SROI Social Return On Investment. TOOLKIT SROI beschikbaar voor alle gemeenten in regio Noord-Holland Noord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SROI Social Return On Investment. TOOLKIT SROI beschikbaar voor alle gemeenten in regio Noord-Holland Noord"

Transcriptie

1 Definitief 3 april 2013 SROI Social Return On Investment TOOLKIT SROI beschikbaar voor alle gemeenten in regio Noord-Holland Noord Voor een uniforme methodiek van invoering SROI volgens de bouwblokkenmethode Een succesvol en regionaal toepasbaar model om SROI te implementeren bij de gemeenten in Noord-Holland Noord

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Procedures / teksten 3. Relatie team SROI met contractbeheer 4. Meetmethode standaard op basis van 5% model met brede doelgroep 5. Ondersteuning bij handhaving 6. Matchpunt vraag en aanbod 7. Sociale impactmeting ter evaluatie 8. Informatievoorziening, waaronder benchmarking tussen opdrachtgevers en gemeenten 9. Ervaringen en best practices 10. Gespreksformulier werkgever 11. Participatiefonds bijdrage werkgever 12. Implementatie en advies Printdatum Programma Inclusieve Arbeidsmarkt 2

3 1. Inleiding De gemeenten in regio Noord-Holland Noord (NHN) hebben de ambitie om bij alle inkopen/ aanbestedingen, boven de drempel van , sociale criteria mee te nemen. Zo krijgt de sociale infrastructuur een stevige impuls en daarnaast geeft de overheid het goede voorbeeld. Overheden kopen jaarlijks voor ruim 50 miljard euro in, het middel Social Return On Investment (SROI) biedt dus kansen. Bij het verder ontwikkelen van criteria voor versterking van de sociale structuur via SROI werkt de overheid samen met het bedrijfsleven. Social Return-verplichting Bij Social Return gaat het erom dat een investering die de gemeente doet, naast het 'gewone' rendement ook een concrete sociale winst (return) oplevert. Noord-Holland Noord is een economisch sterke en bedrijvige regio, waar iedereen die kan werken ook een kans moet krijgen om aan de slag te gaan. Als een gemeente in regio NHN bij een aanbesteding de Social Return-verplichting van toepassing verklaart, dan is de opdrachtnemer verplicht om 5% van de aanneemsom te besteden aan versterking van de sociale infrastructuur door middel van aanvullende inspanningen. Bij voorkeur gaat deze inspanning om het plaatsen van medewerkers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld kandidaten uit de WWB, WW, Wajong, WIA en WSW. Daarnaast kan ook gedacht worden aan BBL (leerwerktrajecten) en BOL (stages). Behoort het bovenstaande niet tot de mogelijkheden van de opdrachtnemer, dan mag deze ook met alternatieven komen. Hiervan staan voorbeelden in hoofdstuk 9: Ervaringen en best practices. Kernpunten van de methodiek van de bouwblokken De bouwblokkenmethode kenmerkt zich door: SROI verplichting van 5% in het bestek is een contractvoorwaarde (geen gunningscriterium); Werkgever (opdrachtnemer) heeft de regie bij invulling zodat het past bij de bedrijfsvoering; Invulling is een mix uit de verschillende doelgroepen, zoals genoemd in de waardetabel; De focus wordt gelegd op stimulering van de creatieve mogelijkheden tot bieden van werk(ervaring); Draaideurconstructies worden voorkomen door ook te kijken naar behoud van werkgelegenheid; Eindrapportage bepaalt het behaalde percentage SROI bij de opdracht. 2. Procedures, proces en teksten Bestektekst Er is een uniforme bestektekst opgesteld, gecontroleerd door de coördinerende inkopers, waarmee ervaring is opgedaan in de pilots Hoorn en Alkmaar. Zie voor de bestektekst bijlage 1. Printdatum Programma Inclusieve Arbeidsmarkt 3

4 Het proces De gemeente koopt in via een standaard offerteaanvraag en neemt daarin de bestektekst SROI op. De gemeentelijke afdelingen worden geadviseerd door de afdeling inkoop. Bij de informatieronde over de contractvoorwaarden worden tevens de flyer en het formulier concept invullingsplan (bijlage 2 en 3) verstrekt. De aanbesteding wordt gegund aan een opdrachtnemer. De opdrachtnemer geeft met zijn inschrijving op de aanbesteding aan te voldoen aan de eis van de Social Return-verplichting. De afdeling inkoop of de vakafdeling/het projectbureau neemt na gunning contact op met het team SROI om aan te geven wie de opdrachtnemer is geworden, wie contractbeheerder is, welke levering, werk of dienst het betreft en de aanneemsom. Er wordt een Excel overzicht van de aanbesteding gemaakt. De opdrachtnemer levert bij het team SROI via een plan hoe hij/zij denkt te voldoen aan de Social Return-verplichting. Basis voor dit plan is 5% van de aanneemsom. Voor het bepalen van de waarde van de geplande inspanningen in Social Return wordt de tabel Social Return vanuit de aanbesteding gebruikt. De opdrachtnemer kan, voordat hij het plan inlevert, contact opnemen met het team SROI voor overleg. Ook kan het team SROI van tevoren contact opnemen met opdrachtnemer om te informeren naar de status van het plan. Na goedkeuring van het plan door team SROI ontvangt de opdrachtnemer vanuit het team SROI een spreadsheet voor rapportages. Gedurende de looptijd van de overeenkomst levert de opdrachtnemer twee keer een rapportage aan het team SROI met een minimum van 2x per jaar voor langdurige contracten. De definitieve berekening van 5% van de gefactureerde omzet gebeurt aan het einde van de looptijd van de overeenkomst. Er kan sprake zijn van meer/minder werk. Binnen een maand na het einde van de looptijd van de overeenkomst levert de opdrachtnemer een eindrapportage aan het team SROI. Het team SROI heeft de bevoegdheid de rapportages te verifiëren ten behoeve van de contractbeheerder. De opdrachtnemer verleent daartoe zijn volledige medewerking. De eventuele kosten voorvloeiend uit deze medewerking kunnen niet bij de opdrachtgever verhaald worden. Indien de opdrachtnemer niet heeft voldaan aan de SROI verplichting, wordt een gesprek tussen opdrachtnemer en opdrachtgever aangegaan. Vervolgens volgt een rapportage (bijv. verslag van het gesprek) vanuit het team. Het aanspreekpunt van het team bespreekt met de opdrachtnemer en de contractbeheerder hoe het restant van het bedrag dat aan Social Return had moeten worden besteed, wordt betaald. Het team SROI is faciliterend voor informatievoorziening in het kader van de P&C-cyclus van de gemeente. Printdatum Programma Inclusieve Arbeidsmarkt 4

5 Procedure inkoop en informatiestroom Verantwoordelijke afdeling gaat aanbesteden Bestektekst SROI geplaatst + Informatie Flyer en formulier invullingsplan SROI naar WG Aanbestedingsproces Begeleiding door Inkoop en aanbesteding Gunning Verant. Afdeling met werkgever Overdracht naar uitvoering Contractbeheerder aanbesteding Team SROI informeert WG en faciliteert opzet en invulling SROI Printdatum Programma Inclusieve Arbeidsmarkt 5

