Gezondheidsmonitoring van kwetsbare groepen in Nederland: weten we genoeg?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gezondheidsmonitoring van kwetsbare groepen in Nederland: weten we genoeg?"

Transcriptie

1 Gezondheidsmonitoring van kwetsbare groepen in Nederland: weten we genoeg? Roderik F. Viergever* Bij kwetsbare groepen kan bij uitstek gezondheidswinst behaald worden middels selectieve, geïndiceerde en/of zorggerelateerde preventie. Het is daarom van belang te monitoren of het beschikbare preventie- en zorgaanbod voor deze groepen aansluit bij bestaande zorgbehoeften. Het doel van deze studie was te onderzoeken hoe gezondheidsmonitoring voor kwetsbare groepen plaatsvindt op regionaal niveau in Nederland. Hiertoe werden documenten die betrekking hebben op gezondheidsmonitoring verzameld bij alle 28 GGD en. Ten eerste werd in deze documenten geïnventariseerd voor welke kwetsbare groepen monitoring plaatsvindt. Ten tweede werd de beschikbaarheid van informatie omtrent de aard en omvang van de kwetsbare groepen, de zorgbehoeften van die groepen, en het bestaande preventie- en zorgaanbod voor de groepen geanalyseerd. Uit deze analyses bleek dat er tussen GGD en grote verschillen bestaan in de kwaliteit van gezondheidsmonitoring van kwetsbare groepen. Diverse kwetsbare groepen blijven bij veel GGD en buiten beeld. Verder levert de huidige manier van gezondheidsmonitoring bij veel GGD en niet voldoende informatie op om verbeteringen te kunnen suggereren voor de bestaande preventie en zorg voor kwetsbare groepen. Verbeteringen zijn derhalve wenselijk op verschillende onderdelen van het monitoringsproces op regionaal en nationaal niveau, met name met betrekking tot inclusiviteit, standaardisatie en het creëren van een samenhangend beeld van gezondheid, preventie en zorg. Trefwoorden: kwetsbare groepen, gezondheidsmonitor, GGD, VTV, rvtv, OGGZ * Faculty of Public Health and Policy, London School of Hygiene and Tropical Medicine, Londen Afdeling Eerstelijnsgeneeskunde, UMC St Radboud, Nijmegen. Inleiding Gezondheidsmonitoring, het verkrijgen van inzicht in de gezondheidssituatie van de bevolking, is noodzakelijk om gezondheidsbevorderende en -beschermende interventies op te kunnen zetten die aansluiten bij bestaande zorgbehoeften. 1 Gezondheidsmonitoring gebeurt in Nederland op verschillende niveaus (Figuur 1). 2 Het Rijk baseert haar Rijksnota gezondheidsbeleid op de landelijke Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) een overzicht van de landelijke toestand van de volksgezondheid. Op vergelijkbare wijze baseren gemeenten hun lokale nota s gezondheidsbeleid op een gezondheidsmonitor (er zijn monitors Jeugdgezondheid, Volksgezondheid en Gezondheid Ouderen) of een regionale VTV (rvtv) documenten die op regionaal niveau inzicht geven in de toestand van de volksgezondheid. 2 Omdat bij kwetsbare groepen bij uitstek gezondheidswinst behaald kan worden middels selectieve, geïndiceerde en/of zorggerelateerde preventie, 3 is het verkrijgen van inzicht in deze groepen een belangrijk onderdeel van gezondheidsmonitoring. 1,4-6 In de context van gezondheidsmonitoring kunnen kwetsbare groepen gedefinieerd worden als diegenen met een risico op ongelijke mogelijkheden om de voor hen maximaal haalbare gezondheid (noot a) en kwaliteit van leven te behalen. 7 De ongelijke mogelijkheden die leiden tot kwetsbaarheid kunnen bestaan uit een afwijkende of verhoogde zorgbehoefte, of uit een verminderde toegang tot preventie of zorg. 7-9 Dergelijke ongelijke mogelijkheden kunnen ontstaan door lichamelijke, psychische of sociale oorzaken 7,10 of door factoren die betrekking hebben op de individuele leefstijl of fysieke omgeving. 11 Voor een effectieve gezondheidsmonitoring van kwetsbare groepen zijn drie elementen nodig: 1 Inzicht in welke verschillende kwetsbare groepen er bestaan en waarbij derhalve monitoring gewenst is; 2 een overzicht van de aard, omvang en gezondheidsproblematiek / zorgbehoeften van elke groep; 3 een evaluatie van het bestaande preventie- en zorgaanbod voor elke groep en of deze aansluiten bij de zorgbehoeften. Gezondheidsmonitoring van kwetsbare groepen gebeurt in Nederland op regionaal niveau op twee verschillende manieren. Ten eerste, via de hierboven beschreven gezondheidsmonitors en rvtv s. Ten tweede, via de monitors Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ). 12 tsg jaargang 91 / 2013 nummer 6 Gezondheidsmonitoring van kwetsbare groepen in Nederland: weten we genoeg? - pagina 347 / TSG 91 / nummer 6 347

