RETURN ROTTERDAM Investeren in mens en stad SOCIAL RETURN ROTTERDAM Presentatie Social Return 2013 Inkoop Volume De gemeente Rotterdam heeft een inkoop Volume van ± 800 miljoen. Het inkoopproces Strategieontwikkeling Specificeren

Nadere informatie

Bijstand en werk in 2016 De WWB doelgroep in cijfers. Tekst Marlijn Migchels April 2016

Bijstand en werk in 2016 De WWB doelgroep in cijfers. Tekst Marlijn Migchels April 2016 Bijstand en werk in 2016 De WWB doelgroep in cijfers Tekst Marlijn Migchels April 2016 Bestandsanalyse laat zien: bijstandsgerechtigden kunnen en willen vaak werken Hoe gedegen matching bijdraagt aan duurzame

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Convenant. College van Burgemeester en Wethouders. Dagelijkse Besturen:

Convenant. College van Burgemeester en Wethouders. Dagelijkse Besturen: Convenant College van Burgemeester en Wethouders Dagelijkse Besturen: - Stadsdeel West - Stadsdeel Zuid - Stadsdeel Oost - Stadsdeel Centrum - Stadsdeel Noord - Stadsdeel Zuidoost en - Stadsdeel Nieuw

Nadere informatie

Bijlage: Beleidsregels Social Return Den Haag 2016 Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Bijlage: Beleidsregels Social Return Den Haag 2016 Artikel 1 Begripsomschrijvingen Bijlage: Beleidsregels Social Return Den Haag 2016 Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze beleidsregels wordt verstaan onder: Bouwblokkenmodel: oor de waardering van de inzet maakt de gemeente gebruik

Nadere informatie

Beleidsregels Social Return Den Haag 2015

Beleidsregels Social Return Den Haag 2015 Beleidsregels Social Return Den Haag 2015 Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze beleidsregels wordt verstaan onder: a) Arbeidsextensief: Een opdracht wordt geacht bijzonder arbeidsextensief te zijn indien

Nadere informatie

De wizzr van Provijf is hét online contractmanagement. voor Social Return!

De wizzr van Provijf is hét online contractmanagement. voor Social Return! De wizzr van Provijf is hét online contractmanagement systeem voor Social Return! GriP op social return dienstverlening social return wordt steeds vaker door de overheid ingezet voor het realiseren van

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Eindevaluatie IRO (Individuele Re-integratie Overeenkomst)

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Eindevaluatie IRO (Individuele Re-integratie Overeenkomst) De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

Social Return on Investment

Social Return on Investment Presentatie Jaap van Leeuwen (manager SE Inkoop - SCD) Carla Martinot (accountmanager SROI Drechtsteden) Historie Toepassing Uitvoering Agenda 1 Collegebesluit 1998 Achtergrond: - forse werkeloosheid +

Nadere informatie

SROI Social Return On Investment. TOOLKIT SROI beschikbaar voor alle gemeenten in regio Noord-Holland Noord

SROI Social Return On Investment. TOOLKIT SROI beschikbaar voor alle gemeenten in regio Noord-Holland Noord Definitief 3 april 2013 SROI Social Return On Investment TOOLKIT SROI beschikbaar voor alle gemeenten in regio Noord-Holland Noord Voor een uniforme methodiek van invoering SROI volgens de bouwblokkenmethode

Nadere informatie

Generieke voorwaarden Social Return. 1 mei 2016

Generieke voorwaarden Social Return. 1 mei 2016 Generieke voorwaarden Social Return 1 mei 2016 Considerans Eén van de doelen van de woningcorporatie is het bieden van huisvesting aan kwetsbare groepen in onze samenleving. We vinden het van belang om

Nadere informatie

Social Return. Hier komt tekst. Programma. 5 pijlers Utrechts Inkoopbeleid: Waar(-de) voor ons geld!