6 3. Team SROI en relatie met contractbeheer Het team SROI is regionaal beschikbaar voor de advisering, facilitering en monitoring van de Social Return verplichtingen van de opdrachtnemers van de gemeente. Er zijn 3 teams, één per Werkgeversservicepunt (WSP). Het team maakt integraal onderdeel uit van de in te richten WSP (onderdeel project werkgeversdienstverlening van het programma Inclusieve Arbeidsmarkt NHN). Het team SROI is herkenbaar binnen het WSP via het aanspreekpunt SROI. De leden van het team zijn werkzaam binnen het WSP. Eén van de teamleden beheert het adres en houdt overzicht. Het team is verantwoordelijk voor het verlenen van klantvriendelijke en creatieve medewerking aan de invulling met kandidaten van het invullingsplan SROI van de opdrachtnemer. De eindverantwoordelijkheid voor de vaststelling of aan de SROI verplichting is voldaan gebeurd door de contractbeheerder/projectleider van het betreffende contract. Werking van het team SROI is gebaseerd op een proactieve houding waarbij de keuzevrijheid van de opdrachtnemer centraal staat. Het team verbindt de verschillende netwerken en heeft zodoende toegang tot alle kandidaten uit de brede doelgroep. Verschillende systemen zijn toegankelijk. (SONAR, WBS, SUWI, Werk.nl, uitkeringsadministratie enz.). Het team is de schakel tussen het werkgeversveld en de kandidaten uit de verschillende doelgroepen. Opdracht Werkgever team UWV met teams ZORG, TECHNIEK HANDEL Gemeente en SWbedrijf Competenties lid team SROI: Klantvriendelijkheid Proactief Creatief Goed netwerk naar de achterban met dossierkennis Ervaring met werk als jobhunter/accountmanager/bedrijfsadviseur Competenties aanspreekpunt team SROI, de eerste twee zijn cruciaal: Zakelijk instinct Slagvaardig Klantvriendelijkheid Pro-actief Creatief Goed netwerk naar de achterban met dossierkennis Ervaring als jobhunter/accountmanager/bedrijfsadviseur Printdatum Programma Inclusieve Arbeidsmarkt 6

7 4. Meetmethode standaard op basis van 5% model met brede doelgroep Kenmerkend voor de gekozen aanpak is een structuur van maatwerk en bouwblokken. Hierbij wordt de inzet op SROI gewaardeerd op basis van de afstand tot de arbeidsmarkt die de kandidaat heeft in combinatie met de inspanning die de werkgever moet leveren om de kandidaat naar werk te begeleiden (zie onderstaand tabel vanuit de Flyer). Soort en evt. duur van de uitkering < 2 jaar in WWB (Bijstand) ,= > 2 jaar in WWB (Bijstand) ,= < 1 jaar in WW (Werkloosheidsuitkering) ,= > 1 jaar in WW (Werkloosheidsuitkering) ,= WIA/WAO (Arbeidsongeschiktheidsuitkering) ,= Wajong (Voorziening Jong-gehandicapte) ,= Leerling BBL (Beroepsbegeleidende Leerweg) ,= Leerling BOL (Beroepsopleidende Leerweg) 5.000,= WSW (Wet Sociale Werkvoorziening detachering, diensten) Overige Social Return trajecten Waarde Social Return inspanning (op basis van een jaarcontract fulltime) Betaalde rekeningen aan SW-bedrijf 1.500,= per dagdeel van 4 uur De opdrachtnemer / ondernemer kan zelf de verschillende Social Return-inspanningen combineren in een optimale mix, passend bij de bedrijfsvoering. Een voorbeeld: de gefactureerde omzet binnen de opdracht is bijvoorbeeld ,=. 5 % hiervan is ,=. De opdrachtnemer kan voor dit bedrag een < 2 jaar WWB-er voor een half jaar aan het werk zetten of een > 1 jaar WW-er één jaar aan het werk zetten om te voldoen aan de Social Return-verplichting binnen de overeenkomst. Aanvullende voorwaarden vanuit het team Alkmaar: een aanscherping van de bovengenoemde kaders over meetellen van reeds ingestroomde medewerkers: WIA en WAJONG kandidaten die zijn ingestroomd kunnen voor maximaal 3 jaar meetellen; WWB kandidaten kunnen voor maximaal 2 jaar meetellen; WW kandidaten tellen mee voor maximaal 1 jaar. Daarnaast willen we NIEUWE ruimte en streven naar een vorm waarin 2 van de 5% herkenbaar moet zijn als NIEUWE RUIMTE voor de doelgroep, en dus 3 van de 5% kan meegeteld worden uit lopende contracten die recentelijk zijn aangegaan met mensen uit de doelgroep. Printdatum Programma Inclusieve Arbeidsmarkt 7

8 5. Ondersteuning bij handhaving, het tijdpad en monitoring Stappenplan en tijdspad. Aanbesteding 1. Bepaalde afdeling wil een opdracht aanbesteden. 2. Contact opnemen met bureau Inkoop en Aanbesteding voor advies en teksten i. opnemen bestektekst in aanbesteding ii. aanbesteding opnemen in EXCEL overzicht met contractbeheerder en data iii. verstrekken informatie SROI aan inschrijvers iv. formulier concept invulling meesturen 3. Aanbesteding 4. Actie door team SROI. Bestudering van inhoud werkzaamheden, genereren van de mogelijkheden, voorselectie kandidaten (team). Gegund aan.. 5. Week 0 Gunning opdracht, opdrachtnemer is bekend, contractbeheerder aanwijzen, deze mailt team SROI, overzicht in Excel bijwerken. 6. Week 2 Gesprek met opdrachtnemer en toelichting waardetabel en mogelijkheden (door aanspreekpunt team SROI + contractbeheerder). 7. Week 3 Opstellen concept invullingsplan SROI door opdrachtnemer (ondersteuning aanspreekpunt). 8. Week 4 Levering van de kandidaten en planning van de acties (teamleden) Opzet en controle spreadsheet berekening SROI percentage. Hiermee wordt een schatting gemaakt van de te behalen procentuele SROI inspanning. Eerste rapportage door opdrachtnemer 9. Week 6 Knelpunten bespreking met werkgever, vaststellen voorlopige invulling (teamleden), controle via SUWI-net, vaststelling voorlopige percentage SROI, aanleveren aan contractbeheerder met advies voor acties en bijwerken totaal overzicht SROI resultaten. 10. Week 15 Monitoring tijdens looptijd contract (aanspreekpunt benadert werkgever) Aanvullingen/wijzigingen op de voorlopige spreadsheet. Tussentijdse informatie naar contractbeheerder met advies tot nadere acties. Printdatum Programma Inclusieve Arbeidsmarkt 8

9 11. Week 30 Monitoring half jaar Monitoring tijdens looptijd contract (aanspreekpunt benadert werkgever) Aanvullingen/wijzigingen op de voorlopige spreadsheet. Tussentijdse informatie naar contractbeheerder met advies tot nadere acties. 12. Week 50/ of einde contract Bespreking concepteindrapportage en evaluatie. Overleg met werkgever voor akkoord. Bij onvoldoende resultaat overleg contractbeheerder over in te houden laatste termijnen i.v.m. niet behalen contractvoorwaarden. 13. Vaststelling eindrapportage door team SROI Bijwerken totaal overzicht SROI resultaten. Dringend advies naar contractbeheer wanneer SROI niet behaald wordt. Besluit door opdrachtgever, na advies team SROI en contractbeheerder, over de hoogte van de te betalen afkoopsom aan opleidingsfonds SROI. Printdatum Programma Inclusieve Arbeidsmarkt 9

10 6. Matchpunt vraag en aanbod Het team SROI speelt in het proces een cruciale rol. Het aanspreekpunt van het team is de vraagbaak voor de ondernemer met vragen over de invullingsmethodiek en de mogelijkheden (wat kan wel en wat kan niet of deels worden meegeteld?). Het aanspreekpunt geeft indien nodig tekst en uitleg bij informatiebijeenkomsten georganiseerd vanuit een gezamenlijke inkoop door een groep gemeenten. Daarmee wordt eenduidige informatie versterkt. Het aanspreekpunt heeft een informerende en adviserende rol naar werkgever. Wanneer na gunning het formulier invullingsplan door de werkgever wordt ingestuurd met het verzoek kandidaten aan te leveren, dan wordt van het team een samenwerking verwacht in het leveren van kandidaten. Het team fungeert als het aanspreekpunt voor levering van kandidaten van zowel UWV, gemeente (afdeling sociale zaken), SW bedrijven en is ook de link naar het onderwijsveld. Rol als klantmanager en startpunt van het netwerk naar de omliggende gemeenten. Ook het organiseren van matchingsbijeenkomsten kan hierbij nuttig zijn. Als de SROI invulling eenmaal loopt en de contracten zijn getekend is er voor het team een monitorende taak weggelegd. De tussentijdse evaluatie en de eindrapportage zullen via BSN (Burger Service Nummer) controle op juistheid moeten worden vastgesteld. Het uiteindelijk ingevulde percentage SROI wordt daarmee definitief. De rapportageoverzichten worden vanuit het team SROI aangeleverd aan de betreffende contractbeheerder/projectleider om mee te nemen in de AUDIT gesprekken over de voortgang van het contract. Hierin heeft het team SROI een adviserende taak naar opdrachtgever. In deze gesprekken vindt tevens de formele bijsturing tussen opdrachtgever en opdrachtnemer plaats. 7. Sociale impactmeting ter evaluatie De Social Evaluator is geschikt om de werkelijke sociale impact van de SROI acties door de verschillende werkgevers onderling te vergelijken. De vergelijking kan dan ook gemaakt worden met andere sociale activiteiten waarbij geen SROI van toepassing is. In de lopende pilots Hoorn en Alkmaar is hier nog geen ervaring mee opgedaan. 8. Informatievoorziening, waaronder benchmarking tussen opdrachtgevers en gemeente De inzet en het netwerk van het RPA-NHN wordt benut voor de verspreiding van periodieke informatie over de behaalde SROI inspanningen per gegunde opdracht. Voor de goed presterende opdrachtnemers wordt dit ervaren als gratis publiciteit. In dit overzicht wordt ook de voorbeeldfunctie zichtbaar die de verschillende gemeenten ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de opdrachtnemers hebben. Een publicatie format volgt. Printdatum Programma Inclusieve Arbeidsmarkt 10