2 IGZ Staat van de openbare gezondheidszorg VTV Landelijke toestand volksgezondheid De preventiecyclus Gemeentelijke nota s Lokaal gezondheidsbeleid rvtv en/of gezondheidsmonitor Regionale toestand volksgezondheid Kernpunten. Bij kwetsbare groepen kan bij uitstek gezondheidswinst behaald worden middels selectieve, geïndiceerde en/of zorggerelateerde preventie.. Diverse kwetsbare groepen blijven in de regionale gezondheidsmonitoring bij veel GGD en buiten beeld.. De huidige manier van gezondheidsmonitoring levert bij veel GGD en onvoldoende informatie op om verbeteringen te kunnen suggereren voor de bestaande preventie en zorg voor kwetsbare groepen.. Verbeteringen aan het monitoringsproces zijn wenselijk, met name met betrekking tot inclusiviteit, standaardisatie en het creëren van een samenhangend beeld van gezondheid, preventie en zorg. Rijksnota Prioriteiten voor collectieve preventie Methoden Definities Deze tweede groep monitors geeft inzicht in de omvang en problematiek van sommige van de meest kwetsbare groepen die vallen onder de OGGZ. Zoals gezondheidsmonitors en rvtv s dienen als informatiebron voor gemeentelijke nota s gezondheidsbeleid in het kader van de Wet Publieke Gezondheid (WPG), dienen OGGZ monitors als informatiebron voor gemeentelijke beleidsnota s in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het doel van deze studie was meer inzicht te verwerveninhoegezondheidsmo- nitoring voor kwetsbare groepen plaatsvindt op regionaal niveau in Nederland. In 2008 is reeds bestudeerd hoe OGGZ monitors invulling geven aan de monitoring van kwetsbare groepen. 12 Hoe invulling wordt gegeven aan de monitoring van kwetsbare groepen binnen gezondheidsmonitors en rvtv s is echter tot op heden niet bestudeerd. Derhalve beoogde deze studie binnen gezondheidsmonitors en rvtv s te onderzoeken voor welke kwetsbare groepen gezondheidsmonitoring plaatsvindt en of er bepaalde kwetsbare groepen zijn bij wie monitoring op dit moment achterblijft. Tevens is onderzochtofdehuidigemanier van monitoren voldoende informatie oplevert om verbeteringen te kunnen suggereren voor de bestaande preventie en zorg voor deze groepen. Getracht is de resultaten van deze studie aan te laten sluiten bij voorgaand onderzoek naar hoe OGGZ monitors invulling geven aan de monitoring van kwetsbare groepen. 12 Derhalve werd deze studie beperkt tot groepen die kwetsbaar zijn door sociale oorzaken. Definitie van kwetsbaarheid door sociale oorzaken Bij gebrek aan een specifieke definitie van kwetsbaarheid door sociale oorzaken in het kader van gezondheidsmonitoring werd een brede definitie gehanteerd van groepen die een kenmerk van maatschappelijke aard delen dat risico s voor de gezondheid met zich meedraagt. Deze definitie is bewust breder dan de definitie van sociaal kwetsbare groepen / OGGZ doelgroepen in het kader van de Wmo (zie Box). Voorbeelden van sociale oorzaken die kunnen leiden tot kwetsbaarheid met betrekking tot gezondheid zijn het wonen in een bepaalde wijk, het hebben van een bepaald opleidingsniveau, het hebben van een bepaalde etnische of culturele achtergrond, of het hebben meegemaakt van een bepaalde levensgebeurtenis die risico s voor de gezondheid met zich meedraagt. 3,13 De andere vier oorzaken van kwetsbaarheid, namelijk lichamelijke of geestelijke oorzaken van kwetsbaarheid (zoals een fysieke of mentale handicap), leefstijl gezondheidsdeterminanten (zoals roken, voeding of alcoholgebruik) en oorzaken in de fysieke omgeving, vielen buiten het bereik van deze studie. Er bestaat echter overlap tus- Figuur 1 De preventiecyclus De preventiecyclus is een vierjarige beleidscyclus en de basis voor de preventiecyclus is de Wet Publieke Gezondheid (WPG). 6,49 In de landelijke Volksgezondheid Toekomst Verkenningen (VTV) wordt een overzicht gecreëerd van de landelijke toestand van volksgezondheid. Deze vormt de basis voor de Rijksnota. 13 GGD en kunnen een regionale VTV gebruiken om lokale, regionale en landelijke informatie over volksgezondheid en zorg te integreren en zo gemeentes te assisteren om een lokale gezondheidsnota vast te stellen die zowel rekening houdt met de lokale gezondheidstoestand als met de landelijke vastgestelde prioriteiten voor volksgezondheid. 6 Ook gezondheidsmonitors, periodieke rapporten van de gezondheidstoestand van de bevolking in een GGDregio, worden gebruikt als bron van informatie bij de vorming van gemeentelijk gezondheidsbeleid. tsg jaargang 91 / 2013 nummer 6 Gezondheidsmonitoring van kwetsbare groepen in Nederland: weten we genoeg? - pagina 348 / TSG 91 / nummer 6 348

