SROI Social Return On Investment. TOOLKIT SROI beschikbaar voor alle gemeenten in regio Noord-Holland Noord

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SROI Social Return On Investment. TOOLKIT SROI beschikbaar voor alle gemeenten in regio Noord-Holland Noord"

Transcriptie

1 Definitief 3 april 2013 SROI Social Return On Investment TOOLKIT SROI beschikbaar voor alle gemeenten in regio Noord-Holland Noord Voor een uniforme methodiek van invoering SROI volgens de bouwblokkenmethode Een succesvol en regionaal toepasbaar model om SROI te implementeren bij de gemeenten in Noord-Holland Noord

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Procedures / teksten 3. Relatie team SROI met contractbeheer 4. Meetmethode standaard op basis van 5% model met brede doelgroep 5. Ondersteuning bij handhaving 6. Matchpunt vraag en aanbod 7. Sociale impactmeting ter evaluatie 8. Informatievoorziening, waaronder benchmarking tussen opdrachtgevers en gemeenten 9. Ervaringen en best practices 10. Gespreksformulier werkgever 11. Participatiefonds bijdrage werkgever 12. Implementatie en advies Printdatum Programma Inclusieve Arbeidsmarkt 2

3 1. Inleiding De gemeenten in regio Noord-Holland Noord (NHN) hebben de ambitie om bij alle inkopen/ aanbestedingen, boven de drempel van , sociale criteria mee te nemen. Zo krijgt de sociale infrastructuur een stevige impuls en daarnaast geeft de overheid het goede voorbeeld. Overheden kopen jaarlijks voor ruim 50 miljard euro in, het middel Social Return On Investment (SROI) biedt dus kansen. Bij het verder ontwikkelen van criteria voor versterking van de sociale structuur via SROI werkt de overheid samen met het bedrijfsleven. Social Return-verplichting Bij Social Return gaat het erom dat een investering die de gemeente doet, naast het 'gewone' rendement ook een concrete sociale winst (return) oplevert. Noord-Holland Noord is een economisch sterke en bedrijvige regio, waar iedereen die kan werken ook een kans moet krijgen om aan de slag te gaan. Als een gemeente in regio NHN bij een aanbesteding de Social Return-verplichting van toepassing verklaart, dan is de opdrachtnemer verplicht om 5% van de aanneemsom te besteden aan versterking van de sociale infrastructuur door middel van aanvullende inspanningen. Bij voorkeur gaat deze inspanning om het plaatsen van medewerkers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld kandidaten uit de WWB, WW, Wajong, WIA en WSW. Daarnaast kan ook gedacht worden aan BBL (leerwerktrajecten) en BOL (stages). Behoort het bovenstaande niet tot de mogelijkheden van de opdrachtnemer, dan mag deze ook met alternatieven komen. Hiervan staan voorbeelden in hoofdstuk 9: Ervaringen en best practices. Kernpunten van de methodiek van de bouwblokken De bouwblokkenmethode kenmerkt zich door: SROI verplichting van 5% in het bestek is een contractvoorwaarde (geen gunningscriterium); Werkgever (opdrachtnemer) heeft de regie bij invulling zodat het past bij de bedrijfsvoering; Invulling is een mix uit de verschillende doelgroepen, zoals genoemd in de waardetabel; De focus wordt gelegd op stimulering van de creatieve mogelijkheden tot bieden van werk(ervaring); Draaideurconstructies worden voorkomen door ook te kijken naar behoud van werkgelegenheid; Eindrapportage bepaalt het behaalde percentage SROI bij de opdracht. 2. Procedures, proces en teksten Bestektekst Er is een uniforme bestektekst opgesteld, gecontroleerd door de coördinerende inkopers, waarmee ervaring is opgedaan in de pilots Hoorn en Alkmaar. Zie voor de bestektekst bijlage 1. Printdatum Programma Inclusieve Arbeidsmarkt 3