11 9. Ervaringen en best practices Er komt een pagina op de website van RPA-NHN waarin de documenten met betrekking tot SROI, evaringen en best practices voor iedereen toegankelijk zijn. 10. Gespreksformulier werkgever Het gesprek tussen het aanspreekpunt van het team SROI en de werkgever is van cruciaal belang. Om dit gesprek optimaal te laten verlopen is een leidraad ontwikkeld. Zie bijlage Participatie of opleidingsfonds vanuit de bijdragen door opdrachtnemers Bij de start van de uitvoering van de pilots in Hoorn en Alkmaar was er nog geen éénduidig aanbestedingsbeleid van toepassing bij de gemeenten. De reeds gegunde contracten bevatten soms wel en soms geen SROI paragraaf. Half 2013 wordt SROI steeds meer toegepast in de aanbestedingen. De verwachting is dat SROI eind 2013 op grote schaal wordt toegepast. De meeste bedrijven staan positief tegenover de SROI methodiek en de verplichting tot invulling en zij werken actief mee aan de inventarisatie en invulling van deze paragraaf. Wanneer er echter geen sprake is van samenwerking tussen de opdrachtnemer en het team SROI over de invulling van de SROI verplichting of dat naar het oordeel van het team SROI is de invulling volstrekt onvoldoende is in relatie tot het contract, dan zal het team SROI de contractbeheer / opdrachtgever adviseren de betaling van de laatste termijn, ter grootte van 5% van de omzet, op te houden totdat aan de SROI verplichting wordt voldaan. Wanneer binnen 2 maanden na afloop van het contract over de SROI verplichting nog geen overeenstemming is bereikt, wordt de opdrachtnemer verplicht om het resterende bedrag van de SROI verplichting te storten in een opleidingsfonds SROI. Het opleidingsfonds SROI wordt gevuld door stortingen van bedrijven/opdrachtnemers die niet of onvoldoende aan de invulling van SROI hebben bijgedragen. Het fonds wordt beheerd namens de 19 gemeenten in Noord-Holland Noord en zal worden benut om aanvullende scholing en training voor kandidaten uit de doelgroep mee te bekostigen. Printdatum Programma Inclusieve Arbeidsmarkt 11

12 12. Implementatie en adviezen a. Gebruikersplatform SROI realiseren. Een nieuw overleg voor uitwisseling van ervaringen met SROI. Hierin komen inkopers van gemeenten, medewerkers van SW bedrijven, van UWV en afdeling Sociale Zaken (gemeente) periodiek bijeen om kennis, ervaring en best practices uit te wisselen. Uitnodiging en planning door RPA-NHN. b. Website waarop de TOOLKIT en een FAQ lijst beschikbaar zijn. Deze site wordt beheerd door het RPA-NHN en valt onder informatie en communicatie. c. Halfjaarlijks gemeenten op bestuurlijk niveau informeren, middels een gezamenlijke bijeenkomst, over de methodiek SROI, de best-praktices, de resultaten (benchmark) en het belang om SROI in alle bestekken éénduidig op te nemen. Organisatie in handen van RPA-NHN. d. SROI is onderdeel in het regionale inkoopoverleg NHN. SROI is reeds opgenomen in de modellen offerte-aanvraag bij de pilot gemeenten. Ongeveer 1 keer in de 6 á 8 weken komt de groep bij elkaar (met vertegenwoordigers van gemeente Alkmaar, Heerhugowaard, Den Helder, Bergen, Langedijk en Hoorn). Organisatie door Inkoop en Aanbesteding. e. Bovenregionaal overleg om de verbinding met omliggende regio s, Zaandam, Haarlem, Amsterdam te onderhouden. Dit overleg wordt vanuit RPA-NHN twee maal per jaar georganiseerd om de bovenregionale ontwikkelingen uit te wisselen en waar mogelijk op elkaar af te stemmen. Werkgevers streven naar één methodiek voor alle gemeenten. Printdatum Programma Inclusieve Arbeidsmarkt 12

13 BIJLAGE 1 BESTEKTEKST Social Return in aanbestedingen: speciale contractvoorwaarden De Opdrachtgever vindt het een verantwoordelijkheid van Opdrachtnemers om bij te dragen aan het versterken van de sociale infrastructuur. Door zich in te schrijven op deze aanbesteding, verplicht de Inschrijver zich om bij gunning 5% van de gefactureerde omzet naar aanleiding van de Opdracht aan te wenden voor nieuwe activiteiten om de sociale infrastructuur te versterken. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor een concrete invulling (hoeveel mensen, welk soort mensen, waar inzetten). De invulling van deze 5% Social Return-verplichting kan breder dan enkel op de onderliggende Opdracht worden verwezenlijkt, maar dient wel gedurende de looptijd van de Overeenkomst behorende bij de Opdracht te worden uitgevoerd. Wanneer, ten behoeve van de invulling van de SROI verplichting, met kandidaten uit de doelgroep een overeenkomst (bv werkervaringsovereenkomst of arbeidsovereenkomst van een jaar) wordt afgesloten die langer loopt dan de Overeenkomst (opdrachtgever-opdrachtnemer), kan de gehele looptijd van de overeenkomst met de betreffende kandidaat worden toegerekend aan de Social Return verplichting behorende bij deze opdracht. Opdrachtnemer legt hiertoe verantwoording af richting het team Social Return (Afdeling Sociale Zaken). Bij afloop van de Opdracht dient aan deze verplichting voldaan te zijn. Het Team Social Return (Afdeling Sociale Zaken) voert hierop de controle uit. Indien na looptijd van de Opdracht niet aan deze verplichting is voldaan, beroept Opdrachtgever zich op de boeteclausule (artikel x.x van het contract) 01. Opdrachtnemer verplicht zich om 5% van de gefactureerde omzet naar aanleiding van de Opdracht te besteden aan EXTRA(*) inspanningen in het kader van Social Return. Opdrachtnemer kan beslissen om de kandidaten werkzaamheden te laten verrichten die niet direct verband houden met de Opdracht en zelfs niet bij Opdrachtnemer plaatsvinden. 02. Na verlening van de Opdracht levert Opdrachtnemer aan het Team Social Return (Afdeling Sociale Zaken) een plan op hoe aan de Social Return-verplichting te voldoen. Basis voor dit plan is 5% van de aanneemsom. Voor het bepalen van de waarde van de inspanningen in Social Return, wordt de tabel Social Return gehandhaafd. 03. Na goedkeuring van het plan door Team Social Return (Afdeling Sociale Zaken) ontvangt Opdrachtnemer van het Team Social Return (Afdeling Sociale Zaken) een spreadsheet voor rapportages en een tabel waarmee de waarde van de inspanningen bepaald kunnen worden. 04. De Opdrachtgever zal zich inspannen de aanlevering van kandidaten aan de Opdrachtnemer te bevorderen. Deze inspanningen doen niets af aan de verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer om aan de Social Return-verplichting te voldoen. 05. Gedurende de looptijd van de Overeenkomst levert Opdrachtnemer 2 (twee) keer een rapportage aan het Team Social Return (Afdeling Sociale Zaken), conform de spreadsheet uit lid 03 van dit artikel. 06. De definitieve berekening van 5% van de gefactureerde omzet geschiedt aan het einde van de looptijd van de Overeenkomst. 07. Binnen 2 (twee) maanden na het einde van de looptijd van de Overeenkomst levert Printdatum Programma Inclusieve Arbeidsmarkt 13