3 sen de verschillende groepen oorzaken. Bij twijfel of de oorzaak wel van sociale aard was of bij overlap met andere oorzaken werd de oorzaak beschouwd als vallend binnen het bereik van de studie. Dataverzameling Dataverzameling vond plaats middels een documentanalyse. In Nederland wordt de uitvoering van lokale gezondheidsmonitoring door gemeenten uitbesteed aan de Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdiensten (GGD en). Derhalve werden de GGD-websites van alle 28 GGD en doorzocht op regionale documenten gepubliceerd tussen januari 2005 en mei 2012 (het moment van dataverzameling) die monitoring van de aard, omvang of zorgbehoeften van kwetsbare groepen rapporteerden en/of inzicht gaven in het bestaande preventie- en zorgaanbod voor deze groepen. 14 OGGZ monitors of andere monitors die dienden als informatiebron voor gemeentelijke beleidsnota s in het kader van de Wet Wmo kwamen niet in aanmerking voor inclusie, omdat deze reeds bestudeerd zijn in het kader van een andere studie. 12 Gezondheidsmonitors, rvtv s, Regionale Kompassen en regionale sociale kaarten werden wel geïncludeerd (Tabel 1). Indien meerdere documenten van dezelfde aard werden gevonden werd het meest recente document geïncludeerd. Omwille van overzichtelijkheid is de dataverzameling voor deze studie beperkt tot de algemene monitors Volksgezondheid en werden monitors Jeugdgezondheid en Gezondheid Ouderen niet geïncludeerd. Tot slot kwamen alleen rapporten waarin data tevens besproken konden worden in aanmerking voor inclusie; tabellenboeken en gezondheidsatlassen (online digitale databases met uitslagen van de gezondheidsenquêtes) zijn derhalve niet meegenomen. Naast het doorzoeken van GGD-websites werd elke GGD individueel per benaderd met een verzoek tot verschaffing van bovenstaande documentatie. Van 18 van de 28 GGD en werd een reactie ontvangen. De meeste reacties verwezen naar de publicatiesectie van de GGDwebsite; geen van de reacties bracht nieuwe documenten voort die nog niet geïdentificeerd waren op de website. Documenten over kwetsbare groepen op gemeentelijk niveau en op landelijk niveau vielen buiten het bereik van de studie Data analyse De data analyse bestond uit twee onderdelen. Ten eerste werd voor alle geïncludeerde documenten, gezondheidsmonitors, rvtv s, Regionale Kompassen en sociale kaarten, geïnventariseerd welke kwetsbare groepen werden besproken. Bekeken werd of er verschillen bestonden tussen GGD en wat betreft de groepen die besproken werden. Ten tweede werd voor alle documenten (behalve de sociale kaarten (noot b)) geïnventariseerd in welke mate de aard en omvang en de zorgbehoeften van kwetsbare groepen werden beschreven, alsmede het bestaande preventie- en zorgaanbod voor kwetsbare groepen in de regio. Hiervoor werd bekeken of er verschillen waren tussen verschillende kwetsbare groepen in hoe vaak deze elementen van gezondheidsmonitoring (aard/omvang kwetsbare groep; gezondheidsbehoeften; preventie- en zorgaanbod) werden besproken. Ook werd bekeken of er verschillen waren tussen GGD en in hoe vaak deze elementen aanwezig waren voor kwetsbare groepen in het algemeen. Hiertoe werd specifiek bekeken of een integrale bespreking van deze elementen per kwetsbare groep bevorderlijk was voor de aanwezigheid van betreffende elementen. Resultaten Dataverzameling vond plaats van 8 mei 2012 tot en met 16 mei Bij tien GGD en werd alleen een gezondheidsmonitor gevonden, bij zeven GGD en alleen een rvtv en bij tien GGD en beiden. Bij één GGD werd geen van beide gevonden. Verder werd bij zeven GGD en een Regionaal Kompas gevonden en bij 13 GGD en een verwijzing naar een regionale sociale kaart. Over welke kwetsbare groepen werd gerapporteerd? GGD en rapporteerden in gezondheidsmonitors en rvtv s over de aard, omvang en/of gezondheid van 54 verschillende groepen (Figuur 2). De mediaan van het aantal groepen waarover individuele GGD en rapporteerden was 12 (IQR 9 20,5). Voor de 17 GGD en met een rvtv was de mediaan 17 (IQR 11-23). Voor de tien GGD en zonder rvtv was de mediaan 9,5 (IQR 6,8-12,0). Binnen de groepen die werden gevonden konden patronen worden onderscheiden (zie gekleurde balken in Figuur 2). Gezondheidsmonitoring gebeurt in Nederland voor een groot deel door middel van bevolkingssteekproeven onder jeugd, volwassen en ouderen (de gezondheidsenquêtes). Alle 27 GGD en waarvoor documenten werden gevonden rapporteerden, in meer of mindere mate, de resultaten van de gezondheidsenquête. Uit deze enquêtes kwamen kwetsbare groepen naar voren die gekenmerkt werden door sociodemografische of socioeco- Tabel 1 Schematisch overzicht van de verschillende typen documenten die in aanmerking kwamen voor inclusie Dataverzameling Documenten Bronnen Vier verschillende typen documenten werden verzameld bij 28 GGD en. 14 Welke documenten werden verzameld? Gezondheidsmonitor: een periodiek rapport van de gezondheidstoestand van de bevolking in een GGD-regio (noot c). regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenningen (rvtv): een beschrijving van de regionale gezondheidstoestand van de bevolking en van de beschikbare preventie en zorg volgens een landelijk gestandaardiseerd format (noot c). Regionaal Kompas: online informatie over gezondheidsproblematiek en de mogelijkheden voor beleid in de regio. Regionale sociale kaart: een index van zorg- en hulporganisaties. tsg jaargang 91 / 2013 nummer 6 Gezondheidsmonitoring van kwetsbare groepen in Nederland: weten we genoeg? - pagina 349 / TSG 91 / nummer 6 349