4 Het proces De gemeente koopt in via een standaard offerteaanvraag en neemt daarin de bestektekst SROI op. De gemeentelijke afdelingen worden geadviseerd door de afdeling inkoop. Bij de informatieronde over de contractvoorwaarden worden tevens de flyer en het formulier concept invullingsplan (bijlage 2 en 3) verstrekt. De aanbesteding wordt gegund aan een opdrachtnemer. De opdrachtnemer geeft met zijn inschrijving op de aanbesteding aan te voldoen aan de eis van de Social Return-verplichting. De afdeling inkoop of de vakafdeling/het projectbureau neemt na gunning contact op met het team SROI om aan te geven wie de opdrachtnemer is geworden, wie contractbeheerder is, welke levering, werk of dienst het betreft en de aanneemsom. Er wordt een Excel overzicht van de aanbesteding gemaakt. De opdrachtnemer levert bij het team SROI via een plan hoe hij/zij denkt te voldoen aan de Social Return-verplichting. Basis voor dit plan is 5% van de aanneemsom. Voor het bepalen van de waarde van de geplande inspanningen in Social Return wordt de tabel Social Return vanuit de aanbesteding gebruikt. De opdrachtnemer kan, voordat hij het plan inlevert, contact opnemen met het team SROI voor overleg. Ook kan het team SROI van tevoren contact opnemen met opdrachtnemer om te informeren naar de status van het plan. Na goedkeuring van het plan door team SROI ontvangt de opdrachtnemer vanuit het team SROI een spreadsheet voor rapportages. Gedurende de looptijd van de overeenkomst levert de opdrachtnemer twee keer een rapportage aan het team SROI met een minimum van 2x per jaar voor langdurige contracten. De definitieve berekening van 5% van de gefactureerde omzet gebeurt aan het einde van de looptijd van de overeenkomst. Er kan sprake zijn van meer/minder werk. Binnen een maand na het einde van de looptijd van de overeenkomst levert de opdrachtnemer een eindrapportage aan het team SROI. Het team SROI heeft de bevoegdheid de rapportages te verifiëren ten behoeve van de contractbeheerder. De opdrachtnemer verleent daartoe zijn volledige medewerking. De eventuele kosten voorvloeiend uit deze medewerking kunnen niet bij de opdrachtgever verhaald worden. Indien de opdrachtnemer niet heeft voldaan aan de SROI verplichting, wordt een gesprek tussen opdrachtnemer en opdrachtgever aangegaan. Vervolgens volgt een rapportage (bijv. verslag van het gesprek) vanuit het team. Het aanspreekpunt van het team bespreekt met de opdrachtnemer en de contractbeheerder hoe het restant van het bedrag dat aan Social Return had moeten worden besteed, wordt betaald. Het team SROI is faciliterend voor informatievoorziening in het kader van de P&C-cyclus van de gemeente. Printdatum Programma Inclusieve Arbeidsmarkt 4

5 Procedure inkoop en informatiestroom Verantwoordelijke afdeling gaat aanbesteden Bestektekst SROI geplaatst + Informatie Flyer en formulier invullingsplan SROI naar WG Aanbestedingsproces Begeleiding door Inkoop en aanbesteding Gunning Verant. Afdeling met werkgever Overdracht naar uitvoering Contractbeheerder aanbesteding Team SROI informeert WG en faciliteert opzet en invulling SROI Printdatum Programma Inclusieve Arbeidsmarkt 5

6 3. Team SROI en relatie met contractbeheer Het team SROI is regionaal beschikbaar voor de advisering, facilitering en monitoring van de Social Return verplichtingen van de opdrachtnemers van de gemeente. Er zijn 3 teams, één per Werkgeversservicepunt (WSP). Het team maakt integraal onderdeel uit van de in te richten WSP (onderdeel project werkgeversdienstverlening van het programma Inclusieve Arbeidsmarkt NHN). Het team SROI is herkenbaar binnen het WSP via het aanspreekpunt SROI. De leden van het team zijn werkzaam binnen het WSP. Eén van de teamleden beheert het adres en houdt overzicht. Het team is verantwoordelijk voor het verlenen van klantvriendelijke en creatieve medewerking aan de invulling met kandidaten van het invullingsplan SROI van de opdrachtnemer. De eindverantwoordelijkheid voor de vaststelling of aan de SROI verplichting is voldaan gebeurd door de contractbeheerder/projectleider van het betreffende contract. Werking van het team SROI is gebaseerd op een proactieve houding waarbij de keuzevrijheid van de opdrachtnemer centraal staat. Het team verbindt de verschillende netwerken en heeft zodoende toegang tot alle kandidaten uit de brede doelgroep. Verschillende systemen zijn toegankelijk. (SONAR, WBS, SUWI, Werk.nl, uitkeringsadministratie enz.). Het team is de schakel tussen het werkgeversveld en de kandidaten uit de verschillende doelgroepen. Opdracht Werkgever team UWV met teams ZORG, TECHNIEK HANDEL Gemeente en SWbedrijf Competenties lid team SROI: Klantvriendelijkheid Proactief Creatief Goed netwerk naar de achterban met dossierkennis Ervaring met werk als jobhunter/accountmanager/bedrijfsadviseur Competenties aanspreekpunt team SROI, de eerste twee zijn cruciaal: Zakelijk instinct Slagvaardig Klantvriendelijkheid Pro-actief Creatief Goed netwerk naar de achterban met dossierkennis Ervaring als jobhunter/accountmanager/bedrijfsadviseur Printdatum Programma Inclusieve Arbeidsmarkt 6