14 de Opdrachtnemer een eindrapportage aan het Team Social Return (Afdeling Sociale Zaken) conform de rapportage als genoemd in lid 05 van dit artikel. 08. Het Team Social Return (Afdeling Sociale Zaken) heeft de bevoegdheid de rapportages te verifiëren. Opdrachtnemer verleent daartoe zijn volledige medewerking. De eventuele kosten voorvloeiend uit deze medewerking kunnen niet bij de Opdrachtgever verhaald worden. 09. Team Social Return (Afdeling Sociale Zaken) is bevoegd om inspanningen die niet door het Team Social Return (Afdeling Sociale Zaken) zijn goedgekeurd, niet mee te rekenen in het kader van de Social Return-verplichting. De bewijslast van goedkeuring berust bij de Opdrachtnemer Indien de Opdrachtnemer zijn verplichtingen aangaande Social Return conform lid 01 van dit artikel niet of niet volledig nakomt, betaalt Opdrachtnemer het resterende bedrag dat aan Social Return had moeten worden besteed aan de Opdrachtgever. Deze betaling kan plaatsvinden door creditnota s. Wanneer naar de mening van Opdrachtgever door Opdrachtnemer onvoldoende inspanning is geleverd de SROI invulling te realiseren zal dit bedrag worden verhoogd met 50% Indien de Opdrachtnemer werkt met onderaannemers blijft de Opdrachtnemer hoofdelijk aansprakelijk voor deze Social Return-verplichting Door inschrijving verklaart de Opdrachtnemer zich akkoord met bovenvermelde bepalingen. (*) Er dient een verband te zijn tussen het verkrijgen van de nieuwe opdracht (gunning levert extra werkzaamheden op) en het leveren van een extra inspanning in het kader van social return. Bijlage 2: Flyer SROI Algemeen met basis informatie SROI (apart document) Bijlage 3: Concept invullingsplan SROI contract (apart document) Bijlage 4: Format berekening Excel vaststelling percentage SROI per gunning (apart document) Bijlage 5: Gespreksformulier als leidraad gesprek werkgever aanspreekpunt SROI (apart formulier) Printdatum Programma Inclusieve Arbeidsmarkt 14

SROI Social Return On Investment. TOOLKIT SROI voor alle gemeenten in regio Noord-Holland Noord

SROI Social Return On Investment. TOOLKIT SROI voor alle gemeenten in regio Noord-Holland Noord 19 juni 2014 SROI Social Return On Investment TOOLKIT SROI voor alle gemeenten in regio Noord-Holland Noord Regionale standaard voor de toepassing van SROI in de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord.

Nadere informatie

SROI Social Return On Investment. TOOLKIT SROI voor alle gemeenten in regio Noord-Holland Noord

SROI Social Return On Investment. TOOLKIT SROI voor alle gemeenten in regio Noord-Holland Noord Februari 2015 SROI Social Return On Investment TOOLKIT SROI voor alle gemeenten in regio Noord-Holland Noord Regionale standaard voor de toepassing van SROI in de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord.

Nadere informatie

Aanpak. Social Return

Aanpak. Social Return Aanpak Social Return in Social Return in De Bilt Social Return versie 1.0 1 In 2011 heeft het college van B&W het inkoop en aanbestedingsbeleid 2012 vastgesteld. Hiermee is ook besloten om Social Return

Nadere informatie

Informatiesessie SROI regio NHN. Raadzaal Heerhugowaard 25-04-2013

Informatiesessie SROI regio NHN. Raadzaal Heerhugowaard 25-04-2013 Informatiesessie SROI regio NHN Raadzaal Heerhugowaard 25-04-2013 De 3 Thema s: 1. Werknaarwerk 2. School naar werk 3. Uitkering naar Werk: Project Werkgeversdienstverlening Social Return On Investment

Nadere informatie

Implementatieplan. Social Return On Investment (SROI) in regio Noord-Holland Noord

Implementatieplan. Social Return On Investment (SROI) in regio Noord-Holland Noord Social Return On Investment (SROI) in regio Noord-Holland Noord Iedereen heeft, naar zijn of haar kunnen, recht op werk. Want werk zorgt voor economische en financiële zelfstandigheid, draagt bij aan het

Nadere informatie

Jaap Peelen. Business Manager Tender support. In de praktijk aanbestedingen winnen met SROI

Jaap Peelen. Business Manager Tender support. In de praktijk aanbestedingen winnen met SROI Jaap Peelen Business Manager Tender support In de praktijk aanbestedingen winnen met SROI Track record 64 tenders in bouw- en infrasector (EMVI en BVP) 71% werd als beste beoordeeld door de opdrachtgever

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 1 Algemeen Hoofdstuk 3 van de Biedingleidraad bevat algemene informatie over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Aanbestedende Dienst heeft Maatschappelijk Verantwoord

Nadere informatie

Bijlage 2 INVENTARISATIE EN PLAN VAN AANPAK INVENTARISATIE

Bijlage 2 INVENTARISATIE EN PLAN VAN AANPAK INVENTARISATIE Bijlage 2 INVENTARISATIE EN PLAN VAN AANPAK INVENTARISATIE De gemeenten vinden het belangrijk om samen met haar opdrachtnemers te investeren in de sociale infrastructuur van de regio. De gemeenten willen

Nadere informatie

Notitie Social Return on Investment Alphen aan den Rijn

Notitie Social Return on Investment Alphen aan den Rijn Notitie Social Return on Investment Alphen aan den Rijn Aanleiding Social Return On Investment (SROI) is als thema opgenomen in het Beleidskader Programma Rijnstreek werkt dat op 28 februari 2013 door

Nadere informatie

Social Return achtergrondinformatie

Social Return achtergrondinformatie Bijlage I Social Return achtergrondinformatie Bestek aanbesteding Multifunctionals pagina 1 van 6 Algemene informatie Social Return De gemeente Amsterdam heeft als doelstelling dat een investering door

Nadere informatie

Social Return paragraaf Deze volgende tekst is onderdeel van de EA WMO Hulpmiddelen

Social Return paragraaf Deze volgende tekst is onderdeel van de EA WMO Hulpmiddelen Social Return paragraaf Deze volgende tekst is onderdeel van de EA WMO Hulpmiddelen Social Return On Investment (SROI) paragraaf Social Return on Investment (in het vervolg Social Return) betekent letterlijk:

Nadere informatie

Regionaal beleid SROI Twente

Regionaal beleid SROI Twente Regionaal beleid SROI Twente Marktdag aanbesteden Twente 7 april 2016 joop.wikkerink@hengelo.nl Wat is SROI Stellen van sociale voorwaarden om werkgelegenheid bevorderen Doelgroepen met afstand tot de

Nadere informatie

CONCEPT SROI-BELEID PROVINCIE UTRECHT

CONCEPT SROI-BELEID PROVINCIE UTRECHT CONCEPT SROI-BELEID PROVINCIE UTRECHT AANLEIDING Provincie wil als werkgever én als opdrachtgever invulling geven aan maatschappelijke verantwoordelijkheid op het gebied van arbeidsmarktparticipatie Begin

Nadere informatie

Voorwaarden social return

Voorwaarden social return Voorwaarden social return Considerans Een van de doelen van de woningcorporatie is het bieden van huisvesting aan kwetsbare groepen in onze samenleving. We vinden het van belang om kansen op werk te creëren

Nadere informatie

SROI. Social Return On Investment. Handleiding Bouwblokken methodiek voor de Drentsche Aa gemeenten

SROI. Social Return On Investment. Handleiding Bouwblokken methodiek voor de Drentsche Aa gemeenten SROI Social Return On Investment Handleiding Bouwblokken methodiek voor de Drentsche Aa gemeenten Door: T. Hummel I. Berghuis Een succesvol en regionaal toepasbaar model om Social Return te implementeren