4 Box Het belang van context voor de definitie van kwetsbaarheid: kwetsbaarheid door sociale oorzaken in het kader van de WPG versus sociaal kwetsbare groepen in het kader van de Wmo Kwetsbaarheid kent verschillende definities en context is van belang om te beslissen welke definitie passend is. Sociaal kwetsbare groepen worden in Nederland in de regel gedefinieerd naar de conceptualisering van sociale uitsluiting van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) en de beschrijving van de doelgroepen van de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) door Wolf. 19,50 Het SCP beschrijft dat sociale uitsluiting gezien kan worden als een achterstand op vier dimensies (onvoldoende sociale participatie; onvoldoende normatieve integratie; materiële deprivatie; onvoldoende toegang tot social rights ). 50 Wolf stelt dat de OGGZ doelgroepen kunnen worden beschreven als kwetsbare mensen die niet of onvoldoende in staat zijn om in de eigen bestaansvoorwaarden te voorzien; meerdere problemen tegelijkertijd hebben; vanuit het perspectief van professionele hulpverleners niet de zorg krijgen die ze nodig hebben om zich in de samenleving te handhaven; en geen hulpvraag stellen waar de reguliere hulpverlening antwoord op heeft. 19 Binnen de context van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), bijvoorbeeld, is dit een breed geaccepteerde definitie van sociaal kwetsbare groepen. Het doel van een regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning (rvtv) of gezondheidsmonitor is om een uitgangspunt te vormen voor gemeentelijk gezondheidszorgbeleid binnen de context van de Wet Publieke Gezondheid (WPG). 2 Hieruit volgt dat een rvtv of gezondheidsmonitor zich in ieder geval ten dele ten doel zou moeten stellen om kwetsbare groepen te identificeren waarvoor behoefte is aan selectieve, geïndiceerde en/of zorg gerelateerde preventie. 1,6 Een dergelijke definiëring van kwetsbare groepen sluit aan bij internationaal gestelde definities voor kwetsbare groepen in de context van gezondheidszorgbeleid: Vulnerable populations are those at risk at any particular point in time for unequal opportunity to achieve maximum possible health and quality of life. 7 Kwetsbaarheid met betrekking tot gezondheid kan ontstaan door lichamelijke, psychische of sociale oorzaken, 7,10 of door factoren die betrekking hebben op de individuele leefstijl of fysieke omgeving. 11 Kwetsbaarheid door sociale oorzaken, gedefinieerd in het kader van gezondheidsmonitoring, omvat de OGGZ doelgroepen zoals gedefinieerd door Wolf en het SCP, maar is breder en kan het best gedefinieerd worden als groepen die een kenmerk van maatschappelijke aard delen dat risico s voor de gezondheid met zich meedraagt. Dit wordt bevestigd in aanbevelingen van de European Health Committee, waarin een groep die doet denken aan de OGGZ doelgroepen ( Précarité / persons living in insecure conditions ) wordt benoemd als slechts één groep binnen het spectrum van maatschappelijke groepen die gemarginaliseerd kunnen zijn in het kader van gezondheidszorg. 51 De focus op OGGZ doelgroepen binnen gezondheidsmonitoring voor kwetsbare groepen die in deze studie wordt gevonden is waarschijnlijk mede te wijten aan de ruime landelijke aandacht voor OGGZ doelgroepen in recente jaren, 19,52 mede in het kader van nieuwe wetgeving (Wmo). 53,54 Om de periodieke nota s Wmo te onderbouwen worden geregeld OGGZ-monitors, Wmo-monitors of monitors kwetsbare groepen uitgevoerd. 55,56 Een tweede belangrijke oorzaak is dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) kwetsbare groepen synoniem heeft gesteld aan de OGGZ doelgroepen in haar basisset indicatoren publieke gezondheidszorg. 5,57 Het is belangrijk te waken voor de verwarring die lijkt te hebben plaatsgevonden tussen de definitie van sociaal kwetsbare groepen in de context van maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de definitie van kwetsbaarheid door sociale oorzaken met betrekking tot de gezondheid in de context van de publieke gezondheidszorg (WPG). De definitie van sociaal kwetsbare groepen, synoniem met OGGZ doelgroepen, wordt vaak vanuit een context waar deze definitie op zijn plaats is (maatschappelijke ondersteuning / Wmo) overgenomen naar een context waar deze niet toereikend is (publieke gezondheidszorg / WPG). In het kader van gezondheidsmonitoring leidt een dergelijke definiëring van kwetsbaarheid door sociale oorzaken tot een incompleet overzicht van maatschappelijke groepen waarbij mogelijk sprake is van behoefte aan selectieve, geïndiceerde en/of zorggerelateerde preventie. nomische factoren die een risicofactor vormden voor ongezondheid (bijvoorbeeld lage sociaaleconomische status (SES) of een laag onderwijsniveau). De terminologie die gebruikt werd om deze groepen te duiden was niet eenduidig: meestal werden zij risicogroepen genoemd, maar ook wel groepen met gezondheidsachterstanden, kwetsbare groepen of aandachtsgroepen. Deze risicogroepen die volgden uit gezondheidsenquêtes werden het vaakst gerapporteerd door GGD en, net als enkele andere kwetsbare groepen die ook standaard voorkwamen in gezondheidsenquêtes (mantelzorgers, slachtoffers van huiselijk geweld, slachtoffers van kindermishandeling en eenzame mensen) (Figuur 2 en 3). Bij 13 GGD en (48%) werd naast de risicogroepen die volgden uit de gezondheidsenquêtes verder weinig andere kwetsbare groepen besproken. Bij 14 GGD en (52%) bevatte de rvtv of gezondheidsmonitor echter in toevoeging hierop een apart hoofdstuk over kwetsbare groepen (12 van 17 GGD en (71%) met een rvtv en twee van tien GGD en (20%) met alleen een gezondheidsmonitor) (Figuur 2 en 3). Bij drie van deze 14 (21%) werd zelfs een volledig aparte rvtv of gezondheidsmonitor voor kwetsbare groepen gevonden. Binnen deze aparte hoofdstukken werd met name informatie verzameld over OGGZ doelgroepen, Maatschappelijke Zorg doelgroepen of Wmo prestatieveld 7-9 doelgroepen. Ook hier was de terminologie die gebruikt werd om deze groepen te duiden niet eenduidig: meestal werden zij kwetsbare groepen of sociaal kwetsbare groepen genoemd, maar ook wel bijzondere aandachtsgroepen. Bij acht van deze 14 tsg jaargang 91 / 2013 nummer 6 Gezondheidsmonitoring van kwetsbare groepen in Nederland: weten we genoeg? - pagina 350 / TSG 91 / nummer 6 350

5 Figuur 2 Kwetsbare groepen geïdentificeerd in gezondheidsmonitors en rvtv s tsg jaargang 91 / 2013 nummer 6 Gezondheidsmonitoring van kwetsbare groepen in Nederland: weten we genoeg? - pagina 351 / TSG 91 / nummer 6 351