7 4. Meetmethode standaard op basis van 5% model met brede doelgroep Kenmerkend voor de gekozen aanpak is een structuur van maatwerk en bouwblokken. Hierbij wordt de inzet op SROI gewaardeerd op basis van de afstand tot de arbeidsmarkt die de kandidaat heeft in combinatie met de inspanning die de werkgever moet leveren om de kandidaat naar werk te begeleiden (zie onderstaand tabel vanuit de Flyer). Soort en evt. duur van de uitkering < 2 jaar in WWB (Bijstand) ,= > 2 jaar in WWB (Bijstand) ,= < 1 jaar in WW (Werkloosheidsuitkering) ,= > 1 jaar in WW (Werkloosheidsuitkering) ,= WIA/WAO (Arbeidsongeschiktheidsuitkering) ,= Wajong (Voorziening Jong-gehandicapte) ,= Leerling BBL (Beroepsbegeleidende Leerweg) ,= Leerling BOL (Beroepsopleidende Leerweg) 5.000,= WSW (Wet Sociale Werkvoorziening detachering, diensten) Overige Social Return trajecten Waarde Social Return inspanning (op basis van een jaarcontract fulltime) Betaalde rekeningen aan SW-bedrijf 1.500,= per dagdeel van 4 uur De opdrachtnemer / ondernemer kan zelf de verschillende Social Return-inspanningen combineren in een optimale mix, passend bij de bedrijfsvoering. Een voorbeeld: de gefactureerde omzet binnen de opdracht is bijvoorbeeld ,=. 5 % hiervan is ,=. De opdrachtnemer kan voor dit bedrag een < 2 jaar WWB-er voor een half jaar aan het werk zetten of een > 1 jaar WW-er één jaar aan het werk zetten om te voldoen aan de Social Return-verplichting binnen de overeenkomst. Aanvullende voorwaarden vanuit het team Alkmaar: een aanscherping van de bovengenoemde kaders over meetellen van reeds ingestroomde medewerkers: WIA en WAJONG kandidaten die zijn ingestroomd kunnen voor maximaal 3 jaar meetellen; WWB kandidaten kunnen voor maximaal 2 jaar meetellen; WW kandidaten tellen mee voor maximaal 1 jaar. Daarnaast willen we NIEUWE ruimte en streven naar een vorm waarin 2 van de 5% herkenbaar moet zijn als NIEUWE RUIMTE voor de doelgroep, en dus 3 van de 5% kan meegeteld worden uit lopende contracten die recentelijk zijn aangegaan met mensen uit de doelgroep. Printdatum Programma Inclusieve Arbeidsmarkt 7

8 5. Ondersteuning bij handhaving, het tijdpad en monitoring Stappenplan en tijdspad. Aanbesteding 1. Bepaalde afdeling wil een opdracht aanbesteden. 2. Contact opnemen met bureau Inkoop en Aanbesteding voor advies en teksten i. opnemen bestektekst in aanbesteding ii. aanbesteding opnemen in EXCEL overzicht met contractbeheerder en data iii. verstrekken informatie SROI aan inschrijvers iv. formulier concept invulling meesturen 3. Aanbesteding 4. Actie door team SROI. Bestudering van inhoud werkzaamheden, genereren van de mogelijkheden, voorselectie kandidaten (team). Gegund aan.. 5. Week 0 Gunning opdracht, opdrachtnemer is bekend, contractbeheerder aanwijzen, deze mailt team SROI, overzicht in Excel bijwerken. 6. Week 2 Gesprek met opdrachtnemer en toelichting waardetabel en mogelijkheden (door aanspreekpunt team SROI + contractbeheerder). 7. Week 3 Opstellen concept invullingsplan SROI door opdrachtnemer (ondersteuning aanspreekpunt). 8. Week 4 Levering van de kandidaten en planning van de acties (teamleden) Opzet en controle spreadsheet berekening SROI percentage. Hiermee wordt een schatting gemaakt van de te behalen procentuele SROI inspanning. Eerste rapportage door opdrachtnemer 9. Week 6 Knelpunten bespreking met werkgever, vaststellen voorlopige invulling (teamleden), controle via SUWI-net, vaststelling voorlopige percentage SROI, aanleveren aan contractbeheerder met advies voor acties en bijwerken totaal overzicht SROI resultaten. 10. Week 15 Monitoring tijdens looptijd contract (aanspreekpunt benadert werkgever) Aanvullingen/wijzigingen op de voorlopige spreadsheet. Tussentijdse informatie naar contractbeheerder met advies tot nadere acties. Printdatum Programma Inclusieve Arbeidsmarkt 8