Social Return. Hier komt tekst. Programma. 5 pijlers Utrechts Inkoopbeleid: Waar(-de) voor ons geld! Social Return Hier komt tekst Thea Smid-Verheul Programma Gemeente Utrecht 7 juni 2016 5 pijlers Utrechts Inkoopbeleid: Waar(-de) voor ons geld! 1. Fors inzetten op Duurzaam Inkopen In 2020: 10% circulair

Nadere informatie

Gemeente jn Bergen op Zoom

Gemeente jn Bergen op Zoom Gemeente jn Bergen op Zoom RMD08-0186 ^^^H Raadsmededeling Datum 2 8 OKT. 2008 Nr. RMD08-0186 Van Aan Kopie aan Het college van B&W De raads- en duoburgerleden M. van Eekelen / A. Hagenaars Contactpersoon:

Nadere informatie

KENNISBIJEENKOMST SROI Lieke Knoups. 9 oktober 2014

KENNISBIJEENKOMST SROI Lieke Knoups. 9 oktober 2014 KENNISBIJEENKOMST SROI Lieke Knoups 9 oktober 2014 Severijn Hulshof Niche kantoor Civiel bouwrecht & aanbestedingsrecht Per 1 januari 2014 -> 1 vestiging Den Haag www.severijnhulshof.nl 2 Specialismen

Nadere informatie

Onderzoek naar de beleidsmatige voor- en nadelen van PSO-certificatie provincie Gelderland

Onderzoek naar de beleidsmatige voor- en nadelen van PSO-certificatie provincie Gelderland Onderzoek naar de beleidsmatige voor- en nadelen van PSO-certificatie provincie Gelderland Inleiding: In juni 2016 heeft Provinciale Staten aan Gedeputeerde Staten verzocht te onderzoeken wat de beleidsmatige

Nadere informatie

Arbeidsparticipatie naar vermogen

Arbeidsparticipatie naar vermogen Arbeidsparticipatie naar vermogen Driemaal is scheepsrecht - Wet Werken naar Vermogen - Participatiewet - Sociaal akkoord Wanneer duidelijkheid? Derde wetsvoorstel over onderwerp: onderkant van de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Checklist voor gemeentelijke cliëntenraden. Checklist voor gemeentelijke cliëntenraden

Checklist voor gemeentelijke cliëntenraden. Checklist voor gemeentelijke cliëntenraden Checklist voor gemeentelijke cliëntenraden Landelijke Cliëntenraad Juni 2013 1 Inhoudsopgave Conclusies beoordeling aandachtspunt 1 3 Conclusies beoordeling aandachtspunt 2 4 Conclusies beoordeling aandachtspunt

Nadere informatie

CONCEPT SROI-BELEID PROVINCIE UTRECHT

CONCEPT SROI-BELEID PROVINCIE UTRECHT CONCEPT SROI-BELEID PROVINCIE UTRECHT AANLEIDING Provincie wil als werkgever én als opdrachtgever invulling geven aan maatschappelijke verantwoordelijkheid op het gebied van arbeidsmarktparticipatie Begin

Nadere informatie

Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed

Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed Proceskalender 2014 van De januari 2014 A-lijst : onderwerpen Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed 1. WERKBEDRIJF Taak en minimale functies Werkbedrijf Wat is

Nadere informatie

Begrippenbijsluiter It takes two to tango

Begrippenbijsluiter It takes two to tango Begrippenbijsluiter It takes two to tango Over reïntegratie op de arbeidsmarkt In deze begrippenlijst staan in alfabetische volgorde begrippen uitgelegd die te maken hebben met reïntegratie. De begrippenbijsluiter

Nadere informatie

Uitvoeringsvoorwaarden Social return Opdracht Sociaal Domein (2017 e.v.), inkoop

Uitvoeringsvoorwaarden Social return Opdracht Sociaal Domein (2017 e.v.), inkoop Uitvoeringsvoorwaarden Social return Opdracht Sociaal Domein (2017 e.v.), inkoop Gemeenten kunnen bij het verlenen van opdrachten sociale voorwaarden stellen, in de vorm van Social return. Op het moment

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel Wijziging Algemene Subsidieverordening Eindhoven- social return

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel Wijziging Algemene Subsidieverordening Eindhoven- social return gemeente Eindhoven Inboeknummer 14bst00009 Beslisdatum B&W 14 januari 2014 Dossiernummer 14.03.252 Raadsvoorstel Wijziging Algemene Subsidieverordening Eindhoven- social return Inleiding Iedereen moet