6 Monitoringskaders binnen gezondheidsmonitors en rvtv s bij 28 GGD en Betere inventarisatie (6 GGD en) Bij 6 GGD en werd een bredere inventarisatie gemaakt van welke kwetsbare groepen relevant waren voor de regio Monitoringskader 2: OGGZ (14 GGD en) OGGZ doelgroepen, Maatschappelijke Zorg doelgroepen of Wmo prestatieveld 7-9 doelgroepen Monitoringskader 1: risicogroepen die volgen uit gezondheidsenquêtes (27 GGD en) Groepen die naar voren komen uit gezondheidsenquêtes en gekenmerkt worden door sociodemografische of socioeconomische factoren die een risicofactor vormen voor de gezondheid Figuur 3 Monitoringskaders van kwetsbare groepen in gezondheidsmonitors en rvtv s In het algemeen viel gezondheidsmonitoring bij GGD en binnen twee monitoringskaders: 1. risicogroepen die volgen uit gezondheidsenquêtes (gerapporteerd door alle GGD en, behalve 1 GGD waarvoor geen gezondheidsmonitor of rvtv werd gevonden); 2. de OGGZ doelgroepen (gerapporteerd door 14 GGD en). Slechts bij uitzondering (6 GGD en) werd er specifiek breder geïnventariseerd voor welke groepen monitoring nodig is. Tabel 2 Aantal maal dat kwetsbare groepen uit Figuur 2 gespecificeerd werden in sociale kaarten met een apart tabblad doelgroepen. Aantal maal gerapporteerd in Kwetsbare groepen* sociale kaarten Verslaafden / drugsgebruikers 9 Dak- en thuislozen 8 Migranten 7 Vluchtelingen / asielzoekers 7 Mantelzorgers 6 Tienerouders / jonge moeders 6 Zwerfjongeren 5 (Ex-)gedetineerden 4 Mensen met een lage SES / kansarmen 4 Voortijdige schoolverlaters 4 Zorgmijders / OGGZ doelgroepen 4 Allochtonen 3 Homoseksuelen 3 Prostituees 3 Risico- / probleemjongeren 3 Slachtoffers van loverboys 3 (Langdurig) werklozen 2 Alleenstaande minderjarige asielzoekers (ama s) 2 Arbeidsgehandicapten 2 Eenzame mensen 2 Slachtoffers van (huiselijk) geweld 2 Alleenstaanden 1 Bijstandsgerechtigden 1 Illegalen 1 Jeugdige delinquenten 1 Mensen met een laag inkomen 1 Mensen met schulden 1 Onverzekerden 1 Overlastveroorzakers (meldpunt) 1 Slachtoffers van kindermishandeling 1 Sociaal kwetsbaren 1 * Termen gebruikt in sociale kaarten zijn zo veel mogelijk aangehouden en groepen met mogelijke overlap zijn derhalve bewust niet samengevoegd. GGD en (57%) werden in dit extra hoofdstuk over kwetsbare groepen uitsluitend OGGZ, Maatschappelijke Zorg of Wmo prestatieveld 7-9 doelgroepen besproken. Bij de andere zes GGD en (43%) werden kwetsbare groepen, in wisselende mate, breder geïnventariseerd (maar wel altijd inclusief de OGGZ doelgroepen) (Figuur 3). Van de 54 geïdentificeerde kwetsbare groepen vielen 29 groepen (54%) buiten de twee hierboven beschreven monitoringskaders (1. groepen die volgen uit gezondheidsenquêtes en 2. de OGGZ doelgroepen (Figuur 2 en 3)). Deze 29 groepen werden het minst vaak gemonitord door GGD en. In de zeven Regionale Kompassen die werden gevonden was de mediaan van het aantal besproken groepen 3 (IQR 1,5 3). In totaal werden zes verschillende groepen uit Figuur 2 als thema besproken: Lage SES (N=6), mantelzorg (N=5), eenzaamheid (N=3), huiselijk geweld (N=3), allochtonen (N=1) en zorgmijders (N=1). Eén van de zeven regionale kompassen had een apart tabblad over doelgroepen voor preventieactiviteiten. Negen van de 13 sociale kaarten (68%) die werden gevonden bij GGD en bevatten een tabblad doelgroepen. De mediaan van het aantal groepen dat per sociale kaart onder dit tabblad werd besproken was 10 (IQR 7 15). In totaal werden 34 verschillende groepen uit Figuur 2 besproken door de verschillende sociale kaarten (Tabel 2). Informatie over zorgbehoeften en preventie en -zorgaanbod GGD en beschreven bijna altijd de aard en omvang van kwetsbare groepen. Wat betreft de beschrijving van zorgbehoeften en preventie- en zorgaanbod waren er grote verschillen zowel tussen verschillende kwetsbare groepen als tussen GGD en. Voor kwetsbare groepen uit het eerste monitoringskader, groepen die volgden uit de gezondheidsenquêtes, was vaker een beschrijving van de gezondheidsproblematiek beschikbaar (dankzij de gezondheidsenquêtes). Voor de groepen uit het tweede monitoringskader, de OGGZ doelgroepen, werd relatief vaak het zorgaanbod besproken. In lijn met de landelijk bepaalde preventie-speerpunten beperkten besprekingen van bestaand preventieaanbod zich met name tot leefstijlfactoren en soms lage SES, zonder dat daarbij het preventieaanbod voor andere kwetsbare groepen werd besproken. 3 Er waren ook verschillen tussen GGD en. Voor de 14 GGD en waarbij de gevonden documenten een apart hoofdstuk of sectie over kwetsbare groepen bevatten werd bekeken of de aard en omvang van deze kwetsbare tsg jaargang 91 / 2013 nummer 6 Gezondheidsmonitoring van kwetsbare groepen in Nederland: weten we genoeg? - pagina 352 / TSG 91 / nummer 6 352