9 11. Week 30 Monitoring half jaar Monitoring tijdens looptijd contract (aanspreekpunt benadert werkgever) Aanvullingen/wijzigingen op de voorlopige spreadsheet. Tussentijdse informatie naar contractbeheerder met advies tot nadere acties. 12. Week 50/ of einde contract Bespreking concepteindrapportage en evaluatie. Overleg met werkgever voor akkoord. Bij onvoldoende resultaat overleg contractbeheerder over in te houden laatste termijnen i.v.m. niet behalen contractvoorwaarden. 13. Vaststelling eindrapportage door team SROI Bijwerken totaal overzicht SROI resultaten. Dringend advies naar contractbeheer wanneer SROI niet behaald wordt. Besluit door opdrachtgever, na advies team SROI en contractbeheerder, over de hoogte van de te betalen afkoopsom aan opleidingsfonds SROI. Printdatum Programma Inclusieve Arbeidsmarkt 9

10 6. Matchpunt vraag en aanbod Het team SROI speelt in het proces een cruciale rol. Het aanspreekpunt van het team is de vraagbaak voor de ondernemer met vragen over de invullingsmethodiek en de mogelijkheden (wat kan wel en wat kan niet of deels worden meegeteld?). Het aanspreekpunt geeft indien nodig tekst en uitleg bij informatiebijeenkomsten georganiseerd vanuit een gezamenlijke inkoop door een groep gemeenten. Daarmee wordt eenduidige informatie versterkt. Het aanspreekpunt heeft een informerende en adviserende rol naar werkgever. Wanneer na gunning het formulier invullingsplan door de werkgever wordt ingestuurd met het verzoek kandidaten aan te leveren, dan wordt van het team een samenwerking verwacht in het leveren van kandidaten. Het team fungeert als het aanspreekpunt voor levering van kandidaten van zowel UWV, gemeente (afdeling sociale zaken), SW bedrijven en is ook de link naar het onderwijsveld. Rol als klantmanager en startpunt van het netwerk naar de omliggende gemeenten. Ook het organiseren van matchingsbijeenkomsten kan hierbij nuttig zijn. Als de SROI invulling eenmaal loopt en de contracten zijn getekend is er voor het team een monitorende taak weggelegd. De tussentijdse evaluatie en de eindrapportage zullen via BSN (Burger Service Nummer) controle op juistheid moeten worden vastgesteld. Het uiteindelijk ingevulde percentage SROI wordt daarmee definitief. De rapportageoverzichten worden vanuit het team SROI aangeleverd aan de betreffende contractbeheerder/projectleider om mee te nemen in de AUDIT gesprekken over de voortgang van het contract. Hierin heeft het team SROI een adviserende taak naar opdrachtgever. In deze gesprekken vindt tevens de formele bijsturing tussen opdrachtgever en opdrachtnemer plaats. 7. Sociale impactmeting ter evaluatie De Social Evaluator is geschikt om de werkelijke sociale impact van de SROI acties door de verschillende werkgevers onderling te vergelijken. De vergelijking kan dan ook gemaakt worden met andere sociale activiteiten waarbij geen SROI van toepassing is. In de lopende pilots Hoorn en Alkmaar is hier nog geen ervaring mee opgedaan. 8. Informatievoorziening, waaronder benchmarking tussen opdrachtgevers en gemeente De inzet en het netwerk van het RPA-NHN wordt benut voor de verspreiding van periodieke informatie over de behaalde SROI inspanningen per gegunde opdracht. Voor de goed presterende opdrachtnemers wordt dit ervaren als gratis publiciteit. In dit overzicht wordt ook de voorbeeldfunctie zichtbaar die de verschillende gemeenten ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de opdrachtnemers hebben. Een publicatie format volgt. Printdatum Programma Inclusieve Arbeidsmarkt 10