Nadere informatie

Generieke voorwaarden social return. 1 januari 2015

Generieke voorwaarden social return. 1 januari 2015 Generieke voorwaarden social return 1 januari 2015 Considerans Een van de doelen van de woningcorporatie is het bieden van huisvesting aan kwetsbare groepen in onze samenleving. We vinden het van belang

Nadere informatie

Uitvoeringsregels Social Return Gemeente s-hertogenbosch (d.d. 12 maart 2014)

Uitvoeringsregels Social Return Gemeente s-hertogenbosch (d.d. 12 maart 2014) Uitvoeringsregels Social Return Gemeente s-hertogenbosch (d.d. 12 maart 2014) Definities Social Return houdt in dat de opdrachtnemer aan wie een opdracht wordt verstrekt, verplicht is om een deel van de

Nadere informatie

Voorwaarden Social Return. 1 januari 2017

Voorwaarden Social Return. 1 januari 2017 Voorwaarden Social Return 1 januari 2017 Voorwoord Tiwos en WonenBreburg zijn in het kader van Social Return een nieuw samenwerkingsverband aangegaan met de gemeente Tilburg. Dit heeft geleid tot nieuwe

Nadere informatie

Regionale Bestektekst Social Return on Investment 1. Regionale Bestektekst Social Return on Investment

Regionale Bestektekst Social Return on Investment 1. Regionale Bestektekst Social Return on Investment Regionale Bestektekst Social Return on Investment 1 Regionale Bestektekst Social Return on Investment Regionale Bestektekst Social Return on Investment 2 1.1. SOCIAL RETURN VERPLICHTING De gemeente Nissewaard

Nadere informatie

Programma van eisen voor percelen bomen en heesters

Programma van eisen voor percelen bomen en heesters Bijlage Programma van eisen voor percelen bomen en heesters 1.1 Algemene eisen Nr. E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 Omschrijving eis De te leveren beplantingen moeten in winterhardheidszone 7 (Amerikaanse

Nadere informatie

Handleiding Social Return bij de provincie

Handleiding Social Return bij de provincie Handleiding Social Return bij de provincie Richtlijnen voor toepassing en uitvoering in inkopen en aanbesteden EC, SSC IC Januari 2015 Colofon Uitgave provincie Overijssel Datum juni 2014 Auteur H.K. van

Nadere informatie

Handleiding Social Return on investment

Handleiding Social Return on investment Handleiding Social Return on investment Inleiding Deze handleiding is geschreven voor medewerkers van gemeente Alphen aan den Rijn die inkopen en aanbesteden. Het is een hulpmiddel om met Social return

Nadere informatie

Uitvoeringsregels Social Return bij opdrachtverlening. Provincie Noord-Brabant

Uitvoeringsregels Social Return bij opdrachtverlening. Provincie Noord-Brabant Uitvoeringsregels Social Return bij opdrachtverlening Provincie Noord-Brabant Versie: 2.2 Status: Definitief Inleiding Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben te kennen gegeven dat de Provincie Noord-Brabant

Nadere informatie

Gemeente Kampen, Social Return. Inkoop Zorg t.b.v de inkooptafel van 22 september 2016

Gemeente Kampen, Social Return. Inkoop Zorg t.b.v de inkooptafel van 22 september 2016 Gemeente Kampen, Social Return Inkoop Zorg t.b.v de inkooptafel van 22 september 2016 Focus op drie punten Bouwblokkenmethode is aangepast aan huidige wet- en regelgeving. Belangrijk: hoogste waarde geldt!

Nadere informatie

VOORSTEL BELEID SOCIAL RETURN ON INVESTMENT

VOORSTEL BELEID SOCIAL RETURN ON INVESTMENT VOORSTEL BELEID SOCIAL RETURN ON INVESTMENT Opsteller Marianne Sinnema Datum 17 mei 2013 Voorstel routing Bronvermelding MT WIL > AB/DB > Colleges Lekstroomgemeenten Dit voorstel is mede tot stand gebracht

Nadere informatie

SOCIAL RETURN VERPLICHTING

SOCIAL RETURN VERPLICHTING SOCIAL RETURN VERPLICHTING De gemeente Rotterdam hecht waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. In dat kader is social return onderdeel van het duurzame inkoopbeleid en wordt door de gemeente

Nadere informatie

De inschrijver verplicht zich om als resultaatsverplichting minimaal 2% van de aanneemsom, exclusief BTW, aan te wenden voor Social Return.

De inschrijver verplicht zich om als resultaatsverplichting minimaal 2% van de aanneemsom, exclusief BTW, aan te wenden voor Social Return. BIJLAGE 5 Uitvoeringsregels Social Return De gemeenten werken met betrekking tot Social Return met de bouwblokken methodiek. Hierbij wordt de inzet op Social Return gewaardeerd op basis van de afstand

Nadere informatie

Social return bij Gemeente Zaanstad

Social return bij Gemeente Zaanstad Social return bij Gemeente Zaanstad SPG Heerhugowaard - 28 november 2013 Marcel Verra, projectleider social return Agenda Social Return bij Gemeente Zaanstad Doelstelling van social return Social return

Nadere informatie

Maatregelen SROI. Gemeente Veenendaal Juni 2015

Maatregelen SROI. Gemeente Veenendaal Juni 2015 Maatregelen SROI 2015 Gemeente Veenendaal Juni 2015 1. Inleiding In 2013 heeft het College het SROI-kader 2013 opgesteld. Sindsdien is SROI geïmplementeerd en wordt er binnen de organisatie ervaring opgedaan

Nadere informatie

Social Return. Hier komt tekst. Programma. 5 pijlers Utrechts Inkoopbeleid: Waar(-de) voor ons geld!

Social Return. Hier komt tekst. Programma. 5 pijlers Utrechts Inkoopbeleid: Waar(-de) voor ons geld! Social Return Hier komt tekst Thea Smid-Verheul Programma Gemeente Utrecht 7 juni 2016 5 pijlers Utrechts Inkoopbeleid: Waar(-de) voor ons geld! 1. Fors inzetten op Duurzaam Inkopen In 2020: 10% circulair

Nadere informatie

Bijlage Social return

Bijlage Social return Bijlage Social return 1. Inleiding Het doel van deze notitie is om invulling te geven aan kaders en richtlijnen voor social return binnen de gemeente Tiel. De uitgangspunten voor beleid en uitvoering zullen

Nadere informatie

Social return in Utrecht

Social return in Utrecht Social return in Utrecht Hier komt tekst Jochanan Nagel Hier Projectleider komt ook social tekst return Wat is social return? Met Social Return wil de gemeente Utrecht haar inkoopkracht ten volle benutten

Nadere informatie

Offerteaanvraag Europees Openbaar. Levering Veegmachines

Offerteaanvraag Europees Openbaar. Levering Veegmachines Offerteaanvraag Europees Openbaar Levering Veegmachines Voor de gemeente Hoorn Zaaknummer 1004955 Datum publicatie Afdeling STB Voorwoord In deze offerte aanvraag staan de voorwaarden en instructies voor

Nadere informatie

SOCIAL RETURN ROTTERDAM

SOCIAL RETURN ROTTERDAM Investeren in mens en stad SOCIAL RETURN ROTTERDAM Presentatie Social Return 2013 Inkoop Volume De gemeente Rotterdam heeft een inkoop Volume van ± 800 miljoen. Het inkoopproces Strategieontwikkeling Specificeren

Nadere informatie

SROI binnen het RWB Regio Zwolle

SROI binnen het RWB Regio Zwolle 1 SROI binnen het RWB Regio Zwolle Inleiding SROI Social Return On Investment (SROI) is het opnemen van sociale voorwaarden, eisen en/of wensen bij de inkoop van diensten, werken en/of leveringen. Dit

Nadere informatie

SROI in Veenendaal. - Het Kader

SROI in Veenendaal. - Het Kader SROI in Veenendaal - Het Kader Juni 2013 2 Samenvatting In de visie van het gemeentebestuur van Veenendaal staat participatie centraal. Een manier om hier aan bij te dragen is de invoering van Social Return