7 groepen, hun zorgbehoeften en het bestaand preventieen zorgaanbod als integraal geheel werden besproken. Dit was bij vijf GGD en het geval. Bij deze vijf GGD en werd voor groepen die als kwetsbaar werden geïdentificeerd daardoor vaak ook de zorgbehoeften en het preventie- en zorgaanbod besproken. Bij de andere negen GGD en werden deze elementen van gezondheidsmonitoring niet integraal per kwetsbare groep besproken, maar verspreid over het document. Dit gebeurde veelal in navolging van het rvtv model waarin gezondheid, gezondheidsdeterminanten en preventie en zorg apart besproken worden. Bij deze negen GGD en kwamen veel groepen die wel als kwetsbaar werden geïdentificeerd niet terug onder besprekingen van bestaand preventie- en zorgaanbod. Van de vijf GGD en die de verschillende elementen van gezondheidsmonitoring integraal per groep bespraken, kwamen er vier overeen met de zes GGD en die breder inventariseerden voor welke kwetsbare groepen er gemonitord moest worden (zie eerder in Resultaten), suggererend dat een onderliggende specifieke aandacht voor kwetsbare groepen bij deze GGD en positieve gevolgen had voor beide onderdelen van gezondheidsmonitoring. Regionale Kompassen bevatten allen voor de kwetsbare groepen die besproken werden integrale overzichten van de aard, omvang, zorgbehoeften en het bestaande preventie- en zorgaanbod in de regio. Discussie Bij kwetsbare groepen kan bij uitstek gezondheidswinst behaald worden middels selectieve, geïndiceerde en/of zorggerelateerde preventie. 3 Het is derhalve van belang dat er voor deze groepen een effectief systeem van gezondheidsmonitoring bestaat. Uit deze studie blijkt dat verbeteringen aan het huidige gezondheidsmonitoringsysteem wenselijk zijn zowel wat betreft de groepen waarvoor door GGD en gemonitord wordt (inclusiviteit) als in de wijze van monitoring (standaardisatie en het creëren van een samenhangend beeld van gezondheid, preventie en zorg) (Tabel 3). Monitoring van de juiste groepen: inclusiviteit De helft van de GGD en presenteerde in haar regionale gezondheidsrapportages weinig tot geen informatie over kwetsbare groepen buiten de groepen die volgden uit gezondheidsenquêtes. Dit beperkt de inclusiviteit van het monitoringsproces, want veel kwetsbare groepen zijn te klein om te monitoren via bevolkingssteekproeven. Van de andere helft van de GGD en die wel specifiek aandacht besteedde aan kwetsbare groepen in een apart hoofdstuk of aparte monitor, definieerde de helft deze groepen als zijnde synoniem met de OGGZ doelgroepen. Ook de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) stelt kwetsbare groepen gelijk aan de OGGZ doelgroepen. 6 Dat er in het kader van gezondheidsmonitoring met klem aandacht wordt besteed aan de OGGZ doelgroepen is bemoedigend. Dit betreft een zeer kwetsbaar gedeelte van de populatie. Echter, de OGGZ doelgroepen worden gekenmerkt door een specifieke definitie. 19 In het kader van gezondheidsmonitoring is het gelijkstellen van kwetsbare groepen aan de OGGZ doelgroepen te beperkt (Box). Er zijn veel kwetsbare groepen bij wie er mogelijk sprake is van behoefte aan selectieve, geïndiceerde en/of zorggerelateerde preventie, maar bij wie monitoring op dit moment achterblijft, omdat zij buiten deze twee monitoringskaders vallen (Figuur 2 en 3). Verschillende maatregelen zouden getroffen kunnen worden om een grotere inclusiviteit in dit proces te bewerkstelligen. Ten eerste laat deze studie zien dat het maken van een rvtv en het wijten van een apart hoofdstuk aan kwetsbare groepen resulteren in grotere inclusiviteit. Ten tweede is het opvallend dat slechts bij uitzondering door GGD en werd geïnventariseerd voor welke groepen monitoring nodig is. Een bewuste inventarisatie als onderdeel van het monitoringsproces van welke kwetsbare groepen relevant zijn voor de regio zou bevorderlijk zijn voor de inclusiviteit. Tot slot suggereert de grote mate van variabiliteit in het aantal en de soort groepen waarvoor GGD en monitoren dat een landelijke standaard van kwetsbare groepen waarvoor gemonitord kan worden van waarde zou zijn. Dit zou een uitgangspunt kunnen bieden voor individuele GGD en bij besluitvorming omtrent welke kwetsbare groepen in het kader van gezondheidsmonitoring voor de regio relevant zijn. Dit zou niet een minimum set moeten betreffen (zoals de IGZ indicatoren basisset publieke gezondheidszorg 6 ), maar een maximum-set, in lijn met de gestandaardiseerde mogelijkheden die de Lokale en Nationale Monitor volksgezondheid biedt voor de monitors Jeugdgezondheid, Volksgezondheid en Gezondheid Ouderen. 20 De resultaten van deze studie vormen een eerste stap naar een dergelijke maximum-set. Echter, deze studie heeft de monitors Jeugdgezondheid en Gezondheid Ouderen buiten beschouwing gelaten, waar andere kwetsbare groepen uit naar voren zouden kunnen komen. Ook was deze studie beperkt tot het inventariseren van groepen die kwetsbaar zijn door sociale oorzaken (en is dus kwetsbaarheid door andere oorzaken, zoals lichamelijke of geestelijke beperkingen, buiten beschouwing gebleven). Een inventarisatie van welke kwetsbare groepenerzijnbinnendezekadersisderhalvenognodig. Daarnaast was deze studie gebaseerd op hoe GGD en op dit moment monitoren; om een maximum-set te ontwikkelen moet er tevens breder geïnventariseerd worden of er kwetsbare groepen zijn die tot op heden volledig buiten beschouwing zijn gebleven in de monitoring bij GGD en. De wijze van monitoring: standaardisatie De Lokale en Nationale Monitor gezondheid biedt naast standaardisering van mogelijke indicatoren voor de monitors Jeugdgezondheid, Volksgezondheid en Gezondheid Ouderen ook standaardisering voor hoe die indicatoren gemeten moeten worden. Zij suggereert standaard vraagstellingen voor bevolkingssteekproeven en data uit registraties. 20,21 Dergelijke standaardisering biedt twee belangrijke voordelen. Ten eerste maakt het vergelijking op landelijk niveau mogelijk. 22 Ten tweede vergemakkelijkt dit het dataverzamelingsproces voor GGD en en verhoogt daarmee de kans op dataverzameling op regionaal/lokaal niveau. 21 tsg jaargang 91 / 2013 nummer 6 Gezondheidsmonitoring van kwetsbare groepen in Nederland: weten we genoeg? - pagina 353 / TSG 91 / nummer 6 353