11 9. Ervaringen en best practices Er komt een pagina op de website van RPA-NHN waarin de documenten met betrekking tot SROI, evaringen en best practices voor iedereen toegankelijk zijn. 10. Gespreksformulier werkgever Het gesprek tussen het aanspreekpunt van het team SROI en de werkgever is van cruciaal belang. Om dit gesprek optimaal te laten verlopen is een leidraad ontwikkeld. Zie bijlage Participatie of opleidingsfonds vanuit de bijdragen door opdrachtnemers Bij de start van de uitvoering van de pilots in Hoorn en Alkmaar was er nog geen éénduidig aanbestedingsbeleid van toepassing bij de gemeenten. De reeds gegunde contracten bevatten soms wel en soms geen SROI paragraaf. Half 2013 wordt SROI steeds meer toegepast in de aanbestedingen. De verwachting is dat SROI eind 2013 op grote schaal wordt toegepast. De meeste bedrijven staan positief tegenover de SROI methodiek en de verplichting tot invulling en zij werken actief mee aan de inventarisatie en invulling van deze paragraaf. Wanneer er echter geen sprake is van samenwerking tussen de opdrachtnemer en het team SROI over de invulling van de SROI verplichting of dat naar het oordeel van het team SROI is de invulling volstrekt onvoldoende is in relatie tot het contract, dan zal het team SROI de contractbeheer / opdrachtgever adviseren de betaling van de laatste termijn, ter grootte van 5% van de omzet, op te houden totdat aan de SROI verplichting wordt voldaan. Wanneer binnen 2 maanden na afloop van het contract over de SROI verplichting nog geen overeenstemming is bereikt, wordt de opdrachtnemer verplicht om het resterende bedrag van de SROI verplichting te storten in een opleidingsfonds SROI. Het opleidingsfonds SROI wordt gevuld door stortingen van bedrijven/opdrachtnemers die niet of onvoldoende aan de invulling van SROI hebben bijgedragen. Het fonds wordt beheerd namens de 19 gemeenten in Noord-Holland Noord en zal worden benut om aanvullende scholing en training voor kandidaten uit de doelgroep mee te bekostigen. Printdatum Programma Inclusieve Arbeidsmarkt 11

12 12. Implementatie en adviezen a. Gebruikersplatform SROI realiseren. Een nieuw overleg voor uitwisseling van ervaringen met SROI. Hierin komen inkopers van gemeenten, medewerkers van SW bedrijven, van UWV en afdeling Sociale Zaken (gemeente) periodiek bijeen om kennis, ervaring en best practices uit te wisselen. Uitnodiging en planning door RPA-NHN. b. Website waarop de TOOLKIT en een FAQ lijst beschikbaar zijn. Deze site wordt beheerd door het RPA-NHN en valt onder informatie en communicatie. c. Halfjaarlijks gemeenten op bestuurlijk niveau informeren, middels een gezamenlijke bijeenkomst, over de methodiek SROI, de best-praktices, de resultaten (benchmark) en het belang om SROI in alle bestekken éénduidig op te nemen. Organisatie in handen van RPA-NHN. d. SROI is onderdeel in het regionale inkoopoverleg NHN. SROI is reeds opgenomen in de modellen offerte-aanvraag bij de pilot gemeenten. Ongeveer 1 keer in de 6 á 8 weken komt de groep bij elkaar (met vertegenwoordigers van gemeente Alkmaar, Heerhugowaard, Den Helder, Bergen, Langedijk en Hoorn). Organisatie door Inkoop en Aanbesteding. e. Bovenregionaal overleg om de verbinding met omliggende regio s, Zaandam, Haarlem, Amsterdam te onderhouden. Dit overleg wordt vanuit RPA-NHN twee maal per jaar georganiseerd om de bovenregionale ontwikkelingen uit te wisselen en waar mogelijk op elkaar af te stemmen. Werkgevers streven naar één methodiek voor alle gemeenten. Printdatum Programma Inclusieve Arbeidsmarkt 12