Nadere informatie

Transitieplan. 12 september 2013

Transitieplan. 12 september 2013 Transitieplan 12 september 2013 Situatie Oost-Groningen Hoog aantal Wsw-ers (3,5 x landelijk gemiddelde) Hoog aantal Wajongeren (2 x landelijk gemiddelde) Arbeidsparticipatie is laag (61% ten opzichte

Nadere informatie

Beleidskaders Participatiewet

Beleidskaders Participatiewet Beleidskaders Participatiewet Uitgangspunten Participatiewet Eén regeling voor personen met arbeidsvermogen, samenvoegen WWB, Wsw en de Wajong (niet duurzaam volledig arbeidsongeschikt) Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Participatiewet. 1 januari 2015

Participatiewet. 1 januari 2015 Participatiewet 1 januari 2015 Agenda Uitgangspunten Participatiewet - Sjak Vrieswijk De WVK-groep - Gerard van Beek De ISD/Werkplein de Kempen - Sjak Vrieswijk Kempenplus - Gerard van Beek Het regionaal

Nadere informatie

Social return in Utrecht

Social return in Utrecht Social return in Utrecht Hier komt tekst Jochanan Nagel Hier Projectleider komt ook social tekst return Wat is social return? Met Social Return wil de gemeente Utrecht haar inkoopkracht ten volle benutten

Nadere informatie

Uitdagingen ICT markt

Uitdagingen ICT markt Uitdagingen ICT markt Kwalitatieve verstoring arbeidsmarkt Kwantitatieve verstoring arbeidsmarkt Sociaal-Maatschappelijke frictie door veranderende visie op arbeid Traditionele organisatie modellen zijn

Nadere informatie

KLeintje begroting 2010

KLeintje begroting 2010 KLeintje begroting 2010 De begroting is onderverdeeld in vijf beleidsproducten te weten: Inkomenswaarborg, Activering en Uitstroom, Handhaving, Inburgering en Kinderopvang. De beleidsproducten zijn weer

Nadere informatie

Oostzaan Buiten gewoon

Oostzaan Buiten gewoon Gemeente Oostzaan Buiten gewoon Raad GESCAND OP -9 mi 2o;5 Gemeente Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1 511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1 530 AA WortTier Telefoon 075 651 2100 Fax 075

Nadere informatie

Uitdagingen ICT markt

Uitdagingen ICT markt Uitdagingen ICT markt Kwalitatieve verstoring arbeidsmarkt Kwantitatieve verstoring arbeidsmarkt Sociaal-Maatschappelijke frictie door veranderende perceptie van arbeid Traditionele organisatie modellen

Nadere informatie

Betreft: Reactie van de Haagse Maatschap op Landelijke bezuinigingen kinderopvang (RIS 181086)

Betreft: Reactie van de Haagse Maatschap op Landelijke bezuinigingen kinderopvang (RIS 181086) College van B&W en Raadsleden Den Haag T.a.v. Griffie Postbus 19157 2500 CD Den Haag Betreft: Reactie van de Haagse Maatschap op Landelijke bezuinigingen kinderopvang (RIS 181086) Geacht College en Raadsleden,

Nadere informatie

Vraaggestuurde re-integratie: methode of mythe? Arjan Heyma (SEO Economisch Onderzoek) 27 mei 2011

Vraaggestuurde re-integratie: methode of mythe? Arjan Heyma (SEO Economisch Onderzoek) 27 mei 2011 Vraaggestuurde re-integratie: methode of mythe? Arjan Heyma (SEO Economisch Onderzoek) 27 mei 2011 Onderwerpen presentatie Definitie vraaggestuurde re-integratie Aanleiding onderzoek en onderzoeksvraag

Nadere informatie

SOCIAL RETURN VERPLICHTING

SOCIAL RETURN VERPLICHTING SOCIAL RETURN VERPLICHTING De gemeente Rotterdam hecht waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. In dat kader is social return onderdeel van het duurzame inkoopbeleid en wordt door de gemeente

Nadere informatie

Notitie Toepassing Social Return bij inkoop en aanbesteding in de gemeente Leeuwarden

Notitie Toepassing Social Return bij inkoop en aanbesteding in de gemeente Leeuwarden Notitie Toepassing Social Return bij inkoop en aanbesteding in de gemeente Leeuwarden Aanleiding De aanpak van Social Return binnen de gemeentelijke organisatie moet intensiveren. Tijdens de begrotingsbehandeling

Nadere informatie