Gezondheidsraad. Psychische gezondheid en zorggebruik van migrantenjeugd

Gezondheidsraad. Psychische gezondheid en zorggebruik van migrantenjeugd Gezondheidsraad Psychische gezondheid en zorggebruik van migrantenjeugd Gezondheidsraad H e a l t h C o u n c i l o f t h e N e t h e r l a n d s Aan de minister en staatssecretaris van Volksgezondheid,

Nadere informatie

Gezond ouder worden? Resultaten van de 65+ monitor in Westervoort

Gezond ouder worden? Resultaten van de 65+ monitor in Westervoort Gezond ouder worden? Resultaten van de 65+ monitor in Westervoort Inhoudsopgave Advies... 1 Aanleiding voor dit advies... 1 Belangrijkste bevindingen... 1 Advies aan gemeente Westervoort... 2 Inleiding...

Nadere informatie

Internationaliseringsplannen van hogeronderwijsinstellingen: een vergelijkende studie

Internationaliseringsplannen van hogeronderwijsinstellingen: een vergelijkende studie Adinda van Gaalen Rosa Becker Renate Gielesen Sjoerd Roodenburg Internationaliseringsplannen van hogeronderwijsinstellingen: een vergelijkende studie 2 Internationaliseringsplannen van hogeronderwijsinstellingen:

Nadere informatie

andelijke onitor opulatie- Deel 2: Ontwerprapport Landelijke monitor populatiemanagement

andelijke onitor opulatie- Deel 2: Ontwerprapport Landelijke monitor populatiemanagement andelijke onitor Landelijke monitor populatiemanagement opulatie- Deel 2: Ontwerprapport Landelijke Monitor Populatiemanagement Deel 2: Ontwerprapport RIVM Rapport 133001002/2014 Colofon RIVM 2014 Delen

Nadere informatie

Kinderen met een handicap in Tel

Kinderen met een handicap in Tel Kinderen met een handicap in Tel Kerngegevens per provincie, gemeente en wijk Bas Tierolf Dick Oudenampsen Kinderen met een handicap in Tel Kerngegevens per provincie, gemeente en wijk Bas Tierolf Dick

Nadere informatie

Voorwaarden voor zorg aan zorgmijders met ernstige psychiatrische aandoeningen niet in alle regio s voldoende. Utrecht, mei 2013

Voorwaarden voor zorg aan zorgmijders met ernstige psychiatrische aandoeningen niet in alle regio s voldoende. Utrecht, mei 2013 Voorwaarden voor zorg aan zorgmijders met ernstige psychiatrische aandoeningen niet in alle regio s voldoende Utrecht, mei 2013 Voorwaarden voor zorg aan zorgmijders met ernstige psychiatrische aandoeningen

Nadere informatie

Gezondheidsbevordering en preventie in het onderwijs. Stand van zaken, effectiviteit en ervaringen van GGD en en scholen

Gezondheidsbevordering en preventie in het onderwijs. Stand van zaken, effectiviteit en ervaringen van GGD en en scholen Rapport 255001003/2010 V. Bos D.M. de Jongh T.G.W.M. Paulussen Gezondheidsbevordering en preventie in het onderwijs Stand van zaken, effectiviteit en ervaringen van GGD en en scholen RIVM-rapport 255001003/2010

Nadere informatie

Nota gezondheidsbeleid. regio Midden-Brabant

Nota gezondheidsbeleid. regio Midden-Brabant Nota gezondheidsbeleid regio Midden-Brabant 2014-2015 Gemeente Dongen Gemeente Gilze en Rijen Gemeente Goirle Gemeente Heusden Gemeente Hilvarenbeek Gemeente Loon op Zand Gemeente Oisterwijk Gemeente Tilburg

Nadere informatie

PREVENTIE VAN KINDERMISHANDELING IN GEMEENTEN. Van papier naar werkelijkheid

PREVENTIE VAN KINDERMISHANDELING IN GEMEENTEN. Van papier naar werkelijkheid PREVENTIE VAN KINDERMISHANDELING IN GEMEENTEN Van papier naar werkelijkheid Datum: 21 mei 2014 Advies: KOM/004/2014 Gemeentelijke preventie van kindermishandeling van papier naar werkelijkheid De Kinderombudsman

Nadere informatie

Multiproblematiek bij cliënten

Multiproblematiek bij cliënten Multiproblematiek bij cliënten Verslag van een verkenning in relatie tot (arbeids)participatie mr. dr. Hans Bosselaar, MECCANO drs. Erica Maurits, AStri drs. Petra Molenaar-Cox, AStri dr. Rienk Prins,

Nadere informatie

Preventie in de zorg

Preventie in de zorg reventie Themarapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 Themarapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 Auteurs M. van den Berg (red.) N.A.M. Post H.H. Hamberg-van Reenen C.A. Baan C.G. Schoemaker

Nadere informatie

Preventie kan effectiever!

Preventie kan effectiever! >±H ±< >±H ±< >±H ±< >±H ±< overzichtstudies >±H ±< Preventie kan effectiever! >±H ±< >±H ±< Deelnamebereidheid en deelnametrouw >±H ±< aan preventieprogramma s in de zorg >±H ±< NIVEL 2012 Berber Koopmans

Nadere informatie

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Uitgebracht aan: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Als burgerschap niet vanzelfsprekend is

Als burgerschap niet vanzelfsprekend is Als burgerschap niet vanzelfsprekend is Gesprekswijzer met productenoverzicht voor gemeenten en ggz-instellingen Auteur: Anne-Marie van Bergen Datum: Utrecht, februari 2010 MOVISIE Voorwoord Burgers die

Nadere informatie

Preventie van kindermishandeling

Preventie van kindermishandeling Preventie van kindermishandeling Een onderzoek naar signalering van risico s en ondersteuning van gezinnen ter voorkoming van kindermishandeling Nota van bevindingen Arnhem Utrecht, mei 2013 Samenwerkend

Nadere informatie

Participatie in zicht

Participatie in zicht Participatie in zicht Gemeenten, jeugdigen, ouders en jeugdzorgcliënten in de transitie jeugdzorg 2013 Renske van der Gaag Rob Gilsing Jodi Mak Participatie in zicht Gemeenten, jeugdigen, ouders en jeugdzorgcliënten

Nadere informatie

Mantelzorgondersteuning in Utrecht. Resultaten van een onderzoek onder aanbieders in Utrecht.