13 BIJLAGE 1 BESTEKTEKST Social Return in aanbestedingen: speciale contractvoorwaarden De Opdrachtgever vindt het een verantwoordelijkheid van Opdrachtnemers om bij te dragen aan het versterken van de sociale infrastructuur. Door zich in te schrijven op deze aanbesteding, verplicht de Inschrijver zich om bij gunning 5% van de gefactureerde omzet naar aanleiding van de Opdracht aan te wenden voor nieuwe activiteiten om de sociale infrastructuur te versterken. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor een concrete invulling (hoeveel mensen, welk soort mensen, waar inzetten). De invulling van deze 5% Social Return-verplichting kan breder dan enkel op de onderliggende Opdracht worden verwezenlijkt, maar dient wel gedurende de looptijd van de Overeenkomst behorende bij de Opdracht te worden uitgevoerd. Wanneer, ten behoeve van de invulling van de SROI verplichting, met kandidaten uit de doelgroep een overeenkomst (bv werkervaringsovereenkomst of arbeidsovereenkomst van een jaar) wordt afgesloten die langer loopt dan de Overeenkomst (opdrachtgever-opdrachtnemer), kan de gehele looptijd van de overeenkomst met de betreffende kandidaat worden toegerekend aan de Social Return verplichting behorende bij deze opdracht. Opdrachtnemer legt hiertoe verantwoording af richting het team Social Return (Afdeling Sociale Zaken). Bij afloop van de Opdracht dient aan deze verplichting voldaan te zijn. Het Team Social Return (Afdeling Sociale Zaken) voert hierop de controle uit. Indien na looptijd van de Opdracht niet aan deze verplichting is voldaan, beroept Opdrachtgever zich op de boeteclausule (artikel x.x van het contract) 01. Opdrachtnemer verplicht zich om 5% van de gefactureerde omzet naar aanleiding van de Opdracht te besteden aan EXTRA(*) inspanningen in het kader van Social Return. Opdrachtnemer kan beslissen om de kandidaten werkzaamheden te laten verrichten die niet direct verband houden met de Opdracht en zelfs niet bij Opdrachtnemer plaatsvinden. 02. Na verlening van de Opdracht levert Opdrachtnemer aan het Team Social Return (Afdeling Sociale Zaken) een plan op hoe aan de Social Return-verplichting te voldoen. Basis voor dit plan is 5% van de aanneemsom. Voor het bepalen van de waarde van de inspanningen in Social Return, wordt de tabel Social Return gehandhaafd. 03. Na goedkeuring van het plan door Team Social Return (Afdeling Sociale Zaken) ontvangt Opdrachtnemer van het Team Social Return (Afdeling Sociale Zaken) een spreadsheet voor rapportages en een tabel waarmee de waarde van de inspanningen bepaald kunnen worden. 04. De Opdrachtgever zal zich inspannen de aanlevering van kandidaten aan de Opdrachtnemer te bevorderen. Deze inspanningen doen niets af aan de verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer om aan de Social Return-verplichting te voldoen. 05. Gedurende de looptijd van de Overeenkomst levert Opdrachtnemer 2 (twee) keer een rapportage aan het Team Social Return (Afdeling Sociale Zaken), conform de spreadsheet uit lid 03 van dit artikel. 06. De definitieve berekening van 5% van de gefactureerde omzet geschiedt aan het einde van de looptijd van de Overeenkomst. 07. Binnen 2 (twee) maanden na het einde van de looptijd van de Overeenkomst levert Printdatum Programma Inclusieve Arbeidsmarkt 13

14 de Opdrachtnemer een eindrapportage aan het Team Social Return (Afdeling Sociale Zaken) conform de rapportage als genoemd in lid 05 van dit artikel. 08. Het Team Social Return (Afdeling Sociale Zaken) heeft de bevoegdheid de rapportages te verifiëren. Opdrachtnemer verleent daartoe zijn volledige medewerking. De eventuele kosten voorvloeiend uit deze medewerking kunnen niet bij de Opdrachtgever verhaald worden. 09. Team Social Return (Afdeling Sociale Zaken) is bevoegd om inspanningen die niet door het Team Social Return (Afdeling Sociale Zaken) zijn goedgekeurd, niet mee te rekenen in het kader van de Social Return-verplichting. De bewijslast van goedkeuring berust bij de Opdrachtnemer Indien de Opdrachtnemer zijn verplichtingen aangaande Social Return conform lid 01 van dit artikel niet of niet volledig nakomt, betaalt Opdrachtnemer het resterende bedrag dat aan Social Return had moeten worden besteed aan de Opdrachtgever. Deze betaling kan plaatsvinden door creditnota s. Wanneer naar de mening van Opdrachtgever door Opdrachtnemer onvoldoende inspanning is geleverd de SROI invulling te realiseren zal dit bedrag worden verhoogd met 50% Indien de Opdrachtnemer werkt met onderaannemers blijft de Opdrachtnemer hoofdelijk aansprakelijk voor deze Social Return-verplichting Door inschrijving verklaart de Opdrachtnemer zich akkoord met bovenvermelde bepalingen. (*) Er dient een verband te zijn tussen het verkrijgen van de nieuwe opdracht (gunning levert extra werkzaamheden op) en het leveren van een extra inspanning in het kader van social return. Bijlage 2: Flyer SROI Algemeen met basis informatie SROI (apart document) Bijlage 3: Concept invullingsplan SROI contract (apart document) Bijlage 4: Format berekening Excel vaststelling percentage SROI per gunning (apart document) Bijlage 5: Gespreksformulier als leidraad gesprek werkgever aanspreekpunt SROI (apart formulier) Printdatum Programma Inclusieve Arbeidsmarkt 14

Aan de slag met social return. De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel

Aan de slag met social return. De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid

Nadere informatie

Levering Elektriciteit & Gas

Levering Elektriciteit & Gas Offerteleidraad Levering Elektriciteit & Gas Aanbestedingsprocedure met als kenmerk: EG 2011/S 238-384297 Opdrachtgever/Aanbestedende dienst: gemeente Zaanstad Aanbestedingsplatform: www.commerce-hub.com