Nadere informatie

3. Uitgangspunten SROI gemeente Nieuwegein

3. Uitgangspunten SROI gemeente Nieuwegein Inhoud 1. Aanleiding... 3 2. Wat is social return on investment?... 3 3. Uitgangspunten SROI gemeente Nieuwegein... 3 4. Aandachtpunten bij social return... 4 5. Manieren om invulling te geven aan social

Nadere informatie

Raadsbrief social return en verdringing

Raadsbrief social return en verdringing Collegevoorstel Openbaar Onderwerp en verdringing Programma Economie & Werk Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 10 februari j.l. heeft de raad de motie Houd social return on investment ook echt

Nadere informatie

Social Return (on Investment) Nevi PIANOo, 18 maart 2010

Social Return (on Investment) Nevi PIANOo, 18 maart 2010 Social Return (on Investment) Nevi PIANOo, 18 maart 2010 Annelies Soede, hoofd Concern Inkoop Agenda 1. Amsterdamse inkoop 2. Social Return invulling 3. Resultaten en ervaringen 4. Vervolgstappen 1. Amsterdamse

Nadere informatie

Generieke voorwaarden Social Return. 1 mei 2016

Generieke voorwaarden Social Return. 1 mei 2016 Generieke voorwaarden Social Return 1 mei 2016 Considerans Eén van de doelen van de woningcorporatie is het bieden van huisvesting aan kwetsbare groepen in onze samenleving. We vinden het van belang om

Nadere informatie

Stappenplan Social Return

Stappenplan Social Return Stappenplan Social Return Samen maken we meer mogelijk! Leeswijzer Voor je ligt het Stappenplan Social Return van de Gemeente Nijmegen. In dit stappenplan staat beschreven hoe Social Return wordt toegepast

Nadere informatie

Social Return Beleid Provincie. Voorlichting nieuw beleid maart 2015

Social Return Beleid Provincie. Voorlichting nieuw beleid maart 2015 Social Return Beleid Provincie Voorlichting nieuw beleid maart 2015 Wat is Social Return? Social Return is gericht creëren van (extra) arbeidsplaatsen voor personen met een grote(re) afstand tot de arbeidmarkt,

Nadere informatie

Sociaal Ondernemen 040. Yuri Starrenburg Senior Programmamanager Sector Economie en Cultuur

Sociaal Ondernemen 040. Yuri Starrenburg Senior Programmamanager Sector Economie en Cultuur Sociaal Ondernemen 040 Yuri Starrenburg Senior Programmamanager Sector Economie en Cultuur Wat is sociaal ondernemen voor u? Sociaal ondernemen Duurzaam werk en kansen bieden aan mensen met een achterstand

Nadere informatie

Protocol Sociaal Rendement bij inkoop Gemeente Purmerend

Protocol Sociaal Rendement bij inkoop Gemeente Purmerend Protocol Sociaal Rendement bij inkoop Gemeente Purmerend voor opdrachtnemers 1 Protocol Sociaal Rendement Gemeente Purmerend Uitgangspunten Sociaal Rendement Sociaal Rendement via inkoop (de gemeente als

Nadere informatie

Pora Sociale zaken regio Alkmaar Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Noord-Holland Noord

Pora Sociale zaken regio Alkmaar Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Noord-Holland Noord Pora Sociale zaken regio Alkmaar Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Noord-Holland Noord Heerhugowaard 5 maart 2014 Deze presentatie De regio in beeld Stand van zaken: - Actieplan Jeugdwerkgelegenheid

Nadere informatie

Uitvoeringsprotocol social return. Zaanstreek-Waterland

Uitvoeringsprotocol social return. Zaanstreek-Waterland Uitvoeringsprotocol social return Zaanstreek-Waterland Een leidraad voor opdrachtnemers van de gemeenten in de regio Zaanstreek Waterland bij de invulling van hun social return verplichting Versie 23 februari

Nadere informatie

Uitvoeringsregels Social Return Gemeente s-hertogenbosch (d.d. 12 maart 2014)

Uitvoeringsregels Social Return Gemeente s-hertogenbosch (d.d. 12 maart 2014) Uitvoeringsregels Social Return Gemeente s-hertogenbosch (d.d. 12 maart 2014) Definities Social Return houdt in dat de opdrachtnemer aan wie een opdracht wordt verstrekt, verplicht is om een deel van de

Nadere informatie

Addendum Social Return op Nota inkoopbeleid 2008 behorende bij raadbesluit van 18 juni 2012

Addendum Social Return op Nota inkoopbeleid 2008 behorende bij raadbesluit van 18 juni 2012 Addendum Social Return op Nota inkoopbeleid 2008 behorende bij raadbesluit van 18 juni 2012 De gemeente Cuijk hecht een grote waarde aan de sociale kant van duurzaam inkopen. Om die reden wordt hierbij

Nadere informatie

Inbesteding en Social Return Gemeente s-hertogenbosch. NVRD themadag 5 april 2012

Inbesteding en Social Return Gemeente s-hertogenbosch. NVRD themadag 5 april 2012 Inbesteding en Social Return Gemeente s-hertogenbosch NVRD themadag 5 april 2012 De Start In 2008 Collegebesluit Sociaal Inkopen. Invulling door: Werken bij de gemeente door mensen met een achterstand

Nadere informatie

Werkwijze en alternatieve invulling van social return Wmo 2015

Werkwijze en alternatieve invulling van social return Wmo 2015 Werkwijze en alternatieve invulling van social return Wmo 2015 Inleiding Tijdens de bijeenkomsten van de fysieke tafel is afgesproken dat Baanbrekend Drechtsteden (ook wel BBD) werkwijze en alternatieve

Nadere informatie

Stedelijk Projectbureau Social Return

Stedelijk Projectbureau Social Return Stedelijk Projectbureau Social Return Gemeente Amsterdam Stedelijk Projectbureau Social Return Social.Return@dwi.amsterdam.nl www.amsterdam.nl/socialreturn Social Return in context Milieucriteria: productniveau

Nadere informatie

Juli What is your Social Return On Investment van de gemeente Vianen juli 2014

Juli What is your Social Return On Investment van de gemeente Vianen juli 2014 What is your Social Return On Investment van de gemeente Vianen 2014 Juli 2014 1 Inhoudsopgave 1. Aanleiding... 3 2. Wat is social return on investment?... 3 3. Uitganspunten SROI gemeente Vianen... 3

Nadere informatie

Social Return on Investment

Social Return on Investment Presentatie Carla Martinot Accountmanager Sociale Dienst Drechtsteden Drechtsteden Historie 1998 Forse werkloosheid; Veel overheidsinvesteringen in bouwsector; Behoefte aan werknemers in de bouw; Invoering

Nadere informatie

Stedelijk Projectbureau Social Return

Stedelijk Projectbureau Social Return Stedelijk Projectbureau Social Return Gemeente Amsterdam Stedelijk Projectbureau Social Return Social.Return@dwi.amsterdam.nl www.amsterdam.nl/socialreturn Ezra Hendriks en Monique Pellinkhof Social Return

Nadere informatie

Uitvoeringsvoorwaarden Social Return

Uitvoeringsvoorwaarden Social Return Uitvoeringsvoorwaarden Social Return Definities 1. Onder Social Return (SR) wordt verstaan het maken van (al dan niet dwingende) afspraken bij aanbestedingen over arbeids- en stageplaatsen of afspraken

Nadere informatie

Memo. Evaluatie SROI Halte Werk januari Inleiding en historie

Memo. Evaluatie SROI Halte Werk januari Inleiding en historie Memo Aan Kopie : Bestuurlijk Team Halte Werk : regievoerders HAL-gemeenten, MT-leden Halte Werk Van : Kaat Kroon, coördinator SROI HAL E-mail : k.kroon@haltewerk.nl Mobiel : 06-52493105 Ref : agendapunt

Nadere informatie

Verklaring Social Return Gemeente Nijmegen

Verklaring Social Return Gemeente Nijmegen Gemeente Nijmegen Meervoudig onderhandse/nationale/europese aanbesteding Projectnummer 14inkxxx/Besteknummer 2014-xx Deze Verklaring (het origineel) dient volledig te worden ingevuld en bij de

Nadere informatie

Social Return Inclusief ondernemerschap in de arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant

Social Return Inclusief ondernemerschap in de arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant Social Return Inclusief ondernemerschap in de arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant Wat is Social Return? Het opnemen van sociale voorwaarden bij een aanbesteding of opdrachtverstrekking. Als aanneemsom

Nadere informatie

Werkwijze en alternatieve invulling van social return Wmo 2015

Werkwijze en alternatieve invulling van social return Wmo 2015 Werkwijze en alternatieve invulling van social return Wmo 2015 Inleiding Tijdens de bijeenkomsten van de fysieke tafel is afgesproken dat Baanbrekend Drechtsteden (ook wel BBD) en/of de Regionale Sociale

Nadere informatie

Uitvoeringsvoorwaarden Social return Opdracht Sociaal Domein (2017 e.v.), inkoop

Uitvoeringsvoorwaarden Social return Opdracht Sociaal Domein (2017 e.v.), inkoop Uitvoeringsvoorwaarden Social return Opdracht Sociaal Domein (2017 e.v.), inkoop Gemeenten kunnen bij het verlenen van opdrachten sociale voorwaarden stellen, in de vorm van Social return. Op het moment

Nadere informatie

Vormgeving van veranderingen

Vormgeving van veranderingen Iedereen doet mee Vormgeving van veranderingen Mondiale crisis Bezuinigingen Noodzaak tot modernisering van arbeidsmarkt ivm vergrijzing, vergroening en internationalisering Zoveel mogelijk mensen laten

Nadere informatie

Versie 1 juni Social Return paragraaf Deze volgende tekst wordt opgenomen in de aanbestedingsdocumenten

Versie 1 juni Social Return paragraaf Deze volgende tekst wordt opgenomen in de aanbestedingsdocumenten Social Return paragraaf Deze volgende tekst wordt opgenomen in de aanbestedingsdocumenten 1 Social Return On Investment (SROI) paragraaf Social Return on Investment (in het vervolg Social Return) betekent

Nadere informatie

SOCIAL RETURN IN DE PRAKTIJK

SOCIAL RETURN IN DE PRAKTIJK SOCIAL RETURN IN DE PRAKTIJK PIANOo, 27 september 2011 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Gemeente Amsterdam Agenda Beleidsintroductie Social return in het inkoopproces Social return

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland. Versie 1 Juli 2016

Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland. Versie 1 Juli 2016 Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland 2016 Versie 1 Juli 2016 1 Inleiding... 3 2 Gemeentelijke uitgangspunten... 4 2.1 Algemene uitgangspunten... 4 2.2

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Intensivering Social Return on Investment in Haarlem Reg. Nummer: SZW/BB/2012/224482

Raadsstuk. Onderwerp: Intensivering Social Return on Investment in Haarlem Reg. Nummer: SZW/BB/2012/224482 Raadsstuk Onderwerp: Intensivering Social Return on Investment in Haarlem Reg. Nummer: SZW/BB/2012/224482 1. Inleiding We hebben als burgers, overheid en werkgevers een gezamenlijke verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Verklaring Social Return On Investment

Verklaring Social Return On Investment Verklaring Social Return On Investment Behorende bij: Raamovereenkomst BG-16-05 voor het onderhouden van de OVL-installatie in de gemeenten Beuningen, Druten, Heumen en Wijchen (2017-2020) Verklaring Social

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Onderwerp: social return en inbesteden Datum commissie: 6 juni 2013 Datum raad: Nummer: Documentnummer: Steller: Eric Dammingh Fractie: PvdA-GroenLinks Samenvatting Meedoen

Nadere informatie

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER UTRECHT MIDDEN DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER Doel van de Participatiewet De Participatiewet vervangt de bijstandswet, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong. Het doel van de

Nadere informatie

Uitvoering beheertaken. inzet bijzondere doelgroepen

Uitvoering beheertaken. inzet bijzondere doelgroepen Uitvoering beheertaken en inzet bijzondere doelgroepen 156.000 inwoners 11e gemeente van Nederland Apeldoorn, Beekbergen, Beemte Broekland, Hoenderloo, Hoog Soeren, Klarenbeek, Lieren, Loenen, Radio Kootwijk,

Nadere informatie

Bijlage: Beleidsregels Social Return Den Haag 2016 Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Bijlage: Beleidsregels Social Return Den Haag 2016 Artikel 1 Begripsomschrijvingen Bijlage: Beleidsregels Social Return Den Haag 2016 Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze beleidsregels wordt verstaan onder: Bouwblokkenmodel: oor de waardering van de inzet maakt de gemeente gebruik

Nadere informatie

provinsje fryslân provincie fryslân PvdA De heer R. van Maurik Leeuwarden, 19 mei 2016 Verzonden,

provinsje fryslân provincie fryslân PvdA De heer R. van Maurik Leeuwarden, 19 mei 2016 Verzonden, postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon; (058) 292 59 25 telefax; (058) 292 51 25 PvdA De heer R. van Maurik www.fryslan.frl provincie @fryslan.frl Leeuwarden, 19 mei 2016 Verzonden,

Nadere informatie

Wat is het doel van social return en wanneer is het succesvol?

Wat is het doel van social return en wanneer is het succesvol? 1. Wat is het doel van social return en wanneer is het succesvol? Social return (ook wel social return on investment genoemd, SR of sroi) is een instrument voor met name gemeenten om sociale doelstellingen

Nadere informatie

OVEREENKOMST INZAKE HET VERRICHTEN VAN SCHOONMAAKDIENSTVERLENING ALSMEDE HET LEVEREN VAN BIJBEHORENDE ZAKEN

OVEREENKOMST INZAKE HET VERRICHTEN VAN SCHOONMAAKDIENSTVERLENING ALSMEDE HET LEVEREN VAN BIJBEHORENDE ZAKEN OVEREENKOMST INZAKE HET VERRICHTEN VAN SCHOONMAAKDIENSTVERLENING ALSMEDE HET LEVEREN VAN BIJBEHORENDE ZAKEN OBJECTEN DE MEENT, DE HOUT EN HOORNSE VAART TUSSEN ALKMAAR SPORT N.V. EN [NAAM LEVERANCIER] OVEREENKOMSTNUMMER

Nadere informatie

Gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel en Kollumerland

Gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel en Kollumerland Leidraad Social return Gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel en Kollumerland c.a. Auteur: Jitske Prins Datum: April 2013 Versie: 1.3 Vooraf De colleges van de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel,

Nadere informatie

BIJLAGE 7 Nadere toelichting en begrippenlijst Social Return

BIJLAGE 7 Nadere toelichting en begrippenlijst Social Return BIJLAGE 7 Nadere toelichting en begrippenlijst Social Return 1. Verklaring gebruikte termen Social Return Arrangement Een arrangement is een samenwerkingsverband op maat, met specifieke afspraken binnen

Nadere informatie

Uitvoeringsprotocol Social Return Zaanstreek-Waterland

Uitvoeringsprotocol Social Return Zaanstreek-Waterland GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Purmerend. Nr. 60853 7 juli 2015 Uitvoeringsprotocol Social Return Zaanstreek-Waterland Burgemeester en wethouders van Purmerend, Overwegende - dat het college

Nadere informatie

Jaarplan 2014 Werkgeversservicepunt 033

Jaarplan 2014 Werkgeversservicepunt 033 Jaarplan 2014 Werkgeversservicepunt 033 Inhoud 1. Rol van het WSP in 2014 2. Targets 2014 3. Accountmanagement en instrumentarium 4. Regionale samenwerking 5. Organisatie 6. Bezetting en financiën Versie:

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad Haarlemmermeer postbus 250 2130 AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad Haarlemmermeer postbus 250 2130 AG Hoofddorp gemeente Haarilemrnermeer De leden van de gemeenteraad Haarlemmermeer postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 023 567 3541 Telefax 023 563 6840 Cluster Juridische

Nadere informatie

Social Return on Investment

Social Return on Investment Presentatie Jaap van Leeuwen (manager SE Inkoop - SCD) Carla Martinot (accountmanager SROI Drechtsteden) Historie Toepassing Uitvoering Agenda 1 Collegebesluit 1998 Achtergrond: - forse werkeloosheid +

Nadere informatie

Notitie. 1. Aanleiding. Leden van de stadsdeelraad. Dagelijks Bestuur. Evaluatie Social Return Aanbestedingen