Mantelzorgondersteuning in Utrecht. Resultaten van een onderzoek onder aanbieders in Utrecht. Mantelzorgondersteuning in Utrecht Resultaten van een onderzoek onder aanbieders in Utrecht. Addi van Bergen en Petra Welboren Afdeling Gezondheid en Zorg GG&GD Utrecht Maart 2007 Voorwoord Mantelzorg

Nadere informatie

kennissynthese Gezondheidsvaardigheden Niet voor iedereen vanzelfsprekend Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg

kennissynthese Gezondheidsvaardigheden Niet voor iedereen vanzelfsprekend Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Postadres Bezoekadres Telefoon Fax Website Postbus 1568, 3500 BN Utrecht Otterstraat 118-124, Utrecht 030 27 29 700 030 27 29 729 www.nivel.nl

Nadere informatie

De lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren. Overall rapportage

De lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren. Overall rapportage De lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren Overall rapportage Integraal Toezicht Jeugdzaken Utrecht, 24 november 2009 ITJ overall rapportage 'De lokale aanpak en preventie van recidive onder

Nadere informatie

Gezondheid in kaart. Vlaardingen

Gezondheid in kaart. Vlaardingen Gezondheid in kaart Vlaardingen Inhoud Inleiding 4 2 De inwoners van de gemeente Vlaardingen 6 3 Kernboodschappen voor lokaal gezondheidsbeleid 4 Tot slot 27 Literatuur, gegevensbronnen en websites 28

Nadere informatie

Zorg voor gezondheid

Zorg voor gezondheid Zorg voor gezondheid Zorg voor gezondheid Volksgezondheid toekomst verkenning 2006 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Met medewerking van: Algemene en categorale ziekenhuizen Academisch Medisch

Nadere informatie

Sociale uitsluiting bij kinderen: omvang en achtergronden

Sociale uitsluiting bij kinderen: omvang en achtergronden Sociale uitsluiting bij kinderen: omvang en achtergronden Sociale uitsluiting bij kinderen: omvang en achtergronden Annette Roest Anne Marike Lokhorst Cok Vrooman Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag,

Nadere informatie

Rapport. Van preventie verzekerd

Rapport. Van preventie verzekerd Rapport Van preventie verzekerd Rapport Van preventie verzekerd Op 16 juli 2007 uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Publicatienummer Uitgave College voor zorgverzekeringen

Nadere informatie

Studenten internationaliseren in eigen land. deel II - De praktijk. Den Haag, november 2014

Studenten internationaliseren in eigen land. deel II - De praktijk. Den Haag, november 2014 deel II - De praktijk Den Haag, november 2014 Studenten internationaliseren in eigen land Adinda van Gaalen Sjoerd Roodenburg Hendrik Jan Hobbes Daan Huberts Renate Gielesen 2 Studenten internationaliseren

Nadere informatie

Implementatie zorgstandaard Diabetes na vier jaar onvoldoende gevorderd

Implementatie zorgstandaard Diabetes na vier jaar onvoldoende gevorderd Implementatie zorgstandaard Diabetes na vier jaar onvoldoende gevorderd Meer bestuurskracht nodig van zorggroepen Utrecht, augustus 2012 Implementatie zorgstandaard Diabetes na vier jaar onvoldoende gevorderd

Nadere informatie

Mantelzorgers met een vergoeding uit een persoonsgebonden budget (pgb)

Mantelzorgers met een vergoeding uit een persoonsgebonden budget (pgb) Mantelzorgers met een vergoeding uit een persoonsgebonden budget (pgb) AlicedeBoer 1, Ellen Grootegoed 2, Joost Timmermans 1 In dit artikel gaan we na in hoeverre mantelzorgers met en zonder een vergoeding

Nadere informatie

Gezondheidsbeleving van werklozen: Wat is bekend en wat zijn witte vlekken?

Gezondheidsbeleving van werklozen: Wat is bekend en wat zijn witte vlekken? Gezondheidsbeleving van werklozen: Wat is bekend en wat zijn witte vlekken? Dr M. Schuring Dr F.A. Reijenga Drs B. Carlier Prof Dr A. Burdorf 1 Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg, Erasmus MC, Rotterdam

Nadere informatie

RIVM Briefrapport 131009001/2014 I. van der Heide J. Chevalier V. Bos

RIVM Briefrapport 131009001/2014 I. van der Heide J. Chevalier V. Bos Ouderbetrokkenheid in leefstijlinterventies in het onderwijs Inventarisatie van werkzame elementen van ouderbetrokkenheid en ouderbetrokkenheid in het Nederlandse interventie-aanbod RIVM Briefrapport 131009001/2014

Nadere informatie

Prenatale kinderbescherming en de rol van de overheid

Prenatale kinderbescherming en de rol van de overheid Prenatale kinderbescherming en de rol van de overheid Advies d.d. 15 juni 2015 Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming Advies Prenatale kinderbescherming en de rol van de overheid Raad voor

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage Gemeente Utrecht. Uit de zorg, in beweging!

Onderzoeksrapportage Gemeente Utrecht. Uit de zorg, in beweging! Onderzoeksrapportage Gemeente Utrecht Uit de zorg, in beweging! Mei 2013 Onderzoeksrapportage Gemeente Utrecht Uit de zorg, in beweging! Wij danken alle betrokkenen voor hun bijdrage aan de totstandkoming

Nadere informatie