Nadere informatie

BIS BenW adviezen - 5611

BIS BenW adviezen - 5611 BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. Plan van aanpak Integrale aanpak van gecoördineerde werkgeversdienstverlening, detachering en reintegratie Gemeente Nederweert,

Nadere informatie

Document in C:\DOCUME~1\dba018\LOCALS~1\TEMPOR~1\Content.MSO\FCF7A211.doc PROGRAMMA VAN EISEN VRIJE RUIMTE UWV 2005 / 2006

Document in C:\DOCUME~1\dba018\LOCALS~1\TEMPOR~1\Content.MSO\FCF7A211.doc PROGRAMMA VAN EISEN VRIJE RUIMTE UWV 2005 / 2006 PROGRAMMA VAN EISEN VRIJE RUIMTE UWV 2005 / 2006 Programma van Eisen Vrije Ruimte UWV 2005 / 2006 14 september 2006 Inhoudsopgave 1. Inleiding... - 1-2. Doelgroepomschrijving Vrije Ruimte 2005/2006...

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Handleiding social return voor opdrachtnemers in de bouw en infra. Oktober 2012

Handleiding social return voor opdrachtnemers in de bouw en infra. Oktober 2012 Handleiding social return voor opdrachtnemers in de bouw en infra Oktober 2012 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Samenvatting 5 1 Inleiding 8 1.1 Hoe deze handleiding te gebruiken 8 1.2 Wat is social return? 8

Nadere informatie

Titel van het document. Datum / Auteur. Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015

Titel van het document. Datum / Auteur. Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015 Titel van het document. Datum / Auteur Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015 Status: concept Datum: 23 oktober 2014 Inhoudsopgave Voorwoord......3 Leeswijzer......5 1. Inleiding......7

Nadere informatie

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet Participatie de norm, Werk het doel Kadernota Participatiewet Juni 2014 Samenvatting; Top 6 Kaders Participatiewet Drentsche Aa 1. Participatie de norm, werk het doel. Dit betekent dat de focus van de

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Gemeente Halderberge

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Gemeente Halderberge Onderzoek Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Halderberge Rapportage Datum: 8 september 2008 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 1 2 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...5 2. DOELMATIGHEID...7

Nadere informatie

VERWERVINGSPLAN. Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten

VERWERVINGSPLAN. Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten VERWERVINGSPLAN Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Aanleiding 3 1.3 Opzet

Nadere informatie

Draaiboek Parkmanagement. Energie

Draaiboek Parkmanagement. Energie Draaiboek Parkmanagement Energie Draaiboek Parkmanagement Energie Oost NV Provincie Gelderland Provincie Overijssel 1 Samenvatting Collectief inkopen van energie, is één van de manieren om besparingen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Besluit Inkoopkader Individuele Reintegratieovereenkomst UWV 2013

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Besluit Inkoopkader Individuele Reintegratieovereenkomst UWV 2013 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 11203 29 april 2013 Besluit Inkoopkader Individuele Reintegratieovereenkomst UWV 2013 Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Nadere informatie

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Uitnodiging tot Contractering Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Gecoördineerde werkgeversdienstverlening Midden Brabant

Plan van Aanpak. Gecoördineerde werkgeversdienstverlening Midden Brabant Gecoördineerde werkgeversdienstverlening Midden Brabant Datum 31-01-2012 Auteur Anja Willems Plaats Tilburg 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Managementsamenvatting 3 3. Aanleiding 4 4. Projectorganisatie..7

Nadere informatie

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen Nota van bevindingen Colofon Programma Participatie Datum April 2013 Nummer NvB 13/02a Pagina 2 van 57 Inhoud Colofon 2 1 Samenvatting en conclusies 5 1.1 Aanleiding en achtergrond 5 1.2 Doelstelling 5

Nadere informatie

Werken@Breda Op weg naar werk

Werken@Breda Op weg naar werk Werken@Breda Op weg naar werk NOTA RE-INTEGRATIE / PARTICIPATIE 2013-2014 þgeschikt CONCEPT Werken@Breda Op weg naar werk Nota re-integratie/participatie 2013-2014 Concept Voorwoord > Voor u ligt de

Nadere informatie

Verslag uitvoeringsprogramma jan t/m juni 2013

Verslag uitvoeringsprogramma jan t/m juni 2013 Verslag uitvoeringsprogramma jan t/m juni 2013 Tijdsvak Januari t/m juni 2013 Opsteller Astrid Persons Datum 18 september 2013 1 rpa Uitvoeringsprogramma West-Brabant januari t/m juni 2013 Inhoud Hfds