Notitie. 1. Aanleiding. Leden van de stadsdeelraad. Dagelijks Bestuur. Evaluatie Social Return Aanbestedingen Directie S&B/ BV BO/ Fin Notitie Aan Van Leden van de stadsdeelraad Dagelijks Bestuur Datum 22 januari 2014 Onderwerp Evaluatie Social Return Aanbestedingen 1. Aanleiding Social return is één van de instrumenten

Nadere informatie

Social Return in Groningen

Social Return in Groningen Social Return in Groningen uw bijdrage als opdrachtnemer aan de oplossing van knelpunten op de arbeidsmarkt Social Return Wanneer we als gemeente werk uitbesteden, stellen we niet alleen eisen aan prijs

Nadere informatie

Sociaal Impact Dashboard

Sociaal Impact Dashboard Sociaal Impact Dashboard Routekaart naar een inzichtelijke maatschappelijke impact Expert Sessie ROZ 22 mei 2017 Patrick de Lange Tel: 06 5198 7577 Wat gaan we doen? 1. Plaatsbepaling sociale firma s in

Nadere informatie

SOCIAL RETURN. 28 mei 2015, WSP Den Haag

SOCIAL RETURN. 28 mei 2015, WSP Den Haag SOCIAL RETURN 28 mei 2015, WSP Den Haag Wat is Social Return? We bieden extra kansen op werk voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt We realiseren maatschappelijke doelstellingen (PPP) via inkoopkracht

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Westerkwartier. Versie 2.1

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Westerkwartier. Versie 2.1 Inkoop- en aanbestedingsbeleid Westerkwartier Versie 2.1 Vastgesteld Datum B&W-besluit Gemeente Grootegast 4 februari 2014 Gemeente Marum 4 februari 2014 Gemeente Leek 4 februari 2014 Gemeente Zuidhorn

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 10-09-2013 Onderwerp: Verlenging tijdelijke dienstverbanden SW NoordWestGroep Conceptbesluit: Samenvatting: NoordWestGroep toestemming

Nadere informatie

Noord-Holland Noord werkt aan werk. Sharon Smit, manager RPA-NHN Jose Tiessing, projectmanager werkgeversdienstverlening

Noord-Holland Noord werkt aan werk. Sharon Smit, manager RPA-NHN Jose Tiessing, projectmanager werkgeversdienstverlening Noord-Holland Noord werkt aan werk Sharon Smit, manager RPA-NHN Jose Tiessing, projectmanager werkgeversdienstverlening Inhoud De regio Noord-Holland Noord De regio in beeld Samenwerken in de regio De

Nadere informatie

Oostzaan Buiten gewoon

Oostzaan Buiten gewoon Gemeente Oostzaan Buiten gewoon Raad GESCAND OP -9 mi 2o;5 Gemeente Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1 511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1 530 AA WortTier Telefoon 075 651 2100 Fax 075

Nadere informatie

WGS rapportage. Haagse 5% regeling Opsteller: Pat Houkes, projectmanager 5%-regeling WGS Den Haag

WGS rapportage. Haagse 5% regeling Opsteller: Pat Houkes, projectmanager 5%-regeling WGS Den Haag WGS rapportage Haagse 5% regeling 2007-2011 Opsteller: Pat Houkes, projectmanager 5%-regeling WGS Den Haag Datum : mei 2012 1 Rapportage ten behoeve van de brede evaluatie 5%-regeling In 2007 is besloten

Nadere informatie

Beleidsregels Social Return Den Haag 2015

Beleidsregels Social Return Den Haag 2015 Beleidsregels Social Return Den Haag 2015 Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze beleidsregels wordt verstaan onder: a) Arbeidsextensief: Een opdracht wordt geacht bijzonder arbeidsextensief te zijn indien

Nadere informatie

Visie Participatiewet

Visie Participatiewet Visie Participatiewet Zoveel mogelijk burgers doen mee en voorzien in hun eigen inkomen Regio Alkmaar 06-11-2013 Kern Participatiewet Opgebouwd uit WWB, WSW en WAJONG Geen nieuwe instroom in WSW Gemeente

Nadere informatie

Notitie Toepassing Social Return bij inkoop en aanbesteding in de gemeente Leeuwarden

Notitie Toepassing Social Return bij inkoop en aanbesteding in de gemeente Leeuwarden Notitie Toepassing Social Return bij inkoop en aanbesteding in de gemeente Leeuwarden Aanleiding De aanpak van Social Return binnen de gemeentelijke organisatie moet intensiveren. Tijdens de begrotingsbehandeling

Nadere informatie

Inhoud 1. Aanleiding Pilot SROI RWB Landelijke ontwikkelingen Social Return: van 1.0 naar (Sub)regionaal

Inhoud 1. Aanleiding Pilot SROI RWB Landelijke ontwikkelingen Social Return: van 1.0 naar (Sub)regionaal Inhoud 1. Aanleiding... 3 1.1 Pilot SROI RWB... 3 2. Landelijke ontwikkelingen Social Return: van 1.0 naar 2.0... 3 8. (Sub)regionaal... 5 3.1 Arbeidsmarktregio Zwolle/RWB... 5 3.2 Inkoopsamenwerkingsverband

Nadere informatie

Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018

Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Gemeente Noordoostpolder 19 augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. groep... 4 3. en en uitgangspunten... 5 3.1.

Nadere informatie

Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen

Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen Huidige Visie CGM Kadernota Participatie Land van Cuijk van uw raad uit dec. 2011. Inwoners economisch zelfredzaam = Schadelastbeperken = Verminderen van

Nadere informatie

4. Gunningcriteria. Pagina 11

4. Gunningcriteria. Pagina 11 4. Gunningcriteria De opdracht wordt gegund aan de inschrijver met de economisch meest voordelige inschrijving. Daarbij kunnen inschrijvers een aanbieding doen per perceel. Bij de beoordeling gelden de

Nadere informatie

Coördinatiepunt Social Return. Van lokaal naar regionaal

Coördinatiepunt Social Return. Van lokaal naar regionaal Coördinatiepunt Social Return Van lokaal naar regionaal Wat is Social Return? Inkoopdoelstellingen Duurzaamheid Werkgelegenheid Innovatie Lokale economie en MKB Waarom Social Return bij WiZ? Social Return

Nadere informatie

Uitvoeringsprotocol social return. Zaanstreek-Waterland

Uitvoeringsprotocol social return. Zaanstreek-Waterland Uitvoeringsprotocol social return Zaanstreek-Waterland Een leidraad voor opdrachtnemers van de gemeenten in de regio Zaanstreek Waterland bij de invulling van hun social return verplichting Versie 5 maart

Nadere informatie

Doel. 1 Gemeenten kunnen met de voorziening beschut werken mensen in een dienstbetrekking laten werken. Het

Doel. 1 Gemeenten kunnen met de voorziening beschut werken mensen in een dienstbetrekking laten werken. Het Naam De ontwikkeling van arbeidsmatige dagbesteding Opdrachtgever Raad/college Trekker Sanne Bloemen Datum 13 januari 2015 Inleiding Vanuit de Wmo 2015 is de opdracht voor de gemeente het bieden van ondersteuning

Nadere informatie

Motie deel a: Opnemen van Social Return in het aanbestedings- en inkoopbeleid.

Motie deel a: Opnemen van Social Return in het aanbestedings- en inkoopbeleid. Onderwerp: Evaluatienotitie Social Return Nummer: 870373 In D&H: 18-11-2014 Steller: Govert Kamperman In Cie: BMZ (t.k.n.) Telefoonnummer: (030) 634 59 74 SKK Afdeling: Management ondersteuning In AB:

Nadere informatie

UWV applicaties. Een eerste verkenning over de mogelijkheden die UWV applicaties u kunnen bieden. André Toornent Paul Woltering

UWV applicaties. Een eerste verkenning over de mogelijkheden die UWV applicaties u kunnen bieden. André Toornent Paul Woltering UWV applicaties Een eerste verkenning over de mogelijkheden die UWV applicaties u kunnen bieden André Toornent Paul Woltering Nieuwegein, 16 april 2015 Wettelijk kader (SUWI) Doordat alle werkzoekenden

Nadere informatie