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Entreeopleidingen en het bindend studieadvies VERSIE 2.0

Entreeopleidingen en het bindend studieadvies VERSIE 2.0 Entreeopleidingen en het bindend studieadvies VERSIE 2.0 Titel : Entreeopleidingen en het bindend studieadvies Project/Werkgroep : Werkgroep bindend studieadvies Auteur(s) : Mieke de Haan MBO Raad : Houttuinlaan

Nadere informatie

Handreiking contractbeheer en contractmanagement

Handreiking contractbeheer en contractmanagement Handreiking contractbeheer en contractmanagement Handreiking contractbeheer en contractmanagement Colofon Auteur Pauline Bos, Pro 10 Samenstelling en redactie Eveline de Bruin, VNG Klankbordgroep Bart

Nadere informatie

INKOOPKADER INDVIDUELE REINTEGRATIEOVEREENKOMST UWV 2013

INKOOPKADER INDVIDUELE REINTEGRATIEOVEREENKOMST UWV 2013 INKOOPKADER INDVIDUELE REINTEGRATIEOVEREENKOMST UWV 2013 e-mailadres: Internetsite: contractinkoopreintegratie@uwv.nl https://uwv.secure.force.com/ UWV Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

BRN Projecten Drs. C. van Diemen

BRN Projecten Drs. C. van Diemen BEDRIJFSPLAN STICHTING WIJK IN BEDRIJF WESTFLANK Utrecht, 3 mei 2002 Berenschot Dr. V.L. Eiff Mevr. drs. M.J.B. Wiendels Drs. M. Pen BRN Projecten Drs. C. van Diemen INHOUD Blz. 1. INLEIDING... 4 1.1.

Nadere informatie

Aanbestedingsdocument

Aanbestedingsdocument Aanbestedingsdocument Gecorrigeerde versie Ten behoeve van de Europese aanbesteding van Werkplekken ICT door middel van de Openbare procedure Intern kenmerk: 741046-A Gemeente Amersfoort, Sector Dienstverlening,

Nadere informatie

BIJLAGE 4. Stagiairs. Een toekomstgerichte investering

BIJLAGE 4. Stagiairs. Een toekomstgerichte investering BIJLAGE 4 Stagiairs Een toekomstgerichte investering Stagebeleid Gemeente Dronten 2011 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Managementsamenvatting... 2 Hoofdstuk 2 Vingerafdruk vanuit HRM-strategie... 3 Hoofdstuk 3 Inleiding...

Nadere informatie

Handreiking re-integratieverantwoordelijkheid o.g.v. artikel 72a WW

Handreiking re-integratieverantwoordelijkheid o.g.v. artikel 72a WW Handreiking re-integratieverantwoordelijkheid o.g.v. artikel 72a WW Voorwoord Voor u ligt een handreiking re-integratieverantwoordelijkheid. De aanleiding voor deze handreiking zijn de verschillende vragen

Nadere informatie

Actieprogramma. Iedereen doet mee

Actieprogramma. Iedereen doet mee Actieprogramma Iedereen doet mee Inhoud Woord vooraf 3 1. Inleiding 5 2. Waarom is participatie zo belangrijk? 7 3. De doelstellingen: wat willen we bereiken? 11 4. Project Iedereen Doet Mee 13 5. De inzet

Nadere informatie

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 Versie 1.0e Datum 24 mei 2013 Status Definitief Inhoud Inhoud... 2 Managementsamenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Strategie en verwerving... 6 1.3 ON2013

Nadere informatie

Sollicitatieplicht en outplacement voor politieke ambtsdragers

Sollicitatieplicht en outplacement voor politieke ambtsdragers Sollicitatieplicht en outplacement voor politieke ambtsdragers Sollicitatieplicht en outplacement voor politieke ambtsdragers 1 2 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Algemeen 9 3. Stroomschema sollicitatieplicht

Nadere informatie

Participatiewet en maatregelen Wwb voor cliëntenraden. Cliëntenraden denken en doen mee

Participatiewet en maatregelen Wwb voor cliëntenraden. Cliëntenraden denken en doen mee Handreiking Participatiewet en maatregelen Wwb voor cliëntenraden Cliëntenraden denken en doen mee Colofon Uitgave Landelijke Cliëntenraad Postbus 95966 2509 CZ Den Haag T (070) 3499790 www.landelijkeclientenraad.nl

Nadere informatie

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid Jongeren aan de slag 2015-2018 Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid 1 2 Rotterdams actieprogramma tegen jeugdwerkloosheid Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Ontwikkelingen 7 2.1 Ontwikkelingen

Nadere informatie